Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link
Organisatsioon on põhiline kahtlusalune mitmetes suurtes rünnakutes USA, Prantsuse ja Itaalia rahvusvahelistele jõududele, mille eesmärgiks oli Liibanoni stabilisserimine: enesetapurünnak USA saatkonnale 1983. aasta aprillis, milles hukkus 63 inimest, sealhulgas 17 USA kodanikku; rünnak USA mereväe kasarmutele Beiruti milles hukkus 241 USA sõjaväelast; rünnak Prantsuse rahvusvaheliste jõudude peakorterile, milles hukkus 58 Prantsuse sõjaväelast.
Organisatsioon – ühise eesmärgiga inimrühm Juhtimise ülesanded: o Planeerimine – määratakse kindlaks organisatsiooni tegevussuunad ja püstitatakse eesmärgid o Organiseerimine – määratakse planeerimisel fikseeritud eesmärkide saavutamise teed o Eestvedamine – töötajate motiveerimine, et koos pingutada organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks o Kontrollimine – standardite kehtestamine, tulemuste hindamine standarditele vastavalt
Organisatsioon on elav, õppiv ja kohanev organism Organisatsiooni liikmed omandavad ja arendavad kultuurile omaseid põhiväärtusi ja uskumusi Ühised väärtused, ühine kultuur aitab neil väliskeskkonnaga kohaneda ja organisatsiooni sisemist ühtsust säilitada Oluline on kultuuri õppimine, omandamine; Tähtis: mida kultuur teeb, kuidas see funktsioneerib, mis ülesandeid täidab, kuidas tekib ja kuidas muutub 36 Kultuuri perspektiivid

Organisatsioon on masinavärk, mehhanism, millel on omad juhtimishoovad; Organisatsiooni ette on seatud kindlad eesmärgid; Eesmärkide saavutamiseks tuleb valida otstarbekohased vahendid; Organisatsioonikultuur on vahend, mis aitab töötajate käitumist normeerida ja nivelleerida; Selleks, et kultuur töötaks taolise instrumendina, tuleb normid ja väärtused teadlikult välja töötada ja ametlikult kehtestada; 35 Kultuuri perspektiivid
Organisatsioon on sotsiaalne konstrukt, mis toimib oma liikmete teadvuses; Toimingud organisatsioonis ei tulene kõik põhjuslikest seostest, ei ole seotud ellujäämise vajadusega; Organismid käituvad, inimene sooritab sümboolseid akte; Kõik toimingud sõltuvad sellest, mis tähendus neile omistatakse; Organisatsioonilises tegelikkuses konverteeritakse füüsilise maailma nähtusi sümbolite maailma kujunditeks; 37 Kultuuri ülesehitus
Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis on suhteliselt täpselt piiritletud ühendus, mis on suhteliselt täpselt piiritletav olelusvorm ja toimib pidevalt ühise eesmärgi saavutamiseks (Robbins;1990). Kui mina peaksin enda sõnadega seletama sõna “organsiatsioon” – siis minu jaoks tähendab see gruppi inimesi, kes tegutsevad ühise eesmärgi nimel.

Organisatsioon – ettevõte ja selle erinevad rollid; ametiühingud jms; formaalsed reeglid vs igapäevane tegevuspraktika Tööstusharu, turg – interaktsiooni suunavad normid ja ootused, tegutsemis- ja kommunikatsioonitavad – nn ärikultuur (keelekasutus, riietus, kontori sisustus). • Institutsiooni mõiste, nende funktsioon majanduselus, stabiilsus ja muutumine
Organisatsioon on kindla inimrühma terviklikult korraldatud ühendus, mis võimu ja eestvedamise mõjutusel tegevusi kooskõlastades püüab saavutada ühist eesmärki (R. Üksvärav). Organisatsioonide asutamise põhjused on erinevad, peamiselt lähtutakse kolme erineva tasandi – ühiskonna, piirkonna ja organisatsiooni vajadustest.
Organisatsioon on üksikiskute kogum! • Kõigil töötajatel on erinevad ülesanded ja eesmärgid • Igal töötajal ja allüksususel on oma huvi – täita kohustus • Igaüks kaitseb oma huve ja peab neid kõige olulisemaks • Juhi põhiline aeg kulub konfliktide lahendamiseks mitte otsuste vastuvõtmiseks

Organisatsioon – suletud vr. avatud süsteem 2. Organisatsiooni tasakaalustatus – staatiline vr. dünaamiline tasakaal 3. Mõjukus – resursside voog organisatsioonis ning organisatsiooni ja väliskeskkonna vahel Organisatsiooni ja väliskeskkonna vaheline mõju Organisatsioon on avatud süsteem
Organisatsioon – kõik ühendused, kus inimesed on kokku tulnud mingi eesmärgi saavutamiseks ja mida seovad struktuur, tehnoloogi ja strateegia Organisatsioonikäitumine (OK!) uurib inimkäitumist organisatsioonis keskendudes üksikisikut ja rühma puudutavatele protsessidele ja tegevustele.
Organisatsioon on kindlasti kogenud erinevaid lahendamise viise ja läbi parktika on leitud parim viis ja see tehakse uutele liikmetele kiiresti selgeks (kõige tähtsamad otsused tehakse suitsunurgas näiteks). See mida peetakse tähtsaks peaks ka tegudes ja sõnades väljenduma.

Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus (era- ja riigiettevõtted, ametlikud ja mitteametlikud asutused). Organisatsiooni on kindel strateegia, struktuur ja tehnoloogia ühise eesmärgi saavutamiseks.
Organisatsioon on ainult selleks, et teenida ja abistada indiviide, kes sellesse kuuluvad ja oma isiklikke eesmärke realiseerivad (näiteks advokaadibürood, konsultatsioonifirmad, ülikoolid jne). Organisatsioon allub indiviidile ja selle eksisteerimine sõltub indiviidist.
Organisatsioon on sotsiaalse süsteemi osa ning mille mõjutuste tulemusena kujuneb välja ka inimese elustiil (hoiakud inimestel, võistlus võimu pärast, töötingimused jne). Seega peavad kõik organisatsioonid arvestama väliskeskkonnaga, mis mõjutab neisse kuuluvaid

Organisatsioon on võimeline omama iseseisvat vara, mis on eraldatud selle liikmete varast;  selline vara moodustab omakorda erilise vastutusüksuse;  võime osaleda tsiviilõigussuhetes poolena;  olemasolu on sõltumatu liikmete vahetusest.
Organisatsioon - ühise eesmärgiga inimrühm • ὄργανον (organon)- instrument, töövahend • ἔργον (ergon)- töö • Tootmine iseendale / teistele • Tööjaotus • Töö inimestega (admin, delegeerimine) / töö ülesandega
Organisatsioon on   osa   ühiskonnast   (ühiskondadest)   ja   suuremast   keskkonnast,  ühiskonna ja keskkonnaga mitte arvestamine võib viia tulemuseni, kus ettevõttel polegi enam võimalik  tegutsemist   jätkata.

Organisatsioon on süsteem, mille kõik allsüsteemid peavad töötama efektiivselt ja üksteisega harmooniliselt, oluline on hästitoimiv kommunikatsioon • Sünergia tekkimine kui süsteemipõhine käsitlus on rakendatud edukalt
Organisatsioon on justkui perekonna rollis – nt. Töökoht peaks looma vaba aja veetmise võimalusi jne. Kollektivistlikes maades kasutatakse organisatsioonis rohkem grupitasusid ning väärtustatakse gruppi ja meeskonnatööd.
Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke. Org. on : kindel eesmärk, liikmed ja kord.

Organisatsioon on minu silmis Innovatsiooniaasta, sest inimesed saavad siis ise uusi mõtteid ja ideid tuua avalikuse ette ja mõningad neist on kindlasti ka väga head ja kindlasti on need kasulikud ka meie ühiskonnale.
Organisatsioon on ametite jaotus inimeste vahel, keda seovad ühised ülesanded või eesmärk. Riikliku organisatsiooni peamiseks ülesandeks, tema olemasolu õigustuseks peetakse riigi ees seisvate kohustuste täitmist.
Organisatsioon on toimimissüsteem, mis koosneb: ülesehitusest (osakonnad/ametikohad/rollid) inimestest, kes ressursse kasutades töötavad kindlate reeglite ja protseduuride alusel teisendades sisendeid väljunditeks

Organisatsioon on edukas vaid juhul, kui ta teeb midagi, mis on unikaalne ning totaalselt uus. Aga ka unikaalne tuleb olla uutmoodi, sest vanale asjale uute detailide lisamine ei too kunagi maksimaalset kasumit.
Organisatsioon on grupp inimesi, kellel on ühine eesmärk, mille poole püüelda (millega üxi ei saaks hakkama). Vähemalt 2in. Liikmetel on tunnused, mis on eristavad neid mitte- liikmetet, pidev toimimine.
Organisatsioon on teadlikult koordineritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimest ja mis funktsiooneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke või neid püstitada.

Organisatsioon on Balti mere püügipiirkondade juhtimise eest vastutav piirkondlik kalandusorganisatsioon. Tegeldakse Läänemere kalapüügikvootide jaotamisega, mis tagab kalavarude piisava uuenemise.
Organisatsioon on süsteem, mis saab sisendi keskkonnast ja muudab selle väljundiks keskkonda. Süsteemi iseloomustavad entroopia (info määramatuse hulk), sünergia ja allsüsteemide olemasolu.
Organisatsioon on inimeste rühm, mis töötab ühiste eesmärkide saavutamiseks. Organisatsioonil on 4 põhilist koostisosa: 1)inimesed, 2)tegevused, 3)siseehitus 4)ainelised ja rahalised varad.

Organisatsioon on nüüdseks jõudnud ja millisena näevad teda organisatsiooniga seotud isikud( kliendid, töötajad, tarnijad jne.) Peale seda, teeksin selgeks kuhu organisatsioon tahab välja
Organisatsioon on suhteliselt lame (Jaapani süsteemis pikk hierarhia) – ekspertiis jõuab kergemini juhini; eesmärgid on sarnased, kuna ülesanded on üsna sarnased (tugev solidaarsus).
Organisatsioon ehk MAFFIA . 1932.aastal valiti presidendiks F.D.Roosvelt. New Deal- majanduskasvu taastamiseks tuleb soodustada tarbimist, mis tekitab elanike sissetuleku suurenemist.

Organisatsioon on mehhanism, mille abil on võimalik „asju ära teha” (get things done), saavutada eesmärke, mida indiviid üksi ei suudaks eales saavutada (Parson).
Organisatsioon on edukam, kui kõik tema jõupingutused on tehtud ühes suunas, organisatsiooni erinevate tasandite eesmärgid ja tegevused on omavahel tervikuks seotud.
Organisatsioon - spordinõukogu, mis pidi lahendama olulisi spordipropaganda, poliitika jm probleeme ilma esindajatekogu sekkumiseta ning hoidma kontakti provintsiga.

Organisatsioon on terviklik ja keerukas võrgustik, kuhu kuuluvad struktuurid, tehnoloogia, töötajad ning tööd mõjutavad sotsiaalsed ja tehnilised protsessid.
Organisatsioon on inimeste ühendus ja loodud mingiks tegevuseks, millel on kindlasti oma kindel eesmärk, kus inimesed töötavad selle eesmärgi saavutamiseks.
Organisatsioon - sotsiaalse süsteemi tähtis osa, mida iseloom formaalsus, hierarhiline struktuur, suurus, suhteline keerukus, organisatsiooni pikk kestus.

Organisatsioon – organisatsioon on defineeritud kui inimrühma, kellel on kindlad strateegia, struktuur ja tehnoloogia ühise eesmärgi saavutamiseks.
Organisatsioon on kindla inimrühma terviklik ühendus, kus juhitakse ja kooskõlastatakse konkreetseid tegevusi ühiste eesmärkide saavutamise nimel.
Organisatsioon - ühise eesmärgiga inimrühm ὄργανον(organon)- instrument, töövahend ἔργον(ergon)- töö Tootmine iseendale / teistele

Organisatsioon on keskkond, kus mingi sihi või taotluse nimel toimub tema liikmete mitmesugusel viisil korraldatud ja kooskõlastatud tegevus.
Organisatsioon on instrument eesmärkide saavutamiseks, vahend strateegia elluviimiseks ja vahend omanike tahte elluviimiseks äriühingutes.
Organisatsioon on inimgruppi, kes töötab ühiste eesmärkide saavutamise nimel ja on loonud määratletava omavaheliste suhete struktuuri.

Organisatsioon on selinne, mille struktuur näeb hea välja ja dokumentatsioon kehtestab süsteemi, mille alusel on lihtne tööd teha.
Organisatsioon on äärmiselt totalitaarne, ambitsioonikas ning teguvõimas. Selles ei puudu oma karistussalgad ja vangilaagridki.
Organisatsioon on pühendunud noorte toetamisele, aidates neil oma potensiaali ja annet maailmas läbilöömiseks ära kasutada.

Organisatsioon on edukas, kui süsteemi arendada teadlikult, kontrollides ja ajakohastades seda vastavalt uutele tingimustele.
Organisatsioon on huvitatud inimese õpetamisest ja arendamisest, et inimene oleks maksimaalselt kasulik organisatsioonile.
Organisatsioon on kompleksne dünaamiline süsteem, milles määravaks osutuvad tema nüansirikkad osadevahelised suhted.

Organisatsioon on edukas, tegutsemine on efektiivsem, paraneb toodangu kvaliteet, teeninduskultuur ja vähenevad kulud.
Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus.
Organisatsioon on kui õlitatud masinavärk: selge tööjaotus, hierarhia, reeglid, tulemuste hindamine ja edutamine.

Organisatsioon tähendab sisemiselt süsteemset ja struktureeritult korrastatud ühikut sihipäraseks tegutsemiseks.
Organisatsioon – inimestele meeldib koos teatud tööd teha; 4) sekundarne organisatsioon – tähtis on tulemus.
Organisatsioon on sobitatud üksikisiku ajendite ja vajadusiga ning sellest tulenevate töökorralduse nõudeiga.

Organisatsioon on inimeste grupp, kes on ühinenud selleks, et saavutada ühised eesmärgid. (Raoul Üksvärav)
Organisatsioon on keeruline nähtus, milles elemendid on üksteise suhtes põhjalikud ja pidevalt koostoimes.
Organisatsioon on välisjõudude suhtes kaitsetum kui mõne teise organisatsioonistruktuuri puhul.

Organisatsioon - b. Adaptatsioon- kohanemine c. Assimilatsioon- Suuresti selle abil toimub areng.
Organisatsioon on keskendunud majanduslikule vastutusele, eesmärkide täitmisele ja kasumile.
Organisatsioon on n.-ö. „kolmesambaline“: • Ühisturg, majandus- ja rahaliidu nõuded.

Organisatsioon on inimeste grupp, kes on ühinenud selleks, et saavutada ühised eesmärgid.
Organisatsioon on horisontaalse ülesehitusega ja organisatsioonis nad tööd teha soovivad.
Organisatsioon – TALO) 3) Ajutised edendamise ja vetogrupid - need grupid pole püsivad.

Organisatsioon on loobunud eesmärgist rajada Liibanoni fundamentalistlik šiitlik riik.
Organisatsioon on kui süsteem, mis koosneb mitmetest omavahel seotud alamsüsteemidest.
Organisatsioon on nn üks seltskond inimesi kes ühe või teise eesmärgi nime tegutseb.

Organisatsioon - Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS). Aastal 1988 loodi esimene poliitiline
Organisatsioon on süsteem, mille allsüsteemid on inimesed, struktuur ja tehnoloogia.
Organisatsioon on orienteeritud toetusele, mis kuulub samuti Harrisoni ideoloogiale.

Organisatsioon on mingi erilise eesmärgi saavutamiseks organiseeritud inimrühm.
Organisatsioon on inimgrupp, kes töötab ühiste eesmärkide saavutamise nimel.
Organisatsioon – seda uurivad baasteadusteks on politoloogia ja antropoloogia.

Organisatsioon on ehitatud projektipõhistest särkide kampaaniadest lähtuvalt.
Organisatsioon on sunnitud personali arendama seoses pidevate muutustega turul.
Organisatsioon on tervik, kus allsüsteeme üksteisest lahutada ei saa (Airi)

Organisatsioon on osa suuremast süsteemist, mis on talle väliskeskkonnaks.
Organisatsioon on kindla eesmärgi saavutamiseks organiseerunud inimrühm.
Organisatsioon on killustatud, eri osakonnad on teistest liiga eraldatud.

Organisatsioon on loodud tavaliselt rutiinsete ülesannete lahendamiseks.
Organisatsioon on tänaseks päevaks saavutanud kindla koha Eesti turul.
Organisatsioon on Kaitseliidu struktuuriüksus (Kaitseliidu Keskkogu).

Organisatsioon on oluline vara, mida Bourdieu oma töödes ei kasuta.
Organisatsioon - määravad ära hinna maailmaturul ja tootmiskvoodi.
Organisatsioon on üldjuhul ebatõhus ning täis hirmu ja segadust.

Organisatsioon on teadmiste, oskuste, varade ja vahendite kogum.
Organisatsioon on stabiilsem ning ka toimimine efektiivsem.
Organisatsioon on edukas siis, kui asjad on rangelt paigas.

Organisatsioon on tuntud ka võrdlevate uuringute tegijana.
Organisatsioon on edukam, kuna tegutsetakse efektiivsemalt.
Organisatsioon on ükskõik milline asutus või ettevõte.

Organisatsioon on oma ühenduse nägu – rohelised.
Organisatsioon on jagatud erinvatesse osakondadesse:

Organisatsioon – ühise EESMÄRGIGA inimrühm.
Organisatsioon on ühise eesmärgiga inimrühm.
Organisatsioon on asutatud 1968.a Saksamaal.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun