Sõnu seletav sõnaraamat

Organisatsioon – teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke või neid püstitada. Planeerimine – määratakse kindlaks organisatsiooni tegevussuunad ja püstitatakse eesmärgid o Organiseerimine – määratakse planeerimisel fikseeritud eesmärkide saavutamise teed o Eestvedamine – töötajate motiveerimine, et koos pingutada organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks o Kontrollimine – standardite kehtestamine, tulemuste hindamine standarditele vastavalt
Organisatsiooni areng on organisatsiooni muutumine ajas, mis sõltub organisatsiooni sisemiste tegurite ja välimiste ehk keskkonnafaktorite koosmõjust. 2. Kuidas erinevad kasv ja areng? Areng on sisemise võimekuse olemasolu ja rakendamise oskuse tulemus, kasv on väliste faktorite mõjul tekkinud tõus.
Organisatsioonid on avalikult kuulutanud, et esmajoones ollakse huvitatud äri- ja valitsussektorist. Kasutatavate pakettide litsentsiinfoga hoolikalt ümber käimine aitab tulevikuprobleeme vältida (eeldades, et tarkvara legaalsel teel hangitud on, mida aga iga endast lugupidav asutus järgima peaks). Sellega seoses tuleb määrata tarkvara legaalsuse eest vastutav isik, kelleks on enamasti IT-juht või süsteemiadministraator, nende puudumisel aga arvutisüsteemide tõö eest vastutav isik.

Organisatsiooniline lähenemine - töö on oluline, kui mõjutab organisatsiooni ja toetab ja tugevdab inimese positsiooni organisatsioonis; Marksitslik lähenemine –töö on inimeseks olemise ja eneseteostuse aluseks, kuid praeguse korralduse juures võimaldab ekspluateerimist, mille tulemuseks on võõrandumine tööst; Humanistlik lähenemine – inimese areng ja kasvamine töö käigus on olulisem kui tulemus ise; Hedonistlik lähenemine –töö võimaldab rahuldada oma vajadusi.
Organisatsioon on põhiline kahtlusalune mitmetes suurtes rünnakutes USA, Prantsuse ja Itaalia rahvusvahelistele jõududele, mille eesmärgiks oli Liibanoni stabilisserimine: enesetapurünnak USA saatkonnale 1983. aasta aprillis, milles hukkus 63 inimest, sealhulgas 17 USA kodanikku; rünnak USA mereväe kasarmutele Beiruti milles hukkus 241 USA sõjaväelast; rünnak Prantsuse rahvusvaheliste jõudude peakorterile, milles hukkus 58 Prantsuse sõjaväelast.
Organisatsiooni areng on organisatsiooni muutumine ajas, mis sõltub sisemiste tegurite ja väliskeskkonna koosmõjust. Organisatsiooni arendamine on juhtide poolt tehtav teadlik töö organisatsiooni täiustamiseks, vajalike muudatuste planeerimiseks ja elluviimiseks.

Organisatsioon – ühise eesmärgiga inimrühm Juhtimise ülesanded: o Planeerimine – määratakse kindlaks organisatsiooni tegevussuunad ja püstitatakse eesmärgid o Organiseerimine – määratakse planeerimisel fikseeritud eesmärkide saavutamise teed o Eestvedamine – töötajate motiveerimine, et koos pingutada organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks o Kontrollimine – standardite kehtestamine, tulemuste hindamine standarditele vastavalt
Organisatsioon on elav, õppiv ja kohanev organism Organisatsiooni liikmed omandavad ja arendavad kultuurile omaseid põhiväärtusi ja uskumusi Ühised väärtused, ühine kultuur aitab neil väliskeskkonnaga kohaneda ja organisatsiooni sisemist ühtsust säilitada Oluline on kultuuri õppimine, omandamine; Tähtis: mida kultuur teeb, kuidas see funktsioneerib, mis ülesandeid täidab, kuidas tekib ja kuidas muutub 36 Kultuuri perspektiivid
Organisatsioon on masinavärk, mehhanism, millel on omad juhtimishoovad; Organisatsiooni ette on seatud kindlad eesmärgid; Eesmärkide saavutamiseks tuleb valida otstarbekohased vahendid; Organisatsioonikultuur on vahend, mis aitab töötajate käitumist normeerida ja nivelleerida; Selleks, et kultuur töötaks taolise instrumendina, tuleb normid ja väärtused teadlikult välja töötada ja ametlikult kehtestada; 35 Kultuuri perspektiivid

Organisatsioon on sotsiaalne konstrukt, mis toimib oma liikmete teadvuses; Toimingud organisatsioonis ei tulene kõik põhjuslikest seostest, ei ole seotud ellujäämise vajadusega; Organismid käituvad, inimene sooritab sümboolseid akte; Kõik toimingud sõltuvad sellest, mis tähendus neile omistatakse; Organisatsioonilises tegelikkuses konverteeritakse füüsilise maailma nähtusi sümbolite maailma kujunditeks; 37 Kultuuri ülesehitus
Organisatsioonid - raske on saavutada konsensust  Kui sotsiaalselt vastutustundlikku turundust korraldab ettevõte, kelle põhitegevus ei ole ühiskondlike protsesside mõjutamine, siis räägitakse sotsiaalseosega turundusest (ingl cause related marketing). Seda võib nimetada strateegiliseks positsioneerimis- ja turundusvahendiks, mis seob firmat või kaubamärki teatud heategevusettevõtte või -üritusega ühise kasu eesmärgil.
Organisatsiooni sise - ja väliskeskkonna tegurid Väliskeskkond jaguneb: • makrokeskkond • mikrokeskkond Makrokeskkond: • Rahvusvahelised tegurid • Majanduslikud tegurid • Sotsiaal-kultuurilised tegurid • Poliitilised ja õiguslikud tegurid • Tehnoloogilised tegurid Mikrokeskkond: • Konkurendid • Kliendid • Tarnijad • Regulaatorid • Strateegilised liitlased Sisekeskkond: • Töötajad • Juhtimine • Kultuur

Organisatsiooni kultuur – asjaajamiskultuur Dokumendihalduse õiguslik keskkond Asjaajamiskord ja dokumentide loetelu Dokumendid (elemendid, plangid, liigid, loomine) 2008/2009 Dokumendiringlus, dokumentide menetlemine Dokumentide hoidmine, säilitamine, hävitamine Asjaajamise üleandmine-vastuvõtmine Nõupidamiste korraldamine, protokollimine Maire Kaldma Elektrooniline dokumendihaldus maire@mk.ee ARVESTUS – valikvastustega test
Organisatsiooni huvides on õppimise toetamise eesmärgiks tulemuslik töösooritus ning indiviidi ja organisatsiooni huvide sidumine, mis on järjest olulisem väljakutse juhtidele (Ellinger & Bostrom 1999; Beattie 2006). Personaliarendus (praeguses olukorras siis arendamine õppimise kaudu) on üks osa organisatsiooni arengu toetamisest organisatsiooni kõige väärtuslikuma ressursi- inimressursi kaudu (Eensalu 2012: 231).
Organisatsiooni hinnangu - ja arengudimensioonid: efektiivsus, ressursisäästlikkus, inimkesksus, tulemuse kvaliteet … • Organisatsiooni arendamise (vastuolulised) vaatepunktid: omaniku perspektiiv, juhi positsioon, töötaja vaatepunkt, ühiskonnaliikme arusaam … • Meie: kuidas mõeldakse organisatsiooni arengust, kaks vaatepunkti põhjalikumalt Ajalugu Esmane organisatsiooni arengukäsitlus = probleemilahendamine.

Organisatsiooni elutsükkel - selle loomisest kuni võimaliku languseni - kujunemisjärk- direktiivsed plaanid - kasvuperiood- lühiajalised spetsiifilised plaanid - küpsus- pikaajalised spetiisfilised plaanid - languse period- lühiajalised direktiivsed plaanid keskkonna ebakindlus- mida ebakindlam keskkond seda paindlikumalt ja kiiremini tuelb sellele reageerida ning seda lühiajalisemalt ja direktiivsemalt tuleb seda teha.
Organisatsiooni struktuur on võimusuhete raamistik, organisatsiooni anatoomia, alus milles organisatsioon toimib. Struktuuri eesmärk on tegevust korrastada ja reguleerida või vähemalt vähendada töötajate käitumises ebakindlust. Organiseerimine on üldiste ülesannete jaotamine individuaalseteks ning seejärel nende ühendamine allüksusteks, osakondadeks ja nende juhtidele teatud õiguste siirdamine e. delegeerimine.
Organisatsiooniturg - tarbijateks on isikud ja organisatsioonid, atraktiivsusest. kes ostavad tooteid kas tesite toodete valmistamiseks Turu atraktiivsuse hindamisel arvestatakse tavaliselt nelja (tööstusturg), edasimüügiks (kaubandusturg) või kasutamiseks tegurite rühma: organisatsiooni sees, nt ametkonnaturu moodustavad riiklikud ja turutegurid, majanduslikud ja tehnoloogilised tegurid, kohalikud võimuorganid.

Organisatsiooni sise - ja väliskeskkonna tegurid + Eesmärgi definitsioon, eesmärkide jaotus, SMART mudel + Juhtimise funktsioonide definitsioonid + Juhtide jaotus juhtimistasandite järgi + Juhtide jaotus juhtimisvaldkondade järgi + Juhi rollid H.Minzbergi järgi + Juhile vajalikud oskused + Klassikalised juhtimisteooriad + Neoklassikalised juhtimisteooriad + Kaasaegsed juhtimisteooriad + Kavandamise mõiste.
Organisatsiooniline muudatus on planeeritud või planeerimata vastus mingile survele (Alas, 2002). Surve võib olla organisatsiooniväline või -sisene. Väliskeskkonnast avaldavad mõju muutused õigusaktides, poliitikas, valitsuse vahetumine, riigieelarve kärped. Sisemistest teguritest võib vaadelda muutusi töötajate eesmärkides, töö iseloomus, organisatsiooni struktuuris, kultuuris ja eesmärkides.
Organisatsiooni ette on seatud kindlad eesmärgid;  Eesmärkide saavutamiseks tuleb valida otstarbekohased vahendid;  Organisatsioonikultuur on vahend, mis aitab töötajate käitumist normeerida ja nivelleerida;  Selleks, et kultuur töötaks taolise instrumendina, tuleb normid ja väärtused teadlikult välja töötada ja ametlikult kehtestada; Kultuuri perspektiivid 2  FUNKTSIONALISM:

Organisatsioon – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon  assotsiatsioon (ühendus/koondis) – FIFA  föderatsioon/liit – FIS  konföderatsioon/unioon – Euroopa Liit  liiga – Rahvasteliiga  nõukogu – Põhjamaade Nõukogu  ühing – NMKÜ  ordu – Malta Rüütlite Ordu  gild – kutsele viitav organisatsioon  klubi – Rooma Klubi, PEN-klubi  vennaskond -
Organisatsioone - kaitsealasid, kohalikke omavalitsusi, ühiskondlikke organisatsioone, turismiettevõtteid, kodu-uurijaid jne. Kodukandi Ökoturismi Ühenduse ülesandeid: - korraldada valdkondadevahelist koostööd ökoturismi arenguks Eestis; - uurida turismimõjusid; - koguda ja levitada teavet ökoturismi kohta; - organiseerida erialast koolitust; - algatada mitmesuguseid projekte jm.
Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis on suhteliselt täpselt piiritletud ühendus, mis on suhteliselt täpselt piiritletav olelusvorm ja toimib pidevalt ühise eesmärgi saavutamiseks (Robbins;1990). Kui mina peaksin enda sõnadega seletama sõna “organsiatsioon” – siis minu jaoks tähendab see gruppi inimesi, kes tegutsevad ühise eesmärgi nimel.

Organisatsioonikultuuri loomine – ettevõtja otsustab, kuidas midagi tehakse Väikeettevõtte puhul võivad olla olulised veel: ● Otsene suhtlemine klientide, töötajate ja koostööpartneritega ● Suurem paindlikkus – kas töötada pigem varahommikul või hilisõhtul? ● Tsentraalne otsustamine – ülevaade kogu tegevusest Steve Hartman Kokkuvõte ● Sõltumatus, suurem otsustusvabadus.
Organisatsioonikultuuril on kaks peamist ülesannet: (1) liita organisatsiooni liikmed sellisel viisil, et nad teaksid, kuidas omavahel toime tulla ja (2) aidata uutel liikmetel kohaneda. Seega võime organisatsioonikultuuri käsitleda kui väärtuste, uskumiste, arusaamade ja mõtlemisviiside kogumit, mida organisatsiooni liikmed jagavad ja aktsepteerivad ning õpetavad uutele liikmetele.
Organisatsioon – ettevõte ja selle erinevad rollid; ametiühingud jms; formaalsed reeglid vs igapäevane tegevuspraktika Tööstusharu, turg – interaktsiooni suunavad normid ja ootused, tegutsemis- ja kommunikatsioonitavad – nn ärikultuur (keelekasutus, riietus, kontori sisustus). • Institutsiooni mõiste, nende funktsioon majanduselus, stabiilsus ja muutumine

Organisatsioone on väga palju, samuti on arvukalt väikeseid seltse, aga suur hulk inimesi ei näe neis võimalusi oma probleemide lahendamiseks (nõrk motivatsioon, kodanikuühendused ei oska oma ettepanekuid piisavalt hästi formuleerida ega ettepanekuid läbi suruda). Ka Eestis on probleemiks kodanikuühenduste vähene toetamine erasfääri ja avaliku võimu poolt.
Organisatsiooniskeemilt on näha, et üksusteks jaotamine toimub valdkondade (sport, kunst, rahvakultuur) või täidetavate ülesannete alusel (kantselei, personal, välissuhted jms). Mõlemal juhul toimub spetsialiseerumine, mille alusel töötajad grupeeritud on. Skeemilt ilmneb ka, et selline struktuur on hierarhiliselt arenenud, mistõttu juhtimistasandeid on kuni neli.
Organisatsiooni aluseks on kuus peaorganisatsiooni: Peaassamblee, Julgeolekunõukogu, Majandus- ja Sotisaalnõukogu, Hooldusnõukogu, Rahvusvaheline Kohus, Sekretariaat.

Organisatsiooni arendamine – sageli on otstarbekas jaotada personal projektipõhistesse töörühmadesse, seega keskenduksid nad mingitele konkreetsetele protsessidele.
Organisatsiooni arendamises on küll varieerunud, kuid enamasti on need koondunud õppeprotsessis abistamisele, olgu siis üksikisiku, grupi või organisatsiooni tasandil.
Organisatsiooni aluseks on kuus peaorganisatsiooni: 1. Peaassamblee (ingl General Assambly) on ÜRO keskne organ, milles kõik riigid on esindatud ühe häälega.

Organisatsiooni areng on organisatsiooni muutumine ajas, mis sõltub organisatsiooni sisemiste tegurite ja välimiste ehk keskkonna faktorite koosmõjust.
Organisatsioonisisestest fakto - ritest mõjutavad palga taset rohkem tegevusharusisesed standardid, firma suurus ja kasum. Oluline on ka firma töötasupoliitika, sest samal ajal kui mõned firmad soovivad ennast kindlustada kvaliteetse tööjõuga ja valivad selle nimel töötasu turu liidri positsiooni, püüab osa firmasid maksta nii vähe kui võimalik.
Organisatsioonikultuur E. Scheini järgi E.H Schein määratleb organisatsioonikultuuri kui peamisi tõekspidamisi, mis on organisatsioonil kujunenud suhetes väliskeskkonnaga ning sisemises koostegevuses ning seetõttu peetakse neid antud organisatsioonis õigeks ja õpetatakse uutele liikmetele kui sobivaid tunnetus-, mõtlemis- ja käitumisviise.

Organisatsioon on kindla inimrühma terviklikult korraldatud ühendus, mis võimu ja eestvedamise mõjutusel tegevusi kooskõlastades püüab saavutada ühist eesmärki (R. Üksvärav). Organisatsioonide asutamise põhjused on erinevad, peamiselt lähtutakse kolme erineva tasandi – ühiskonna, piirkonna ja organisatsiooni vajadustest.
Organisatsiooni arendamine on juhtide poolt tehtav teadlik töö organisatsiooni täiustamiseks, vajalike muudatuste planeerimiseks ja elluviimiseks.
Organisatsiooni suhted on suhted organisatsiooni liikmete vahel, tarbijatega, varustajatega, konkurentidega, jne. Eetiline töötaja hoiab suhetes konfidentsiaalsust, täidab oma kohustusi ja tööülesandeid, võitleb teiste ebaeetilisuse vastu jne. 7. Keskkonnaeetika põhiliseks uurimisvaldkonnaks on inimese ja looduse vahelised suhted.

Organisatsiooni allüksus on selle omaette osa, mille ülesandeks on teatud liiki tegevus(ed) ja mille eesotsas reeglina on eraldi juht.
Organisatsiooni mikrokeskkond on konkreetsem ja organisatsioonile lähemal ning haarab konkurente, tarnijaid, kliente, strateegilisi liitlasi jm survegruppe. Organisatsiooni keskkonda tuleks käsitleda kui organisatsiooni suhtes erinevate huvide ja ootustega huvigruppide kooslust, kellega juhil organisatsiooni esindajana tuleb suhelda.
Organisatsiooni kontekstis on vahendiks strateegiliste muudatuste elluviimiseks ja tegevuste organiseerimiseks, mida ei ole võimalik teostada organisatsiooni igapäevatöö raames Organisatsiooni infosüsteemi kontekstis on projektimeetod vahend infotööd ja/või süsteemitööd puudutavate muudatuste elluviimise juhtimiseks.

Organisatsioonikultuur on organisatsiooni peamised tõekspidamised, mis on kujunenud tema suhetes väliskeskkonnaga ja sisemises koostegevuses, ning seetõttu peetakse neid antud organisatsioonis õigeks ( E.H. Schein). Jälgitaval kultuuritasandil tuleks mainida TKHK kaasaegset ja mugavat töökeskkonda ning interjööri.
Organisatsioon on üksikiskute kogum! • Kõigil töötajatel on erinevad ülesanded ja eesmärgid • Igal töötajal ja allüksususel on oma huvi – täita kohustus • Igaüks kaitseb oma huve ja peab neid kõige olulisemaks • Juhi põhiline aeg kulub konfliktide lahendamiseks mitte otsuste vastuvõtmiseks
Organisatsiooni areng on organisatsiooni muutumine ajas, mis sõltub sisemiste tegurite ja väliskeskkonna koosmõjust.

Organisatsiooni areng - kuhu ta äriliselt tahab liikuda ja jõuda, kuidas töötajaskond selle sihiga kaasa tuleb.
Organisatsioon – suletud vr. avatud süsteem 2. Organisatsiooni tasakaalustatus – staatiline vr. dünaamiline tasakaal 3. Mõjukus – resursside voog organisatsioonis ning organisatsiooni ja väliskeskkonna vahel Organisatsiooni ja väliskeskkonna vaheline mõju Organisatsioon on avatud süsteem
Organisatsioonikultuur on selle liikmete hulgas levinud eelduste, arvamuste, väärtushinnangute ja käitumisnormide kogum; tõekspidamised ja arvamused sellest milline on organisatsioon ja kuidas peaksid selle liikmed toimima; kujundab mängureeglid, vahendab formaalse juhtumise ja kontrollimise vajadust.

Organisatsioon – kõik ühendused, kus inimesed on kokku tulnud mingi eesmärgi saavutamiseks ja mida seovad struktuur, tehnoloogi ja strateegia Organisatsioonikäitumine (OK!) uurib inimkäitumist organisatsioonis keskendudes üksikisikut ja rühma puudutavatele protsessidele ja tegevustele.
Organisatsioone on kolme liiki: • mittetulundusühingud (MTÜ) – korteriühistu, usuühing, kultuuriühing jne 2001 Eestis 13 666 tk • sihtasutused (SA) – millegi konkreetse jaoks, 371 tk nt Integratsiooni Sihtasutus, Avatud Eesti Fond, saavad tegutseda ka haiglad ja õppeasutused.
Organisatsioon on kindlasti kogenud erinevaid lahendamise viise ja läbi parktika on leitud parim viis ja see tehakse uutele liikmetele kiiresti selgeks (kõige tähtsamad otsused tehakse suitsunurgas näiteks). See mida peetakse tähtsaks peaks ka tegudes ja sõnades väljenduma.

Organisatsiooni missiooniks on pidev tehnoloogia uuendamine, mis aitaks tagada toodetele kõrge kvaliteedi ja töökindluse, mis omakorda tagab klientide rahulolu. Samuti on ettevõte huvitatud kasumi teenimisest ja vähem tähtis pole ka kindlustada töötajatele konkurentsivõimeline palk.
Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus (era- ja riigiettevõtted, ametlikud ja mitteametlikud asutused). Organisatsiooni on kindel strateegia, struktuur ja tehnoloogia ühise eesmärgi saavutamiseks.
Organisatsioon on ainult selleks, et teenida ja abistada indiviide, kes sellesse kuuluvad ja oma isiklikke eesmärke realiseerivad (näiteks advokaadibürood, konsultatsioonifirmad, ülikoolid jne). Organisatsioon allub indiviidile ja selle eksisteerimine sõltub indiviidist.

Organisatsioon on sotsiaalse süsteemi osa ning mille mõjutuste tulemusena kujuneb välja ka inimese elustiil (hoiakud inimestel, võistlus võimu pärast, töötingimused jne). Seega peavad kõik organisatsioonid arvestama väliskeskkonnaga, mis mõjutab neisse kuuluvaid
Organisatsiooni eesmärgid on vajalikud kõikjal, kus tegevus seondub organisatsiooni käekäiguga: - turustamises; - uuenduste tegemisel; - tootmises; - ressursside saamisel; - tasuvuses; - juhtide tegevuses ja vastutuses; - tööliste töös ja suhtumises; - sotsiaalses vastutuses.
Organisatsiooni strateegilisel ehk terviktasemel • protsessi ümberkujundamine (process redesign) - protsessi osade (alamprotsesside) muutmine töö määratluse muutmise või automatiseerimisega • protsessi parendamine (process improvement) - protsessi teostuse kvaliteedi tõstmine

Organisatsiooni ida - Euroopa sotsialistlike riikide majanduse ning sai sellega enesele ka parema kontrollmehhanismi nende riikide üle. • VMN varises kokku 1980-ndate aastate teisel poolel seoses majanduslangusega sotsialistlikes riikides ning Idabloki lagunemisega.
Organisatsioonide sees - püüdlevad võimaluste poole ja kasutavad neid ära, sõltumata ressurssidest, mis sel hetkel nende käsutuses on. P. Burns (2001) – ettevõtjad kasutavad innovatsioone selleks, et ära kasutada muutusi või luua võimalusi kasumi teenimiseks.
Organisatsioonilis - funktsionaalse struktuuri ning see muutub koos EV tegevusstruktuuri muutusega. Kontrollingu tegevusvaldkondades võib eraldada 2-te valdkonda: 1) Iseseisva tegevuse/vastutuse valdkond 2) Vastava taseme juhtidega kooskõlastatud tegevuse valdkond.

Organisatsiooni innovatsioon on uue/märkimisväärselt parendatud meetodi kasutusele võtmine avaliku sektori organisatsiooni juhtimises  Mingi uus meetod/mõtteviis avaliku sektori korraldamisel/juhtimisel o Nt. tulemusjuhtimine- võetakse mingid teised indikaatorid.
Organisatsiooniline innovatsioon – oluliste muutuste tegemine ettevõtte äripraktikas, töökohtade struktuuris või suhtlemises teiste ettevõtete ja asutustega eesmärgiga tõsta ettevõtte innovatsioonivõimet ja parandada majandusnäitajaid (kvaliteet, efektiivsus);
Organisatsiooniturul on isikud või organisatsioonid, kes ostavad tooteid kas edasimüügiks - see on kaubandusturg (reseller market), otseseks käsutamiseks teiste toodete valmistamiseks - tööstusturg ( industraal market) või rakendamiseks firmasisestel

Organisatsioon on võimeline omama iseseisvat vara, mis on eraldatud selle liikmete varast;  selline vara moodustab omakorda erilise vastutusüksuse;  võime osaleda tsiviilõigussuhetes poolena;  olemasolu on sõltumatu liikmete vahetusest.
Organisatsiooni kultuur on pikema aja jooksul kujunenud püsiväärtuste kogum, mis otseselt ja kaudselt toimides mõjutab eripärasel viisil liikmete tegutsemist ja käitumist (Üksvärav 2003). Organisatsioon on üks erinevate kultuuride segunemise vorme.
Organisatsioonikäitumise kujunemist on mõjutanud veel: •Käitumisteadused: Antropoloogia (inimeseteadus, mis käsitleb inimest bioloogiliselt) Psühholoogia (õpetus inimkäitumisest) Sotsioloogia (õpetus ühiskonnast, uurib inimest ühiskonna erinevates gruppides)

Organisatsioonis konstruktiivne ehk positiivse jõuga konflikt, mille lahendamisel ollakse loominguline kasutatakse uusi käitumis- ja mõtlemisviise. Raskemad konfliktid aga on destruktiivne ehk negatiivse jõuga konflikt, kus tekib viimane vaenulikkus õhkkonnas.
Organisatsioon - ühise eesmärgiga inimrühm • ὄργανον (organon)- instrument, töövahend • ἔργον (ergon)- töö • Tootmine iseendale / teistele • Tööjaotus • Töö inimestega (admin, delegeerimine) / töö ülesandega

Organisatsioonikultuur on väärtuste, normide, hoiakute ja põhimõtete kogum, millest organisatsioon lähtub oma igapäevases põhitegevuses, kuidas peab tööd tegema, mis on lubatud, mis on keelatud, milline on õige ja milline on väär käitumine.
Organisatsiooni suhted on suhted organisatsiooni liikmete vahel, tarbijatega, varustajatega, konkurentidega, jne. Eetiline töötaja hoiab suhetes konfidentsiaalsust, täidab oma kohustusi ja tööülesandeid, võitleb teiste ebaeetilisuse vastu jne.
Organisatsioon on   osa   ühiskonnast   (ühiskondadest)   ja   suuremast   keskkonnast,  ühiskonna ja keskkonnaga mitte arvestamine võib viia tulemuseni, kus ettevõttel polegi enam võimalik  tegutsemist   jätkata.

Organisatsiooniline kuritegevus tähendab seaduslike ettevõtete ja nende ametnike seadusevastaseid tegusid, altkäemaksude andmist, valesid väärtuse määramisi ja maksude vältimist. Kuriteod sooritatakse pigem ettevõtte kui isikliku kasu eesmärgil.
Organisatsioon tervikuna on pidevalt kestvas õppimistsüklis, mis koosneb kolmest komponendist :  Teadmised, oskused ja võimed – Org liikmed arendavad pidevalt uusi teadmisi , oskusi ja võimeid, mis muudavad seniseid teadmisi ja arusaamu.
Organisatsiooni suhted – liikmete vahelised suhted, suhted tarbijatega, varustajatega jne. konfidentsiaalsus, kohustused, tööülesanded jne. Joonis 1. 10 käsku (Alland Parman, Miks Jeesus suri? Kehra, 1992 Eetikateooriate klassifikatsioon

Organisatsioon on süsteem, mille kõik allsüsteemid peavad töötama efektiivselt ja üksteisega harmooniliselt, oluline on hästitoimiv kommunikatsioon • Sünergia tekkimine kui süsteemipõhine käsitlus on rakendatud edukalt
Organisatsioonilised – seadused, veeseisundi kontroll, saastenormid, load, maastiku kujundus, kaitseribad. Veekaitse – meetmed loodusvee kaitsmiseks reostamise ja vee liigvähendamise eest ning tekitatud kahjustuste kõrvaldamiseks.
Organisatsioon on justkui perekonna rollis – nt. Töökoht peaks looma vaba aja veetmise võimalusi jne. Kollektivistlikes maades kasutatakse organisatsioonis rohkem grupitasusid ning väärtustatakse gruppi ja meeskonnatööd.

Organisatsiooniliselt on iga päästekeskus siiski suhteliselt iseseisev. Mitmes vallas ja linnas on täiendavalt moodustatud ka kohalikud päästekomandod, kes osalevad päästetöödel, teostavad järelevalvet ja teevad ennetustööd.
Organisatsiooni missioon on juhis, mis määrab mida, kelle heaks ja miks tehakse; õigustab organisatsiooni olemasolu ja on seotud selle tuumikkompetentsi ning väärtustega 8. ORGANISATSIOONI VISIOON on vaade organisatsiooni tulevikule.
Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke. Org. on : kindel eesmärk, liikmed ja kord.

Organisatsioonikultuure on alati 1, ettevõttekultuure võib olla mitu – tulenevalt sellest, et organisatsiooni allüksused tegutsevad erinevates rahvuskultuuri keskkondades. Ettevõtte asukohariigi inimesed toovad oma rahvuskultuuri
Organisatsioonikultuuri muutumine on äärmiselt raske, kuid võimalik ja mõnel juhul hädavajalik. Organisatsioonikultuur muutub kriisiolukorras (finantskrahh, suure osa klientide kaotus, konkurentide läbimurre) või juhtkonna vahetuse puhul.
Organisatsiooniline diversiteet - omadus, mis on seotud konkreetse töökeskkonnaga( töö sisu, tölöstaaž, juhtimistasand) Inimeste liigitamine(PepsiCo) Organisatsiooniline Osakond/valdkond Juhtimistasand Töö sisu Kuulumine Emafirma/

Organisatsioon on minu silmis Innovatsiooniaasta, sest inimesed saavad siis ise uusi mõtteid ja ideid tuua avalikuse ette ja mõningad neist on kindlasti ka väga head ja kindlasti on need kasulikud ka meie ühiskonnale.
Organisatsioon on ametite jaotus inimeste vahel, keda seovad ühised ülesanded või eesmärk. Riikliku organisatsiooni peamiseks ülesandeks, tema olemasolu õigustuseks peetakse riigi ees seisvate kohustuste täitmist.
Organisatsioonil on ka üldnõukogu, mis rakendab konverentsil vastu võetud põhimõtteid ja vastutab igapäevase haldamise eest, ning peadirektor, kelle määrab ametisse konverents.Peadirektor 2005. aastast Pascal Lamy.

Organisatsioon on toimimissüsteem, mis koosneb: ülesehitusest (osakonnad/ametikohad/rollid) inimestest, kes ressursse kasutades töötavad kindlate reeglite ja protseduuride alusel teisendades sisendeid väljunditeks
Organisatsiooni kultuur on organisatsiooni või ettevõtte ´harjumused asjade tegemiseks´: • ettevõtte filosoofia, • poliitika, • protseduurid, • valikud ja koolitamise kriteeriumid, • kvaliteedi tagamise meetodid.
Organisatsiooniergonoomia on suhtlemine, meeskonna ressursside organiseerimine, töö ja tööaja kujundamine, meeskonnatöö, osaluse kujundamine, koostöö, organisatsiooni kultuur, virtuaalsed organisatsioonid ja kaugtöö.

Organisatsiooniline loovus on protsess, mille käigus inimeste ideed ja ressursid transformeeruvad innovatsiooniks. Olulised on: 1) Autonoomia – üksikisikud saavad ise otsustada, kuidas ülesandeid täita, eksperimenteerida.
Organisatsioonidele on osa religioossetest ühendustest registreerunud end usuühingutena, osa mittetulundusühingutena ning mõned pole pidanud üldse vajalikuks end kusagil riigiasutuses registreerida. (Eesti... 2009)
Organisatsiooniline käitumine on pidevalt arenev teadusharu, mis tugineb suurele hulgale uuringutele. Organisatsiooniline käitumine on seotud inimest käsitlevate sotsiaalteadustega: antropoloogia, psühholoogia ja sotsioloogia.

Organisatsiooni huvides on õppimise toetamise eesmärgiks tulemuslik töösooritus ning indiviidi ja organisatsiooni huvide sidumine, mis on järjest olulisem väljakutse juhtidele (Ellinger & Bostrom 1999; Beattie 2006).
Organisatsiooni kavandamine - asukoht, struktuur, ametikohad, protsessid . Personalijuhtimine - värbamine, koolitamine, edutamine, väljutamine . Infovahetus - protsessid, suunad, allikad, sisu + eestvedamine ja motiveerimine
Organisatsioon on edukas vaid juhul, kui ta teeb midagi, mis on unikaalne ning totaalselt uus. Aga ka unikaalne tuleb olla uutmoodi, sest vanale asjale uute detailide lisamine ei too kunagi maksimaalset kasumit.

Organisatsioon on eelkõige hea seisnud selle eest, et puhastada Eesti territoorium Nõukogude armee reostusest ja selle tagajärgedest ning hoida Eesti järeltulevatele põlvedele puhta ning loodussõbralikuna.
Organisatsiooni kommunikatsioon on organisatsiooni juhtimise funktsioon, millega luuakse ja suunatakse protsesse, mis võimaldavad organisatsiooni ning tema sisemiste ja väliste sidusrühmade vahel pikaajalist ja pidevat suhet.
Organisatsiooni tase – organisatsiooniline struktuur, mis tagab nimetatud väärtuste, normida ja tavade järgimise 3. normatiivne tase – ühiskonna säilimiseks ja arenguks tarvilikud väärtused, normid ja tavad

Organisatsiooniteooriad on seotud juhtimisteooriatega  Organisatsiooni- ja juhtimisteooria on organisatsiooni ja juhtimise olemusse ning talitlemisse puutuvate seaduspärasuste ja püsitõdede kogum (Üksvärav, 2008)
Organisatsioon on grupp inimesi, kellel on ühine eesmärk, mille poole püüelda (millega üxi ei saaks hakkama). Vähemalt 2in. Liikmetel on tunnused, mis on eristavad neid mitte- liikmetet, pidev toimimine.
Organisatsioonikultuur on väga positiivne kuna annab liikmetele identiteeditunde, soodustab kollektiivset panust ja sotsiaalse süsteemi stabiilsust ning aitab organisatsiooni liikmetel aru saada oma ümbruskonnast.

Organisatsiooni sise - ja väliskeskkonna tegurid – Makrokeskond, mida ei ole võimalik mõjutada – rahvusvahelised, majanduslikud, sotsiaal-kultuurilised, poliitilised, õiguslikud ja tehnoloogilised tegurid.
Organisatsiooni sotsiaal - humanistlik käsitlus Selles käsitluses pööratakse tähelepannu inimestele ja laiaulatuslikele motivatsiooni, iseseisvuse, usalduse ja avatuse küsimustele nii juhtkonna kui org mõttes.
Organisatsioon on teadlikult koordineritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimest ja mis funktsiooneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke või neid püstitada.

Organisatsiooni arengutsüklid - Struktuuri tüübid, nende eelised ja puudused + Orgaanilised, mehhaanilised organisatsioonid + Juhtimisulatus, juhtimistasand, eelised ja puudused + Rivi- ja staabiorganisatsiooni olemus.
Organisatsiooni huvid on tähtsamad kui üksikisikute omad (ei arvestatud tööliste sotsiaalseid vajadusi). Töötajaid ergutati oma huve kohandama organisatsiooni omadega ning seeläbi taotlema tegevusühtsust.
Organisatsioon on Balti mere püügipiirkondade juhtimise eest vastutav piirkondlik kalandusorganisatsioon. Tegeldakse Läänemere kalapüügikvootide jaotamisega, mis tagab kalavarude piisava uuenemise.

Organisatsiooni kommunikatsioon on org’i strateegilise juhtimise funktsioon, mille kaudu kujundatakse ja suunatakse protsesse, mis võimaldavad org’i sisemiste ja väliste sidusrühmade vahel eesmärgipärast suhet.
Organisatsiooniline muudatus on planeeritud või planeerimata vastus mingile survele.Muudatuste põhjused tõrjumiseks on isiklikud huvid, usaldamatus õhkkond töötajate ja juhtkonna vahel, hinnangud sündumustele.
Organisatsioonitunnetus on juhi võime aru saada töötajate ja organisatsiooni kui terviku vajadustest. Hea juht on see, kes oskab eraldada olulise informatsiooni mittevajalikust ning tegeleb ainult olulisega.

Organisatsiooni kultuur on väärtuste, normide, hoiakute ja põhimõtete kogum, millest organisatsioon lähtub oma igapäevases tegevuses 11. Mis on eetika? Eetika on üldtunnustatud kõlblusnormide süsteem.
Organisatsiooni mõiste - organisatsioon kujutab endast kindla inimrühma terviklikult korraldatud ühendust, mis võimu ja eestvedamise mõjutusel, tegevusi kooskõlastades püüab saavutada ühist eesmärki.
Organisatsioonikäitumine on õpetus inimeste tegutsemisest organisatsioonist. Õpetus hõlmab nii organisatsioonilise käitumise tundmaõppimist kui saadud teadmiste rakendamist 2.Organisatsioon kui süsteem.

Organisatsioonilised õpioskused – õppimise ja puhkamise režiim, erinevate õpitegevuste sobiv järjestamine ja jaotamine, õppimise planeerimine, õppimishügieen, infokartoteekide ja konspektide koostamine jne.
Organisatsiooniteadlikkus – mitteformaalsete võimusuhete nägemise ja mõistmise oskus nii oma organisatsiooni sees kui sellest väljaspool, mõistmine, kes on tegelikud otsusetegijad ja teiste mõjutajad;
Organisatsioon on süsteem, mis saab sisendi keskkonnast ja muudab selle väljundiks keskkonda. Süsteemi iseloomustavad entroopia (info määramatuse hulk), sünergia ja allsüsteemide olemasolu.

Organisatsioon on inimeste rühm, mis töötab ühiste eesmärkide saavutamiseks. Organisatsioonil on 4 põhilist koostisosa: 1)inimesed, 2)tegevused, 3)siseehitus 4)ainelised ja rahalised varad.
Organisatsioon on nüüdseks jõudnud ja millisena näevad teda organisatsiooniga seotud isikud( kliendid, töötajad, tarnijad jne.) Peale seda, teeksin selgeks kuhu organisatsioon tahab välja
Organisatsioonipoliitika piirangud ehk juhtimispiirangud 3) paradigma ehk käitumuslikud piirangud Füüsiliseks piiranguks on need ressursid, mis füüsiliselt piiravad organisatsiooni oma eesmärki saavutamast.

Organisatsioonilises mõttes – institutsioonide kogumid, mis tegelevad avaliku halduse teostamisega; avaliku halduse kandjate kogum; riik, av-õi jur isikud, eraõ isikud, kes teostavad avalikku haldust.
Organisatsioonisisene tegevus on teadlikult koordineeritud, organisatsioonil on olemas struktuur, teatud materiaalsed, immateriaalsed ja füüsilised ressursid ja organisatsioon toimib ja tegutseb pidevalt.
Organisatsioon on suhteliselt lame (Jaapani süsteemis pikk hierarhia) – ekspertiis jõuab kergemini juhini; eesmärgid on sarnased, kuna ülesanded on üsna sarnased (tugev solidaarsus).

Organisatsioonilis - funktsionaalne mudel ◦ Algselt vangla kui täiusliku ühiskonnakorralduse mudel, kus kurjategijaid saab parandada allutades nad distsipliinile, korrale ja eeskirjadele.
Organisatsioon ehk MAFFIA . 1932.aastal valiti presidendiks F.D.Roosvelt. New Deal- majanduskasvu taastamiseks tuleb soodustada tarbimist, mis tekitab elanike sissetuleku suurenemist.
Organisatsioonil on ka üldnõukogu, mis rakendab konverentsil vastu võetud põhimõtteid ja vastutab igapäevase haldamise eest, ning peadirektor, kelle määrab ametisse konverents.

Organisatsiooni tasemel on vahendid meetodid ja teadmised, mille abil toodetakse või teenindatakse  Kombinatsioon masinatest ja meetoditest väljundi tootmiseks (Sproull & Goodman, 1990)
Organisatsioonikultuur on traditsioonide, väärtuste, poliitika, veendumuste ja hoiakute kogum, mis annab konteksti sellele, mida me organisatsioonis teeme ja millest mõtleme.(Vadi 2000).
Organisatsioonikultuuril on mitu definitsiooni, kuid kõikidel neil on üks tähendusvarjund – kultuur on organisatsiooni alustalaks, tagamaks selle jätkusuutlikkuse ning hoida seda koos.

Organisatsioonikultuur tähendab peamisi tõekspidamisi ja hoiakuid, mille kohaselt peetakse organisat- sioonis õigeks käituda ja mis otsustavad suhtumise töösse ja töökaaslastesse.
Organisatsioonipsühholoogia - tegelevad psühholoogiaga töökohal, pidades silmas töö tootlikkust, töötajate valikut, tööga rahulolu, kuidas kohandada tööd ja masinaid inimestega jms.
Organisatsioonikeskne lähenemine – PR kui organisatsioonilise suhtlemisprotsessi organiseerimine ja juhtimine eesmärgiga saavutada hea arusaamine ja side organisatsiooni ja sihtgruppide vahel.

Organisatsiooni kujunemisel on olulised kolm elementi: juhtkond, organisatsiooni töötajad ja väliskeskkond. Ettevõtte juhtkond on ettevõtte asutamisel väärtuste loojaks, sealt saavad
Organisatsioonikonflikt –  Konstruktiivsed ehk positiivse jõuga konfliktid …on sellised, mille lahendamisel ollakse loominguline, kasutatakse uusi käitumis- ja mõtlemisviise.
Organisatsiooni paindlikkust – inimesed, kellele on määratud konkreetsed ülesanded ja vastutuse piirid ei soovi võtta lisaülesandeid ilma läbirääkimiste ja pika ette teatamiseta.

Organisatsiooni mõiste – on inimühendus, kes tegutseb koos ühiste eesmärkide saavutamiseks ja keda on iseloomustatud kindla eesmärgi, strateegia, struktuuri ja tehnoloogiaga.
Organisatsioonikultuur – on pikema aja jooksul kujunenud püsiväärtuste kogum, mis otseselt ja kaudselt toimides mõjutab eripärasel viisil liikmete tegutsemist ja käitumist.
Organisatsioonil on 154 liimesriiki ning üle 400 liitunud liikme, kes esindavad privaatsektorit, haridusinstitutsioone, turismiassotsiatsioone ning kohalikku turismivõimu.

Organisatsioon on mehhanism, mille abil on võimalik „asju ära teha” (get things done), saavutada eesmärke, mida indiviid üksi ei suudaks eales saavutada (Parson).
Organisatsiooniline õppimine on rohkem kui org liikmete individuaalse õppimine summa, sest see sisaldab teadmiste organisatsioonis säilitamise viisi ka pärast töötajate lahkumist.
Organisatsioon on edukam, kui kõik tema jõupingutused on tehtud ühes suunas, organisatsiooni erinevate tasandite eesmärgid ja tegevused on omavahel tervikuks seotud.

Organisatsioone on hakatud ajapikku võrdlema kui organisme – kuidas organisatsioonisiseselt toimitakse, kuidas see mõjutab vastastikuliselt ja organisatsiooni heaolu.
Organisatsioonikäitumine – mõiste ja olemus OK on teadus, mis uurib süsteemselt ja rakendab teadmisi indiviidide ja gruppide käitumisest organisatsioonis, kus nad töötavad.
Organisatsioonipoliitika – tahtlikud tegevused sooviga haarata või kaitsta enese või grupi huve organisatsioonis Poliitilist käitumist mõjutab ebamäärasus organisatsioonis

Organisatsioonivälisel värbamisel on oluline kuulutuse sihtrühma arvestades otsustada, kas: – vabad töökohad kuulutatakse välja ajalehtedes (kohalikus ja/või üleriigilises, päeva-
Organisatsiooni kultuur on pikema aja jooksul kujunenud püsiväärtuste kogum, mis otseselt ja kaudselt toimides mõjutab eripärasel viisil liikmete tegutsemist ja käitumist.
Organisatsiooni struktuur on seega tegevusviiside kogum, mille abil on töötajad jagatud kindlate tööülesannete kaupa ning on tagatud nende omavaheline kordineeritud tegevus.

Organisatsiooniline loovus – protsess, mille käigus inimeste ideed ja ressurside transformeeruvad innovatsioonid. Olulised on: autonoomia, teisitimõtlemini, väljakujunematus.
Organisatsioon - spordinõukogu, mis pidi lahendama olulisi spordipropaganda, poliitika jm probleeme ilma esindajatekogu sekkumiseta ning hoidma kontakti provintsiga.
Organisatsioonikultuurid on unikaalsed. Igaühel on oma ajalugu, suhtlemismudelid, süsteemid ja protseduurid, missioon ja visioonid, lood ja müüdid, mis neid iseloomustavad.

Organisatsiooni tegevuses on võimalik väärtushinnanguid jälgida organisatsiooni ja avalikkuse suhetes, hinnapoliitikas, arenguprogrammides, suhtumises tööotsijatesse jne.
Organisatsioonikäitumises on taju omaduste arvestamine oluline, sest see võimaldab mõista, kui eriilmelist informatsiooni inimesed koguvad ja oma käitumise aluseks võtavad.
Organisatsiooniline õppimine on iseennast loova ja edasiarendava organisatsiooni järjepidevast toimimisest tulenev õppimine, Õppimine organisatsioonis ja organisatsiooni kaudu.

Organisatsioon on terviklik ja keerukas võrgustik, kuhu kuuluvad struktuurid, tehnoloogia, töötajad ning tööd mõjutavad sotsiaalsed ja tehnilised protsessid.
Organisatsiooni tingimused – töövahendid, muud ressursid jne.) mõjutavad seda, millise juhtimisstiili kasuks juht otsustab ehk need kaks on mudelis situatiivsed aspektid.
Organisatsioonid – IRA ja ETA: esimene nõuab Põhja-Iirimaa taasühendamist Iiri Vabariigiga ja teine nõuab iseseisvust Hispaania kirdeosas elavatele baskidele.

Organisatsioon on inimeste ühendus ja loodud mingiks tegevuseks, millel on kindlasti oma kindel eesmärk, kus inimesed töötavad selle eesmärgi saavutamiseks.
Organisatsiooniline käitumine on õpetus inimeste tegutsemisest organisatsioonis, mida arvestatakse rakenduskõrgharidusena ning on seotud psühho-, sotsio- ja antropoloogiaga.
Organisatsiooni suhtekorraldus on funktsioon, mis aitab kaasa organisatsiooni arengut soodustava organisatsioonikultuuri kujunemisele efektiivse kommunikatsiooniprotsessi abil.

Organisatsioonidest on praeguseks läbinud teatud in-house koosolekute hindamise, järeldades, et kõige levinum meetod on ikka veel osalejate rahulolu saavutamine.
Organisatsioonil on välja kujunenud omalaadne kultuur, mida üritatakse klientidele tutvustada ning loodetakse, et see tagab nende ettevõtte konkurentsieelise.
Organisatsiooni uurimine on alates sellest algusaegadest enam kui sajand tagasi toetunud ühele seadusele: Olemas on- või peab olema- üks ja ainuõige organisatsioon.

Organisatsiooniliikmetel on erinevad arusaamad tööaktiivsuse ja tööväliste tegevuste tähtsuse kohta, siis need erinevused tekitavad pingeid ja tõrkeid suhtluses.
Organisatsiooni struktuur on organisatsiooni ametikohtade vaheliste suhete mudel (Kreitner, 1998, 258). See on aluseks organisatsiooni liikmete omavahelistele suhetele.
Organisatsioon - sotsiaalse süsteemi tähtis osa, mida iseloom formaalsus, hierarhiline struktuur, suurus, suhteline keerukus, organisatsiooni pikk kestus.

Organisatsioonid on Morgani meelest justkui pisemad ühiskonnad, milledele on oma kultuur ja subkultuurid ja mis elavad oma seaduste ja traditsioonide järgi.
Organisatsioonide näideteks on erinevad poliitilised, kultuuri-, spordi- ja ametiühingute ühendused, samuti riik ise, kõikvõimalikud ettevõtted ja organisatsioonid.
Organisatsioonid on otsinud Jamaicalt naftat kuid kasutamiseks vajalikku kogust pole leitud. Enamik import kütusest imporditakse Mehhikost ja venetsueelast.

Organisatsioonikultuur on tervik, kuid ei ole monoliitne ja ühtne  Ta on ajalooliselt kujunenud  Kuulub nn pehmete kompetendide hulka  Raskesti muudetav
Organisatsiooniturunduseks nimetatakse tegevust, millega kujundatakse, säilitatakse või muudetakse inimrühmade hoiakuid ja käitumist mingi organisatsiooni suhtes.
Organisatsioon – organisatsioon on defineeritud kui inimrühma, kellel on kindlad strateegia, struktuur ja tehnoloogia ühise eesmärgi saavutamiseks.

Organisatsiooniteooria – mõiste, teooriate mitmekesisus ja seos teiste teadustega97 Organisatsiooniteooria koosneb kahest sõnast: organisatsioon ja teooria.
Organisatsioon on kindla inimrühma terviklik ühendus, kus juhitakse ja kooskõlastatakse konkreetseid tegevusi ühiste eesmärkide saavutamise nimel.
Organisatsioon - ühise eesmärgiga inimrühm ὄργανον(organon)- instrument, töövahend ἔργον(ergon)- töö Tootmine iseendale / teistele

Organisatsiooni kavandamine on organisatsiooni struktuurielementide ja nende omavaheliste seoste määratlemine organisatsiooni kui terviku tagamiseks (Alas, 2004).
Organisatsioonid on instrumendid, mida inimesed kasutavad ühiskondlike, poliitiliste, majanduslike ja ka isiklike eesmärkide saavutamiseks (Heffron).

Organisatsiooniga on selles ,et ta loodi lepingutega ,mis jõustusid rahvusvahelise õiguse järgi.Borchardt kasutab ”supranatsionaalsuse” mõistet.
Organisatsioonikäitumine on õpetus inimeste tegutsemisest organisatsioonis üksikisikute või rühmadena, mis püüab määrata efektiivsema tegutsemise teid.
Organisatsiooniline käitumine on õpetus inimeste tegutsemisest organisatsioonis üksikisikute või rühmadena, mis püüab määrata efektiivsema tegutsemise teid.

Organisatsioone on igal pool maailmas, pole nad just eriti suured ja jäävad ilmselt alla ka keskmise jalgpalli meeskonna fännklubi liimete arvule.
Organisatsiooni saavu - tusvõimeks konverteerida?355 9.2.3. Tehnoloogid Väga paljud teadmustöötajad teevad nii teadmustööd kui ka füüsilist tööd.
Organisatsiooni struktuur on skeem, mis väljendab selle koosseisu, selle allüksuste ja üksikute täitjate administratiivset alluvust ja omavahelisi seoseid.

Organisatsioonisisene värbamine ehk personalivajaduse rahuldamine oma asutuse inimeste ümberpaigutamise ja nende kompetentsi tõstmise kaudu (Pedras etc 2007: 104).
Organisatsioon on iseseisev raamatukogude, informatsiooni, dokumentatsiooni ja arhiivinduse ühingute ja instituutide katusorganisatsioon Euroopas.
Organisatsiooni struktuur on idealistlik skeem, mis väljendab ettevõtte koosseisu, näitab seda, kes kellele allub ning kuidas on tööülesanded jaotatud.

Organisatsiooni tegevus on protsess. Sõltuvalt organisatsioonust on kuni 90 % tegevustest korduva iseloomuga, mida on mõistlik alati täita samal viisil.
Organisatsioonid on suhteliselt väikesed (alla 50 inimese). Ühel tasandil toimub juhtimine ja teisel tasandil töötajate omavaheline kohandumine.
Organisatsioonikonflikt – haarab kogu organisatsiooni ja selle osi. Sellise konfliktiga kaasnevad isikusisesed, isikute ja rühmade vahelised konfliktid.

Organisatsiooniuuring on kitsalt personaliosakonna projekt ning tihti ei näe juhid ja kogu organisatsioon uuringute võimalikku kasulikkust oma tööle.
Organisatsioonisiseseid või – väliseid allikaid; • Värbamise planeerimine: suhtarvud; • Aja ja koha määramine; • Sisenemispositsiooni määramine.
Organisatsioon on keskkond, kus mingi sihi või taotluse nimel toimub tema liikmete mitmesugusel viisil korraldatud ja kooskõlastatud tegevus.

Organisatsioon on taganud kõigile töötajatele kõige sobivamad viisid töötamiseks ning iga kaebuse korral lähtutakse siekliendi huvidest.
Organisatsioonikäitumine on õpetus käitumise seaduspärasuste rakendamisest org.-s, nende seostamine org. struktuuri, tehnoloogia ja väliskeskkonnaga.
Organisatsiooni mikrokeskkond on konkreetsem ja organisatsioonile lähemal ning haarab konkurente, tarnijaid, kliente, strateegilisi liitlasi jm survegruppe.

Organisatsioon on instrument eesmärkide saavutamiseks, vahend strateegia elluviimiseks ja vahend omanike tahte elluviimiseks äriühingutes.
Organisatsioonikultuuri muutmine – eelkõige on vajalik teadvustada muutmise vajadusest ja lähtuda reaalsest olukorrast, rakendades vaid kaalutletud sammud.
Organisatsioonikäitumine on pidevalt arenev teadusharu, mis tugineb hulgale uuringutele ning mille teadmistebaas ja seisukohad arenevad pidevalt edasi.

Organisatsiooniline vorm - silmas peetakse õppetöö korraldamise viisi kas koolitunni, kõrgkooliloengu, iseseisva tööna või mõnel teisel viisil.
Organisatsioon on inimgruppi, kes töötab ühiste eesmärkide saavutamise nimel ja on loonud määratletava omavaheliste suhete struktuuri.
Organisatsiooni suurus - mida suurem organisatsioon, seda enam on spetsialiseerumist ning sellest tulenevalt on suurem ka struktuuriline eristumine.

Organisatsiooniväline või – sisene. Väliskeskkonnast avaldavad mõju muutused õigusaktides, poliitikas, valitsuse vahetumine, riigieelarve kärped.
Organisatsiooni käitumine on õpetus inimeste ja rühmade käitumisest organisatsioonis, milles püütakse määratleda efektiivsema tegutsemise teid.
Organisatsiooniline käitumine on õpetus inimeste ja rühmade käitumisest organisatsioonis, milles püütakse määratleda efektiivsema tegutsemise teid.

Organisatsioonilises kontekstis on otstarbekas teadvustada, mil määral püütakse muljet suunata, sest palju otsuseid baseerub suhtlemises saadud teabele.
Organisatsiooni kultuur – peamised tõeskpidamised, mis on organisatsioonil kujunenud suhetes väliskeskkonnaga ja sisemise koostegemise käigus.
Organisatsiooniline innovatsioon on uue organisatsioonilise meetodi juurutamine ettevõtte juhtimistavade, töökoha organiseerimise või välissuhete osas.

Organisatsioonid — olema üles ehitatud nii, et ta võtaks muutust normina, mida tuleks pigem luua, kui sellele tagantjärele reageerida.
Organisatsioonikultuuri muutmiseks on see kõigepealt vajalik teadvustada ning seejärel reaalsest olukorrast lähtudes võtta tarvitusele kaalutletus sammud
Organisatsioonil on eesmärk, sellest tulenevad allüksuste eesmärgid ning alles pärast seda saavad töötajad fikseerida oma eesmärgid.

Organisatsioonid on indiviidide poolt loodud sotsiaalsed struktuurid, mille abil taotletakse mingeid kindlaksmääratud eesmärke (Scott).
Organisatsioonil on kasutatada erinevad ressursid ja neid kombineerides saame suurema efekti eesmärgi saavutamisel, kui eraldi kasutades.
Organisatsioon on selinne, mille struktuur näeb hea välja ja dokumentatsioon kehtestab süsteemi, mille alusel on lihtne tööd teha.

Organisatsiooni missioon on õigustus organisatsiooni loomiseks ja on otseselt seotud selle organisatsiooni tuumikkompetentsi ning väärtustega.
Organisatsiooni struktuur on organisatsiooni ametikohtade vaheliste suhete mudel, mis on aluseks organisatsiooni liikmete omavahelistele suhetele.
Organisatsioonikultuur – mis ergutab probleemide lahendamiseks uudseid *SEOTUD TOOTE VÕI TEENUSEGA, MIS PAKUB OSTJALE VÕI mooduseid leidma.

Organisatsioonilised võimed – nt kõrgtasemel infosüsteemi (lennunduses ja majutuses ) või võime kiiresti reageerida muutunud turutingimustele.
Organisatsiooni kavatsused on minu arvates alati heatahtlikud olnud, aga mõnel puhul pole lihtsalt võimalik situatsiooni rahumeelselt lahendada.
Organisatsioonikäitumine on teadus sellest, mida inimesed teevad organisatsioonis ja kuidas nende käitumine mõjutab organisatsiooni saavutusi.

Organisatsiooni sees on osa tööst; • Kõrge kaasatuse määr: töötajaid innustatakse oma arvamust avaldama, “teisitimõtlejad”…
Organisatsiooni süsteem on vananenud.................................................................................. 4 Motivatsiooni puudus.
Organisatsiooni aspektist on sündmus üheselt määratav ajahetk, mis käivitab organisatsioonis protsessi või mingi tegevuse protsessi sees.

Organisatsioonide sees - püüdlevad võimaluste poole ja kasutavad neid ära, sõltumata ressurssidest, mis sel hetkel nende käsutuses on.
Organisatsioonide assotsiatsiooni – WAKO-sse. Samal aastal osaleti MM-il Itaalias, kus Dmitri Vorobjev saavutas teise koha ja tõi koju hõbemedali.
Organisatsioonikultuur - on organisatsiooni tõekspidamiste, uskumuste, väärtuste ja normide kogum, mille on organisatsiooniliikmed omaks

Organisatsioon on äärmiselt totalitaarne, ambitsioonikas ning teguvõimas. Selles ei puudu oma karistussalgad ja vangilaagridki.
Organisatsioonikultuur on väärtuste, normide, põhimõtete ja hoiakute kogum, millest organisatsioon lähtub oma igapäevases tegevuses.
Organisatsioonilist struktuuri – asutus, tegevjuhtkond, osakonnad, ametid jne, ja kasutama avalik-õiguslikes üksustes käibivat keelekasutust.

Organisatsiooni kultuur ehk ettevõtte kultuur on väärtuste, ootuste, uskumuste ja normide kogum, mis ühendab organisatsiooni liikmeid.
Organisatsiooni põhitegevuseks on toornafta hinna reguleerimine maailmaturul liikmete naftatoodangu ja ekspordikvootide kindlaksmääramise abil.
Organisatsioonikultuuril – uskumuste, väärtuste ja baasarusaamade kogum, mis mõjutab kuidas inimesed näevad muutusi organisatsioonis.

Organisatsioon on pühendunud noorte toetamisele, aidates neil oma potensiaali ja annet maailmas läbilöömiseks ära kasutada.
Organisatsiooni kultuur on väärtuste, normide, hoiakute ja põhimõtete kogum, millest ettevõte lähtub oma igapäevastes tegevustes.
Organisatsiooni struktuur - peegeldab viisi, kuidas organisatsioonis on korraldatud kaks peamist protsessi: tööjaotus ja koordinatsioon.

Organisatsioonid on vähemal või rohkemal määral avatud süsteemid, mis peavad paratamatult arvestama väliskeskkonna mõjuga.
Organisatsioonisisestelt või - välistelt tarnijatelt, kohaletoimetamise ajaline planeerimine, tellimuse täitmise seisust teavitamise kulud.
Organisatsioon on edukas, kui süsteemi arendada teadlikult, kontrollides ja ajakohastades seda vastavalt uutele tingimustele.

Organisatsiooni sise - JA VÄLISKESKKOND 3.1. Organisatsiooni mõiste Erinevad autorid on organisatsiooni mõistet avanud erinevalt.
Organisatsiooni sisekeskkond on loodud inimeste poolt ja tekkivad juhtide otsuste tulemusena. Juhtide tähelpanu nõuvad järgmised tegurid:
Organisatsioonil on küllaldane eelarve ja oma personalijuhti pole, siis on mõistlik sisse osta personaliotsingu firma teenust.

Organisatsioonivälisel värbamisel on allikatena kasutusel tööbürood, mis sisaldavad tööotsijate andmeid, nende oskusi ja eelnevaid kogemusi.
Organisatsiooni astumine on väga oluline, siis on oluline ka see , et Eestis kehtib täisealistele noormeestele ajateenimise kohustus.
Organisatsiooni tasandilt on tähtis, et juht oleks suure võimuajendiga, mida ta kasutaks organisatsiooni hea käekäigu mõjutamiseks.

Organisatsioonid - milliseid RV organisatsioone on olemas? (tüübid) - mõned suuremad organisatsioonid, kuhu Eesti ka kuulub.
Organisatsioonilisele käitumisele on omased mitmesugused eesmärgid: 1) Süstemaatiliselt kirjeldada inimeste käitumist erinevates tingimustes.
Organisatsiooniuuringud on uuringud, mille eesmärk on saada juhtimisotsuste tegemiseks vajalikku infot organisatsiooni töötajatelt.

Organisatsioon on huvitatud inimese õpetamisest ja arendamisest, et inimene oleks maksimaalselt kasulik organisatsioonile.
Organisatsiooni kultuur – väärtuste, normide, hoiakute ja põhimõttete kogum, millest firma lähtub oma igapäevases tegevuses.
Organisatsioonikultuur - on väärtuste, normide, hoiakute ja põhimõtete kogum, millest firma lähtub oma igapäevases tegevuses.

Organisatsioonikultuur - koosneb abstraktsetest , käega mittekombatavatest osadest, mille suhtes valitseb kooslusesisene üksmeel.
Organisatsioon on kompleksne dünaamiline süsteem, milles määravaks osutuvad tema nüansirikkad osadevahelised suhted.
Organisatsiooni tasemel on indiviididel teadmistel põhinev võim, mis võib olla väga efektiivne, ehkki passiivne ja nähtamatu.

Organisatsioonil on praeguseks kümme liiget, kes kõik osalevad organisatsiooni tegevuses rohkemal või vähemal määral.
Organisatsioonilis - tehniline ettevalmistus: seisneb tootmise varustamises vajalike instrumentide, rakiste ja materjalidega.
Organisatsiooni siseehitus ehk struktuur on koostisosade arvust, paigutusest ja omavahelistest seostest tulenev põimik või muster.

Organisatsioonikultuur on rajatud, on alateadlikud ja inimesed ise ei pruugi teada, miks nad midagi teevad just sellisel viisil.
Organisatsioonilises mõttes – haldus koosneb erinevatest halduse kandjatest, haldusorganitest ja teistest haldusinstitutsioonidest.
Organisatsioon on edukas, tegutsemine on efektiivsem, paraneb toodangu kvaliteet, teeninduskultuur ja vähenevad kulud.

Organisatsioonisotsioloogia - Efektiivsus kui organisatsiooni struktuur ja selle sobivus organisatsiooni eesmärkide ja keskkonnaga.
Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus.
Organisatsiooni info - ja süsteemitöökorraldus koos vastavate meetodite ja infotehnoloogiliste vahenditega (Toomas Mikli)

Organisatsioonil on võimalik suhtekorraldust läbi viia firmasiseselt või osta vastavat teenust suhtekorraldusfirmalt.
Organisatsioon on kui õlitatud masinavärk: selge tööjaotus, hierarhia, reeglid, tulemuste hindamine ja edutamine.
Organisatsiooni sise - ja väliskeskkonda mõjutavad tegurid Sisekeskkond jaguneb: • Töötajad • Juhtimine • Kultuur

Organisatsioonid on ühendatud võrkudesse, koolide "füüsilise" võrgu kõrvale on tekkinud virtuaalne koolitusvõrk.
Organisatsioon tähendab sisemiselt süsteemset ja struktureeritult korrastatud ühikut sihipäraseks tegutsemiseks.

Organisatsiooni ülesehitus - Organisatsioon = kollektiivse tegevuse struktuur: eesmärgid, vahendid, kontroll, administratsioon.
Organisatsioon – inimestele meeldib koos teatud tööd teha; 4) sekundarne organisatsioon – tähtis on tulemus.
Organisatsiooni tunnuseks on see, kui inimesed pidevalt tegelevad uute ja turul nõutavate toodete või teenuste arendamisega.

Organisatsioonikultuur on sotsiaalne liim, mis liidab omavahel ühte ettevõtte või mis tahes muu organisatsiooni liikmed.
Organisatsioonikultuur on selle liikmete hulgas levinud eelduste, arvamuste, väärtushinnangute ja käitumisnormide kogum.
Organisatsiooni näol on olemas keskkond, mis tagab inimesele majandusliku, sotsiaalse ja psühholoogilise kindlustatuse.

Organisatsiooni põhidokumendis – põhikirjas, sise-eeskirjas. Kindlasti tuleb koostada siseauditi põhistruktuuri enda määrus.
Organisatsiooni tasemel on esialgu seda kõige lihtsam teha, sest keskkonnaaruanne on sel juhul üks osa majandusaruandest.
Organisatsioonid - 1.1948.a.märtsis sõlmisid Suurbritannia, Prantsusmaa,Belgis,Holland ja Luksemburg Lääneliidu.

Organisatsioonilis - funktsionaalses skeemis: - kulu keskus, - tulu keskus, - kasumi keskus, - investeeringute keskus.
Organisatsioon on sobitatud üksikisiku ajendite ja vajadusiga ning sellest tulenevate töökorralduse nõudeiga.
Organisatsioonikultuur on kogum hoiakutest, uskumustest, väärtustest ja normidest, mida organisatsiooniliikmed jagavad.

Organisatsiooni elutsükkel on organisatsiooni areng tema moodustamisest peale ning sarnaneb toote elutsükliga (Alas, 2004):
Organisatsiooni struktuur on formaalne raamistik , mille järgi tööülesanded on jaotatud, grupeeritud ja koordineeritud.
Organisatsioon on inimeste grupp, kes on ühinenud selleks, et saavutada ühised eesmärgid. (Raoul Üksvärav)

Organisatsiooniline suhtlemine on ettevõtte või asutuse eri paigus ja rühmitustes olevate inimeste omavaheline teabevahetus.
Organisatsiooni huvigrupid – inimesed või nende grupid, kes mõjutavad või keda mõjutab org. eesmärkide saavutamine.
Organisatsiooni süsteem on vananenud Uuenduslike ideede puudus, liiga vana tööpersonal, kes on vanades ideedes kinni.

Organisatsioonikultuur on teatud määral nähtamatu, me ei saa seda näha ega puudutada, kuid see on kindlalt olemas.
Organisatsioon on keeruline nähtus, milles elemendid on üksteise suhtes põhjalikud ja pidevalt koostoimes.
Organisatsioonidel on ametlikud ja mitteametlikud sidemed riigivõimuga, mille abil nad saavad viimast mõjutada.

Organisatsioonilised nõrkused on näiteks töötajate-kasutajatega seotud nõrkused ja ettevõtte korralduslikud nõrkused.
Organisatsiooni muutus on seotud 4 teguriga: ● inimesed, ● struktuur, ● tehnoloogia, ● ülesanne /eesmärk.
Organisatsioonilepete täitmisel on alluvad rahul, töötavad hästi ja efektiivselt ning ei soovi organisatsioonist lahkuda.

Organisatsiooniline tasand ehk halb psühholoogiline kliima töökollektiivis on samuti läbipõlemist soodustav tegur.
Organisatsiooni eesmärgid on hierarhilised. Nende tipus on missioon, mis on organisatsiooni ek- sisteerimise põhjus.
Organisatsiooni mõistet on kirjeldatud mitmeti, väga lihtsalt, kui ka üsna keeruliselt ja raskesti mõistetavalt.

Organisatsiooni struktuur on organisatsiooni ametikohtade vaheliste suhete mudel eesmärgiga luua tõhus tööjaotus.
Organisatsiooni mõiste - organisatsioon on inimgrupp, kes töötab ühiste eesmärkide saavutamiseks (R. Alas).
Organisatsiooni struktuur on tööriist, mille kaudu juhid suunavad ressurssi nii, et kõik tööd saaksid tehtud.

Organisatsiooniline loovus on protsess, mille käigus inimeste ideed ja ressursid transformeeruvad innovatsiooniks.
Organisatsiooni formaliseeritus - mil määral tegevused on organisatsiooniliselt standardiseeritud: - Personali valik.
Organisatsioonid on ajalooliselt liikunud autokraatselt mudelilt kollegiaalse ja toetava mudeli suunas.

Organisatsioonisisesed võimalused on edutamine, üleviimine, rotatsioon ning samuti töötajate tööle tagasikutsumine.
Organisatsiooni struktuur on võimusuhte raamistik,organisatsiooni anatoomia,alus milles organisatsioon toimib.
Organisatsioon on välisjõudude suhtes kaitsetum kui mõne teise organisatsioonistruktuuri puhul.

Organisatsioon - b. Adaptatsioon- kohanemine c. Assimilatsioon- Suuresti selle abil toimub areng.
Organisatsioon – eesmärgistatud tegevusega, formaliseeritud suhetega, piiritletud inimkooslus.
Organisatsiooni inim - , raha- ja materiaalsed ressursid organisatsiooni eesmärkide saavutamise nimel.

Organisatsiooni töökeskond on hea ning juht saab hakkama on ka töötajate tervis ning firma maine kaitstud.
Organisatsioonilis - õiguslike küsimuste arutamiseks ja uute liikmete vastuvõttu arutav komitee.
Organisatsioonilis - õiguslikult on amet ühele isikule institutsionaliseeritud ülesannete kogum.

Organisatsioon on keskendunud majanduslikule vastutusele, eesmärkide täitmisele ja kasumile.
Organisatsioon on n.-ö. „kolmesambaline“: • Ühisturg, majandus- ja rahaliidu nõuded.
Organisatsioonil on 2 müügiosakonda üle Eesti, kus töötab hea väljaõppe saanud personal.

Organisatsioon on inimeste grupp, kes on ühinenud selleks, et saavutada ühised eesmärgid.
Organisatsioon on horisontaalse ülesehitusega ja organisatsioonis nad tööd teha soovivad.
Organisatsioonis sees on eelduseks välisklientide (ehk nö päris klientide) heaks teenindamiseks.

Organisatsioonide liigid – era- kui ka riigiettevõtted, ametlikud, kui ka mitteametlikud asutused.
Organisatsioon – TALO) 3) Ajutised edendamise ja vetogrupid - need grupid pole püsivad.
Organisatsioonikultuuriga on tihedalt seotud ettevõtte liikmetele omased ühised väärtushinnangud.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Organisatsiooni all on mõeldud ettevõtjat, äriühingut, kontserni, ettevõtet, asutust või institutsiooni, selle osa või nende ühendusi, avalikke või eraõiguslikke, millel on oma tegevusvaldkond ja iseseisev juhtimine, olenemata sellest, kas ta on iseseisev juriidiline isik või mitte.
Organisatsiooni it - strateegia, olemasolevate turvaprobleemide ja tulevikunõuete hindamist.
Organisatsiooni muutused on seotud 4 teguriga: - Inimesed, - Struktuur, - Tehnoloogia, - Ülesanne.

Organisatsioonivälisel valikul on tarvis koguda informatsiooni ja kasutada spetsiaalseid valikumeetodeid.
Organisatsioon on loobunud eesmärgist rajada Liibanoni fundamentalistlik šiitlik riik.
Organisatsioon on kui süsteem, mis koosneb mitmetest omavahel seotud alamsüsteemidest.

Organisatsioon on nn üks seltskond inimesi kes ühe või teise eesmärgi nime tegutseb.
Organisatsioonid - riik, riigiorganid, riiklikud majanduslikud ettevõtted, eraettevõtted
Organisatsioonide ressursid on täiesti eraldatud nende liikmete kui üksikindiviidide ressurssidest.

Organisatsioon - Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS). Aastal 1988 loodi esimene poliitiline
Organisatsiooni liikmed on liidritega samaväärselt tähtsaks organisatsioonikultuuri allikaks.
Organisatsiooni visioon on kaugem tulevikunägemus või lõppeesmärk, milleni tahetakse jõuda.

Organisatsioonil on olemas vastavad volitused, vahendid ja oskused ülesande täitmiseks.
Organisatsioon on süsteem, mille allsüsteemid on inimesed, struktuur ja tehnoloogia.
Organisatsiooni seisukohalt on oluline, kuidas ametlikud ja mitteametlikud grupid omavahel sobivad.

Organisatsioon on orienteeritud toetusele, mis kuulub samuti Harrisoni ideoloogiale.
Organisatsioonikäitumises on Henry Fayoli õpetus säilitanud oma aktuaalsuse mitmel põhjusel.
Organisatsioonilis - õigusliku vormi, • töötajate arvu ja • omaniku liigi järgi.

Organisatsioonilise vormi – riigi – tekkeks, kui arvestada tolleaegseid tingimusi Euroopas.
Organisatsiooni skeem on organisatsioonilise struktuuri e. Ülesehituse visuaalne esitlus.
Organisatsioonil on paindlikkus, mis lubab seda kiirelt muuta, vastavalt vajadustele.

Organisatsiooni muutus on seotud inimestega, struktuuriga, tehnoloogiaga ja ülesannetega.
Organisatsiooni tsentraliseeritus - kuidas on jaotunud võim otsustaiseks organisatsiooni hierarhias.
Organisatsioonid – suhted sinna kuuluvate inimeste vahel on kindlad, kirja pandud.

Organisatsiooniline sooritus on lisaks ühe inimese panusele üha enam ka kollektiivne pingutus.
Organisatsioon on mingi erilise eesmärgi saavutamiseks organiseeritud inimrühm.
Organisatsioonid on paremad (saavutavad paremaid tulemusi) - kui nad on unikaalsed.

Organisatsioon on inimgrupp, kes töötab ühiste eesmärkide saavutamise nimel.
Organisatsioon – seda uurivad baasteadusteks on politoloogia ja antropoloogia.
Organisatsioon on ehitatud projektipõhistest särkide kampaaniadest lähtuvalt.

Organisatsiooni muutus on seotud 4 teguriga: inimesed, struktuur, tehnoloogia, ülesanne
Organisatsiooni struktuur on elegantselt lihtne, paindlik, arusaadav ja ametkond on väike.
Organisatsiooni tasandil on personalijuhtimise toimivus erinevates asutustes väga erinev.

Organisatsioonilis - pedagoogilne tase – üksikindiviid on interaktsioonis grupiga
Organisatsioon on sunnitud personali arendama seoses pidevate muutustega turul.
Organisatsioonidel on oma isikupära, mille suures osas kujundavad selle tippjuhid.

Organisatsioonilised muutused - Hakati üha rohkem sõltuma ettevõtted tugevad, Industrialis.
Organisatsiooni keskkonna - poliitika realiseerimiseks luuakse keskkonnajuhtimissüsteem.
Organisatsioonikultuuril on firma edu saavutamisel väga suur tähtsus mitmel põhjusel.

Organisatsioon on tervik, kus allsüsteeme üksteisest lahutada ei saa (Airi)
Organisatsiooni visiooniks on olla pank, mis toetab inimeste, ettevõtete ning ühiskonna

Organisatsioon on osa suuremast süsteemist, mis on talle väliskeskkonnaks.
Organisatsiooni struktuur on organisatsiooni ametipositsioonide vaheliste suhete mudel.
Organisatsioon on kompetentne mingis valdkonnas oma toiminguid läbi viima.

Organisatsiooni tasand – töökoht, kool, lasteaed (koht kus inimene veedab palju
Organisatsiooni õppimisvõime on piiratud organisatsiooni info töötlemise võimalustega.
Organisatsiooniline hüvitis on näiteks soodustus või kindlustushüvitis töötajatele.

Organisatsiooniline muudatus – on planeeritud või planeerimata vastus mingile survele.
Organisatsiooniskeem on organisatsiooni ametliku ülesehituse graafiline kujutus.
Organisatsioon on kindla eesmärgi saavutamiseks organiseerunud inimrühm.

Organisatsiooni nõudmistega - värvata ja arendada õigeid inimesi õigetele töödele.
Organisatsioon on killustatud, eri osakonnad on teistest liiga eraldatud.
Organisatsioon on loodud tavaliselt rutiinsete ülesannete lahendamiseks.

Organisatsiooniväline värbamine on uute töötajate hankimine väljapoolt organisatsiooni.
Organisatsioon on tänaseks päevaks saavutanud kindla koha Eesti turul.

Organisatsiooni välis - ja sisekeskkonna muutuseid arvestav personalipoliitika.
Organisatsioon vajab on inimesed valmis lisapingutusteks, sellest otsest kasu
Organisatsioonid on oma olemuselt, eesmärkidelt ja tööjõult erinevad.

Organisatsioonikäitumise ajalugu on väga tihedalt seotud juhtimise kui teaduse arenguga.
Organisatsiooniline tasand – majanduse alused, maailm on institutsionaliseerunud.
Organisatsiooniline tase – spetsialiseerumine, iseeseisvus ja rollide jaotatus.

Organisatsioon on Kaitseliidu struktuuriüksus (Kaitseliidu Keskkogu).
Organisatsiooni sisemine - ja väline kommunikatsioon Suhtekorralduse alaliigid.
Organisatsiooni struktuur on organisatsiooni ametikohtade vaheliste suhete mudel.

Organisatsiooni ülesehitus on organisatsiooni ametikohtade vaheliste suhete mudel.
Organisatsiooniteadlased on nimetanud neid ühe ja sama objekti kaheks küljeks.
Organisatsioon on oluline vara, mida Bourdieu oma töödes ei kasuta.

Organisatsioon - määravad ära hinna maailmaturul ja tootmiskvoodi.
Organisatsioone on avastanud/avastamas kvaliteedijuhtimise võimalusi.
Organisatsiooni juhtpõhimõtted on need, millest ettevõtte töötajad ise aru saavad.

Organisatsioon on üldjuhul ebatõhus ning täis hirmu ja segadust.
Organisatsioonilises mõttes – AVALIK HALDUS haldusorganisatsiooni tähenduses.

Organisatsiooni tegevused ON VASTAVUSES NÕUETELE  MITTEVASTAVUSI EI ESINE
Organisatsioonieesmärk on organisatsiooni esimene psühholoogiline tunnus.
Organisatsioonikäitumine on õpetus inimeste tegutsemisest organisatsioonis.

Organisatsioon on teadmiste, oskuste, varade ja vahendite kogum.
Organisatsiooni disain on organisatsiooni kujundamise protsessi produkt.

Organisatsiooni sisetegurid - inimesed, organisatsiooni kultuur ja juhtimine.
Organisatsiooni väliskeskkond - konkurendid, kliendid, tööjõuturg, tarnijad.

Organisatsiooni struktuur – Organisatsiooni struktuur on organisatsiooni
Organisatsioonidele tarkvara - ja modulaarlahendusi, sealhulgas andmehaldus-,
Organisatsiooni kompetentse on võimalik jagada vajalikeks ja eristavateks.

Organisatsioonide juhtidel on omakorda vajadus osta inimeste töövõimet.
Organisatsiooni eesmärgid on tulemused, mida soovitakse tulevikus saada.
Organisatsiooni struktuur – sessioonid, Esindajate Kogu, Sekretariaat.

Organisatsiooni sise - ja väliskeskkond ja nendevahelised seosed.
Organisatsiooniinnovatsioon – uuendused juhtimises ja töökorralduses.

Organisatsioon on stabiilsem ning ka toimimine efektiivsem.
Organisatsioon on edukas siis, kui asjad on rangelt paigas.
Organisatsioon on tuntud ka võrdlevate uuringute tegijana.

Organisatsioon on edukam, kuna tegutsetakse efektiivsemalt.
Organisatsioonikultuur on oluline ettevõtte edus mitmel põhjusel.

Organisatsiooniõppe läbimiseks on valitud Tartu Kutsehariduskeskuse Hotell.
Organisatsioon on ükskõik milline asutus või ettevõte.
Organisatsiooni psühholoogia – teevad koolitusi , töötavad firmades.

Organisatsiooni sisene - ja väline värbamine ning nende eesmärk
Organisatsioonikultuuri sümboliteks on ettevõttes vormiriietus, dokumendid ja

Organisatsioonid on keerukad sotsiaalsed süsteemid (Ott).
Organisatsioonid - aadlikogud eesotsas aadli peameestega.

Organisatsioonikultuure on raske mõõta ja omavahel võrrelda.

Organisatsioon on oma ühenduse nägu – rohelised.
Organisatsioon on jagatud erinvatesse osakondadesse:

Organisatsiooni toimimiseks on vaja, et info ettevõttes liiguks.

Organisatsiooni struktuuris on oluline eraldada rivi ja staapi.


Organisatsiooniliselt linna - või vallavalitsusest eraldatud.
Organisatsioon – ühise EESMÄRGIGA inimrühm.

Organisatsioon on ühise eesmärgiga inimrühm.

Organisatsiooni tulles on igal inimesel oma eesmärgid.

Organisatsioon on asutatud 1968.a Saksamaal.

Organisatsioonil on olemas mitmed printsiibid.
Organisatsioonidele on Soome seotud veel paljude

Organisatsioonilis - õiguslik vorm: Osaühing
Organisatsioonitüüp on suhteliselt orgaaniline.


Organisatsiooniga – 8 tunnine tööpäev.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Organisatsiooni definitsioon – Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide saavutamiseks moodustatud terviklikult korraldatud ühendus.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Organisatsiooni kontekstis on muudatus planeeritud või planeerimata vastus mingite jõudude survele, mis võivad olla organisatsioonivälised või –sisesed. 2. Millised makrokeskkonna mõjurid kutsuvad esile muudatusi? Väliskeskkonnast avaldavad mõju tehnoloogilised, majanduslikud, sotsiaalsed, õiguslikud, poliitilised jt muutused.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Organisatsiooni eesmärgid - mida tahetakse pikemas ja lähimas perspektiivis saavutada; Koostöö teiste üksustega organisatsioonis 10. SISEMINE TURUNDUS - kuidas turundatakse organisatsioonis sees selle üksuste ja liikmete vahel
Vote UP
-2
Vote DOWN
Organisatsiooni arengutsüklid – 22. Struktuuri tüübid, nende eelised ja puudused Funktsionaalne struktuur

Vote UP
-2
Vote DOWN
Organisatsiooni juhtimisstruktuur on toodud ka Joonisel 1, mis pärineb organisatsiooni allikast.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Organisatsiooni kontekstis on kompetentsus organisatsiooni protsesside arengufaktor.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto