Sõnu seletav sõnaraamat

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis vähemalt ühe ohtliku omaduse tõttu võivad põhjustada kahju inimeste tervisele või keskkonnale, (näiteks kemikaalid, akud, patareid, süstlad, ravimid, Hg-lambid, pakendid, reostunud pinnas, õli sisaldavad jäätmed, tööstusreovee setted, koldetuhk, põlevkivi töötlemisel saadud poolkoks, fuussid) Tavajäätmed on kõik jäätmed mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka.
Ohtlikumad on hiliskülmad, mis järgnevad kevadisele soojaperioodile, sest varase soojuse korral pungad puhkevad ja puud hakkavad kasvama (eriti varapuhkevad vormid). • Varakülmad esinevad augustis, septembris ja kahjustavad meil peamiselt lõunapoolse päritoluga võõrpuuliike, mis ei lõpeta kasvu varakülmade saabumise ajaks ning mille võrsed ei jõua normaalselt puituda.
Oht –  olukord, mis on seotud ebasoodsa mõjuga ja võib tekitada vigastusi inimesele, samuti kahjustusi  keskkonnale või seadmetele, nõrgendab süsteemi ettekavatsetud funktsioonide täitmist.  Ohutus – seadme või süsteemi omadus funktsioneerida nii, et selle tegevus ei põhjusta kasjutajale vigastust  ega tervisekahjustust. 

Oht on seega kas: *potentsiaalne tervikluse rikkumine *potentsiaalne käideldavuse rikkumin *Potentsiaalne konfidentsiaalsuse rikkumine Ohtude liigitamine Ohte on võimalik liigitada: Turvalisuse komponendi järgi (mida ohustab) Allika järgi (mis põhjustab) Kahjustuse olulisuse seisukohalt (kui suure kahju tekitab) Reeglina kasutatakse kahte esimest liigitust.
Ohtraimad on kõrrelised (lamba- ja punane aruhein, nurmikad, kasteheinad, keskmine värihein, maarjahein, rohkesti kasvab ka liblikõielisi (ristikud, humal- ja sirplutsern, aas-seahernes jt) ja rohundeid (harilik härghein, võililled, kortslehed jt). Erinevate aruniitude tunnustaimi: Nõmmnelk, kuldkann, kortsleht, aasnurmikas, lõhnav maarjahein, mägiristik
Ohtlikud jäätmed on need jäätmed, mis oma omadustelt, ka väikestes kogustes, on inimese tervisele ja keskkonnale kahjulikud ning nõuavad käitlemisel erimenetlust. Ohtlikud jäätmed on näiteks kasutuskõlbmatud õlid, lahustid, akud, patareid, päevavalguslambid, vananenud ravimid jne. Ohtlikud jäätmed tuleb hoolikalt ladustada nende üleandmiseni.

Ohtlikuimad on eelkõige sugukondadesse Scombridae (tuunikala, makrell jt.) ning Scomberesocidae (makrellhaug jt.) kuuluvad kalad, vähemal määral ka mitteskumbrialised nagu sardiinid, anšoovis, heeringas (kokku umbes 70 liiki). Kõigi nende lihastes on suhteliselt kõrge vaba histidiini sisaldus, 1 mg/kg heeringas kuni 15 mg/kg tuunikalas.
Ohtude kindlaksmääramine – samm riskianalüüsis, milles kvalitatiivselt sedastatakse ohu eksisteerimine ja iseloomustatakse ohtu Tööõnnetus - töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal.
Ohtlikuimad on Scombridae (tuunikala, makrell jt.) ning Scomberesocidae (makrellhaug jt.) kuuluvad kalad, aga ka mitteskumbrialised nagu sardiinid, anšoovis, heeringas (kokku umbes 70 liiki). • Ükski toiduvalmistamise viis, kaasa arvatud külmutamine, suitsutamine ega konserveerimine ei suuda lagundada mürgitust põhjustavaid aineid.

Ohtlikumaks saastekomponendiks on heitgaasid, kuid atmosfääri ja selle kaudu keskkonna saastavad ka bensiiniaurud, õlitussüsteemi lekked ja konstruktsioonis kasutatavad polümeersed plastmassid see tähendab, et heitgaasid ei ole ainukesed tervist kahjustavad ained, mis tulevad autodest, kuigi nende osakaal on väga väike.
Oht – olukord, kus millegi, kellegi olemus või omadus võib põhjustada kahju Risk - tõenäosus, et oht realiseerub olemasolevate tingimuste korral võimalike soovimatute tagajärgedega (s.t. vigastuste ja tervisekahjustustega) Kvalitatiivne riskimaatriks Riskide hindamise kriteeriumid:
Ohtlikud kemikaalid - pesuvahendeid tuleb doseerida õigesti ja kasutada selleks ettenähtud kohtades, ning kasutada kaitsevahendeid (kummikindad, vajadusel näomask) 5. Tolm- (puuvillatolm) voodilinasid ja tööriideid pesta ja hoida selleks ettenähtud ruumides ning puhastada ruume korralikult.

Ohtude liigitus – ohte on võimalik liigitada: turvalisuse komponendi järgi (mida ohustab); allika järgi (mis põhjustab); kahjustuse olulisuse seisukohalt (kui suure kahju tekitab). Toime järgi võib ohud liigitada nelja põhitüüpi: halvang; infopüük; modifitseering; võltsing.
Ohtlikeim liik - tungib 10x sügavamale kui gammakiirgus ● Suure kiirusega liikuv neutron neeldub aatomituumas ● Parimad neelajad on ained, mille ühe võrra suurema neutronite arvuga isotoop on energeetiliselt tasemelt võimalikult lähedal varjestajas kasutatud isotoobile.
Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed.

Ohtlikud toiduained on ka piim ja munad (eriti veelindude munad). Mikroobid säilivad sel juhul, kui rikutakse toiduainete kuumtöötlemise eeskirju: mitteküllaldane keetmine- praadimine. Temperatuuril 70°C hävivad salmonellad umbes 5 minuti jooksul.
Ohtlik aine on kemikaal, mille omadused põhjustavad kahjustusi elule, keskkonnale ja varale. Need ohud võivad väljenduda vastavate ainete või esemete plahvatuse-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste kaudu.
Ohtlikud jäätmed - toksilised, meditsiini, Hg sisaldavad, plahvatusohtlikud ning tuumajäätmed 7. Olmejäätmed Kodumajapidamises tekkivad jäätmed, sortimisprobleemid, käitlemisprobleemid: erinevate materjalide segu, koostis on varieeruv

Ohtlikud jäätmed - (vedelad, tahked, mudataolised, konteinerisse suletud gaasid) on oma olemuselt (keemiline aktiivsus; toksilisus; plahvatusoht- isesüttivus; korrosiivsus) inimesele ja keskkonnale kahjulikud ja nõuavad erikäsitlust.
Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma ohtliku omaduse (mürgised, plahvatusohtlikud, nakkusttekitavad jt) tõttu võivad põhjustada kahju inimese tervisele ja keskkond|keskkonnale. Nende käitlusel tuleb arvesse võtta eritingimusi.
Oht on selles, et peaks üle kontrollima, kas andmed on tõesed Teisest küljest kui seda palju kasutada, tekkib küsimus, miks juhti üldse vaja on. Kui juht ei oska oma tööd planeerida, siis ei aita ka delegeerimine.

Ohtlikumateks tööstusaladeks on naftatööstus, põlevkivitööstus, paberitööstus jne. Põllumajanduse heitvesi toob veekogudele kaasa kahju juhul, kui põldudel või hoidlates on mineraalväetisi valesti kasutatud või hooletult hoitud.
Oht on see, et nendele pole ruumi maismaa peale ehitamiseks seega tuleks need merevette paigutada aga võib sellinne asi juhtuda, et paigaldamine on kulukam kui pärast ära tasub ning ka mõjub lindudele.
Ohtlikud jäätmed - Ladustamine Paikuse Separeerimine Ohtlikud jäätmed koosnevad prügilasse Vanadest akudest ja patareidest, värvijäätmetest, õlistest jäätmetest, vanadest ravimitest, päevavalguslampidest jmt.

Ohtlikud jäätmed – jäätmied, mis oma füüsikaliste, keemiliste või bioloogiliste omaduste poolest võivad põhjustada ohtu inimeste ja teiste organismide tervisele või oluliselt kahjustada keskkonda ning vara.
Oht on suurem just juurte vigastamisel. Selleks on oluline juurevõsusid regulaarselt tagasi võtta (Fine Gardening Magazine veebileht 2016). Seda tehakse tavaliselt siis, kui taim on puhkeolekus.
Ohtlik koht – liiklusmärkidega tähistatud tõus või langus kaldega üle 4% („järsk lang“ „järsk tõus“), ohtlikud kurvid, raudteeületuskoht rööpa teljest 50 m ulatuses, teekitsend jm.

Oht — ähvardav või tulevikuga seotud 2. Kahju— kaotus; suunatud minevikku (nt proovid minevikku ümber mõelda, et kalli inimese kaotusest üle saada) 3. Võimalus— suunatud tulevikku
Oht usa - le piisavaks põhjenduseks, et luua GPS. Täpne navigatsioon aitas USA-l leida tulistamise sihtmärk ning fikseerida teiste ohtude asukohad, mida kasutati nii mere- kui ka õhuväes.
Ohtlikumad on tooted mille tihedus ületab vee oma ja sell juhul vajub nafta pöhja ja on raskem klikvideerida reostust ning nafta mis sisaldab väävelvesinikku ja gaasi see on väga toksiline.

Ohtlikumad on naftatööstus, põlevkivitööstus, paberitööstus; 3) põllumajanduses tekkinud reoveed ning taimetoitained, 4) prügila nõrgveed, 5) atmosfäärist väljapestud saasteaineid.
Ohtlikud veosed – ained, materjalid, tooted, tööstustegevuse ja muu tegevuse jäägid, mis teatud tingimustes neile iseloomulike omaduste ja eripärade avaldumisel võivad vedamisprotsessis,
Oht – enamlaste tegevus ähvardas kogu impeeriumit kodusõja või täieliku anarhiaga ning alustatud sotsiaalsed eksperimendid seadsid küsimärgi alla väikerahvaste säilimise.

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis vähemalt ühe Jäätmeseaduse §-s nimetatud kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale, peamiselt akud ja patareid.
Ohtrad on ka dramaatika väljendusvahendid: otsene kõne, küsimused-hüüatused, lausekatkestused, elliptika, mitmed pöördumised, mis peegeldavad sügavalt konfliktset sisu.
Oht on alati olemas), org. väliste projektides osalemise võimalus(Töötajatel peaks olema võimalus tegeleda organisatsiooniväliste projektidega, see annab org juurde.

Oht on siin selles, et sellisel moel väljendatud abistamissoov võib kõlama jääda justkui reageerija teaks, kuidas partner peaks või oleks pidanud ennast tundma.
Oht on kõrvaldatud.  Töökeskkonnavolinik ei tohi oma ülesannete täitmise tõttu sattuda ebasoodsasse olukorda, kui ilmneb tema ja tööandja huvide konflikt.
Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma ohtliku omaduse tõttu võivad põhjustada kahju inimese tervisele ja keskkonnale ● Nende käitlusel tuleb arvesse võtta eritingimusi.

Ohtlikud jäätmed - on jäätmed, mis vähemalt ühe Jäätmeseaduse paragrahv 25 lõikes 1 loetletud ohtliku omaduse tõttu võivad põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale.
Ohtudeks on siin aga see, et tüüpülesannete lahendamise harjutamisel kipuvad õpilased toimima mehaaniliselt- pannes arve valemitesse ilma probleemisse süvenemata.
Oht - litsentsi ostja võib koostöö käigus arendada oma oskusi sellisel määral, et ta kujuneb edaspidi turul litsentsi müüjale arvestatavaks konkurendiks.

Oht on just selles,et need plahvatused paiskavad suurema osa reaktoris olevast ainesegust taevasse ja sealt ka radiatsioonisaaste ümbritsevale keskkonnale.
Oht on seotud ajakaotusega (otsuste tegemise protsess muutub pikaajaliseks, läbirääkimised venivad, paljude otsuste vastuvõtmine võib jääda hiljaks).
Ohtlikud jäätmed — jäätmed, mis vähemalt ühe Jäätmeseaduse §-s 8 nimetatud kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale.

Oht – lisasoodustused võivad muutuda nii harjumuspäraseks, et neist ei saa loobuda ka siis, kui majanduslik seis nende võimaldamist enam ei talu.
Ohtrus - ühe liigi isendite suhteline hulk teiste liikidega võrrelduna. Väljendatakse skaalades nt. 1-5 ja +, kus 5 on üliohter ja 1 üksikisendid.
Ohtlik olukord ehk peaaegu õnnetusjuhtum – juhtum, kus õnnetus oleks peaegu aset leidnud, õnnetus oli väga lähedal, aga siiski midagi ei juhtunud.

Ohtudeks on ka muutused toitumispaikades, näiteks puistu struktuuri muutumine, soode kadumine või puistu ja/või puistuäärse veekogu hävimine.
Oht on reaalne. Hädakaitseks loetakse ka seda, kui keegi teine läheb abivajavale appi ja aitab selle isiku õigushüvede kaitsmisel kaasa.
Ohtlikud jäätmed – jäätmed, mis vähemalt ühe jäätme seaduses loetletud ohtliku omaduse tõttu võivad põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale.

Ohtlikumad on aga need olud kus veekogu veetase tõuseb aeglaselt ning mitmekümne aasta pärast on suurendanud oma veekogu pindala mitme võrra.
Ohtlikud jäätmed on inimtegevuse jäägid, mis võivad oma keemiliste või muude omaduste tõttu põhjustada ohtu, kahjustada tervist või keskkonda.
Oht - on toidu või sööda bioloogiline, füüsikaline , keemiline mõjur või seisund, mis võib avaldada kahjulikku mõju tervisele.

Ohtrus on kibuvitsal põhjapoolkera paras- ja lähistroopilises vööndis, üksikute liikide levila tungib põhjas kuni tundraaladeni.
Oht - bioloogiline, keemiline või füüsiline agens ehk mõjur toidus või toidu potentsiaal tekitada tervistkahjustavaid efekte.
Ohtudeks on vanade männikute hävimine ja lageraie, samuti rabastuvate ja samblasoometsade kuivendamine ning mängudeaegne häirimine.

Ohtlikud kemikaalid - Peamiseks probeelmiks on kontorites kasutavad õhuvärskendajad ja koristaja poolt kasutatavad keemilised puhastusvahendid.
Oht – on ebasoodne olukord, mille mõjul võib tekkida inimesele vigastusi või muid tervisekahjustusi, samuti keskkonnakahju.
Ohtene sõnajalg – Dryopteris carthusiana – drys – tamm, pteris – sõnajalg: tammiku sõnajalg e. vanadel tammedel kasvav sõnajalg.

Ohtlik aine on kemikaal,mille omadused põhjustavad kas ise või kontaktis teiste ainetega kahjustusi elule,keskkonnale või varale.
Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis vähemalt ühe ohtliku omaduse tõttu võivad põhjustada kahju inimeste tervisele või keskkonnale.
Oht on selles, et kui need käivad üle jõu, saab laps vaid negatiivseid emotsioone ja tal kaob üldse huvi nende vastu.

Ohtusid on kolm: 1) ülemäärane intervjueerimine; 2) respondentide kuritarvitamine; 3) uuringu kasutamine müügitoetuseks.
Ohtlikud veosed - ained ja esemed, mille vedu on ADR-i kohaselt keelatud või lubatud ainult selles kindlaks määratud tingimustel.
Oht on ka see kui unustatakse broneering tühistada, sel juhul ei saa firma broneerida teisi üritusi sellele päevale.

Oht on eelkõige selles, et ollakse vähe avatud, arenguprotsessid võivad olla pidurdunud (iseenda areng sealhulgas).
Oht on see, et inimene ei pruugi kohe jagada lahti neid riske ja pärast ei suuda enam välja tulla sellest laenust.
Ohtlikud jäätmed on oma omaduste poolsest inimorganismile või looduskeskkonnale kahjulikud jäätmed, mis nõuavad erikäitlust.

Ohtlikumad on keemilised ühendid, kuna looduses lagunevad need ained väga aeglaselt ning võivad ladestuda organismides.
Ohtrus – ühe liigi isendite suhteline hulk (teiste liikidega võrrelduna) mingil proovialal vee- või muus proovis.
Oht on see, et ta võtab selle rolli omaks ning leiab, et ei pea pingutama väga, et mitte kuritegu toime panna.

Ohtudeks on aga see, et 60 aastane puu on küps ja väga hinnatud metsamajanduses, seega hävitatakse palju oravate
Ohtlikud jäätmed - on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale.
Oht on suurem massiivsete ja paksude toodete töötlemisel millal valitakse tavaliselt kõrgem temperatuur.

Oht – mistahes bioloogiline, keemiline või füüsikaline tegur, mis võib põhjustada toidu saastumist.
Oht on näha seda, mida tahetakse näha, mida oodatakse ning jätta tähelepanuta, mis pole ootuspärane.
Ohtlikud jäätmed on näiteks: kodukeemia, säästupirnid, patareid, akud, õli-ja värvisegud, ravimid, mürgid jne.

Ohtusid on veelgi. Pesamaterjali hankides korjavad vanalinnud üles põldudel vedelevaid heinapallinööre.
Oht on minimaalne. • Haigena ole kodus, hoia teistest inimestest kaugemale, et nemad ei haigestuks.
Oht on suurem just juurte vigastamisel. Selleks on oluline juurevõsusid regulaarselt tagasi võtta.

Ohtlikumast std - st, HIV-ist, viib see keskmiselt pärast 12. aastat lōpplikku faasi AIDS, mis lōpeb surmaga.
Oht - ettevõtte IT varasid (IT projekti) kahjustada võiva soovimatu juhtumi potentsiaalne põhjus
Oht on süsteemi või organisatsiooni kahjustada võiva soovimatu intsidendi potentsiaalne põhjus.

Ohtlik taimekahjustaja on kas haigus (viirused, bakterid) või kahjur, mis tekitab peremeestaimele ohtlikke nähtusid.
Ohtlikumad on happelises mullas. Raskmetallid mõjuvad kahjulikult mullaelustikule ja mullaprotsessidele.
Ohtlikumad on süstemaatilised vead kuna need kuhjuvad ja käigu lõpuks moonutada nivelleermis tulemusi.

Ohtra vee - erituse (higistamise, urineerimise) tagajärjel kaotab organism ka vajalikke mineraalaineid.
Oht on seda suurem, mida rohkem end teine teisele avab ja samas enda „mina“ säilitada tahab.
Ohtlikumad on süstemaatilised vead.Isiklike vigade komponendid:Kontaktvesiloodi otste ühildamise viga.

Oht on ükskõik milline tegur toiduaines, mis põhjustab tarbija haigestumist või vigastumist.
Ohtlikud uimastid on rasedatele naistele, sest nende lapsed sünnivad haigetena, enneaegsetena ja väikestena.
Ohtlik kemikaal – aine või valmistis, mis oma omaduste tõttu võib kahjustada tervist, keskkonda, vara.

Oht on süsteemi kahjustada võiva soovimatu sündmuse (turvaintsidendi)potentsiaalne põhjus.
Oht on aine sisemine, tema keemilisest ehitusest tulenev omadus põhjustada ebasoodsat toimet.
Ohtlikumatesse kuritegudesse – seksuaalseid sarimõrvu, siis on nende aluseks uurijate arvates järgmised ajendid:

Ohtlikud jäätmed on oma omaduste poolest inimesele ja keskkonnale kahjulikud ja nõuavad erikäitlust.
Ohtlikult suur on kogu Euroopas välisõhu saasteainetes peente osakeste ja osooni kontsentratsioon.
Ohtudeks on näiteks ristandite tekkimine, kuna kalakasvatuses on kalad geneetiliselt erinevad

Ohtlikud jäätmed - on inimkonnale ja keskkonnale ohtlikud ja selle kõrvaldamine nõuab eri meetmeid.
Ohtlikud ristlõiked on QC = 10 kN MB = 4,2 kNm 3. Tugevusarvutus 3.1 INP-ristlõike nõtav tugevusmoment
Ohtlik ettevõte on ettevõte, kus kemikaale käideldakse ohtlikkuse alammäärast suuremas koguses.

Ohtlik kemikaal on kemikaal, mis oma omaduste tõttu võib kahjustada tervist, keskkonda või vara.
Ohtlikumad piirkonnad on Alpid, Kaukaasia mäestik, Hibiinid, Kesk – Aasis ja kõik Põhjamaade mäed.
Ohtlikust on tõeliseks proovikiviks lapsele, kes oma olemuselt on nii habras ja haavatav.

Ohtlikud jäätmed - toksilised, meditsiini, Hg sisaldavad, plahvatusohtlikud ning tuumajäätmed
Oht on väiksem, kui kõhe pärast kokkupuudet pesta neid kohti vee ja seebiga.
Oht on eeskätt imikutel ja väikelastel, kes saavad vitamiini ainult toidust.

Ohtlikumad reostusallikad on vedelkütuse ja kemikaalide hoidlad ning tööstusjäätmete prügilad.
Ohtra jürgen - Talupoegade salga juht, mis sõdis samuti Rootsi poolel venelaste vastu.
Oht on selles, et viimane võib üldse mitta saada andmevahetuse võimalust.

Oht – juudid ja kommunism, mis Hitleri jaoks taandusid üheks ja samaks.
Oht on kõige suurem teismeliseeas, kui nooruk kasvab kiiresti pikkusesse.
Ohtlik kemikaal – oma omaduste tõttu võib kahjustada tervist, keskkonda või vara.

Ohtlike kemikaale on tänapäeval võimalik hävitada, neid ei pea peitma enam maa alla.
Ohtlikumad on voolud, mis kulgevad nii nagu defibrillatsioon südametelje suunas.
Oht on Jaapanis, kuna seal põrkuvad üksteise vastu korraga neli laamat.

Ohtlikumad viirusekandjad on hundid, rebased, kährikud, hahkhiired, kassid, koerad ja hiired.
Oht selleks on suurem hommikul, kui pärast und silmad liiga kiiresti avatakse.
Ohtlikud jäätmed on oma olemuselt mürgised ning nende hävitamine võib raske olla.

Oht on möödas ning tugevate okste keskmised pungad hakkavad paisuma.
Ohtlikud jäätmed – ohtlike jäätmete kogumisring toimub kord aastas (mai-juuni).
Ohtrus - ühe liigi isendite suhteline hulk teiste liikidega võrrelduna.

Ohtudest on väike, sest sulfideeritud kartulite tootmisel on siiski turgu.
Oht on võimalike vigastuste ja muude tervisekahjustuste põhjustaja.
Oht on muidugi ainult siis, kui spinatit tõeliselt palju süüakse.

Oht inimestele – toidutaimedes võib tekkida teatud mineraali kõrge sisaldus
Ohtuseadmine on midagi sellist, mille suhtes on alaealisel elukogemus olemas.
Oht on olukord, mis võib põhjustada kahju inimestele,varustusele.

Oht – potentsiaalne hädaoht, mis võib esile kutsuda õnnetuse.
Ohtlikud või on vastavalt olukorrale vähem ohtlikud töötajate tervisele.
Ohtra jürgen - iseorganiseerunud talumeeste üksuse juht Liivi sõja ajal.

Ohtlikud ussid on tavaliselt üsna väikesed ja sageli me ei märkagi neid.
Ohtlikumad on kihtmurdumise seisukohalt suhteliselt paksud lehtterased.
Ohtlikumad kütteseadmed on need, kus kasutatakse lahtist tuld (pliidid,kaminad,ahjud

Oht on see et ametlikel ei olegi stiimuleid selle kasutamiseks.
Ohtlikemad on kosmiline kiirgu, maa radioaktiivsus ja röntgenkiirgus.
Ohtuvad - harilikult rattalaagrite kulunud mansett-tihendite puhul.

Ohtlikkuks on osutunud ka pähklid,lutsukommid,nööbid ja mündid.
Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis on inimesele ja loodusele kahjulikud.
Ohtene sõnajalg on mitmeaastane, osalt talvituvate lehtedega eostaim.

Ohtlik lõik on IV kuna seal mõjuv kõige suurem väändemoment.
Ohtralt raidkivikaunistusi – erinevaid ristikulehe, õite ja pungade motiive.
Ohtlik aine – inimeste tervist või keskkonda ohustav aine

Ohtlikumad vaenlased on kodanike isiklikud arvamused ja veendumused.
Ohtlikud kohad on näiteks keevitus kohad, kus jookseb vesi.

Ohtlik situatsioon - rahuneb-hiljem ikka mõtleb selle peale.
Ohtudeks on ka metsastamine ja metssea kahjustused.
Oht on täidetud, siis tuleb abiveerud peita.

Oht ehk tõenäosus sattuda makseraskustesse.
Oht on kasutada pisematel liiga palju sõnu.
Ohtetuluste on niidu tüübiline ei sobi karjamaale.

Ohtlikumad on hammustused näo- ja kaelapiirkonnas.
Oht on agressiivse vee sattumine keskkonda.

Ohtene - , naiste-, laane- ja maarjasõnajalg.
Ohtlikest e - ainetest, mida meie toit sisaldab.

Ohtlikke haigusi - puukentsefaliiti ja borrelioosi.
Oht on märk kättejõudvast kahjust.
Oht on loteriidest küllastumisele.

Ohtliku mükoosi – aspergilloosi tekitajatena.
Ohtlikud ained on jaotatud üheksasse klassi.

Ohtu vähen - Kondensaatori kontrollimine.
Ohted on tal samuti ülimalt pikad.

Ohtlikumad on pärssiva toimega ained.
Ohtlikumad on sügisesed öökülmad.

Ohtudeks on algusaastatel klientide
Ohtudeks on eelkõige maavärinad.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto