Sõnu seletav sõnaraamat

Odavus - kvaliteedi standardi allalaskmine ehitise kvaliteet: kasutusperioodi funktsioonid ja vastavad kulud + ehituse kvaliteet ja vastavad kulud ehituse kvaliteet = töö kvaliteet (hea ehitustava (ryl, din, chiii))+materjali kvaliteet (vastavalt ehitise kvaliteedi klassile) ökonoomsus saavutatakse alternatiivsete projektlahenduste kaudu 20.2. RUUMIPROGRAMMI ÖKONOOMIKA Funktsioonide ja kohanemisvõime vastuolu (standardid). Sanitaar- ja keskkonnakaitse nõuded piiravad planeeringu vabadust näit.
Olenevalt linnast on kuni $6000 Poe algsel avamisel tuleks inventuuri peale kulutada $5000. Avamise eelne kindlustus $2000. Subway peab väga tähtsaks meeskonda kes peab vastavalt nende nõuetele treenitud olema selleks peaks arvestama $4000. Kogu juriidilistele tegevustele ja raamatupidamisele $2500. Subway eeldab, et oleks ka $16500 mis kindlustaks umbes 3 kuu tegevuse. Koguinvesteering ühe poe avamiseks on umbes $135.500 – 217.500 mille sees on veel 8% litsensitasu nädalas ja 2.5% reklaamitasu nädalas.
Osa kuludest on kapitalikulu hooldusjaamade rajamiseks, kus paiknevad hooldustööliste tööruumid ja hoitakse tee korrashoiuks vajaminevat tehnikat. See osa kuludest on võrdeline hooldusjaamade arvuga: C1 'a n , kus n on hooldusjaamade arv ja a konstant (ühe hooldusjaama rajamiskulud kroonides). Teise osa kuludest moodustavad igapäevased talitluskulud (tööjõu-, materjali-, kütusekulu) ja sõltuvad sellest, kui kaugele tuleb hooldustöödele (tee puhastamine lumest, sildade hooldamine) sõita.

– OSAÜHING Äriseadus: § 135. Osaühingu mõiste  (1) Osaühing on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital.  (2) Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest.  (3) Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga.  § 136. Osakapitali suurus  Osakapital peab olema vähemalt 40 000 krooni.  1. Osaühingu tegutsemise aluspõhimõtted • Igal osanikul on üksainus osa. Osad võivad olla erineva suurusega.
Organisatsiooni areng on organisatsiooni muutumine ajas, mis sõltub organisatsiooni sisemiste tegurite ja välimiste ehk keskkonnafaktorite koosmõjust. 2. Kuidas erinevad kasv ja areng? Areng on sisemise võimekuse olemasolu ja rakendamise oskuse tulemus, kasv on väliste faktorite mõjul tekkinud tõus.
Otsene kulu on tootmistegurite kasutamise eest tehtavad rahalised väljamaksed (nt. palgatööliste palk, lühiajalise kapitali turuhind, pikaajalise kapitali amortisatsioonimäär). Kaudne kulu on tootmistegurite kasutamise alternatiivkulu ehk tulu, mida oleks võinud teenida antud tootmistegurite parima alternatiivse kasutusviisi korral (ettevõtja aja alternatiivkulu, kapitali puhul selle kasutamise pealt teenitav tulu teisel parimal juhul – selle välja rentimisel saadav intressitulu).

Otsesed maksud – maksud, mille maksab maksja ise kinni (tulumaks, töötuskindlustus jne) Tulumaks: 23% otsene maks Aktsiisid: erinevatele luksus- ja tervist kahjustavatele kaupadele kehtestatud hinnalisa Käibemaks: 18% kaudne maks Maamaks: maa eest makstav maks Maksumäärad: maksudeks mineva suhteline osa kogutuludest Propotsionaalne: maksumäär ei sõltu maksustavast summast Progresiivne: maksumäär sõltub maksustatavast summast Regresiivne: sõltub maksustavast summast Maksusüsteem
Omakapital on pikk nimekiri headest asjadest – ettevõtte osakapital (omanike sissemaksud osakapitaliks), eelmiste perioodide (aastate) kasumid (no muidugi kahjumid ka, aga kes seda ikka armastab), käesoleva majandusaasta kasumid (kahjumid), reservid (ohh, mis need veel on, kuulen kilkeid – need on sinu firma kasumist kõrvalepandud rahad kas põhikirjaliselt nõutud osas või ka näiteks suuremaks tulevikuliseks väljaminekuks külmutatud summad, mida muuks otstarbeks ei kasutata)
Olulised muudatused on aset leidnud ka haridussüsteemis. Laulva revolutsiooni käigus tekkis haridussüsteem; osalt isevooluline, osalt seadusandlikult tagatud areng on hariduselu demokratiseerinud ja detsentraliseerinud; hariduse sisu on muutunud oluliselt inimesekesksemaks; suurenenud on pluralism ja valikuvõimalused nii haridusasutusi kui hariduse sisu puudutavalt. 1992. a vastu võetud haridusseadus ja sellel tuginevad teised seadused on loonud uue haridusõigusliku keskkonna.

Objektiks on sageli hoiuseintress, dividendid, üüritulu, tulu väärtpaberite võõrandamisest jms. Omandimaksu kehtestamise eelduseks on üldpõhimõte, et vara peab olema registreeritud ning omanikust eraldatav (immateriaalne vara). Omandimaksude liigitamisel lähtutakse vara liigist ja selle registreeritusest: • Materiaalne vara - kinnis- ja vallasvara (-asjad). Kinnisvara on alati registervara, vallasvara võib olla registervara või registreerimata vallasvara.
O turundus - ehk müügikulud (müüjate töötasu, reklaam, müügisaali sisseseade, näitused jm) o Tellimuste hankekulud (turuuuringud, reklaam) o Lähetuskulud ehk logistikakulud (ladustamine ja lähetamine klientidele) o Üld-ja halduskulud (kindlustus, remont-ja hooldus, sisseseade, side- ja valveteenused, üldelekter,vesi,küte) o Uurimis-ja arenduskulud (uued tooted) o Finantseerimiskulud (intressid) 27. Kuluarvestuse meetodid, nende iseloomustus.
Organisatsiooni areng on organisatsiooni muutumine ajas, mis sõltub sisemiste tegurite ja väliskeskkonna koosmõjust. Organisatsiooni arendamine on juhtide poolt tehtav teadlik töö organisatsiooni täiustamiseks, vajalike muudatuste planeerimiseks ja elluviimiseks.

Ostusoovi teadvustamine – tekib siis, kui inimene märkab erinevust ideaalse ja tegeliku olukorra vahel 2. Info otsimine -mälu -välised infoallikad: tuttavad, müüjad, reklaam, ajakirjandus, internet 3. Alternatiivide hindamine – kaupade väärtustamine tarbija väärtushinnangute alusel 4. Ostmine –ostukäitumise etapp, kus omandatakse soovitud kaup 5. Ostujärgne rahuolu või rahulolematus Ostujärgne rahuolu või rahulolematus mõjutab järgmist ostu.
Omanikke on rohkem kui üks. Partnerluslepe sisaldab järgmist: moodustamise aeg, äriühingu nimi, partnerite nimed, aadressid jne., partnerlusettevõtte (juuksur, salong) tegevuse iseloom ja ulatus (ajaline kestvus). Kõige tavalisem määramatu aeg ( nii kaua kui on). Majandustegevuse paiknemine – majandustegevuse dokumentide aadress (raamatupidamine). Iga partneri panus (palju on ta raha pannud kapitali). Kasumi ja kahjumi jaotamise alused.
Ornet on nii innovatiivne toode, et Eestis täiusliku konkurenti sellele tootele ei ole. OÜ XXXX on paljude tuntud toodete ja teenuste maaletooja , seega ei leia firma , et Eestis suudaks neile keegi piisavalt konkurentsi pakkuda.

O koolitus on kogu organisatsiooni arengu lahutamatu osa o Organisatsiooni juhtkond on seisukohal, et koolituse abil on võimalik kõrvaldada organisatsiooni nõrgad kohad o Organisatsiooni juhtkond loob tingimused koolituse korraldamiseks o Organisatsiooni juhtkond on seisukohal, et ühekordsest koolitusest ei piisa, vajalik on järjepidevuse tagamine o Kõikide tasandite juhid soovivad anda oma panuse koolitamise kordaminekuks.
Organisatsioonid - raske on saavutada konsensust  Kui sotsiaalselt vastutustundlikku turundust korraldab ettevõte, kelle põhitegevus ei ole ühiskondlike protsesside mõjutamine, siis räägitakse sotsiaalseosega turundusest (ingl cause related marketing). Seda võib nimetada strateegiliseks positsioneerimis- ja turundusvahendiks, mis seob firmat või kaubamärki teatud heategevusettevõtte või -üritusega ühise kasu eesmärgil.
Otsene tagatis – finantstagatiseks loetakse väärtpaberi või rahalise nõude koormamist pandiõigusega või tagatise andmise eesmärgil ülekandmist: • Käsipant: vallasasja võib pandiga koormata selliselt, et panditud asi antakse üle pandipidaja valdusse ja lepitakse kokku käsipandi seadmises; asja võib pandiga koormata ka selliselt, et asi antakse üle kolmandale isikule ja pandipidaja saab panditud asjale kaudse valduse.

O tootmisprotsess on pidev, kus ühtki toodet ei ole võimalik eristada iseseisva projektina, o ühiku omahind saadakse mingi perioodi kõigi kulude jagamisel tooteühikule • Tootepõhine arvestus on sobiv kui: o ühes perioodis toodetakse palju eriliiki tooteid (partiisid), mida on võimalik eristada, o saab arvutada iga toote ühiku omahinna otse- ja kaudsete kulude kaudu, o seega on võimalik määratleda iga toote (partii) kasum.
Ohutusvaru on summa, mille võrra eelarvestatud müügikäive ületab müügikäibe kasumilävepunktis. Ohutusvaru määr on ohutusvaru suhe eelarvestatud müügikäibesse Kulud majandusteoreetilisest aspektist Diferentsiaalkulu ehk inkrementaalkulu on alternatiivide võrdlemisel leitav erinevus kuludes Loobumiskulu ehk alternatiivkulu on potentsiaalne tulu, mis jääb saamata, kui ühte otsusealternatiivi eelistatakse teisele.
Olemuselt on siseaudit sõltumatu, objektiivne, kindlust andev ja solideeriv tegevus andes juhtidele nõuandeid ja konsultatsiooni ja mille eesmärgiks on täiustada ettevõtte tegevust ning lisada talle täiendavat väärtust. Siseaudit aitab kaasa org-i lõppeesmärkide saavutamisele, rakendades distsiplineeritud ja süsteemset lähenemist, et hinnata riske ja täiustada nende juhtimist ning suurendada juhtimiskultuuri.

Osad rahvaraamatukogud on arenenumad tehnika vallas, mõned aga teeninduse ning organiseerimise ja initsiatiivi poolest teistest üle. Probleeme aga esineb kindlasti igal pool, lihtsalt kohati paistavad need rohkem silma: lagunenud raamatukoguhooned, vanad majad, mis pole üldsegi mõeldud raamatute hoidmiseks- säilitamiseks ega ka inimeste teenindamiseks, halb valgustus ruumipuudus, raskendatud juurdepääs puuetega inimestele.
O heaolumajandus - Majandussüsteem, kus poliitilised ja administratiivsed jõud püüavad muuta turujõudude tegevust kolmes suunas: 1.garanteerida indiviididele ja peredele minimaalselt vajalik sissetulek, mis ei sõltuks nende varaturuväärtusest 2.minimeerida sotsiaalset ebakindlust 3.kindlustada parimad võimalikud avalike teenuste standardid kõigile kodanikele, hoolimata nende staatusest või klassikuuluvusest.
O normaalhüvis - hüvis,mille nõudlus kasvab sissetuleku kasvades o inferioornehüvis- hüvis,mille nõudlus väheneb sissetuleku kasvades o asendushüvis-ühe hüvise hinnatõus toob kaasa teise hüvise nõudluse suurenemise (õunad pirnid,kohv tee) o täiendhüvis- ühe hüvise hinnatõus toob kaasa teise hüvise nõudluse vähenemise (autod ja kütus) 8) Turunõudluse ja turupakkumise leidmine, graafiline esitus.

Optimaalsem on ka vastav majandusarvestulik töö. Siinjuures märgiksin taas, et majandusarvestulik töö ei pruugi alati piirduda puhtalt igapäevase raamatupidamisliku arvestusega, sealjuures mulle ehk pakuvadki enim rõõmu teistsuguste teadmiste ja oskuste rakendamine, alustades näiteks finantsandmetest tuleneva statistika välja toomisega ning lõpetades finantskalkulatsioonidega finantsjuhtimise tarbeks.
Organisatsiooni elutsükkel - selle loomisest kuni võimaliku languseni - kujunemisjärk- direktiivsed plaanid - kasvuperiood- lühiajalised spetsiifilised plaanid - küpsus- pikaajalised spetiisfilised plaanid - languse period- lühiajalised direktiivsed plaanid keskkonna ebakindlus- mida ebakindlam keskkond seda paindlikumalt ja kiiremini tuelb sellele reageerida ning seda lühiajalisemalt ja direktiivsemalt tuleb seda teha.
Organisatsiooni struktuur on võimusuhete raamistik, organisatsiooni anatoomia, alus milles organisatsioon toimib. Struktuuri eesmärk on tegevust korrastada ja reguleerida või vähemalt vähendada töötajate käitumises ebakindlust. Organiseerimine on üldiste ülesannete jaotamine individuaalseteks ning seejärel nende ühendamine allüksusteks, osakondadeks ja nende juhtidele teatud õiguste siirdamine e. delegeerimine.

Organisatsiooniturg - tarbijateks on isikud ja organisatsioonid, atraktiivsusest. kes ostavad tooteid kas tesite toodete valmistamiseks Turu atraktiivsuse hindamisel arvestatakse tavaliselt nelja (tööstusturg), edasimüügiks (kaubandusturg) või kasutamiseks tegurite rühma: organisatsiooni sees, nt ametkonnaturu moodustavad riiklikud ja turutegurid, majanduslikud ja tehnoloogilised tegurid, kohalikud võimuorganid.
Ost on kokku 30$ • Millist kogukasulikkust ostja saab niisuguse kauba kombinatsiooni ostust? Kogukasulikkus 630+371= 1001 • Arvutage piirkasulikkus ajakirjade ja kassettide ostust Tabelis • Näidake joonisel kassettide piirkasulikkuse kõver Joonis lisatud tabeli järele • Kas on võimalik määrata, kas ostja suurendab kasulikkust? Kasulikkus hakkab vähenema, kui piirkasulikkus on negatiivne.
O integratsioon ehk ettevõtte tegevuse laiendamine  Laienemine sisemiste ressursside arvelt  Ettevõtete liitumine (ettevõtete liitumisega on saavutatud üldjuhul kiireim kasv)  ülevõtmine o Mitmekesistumine – ettevõte on siirdunud uutele tegevusaladele • Sisemine areng (horisontaalne) – R&D ehk teadus- ja arendus • Väljapoole suunatud areng (vertikaalne) - uutele turgudele laienemine.

Organisatsiooni sise - ja väliskeskkonna tegurid + Eesmärgi definitsioon, eesmärkide jaotus, SMART mudel + Juhtimise funktsioonide definitsioonid + Juhtide jaotus juhtimistasandite järgi + Juhtide jaotus juhtimisvaldkondade järgi + Juhi rollid H.Minzbergi järgi + Juhile vajalikud oskused + Klassikalised juhtimisteooriad + Neoklassikalised juhtimisteooriad + Kaasaegsed juhtimisteooriad + Kavandamise mõiste.
O kokkusobimatus – varjatud nõrkus – mis vajab avastamist ja asendamist (parandamist) o Innovatsioon mis loob vajadusi ja põhjustab võimaluste esilekerkimist o Puuduvad lülid: ilmsed puudused, takistused mis vajavad kõrvaldamist  Ärivõimalus -> turuvõimalused  Ärivõimaluste analüüs o Majandusharu ja turg o Majandusanalüüs o Konkurentsieelised o Probleemid o Meeskond o Võimalikud vead
Oluline mõjutaja - ajategur -mingi majandusprotsessi tegeliku alguse ja statistika kaudu faktide teadvus- tamine eelarvepoliitika teostajate poolt, lisaks aeg kuni mingit eelarvepoliitika hooba tegelikult rakendatakse (maksumäära tõstmise/ alandamise ettepanek seadusandjale). Selle aja möödudes on majanduslik situatsioon täielikult muutunud ja soovitud muutused on uues olukorras täiesti kõlbmatud.

O kes on potensiaalsed ostjad? o millised on alternatiivid? • Tehinguinfo kogumine o müügitehingud ja- pakkumised: võrrelda nende erinevust, kas ajakohandus + või – märgiga o ametlik tehinguregister, firma andmebaas, maaklerid, hindajad jt kaudsed allikad o info usaldusväärsus ja piisav täpsus • Info kontrollimine Kirjaliku kokkuvõtte koostamine 72) Selgita intressi mõistet.
Organisatsiooniline muudatus on planeeritud või planeerimata vastus mingile survele (Alas, 2002). Surve võib olla organisatsiooniväline või -sisene. Väliskeskkonnast avaldavad mõju muutused õigusaktides, poliitikas, valitsuse vahetumine, riigieelarve kärped. Sisemistest teguritest võib vaadelda muutusi töötajate eesmärkides, töö iseloomus, organisatsiooni struktuuris, kultuuris ja eesmärkides.
Optsioon - Leping, mis annab omanikule õiguse, kuid mitte kohustuse kokkulepitud ajaks või aja lõpul tulevikus osta või müüa lepingu alusaktsiad eelnevalt kindlaks määratud hinnaga (strike price). American option optsioon, mida võib käiku lasta kogu perioodi jooksul alates ostmisest aegumiskuupäevani. European option optsioon, mida võib käiku lasta vaid aegumiskuupäeval.

Otsemüük - nt Halens, TopShop, Anttila Jaotuskanali valikut mõjutavad tegurid: Ettevõtte eesmärgid ja finantsolukord, kaup: igapäeva-, valik-või spetsiaalkaup; kasutusala, riknevus, kvaliteet, kogus, teenused, tarbija käitumine: ostuharjumused, tarbimissagedus, ostusagedus ja asendussagedus, õigus-ja finantskeskkond Jaotuskanal on lühem, kui hind on kõrge, kasutusaeg pikk.
Omavalitsusüksuse ülesanded on korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja – teenuseid,vanurite hoolekannet,noorsootööd,elamu- ja kommunaalmajandust,veevarustust ja kanalisatsiooni,heakorda, jäätmehooldust,territoriaalplaneerimist,valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linna tänavate korrashoidu,juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.
Olulisemateks dokumentideks on organisatsiooni põhikiri (põhimäärus), tööleping, tööraamat, töösisekorraeeskiri, tööohutuse ja tuleohutuse üldjuhendid, isikukaart, kollektiivleping, töökirjeldus, ametinõuded jt. (vt ka p. 4.4.2.2) Töö analüüsi tulemusena koostatakse töökirjeldus ja ametinõuded, mis loovad aluse personali värbamiseks ja valikuks, hindamiseks ja hüvitamiseks.

Omataoliste seas on üks vanimaid (kujunes välja 19-nda sajandi viimasel kolmandikul) ning üksikasjalikumaid. Piirkasulikkuse e marginaalkasulikkuse teooria on majandusteoreetiliste vaadete süsteem, mille kohaselt kaupade hinnad kujunevad vastavalt tarbijate subjektiivsetele ja muutlikele hinnangutele ostetavate hüviste kasulikkuse (e tarbitavast hüvisest saadava rahulduse) suhtes.
Opendocument on avatud failivorming, mis tähendab, et faili salvestatud digitaalse dokumendi struktuur on vastavuses mitmete avalike organisatsioonide ja paljude firmade koostöös valminud standardiga ja spetsifikatsioon on kõigile soovijaile kättesaadav. Avatud failivorminguna on OpenDocument sõltumatu ühest kindlast rakendusprogrammist, tootjast või operatsioonisüsteemist.
Ostujõupariteedi teooria ehk ühe hinna seadus kehtib täieliku konkurentsiga turul kaubeldavate standartsete kaupade puhul (väärismetallid, toorained). Ühtse maailmaturu hinna välja kujunemist takistavad nii loomulikud kui ka inimese poolt seatud kaubanduspiirangud. Samuti ei kujune ühtset maailmaturuhinda välja selliste kaupade puhul kus turul on tegemist mittetäieliku konkurentsiga.

Organisatsioonikultuuri loomine – ettevõtja otsustab, kuidas midagi tehakse Väikeettevõtte puhul võivad olla olulised veel: ● Otsene suhtlemine klientide, töötajate ja koostööpartneritega ● Suurem paindlikkus – kas töötada pigem varahommikul või hilisõhtul? ● Tsentraalne otsustamine – ülevaade kogu tegevusest Steve Hartman Kokkuvõte ● Sõltumatus, suurem otsustusvabadus.
Omanikud on huvitatud pigem suuremast kasumist, reputatsioonist ja jätkusuutlikkusest. Juhataja seevastu suuremast palgast, lisahüvedest, suurest organisatsioonist, kasvust ja enda reputatsioonist. Tegevused mitteomanike (s.o hankijate, klientide, töötajate või ühiskonna) huvides on tõlgendatavad kui juhataja katse tugevdada oma võimu ja isiklikku prestiiži.
Oikonoomia on loomulik. Krematistika uurib aga ringlust ehk raha vormis rikkuse hankimist, selline rikkuse jagamine on tema õpetuse nurgakiviks. Aristotelese metodoloogias on oluline ebaloomuliku vastandamine loomulikule. Raha kasutamine väärtuse mõõduna ja vahetusvahendina on seega loomulik. Raha kasutamine väärtusena, mis loob uut väärtust, on ebaloomulik.

Organisatsioon – ettevõte ja selle erinevad rollid; ametiühingud jms; formaalsed reeglid vs igapäevane tegevuspraktika Tööstusharu, turg – interaktsiooni suunavad normid ja ootused, tegutsemis- ja kommunikatsioonitavad – nn ärikultuur (keelekasutus, riietus, kontori sisustus). • Institutsiooni mõiste, nende funktsioon majanduselus, stabiilsus ja muutumine
Organiseerimine on juhtimistegevus, mille eesmärgiks on: • tegevuse koordineerimine formaalsete reeglite ja ettevõtte struktuuriorganisatsiooni kujundamise kaudu; • pidevalt hoolitseda kõigi protsesside stabiilse ja ladusa funktsioneerimise eest; • vajadusel täiustada, arendada ja ümber kujundada nii struktuuri, reegleid kui ka praktilist organiseerimistööd.
Oluline küsimus on see, et mis eesmärkidega investorid siia tulevad: kas meile tuleb ka rohkem sellist raha, mis soovib siseneda kõrgemat lisandväärtust tootvasse ettevõtetesse? Kuna odava tootmise faasi on viimaste aastate palgatõusega Eestus läbi saanud, siis võib eeldada, et nii see tõesti on. Siia jääb vähem neid, kes tahavad, et eestlased teeksid odavat

Organiseerimine - kohustuste, õiguste ja vastutuse kindlaks määramine Mehitamine Siirmine e. Delegeerimine Kooskõlastamine Suhtlemine Otsustamine c. Juhendamine e. eestvedamine: inimesten motiveerimine organisatsioonile vajalike tööde tegemiseks d. Hindamine ja kontrollimine: saadud tulemuste võrdlemine püstitatud eesmärkidega 3. Juhtimisprotsessi iseärasused.
Ostuotsuse kujundamine on ajas üksteisest eraldatud ostu – müügietappide jada, mille ostja läbib enne ostuotsuse tegemist Tarbija ostuotsustusprotsess algab enne otsuse langetamist ja jätkub pärast ostu sooritamist.Turundaja peab mõistma tarbija käitumist protsessis kui tervikus ja selle erinevatel etappidel ning leidma iga etapi jaoks iseomaseid tõhusaid meetmeid.
Omafinantseerimise määr on see osa laenuprojektist, mida laenusaaja peab rahastama omavahenditest.  Maksepuhkus on periood, mille kestel laenuvõtja ei pea tasuma põhisumma

Objektiivsuse printsiip - raamatupidamise aruandes esitatav informatsioon peab olema neutraalne ja usaldusväärne. Ehk andmebaasiks peab olema majandustehingute objektiivne fikseerimine. Konservatiivsuse printsiip – raamatupidamise aruannet tuleb koostada ettevaatlikult ja kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste ja kulude alahindamist.
Omandikasu - nt kinnisvarabüroode kasutus Turustuskanali funktsioonid: 1. tehinguline-1.riskivõtt 2. ostmine 3. müümine 2. logistiline- 1.sortimendi kujundamine 2. ladustamine 3. komplekteerimine 4. trantsportimine 3. abistav- finantseerimine, hindamine, turuinfo kogumine kes ostab, kust ostab, millal ostab, kui suures koguses, mis eesmärgiga ostab
Organisatsiooni arendamine – sageli on otstarbekas jaotada personal projektipõhistesse töörühmadesse, seega keskenduksid nad mingitele konkreetsetele protsessidele.

Omakapital - omanikepoolne investeering ettevõtesse, kas varaliselt v materiaalse varana; Muutub: tegevuse käigus, olenedes kasumist-kahjumist. Jaotus: aktsiakapital v osakapital; registreerimata aktsia- v osakapital; ülekurss; oma osad v aktsiad; kohustuslik reservkapital; muud reservid; eelmiste perioodide jaotamata kausm; aruandeaasta kasum.
Omakapitali tootlus - Näitab kui efektiivselt on ettevõtte tegevjuhtkond suutnud omanike poolt investeeritud kapitali kasutada (kalkulaator.ee definitsioon)
O usaldusväärsus – omanike ja võtmeisikute teadmised ja kogemus antud valdkonnas o Keskkonnaanalüüs – kuidas läheb konkurentidel, nende tugevused-nõrkused, konkurentsieelis, turu areng ja selle mõju o Riskianalüüs – riskid ja maandamisvahendid o Peamised protsessid – tootmine, tarnijad, partnerid, inimkapitali roll, müük ja turundus

Objektide hulk on suur ning objektid ei ole üksteisest selgelt eristatavad, on individuaalse hindamise meetod ebasobiv ning selle asemel tuleb kasutada kas FIFO, LIFO või kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit [21]. Et varude väljaminekuid kajastatakse kuluna nende tegelikus soetusmaksumuses on arvutatud välja erinevaid arvestusmeetodeid.
- l nõukogu, kui osakapital ületab 400 000 kr. 6.Kasumijaotus. 7.Ettevõtlusvormist tulenevad kulutused (eeskätt asutamiskulude, juhtimisstruktuuri ja avalikustamiskohustuse tõttu). Odavam on FIE (registreerimine EMTAs tasuta, Äriregistris odavam, kui teistel) 8.Rajamise kergus, tegevuse lõpetamise, ärist lahkumise kergus.
Organisatsioonisisestest fakto - ritest mõjutavad palga taset rohkem tegevusharusisesed standardid, firma suurus ja kasum. Oluline on ka firma töötasupoliitika, sest samal ajal kui mõned firmad soovivad ennast kindlustada kvaliteetse tööjõuga ja valivad selle nimel töötasu turu liidri positsiooni, püüab osa firmasid maksta nii vähe kui võimalik.

Organisatsioonikultuur E. Scheini järgi E.H Schein määratleb organisatsioonikultuuri kui peamisi tõekspidamisi, mis on organisatsioonil kujunenud suhetes väliskeskkonnaga ning sisemises koostegevuses ning seetõttu peetakse neid antud organisatsioonis õigeks ja õpetatakse uutele liikmetele kui sobivaid tunnetus-, mõtlemis- ja käitumisviise.
O meeldetuletus - ja hoiatuskiri, lisaks ka käendajale o Esimene, teine jne meeldetuletuskiri o Kiri, mis annab teada nõude sisestamisest maksehäireregistrisse o Viivised (nende arvestamise ajal intressiarvestus ei peatu!) o Lepingu muutmise / pikendamise tasu o Korduvanalüüsi tasu (korduvpäring maksehäireregistrisse) o Inkassotasu
Organisatsioon on kindla inimrühma terviklikult korraldatud ühendus, mis võimu ja eestvedamise mõjutusel tegevusi kooskõlastades püüab saavutada ühist eesmärki (R. Üksvärav). Organisatsioonide asutamise põhjused on erinevad, peamiselt lähtutakse kolme erineva tasandi – ühiskonna, piirkonna ja organisatsiooni vajadustest.

Oktoobriks maksu - ja Tolliametile tulumaksu tasuma, kui on teada, et eelmisel aastal oli tema tulumaksu kohustuseks 1000 eurot? Tulumaksukohustus 2012 aastal: [(100000-25000- 10000)/1,33]*0.2=9774,436 eurot Avansilisi makseid maksti 2012. aastal: (1000/4)*3=750 Järelikult 2013. aastal peab 2012. aasta eest juurde tasuma 9024,436 eurot.
Operatiivne planeerimine – lühiajaliste (1 aasta või vähem) plaanide koostamine ehk eelarvestamine taktikaline planeerimine – keskajaliste (alates 1 kuni 5 aastani) plaanide koostamine ehk projekteerimine strateegiline planeerimine ehk eelarvestamine laiemas tähenduses – pikaajaliste (üle 5 aasta) plaanide koostamine ehk prognoosimine
Organisatsiooni arendamine on juhtide poolt tehtav teadlik töö organisatsiooni täiustamiseks, vajalike muudatuste planeerimiseks ja elluviimiseks.

Oü omanikuks on APE Fordonskomponenter AB, kellele kuuluvad lisaks Eestis asuvale ettevõttele ka ettevõtted Soome Vabariigis (Atoy Automotive Oy) ja Läti Vabariigis (APE Motors SIA) (Atoy Automotive OÜ Soome kodulehekülg). Valisin selle ettevõtte, kuna käisin seal suvel praktikal ning olen juba ettevõttega eelnevalt tutvunud.
Ordinaalne kasulikkus – ei saa mõõta absoluutarvused, ent saab järjestada ja väljendada (mõõta) järgarvudes e järjekorranumbrites
O kulu - ja juhtimisarvestuse süsteem kujundatakse seadusandlikult reglementeerimata moel, lähtudes ettevõtte individuaalsetest kaalutlustest ja see jälgib kulude analüüsi ning selle rakendusi ettevõtte siseses juhtimisprotsessis (omahinna kalkuleerimisel, kulude planeerimisel jne)- arvestus on tulevikku suunatud.

Omavalitsuste vastutust - tulevikus peab õpetajate palkade maksmiseks eralduma kohalike omavalitsuste eelarvest 11%. Sealhulgas tegi haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ka muid ettepanekuid raha leidmiseks: kokkuhoid üleliia kallitelt õpikutelt, õpetajate täiendkoolitustelt või koormuse vähendamine suvevaheaja lühendamiselt.
O aktsiooni - ehk tegevusteooria • Dilemmastruktuurid • Institutsiooniteooria • Interaktsiooni ehk koostegevusteooria • Kaheastmelisus • Koostegevusprobleemid • Maksimeerimis- ja koordineerimisparadigmad • Organisatsioon • Riik • Stiimulid-Stiimuli all mõeldakse ökonoomikas käitumist suunavat kasuootust.
Osalus protsessis on sageli määrava tähtsusega, sest innovatsioone ei võeta kasutusse kas siis vanade eelistuste, hindade või olemasoleva rutiini tõttu: lihtsalt ollakse harjunud vanaviisi toimetama Kui õnnestub muuta rutiiniks innoveerimine, siis on tõenäoliselt enam lootust rajasõltuvuse (path dependency) vältimiseks.

O väike - ja keskmise suurusega ettevõtted o Eksportöörid o Tööstusettevõtted o Innovaatilised ettevõtted o Ettevõtted maakondades • Ettevõtluse tugisüsteem o Makro-, meso- ja mikrotasand o Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, välisesinduesd Londonis, Hamburgis, Stockholmis, Helsingis, Moskvas ja Peterburis.
Ostusõltuvus on tarbijakäitumishälve, millel on sarnaseid jooni näiteks suitsetamise, alkoholismi või mängurlusega, depressiooniga jms. Ostusõltuvus on käitumisviis, mille puhul inimene ostab hulga selliseid asju, mida ta ei vaja ja mida sageli endale tegelikult lubada ei tohikski - rahulduse saab ta ostmisest, mitte
Otsesed meetmed – abi suunatakse konkreetse ettevõtteni – nt stardikapitali eraldamine, toetus koolituseks, messidel osalemiseks vms; kaudsed meetmed – eesmärgiks on kõigile ettevõtetele soodsa tegevuskeskkonna loomine – nt madalad administratiivsed barjäärid ettevõtlusega alustamisel, soodne maksupoliitika vms.

O arvelduskrediit – rahavoogude kõikumise katteks o käibekapitalilaen – lühiajaline laen tooraine ostmiseks ettevütetele, kelle toorainehanked pole pidevad o investeerimislaen – pikaajaline laen, hoonete ja suuremate tootmisvahendite soetamiseks o sündikaatlaen – kasutatakse siis, kui n väga suured laenuprojektid.
Oluline samm on kindlasti ka teenindava personali koolitamine väga headeks klienditeenidajateks, kuna nemad on klubi visiitkaart, mis kutsub kliendi üha uuesti ja uuesti ööklubi Sugar külastama või uuringu kohaselt on nad hea väljanägmisega visiitkaardid, kuid ei suuda veenda klienti samasse klubisse tagasi tulema.
Organisatsiooni allüksus on selle omaette osa, mille ülesandeks on teatud liiki tegevus(ed) ja mille eesotsas reeglina on eraldi juht.

Oü 4 - Youth on Pärnus tegutsev toitlustus ja noorte vabaaja keskus, kus noored saavad veeta oma aega mängides mänge, süües snäkke, teha trenni, kuulata muusikat jne. Meie põhiline eesmärk on pakkuda noortele võimalusi veeta oma aega mugavas ja uues keskuses, meeldivas õhkkonnas ja meeldivate inimestega.
Osakapital on üle 25 Juhtimisorganid Nõukogu, Nõukogu juhul, kui ühistu otsustavad otsustavad 000 euri ja juhatuses osakapital on üle 400 on vähem kui 3 liiget; juhatus 000 krooni 2) nõukogu on ette nähtud põhikirjaga Hääleõigus osanikud osanikud võrdeline osa vastavalt aktsiatele igal liikmel üks hääl,
Otsesed maksud - maksusubjekt ja maksukandja langevad kokku: •tulumaks; •kasumimaks; •sotsiaalmaks; •varandusemaksud

Osa nimiväärtuseks on 1250 EUR ning igale osanikule kuulub 1 osa. Põhikirjaga nähakse ette, et osa annab osanikule 1 hääle.
on tulumaksuvaba, FIE vaid eriloal täielik vastutus: vajalik vs pole vajalik stardikapital: 0 vs 40 000 EEK
Organisatsiooni mikrokeskkond on konkreetsem ja organisatsioonile lähemal ning haarab konkurente, tarnijaid, kliente, strateegilisi liitlasi jm survegruppe. Organisatsiooni keskkonda tuleks käsitleda kui organisatsiooni suhtes erinevate huvide ja ootustega huvigruppide kooslust, kellega juhil organisatsiooni esindajana tuleb suhelda.

Otsustuspuu - on probleemi lahendamisel kõrvuti ja järjestikku tehtavate otsuste esitamine puud meenutava kujundina  eksperthinnang – asjatundjate ühisarvamus keeruka probleemi lahendamisel  matkimine –otsustamise menetlus, kus jäljendatakse probleemiga seotud nähtuse või tegevuse iseloomulikke külgi
O otseturundus - suhtlemine valitud klientuuriga individuaalselt telefonitsi, tavakirju, e-posti faksi interneti ja teist teid pidi • Integreeritud turunduskommunikatsioon – ettevõtted kooskõlastavad oma kommunikatsiooni, et edastada selget, järjepidevat, ja kaasahaaravat sõnumit ettevõttest ja tema toodetest.
Orgatsiooniline külg – vahendajate liigi valik ja koostöö kujundamine  Kokkulepped kauplustega ostu ja edasimüügi osas + Langeb ära tüütu ja riskante kauplemine - Kaotame kontrolli lõpphinna ja osa kasumi üle Kui kadu suur – oma müügiesindused Tehniline külg – transpordi ja laomajanduse praktiline külg.

Omakapitali rentaablus - ROE (return on eguity) – näitab kasumit lihtaktsionäride investeeritud kapitali ühe krooni kohta.
O turu - uuring annab teada turu arengutest: (millised trendid, kas suudate müüa, kas on tootele turgu, kas olete piisavalt ette valmistatud) • Turunduse infosüsteem (TIS) o Põhilisteks komponentideks on turunduseks vajalike andmete kogumine sise- ja väliskeskkonnast ning nende salvestamine andmebaasi.
Omakapital - (netovara) Üll: firmal on järgnevaid varasid ja varade moodustamise allikaid: Materjal laos 5000.- 3) a Arvelduskonto pangas 1000.- 1) a Aktsiakapital 26000.- 2) P Ostjate debitoorne võlgnevus 10 000.- 2) A Lühiajaline laen 10000.- 1) P Põhivara 20000.- 4) A Aktiva Passiva 1000 10000 10000 26000

Osa majandusteadlasi on arvamusel, et eelarve ei peagi olema tasakaalus igal aastal. Nende arvates on küllaldane, et eelarve oleks tasakaalus majandustsükli jooksul. Kui majandus on tõusufaasis, on eelarve ülejääk, mida kasutatakse kulude finantseerimiseks, kui on madalseis ja tegelikud tulud on väiksemad kui kulud.
Omavalitsused on kaotanud üle viiendiku oma elanikkonnast (vt joonis 1). Teisalt on juba tööturult lahkunud konkurentsivõimetu vanemaealine ja muukeelne elanikkond, kes on muu seas hüljanud (Tallinnas-Tartus-Pärnus välja rentinud) korterid ja suundunud elama kas esivanemate taludesse või suvilarajoonidesse.
Organisatsioonikultuur on organisatsiooni peamised tõekspidamised, mis on kujunenud tema suhetes väliskeskkonnaga ja sisemises koostegevuses, ning seetõttu peetakse neid antud organisatsioonis õigeks ( E.H. Schein). Jälgitaval kultuuritasandil tuleks mainida TKHK kaasaegset ja mugavat töökeskkonda ning interjööri.

Osakuluarvestus - eesti keeles kasutatakse ka jääktuluarvestus, piirkuluarvestus, kattearvestus; kuluarvestustehnika, mille kasutamisel jaotatakse tooteühikule ainult muutuvkulud, saades jääktulu e müügikatte, Püsikulusid vaadeldakse kogusummas perioodikuludena ning need võetakse arvesse kasumi arvestusel.
Olukorrateooriatest on tuntumad  Fred Fiedleri sõltuvusteooria,  Robert House`i ja Terence R. Mitchelli eesmärgi-raja teooria  Vroomi ja - Yettoni mudel. Süsteemiteooriad rõhutavad organisatsiooni terviklikkust ning nende lähtekohaks on, et organisatsiooni erinevaid osi tuleb vaadelda kui ühte tervikut.
Oral - B hambaniit MINT ( 50m) • Oral-B hambaniit MINT • Bad proteesi fiksaator Fresh Mint • Bad proteesi fiksaator regular • Rainbow hambatikud • Jordan hambatikud clean between • Hambaniit FL/MÜNT • Hambaniit valgendav ( 25M) • Hambaniit paisuv kiud • Miracle H.niit pluss täitepakk

Oreooli ehk haloefekt - Nõu andmine • Kordustaju efekt • Võõristus efekt • Teiste murede vältimine: • Lahkumismulje efekt - Kõrvalepõiklemine 1.2 Eneseavamine - Loogiline argumenteerimine - Rahustamine • Avatud ala - Kolmeteistkümnes teesulg • Pime ala • Varjatud ala • Tundmatu ala
Organisatsiooni areng on organisatsiooni muutumine ajas, mis sõltub sisemiste tegurite ja väliskeskkonna koosmõjust.
Otsustusteooria – käsitleb otsustamist tingimustes , kus otsuse langetamine oleneb otsustajast vähe või üldse mitte sõltuvatest teguritest (n. mänguteooria, lineaarne programmeerimine, tõenäosusteooria jne.)  Otsustusmall – matkib tegelikku olukorda, eelkõige otsusele jõudmiseks olulist teavet.

Ohutusalane teave on paljudel toodetel väga väikeses kirjas ning ka kasutusala ja doseerimisõpetus on samamoodi väikeses kirjas, see eeldab väga head silmanägemist või siis prillide kasutust, mida paljud inimesed poodi tulles kaasa ei võta ning neil jääbki sellepärast toote kirjeldus ja ohud lugemata.
O ema - test (kas avaldan oma otsuse / teo kõige lähedasemale inimesele) aitab tõenäoliselt mõnikord ka äris, kuid parema vastuse annavad o Turu-testi (kas minu otsus / tegu annab mulle turul eelise) ja o TV-testi (kas julgeksin rääkida sellest otsusest / teost avalikkusele) koos kasutamine.
O ühisettevõte on mitme eri riikides asuva ettevõtja moodustatud ühendus (tütar-või sidusettevõte), kus kapitaliga kaasneb know-how siire ja osalemine juhtimises o Kontsern on iseseisvate ettevõtete ühinemine ühtse juhtimise alla enamasti kapitaliosaluse kaudu (nt ema- ja tütarettevõtete ühendus)

Olulisemaks tunnuseks on saamas tema valdkonna alane kompetentsus, millega seonduvad tema omadused, oskused ja tõekspidamised (Türk n.d.). Teda peetakse innustavaks, mis aitab organisatsiooni eesmärke alluvate seas populaaseks ja ihaldusväärseks muuta, see aitab inimesed nende eesmärkide nimel tööle panna.
Omavaid on alla 50%. Erinevaid seeriaid tähistatakse erinevate seeriatega (A, B, C, D … Z, sai täis, siis AA, AB … kui veel, siis BA, BB jne.). Aktsia väikseim nominaalväärtus on 10 kr. OÜ vähima osa väärtus on 100 kr. Tegelik aktsia nominaalväärtus on 10 kr või selle täisarv kordne.
Oodatavateks tulemusteks on rajada viburada, koolituste korraldamine, vibuvarustuse soetamine ja selle tulemusena luua noortele uus vabaaja sisutihedam veetmise võimalus, paraneb koostöö õpetajate ja õpilaste vahel, samuti õpilaste omavaheline suhtlemine, läbi ürituste paraneksid inimeste vahelised suhted.

Operatsiooni kontroll – ressursside tooteks ja teeuseks muutmise kontroll, näiteks kvaliteedi kontroll, teostavad esmatasandi juhid 38. Millised on kontrollimise etapid? Eesmärkide ja standardite väljatöötamine, töötulemuste mõõtmine, tulemuste võrdlemine standarditega, korrektiivide sisseviimine.
Otsesed kulud on firma tegelikud rahalised väljamaksed ressursside eest, mis on muretsetud ressursside turult (palk, rent, intressid, toormaterjali ostukulud), lisaks veel kindlustustasu, maksud jm. Kaudne kulu mõõdab, mida see ressurss oleks võinud teenida parima alternatiive kasutusviisi korral.
Operatiivplaan – detailne, suhteliselt vähe määramatust, alla ühe aasta, esmatasandi juhid Taktikaline plaan – mõningane detailsus mõningane määramatus, mõnest kuust kahe aastani, keskastme juhid Strateegiline plaan – üldine, arvestatav määramatus, ühest kuni viie aastani, tippjuhid

Omandimaksude kehtestamine on omanikele tundlik teema, omandimaksuga võidakse maksustada ühte ja sama maksuobjekt nt vara nii tulumaksuga kui omandimaksuga kui on tegemist nt renditava varaobjektiga ning väidetakse, et üldjuhul maksustatakse perioodilise omandimaksuga tulu varalt enne tulu tegelikku saamist.
Oportunistlik – ettevõtlik äril ebatõenäoliselt ei pühenda palju jõupingutusi planeerimisse.
Organisatsioon – suletud vr. avatud süsteem 2. Organisatsiooni tasakaalustatus – staatiline vr. dünaamiline tasakaal 3. Mõjukus – resursside voog organisatsioonis ning organisatsiooni ja väliskeskkonna vahel Organisatsiooni ja väliskeskkonna vaheline mõju Organisatsioon on avatud süsteem

Oligopol – on turustruktuur, kus 1) on väike arv müüjaid, kellest igaüks peab arvestama oma tegevuse mõju konkurentide käitumisele; 2) müüakse nii homogeenset kui ka diferentseeritud toodangut; 3) eksisteerivad tugevad turukaitsetõkked; 4) on oluline roll hinnavälisel konkurentsil.
Organisatsioonikultuur on selle liikmete hulgas levinud eelduste, arvamuste, väärtushinnangute ja käitumisnormide kogum; tõekspidamised ja arvamused sellest milline on organisatsioon ja kuidas peaksid selle liikmed toimima; kujundab mängureeglid, vahendab formaalse juhtumise ja kontrollimise vajadust.
Oecd on kutsutud „rikaste riikide klubiks“, millega organisatsioon ei ole üldse nõus, tuues näiteks, et OECD-sse kuuluvad Mehhiko, Türgi, Hispaania ja Portugal, ei olnud sugugi rikkad riigid 1960-ndatel. Seega nimetavad nad ise ennast „reformi läbiviivate maade ühenduseks“.

Omanikeks on 40% osalusega Rootsi firma Hakon Invest AB ning 60% osalusega Hollandi kaubanduskontsern Royal Ahold N.V. Firmas on kokku nelikümmend tuhat töötajat. ICA kontserni müügi puhaskäive aastal 2007 oli 82,326 miljonit rootsi krooni ja tegevustulud 2,602 miljonit rootsi krooni.
O usaldusühing - äriühing, milles kaks või enam isikut tegutsevad ühise ärinime all ja vähemalt üks neist isikutest (täisosanik) vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga ning vähemalt üks neist isikutest (usaldusosanik) vastutab ühingu kohustuste eest oma sissemakse ulatuses.
Omanikuõiguse tunnistuseks on aktsiatäht millel on 3 alaliiki: 1)hääleõigusega nimeline aktsia, millest tulenevad õigused kuuluvad isikule kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.2) Hääleõigusega esitajaaktsia , sellest tulenavd õigused loetakse kuuluvaks isikule,kelle valduses on aktsitäht.

Objektiivsuse printsiip – raamatupidamise aruandes esitatav informatsioon peab olema neutraalne ja usaldusväärne; Konservatiivsuse printsiip – raamatupidamise aruannet tuleb koostada ettevaatlikult ja kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste ja kulude alahindamist.
Objektiivne vaesus on olemasolevate Teine tase ressursside tegelik nappus, mida saab ● Kolmas tase ● Neljas tase mõõta nii sissetulekute kui ka kulutuste ● Viies tase põhjal. Inimeste vajaduste rahuldatust on väga keeruline objektiivselt määratleda. Mida tähendab subjektiivne vaesus?
Omakapitali võlasiduvus on 0,875. Intresside kattekordaja 7. EPS 4,05. Koguvara puhasrentaablus keskmise vara järgi on 12%. Aasta alguse bilansis on toodud debitoorne võlgnevus 16 000 ja aasta alguse aktiva on kokku 120 000. Intressikulud tulevad pikaajalistest kohustustest ja intressimäär on 10%.

O ko – laenuks antud või saadud summa ehk algsumma (e põhisumma) • Intressimäär (i) on põhisummalt tasutav intress mingi perioodi (tavaliselt aasta) jooksul väljendatuna protsentides ja see leitakse: i = I / Ko * 100 • Intressi arvutatakse kas liht- või liitintressina.
O 0 – mahepõllumajanduslik tootmine o 1 – vabalt peetavate kanade munad o 2 – õrrekanade munad o 3 – puuris peetavate kanade munad  Tootjariigi kood: EE (Eesti), LV (Läti), LT (Leedu)  Ettevõtte eraldusnumber, mis on on registreeritud ning registrisse kantud.
Olukorraline koolkond – ühendada olemasolev, mitte asuda uue loomise juurde, juhid ei peaks jälgima kindlaid reegleid, vaid igas olukorras analüüsima põhjalikult välis- ja sisemõjutusi, paindlik juht peab valdama erinevaid juhtimisstiile, teadma erinevate meetodite plusse ja miinuseid.

Otsekulud on seotud otseselt ehitise rajamisega ja koosnevad järgmistest kuluartiklitest: - töötasust (25- 30%) - materjalide maksumusest (50-60%), - masinate ja mehhanismide maksumusest (5-10%). Ehitusfirma kalkuleerib otsekulud vastavalt ehitatava objekti töömahtude loendile.
Oü md on hetkel veel peamiselt kekendunud Tallinna ja selle lähiümbruse klientidele, kuid võimalike tellimuste puhul ja uute kaupluste avamisega võimaldatakse toodete saadavust ka kõikjal Eestis. Ettevõttele kõige lähedamal asuvad kliendid on Tallinna kesklinna elanikud.
Omakapital - FINANTSINVESTEERINGUD - AKTSIA- (OSA-) KAPITAL NIMI- - KINNISVARAINVESTEERINGUD VÄÄRTUSES - MATERIAALNE PÕHIVARA - KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL - IMMATERIAALNE PÕHIVARA - ARUANDEAASTA KASUM - EELMISSTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM MAJANDUSARVESTUS Kertu Lääts 2004 17

Otsesed tööjõukulud on suunatud toote valmistamiseks vajaliku tööjõu eest tasumisele (töötasu koos sotsiaalmaksu, erisoodustuse ja töötuskindlustusega). Tootmise üldkulud ehk lisakulud on kõik muud tootmisprotsessiga seotud kulud, kuhu kuuluvad ka toote valmistamise abimaterjalid.
Omakapital - raamatupidamiskohustlase varade ja kohustuste vahe Tulu- aruandeperioodi sissetulekud millega kaasneb varade suureneminevõi kohustuste vähenemine ja mis suurendavad rpk omakapitali (v.a. omanike sissemaksed omakapitali). Tulu on see mis tegevuse käigus teenitakse.
Omakapitali osatähtsus on väike. 6. Suurem osa aktivatest on esindatud finantsnõuetena.

Omaniku otsustamis - ja • äritegemis- ja juhtimisoskuste tegutsemisvabadus, puudumine, • kogu tulu omanikule, • raskused töötajate ärisse • lihtsustatud raamatupidamine ja ligitõmbamisega, aruandlus, • ettevõtja suur töökoormus, • isiklik rahulolu ja motivatsioon.
FIE
Objektiivse maksuvabastusega on tegemist, kui mõni maksuobjekt jäetakse osaliselt või täielikult maksuvabaks (riiklikud pensionid, toetused). Maksusoodustusi ei ole kerge määrata kuna selleks tuleb teha seaduses muudatusi ning pigem soodustuste asemel määratletakse vajalikud toetused.
Organisatsiooni missiooniks on pidev tehnoloogia uuendamine, mis aitaks tagada toodetele kõrge kvaliteedi ja töökindluse, mis omakorda tagab klientide rahulolu. Samuti on ettevõte huvitatud kasumi teenimisest ja vähem tähtis pole ka kindlustada töötajatele konkurentsivõimeline palk.

O osaühing on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital o Aktsiaselts on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud akstiakapital Eestis registreeritud aktsiaseltsi juhatuse esimees peab olema o Füüsiline isik o Teovõimeline o Täisealine o Eestis tööluba omav ?
Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus (era- ja riigiettevõtted, ametlikud ja mitteametlikud asutused). Organisatsiooni on kindel strateegia, struktuur ja tehnoloogia ühise eesmärgi saavutamiseks.
Osaühingu asutamiseks on vajalik osakapital vähemalt 2 500 eurot suuruses (ÄS § 136). Osakapitali on sissemakset võimalik teha rahaliselt ja mitterahaliselt (ÄS § 140). Mitterahaline sissemakse võib olla näiteks masinad, seadmed või maa, kus ettevõtlusega tegelema hakatakse.

Ostuprotsess - protsess, mille käigus sooritatakse vajalik ost. Ostuprotsess võib kesta mõne minuti (leib, piim) või mitu kuud (kinnisvara). Üldiselt võib ostuprotsess olla sõltuvalt keerukusest ja infovajadusest rutiinne, limiteeritud või ulatuslik probleemilahendus.
Oligopoolsele turule on iseloomulik firmade väike arv ning mõnel juhul toodetakse homogeenset ehk ühesugust kaupa (näiteks nafta), kuid teisel juhul võivad ühe turu firmad toota ka diferentseeritud kaupasid (näiteks autod). Oligopoolsel turul sõltuvad oligopolid üksteisest.
O kahju - e varakindlustus – eesmärgiks kinlsutusjuhtumiga seotud kahjude hüvitamine o Elu- e isikukindlustus – eesmärgiks on rahalise säästmisskeemi ja kahjude hüvitamise pakkumine o Vastutuskindlustus o Sotsiaal- e pensionikindlustus 69. Kindlustuse mõiste

Osa tubaka - ja alkoholiaktsiisist laekub Punasele Ristile, 50% pakendiaktsiisist keskkonnafondile). 6) Maksu tasumise kord ja tähtpäevad – need on maksumaksja kohustust täpsustavad tingimused, seega kuuluvad nad maksumenetluse valdkonda, olles formaal- juriidilised.
O skeem on meeste(ametite)keskne, ei arvesta soolist segregatsiooni (eraldatust) tööturul o Ei arvesta jõukustaset (ametipositsioonist sõltumatult) o Ei arvesta eliidi spetsiifilise positsiooniga – nende ebaproportsionaalne sotsiaalne mõju/kaalukus ühiskonnas
Ostuosaluse tase on kõrge, tarbija aga ei suuda alternatiivseid variante eristada (põrandavaibad, kangad, spordivarustus). Seepärast võidakse pikemat aega otsida parimat lahendust, siis aga võtta vastu juhuslik otsus, lähtudes hetkelisest meeleolust või ostumugavusest.

Omandiinstrument – leping, mis tunnistab omandiõigust ettevõtte varadele, mis jäävad järele peale kõikide kohustuste mahaarvamist (aktsiad, investeerimisfondide osakud) Väärtpaber on hulgi välja lastud ja vabalt võõrandatav (avalikult ringlev) finantsinstrument.
Osalusmäärad – tööjõus osalemise määra leidmiseks võrreldakse tegelikku tööjõudu potentsiaalse tööjõuga e. tööealise elanikkonnaga LFPR=(tegelik tööjõud/pot.tööjõud)*100 Investeerimine inimkapitali – haridusele ja väljaõppele tehtavad kulutused.
Organisatsiooni eesmärgid on vajalikud kõikjal, kus tegevus seondub organisatsiooni käekäiguga: - turustamises; - uuenduste tegemisel; - tootmises; - ressursside saamisel; - tasuvuses; - juhtide tegevuses ja vastutuses; - tööliste töös ja suhtumises; - sotsiaalses vastutuses.

Otsustamiskriteeriumiks on siin see, et projekt tuleks vastu võtta, kui sisemine rentaablus on kõrgem nõutavast tulunormist (mõnikord nimetatakse seda tõkkenormiks) või sellega võrdne ja loobuda projektist, kui selle sisemine rentaablus on väiksem nõutavast tulunormist.
Odav dubleerimine on võimalik: mastaabisääst, ebaökonoomsus  Dubleerimine võib olla kallis: kogemuskurv, tehnoloogiline riistvara, poliitilised valikud  Dubleerimine on tavaliselt kallis: diferentsiaalodav juurdepääs tootmisteguritele, tehnoloogiline tarkvara
Omanikuks on omakorda riik, siis on riik kohustatud seniseid võrke oma vahenditest uuendama. Probleemi süvendab asjaolu, et liinivõrgu arendusega jõuti Nõukogude ajal aktiivselt tegeleda ning küllaltki oluline osa võrgust on sarnasel ajal kasutusse võetud.

Ostukurss on kurss, millega pank ostab mingit kindlat valuutat teistelt majandussubjektidelt; müügikurss on kurss, millega pank müüb majandussubjektidele mingit kindlat valuutat; keskkurssi kasutatakse keskpanga ja kommertspankade vahelistes valuutatehingutes.
Odavus – FIE-na tegevuse alustamine ei nõua väljaminekuid põhikapitali osas, Äriregistrisse kandmise eest tuleb maksta väiksemat riigilõivu kui osaühingu või aktsiaseltsi asutamisel ning ei ole vaja maksta notaritasu asutamislepingu tõestamise eest;
Otseinvestor – ettevõttesse investeerinud isik, kes lööb juhtimises aktiivselt kaasa • Portfellinvestor – investeerinud isik, aga ei löö juhtimises kaasa • Ettevõtte raamatupidamine: Bilanss – ettevõtte vara, kohustused ja kapitali mingil ajahetkel.

Oamosaluse katmiseks – käimas on erinevad kampaaniad . Järvamaa KOV on lubanud tasuda oma piirkonna nõustatavate eest 5 eurot psühholoogilise ning 10 eurot juriidilise nõustamise eest, tehes sellega teenuse kättesaadavamaks ka väiksema sissetulekuga abivajajaile.
Omakapital on tähtajatu ja kindlalt määramata tootlusteta – raha ettevõtte aktsia või osakapitali investeerides ei saa omanik või investor üldjuhul vastu lubadust (rääkimata garantiist), et ta raha mingil kindlal päeval ja kindlas summas tagasi saab.
Omakapital on bilansi osa, millest nähtub ettevõtluse vorm (täis-, usaldus-, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu), kuna omanike poolt antud kapital kannab vastavat nimetust – aktsiakapital, osakapital jms. Järgnevalt vaatleme aktsiaseltsi omakapitali.

O kliendirahulolu on olulisim o Töötajate võimalus enesest lugu pidada on oluline o Loeb ainult tulemus Baasarusaamad e. tõekspidamised o Väärtused, mis on muutunud “puutumatuteks” – inimesed ei teadvusta neid, kuid tõlgendavad kõike läbi nende prisma.
Otsuse langetamiseks on puhasnüüdisväärtus, kasumiindeks, projekti sisemine rentaablus ja tasuvusaeg. Puhasnüüdisväärtus (NPV) on investeerimisprojekti rahavoogude nüüdisväärtuste summa projekti kestel, millest on lahutatud projektiga seotud esialgsed kulud.
O maa - haritav maa, mineraalid, veeressursid jne o kapital- kõik inimtööga valmistatud tootmisvahendid (ehitised, seadmed) o töö- inimese kehalised ja vaimsed võimed mida kasut tootmises  alternatiivkulu- parimast alternatiivist loobumise hind.

Oarvele on märgitud maksetähtpäev või maksetingimus oarve nähtavale kohale on lisatud märkus, milles teavitatakse ostjat nõude loovutamisest ja tasumise kohustusest Panga arvelduskontole Faktooring Mida peab ettevõte taotlemiseks tegema/esitama?
Organisatsioonide sees - püüdlevad võimaluste poole ja kasutavad neid ära, sõltumata ressurssidest, mis sel hetkel nende käsutuses on. P. Burns (2001) – ettevõtjad kasutavad innovatsioone selleks, et ära kasutada muutusi või luua võimalusi kasumi teenimiseks.
Organisatsioonilis - funktsionaalse struktuuri ning see muutub koos EV tegevusstruktuuri muutusega. Kontrollingu tegevusvaldkondades võib eraldada 2-te valdkonda: 1) Iseseisva tegevuse/vastutuse valdkond 2) Vastava taseme juhtidega kooskõlastatud tegevuse valdkond.

Oodatav kurss on ainult keskmine, kuid ratsionaalsete ootuste teooria (the theory of rational expectations) ütleb, et need on ainult ebaõiglased ootused (unbiased expectations), mis võrduvad tegeliku kursi kõrvalekaldumise tõenäosusega oodatavast kursist.
Oü maitse on ainus taimetoitlusele spetsialiseerunud toitlustusasutus, mis pakub tervislikku ning mitmekesist toiduvalikut. Ettevõtte pöörab erilist tähelepanu sellele, et toit, mida kliendile pakutakse, oleks tasakaalustatud ning värskelt valmistatud.
Ohutuse pealt on hotell turvaline, koridorid on kõik kaetud vaipadega, et vältida libastumist libedal põrandal, igal korrusel on mitu suitsuandurit nii ka tubades, koridorides ja tubade on ka laes tulekustutid,millest hakkab tulekahju korral vett pritsima.

Ostjate surve on tugev, sest erinevad reklaamindusega tegelevad ettevõtted pakuvad lisaks reklaamteenuse pakkumisele veel selliseid teenuseid nagu valgusreklaamide hooldus jms. Kindlasti ei saa väita, et potentsiaalsete klientide hulk oleks väike, sest pea
Otsustusprotsess on lihtne, toode peab olema kergelt kättesaadav, st. esindatud võimalikult paljudes kauplustes; valikkaupade ostmise eel võrdlevad tarbijad tavaliselt pakutavate toodete hinda ja kvaliteeti mitmetes poodides, ostuotsustusprotsess on keerukam.
Otsekanal – tootja kaup müüakse otse kasutajale,  ühetasandiline – üks vahendaja, nt jaekaubandus,  kahetasandiline – kaks vahendajat, nt agent + jaemüüja,  kolmetasandiline – kolm vahendajat, nt agent + hulgimüüja + jaemüüja.

Oü v - Mix Tantsukooli äriideeks on nii noorte kui ka vanemate inimeste valgustamine tantsumaailmaga. Põhieesmärgiks on osaleda rahvusvahelistel tantsuvõistlustel- ja festivalidel, mille aluseks on suur füüsiline töö ja inimeste arendamine.
O diversifitseerimine - riskid on hajutatud mitme aktsia vahel, sobilik algajale investorile o Madalad opratsioonikulud o Likviidsus – osakud on likviidsemad kui aktsiad o Professionaalne juhtimine – fonde juhivad väljaõppinud ja kogemustega professionaalid.
Organisatsiooniline innovatsioon – oluliste muutuste tegemine ettevõtte äripraktikas, töökohtade struktuuris või suhtlemises teiste ettevõtete ja asutustega eesmärgiga tõsta ettevõtte innovatsioonivõimet ja parandada majandusnäitajaid (kvaliteet, efektiivsus);

Osakapital - see summa tuleb enne asutamist sisse maksta (vt allpool erandit). Osaühingu korral on nüüd nõutavaks osakapitali suuruseks vähemalt 2500 eurot (Äriseadustik (ÄS) §136). Kõik osakapitali muutused tuleb äriregistris registreerida.
O tulu - ja kulukeskusteks o Kasumi- ja investeerimiskeskusteks Kulukeskused on tootmise või tugitegevusega tegelev allüksus, mille eesmärk on kindlustada kvaliteetne toode või teenus eelarvestatud kuludega ja mille juht vastutab kulude eest.
Osaühingu omakapital on järgmine: Osakapital 500 000.- Ülekurss (aažio) 100 000.- Oma osad 0.- Reservid 50 000.- Jaotamata kasum 1 200 000.- Osaühingul on kaks osa: 400 000 kr. ja 100 000 kr. Suurema osa omanik ostab väiksema osa ära 400 000 krooni eest.

Organisatsiooniturul on isikud või organisatsioonid, kes ostavad tooteid kas edasimüügiks - see on kaubandusturg (reseller market), otseseks käsutamiseks teiste toodete valmistamiseks - tööstusturg ( industraal market) või rakendamiseks firmasisestel
Omakapitali muutus on põhjendatud oluliselt kohustusliku reservkapitali (aasta alguses 0,0%, aasta lõpus 0,1%), jaotamata kasumi (aasta alguses 54,9%, aasta lõpus 66,7%) ja aruandeaasta kahjumi (aasta alguses -17,3%, aasta lõpus -26,1%) muutustega.
Omakapitali puhastulu on see mis jääb ettevõtjale endale; laenu intressid arvestatakse kasumist maha, see on kulu • rentaablus (efektiivsus)- ehk kasumi suhe vahenditesse, kogu kapital mis ettevõttesse paigutatakse, kui palju selle pealt teenitakse.

Ootamatu korral on ressursside ümberjaotumine ühiskonnas – keskkihile peamiselt, 14. Kas inflatsioonil on ka häid külgi? Millised võiksid olla inflatsiooni positiivsed mõjud majandusele? Võidavad laenusaajad, noored, keskklass, tööandjad.
Organisatsiooni kultuur on pikema aja jooksul kujunenud püsiväärtuste kogum, mis otseselt ja kaudselt toimides mõjutab eripärasel viisil liikmete tegutsemist ja käitumist (Üksvärav 2003). Organisatsioon on üks erinevate kultuuride segunemise vorme.
Organisatsioonis konstruktiivne ehk positiivse jõuga konflikt, mille lahendamisel ollakse loominguline kasutatakse uusi käitumis- ja mõtlemisviise. Raskemad konfliktid aga on destruktiivne ehk negatiivse jõuga konflikt, kus tekib viimane vaenulikkus õhkkonnas.

Osad teenindadt on oma tööd alles alustanud meie ettevõttes ning luban omalt poolt, et selgitame neile tööülesanded uuesti ja täpsemini üle. Rääkisin asjasse otseselt puutuvate töötajatega Teie õigustatud ärritusest ning pahameelest.
Osaühingu tegevus on mulle tuttav tema loomisest saadik, sest töötasin selles firmas omal ajal pearaamatupidajana ja nüüd maksukonsultandina, siis oli vägagi huvitav jälgida, kas Osaühingu raamatupidamises ja asjaajamises on toimunud muutusi.
Organisatsioonikultuur on väärtuste, normide, hoiakute ja põhimõtete kogum, millest organisatsioon lähtub oma igapäevases põhitegevuses, kuidas peab tööd tegema, mis on lubatud, mis on keelatud, milline on õige ja milline on väär käitumine.

Osaühing – on kapitaliühing, osakuid ei müüda börsil, osanike arv on väike, ühe osaniku osatähtsus on suhteliselt suur, osaühingut juhib ühingu juhataja ja osanike koosolek, seda vormi kasutavad väike- ja keskmised ettevõtted.
O müügitoetus – lühiajaline tegevus, millega püütakse inimesi tooteid ostma o Suhtekorraldus – ühiskonnaga heade suhete hoidmine avalikkuse positiivse tähelepanu kaudu, mis saavutatakse info levitamise ja ürituste korraldamise kaudu.
Osanikul on õigus saada teavet täisühingu kohta tegevusest ja tutvuda täisühingu kõigi Osanikel on õigus saada juhatuselt teavet osaühingu dokumentidega, samuti nõuda kinnitatud tegevuse kohta ja tutvuda osaühingu dokumentidega.

Otsepostitusega on võimalik informeerida erinevaid sihtgruppe just neile mõeldud pakkumiste ja kampaaniatega. Ettevõtte välja reklaamimisel on väga suur roll disaineril , kes kujundab reklaamidele väljanägemise ja loom ettevõttele imago.
Omakapitali kirjed on järgmised: 1. Aktsiakapital nimiväärtuses; 2. Erinevad reservid, mis tulenevad seadusest või ettevõtte põhikirjast; 3. Aktsia ülekurss (saab tekkida aktsiate esmasrealiseerimisel, kui nad müüakse üle nimiväärtuse.
Omandi maksud on seotud millegi omamisega või millegi olemas olemisega või vara püsimisega(maamaks, raskeveokimaks, loomapidamismaks). Tarbimisega seotud maksud – vara kulutamisega, tarbimisega või võõrandamisega (käibemaks, aktsiis)

Ostuhullus - kas moetõbi? Kas asjad korvavad tundeid? Milleks mul on üldse kõike seda vaja, tõdeb nii mõnigi, kui hakkab rahulikult üle vaatama seda, mis järjekordsete "hullude päevadega" on koju tassitud või kataloogist tellitud.
Omandimaksud – on seotud varaomamise, haldamise, valdamise või muutaolisega (maamaks, raskeveokimaks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks). 3. Tarbimismaksudehulka – maksustatakse tarbimist, kulutamist, võõrandamist ja muid taolist.
Optsioon – on tuletisväärtpaber, mis annab optsiooni omanikule õiguse osta või müüa kokkulepitud hinnaga kokkulepitud ajal tulevikus optsiooni alusvara (aktsia, kaup, valuuta). Annab õiguse osta või müüa, ei ole kohustuslik.

Oecd on samuti esirinnas töös, mida tehakse, et mõista ning aidata valitsustel reageerida uutele arengutele ja probleemidele nagu ettevõtete üldjuhtimine ja teabemajandus ning väljakutsetele, mida seab elanikkonna vananemine.
Organisatsioon on   osa   ühiskonnast   (ühiskondadest)   ja   suuremast   keskkonnast,  ühiskonna ja keskkonnaga mitte arvestamine võib viia tulemuseni, kus ettevõttel polegi enam võimalik  tegutsemist   jätkata.

Operatsioonilised otsused – on seotud ülesannete täitmisega ning nende mõju on lühiajaline, korduva iseloomuga ja väheste muutujatega otsused, mida teevad põhiliselt esmajuhid. Otsuseid tuleb teha palju ja nende tagajärjed avalduvad kiiresti.
Otsustusteooria aluseks on deduktiivne arengutee, st püütakse kirjeldada otsustusprotsessi tähtsamaid sõlmi ja seoseid abstraktsete formaliseeritud meetodite ning formaalse loogika abil ja leida väljatöötatud meetoditele praktilisi rakendusi.
Oecd on tuntud oma paindlikkuse ja reageerimiskiiruse poolest - esilekerkivaid probleeme püütakse välja selgitada juba eos, et tulla õigeaegselt välja lahendustega, mis oleksid poliitikakujundajatele otsuste tegemisel abiks.

Okt - l 1877.a-l. • Toodab: õllet(Saku Kuld, D-Light), siidreid(somersby, kiss), long drinke(Saku Long Drink), lauaveed(Vichy, VivaFresh), energiajook(Battery) kui ka kalja (Saku Kali). • Toetab spordi ja kultuuri üritusi.
Ober - Hausi turuülevaates ka Soraineni juristid, kelle hinnangul on tihti välisinvestoritel ja kohalikel müüjatel väga erinev arusaam büroopindade klassifitseerimisest ning mida ikkagi lugeda A ja mida B klassi hooneteks.
O makroökonoomika - tegeleb majanduse koondnäitajate analüüsiga, et jõuda parimate majanduspoliitiliste otsusteni ja kavandada ühiskonna arengusuundi; Ressursside piiratus - ressursse pole piisavalt, et rahuldada inimeste kõiki soove.

O tehnoloogia - mix o Võtmetehnoloogiad o Fookus o Koostöövõrgustik – kõrgkoolid, uurimisinstituudid, ettevõtted x Turustrateegia o Sihtrühmad ja segmentatsioon o Toote kontseptsioonid o Tarbijavajadused o Teenindus kontsepts.
Oktsioni põhiolemuseks on konkureeriv kaubapakkumine turu ühelt poolt või mõlemailt poolt korraga on viis põhivarianti; 1. inglise e tõusva pakkumise oktsion 2. hollandi e alaneva pakkumise okt., tehing sõlmitakse esimese pakkujaga, okst.
Organisatsioon tervikuna on pidevalt kestvas õppimistsüklis, mis koosneb kolmest komponendist :  Teadmised, oskused ja võimed – Org liikmed arendavad pidevalt uusi teadmisi , oskusi ja võimeid, mis muudavad seniseid teadmisi ja arusaamu.

Olukorrateooria - Selle teadussuuna keskseks (ja lähte) punktiks on situatsioon, st teatud välis- ja sisemõjurite kogum, mis antud hetkel organisatsiooni ja selle juhtimist tugevasti mõjutab W. Ouchi Jaapani ja USA juhtimisteooriate
Omandi maksud on seotud vara olemasolu, valdamise või haldamisega (maamaks, raskeveokimaks, loomapidamismaks). Tarbimisega seotud maksud – vara kulutamisega, tarbimisega või võõrandamisega (käibemaks, aktsiis, hasartmängumaks)
Ooteaeg on väikeste, ühe kuni kahe teenindaja esinduste kohta hea. Seevastu järjekorramasinaga reguleeritud esinduskauplustes peaks maksimaalne ooteaeg jääma alla kahe minuti ning hetke olukord Esmofonis vajaks parandamist.

Organiseeriv - kontrolliv juhtidel juhtimine.  Pidev töötajate kontrollimine  Töötajad ei ole inspireeritud, puudub võimalus kaasa rääkida  Töötajad ei osale ettevõtte tuleviku kujundamises Töötajate koolitamine
Osaühing filmimaania on plaanitav ettevõte, kes kavatseb siseneda videolaenutuse valdkonda. Tegemist on väikeettevõte, kes tegeleb VHS ja DVD videode laenutamise ja müügiga ning väikesel viisil DVD ja videomagnetofonide laenutamisega.
Otsustus g - d, ül- deks otsustamiseks vajaliku info kogumine, hindamine ja otsuste vastuvõtmine; 4. prob.lahendusgrupid kitsaskohtade kõrvaldamiseks; 5. kvaliteediringid tootmise tõhususe ja toodangu kvaliteedi parendamiseks.

O kindlustunne – müügitöö ei lõppe kunagi, Kindlustunnet aitab suurendada samuti müügioskuste universaalne iseloom, mis lubab ilma olulise ümberõppeta kergesti vahetada ettevõtteid või liikuda ühest tegevusharust teise.
Off - shore ettevõtted Ettevõte mis on registreeritud riigis, kus on madalamad maksud ja/või nõrgem valitsuse kontroll ettevõtte tegutsemise üle. Reaalset majandustegevust ettevõte seejuures selles riigis ei arenda.
O vabatahtlik – tegevuste ja toimingute vahel saavutatakse kooskõla mitteametlike seoste ja suhete kaudu o Juhendlik – tegevuste ja toimingute vahel kooskõla saavutamine ametlike alluvusvahekordade ja juhendmaterjalide vahel.

Osariikidele on iseloomulik kõige suurem majanduslik ja ühiskondlik ebavõrdsus või madalaima sotsiaalse kapitali tasemega osariikidel oleks iseloomulik kõige suurem majanduslik ja ühiskondlik võrdus – toimuksid lahkhelid.
Olukorda ad - AS mudelis). Lisaks, kuna situatsioonikohase poliitika korral ei järgita mingeid reegleid, vaid otsused võetakse vastu jooksvalt, võib probleeme tekitada valitsuse suutmatus kinni pidada varem antud lubadustest.
Omatarve kms - i mõistes Kui omatarbe moodustab tööandja sõiduauto tasuta või soodushinnaga kasutada andmine, on nimetatud käibe maksustatav väärtus koos käibemaksuga tulumaksuseaduse alusel arvutatud erisoodustuse hind.

Organisatsioon on süsteem, mille kõik allsüsteemid peavad töötama efektiivselt ja üksteisega harmooniliselt, oluline on hästitoimiv kommunikatsioon • Sünergia tekkimine kui süsteemipõhine käsitlus on rakendatud edukalt
Otsesed kulud – tegelikud rahalised väljamaksed, N.: tooraine, palgakulu 2. KAUDSED KULUD – s.o. alternatiivkulu, mis mõõdab seda, mida firma oleks teeninud oma ressursse kasutades parima alternatiivse kasutusviisi korral.
Otsuste tegemine - väärtuste Otsuste erinevate sotsiaalsete suunamine vastuvõtmine gruppide, indiviidide poolt ühiskonna poolt Toetused Otsuste tüübid: Permanentne rahulolematus- Riigikesksed(üldine huvi) sotsiaalne konflikt:

Ostja ettemakse tähendab müüjale kohustust kaup üle anda või teenus osutada ostjale. Juhul, kui ostjalt laekub pikaajaline ettemakse, siis seda kajastatakse bilansi pikaajaliste kohususte osas kirjel Muud pikaajalised võlad.
Ostuõigused – (warrant) on ettevõtte poolt emiteeritavad üldjuhul pikaajalised väärtpaberid, mis annavad nende omanikele õiguse osta tulevikus kindlaksmääratud tingimustel ettevõtte poolt emiteeritavaid lihtaktsiaid.
Organisatsiooni missioon on juhis, mis määrab mida, kelle heaks ja miks tehakse; õigustab organisatsiooni olemasolu ja on seotud selle tuumikkompetentsi ning väärtustega 8. ORGANISATSIOONI VISIOON on vaade organisatsiooni tulevikule.

Osa un - des esinevaid sümb pärineb tasandilt, mida Jung nimetab kollektiivseks alateadvuseks. Paul Radin avaldas 1948 pealkirja all „Winnebago kangelaste tsüklid“ – kus kirjeldatakse kangelaste arengu tsüklit.
O reklaam - makstud, mitteisiklik ideede, toodete või teenuste esitlus, kus tellija on identifitseeritav o Isiklik müük – müügipersonali poolt läbi viidud toote tutvustus, eesmärgiks luua kliendisuhtlus ja müük.
Omakapital on tähtajatu ja kindlalt paika pandud tootluseta. Raha ettevõtte aksia- või osakapitali investeerides ei saa omanik vastu lubadust, et ta selle mingil kindlal päeval ja kindlaksmääratud summas tagasi saab.

Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke. Org. on : kindel eesmärk, liikmed ja kord.
O juhtimine on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ja üheks hästi talitlevaks tervikuks sulatamine, selleks et rakendada organisatsiooni varad, saavutada tema eesmärgid ja rahuldada liikmete vajadused.
Omafinantseerimine on siis, kui kapitali annavad ettevõtte osanikud ja see on ettevõtte käsutuses tavaliselt tähtajaliselt. Omakapitali andja vastutab isikuühingute puhul täielikult kogu oma varaga ettevõtte võlgade eest.

Optilised säraained - on kiududesse jäävad värvained, mis muudavad päikse ultraviolettkiirguse silmale nähtavaks ja lisavad valgendusmõju ja muudavad värvid kirkamaks. Mõjutavad väljanägemist ultraviolettkiirguse arvelt.
Org - i eetika kujundamisel ning juhtimiskultuuri arendamisel tuleb arvestada mitmete asjaoludega: • Pidev teavitamine oodatavast eetiliset suhtumisest ja käitumusest ning selle demonstreerimine juhtkonna poolt.
Ombudsman – konsultant töösuhetes, kes mitte ainult et kuulab kaebuse ära, vaid võrreldes anonüümse telefoniga püüab ka aktiivselt abi otsida, üritades lahendada juhtumit nii, et kaebaja jääks anonüümseks

Otsekulud on otseselt seotud konkreetse tellimuse täitmisega, näiteks otsene materjali- või tööjõukulu. Kaudkulud on kaudselt seotud tellimuse täitmisega ning neid ei saa seostada otseselt konkreetse tellimusega.
Oecd - s korduvad tihti sõnad vastastikune toetus (peer support), üksteise mõjutamine (peer pressure) ja praktikatega tutvumine (peer review). Tegelikult on OECD-l väga vähe juriidiliselt siduvaid õigusakte.
Osaühingu ärinimi on OÜ ................ Osaühingu asukoht on Eesti Vabariik Tartu maakond Taru linn ja aadress on Eesti Vabariik Tartu maakond Tartu linn Turu 24. Osaühingu tegevusaladeks on: toiduainete kojutoomis teenus.

Outdoor on üks olulisemaid kanaleid bränditurunduse jaoks – rahvas usaldab välireklaami rohkem kui printi või online-kanalites avaldatavat, ikka kehtib veel loogika, et Nii Avalikus Kohas Sa Ju Ei Saa Valetada.
O cba on fikseeritud vahetuskursisüsteem o Kohustus vahetada kodumaist valuutat fikseeritud kursi alusel ankurvaluutaks ja vastupidi o Keskpanga kohustuste piiritlemine olemasolevate valuuta- ja kullareservidega
Olulist mõju on avaldanud ka Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud Euroopa Liidu kolmas elektri ja maagaasi siseturu pakett, mille alusel on Eesti pidanud energia suurtootjatest eraldama neile seni kuulunud põhivõrgu.

One - time-only Special Orders - one type of decision that affects output levels is accepting or rejecting special orders when there is idle production capacity and special orders have no long-run implications.
Odf formaat – Open Document Format on lühem nimi avatud OASIS elektrooniliste dokumentide failivormingule Open Document Format for Office Applications, mis on ühtlasi ka rahvusvaheliseks standardiks ISO/IEC 26300.
Orienteeruda on antud töös tänapäevana käsitletud 21. sajandi algust, sealjuures tänapäeva (käesolev kokkuhoiuaasta) ning kindlasti lähitulevikku (eduka ettevõtte turundus ei toimi ilma tulevikuvisioonideta).

Osaühingu maksuriskid on viidud miinimumini: pidevalt kontrollitakse Maksuameti internetiliidese kaudu hankijate ja ostjate maksuvõlgnevust ja deklaratsioonide esitamist, Krediidiinfost aga muud tasuta saadavat informatsiooni.
Oligopolile on omane koostöö ettevõtjate vahel – ühise kasumi tõstmiseks võidakse teha (vaikimisi ja/või ebaseaduslikult) kokkuleppeid tootmiskoguse piiramiseks. Selle kõige äärmuslikum vorm on kartell.
Operatiivplaneermine – tööde järjekorramoodustamine 1) tööd sooritatakse laekumise järjekorras 2) töömahtude kasvamise järjekorras 3) töömahtude kahanemise järjekorras 4) arvestatakse esimeste klientide soove.

Olulist rõhku on pandud sellelegi, et kliendil personaliga suhtlemisraskusi ei tekiks: inglise keelt oskavad kõik töötajad, kuid oma emakeeles saavad siin suhelda ka sakslased, rootslased, soomlased, norralased.
Organisatsiooniline loovus on protsess, mille käigus inimeste ideed ja ressursid transformeeruvad innovatsiooniks. Olulised on: 1) Autonoomia – üksikisikud saavad ise otsustada, kuidas ülesandeid täita, eksperimenteerida.
O s – kuni 53g o M – 53 – 63g o L – 63- 73 g o XL – üle 73g  Säilivusaeg ja säilitamistingimused: pakenditele on märgitud parim enne kuupäev, seega võiks tarbida mune selle aja piires.

Orgaaniline solidaarsus - sotsiaalne diferentseerumine, vastastikune majanduslik sõltumine tööjaotuse tõttu Anoomia- sotsiaalsest muutusest tingitud (traditsiooniliste) normide kadumine; tähendusepuudus, sihitus, äng.
Oü xxxx on suunanud oma tegevuse andmeturbe- ja eritoodetele baseeruvate lahenduste väljatöötamisele ja integreerimisele IT platvormidesse . 7 aasta jooksul on firma püsinud enam vähem samades raamides.
O jaekaubandus - , o hulgikaubandusettevõtted, o turunduse spetsialistid (spetsialiseerunud organisatsioonid, isikud). • Eristatakse järgmisi turge: o tootmisvahendite, o tarbekaupade, o teenuste, o infoturgu.

Ontoloogia – olemisõpetus Kas sotsiaalsed objektid (organisatsioon, struktuur, projekt, võimekus, motivatsioon jne.) eksisteerivad objektiivselt reaalsuses või on inimese poolt kunstlikult/mõttes loodud
Operatsioonanalüüs on teaduslik meetod, mis annab sõjalise juhtkonna või mõne muu juhtorgani käsutusse kvantitatiivse põhjenduse vastu võtta otsus vägede või mõne muu juhitava organisatsiooni tegevuse kohta.
Oecd - d peetakse maailma suurimaks kirjastajaks (Martens, Jakobi 2010). Igal aastal avaldab OECD ligikaudu 250 raamatut ja perioodilist väljaannet ning koostab jooksvalt mitmeid statistikaandmebaase.

Organisatsioon on edukas vaid juhul, kui ta teeb midagi, mis on unikaalne ning totaalselt uus. Aga ka unikaalne tuleb olla uutmoodi, sest vanale asjale uute detailide lisamine ei too kunagi maksimaalset kasumit.
Oecd on organisatsioon, mis on aja jooksul muutunud tunnustatud analüüsikeskuseks, oluliseks informatsiooni vahetamise paigaks liikmesriikide ekspertidele ning suunanäitajaks mitmetes valdkondades.
Ostuosalus - näitab aktiivsust, mida inimene panustab ostmisega seotud tegevustesse. Osalus on aja ja pingutuste hulk, mida ostja investeerib toote otsingusse, hindamisse ja otsusesse, millist toodet osta.

Organisatsioon on grupp inimesi, kellel on ühine eesmärk, mille poole püüelda (millega üxi ei saaks hakkama). Vähemalt 2in. Liikmetel on tunnused, mis on eristavad neid mitte- liikmetet, pidev toimimine.
Oskuste ökosüsteemiks nimetatakse omavahel seotud ja koostööd tegevat organisatsioonide kogumit, mis töötab sidusa üksusena ning mille eesmärgiks on tõsta ettevõtete innovatsiooni, kasvu ja jätkusuutlikkust.
Ohutuse valdkonnas on õigustatud riigi sekkumine, kindlustamaks ohutuse kõrge tase tarbijate jaoks. Tarbija üheks põhiõiguseks on õigus saada kaupa ja teenust mis on ohutu tarbija elule,tervisele ja varale.

Omanike huvi – kui suur on investeeritud kapitali tulukus; kas ettevõte on finantsiliselt stabiilne; milline on ettevõtte võime genereerida tulevasi rahavoogusid; kuidas tulevikus maksimeerida kasumit.
Organisatsioonikultuur on väga positiivne kuna annab liikmetele identiteeditunde, soodustab kollektiivset panust ja sotsiaalse süsteemi stabiilsust ning aitab organisatsiooni liikmetel aru saada oma ümbruskonnast.
Organiseerimine – kohustuste, vastutuse ja õiguste määramine  Eestvedamine – töötajate motiveerimine  Kontrollimine – standardite kehtestamine, tulemuste kontrollimine, tegevuse korrigeerimine

O state - anchored klastrid – valisuse poolt soositud, riik rajab infrastruktuuri, teadusasutused (Colorado Springs (USA), Oxford (UK)) o Hübriidklastrid (hõlmavad endas klastrite erinevaid vorme)
Objektiivsuse nõue tähendab keeldu osaleda mistahes tegevuses või suhetes, mis võib kahjustada siseaudiitori sõltumatust, sõltumatut hinnangut ning kohustust avaldada kõik teadaolevad faktid moonutamatult.
Omakapitali hind ehk tulunorm näitab ärijuhtidele, milline peab olema omanike käsutusse jääv tuluosa (otsesemalt: nende käsutusse jääv vaba raha ettevõttes), suhtena ettevõtte omakapitali suurusesse.

Organisatsiooni sise - ja väliskeskkonna tegurid – Makrokeskond, mida ei ole võimalik mõjutada – rahvusvahelised, majanduslikud, sotsiaal-kultuurilised, poliitilised, õiguslikud ja tehnoloogilised tegurid.
Olulisematest kaupadest on Eestit läbinud veel teravili ja väetised, aeg-ajalt ka muud kaubad. Järjest enam on kasvanud transiit läänest Venemaale, seda põhiliselt konteinervedudena, aga ka sõiduautode veona.
.
Ofaktooring on ostjatelt laekumata arvete loovutamine, et tagada Teile vajalikul hetkel vaba raha - arvete rahastamine, arvete haldamine ja vajadusel ostjate makseriski maandamine krediidikindlustusega.

Organisatsiooni arengutsüklid - Struktuuri tüübid, nende eelised ja puudused + Orgaanilised, mehhaanilised organisatsioonid + Juhtimisulatus, juhtimistasand, eelised ja puudused + Rivi- ja staabiorganisatsiooni olemus.
Osaühingul on võrreldes nt. aktsiaseltsiga suhteliselt väike algkapitali nõue, lihtne juhtimisskeem ning omanike piiratud vastutus - osanik ei vastuta oma isikliku varaga osaühingu kohustuste eest.
Olulisemad õppe - tunnid võiksid olla järgmised: Programm tuleb seostada laiemate poliitiliste eesmärkidega ning see kujuneb seda edukamaks, mida enam ta sobitub üldise institutsionaalse raamistikuga.

Osaühing on kantud Äriregistrisse; • mitterahaline, kusjuures mitterahaliseks sissemakseks ei või olla osaühingule osutatav teenus või tehtav töö, kuid võivad olla näiteks väärtpaberid.
Oü miniboat on väikepaate tootev ja turustav organisatsioon, kelle tegevus ja peamised kliendid asuvad Eesti Vabariigis, kuid pikemas perspektiivis loodetakse oma tegevust ka välisturgudele suunata.
Organisatsiooni kommunikatsioon on org’i strateegilise juhtimise funktsioon, mille kaudu kujundatakse ja suunatakse protsesse, mis võimaldavad org’i sisemiste ja väliste sidusrühmade vahel eesmärgipärast suhet.

Organisatsiooniline muudatus on planeeritud või planeerimata vastus mingile survele.Muudatuste põhjused tõrjumiseks on isiklikud huvid, usaldamatus õhkkond töötajate ja juhtkonna vahel, hinnangud sündumustele.
Organisatsioonitunnetus on juhi võime aru saada töötajate ja organisatsiooni kui terviku vajadustest. Hea juht on see, kes oskab eraldada olulise informatsiooni mittevajalikust ning tegeleb ainult olulisega.
Osa ette - võtteid pakub lisaks seadusega garanteeritud puhkusele ka näiteks nädalast täiendavat talvepuhkust ning vabu päevi perekondlike tähtpäevade või muude oluliste sündmuste puhul.

Omakapital on 300.000, siis on vaja lisainvesteeringuid 300 000. See saadakse pikaajalise sooduslaenuga. Alljärgnevas tabelis 10. on väljatoodud järgmised investeeringud: Tabel0. Investeeringud
Omanikud – Usaldusühingu varade omanikud on kõik täisosanikud 3.Vastutus- usaldusomanikud vastutavad oma panuse piires,täisomanikud kannavad täis ja solidaarset vastutust kogu oma varaga.
Organisatsiooni kultuur on väärtuste, normide, hoiakute ja põhimõtete kogum, millest organisatsioon lähtub oma igapäevases tegevuses 11. Mis on eetika? Eetika on üldtunnustatud kõlblusnormide süsteem.

Osaühingul on nõukogu, peab juhatus kinni pidama nõukogu korraldustest Osaühing • Tegevusalad • Lubatud on tegutsemine kõikidel tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.
Oluliseks tunnuseks on see, et enamik ressurssidest on eraomanduses, kui sotsialismi tingimustes võivad ressursid olla nii era- kui ka ühisomanduses, kuid nende ressursside jagamist kontrollib valitsus.
Omaaktsiad e. tresooraktsiad e. hoidlaaktsiad (treasury stock) - Aktsiaseltsi poolt emiteeritud aktsiad, mis ei ole käibes vaid on ajutiselt aktsiaseltsi enda poolt tagasi ostetud ja enda käes.

Otse loomulikult on sellise suure ülesande täitmine kohane riigi keskpangale. Samasugust koostööd nagu Eesti Pank teeb väljaspool Eestit meie majanduse arendamiseks, peab tegema ka Eesti siseselt.
Omakapital – raamatupidamiskohustuslase vara, millest on maha arvatud tema kohustused. Omakapitali suurus sõltub vara ning kohustuste õigest ja õiglasest määratlemisest ning hindamisest.
Organisatsiooniteadlikkus – mitteformaalsete võimusuhete nägemise ja mõistmise oskus nii oma organisatsiooni sees kui sellest väljaspool, mõistmine, kes on tegelikud otsusetegijad ja teiste mõjutajad;

Otsesed pankrotikulud – kohtukulud, halduri tasu ja vajalikud kulutused jms Kaudsed pankrotikulud – näiteks juhtkonna suur tähelepanu pankroti vältimisele – mitte keskendumine põhitegevusele jpm
O sinine on erinevate küsitluste järgi populaarseim lemmikvärv (eriti meeste hulgas). See on rahulikkuse ja harmoonia värv (helesinine). Tumesinine on ratsionaalne, külm, ametlik värv.
Oecd on ainulaadne foorum, kus 34 demokraatliku riigi valitsused teevad koostööd, leidmaks lahendusi üleilmastumise majanduslikele, sotsiaalsetele ja keskkonnaga seotud probleemidele.

Organisatsioon on süsteem, mis saab sisendi keskkonnast ja muudab selle väljundiks keskkonda. Süsteemi iseloomustavad entroopia (info määramatuse hulk), sünergia ja allsüsteemide olemasolu.
Osalejate valik - Ettevalmistuse ulatus ja läbirääkimisi pidavas meeskonnas osalejate arv ja spetsialiseeritus sõltub läbirääkimiste tähtsusest, eesseisvatest raskustest ja aja olemasolust.
O toodang on homogeenne. o Väga suured sisenemisbarjäärid on tingitud kas mastaabisäästust (loomuliku monopoli puhul), ressursside omandamisest või tehnoloogiast, või seadusandlusest.

Operatsioonianalüüs - ettevõtte planeerimis- ja koordineerimisprobleemide lahendamiseks on välja töötatud arvukalt teaduslikke meetodeid, mida kokkuvõtlikult nimetatakse operatsioonianalüüsiks.
Oligopoly - a market characterized by significant barriers to entry and “a few “sellers who recognize their interdependence in the market; products may be homogeneous or differentiated.
Organisatsioon on nüüdseks jõudnud ja millisena näevad teda organisatsiooniga seotud isikud( kliendid, töötajad, tarnijad jne.) Peale seda, teeksin selgeks kuhu organisatsioon tahab välja

Osanik - juhataja deklareerima iga kuu 10. kuupäevaks TSD vormi esitamisega ja samaks kuupäevaks ka tasuma, nagu seda tehakse ka töölepingu alusel töötavate inimeste töötasudega.
Osadel vorstidel on peal märge „Aus kaup“. Tekib küsimus, kas teised keeduvorstid polegi siis ausalt toodetud? 3. Ostja luges reklaami, et tervisele on kasulikud probiootilised piimatooted.
Osal juhtudest on tegemist personali värbamisel tehtud veaga, kuna eesliini töötajal puudub soov kliendi probleemi lahendada ning põhilisel juhul aga kasutamata siseturunduse võimalustega.

Osanikul on üks hääl (panust ei arvestata). vaidlustada täisosanike otsuseid ühingu liikmed saavad valida enda hulgast Ühingu tegevjuht on osanike poolt selleks tegevuse juhtimisel.
Ostuoptsioon on rahas (in-the-money) juhul kui aktsia hind turul on kõrgem tehinguhinnast (strike price) ja rahast väljas (out-of-the-money) juhul kui aktsia hind on madalam tehinguhinnast.
Organisatsioonipoliitika piirangud ehk juhtimispiirangud 3) paradigma ehk käitumuslikud piirangud Füüsiliseks piiranguks on need ressursid, mis füüsiliselt piiravad organisatsiooni oma eesmärki saavutamast.

Osaühingu osanikud on A.Nilina(33%),E.Tikk(33%) ja E.Riis(34%) Ettevõte rentnib kvaliteetset tootmisruumi aadressil Angerja 39,Tallinn. Ettevõtte selgeks turunisiks on laia sortimentiga toodang.
Otsuste tüüpe on neli, nendeks on: strateegilised, taktikalised, teadmus- ja operatsioonilised otsused. Infosüsteemide tüüpe saab siduda ka juhtide poolt langetatavate otsuste tüüpidega.
Organisatsioonisisene tegevus on teadlikult koordineeritud, organisatsioonil on olemas struktuur, teatud materiaalsed, immateriaalsed ja füüsilised ressursid ja organisatsioon toimib ja tegutseb pidevalt.

Otse tekstiilile - kardinatele, vaipadele, riietele jne. Hävitab ebameeldivad lõhnad, mis on põhjustatud tubakasuitsust, loomadest, riknenud piimast jne. Jätab meeldiva, neutraalse lõhna.
Otseturunduse vahenditeks on otsepostitus, telefonimüük, elektrooniline müük, TV-ostukanal, e-post, mobiil jne. Otsepostitus hõlmab pakkumise, teate, infotrükise, voldiku, kirja, CD jne saatmist.
O sisenemis - ja väljumisbarjäärid - kõrged barjäärid kaitsevad olemasolevate ettevõtete positsioone ja kasumeid, madalad barjäärid teevad nad haavatavaks uute sisenejate poolt.

Omaette teema on ettevõtete ühendused – ühe ettevõtte (pigem äriühingu) Juhtimisstruktuuride kujundamine ja struktuuride põhitüübid piirest väljuvate struktuuride moodustumine.
Omakapitali kirjeteks on aktsiakapital nominaalväärtuses, aruande perioodi kasum kahjum, eelmiste perioodide kasum kahjum, erinevad reservid, aktsiate emisiooni kasum, tagasiostetud oma aktsiad.
Old - fashioned klaas, ehitamine,jääkuubikud Sheikimine, kokteilkirss 1. Flipid- joogid, mis sisaldavad muna, suhkrut, üht või mitut põhialkoholi, mis omavahel raputatakse.

Osadel juhtudel on mõlema klassi aktsiatega võimalik börsil vabalt kaubelda, kuid praktikas on rohkem levinud olukord, kus on võimalik kaubelda ainult ühte tüüpi aktsiatega (kas siis
Otsekulu on kulu, mida saab seostada kulukandjaga (tootega, kliendiga, piirkonnaga jne). Otsekuludeks võib olla näiteks tootega seotud materjalikulu, kliendiga seotud reklaamikulu;
Operatsioonanalüüs on rakendusteadus, mis kasutab kõiki teadaolevaid teaduslikke meetodeid spetsiifiliste probleemide lahendamiseks, mis on aluseks otsuste vastuvõtmisele juhtorgani poolt.

Otsereklaam - reklaamkiri, tootevoldik, kaubakataloog (vt ka tabel 5). Postisaadetisega saab selekteerida turgu ja võimaldab mahutada tunduvalt sügavamat tooteinfot kui telereklaam.
Omandamise kuupäeval ehk 30.06.20x1 kajastatakse investori nii konsolideeritud kui ka konsolideerimata bilansis investeering sidusettevõttesse tema soetusmaksumuses ehk summas 100 000 eurot:
Olulisemad tekstiili - , toiduaine-, keemia-, ehitumaterjali- ja metallitööstus ning tsemendi tootmine. Põllumajandus põhineb niisutuspõllundusel, haritavat maad on 3% riigi pindaalast.

Organiseerimine on alati seotud tootlikkuse taotlemisega 21. Organisatsiooni struktuuri olemus ja struktuurilise jaotuse ülesanne Struktuur- ehk koostisosade aer ja seosed nende vahel.
Ostmine on harjumuslik e) hoiakud ja veendumused- positiivne või negatiivne hinnang, mille kujundavad teatud kogemused. f) suhtumine- teadmiste baasil kujuneb välja suhtumine.
Objektiivsed maksud ehk reaalmaksud on seotud mingi konkreetsemate reaalsete väärtustega ja maksu suurus ei sõltu sellest, kas selle objekti omanik on rikas või vaene, naine või mees.

Operatsioonide kontroll – kuidas kasutatakse ressursse, kvaliteedikontroll • Finantskontroll • Struktuurne kontroll – jälgib, kuidas struktuurielemendid suudavad täita oma eesmärke.
Originaalne hinnastruktuur ehk esmane hinna struktuur Kogutulu = müüdud kauba kogus (n) x toote hind (P) Kogukulu = muutuvad kulu + püsikulud Need on vajaminevad kulud toodangu valmistamiseks.
Oht on alati olemas), org. väliste projektides osalemise võimalus(Töötajatel peaks olema võimalus tegeleda organisatsiooniväliste projektidega, see annab org juurde.

Omanikuõiguse tunnuseks on aktsiatäht, millel on 3 alaliiki: 1) hääleõigusega nimeline aktsia, millest tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionäärina kantud aktsiaraamatusse.
Oranžpunase - värvilisi, mida nimetatakse karotiiniporganditeks, kui ka valge-, kollase-, roosa- ja mustavärvilisi. Eestis kasvatatakse oranži- ja oranžpunasevärvilisi sorte.
Otsustamisel on : • isikupärane külg – seotud üksikisiku ja rühmade tegutsemise ning käitumisega • sisuline külg – seotud otsustamise sisemiste toimingute ja seostega

Olenemata tulemusest on tegemist ettevõtjaga! Nii et minu ülevalpool toodud oletus, et seda artiklit lugedes on väga suure tõenäosusega juba tegemist ettevõtjaga peab ilmselt paika.
Olulisuse järgi on näha, et töötus ei ole mudelis statistiliselt oluline näitaja ning seetõttu eemaldame selle ja leiame uuesti kirjeldatuse tasemed ja parameetrite väärtused.
Optsiooni realiseerimis e. rakendushind x 500 EEK aeg aegumiseni t 2 aastat hetke liitintressimäär r 7% (per annum) aktsia hinna volatiilsus e tulumäära standardhälve σ 58% (per annum)

Organisatsioonikultuur on traditsioonide, väärtuste, poliitika, veendumuste ja hoiakute kogum, mis annab konteksti sellele, mida me organisatsioonis teeme ja millest mõtleme.(Vadi 2000).
Ohumärgiks on endiselt 2014 aasta tulemus, mis on alla Eesti keskmise ning nii suur muutus ühe aastaga ei ole iseloomulik efektiivselt toimivale jätkusuutlikule ettevõttele.
Oluline osa on poliitilistel teguritel ning kõik võimalikud poliitised ebakindlused võib aendada laenuandjaid oma vahendeid üle viima nendest piirkondadest stabiilsematesse.

Omavalitsuse üksus on teinud ülesandeks üldist huvi pakkuva teenuse osutamise, mida turg ei ole võimeline pakkuma ning mille pakkumist peab riik või kohalik omavalitsus vajalikuks.
Organiseerimine on tegevus, mille käigus täitmisele kuuluvad tööd jaotatakse üksikisikute vahel, koondatakse isikud allüksustesse ning määratakse kindlaks alluvusvahekorrad.
Osalejaid nimetatakse nõudjateks ja pakkujateks. Nõudlus on seos kauba hinna ja koguse vahel, mida tarbijad antud ajahetkel ning turul kehtivatel tingimustel on nõus ostma.

O heategevusorganisatsioonil on ulatuslik eesmärkide loetelu, rahastamine annetuste kaudu, inimesed tegelevad sellega vabatahtlikkuse alusel või sümboolse tasu eest; heategevus on maksuvaba.
Ostmist on raske edasi lükata (kütus) Nõudluse muutused Nõudlus võib kasvada või NÕUDLUS kahaneda olenemata hinnast: Asenduskaubad – rahuldavad sarnaseid vajadusi.
Objektiivsuse printsiip – infot tuleb esitada neutraalselt, ei tohi olla kellegi huvist kallutatud  Sisu ülimuslikkuse printsiip – kajastamisel lähtume sisust, vormil pole vahet.

Olulisuse printsiip – raamatupidamise aruandes peab kajastuma kogu oluline informatsioon, mis mõjutab raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
Otsustamise roll on selles mõttes kitsam analüüsi rollist, sest viimane osaleb samuti kõigi teiste juhtimisfunktsioonide teostamisel, kuid tal on ka iseseisev roll ja tähtsus.
O linna - ja vallavalitsused o Erasektor: o Ametiühingud o Tööandjate ühendused o Teised ühiskondlikud organisatsioonid 4. Majanduspoliitika piiratud vabaduse olemus

Ool - IN, registrikood 0102163601 , asukoha aadressiga Kloostrimetsa tee 58 A, 11913 Tallinn, kelle esindajana tegutseb Raino Parder , (edaspidi Ühing), ühelt poolt
Organisatsioooni - ja juhtimisteooria põhilised uurimisobjektid on organisatsiooni ja juhtimise olemusse ning talitlusse puutuvad seaduspärasused ja põhitõed, org ülesehitus.
Omavalitsus maksu - ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele kinnitatud koopia või väljavõtte volikogu määrusest maamaksumäärade muutmise kohta hiljemalt 1. Veebruariks.

Olemuselt tähendab see seda, et investeerijad sõlmivad farmeritega lepingud põllumajandussaaduste kokkuostuks nõnda, et tehingud sooritatakse sügisel kindla hinnaga.
Org - ´´History of marketing´´ ) (¨MARKETING - turg,toode,tarbija¨- Ann Vihalem) (¨Turunduse alused I¨ Tõnu Mauring) (Kotler, ´´P. Kotleri turundus´´)
Organisatsioonikonflikt –  Konstruktiivsed ehk positiivse jõuga konfliktid …on sellised, mille lahendamisel ollakse loominguline, kasutatakse uusi käitumis- ja mõtlemisviise.

Obligatsioonide hindamisel on otstarbekas jaotada nad vastavalt tähtaegadele riskigruppidesse. Samasse gruppidesse kuuluvate obligatsioonide tulusus peaks olema ligilähedaselt sarnane.
Oksitaania l - Prantsusmaal - trubaduuride kõrgkultuur, millega hakati ülistama ka inimest (mitte ainult eetikat ja religiooni), oli Euroopa kultuurikeskuseks 11-12. saj.
Osaühing on praktikakohana ideaalne koht, asutuses toimub väga palju erinevaid sündmusi, töötajal on võimalus ennast rakendada suhteliselt erinevates valdkondades.

Ostjate võlg on (33) Leian keskmise päevamüügi (eeldusel, et aastas on 360 päeva). Müügisumma leian (34) kasumiaruandest, kus selle näitaja nimi on (35) müügitulu.
Otsustuskeskkonna tehnilis - majanduslikud tegurid on a)riiklik innovatsioonisüsteem; b)tootmisvõimsused, tehniliste ja majanduslike teadmiste tase; c)tehniline ja majanduslik haridus.
Oluline märksõna – jätkusuutlik ehitus, s.h. ressursside efektiivne kasutus; keskonna efektiivne kaitse (keskkonnamõjude minimeerimine); sotsiaalsete huvidega arvestamine.

Omanikud - ressursid-tulemused s.o sisend- väljund problemaatika, juhtimine tagasiside kaudu, finantsanalüüs, ressursside optimeerimine ja tulemuste maksimeerimine.
Ootustel on majanduses ülisuur tähtsus, aga eriti olulist rolli mängivad nad valuutaturgudel, mis teevad ka valuutaturud väga kiiresti turumuutustele reageerivaks.
Org - is võib kasutada erinevaid struktuure, strateegiaid, protseduure, et tagada org-i tegevuse kooskõla: 1. ühiskonna õiguslike ja normatiivsete reeglitega.

Ostja müük on osa liikmetele suunatud äritehingust ,sellele lisanduvad hiljem tagasi ja juurdemaksed ning muud oma hinna tasemel soodusteenused, kui on saadud lisatulu.
Oht - litsentsi ostja võib koostöö käigus arendada oma oskusi sellisel määral, et ta kujuneb edaspidi turul litsentsi müüjale arvestatavaks konkurendiks.
Organisatsiooni mõiste – on inimühendus, kes tegutseb koos ühiste eesmärkide saavutamiseks ja keda on iseloomustatud kindla eesmärgi, strateegia, struktuuri ja tehnoloogiaga.

Organisatsioonikultuur – on pikema aja jooksul kujunenud püsiväärtuste kogum, mis otseselt ja kaudselt toimides mõjutab eripärasel viisil liikmete tegutsemist ja käitumist.
Organiseerimine - töömahu väljaselgitamine, selle jaotamine üksikisikute vahel, ametikohtade moodustamine ja allüksusteks koondamine, alluvusvahekordade määratlemine.
Osaühingu eelisteks on lihtne ja kiire registreerimine, suhteliselt madal nõutud osakapital (2500 eurot) ja puudub osanike isiklik varaline vastutus osaühingu kohustuste eest.

Osaühingu tulevikuplaanideks on tegeleda kohalikule tarbijale suunatud vajaduste väljaselgitamisega ja nende vajaduste maksimaalse rahuldamisega, seejuures maksimeerida teenitavat tulu.
Ostuarvetel on käibemaksu arvutust täiendatud nii, et väljaspool Eestit ostu korral on käibemaksu summa alati null olenemata ostuarve rea käibemaksu määrangutest.
Ostujõud - nõudlus, mis on rahaga tagatud.Vähenev isiklik väärtus- kaupu ja teenuseid saab kasutada erineval otstarbel ning mõnel on suurem väärtus kui teisel.

Otsekohesus - Kiirtee on ainus tee, mida nad oma kliente teenindavatelt inimestelt nõuame. Nagu nad tihti ütlevad: „pole ühtegi õiget teed, teha midagi valesti“.
Olukord majanduses – hetkel suur  Nõudluse langus – praegune olukord tööpuudus, järelikult suur valik ja töötus sunnivad inimesi raha kokku töötajate otsimisel.
Optsioon – on tuletisväärtpaber, mis annab selle omanikule õiguse osta või müüa optsiooni väljaandjale finantsvara varem kindlaksmääratud ajal ja hinnaga.

O väärtushinnangud on üldised tõekspidamised, mis juhivad tegevusi ja otsustusi erinevates situatsioonides, st väärtushinnangud on teatud seisundite eelistamine teistele.
Oligopoli ettevõtted on hinnakujundajad. Nad püüavad leida parimat hinna ja toodete hulga kombinatsiooni. Kuna turul pole palju firmasid sõltuvad üksteise tegevusest kõik.
Oligopolile on iseloomulik firmade tootmisotsuste vastastikune sõltuvus: ühe tootja otsused võivad suure tõenäosusega mõjutada konkurentide otsuseid ja tegevusi.

Org - i mikrokeskkond sisaldab: 1) kliente – isikud ja org-d, kes ostavad pakutavat toodet (teenust), 2) partnereid – isikud ja org-d, kellega on lepingul.
Osalusmäng - tulemus sõltub ülekaalukalt mängija füüsilisest osavusest, oskustest ja teadmistest ja mida mängitakse mehaanilise või elektroonilise seadme abil.
Olevad vahendid – materiaalsed ja rahalised ressursid, aeg, teadmine, individuaalsed võimed (inimkapital), mida saaks kasutada oma eesmärkide saavutamiseks, on napid.

Otsekulud – tootegrupiga seotud kulud(materjal, palgad) Üldkulud (üür halduskulud) Tulekuseks täiskuluarvestus mis näitab iga tootegrupi kulude struktuuri ja
Obligatsioon – võlakiri, võlakohustus, pikaajalise võlakohustusega antud väärtpaber, mille järgi võlgnik kohustub võlga tagasi maksma määratud tähtajaks.
Oluline mõju - võime osaleda investeerimisprojekti (sidusettevõtte) finants- ja äritegevust puudutavate otsuste langetamisel, omamata kontrolli nende otsuste üle.

Operatiivne planeerimine - aluseks on toodete-teenuste tellimustest lähtuv personalivajaduse prognoos, mille koostavad ja esitavad personalitöötajale vastavate üksuste juhid.
Organisatsiooni kultuur on pikema aja jooksul kujunenud püsiväärtuste kogum, mis otseselt ja kaudselt toimides mõjutab eripärasel viisil liikmete tegutsemist ja käitumist.
Ostujõid – Nõudlus, mis on rahaga tagatud Väheneb isiklik väärtus- kahanev kogus, kus iga järgmine tarvitud ühik pakub vähem rahulolu kui pakkus eelmine.

O hind - tulu suhtarv = aktsia turuhind / aktsiakasum o Mida kõrgem see suhtarv on, seda väiksem on ettevõtte risk ja paremad ettevõtte arenguväljavaated.
Ohvriteooriaid on maksumäärade kujundamisel arvestatud, kuigi pigem kujutavad reaalsed maksusüsteemid kombinatsiooni erinevate maksuohvri käsitluste rakendamisest.
Organisatsiooniline loovus – protsess, mille käigus inimeste ideed ja ressurside transformeeruvad innovatsioonid. Olulised on: autonoomia, teisitimõtlemini, väljakujunematus.

Organiseerimine – peegeldab planeeritu täitmist, organisatsiooni kujundamine, mille käigus toimub ülesannete, vastutuse ja õiguste jaotamine, ressursside jagamine
Olukorraline teooria ehk situatiivne teooria Olukorraline teooria toob eestvedaja-alluva vahekorrale lisaks sisse veel olukorra (situatsiooni) ning asetab selle keskpunkti.
Osaühing on piiratud vastutusega äriühing, kus osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest, vaid ainult ettevõttesse investeeritud vara ulatuses.

Osaluskohvik on tulnud sellest, et ametnikud ja noored istuvad üheskoos laua taga nagu kohvikuski ja saavad mitteformaalselt maakondlike probleemide üle arutada.
Osaühing on sobivaim ettevõtlusvorm väiksema ettevõtja jaoks, kes soovib saada kasu piiratud vastutuse sättest, kuid ei soovi oma firmat börsil noteerida.
Otsustusteoorias on välja töötatud suur hulk reegleid, mis võimaldavad nende tõenäosustega opereerides hinnata tegevusvariantide tulemuste oodatavad kasulikkust.

Oü osakapital on 40 000 (nelikümmend tuhat) eesti krooni, mis on OÜ miinimumkapitaliks. OÜ maksimumkapital on 160 000 (ükssada kuuskümmend tuhat) eesti krooni.
Omakapitali alaliigid on näiteks a. oma osad või aktsiad b. kasum c. aktsia- või osakapital d. ülekurss e. omakapital f. laenukapital g. reservkapital h. võõrkapital
Omakapitali olemas - olu tõendav bilanss koos juhatuse liikme ja raamatupidaja kinnitusega kinnitusvorm, mis on kättesaadav ERAA kodulehe kaudu (Ühenduse tegevusloa.

Omavalitsuse tulude - kulude struktuur 2007 aastal Kodanik Voolaid 2011 Üldine info • Kohalike omavalitsuste tulud kasvasid 2007. aastal kokku 11,3% ehk 2,0 miljardit
O kiirlaenuandjad on tüüptingimustes kokku leppinud vaidluste lahendamise instantsiks (elektroonilise) vahekohtu – www.vahekohus.ee või https://www.e- vahekohus.
Organisatsioon on terviklik ja keerukas võrgustik, kuhu kuuluvad struktuurid, tehnoloogia, töötajad ning tööd mõjutavad sotsiaalsed ja tehnilised protsessid.

Osakute emitendiks on fondivalitseja. Osaku väljalaskehinnaks on osaku puhasväärtus (NAV), millele võib olla lisatud fondi tingimustes ettenähtud väljalasketasu.
Objectives - preparation includes writing down measurable objectives for the N. Objectives must be SMART: specific, measurable, achievable, realistic, timely.
Omakapitali koosseisus on seaduslikud ja põhikirjalised reservid; samuti emisjooni kasum (ülekurss) ehk aažio – see tekib aktsiate esmakordsel müügil ülekurssiga.

Originaarne koostisosa – autonoomne otsustamisõigus tuleneb omandusest Derivatiivne koostisosa – otsustuskompetents on ettevõtte juhtkonna korraldustega piiritletud
Oht – lisasoodustused võivad muutuda nii harjumuspäraseks, et neist ei saa loobuda ka siis, kui majanduslik seis nende võimaldamist enam ei talu.
Olenevalt tingimustest on stress kas: 1.Hea stress ehk eustress – see on positiivne pinge, mis tekib inimese jaoks soodsates tingimustes. See on stimuleeriva efektiga.

Omamisest sha - mamitu linna rajoonis, mis oli eelnevalt olnud Arad-sibitti ja tema perekonna valduses, kuid oli sattunud läbi abielu Burusha perekonna kätte.
Optsioon – leping, mis annab selle omanikule õiguse osta või müüa kindel arv aktsiaid (väärtpabereid) kokkulepitud hinnaga teatud perioodi jooksul.
Organisatsiooniline käitumine on õpetus inimeste tegutsemisest organisatsioonis, mida arvestatakse rakenduskõrgharidusena ning on seotud psühho-, sotsio- ja antropoloogiaga.

Otsekulud - mis saab otseselt kanda arvestusobjektile või kulukandjale ( tootele, kliendile) Nt. toorme või põhimaterjali maksumus, põhitööliste palk.
Omanikel on aktsiate suurema likviidsuse tõttu soovi korral kergem osalust vähendada ja hea hinnaga maha müüdud osalus uutesse ideedesse investeerida.
Omavastutus on summa, mille ulatuses peab kindlustusvõtja kahjujuhtumi korral ise kulutusi kandma ehk see on osa kahjust, mis jääb kindlustusvõtja katta.

Ootel akreditiiv - Ootel akreditiiv on akreditiivi vormis ja rahvusvaheliselt tunnustatud akreditiivide käsitlemise reegleid järgides väljastatud garantiikiri.
Ootuste teooria on mudel sellest, kuidas materiaalsete tasude süsteemi kaudu edeneb töötajate motiveerimine, selleks peavad olema täidetud teatud tingimused.
Orgaaniline tekstiil - märki kasutatakse ökotekstiilide tootmise alal ja defineerida ülemaailmselt tuntud nõudmised, mis tagavad tekstiilide orgaanilise staatuse.

Osakaal osakapitalis on piiratud). Aktsia on tähtajatu väärtpaber ning seda peetakse ka kõige riskantsemaks (sest AS-il puudub kohustus omad aktsiad tagasi osta).
Ostuhullus - kas moetõbi? Kust jookseb piir? Nii mõnigi ameerika psühholoog arvab, et ostuhullusel on sarnaseid jooni söömishäirete ja kleptomaaniaga.
Olukorrateooriatest on tuntumad: • Fred Fiedleri sõltuvusteooria • Robert House`i ja Terence R. Mitchelli eesmärgi-raja teooria • Vroomi ja - Yettoni mudel.

Optsioonidega on natukene teistmoodi kuna seal puudub kohustus lepingut realiseerida, kuid optsioonide puhul tuleb selle õiguse eest tasuda optsioonipreemia.
Order - Kliendi nõue maaklerile osta (ostuorder) või müüa (müügiorder) määratud kogus väärtpabereid kas orderil märgitud- või turuhinnaga.
Oakreditiiv on rahvusvahelises kaubanduses hästi tuntud ja levinud arveldusviis, kus pank võtab endale tagasivõtmatu kohustuse maksta kauba, teenuse vms

Odavus on saavutatav tihti peamiselt (tarbija)ohutuse, keskkonnakaitse, maksuameti petmise, oma töötajate ekspluateerimise suurendamise vms arvel.
Olev kitarr on sarnane hageja pillile, kuid tunnistajad pole veendunud, et see on hageja oma. Kohus tegi poolele ettepaneku esitada täiendavaid tõendeid.
Oligopol on turustruktuur, kus üksikud (~3-5) suurettevtet toodavad kõik või suurema osa toodetest. Nt autod, peamised kodumasinad ja karastusjoogid.

Optimaalne valuutapiirkond – geograafiline piirkond, kus ühise valuuta tulemusena on võimalik kasvatada majanduslikku efektiivsust ning seega heaolu terves regioonis.
Organisatsiooni uurimine on alates sellest algusaegadest enam kui sajand tagasi toetunud ühele seadusele: Olemas on- või peab olema- üks ja ainuõige organisatsioon.
Ownership typology – Wahli doktoritöö x Humanistlik-Traditsiooniline: (HUSTA) x Modernistlik (MODERN) x Pragmatistlik-Materialistlik (PRAMA) x Idealist (IDEA)

O ostu - või müügiõigust või -kohustust tõendavad väärtpaberid (optsioonid, forwardid). 77. Omandiõigust tõendavate väärtpaberite liigid.
Olenevalt intensiivsusest on tarbija kahesuguses olukorras: Kõrgendatud tähelepanu seisund – inimene paneb tähele oma vajadust ja selle rahuldamisega seotud infot.
Organisatsiooni struktuur on organisatsiooni ametikohtade vaheliste suhete mudel (Kreitner, 1998, 258). See on aluseks organisatsiooni liikmete omavahelistele suhetele.

Oakreditiivi on seotud palju erinevaid tehinguid ja eri pankade võrdluses koondtabelit ilma ärikliendikontot omamata on raske koondtabelina välja tuua.
Olulisemad maksuliigid on üksikisiku tulumaks, ettevõtte tulumaks, käibemaks, sotsiaalmaks, erinevad aktsiisimaksud, kinnisvaramaks, riigilõivud ja tollimaksud.
Organisatsioonide näideteks on erinevad poliitilised, kultuuri-, spordi- ja ametiühingute ühendused, samuti riik ise, kõikvõimalikud ettevõtted ja organisatsioonid.

Organiseerimine - ülesannete grupeerimine, töökohtade kavandamine, otsustusõiguse delegeerimine. Organiseerimise tulemuseks on organisatsiooni struktuur.
Osadel on õigus kontrollida ostetavate rahafondide ja aktsiate koguseid piiramaks sellist spekulatsiooni, mis oli 1929 a. krahhi üheks põhjuseks.
Osaluse kasulikkus on organisatsioonile suurem töömaht, lojaalsus, parem kvaliteet, parem suhtlemine, konfliktide vähenemine, väiksem vastuseis uuendustele.

Otsesed – tulumaks, maamaks, sotsiaalmaks,töötuskindlustusmaks, raskeveomaks Kaudsed – käibemaks, aktsiisimaksud, hasartmängumaks, tollimaks.
Oü alnusel on õigus ja kohustus pidada iseseisvalt oma raamatupidamise arvestust lähtudes sise-eeskirjast. Raamatupidamise eeskirja kinnitab juhataja.
Odokumentaalne inkasso on rahvusvahelises kaubanduses hästi tuntud ja levinud arveldusviis, kus pank vahendab kaubadokumentide üleandmist ja kauba eest tasumist.

Oecd - s mõistetakse, et ühe tulemuseni võib viia mitu erinevat teed ning ei ole võimalik öelda, et üks neist on ainuõige ja teised valed.
Oligopoli mudelid - a) murtud nõudluskõver, b) kartell, c) juhtpositsioon hinnamuutustes (hinnaliider), d) mänguteooria, e) kulupõhine hinnakalkulatsioon.
Optsioone on kahte tüüpi: call optsioon annab omanikule võimaluse tulevikus osta kokkulepitud vara ning put optsioon vastupidiselt jällegi müüa.

Otsimisest - leidmisest. Olen kuulnud tuttavate käest mitmeid jutte, kus minnakse suure hurraaga leitud tööle ja lepitakse pakutava ümbrikupalgaga.
Organisatsiooniturunduseks nimetatakse tegevust, millega kujundatakse, säilitatakse või muudetakse inimrühmade hoiakuid ja käitumist mingi organisatsiooni suhtes.
Otseinvesteering – investeering millega tagatakse investeeritava objekti juhtimises hääleõigus, mis võimaldab mõjutada selle institutsiooni tegevust.

O reageerimis - ja teenindusajad vastavalt seadme kriitilisuse astmele 32. Nimeta mahult erinevaid IKT teenuste hankimise viise, litsentside variandid.
Oligopsel turul on firmade arv väike, siis mõjutab iga muutus firma tootmismahus või hinnas nii tema kui ka tema konkurentide läbimüüki ja kasumit.
Organisatsiooniteooria – mõiste, teooriate mitmekesisus ja seos teiste teadustega97 Organisatsiooniteooria koosneb kahest sõnast: organisatsioon ja teooria.

Osa kliente on sellised, kes saavad küll teenuse ettevõtte poolt paika pandud kvaliteedinõuetele kätte, kuid leiavad siiski, et nad ei ole rahul.
Ostjad on seda vähem hinnatundlikud, mida rohkem nad väärtustavad selle toote ainulaadseid omadusi võrreldes konkureerivate toodete omadega.
Ostubuum - Näiteks, kui oleks teada, et serviis kallineb märkimisväärselt, siis see vallandakski ostubuumi, kuna soovitakse ikka odavamalt ju.

Otsefinantseerimine tähendab seda, et raha liigub laenuandjalt laenuv6tjale otse finantsturu kaudu. Kaudfinantseerimisel liigub raha finantsvahendaja kaudu.
Oü ainuosaniku - juhataja tegevuse tulusust positiivselt mõjutab dividendide saamise võimalus, mis on soodsamalt maksustatud, kui FIE ettevõtlustulu.
O mikroökonoomika - kuidas majapidamised ja ettevõtted teevad majanduslikke valikuid nappide ressursside tingimustes, maksimeerimaks rahulolu ja kasumit.

O äriplaan on hiljem mõõdupuuks, millega saab võrrelda tegelikke tulemusi, hinnata ettevõtte arengut, analüüsida kõrvalekaldumiste põhjusi.
Oligopol on haru, kus on väike arv firmasid, mis on üksteisest vastastikku sõltuvad, s.t ühe firma majanduslik otsus mõjutab teisi firmasid.
Organisatsioon on kindla inimrühma terviklik ühendus, kus juhitakse ja kooskõlastatakse konkreetseid tegevusi ühiste eesmärkide saavutamise nimel.

Organisatsiooni kavandamine on organisatsiooni struktuurielementide ja nende omavaheliste seoste määratlemine organisatsiooni kui terviku tagamiseks (Alas, 2004).
Otsustus - ja vastutusvõime • koostöö • suhtlemisoskus • oma mõtete edastamise veenvus Juhtimise vana paradigma • Industriaalajastul:
Ootuste teooria - Ootuste teooria järgi ei sõltu motivatsioon ainult vajadustest, vaid tähtsad on ka ootused, mida inimene mingi tegevusega seostab.

Osalusvormid on ainuprobleemsed huvigrupid (single-issue). • Motiivideks on väärtused (postmateriaalsed) • Osalusstiil on ebakonventsionaalne.
Osaühing on Eesti Vabariigis levinuim ettevõtlusvorm. Enamus müüdavatest valmisfirmadest, mida nimetatakse ka riiulfirmadeks, on osaühingud.
Otsene kulu on tegelik rahaline kulu, mida firma teeb ressursside muretsemiseks( näiteks töötajate palk, kulutused toormaterjali ostmiseks jne.)

Operatiivsed eesmärgid - kulud ja tootlus, käive mida pidevalt jälgitakse ja milliste näitajate alusel ja positsiooni muudetakse ja tooteid täiustatakse.
Oranž on 100% puuvill, konstruktsioonis on kasutatud Hipsiku spetsiaalset nano- membraani, mis hoiab vedeliku kinni, kuid laseb õhku läbi.
Org - i tegutsemise eetiline ja moraalne raamistik, näitavad töötajatele ja partneritele org-i „iseloomu“ – motiive ja kavatsusi.

Org - i missiooni ja eesmärkide kohandamine vastavalt tingimustele (analüüsi tulemustele) ja vajadusel strateegiate ümbersõnastamine.
Otsene osalus – üks ettevõte omab teisest ettevõttest teatud osa. Üks ettevõte „A“ omab teisest ettevõttest „B“ üle 50% (Joonis 1).
Otsingus on eesmärgiks leida võimalikult palju sobilikke kandidaate ning valikus on vaja kandidaatide hulgast kõige sobivamad välja valida.

Opereerimiseks on ettevõtted sunnitud läbi tegema põhjalikud strateegilised muudatused, tuleb esimese sammuna paika panna fundamentaalsed alused.
Org - s, kuna ta väljendab juhtkonna suhtumist ja teadmisi sisekontrolli süsteemi olemusest ja tähtsusest org-s. 2. Riskide hindamine.
Organisatsiooni saavu - tusvõimeks konverteerida?355 9.2.3. Tehnoloogid Väga paljud teadmustöötajad teevad nii teadmustööd kui ka füüsilist tööd.

Organisatsiooni struktuur on skeem, mis väljendab selle koosseisu, selle allüksuste ja üksikute täitjate administratiivset alluvust ja omavahelisi seoseid.
Otseinvestor – on ettevõttesse investeerinud isik, kes lööb ettevõtte juhtimises aktiivselt kaasa, olles esindatud ettevõtte juhtorganites.
Otseloomulikult on mõnes kohas vaja natukene rohkem juurde lugeda või lisa otsida, kuid põhiline sai selgeks ikkagi ainult ühte raamatut lugedes.

Otsesed kulud – kulud, mis on tekkinud otseselt seoses konkreetse tootega, osakonnaga, programmiga, müügiterritooriumi või konkreetse ostjaga.
Oligopol –  turustruktuur, kus üksikud (3­5) suurettevõtet toodavad kõik või suurema osa toodetest  (toodete eristamine!)
Omakapital – koosneb omanike ettevõttesse paigutatud varast (käibevara, põhivara) ja ettevõtte teenitud, kuid omanikele jaotamata varast.

Omakapitali hind ehk tulunorm näitab ärijuhtidele, milline peab olema omanike käsutusse jääv tuluosa, suhtena ettevõtte omakapitali suurusesse.
Otsemüük e. võrkturundus. Ühelt poolt on paljud otsemüügifirmad püramiidiskeemile üles ehitatud, kus teenitakse uute sisenejate arvelt.
Otsesed maksud on suunatud ettevõtetele või inimestele, kes peavad seda maksma otseselt kas saadud tulude, omandi, palgafondi või tehingu pealt.

Omandivormiks on eraomand. Äriühingu tüüp on osaühing, osakapitali suurusega 40 000.- EEK. Firma asutajaks on ettevõtte juhataja st. autor.
Optsiooni ostmisel on risk piiratud makstud preemia suurusega, rohkem kaotada pole võimalik. Üks optsioonileping on tehtud enamasti 100-le aktsiale.
Organisatsiooni tegevus on protsess. Sõltuvalt organisatsioonust on kuni 90 % tegevustest korduva iseloomuga, mida on mõistlik alati täita samal viisil.

Organisatsioonid on suhteliselt väikesed (alla 50 inimese). Ühel tasandil toimub juhtimine ja teisel tasandil töötajate omavaheline kohandumine.
Otsesed maksud - suunatud ettevõtetele või indiviididele, kes peavad seda maksma kas saadud tulude, palgafondi vm tehingu väärtust arvestades.
Omakapitali tase on 2008 aastal veidi rohkem kui kolmandik kogukapitalist ja 2009 aastaks on omakapitali tase veidi rohkem kui pool kogukapitalist.

Ostuosalus on energia hulk, mida inimene paneb tarbimisele suunatud tegevustesse ehk tarbija poolt tootele suunatud isiklik huvi ja tähtsus.
Oü klaasimaailm on ettevõte, mille osanike hulka kuulub 4 inimest: üks on tegevjuht, üks on raamatupidaja ja ülejäänud kaks on müügijuhid.
Oluliseks tun - nustuseks on ka töötajate kaasamine organisatsiooni juhtimisse, mille käigus arvestatakse nende arvamuste ja ettepanekutega.

Osakonnal on ainuotsustusõigus, kuid arvestatakse ka Organiseerimise, Rakendamise ja Kontrolli osakondade ettepanekutega ning arvamustega.
Oligopol on selline turukorralduslik vorm, kus üksikud (umbes 3-5) suurettevõtted pakuvad suure osa konkreetse turusegmendi hüvistest.
Olulisuse printsiip – ebaolulisi/väheolulisi arvestusobjekte võib arvestada lihtsustatult; infot, mis on ebaoluline võib kirja panemata jätta.

Organisatsioon on keskkond, kus mingi sihi või taotluse nimel toimub tema liikmete mitmesugusel viisil korraldatud ja kooskõlastatud tegevus.
Osakapital on üle juhatus olema nõukogu juhul, 400.000 krooni ja kui ühistu osakapital juhatuses on vähem kui 3 on üle 400.000 krooni.
Osaline vastutus – vastutakse ainult selle varaga, mis on paigutatud majandustegevusse (mitte juurdesoetatud) Täisvastutus Solidaarne vastutus

Ostukoguse järgi – kaheosaline (sissepääsupilet + atraktsiooni hind) *Segment. toote alusel – hinnad mugavamas kaupluses ja iseteenindavas.
O ohutusvaru on kasulik võrrelda ettevõtte konkurentide näitajatega, mis annab teavet potentsiaalsetest probleemidest või võimalustest.
Olulisuse all on silmas peetud, kui hädavajalik on õppimine ja millised tagajärjed toob kaasa õppimise ebaõnnestumine, seega kui suur on

Olympic casino on Eesti juhtiv kasiinomeelelahutaja, mille töökorraldus on vastavuses rahvusvahelise kvaliteedistandardi ISO 9001 nõuetega.
Organisatsiooni mikrokeskkond on konkreetsem ja organisatsioonile lähemal ning haarab konkurente, tarnijaid, kliente, strateegilisi liitlasi jm survegruppe.
Otsene taasost - lihtsaim juhtum, sageli toimub lihtsalt laovarude uuendamine ilma alternatiivseid tooteid ja teisi hankijaid läbi kaalumata.

Otsinguprotsessi ettevalmistus - vajaduse määratlemine, ametikohaprofiil, nõudmised kandidaadile, ressursid, strateegia valik, protsessis osalejate rollid.
Otsustuspuu juures on ühe sõlmpunkti väärtust võimalik arvutada vaid siis, kui on teada kõigi sellele järgnevate sõlmpunktide väärtused.
O esmaturg – aktsiate või väärtpaberite esmaemissioonid o Järelturg – nendega hilisem kauplemine (nt Tallinna väärtpaberibörs)

Oligopol – kolmas mittetäieliku konkurentsi turu struktuur ja ühtlasi üks enamlevinud struktuur enamikus arenenud turumajandusest.
Omakorda mikro - ja makrokeskkonnaks. Nende eristumine on vajalik, sest mikrokeskkonna ja ettevõtte omavaheline mõjuväli on kahesuunaline.
Omandamise kuupäeval ehk 30.06.2xx1 kajastatakse emaettevõtte konsolideerimata bilansis investeering tema soetusmaksumuses ehk summas 200 000 €:

Omaniku seisukohast on efektiivne kasutada avatud planeeringuga büroopinda, mis muudab büroo ümberplaneerimise, kui ka algse ehituse odavamaks.
Oodatav tulumäär on enne projekti alustamist antav hinnang (riskiga seotud) tulumäärale, mida projekti ettevõtmisel oleks võimalik teenida.
Operatiivplaan – väga detailne, majaduslikus keskkonnas on suht vähe määramatust, ajaline ulatus on alla ühe aasta, esmatasandi juhid.

Organisatsioon on instrument eesmärkide saavutamiseks, vahend strateegia elluviimiseks ja vahend omanike tahte elluviimiseks äriühingutes.
Osa juhte on arvamusel, et igaüks peab ise tundma, kuidas ta on kõige tõhusam ja sellel tasandil ei tohiks inimeste töösse sekkuda.
Osakonna ül - d: •klientide küsitlemine, turu-uuringud •panga toodete 2)otsekorraldus- regul, muutuva suurusega maksete teostamiseks.

Otseste maksudega on tegemist kui me peame maksma ära mingisuguse kindlaksmääratud summa või protsendi oma tuludest, kasumitest või varast.
Organisatsiooni suurus - mida suurem organisatsioon, seda enam on spetsialiseerumist ning sellest tulenevalt on suurem ka struktuuriline eristumine.
Organisatsiooniväline või – sisene. Väliskeskkonnast avaldavad mõju muutused õigusaktides, poliitikas, valitsuse vahetumine, riigieelarve kärped.

Organiseerima – töö ja äritegevuse plaanipärane korraldamine, organisatsiooni loomist 10. Organisatsioonis tekkiv sünergiline mõju.
Ortomed kogukehakreemid on 100% lõhna- ja värvainevabad, välja töötatud koostöös Eesti nahaarstidega ning tunnustatud Soome nahaarstide poolt.
Ostjad on toote hinna suhtes seda vähem tundlikud, mida suurema vältimatu kulu nad on teinud, lootes toodet pikemat aega kasutada.

Otsene finantseerimine - rahad liiguvad otse lõplikult investorilt lõplikule emitendile, ilma vahendajateta: laen, kinnine väärtpaberiemissioon.
O kohanemisel on viitaeg, mis sõltub majanduslike impulsside ja institutsionaalsete kohanemispiirangute olemusest, survest ja kestvusest.
Olukorraline teooria - Oluk koolkonna mõtteviisi kohaselt on esmane ühendada olemasolev, mitte luua midagi uut. See koolkond kõige paindlikum.

Omapäraks on see, et ta võtab ette ravimise kõnelemisvõimetusest, mis on siin haiguse eripäraks, just nimelt kõneluse enda kaudu.
Organisatsioonilises kontekstis on otstarbekas teadvustada, mil määral püütakse muljet suunata, sest palju otsuseid baseerub suhtlemises saadud teabele.
Organiseerimine tähendab alati inimeste ametikohtadele paigutamist, samuti neile kohustuste ja õiguste andmist ning vastutamise nõudmist.

Oskusteabe kaitstus – turul olijatega ei saa võrdselt konkureerida, kui ei ole patentidega või salastatud tehnoloogiatega kaitstud teadmisi.
Otsekuluarvestus - kulukohtadele (nt teenused) jaotatakse lisaks muutuvkuludele tootmise kaudkulud, mis üldjuhul on ühtlasi ka püsivkulud.
O müügikaotus – tullakse turule uue tootega, aga see võib kahju teha varasematele toodetele, kliendid hakkavad uusi tooteid eelistama.

Ohuks on veel teised ehitusfirmad kes konkureerivad koos meiega, kes võivad halvustavaid asju rääkida ning reklaamida firmast.
Omakapital on äriühingu omanike poolt investeeritud kapital, kasumi arvel moodustatud reservid ja kasutamata jäänud kasumi jääk.
Omaosaluse määr ehk ka laenuvõtja omafinantseering algab hüpoteeklaenude puhul maailmas levinud praktika järgi üldjuhul 10 protsendist.

Optsiooni puhul on tegu potentsiaalselt väärtust kaotava varaga ning optsioon võib muutuda optsiooni tähtaja saabumisel väärtusetuks.
Organisatsiooni kultuur – peamised tõeskpidamised, mis on organisatsioonil kujunenud suhetes väliskeskkonnaga ja sisemise koostegemise käigus.
Organiseerimine on juhtimistegevus, mille eesmärgiks on korra loomine, reeglite ja struktuuri kujundamine ja vajadusel nende täiustamine.

Ohvriteooria variandist on arenenud riikide maksusüsteemide kujunemist mõjutanud proportsionaalse ohvri põhimõte koos maksujõu arvestamisega.
Oluliseks meetodiks on TM kulude vähendamine pm-s suurendades tehnilist efektiivsust ja kauplemine/ hinna tingimine TM sisendite tarnijatega.
Oponendid on seisukohal, et riik ei saa kunagi olla täiesti isevarustav, sest loodusressursid pole võrdselt üle maailma jaotunud.

Organisatsioonid — olema üles ehitatud nii, et ta võtaks muutust normina, mida tuleks pigem luua, kui sellele tagantjärele reageerida.
Organisatsioonil on eesmärk, sellest tulenevad allüksuste eesmärgid ning alles pärast seda saavad töötajad fikseerida oma eesmärgid.
Osaühingu juhatusele on määratud tingimuseks, et vähemalt pooled juhatuse liikmed elaksid Euroopa Majandusühenduse riikides või Šveitsis.

Otsekanal on jaotuskanal, mille kaudu liiguvad kaubad tootjalt otse kliendini, st transaktsioon toimub otse tootja ja tarbija vahel.
O lühiperiood – ajavahemik, mille jooksul firmad saavad tootmismahtu suurendada (vähendada) olemasolevaid tootmistegureid kasutades.
Oligobol – oligopolset turgu iseloomustab väike arv vastastikuses sõltuvuses olevaid ettevõtteid, kes konkureerivad omavahel.

Oligopoli tingimustes on hüvise pakkumine koondunud üksikute suurte firmade kätte ja sellisel turul on ettevõtetel võimalus kokkumänguks.
Omakapital tähendab väärtust, mis jääks alles, kui müüa ära kõik aktivad ja kasutada saadud raha passivate eest tasumiseks.
Org struktuur - selged alluvusliinid suurendavad vastutust, ameti ja tööjuhendid vähendavad ebamäärasust ja suurendavad vastutust.

Organisatsioonil on kasutatada erinevad ressursid ja neid kombineerides saame suurema efekti eesmärgi saavutamisel, kui eraldi kasutades.
Otsene kurss on ühe välisvaluuta ühiku hind kodumaises valuutas, kaudne kurss on ühe ühiku kodumaise valuuta hind välisvaluutas.
Ober - Haus Kinnisvara AS. http://www.adaur.ee/wp-content/2013/07/Ober-Haus_Market_Report_Baltic_States_2013.pdf (14.04.2014)

Ohtlik aine on kemikaal,mille omadused põhjustavad kas ise või kontaktis teiste ainetega kahjustusi elule,keskkonnale või varale.
Olulisem ülesanne on selgitada oma töötajatele kuhu suunas ettevõte läheb, ning teha vastavad muutused inimeste jaoks vastuvõetavaks.
Olulisimad impordikategooriad on erinevate tööstuste jaoks vajalikud toorained, tarbe- ja kapitalikaubad, naftasaadused, toiduainetööstuse tooted.

Omaniku peitmine – tehing või tehingute seeria, mille eesmärgiks on väärtpaberi näilik omanikuvahetus, kuigi lõppomanik ei muutu.
Omanikud - Osaühingu varade omanik on osaühing tervikuna 3.Vastutus – Ühing vastutab kogu oma tegevuse eest kogu oma varaga.
Org - ga analoogses valdkonnas ja kellega konkureeri- takse klientide pärast, 4) muid huvigruppe – org-i tegevust mõjut.

Organisatsioonikultuur – mis ergutab probleemide lahendamiseks uudseid *SEOTUD TOOTE VÕI TEENUSEGA, MIS PAKUB OSTJALE VÕI mooduseid leidma.
Organisatsioonilised võimed – nt kõrgtasemel infosüsteemi (lennunduses ja majutuses ) või võime kiiresti reageerida muutunud turutingimustele.
Osaühingul on valmimisjärgus kodulehekülg internetis, kuhu soovitakse tulevikus hakata välja panema materjali jooksvat laoseisu.

Ostustiimuliteks on madal hind ja toodete kerge kättesaadavus, tähelepanu suunatakse masstootmisele jaotuse paremale organiseerimisele.
Otsekulud on kulud, mida saab seostada konkreetse tootega (tooteliigiga) ja mis ei mõjuta mingil viisil teiste toodete valmimist.
Oü xxxx on Black Box Network Servic ametlik esindaja Baltimaades, WatchGuard – maailma ühe hinnatuima tulemüüri maaletooja.

O monopol on hinnakujundaja, sest monopol võib valida hinna, kusjuures selle hinna juures nõutav kogus sõltub turunõudlusest.
Odavamalt 11 – 13). Kohviku rentimine üritusteks – luuleõhtud, kohtumine kunstnikega, filmiõhtud lastele ja täiskasvanutele.
Ohutud jututeemad on perekonnaasjad, harrastused ja huvid, ametioskused ja säärased rahvusvahelised küsimused, mis vaidlusi ei tekita.

Olulise kriteeriumina on informatsiooni kogumise võime, teiste isikute ja nende arvamuste kuulamise, austamise ning arvesse võtmise võime.
Omaette institutsioonid on aegade jooksul välja kujunenud vajadusest reguleerida ja korrastada raharinglust ning pankadevahelisi laenusuhteid.
Ootuste teooria on motivatsiooniteooria mille järgi 1970-ndatel juhinduti, oli 1964. aastal Victor Vroomi sõnastatud ootuste teooria.

Optsioon on väärtpaber, mis tõendab õigust või kohustust osta või müüa kokkulepitud vara kokkulepitud hinnaga tulevikus.
Org - i ülesehituse osa, mis koosneb org-i eesmärke vahetult taotlevatest (põhitegevuse) ametikohtades ja allüksustest.
Organisatoorsel kujundamisel on üks spetsiifiline tunnus: sellega tegelevad ja tulemuseni jõuavad inimesed, kes ise selles ettevõttes tegutsevad.

Organiseeriv juht on see, kes vastutab kõige muu eest peale loomingulise toodangu, Vahel vastutab ka turustamise eest loominguline juht.
O r – riskisuurus, o E – kannatanute arv, o v – tagajärjed varale, o k – keskkond, o t – õnnetuse tõenäosus.
Omakäeline allkirjastamine on vajalik? Põhjenda! Ei ole vajalik, kuna see on digitaalselt juba allkirjastatud ja dokumenti pole vaja dubleerida.

Osapoolteks on kaks investorit (ostja ja müüja). 6 Lähtudes kaubeldavate väärtpaberite tähtajast eristatakse: • rahaturgu.
Otsustuskeskkonna õiguslik - institutsionaalsed tegurid on a)justiitsministeerium, kohtusüsteem; b) parlament, valitsus; c)seadused, määrused.
Oü xxxx on iga klient omanäoline ning iga kliendiga tegeletakse personaalselt, vastavalt kliendi vajadustele ja nõudmistele.

O tootmis - ja hinnapoliitikat koordineerima, nii et lõppkokkuvõttes tegutsevad nad nagu monopol, saades monopoolset kasumit.
Oecd - sidemete korraldamine arengumaade ja tööstusriikide vahel; arengukontseptsioonide koostamine; info vahetamine jms
Omakapital on ettevõtte õiguslike omanike poolt ettevõtte käsutusse antud ning ettevõtte oma äritegevusega loodud kapital.

Organisatsioonide sees - püüdlevad võimaluste poole ja kasutavad neid ära, sõltumata ressurssidest, mis sel hetkel nende käsutuses on.
Ostu eelisõigus on teistel osanikel, peale teisi isikuid kolmandatel isikutel (oma osad). Ühingu varalisne seis sealjuures ei muutu.
Ostuvaliku tegemine on tarbija jaoks üks raskemaid otsuseid, sest raha nappus ja kaupade küllus ei võimalda alati õiget valikut teha.

Olemasolevates ruumides on võimalik majutada 24 inimest, lisaks toitlustada ja luua head võimalused lõõgastumiseks, puhkuse nautimiseks.
Oodatav tuluperiood on limiteeritud kas kasutusaja või lepinguga Immateriaalne põhivara omab sageli väärtust vaid antud ettevõttele
Ostja karakteristikud on järgmised: Tarbija ostuotsustusprotsess algab enne ostuotsuse langetamist ning jätkub pärast ostu sooritamist.

Otsiti süüdlast – kes jättis vajalikud uuringud tegematta, või siis kes ei kuulanud tesite arvamusi tähtsate otsuste tegemises.
Objektiivsus - vandeaudiitor peab olema õiglane ning vaba eelarvamustest, ega tohi kellelgi lasta mõjutada enda objektiivsust.
Omaduste komplekse on koostatud palju ja nad erinevad üksteisest peamiselt omaduste järjestuse või mõistete üldistusmahu poolest.

Omavalitsus maksu - ja Tolliametile andmed maakasutuse ja maksustamishinna kohta, mille alusel maksuhaldur saadab välja maksuteated.
Otsesed maksud – tuleb tasuda seaduses ettenähtud maksukohuslasel, seega on maksukohuslane ja tegelik maksumaksja ühes isikus.
Otseseosed – “tugevad sidemed” (ühise identiteediga grupid, nagu perekond, etnilised grupid – “sotsiaalne liim”);

O firmasid on palju. See tunnusjoon annab monopolistlikule konkurentsile tema konkurentsi-aspekti. Mastaabisääst on väike.
O kulumultiplikaator on kordaja, mis näitab, mitu korda kogutulu muutub, kui muutub mõni kogukulutuste autonoomsetest komponentidest.
O töö on vaimsete ja füüsiliste võimete kogusumma, mida inimesed rakendavad kaupade tootmisel ja teenuste osutamisel.

Okeaania on poliitiline ruum, mis koosneb 14 iseseisvast riigist, millest vaid Paapua Uus- Guineal on oma naabriga maapiir.
Olemuselt on ta siiski riiklik sundkindlustus, mille kaudu riik peab looma vajalikud fondid ja muutma maksed kohustuslikuks.
Organisatsiooni kultuur ehk ettevõtte kultuur on väärtuste, ootuste, uskumuste ja normide kogum, mis ühendab organisatsiooni liikmeid.

Organiseerimine on eesmärkide saavutamise strateegia kavandamine – st, et tuleb leida teed, kuidas jõuda seatud eesmärkideni.
Orgi - i ülesehituse osa, mis koosenb org-i eesmärkidele kaasaaitavatest erialastest ametikohtadest ja allüksustest.
Otsese maksuna on Eestis kasutusel ka maamaks, mida maksab maa omanik või kasutaja vastavalt nende käes oleva maa väärtusele.

Oligopol - iseloomustab väike arv müüjaid, kellest igaüks peab arvestama oma tegevuse mõju konkurentide käitumisele.
Olulisust on võimalik põhjendada nii filosoofiliselt, emotsionaalselt kui ka objektiivsest statistilisest lähtepunktist.
Optimeerimismudel - võimaldab selgitada parima lahendi kooskõlas juhtimiseesmärgi ning selle saavutamist piiravate tingimustega.

Organisatoorsel kujundamisel on tegelikult laiem teoreetiline tagapõhi, kuivõrd see tähendab mistahes organisatoorse probleemi lahendamist.
Otsereklaam – postkastis reklaamlehed, odav Kuulutusetahvlid on tavaliselt tasulised, Eestis asuvad rahvarohketes kohtades.
Otsustajaks on inimene, mistõttu otsustuskäiku lisanduvad tema isikupärased omadused - arusaamad, hoiakud, eelistused jne.

Oligopolistlik konkurents – turul, millel on vähe ning üksteise hinnapoliitike ja turundusstrateegia suhtes väga tundlikke pakkujaid.
Organisatsiooni kultuur on väärtuste, normide, hoiakute ja põhimõtete kogum, millest ettevõte lähtub oma igapäevastes tegevustes.
Organisatsioonid on vähemal või rohkemal määral avatud süsteemid, mis peavad paratamatult arvestama väliskeskkonna mõjuga.

Oste on ta ka edaspidi jätkanud ning seda valdavalt mitte Silvano nõrkuse pärast, vaid soovist omandada Arco Vara.
Ostmine on harjumuslik e) hoiakud ja veendumused- positiivne või negatiivne hinnang, mille kujundavad teatud kogemused.
Otc turg - OTC turg koosneb paljudest erinevatest kauplejatest, kes teevad tehinguid kas telefoni või võrgu vahendusel.

Otseinvesteeringud - selliseid investeeringuid, kus investeeringu tegemisega kaasneb ka teatud kontroll välismaise ettevõtte üle
O fat - free kartulikrõpsud- demograafiline (tervislikku eluviisi hindavad inimesed), ökoloogiline (pakendamisviis)
O toodang on erinev (diferentseeritud). Tooted on sarnased, kuid mitte üksteist täielikult asendavad (monopoli-aspekt).

Oe blended on orgaaniliselt naturaalsest kiust kasvatatud puuvilla ostu valmistatud tooteid ja jälgimiseks ja eeltooteid.
Oligopol on turg, kus konkureerib väike arv vastastikuses sõltuvuses olevaid ettevõtteid, kes konkureerivad omavahel.
Organisatsiooni sise - JA VÄLISKESKKOND 3.1. Organisatsiooni mõiste Erinevad autorid on organisatsiooni mõistet avanud erinevalt.

Otsuste langetamisel on ebaolulised kõik kulud, mis pole välditavad, ja kulud, mis on ühesugused alternatiivset variantide puhul.
Oü catwees on 2000.a. asutatud ettevõte, mis tegeleb Tallinnas, Tartus ja Pärnus Honda sõidukite müügi ja hooldusega.
O punane on parim värv kasutamiseks pealkirjades, bännerites ja teistes elementides, kuhu tahad lugeja pilku suunata.

Oligopool – turgu iseloomustab väike arv vastastikkuses sõltuvuses olevaid ettevõtteid, kes konkureerivad omavahel.
Omakapital on bilansis: • esitatud jääkväärtusena (e/v vara, millest on maha arvatud tema kohustused); • liigend.
Oranisatsiooni tegevus on dokumenteeritud, kui asutuse tegevuse kohta on loodud piisavalt dokumente ja neid hoitakse alal kehtestatud

Organisatsiooni tasandilt on tähtis, et juht oleks suure võimuajendiga, mida ta kasutaks organisatsiooni hea käekäigu mõjutamiseks.
Organiseerin - ehk jagan ülesanded meeskonna liikmetele laial, määran ära, kes mingi aspekti läbiviimise eest vastutab
Osa ekspordi - impordi kasvust kirjutada andmeallikate ja metoodika muutuste∗ arvele mille mõju ulatus ka 2005 aastasse.

Osoonikiht on unikaalne ja iseloomulik ainult meie planeedile. Osooniauk Antarktika kohal avastati 1970. aastate alguses.
O tööturg – mõju sotsiaalsele kaitsele o statistilised makroökonoomilised näitajad halvemad o maksumaksjate moraal
Objektiivsed meetodid on mitmed turunäitajad nagu käive, turuosa, kordusostu määr, kliendi tagasivõitmise ja lahkumise määr.

Ostjal on eesmärgiks soetada endale kaup võimalikult soodsalt ja saada tarbimisest võimalikult suurt kasulikkust.
Ostuvõime risk - investeeringu objekti müügist saadud raha ostujõud on väiksem võrreldes investeeritud summa ostujõuga
O kommunikatsioonivahendid – sõnum ja kanalid o Kommunikatsiooni funktsioonid –kodeerimine, dekodeerimine, reaktsioon, tagasiside.

O müük ON ÕPITAV MÜÜGITSÜKKLI 4-osa: 1. Kontakt- esimese mulje loomine, meeldiva vestluse alustamine kliendiga.
Ofaktooring on finantseerimise teenus, mis võimaldab ettevõttel lihtsalt ja kiiresti hankida vajalikku käibekapitali.
Optimaalne veoplaan - lubatava lahendi väärtused, mis kindlustavad sihifunktsioonile (summaarsed veokulud) vähima väärtuse.

Organisatsiooni kultuur – väärtuste, normide, hoiakute ja põhimõttete kogum, millest firma lähtub oma igapäevases tegevuses.
Organisatsioonikultuur - on väärtuste, normide, hoiakute ja põhimõtete kogum, millest firma lähtub oma igapäevases tegevuses.
Otsustuspuu puhul on täiesti mõeldav ja tavaline, et sõlmpunktides peab olema võimalus valida ära tee midagi alternatiiv.

Ohvripeo aineks on pühakirja lugu sellest, kuidas Aabram (Ibrahim) oli valmis oma poja Iisaku (Ishaki) jumalale ohverdama.
Omaikud on Eesti residendid; • Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid, mida kasutavad suuremad ettevõtjad.
Orto on trenditeadlik kaasaegne tootmisettevõte, mis toodab looduskosmeetikat ning inimsõbralikku kodukeemiat.

Osa riia - Pihkva raudteest, kus avati regulaarne liiklus 1889. aastal. Liini kasutatakse ainult kaubarongide poolt.
Ostumotiivid - Ostumotiivid on inimese vajadused teatud toodete järgi, motiivid näitavad, miks inimesed kaupu ostavad.
O kasvufaas – kasvab toote ostjate arv kiiresti, kuid samas tööstusharu kasum hakkab faasi lõpuosas juba langema.

O teadmine – sihtgrupp võib olla teadlik, et ettevõte või toode on olemas, aga ta ei tea selle olemusest midagi.
Omaette probleem on linnade teke Vana-Liivimaal ja selle mõju kogu maa sotsiaalmajanduslikule ja poliitilisele olukorrale.
Omakapitali suhtarv – 17 punkti; - omafinanseerimise kattekordaja - 15 punkti; - omakapitali osatähtsuse suhtarv 14 punkti;

Optimaalsusprintsiibi rakendamine tähendab (mida?) (2 punkti) .............................................................................
Optsiooni preemia – ehk optsiooni hind on summa, mille optsiooni ostja maksab optsiooni väljaandjale lepingu sõlmimisel.
Org loomine on näidanud, et Mark suudab keerulisi aga samas tähtsaid ideid väljendada lihtsalt ja selgesõnaliselt.

Osaühingul on kohustuslik määrata juhatus, kelle ülesandeks on äriühingut juhtida ja esindada õigustoimingutes.
– l oli aruande aasta lõpuks 500 000 kr. eest tootmisseadmeid ja 315 000 kr. eest mittetootmisseadmeid.
Olulisemaid muudatusi on täitedokumendist tulenevate nõuete üldise aegumistähtaja lühendamine 30 aastalt kümnele aastale.

Omistatud staatus – muutumatu tunnus, nt sugu, rass jne. omandatud staatus – saavutatud teenete ja valikute tulemusena.
Optimaalsusprintsiip - püüab erinevate käitumisvõimaluste seast valida sellise, mis rahuldab tema vajadusi parimal viisil.
Org - ni eri osade talitluse koordineerimine tegevusalade järgi 3. Ametikohtade aruandekohustuse määramine

Organisatsiooni siseehitus ehk struktuur on koostisosade arvust, paigutusest ja omavahelistest seostest tulenev põimik või muster.
Organisatsioonikultuur on rajatud, on alateadlikud ja inimesed ise ei pruugi teada, miks nad midagi teevad just sellisel viisil.
Osaühing – äriühing, piiritletud vastutusega osanike suhtes, mitte aga juriidilise isiku (OÜ või AS) suhtes.

Osaühingul on õigus ja kohustus pidada iseseisvalt oma raamatupidamise arvestust lähtudes käesolevast eeskirjast.
Ostukäitumise seisukohast on olulisemad vanus ja pereelu tsükli faas, majanduslik seisund, haridus, elukutse, elustiil ja isiksus.
Ostuotsuse kujundamine on ajas üksteisest eraldatud ostu – müügietappide jada, mille ostja läbib enne ostuotsuse tegemist.

Olemasolevaid kohustusi ehk laenuvõtja riskitaset laenuandja jaoks, tõenäosust, et laenuvõtja tagasimaksetega hätta jääb.
Opec - Organization of the Petroleum Exporting Countries , mis on Naftat eksportivate riikide organisatsioon.
Optimaalsuskriteerium - juhtimiseesmärgi kvantitatiivne hinnang, näiteks võimalikult suur kasum, vähimad tootmiskulud jne.

Optsioonid on suure finantsvõimendusega instrumendid, väikese tagatisega on võimalik soetada suuri positsioone.
Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus.
Ostmisaja järgi – õhtune, päevane aeg teatrites, lõuna- ja õhtusöögid restoranides, tippkoormuse hinnakujundus.

Ohutusnõuetele on sagedamini mittevastavad metalli- ja puidutöötlemisseadmed ning vahendid kõrguses töötamiseks.
Olulisemad erinevused on just Põhja-Euroopa ja Lõuna-Euroopa vahel, mida põhjustab protestantlik ja katoliiklik taust.
Oodatav spot - kurss = Forvard-kurss ehk E(St+1) = Ft Väljendatud protsentuaalse kõrvalekaldumisena spot-kursist:

Optsiooni delta on 0,50 ja gamma on 0,04, siis alusvara 1 dollarilise tõusu korral tõuseb delta uuele 0,54 tasemele.
Organisatsioon on kui õlitatud masinavärk: selge tööjaotus, hierarhia, reeglid, tulemuste hindamine ja edutamine.
Organisatsiooni sise - ja väliskeskkonda mõjutavad tegurid Sisekeskkond jaguneb: • Töötajad • Juhtimine • Kultuur

Oü nanny24 on ettevõte, mis soovib pakkuda kvaliteetset lapsehoiuteenust ööpäevaringselt otse kliendile koju.
O majandustsüklid - kui majandusel läheb hästi tekib palju organisatsioone juurde o Piiratud ressrsid o Rajasõltuvus
Oigused - ja-otsingud Patendivamet. (19. 06 2015. a.). Kasutamise kuupäev: 03. 01 2016. a., allikas Youtube.

Oluliseks eelduseks on siinkohal kapitali, tööjõu ja tehnoloogia vaba liikumine üle riigipiiri või regioonide vahel.
Omanikuks on rahapesija ise. Selles kohas rahapesija saab raha kasutada ilma muretsemata ametivõimude pärast.
Osaline tööaeg on kehtestatud normist lühem tööaeg (nt. Norm on 168 tundi kuus, osaline aeg oleks 84 tundi kuus).

Otsene vaesus – sissetuleku tase, mille puhul on ohustatud põhivajadused (toidu ja eluasemevajadus) rahuldamine.
Oü sternhill on suutnud majanduskriisi tingimustes tööd jätkata ja riskide hajutamiseks oma tegevust laiendada.
Off - shore ettevõte –firma, mis on registreeritud kas madala või null maksumääraga piirkonda või

Omanikeks on K.Moosel, I.Tagel ja R.Liblik. Ülejäänut töötajaskonda veel ei ole, aga otsimine käib juba.
Omx tallinn on Tallinna Väärtpaberibõrsi üldindeks, millesse kuuluvad kõik põhi- ja lisanimekirja aktsiad.
Optimeerimine - fikseeritud kitsendustele ja püstitatud optimaalsuskriteeriumile vastava parima lahendi leidmine.

Org on inimrühm, kellel on kindlad strateegia, struktuur ja tehnoloogia ühise eesmärgi saavutamiseks.
Organisatsioon – inimestele meeldib koos teatud tööd teha; 4) sekundarne organisatsioon – tähtis on tulemus.
Osa kanadast on avatud arktilistele kuivadele ja külmadele tuultele, idaaladest möödub külm Labradori hoovus.

Otsene sihtgrupp – perevägivalla ohvrid ja perevägivallaga lähedalt kokkupuutvad spetsialistid Järva maakonnas.
Oletused on sündmused, mis vastajate arvates vaadeldaval perioodil aset leiavad ja antud trendi mõjutavad.
Organisatsiooni näol on olemas keskkond, mis tagab inimesele majandusliku, sotsiaalse ja psühholoogilise kindlustatuse.

Organisatsiooni põhidokumendis – põhikirjas, sise-eeskirjas. Kindlasti tuleb koostada siseauditi põhistruktuuri enda määrus.
Organisatsioonilis - funktsionaalses skeemis: - kulu keskus, - tulu keskus, - kasumi keskus, - investeeringute keskus.
Osadel vorstidel on peal märge „Aus kaup“. Tekib küsimus, kas teised keeduvorstid polegi siis ausalt toodetud?

O mastaabiefekt - suurendab tootmismahu ja turuosa suurust, mis on vajalik selleks, et olla konkurentsivõimeline.
Osakondades on erinevat probleemid milliseid saab analüüsida, hinnata ja pakkuda lahendust praktika käigus.
Otsesed maksud – isikutele, nii füüsilistele kui juriidilistele 2. kaudsed maksud – kaupadele ja teenustele

Otsustusuuring on uurimus, mille sihiks on abistada otsuse langetajat alternatiivsete tegevussuundade hindamisel.
Omanikud ise on sidunud oma hobi tööga ning seetõttu esimene hooaeg viivad ise läbi koolitusi ja viburada.
Omaosaluse määr on üks olulisemaid tegureid, mida jälgitakse, kuid konkreetset numbrit välja tuua ei soovitud.

Optimaalne rahvaarv on defineeritav rahvastiku suurusena enne seda, kui maailma või riigi elatustase hakkab langema.
Organisatsiooni elutsükkel on organisatsiooni areng tema moodustamisest peale ning sarnaneb toote elutsükliga (Alas, 2004):
Organisatsiooni struktuur on formaalne raamistik , mille järgi tööülesanded on jaotatud, grupeeritud ja koordineeritud.

O teadus - ja arendusprojektid o EAS struktuur: järgmine slaid 37. Tallinna toetusmeetmed ettevõtljale.
Oktoobris 2012 on SEB 3 kuulise hoiuse intressimäär 0.4%, samas kui jaanuaris 2009 oli intressimääraks 4.5%
Oligopoolsel turul on küll hinnatundlikud konkurendid, kuid tootjaid on vähe ning tavaliselt on üks hinnaliider.

Oluline tähtsus on ka “Sissejuhatusel“, kus käsitletakse majandusnähtuste uurimise marksistlikku meetodit.
Omaette vaatamisväärsused on lindude ülerändeaegsed peatuspaigad - eelkõige Aardla poldri piirkonnas ja kevadisel ajal.
Organisatsioon on inimeste grupp, kes on ühinenud selleks, et saavutada ühised eesmärgid. (Raoul Üksvärav)

Organisatsiooniline suhtlemine on ettevõtte või asutuse eri paigus ja rühmitustes olevate inimeste omavaheline teabevahetus.
Osaühingu osakapital on üle 400 000 krooni ja juhatuse liikmeid on vähem kui kolm, peab osaühingul olema nõukogu.
Ostuvõime - raha suhteline väärtus, mis väljendub rahaühiku eest saadavate kaupade ja teenuste hulgas.

- de puhul, kelle aktsiakapital (osakapitali) on kaks või enam korda suurem miinimumkapitalist.
O pruun on maalähedane, soe. o Organži kasutamine on väga hea positiivse energia kommunikeerimiseks.
Olulisemad majanduspartnerid on Soome ja Rootsi, kuid aastatega on suurenenud ka teiste Euroopa ja muu maailma riikide roll.
.

Omakapital – esialgselt omanike poolne investeering ettevõttesse, kas rahalise või materjaalse varana.
Omapoolsed kohustused on täitnud. Akreditiivi eesmärk on leida kompromiss ostja ja müüja lahknevate huvide vahel.
Onu elmar on oma palgakasvu suhtes pessimistlik ning ei arva et see järgmise 25. aasta jooksul tõuseks.

Oodatav eluiga on 79,52 aastat, naistel 82,21 ja meestel 76,98. Ühe naise kohta sünnib keskmiselt 1,36 last.
Organisatsioonikultuur on teatud määral nähtamatu, me ei saa seda näha ega puudutada, kuid see on kindlalt olemas.
Organiseerimine on töö korraldamise ja struktuuri loomise protsess organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.

Ostu sooritamine - Tarbija võrdleb mitmesuguseid võimalusi ja selle alusel järjestab kaubamargid huvikogumis.
Ostujõu pariteet on tingimus, mille korral kodumaise valuuta ostujõud on nii sise-kui ka välismaal ühesugune.
Oü lenne on tööandjaks ligikaudu 50 inimesele, kellest paljud on ettevõttes selle asutamisest alates.

Olulise aspekt on vaid füüsilisele isikule kehtiv erand – võlgadest (kohustustest) vabastamise menetlus.
Org - i ja tema liikmete eesmärkide ning nende saavutamisteede ja abinõude kindlaks määramine.
Otsemeetod on kõige sagedamini kasutust leidev toetavate osakondade kulude jagamise meetod ettevõtetes.

Otsesed kulud - on firma tegelikud rahalised väljamaksed ressursside eest, mis muretsetakse ressursiturult.
Objektiivsuse printsiip – raamatupidamise aruandes esitatav informatsioon peab olema neutraalne ja usaldusväärne.
Oluliseks tunnuseks on see, et iga ettevõte peab arvestama, kuidas tema konkurendid reageerivad tema tegevusele.

Ootamatu ehk prognoosimatu inflatsiooni korral majandussubjektid ei oska või ei jõua ennast kaitsta.
Operatsioonijuht – isik ettevõttes, kes korraldab ja vastutab kõikide tegude eest, mille ta ise väljastab
Organisatsioonilised nõrkused on näiteks töötajate-kasutajatega seotud nõrkused ja ettevõtte korralduslikud nõrkused.

Osaühingu osakapital on üle 400 000 krooni ja juhatuses on alla kolme liikme, peab osaühingul olema ka nõukogu.
O rolliks nimetatakse käitumist, mida oodatakse isikult, kes on organisatsioonis teatud positsioonil.
Offshore - paiknevad väikeriikides, võimaldavad teatud makse vähem maksta, õlekandeid mitte teha.

Oksjon on kohustuslik riigi ja kohustusliku omavalitsuse puhul, ülejäänutele on see vabatahtlik.
Omaette küsimus on aga see, kas kõik, kes tahaksid haridusse panustada, saavad seda endale võimaldada (9).
Optsiooni tähtaeg - viimane kuupäev, millal optsiooniomanik saab otsustada, kas optsioon kasutada või mitte.

Organisatsiooni muutus on seotud 4 teguriga: ● inimesed, ● struktuur, ● tehnoloogia, ● ülesanne /eesmärk.
Osaline tööaeg on üldisest normist lühem tööaeg, mida rakendatakse töötaja ja tööandja kokkuleppel.
Otsesed kulud – tegelikud rahalised väljamaksed ressursside eest, mis on ressursside turult muretsetud;

O eelarve on bilanss, mille ühel poolel on avaliku sektori kõik tulud ja teisel poolel on kulutused
O põhisisuks on kahe või enama inimese vahel sõnalise või sõnatu keele vahendusel loodav suhtlemine.
Oktoober 20x7 – 30.september 20X8. Seega 20X8.aasta kulu (9 kuud) on: (53 000 / 12) * 9 = 39 750 krooni

Oluline moment on seotud asjaoluga, et TTK vaatleb strateegiat kui teatud jada põhjus-tagajärg seostest.
Omakapitali osakaal on suhteliselt vaike (tavaliselt alla 10% passivast), millel on otsustav moju maksevoimele.
Organisatsiooni eesmärgid on hierarhilised. Nende tipus on missioon, mis on organisatsiooni ek- sisteerimise põhjus.

Organisatsiooni mõistet on kirjeldatud mitmeti, väga lihtsalt, kui ka üsna keeruliselt ja raskesti mõistetavalt.
Organiseeriv juht ehk tegevdirektor. Organiseeriv juht peab suutma loomingulise juhiga hästi koos töötada.
Otsene kulu – Tegelikud rahalised väljamaksed ressursside eest, mis muretsetakse