Sõnu seletav sõnaraamat

O elu - ja magamistoa välisseintesse paigaldatakse soojustagastusega ruumiagregaadid (välisrestid värvitakse fassaadi tooni), o kööki paigaldatakse kubu ja suuremate korterite sanitaarruumidesse (WC ja vannituba) väljatõmbeventilaatorid (võimalusel ka mürasummutid) ning ustesse paigaldatakse siirdeõhurestid, o sanitaarruumide väljatõmme ja köögikubu ajutist töötamist juhitakse aegreleega, o trepikoja ventilatsioon, o ventilatsiooni paigaldusega seotud elektritööd.
One - of-a-kind production Almost every project is as a Pre-engineered delivering prototype products; integration of different phases Site production External uncertainties; task Use prefabricated elements interdependencies Temporary organization Optimization of activities Long-term alliances; team (lowest bid); unreliable building from the exchange of information really point of beginning Table 3.1 Peculiarities of construction, source Koskela & Ballard 2003.
O fassaadi - ja maapinna lõikumisjoon, räästajoon, o aknad, uksed, luugid ja restid, o nähtavad postid ja talad, o reklaam või muud välisseinast või katusest väljaulatuvad kohtkindlad seadised; o teljed, telgede sidumine ja gabariitmõõdud, o põhilised kõrgusarvud (maapind, sokkel, ukse-akna kõrgusmärgid, räästas, parapet, hari, korsten); o nähtavate pindade ja ehitiseosade materjalid, viimistlus ning värvitoonid.

Omaette küsimuseks on aga soojuskaod katla perioodilisel töötamisel (katseliselt määratavad), mis üldjuhul on põhjustatud:  soojuskaost katla välisjahtumisel,  soojuskadudest sisemise jahtumise tõttu, mis on tingitud ebatihedatest siibritest  soojuskaod katla sissekütmisel, kuna sissekütmine toimub kolde normaalsetest töötingimustest soojustehniliselt märksa halvemates tingimustes.
Olulisimad on lubjakivid, mille põhiline koostisosa on loomse ja taimse päritoluga CaCO3. Settekivimitest valmistatakse laialdaselt ehituskive (viimistlusplaadid jms.) ja suur hulk meie paekivist purustatakse killustikuks, mida kasutatakse betooni täitematerjalina , teedeehituses 2.3.Moondekivimid Moonde e. metamorfsed on kujunenud tard- või settekivimitest keemiliste mõjutuste tõttu.
Orgaanilisest materjalist – laastudest, sindlitest, roost ja õlgedest katuseid ehitatakse kaldega üle 450. Plekkkatuse minimaalne kalle ühekordsete valtside puhul on 180, Rannila lainelisest terasplekist katte korral 80. Kõik katusekatted kinnitatakse tugevalt kandekonstruktsiooni külge (tormituule vastu). Katuse kandekonstruktsioon tehakse puidust, monteeritavast raudbetoonist või terasest.

Oü roomaja - Rooplaadid on valmistatud Läänemere kaldaaladelt lõigatud pilliroost Pillirooplaat (krohvialune) paksusega 5,0 cm ja 2,5 cm 140 kr/m2 Pillirooplaat (dekoratiiv) 160 kr/m2 • OÜ Järveroog- Rooplaadid on valmistatud Võrtsjärve kaldaaladelt lõigatud pilliroost Pillirooplaat 1,25 x 1,0 m, paksus 2 cm 110 kr/m2 Pillirooplaat 1,25 x 1,0 m, paksus 5 cm 110 kr/m2
Olmeruumides on kõrge niiskus ja niiskuslaigud lubamatud (CIRIA Report 139:1995). Tabel 13.1 Keldrikorruste ruumide kasutusotstarvete jaotus (CIRIA Report 139:1995). Ruumi Kasutus- Suhteline Temperatuur Teostustase - niiskus tüüp otstarve niiskus 1 Garaažid > 65 % Autogaraaž: välisõhk Nähtavad niiskuslaigud on Töökoda: +15…+29 C lubatud Seadmeruum: +32 C
O voolavuspiirkond on kadunud; voolavuspiir asendatakse nn. 0,2% piiriga; o proportsionaalsuspiir ja elastsuspiir on tõusnud; o kõvadus on suurenenud ja sitkus vähenenud; o kalduvus vananeda on suurenenud; o terase kuumenemisel (näit. tulekahjul) külmtöötlemisega saadud omadused kaovad - seega külmtöödeldud terast ei tohi (välja arvatud erandjuhtudel) keevitada.

Osavarutegurid alaliste - , osavarutegurit. omaduse arvutusväärtus ajutiste- ja avariiolukordade Koormustulemite leitakse valemiga Xd = Xk / jaoks on toodud tabelis.
O lõikejoon on vahemikus 0,3–0,6 mm; o pealkirjad on vahemikus 0,5–0,7 mm; o mõõtarvud ja muud kirjad on vahemikus 0,25–0,35 mm.  Kirjanurk joonistel pole vajalik, aga kindlasti peab olema igal joonisel üliõpilase nimi, rühm ja kood;  Joonised võib vormistada arvutigraafika abil või käsitsi, kuid vormistus peab olema korrektne.
Otl - ir^(o ow pu-&/;L. r ,l- - l) l*alu i v'c^.d' Pt wna.rzA;nn'ru^t*U / p*

Osa kasutamisotstarve on korter; 3) V ja VI kasutusviisiga ruumides suurusega alla 300 m 2, kusjuures evakuatsioonialalt peab olema lisaks hädaväljapääs; 4) väikese kasutajate arvuga II, III ja IV kasutusviisiga ehitises, kui sellest ei teki ohtu kasutajate turvalisusele, kusjuures evakuatsioonialalt peab olema ka hädaväljapääs.
Olulone osa on täita sisepõhja plaadistikul ja pardatankidel pikivaheseintel , mis põhja ja pardaplaadistuki vigastuste korral hoiavad ära vee tungimise vaheruumidesse, Lisaks laeva veealusele osale peab veetihe ja tugev olema ka selle veepeale osa , sest just viimasest oleneb ujuvusvaru kahanemine vigastuse tagajärjel.
Organisatsioon on üksikiskute kogum! • Kõigil töötajatel on erinevad ülesanded ja eesmärgid • Igal töötajal ja allüksususel on oma huvi – täita kohustus • Igaüks kaitseb oma huve ja peab neid kõige olulisemaks • Juhi põhiline aeg kulub konfliktide lahendamiseks mitte otsuste vastuvõtmiseks

Oksüdatsioon on protsess, mille käigus aine loovutab elektrone ehk oksüdeerub Oksüdatsiooniprotsess on ka põlemine, mille käigus põlev aine oksüdeerub Korrosiooni liigid: • Keemiline korrosioon, mis toimub kuivades gaasides või vedelikes, mis ei juhi elektrivoolu, seega mitteelektrolüütides.
Ostmis - , paigaldamis- ja töötlemisjuhend Pinnaviimistlus 1. Puitsisevooderdus Enne alustamist plaani tegemine Horisontaallaudisega tundub ruum laiem ja madalam, vertikaallaudisega näib aga kõrgem ja kitsam. Poolpaneel, mis ei kata seina kogu kõrguses, annab ruumile õhulisust.
O leek - suitsutoru katlad (näiteks Kiviõli, KB-1-M, Witermo 3V, KACB- 1,86, Foster Wheeler jne) o Malm sektsioonkatlad (näiteks Minsk 1,Bratsk,Universal, KBm jne) – võib kasutada ka aurukateldena, kui auru rõhk ei ületa 0,17MPa=1,7bar o Väikekatlad (nii malm kui ka teras)

Optimaalseks ruumitemperatuuriks on +5 … +100C )veised, lambad, hobused), vähese karvkattega sigadel aga sõltuvalt vanusest +16 … +220C. Loomalautu „köetakse“ põhiliselt loomadelt eralduva heitsoojuse arvel, kuid imetavate emiste lautu on vaja täiendavalt kütta tehniliste vahenditega.
Organiseerimine on oma olemuselt kordineerimistegevus, mis hõlmab töökohtade vajaduse kindlaksmääramist ja töötajate osakondade grupeerimist, töö, õiguste, võimu ja vastutuse jaotamist ning tegevuste suunamist ja ühtlustamist organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.
Orienteerimiseks nimetatakse joonte suuna määramist ilmakaarte suhtes, orientiiride tunnetamises, seisupunkti määramises ja kaardil kujutatud situatsiooni võrdlemises maastikuga. • Asimuut – horisontaalnurk, mida mõõdetakse päripäeva põhja suunast kuni antud jooneni.

Otsene meetod - staatiline koormuskatse 2. Kaudsed meetodid: - dünaamilise proovikoormamise alusel (vaia vajumi mõõtmise andmetel ja lainelevi mõõtmise andmetel); - teoreetilised valemid, mis lähtuvad pinnase tunnusomadustest; - surupenetreerimise andmete alusel.
Omand asja - õigusseaduse § 68 lg 1 kohaselt on isiku täielik õiguslik võim asja üle. Omanikul on õigus asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist.
Omanikujärelvalve on lepinguga seotud ehitise tellijaga, mistõttu vastutavad nad lepingus sätestatud tingimuste alusel tellija ees. EhS § 48 kohaselt on ehitusettevõtja kohustatud tagama ehitusprojekti kohase ehitamise ning tagama ehitamise nõuetekohase kvaliteedi.

Of rainwater on the surface of the facade (missing rainwater drainage systems), poor management of rainwater away from the facade especially from the joint distortions of the windows and exterior walls (water flowing onto the wall from the window, two short edging
Optimaalne õhuniiskus on vahemikus 40 % kuni 60 %. Lubatud on siseõhu suhtelise niiskuse vähenemine kuni 30 %-ni ja lühiajaline tõus kuni 70 %-ni;  „Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine“: Eluruumi siseõhu optimaalne niiskus on 40-60 protsenti.
Otr lr - *J"rAcJ- b;r:rr/.;w*" prr,tr,^^-A-, d'y'^a^d"-v a*t llt-*&a'vu*'l;oU ALtr-!.€*u , lrrr,L s&rnaastlvcd- c-l^J,.,,I/ ca^ {nn.dq-t' t It, P0ul^.14^\p,i,aj agv- fra;^drrd-,'a tc*oohit^ "{*^ 0{o\^{A c[-u-ctp-t rn- )I^,\Q'lb<]w'u1 NurV)-e'h-

O akende - uste pind: 67,6 m2; o korterite arv: 10; o elanike arv: 20; o välispiirde pind/köetav kubatuur: 0,76 m-1 (koos keldriga 0,67 m-1). o tulemüür kahe ruumi vahel välispiirde pind/köetav kubatuur: 0,7 m-1 (koos keldriga 0,60 m-1).
Omanikujärelvalve – ehitise omaniku poolt määratud järelevalve tegija, kelle tegevuse eesmärgiks on tagada ehitusprojektikohane ehitamine, ehitamise tehniliste dokumentide koostamine ja ehitustööde nõuetekohase kvaliteedi kontrollimine.
Oksakohad - erti ohtilikud tehes katseid, sest nt ¼ suurune oksakoht puidu tpvest on ca 27% standardi proovikeha tugevusest tõmbes nt. Võimalik on teha survekatset 1/3 suuruse oksakohaga, aga sel juhul on survetugevus 60% tugevusest.

Otsast - Nivelliir asub punktis A ja latt punktis B(kaugemal). Kõigepealt suunatakse nivelliir latile B ja saadakse lugem, siis mõõdetakse sama latiga nivelliiri okulaari ehk instrumendi kõrgus ja nii saadaksegi kõrguskasv.
Omaniku järelevalve on kohustuslik. heakskiidu, Esitab loetelu konstruktsioonidest, mille 1. Võrdleb lepingu dokumente kavandi kohta tuleb koostada kaetud tööde aktid, Jälgib tööd dokumentidega. 2. Osaleb hoonete mahamärkimisel.
Orienteeritus osb - plaadis ning samuti nende suur süüsuunaline pikkus annavad OSB-le eriti head tugevusomadused, nii et ehitustegevuses on ta oma tugevuselt võrreldav okaspuuvineeriga, mida temaga sageli kompenseeritaksegi.

Omanikujärelevalve tegijal on õigus kontrollida: ehitusprojekti vastavust nõuetele; nõuetele vastavate ehitustoodete kasutamist; ehitise ning selle asukoha maaüksuse korrashoidu ja ohutust ümbruskonnale; keskkonnaohutuse tagamist.
Optimaalsed eesmärgid on sellised, mille saavutamine sunnib sind sirutama, kuid mitte murduma o Määra prioriteedid- Kasuta 80-20 seadust, mille avastas itaalia majandusmees Vilfredo Pareto: 80% tulemist tekib 20% pingutusest.
Osl - talasid. Puiduribadest on eemaldatud tugevust vähendavad rikkekohad ning ribade kokkuliimimse teel saadud materjal on seetõttu oma omadustelt väga ühtlane, stabiilne ning heade tugevusomadustega.

Organisatsiooni kommunikatsioon on organisatsiooni juhtimise funktsioon, millega luuakse ja suunatakse protsesse, mis võimaldavad organisatsiooni ning tema sisemiste ja väliste sidusrühmade vahel pikaajalist ja pidevat suhet.
Organisatsiooni huvid on tähtsamad kui üksikisikute omad (ei arvestatud tööliste sotsiaalseid vajadusi). Töötajaid ergutati oma huve kohandama organisatsiooni omadega ning seeläbi taotlema tegevusühtsust.
Ohtlik koht – liiklusmärkidega tähistatud tõus või langus kaldega üle 4% („järsk lang“ „järsk tõus“), ohtlikud kurvid, raudteeületuskoht rööpa teljest 50 m ulatuses, teekitsend jm.

Osad autobetoonsegistid on varustatud ka teise gruppi kuuluva transportvahendiga milleks enamikus on betooni pump väljasirutava noole ja transportiva torustikuga, harvemini väljasirutuv lintkonveier.
Otsustusprotsessis - EKSAMISSE EI TULE SEE KÜSIMUS Miks V klassi maanteele ei kavandata lisarada tõusule - Kuna projektkiirus on juba niigi madal, lisarada kavandatakse I-III klassi maanteedele.
Osad metallid on plastilised, seega kergesti töödeldavad ja võimaldavad sepistada väga erineva kujuga esemeid. Selle omaduse tõttu hakati metallidest tegema tööriistu, ehteid jne.

Omakaalukoormus – Konstruktsiooni alaline koormus, omakaalukoormuste hulka loetakse konstruktsioonide omakaal g (N/m²), neile kinnitatud kohakindlate seadmete kaal, samuti pinase kaal.
Ostuhinna juures on määravaks tegevuks ostuhinna FRANKO– määrab ära materjali hinna jaoks piiri, millest saadik võetakse erinevaid materjaliga seotuid kulutusi mat. hinnas arvesse.
Ots - ja T-seotistes ühendatakse detailid omavahel sõltuvalt detaili paksusest ja otstarbest kas ühe- või mitmekordsete läbivate tappidega, või mitteläbivate tappidega.

Ohutul viisil – ehitustellingud, trepid, tõsteseadmed jms. Ebapiisava tugevusega või ebastabiilsetest materjalidest koosnevate konstruktsioonide ja pindade kasutamine on keelatud.
Operatsioon – laadimine, 2. operatsioon – täislastis sõit mahalaadimiskohta, 3. operatsioon – mahalaadimine = lossimine, 4. operatsioon – tühjalt tagasisõit.
Osa 1 - 2: Üldkoormused. Tulekahju koormus EVS-EN 1991-1-2:2007 (koos rahvusliku lisaga) Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-2: Üldkoormused.

O postvaiad – kandevõime saavutatakse toetumisega tugevale pinnasekihile o hõõrdevaiad – kandevõime saavutatakse tekkiva hõõrdejõuga pinnase ja vaia vahel
Olemasolule on iga elamu kohta esitatud järgmised tarbimisandmed:  elektritarbimine;  veetarbimine;  gaasitarbimine;  vee soojendamise energiatarbimine.
Olulised osad on asjad, millest see on ehitatud või mis on sellega püsivalt ühendatud ja mida ei saa eraldada ehitist või eraldatavat asja oluliselt kahjustamata.

Organisatsiooni struktuur on seega tegevusviiside kogum, mille abil on töötajad jagatud kindlate tööülesannete kaupa ning on tagatud nende omavaheline kordineeritud tegevus.
Oluline muutus – juhtimistegevus on seda edukam, mida enam juhid püüavad ja suudavad oma struktuure ja organisatsiooni tervikuna tööle panna avatud süsteemina.
Osb - 3 plaat on veekindel ja OSB-2 plaat on niiskuskindel. Toodet tuuakse maale väga erinevatest riikidest näiteks: Ameerikast, Hiinast, Brasiiliast jne

O vähekorruselised – kuni 3 korrust o mitmekorruselised – 4...9 korrust o kõrghooned – 10 ja enam korrust Korruste hulka loetakse kõik hoone maapealsed korrused.
Oksiid - ja fosfatpinnete korrosioonitõrje omadused on tagasihoidlikud, kuid nad on heaks alusmaterjaliks värvpinnetele, ja tihti on nad ka dekoratiivsed.
Osb - d toodetakse Põhja-Ameerikas muuks otstarbeks kõlbmatust papli- ja haavapuidust, okaspuuvineeri tootmiseks aga vajatakse parimat vineeripakku.

Osb - plaati on ka kerge töödelda (lihvida, koolutada, saagida, hööveldada) ning liimida tavaliste, puidu jaoks mõeldud liimidega ning värvida.
Otsesed kaod on korrosiooni läbi hävinud metalli ja metallist seadmete maksumus, kulutusedkorrodeerunud seadmete remondiks ja korrosioonitõrje töödeks.
Omakaalukoormus – Omakaalukoormuste hulka loetakse konstruktsioonide omakaal g (N/m²), neile kinnitatud kohakindlate seadmete kaal, samuti pinase kaal.

Ohutu töökoht on tööandjale kasulik, kuna tööõnnetuse tõttu kaotab äri väärtuslikku aega ja samuti on kulukas uue töölise väljakoolitamine.
Ouit on toormaterjal, kolmandal kohal pärast süsi ja naftat maailmas, maailmas 33% on kaetud maismaast metsaga, millest 67% on lehtpuumets.
Osa 1 - 5: Lisanõuded põiksuunas koormamata tasapinnaliste plaatkonstruktsioonide projekteerimisesks EVS 1993-3-1 Teraskonstruktsioonid.

Olenevalt otstarbest on rulli laius 3-15 cm. Kitsaste rullidega kantakse pinnale raamistus( ehisjooned ) laiadega aga viimisteltakse suuremaid pindasid.
Organisatsiooni struktuur on idealistlik skeem, mis väljendab ettevõtte koosseisu, näitab seda, kes kellele allub ning kuidas on tööülesanded jaotatud.
Odex puurtoruvaiad on läbimõõduga 114 mm. Puuritakse läbi igasuguse pinnase, Toru ja selle all otsiku all olev pinnas täidetakse tsemendiseguga.

Omaniku järelevalve on kohustuslik. Sellega võib tegeleda üksikisik või firma, mis on registreeritud kohalikus omavalitsuses ja millel on litsents.
Otstarbekam on paigaldada soojuspumba välisosa omaette raamile, mis toetub maapinnale ja leida selline asukoht, kus ta ei kahjusta miljööd.
Olemuselt on pigmendid peeneteralised pulbrid, mis koosnevad imeväikestest (suurusega 0,01...50 µm) omavahel kokkuliimunud osakestest.

Omaette rõhtprussidele – laagidele, mis lamasid kas täidise peal või asetati talade peale, nendega risti, kuid eraldati taladest vilditükkidega.
Otsuste langetamiseks on vaja informatsiooni. Informatsioonisüsteem peab tagama õigeaegse ja õige mahulis info liikumise projektimeeskonna vahel.
Olema 50 - 90 mm. Hälbed tulemustes võisid olla tingitud liigsest tihendamisest või ebatäpsetest materjali koguste doseerimisest.

Optimaalne laius on 10 cm. Kitsamad laastud katavad vähem ja katuse löömine ● Edasi läheb katuselöömine kuni harjani 7 tolli korraga.
Omad teenused – enamasti ehitusmasinate rent, sisemiste arvelduste eesmärgiks on muuta sisemiste allüksuste tööd intensiivsemaks.
Omavaheline ühendamine on mõnevõrra tülikas; esineb ühendusosade korrosiooni oht; terase kulu on suurem tariraudade ja ühendusosade võrra.

Otsa ristlõige on kolmnurk, mille pindala on „alus korda kõrgus, jagatud kahega”. Ruumala saamiseks korrutan selle trassi pikkusega
O trafo - ülesanne on alandada võrgupinge ohutu väärtuseni (alla 42V) ning toimida võimsusregulaatori ja juhtimisseadmenda.
Omajõududega ehitamisel on kõik kulude tasumise korraldusmeetodi eelised ja puudused, mõnikord võimaldab ta ka võistupakkumise korraldamist.

Organisatsiooni struktuur on organisatsiooni ametikohtade vaheliste suhete mudel, mis on aluseks organisatsiooni liikmete omavahelistele suhetele.
Otsustajal on aga vaja tingimata enne otsuse tegemist tutvuda valikuvõimalustega ning uurida tarnija- ja paigaldajafirmade tausta.
Omanikuks on kohalik omavalitsus või avalik-õiguslik institutsioon, mil puhul on finantsskeemid riigi poolt reglementeeritud.

Osl - i kasutatakse ehitiste kandekonstruktsioonides laetaladena, sarikamaterjalina ning seinte kandekonstruktsioonideks.
Osale tapeetidele on märgitud tärnid või kolmnurgakesed, mille järgi tuleb valida tapeedile sama arvu tärnide/kolmnurkadega liim.
Osb - plaat valmistatakse ristkulikuliste puitlaastude kokku pressimise teel kõrge rõhu ja temperatuuri tingimustes.

Omanikujärelvalve tähendab ehitise omaniku järelvalvet ehitusprojekti, ehitusnormide ja kvaliteedinõuete vastavuse tagamiseks.
Osa sektsioonidest on teat. Tööde üldised tegemise või mõõtmise vahel nt. D10 kaevatava pinnase algmahu ja puistemahu vahel.
Oksool on nat.värnitsast odavam ja teda kasutatakse peamiselt sisetöödeks ettenähtud õlivärvide valmistamiseks.

Olemasoleval turul on kavandatav müügimaht saavutatav ja Juht Ehituskavand koostatakse tellija projekteerimisülesande alusel.
O akende - uste pind: 122 m2; o korterite arv: 12; o elanike arv: 26; o välispiirde pind/köetav kubatuur: 0,68 m-1.
Organisatsioon on huvitatud inimese õpetamisest ja arendamisest, et inimene oleks maksimaalselt kasulik organisatsioonile.

Ohustatud objekt – inimesed, keskkonna objektid või vara, mis läheduses asuva riskiobjekti tõttu õnnetuse korral ohus.
Otsesteks – dispersiooni keskkonnaks vesi, milles hõljuvad väikesed emulgaatoriga kaetud bituumeni piisakesed.
Others – for instance, business-interruption insurance, covering losses due to times of business inactivity.

Orgaanilised setted on tekkinud mitmesuguste elusorganismide jäänuste (skeletid ja kestad) sadenemisel veekogude põhja.
Osb on kolmekihiline, välimises kihis on laastud valdavalt pikema küljega paralleelsed, sisekihis risti.
Osaleb tellija on aga tavaliselt suuremad vaikse-mate kogemuste koosolekutel. 14. Tõendab kaetud tööde vastavust.

Osl - talade pikkus võib olla kuni 20 m ning nad võivad asendada edukalt ehitiste teraskonstruktsioone.
Operatsioon – konveieri lossimine lossimisseadmetega , 4. operatsioon – konveierilindi tühjalt tagasijooks.
Officials - riiklik organisatsioon, mis on ühtlasi välja töötanud oma teede dimensioneerimise metoodika.

Ohutud - madal müra- ja vibratsiooni tase -peavad omama mugavad käepidemed ja sisse-välja lülitamise
Osa 1 - 4: Roostevabast terasest konstruktsioonide projekteerimine EVS 1993-1-5 Teraskonstruktsioonid.
Ohutuse seisukohast on soovitav toetada VLK kandekonstruktsioonile pikemalt kui allpool antud minimaalsed mõõdud.

Onklaas - või kivivillast tooted, mis absorbeerivad heli eelkõige keskmistel ja kõrgetel sagedustel.
Org - *i P\y,[ 0r-.,te-Qr"" 4.F\<,\t, FLi ( p*^"*"-"e- - a-!*tivs.i*- \ a'^Ai-"f *a"* l'\ "f' = Ls"
Osa 1 - 1: Hoonete teraskonstruktsioonide projekteerimiseeskirjad EVS 1993-1-2 Teraskonstruktsioonid.

Omaniku huviks on tulu teenimine kinnisvara rentimiselt/üürimiselt ning kinnisvara majanduslik säilimine.
Only based on a literature review, but also includes a significant share of empirical research results.
Optimaalse elu - või töökeskkonna jaoks vajaliku õhu ja valguse tagavad pööningukorteris katuseaknad.

Osa 1 - 3: Külmpainutatud õhukesed profiilid ja profiilplekk EVS 1993-1-4 Teraskonstruktsioonid.
Omaniku järelevalve on kohustuslik. Sellega võib tegeleda 91. Loetle võrkgraafiku ja joongraafiku erinevused.
Omapäraselt on lahendatud kuningaväravate ümarate lünetikujuliste ikoonidega poolkumer silluskaar.

Osb3 - niiskuskindel, kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes, väljas vajab pinnakatet;
O materjalid on välja töötatud nii pinnaseniiskuse kui ka survelise veekoormuse vastuvõtmiseks.
Olemuslik terviklikkus – olemas peab olema põhiline andmete hulk ning need on omaolemuselt unikaalsed 

Objekti vool – spetsialiseeritud voolude kogum, mille tulemusel valmib mingi hoone või rajatis
Osa katuseaknaid on varustatud tuulutusklappidega, mis võimaldavad ruumi ventileerida akent avamata.
O kokku on vaja värvida 3 korda/kihti. Linaõlivärvi ühe kihi kuivamisaeg on 2-3 päeva.

Oleksid minimaalsed – JOONIS 5.22 - NÄITEKS – HOONE MILLE KÕIK KORRUSED ON ERINEVATE KÕRGUSTEGA
Orgaanilised setted – tekkinud elusorganismide jäänuste sadestumisel veekogu põhja – LUBJAKIVI.
Oluline puudus on ruumi juurdevoolava ja ruumist eemalduva õhuhulga määramatus ja muutlikkus.

Omanikujärelvalve on vastutav, et töö tehakse vastavalt plaanile- tema kontrollib ehitaja tööd.
Osb plaadile on iseloomulik ühtlane sisemine struktuur ja mõlema pinna ühesugune kvaliteet.
Olulisem erinevus on see, et segu ei voola ära, nii on võimalik teha ka kaldeid ja üleminekuid.

Omanikujärelvalve – järelevalve teostamine ehitus- ja garantiiperioodil tellija/omaniku huvides
Ocha on kehtestanud lubatud müra piirnormid inimestele, kes töötavad tööstuses.
Ohutuse mõttes on parem viibida sellest trossist võimalkult kaugel, kuna see võib katkeda.

Osadel drellidel on magnethoidik, kuhu võib kinnitada kruvikeeramis-otsiku, puuri või kruvi.
O lihttoimega - suruõhk tõstab ramminuia üles, töökäik toimub aga raskusjõu toimel.
Operatsioon – laadimine, 2. operatsioon – lasti liikumine koos konveieri lindiga,3.

Osb - või vineerseina ja laudvöödega saadakse ökonoomne talakonstruktsioon.
Omakorda vaht - ja gaasbetoonideks Räbud jagunevad metallurgilisteks ja katlaräbudeks.
Operatiivne temperatuur – siseõhu ja piirete kiirgustemperatuuri kaalutud keskmine temperatuur.

Olemasolev betoonpind on konarlik , tuleb see tasanada, et vältida katte ebaühtllat kulumist.
Olemasolev kanalisatsioonitorustik on välja ehitatud krundi piirini, kuhu tuleb projekteerida ühenduskaev.
Organisatsioon on kui süsteem, mis koosneb mitmetest omavahel seotud alamsüsteemidest.

O hammasrullid - toetuspind on 4-5% silindri pinnast, mille moodustavad nukkide tipud.
Oksad – rikuvad struktuuri, raskendavad töötlemist ja nõrgestavad puitu.
O vabaringlusega ehk tsirkulatsiooniga o mitmekordse sundringlusega o otsevoolu katlad

O võrerullid - kruusaste, saviste, tükiliste ja külmunud pinnaste tihendamiseks.
Ohutusest merel e. SOLAS (Safety of Life at Sea) ja rida klassi-fikatsiooniühingute
Olenevalt pinnast on tarvis järgmisi töövahendeid: pintsel- nakke pealekandmiseks,

Ooteaeg - viivitus töö alustamisel, et hiljem kulgeks töö vaheaegadeta.
Osb - d kasutatakse seina-, lae- ning põranda kandekonstruktsioonides.
Osb tootmine on seal kasvanud võrdeliselt okaspuuvineeri vabrikute sulgemisega.

Omanike survel on keskmine ehituskestus viimasel kümnendil oluliselt lühenenud.
Orgaanilised materjalid – laastudest, sindlitest, roost ja õlgadest katused – kaldega
Oksüdeerumine on aeglane, seetõttu ka värvi kõvastumine on aeglane protsess.

Omad teenused – ettevõtte sisesed arveldused, mida nim. sisemiseks rendiks.
Olenevalt materjalist nimetatakse toaahju tellisahjuks, pottvoodriga ehk pottahjuks ,
Oht – potentsiaalne hädaoht, mis võib esile kutsuda õnnetuse.

Olu - list rolli mängib ka pinnas, kuhu park kavatsetakse rajada.
O sõmerad –  LIIV, KRUUS, SAVI. Tekivad LIIVAKIVI ja  BRETŠA.
Osavool – kujutab mingi töö pidevat sooritamist mitmel haardealal

Ohtlikumad on kihtmurdumise seisukohalt suhteliselt paksud lehtterased.
Olulisemaks puuduseks on pneumomootorite suhteliselt väike võimsus ja väga suur
Osb - d toodetakse Põhja-Ameerikas muuks otstarbeks kõlbmatust

Objektiks on saun, mis asub Tartumaal, Mäksa vallas, Kuusiku talus.
Optilised om – olenevad klaasi koostisest ja tema töötlemisviisist.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Otsast nivelleerimine – Tuuakse nivelliir tagumise lati juurde ja teostatakse otsast nivelleerimine samade punktide A ja B vahel Arvutada kõrguskasv h’ = ia – b. Keskelt ja otsast nivelleerides kõrguskasvude erinevus (h-h’) näitab, kas peanõue on täidetud või mitte.

Osa 3 - 1: Tornid ja mastid EVS 1993-4-1 Teraskonstruktsioonid.
Ots ujuk - klapiga, mis kujutab endast kullist või korgist palli.

Otstarbejärgi – tsiviilhooned, tööstushooned, põllumajandushooned.
O ühenduskaabel - selle abil ühendatakse soojendus juhtmed peakaabliga.
Oksüdeerumine on väiksem ja mikrostruktuur muutub peeneteralisemaks.

Omadusteks on kõrge kuumakindlus ning hea plastsus ja veehoidvus.
Organisatsiooni ülesehitus on organisatsiooni ametikohtade vaheliste suhete mudel.
Osb4 - suurem tugevus ja niiskuskindlus, vähe levinud sort.

Osa 4 - 1: Puistemahutid EVS 1993-4-2 Teraskonstruktsioonid.
Osa 4 - 2: Vedelikumahutid EVS 1993-6 Teraskonstruktsioonid.
Osa 1 - 2: Tulepüsivus EVS 1993-1-3 Teraskonstruktsioonid.

Osa 1 - 1: Üldkoormused 4. Ehituskonstruktori käsiraamat
Olukorrast 30 - 50%); • kasutusea pikendamine ( hinnanguliselt 3
Omadustelt on see tugev, vastupidav külmumisele ja kulumisele.

Osb on nüüd ka enam kasutatud alusmaterjalina parkett.
Osb plaat on kaasaegne viimistlus- ja konstruktsioonimaterjal.
Omaduseks on põlisus, samuti suhteliselt kõrge tulekindlus.

Omapäraks on suure hulga pikipidiste jäikusribide olemasolu.
Osb plaat on oma näitajatelt võrreldav veekindla vineeriga.
Olemasolevates hoonetes on soojustuseks kasutatud valdavalt mineraalvatti.

Olmekorstnate sise - ja välisseinte, sh ka külmas osas, ladumiseks.
Omakaalukoormuste normväärtused on määratud vastavalt standardile EVS-EN 1991-
Osb on mitmeid eeliseid võrreldes vineeri tahvlite:

Omaduseks on korrosioonikindlus oksüdeerivas keskkonnas.

Olmekorstnate sise - ja välisseinte ladumiseks köetavas ruumis.
Otsapindadest – immutage neid kohti kuni küllastumiseni.

Oksad – arenevad ja kasvavad välja puu säsist.
Omased on need näiteks just raudteearhitektuurile.
Ookeanide saastumist on täheldatud igal pool üle kogu planeedi.

Osa 1 - 2: Tulepüsivus EVS 620-6:2003 Tuleohutus.
Osa kü - id on sihitud vaid oma riigi laevastikule.
Okaspuud on enamasti lihtsama mustriga kui lehtpuud.

Omadustelt on hallmalm jäik ja suure survetugevusega.
Osakeset on väiksem, mistõttu on ka kahju madalam.
Oksüdeerivat leeki on lubatud kasutada messingi keevitamisel.

Orgaaniline arhitektuur - betooni kasutamine looduläheda vormina.
Osb - plaate kasutatakse: katuse alusplaadina.
Osb - tõlkes- suunatud lameda laastuga plaat,

Originaal - fobroliit tehakse magnesiaalsideainega.
Osa toodetest on valmistatud taaskasutatud materjalist.
Osadel mudelitel on kassetid sirged, osadel rullikujuline.

Omad teenused on hinnatud sisemiste rentide vastavalt.
O 1 – 2 meetrine veekiht (1,5–3% kuus).
O t - .Q"i.;nclX^^--> o v qr^:e*-qN u !q_

Olenevalt kasutusviisist on korruste ja inimeste arv piiratud.
Osb2 - kasutamiseks kuivades siseruumides;
O soojendusjuhtmed - on plastkattega 2 mm terastraadid.

Owa - lcaab^ 1jiflg- Afa4"^,r-)^/- fu.!-
Omapära tõttu – tavaliselt pole kandvaid seinu.
Osa seadmed on ettenähtud mõlema töö jaoks.

Oü viacel on 2010. aastal asutatud ettevõte.
Omaduseks on kiire tardumine ja kivistumine.

Omaduseks on puhtad/sügavad värvitoonid.
O 1350 - 1580o C 3. tulekindel savi ts
Osb - plaat (Oriented Strand Board)

O õõnessilikaattellis – M15 o õõnesplokk – M20
Omadustelt on ta valge, 15-40kg/m3 kohta.

Objektina on lasteaed kahtlemata hõrk.
Oligomineraalne – 2…4 mineraalist koosnev
Omastatud oskused on tulevikus väga kasulikud.

Omaniku huvid on kõige paremini kaitstud.


Vote UP
-1
Vote DOWN
Ogaplaatühendus – töötab nihkele, kasutatakse puitsõrestike ja raami sõlmede ühendamisel.

Vote UP
-1
Vote DOWN
O silerullid - saab pinnast tihendada 10-15 cm sügavuselt.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto