Sõnu seletav sõnaraamat

Obelisk – ülalt ahenev neljakandiline kivisammas Caesari surm Kleopatra muretu jõudeelu lõppes päeval, mil Julius Caesar 44. a märtsis tapeti.
O vesta – kodukolde jumalanna, Vesta neitsid o Janus – kahepealine alguse ja lõpu jumal 8. Ristiusu tekkimine o Palestiina olukorra arvestamine Rooma poolt o Juudi soost rändjutlustaja Jeesus  Kuulutas peatselt saabuvat jumalariiki  Rõhutas universaalsust, võrdsust  Tugev mõju alamklassile o Lõhe juutide vahel – pooldajad ja vastuseisjad o Sarnasus idamaisusega süvendab usu levikut o Rändjutlustajad – apostlid, kristlikud kogudused o Esialgne vastuolu Roomaga (lugupidamatus)
O 1414 - 1418 toimus Konstanzi kirikukogu ja see lõpetas tülid kirikus ja aastal 1417 valiti kõige poolt tunnustatud paavst Martinus V Kirikukogude liikumise tagajäred • Kirikulõhe näiliselt likvideeriti • Sisulised reformid ei kävitunud ja tegeleti rohkem poliitikaga • Tekkisid riigi ehk rahvuskirikud mis olid soodsaks pinnaseks reformatsioonile Paavsti vastane opositsioon Üheks suuremaks vastuhakkajaks oli Praha ülikooli professor Jan Hus, kes nõudis emakeelset kirikut ja Piiblit.

Okupeerima - oma valdusse võtma Annekteerima - riigi või maa-ala vägivaldne liitmine ilma otsese sõjategevuseta liidetava riigi sisemisi vastuolusid või väljapääsmatut olukorda kasutades Interneerima - kinni pidama ja eraldama, nt neutraalsele alale sattunud sõdiva riigi sõjaväelasi Inkorporeerima - endaga liitma 12.Eesti alternatiivid M. Ilmjärve põhjal Sõjaline vastupanu, sest Läti ja Eesti leppisid kokku, et toetavad üksteist sõjalise agressori vastu, kõiki vahendeid kasutades.
O maailmapank – sõjajärgse kaose likvideerimine, sh RV Rekonstruktsiooni- ja Arengupank; andis abi algselt Lääne-Euroopale, hiljem tema funktsioonid mõnevõrra muutusid, keskendudes vaesetele riikidele; 90ndatelt tuli IE näol Euroopasse tagasi o Valuutafond – üldine RV majanduse seire ja käe pulsil hoidmine, et ei tekiks väga suuri hälbeid vahetuskurssides ja maksekäitumises; nende tekkides tuli neid kuidagi lahendada  Sisuliselt hakkasid tegutsema täies mahus alles 50ndate keskel.
Olid 1913 – 1921 T. W. Wilson (demokraat), 1921 – 1923 W. Harding (vabariiklane), 1923 – 1929 C. Coolidge (vabariiklane), 1929 – 1933 H. Hoover (vabariiklane; mäeinseneri haridusega veidrik, kes arvas, et USAd ootab igavene õitseng) ning 1933 – 1945 F. D. Roosevelt (demokraat; erakordselt tahtejõuline). Põhimõteteks olid, et iial pole vaja teha seda, mida teised võivad sinu eest ära teha ning see, et kõigil on võrdsed võimalused, riigi sekkumisel on tegu kommunismiga.

Olenemata elukohast on Euroopa Liidu kodakondsust omava töötajana õigus asuda palgatööle mis tahes liikmesriigis kõnealuse riigi kodanikega samadel tingimustel. Võrdne kohtlemine kehtib kõigi tööle asumise ja töötingimuste kohta (nt tasustamine, töölt vabastamine, tööellu naasmine ja uuesti tööle asumine, kui olete olnud töötu). Võrdse kohtlemise põhimõte töö saamisel näeb ette, et Teil on mis tahes liikmesriigis töö saamisel samad eelised nagu selle riigi kodanikel.
Oli 3 - liikmeline (K.Päts, J.Vilms ja K.Konik)  Iseseisvusmanifest – „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele“, tekst mille koostasid J.  Kukk ja F.Peterson Eesti rahvale ette lugemiseks  Maareform – viidi läbi vabadussõja ajal, toimus suurmaaomanduste riigistamine, riigi tagavaramaa ning uute talukohtade loomine  EV põhiseadused – esimene EV põhiseadus 1920, mille võttis vastu Asutav Kogu – puudus riigipea, põhiõigused ja vabadused olid tagatud.
Operatsioon on puhtalt vaatlus Afganistanis (poliitiline missioon). o kokku 85 000 sõjaväelast ja 13 000 politseinikku o pisut üle poole liikmesriikidest lööb suuremal või vähemal määral kaasa o sel finantsaastal läheb see maksma 7,9 miljardit USD o kõige rohkem panustavad Pakistan ja Bangladesh meeste arvult o rahaline panus on suurim ikka Lääneriikidel o seda kõike juhib Rahuvalveoperatsioonide Osakond, loodi 1992. Tegeleb ka Department of Political Affairs.

Otsustamisvõimelisemad rassid on maa puudumise tõttu sunnitud piirama oma paljunemist sel 68 momendil, kui vähemkultuursed, kuid oma iseloomu poolest enamagressiivsemad rahvused, kes omavad oma kasutuses olevaid suuri pindu, võivad veel jätkata paljunemist ilma igasuguste piiranguteta. Teiste sõnadega: tänu sellele võib ühel ilusal päeval kogu maa sattuda selle inimkonna osa käsutusse, kes seisab kultuuriliselt allpool, kuid see-eest valdab rohkem tegutsemisvõimelist
O india – valitsev suk induism o Pakistan – valitsev usk islam India isikud: • Jawrharlal Nehru – india I peaminister o Algatas mitteühinemis liikumise – külma sõja ajal erapooletud riigid (head suhted NSVL-ga) • Indira Gandhi – india II peaminister, Nehru tütar, 1984 lasti maha Pakistani isikud: • Mohammad Ali Jinnah – pakistani looja, „puhta usu maad“, heade suhetega USA-ga o 1971 – ida-Pakistaniks tekib Bangladeshi riik.
Oktoober 1905 – nõudmiste toetuseks korraldatud rahvakoosolek Tallinna Uuel turul (kohale ilmus sõjaväeüksus ning avas rahva pihta tule – surma sai 94 inimest) * 17. oktoober 1905 – Nikolai II kirjutas alla manifestile, milles lubas anda Venemaale parlamendi, põhiseaduse ja kodanikuõigused (see lõi eeldused poliitiliseks organiseerumiseks -˃ loodi Eesti 1. partei – Eesti Rahvameelne Erakond; 2. partei – Eesti Sotsiaaldemokraatik Tööliste

Odysseus - Kreeka kangelane, tema nõuandel valmistati Trooja vallutamiseks tohutu puuhobune, mille sisemusse peideti hulk sõdalasi ning mis jäeti linna väravate ette; tegelane eeposest, milles on juttu tema kümme aastat kestnud eksirännakutest, mille järel ta viletsaks kerjuseks moondatuna tuli oma majja ning tappis oma naise ülbed kosilased; tegelane vanakreeka mütoloogias ja Homerose eeposes "Odüsseia", legendaarne kangelane Trooja sõjas
O nsdap - s Hitleri võimalike konkurentide vastu (“Pikkade nugade öö” 1934.a.; E.Röhm`i ja teiste tähtsamate SA / Rünnakrühmade juhtide tapmine). o juutide ja teiste “alamrassi” esindajate vastu (“Kristalliöö” 1938.a.- juutide vastased pogrommid Saksamaal; kodakondsuse äravõtmine; soov teha Saksamaa juudivabaks jne.). • Rajati koonduslaagrite süsteem, kus II maailmasõja puhkedes algab ka inimeste füüsiline hävitamine.
Orjad - midagi ei omand, kuulusid peremehele, mittekodanikud 4.Kohustused polise kodanikkudel? V:1)Riigikaitse (pidid muretsema sõjavarustuse, teenima ratsanikuna, jalaväelasena) 2)Poliitikas osaleminine (osalema rahvakoosolekul, hääletas valis ja oli valitud) 5.Nim elanikkonna grupid kes jäid polisest väljapoole kodaniku staatusest? Põhenda? V: Välja jäid naised, orjad, võõrmaallased, käsitöölised ja ka võlgnastest talupojad.

Oraakel - naine, üle 50 a, jätnud oma pere; varem vanusepiiri polnud, olid noorem naised, kuid üks palverändur võttis noore näitsiku ära.  U 6.saj kujuneb omalaadne ansambel, puudub akropolis (kõrgel ala)  Tasasel alal, ringmüüriga piiratud, kolm templit kahes tsoonis (2 Herale ja  Arhailine ajajärk: ülevalt väga kitsas sammas, kapiteel nagu seenekübar samba peal  KREEKA EHITUSKUNST ARHAILISEL AJASTUL (U 470. a eKr)
Orduliikmete seas - preisimaa elanike osakaal ordus väike, see, kus piirkondadest tulid ordu liikmed olid üsna piiratud, siin määras väga palju traditsioon, ordu liikmeks astumine oli hiliskeskajal esmajoones võimalus oma nooremaid poegi seisusekohaselt ära elatada, vanem poeg sai mõisa, nooremad pojad koolitati vaimulikuks, aga vaesematel aadlikel polnud väga suuri väljavaateid vaimulikuks saada, saksa ordusse astumine oli üks väljavaade.
O rakendatud on seda ühel korral LAVi puhul, kuid loobuti sellest kiiresti o on proovitud rakendada ka Iisraeli ja Iraani suhtes  Hääletamisõiguse ärakaotamine: o võib ära võtta, kui liikmemaks on tasumata; tuntuim näide on NSVL, kes oli vastu Kongo operatsioonile ja jättis liikmemaksu tasumata  Väljaheitmine on kõige range meetod, mis on olemas – taheti seda LAVi puhul teha, kuid Julgeolekunõukogus olid UK, Pr ja USA vastu.

Okt – võimu Eestis võtab üle Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee, J. Anvelt, V. Kingissepp ◦ nõukogud, üheparteiline diktatuur, arreteerimised ◦ natsionaliseerimine, mõisamaade konfiskeerimine  15. nov 1917– Maapäev kuulutab end kõrgeimaks võimuks Eestis ◦ J. Tõnisson välismaale Eesti esindajaks  19. veebr 1918 – Eestimaa Päästekomitee ◦ K. Päts, K. Konik, J. Vilms  21. veebr 1918 – Vanematenõukogu
Oresteia – peakangelane Orestes pidi tapma oma ema, et maksta kätte isa mõrva eest, kui ta selle Apolloni käsul teoks tegi, hakkasid teda kiusama kättemaksuhaldjad Homerose eeposed – "Odüsseia" – kirjeldab Odysseuse eksirännakuid pärast Trooja sõda; "Ilias" – räägib ahhailasteja roojalaste vahel peetud lahingutest, Achilleuse raevust tema orjatari Bresise ära võtmiseja sõbra Patroklose surma pärast ning Hektori surmast
Ohverdamine – põhiline jumalate austamise viis, ohverdati loomi – veisi, kitsi, lambaid, sigu; ohverdati altaril, ohvrilooma verel lasti voolata altarile, loom nüliti ja tükeldati ja tehti toiduks, mida söödi sealsamas, jumalate jaoks küpsetati altaril süüdatud tule kohal sõrad ja saba, arvati, et neist tõusev suits valmistab neile heameelt; ohverdamise juurde käis palve, mida hüüti valjul häälel, käsi taeva poole tõstes

O 1939 – 1940 Talvesõda; 1941 – 1944 Jätkusõda o nn soome-poisid (JR200), kokku 2300 o suvel 1941 loodi Erna salk, juulis 1941 Eestisse • põgenemine o 1939 baltisakslased o suvi-sügis 1944, kokku ca 80 000 inimest o pärast sõda hirmust kaugemale (Austraalia, Kanada) 6. Kokkuvõtteks • uus riigikord, senise täielik hävitamine • rahvastik vähenes ca ¼ võrra • purustused (Narva, Tartu) • uus ideoloogia
O tšistka - suurpuhastus, mille käigus kõrvaldati lõplikult võimu juurest vanade revolutsionääride kaader o näidiskohtuprotsessid – avalikult oli need suunatud kommunistliku partei ühtsuse tagamisele ja selle kildkondlike huvidega õõnestajate paljastamisele, tegelikult aga esitati neil kõrvuti nii tõepäraseid kui ka võltsitud tõendeid ja manipuleeriti pealtvaatajatega, et mõista hukka kõik, keda Stalin soovis.
Ohvrikivi - pealispinnal olid kas looduslikud või inimeste poolt õõnestatud 0,2-1m läbimõõduga lohud;Animism- usk elusolendite ning elutute esemete ja loodusnähtuste hingestatusesse;Kunda kultuur-elanikud rajasid asulad veekogude lähedusse,kus oli soodne kalastada,küttida veelinde ja vee äärde jooma tulnud metsloomi(meso);Kammkeraamika kultuur-asulad paiknesid jõgede,järvede,mererannal või isegi väikesaartel.

Oli ida - Euroopa. Ristisõjad tabasid ELBE jõe tagustele aladele, kus elasid slaavlased, kes ristiti. Teine osa ristisõdadest suundus Läänemere idarannikule(eestlased, liivlased, läti hõimud, leedu hõimud, soome hõimud – kõik need rahvad olid 12saj veel paganad, nendest lääne pool oli levinud ristiusk katolikus kujus, ida pool õigeusu vormis). Õigeusu ja katoliku poole pealt avaldati paganatele survet.
Olümpose mägi – jumalate elupaigaks peetud mägi Põhja-Kreekas Olümpos (uuskreeka Όλυμπος (Ólympos) ['olimbos]; vanakreeka ῎Ολυμπος (Olympos)) on mäemassiiv Balkani poolsaarel Egeuse mere ranniku lähedal.
Olümpiamängud – peeti iga 4 aasta tagant zeuzi pühamus olümpias, osalesid hellenitest mehed, varasem võistlus kiirjooks, peale selle võisteldi veel: rusikavõitlus, maadlus, viievõistlus, kaarikute võidusõit, olümpiavõitjate nimed kirjutati üles, peeti zeusi auk ja nende tähtsus oli piiramatu, olümpiaajal kehtis olümpiarahu, olümpiavõitja sai kuulsuse, teda austati ja ta auks püstitati mälestusmärke,

O liberalism on Marxi keskne probleem, ehitab oma ideoloogia üles anti-liberaalsena, o Marksism: liberalismi-eelsete elementidega püütakse seletada liberalismi-järgset olukorda Marxi edasiarendajad 20. sajandil o Vladimir Lenin (‘Mida teha?’, 1902) – proletariaadil on ideoloogiat vaja, muudab ideoloogia poliitilise võitluse osaks, o Antonio Gramsci (‘Vanglapäevikud’, 1929-1935) – hegemooniateooria.
Odysseus – eksirännakud „L’Odissea“, 1969, Franco Rossi - Odysseuse ja Penelope äratundmine „The Odyssey“ 1997, Andrei Kontšalovski – järgib Homerose „Odüsseia“ lugu, mõned stseenid on võetud ka Homerose „Iliasest“ ja Vergiliuse „Aeneisest“. Trooja sõda; rännuepisoodid, millega seonduvad kükloop Polyphemos, Skylla ja loodusjõud, naasmine koju oma naise Penelope juurde.
O aatrium – maja keskel olev siseõu, mis oli piiratud nelja seinaga igast küljest; igapäevase elu keskkoht o akvedukt – monumentaalsed veejuhtmed, mis varustasid linnu joogiveega • Pompei – varemed Lõuna-Itaalias;mattus 79.aastal Vesuuvi vulkaanilise tuha alla; olulised säilmed, sest seal on näha, millised olid teed, millised olid majad ja üldse palju erinevat arhitektuuri on säilinud.

O rahareform – 1kroon=1,25 rubla • Ümberkorraldused kultuuri alal: o Ülirange tsensuur o Koolidesse marksismi-leninismi ja NSVLiidu konstitusiooni õpetus, vene keel o Kinodes ja teatrites nõukogude autorite looming o Kunstis peamiselt nõukogude riigijuhtide propagandaplakatid o Kultuuriväärtuste hävistamine : purustati mälestussambaid, põletati raamatuid, suleti enamus ajalehti ja ajakirju.
Ortodoksne usutunnistus – keisritele oli tähtis et alamad ühtemoodi temasse ja tema sõnumisse usuvad ja meelt parandavad usku mõistaksid, kutsusid kokku kirikukogusid kus võeti vastu (isekusest lahtiütlemine, jumalariigi saabumisse uskumine, jumala otsuseid ja kujunes õige e. ortodoksne usutunnistus; sõnnastati ja ligimese armastamine); rõhutas, et kõrge positsioon on selle apostelliku usutunnistusena.
O kreeka – mägine (killustatus; põlluharimine raskendatud), peamine ühendustee meri (saadi naabritega suhelda) o Rooma – tasane maa (hea põlluharimiseks), Apenniini poolsaar merega ümbritsetud (parem võimalus iseseisvaks/ühtseks riigiks) • Spengler – tsivilisatsiooni areng on nagu aastaring; igal tsivilisatsioonil on oma hiigelaeg; „Õhtumaa“ areng on jõudnud viimasesse etappi.

Okt veretöö - suri palju inimesi, see kihutas rohkem revolutsiooni suhtes kaasa lööma *mõisate põletamine- saadi ettekääne revolutsiooni veriseks maharumiseks *rahvaasemike koosolek Tartus- sõnastati eestlaste eesmärgid mida revolutsioonist oodatakse 10. Kuidas suhtusid Eesti erinevad poliitilised jõud revolutsiooni? Kes tegutses sinu arvates õigemini? Põhjenda Päts pooldas revolutsiooni.
Osavus - ja liikumismängud Pallimängud Lauamängud: a) õnnemängud ehk lihtsamad täringumängud b) taktikalised lauamängud (veski, alquerque, trick-track) c) male Keskaegsete mängude tõlgendamiseks on väga abiks paar maali: Pieter Bruegel Vanem „Laste mängud“ 1560, „Võitlus karnevali ja paastu vahel“ Üks leiduderühm, mis on tuntud juba muinasaja kutluurkihtidest on vurriluud.
O lääne - Kesk- ja Põhja-Eestis –sumbkülad o Ida-Eestis –ridakülad o Lõuna-Eestis –hajakülad • Kihelkonnad ja maakonnad o Muinasaja lõpus Eestis tähtsaim haldusüksus oli kihelkond o Kihelkonna moodustasid lähedased piirkonna külad o 13. sajandi algul oli umbes 45 kihelkonda o Kihelkonnad moodustasid suuremaid maakondi o Maakond oli eelkõige sõjalis-poliitiline organisatsioon.

O jüri – karjakaitsja (Georgius) o Peeter – kalajumal (Peetrus) o Kadri – lammaste kaitsja (Katariina) o Tõnn – koduloomade, eriti sigade kaitsja (Antonius) • Andameid koguti Tõnni vakkadesse • Põletusmatused kadusid 13. sajandi jooksul • Iseloomulikuks jäi austus esivanemate hingede vastu • Algas nõidade tagakiusamine • Katoliiklikud jumalateenistused olid ladinakeelsed
O ühed on mõistetud igavesele õndsusele, teised hukka saamisele o ette on määratud maine elu ja taeva tahtmist muuta ei saa o katoliku kiriku mõju hakkas vähenema • ilmaliku kutsumuse õpetus o arusaam, et keegi ei saa õndsaks ega saavuta tahtmist, enda teadmata ja osavõtuta o jumalale on meelepärane kui inimene töötab ja rikastub o puritaanid õigustasid sellega oma äritegevust
Organiseerimis - ja planeerimisoskus, mis oli suureks miinuseks muistses vabadusvõitluses. Kindlasti oli eestlastel võimalus kõike seda ennetada, kuid lihtsalt ei osatud planeerida, samuti olid nad majanduslikult kurnatud, relvastus jäi kõvasti alla, polnud juhti, kes organiseeriks retki ning juhataks vägesid, sidemed maakondade ning rahvaste vahel olid nõrgad või puudusid absoluutselt.

Oluliseks tähiseks on “Bostoni teejoomine”. Tulemuseks kärbiti Massaschussetsi õigusi, kuid see viib Kontinentaalkongressi kokkukutsumisele 1774. Kongress soovib üleameerikaliku struktuuri eesmärgiks taastada ancien regime'i. Võitlemiseks kasut majanduslikke vahendeid – kaupade boikoteerimine (Kontinentaalliit). Vaimseteks eeskujudeks saavad puritaanide vabariiklik ideoloogia ja Locke.
Omaaegsed ateismiaktivistid on maininud, et dialoogi kirikuga isegi kardeti. Tutvudes ühingu “Teadus” arhiiviga, kus suure osa tekstimahust moodustavad kaebused loengute halva kvaliteedi üle, on dialoogi vältimine mõistetav. Kui teaduslik-tehniline kaader on suuteline vaid paberilt maha lugema ja argumenteerima õõnsate ärakulunud väljenditega, on selge, kes sellises vastasseisus peale jääks.
Organisatsioon – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon  assotsiatsioon (ühendus/koondis) – FIFA  föderatsioon/liit – FIS  konföderatsioon/unioon – Euroopa Liit  liiga – Rahvasteliiga  nõukogu – Põhjamaade Nõukogu  ühing – NMKÜ  ordu – Malta Rüütlite Ordu  gild – kutsele viitav organisatsioon  klubi – Rooma Klubi, PEN-klubi  vennaskond -

Oleviste kirik on nime saanud Skandinaavia päritolu pühaku, Norra kuningas Olaf II Haraldssoni järgi. Esimest korda on skandinaavlaste kaubahoovi juures asunud Püha Olevi kirikut maininud 1267. Tollase kiriku täpne asukoht on teadmata, kuid tõenäoliselt paiknes hoone praegusest kirikust edela pool, Laia ja Laboratooriumi tänava vahelisel alal, ning rajati ilmselt juba 12. sajandil.
Otto i - oli Saksa kuningas alates 936 ja keiser alates 962. Ta võitis 955 Lechi lahingus ungarlasi, tehes sellega lõpu nende rüüstamistele Friedrich Barbarossa õp. 129/131 Urbanus II õp. 130 William Vallutaja õp. 132 John Maata - oli Inglismaa kuningas, Iirimaa lord, Normandia ja Akvitaania hertsog ning Anjou krahv, John oli Richard Lõvisüdame (Richard I) noorem vend.
Oraakel – 1) ennustuskoht, enamasti pühamu, kus ennustusjumal Apollonilt paluti vastust mingile küsimusele 2) ennustuskohast sibüllilt saadud vastus 3) siin: ennustaja, ettekuulutaja; kreeklaste kõige kuulsam oraaklikoht oli Delfi; naisennustaja (nõid), kes oraaklikohas ekstaasi seisundis ennustas oli SIBÜLL; tema segaseid ennustusi seletas lahti vastav tarkade nõukogu

Olympia - Aleksander Suure ema, Makedoonia kuninga Philippos II noor ja kaunis abikaasa, kelle poole noor Aleksander vanematevahelises tülis rohkem hoidis; kuningas Neoptolemus I tütar http://en.wikipedia.org/wiki/Olympias (Vikipeedia) Perikles – tema oli silmapaistev riigimees, kes suunas ja kujundas pikka aega (u 460-430 eKr) Ateena sise- ja välispoliitikat.
O alam - Egiptus kuni Memphise linnani o Ülem-Egiptus: Memphisest kuni Assuan’ini = esimene kärestik o I kärestikust lõuna poole jäi Nuubia • Niiluse jõe oru laius oli umbes 20km • Üleujutused tulenesid vihmaperioodidest algasid juuni lõpus-juulis • Saak koristati kevade saabudes • Üleujutuse ajal juhiti vesi veehoidlatesse terrasspõllud
O lähivõitlusrelvad – mõõgad, odad o Laskerelvad– vibud, ammud, tulirelvad, kiviheitemasinad (laskerelvad olid olulisema tähtsusega) • Kaitsevarustus o kaitserüü o kiiver o kilp KAITSERÜÜ JA RÜNDERELVADE ARENG • Soomusrüü– Frangi riigi päevil, koosnes väikestest soomusekujulistest metallplaadikestest, mis olid neetidega kinnitatud nahkjaki välispinnale.

Oktoober 1987 – Võru kalmistul toimus Ain Saare juhtimisel Vabadussõjas langenute mälestusele pühendatud meeleavaldus, välja oli toodud ka sinimustvalge lipp) ja Pärnu (7. november 1987 - Alevi kalmistul vabadussõjalaste kalmude juurde ja täitevkomitee ette kogunesid inimesed) meeleavaldustest kohkunud juhtivad isikud survet EMSi asutamise edasilükkamiseks.
Ogpu - l oli õigus inimeste kohtuväliseks karistamiseks aga ka mahalaskmiseks. Kuna riigi peavalitsuse üheks ülesandeks oli tagada Nõukogude Liidu riiklike majandusülesannete täitmiseks orjatöölised, laiendati koonduslaagrite süsteemi (GULAG – Главное Управление Лагерей), kus 1920. aastatel hoiti kinni juba miljoneid
Oktoobri veretöö – Oktoobris alanud ülevenemaalinse raudteelaste streigiga ühinesid tallinna töölised, vabrikud seiskusid , suleti ärid,koolides katkestati õppetöö, eestimaa kubernerilt nõuti poliitvangide vabastamist ja sõjaväe eemaldamist . Rahvakoosoleku ajal mis toimus Uuel turul avasid hoiatamata tule kohaleilmunud sõjaväeüksused,kes tapsid 94

Oli vana - Liivimaale sissetunginud Ivan IV valitsetav Moskva tsaaririik ning teiseks algul tema vastu sõdinud Liivimaa ordu, Riia peapiiskopkond, Tartu, Saare-Lääne ja Kuramaa piiskopkonnad. Hiljem Leedu suurvürstiriik ja ka Poola-Leedu ühisriik – Rzeczpospolita, Rootsi ja Taani, hõlmates ka viimaste omavahelisi vaherahulepinguid ja sõjategevust.
O 1975 – võimul kommunistid (riik kommunistlik) • Kambodža – 1975 tulevad võimule „Punased khmerid“ o Pol Poth: isik kes tahtis et koik inimesed elaksid linnas, oleks suur kommunistlik kommuun, tapeti vanad ja targad (need kes liiga palju lugesed, märksõnadeks oli prillid)  1979 aeti minema – läks džunglisse, võitles seal edasi
Oli majandusamet ehk ökonoomia (kroonumõisate haldamine, mõisatelt laekuvate maksude kogumine). Valitsevate ametike hulgas olid kameriirid (arvestas makse välja), rentmeister (kogus maksud kokku), Tallinnas valitses linnusefoogt (haldas riigile kuuluvaid hooneid), prokuröri kohuseid täitis Tallinnas fiskaalkomissar, Liivimaal olid keisri fiskaalid.

O majandus - ja Sotsiaalnõukogu o (Hooldusnõukogu) – oli mõeldud omal ajal mandaatterritooriumite haldamiseks ja nende ettevalmistamiseks iseseisvumiseks; viimane selline riik oli Namiibia (1992); 1994 võeti vastu otsus, et teda ei saadeta laiali, vaid tema töö ajutiselt peatati  Peakorter on New Yorkis, Rahvusvaheline Kohus on Haagis.
Okeaanias on võimul Suur Vend, keda peavad kõik armastama ning lausa kummardama, ja neid, kes seda ei tee, karistatakse piinamise, vangistuse ning tihti lausa surmaga. Kuigi Winston töötab Tõeministeeriumi heaks, on ta tegelikult Suure Venna vastane, lootes pidevalt Partei langemist, seejuures julgemata ise ühtegi sammu selle poole astuda.
Ooper – Conradin Kreutzeri "??maja Granadas" ja 1922. aastal esimene ballett – L?o Delibes'i "Copp?lia".Esimese eesti ooperi – Evald Aava "Vikerlased" – esmaettekanne Estonias oli 1928. aastal ning esimene eesti balett – Eduard Tubina "Kratt" j?udis lavale 1944. aastal.1944. aasta Tallinna pommitamises h?vis Estonia teatri hoone.

O finantseerijad - kaupmehed (kaubateede laienemine- rikkuste suurenemine) o Raskelt relvastatud jõud- aadlikud, feodaalide nooremad pojad (tahtsid saada mujalt maad ja rikkusi) o Põhimass- talupojad (tahtsid saada maad, vabaks, rikkusi) o Ühiskonna põhjakiht (saada pattudest priiks, rikkaks) • Avaakordiks oli 1095 aastal Clermonti kirikukogu.
O leeritamine ehk konfirmatsioon o Abielu o Viimne võidmine o Armulaual käimine- saada osa Kristuse ihust ja verest o Pihtimine koos meeleparandusega o Vaimulikuks pühitsemine • Vaimulike suhtes kehtib tsölibaadinõue- füüsilise suhte keeld naisterahvaga • Pidulikud jumalateenistused olid missad, kus pühitseti armulaua leiba ja veini.
Okt 1632 - Tartu ülikooli avamine, seda hakati valitseva kuninga järgi nimetama Academia Gustavianaks, avakõnes öeldi, et seal võivad õppida peale aadlike ja linnakodanike ka talupojad, kuid tegelikult ei olnud talupoegade võimalusi kõrgkooli pääsemiseks; koolis oli 4 teaduskonda – filosoofia-, usu-, õigus- ja arstiteaduskond.

Oktoobri manifest - sellele kirjutas alla Nikolai II. Lubati kokku kutsuda Riigiduuma ning kindlustada rahvale kodanikuvabadused, muuhulgas ka õigus luua poliitilisi organisatsioone (oktoobri manifest on revolutsiooni tulemus). Revolutsiooni tulemused - loodi esimene legaalne poliitiline partei: Eesti Rahvameelne Eduerakond Tõnissoni juhtumisel.
O tugevus – pandi piirid paika ja kaasati Saksamaa võrdse partnerina arutamisele; kohustuti loobuma sõjast kui poliitika vahendist o nõrkus – ei suutnud uut maailmasõda ära hoida; Reini tagatispakt – Saksa läänepiiri kitsendati 1920. aastatel 3 olulisemat demokraatlikku riik (lk 83-85) Võrdlen 3 riiki lähtudest 3 tunnusest
O põhja - Eestist sai Eestimaa kubermang o Lõuna-Eesti koos Lätimaaga Liivimaa kubermang o Liivimaa alla kuuluval Saaremaal oli eristaatus • Eestimaad valitsesid kolm rüütelkonda o Eestimaa rüütelkond – Tallinn o Liivimaa rüütelkond – Riia o Saaremaa rüütelkond – Kuressaare Venemaast oli Eesti eraldatud tollipiiriga.

Okupeerimine – võõra maa enda alla haaramine, sõjalisse valdusse võtmine 2. Anneksioon – teise riigi territooriumi vägivaldne liitmine oma riigiga 3. Inkorporeerimine – oma koosseis lülitamine 4. Agressioon – ühe või mitme riigi relvastatud kallaletung teisele riigile eesmärgiga see vallutada 5. Repressioon – vägivald.
Oli n - ö keskmise tarbija maitsele vastav, võimsa reklaamiga loodi ühiskonnas massimood, mis suurendas meelelahutuse tootjate sissetulekuid, kujundas ka ühiskonna hoiakuid, nt rassilise ja soolise võrdsuse küsimustes, kättesaadavaks muutusid ka raadiod ja televiisorid, niiet igaüks sai kuulata/ näha kultuurisündmusi.
Omavalitsus - vallakohus,koolide ülalpidamise kohustus, magasivilja kogumine, vaeste hoolekanne Riiklikud ja kogukondlikud koormised-pearaha nekruti andmine/teede korrastamine, magasiaida ja kooli ehitamine jms tööd vallas 1866.a.vallareform- olulisem tagajärg oli omavalitsuse vabastamine mõisnike eestkoste alt. Valla täiskogu-

Osiris – Amon-Ra lapselapselaps, Viljakuse jumal, surnute riigi valitseja, Isis- Osirise mees ja õde Seth – osirise ja isise vend, tappis osirise, Horos – Isise ja Osirise laps, Hathor – viljakusjumalanna Anubis – surnute jumal Thot – kuujumal, kirjatarkuse kaitsja EHNATON – püüdis tõsta Amon-Ra asemele Atoni.
O rahu – Ateenale liidriroll, poliste koostöö • Peloponnesose sõda o 5.saj eKr II pool o vastu Ateena ülemvõimule o Sparta määras rahutingimused o poliste vahelised tülid o Ateena hiilgeaja lõpp • makedoonlaste vallutused o Philippos II o Aleksander Suur jätkab suure impeeriumi loomist • Ateena Sparta
O 1208 – esimesed ristiretked Eestisse o 1210 – Võnnu lähedal Ümera lahing, mille eestlased võitsid o 1212 – Sõlmiti kolmeks aastaks Toreida vaherahu o 1215 – Algas võitlus uue hooga – ristisõdijad jõudsid juba Läänemaale ja Kesk- Eestisse o 1217 – Otepää linnuse piiramine – sakslaste kaotus.

Organiseeritud sõjamängud ehk turniirid. Algul peeti turniiridel väikseid lahinguid kahe rüütlite salga vahel, järkjärgult asendusid need kahevõitlustega. Ühiskonnasuhtumine turniiridesse oli mõneti vastakas, kuid pealtvaatajate, kes võitlustele kaasa elasid, seas oli aadlineiusi, kellele rüütlid tahtsid tähelepanu äratada.
Olümpiaad – nelja-aastane ajavahemik olümpiamängude vahel, mille järgi kreeklased aega arvestasid Pärimuse järgi korraldati olümpiamänge alates 776. aastast eKr. See algusaeg rekonstrueeriti 4. sajandil eKr. Algul võisteldi ainult staadionijooksus (192,27 m). Võitja tohtis süüdata tule Zeusi templi altaril.
Ohvitserkond - Ohvitserid võrsusid üldjuhul valitsevate seisuste hulgast,kuna vägede juhtimine nõudis konkreetseid teadmisi ja oskusi,tõusis päevakorda sõjakoolide rajamine(essana Itaalias).16-17 saj hakati Saksamaal ja Taanis rajama rüütliakadeemiaid.Esimesed puhtsõjalised kasvatusasutused olid kadetikorpused.

Ohu alahindamine – ei usutud, et nii suur sõda võib puhkeda, loodeti 1914 väiksemaid konflikte • Sõja romantiseerimine – sõdimine oli tähtis, sõda oodati ja sooviti • Puudusid rahvusvahelisi kriise reguleerivad organid – puudusid organisatsiooni, mis oleksid suutnud korraldada suurriikide liidrite kohtumisi
Okupeeritud böömi - ja Määri protektoraadiks (Tšehhija), teisalt Slovakkia riigiks, mis oli nukuvalitsuse all. Tšehhija oli okupeeritud, polnud otsest kokkupuutepunkti Moskva ega NL-ga. Pooliseseisev Slovakkia riik oli 1941 suvel astunud Sm satelliitide ritta, ka slovaki vabatahtlikud osalesid lahingutes Punaarmee vastu.
O demokratiseerimine – tuli luua parteid o Demilitariseerimine – saksamaa tuli luua relvavabaks, sakslase peast on vaja välja peksta militarism o Demonteerimine – sõjakahjud tuli hüvitada vabrikutega, raudteedega ja maanteedega o Denatsifitseerimine – ajupesu, tuli tekitada neile tunne et nemad on kõiges süüdi.

Osa kagu - soomest ja Viiburi linn 2)Rootsile tagasi Soome aladja 2mln riigitaalrir kahjutasu 3)Rootsile õigus Liivimaalt välja vedada 50000rubla väärtuses teravilja *Peeter I-vene tsaar, põgenes Rootslaste saabumisest kuuldes narva alt, hiljem 1704 vallutati tema käsu peale Tartu ja kuu hiljem ka Narva.
Osa töid on ilmselt toimunud ikalduse ja näljahäda ajal (1868. aastal?). Paistab, et tegemist oli ambitsioonika aadlidaamiga, kel ei puudunud ka peen kunstimeel. Pärast mehe surma loobus leskproua 1873. aastal talle abikaasa testamendi põhjal kuuluvast omandiõigusest poja Konstantini (1826- 1894) kasuks.
Ostsiedlung – idapoolsed slaavialad saksastusid, kuna asuti ümber ka itta - Drang nach Osten – tung itta, 19. Sajandil kasutusele võetud propaganda väljend eelneva kohta - Eelnev sai toimuda, kuna põlissaksa aladel oli inimesi, kes soovisid uute talude loomisega enda majanduslikku olukorda parandada.

Olümpiamängud – kreeklaste kõige tuntumad võistlused jumalate auks Zeusi pühapaigas Olümpias Elise maakonnas Peloponnesose poolsaarel, kuhu kogunesid sportlased kõikjalt, kus kreeklased elasid; peeti iga nelja aasta tagant okupatsioon – riigi maa-ala ajutine hõivamine teise riigi relvajõudude poolt
Ostulubade alusel - õitsele puhkes-spekulatioon.Oluline roll oli eesltaste loodud Eesti Rahva Ühis-abi,mille eesmärk oli abistada sõja ajal kannatanuid-ühisabi keskendus toidu,seemneviljade,küttepuude,rõivaste jaotamisele. Repressioonid ja genotsiid Saksa okupatsiooni aastail hukati u. 7800 Eesti elanikku.
Objektivism - >subjektivism II -Uusaeg:rõhk inimeste õiguse sfääril (varem inimese kohustused kogukonnas,funktsioon Jumala loodud süsteemis) -Tähelepanu õigusi kaitsvatel normidel ja seadustel -Kesksed mõisted: õigused (rights), huvid (interests) -Muutunud ´vooruse´ mõiste (=seaduste täitmine)

Olles 20 - aastane, õppisin ma vahet tegema ametiühingute, kui töötajate üldiste sotsiaalsete õiguste kaitse vahendi ja eri ametiühingute tööliste töötingimuste parandamise alaste saavutuste kaitsmise vahendi ja ametiühingute, kui poliitiliste parteide ja klassivõitluse instrumentide vahel.
O tööstuses - hädaabi tööd (raudteede rajamine jms) o Sotsiaalhoolekandes (pensionid, töötu abiraha) Valdavalt keinsianistlikke põhimõtteid kasutades väljusid maailma riigid 1933-1934.a. jooksul majanduskriisist. Järgnes uus majanduskasv, millele kaudselt aitas kaasa ka võidurelvastumine.
Ohvrite arv on eri andmeil kuni 400 (Vessik, Varju 1995, 10; Paavle 2002). Omakaitse Saaremaal Saaremaa Omakaitse (Saarte Omakaitse) juhatajaks määrati Saksa sõjajõudude poolt kaptenmajor Karl Sääsk ning formeerimine algas 4. septembril Pärnus juba enne Punaarmee väljatõrjumist Saaremaalt.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Oraakel – spetsiaalne pühamu Vana-Kreekas, kus võis jumalatelt preestri kaudu nõu küsida 20. Vana- Kreeka kultuuri tähtsus:  andis maailmale teatri ja olümpiamängud  eepoosed said eeskujuks teistele rahvastele  Kreekas sündis demokraatlik riigikord ja kodaniku mõiste  kreeklased võtsid kasutusele alfabedi  Kreeka mütoloogia on kujundanud Euroopa kunsti ja kirjadust  Vana-kreeka ehitised ja skulptuurid olid eeskujuks hilisema aja arhitektidele ja skulptoritele
Omakäeliselt on täitnud. Seal on sünniajaks 1878. Aastal 1922, kui Stalinist sai partei peasekretär, täitis Stalini sekretär Tovstuhha tema eest uue ankeedi, kus ta sünnidaatumiks kirjutas 21. detsember1879. Sellest ajast vältis Stalin ankeetide täitmist ja jättis selle sekretäride teha.
Otsason on väitnud, et ei saa olla reaalselt iseseisvust, kui mingisugune teine riik võtab oma rahasüsteemi kaudu sinu piimapütilt koore pealt ära (Päevaleht, 06.02.1992): „ Sisuliselt ei ole „koru“ kontseptsioon midagi muud kui kindlaim tee siduda Eesi meie idanaabri majandusega.

Oli 1919 – 1920 riigikontrolör, 1920, 1921–1924 ja 1924–1926 siseminister (teda peetakse Eesti politsei rajajaks), 1926–1932 ja 1933–1934 III, IV ja V Riigikogu esimees, juulist novembrini 1932 riigivanem, 1934–1938 siseminister ja peaministri asetäitja, 1938–1939 peaminister.
Opec - il ei jäänud muud üle kui hindu tõsta, et konkurentsis püsida.3 Lähtudes arusaamast, et Bretton-Woodsi süsteemi lõpp tähendas ka Teise maailmasõja järgse rahasüsteemi lõppu, olid ka muutused maailmamajanduses, sealhulgas nafta hinna tõus, mõneti paratamatu nähtus.
Omavahelistes lahingutes ehk nõrgestanud ja sekkuda Saksamaa vastu sõtta suure propagandakäraga "Euroopa vabastajana". Kui Nõukogude Liit okupeeris 1940. aasta kevadsuvel aga Bukoviina, mis asus Rumeenias asuvatest Saksamaa naftavarudest vaid paarisaja kilomeetri kaugusel, avas see Saksamaa silmad.

O siseturul on välismaalastel ja kohalikel ühesugused õigused kauplemisel (põhjus, miks paljud pole WTOsse saanud või tahtnud sinna saada, nt Venemaa, sest tema kaubanduspoliitika on protektsionistlik).  WTO ja GATT on olnud alati erakordselt raskete kokkulepete organisatsioon.
Odoaker - germaani soost väepealik, keisri ihukaitseväe juht, kes aastal 476 kukutas võimult viimase Lääne-Rooma keisri, alaealise Romulus Augustuluse ja kuulutas enda Itaalia kuningaks; Odoaker ei soovinud enam valitseda varikeisri varjus, vaid saada Itaalia otseseks isandaks
Olukorra illustreerimiseks on heaks näiteks Ameerika Ühendriigid. Välja võib tuua viis peamist riigi nafta julgeolekut kajastavat vaatepunkti: riigisisene tootmisvõimsus, sõltuvus impordist, naftavarude suhe impordiga, impordi kontsentratsioon ja võime vahetada tarnijat, kui esineb probleeme.

Oluliseks hõimu - ja kohanimede fikseerimiskohaks kujunes Tacituse etnograafiline teos Germania (98 pKr). Eestlaste jaoks on siit oluline eestlaste praegune rahva- ja riiginimetus, saksa keele vahendusel laenatud kujul: aesti- saksa keel Aestland, Estland (vähemalt juba 16 saj-l)- Eesti.
Osalise eesti - , Liivi- ja Lätimaa ajaloo, mis käsitleb sündmusi aastani 1639. Kroonika jäi pooleli (sest suri ära!).  Christian Kelch- Rootsi aja lõpu kirikuõpetaja, võttis eelnevate tööd kokku, viis ka lõpule! Trükiti isegi ära ja Leimus on ka eesti keeles avaldanud.
Oraakel - püha ennustuspaik, kus käidi tähtsate otsuste puhul jumalalt nõu

O rahval on kontroll valitsuse üle (rahvas on selle valitsuse ise ametisse seadnud kas otse või oma esindajate läbi) o Valitsusel ei ole “eriõigust” piirata inimeste vabadusi o Omandi puutumatus • Samas erinevus vabariiklastest: otsene osalus poliitikas pole oluline.
Objektivism - > subjektivism Uusaeg: rõhk inimese õiguste sfääril, tähelepanu normidel ja seadustel (need mis õigusi kaitsevad) Kesked mõisted: õigused (rights), huvid(interests) „voorus“(antiik)-jäi tahaplaanile, sisu muutus, tähendus kitsenes: seaduste täitmine
Ohu alahindamine – sõda ei peetud võimalikuks, ega pööratud pingetele tähelepanu Sõda romantiseeriti – kujutelm, et sõda on romantiline, ülev ja hiilgav Rahvusvahelisi kriise reguleerivate institutsioonide puudumine Sõjaline mõtlemine osutus kaalukamaks kui diplomaatia

Okupeerimine on võõra riigi territooriumi oma võimule allutamine ja selle oma valduses hoidmine ning seal enese kindlustamine  ANNEKTEERIMINE on võõra riigi kogu territooriumi või selle osa ühepoolne (ilma selle riigi nõusolekuta toimuv) liidendamine oma riigi külge.
Olustikumaal – esindajad: JAN STEEN, PIETER de HOOCHi, JAN VERMEER van DELFT.
O hing - inimese isikupära kandja, mis võis kehast lahkuda o Vägi- kõik elusolendid saavad peale füüsilise keha veel erilist väge või jõudu  Väge oli ka sõnades o Oli usk hauatagusesse ellu o Surnule pandi hauda kaasa ehteid, tööriistu, tarberiistu, relvi.

Oktoober 1917 - enamlane Viktor Kingissepp võtab kumbermangukomissaarilt võimu üle. 15. november 1917- Eesti Maanõukogu kuulutab end ainsaks kõrgeima võimu kandjaks Eestis Jaanuar 1918- saadeti Lääne-Euroopasse delegatsioon ning loodi sidemed suurriikide diplomaatidega.
O väike - Aasia, o Mesopotaamia ja Armeenia (Türgi, Iraan, osa Iraaki, Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaan), o Süüria ja Juudamaa (osa Jordaaniast, Süüriast, Liibanonist ja Iisraelist), o Kogu Põhja-Aafrika rannik (Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Liibüa ja Egiptus)
Olu - korra kõrgusel olevaks, siis saavutab Saksamaa lõplikult kõige väljapaistvama koha suurriikide keskel. Siis ja ainult siis muutub Saksamaa maailma murdumatuks kindluseks ja meie lastel ei tule kannatada tühja kõhtu “igavese rahu” fantoomi tõttu.

Orjakaubanduse kolmnurk - Ameerikas,Aafrikas ja Euroopas inimeste ja kaupade vedu.
O 1600 - 1617 Vene-Rootsi sõda(Stolbovo rahu) o 1600-1629 Poola-Rootsi sõjad(Altmargi vaherahu) o 1643-1645 Taani-Rootsi sõda(Brömsebro rahu) o 1654.1660 nn I Põhjasõda – Venemaa, Poola, Rootsi(Oliwa rahu – Rootsi-Poola) o 1661 Karde rahu(Rootsi-Venemaa)
Oktoobris 75 - aastaseks saanud filmistaari Brigitte Bardot’ sünnipäeva puhul avati Pariisi lähistel Boulogne-Billancourtis näitlejanna elutööd käsitlev näitus, mis sisaldab lisaks filmiklippidele ja fotodele valikut Bardot’ kostüüme ja isiklikke meeneid.

Oluliselt soojemad – oli pingelõdvenduse aeg. Kuigi mõlemad pooled jätkasid mõjualade laiendamist Kolmandas Maailmas ning kommunistlikku režiimi Ühendriikidel kukutada ei õnnestunud (ega vastupidi), vähenes konkurents võidurelvastumises ning otsese konflikti oht.
Odasid on kasutatud ka näiteks liisu heitmisel, odasid kasutati ka rahulepete kinnitamisel (vahetati omavahel odasid). Võib olla, et relvad sümboliseerisid omal ajal ka teatud sotsiaalset kuuluvust. Näiteks teatud inimesed ei tohtinud mingeid relvasid omada.
Olukord kaug - Idas jäi pinevaks, NL ei saanud rakendada isegi tavalisi sõjaväestruktuure, oli tavaliselt jagatud piirkond sõjaväeringkondadeks, Kaug-Idas moodustati Kaug-Ida rinne, väekoondised ühendati I ja II armeeks- Moskva arvates tegu ohtliku piirkonnaga.

Osiris – Ra pojapojapoeg; Niiluse üleujutustest tekkiva viljakuse jumal, inimkonna heategija; õpetas rahvale põlluharimist, kanalite ehitamist, käsitööd, kirjatarkust; tema õde ja abikaasa Isis – noor naine lehmasarvedega, mille vahel on päikeseketas
Oli 54 - aastane. Gorbatšovi võimulolekut võib jagada etappideks: 1. 1985 märts – 1986 dets Sisseelamise aeg 2. 1987 – 1988 sügis Süsteemi kõigutamine 3. 1988 sügis – 1989 talv Tagasipöördumine 4. 1989 talv – 1991 aug/dets Impeeriumi kaitsmine
Oktoobrirevolutsioon – bolševike võimuletulek – keelustati kõik parteid ja hakati oma vastaseid füüsiliselt hävitama, ohvriks langesid miljonid inimesed,maailmarevolutsiooniidee teostamine tõi kaasa revolutsiooni õhutamise ja hiljem selle pukemise mitmes riigis

Oktoober saksa – Itaalia sõjalis-poliitiline liit e. Berliin-Rooma telg 25. november Saksamaa ja Jaapani vahel sõlmitakse antikominterni pakt Berliini olümpiamängudelt tõi Kristjan Palusalu Eestile kaks kuldmedalit – vabamaadluses ja klassikalises maadluses
Okt - I Rahvarinde kongress • 16. november Eestis võetakse vastu Suveräänsusdeklaratsioon, millega algab NSVL lagunemine • Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) loomine: esimene alternatiivne erakond kommunistlikule parteile kogu NSV Liidus.
Organisatsiooni ida - Euroopa sotsialistlike riikide majanduse ning sai sellega enesele ka parema kontrollmehhanismi nende riikide üle. • VMN varises kokku 1980-ndate aastate teisel poolel seoses majanduslangusega sotsialistlikes riikides ning Idabloki lagunemisega.

Omama esmajärje - korras ülesannet kõrvaldada vaid teatud sotsiaalsed pahed ja kõigepealt kaotama igasugused spekuleerimised maaga, ent mitte kunagi pole sisemine koloniseerimine võimeline tagama meie rahvuse tulevikku ilma uute territoriaalsete omandamisteta.
Olla religioosne - eetiline tähendus, mis paneb ta ühte ritta vaimulike tõotustega; ta sisu ja otstarve võivad olla ka romantilis-erootilist laadi; ja lõpuks võib tõotus olla degereerunud õukondlikuks mänguks, mis vaevalt tähendab rohkemat ajaviitmisest.
O ideoloogia on valitseva klassi põhimõtted, o Kes valitseb tootmisvahendeid, valitseb ka ideoloogiat, o Ideoloogia vastandub teadusele, näeb maailma moonutatult, mitte sellisena nagu see tegelikult areneb (determinism), o Proletariaat ei vaja ideoloogiat.

Otse vastupidi - osa poliitikuid saadeti maalt välja või nad tegutsesid edasi põranda all, osad ajalehed suleti  Rahvulikud väeosad koondati Eesti Divisiidiks mille etteotsa asus J.Laidoner, alles 1918a jan algas rahvusväeosade asendamine Punavägedega.
Oktoobris - novembris koostati grupi haritlaste poolt "Avalik kiri Eesti NSVst". See adresseeriti keskajalehtede toimetusele. Alla kirjutas sellele 40 Eesti teada tuntud vaimu- inimest. "40 kirja" tulemusel edaspidi venestuspoliitika Eesti NSVs pehmenes.
Oli kiirjooks - staadionijooks, peagi lisandusid ka pikemad jooksudistantsid, maadlus, rusikavõistlus, kombineeritud võistlus, viievõitlus ja hobukaarikutega võidusõidud. Lüürika Luule ettekandmine ja võistulaulmine kuulusid paljude pidustuste kavva.

Orjad - teenisid templites, majapidamistes, vaarao juures, ehitusel, Vana riik- u 2650-2100 eKr. Egiptuse riigi sisemise ühtsuse ja sõjaväes (kui vaja oli). Olid endised talupojad, käsitöölised või valitsejate võimu ning autoriteedi kõrgaeg.
O usund - maailma looja taevajumal, inimohvrid o Haridus- kättesaadav preesterkonnale o Kahekümnendsüsteem, 0, kalender, hieroglüüfkiri, lubimört Päritolu: Yucatani ps, I at eKr ja püsisid kuni 1697.a pKr, põhirahvaste päritolu kohta selgus
Okupatsioon – sõjaväeline maahõive 13. genotsiid ehk etniline puhastus – 1915. aastal Armeenias Türgi vägede vallandatud aktsioon, mille käigus tapeti üle pooleteise miljoni inimese ning mida peetakse maailmasõja kõige süngemaks perioodiks.

Otepää – Hellenurme- Leigo- Pikajärve -Urvaste-Sangaste-Otepää. Osalejaid umbes 3000. Rattaretke pilet eelregistreerimisel kuni 30. aprillini 2005 maksab õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 300 krooni ja täiskasvanutele 400 krooni.
Odysseus - Trooja sõjas osalenud kreeka juht, mõtles välja Trooja hobuse, jõudis koju alles 20 aasta pärast • Paan- Lammaste,kitsede ja karjamaade jumal • Paris- Võlus ära kauni Helena, põgenes naisega Troojasse, mistõttu puhkeski Trooja
O vabadikud – maata või vähese maaga, põhiliselt palgatööga elatuv talupoeg o Sulased ja teenijad – müüsid tööjõudu pikemaks ajaks ja olid peremehe eestkoste all o 13-14 saj. träälid (sõjavangid, võlgnikud) o 1424 – maapäeva otsus

Ottomani vallutus – Türgi Sultani tiitel “maailmavalitseja”. Paralleelselt Vene tsaarid (Caesar) – kolmanda Rooma idee; 15. sajandi lõpul võtsid kasutusele Bütsantsi kahepäise kotka ning hakkasid kopeerima Saksa-Rooma keisrite õukonnarituaali.
O venestamine - mittevenelaste rahvuslik rõhumine (seda eriti Baltikumis; Poolas; Soomes; juutide tagakiusamine 1882).Venemaa kui “rahvaste vangla”. Venemaa rahvaarv kasvas 1880.a 89 miljonilt 1914.aastaks 175 miljonile, venelasi rahvastikust 43%.
Omaette küsimus on seotud selle välisasjade komissariaadi loomisega - aeg, kui suur sõda veel käis ja täiesti ootamatult nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt Moskvas võeti 1944. a vastu, et luuakse liiduvabariiklikud välisasjade rahvakomissarid.

O palee – tuleb Palatinuse nimest (Palatinuse künkale ehitati paleesid) o cloaca maxima - (ld k) suur äravoolukanal; kanalisatsioonisüsteem o term – avalik saun; pakkus ka massaaži ja erootilisi teenuseid; raamatukogud ja lugemisruumid.
Orjakaubandus - neegerorjade müümine Ameerikale.
Osce - euroopa julgeoleku-ja koostööorganisatsioon punased khmeerid- kambodža valitsev poliitiline partei, Pol Pothi juhtimisel, veriseim diktatuur 70ndatel sandistid- Sandino järgi nimetatud Sandistliku Rahvusliku Vabasturinde pooldajad

Objektidel on ka väärtuseline funktsioon: teatud objektide omamine näitab haritust, rikkust, kõrget staatust ja prestiiži. Metafüüsiline tähendus viitab suhetele üleloomuliku maailmaga, mida omistatakse näiteks rituaalsetele esemetele.
Omaette riigi – Iiri Vabariigi). Eesti keeles on lubatud seda riiki nimetada ka Inglismaaks, kuigi see ei ole sisuliselt korrektne: riik koosneb Inglismaast, Walesist, Šotimaast ja Põhja-Iirimaast (lisaks ka saari). See kajastub ka riigi lipul.
Okt manivfest – Nikolai II lubas rahvale sõna-, koosoleku-, ja ühinemisvabadust P. Stolõpin – agraarreform – talupoegadele eraomand Venemaa ja Soome N. Bobrikov – veebruarimanifest – tühistada Soome enamik privileegidest; venestamine

Oksüdatsioon - temperatuur, valgus, oksüdeerivad saasteained (osoon) Värvained kahjustavad nahka tänu metallide sisaldusele 7 Gregory seadus Koodeksi valmistamisel volditi pärgamendilehed kokku nônda, et üksteise vastu satuksid kas lehtede
Oktoobripööre - Tähtsamad juhid(P. Laasimir-esimees)(Lenin-Rahvakomissaride Nõukogu minister) II Ülevenemaaline Nõukogude kongress: rahu-ja maadekreet, omand kuulus nationaliseerimisele, moodustati nõrgemad võimuorganid, Nõukogude Venemaa.
Oktoobris - novembris koguti Rahvarinde eestvõttel NSV Liidu seaduse eelnõu "Muudatustest ja täiendustest NSV Liidu konstitutsioonis (põhiseaduses)", millega taheti veelgi vähendada liiduvabariikide õigusi, vastu üle 800 000 allkirja.

Oli išbi - Erra. Ainult veidi pärast Isini dünastia viienda kuninga Lipit-Ištari valitsemisaega (1934-1924 eKr, temast tuleb jutt eraldi) saavutas Lõuna-Mesopotaamias sõjalist ja poliitilist edu selle lõunapoolne konkurent Larsa linn.
O kosk - muusikaand o hauakoht - sügavad kohad o meri - hülgepealuu o järv - rännukott (3 peotäit; alasil kuivatada; kotti) o vesi/tuli; tuli/vesi } äike (pihukirves)(äike ei kustu tulega; must kana) Must kana võidab punase kuke.
Octavianus – Teine Caesari pooldaja, kes pärast tema surma võimule sai. Valitses Rooma läänepoolsete valduste üle. Võitis kodusõja ning 30 aastal eKr vallutas Egiptuse ning seega allutades kõik Vahemere maad oma ainuvalitsuse alla.

Oli vana - Kreeka filosoof • Platoni õpilane • Ja Aleksander Suure õpetaja • Platoni kõrval mõjukaim lääne filosoof • Aristoteles süstematiseeris peaaegu kõik oma aja teadmised ja pani aluse paljudele uutele teadusharudele.
Olid holstre - Pulleritsu külakoolmeister Jaan Adamson ja Tarvastu kihelkonnakoolmeister Hans Wühner. Kool kavatseti asutada n.ö elavaks mälestusmärgiks eesti talurahva pärisorjusest vabastamise puhul ja keiser Aleksander I mälestuseks.
Olympic poseidon on lahutamatult seotud merega, säilitades nii vestiges epiteete, mis näitavad endine suhe maaga, müüdid zoo ilminguid Poseidon - hobune ja härg, ja juttudest Poseidon oma Trident otsa värskelt jahvatatud niiskuse allikatest.

Ogpu aruanne - 1990 in hukati 1924 aasta jooksul, arreteeriti 18 523 inimest, sh 11 453 bandiiti (relv vastupanu osutajad), 4380 enamlaste vastaste salaorg liiget, 1542 välisriikide spiooni (enamjaolt lavastatud protsessid), ka 1148 kulakut.
Ohuallikad - suurimaks ohuallikaks peeti kommunistliku venemaad, mõningat ohtu nähti ka natslikkus saksamaas. Venemaa- näiliselt olid suhted hea naaberlikud, rahutust tekitas kavatsus sõlmida eesti-vene vastastikulise abistamise leping.
Ohvrikivid - olid looduslikud või inimese poolt õõnestatud 0,2-1m läbimõõduga lohud. Mõnes paigas austati veel muinasaja lõpus ohvrikividena edasi isegi üksikuid varasel rauaajal levinud niini,etatuid väikeselohulisi kultusekive.

Oktoober 1990 – ühinemisläbirääkimised – NL nõudis „jah“ eest 17 miljardit dollarit − 3.okt 1990 Sm ühinemine -> Sm jaoks lõppes II MS − Plaanimajandus tuli asendada turumajandusega -> kõige paremini läks see Tš, Ung ja
Orjad - Kreeka kui orjanduslik ühiskond – orje kasutati kõikjal (põllul, käsitöökojas, koduteenijatena ja eeskätt raskematel töödel – kaevandustes).Orjadesse suhtuti kui omaniku varasse, millega oma suva järgi toimida.
Otsene demokraatia - Kodanikud said osa võtta rahvakoosolekust -Spartiaadid - kodanikud (30- …) Kodanike võidi valida riigiametnikeks ning -Perioigid - Vabad mittekodanikud kohtunikeks (sõjaväe kohustus, maksud) Kodanikud olid vabad mehed.

Okupatsioon - oma valdusesse võtmine Johan Laidoner – sõjavägede ülemjuhataja vabadussõja ajal Konstantin Päts - riigivanem ja Eesti esimene president/riigipea Jaan Tõnisson - riigiteadlane ja – vanem, õigusteadlane, poliitik
O alamkoda – mille valis piiratud arv valimisõiguslikke mehi o Lordide koda – millel olid ülemkoju funktsioonid • Parlamendi õiguste ümber puhkes võitlus • Inglise parlamentarismi areng on olnud eeskujuks tervele maailmale
Oli 1842 – 1850 ülikooli eesti keele lektor ning luges õppeülesandetäitjana 1843–1845 farmakoloogia- ja retseptuurikursust. Peamiselt Faehlmanni õhutusel asutati 1838 Õpetatud Eesti Selts, 1843–1850 oli ta selle esimees.

O lääne - Euroopa maapiirkondadele muutus üle jõu käivaks aina kasvavate linnadevarustamine teraviljaga o Eesti teravili oli tänu järelküpsetamisele rehtedes kvaliteetne, talus hästi transporti janiiskust ning säilis kaua.
O notre - Dame (Jumalaema kirik) Pariisis o Chatres, Reims, Amiens, Rouen o Kölni toomkirik o Canterbury, Yorki, Salisbury, Lincolni katedraali, King’s College kabel Cambridges o Milanos, Itaalias (ei puudutanud eriti Itaaliat)
Olemasolevates allikates on Jüriöö ülestõusu sündmustik kajastatud ennekõike selle üleandmise õigustamise kontekstis, sellel ka tugev rahvuslik punkt - sakslaste poolt Harju veretöö ja eestlaste poolt on selles nähtud vabadusvõitlust.

Orjad – olid peamiselt kas kohustuste täitmatajätmise eest orjastatud endised talupojad/käsitöölised või siis võõrasmaised sõjavangid, neid kasutati erinevatel tööldel ülikute majapidamises, ehitustel ja sõjaväes
Okt 1632 - TÜ avamine, hakati valitseva kuninga järgi nimetama Academia Gustavianaks,avakõnes lubati ka talupoegi õppima, aga tegelikult nii ei olnud, koolis oli 4 teaduskonda – filosoofia-, usu-, õigus- ja arstiteaduskond.
Okt 1919 - maaseaduse vastuvõtmine 23.jun 1919 - võnnu lahing, teadvustati sõja lõpp 23.okt 1917 - oktoobri pööre, enamlaste võimule tulek 23.veb 1918 - EV väljakuulutamine pärnus 11.nov 1918 - esimese maailmasõja lõpp

Oldermann - tsunfti või gildi vanem Hansa Liit- Põhja-Saksa ja Läänemere kaupmeeste ning kaubalinnade liit, Eesti linnadest kuulusid siia Tallinn, Tartu, Viljandi ja Uus-Pärnu. Lõplikult saadet Hansa Liit laiali 17.sajandil.
Occam - uskus, et me võime usaldada oma meeli selles osas, milline maailm tegelikult on; et me võime maailma läbi vahetu kogemuse tundma õppida ning ei pea muretsema selle pärast, mis jääb meie kogemusest väljapoole.
Oli 338 - 30 eKr. Algas, kui Kreeka hõivati Makedoonia poolt ja lõppes, kui Rooma vallutas Kreeka. Toimus Kreeka ja Idamaa nähtuste segunemine ja vastastikune mõjutamine, nii majanduses, ühiskondlikes suhete ja kultuuris.

O lääne - euroopa – nelja suurriigi kaubanduslikud ja koloniaalhuvide konfliktid o läänemeri – ülemvõimu võitlus o kagu-euroopa – võitlus türgi ohu eest • Prantsusmaa, Inglismaa, Hispaania, Holland – võimsad
Octavianus augustus – senati antud aunimi (“suursugune”), millele lisas oma kasuisa Caesari nime (hiljem sai sellest valitseja tiitel keiser). b. Rahvakoosoleku võim vähenes: • Pärast Augustuse surma enam kokku ei kutsutudki.
Okt - Fidel Castro võim USA ja NSV • NSV tunnustab 22.okt 1962 Külm sõda kontrolljoont, USA ja Venemaa raketibaasid vastuseis likvideeritakse • USA ei valluta kuubat, tuumasõja oht püsib • Castro reziim püsib

Oktoobris - novembris (a.1939) toimusid läbirääkimised Nõukogude Liidu ja Soome vahel, sest ka neile oli tehtud vastastikuse abistamise ettepanek. Kuid Soome läbirääkijad keeldusid vastu tulemast venelaste nõudmistele.
Older half - sister, Mary, had lost her o'clock in the afternoon, and was named position as legitimate heir when Henry after both her grandmothers, Elizabeth of annulled his marriage to Mary's mother, York and Elizabeth Howard.
Oletatavasti on vanim Eestist leitud pronksese Eesti läänesaarestikus, Muhu saarel välja tulnud odaots, mis on pärit Lõuna-Uuralitest. Kuna pronks oli haruldane importkaup, jätkus ka kivikirveste valmistamine ja kasutamine.

Omapärased on pargis ka hariliku kuuse leinavorm ( Picea abies f. pendula ) ning keraja ladvaga vorm ( P. abies f. globosa ). Suurim haruldus on aga pargi lõunaosas kasvav Eesti ainus maksimovitši lepp ( Alnus maximowiczii ).
Oraator - kõnemees Panteon (kr k, ´jumalate kogum´) - ühe usundi jumalad Patriits (ld k, pater-isa) - muistsest suguvõsast pärit suursugune roomlane, Rooma vabariigi algusaegadel kuulus kogu võim riigis patriitsidele.
O poola - Leedu konflikt Vilniuse piirkonna pärast, samuti Soome püüded kaugeneda ohustatud Balti regioonist ja läheneda erapooletutele Skandinaavia riikidele, Venemaa oli väga teravalt vastuseis Balti Liidu loomisele.

Oli 53 – kõik Aafrika maad peale Maroko, küll aga Lääne-Sahara. Mitmed liikmesriigid peatavad tihti enda kuulumist organisatsiooni, tegu võib olla nt mõne kodusõjas maaga, mille valitsus ei saa liidult tunnustust.
Vote UP
-1
Vote DOWN
O esiajalugu – ajalooperiood, mille kohta puuduvad kirjalikud allikad o Ajalooline aeg – alates tsivilisatsioonide, eriti kirja tekkimisest (säilimisest) • Mille järgi periodiseerida? o poliitilised sündmused o muutused ühiskonnas o muutused majanduses o Ideede areng, kultuurilised muutused o peamised tööriistade ja tarbeesemete materjalid jne • Põhiperioodid Umbes 5 miljonit aastat tagasi-3000 aastat tagasi.
Oktoobrist - novembrini ja seejärel jättis alanev vesi endast maha pehme ning väga viljaka mudakihi. Sellist maad polnud vaja künda: täiskülvatud põllule aeti kariloomad, et nad seemne sügavamale mudasse sõtkuksid.

Omandusega on kadunud ka peremehe omandused, siis ei leita temas süüd, aga kui aken pole puruks ning riiv on terve, siis vastutab kogu süü eest majaomanik kelle kätte jäeti omand hoiule, teda käsitletakse kui varast.
Oktoobris - novembris tegeleti allkirjade kogumisega NSV Liidu seaduse eelnõu „Muudatustest ja täiendustest NSV Liidu konstitutsioonis(põhiseaduses)“ vastu, millega taheti liiduvabariikide õigusi veelgi kahandada.
Okupeeritud ida - alade ministri Alfred Rosenbergi ettepanek jagada Nõukogude Liit rahvuste asualade järgi alguses riigikomissariaatideks ja seejärel iseseisvateks riikideks põrkas ülejäänud Saksa juhtkonna vastuseisule.

Odoaker – (umbes 435 – 493) oli germaani väikepealik ja Itaalia kunigas alates 476. aastast kuni surmani. Oli viimase Lääne-Rooma keisri Romulus Augustuluse ihukaitseülem ning 476 otsustas ta viimase kukutada.
Olümpiamängudel on lisaks antiiksele hüüdlausele kasutusel ka iga korraldajamaa oma üleskutse, mille ROK oli heaks kiitnud 1897. Muide 2008 Pekingis toimuvate olümpiamängude ametlik deviis on "Üks maailm, üks unistus".
Otto i – Valitses aastail 936-973. Ta suutis jagu saada ka pikka aega Saksamaad rüüstanud ungarlastest. Ta tõusis ka kõige tugevamaks valitssejaks Lääne-Euroopas ja hakkas mõtlema keisrivõimu tugevdamisele.

Octavianus – aunimi Augustus (,,auväärne") 30ekr-14 pkr Algul riigikorraldus endine, siis loobuti rahvakoosolekute kokkukutsumisestAugustus –princeps, imperaator, keiser, sõjaväe ülemjuhataja, pontifex maximus.
Olla linnavalimistega - 60% häältest, suurim edu Tallinnas, Tartus ja Narvas ja ka Nõmmel - said rohkem kui 2/3 valijate häältest - linnavalitsuste loomisel ei üritanudki koaleeruda kellegagagi, üheparteiline vallavalitsus.
O välksõda ehk Blitzkrieg • Dunkerque´i lahing ja päästeoperatsioon o 26.05-4.06.1940 o Prantsuse lõksu jäänud vägede evakueerimine Inglismaale o Sakslaste luure ei teadnud • 22.06 sõlmiti Compeigne´i rahu

Olümpiamängudel on muutunud põhiliselt see, et osaleda võivad kõik inimesed kes täidavad olümpianormid ,olenemata soost ,vanusest või päritolust ja muutunud on ka see, et võistlusalasid on väga palju juurde tulnud.
Omandi kaitseseaduse ehk niinimetatud viie viljapea seaduse, kes üritas koristatud kolhoosi põllult pudenenud viljapäid koristada sai mahalaskmise vara konfiskeerimisega või kergendavatel asjaoludel 10 aastat vangilaagrit.
Orjad muuta - isa võis müüa orjadeks oma lapsed, vaba inimene võis muutuda orjaks kohtuotsuse põhjal(kriminaalkuritegu nt). Kui seda juhtus võrdlemisi vähe, sellel orjuse allikal polnud majanduslikku tähtsust.

Okupatsioon 1941 - 1944. Teise Maailmasõja tagajärjed eestile: Sõdurid pidid sõdima võõra lipu all, eesti rahvastik hävines tohutult, maa oli laostunu, linnad ja ettevõtted varemeis, ligi pooled põllud söötis.
Omandisse - rootslased kohustusid valvama merepiiri ning tõkestama eestlaste väljarännet Soome, mis muistses vabadusvõitluses lüüasaamise järel võis olla oluliselt suur, eriti rannapiirkondades ja saartel.
O nsvl - i imetlemisele aitasid kaasa:  Sputnik  Gagarin 1968 aasta noorrahvuslased • 1968 aastal toimusid üliõpilasrahutused USAs ja Prantsusmaal • Vägivaldseima vormi võtsid rahutused Pariisis.

Olukord teistsugune - Läti Rahvusväeosad olid lahkunud Nõukogude Venemaale ja kujutasid endast Punaarmee kõige ustavamaid sõjaväelasi. Ulmanise valitsus kuulutas välja ka mobilisatsiooni, aga mehi tuli kokku napilt.
Ordaal – jumala kohus - Inkvisitsioon – institutsioon ketserluse uurimiseks, tegelikult on protsess kohtuprotsessi tüüp, kus kohtunik küsitleb tunnistajaid - Keskaegne õigus oli suurel määral ostetav
Oak - tree and its connection to the icon of the Mother of God. The sixth chapter talks about the healing water source, and the appearance of the Mother of God in the valley, from which the source flows.

Okt 1905 – ülevenemaaline streik + Rongid seisavad, post seistab jne  16.okt 1905 tulistati meeleavaldust Uuel Turul Tallinnas (Praeguse Estonia teatri kohal). Hukkus 94 inimest, haavatud u 200 inimest.
Oliver cromwell - oli Inglise riigimees ja sõjaväelane, kelle juhtimisel kukutati Inglise monarhia ja kehtestati vabariik, mida ta juhtis Inglismaa, Šotimaa ja Iirimaa lordprotektorina 1653. aastast kuni surmani.
Otto tief – Eesti sõjaväelane ja olulisemaid poliitikuid, 18. septembril 1944 moodustatud Eesti Valitsuse peaminister, kuni ta vene vägede poolt võimult võeti, vangistati ja Eestisse sisenemine keelati.

Olümpiaprintsiip on "Tähtis pole mitte võit, vaid osavõtt". Tõenäoliselt pärineb see algupäraselt Vana-Rooma luuletaja Ovidiuse teosest "Metamorphoses". Valisin referaadi teemaks Vana-Kreeka Olümpiamängud.
Okt manifest – Venemaale parlament, põhiseadused, kodanikuõigused (õigus valida, sõnavabadus, erakonna loomise võimalus)  Eestis: Seltside meeleavaldused, esmakordselt avalikult sini-must-valge lipp.
Organisatsioon on eelkõige hea seisnud selle eest, et puhastada Eesti territoorium Nõukogude armee reostusest ja selle tagajärgedest ning hoida Eesti järeltulevatele põlvedele puhta ning loodussõbralikuna.

O 1350 - 1521 a pKr o Mexicad o 15. saj lõpuks valitsesid asteegid Mehhiko keskosa Atlandi ookeanist Vaikse ookeanini o lõdva keskvõimuga impeerium o mõjukas sõjavägi ning kasutati ka orjatööd.
Oktoobri manifest – Kirjutas alla Nikolai II manifestile, millega lubati kokku kutsuda ülevenemaaline rahvaesindus Riigiduuma ning kindlustada rahvale kodanikuvabadused,õigus luua poliitilisi organisatsioone.
Ontoloogia — kr ontos+logos, olemine+õpetus — olemisõpetus, olemise filosoofiline käsitlus, mis jätab kõrvale tunnetuse analüüsi, hõlmab mitmeid valdkondi ja suundi antiik- ajast tänapäevani.

Osa savinõusid on lihtsad ning osa kaunistatud punase või musta värvi geomeetrilise mustri või taime- , linnu-, maoornamentikaga • Terrakotat esindavad nais- või loomafiguurid • Kuld- ning hõbemündid
Oli 1865 – 66 Hellenurmes A. T. von Middendorffi perekonna koduõpetaja, 1868–72 Kuressaares ja Tartus gümnaasiumiõpetaja, 1872–80 Otepää ja 1880–1901 Peterburis eesti Jaani koguduse pastor.
O nord - Osti pantvangikriis (2002) – 40-50 Tšetšeenia terroristi võtsid pantvangi Dubrovka teatris Moskvas olnud isikud(töötajad, publik, muusikali trupi jne.) – kokku umbes 900 inimest.

Omaette teema on koonduslaagrites toimunud inimkatsed, mille teostamisel kõige kurikuulsamaks on saanud 1943-1945 Auschwitzis tegutsenud arst, Surmaingli (Todesengel) hüüdnime pälvinud Josef Mengele.
O etioopia – kommunistlik riigipööre, keiser tapeti,  Kodusõda – USA toetas vastaseid o Angola:  1974 – tuli võimule kommunistlik valitsus • Algab kodusõda – vastaseid toetab USA
Otto ii – Otto I poeg (973-983). Asendas tiitli Imperator Augustus tiitliga Imperator Romanorum (Roomlaste keiser). Tema ajal kaotati maid Elbest idas, sai saratseenidelt ja slaavlastelt lüüa.

Oktoobrirevolutsioon ehk oktoobripööre ehk Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon oli Tallinnas ja Petrogradis 5. - 8. novembril 1917 toimunud revolutsioon, millega bolševikud kukutasid Ajutise Valitsuse.
Olevus - poliitika ja jumala liitmine, korraldajal Napoleonil polnud mingit ajupesu.Direktooriumi aeg 1795- kavatsust saadud võimu enam kellelegi 1799, algas peale Robespierre surma- loovutada.
Osiris - krooniga, viljakuse jumal, inimkonna suur heategija, õpetas rahvale põlluharimist, käsitääd jne. • Isis- noor naine, kellel peas kaarjad lehmasarved ja nende vahel päikeseketas.

Ost - müügi tehing oli Saksa ordu ja Taani vahel sisuliselt ära otsustatud. Aega, mil maa oli vahetamas peremeest ja võõrvõimud omavahel kauplesid, otsustasid ära kasutada harjulased.
O 1485 - 1603, Henry VII, Henry VIII, Mary I, Elizabeth I o Wars of the Roses o Social reforms, political reforms(Parliament split into two houses: the House of Lords and the House of Commons.
Oli mongoolia – 1924. Ida-Euroopa riigid muutusid sotsialistlikeks peale Teist maailmasõda NSV Liidu “kaasabil”, st. Punaarmee ja julgeolekuorganite abil aidati kohalikud kommunistid võimule.

Optimistid on peainsener Andrei Safronov (venelane), peageoloog Suleimanov (aser), pessimist aga kontoriülem Annatuvak Tšovdurov (turkmeen). Eriti tugev oli Tšovdurovi ja Suleimanovi vastuolu.
Oratoorium - läbiva süžeega mitmeosaline vokaalsümfooniline suurteos solistidele, koorile ja orkestrile, sarnaneb ooperiga, kuid puuduvad dekoratsioonid ja lavaline tegevus, kujunes välja 17
O ediilid – avaliku korra kaitse o Kvestorid – riigikassa o Rahvatribuunid – plebeide õiguste kaitse, vetoõigus ükskõik millise riigiorgani otsusele, kui see kahjustas lihtrahva huve.

Omapärased on pastelsetes toonides saal ning hoone soklikorrusel asuv sammastega söökla (A. Särg, 2006, lk. 22-24). Hoonel on neogooti astmikviil ning neorenessanss-stiilile omased kaaraknad.
Omast 2 - 3 korda odavam Kasutatud kirjandus http://wiki.zzz.ee/index.php/India http://karavanserai.bluemoon.ee/Kultu ur/Usundid/hinduism.php http://en.wikipedia.org/wiki/India#Histo
O kesk - Euroopa riikidega, keda ähvardas Saksa agressioon. Inglismaa soovis läheneda Itaaliale, kasutades ära tõsiasja, et Mussolinile ei meeldinud Saksamaa plaan liita endaga Austria.

O maa - ema (inimene kuulub maale); pingeid maandama (maas püherdama) o Taeva-isa (vana nimega ilm) o Nende kahe kokkusaamine ehk hierofaania ehk pühaduse ilmumine on esimene äikesevihm
Ooper on   küllastunud   kirglikust   dramatismist,   energiast,   eredatest  muusikalistest kontrastidest ja vastandamistest, mis nõudsid lauljalt kõrget meisterlikkust.
Organisatsioon on inimeste rühm, mis töötab ühiste eesmärkide saavutamiseks. Organisatsioonil on 4 põhilist koostisosa: 1)inimesed, 2)tegevused, 3)siseehitus 4)ainelised ja rahalised varad.

Omavad religiooni on nii pahad, kuipalju pahemaiks saavad nad ilma religioonita!” Kuigi enamasti propageeriti inglastelt võetud deismi, kujunes see järgijate hulgas põhimõtteliseks ateismiks.
Olulised leiutised – tsellofaan, nailon, värvifilm ( nt „tuulest viidud“). Lindbergh ületas esimesena lennukiga Atlandi ookeani, lennureis muutus tavaliseks, elekter jõudis igasse kodusse.
Omada vallas - ja kinnisvara • ei tohtinud elukutset vahetada, pidid tegelema põlluharimisega • liikumisvabadus piiratud – sunnismaised, isikutunnistus puudub • perekonnanime saamine

Omakaitse - oli vabatahtlik relvastatud organisatsioon, mis tegutses Eestis 1917–1918 ning Saksa okupatsiooni ajal 1941–1944. Suvel 1941 moodustus Omakaitse põhiliselt metsavendadest.
Oludest sõltumata on tänavad aga alati inimesi täis, mis vihmastel ilmadel vaatepildi koomiliseks muudab, kuna muldkattega teed muutuvad porimülgasteks ja siis vaata inimesi nigu põrssakarja.
Otto strandman – Kujundas esimese valitsuse. Vene Põhjakorpus – maikuus mindi Narva alt pealetungile, toetas Eesti dessantvägi. Võideti edukalt tänu punaste madalale võitlusmoraalile.

O 1250 - 400 a eKr o Ameerikas vanim o Esimesed silmapaistvad linnad tekkisid Mehhiko lahe lõunarannikule o linnad olid väikesed o linnade keskmeks olid püramiidikujulised templid.
Octavianus - Peale Caesari esile tulnud valitseja, kes hakkas koos Antoniusega valitsema, kuid nende vahel tekkis kodusõda, mille ta võitis ja hakkas ainuvalitsejaks Augustuse nime all.
Oht – enamlaste tegevus ähvardas kogu impeeriumit kodusõja või täieliku anarhiaga ning alustatud sotsiaalsed eksperimendid seadsid küsimärgi alla väikerahvaste säilimise.

Ohu alahindamine – usuti, et sõda võib olla vaid lokaalne, kuna suur sõda kahjustaks rahvusvahelist majandust, poliitikud bluffisid kergekäeliste sõjaliste ähvardustega (Maroko kriisid)
Olulisimaks konstruktsiooni - ja kujunduselemendiks olid sambad, mis toetusid paari-kolme trepiastmena maapinnalt kerkivale alusplatvormile ja omakorda kandsid endal talastikku ning neile toetuvat katust.
Osariikidel on õigus luua iseseisvalt majandus- ja kultuurialaseid kontakte teiste riikidega või välisorganisatsioonidega tingimusel, et need registreeritakse vastvas föderaalasutuses.

O 1491 - 1495 Krakowi Ülikool (õigusteadus, usuteadus, astronoomia) O 1501-1503 Padova Ülikool (meditsiin, matemaatika) O 1503 sai Ferrara Ülikoolist kirikuõiguse doktori kraadi
Okt – Caporetto lahing – Itaalia üritas pealetungi A-U aladele – said lüüa Sks ja A-U vägedelt Venemaal Oktoobrirevolutsioon ja riigipööre ning Venemaa väljub sõjast
Olid sise - ja välistegurite positiivne koostoime maailmamajanduses, samuti krooni väärtuse langetamine. Seega paranes ka rahva heaolu: kasvasid sissetulekud ja vähenes tööpuudus.

Oligarhia - Mõistet on kasutatud 1990ndate aastate Venemaa kohta, kus üksikute inimeste kätte koondusid suured varandused, mille kaudu nad said kontrollida poliitilist võimu riigis.
Oligarhia – võim, mis on koondunud väikese inimeste rühma kätte Ateena mereliit – liit, mis koondas Egeuse mere rannikul ja saartel olevaid linnriike, et kaitsa end Pärsia eest
O 1888 - 1894 Gori vaimulik kool o 1894-1899 õppis Tiflise õigeusklikkus vaimulikus seminaris 7. Karjääriastmed aastatega: o 1899 Tiflisi Füüsikaobservatooriumi kontoriametnik

O epikuros – lähtus atomistide õpetusest ja väitis, kuna surm tähendab inimese hingeaatomite lagunemist, siis ei oota inimest pärast surma mitte midagi ja seda pole mõtet karta.
O notre - Dame-la-Grandé Poitiers’s o Mains, Speyer, Worms, Laachi kloostri kirik – Saksamaa o Itaalia romaani stiil kergem, dekoratiivsem, saledamad sambad, värviline marmor.
Oli kuningas ehk senjöör, kes läänistas maa suurgfeodaalidele (hertsogid, krahvid). Need omakorda läänistasid maa väikefeodaalidele (parunid). Need jagasid maa väikerüütlitele.

Oluline vahe on muidugi selles, kas näiteid kasutatakse lihtsalt kui detaile, et tekitada huvi teema vastu, või püütakse nende abil suurendada õpilase arusaamist ajaloost tervikuna.
Omamoodi veelahe - kuni selle alguseni oli olukord Eestis ääretult segane, alates juuli kuust toimus teatud rahunemine ja stabiliseerumine, sellist ilma asjata mööduvõtmist ei toimunud.
Otsapidi on haritlaskonnale tähelepanu juhtimine seotud ka väliste arengutega- 1968 Tšehhoslovakkia sündmused, kus haritlaste roll oli Praha kevade ette valmistamisel väga suur.

Olmeegid on 14.-3. saj. eKr. Mehhikos, tänapäeva Veracruzi, Tabasco jmt. osariigi alal elanud ja mitut keelt kõnelnud indiaani hõimud, Kesk-Ameerika vanima kõrgkultuuri loojad.
Omavahel ida - Euroopa. Saksamaa sai vabad käed sõjategevuse alustamiseks Lääne-Euroopas. 1.september 1939 Saksamaa alustas II maailmasõda Poolale 3. september 1939 kallaletungiga.
Orlando – Itaalia peamin; algselt kutsuti konverentsile, aga ei kaasatud otsustamisele V. Uljanov – Lenin; Rahvakomissaride Nõukogu esimees (enamlaste + vasakpoolsete koalits.

Oktoobri manifest - Tallinnas ja Tartus loodi ametiühinguorganisatsioonid, saadi luba rajada legaalselt poliitiline partei Eestis - Eesti rahvameelse eduerakonna, rahvas sai sõnavabadusi.
O kolumbus – (1451-1506) • 1492 suundus kolme karavelliga (Santa Maria, Pinta ja Nina) Andaluusiast pikale mereteele => 12. oktoober jõuti Guanahani saareni Bahama saarestikus.
Ober - Ost - saksa keelne lühend (idarinde ülemjuhataja, siin ei tähenda isikut, vaid idarinde juhatusele allutatud hõivatud piirkonda). Ühine kõigile allutatud aladele.

Oden – päikese- ja sõjajumal ning tarkuse ja luule kaitsja (ühesilmne, et saaks tarkuselättest juua, valge kuub, kaheksajalgne hobune ja oda). Tema päev oli kolmapäev.
Omanike muudatused – olid tekkinud väga palju heauskseid omanikke, et kuidas seal vahel leida sobivat varianti (90ndate maareformi suurimad probleemid). Kinnistud mis tekkisid maareformi
Oktoober1847 – 2.august1934 oli Saksamaa sõjaväelane ja riigitegelane,president aastatel 1925–1934, Tal õnnestus tagasi tõrjuda Vene vägede sissetung Ida-Preisimaale 1914.a.

Okupatsioonivõim - moodustati eesti omavalitsus, et ellu viia sakslaste korraldusi, selle eesotsa määrati Hjalmar Mäe. Keelustati poliitiline tegevus, kõiki eluvaldkondi kontrolliti.
Otsustamispuudus on noorpõlves saadud rahvusliku kasvatuse puuduste tulemus ja seejärel on see ühele või teisele võluseks muutunud abstraktsele ideele tingimusteta allumise tulemus.
Organisatsioon ehk MAFFIA . 1932.aastal valiti presidendiks F.D.Roosvelt. New Deal- majanduskasvu taastamiseks tuleb soodustada tarbimist, mis tekitab elanike sissetuleku suurenemist.

Orzeli juhtum – Poola allveelaev tili Tallinna sadamasse 15.sept. 1939. Eesti oleks pidanud allveelaeva oma kontrolli all hoidma, kuid 17.sept põgenes allveelaev Suurbritanniasse.
O usu - ja spordipidustused). Selle perioodi lõpetasid Kreeka – Pärsia sõjad (lõppesid Kreeka võiduga). Hellenid(nii nimetasid end kreeklased) barbarid(teised rahvad)
Oktoober 1956 – 7.November 1956 ( kuigi Siinai oli okupeeritud Iisraeli poolt kuni märtsini 1957) Toimumiskoht Egiptus (Siinai ja Suessi kanalipiirkond) Suurbritannia Prantsusmaa

Ohvrikivi – looduslikud või inimeste poolt õõnestatud lohud kivides, talle toodi ohvriande "Drang nach Osten" – tung itta, tähistab saksakeelse asustuse levikut 12. saj
Ohverdamine on andide toomine heatahtlikkuse saavutamiseks (et jumalatega hästi läbi saada). Targad ehk nõiad olid inimesed, kes oskasid loitsida, nõiduda ja haigusi ravida.
Opteerimine ehk Venemaa territooriumil elanud eestlased võisid valida kodakondsuse ja minna Eesti aladele, venelased Eestis võisid valida vene kodakondsuse ja minna Venemaale.

O keisririik – – tekkis 30. a eKr, kui pärast puhkenud kodusõdasid Octavianus endale võimu haaras (võttis endale nimeks Augustus). o Patriits – ld. k. patres – isad.
Obama võit on Ansipi kaotus (Äripäev, 6. november 2008) Obama võit on Ansipi kaotus (Meie maa, 11. november 2008) Edgar Savisaar: deflatsioonioht Eesti majanduses süveneb.
Oktoobri manifest - sellele kirjutas ala Nikolai II. Lubati kokku kutsuda Riigiduuma ning kindlustada rahvale kodanikuvabadused, muuhulgas ka õigus luua poliitilisi organisatsioone.

O 1991 - 1992 toimus viimane suur laienemine on seotud Nõukogude Liidu ja Jugoslaavia lagunemisega  Viimane ÜRO liige, kes võeti vastu, oli Montenegro 2006. aastal.
O mesopotaamia – põhjapoolsetel aladel sadas rohkem vihma, seega seal sai põldu harida; Pärsia lahe soisel rannikul tuli maad kuivendada; loodusvaradest – savi, pilliroog.
Octavianus - Augustus (aunimi) 33. Patroon – rikas ja mõjukas kodanik, kelle kaitse alla hakkas klient 34. Pompeius – oli kuulus vallutustega Väike-Aasias ja Süürias.

Oli achen - lossikabel. Daatumid ja sündmused:732- Poiters-Karl Martell purustas araablaste väed; 756- Kirikuriik-Pippin võitis langobarde ja andis osa riigist Paavstile.
Olulisemat on Valitsustevaheline Põgenike Komitee, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Abistamise ja Rehabilitatsiooni Valitsus ning Rahvusvaheline Põgenike Organisatsioon.
Omaga – loomakasvatus, aiandus ja kalandus etendasid linlaste majanduslikus tegevuses suurt osa. Elu linnas erines ainult väikeste variatsioonide poolest külaelust.

O foorum – linna ja kogu impeeriumi sümboolne keskus; omandas piduliku välisilme; naabrusesse rajati keiserlikud foorumid; ehitati hipodroome, amfiteatreid, teatreid.
Oktoobri manifest - Nikolai I kirjutas alla manifestile, millega lubati kokku kutsuda Riigiduuma, kindlustada rahvale kodanikuvabadused ja poliitiliste organisatsioonide lubamine.
Oli lihtsam – hõbe- või kuldküülajalgade asemel kasutati rauast esemeid, loobuti rikkalikult kujudatud kirikuriietest, siidi asemel kasutati linasest riidest rõivaid.

Olukord paranema – Tartu Ülikool kujunes taas oluliseks teaduskeskuseks, äratati ellu mitmed teadusseltsid : Õpetatud Eesti Selts, Loodusuurijate Selts, Eesti Arstide Selts.
Osman – tema valitsemisajal vallutasid os-d B-lt 1302 yenis,ehiri ja piirasid 1315 – 1324 Bursat. Piiramine kestis niikaua, kuna polnud vajalikku piiramistehnikat.
Ornamentika on geomeetriline. Mustrid on asetatud ribadena: nad asetsevad peamiselt nõu kaelal ja ülemisel osal, alumisel osal kaunistused puuduvad või on väga lihtsad.

Otti tiefi - Kasutades saksa vägede taandumist, tehti eetis 1944.a. sügisel katse taastada iseseisvus.18.sept 1944.a. astus Tallinna ametiss Otto Tiefi juhitud valitsus.
O 1837 - 1901. o Queen Victoria was regarded as the personification of contemporary morals o During the 19th century Britain became the world’s no.1 economic power.
Oli asehaldusaeg - Lisandus Paldiski maakond, Pärnust lahutati Viljandimaa ning Tartumaast lõunaosa, mil hiljem sai nimeks Võrumaa, kõik maakonnakeskused said linnaõiguse.

Omavalitsusreformi juures on oluline, et omavalitsemist ei teosta enam vaid vene aadel, vaid selles osalevad ka teised ühiskonnakihid, kuni linnakodanike ja talurahvaseisusteni välja.
Otto tief - Otto Tief VR II/3 (14. august 1889 Uusküla, Rapla vald – 5. märts 1976 Ahja, Põlva rajoon) oli Eesti Vabadussõja ajal sõjaväelane ja hiljem poliitik.
Oidipuse kompleks - on Sigmund Freudi psühhoanalüüsi teoorias esinev käsitlus, mille kohaselt poistel võib esineda alateadvuslik soov tappa oma isa ja abielluda oma emaga.

Omavahelisis riiu - ja varanõudeasju, jälgisid koormiste täitmist ning määrasid väiksemaid karistusi. Magasivili – talupoegade endi kogutud vili, mis oli ühises aidas.
Octavianus – üks Caesari poolehoidja . Octavinus oli väepealik ning 30 ekr vallutasid tema väed Egiptuse . Pärast kodusõda oli kogu Rooma riik temas võimu all .
Organistatsioonid - üle-Venemaalised. ERE jäi küll alles, aga kuna poliitika tegemise võimalused olid piiratud ilmasõja ajal, siis see oli pigem mõttekaaslaste ühendus.

O peasekretär – tema saab informeerida JNi igas küsimuses, mis tema arvates ohustab rahu ja julgeolekut (probleemitõstataja). Informeerib PAd sellest, mida JN arutab.
Opec - isee kuuluvad: Iraak, Iraan, Kuveit, Saudi-Araabia, Venetsuela, Katar, Indoneesia, Liibüa, Araabia Ühendeminraadid, Alžeeria, Nigeeria, Ekvador, Kabon.
Oscar schindler – Saksa ärimees, spioon ja Natsipartei liige, kelle nimele on kirjutatud ligi 1200 juudi päästmine holokaustist, pannes neid tööle enda tehastesse ja

Obelisk - neljakandiline võimas sammas • Kiilkiri- kivitahvli sisse kraabitud kiilukujulised kriipsud (sumerite leiutis) • Mastaba- varasem üliku haudehitis.
Organiseeritud sõjamängud ehk turniirid Kuulsaim turniirisangar: prantsuse rüütel Guillaume le Marechal Kestsid kolm päeva:ratsa,jalgsi,grupikaupa Nürid relvad rüütlikirjandus
Orjandus - olukord, mil inimene on muudetud teise isiku, riigi või organisatsiooni omandiks. Juriidiliselt peetakse orja vallasasjaks ning ta ei ole õigussubjekt.

Osa ekp - st. Nemad pooldasid liidulepingut, millega loodeti saavutada Eestile suuremat iseotsustamisõigust ja konföderaadi staatust Nõukogude Liidu koosseisus.
Olümpiaalad – esimene ala oli staadionijooks (~200m). Peagi lisandusid pikemad jooksudistantsid, maadlus, rusikavõitlus, viievõitlus, hobukaarikute võidusõidud.
Osavõtjad - 216 esindajat enamikust Euroopa riigist, peamisteks otsustajateks olid Inglismaa, Austria, Venemaa, Preisimaa, suurematest riikidest ei osalenud Türgi.

Ober - Ost jagunes 2 piirkonnaks: varem hõivatud piirkonnad (Kuramaa, Riia ja Saaremaa) allutati Baltimaade riigikomissarile, kelleks oli Alfred von Gossler.
Oblastid – rajoonide asemele moodustati, mis likvideeriti aastal 1953. 1952 muudeti endine haldusjaotus uue jaotuse kohaselt Eesti 39rajooni asemele 3 oblastit.
Oblastites - linnades jne loodi troikad, kuhu kuulus kohalik parteijuht, kohalik Nõukogu juht ja kohalik julgeolekuboss, need hakkasid ise langetama kohtuotsuseid.

Okt - s 1936 tuli opositsioon lagedale kõigesuurema avalsudega kogu vaikiva ajastu jooksul (4 riigimehe kiri Pätsile, milles näidati režiimi kitsaskohti.
Oli aasta - aastalt suurendanud migrantide koguarvu Eestis, mis vähendas eestlaste osatähtsust ühiskonnas. Sel ajal elas kogu elanikkonnast umbes 70 % linnades.
Ootamatu - Gruusias rahvas tuli tänavatele ning avaldas protesti selle vastu, et Stalinit, nende poega, kritiseeriti. Rahutused Gruusias olid päris ulatuslikud.

Okt veretöö - Linna tänavaid täitsid vabrikutööliste hulgad, saadi luba luua ametiühinguoranisatsioonid peale veretööd, näitas valitsuse suhtumist rahvasse.
Oktoobri - ja maipühi; kodudes, kuhu nõukogude võim lõplikult ei jõudnudki, võis tähistamist vältida, kuid asutuses või koolis võrdunuks see kuriteoga.
Oli anglo - saxson kes hakkas elama Suurbritannias alates 6.sajandist. Nad kutsusid Suurbritannia kaguosa, kus nad elasid Nurk-landiks:mis sai hiljem inglismaale.

Osa ida - Preisimaast koos Königsbergi linnaga läks NSVL-i koosseisu. Ülejäänud Ida-Preisimaa ja alad Oder-Neisse jõgede joonest ida pool läksid Poolale.
Organisatsioon - spordinõukogu, mis pidi lahendama olulisi spordipropaganda, poliitika jm probleeme ilma esindajatekogu sekkumiseta ning hoidma kontakti provintsiga.
Otto tief - oli Eesti Vabadussõja ajal sõjaväelane ja hiljem poliitik, viimase seadusliku Eesti Vabariigi Valitsuse moodustaja Eestis enne taasiseseisvumist.

Oktoobripööre - *Enamlased haarasid Petrogradis võimu ning kuulutasid välja Rahu-ja Maadekreedi, tagasid sellega endale elanike enamuse toetuse või passiivsuse.
Ori on peremehe meelevallas, kel on õigus tema ellu iga hetk sekkuda Ehkki ei pruugi seda palju teha, muudab teise meelevallas olek inimese orjameelseks
O oraaklid – spetsiaalsed pühamud, kust võis jumalatelt nõu küsida o Delfi oraakel – kuulsaim oraakel, asub Kesk-Kreekas Parnassose mäe kalju jalamil.

Ohuplaan on dokument, mis määrab õnnetustele reageerimise protseduurid ja kahjustuste likvideerimise meetodid ning koostatakse ohuplaneeringu tulemusena.
Organisatsioonid – IRA ja ETA: esimene nõuab Põhja-Iirimaa taasühendamist Iiri Vabariigiga ja teine nõuab iseseisvust Hispaania kirdeosas elavatele baskidele.
Ori - olid peamiselt kohustuste täitmatjätmise eest orjusesse langenud endised talupojad Ja käsitöölised ning võõramaist päritolu sõjavangid.

O galilei – (1564-1642) • Avastas Jupiteri kaaslased, selle põhjal järeldas, et Maa pöörleb ümber oma telje ning ühtlasi tiirleb ümber Päikese.
Of singapore — the major British military base in South East Asia—to the Japanese, and the largest surrender of British-led military personnel in history.
Omon - i üksused Riias rünnakut ülemnõukogu hoonele, sama päeva hommikul üritasid Pihkvast toodud dessantväelased vallutada Tallinna teletorni.

Okt 1917 – GER hävitab Caporetto lahingus ITA väed *3. Märts 1918 – Bresti rahu GER ja RUS vahel *21.märts 1918 – algas Teine Somme’i lahing.
Oktoobrirevolutsioon ehk oktoobripööre oli Tallinnas ja Petrogradis 5. – 8.novembril 1917 toimunud revolutsioon, millega bolševikud kukutasid Ajutise Valitsuse.
Orjandus – orjade hulk suurenes eelkõige vallutussõdadega 3. saj eKr. Orjatöödel oli Roomas suurem osakaal, kui Kreekas ja hellenistlikes riikides.

O machavelli – makjavellism – moraalinormidest mittehooliv poliitika (näiteks altkäemaks poliitikutele) o Galileo Galilei o Leonardo da Vinci o Rafael
Operatiivselt - jättis kohe kevadkülvi ajal osa põlde teravilja alla külvamata, eelistas kasvatada muid taimi. Hinna langus puudutas vaid toiduteravilja.
Orna - mentide mõnes elemendis on uurijad oletanud ka nende taevakehade sümboleid, millest võis oleneda põlluharijate saak (ring on päike jne).

Oktoober 1905 - Nikolai II võttis vastu dokumendi (17. oktoobri manifest). Andis Venemaa elanikele poliitilised õigused ning õiguse moodustada parteisid.
Okupatsioon 1940 - 1941, Saksa okupatsioon 1941-1944, teine Nõukogude okupatsioon 1944-1991. Tohutud inimkaotused (ligi 1/4 rahvastikust ehk 280 000 inimest).
Olümpose jumalad on kreeka mütoloogia tähtsamad jumalad, kes moodustasid taevase,Olümpose mäel elutseva perekonna . Olümpose perekond koosnes 12 jumalast.

Ordumeister on küll maa kaitse kõrgeim juht, kuid peab piiskoppidele alluma või olema neist läänisõltuvuses. Ordu ei soovinud sellest midagi kuulda.
O 17 - 18saj kuni Suur Prantsuse revolutsioon(1600-1789) o Suure Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade aeg (1789-1815) o 19 saj (1815-1900)
Oli lõuna - Eestis (Liivimaa kubermangus) talupoegade omanduses üle 80%, Põhja Eestis (Eestimaa kubermangus) 50% talumaast, osa talusid jäi rendile.

Osades käsitlustes on Veitnami sõda käsitletud laiemalt ning kaasatakse sinna ka USA ja Vietnami vahel toimunud sündmustele eelnenud ja järgnenud sündmusi.
O henrique – (1394-1460) • Tema eestvõttel asuti piki Aafrika läänerannikut purjetades otsima mereteed idamaadesse => jõudsid Bojadori neemeni.
Oidipuse kompleks – poja kiindumus emasse ja alateadlik soov tappa oma isa. 29. Sisyphose töö – lõppematu ja ränk töö. Korintose petturist kuningas.

Osriris - surnute üle kohtu mõistja, Isis- nõidused, viljakus- Seth- kõrbetuul, ebamäärane eksisteerimatu loom. Horos vc Seth kosmiline duell.
O boccaccio – (1313-1375) • 100novellist koosnev „Decameron“, kus ta pilkab asketismi ja liiderlikkust; hindab inimlikke rõõme ja naudinguid.
Okupatsioon - on võõra riigi territooriumi oma võimule allutamine ja selle oma valduses hoidmine. Okupeerida võidakse ka osa riigi territooriumist.

Olympiose preestriametisse – pääsesid ainult kolme aristokraatliku suguvõsa liikmed). Sisuliselt juhtis riigiasju lähimatel aastatel (344 – 338) aga Timoleon.
Otto i – (Suur) Heinrich I poeg, kelle viimane lasi juba oma eluajal suurfeodaalidel enda järglaseks valida. Taotles kuningavõimu tugevdamist.
O renessanss – antiikkultuuri taasväärtustamine Itaalias ja Lääne-Euroopas. o Humanism – isiksuse vabadust taotlev maailmavaade renessansiajal.

Odeion – varikatusega teatrihoone, kus korraldati muusikaettekandeid; vanima odeioni lasi ehitada Perikles 442 eKr Ateena akropoli kagunõlvale
Oktoobripööre - võimu võtmiseks moodustasid enamlased Eestimaa Sõja-Revolutsioonikomitee, mille eesotsas seisid Ivan Robtšinski ja Viktor Kingisepp.
Omaduseks on võime vastavates tingimustes seostuda üksteisega keemiliste sidemetega ning moodustada seostunud materjal ilma liimainete lisamiseta.

Ornament - Üldiselt hakkas kujutavas kunstis sel ajal domineerima geomeetriline ornament.Kaunistati tööriistu, savinõusid ja muid tarbeesemeid.
Osades linnustes on elatud ilmselt pidevalt, teised on olnud kasutusel vaid hädaohu korral (pelgupaiklinnused). Osa linnuseid on suuremad, osa väiksemad.
Otsene demokraatia – kodanikud valitsesid riiki suurel määral ise.Ametnikud ja nõukogu liikmed said palka, mis võimaldas ka vaestel poliitikas osaleda.

Otsustati pr - l teise rinde avamine, pealetungi alustamine sakslaste vastu Normandias, Nõukogude sõjavägi pidi liitlasi toetama pealetungiga idast.
O paulus - kristluse kuulutaja, kes pöördus ristiusku alles pärast Jeesuse surma ja temast sai kõige mõjukam kristluse levitaja Rooma riigis.
Olenevalt tegudest on nende tagajärjed kas halvad või head ja iga inimene saab valida, milliseid tegusid ta teeb ning seetõttu ka oma teovilja määrata.

Olulisemaid asju - lennukitega toimetati 4 meest Põhjanabale jääpangale, kus nad elasid mitu kuud jääpangal jne, polnud tegelikult teadusele oluline.
Olžass suleimenovit on ammutanud luulematerjali ajaloo, folkloori ja keele süvast, avades niimoodi kõige vahetumalt ka tänapäevaste ilmingute struktuuri.
Opsidiaan on veel parem materjal, (looduslik klaas, praegusele klaasile üsna lähedane). Are Tsirk - tulekivist asjade valmistaja, väliseestlane.

Orjad - kohustuste mitte täitmise eest orjaks langenud talupojad, kasutati vaaraode, ülikute majapidamises, sõduritena, riiklikel ehitustel.
O 900 - 1476 o arhitektuur ja käsitöö omanäolised CHIMU: o 1000 -1470 o vallutati inkade poolt o hästikorraldatud ühiskond o arhitektid
Oli nisu - või rukkileib, hirsi- või kaerapuder, hiljem ka tatrapuder, kodune juust ja peale rüüpamiseks kali või õlu. Leiba söödi palju.

Olid soomepoisid ehk eestlased, kes saksa okupatsiooni eest põgenesid soome, sest ei tahtnud kumbaski armees võidelda või siis soovisid Soomet aidata.
Olulisemad asutused - kubermanguvalitsus, kroonupalat, hoolekandevalitsus ja politseivalitsus Kubermanguvalitsus- tegeles kubermangu igapäevase juhtimisega
Osa teadlasi on seisukohal, et tõusev ülemkiht oli eelkõige ühiskonna korral- daja, kellele ülejäänud elanikkond allus esialgu vabatahtlikult.

O 1846 - 1847 oli ikaldus, millega kaasnes ka langus tööstuses, need sündmused tõid endaga kaasa töölisklassi sotsiaalse rahulolematuse.
Ohverdamine - kuna vaimude, haldjate ja jumalatega pidi hästi läbi saama, siis püüti heatahtlikkust saavutada andide toomise ehk ohverdamisega.
Oktoobripööre – enamlaste võimuhaaramine Vene riigis 1917. a. novembris (vkj oktoobri lõpus, Eestis 23.-25. okt), nõukogude võimu kehtestamine.

Osad dokumendid on pärgamendil, see on eriliselt töödeldud loomanahast (keskajal kitse- või vasikanahast) vastupida, hele, läbipaistmatu materjal.
Ost - müük keelustati, võisid sõlmida lepinguid, omada vara aga ei võinud elukutset vahetada-põlluharimine. Piiratud liikumisvabadus.
O 1920 - 1933 alkoholi keeluseadus, mis soodustas salakaubanduse, kuritegevuse ja seadusetuse kasvu o 1920 aastal said naised valimisõiguse.

O allas on prototüübiks novellis “Lukkari ja kirkkoherra” ● Üks kirjanikest, kes on püüdnud luua silda eesti ja soome rahva vahele.
Oktoobris - novembris. Nii puudutas edasine eelkõige Tallinnas elanud juute, kes koguti Patarei vanglasse ning linnalähedasse Harku laagrisse.
Olin 13 - aastane, kui ma ootamatult kaotasin isa. See veel küllaltki tugev inimene suri löögi tagajärjel. Surm oli silmapilkne ja valutu.

Ohuplaan on dokument, mis kirjeldab õnnetuste ennetusmeetmeid, õnnetustele reageerimise protseduure ja kahjustuste likvideerimise meetodeid.
Ohverdati kultus e. ohvripaikades (hiied, üksikud puud, allikad, kivid jne). Ohverdati selleks, et vaimude, haldjate ja jumalate heatahtlikust saada.
Olulist tööstuskeskust – Narva (tekstiilitööstus) ja Tallinn (metalli- ja masinatööstus). Majanduslik eeldus oli kindlasti ka raudteevõrgu olemasolu.

Ortodoksne ehk apostlik õigeusu kirik; 1453 – kiriku keskus Bütsantsist tuli Venemaale, oli seal 1917. aastani) 10.Vana-Vene riigi õitseng.
Oden – Austatud Taanis, Rootsis Götamaal – Päikese ja sõja jumal (Kolmapäev). Frej-naispooluseks Freja – viljakusejumal (reede)
Odüsseia - Odysseuse kodus Ithaka saarel ootavad teda naine Penelope( truu ootaja ja poeg Telemachos) Odysseuse ränak koju kestab 10 aastat.

Oktoobripööre - "1917: Kornilov üritas kehtestada sõjaväelist diktatuuri;Lenin,Kerenski;AjutiseVal liikmed arreteeriti, 8nov esimene nõukogude
Oli poola - meelne. Tema „Liivimaa ajaloo lühiülevaade“ on aastatetest 1558-1610 ja pühendub eeskätt Poola võimuperioodile Liivimaal.
Olümpiamängude algataja on prantsuse ajaloolane-pedagoog Pierre de Coubertin (1863-1937). Seega on kaasaegsete olümpiamängude vanuseks üksnes 118 aastat.

Ootamatu tulemuse - kõik EKP liikmeskonda kuulunud juhatuse kandidaadid said üle poolte häälte vastu ning uues juhatuses polnud ühtki EKP liiget.
Otepää lahing - Eestlaste võit *1217 -21.sept.- Madisepäeva lahing- Viljandi lähedal, Eesti kaotus, Kaupo ja Lembitu- Sakala maavanem hukkusid.
Otsene maa - alune põrgu, vaid asub kuskil põhjavööndi udus, Ookeani äärerannikul, kimmeerlaste ligiduses, kellele iial päike ei paista.

Oktoobrirevolutsioon - Ajutine valitsuse autoriteet nii madalale langenud , et mis tahes jõulise rühmituse riigipööre oleks võinud osutuda edukaks.
Omavaheline pos - de jagamine ja kohtade selgitamine ei lasnud pleenumil toimuda, pärast Beria arreteerimist avalikult isikukultusest ei kõnelda.
O anu - taevajumal, jumalate isa. o ENLIL(semiidi Bel)- tuule-, tormi-, vihma- ja piksejumal o EA- maa- aluste vete ja sügavuste isand.

Octavianus – caesari pooldaja, 30eKr vallutas egiptuse, õhendas kõik vahemeremaad oma ainuvalitsuse alla, mis tähistas vabariigi lõppu.
Oktoobri manifest – kodanikuõigused ja – vabadused ja parlament (Riigiduuma), lubada legaalselt tegutseda riigikorrale lojaalsetel erakondadel.
Olümpiamängude ava - ja lõputseremoonia, samuti kõik olümpiavõistlused, kui ROK ei ole andnud korraldajatele õigust osa võistlustest läbi viia

Omalaadseist tuntuim on Ateena akropol, mida ajalooliste seoste ning mitme kuulsa ehitise (eelkõige Parthenoni) tõttu tuntakse lihtsalt kui Akropoli.
Orkestra – laulva ja tantsiva koori asukoht, selle keskel paiknes Dionysose altar, kus enne etenduse algust veinijumalale sokk ohverdati.
Orkestra ehk ringikujuline tantsuväljak, hiljem kui tantsiv koor draamas enam ei osalenud, muutus see poolringis, praegu orkestri asukoht.

Otsal – Kabelineemel, mille ta jõudis puhastada võõrvõimu jäetud risust, et anda ruumi seal jõudsalt taastuvale Eesti loodusele.
Operatsiooni nimi on Blau, mille tegemisel lähtuti Barbossast (eelnenud rünnak). Seekordki üritati võit saavutada vaid üheainsa sõjakäiguga.
Odüsseia - see on kangelaseepos, mis räägib osa Trooja sõjast, räägib ühe kangelase raevukast käitumisest, kelle nimi on Odysseus.

Oli kaks - kolm korda kiirem kui teistes arenenud riikides 13) Finlandiseerumine- Soome kohastumine NL poliitikaga peale II maailmasõda.
Ori on ka proobleemi põhjustav oma. Erinevalt eluta asjast võis põhjustada isandale kahju ja võisid tekitada isandale maj kahju.
Orjad - > Tegelesid põllumajandusega, kaevandustes tegutsesid, olid majateenijad, oskustöölised ja isegi arstide ning õpetajatena.

Oktoobrirevolutsioon ehk Suur Sotsialistlik Oktoobripööre oli 5.-8. novembril toimunud revolutsioon, kus bolševnikud kukutasid Ajutise Valitsuse.
Okupatsioon - valdade sees külanõukogud, 1944 lõppes 1991. aastal Eesti Eesti NSV liideti Petserimaa ja Narva-tagune taasiseseisvumisega
Opritšina - riik jagati kaheks, ühes valitses vormiliselt bojaarid ja teist nim opritšinaks, kus allutati vahetult ivan julma võimule,

Otse vastupidi - osa poliitikuid saadeti maalt välja või nad tegutsesid edasi põranda all, osad ajalehed suleti Eestit nähti Venemaa osana
Oktoober 1869 – 30. jaanuar 1948), tuntud ka kui Mahatma Gandhi, oli India poliitik, kes juhtis vägivallatut võitlust Briti võimu vastu
Oli järk - järgult toimunud oma roll Jüriöö ülestõusul + Rüütelkonnad – ühe piirkonna mõisnikud hakkavad koos asju arutama.

Oli kesk - aasia päritolu, paksu pahameelt makedoonlastel ja kreeklastel , nõudis seda etiketti et kuninga ees maani maha kummardama.
Oli madu – päikesejumaluse kohta üpris tavaline kuju, sest paljudes maades sümboliseerib oma saba suus hoidev madu päikeseketast.
Olümplased – tähtsamad jumalad (Zeus oma õdede-vendade ja lastega), kes elasid Olümpose mäel (Põhja-Kreekas) b. Tähtsamad jumalad

Omased on nii see apokalüptiline arusaam kui ka Clintoni liberaalne poliitika, mõlemal oli laiade masside seas ulatuslik vastukaja.
Orkestra - plats kus esinevad näitlejad ja koorilauljad Teatrit nim täiskasvanute koolis , sest see haris neid, kes vaatamas käisid.
Otsustus - ja töökorraldus • Euroopa Sotsialistide Erakonna kõrgeim otsustuskogu on kongress, mis koguneb 2 korda 5 aasta jooksul.

O riigi - ja ühiskonnakorraldus – linnriigid kaotasid sõltumatuse, allumine suurriikide ees olevale piiramatu võimuga monarhile.
Oktoober 1623 – 21. september 1624) – Rootsi printsess ● Christina I (18. detsember 1626 – 19. aprill 1689) – Rootsi kuninganna.
Oktoobripööre - võimu võtmiseks loodi enamlaste Eestimaa Sõja-Revolutsioonikomitee, mille eesotsas olid I. Rabtšinski ja V. Kingisepp.

Olen arvamusel - kui me ei teaks seda, mida oleme teinud minevikus, ei oleks meil üldse mingit alust arvata, kuidas me käitume tulevikus.
Oluliseks konfliktiks on Austria pärilussõda (1740 – 1748), mis algab sellest, et ei aktsepteerita Maria Theresia võimu Saksa-Rooma keisrina.
Omamoodi täiuslik on ka Raffaeli maalide ülesehitus - kõikide üksikfiguuride osa ja paigutus on ideaalses kooskõlas pildi põhiiseloomuga.

Orjade olukord – võlgade katteks orjusse müüdud, linnriikide omavahelistes sõdades vangi langenud, võõrsilt sisse ostetud barbarid.
Otepää piiskopilinnus ehk Otepää linnamägi on omaette seisev küngas, mis koosneb kõrgemast lõunapoolsest ja madalamast põhjapoolsest osast.
Okt - nov)(Suessi kanali hõivamine) – Saksa- Itaalia vägede pealetung Suessi kanalile pandi seisma ja algas vastupealetung.

Osa väike - Aasiast, Balkani ps. 1453. vallutas sultan Mehmed Konstantinoopoli=Bütsantsi lõpp;K-st sai Istanbul=Türgi imp pealinn.
O kodanik – riigi täieõiguslik liige, on kohustatud riiki kaitsma ning tal on mingil määral õigus osaleda riigi valitsemises.
Obelisk - ülespoole ahenev neljatahuline kivisammas ▪. Marmor+obelisk Washingtoni linn Ameerika Ühendriikides Triin Kingu 11 c

Okupatsioon – -vald; valdade sees aastal Eesti taasiseseisvumisega külanõukogud, 1944 liideti Eesti NSV Petserimaa ja Narva-tagune
Oli linnanõukogu e. raad. Linnaelanikud jagunesid gildideks e. tsunftideks, kodakong moodustus peamiselt kaupmeestest ja käsitöölistest.
Orientatsiooni muudatuse - Eesti hakkas orienteeruma Lääne-Euroopale. Ümberorienteerumine idast lääne: Suurbritannia, Saksamaa, Rootsi, Soome.

Orjakaubandus - orjade vahetamine, müümine, kinkimine 1519. A- Hernan Corten alustas ta konkistadoorid eesotsas sõjaretke Mehhikosse.
Otto i – valitses Lääne-Euroopas aastatel 936-973. Otto suutis jagu saada juba pikka aega Saksamaad rüüstanud ungarlastest.
O kagu - ja Ida-Euroopa – konservatism võrdub pigem rahvuslusega ning ei oma sarnaseid jooni Lääne-Euroopa konservatismiga.

Oktoober 1890 – 28. märts 1968 • West Pointi Sõjakool, 1915 • Abiellus 1916 • Kaks last • Sõjaväelane, leitnant, poliitik
Olümpiavõitjad on tänapäevalgi suure au sees, kaasmaalaste silmis on nad rahvuslik uhkus, nad on meie iidolid, kangelased ja eeskujud.
Opetšankanu – pohatanide hõimupealik, kes oli t..d.o esimene, kes asus 1618 aastal organiseerima valgete väljaajamist ameerikast.

Oranje willem – Hollandi valitseja , kes kirjutas alla dokumendile „Õiguste Deklaratsioon“ ja sai sellega inglismaa valitsejaks.
O loodeväil – meretee Atlandi ookeanist Vaiksesse ookeani piki Põhja-Jäämeres Põhja- Ameerika ranniku lähedal asuvaid väinu.
O põhja – Euroopa (barbaalne) o Lõuna – Eurooopa (arenenud ning kultuurne) • Selline mõiste hakkas muutuma 18. sajandil.

O usa on liberalismi võidukäigu maa, sest seal on olnud piisavalt ressursse liberalismi lubatud vabadustele katte andmiseks.
Okt - 5. Nov – El-Alameini lahing Egiptuses, kus briti väed asusid pealetungile, surudes Saksa-Itaalia väed Tuneesiasse.
Olmeekidest on ka mitmeid pärandeid: tuntud on nende hiigelsuured kivipead, mis on välja raiutud 10-30 tonnistest kivimürakatest.

Olmützi alandus – 1850 – Venemaa sekkumine Saksamaa ühendamisse, ei tahtnud tugeva Saksa riigi loomist, juhtiv roll läks Austriale
Omakaitse – vabatahtlikest koosnev väeosa 23. veebruari õhtul loeti Pärnus „Endla“ teatri rõdul ette Iseseisvusmanifest.
Omakaitse – vabatahtlik relvastatud organisatsioon, mis tegutses Eestis 1917-1918 ning Saksa okupatsiooni eel ja ajal 1941-1944.

Oranje willem - hollandi valitseja,ta tuli oma laevastikuga inglismaale ja järgmisel aastal ta krooniti inglise kuningaks WilliamIII.
Orjad ehk träälid võisid muutuda need isikud kes olid sõjavangid, võlgnikud ja karistusest lahti ostetud surmamõistetud.
Obelisk - neljakandiline sammas Elu ajal elati täisväärtuslikku elu, peale surma oli rõõmutu oleskelu sünges allmaailmas.

Oguus – muiasturgi keelest  suguharu (ok – suguharu, z on mitmuse tunnus). Seldžukid ja osmanid kujunenud oguusidest.
Olukord lähis - Idas 1947.a. novembris otsustati ÜRO Peaassambleel, et Palestiina tuleb jagada araabia ja loodava juudi riigi vahel.
Omapärase renessanss - kunstiga. 15. sajandil puhkes õitsele ka Madalmaade (laias laastus praegused Belgia, Holland ja Luksemburg) kultuur.

Omavalitsus – rüütelkonnad, aadlimatriklid, justiitskolleegium, säilis linnade omavalitsus, väikelinnad mõisniku võimu all)
Omostes - toores, toorelt sööv Dionysus. Seda seostati ohvrilooma (metsloom) lõhkirebimist tükkhaaval ja toorelt söömist.
Organisatsiooni kavatsused on minu arvates alati heatahtlikud olnud, aga mõnel puhul pole lihtsalt võimalik situatsiooni rahumeelselt lahendada.

Oli eesti - Rootsi viljaait ,sealkasvas eriti hästi rukis ,mida saadeti enamasti Rootsi ,et seda teiste kaupade vastu vahetada.
Oli ida - Euroopa keskmisel tasemel ja ligilähedaselt sama kõrge kui Ungaris, Poolas, Lätis, ent kõrgem kui Balkanimaades.
O thor - taevajumal o Oden- päikese- ja sõjajumal o Frej/Freja- viljakusejumal o Hiiglane Loke- kuri jõud 2.Suurbritannia

Oktoobri sündmustele on isa mällu sööbinud pilt temast ja teistest kolonnlastest, kes seisid praeguse Jüri ja Vabaduse tänava nurgal.
Oli ekp - s kujunenud kriis, mis lahenes parteijuhi K. Vaino tagandamisega ja eestimeelse Vaino Väljase ametisse astumisega.
Olnudki – mindi Itaaliasse jne kuid lapse eest hoolitsemist või midagi muud, mis oleks tõestanud lapse olemasolu, polnud.

Oregoni piirkond - 1846, Louisiana ostutehingu piirkond-1803, Florida- 1819, Mehhiko- 1822, California jt Mehhikolt saadud alad 1848,
Orjad – Tegutsesid põllumajanduses, kaevandustes, majateenijatena, oskustöölistena ja isegi arstide ning õpetajatena.
Orjad – kohustuste täitmatajätmise eest orjastatud endised talupojad ja käsitöölised või siis võõramaised vangid.

Oktoober 1919 – maaseadus, sellega balti-saksa mõisad koos inventaaridega võeti neilt ära ja jagati välja eesti talurahvale.
Oktoobrimanifest - 1905: rahvarahutuste tulem dem vabad isikupuutumatuse, laiendati valimisõigust Riigiduumale seaduslikud õigused.
Over - wintering in camps and the control of extensive areas of land became characteristic of Viking activity in England.

Okupatsioon - võõra riigi territooriumi oma võimule allutamine ja selle oma valduses hoidmine ning seal enese kindlustamine.
Oli 1783 - 1796 kehtinud nn asehalduskord, mil Baltimaade õiguslikku korrladust taheti lähendada muu Venemaa korraldusele.
Omavahelised abielud on keelatud. Arvukad kastid grupeeruvad omakorda neljaks suuremaks seisuseks. Kastide koguarv ulatub umbes 3000-ni.

Orgkomiteed on juhtinud Evald Kaldalu, Jaan Kork,Roobert Närska, Valter Johanson, Tõnu Toim, Rein Kuku, Enn Liba, Heino Saar.
Otepää on teda ümbritseva turismipiirkonna süda, kus aktiivne elu tuksub aastaringselt, pisut elavamalt talvel ja suvel.
Ohvrikividel on sageli lohukesi, kuhu ohvriloomade veri püsima jäi. Kivile asetati toitu või raha või põletati ohvriloomi.

Osa uuri - jaid arvab, et need võisid kajastada selleaegsete inimeste iluideaali, ja nimetab kujukesi kiviaja Venus- teks.
Oktoobrirevolutsioon – 17. oktoobril VM'l toimunud revolutsioon, mille käigus tulid võimule kommunistid, jäid võimule kuni 1991.
Ori on peremehe meelevallas, ja kuigi peremees ei pruugi teda palju käskida/keelata, on tal ikkagi õigus seda teha.

O kopernik – (1473-1543) • Järeldus, et taevakehad tiirlevad ümber Päikese, pööreldes samal ajal ümber oma telje.
Okupatsioon - vägivallaga sissetung ja territooriumi ära võtmine 14 ja 16 juuni 1940 NL esitas ultimaatumi baltiriikidele
Olukord selleks on sobiv, Rootsil puuduvad mõjuvõimu laiendada ida suunas hetkel liitlased, ka kuningas on noor ja kogenematu.

Optimaalne väljakutse on selline, millega on võimalik hakkama saada ning mis toob omakorda pärast lahen- damist kaasa uue probleemi.
Orbiit on retrograadne ja tugevalt elliptiline ning sumerite järgi tuleb ta Päikese lähedusse iga 3600 aasta järel.
Org - st erimeelne konglomeraat, oli erinevaid vaateid, kõigi väidetega polemiseerides sai Lenin kiiresti tuntuks.

Orjad – võlgade katteks orjusse langenud, sõjalisel teel vangi sattunud; Kreekas kasutati suuresti orjatööjõudu
O 1800 - 400 eKr o drenaaažisüst, terrassid, kivipüramiid-tempel, kuldehted, olmeekide kaasaegne, Andide emakultuur
O ketšua - indiaani hõimud jõudsid 13.saj alguses Andide mäestiku viljakatesse orgudesse ja asutasid seal linnriigid.

Odin – sõja ja päiksejumal Thor–taeva ja piksejumal,Frej–rahu,jõukuse viljakus. Ohverdati inimesi ja loomi.
Okaskroon -  Kristus pidi kandma okaskrooni enne ristilöömist, seetõttu on  ka see ristilöömise sümbol.
Oli 1851 – 1859 Preisi saadik Frankfurdi liidupäeval, 1859– 1862 Venemaal ja seejärel lühikest aega Prantsusmaal.

Orust on leitud 2500 loomapiltidega kivipitsatit, pealised induslaste kirjas, võimalik, et neid kasutasid kaupmehed.
Ostia – meresadam Tiberi jõe suudmealal 27 km Roomast; arheoloogid on suure osa antiiksest linnast välja kaevanud
Ovra –  Itaalia salapolitsei. Mussolini poolt loodud. Pidi peatame igasuguse fašismi vastase tegevuse.

O erasmus – (1466-1536) • Avaldas kommentaaridega Uue Testamendi kreekakeelse teksti ja tõlkis selle ladina keelde.
Ojamaal on asustus paiknenud samal kohal alates hiljemalt 6. sajandist, parema põllumaaga aladel alates pronksiajast.
Okaspuude erakonnale on antud 1 mandaat ning sellest erakonnast ei ole keegi lihtkvoodi (isikumandaadi) alusel seda ära kasutanud.

Oktoobripööre - enamlased moodustasid 1917. okt. Eestimaa Sõja- Revolutsioonikomitee> Ivan Rabtšinski ja Viktor Kingisepp.
Osa pealvee - laevadest olid ajutiselt lahingvõimetud, siis jäid õhurünnakust puutumata allveelavad ja lennukikandjad.
Osce - Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon asutati 1975 ühiselt NATO ja Nõukogude bloki riikide poolt.

Octavianus - valitses Rooma riigi läänepoolsete osade üle.Võitis Kreeka rannikuvetes Actiumi neeme juures Antoniust.
Orjad - kasutati vaarao ja ülikute majapidamistes, templite valdustes, suurtel riiklikel ehitustel ja sõduritena.
O metallurgia - , mäetööstus- ja masinaehitusettevõtete, raudteede ja kanalite ehitamine toimus tööarmee jõududega.

Ohuks on vaid taimejuurte kasvamine läbi katuse; selle vältimiseks peab kasutama antiseptitud bituumenmastiksit.
Oktoobripööre - 26.okt teostasid enamlased ehk bolševikud eesotsas Leniniga riigipöörde Petrogradis ja haarasid võimu.
Oliver cromwell - oli Inglise riigimees ja sõjaväelane, kelle juhtimisel kukutati Inglise monarhia ja kehtestati vabariik.

Oluline roll on naftal, mis tegi hulga islamiriike rikkaks, ning islamimaad mõistsid kui suur on nende võim tegelikult.
Olulisemat - eestluse teadvust ja tungi iseseisvusele, mis järgnenud iseseisvusaastatel olid eestlase hinge juurdunud.
Olümpiamängud – ülekreekalised võistlused, peeti kõigis linnriikides usupidustuste käigus. Osalesid ainult hellenid.

Osirise kohus - šaakalikujuline Anubis mõõtis kaaluga, kas surnu süda on kergem või raskem kui maailmakorraldus Maat.
Otsuse kriitikutele on vastuväited juba olemas (eriti oluline, kui vaja nõusolekut kõrgemalt organilt või selgitada rahvale)
O 1946 - 1954 Indo-Hiina sõda, mille käigus Prantsusmaa püüdis peatada oma koloonia Indo- Hiina iseseisvumist.

Objektiivset põhjendust on raske anda, kuid leian, et riikide jagamine omavahel nagu mingite kommide, on igatahes mitte väga kena.
Octavianuse aunimetus – Augustus (auväärne) – rahuperiood, majanduslik õitseng, pühendus riigi sisemisele korrastamisele.
Odoaker - germaani väepealik ja Itaalia kuningas 5.saj Romulus Augustulus – viimane Lääne-Rooma keiser 5. saj

Otsene valitsemine - selle korral määrati kohalikud ametisse suvaliselt, arvestamata seniseid traditsioone ja võimusuhteid.
O 1904 - 1905 Vene-Jaapani sõjas lõi Venemaad (ja sai oma mõjusfääri Mandžuuria). o 1910 annekteeris Korea.
O lõuna - Eesti kuulus Saksa-Rooma riigi keisrile o Põhja-Eesti kuulus Taanile Jüriöö ülestõus (1343–1345)

Oktoobrirevolutsioon - kommunistide vägivaldne võimuhaaramine Venemaal 1917. aasta novembris (vana kalendri järgi oktoobris)
Oli 1918 – 1919 Vabadussõjas Tartu kooliõpilaste pataljoni (Tartu vabatahtlike pataljoni (110-120 meest) ülem.
Oli 36 - aastane . Shaw kirjutas selle ühe tuttava lavastaja õhutusel, kes talle kurtis oma repertuaariraskusi.

Olid 1949 - 1955-ndad aastad, kuna 1949.aasta märtsis toimus küüditamine ja sellele järgnes kolhoosidesse minek.
Oome ehk tavaelu Tavaelu oli vanal ajal lihtne , lapsed valvasid tuld , emad korjasid marju ja muud söödavat.
Operatsioon sulatina ehk Operatsioon Valatud Tina on Iisraeli Kaitsejõudude sõjaline operatsioon Ḩamasi vastu Gaza tsoonis.

O preetorid – tegelesid õigusemõistmisega, kuid võisid samuti sõjaväge juhtida ja vajadusel konsulit asendada.
Objektiivsus tähendab minu jaoks maailma reaalsuse tunnetamist, mis ei ole sõltuv mõtlejast ja tema emotsioonidest.
Odysseus - Leidlik, kõneosav ja vapper kreeka kangelane Trooja sõjas, Ithaka saare valitseja, Penelope abikaasa.

Odysseust on maalikunstis palju kujutatud koos eri naistega – Kalypsoga, Kirkega, Penelopega, samuti sireenidega.
Omavalitsuste esinduskogusid – volikogusid – ning kohalike omavalitsuste funktsioonid pandi linnapeadele, maa- ja vallavanematele.
Operatsioonid - Gorlice operatsioon, Jüüti merelahing, Somme i lahing, Marne i lahing, piirilahing, positsioonisõda.

Ordu vaimulikud – regulaarvaimulikud ehk mungad (ordo =kord). Mungad annavad mungatõotuse, alluda Ordu distsipliinile.
Orienteeruvad kaptenid - metskaptenid-, pikemad merereisid eeldasid aga põhjalikumat ettevalmistust ning merekaartide tundmist.
Ostia sadam - Rooma sadamalinn Ostia, seal oli palju odavaid puust, kivist tehtud üürimajad vaesemate majutamiseks.

Otsedemokraatia on demokraatia vanim vorm, kus kodanikud osalevad vahetult poliitiliste otsuste vastuvõtmise protsessis.
O desarmeerimine – Sõjastaabikomitee (SSK) korraldused; relvastuse reguleerimise süsteem – desarmeerimiskonverents.
O lääne – Euroopa (vana Põhja-Euroopa) – arenenud o Ida – Euroopa (vana Lõuna-Euroopa) – maha jäänud

Odessa - Nikolao Iasi ehitada šamparetehase Väliselt paistis, et Venemaa areneb hästi, tegelikult aga mitte.
Oktoobripööre - 25. Okt. 1917 võimule tulevad bolševikud, kes lubasid Venemaa sõjast välja tuua mida nad ka tegid.
Olid maa - alused. Algab Vana-Riik, algab 3. dünastiast kestab kuni 2200 e.m.a ja siis ehitatakse ka püramiide.

Oraakel – püha ennustuspaik, kus võis jumalatelt ka nõu küsida; kõige kuulsam oli Apolloni tempel Delfis,
O animism - usuti elusolendite ning elutute esemete (sealhulgas taeva ja maa) ja loodusnähtuste hingestatusesse.
Oli 1686 – 1687 Liivimaa kuberner, 1687–1695 Liivimaa kindralkuberner, 1690–1695 Tartu Ülikooli kantsler.

Okstest – sel päeval tehtud vihad maitsesid lammastele rohkem Selleks ajaks pidid talinisu külvatud olema.
Oli kuningavõimujumalseth – oli Horose rivaal, oli tormi, eelkõige kõrbetormi, jumal, üldiselt esindas kurja jumalatüüpi.
Olulised teosed on veel näidend „Caligula“ ja romaan „Langus“.  1957. a sai Camus Nobeli kirjandusauhinna.

Oliver cromwell - 1653 pika parlamendi lõpp puritaanid 1653-58 Cromwelli diktatuur lordprotektor 1658 Cromwelli surm
Olümpos - täieliku õndsuse paik,kuulati Apolloni lüürat,nauditi ambroosiat ja nektarit,esinesid muusad ja
Orjad – üksikud sõjavangid või põhimass? 1225 saarlaste ja ordu lepingus mainitud “orjade meest”.

Ortodoksne luterlus – luteriusu põhimõtetest hoiti äärmiselt täpselt kinni ja igasugust kõrvalekaldumist tauniti.
Osadeks – minoiliseks ehk Minose kultuuriks Kreeta saarel ja hilisemaks Mükeene kultuuriks Kreeka mandril.
O noorsoomlased – käremeelsed, mässajad, vastuhakkajad, Kasutasid Rootsi keelt o Soome Sotsialistid: töölised.

Ohuallikad - suurimaks ohuallikaks peeti kommunistliku venemaad, mõningat ohtu nähti ka natslikkus saksamaas.
Oktoobri manifest - venemaale parlament, põhiseadus ja kodanikuõigused • rahvaasemike koosolek mis lõhened kaheks
Omariiklust on vaja. Senisest enam oli selles rõhutatud, et Eesti peab jääma käimasolevas I MS erapooletuks.

Okt - 1.dets. 1943.a. • Teheranis(Iraanis) • lääneliitlased ja NSVL Roosevelt, Stalin, Churchill.
Oktoober 1933 – Vabadussõjalaste poolt koostatud põhiseaduse parandused rahvahääletuse poolt heakskiidetud.
Oktoobrist 2008 on Tallinnas asuv NATO küberkaitsega tegelev keskus ametlikult akrediteeritud kui NATO oivakeskus.

Olukord ühiskonnas on küll paranenud, aga ikkagi on olemas inimesed, kes kiusavad taga teisi nende erinevuse pärast.
Olulisemaid loodusressursse - savi(ja pilliroog). See oli peamine ehitusmaterjal ja sellest tehtud savitahvlliteleka kirjutati.
Omaette väljendusvõime on värvidel, kui kunstnik püüab oma tundeid ja meeleolusid väljendada eelkõige värvide läbi.

Omavahelisi riiu - ja varanõudeasju, nõudsid sisse mõisakoormisi ning karistasid väiksemate ülesastumiste eest.
Organisatsioonid - 1.1948.a.märtsis sõlmisid Suurbritannia, Prantsusmaa,Belgis,Holland ja Luksemburg Lääneliidu.
Orlov - revolutsioon, likvideeris Läänemaa rahutused Mihhail Zinovjev-venestamine, vene keelne haridus.

Ottode reichskirche – Otto I hakkas looma vaimulikke vürstkondi, et tugevdada kuningavõimu võitluses hertsogitega.
Oder - Neisse joon – Potsdam’i konverentsil otsustatud piiri Saksamaa ja Poola vahel nimetus (1945)
Oktoobris - novembris, eriti enne mardipäeva, mõnikord aga juba perioodil, mis algab pärast mihklipäeva.

Olid hetäärid e. armukesed,kaaslannad. Usk, Kreeka jumalad:olid inimese moodi nii välimuselt kui ka iseloomult.
Olulisemad saared on Sjælland, kus asub riigi pealinn Kopenhaagen, Fyn ning veidi eemal Läänemeres asuv Bornholm.
Organisatsioonikultuur on kogum hoiakutest, uskumustest, väärtustest ja normidest, mida organisatsiooniliikmed jagavad.

Ornament on võrdlemisi tagasihoidlik, mõnevõrra esineb vaid lohke ja erinevaid täkkeid nõude ülaosas.
Orpheuse müsteeriumid – hinge taaskehastumine lõputus sündide ahelas, millest võib vabaneda elades vooruslikku elu.
O mõishärrus ehk , mille korral kasutasid talupojad ainult väikest maalappi ning suurem osa jäi mõisamaaks.

Odoaker - umbes 435 – 493 oli germaani väepealik ja Itaalia kuningas alates 476. aastast kuni surmani.
Ohuplaani olemasolu on kohustuslik igale teabeasutusele. Arhiivide korral on see nõue sätestatud arhiivieeskirjaga.
Oktoober 1917 – 1922: Nõukogude Venemaa Pärast 1922 – 1991: Nõukogude Liit ehk NSVL (NL ei ole lubatud!)

Oligi - rahvakooli edendamise kõrval- Baltimaade luteri kiriku aktiivsuse suurenemise üheks märgiks.
Omaette tähendus on fosforiidisõjal Eesti ühiskonna hoiakute ja käitumise kujundajana 1980-date aastate lõpus.
O sin - kuujumal, hoolitses kalendri eest, valdas taevalikku tarkust, oskas tähtede järgi ennustada.

O vanasoomlased – alalhoidlikud soomlased (nad ei tahtnud tülli minna, kartsid et mäss teeb asjad hullemaks.
Oktoobrirev - i mõjul rev. Liikumine, samal ajal kasvasid järsult USA kapitalimahutused (1913. a. 40 milj.
Omakroda on ka abiks täppis ja loodusteadused. Ajaloo abiteadusteks on veel dendrokronoloogiline skaala.

Operett on sõnalavastusele alla jäänud, tugevamad operetijõud on lahkunud, raskusi on ka orkestriga.
Ordumeistriks poola - sõbralik Gotthard Kettler, kes üritas leida raha ja sõjaväge, et venelastele vastu hakata.
Ori – inimene, kellel puudus isiklik vabadus ja pidi tasuta töötama oma isanda-orjapidaja heaks.

Ohvrikivid - pealispinnal olid kas looduslikud või inimese poolt õõnestaud 0,2-1m läbimõõduga lohud.
Olukord 1719 - 1720 Katkestati liit Holstein-Gottorpiga ja osteti tagasi Ees-Pommeri alad ning Wismari linn.
Olümpiamängud – iga nelja aasta tagant, pidustused Zeusi auks; osalesid ainult hellenid, naised ei tohtinud

Orjad - Töötasid vaarao majapidamises, osalesidsuurtel ehitustöödel ja vahel olid isegi sõdurid.
Oda on olnud läbi muinasaja kõige levinum relv, seda nii eestlaste kui ka teiste rahvaste käes.
Odysseys - Odysseus’ name means “trouble” in Greek, referring to both the giving and receiving of

Ohuplaan on tihedalt seotud säilitamise teiste aspektidega ning moodustab olulise osa säilituskavast.
Oktoobril 1929 - New Yorgi börsil paanika - müüdi väärtpabereid, mille hinnad langesid tohutu kiirusega.
Oli lääne - Euroopas sõdade (Saja-aastane sõda:Inglise ja Prantsuse dünastia vahel 1337-1453, sellep.

Olin 13 - aastane, kui kirjutsie koolis olin. Siis oli ametis juba poeg Märt, aga Aadu ise elas veel.
Omavalitsusasutuste – Maanõukogu ning Maavalitsuse – loomise, hakkasid Eesti poliitikud tulemusi kindlustama.
Osaline heastamine ehk rehabiliteerimine, kolhoosikord, kohanemine süsteemiga, Eestist sai näidisliiduvabariik.

O bruno – (1548-1600) • Väitis, et Päikesesüsteem pole ainus, vaid üks paljudest maailmadest.
Oktoobrirevolutsioon ehk oktoobripööre ehk Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon oli Tallinnas ja Petrogradis.
Okupatsioon - vägivaldne võimu kehtestamine 7.12.1941 Jaapani rünnak Havai saarestikus Pearl Harborile

Olemuselt on see esteetiline ideaal, kokku punutud kirevast fantaasiast ja hingeülendavast tundmusest.
Oli vana - Rooma keiser 16. jaanuarist 27 eKr 19. augustini 14 pKr. Augustus oli esimene Rooma keiser.
Otsustavalt riigipöördekatse – augustiputši – vastu välja ja mõne päevaga poliitiline segadus riigis likvideeriti.

Oktoober 1791 – 21. september 1792), mille koosoleku ajal oli Prantsusmaal konstitutsiooniline monarhia.
Oli juhtu - meid, kus lubati pakkida õige vähest ja inimesed veeti koguni paljaste kätega autodele.
Ordoviitsiumi – siluri väljasuremist, mille käigus suri välja 60% meres elanud selgrootute liikidest.

Originaalist on tehtud ärakiri, millest on säilinud 5 erinevat ärakirja, kuulsaim on Zamoyski koodeks.
Otse vastupidi - osa poliitikuid saadeti maalt välja või nad tegutsesid edasi põranda all, osad ajalehed
Okt – Lääne-Eesti saared sakslaste käes  26. okt – Petrogradis võim VSDT(b)P kätte,

Oluline vaherahu on Augsburgi usurahu (1555): kohalik territoriaalvürst määrab oma alamate usutunnistuse.
Olümpiamängudel on tähtis koht kreeklaste südames veel sellegi tõttu, et mängude jörgi arvestati aega.
Orjus on institutsioon( õiguslik vahekord). Prja seisus on kultuurlüh seadustega määratletud.

Orkestrae e. Ringikujuline tantsuväljak,samasugune nagu see ,kus esinesid kooliüürika ettekandajad
Osa soome - ugrilasi jõudis välja Läänemere äärde, need olid eestlaste ja soomlaste esivanemad.
O hungvupingid – punavalvurid, ehk isikud kes hävitasid kõik vana, ning postitasid Mao Zedongi pilte.

Odüsseus - Ithaka saare valitseja,Penelope abikaasa,Telemachose isa.Ithaka-saar Joonia saarestikus.
Oktoobrilapsed –   Nõukogude liidu noorteorganisatsioon, kuhu kuulusid 7­10 aastased lapsed.
Olev kolumbuse - eelne maakaart neist Uue Maailma maadest, millised avastas Leifr Eiriksson 11. sajandil.

Oli kirjutatud – “leping Viini diplomaatiaga”, kuid reaalset abi liitlase poolt Saksamaa ei saanud.
Olid linnriigid e. polised. Põhja- Kreekas Olympose mägi, Kesk-Kreeka ühendab Peloponnesose maakitsust.
Olnud 51 – Mart Laari pole saanud vajalikke ajal, siis tehti kaks Lätis on vene keelsed toetusi.

Osiris - surnute, allilma ja ülestõusmise jumal Horos pistrikupeaga jumal, keda kehastas vaarao
Othello on tark, avara silmaringiga inimene, kes on elanud sõjameheelu ja rännanud kaugeil mail.
O taanlastele – Rävala – Harju o Paavstile – Viru-, Järva- ja Läänemaa o Paavsti asehaldurile

Octavianuse käes – vabariiklik kord saab lõplikult läbi – Octavianusest saab keiser nimega Augustus.
Okupatsioon - kui vastane hõlmab teise riigi amad kummaline sõda-saksa prantsuse sõda1 sept 1939-
Oli leitnant - kolonel 1794. aastast, pärast teenimist erinevate kõrgemate ohvitseride assistendina.

Orjad – Tegelesid põllumajandusega, et põllumajandus saadusi jätkuks, hidsid riiki toiduga
Ornament on kammipiide sarnase templiga tõmmatud joon, mis on sellele ajastule väga iseloomulik.
Oskar luts on sündinud 1887.aastal ja suri aastal 1953. Ta on paljude põlvkondade lemmik kirjanik.

Otsustav vene - Rootsi merelahing 1721. allkirjastati Soomes Uusikaupunki rahu – Põhjasõda lõppes.
Odüsseia on vanakreeka eepos, milles kirjeldatakse Odysseuse eksirännakuid pärast Trooja sõda.
Olümpiamängud – ülekreekalised spordivõistlused jumalate auks, sel ajal kehtis ülekreekaline rahu

Omaduseks on põhjuslikult paratamatu dünaamika, ei saa mingil juhul olla tahtevabaduse allikaks.
Omavahelised proportsioonid on ebaloomulikud. Kuju figuurikäsitlus on lihtsustatud – pea on suur, keha on väike.
Orduvennad - > Ugandi, piiskopiväed -> Sakala, eestlased üritasid vastu tungida, aga said lüüa.

Otsuses on kirjas ka see, et Kingissepp hakkas Palmile revolvriga vastu, eesmärgiga ta surmata.
O stoistlik – maailmas on kõik vääramatu, kuid õiglase jumaliku korra järgi ette määratud.
Okt 1917 – oktoobripööre - enamlased viisid läbi relvastatud riigipöörde, võtsid võimu.

Olümplased – tähtsamad jumalad, kes elasid olümpose mäel (Zeus oma õdede-vendade ja lastega)
Omaette küsimustering on see, kuidas historiograafias ja belletristikas on Jüriöö ülestõusu käsitletud.
Omavalitsus –  raad 5. oma kohtusüsteem 6. oma kaitse 7. oli ka müntide vermimise õigus

Oraaklid - spetsiaalsed pühamud Vana-Kreekas, kus võis jumalatelt preestri kaudu nõu küsida.
Osa linnad - munitsiipiumi staatus - säilis omavalitsus, kodanikele anti Rooma kodanike õigused.
Octavius - Augustus sünninimi Gaius Octavius ( 23. september 63 eKr – 19. august 14 pKr) oli

Oktoober 1933 – rahvahääletus kiitis heaks põhiseaduse parandused (need olid koostanud vapsid).
Oktoobris - novembris. Oluline oli mustuse ja laiskuse minema saatmine kaltsu- ja õlenukkudena.
Omaette viilu - või poolviiluga (vahel ka lameda katusega) hooneosas, mida nimetati väravahooneks.

Osiris - Ra võimupärija, allmaailma valitseja, viljakuse jumal, üks armastatumaid jumalusi
Oksendamist – juba söödud toit oksendati spetsiaalselt selleks mõeldud suurtesse anumatesse.
Okt 1905 – manifest, demokraatilikud vabadused, Riigiduuma valimised, alles III jäi püsima

Olav tryggvason - Norra kuningas, oli nooruses Eestis oli, kodumaal püüdis ta ristiusku kehtestada.
Olid aristokraadid – auväärse päritoluga suurmaaomanikud, kelle põlde harisid orjad ja sõltlased.
Olümpiarahu – Olümpias ei tohtinud relvi kanda ega kellegi sinnapääsu relva jõul takistada.

Ovra - Mussolini loodud salapolitse, mis pidi peatama igasuguse fašismi vastase liikumise
O athena – sõjajumalanna o Aphrodite-ilus, armastuse, seksuaalsuse ja viljakuse jumalanna.
O paavst – katoliku kiriku pea Algselt oli Rooma piiskop samal pulgal teiste piiskoppidega.

O shakespeare – (1564-1616) • Kujutas inimlikke kirgi nende sageli traagiliste tagajärgedega.
Odoaker – germaani väepealik, kes kukutas viimase lääne-rooma keisri romulus augustuse.
Ohvriallikas – Püha veekogu, millel arvati maagilisi omadusi olevat, ja kuhu ohvriande visati.

Okt 1517 - Martin Luther lõi lossikiriku uksele 95 oma vaateid seletavat ladinakeelset teesi
Okupatsioon – ebaseaduslik maa hõivamine Tartu Maks – maks vene tsaarile iga meeshinge eest
Okupatsioon - võõra riigi või selle osa hõivamine ja kontrollimine teise riigi relvajõudega

Olemasoleval kujul on veskikere koos sisemusega suhteliselt korras, kuid arvestatav on selle hävimine.
Osavõtjaga venemaa - meelne ''rahva tahte miiting'', millel avaldati meelt Ukraina uute võimude vastu.
Otsustuskogu on kongress, mis väärtustamine, inimeste võrdsus koguneb 2 korda 5 aasta jooksul.

Ottode renessanss – Tugeva keskvõimuga ottoonid üritasid taastada antiikaegset kunsti ja kultuuri.
Oli kiriku - ehk paavstiriigi valitseja ja on Vatikani linnriigi pea. 1. paavst Püha Peetrus.
Olümpiamängud – suurejoonelised spordi ja usupidustused vanas kreekas mida peeti apolloni mäel

Omaabi ehk kui muul viisil õigust ei saadud, võis pidada selle nimel reeglistatud sõda.
Oraaklit – kohta, kus teadmised tulevaste asjade kohta otsekui maas seest välja voolasid.
Osadel on ka mehed peal, aga üldjuhul nad ei ole tähelepanu keskpunktis ja on väikesed.

Otsustav on Plataia lahing, mis vabastas Euroopa-Kreeka. Kreeklased asusid ise pealetungile.
Okt - Oktoobripööre- bolševikud, eesotsas Lev Trotskiga kukutasid Ajutise Valitsuse
Okt 1941 - jan1942 Venkudel õnnestus Moskvat Sakslased-Venelased kaitsta suurte kaotustega

Oleks sks - st saanud kogu Euroopa valitseja ja USA oleks igatpidi Euroopast ära lõigatud.
Orjad –  orjusesse langenud talupojad ja k ‫ن‬sitِlised ning sُjavangid.
Orjakaubandus - neegerorjade müümine Ameerikale. Koloonia-väljaspool emamaad paiknev asundus.

O natsionaliseerimine – kogu maa riigi oma o Talude max suuruseks 30 ha, äralõiked uusmaasaajatele.
Oli b - ps kuulunud türgi ehk osmanite impeeriumile. 19saj. algas türgi nõrgenemine.
Oluline põhjus on ka see, et oli mitu vallutajat mille tagajärjel jagati maa mitme riigi vahel.

Omapärased on sambad. Need jämenevad ülaosas ning on värvitud punase, musta ja kollasega.
Osiris - Ra võimipärija, allilma valitseja, viljakuse jumal, armastatumaid jumalatest.
O augustus – tema valitsusaeg tõi pika rahuperioodi ja koos sellega majanduse õitsengu.

Objektivism antiik - ja keskajal, subjektivism uusajal, kõlbelises käitumises pööre sissepoole.
Odavaim viis on topiste katmine polüetüleenkilega, kuid parem on kasutada Tyvekist katteid.
Oinas on vaimulikud jne. Väiksemad loomad (kukk, kanad jt) esindavad lihtrahva kihte.

Oli vastupidine – saunale järgnes ränk kopsupõletik, mis noore mehe enneaegselt hauda viis.
Olukorda kesk - ja • 16. juuni 1953. Ida-Euroopas • Toimus Ida-Berliinis lõplikult muuta.
Olukorrast usa - s ja NSV Liidus).Külma sõja lõpuks võib pidada1980-ndate aastate lõppu ja

Olümpiarahu – seal ei tohtinud relvi kanda ega kellegi sissepääsu relva jõul takistada.
Omariiklusaegset haridus - ja kultuurpolitikat nimetame sihi- ja sisulagedaks, hingetuks ja eluvõõraks?
Ordu pealetung – kahel korral rünnati sakslasi nende peatumisel Kämbla külas, aga edutult.

O ooperite - ja draamateatrite avamine Kaunases, mis hiljem ühendati Riiklikuks teatriks.
O reformatsioon – XVI saj. toimunud usupuhastus=>katoliik. eraldunud protestantlikud kirikud.
Odoaker - oli germaani väepealik ja Itaalia kuningas alates 476. aastast kuni surmani.

Ohvriallikad - neid oli väga mitmesuguste nimetustega:pühad,tervise-,elu-,ilma-,silma- jt.
Olid ole - mas ka eraldi pühamud, kus käidi jumalailt tuleviku kohta selgust küsimas.
Opritšnina - süsteemi, mis tähendas maa jagamist kaheks: opritšninaks ja žemštninaks.

Oratores –  palvetajad, bellatores – sõdijad ja laboratores – töölised)
Orduriik - ilmaliku võimu kehastuseks olev Eesti suurim sõjaline jõud Vana Liivimaal.
Orkestra –  koorile ja pillimeestele mõeldud lavaesine poolkaarkujuline osa. 

Ostia – Rooma sadamalinn, kus oli palju korruselamuid - seal elas vaesem elanikkond
Otto tief - Valitsuse juht  Tehti tegevuskava, püüti organiseerida Tallinna kaitset.
Octavius - Augustus sündis Roomas nimega Gaius Octavius Thurinus, ta oli esimene Rooma

Ohvipaigad – hiied või üksikud puud, allikad, kivid, harvemini mäed, järved, jõed.
Oktoobrist 1996 on ta abielus Vilja Savisaarega (varasem nimi Laanaru). Neil on tütar Rosina.
Oli lääne - euroopa oma loomult üks pahempoolsemaid, teisele kohale liberaalide järel.

Oligarhia - valistemisvorm kus võim on koondunud väikeste inimeste rühma kätte(vene)
Olulisim hüve - idee. Õpetus riigist –riik pidi põhinema hüvel, muutumatu ja täiuslik.
Ori – õigusteta ja mittevaba isik, kes kuulus omanikule ja töötas tema heaks.

Orjad - kohustuste täitmata jätmise pärast orjastatud talupojad või sõjavangid.
Osales 1482 – 1486 töötas ta Santa Maria presso San Satiro kiriku kooriruumi ehitusel.
Otsedemokraatia - inimesed ei valinud endale esindajaid, vaid hääletasid ise seaduste poolt.

Otto tief – Uluotsa poolt moodustatud uue valitsuse juht taasiseseisvumiskatsel (1944)
O värbamine – iga org. on huvitatud sellest, et haarata kaasa võimalikult palju riike.
Ohvripaigad – need olid selleks, et vaimude, haldjate ja jumalatega hästi läbi saada.

Oktoobri veretöö - nõuti poliitvangide vabastamist ja sõjaväe eemaldamist linnatänavatelt.
Oli marie - Laure-Catherine Labay ka temast sai tunnustatud novelist ja näitekirjanik.
Oluist täiendust on toonud viimase pooel sajandi jooksul arheoloogide poolt leitud tohtkirjad.

Omon - impeeriumimeelsete jõudude põhiliseks toeks kujunenud miilitsa eriüksus.
Oponendid on väitnud, et Hitleri asemel pidanuks ta perekonnanimi olema Schicklgruber.
Opteerimine –  kodumaale naasmine 3. Välispoliitika 4. Sõjakahjude kompenseerimine

Ornament on vähene ja paikneb üldiselt vaid nõude ülaosas – serva all ja kaelal.
O hus – (1370-1415) • Tšehhi usureformaator ja filosoof, pooldajad hussiidid.
Ohverdupaigad - hiied või üksikud puud, allikad, kivid, harvemini mäed, järved, jõed.

Oktoobris – võitlus Bermondt-Avalovi vastu, kes püüdis kukutada Lätis valitsust.
Olemuseks ehk ‘ideeks’ mis eksisteerib tõelisuses enne kõiki materiaalseid asju.
Oli tähtis - sellest punuti katust, korve jms. samuti tehti sellest riideid ja kangaid.

Olne sõlg on Rooma rauaajal väga laialt levinud, svastika oli sel ajal väga levinud.
Olulisemad kõne - ja vaidluskunsti lavad nagu vanasti Kreekaski on parlament ning kohtusaal.
Oraatorid – rooma kõnemehed, kes sageli Kreeka kõnemeeste juures õppimas käisid.

O 1934 - 35 algas majanduse kiire areng, mille käigus ületati kriisi eelne tase.
O 7 - aastaselt saadeti ta jesuiitide kooli, kus ta õppis lugema, kirjutama ja

Oldermann - tsunfti või gildi vanem, kes valiti tavaliselt ametisse kolmeks aastaks.
Olümpiamängud on kestnud ajast aegadesse, aga kui palju on nad muutunud ja kas üldse on?
Omalaadne vastuvõtu - ja liitmisriitus, sest sinna kutsuti eelmisel aastal abiellunud noorikud.

O kirdeväil – kirdeväil on veetee Euroopast Kaug-Itta piki Euraasia põhjarannikut.
O sambad on jämedad, madalad ja suure paisumisega ning ahenevad tugevasti ülaosas
Obelisk - väravaehitiste juurde kuuluvad sambad Egiptuses, pühendatud jumalatele

Obeliski edasi - tagasi vedamise käigul olid sellest välja tulnud vaid üksikud killud.
Objektiivne tõde on olemas, kuid pole kättesaadav, inimese jaoks ei saa tõde olla kiretu.
Ohtra jürgen - Talupoegade salga juht, mis sõdis samuti Rootsi poolel venelaste vastu.

Okt – Eesti töölised ja üliõpilased ühinevad poliitilise üldstreigiga.
Okt - l. Et H-d niimoodi maha saadi võtta, oli tema enda valitsemisaja teene.
Oktoober 1917 – riigipööre Eestis ja Venemaal, enamlased võtsid võimu enda kätte.

Olla maahärrad ehk feodaalid nagu oli kunagi ka Rakvere ja Viljandi omanikeks maahärrad.
Ongi kaitsevägi ehk siis pidasid kaitseliitlaseks olemist võrdväärseks kaitseväelaseks
Operetid – saavutati uus tase, püüti jõuda psühholoogilise joonega operetina.

Oranje mary – James II tütar, Willemi abikaasa ja ta kaasvalitseja Inglise troonil.
Oranje maurits - vabadusvõitluse juhtija, silmapaistev organisaator ja andekas väejuht.
Otepää - Sinna jõudsid venelaste, saarlaste, harjulaste ja sakslaste ühisvägi.

Otsustav küsimus on see, kas mingi tegu on sooritatud vabatahtlikult või sunniviisiliselt.
O liidulis - vabariiklikud (ühispädevus) o Vabariiklikud (liiduvabariigi pädevus)
O mandri - Euroopa eesmärgiks purustada Prantsusmaa ja kehtestada oma ülemvõim.

O marksism on väga võimas kapitalismi ja eraomandile tugineva ühiskonna kriitika.
O zeus - jumalate valitseja o Hera – Zeusi abikaasa ja õde, taeva kuninganna.
Oda - tehakse vahet ratsaniku odal, jalaväelase odal, jahiodal ja viskeodal.

Oktoober 1700 - venelased kogunevad Narvat piirama, rüüstavad Virumaa, eriti Rakvere.
Oli üle - euroopaline mood, mis aga Eesti esiajaloolises keraamikas ei juurdunud.
Omavalitsus ehk demokraatia suudaks tollastes poliitilistes oludes lahendust pakkuda.

Operatsiooniga - lõuna poolt tungisid peale saksa väed, põhja poolt Eesti rahvavägi.
Orkestra - teatri üks osadest, ringikujuline või poolringikujuline tantsuväljak
O mumifitseerimine on surnukeha aeglase kuivatamise protsess, et peatada selle kõdunemist.

O neutraliteedi - ja mittekallaletungilepingud Saksamaa, Leedu, Afganistani ja Iraaniga.
O senat – aristokraatlik vanemate nõukogu, kes juhtis Rooma riigi poliitikat.
O skolastika – kristlikku õpetust mõistlikult käsitleda üritav filosoofia haru.

O väike - Aasia, ○ Gallia o Egiptus; ○ Põhja-Aafrika o Kreeka ○ Britannia
Objektiivi läbimõõt on üheksa Pariisi tolli, fookuskaugus on kolmteist jalga ja neli tolli.
Odysseus klassitsismi - ja barokiajal – tuuakse esile ta teine omadus – tarkus ja kavalus.

Vote UP
0 <