Sõnu seletav sõnaraamat

Nsv liidus on see 88... 91 g. Bioloogiliselt täisväärtuslikud valgud sisalduvad peaaegu eranditult loomsetes toiduainetes (liha, käia, mu- nad, piim). Seevastu taimse päritoluga valkudes leidub üht või teist essentsiaalset aminohapet suhteliselt vähe, mistõttu taimsed valgud on madalama bioloogilise väärtusega (mittetäisväärtuslikud). Enamiku taimsete valkude koostises on vähe lustini.
Nsvl - i ja Hiina suhete paranemine • NSVL-i ja USA suhete paranemine • Afganistani sõja lõpp • Desarmeerimise kava • tuumarakettide hävitamine • VLO laiali saatmine • Saksamaa ühinemine • Kommunistlike režiimide kokkuvarisemine Majandus • Majandusliku arengu kiirendamine • Liiduvabariikide majanduslik ja poliitiline ühendus • Majanduslik kaos • Kaupade defitsiit
Nsvl – Poola vallutamine 2. Itaalia – Teraspakt, milles kohustusid mõlemad pooled üksteist sõjaliselt abistama, kuid Itaalia sõtta ei astunud, sest Mussolini ei kiitnud heaks Hitleri liitu Staliniga 3. Jaapan – Saksamaa, Itaalia ja Jaapani ühised huvid viisid kolmikpakti sõlmimiseni, millega kohustuti üksteist aitama juhul, kui neid ründab mõni suurriik.

Nsvl seisukohta - Hitler oli nõus kokkuleppele jõudmise korral osa Poolast Venemaale andma; salaprotokoll, millega jagati Ida-Euroopa: Saksale Poola lääneosa ja Leedu, NSVL-le Poola idaosa, Eesti, Läti, Soome ja Bessaraabia (Moldova). • Kasulikkus-Sks: võis julgelt rünnata Poolat, Vnm sai kergemini ka SB ja Pr vastu seista, Vnm jäi Sks vallutuste puhul neutraalseks.
Nsvl - 1922.a ühendati Venemaa, Ukraina, Valgevene ja Taga­Kaukaasia Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liiduks,  kus ametlikult olid kõik liiduvabariigid võrdsed, kuid tegelikult tähendas see Vene impeeriumi taastamist punases kuues ja  keskusega Moskvas. NEP- 1921.a uus majanduspoliitika (Novaja Ekonomitšeskaja Politika)
Nsvl - is, kus algul sai bioloogiline koolkond küllaltki tugeva aluse, tehti poliitiline otsus, et kuritegevus on kindlasti sotsiaalne nähtus ja kuritegevus on “paha kapitalismi” selge tunnus ning otsustati, et kuritegevuse puhul ei ole lubatud rääkida bioloogilistest põhjustest ning puhtadministratiivselt keelati kõik bioloogilised uuringud.

Nsv - Liidu rahvamajanduse saavutuste näituse nõukogu komitee määras kuldmedali ja preemiana radioola „Luks“ Jõgeva Sordiaretusjaama vanema teadusliku töötaja kohusetäitjale Aleksander Adojanile pikaajaliste kultuurkarjamaade rajamise süsteemi väljatöötamise ning kolhoosidesse ja sovhoosidesse sisseviimise eest (Kolhoosnik, 12. mai
Nsv - s . 1950. aastatel alanud sulaajal hakkasid taastuma kontaktid muu maailmaga . Oluliseks aknaks läände oli eestlastel Soome . Põhja -eestis oli võimalik vaadata Soome telekanaleid . 1965. aastal avati Tallin- Helsingi laevaliin, mis võimaldas turismi arengut . Turistide kaudu jõudsid Eestisse ka lääne tarbimiskaubad ja tarbeesemed .
Nsvl - s oli aga Stalini surma järel saanud valitsejaks Nikita Hruštšov, kelle valitsemisaeg on ajalukku läinud kui sulaperiood, sest püüdis pehmendada suhteid välisriikidega, sunnitöölaagrid kadusid, majanduslik olukord oli paranemas. 1964. aastal sai NLKP sekretäriks Leonid Brežnev, kelle juhtimisel NSVL lõpliku allakäiguni jõudis.

Nsvl - i baaside lepinguga, astuda vastu Punaarmee okupatsioonile ja riigikorra muutmisele või mitte. Alates 1940. aasta suvest polnud enam vaba riiki ja nüüd tegid valikuid vaid eestlased ise. Olulisemad valikuvõimalused olid metsavendlus, sõdimine Punaarmee, Saksa ja Soome armeedes ning põgenemine Nõukogude okupatsiooni eest Läände.
Nsvl - is ette võetud ebaõnnestunud riigipöördekatse andis eelsoodumuse omariiklusele. Akajev valiti presidendiks iseseisva riigi esimestel valimistel 1991. aasta oktoobris. Ta avaliti uuesti riigipeaks 1995. aastal ja 2000. Viimasel korral eelnes sellele Konstitutsioonikohtu otsus, mis võimaldas Akayevil ka kolmandat korda kandideerida.
Nsvl - i diktatuurile pani aluse natsionaalsotsialistlik liikumine kommunistlik liikumine, mis nägi tähtsustas klassivõitluse asemel ette eraomani ja sotsiaalsete klasside rahvuse ühtsust, oma vaenlaseks kaotamist, muutes kõik inimesed nii lugesid nad rahvuse reetureid, teisi majanduslikult kui sotsiaalselt rahvaid ning kommuniste.

Nsvl - i reaktsioon Hakkasid ülestõusu maha Sotsialismileer kartis sealsete suruma sündmused ülekandumist teistesse sotsialistlikesse riikidesse ja seetõttu tungis NSV Liit koos sotsialistlike Poola, Ungari, Bulgaaria ja Saksa Demokraatliku Vabariigi vägedega 21. augustil 1968 Tšehhoslovakkiasse ja surus ülestõusu maha.
Nsvl - ga, sealset valitsemiskorraldust ning varade Vaimse surutise lõdvenemine, uue põlvkonna esiletõus salaprotokollide tühistamist ning pakti tagajärgede likvideerimist natsionaliseerimist. Elavnes kultuurielu, kirjanike-kunstnike looming äratas 1980 Tallinnas noorte stiihilised meeleavaldused, kus protesteeriti
Nsv liit – Soomest, Eestist,Lätist, Bessaraabiast 17. Isikud: a) Stalin  Stalin oli N. Liidu diktaator, kes viis peasekretärina ellu Vladimir Lenini poliitikat, mille eesmärk oli sotsialistliku ühiskonnakorra kehtestamine üle kogu maailma b) Trotski  Vene bolševistlik revolutsionäär ja marksismi teoreetik.

Nsvl - i välispoliitika 1920.-1930.aastatel: (Vt.ka õpik lk.100; 149;160-172) • NSVL- i välispoliitikale 1920.aastatel oli iseloomulik kahepalgelisus:  Komiterni (Kommunistlik Internatsionaal, organisatsioon, mis ühendas erinevate riikide kommunistlikke parteisid) kaudu õhutati kõikjal maailmarevolutsiooni.
Nsvl - a) Muudatused:*territoriaalsed muutused*kujundati liidu vabariikideks*kohalikud kommunistlikud parteid Moskvale alluvad *juunikommunistid:Karotamm(est), Kalnberžinš(ltv), Snieckus(leedu) *massirepressioonid*suurküüditamine 26 märts 1949*metsavennad( vastupanuliikujad*põllumajanduse sundkollektiviseerimine
Nsvl - ga, siis kummalisel kombel jäi alati Nõukogude võimust täielikus sõltuvuses olnud Eestimaa Kommunistlik Partei ametlikult kuni 8. oktoobrini 1940 iseseivaks organisatsiooniks. Alles siis liideti see NLKP-ga ning peagi asuti selle baasilt kujundama parteiaparaati, mis Eestis tegelikku valitsemist teostaks.

Nsvl - le: sai protokolli alusel Soome(hakkas vastu talvesõjaga, säilitas iseseisvuse),Eesti,Läti, Poola idaosa (Leedu : saksamaa andis järgi) Eestile: Baaside lepingut 28.sept 1939 , punaarmee sissetulek , iseseisvuse kaotamine 6) Selgita mõisted- • Poola koridor-ala , mis eraldas Ida-Preisimaad Saksamaast.
MRP
Nsvl - i test 3.okt. 1952 Hurricane 25 Suurbritannia 1. Suurbritannia test 1.nov. 1952 Ivy Mike 10,400 USA 1. “avalik” termotuumarelva test 12.aug. 1953 Joe 4 400 NSVL 1. NSVL vesinikupommi test 1.märts 1954 Castle Bravo 15,000 USA 1. “avalik" termotuumarelva test; (Õnnetus – radioaktiivne tolm)
Nsvl - ga: Valmis SRP II (SALT II), kuid 1979.a NSVL Afganistani tungimise tõttu ei ratifitseeritud,Kaitsekulutuste tõstmise algus,*1979.a kukutati USA sõbralik režiim Iraanis, kukutatud šahh USA-sse. Tulemuseks islamifundamentalistide poolt 53 USA saatkonna töötaja pantvangis hoidmine üle aasta.

Nsvl - ga vastastikuse- abistamise leping,1940-E.okupeeriti,juunis kuulutati E. NSVL- ks.14.juuni 1941-I massi- küüditamine,hulk kultuuritegelasi evakueeriti NSVL tagalasse.Kirjanduselu 1940- 1)pagulaskirjandus;2)eesti kirjandus tagalas 3)E-s ilmunud kirjandus.Tagalas mood.
Nsvl – Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit – ühendas erinevaid nõukogude sotsialistlikke liiduvabariike • NEP – uus majanduspoliitika • GPU – nõukogude liidus sala- ja julgeoleku teenistus • NKVD – salapolitsei hiljem NL’us • SS – kaitsemalev
Nsvl 1940 - 41 Saksamaa 1941-1944 Eesti nimetati NSV-ks, mis oli NSVL koostis- Eesti ala nimetati Estlandi osa;kõrgeimaks võimuorganiks sai kindralkomissariaadiks, mille eesotsas oli ülemnõukogu, mille esimeheks sai Johannes kindralkomissar K.S.Litzmann. Komissariaat Vares.

Nsvl aegades on kasutusel pinnaste liigitus:1)kaljupinnased, jaotatud jõu mõjust, juhul kui vaadeldav punkt asub rakenduspunktist (1+sinφ)=tan’2(π/4-φ/2) 2)jämepurdpinnased, 3)liivpinnased, 4)savipinnased, 5)eripinnased, küllalt kaugel võrreldes pinna mõõdetega.
Nsvl - i ja Saksamaa vahel puhkenud sõda tõusis metsavendlusliikumine, kes oponeerisid NSVL-i okupatsiooni ja lootsid saksa vägedele juba „teed puhastada“. Ka küüditamisel oli sellele suur mõju, selle tõttu muutus liikumine populaarsemaks.
Nsvl - i väed olid peaaegu Varssavi külje all, kuid mingit abi poolaad sealt ei saanud. Nii vaatas NSVL pealt, kuidas sakslased ülestõusu maha surusid – nii oli kergem oma võimu Poolas kehtestada, sest poola rahvuslased olid siis hävitatud.

Nsvl - Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide liit SS -Hitleri ihukaitse NSDAP -Natsionaal Sotsialistlik Saksa Töölispartei VNFSV -Vene Nõukogude Föderatiivne Sotsialistlik partei SA -natside rünnakrühmlased SD -natside luure ja julgeolek
Nsvl - s ja Hiinas oli ühiseid jooni nagu vaba ajakirjanduse puudus, reformid, ainuparteisüsteem, ranged seadused, allasurutus, väikerahvaste välja suretamine, repressioonid. Väga palju mõjutab rahvaste saatust nende ajalooline pärand.
Nsvl - s. Aastal 1957 peeti Moskvas ülemaailmse noorsoo ja üliõpilaste festivali raames esimesed suuremad sulgpallivõistlused NSVL-s. Sellest alates võibki rääkida sulgpalli kui võistlusspordi levikust siinsel 1/6-l planeedist.

Nsv - s hakkas muutuma alles 1986.aasta lõpul,kui avalikustati Moskva keskametkondade kava rajada Eestisse uus fosforiidikaevandus.Rahvas tunnetas ühtekuuluvuse jõudu ning sundis protestiga ametkondi kaevanduse rajamisest loobuma.
Nsv - Liidule hakkas vastu USA poolt tehtud otsused mille käigus pakuti laialdast abi ( nii majandusliku kui ka sõjalist ) Ida-Euroopa riikidel kes asusid NSV-Liidu mõjusfääris soovides sellega kommunismi levikule piiri panna.
Nsvl - i võistkonna koosseisus kiiruisutaja Ants Antsson ja kahevõistleja Tõnu Haljand. Mõlemad eestlased said võrdse tulemuse– nii Antson kiiruisutamises 1500 m distantsil kui Haljand kahevõistluses saavutasid 12. koha.

Nsvl – eesmärgiks sotsialistliku maailmavaate levitamine Ida-Euroopas. Vastuolude olemasolu deklareeriti 1946. aastal: esimene samm NSVL poolt – repressioonid, võltsimised, demokraatia likvideerimine Ida-Euroopa riikides.
Nsv - liidu liikmesriik, on meil veel suur maa minna, et jõuda samale tasemele igas eluvaldkonnas Lääne-Euroopaga. Ennustamine on tänamatu amet, aga riigi tulevast positsiooni ja arengutaset on võimalik ette prognoosida.
Nsvl –  Nõukogude sotsialistlike vabariikide liit. Punaste loodud liit. Algselt kuulusid sinna Venemaa,  Ukraina, Valgevene ja Taga­Kaukaasia, pärast teist maalimasõda juba üle 15 liiduvabariigi.

Nsvl - Nõukogude sotsialistliku Vabariigi Liit, 1922 NEP- uus majanduspoliitika, (novaja ekonomitseskaja politika) 1921, eraettevõtlusele anti taas võimalus tegutseda, suurtööstus jäi riigi kontrolli alla
Nsvl - i suhtusid demokraatlikud riigid halvasti, ometi ühines kuu aja pärast Atlandi hartaga ka NSVL, mõistes, et see liit on osaliselt ka tema pihta suunatud, kuid lootes siiski Lääneriikide abi saada.
Nsvl - i koondisse kuulunud Reet Valgmaa mängis Inglismaa vastu. Noortest on olnud NSV Liidu koondise kandidaadid Tiit Vapper, Mare Reinberg , Katrin Paeväli, Andres Ojamaa, Anneli Lambing ja Terje Lall.

Nsvl ambitsioonid – maailmarevolutsiooni plaan – väga huvitatud sõjast kuna ei tahtnud ise alustada • Sõjatööstuse areng – relvi vaja realiseerida • Rahvasteliidu nõrkus – puudus riiike ohjeldav jõud
Nsvl - ist lahkumiseks ja läänelt diplomaatilise tunnustuse saamiseks). 1991.a.detsembris kuulutasid alles jäänud liiduvabariigid NSV Liidu laialiläinuks ja Gorbatšov pani presidendi ametikoha maha.
Nsvl lagunemine – majanduses- glasnost, ranged tsensuurireeglid pehmenesid, massiteabevahendite mõju kasvas, ühiskond muutus sallivamaks, kontaktide tihenemine muu maailmaga, poliitiline elu liberaliseerus.

Nsvl - Sks sõda: 1940. aasta kevadsuvel plaan Barbarossa - Saksamaa poolne ennetav rünnakuplaan Nõukogude Liidu vastu, et hoida ära Nõukogude Liidu poolt kavandatav esmarünnak Saksamaa vastu.
Nsvl - KGB 3.Mille poolest erineb/sarnaneb autoritaarne võim ja totalitaarne võim? Erinevused: totalitaarses ühiskonnas on hirmuvalitsemine, täielik kontroll inimeste üle, plaanimajandus.
Nsv liit on haavatav. Johannes Paulus II saab Rooma paavstiks Nõukogude juhtkond alahindas kiriku mõju maailmas toimuvale, ometigi kujunes just katoliku kirikust talle üks suurimaid probleeme.

Nsvli sõjaväebaasid – baaside ajastu kestis sügisest 1939 kevadeni 1940 baltisakslaste ümberasumine Eestist – peale 1940 aastat, Eestist lahkus suurem osa baltisakslasi, kartes venelasi ja kommunismi.
Nsvl - le. Otsustati Sks piirid:ida-preisima, Königsbergiga(Kaliningrad) NSVL-le 9. sõja sündmused 1944-1945 • 1944 jan Punaarmee suur üldpealetung 2 suunas:põhja ja öõuna suunas.
Nsvl - i diktatuurile pani aluse kommunistlik liikumine, mis nägi ette eraomani ja sotsiaalsete klasside kaotamist, muutes kõik inimesed nii majanduslikult kui sotsiaalselt võrdseteks.

Nsvl – väga suur partei aparaadi võim, juhi otsustada oli enamjaolt liidus toimuvate muudatuste korraldus ning toimumine, USA president pidi „muudatusi” kooskõlastama kongressiga
Nsvl - i ja USA suhete paranemine Afganistani sõja lõpp Desarmeerimise kava tuumarakettide hävitamine VLO laiali saatmine Saksamaa ühinemine Kommunistlike režiimide kokkuvarisemine
Nsvl - SAKSA SÕDA 1941-1945 Mõlemad tegid ettevalmistusi üksteise ründamiseks, kuid Saksamaa koos liitlastega jõudis ette, tungides 1941.aasta 22.juunil Nõukogude Liidu aladele.

Nsvl - i vaheline majanduslik koostöö tähendas lääneriikide investeeringuid ja laene Kesk – ja Ida-Euroopa sateliitriikidesse, mille tulemusena oli idablokk sõltuv läänest.
Nsvl - Liit mis ühendas erinevaid nõukogude sotsialistlikke liiduvabariike: Venemaad, Ukrainat, Valgevenet ning Taga-Kaukaasia Nõukogude Sotsialistlikku Föderatiivset vabariiki.
Nsv liit - NEP- kolhoosidelt ei võetud toodangut vastavalt vajadusele , inimestel võis olla isiklik majapidamine ning tiigile antavast toodangust ülejäägid ,võisid minna turule.

Nsvl – juhtis kosmose võidujooksu selgelt USA ees. 1960: USA – Valiti presidendiks Kennedy, kes arvas, et esile peab astuma uus, teotahteline ja idealistlik põlvkond.
Nsvl – 1922. aastal moodustati Nõukogude Sotsialistlik Vabariikide Liit (NSVL), mis ühendas erinevaid sotsialistlikke liiduvabariike: Venemaad, Ukrainat, Valgevenet.
Nsvl - Katõni lähedal metsas lasti maha 20 000 Punaarmee kätte vangi langenud Poola sõduri ja ohvitseri 1941 aasta suvel küüditas NSVL 50 000 inimest Siberisse

Nsvl - i vahel, peamiselt oli sellest haaratud aga USA. Üksteist üritati üle trumbata relvade hulkadega, aga ka töötades välja uusi relvi ning uut tehnikat.
Nsvl – Jaapanil ja NSV Liidul oli palju lahendamata probleeme ning lõpuks jäigi rahulepingule allakirjutamata, kuid hiljem tehti siiski majanduskoostööd.
Nsvl – jõukad inimesed, haritlased Valmistumine sõjaks ja uute territooriumide hõivamiseks: Saksamaa – kohustuslik sõjaväeteenistus – teede ehitus.

Nsvl - Ida-Europa- rumenia,Bulgaria,pola,tsehhoslovakkia,jugoslavia,albaania,ungari,saksaDV,Aasia-Hiina Mongolia,p-korea,p-vietnam,laos,kambodsa-Amerika-Kuuba
Nsvl - i ja Natsi-Saksamaa vahel ning peale seda kaotas Eesti Vabariik oma iseseisvuse. Eesti okupeeriti kui Natsi-Saksamaa tungis 1941. aasta suvel kallale
Nsvl – USA+Sbr+Pr NSVL soovib tervet NSV Liit lõpetab kriis 9 Berliini,USA+Sbr+P Berliini blokaadi, r viisid läbi 1949 mai jaguneb rahareformi, kaheks:

Nsvl – i väed Korea  Korea kaotati okupatsiooni­režiim  põhjaosa ,mis läks  ning ta võeti NATO  kommunist­likuks ja USA  liikmeks.
Nsvl - is võimalik hankida Lääne moeajakirju: "Sai vaadatud ka välismaa-ajakirju, vanu sai osta antikvariaatidest või hankida väliseestlaste kaudu.
Nsvl - i välispoliitika 1920.-1930.aastatel:  järk-järgult sõlmiti diplomaatilised suhted Suurbritannia, Itaalia, Hiina, Prantsusmaa ja Jaapaniga.

Nsvl - i lõplikuks nurkasurumiseks alustas Reagan võidurelvastumist kõrgtehnoloogias, mis viis Nõukogude Liidu 1980. aastate keskpaigaks pankrotti.
Nsvl - Nõukogude Sotsalistlike Vabariikide Liit loodi 30.detsember 1922. Oli föderaalriik, koosnes liidu vabariikidest, oli vasakpoolse ideoloogiaga
Nsvl - Soome 52. Miks Talvesõda puhkes? Sest NSVL tahtis Soome alale viia oma väed ning osa Soome territooriumist,kui Soome polnud sellega nõus.

Nsv - s said võimule Venemaa eestlased koos valdavalt muukeelse parteikaadriga; tugevnes rünnak rahvuskultuuri ja rahva ajaloolise mälu vastu.
Nsvl – Stalini kontroll oli sõja ajal ühiskonna üle vähenenud, kuid võimu kindlustamiseks oli vaja hoida ühiskonda pidevas hirmuseisundis.
Nsvl - i ajal oli tätoveering üldiselt tabu ja esines ainult teatud kontingendil – üldiselt kriminaalidel, kes olid vangilaagrites viibinud.

Nsvl – Stalin (Üleliidulise bolševike Partei Keskkomitee I sekretär) USA – Harry Truman (president) SB – Attlee / alguses oli Churchill
Nsvl - i loomine-1922.aastal 2. Stalini, Hitleri ja Mussolini võimuletulek : Stalin 1927.aastal ; Hitler 1921. Aastal ; Mussolini 1922. Aastal.
Nsvl - mingi aeg kehtis ka osaline kuiv seadus, kellaajalisel lubati müüa; ei antud baari piisavas koguses jooke, ainult päevanormi kaupa.

Nsvl - Gorbatšov USA-Ronald Reigan  antikommunist  muutuste põhjuseks võidurelvastumine  suurim riigivõlg USAs just Reigani ajal
Nsvl - s toodeti mune rohkem ühe elaniku kohta, kuid kõikides muudes valdkondades (liha, piim, või) mingit järelejõudmist ei toimunud.
Nsvl - l jäi saamata tulu relvakaubandusest  kõrgtehnoloogilise toodangu ekspordi piiramine NSVL-i  1980. keskpaigas NSVL pankrotis

Nsvl - i okupatsiooni ajal toimus kogu majanduse täielik väljakurnamine, aga Saksa okupatsiooni ajal osutati abi majanduse taastamiseks.
Nsv - s hakkas muutuma alles 1986. aasta lõpul, kui avalikustati Moskva keskametkondade kava rajada Eestisse uus fosforiidikaevandus.
Nsvl – põhjuseks kriitiline olukord Vaikse ookeani lähedal-Jaapani militariseerumine. 1935.a. – võeti vasti neutraliteediseadus.

Nsvl - e ja Lõunapoolne osa USA-le • Analoogiline Saksamaaga oli ka okupeerivate riikide poliitika erinevus okupatsioonitsoonides.
Nsvl - ile iseloomulik hävituspataljon (ehk hävitatakse kõik, pandi põlema jne) (umbes 2-3 nädala pärast jõudisd ka Eestisse)
Nsvl - i kujutati sellisena, nagu ta oleks kõige parem koht elamiseks ja et riigil on kõik vajalik olemas,mida inimesed vajavad.

Nsvlis – USA kongress volitas presidenti andma majanduslikku abi nendele riikidele, kelle toetamine oli USA seisukohast oluline.
Nsvl - ile veel – Ühendriigid toetasid rohkem Aganistani sisse ning vastupanuliikumist Kesk- ja Ida-Euroopas, eriti Poolas
Nsv - s tegema ettevalmistusi kollektiviseerimiseks – talumajandite ühendamiseks põllumajanduslikeks suurettevõtteiks.

Nsvl - i ja pidamata kinni Potsdami kokkulepetest, otsustab Stalin liitlaste garnisoni Lääne- Berliinist välja tõrjuda.
Nsvl – sovetiseerimine – nõukogustamine – suruti peale nõukogude võimu (nt kaotasid iseseisvuse kolm Balti riiki)
Nsvl - i repressioone iseloomustab põlisrahva massiküüditamine, aga Saksa okupatsiooni ajal midagi sellist ei toimunud.

Nsvl - kokkuvarisemine 1991, sest pidev sõjaline valvelolek ja võidurelvastumine oli suurriikidele äärmiselt kulukas.
Nsvl - i nõrgestas väga suurel määral külm sõda, mis algas peale Teist Maailmasõda ja lõppes NSVL-i lagunemisega.
Nsvl - i väed olid Euroopa pool, Jaapani ressursid läksid Kagu-Aasia alade hõivamiseks – nad liikusid väga kiirelt.

Nsvl on muutumas tavaliseks riigiks • Desarmeerimine • Külma sõja lõpetamine Iseloomusta „sula“ perioodi NSVL.
Nsvl - ile. Saksamaa okupatsioon Eestis lõppes 1944. aasta sügisel ja peale seda sattus Eesti NSVL-i okupatsiooni alla.
Nsvl - iosad kuulutasid end üks haaval iseseisvateks ja Nõukogude Liidul ei jäänud muud üle, kui neid tunnustada.

Nsvl - u tsoonis kehtestati totalitaarne riigikord, lääneriikide tsoonides asuti aga teostama demokratlikke reforme.
Nsvl - totalitaarne riigikord,läänetsoonis dem.1949a põhiseadus parempoolsete võit, kantsleriks Konard Adenauer.
Nsvl - i valitsuse poolt algatatud läbirääkimised Uue Liidulepingu (vt ptk. 1.1.) loomise üle jooksid tupikusse.

Nsvl - Pidas kriisi põhjuseks ikka lääne ettevalmistusi sõjaks, Lääne berliini peeti konflikti hälliks jne.,
Nsvl - 460 000 meest; 2000 tanki; kaotas ligikaudu 126 000meest • Soome küll kaotas, kuid säilitas iseseisvuse.
Nsvl - i mõjusfäär: Ida-Poola, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Bessaraabia. Sinna juurde sõlmiti ka salaprotokoll.

Nsvl - s oli selleks KGB • Kõrvaldas kommunismivastased ja „ohtlikud“ inimesed, kontrollis inimeste eraelu.
Nsv - le teatud majanduslikud eelised ja võimaldas vältida mõningaid tolleaegseid äärmuslikke eksperimente.
Nsvl - st sisse, toodetud kaup veeti aga välja, Eestile jäi ainult looduse saastatus ja sisse toodud migrandid.

Nsv - ks. Eesti NSV lakkas olemast 1988 aastal seoses Eesti NSV suveräänsuse deklaratiooni vastu võtmisega.
Nsvl - dus algas loomade lennutamine kosmosesse 1951.Esimesena startisid 22 juulil 1951koerad Dezik ja Tsõgan.
Nsv - st’’. See kiri levis ka mujal maailmas ja tänu sellele suurenes välismaa tähelepanu Eesti vastu.

Nsvl - s pärast 1956. aastat eristab selle eelsest ajast peamiste poliitiliste konkurentide eksiili saatmine.
Nsvl – Läti, Eesti, Leedu, Valgev, Ukr, Poola, Tseh, ungari, rumeenia, bulg, SDV, kasha, gruusia, armeenia.
Nsvl ida - Poolasse. NSVL võis alustada Soome, Eesti, Läti ja Bessaraabia(Moldova) ja Ida- Poola okupeerimist.

Nsvl - ist välja rännata lisaks juutidele ka teistel, hõlbustus läbikäimine NSVL ja muu maailma vahel.
Nsvl - iga raketid K-lt kui USA viib ära oma raketid T-lt kokkulpee- nad paigaldasid kuubale oma tuuma.
Nsvl - l oli vaja lõp ka piirkondlikud konfliktid (Afg, Nic) Tähe sõjad 83.kosmose militariseerimine.

Nsvl majanduses - sotsiaal ja kultuurisfääris valitses pikemat aega stagnatsioon, mis oli viinud riigi ummikusse.
Nsvl – Saksa sõda, Suur Isamaasõda, välksõja plaan, pöördelisemad lahingud, Leningradi blokaad.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Nsvl vallutused – NSV Liit jätkas samal ajal vastavalt MPR paktile NSV Liidu mõjusfääri liigitatud piirkondade hõivamist, kasutades selleks diplomaatilisi ja sõjalisi hirmutusvahendeid – 1940. aasta juunis hõivati Eesti, Läti ja Leedu ning augustikuus 1940. annekteeris need riigid NSV Liidu koosseisu.

Nsvl - Nõukogude Sotsialistlike Vabariikude Liit NEP-Uus majanduspoliitika mis oli pärast kodusõda.
Nsv - Liidu lagunemine 2. Sotsialistliku majanduse lagunemise järel võttis maad röövkapitalism.
Nsvlil on õigus ja kohustus kaitsta sotsialismi kõikjal ja et NSVL kavatseb seda teha ka tulevikus.

Nsvl - le mõjub see energiakriis hästi, kuna saavad ekspordi eest mitmeid kordi suuremat hinda.
Nsv - USA suht paranesid pärast 1986 Reyjkavjiki kohtumist, 87 sõlmiti Washingtonis kokkulepe
Nsvl - i julgeolekuteenistuse KGB poolt ning tõenäoliselt hukkus ta ühes Gulagi vangilaagris.

Nsvl - le. Gorbatšovi vastu astus ka Jeltsin, kes kirjutas Tallinnas alla sõpruslepingutele.
Nsvl – Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit ÜRO – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
Nsvl - i abiga muutus Ida-Saksamaa suurimaks parteiks Saksamaa Sotsialistlik Ühtsus Partei.

Nsvl - i juhte ülistati ja propaganda näitas neid kui hoolivate ja armastavate inimestena.
Nsvl - i piirid taastatakse 1941 aasta seisuga ehk enne seda, kui Saksamaaga sõdima hakati.
Nsvl - sulaaeg, Hruštšov normaliseerib suhteid läänega, Ungarikriis näitas NSVL jõudu,

Nsv - s vaenulik või vähemalt üleolevalt ükskõikne suhtumine kirikusse ja religiooni.
Nsvl - lt, miskuhtub kui teda ei kuulata Umsiedlung ehk 7.oktoober 1939  Hitleri kutsel.
Nsvl - eeskujuks klassitsism, skulptuur töölistest, megasuured hooned, baroki mõjutused.

Nsv 10mk - ks ja 236vallaks. Hiljem loodi omaette mk-dena juurde Hiiumaa,Jõhvi-ja Jõgevamaa.
Nsvl – Gagarini kosmoselend oli NSVL’le n-ö võiduks, kui USAle suureks pettumuseks.
Nsvl - i sihiks oli tuua impeeriumi koosseisu tagasi Tsaari-Venemaale kuulunud valdused.

Nsvl - Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit ehk Nõukogude Liid, on endine Venemaa
Nsvl - > Poolale kallale, hõivates Ida-Poola. • Poola alistus NSVL-le ja Saksamaale.
Nsvl - sotsialistlik riik, mida valitses kommunistliku partei bolševistlik diktatuur.

Nsvl - i presidendina Nõukogude Liidu ja tema funktsioonide kadumist ning läks erru.
Nsvl - le pidi minema Soome, Eesti, Läti ja Bessaraabia, Poola pidi pooleks jagatama.
Nsv liit on endale saanud vajalikke sõjalisi liitlasi tasakaalu säilitamiseks Euroopas.

Nsvl - s toimus suur terror, mille käigus hukkus hinnanguliselt üle 20 mln inimese.
Nsv - Liit suutis lühikese ajaga kaotada suure osa rahvusvahelisest autoriteedist.
Nsvl - i poolt loodi NATOle vastukaaluks 1955 VLO - Varssavi Lepingu Organisatsioon.

Nsvl - us repressioonid tugevnesid, sest see tahtis hoida ühiskonda hirmuseisundis.
Nsv - Liidus Vastastikuse Majandusabi Nõukogu ja Varssavi Lepingu organisatsioon.
Nsvl - s valmistatud mudelit MTP-43 ja hüdraulilise ekskavaatori jaoks seadet MTP-

Nsvl - le tungis Saksamaa kallale Barbarossa plaani järgi 22. juunil 1941. aastal.
Nsvl – kahepalgeline (inglismaa/prantsusmaa vs saksamaa  kes rohkem lubas see
Nsvl juht ehk kompartei peasekretär oli 1924. aastani Lenin, peale teda Jossif Stalin.

Nsvle - Soome ,Eesti, Läti ja ida-poola. Ka besaraabia(rumeenia põhjaosa) 1 sept.
Nsvl seisukohalt - kasulik, sai uusi valdusi, sai ajapikendust sõja alustamiseks Saksamaaga.
Nsvl - iga ka Besaraabia ja Põhja-Bukoviina, mis olid seni kuulunud Rumeeniale.

Nsvl - sõlmiti kokkulepped piirivahejuhtumite lahendamiseks ja kaubandusleping.
Nsvl - s oli kodumasinate ja külmikute areng veidi aeglasem kui mujal maailmas.
Nsv – Liidu meetoditest, mistõttu on kohustuslik vanad prügilasud sulgeda.

Nsv - le oli see Suur Tsehhoslovakkiat, kellel oli Prantsusmaaga kaitseleping.
Nsvl - i obalstitesse, kus eluks võis nimetada tingimusteta töö rügamist.
Nsvl - i (Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit) moodustamine 30.12.1922

Nsv - s oli demokraatlik liikumine Helsingi lõppakti eel juba lämmatatud.
Nsvl - i keskvõimu ja liiduvabariigi suhete aluseks pidi saama liiduleping.
Nsvl - i muutuvate poliitiliste oludega kuni Brežnevi ajani alati kohaneda.

Nsvl - s küüditati terveid rahvaid süüdistatuna koostöös vaenlasega.
Nsvl - Prantsusmaa 1966 külastas Moskvat PR president Charles de Gaulle.
Nsvl - I mõju all, hiljem liideti need riigid NSVL-I juurde???<-vb vale!

Nsv liit – kehtestas oma ülemvõimu Ida-Euroopas ning suures osas Aasias.
Nsvl - s liiduvabariigi staatuse omamine polnud sugugi teisejärguline.
Nsv - s pandi maksma stalinlik konstitutsioon ja Nõukogude seadused.

Nsvl – kohustuslik sõjaväeteenistus – relvatööstuse arendamine
Nsvl on muutunud II viisaastaku käigus täielikuks tööstusriigiks.
Nsv - s pandi põhirõhk põlevkivi-, masina- ja kergetööstusele.

Nsvl - is algas sulaperiood ehk ühiskonna teatav liberaliseerimine.
Nsvl - i mõjusfääris olevatel riikidel Marshalli plaanis osaleda.
Nsvl - i soomuskopterite vastu saadeti afgaanidele Stingeri rakette.

Nsvl - s jäi kehtima sõjaseisukord, eelisarendati sõjatööstust.
Nsv - Liidus Stalini surma järel- 54- aastane Mihhail Gorbatšov.
Nsvl - us  2005a. oli maailmas 443 reaktorit, andsid 17% maailma

Nsvl - kriis ei mõjutanud, sest oli teistest kõvasti isoleeritud.
Nsvl - ile peale suruda tõsine konkurents, siis variseb too kokku.
Nsvl - is industraliseerimine ehk rasketööstuse eelisarendamine.

Nsvl - i ja USA peamiseks võitluskhaks oli kujundenud Afganistan.
Nsvl - Punaarmee poolt okupeeritud Poolast, Lääne-Ukrainast ja
Nsv loomine - 30.12.1922. Hitler valitsusjuhiks- 30.01.1933. MS- 1929.

Nsvl - s aga Hruštšovi aeg, mis tõi kaasa piiratud vabaduse.
Nsvl - ide liiduvabariigid - Venemaa, Ukraina, Valgevene, Taga-
Nsvl – 15 liiduvabariik, 5-s ei olnud slaavitähestikus keel.

Nsv - Stalin, Suurbritannia – Churchill, USA – Roosevelt.
Nsv - s 662 „ bandet“ ja 336 rahvuslikku organisatsiooni.
Nsvl – Kommunismi mõjuvõimu suurenemisel tekkis idablokk.

Nsvl nõrk – Soome loovutab ainult Karjala, jäädes iseseisvaks.
Nsvl - i. Ka NSVL-il plaan sakslased kiiresti maha suruda.
Nsvl - i välispoliitikale oli iseloomulik kahepalgelisus.

Nsvl – USA suhted olid juba Hruštšovi ajal soojenenud.
Nsv - Liidus olid keelatud jõulude pidamine ja kirikus
Nsv - Liidu tankid ja sõjaväelased ka Eesti aladele.

Nsvl on arenenud sotsialismi ülesehitamise staadiumis.
Nsvl - i vahel, tänu sellele kaotas Eesti iseseisvuse.
Nsvl – pärast Stalini surma algas n-ö sulaperiood.

Nsvl - ist oli kohal Molotov ja Saksamaalt Ripendrop.
Nsvl 1945 - 1955. Pärast sõda sotsiaal-majanduslik kaos.
Nsv – Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit.

Nsvl – Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit.
Nsvl - s välja kommunistlik totalitaarne diktatuur.
Nsvl - ga, kuidas sõda vältida, kuid tulemusteta.

Nsvl - Soome, eesti, läti, ida poola, Bessaraabia.
Nsvl – kaotab oma autoriteeti Aasias ja Euroopas.
Nsvl - i kui sotsialistliku liitriigi lagunemine.

Nsvl - i okupatsioonis kuulutati välja Saksa DV.
Nsvl - i okupatsiooni ajal viidi läbi maareform.
Nsv - Liit aitas Hiinat väga palju rahaliselt.

Nsv liit on valmis sõjaliseks konfliktiks läänega
Nsvl - nõukogude sotsialistlik vabariikide liit
Nsvl - i üle pilgati (gerontokraatia e vanurite

Nsvl - Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Liit?
Nsvl - i Ülemnõukogu Varese "palve" rahuldas.
Nsvl - i, mis oli käsu- ehk plaanimajanduslik.

Nsvl - le ei antud välja Balti riikide kulda.
Nsvl - ile näidata oma sõjalist võimsust.

Nsvl - is Vares-Barbarus, Saksa ajal Hjalmar
Nsv - s mõjutas ka suur rahvastikuränne.
Nsv - liidus olid aga hoopis teised lood.

Nsvl – Kõrgemad ametikandjad eestlased.
Nsv liit - majanduskriis eriti ei mõjutanud.
Nsvl - ülemaailmne kommunismi levitamine

Nsvl - s algasid tööd radaritega 1933
Nsvl - s juurdus sisepoliitiline kriis.

Nsvl - i ajal: 1 20. sajandi jooksul: 2
Nsv - sse parteikomisjon asju uurima.
Nsvl - ile oli paavst pinnuks silmas.

Nsvl – jõukad inimesed, haritlased
Nsvl - USA 1969 Nixon presidendiks.

Nsvl - il oli maailma suurim armee.
Nsvl - s geneetikaalased uuringud.
Nsvl - i mõju maailmas suurenes.

Nsvl - i majanduslikku olukorda.

Nsvl - ile ja selle poliitikale.
Nsvl - s liikumisvabadus puudus.

Nsvl - i diktatuurile pani aluse
Nsvl - i 26. Juuni Jätkusõda
Nsvl riigid - NL, Eesti, Läti Leedu.

Nsvl - le,ülest.suruti maha.
Nsvl - iga suhted paranseid.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Nsv - s püüti aga rumalaid vene seadusi saksa täpsusega täitma hakata ning sellise tegevuse resultaadid olid lausa naeruväärsed (tõsi, see kahandas alkoholitarbimist veerandi võrra ning

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto