Sõnu seletav sõnaraamat

Neoklassitsism –  Euroopa, 1920. aastad       Tekib vastukaaluks impressionismi laialivalguvusele Suured ortkestrikoosseisud asenduvad väiksemate ansamblitega Maailma heliloojad: Igor Stravinski „Balletid“(1920aastate looming) Eesti: Jaan Rääts „III sümfoonia“(1959)
Neo - PI-R (Costa & McCrae, 1992) 1. Neurootilisus- soodumus kogeda neg emotsioone ja häirituseks, impulsside madal kontroll pingeseisus 2. Ekstravertsus- soodumus kogeda posit emots, aktiivsus ja seltskond; vastandiks introvert 3. Avatus kogemusele- keskkond, siseilm; ebakonventsionaalsus; vastandiks suletud in 4. Sotsiaalsus- usaldamine, omakasupüüdmatus, leplikkus, koostöövalmidus 5. Meelekindlus- kontroll soovide ja impulsside üle; planeerimine, enesedistsipliin
Neo - STIILID on eriti iseloomulikud just 19.saj. ja 20.saj keskpaigani o Neogootika -levis Inglismaal, Saksamaal ja Prantsusmaal (UK parlamendihoone, Sangaste mõis, Alatskivi loss, Kölni toomkirik) o Neorenessanss (Estonia pst 13) o Neobarokk -levis Prantsusmaal ja Saksamaal (Pariisi ooperiteater, Vittorio Emanuele II monument Roomas, Brüsseli Justiitspalee) o Neoromaani (Neuschwansteini loss Baieris) o Neoklassitsism (Austria parlamendihoone, Helsingi katedraal)

Neoliitikum - noorem kiviaeg,mis algas V aastatuhandel e.K.r. ja lõppes II aastatuhande keskel e.K.r., kasutati edasi kivist,luust ja sarvest esemeid,nüüd olid paremini töödeldud,samuti ilmusid uued täiustatumad töö- ja tarberiistad,algas keraamika kasutuselevõtuga
Neo - gooti, Palace of Westminster and Houses of Parliament, Manchesteri raekoda, St. Patricks cathedral NY, Pittsburghi Ülikooli peahoone Neo-renessanss, Vladimiri palee Neva jõe kaldal St Peterburg, Bostoni avalik raamatukogu, Kunstiajaloo muuseum Viinis Neo-barokk, Grand Opera Pariisis, Dresdeni ooperimaja, Christianbourghi palee Kopenhaagen Historitsism on peamiselt ehituskunsti suund, mis matkib ajaloolisi stiile, tekkis romantismi mõjul.
Neokonservatism – seoses 19. sajandil toimunud demograafiliste muutustega pidi neokonservatism arvestama multikultuursuse ja multireligioosusega erinevalt rahvuspõhisest konservatismist. Moodustati rahvusüleseid organisatsioona nagu näiteks NATO, ÜRO, EL

Neofreudistid neofreudism on järgmine põlvkond psühhoanalüütikuid, kes erinevalt Freudist pidasid isiksuse kujunemisel oluliseks ka ühiskonna ja kultuuri osa. Nad ei eitanud seda, mida Freud ütles, vaid nad pidasid lihtsalt oluliseks ka sotsiaalset poolt.
Neoliberalism - annab küsimuse, et kas soovitakse rohkem iseseisvust või Europaniseerumine mängib suurt rolli igas liikmesriigis, ehk nad teevad osasid asju vabatahtlikust panusest lähtuvalt võrdusest, mis ei ole alati formaalne nähtus, sealjuures on oluline näha ka rangeid meetmeid, mis on fondide jaoks olulised (siinjuures mõtleme nt Kreekale, Portugalile jt mõeldud laenuandjaid), et riigid vähendaksid avaliku sektori kulutusi.
Neokolonialism – kolonialismi nüüdisaegne vorm, mis tähendab juriidiliselt iseseisvate vähearenenud maade majanduslikku või tehnoloogilist sõltuvust arenenud riikidest neoliberalism ehk uusparempoolsus – 1980. aastate populaarne poliitiline ideoloogia; rajanes liberalismil, rõhutas vajadust vähendada riigi ülesandeid ja heaolukulusid ning õhutas konkurentsi ja inimese vastutust kõigis eluvaldkondades

Neofunktsionalism - – seletus läbi 'ülevoolu' (spill-over effect): integratsioon kandub ühest sektorist teise (funktsionaalne) ja madalamalt astmelt kõrgemale (poliitiline) – Monnet, Schuman – näiteks: söe ja terase tootmine -> ülejäänud majandussektorid -> 'kõrge poliitika' (ühine välis- ja julgeolekupoliitika) – rahvusülesus, poliitiline integratsioon on majandusliku kaasnähe
Neoklonialism - kolonialismi nüüdisaegne vorm, mis tähendab juriididliselt iseseisvate vähearenenud maade majandulikku või tehnoloogilist sõltuvust arenenud riikidest, tunnuseks on arengumaade tohutu välisvõlg arenenud riikidele integratsioon e. lõiming- kooskõlastamine, ühiskonna või regiooni kujundamine tervikuks arvestades osapoolte huve ja säilitades nende omanäolisust
Neoteenia – pidurdunud areng ja eellaste noorjärgu tunnuste säilimine täiseas 4. Inimesele iseloomulikud tunnused:  Väga suur ajumaht (~1400cm3)  Püstine kehahoiak ja kahel jalal liikumine  Aeglane areng, mittesessoonne sigimine (ei sõltu aastaajast)  Inimene on omnivoor (kõigesööja); toitu töödeldakse, varutakse, transporditakse ja jagatakse omavahel.

Neod aparaadis on oluliseks mõisteks geneetiline surve (genetic load), mis avaldub populatsioonis, kus mitte kõik liikmed ei oma optimaalset kohanemust (mitte ideaalset, vaid optimaalset määratletuna kui võrdset selle konkreetse populatsiooni "parima" indiviidiga). Mida enam on populatsioonis indiviide, kellel on madalam kohanemus, seda tugevam geneetiline surve valitseb.
Neoklassikaline kasvuteooria – Rahvuslike turgude liberaliseerimine suurendab nii sise- kui välisinvesteeringuid ning kiirendab seega kapitali akumulatsiooni – Kogutoodangu kasvu tingib: • Tööjõu hulga ja kvaliteedi kasv, mis toimub rahvastiku juurdekasvu ja haridustaseme tõusu kaudu • Kapitali hulga kasv säästude ja investeeringute suurenedes • Tehnoloogia areng
Neo – barokk- Nikerdatud postid koos luksuskapiteelidega, ülikeerukas fassaad,pingestatud ja dünaamilised hoone konstruktsioonid, lopsakad jamassiivsed paraadtrepid, näitavad ülevusse hoogsust ja peaaegu tsaarimugavusi, kuid hoone sisekujunduses domineerivad graatsilised jamänglevad liinid ning kummaline ornament sünnitab imelisiassotsiatsioone.

Neoevolutsionism – kujunes 1930ndatel (katse tõsta uuesti fookusesse evolutsiooniteooria) Leslie White (1900-1975) – kultuuri evolutsioon väljendub töösse rakendatud energia suurenemisega ajaloos. Erinevad rahvad kontrollivad üha suuremaid energiahulki (tänu tehnoloogia arengule)  universaalne mudel kõikide kultuuride arengu selgitamiseks.
Neoteenia - individuaalse arengu aeglustumine ja pidurdumine, nii et täiseas säilivad fülogeneetiliste eellaste noorjärkude tunnused Sotsiaalne pärilikkus - Põlvkondadest omandatud kogemuste ja teadmiste edasi andmine järgmistele põlvedele Milliseid eksperimentaalseid tõendeid on saanud biomolekulide organismivälise tekke
Neoimpressionismi nimetatakse ka „DIVISIONISMIKS“ või „PUÄNTILLISMIKS“. Uue maalitehnika alusepanijaks peetakse GEORGES–PIERRE SEURAT`d. Neoimpressionistide eesmärgiks oli valguse tõepärane kujutamine, erinevalt impressionistidest huvitas neid rohkem optilised efektid ja kompositsioon kui vahetu mulje edasiandmine.

Neo - FFI (Costa & McCrae 1992), mida kasutatakse isiksuse viie faktori mudeli mõõtmiseks, on 60st punktist koosnev küsimustik, mis mõõdab tavapärase isiksuse viit dimensiooni (st neurootilisus, ekstravertsus, avatus, sotsiaalsus ja meelekindlus) ning ühele dimensioonile on pühendatud 12 punkti.
Neoklassikaline cobb - douglase funktsioon Muutused IKTs mõjutavad majanduskasvu kolmes etapis: 1. IKT-investeeeringud kasvatavad tootmismahtu ja töö tootlikust; 2. Kiire tehnoloogiline edenemine IKTd tootvates harudes viib üldise tootlikuse tõusule; 3. Üldise tootlikkuse tõus majandusharudes, mis kasutavad IKTd.
Neoliitikum – noorem kiviaeg Lascaux’i koopad – leiti laste poolt Prantsusmaal 1940. aastal

Neodarvinism e. sünteetiline evolutsiooniteooria: mille süntees? ND põhipostulaadid Neodarvinism on evolutsiooniõpetus, mis põhineb ühel osalt C. Darwini evolutsioonikäsitlusel. Rõhtuab juhuslikkem utatsioone ja loodusliku valiku määravat või koguni ainurolli adaptiivses evolutsioonis.
Neoon on värvitu. Elektronlampides ja neoonlampides hõõgub ta punakas-oranžilt. Neoon on väärisgaasidest heeliumi järel kõige kergem (väiksema tihedusega). Külmutusvõime ruumalaühiku kohta on neoonil vedela heeliumi omast üle 40 korra suurem ja vedela vesiniku omast kolm korda
Neoliitikumis ehk nooremas kiviajas toimus inimkonna arengus murrang – algas üleminek viljelusmajandusele(põlluharimisele ja karjakasvatusele; seda nimetatakse ka neoliitiliseks revolutsiooniks). Tänu sellele vähenesid näljahädad ja suremus, pikenes eluiga ning kasvas inimeste arvukus.

Neopostitivsim - üks peamisi Lääne filosoofiaid (sageli nimetatakse loogiliseks positivismik), eriti aktiivselt leidis toetajaskonda 20. saj 30 - 60-ndatel(Carnap, M. Schlick, O. Nayrat, Reichenbach jt). Neopositivismi põhiideed olid sõnastatud 20. saj 20. aastaltel Viini kogukonna poolt.
Neo - uus 4. Millistes kunstiliikides olid itaalia neorealismi saavutused kõige tähelepanuväärsemad? Filmikunstis 5. Millise suurema kunstivoolu alaliigiks pead informalistmi? Millist kunsti sellega tähistati? Informalism. Sarnasus USA-s levinud abstraktse ekspressionismiga.
Neoteenia - pidurdunud areng ja eellaste noorjärgu tunnuste säilimine täiseas neuraalne regulatsioon - närvisüsteemi vahendusel toimuv elundite ja elundkondade talitluse regulatsioon neuriit e. akson - närviraku pikem jätke, mis saadab närviimpulsid edasi teistele rakkudele

Neoliitikumist ehk nooremast kiviasjast on tõendeid, et surnute matmine toimus vahetult asulaisse. Selliseid matusepaiku on teada viiest tolleaegsest asulakohast: Narva-Riigiküla I ja ja III asulast, Valmast Võrtsjärve läänerannikul, Tamulast Võrus ja Naakamäelt Saaremaal.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Neoliitikum – noorem kiviaeg Mesoliitikum- keskmine kiviaeg Arheoloogiline kultuur- ühesuguste arheoloogiliste leidudega kultuuripiirkond Arheoloogia- teadus, mis tegeleb väljakaevamistega ning väljakaevatud esemete uurimisega Aletamine- põllu loomine sellisel viisil, et võetakse mets maha ning põletatakse ja saadud tuhka kasutatakse põllul väetisena . Adramaa- muinasajal ja keskajal maamõõtmise viis, maahulk , mida üks mees suudab ühe adraga ära harida.
Neoteenia - arengu aeglustumine ja pidurdumine Mandunud organid - kolmas silmalaug, ussiripik, õndraluu, silmhammas Artikuleeritud kõne - mõisteline kõne Mittesessoonne sigimine - Ei sõltu aastaajast Hulkrakne organism - organism mis koosneb kahest või enam rakust

Neoteenia – individuaalse arengu aeglustumine ja pidurdumine, nii et täiseas säilivad fülogeneetiliste eellaste noorjärkude tunnused Osav inimene – „osavkäpp“, enamasti esimeseks inimliigiks peetav inimlaadne, olend, kes valmistas primitiivseid kiviriistu.
Neoliitikumi ehk noorema kiviaja algust markeerivaks nähtuseks peetakse Eestis nagu mitmel pool mujalgi Põhja- ja Ida-Euroopas keraamika kasutuselevõttu, eristudes niiviisi nendest piirkondadest, kus neoliitikumi mõiste on seotud üleminekuga viljelusmajandusele.
Neoliitikumi ehk noorema kiviaeg Eestis algas keraamika kasutuselevõtuga (u. 3300. a eKr) nagu mitmel pool mujalgi Põhja- ja Ida-Euroopas. Lisaks keraamikale jõudis neoliitikumis Eestisse ka maaviljelus ja karjakasvatus ning laiemalt levis ka kivilihvimise oskus.

Neodada – Tekkis avangardisisese opositsioonina ekspressionismile, mis oli algusest peale olnud populaarne ja toetatud, mõnede kunstnike arvates pidi avangardne kunst väljendama opositsioonilisi ideid ning seega ei vastanud ekspressionism kriteeriumitele.
Neoliberalistide järgi tähendab globaliseerumine täielikult vaba turu rakendamist kogu maailmas, mis tooks kaasa hindade, kaubanduse, kapitali liberaliseerimise, vabalt liikuva tööjõu, rohelise revolutsiooni põllumajanduses, odava energia ja üldise jõukuse tõusu.
Neokolonialism on nüüdisaegne kolonialismi vorm, mis tähendab välisriikide mõjuvõimu mitte otseslt valitsemises, vaid sotsiaal-majanduslikult. Nt Prantsusmaa endiste kolooniate nagu Kamerun, Elevandiluurannik majandus sõltub täielikult Prantsusmaast.

Neofreudism on järgmine põlvkond psühhoanalüütikuid, kes erinevalt Freudist pidasid isiksuse kujunemisel oluliseks ka ühiskonna ja kultuuri osa. Mingis mõttes võib Adlerit ka juba pidada neofreudistiks, kuid tavaliselt teda nende hulka ei loeta.
Neoklassikaline majandusteooria – tänapäeva majandusteooria mis sai alguse 19. sajandil (Carl Menger, Eugen Böhm-Bawerk jt.); eraldab turu täielikult kõikidest teistest ühiskonna sfääridest (kultuur, poliitika), viimaste mõju majandusele nim. välismõjuks.
Neorootilisus – inimese võimet kogeda negatiivseid emotsioone 3. Ekstravertsus – siin see tähendab võimet kogeda positiivseid emotsioone ja on seotud ka suhtesoojusega, ka seoses teistega 4. Avatus – valmis oleks aksepteerima uusi ideesid.

Neoimpressionismil on 2 põhitunnust: 1)puhtad värvid kanti punktikujuliste pintslilöökidena pildi pinnale (täpiline) 2)Värvid pidid segunema vaataja silmas (mitte paletil). Teiste sõnadega- värve segati optiliselt, et nad ei kaotaks oma sära.
Neokl periood – ballet „Pulcinella“; ooper-oratoorium „Kuningas Oidipus“; numbriooper „Elupõletaja tähetund“. C. Orffi erandlik helikeel: Muusikat isel lihtsad meloodiad, askeetlik orkestratsioon ja vana muusikast insp vaimsus.
Neo - klassikaline majanduskoolkond on alates majandusteadlasest Alfred Marshallist olnud domineerivaks koolkonnaks kaasaegses majandusteaduses 5. Vahel nimetataksegi neo-klassikalist majandusteooriat majanduslikuks ratsionalismiks.

Neoimpressionismil on 2 põhitunnust: 1) puhtad värvid kanti punktikujuliste pintslil öökidena pildi pinnale 2) värvid pidid segunema vaataja silmas. Teiste sõnadega – värve segati optiliselt, et nad ei kaotaks oma 
Neooni elektronvalem on 1s22s22p6 (täielikult täitunud väliskiht). Seetõttu on ta väga sarnane heeliumiga. Neoonil on kõrge ionisatsioonienergia (21,56 eV). Neooni peamine erinevus heeliumist on tema aatomi suhteliselt suurem polariseeritavus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Neoteenia – inimese füüsiline taandareng võrreldes loomariigiga (vastsündinud simpans on füüsiliselt arenenud nagu inimese 3 aastane laps). 4.Neuraalne regulatsioon – närvisüsteemi kaudu toimuv regulatsioon (kesknärvisüsteem – peaaju, seljaaju ; piirdenärvisüsteem – närvid, mis ühendavad kesknärvisüsteemi teiste keha piirkondadega). Närvikude – võtab vastu ärritusi, töötleb neid, kannab erutust edasi ja

Neoliitikum - noorem kiviaeg,mis algas 5.aastatuhandel eKr ja lõppes 2. aastatuhande keskel eKr. Kasutati edasi kivist,luust ja sarvedest esemeid, mis olid nüüd paremini töödeldud. Ilmusid uued täiustatumad töö ja tarberiistad.
Neofašismi tunnustena on loetletud ka: militarismi, majanduslikku korporatismi, vastuseisu vasakpoolsetele ideoloogiatele nagu kommunism ja sotsialism, kollektivismi, riigi ülistamist, toetust autokraatsele valitsemisvormile ja juhikultust.
Neokolonialism on nüüdisaegne kolonialismi vorm, mis tähendab välisriikide mõjuvõimu mitte otseselt valitsemises, vaid sotsiaal-majanduslikult. Majanduslik sõltuvus rikastest riikidest paneb vaesemad ebavõrdsesse olukorda.

Neokolonism - nüüdisaegne kolonialismi vorm, mis tähendab välisriikide mõjuvõimu mitte otseselt valitsemises, vaid sotsiaal-majanduslikult. nt. Endiste FRA kolooniate Kameruni, Tšaadi ja Sengeli majandus sõltub FRAst.
Neorealism – 1940. aastate teisel poolel ja 1950. aastate esimesel poolel itaalia kirjanduses (ka filmikunstis) valitsenud suund, mida iseloomustab lihtsate inimeste elu kujutamine, tõepära ja ühiskonda arvustav laad.
Neodarvinism on evolutsiooniõpetus, mis põhineb ühele osale Charles Darwini evolutsioonikäsitlusest. See rõhutab juhuslike mutatsioonide ja loodusliku valiku määravat või koguni ainurolli adaptiivses evolutsioonis.

Neoliitikum – (noorem kiviaeg) – varasema materjali parim töötlus, lisaks riistad ja savinõud. (5000-1800 eKr) Kunda kultuur – kõik Eesti mesoliitikumi asulad, mida iseloomustasid eluviisi ja muististe sarnasus.
Neoimpressionism - mõned peavad viimaseks impr etapiks, värvida tuleb spektrivärvidega, panid värve väikeste pintslitõmmetega üksteise kõrvale mosaiigi sarnaselt, pintslitõmmetel kindel kuju (ovaal, nelinurk, punkt.
Neoliitikum ehk noorem kiviaeg al 5000 eKr Kammkeraamika al 4000 eKr • Töö-ja tarberiistade materjalid Ümarapõhjalised savinõud, mille välispinda oli ilusti kaunistatud lohukeste ja väiksemate täkete ridadega.

Neodada – üldnimetus kunstivooludele, mida innustas dadaismi ideoloogia taassünd 1950. aastate lõpus 1960. aastate alguses USA-s ja Lääne-Euroopas. Vastandus sel ajal edukale abstraktsele ekspressionismile.
Neoliitikumis ehk nooremal kiviajal mis oli umbes 5000-1800 eKr. Tekkis kammkeraamika kultuur mille raames hakati valmistama kaunistatud savinõusid kuna inimesed hakkasid rohkem tähelepanu pöörama käsitööle.
Neoteenia - arengu aeglustumine ajas, kusjuures areng aeglustub eeskätt suguküpsuse eelse perioodi tasandil (võrreldes inimahvidega). Näiteks: järglased väga abitud sünnijärgsel ajal, mis kestab kuid.

Neoliitikumis – 7 000 e.m.a. – tekkisid maaviljelejate suured asulad, Catal Huyuk, Konya Konya tekkis 7000 e.m.a keskpaiku – olid maaharijad, kes kasvatasid nisu, otra jms lambaid, valmistasid savinõusid.
Neo - liitukumi juures on leitud, et hauad paiknesid otseselt elamute all ja haud oli voodertatud ehk põhja oli pandud oksi ja kasetohtu, et see moodustaks aseme ning pea alla oli asetatud puuhalg.
Neoliitikumi ehk noorema kiviaja alguseks peetakse keraamika kasutuselevõttu umbes 5000. aasta paiku eKr. Valmistatud savinõusid, mida oli erinevalt ilustatud liigitasid arheoloogid kammkeraamika kultuuri.

Neo - TRI koosneb viiest põhiskaalast, millest igaüks tähistab kindlat isiksuslikku dimensiooni: • Emotsionaalne stabiilsus kirjeldab inimese emotsionaalset toimetulekut ja enesekontrolli.
Neoliitikumis on 3 arheoloogilist kultuuri Narva kultuur Kammkeraamika kultuur Nöörkeraamika kultuur Sai alguse 5000 eKr Sai alguse 4000 eKr Sai alguse 3000 eKr Tegemist on üsna Kasutati paremat savi.
Neoteenia - pidurdunud areng ja eellaste noorjärgu omaduste säilitamine täiseas Neuraalne regulatsioon-närvisüsteemi vahendusel toimuvaid elundite ja elundkondade talituse regulatsioonimehhanism

Neoevolutsionism - Neoevolutsionism huvitub pikaajalisest evolutsioonilisest sotsiaalsest muutusest ning regulaarsetest arengumustritest, mis võivad esineda omavahel kaugetes ning mitteseotud kultuurides.
Neorenessanss - stiilis, kuna hoone pärineb jällegi Euroopas valitsenud renessansiajastust hilisemast perioodist, kujundust toetab fassaadi dekoor, mis sisaldab endas massiivset eenduvat karniisi.
Neo - barokk stiili kujundamisel on oluline reeglitest kinnipidada, kuid see võib kõlada üsna imelikult, kuid endas setitanud stiilei välista maitse olemasolu ja nõudliku valivust.

Neoliitikum – Noorema kiviaja ehk neoliitikumi (u. 5000 – u 1800 a. eKr) alguse tunnuseks loetakse savinõude kasutuselevõttu, paljudes teistes maades aga üleminekut viljelusmajandusele.
Neoklassitsism – • Orkestratsiooni lihtsustumine • Lühikesed meloodiad • Aluse panija I. Stravinski • ühendab eelmiste sajandite muusikavormis ja stiilivõtted kaasaegse helikeelega.
Neo - funktsionalistide jaoks „regulatiivse riigi“ teoreetikutele otsivad Komisjoni ametiisikud alati võimalusi, kuidas laiendada rahvusülese institutsiooni funktsioone.

Neoklassitsism - iseloomulikuks jooneks on harmoonia ja orkestratsiooni üldine lihtsustamine, millega võib kaasneda muusika temaatilise materjali lakoonilisus ja lühikesed meloodiad.
Neoklaasitsism - 20 saj.Viin Muusika harmoonia, orkestratsiooni üldine lihtsustumine,väärtustati meloodilist joonist ja vormi osas täpset, klassikaliselt väljapeetud ülesehitust.
Neoklassikalised teooriad on aluseks tänapäevastele juhtimisteooriatele ning on leidnud tunnustamist ja edasiarendust kaasaegsete juhtimisteoreetikute (Tom Peters, Peter Drucker jne. ) poolt.

Neoliberaalne imperialism – Siin nähakse vabatahtliku panuse asemel iga riigi poolt rohkem koostööd kõigi poolt rangete meetmete elluviimisel, mis muudab ühtlasemaks kogu tegevusjaotuse.
Neo - PI Paul Costa (1993) • Different languages and cultures tend to contain personality adjectives that cluster into five groups (usually N, E, O, A, C) – Goldberg
Neoklassitsism - uuendatud klassitsism, arenes Euroopas 1920 oli Neoklassitsism- uuendatud klassitsism, arenes Euroopas 1920 oli kõrgpunkt. Vorm korrapärane, loobuti romantikast.

Neoklassikalises makroökonoomikas on selleks kapitaliturg ja intressimäär; 2. keinistlikus makroökonoomikas hüviseturg ja loodud tulu; 3. monetaristlikus makroökonoomikas rahaturg ja hinnatase.
Neopositivism ehk uus filosoofiasuund, võttis omaks verifikatsiooniprintsiibi, leides, et ainult need väited on teaduslikud, mida saa verifitseerida ehk õigeks tunnistada.
Neoliitikum - noorem kiviaeg – paikne eluviis – savinõude valmistamine, ketramine, riide kudumine – tegeldi lisaks eelnevatele ka maaharimise ja karjakasvatusega.

Neo - Nazi David Copeland placed homemade nailbombs at public places directed to african and bangladeshian communities and killing 13 and injuring 139 people.
Neo - PIR, STAI, enamik isiksuse, suhete jne. teste C - eeldab MA ja PhD kraadi, süvakoolitust tulemuste interpreteerimise ja kasutamise alal ning litsensti.
Neodarvinismi kohaselt on Darwini poolt võimalikuks peetud pangeneetiline pärandumine (s.t., et ka elu jooksul omandatud tunnused võiksid päranduda järglastele) võimatu.

Neokolonialism - Aasia ja Aafrika riikide raskuste ärakasutamine surudes neile peale majanduslepinguid ja poliitilisi kokkuleppeid, et allutada need maad oma mõjule.
Neoliitikum - noorem kiviaeg,esiajaloo periood viljeleva majanduse algusest kuni pronksi laialdasema kasutamiseni tööriistade materjalina,eestis u 4000-1800 a ekr
Neoonil on suhteliselt madal keemistemperatuur(-245,9ºC) ja sulamistemperatuur (- 248,6ºC). Võrreldes Heeliumiga on Neoon mõnevõrra paremini lahustuv.

Neo - classical negligence of the nineties were alike unthought of. The most typical characteristics of the century were at their most charming stage.
Neogootikaks ehk pseudogootikaks). Kui ühes hoones on jäljendatud mitut stiili, saab sellist hoonet klassifitseerida erinevalt ning sageli on seda ka tehtud.
Neokonservatiivid on valmis teatud piirini leppima mõttega heaoluriigist ja riikliku sekku- misega kodanike ellu, nii nagu seda põhjendab liberaalne ideoloogia.

Neoliitikumis ehk nooremal kiviajal (IV aastatuhande teisest veerandist kuni II aastatuhande keskpaigani e.Kr.) kasutati edasi kivist, luust ja sarvest esemeid.
Neoliitikumi ehk noorema kiviaja algust markeerivaks nähtuseks peetakse Eestis nagu mitmel pool mujalgi Põhja- ja Ida-Euroopas keraamika kasutuselevõttu.
Neoklassitsistlik – riigi roll piiratud, tegeleb konkurentsi ja ettevõtluskeskkonna parandamisega. Vabakaubandusliku mõtlemise ideoloogia, eriti Inglismaal.

Neologismid e. uudiskeelendid – hiljuti käibele tulnud v. alles soovitusstaadiumis keelendid v. ka olemasoleva keelendi kasutusjuhud uues tähenduses.
Neoklassikaline süntees on kaugenenud Keynesi õpetusest ja kuulumine sellesse koolkonda on kaheldav, kuid igal juhul sai just temast alguse lõhe majandusteoorias.
Neorenessanss - stiilis loss (Peterburi arhitekt Baranovski) ehitati 1897-99 looduslikult väga kaunisse kohta, kõrgele pankrannikule, Pühajõe kaldale.

Neoimpressionism - Seurat stiili kutsutakse ka kutsutakse samuti punktüallismiks, sest loodust anti edasi korrapäraste punktitaoliste värvilaikudega.
Neokolonialism - välisriikide mõju sotsiaal-majanduslikult RV JULGEOLEK- sõltub: muutustest mõnes suurriigis, suhetest suurriikide vahel, tehn.
Neofreudistid on psühhoanalüütikud, keda peetakse Freudi järeltulijateks aga isiksuse arengus rõhutavad rohkem ühiskonna ja kultuuri mõju.

Neoklassikaline lähenemine - Rahvuslike turgude liberaliseerimine suurendab nii sise- kui välisinvesteeringuid ning kiirendab seega kapitali akumulatsiooni.
Neoonil on kõrge ionisatsioonienergia (21,56 eV). Neooni peamine erinevus Heeliumist on tema aatomi suhteliselt suurem polariseeritavus.
Neoliitiline revolutsioon – anastavalt majandusviisilt mindi üle viljelevale majandusviisile (põlluharimine ja karjakasvatus). Tingis paikse eluviisi.

Neoteenia - individuaalse arengu aeglustumine ja pidurdumine, nii et täiseas säilivad fülogeneetiliste eellaste noorjärkude tunnused.
Neo pi - R Suur Viisik (Big Five) McRae ja Costa 1996 • Neurootilisus • Ekstravertsus • Avatus • Sotsiaalsus • Meelekindlus
Neoklassitsism e. Uuesti klassitsism tähendab tagasipöördumist läinud aegade stiilide juurde. I.Stravinski- kõige kuulsam Vene helilooja

Neoliitikum e. noorem kiviaeg (IV a.t. II veerand – II a.t. keskpaik) Võeti kasutusele savinõud ning töö- ja tarberiistu täiustati.
Neoliitikum ehk noorem kiviaeg oli umbes 5000-1800 eKr. Tollel ajal oli kaks kultuuri: kammkeraamika kultuur ja nöörkeraamika kultuur.
Neoteenia – füüsilise arengu pidurdumine e aeglustumine Inimese koed: Inimesel on 4 põ kudet, mis määravad keha kuju ja vormid.

Neoimpressonistid – Signac, Seurat – PÜANTILLISTID NEOKLASSITSIM(AMPIIR) – Gros, David, Canova Ingres PARIISI KOOLKOND – Modigliani
Neoklassikaline tootmisfunktsioon – ceteris paribus ühe tootmisteguri panuse suurenedes suureneb ka toodangumaht, kuid järjest väiksemalt määral.
Neoliitikum - kammkeraamika, soome-ugrilaste tulek, nöörkeraamika, venekirveskultuur, balti hõimud, loomakasvatus, maaviljelus.

Neo pi - R Suur Viisik (Big Five) McRae ja Costa 1996 • Neurootilisus- Kuidas me tuleme toime negatiivsete emotsioonidega.
Neoklassikaliste ehk uusklassikaliste juhtimisteooriate tekkimine on loogiliseks jätkuks klassikaliste juhtimisteooriate arenemisele.
Neokolonialism - vähemarenenud riikide allutamine suurriikide majanduslikule ja poliitilisele mõjule, kasutades ära nende raskusi

Neoliitikumis – ehk nooremal kiviajal IV at II veerandist kuni II at keskpaigani eKr kasutati edasi kivist,luust,sarvest esemeid.
Neoekspressionism – Enamus kunstist on subjektiivne ja endassesulgunud, kohati ka äärmiselt literatuurne ning täis allegooriaid.
Neoklassitsismi esindaja - ekspressionistlikud jooned, grotesk, šokeerisid vanameelset publikut. Klaveriteostega Debussy kõrval suurkuju.

Neoliitikum e. noorem kiviaeg oli ajavahemik 4.-2. aastatuhat eKr. Inimesed kasutasid kivist, luust, puust ja sarvest esemeid.
Neofunktsionalism on integratsiooniteooria, mille mudeli kohaselt on integratsiooniprotsessi lõpp-produktiks poliitiline kogukond.
Neoliitikum ehk noorem kiviaeg, kestis 5.at e.Kr kuni 2.at keskpaik, siis kasutati edasi kivist, luust ja sarvest esemeid.

Neoekspressionism - 1980. aastail Saksamaalt lähtunud ning Lääne-Euroopas ja USA-s levinud figuraalne ekspressiivne kunst.
Neoonlambid on külmkatoodiga gaaslahendusseadised, mille pingestamisel tekib elektroodide vahel helenduv huumlahendus.
Neophyti – Varakristluses vastristitut, kes pärast oma ristimist ülestõusmispüha ajal kandis valgeid rõivaid.

Neoliitikum – lõpeb metallide kasutuselevõtuga (pronks) Pronks levib 3. at eKr laiemalt lõunapoolsemates maades.
Neoliitikum 5000 - 1800 eKr Lõunas toimus neoliitiline revolutsioon e mindi üle karjakasvatusele ja põlluharimisele.
Neo pi - r test- Costa, McCrae- ülemaailmselt hetkel mõjukaim test- dimensionaalne lähenemine isiksusele.

Neokeinslased – majandus kaldub ebastabiilsusele ja valitsuse sekkumine on sageli vajalik. Enim häirib töötus.
Neostalinismi tõus - Hruštšov kasutas oma huvides ära Stalini vaenamist, oli ühiskonnale suures osas vastuvõetmatu.
Neofreudism – pöördub sugutungi kõrval või selle asemel ka teiste inimest liikuma panevate jõudude poole.

Neoklassikaline funktsioon - ühe tootmisteguri panuse suurenedes suureneb ka toodangumaht, kuid järjest väiksemal määral.
Neoliitikum ehk noorem kiviaeg kestis IV aastatuhande teisest veerandist kuni II aastatuhande keskpaigani e.Kr.
Neoliitileum e. noorem kiviaeg (5000-1800 aastat e. Kr. ) Noorema kiviaja alguses võeti kasutusele keraamika.

Neoon on   värvitu,   kuid  elektronlampides ja neoonlampides hõõgub ta punakas­oranžilt.
Neoendeem - noor, alles väikese levialaga liik (on noor takson, mis ei ole veel laialt levida jõudnud)
Neotroopikas on ühe maismaa pindala ühiku kohta rohkem taimeliike, kui teistes troopilistes piirkondades.

Neoliitikumi põlluharijatele on omapärane uskumus, et peale nähtava maailma on olemas ka nähtamatu, teispoolne olemine.
Neoon on väga levinud element Universumis ja Päikesesüsteemis, siis Maal on see väga haruldane.
Neooni elektronvalem on 1s22s22p6 (täielikult täitunud väliskiht). Seetõttu on ta väga sarnane Heeliumiga.

Neoklassitsistlik – 1953. 3. Dodekafooniline- kogu perioodi iseloomustab tavapäraste žanrite puudumine.
Neofreudistid - uusfreudism,psühholoogia suund,eraldus Sigmund Freudi psühhoanalüüsi koolkonnast.
Neo - impressionism 19. saj. lõpp  Maal valmib punktitamisega, kasutati põhivärve.

Neoklassitsism - toetub enne romantismi valitsenud vormidele ja žanritele(rajajaks I. Stravinski)
Neoklassitsistlik – riigi roll piiratud, tegeleb konkurentsi ja ettevõtluskeskkonna parandamisega.
Neo - konfutsianism. Li (ri, 理) ja qi (ki, 理) duaalsus sisaldub igas elusolendis.

Neokonseptualism e. Kunst, mis oma ideedega püüab sekkuda kunstivälisesse ühiskondlikku ellu.
Neoliitikumi kunst – (4000 – 2000 eKr) Hakati kasutama savi. Savist tehti nõusid ja elamuid.
Neoon on värvitu. Elektronlampides ja neoonlampides hõõgub ta punakas-oranžilt.

Neoklassitsism - Tekkepõhjuseks võib pidada kaudselt funktsionalismi teket arhitektuuris.
Neoliitikum ehk noorem kiviaeg: alguseks loetakse keraamika/savinõude kasutuselevõttu.
Neoimpressionism 1885 - 1899 * mosaiigitaoline maal * igavikuline olek * kasutati täiendvärvusi

Neorealism – tekkis 1960ndatel.Vastutav kirjandus,mis on seotud eksistentsialismiga.
Neoliberalim - Friedman, Thatcher/Reagan. Veel radikaalsem kui klassikaline liberalism.
Neoon on väärisgaasidest heeliumi järel kõige kergem (väiksema tihedusega).

Neoklassikaline koolkond - Esindajad: Herbert Simon, Philip Selznick, James March, Chester Barnard
Neokolonialism - kolonialism uues vormis- arengumaadel on tohutud võlad, vaesus kasvab
Neo - PI (1985), NEO-PIR (1992) 5 sõltumatut dimensiooni ehk iseloomujoont

Neofunktsionalismile on avaldatud nii empiirilistel kui ka teoreetilistel alustel kriitikat.
Neoklassikalised juhtimisteooriad – hakkas arenema 1920-ndatel. Kesksel kohal on inimene ja inimsuhted.
Neoteenia - pidurdunud areng ja eellaste noorjärgu tunnuste säilimine täiseas.

Neoklassitsism – Prantsusmaal seotud vene heliloojatega, sarnaneb uusasjalikkusega.
Neobarokk – Pariisi ooperihoone (kuigi se vist ei asu eestis, aga noh..okei)
Neokonfutsianism - tekib, sest tahetakse taastada Konfutsiuse õpetuse põhimõtteid.

Neoliitikum – kestis mesoliitikumi lõpust kuni metallide kasutuselevõtmiseni
Neo televisoon – räägib meediast endast, ei vaheda ammu juba reaalset maailma.
Neonataalne isoerütrolüüs - ema piim võib sisaldada antikehi järglase punaliblede antigeeni

Neoliitikum - 6000-2000 eKr (noorem kiviaeg) • Ornamentika, keraamika areng.
Neolokaalne - abiellunud võivad teha mis ise tahavad; industriaalne ühiskond
Neoteenia – valged täiskasvanud peaksid olema nagu mustanahalised lapsed.

Neoklassitsism - free jazzi vaheneid kasutades tõlgendab jazzi suurt pärandit.
Neokontseptualistid on toonud näitusesaali plakatlikkust ja ülisuuri fotolavastusi.
Neoliitilistest muististest on leitud ka luust, merevaigust ja savist voolitud pisiplastikat.

Neoliitikumis e. nooremal kiviajal (5000-2000 a.e.Kr.) toimus keraamika sünd.
Neoon on tunduvalt kallim kui heelium sest õhk on tema ainus allikas.
Neoliitikumist on säilinud jälgi asulatest, mis olid kas savist või kivist.

Neoimpressionism on teaduslik uuring sellest, kuidas inimese silm värve tajub.
Neoliitikum - põlluharimise ja karjakasvatuse arengut peetakse tunnuseks.
Neoteenia - arengu aeglustumine ajas (pikeneb suguküpsuseelne periood)

Neo - freudism – Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Karen Horney.
Neoliberalism - annab küsimuse, et kas soovitakse rohkem iseseisvust või
Neoliitikum e. noorem kiviaeg (IV at. II veerand eKr. – II at.kp.eKr.)

Neoliitiline revolutsioon on üleminek anastavalt majanduselt viljelevale majandusele.
Neorenessanss - sugemetega mõisa peahoone on ehitatud 1860tel aastatel.
Neoonlampide punakas - oranži valgust kasutatakse laialdaselt neoonreklaamis.

Neobiheivoristid - loomad õppimisprotsessid, metodoloogiline vs radikal.
Neoliitiline revolutsioon – üleminek hankivast majandusest viljelusmajandusele.
Neogootika näidetakse on veel mitmed mõisahooned, nt Alatskivi ja Sangaste.

Neoklassitsism – objektiivsust ja antiromantilisust taotlev suund.
Neoliitikum – kõige noorem kiviaeg (4000 a eKr – 2000 a eKr)
Neoklassitsism – selle sõna määratlus ja muusika iseloomustus.

Neobaroki mõisahoonetele on iseloomulik pompöössus nii seest kui väljast.
Neoliitline inimene on tegelikult pika teadusliku traditsiooni pärija.
Neologismide puhul on valdavalt tegemist eksimustega keelenormi vastu.

Neoimpressionistide tööd on veelgi valgusküllasemad kui impressionistidel.
Neoliberalism – peamisteks märksõnadeks on turg ja indiviid.
Neoliitiline revolutsioon - mindi üle karjakasvatusele ja põlluharimisele.

Neofüütideks nimetatakse ka mungaordudesse äsja vastuvõetud.
Neokolonialism – majanduspoliitiline sõltuvus suurriikidest.

Neoliitikum – alguseks loetakse keraamika kasutuselevõttu
Neologism - hiljuti käibele tulnud sõna või sõnaühend
Neo - freudism – A. Adler, C. C. Jung, K. Horney.

Neoentroopia – süsteemi korrastumise korrapärane määr.
Neogeeni - kliima ja loomastiku sarnasus tänapäevaga.
Neotomism on katoliikluse tähtsaim filosoofiline alus.

Neo - TRI küsimustikus sisalduvad alaskaalad on
Neofarmafoobia - hirm uute ravimite ees. (vt farmafoobia)
Neoliitikum – noorem kiviaeg, u 5000 a- u 1800 a eKr

Neolõnga – sissekudumist ja sissepressitud volte.
Neogootika - jäljendas gootika stiilipõhimõtteid.
Neobarokk - jäljendas baroki stiilipõhimõtteid.

Neolokaalne – pole reegleid Abieluga seotud tavad:
Neo - uus neoplasm (uusmoodustis = kasvaja)
Neoferudistidest on Erich Fromm, Eric Ericson ja Horney.

Neoklassitsism – Honegger, Šostakovitš, Hindemith.
Neonatsid on skinheadidest rohkem organiseeritud.
Neo - tri – eestikeelne variant? Kiirem.

Neokonfutsianism - Konfutsiaanluse reformistlik suund.
Neoplastiliselt – kroonilline lümfoidne leukeemia.

Neoon - neoonvalgustuses,telev, lennundus.
Neoklassitsismiks – seotud eelkõige Prantsusmaaga.

Neofoobilisus - võõraste maitsete vältimine.
Neogeeni - kliima ja ligikaudne määrang.

Neoklassitsism on loome suund, mitte koolkond.

Neoon on värvitu, lõhnatu, inertne.
Neorenessansis - rüütelkonna hoone (kuskil?)
Neofoobia - hirm igasuguse uue asja ees.

Neogeeni lõpus on toimunud kliima jahenemine.
Neoliitikum – neoliitiline revolutsioon.

Neo - ehk pseudoromaani stiilina.
Neomorfne – uue funktsiooniga alleel.

Neoromaanis – Kaarli kirik, Rapla kirik
Neo - medieval Neo-Westphalian

Neoliitikum - 1)Kammkeraamika kultuur.

Neogeen - 25 miljonit a tagasi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Neoonlambid ne - 2 (klaaskolvi pikkus 19 mm) [12]. Lampidele on rakendatud erisugused pinged: - vasakul: alalispinge, vasakpoolne elektrood positiivne; - keskel: alalispinge, parempoolne elektrood positiivne; - paremal: vahelduvpinge.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Neoplastitsism – Piet Mondrian loomemeetod
Vote UP
-2
Vote DOWN
Neokonservatism - 1980-ndatel. Sotsiaaldemokraadid Saksamaal, leiboristisd Suurbritannias ja vabariiklased USA-s üritasidjätkata üldist heaoluühiskonna mudeli ülesehitamist.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto