Sõnu seletav sõnaraamat

Netopalk on see, mis kantakse töötaja kontole mingil kindlal kuupäeval vastavalt eelnevale kokkuleppele.Seda raha saab ta kasutada oma äranägemise järgi ( perele, laste koolitusele, pere tarbeesemete soetamiseks jne). Maha arvatavate maksude hulka kuuluvad tulumaks, töötuskindlustusmaks, pensionikindlustus, mis on sätestatud riigi poolt vastuvöetud maksude seadustega.
Nõudlusseadus – väljendab seost kauba hinna ja selle nõu-tava koguse vahel, mida tar-bijad soovivad ja on suutelised ostma teatud ajaperioodil ( ceteris paribus). Nõudlusseaduse iseloomustamise põhimõisted: 1. Nõutav kogus on kauba või teenuse naturaalne hulk, mida tarbijad antud hinna juures soovivad ja suudavad osta.
Nominaalpalk – tasu, mis makstakse töötajale näiteks ühe töötunni eest jooksval perioodil rahalises väärtuses

Nõudluse tuluelastsus – kaubale tehtavate kulude (nõudluse) muutuse sõltuvus tarbija sissetulekute muutusest: kuld mingile kaubale kasvavad tulude kasvuga võrreldes ennaktempos; kulud ja sissetulekud kasvavad samas proportsioonis; kulud kasvavad aeglasemalt kui tulud; tulude suurenedes kulutused antud kaubale vähenevad.
Nõuded tütar - ja emaettevõtetele 0 0 Nõuded sidusettevõtete vastu 0 0 Arveldused aktsionäridega 0 0 Muud lühiajalised nõuded 0 0 Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud) 0 0 Intressid 0 0 Dividendid 0 0 Muud viitlaekumised 0 0 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 0 0 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 0 0 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 0 0 Varud 0 0 Tooraine ja materjal 0 0 Lõpetamata toodang 0 0 Valmistoodang 0 0 Ostetud kaubad müügiks 0 0 Ettemaksed hankijatele 0 0
Nõudlustabel – ühel ajahetkel erinevate hindade puhul nõutavad kogused (graafik) Nõudluskõveralt hindame ka Kogus vahepealse hinnaga potensiaalseid oste Madalamate hindade puhul soovitakse ja NÕUDLUS jõutakse osta rohkem, sest: Madalamate hindadega saavad seda lubada rohkem inimesi (endal isu täis, siis ostetakse sõbralegi – reklaam) Asendatakse mõned teised kaubad madalamate hindadega pakutavaga Kõrgema hinna puhul NÕUDLUS asendatakse see kaup mõne teise kaubaga

Neumann - Morgenstern on seda asjaolu kajastanud omanimelises kasufunktsioonis: juhusliku tulemuse x hindamisel arvestatakse selle tulemuse matemaatilise ootuse M(x) hinnangust U(M(x)) maha riskipreemia R, mis omakorda sõltub inimese riskitundlikkusest r ja tulemuse ebakindluse (riski) suurusest d. Viimast mõõdetakse juhusliku komponendi dispersiooniga D(ε). Põhimõtteliselt võib ette tulla inimesi ja olukordi, kus eelistatakse ebakindlat tulemust kindlale.
Nõudlusinflatsioon –  kujutab endast liiga suurest kogunõudlusest tingitud inflatsiooni. Nõudluse kiiret kasvu võivad  tekitada nõudluspoolsed sokid, mis seisnevad nõudluse kiires muutumises seoses ootuste muutumisega;  ringlusse suunatud raha massi kasv või intressimäära langus; ekspansiivne fiskaalpoliitika. Nõudlusinflatsiooni  teke on seda tõenäosem, mida lähemal on majandus kogutoodangu täishõivetasemele. 
Nendes ettevõtetes on soovitav teha inimese usaldatavuse analüüs (Human Reliability Assessment - HRA), mille üheks komponendiks on inimvea tõenäosuse mõõtmine - (Human Error Probability). Siin mõõdetakse töökoha, töö organisatsiooni ning töökeskkonna vastavust ergonoomilistele soovitustele: ergonoomika eesmärk on inimeste ohutuse, tervise ja komfordi kindlustamine läbi töökoha kavandamise, töö organisatsiooni ja töökeskkonna parandamise.

Nõudjad - kõik, kes turult midagi osta soovivad nõudmise hinnaelastsus (ka: nõudmise hinnatundlikkus)- näitab hüvise nõudmise suhtelist muutust, mis sõltub hinna suhtelisest muutusest nõudmise hinnatundlikkus - vt nõudmise hinnaelastsus nõudmise kõver - soovitud ostukoguse ja hüvise hinna vahelise sõltuvuse graafiline kirjeldus nõudmise struktuur - näitab, kui palju sooviksid tarbijad igal konkreetsel hinnatasemel teatud hüvist
Nõudlus - Seos hüvise hinna ja selle koguse vahel, mida tarbijad antud ajaperioodil soovivad ja suudavad osta • Hüvis – mingi toode või teenus, mis rahuldab inimese mingit vajadust • Kasulikkus – sinu subjektiivne hinnang toote või teenuse hinnale ning vajadusele • Soov – inimese personaalne tahtmine, ei sõltu tema majanduslikest võimalustest • NÕUDMINE – inimese soov omada tooteid/teenuseid ning suutlikkus nende eest ka
Naljale orienteeritud — humoorikad; • kirjeldavad, objekti ennast või temaga saadavat hüve lahti seletavad, täpsustavad; • küsimusele vastavad — annavad vastuse pealkirjas esitatud küsimusele või illustratsioonis kasutatud situatsioonile, nad on orienteeritud õpihimule, teada tahtmisele; • jutustavad — kogu informatsioon lühijutu, koomiksi, dialoogi vormis; • soovituslikud — autoriteedi ütlusi ja tõestusi objekti kohta esitavad.

Nominaalintress –  on määr, mis tuleb tasuda rahaliste vahendite kasutamise eest teatud perioodil. Reaalintress – on hüviste väärtuses väljendatud määr, mis ligikaudu võrdub nominaalintressimäära ja  inflatsioonimäära vahega. 2) Raha hoiustamise ja investeerimise pidurdumine 3) Tehingukulud: ’’kingatallakulu’’ ja ’’menüükulu’’ (sagedase hindade ümberarvestamisega seotud kulu).
Nais - ja meesliidrite ernevus- uuringute põhjal on mehelikus töökeskkonnas töötavad naisliidrid demokraatlikumad, mõjutavad alluvaid oma karismaga, kogemuste, võimete ja suhetega, motiveerivad töötajaid läbi oma suhtumise eesmärkidesse, tähtsustavad enam omavahelisi suhteid, usalduslikkust, pööravad rohkem tähelepanu võimu jagamisele ja õiguste delegeerimisele, tähtsustavad enam info liikumist, kollektiivi loomus.
Nõudluskõver paremale – tarbijate sissetuleku suurenemine, muude hüviste hindade langus, tarbijate eelistuste muutumine vaatlusaluse kauba kasuks; Pakkumiskõver paremale – uute ettevõtete lisandumine, tootmine odavnemine, tehnoloogia edasiarenemine 6. Millises suunas muudavad turuprotsessid hinda defitsiidi ja millises ülejäägi korral? Ülejäägi korral toimub liikumine mööda pakkumis- ja nõudluskõveraid allapoole, defitsiidi korral

Nõudlusolud – mida nõudlikumad on kliendid, seda suurem on surve ettevõtetele, et nad pidevalt parandaksid oma konkurentsivõimet läbi innvovatiivsete toodete, kõrge kvaliteedi jne innvovatiivsete jne. x sidus- ja tugiharud (seotud ja toetavad tööstused) - Spatial proximity of upstream or oximity downstream industries facilitates the exchange of information and promotes a continuous exchange of ideas and innovations.
Nn vaksalisündroom – see on iseloomulik inimesele, kellele on kogu eelnev ja käesolev elu nagu ettevalmistus kauni tuleviku jaoks, kuigi kindel programm selle saavutamiseks puudub ja eriti ka ei pingutata; • nn Caesari sündroom – nemad käituvad ranges vastavuses kavandatud plaanidega: • nn hellitatud lapse sündroom – käitumise põhimõte on: “kohe tahan, peab olema,” arvestamata sealjuures mingeidki tingimusi.
November 2010 – Oktoober 2011 – Kaubagrupp november 2011, % november 2011, % KOKKU 4,2 0,1 Toit ja mittealkohoolsed joogid 4,3 0,6 Alkohoolsed joogid ja tubakas 4,7 0,2 Riietus ja jalatsid 4,8 0,5 Eluase 7,9 -0,1 Majapidamine 2,3 0,6 Tervishoid 1,3 -0,1 Transport 5,5 -0,3 Side -6,2 0,3 Vaba aeg 0,3 -1,1 Haridus ja lasteasutused 2,0 0,1 Söömine väljaspool kodu, majutus 8,5 0,1 Mitmesugused kaubad ja teenused 3,6 0,5

Nendeks põhjusteks on : 1) lähteandmete sihiliku rühmitamisega, et saadud rühmkeskmised kujuneksid uurijale soodsamaks(majanduslikel ja poliitilistel kaalutlustel). 2)märgates et lähteandmeid erinevalt rühmitades saadakse erinevaid tulemusi, siis uurija võib valida alateadlikult niisuguse rühmitamisviisi, mis annab tema väidetega kõige paremini sobivaid tulemusi, kuigi see võib olla kunstlik ja sisuliselt sobimatu.
Nimetatud olukordi on kuus: 1. konkurentsitõrked (kartellid, ühinemised, monopolid) 2. üldkasutatavad hüvised (piiramatus ja välistamatus, tuletorn majandusteaduses) 3. välismõjud tootmisest ja tarbimisest (negatiivsed-keskkonna saastamine, positiivsed vaktsineerimine) 4. puudulikud turud 5. infotõrked (tarbijate käsutuses oleva informatsiooni puudulikkus) 6. tööpuudus koos inflatsiooni ja tasakaalutu majandusega.
Nendeks meetmeteks on näiteks: piiramatu mahuga rahapoliitilised oksjonid, väga pikaajalised rahapoliitilised laenud, erasektori ja valitsuse võlakirjade ost. Kui finantssektor ei toimi hästi, ei piisa inflatsioonieesmärgi saavutamiseks üksnes tavapärastest meetmetest ehk intressimäärade muutmine ei pruugi mõjutada ettevõtete ja eraisikute finantseerimistingimusi ning seeläbi kogunõudlust ja inflatsiooni.

Notaris registreerimine - saata notarile firma registreerimiseks vajalikud andmed, notar koostab dokumendid ise; • Elektrooniliselt registreerimine - koostada firma asutamiseks vajalikud dokumendid ise ning registreerida elektroonselt ettevõtjaportaalis, kas kiirmenetluse või tavamenetluse kaudu • Osta juba registreeritud ettevõte- Valmis firma ostmise juures tuleb pöörata tähelepanu mõningatele asjaoludele.
Nõudehoiuseid on äritehingutse võimalik kasutada peaaegu analoogset raha, kuid M1 ei ole kindlasti täiuslik rahamõõt, sest näiteks ebastabiilse rahasüsteemiga riikides mõjutab rahapakkumist oluliselt välisvaluuta. Nõudehoiuste kõrval pakuvad pangad säästuhoiuse tüüpi hoiuseid, mille intressimäär on mõnevõrra kõrgem, sest nende hoiuste kasutamisel võivad toimida teatu piiravad tingimused.
Neto realiseerimismaksumus on toote hinnanguline müügihind tavapärase äritegevuse käigus, millest on mahaarvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

Nõudmise hinnaelastsus – ka d ja ohk EL näitab hüvise nõudmise suhtelist n-k upu sar em : õv , se nas on muutust, mis sõltub hinna suhte- e r d a ei d k ä (ja ela a epä lisest muutusest va sts sen ra- stu em du Annab vastuse 2 küsimusele pid on s. i) 1. Kuivõrd reageerib nõutav kaubakogus hinnamuutusele? 2. Kas kogutulu suureneb või kahaneb? 3 võimalikku varianti: MITTEELASTNE ÜHIKELASTNE ELASTNE
Nõudmine on hinnaelastne, kui hindade alanemine toob kaasa suure nõudmise kasvu ja vastupidi.Nõudmine ei ole aga hinnaelastne, kui hinna alanemine või tõus mõjutab ostetavat kaubakogust vähe.
Neinar seli on EOK president  Neinar Seli on Tallinna Sadama nõukogus  Tallinna Sadama nõukogu eraldas oktoobri lõpus olümpiakomiteele 250 000 eurot  majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts näeb selles tegevuses huvide konflikti  Novembris otsustas Tallinna Sadama nõukogu oktoobri lõpus tehtud otsuse tühistada  Riigiprokuratuurilt esitas korruptsioonisüüdistuse

Nepaalis on lihtsalt tööjõud palju odavam kui USA-s, ja isegi kui eeldada, et keerulisemad töövahendid maksavad kõigi riikide jaoks ühepalju (sest pole loogiline, et tootmisvahendeid vaesemasse riiki eksportides küsitakse nende eest kõrgemat hinda), on tööjõu ja kapitali hinnasuhe w/r ikkagi Nepaalis väiksem ning seetõttu samakulujoone (sirgjooned graafikul) tõus ka väiksem.
Nõudluse sissetulekuelastsus - mõõdab nõudluse muutust vastuseks sissetuleku muutumisele. Nõudluse sissetulekuelastsuskoefitsent= hüvise nõutava koguse suhteline muutus/ sissetuleku suhtelise muutus Nõudluse ristelastus- mis tahes hüvise nõutav kogus sõltub ka teiste hüviste hindadest. Nõudluse ristelastsuskoefirsient= hüvise X nõutava koguse suhteline muutus/ Hüvise Y hinna suhteline muutus
Notaris registreerimine - saata notarile firma registreerimiseks vajalikud andmed (2-3 nädalat), notar koostab dokumendid ise; • Elektrooniliselt registreerimine - koostada firma asutamiseks vajalikud dokumendid ise ning registreerida elektroonselt ettevõtjaportaalis, kas kiirmenetluse (24 h) või tavamenetluse (kuni 5 tööpäeva) kaudu • Osta juba registreeritud ettevõte (2-3 tööpäeva)

Nendele rollidele on antud üha laiemalt levivad „vöönimetused“ nagu „rohevööd“ (Green Belts), „mustvööd“ (Black Belts) ja „meister-mustvööd“ (Master Black Belts). Kuue Sigma meetodit saab rakendada nii teenindus- kui ka tootmisettevõtete juhtimises, mille kasuteguriteks on pideva edu tootmine – ettevõte peab minema uuendustega kaasa ja muudatusi läbi viima.
Nime puhul on rida üldisi reegleid, mida tuleks jälgida: x kas nimi kõlab hästi - Vol-vo; Co-ca-Co-la; U-bun-tu. x kas nimi on paraja pikkusega – enamasti kahesilbiline; nimelõpud on sageli pärit ladina keelest: -ex (Rolex), -um/ium (Foorum, Pentium), -a (Acura, Sonata, Aura), -ia (Felicia, Premia), -ius (Prius). Üldse on ladina keel üks olulisemaid nimeloomisressursse.
Nimetatud funktsioonid on tihedalt seotud omandi-, ettevõtlus- ja lepinguõigusega; katastroofide ja loodusõnnetuste ennetamine või nende mõju ja ulatuse vähendamine ning tagajärgede likvideerimine; tööpuuduse minimeerimine; inimeste haigestumistele ja epideemiatele reageerimine; tootmisalaste õnnetusjuhtumitega seotud tegutsemine; sisevääringu stabiilsuse tagamine.

Norming – normaliseerumine a. Aktsepteeritakse erinevaid inimesi, iseloome – eesmärk muutub oluliseks, domineerib kompromisside tegemise soov, suhted muutuvad pos-ks ja koostöökeskseks, normid hakkavad tegevust mõjutama 4. Performing – toimimine a. Rollid paigas, vastastikuse abi vajalikkus on selgeks saanud; kus rollid ja normid paigas – seal tulemus ok
Neto realiseerimisväärtus on toote hinnanguline müügihind, millest on maha arvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks (turustuskulud). Iga aruandeperioodi lõpul tuleb varud kriitiliselt üle vaadata, et selgitada välja kas varude neto realiseerimisväärtus võib olla langenud madalamale nende soetusmaksumusest.
Nullifitseerimine - Käibelolevate rahamärkide tunnistamine täiesti kehtetuks  Devalveerimine - Omavaluuta kursi alandamine teiste riikide valuutade või kulla suhtes.

Nõiaringist on raske väljuda ning esialgne rõõm madalate hindade üle võib viia laostumise ja tööpuuduseni. Inimesed, kes on varem laenu võtnud seisavad nüüd ilmselt raskustega silmitsi, sest kui varem inflatsiooni ja pidevate palgatõusudega tundus hea mõte võtta laenu, mille väärtus aja jooksul väheneb, siis nüüd laenu väärtus muudkui suureneb.
Neoklassikaline kasvuteooria – Rahvuslike turgude liberaliseerimine suurendab nii sise- kui välisinvesteeringuid ning kiirendab seega kapitali akumulatsiooni – Kogutoodangu kasvu tingib: • Tööjõu hulga ja kvaliteedi kasv, mis toimub rahvastiku juurdekasvu ja haridustaseme tõusu kaudu • Kapitali hulga kasv säästude ja investeeringute suurenedes • Tehnoloogia areng
Nonprice competition - a selling strategy in which firms try to distinguish their product or service on the basis of attributes such as design and workmanship (product differentiation) – Focuses mostly on advertising, brand names, and trademarks • Firms can easily enter or leave this market, although not as easily as firms in a purely competitive market.

Nõuded tütar - ja emaettevõtetele Nõuded sidusettevõtetele Arveldused aktsionäridega Muud lühiajalised nõuded Kokku 5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud) Intressid Dividendid Muud viitlaekumised Kokku 6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud Kokku
Näitab palju on ettevõttel tootmisvarusid, erineva suuruse ja tegevusalaga firmades erinev suurus. Kui tootmisvarusid on liiga vähe siis on ettevõtte efektiivne funktsioneerimine häiritud ja kui tootmisvarusid on liialt palju, tuleb firmal teha näiteks liigseid kulutusi ladustamisele ja raha on varude all kinni mis halvendab likviidsust.
Nh3 - LPK õhus ja inimese 23. Nimeta 4 AEJ eesti tajumisläve kontsentratsiooni lähipiirkonnas millised suurus? omavad ohtu eesti tööruumis 0.02 mg/l. Qhus 0.07 elanikkonnale mg/l. Inimesele talumislävi 0.037 1) Sosnovõi Bor (Venemaa); 2) mg/l 6hjooksul, surmav annus 7 Loviisa (Soome); 3)Ignalina (Leedu); 4)Forsmark (Rootsi)

Nõudlus on elastne kui hinna tõustes 1%, väheneb nõudlus >1%. Nõudlus on mitteelastne kui hinna tõustes 1% väheneb nõudlus <1%. 155. Millised on ametnikkonna informatsioonilised eelised poliitikute ja avalikkuse ees ja kuidas ametnikkond seda ära kasutab? Ametnikkond teab oma valdkonnast rohkem kui aeg-ajalt vahetuv poliitik.
Netovälisvõlg – riigi kõikide majandussektorite tagasimaksmisele kuuluvate, s.t. võla iseloomuga välisnõuete ja –kohustuste vahe.
Nõudlus on mitteelastne, sest mitteelastse nõudluse korral tarbijad vähendavad ostmist suhteliselt vähem võrreldes hinna tõusuga; oponendid aga eeldavad piletite nõudluse hinnaelastsusekoefitsiendi olevat suurema kui 1 (elastne nõudlus), mille korral oleks kaupmehel kasulikum tulude suurendamiseks hoopiski hinda alandada;

Nõrk efektiivsus – jooksev turuhind peegeldab kogu infot, mida on võimalik ammutada analüüsides aktsia hinna käitumist minevikus.
Nõudmine on teatud kauba või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta erinevate hindadega kindlal ajahetkel.
Normatiivne kalkuleerimine - kulude mõõt etteantud tingimustes, tavaliselt ühiku kohta. 3 liiki normatiive(realistliku paani koostamiseks):1.Põhinormatiiv- pikaaj, kasut aasta aastasse;2.Ideaalnormatiiv-baseeruvad parimal võimalikul tegevusel(tootlikkus perfektne);3.Saavutatav normatiiv- b tegevuse tootlikkusel(sagedamini kasutatav).

Nõudluskõver on horisontaalne sirge b. nõudlus- ja piirtulukõver langevad kokku c. piirtulu saab võrdseks nulliga koguse korral, mille kogutulu on maksimaalne d. nõudluskõver lõikub horisontaalteljega punktis, kus kogutulu on maksimaalne Question 13 (1 point) Monopoli kogukulu võrdub 540 + 3q, kus q on toodangu maht.
Nõudlus - ja piirtulukõveraid b. ainult nõudluskõverat c. ainult piirtulukõverat d. ainult keskmise tulu kõverat e. ainult kogutulukõverat Question 16 (1 point) Pikal perioodil maksimeerib monopol oma kasumi, tootes kogust, mille piirkulu võrdub: a. keskmise püsikuluga +++b. piirtuluga c. keskmise muutuvkuluga
Normaalkauba sissetuleku - tarbimise kõver on positiivse tõusuga (sissetuleku suurenedes kasvab ka kauba tarbitav kogus), inferioorse kauba sissetuleku- tarbimise kõver on tagasipöörduv (sissetulek kasvab, aga kauba tarbitav kogus väheneb), lähedaste asenduskaupade puudumisel on sissetuleku-tarbimise kõver vertikaalne sirge.

Netoüüriga on seotud ka kinnisvara rent ehk tegevustulu (ingl. k. income return), milleks on renditasu, mida rentnikud maksavad ruumide kasutamise eest omanikule/investorile. Tegevustulu leitakse, kui netoüürist ehk laekunud kogutulust lahutatakse maha tegevuskulud ehk kinnisvara opereerimisega seotud halduskulud.
Neoklassikaline cobb - douglase funktsioon Muutused IKTs mõjutavad majanduskasvu kolmes etapis: 1. IKT-investeeeringud kasvatavad tootmismahtu ja töö tootlikust; 2. Kiire tehnoloogiline edenemine IKTd tootvates harudes viib üldise tootlikuse tõusule; 3. Üldise tootlikkuse tõus majandusharudes, mis kasutavad IKTd.
Normaaljaotus –  On pidev jaotus. Kirjeldatav 2 parameetriga: keskväärtusega (müü ­  σ) ja   dispersiooniga (σ  2   st. ruut). Normaaljaotuse korral keskväärtus, mood ja mediaan ühtivad.   Sobib   tunnuste   kirjeldamiseks,   millel   on   teatud   keskmine   tase.

Nõudluse ristelastsus – koefitsient = kauba A koguse muutus %-des / kauba B hinna muutus %-des (“+” – asenduskaubad, “-“ – täiendkaubad”) Nõudluse sissetuleku elastsus – koefitsient = kaubakoguse muutus %-des / sissetuleku muutus %-des ( “+” – normaalkaubad, “-“ – inferioorsed kaubad)
Nooremaid inimesi on rohkem kui vanemaid(skewness-assümeetria näitaja). Kõige rohkem on 30,33 aastaseid(mode).. Noorim töötaja on 23 aastane(min), vanim 64,5 aastane(max). Vanimast kolmas töötaja on 64,25 aastane(largest) ja noorimast viies 23,42 aastane(smallest). Vanuste varieeruvus 41,5 aastat(range).
Normaalkasum on tootmistegevusest saadav tulu, mis võrdub nende ressursside alternatiivkuludega, mis kuuluvad firmale endale ja mida ta kasutab omaenese vajadusteks. On vajalik selleks, et antud ressursse kasutataks just selles firmas ( harus). Mikroökonoomikas peetakse normaalkasumit tootmiskulu osaks.

Nõudlus on seda elastsem, mida rohkem on asenduskaupu, mida vähem tähtis on hüvis, mida pikem on hinnamuutusega kohanemise aeg, mida suurem on hüvistele tehtavate kulutuste osakaal tarbija sissetulekus  Nõudluse sissetulekuelastsus mõõdab nõudluse muutust vastavalt sissetuleku muutumisele.
Normaalne ph on umbes 5,6. See on happelise reaktsiooniga peamiselt seetõttu, et atmosfääris ringlev süsinikdioksiid on osaliselt atmosfääri veepiiskades lahustunud, moodustades süsihappe (H2CO3). Süsihappe dissotsiatsiooni käigus vabaneb vette vesinikioone, mis muudavadki sademed happelisemaks.
Nõudlus – hüviste kogus, mida tarbijad soovivad ja on võimelised ostma olemasoleva hinna eest (ceteris paribus). Hüvise hinna ja nõutava koguse vahel on pöördvõrdeline seos. Nõudlus on teatud toote või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta erinevate võimalike hindadega.

Nordeas on kolmandas sambas võimalik valida kahe erineva pensionifondi vahel: Nordea Pensionifond Intress Pluss ja Nordea Pensionifond Aktsiad 100. Nordea Pensionifond Intress Plussi puhul investeeritakse kuni 20% enda varadest aktsiatesse, ülejäänud madalama riskiga rahaturuinstrumentidesse.
Neljandaks – kapitali liiki kuuluvad igasugused parandustööd põllumajanduses (väetamine, maapinna kuivatamine, kunstlik niisutamine, tammide ehitamine vee ärahoidmiseks jne.). Viiendaks – kapitaliks nimetatakse hooneid, milles toorainet esmalt töödeldakse ja saadud materjale hoitakse.
Nõuded poliisidele - rekvisiitidele 4. Reservinõuded (reservide suurus ja arvestamise kord) 5. Kindlustusaktsiaseltsi aktsiakapital peab olema vähemalt: 1) edasikindlustusega tegelemise korral kakskümmend miljonit krooni; 2) elu- või pensionikindlustusega tegelemise korral kaksteist miljonit krooni;

Nõueteks on näiteks residentsete pankade välismaal asuvad korrespondentarved, residentide poolt antud välislaenud jne. Väliskohustused on mitteresidentide nõuded residentidele, näiteks majandussektorite välisvõlgnevus, mitteresidentide valduses olevad residentide väärtpaberid jne.
Nõudmine kaubaturul – kaupade kogus mida ostjad soovivad ja on võimelised ostma Nõudmine tööturul – töötajate kogus mida tööjõu pakkujad soovivad ja on võimelised ostma Pakkumine kaubaturul – kaubakogus mida pakkujad soovivad müüa ja on suutelised valmistama olemasoleva hinna eest.
Normatiivne majandusteadus - hõlmab otsuste tegemist selle kohta, mida olemaolevad või perspektiivsed poliitika ja situatsioonid väärt on. Võidakse teha: 1. kompositsiooni viga – ignoreeritakse tõsiasja, et see, mis on õige üksiku (osa) suhtes, ei tarvitse olla õige grupi (terviku) suhtes.

Nõudlus – Nõudlus (demand) on seos hinna ja nõutava koguse vahel, mida tarbijad vaadeldaval perioodil soovivad ja suudavad osta (ceteris paribus). Nõutav kogus – Nõutav kogus (quantity demanded) on kogus, mida tarbijad konkreetse hinna korral soovivad ja suudavad osta.
Notaris registreerimine - Saadad notarile firma registreerimiseks vajalikud andmed (2-3 nädalat) ja notar koostab dokumendid ise. Täpsem info: www.notar.ee • Elektrooniliselt registreerimine- Selleks peavad olema olema vastavad seadmed ja sertifikaadid digiallkirjastamise õnnestumiseks.
Nõudlus – hüviste kogus, mida tarbijad soovivad ja on võimelised ostma olemasoleva hinna eest ehk pöördvõrdeline seos hüvise hinna ja nõutava koguse vahel; teatud toote või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta erinevate võimalike hindadega kindlal

Nädalavahetuseti on aga spordisaalis on noortel võimalus täiesti tasuta sportida.
Nüügi - , ostu-, personali-, müügitoetus-, üldkulude jms. eelarved) Põhitegevusplaan algab müügiplaanist, mis kujutab endast esimest sammu eelarvestuses, sest käsitleb ettevõtte tulude peamist allikat ning temast sõltuvad kõik teised tegevus- ja finantsplaanid.
Naturalism - tõelikkuse kujutamine, kohustus anda edasi asju, nagu nad olid, illusioonideta ja eelarvamusteta. Ühtlasi pidi kirjandus kajastama tähtsamaid kaasaegseid vaimu- ja ühiskonnaelu probleeme, neid vaidluse alla tooma, nende õiglase lahendamise eest võitlema.

Nõudlus tööstus - ja ärihoonete järgi: tehnoloogilised arengud; tarbijate maitse ja eelistuse muutused; oodatavate kulutuste tase, s.h. intressimäärad; majanduse hetkeseis ja valitsuse poliitika; majanduse stabiilsus (kindlustunne); Tegemist on tuletatud nõudlusega;
Nõudlusinflatsioon – kui kogunõudlus on suurem majanduse potentsiaalsest kogutoodangust SKP olemasoleval tasemel, esineb infltasioonilõhe → nõudlusinflatsioon eeldab, et tootmistegurite ja toodangu hinnad on küllalt paindlikud, et suureneva nõudluse survel tõusta.
Nagu artiklis on paljud ka välja toonud, siis miinimumpalk võiks jääda vahemikku 1000-1500€. Olgu, 1500€ on liiga palju ehk tahetud, aga 800-1000€ oleks juba minu arvates väga hea. Minu arust tundub see palju loogilisem, et kuidagigi ots otsaga kokku tulla.

Netotasu on töötasu, mille töötaja reaalselt kätte saab.
Nordeconi kontsern on keskendunud hoonete ja rajatiste ehituse projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Kontsern tegutseb muuhulgas äri- ja tööstushoonete ehitamise, teedeehituse ja -hoolduse, keskkonnaehituse, betoonitööde ja elukondliku kinnisvaraarenduse vallas.
Nord stream on gaasitrassi kaitseks toonud välja fakti, et Lääne-Euroopa vajab 2025. aastaks 83 miljardit kuupmeetrit gaasi rohkem kui 2005. aastal, mil tarbiti kokku 543 miljardit kuupmeetrit. Kõige suurem gaasipuudus ähvardab Hollandit ja Suurbritanniat.

Nendeks sissetulekuteks on tööle makstav palk, kapitalile makstav intress ja maale makstav rent. Siinkohal arvestatakse palga hulka igasugune tööga seotud sissetulek, nagu palgad, komisjonitasud ja muud täiendavad sissetulekud, mis on seotud töö kompenseerimisega.
Niisugused vahendid on töötu abirahad ning muud sotsiaaltoetused, samuti töötute haiguskindlustus. Arenendu riikides ei ole tööpuudus üldiselt seotud suurte materiaalsete raskustega. Ka mitmesugused koolitused ning kursused aitavad osalt seda eesmärki täita.
Näitlikustamiseks on soovitav kasutada illustreerivaid vahendeid (diagramm, skeem, tabel, joonis, foto, videoklipp, fotoalbum, makett, mudel, täidetud ankeedid). Töö esitlemine algab esitleja pöördumisega komisjoni esimehe, liikmete ja ruumis viibijate poole.

Nõuded tütar - ja emaettevõtetele Mitmesugused võlad Nõuded sidusettevõtetele Võlad sidusettevõtetele Arveldused aktsionäridega Maksuvõlad Viitlaekumised Viitvõlad Aruandeperioodi laekumata tulud Aruandeperioodi maksmata kulud Võlad töövõtjatele
Nabu - apla-iddina valitsemise ajal enda kujutisele vastava mudeli leida, kuna too oli vääriline valitseja. Vastavalt tekstile pidi see preester kuningalt väga väärtusliku õiguse saama, kes suutis jumaliku kujutise õigele kohale tagasi seada.
Neid üldse on läbi viidud (kuid kindlasti on olemas üldised inventuur uuringud ja ostupaneel), siis kui seda veel tehtud ei ole, oleks see vajalik uurimaks tarbijate tarbimiskäitumist ja hoiakuid antud toote suhtes, et edukamalt rakendada just veenmise

Noortelaager - Noorsootöö seaduse § 9 tulenevalt tegutseb äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse kantud isiku või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena,
Nõustumine – juhi korralduste täitmine isikliku kasu saamiseks või negatiivsete tagajärgede vältimiseks;  Samastumine – samastutakse tavaliselt autoriteetse, meeldiva ja karismaatilise juhiga või ka kõrge ja prestii˛ika ametipositsiooniga.
Negatiivne välismõju ehk välismõju(nt.saastatus) REGULEERIDA 1.otsene keelustamine 2.moraalne mõjutamine 3.maksude kehtestamine Positiivne ehk välistulu(nt.erateed, sillad, pargid) TOETUS 1.suunata raha ja vahendeid 2.pöörata tähelepanu ühiskonnaliikmete

Norming – normaliseerumine (aktsepteeritakse erinevaid arvamusi, iseloome ja inimesi – eesmärk muutub olulisemaks, domineerib kompromisside tegemise soov, suhted muutuvad positiivseks ja koostöökeskseks, normid hakkavad tegevust mõjutama)
Nõudlustabel – kajastab hüvise koguseid, mida tarbijad erinevate hindade puhul soovivad ja suudavad teatud perioodil osta (nõudluskõveral on negatiivne tõus → näitab, et tarbijad suudavad ja soovivad madalamate hindade korral osta suuremaid
Neid kontosid nimetatakse ka ajutisteks kontodeks, kuna perioodi lõppedes need suletakse ehk neile kontodele ei saa jääda saldosid. Tulukontode käitumine sarnaneb passivakonto käitumisele, st et tulukonto suurenemine toimub konto kreeditis.

Neo - klassikaline majanduskoolkond on alates majandusteadlasest Alfred Marshallist olnud domineerivaks koolkonnaks kaasaegses majandusteaduses 5. Vahel nimetataksegi neo-klassikalist majandusteooriat majanduslikuks ratsionalismiks.
Nitest – accessibility, attractions, amenities, available packages, activities, ancillary services. Seega võib sihtkohta suhtuda kui kombinatsiooni kõikidest toodetest, teenus- test ja elamustest, mida pakutakse kohalikul tasandil.
Näideteks on riigikaitse, õigussüsteem jms. Avalikud hüvised on aga küll riigi poolt pakutud, kuid individuaalseks tarbimiseks – näiteks pakutakse kõrgharidust, kuid selle omandab ja sellest saab kasu siiski indiviid, kes õpib.

Niiviisi on võimalus endal järge pidada, millist ülesannet on võimalik delegeerida, milline on oluline ja kiire, ja mida on võimalik edasi lükata (1 lk 66). Olulisteks tegevusteks ei leia keegi kunagi aega, see tuleb ise võtta.
Nendeks teenusteks on näiteks invatransport, koduhooldusteenus, tugiisikud, kaasaegne abivahendite süsteem jne. Ühesõnaga teenused, mis aitaksid erivajadustega inimestel üldse neile töövõimereformi tulemusel loodud töökohale jõuda.
Nozicki järgi on ideaalne riik (minimaalriik) selline, mis ei sega end oma kodamike ellu muuks, kui vaid selleks, et tagada kõigile julgeolek (kaitse vägivalla eest). Riik peab kaitsma indiviidide õigust sellele, mida nad juba omavad.

Nõudluse ristelastsus - mõõdab ühe hüvise nõudluse muutust vastuseks teise hüvise hinna muutumisele. Exy = : Asenduskaupade nõudluse ristelastsuse koefitsient on positiivne, Täiendkaupade nõudluse ristelastsuse koefitsient on negatiivne
Nõua – selleks võib olla omanike huvi käsitleda kontserni ühe ühtse majandusüksusena või omanike ja investeerijate huvist saada informatsiooni kontserni kui terviku reaalsetest finantstulemustest ja finantsseisukorrast.
Nsv - liidu liikmesriik, on meil veel suur maa minna, et jõuda samale tasemele igas eluvaldkonnas Lääne-Euroopaga. Ennustamine on tänamatu amet, aga riigi tulevast positsiooni ja arengutaset on võimalik ette prognoosida.

Nominaaltunnused - väärtustel puudub sisuline järjekord (raamatute pealkirjad) Kaheväärtuseline (binaarne) tunnus - omab kahte võimalikku väärtust, võib olla nii arvuline (väärtused 1 ja 0) kui mittearvuline (sugu, jah/ei)
Nõudlus on seda elastsem, 1) mida rohkem on hüvisel asenduskaupu 2) mida vähem tähtis on hüvis 3) mida pikem on hinnamuutusega kohanemise aeg 4) mida suurem on hüvisele tehtavate kulutuste osakaal tarbijate sissetuleku.
Nõudlus – “Demand” – ing-lise keeles tähistatakse D – seos hinna ja koguse vahel, mida soo- vitakse ja suudetakse osta konk-reetse hinna juures, väljendatakse nõudlustabelina või graafiliselt nõudluskõverana.

Notar on ettevõtja ja registriosakonna vahendaja - Avalduse, asutamislepingu ja põhikirja tõestamine notari poolt sisaldab konsultatsiooni, projekti koostamist ning infot selle kohta, palju Te peate riigilõivu maksma.
Nõudlus - ja pakkumiskõverate lõikepunkti nimetatakse turu tasakaalupunktiks, sellele vastavat hinnataset tasakaaluhinnaks ning kaubakogust tasakaalukoguseks. Tasakaalukoguse korral on nõutavad ja pakutavad kogused turul
Nõudluspoolsed tegurid – ettevõttel on olemas kogemus siseturul ning sarnane tarbijaskond eksisteerib teises riigis  Uute toodete ja tehnoloogia juurutamine – algselt on uus toode oskustöömahukas ning seda toodetakse siseturule.

Npt on Eesti Panga olitusel rahatähe tootja poolt valmistatud rahatähe tehnoloogiline etalon, mis on kasutusel võrdusmaterjalina pangatähtede käibekõlblikuse hindamisel, vajadusel pangathtede odentifitseerimisel.
Nõudlus on viimaste aastate jooksul märgatavalt kasvanud, sest inimene eelistab enamjaolt minna suurde ja tuntud muuseumi või massiivsesse mõisa nt konverentsi pidama, sest seal on lisaks teenustele ka palju ajaloolist.
- dalasse mahub erinevaid arutelusid, temaatilisi mänge, joonistamist, näidendit, vikto- riin. Läbi nende tegevuste õpetatakse suhtlema, näitama oma tundeid ja julgema öelda „ei“. Samuti filmi vaatamine.

Normaalhüvis - hüvis mille nõudlus sissetuleku kasvades suureneb  Inferioorne kaup- hüvis mille nõudlus sissetuleku kasvades väheneb (odav juust)  Täiendhüvis- selle hinna tõus vähendab teise hüvise nõudlust.
Normaalkasum – tootmistegevusest saadud tulu mis võrdub nende ressursside alternatiivkuluga mis kuuluvad firmale endale ja mida ta kasutab oma enesevajadusteks; on vajalik selleks et neid kasutataks just selles firma harus
Noorte spordiharrasta - jate arv on 2006: 2011: 2013: harrastavate noorte (kuni eriti oluline seetõttu, kuna selles eas 24% 28% 32% 19-aastased) osakaal kogu kujun-datakse tervise-käitumist (74 500 vanusegrupist edaspidiseks eluks.

Neid väärtusorientatsioone on ilmselt kujundanud viiekümne aasta pikkune Eestis kestnmud kommunistlik reziim, samuti võib üheks mõjutajaks olla see, et oleme suhteliselt väike riik, ning oma iseseisvuse eest pidime palju võitlema.
Nõudlus – on seos kauba ühikuhinna ja selle kaubakoguse vahel, mida potensiaalsed tarbijad soovivad ja on suutelised ostma Turu ülejääk – on suurus, mille võrra turul pakutav kogus on suurem kui nõutav kogus
Nominaalne skp – jooksvad hinnad (hetke hind) Reaalne SKP – jooksva aasta hinnad on ära korrigeeritud baasaasta hinnaga SKP deflaator = Nominaalne SKP / Reaalne SKP x 100% - näitab kuidas muutuvad hinnad (hinnaindeks)

Näitab mina on brändil sihtgrupile pakkuda • Funktsionaalsed väärtused – mida bränd tarbijale pakub • Kesksed väärtused – mida bränd ja tarbijad jagavad • Väljenduslikud väärtused – tarbija olemus.
Nõudluse muutus tähendab seda, et: a) nõudluse elastsus on muutunud; b) nõudluskõver on nihkunud; b) nõudluskõver on nihkunud; c) on toimunud liikumine piki nõudluskõverat; d) nõutav kogus muutub, kui hind muutub.
Nimetatud põh - jus on üheks olulisemaks töölt lahkumise põhjuseks ka Eesti ettevõtetes. Kuigi töölt lahkumise põhjusena tuuakse enamasti madalat töötasu, on tegelikuks põhjuseks sageli rahulolematus juhiga.

Nõudlus on suhteliselt väheelastsem kui pakkumine b. Mõlemad on ühikelastsed c. Nõudlus ja pakkumine on võrdse elastsusega d. Nõudlus on täielikult elastne e. Nõudlus on suhteliselt elastsem kui pakkumine
Nõustamiste puhul on tegemist Kriisikodu tegevuspiirkonna laienemisega Järva maakonna valdadesse (nõustamisvõimaluse loomine kohapeal koostöös KOV-idega). Koolituste puhul on tegemist uue teenuse väljatöötamisega.
Nüüdis - puhasväärtus Järelikult on otstarbekas ikkagi otsus langetada büroo hoone kasuks, sest pikema ja suuremamahuliste projektide puhul on otstarbekas teha otsus nüüdis-puhasväärtuse meetodi alusel.

Näitajaid ehk koordinatsiooni ning ühe arvjoonise, milline näitab tervikut ja osasid ehk struktuuri. (51) Koordinatsioonisuhtarvudes võrreldakse osakogumite suhteid omavahel, nt käibevara jagatud põhivaraga.
Neljandaks on intressimäärad, mille korral riigi pikaajaline intressimäär ei tohi ületada rohkem kui 2 protsendipunkti võrra kolme kõige paremaid hinnastabiilsuse tulemusi saavutanud liikmesriigi keskmist.
Niisuguses keskkonnas on võimalik rakendada töötajate energia ja loome-võime paremini organisatsiooni eesmärkide teenistusse, mitte kulutada seda aga ebakonstruktiivsete ja emotsionaalsete konfliktide lahendamiseks.

Noorte tööpuudus – kas tunneli lõpus paistab ka valgust? – Aken, 04.05.2010, nr 39, lk 1-6. [http://aken.enl.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=8242/aken32+web.pdf] 25.11.2011. Lisa 1. Tööjõu piirprodukt
Nozick on deklareerinud, et maksustamine on vargus (juhul kui korjab inimestelt legitiimselt so toga või pärandusena saadud raha) ning orjus, kuna paneb inimesed osa nende ajast tööle valitsuse heaks.
Nominaal - ehk nimiväärtus (par value, face value). Müüdud, olemasolevad, käigusolevad aktsiad (shares outstanding). Aktsiatükeldus, splittimine (stock split) - Ühest aktsiast tehakse mitu akstsiat.

Niisugust olukorda nimetatakse ökonoomikas pareto- efektiivseks. See ütleb meile, et antud situatsioonis on kõik koostöökasu võimalused ammendatud. Mudeli eeldused: • Turul kaubeldakse homogeense hüvisega.
Nõudluse hinnaelastsus - kirjeldab nõutava koguse muutumist vastuseks hüvise hinna muutumisele Nõudluse hinnaelastsus koefitsent - mõõdab hinna suhtelisest muutusest põhjustatud nõutava koguse suhtelist muutust.
Nimetatud teooriad on valmistunud ette pinnast uut tüüpi organisatsiooni tekkeks, milleks on saanud õppiv organisatsioon. See pole mitte uus organisatsiooni vorm, vaid eelkõige uus mõtlemisviis ja ideoloogia.

Neto realiseerimisväärtus on toote hinnanguline müügihind tavapärase äritegevuse käigus, millest on maha arvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.
Noorteprojekt – vastavalt noorsootöö seaduse § 2 lg 2 on noorteprojekt noorsootöö valdkonda kuuluv tegevusplaan koos eelarvega, mis teenib noorsootöö eesmärke ning mille kestus on kuni üks aasta.
Nõukogu olemasolu on kohustuslik vaid juhul, kui osakapital on vähemalt 400 000 kr ja juhatus pole vähemalt kolmeliikmeline. Alati võib nõukogu ka vabatahtlikult luua, määrates sellele kindla funktsiooni.

Nädalapikkune – võetakse tellitud asjadest ports asju, mille arendusmeeskond ära teeb (võtab vastutuse, et teeb, ise korraldavad oma töö). Scrum master (projektijuht) sprindi sees töösse ei sekku.
Nagu selgus on ka töö autor seda meelt, et just Sotsiaalministeeriumi poolt välja pakutud arvestusmeetod on kõigist töös esiletoodud meetoditest kõige argumenteerituim ja seetõttu ka sobivaim.
Nõudlus on seos hüvise hinna ja selle koguse vahel, mida tarbijad antud ajaperioodil soovivad ja suudavad osta. Kauba hinna ja nõutava koguse vaheline seos on omandanud majandusseaduse staatuse.

Nõrkusteks nimetatakse süsteemi ja süsteemi ümbritsevate objektide omadusi, mille kaudu saab võimalikuks ohtude realiseerumine. On oluline mõista, et nõrkused üksi ei põhjusta veel kahjusid.
Niisamuti on ka kohustuste tasumisega, kui FIE-na su firma kasumit ei teeni ning su pole firmal raha, et kohustuste eest tasuda, tuleb sul need kohustused kinni maksta kas või oma söögirahast.
Nturvalisuse - ja kaitstusevajadus (vältida füüsilist vägivalda, hirmu, tagada organiseeritus, tasakaal). Soov olla tööga kindlustatud, soov vältida organismile ebasoovitavaid töötingimusi.

Nõudlus on seos kauba (ühiku)hinna ja selle koguse vahel, mida potentsiaalsed tarbijad antud ajahetkel soovivad ja on tegelikult võimelised ostma, tasudes kehtivat turuhinda (ceteris paribus)
Naiste vanused on rohkem koondunud ümber oma grupi keskmise vanuse Naiste keskmine vanus on suurem Meeste vanused on rohkem koondunud ümber oma grupi keskmise vanuse Meeste keskmine vanus on suurem
Numbrid on märgistatud nullidega, pangatähtede esiküljele on trükitud sõna PROOB ja tagaküljele ingliskeelne sõna SPECIMEN ning üldreeglina on näidispangatähed jooksvalt nummerdatud.

Neus – nt arvustas ja uuris eesti regivärsse, kogus rahvalaule, uurimus eesti veehaldjatest, eesti rahvalaulude kogu „Ehstnische Volkslieder” kommentaaride ja saksakeelse tõlkega.
Nõudlus – teatud toote või teenuse kogus, mida tarbija suudab osta erinevate hindadega mingil ajahetkel • Soov – kui sa tahaksid endale midagi osta, aga võib-olla ei suuda seda teha.
Nõudmiseni eurohoiused ehk jooksvad arved kommertspankades; M1 vastab kõige täpsemini raha teoreetilisele definitsioonile, kuna kõiki tema komponente kasutatakse ja aktsepteeritakse maksete tegemisel.

Nitro - X NITRO - Y KOKKU Tooteühikuid 10 000 50 000 60 000 Tootmistsüklite arv 20 30 50 Kontrollitunnid 800 1 200 2 000 Kwh 5 000 25 000 30 000 Esmaskulud (kr) 50 000 250 000 300 000
Nt e - N 8 tundi ja 15 min päevas (8.00-16.45, lõuna 12.00-12.30) ja reedel 7 tundi (8.00-15.30, lõuna 12.00-12.30)) 3) Vahetusega töötamine ehk töötamine töögraafiku alusel.
Nullmäär ekspordil on vajalik topeltmaksustamise ärahoidmiseks, sest eksporditavat kaupa ja teenust maksustatakse sihtkohariigis, kuid lähteriigi käibemaksu ei saa sihtkohamaa käibemaksust maha

Negatiivsed jooned on aga näiteks protsessi paindumatus, küsitluslehtede mittetäielik täitmine ja soovitust väiksem tagasitulek, info saamise aeglus, ja valimi vähesed kontrollivõimalused.
Näitajate lihtanalüüs – arvutatakse ettevõte finantsnäitajaid ning võrreldakse erinevate perioodide saadud tulemusi: − võib võrrelda ettevõte näitajaid tootmisharu keskmiste näitajatega.
Nõudlus on elastne Kui kauba nõudlus on elastne ,muutuvad kauba hind ja kogutulu vastupidises suunas,kui nõudlus on mitteelastne,muutuvadkauba hind ja kogutulu ühes ja samas suunas.

Nõudlus on seos hüvise hinna ja selle koguse vahel, mida tarbijad antud tähendab, et madalama hinna korral ostavad tarbijad seda kaupa rohkem, ajaperioodil soovivad ja suudavad osta.
Nõudluse kõver on negatiivse tõusuga b. Ei kehti kahaneva piirtulu (tootlikuse) seadus c. Keskmise- ja piirkulukõverad kattuvad d. Monopolist tagab väiksema toodangu mahu võrreldes TKF-ga
Nõuandjate hulgas on tähtsaimad kogenud ettevõtjad, sõbrad (eestlastel) aga kõige rohkem; lätlased on eestlaste ja või pereliikmed, mitte ärinõuandlate konsultandid või pangaametnikud.

Nõudlusseadus – väljendab seost kauba hinna ja selle nõutava koguse vahel, mida tarbijad soovivad ja on suutelised ostma teatud ajaperioodil(ceteris paribus – samadel tingimustel).
Npv - d kasutakse aga alternatiivsete projektide hindamiseks. Siis ei saa lähtuda NPV summast, vaid tuleb rakendada suhtarvu, mis iseloomustab paremini projektide kvaliteeti.
Nõudluskõver on tuletatud, tingimusel, et konstantsed on: a. Tulu ja maitse b. Tulu, maitse ja hüvise hind c. Tulu, maitse ja teiste hüviste hinnad d. Maitse ja teiste hüviste hind

Neurootilised juhid on tundlikud ja teiste suhtes vaenulikud) ja machiavellianism (Ideed Niccolo Machiavellilt kirjeldavad juhte, kes oma eesmärgi poole püüeldes manipuleerivad teistega.
Neutraalne üleküsimine on vajalik sel juhul, kui vastaja saab küsimusest aru, kuid siiski annab vastuse, mis küsimusega ei sobi või mida ei ole võimalik sisestada (vastusevarianti ei ole).
Nägemus on oluline!!! • Organiseerimine on plaani elluviimiseks vajalike ressurside jagamine ja tegevuste korraldamine ning jaotamine vastavalt organisatsiooni ülesehitusele.

Newfoundlandis on enamuses Briti päritolu rahvastik ja Quebecis prantslased. Inglise keelt räägib emakeelena 60% elanikkonnast, prantsuse keelt 23% ja teisi keeli 17% rahvastikust.
Nõudlusfunktsiooni graafik – nõudluskõver (ehk nõudlus- joon) (demand curve) selle iga punkt näitab kaubakogust, mida tarbijad soovivad ja tegelikult suudavad antud hinnataseme juures osta.
Nimetatud dokumendid on aluseks panga tegevusele ja et tegevused oleks kooskõlas dokumentidega, tuleb need esitada ka Eesti Pangale, kes saab teostada järelevalvet nende täitmise üle.

Nh3 - LPK õhus ja inimese tajumisläve kontsentratsiooni suurus? 18. Saastekontrolli aparaadi nimetus, millega saab määrata TTMA 19. Kiirgusriskist: mis on - bekrell,
Nordeas on Coaching juhtide igapäevatöö osa. Coachingu konsteptsiooni tutvustati kõigile ettevõtte juhtidele ning nad said harjutada nii coachi kui ka coachitava rolli.
Normatiivne majandusteadus on majandusanalüüs või diskussioon, mille käigus otsustatakse selle üle, mida olemasolevad või perspektiivsed majanduspoliitikad ja - situatsioonid väärt on.

Nõudlus on elastne kui ke>1; ei ole elastne kui ke<1 , kasutatakse absoluutväärtusi p Ke=∞ p Ke=0 (väga väike tõus viib (osad ravimid, nt nõudluse nullini) insuliin)
Neoklassikalises makroökonoomikas on selleks kapitaliturg ja intressimäär; 2. keinistlikus makroökonoomikas hüviseturg ja loodud tulu; 3. monetaristlikus makroökonoomikas rahaturg ja hinnatase.
Näivraha on asendusraha, millel on: • Tähtajalised hoiused- hoius (ingl k deposit) panka hoiule antud eraisiku rahasumma, mille kohta tehakse sissekandeid hoiuraamatusse.

Nafta - ja gaasitööstus Nafta on tänapäeval kõige enam kasutatav energialiik ja peamine mootorikütuste tooraine. Aastas ammutatakse üle 3,5 miljardi tonni naftat.
Neid kontosid nimetatakse ka ajutisteks kontodeks ehk nominaalseteks kontodeks, kuna perioodi lõppedes kontod suletakse. ka puuduvad nendel kontodel perioodi alguses algsaldod.
Neurootikul on soodumus emotsionaalseks häirituseks, mis avaldub depressioonis, vaenulikkuses ja võimetuses kontrollida oma impulsse pingelistes ja kriitilistes olukordades.

Niisugune tähistus on põhjendamatu ja ebaotstarbekas – see segaks võrdleva kvantitatiivse hinnangu leidmise tehnilised võtted nende võtete väljatöötamise sisuliste alustega.
Nimetatud õiendil on võrdsustatud juriidiline jõud haldusaktiga ehk kui nimetatud puudusi ei kõrvaldata, saab rakendada samasuguseid sanktsioone nagu haldusakti mittetäitmisel.
Nüüdisaegsetes organisatsioo - nides on nende mõju küll langenud, mis on tingitud sellest, et heade töötingimuste korral töötaja harjub nendega ega oska neid enam vääriliselt hinnata.

Nüüdisväärtuse leidmist nimetatakse diskonteerimiseks. Rahasumma N krooni nüüdisväärtus, mis saadakse t perioodi järel, r - protsendile tootluse juures perioodis, leitakse valemiga:
Normatiivne majandusteadus on majandusanalüüs või diskussioon, mis tegeleb sellega „kuidas asjad peaksid majanduses olema“, so väärtushinnagute ja majanduspoliitika eesmärkidega.
Norra valdused on veel Antarktikas asuvad Bouvet’ ja Peeter I saared ning nõudlusala Kuninganna Maudi maa. Pindala on 323 758km2 ning pealinn on üle 800 000 elanikuga Oslo.

Nõudlus on hinnaelastne, kui nõudluse elastsus hinna suhtes ületab absoluutväärtuse üks, s.t nõutava koguse suhteline muutus on suurem hinna suhtelisest muutusest.
Neid juhuseid on võimatu vältida, kus koer võiks rünnata Eesti Posti töötajaid, on nende kirjakandjad kindlasti ohutumas olukorras, kui enne abinõude kasutuselevõttu.
Nominaalintress – rahaturul nõudmise ja pakkumise vahekorras tekkiv raha tasakaaluhind nominaalne SKP – arvestatakse aasta jooksul toodetud kaupade ja teenuste jooksvates

Nnp – rahvuslik koguprodukt Sisemajanduse puhasprodukt (NDP) D – perioodi amortisatsioon NDP = SKP – D NDP = C – (I – D) + G + (X – M) NNP = GNP – D
Nõudluskõverale on esimese kaubaühiku piirkasulikkus suurem kui viimase oma. Hinnavaru = kogukasu TU - kauba ostmise kogukulu Hinnavaru nimetatakse ka tarbija ülejäägiks.
Nõudlus –  kujutab endast seost hüvise hinna ja selle koguse vahel, mida tarbijad antud perioodil soovivad ja  suudavad osta (ceteris paribus).

Nõudlus on elastne kui ε>1, mitteelastne kui ε<1 ja ühikelastne kui ε=1. Elastse nõudmise korral on suhteline muutus koguses suurem kui suhteline muutus hinnas.
Nõudluskõver on negatiivse tõusuga b. Asendusefekt on suurem kui sissetulekuefekt c. Sissetulekuefekt on suurem kui asendusefekt d. Pakkumiskõver on positiivse tõusuga
Npv puuduseks on aga vajadus täpsete pikaajaliste prognooside järele. Hoolimata sellest veast on praegune puhasväärtus teoreetiliselt kõige põhjendatum kriteerium.

Nõudlus on hüviste kogus, mida tarbijad soovivad ja on võimelised ostma olemasoleva hinna eest ehk pöördvõrdeline seos hüvise hinna ja nõutava koguse vahel.
Nõudlus – on seoshüvise hinnaja selle koguse vahel, mida tarbijad antud ajaperioodil soovivad ja suudavadosta (ceteris paribus) 8. Millised on nõudlusmõjurid?
Nõudnime on selline kaupade ja teenuste hulk (kogus), mida tarbijad soovivad antud ajahetkel osta ning on võimelised nende eest ka maksma olemasoleva hinna juures.

Netopalk – palk, mis jääb inimesele alles pärast maksude (tulumaks, töötuskinlustusmaks jne) maksmist ja mida ta saab kasutada oma vajaduste rahuldamiseks.
Nõudlus sport - ja vabaajajalatsite järgi kasvas kuid Adidas ei reageerinud sellele ning keskendus endiselt vaid võistlussportlastele- oli oma turuosas liiga kindel.
Nõutav intressimäär on kõigi projektide puhul 10% Millist projekti eelistada ja miks? Palun põhjendage oma otsust vähemalt 2 investeeringute hindamise kriteeriumi alusel?

Nauru on 21,3 km2 suurune, korallsaare kõrgeim punkt asub 70 meetrit üle merepinna ning saare keskosa koosneb linnusõnnikust tekkinud fosforiidimaardlast.
Neli p - d: 1) product – toode; 2) price – hind; 3) place – müügikoht, tarbjaskond; 4) promotion – toetus, sh kauba turule viimise teed ja vahendid.
Normaalkasum – tootmistegevusest saadav tulu, mis võrdub nende ressursside alternatiivkuluga, mis kuluvad firmale endale ja mida ta kasutab omaenese vajadusteks.

Norming – normaliseerumine Normaliseerumise (reeglipärase käitumise astmele) jõudes aktsepteeritakse ülesandele suunatud tegevustes arvamuste erinevusi.
Nõudlus on ühikuelastne, kui nõutava koguse protsentuaalne muutus on sama suur kui hinna protsentuaalne muutus ehk hinnaelastsuse väärtus võrdub 1 –ga.
Nõudluse sissetulekuelastsus - mõõdab nõudluse muutust vastuseks sissetuleku muutumisele. E= : Nõudluse sissetulekuelastsus a) Normaalkaupade korral on koefitsient positiivne.

Nõudluskõver on horisontaalne sirge c. nõudlus- ja piirtulukõver langevad kokku d. nõudluskõver lõikub horisontaalteljega punktis, kus kogutulu on maksimaalne
Naturaalsed - lasevad paremini õhku läbi, imavad niiskust, värvuvad paremini, tõmbavad vähem tolmu külge, puuvill, lina tõmbuvad kokku, vill võib vanuda,
Normatiivne - siis hinnangut või kriteeriumi - pole alati teaduslikult tõestatavad - võrreldakse või reastatakse alternatiivsed seisukohad kriteeriumi alusel

Nõudlus - seos kauba hinna ja koguse vahel mida tarbijad antud perioodil soovivad ja suudavad osta Nõudlustabel Hind( kroonides) nõutav kogus (tk nädalas)
Nõudluse hinnaelastsuskoefitsent on lineaarse nõdluskõvera kõigis punktides ühesuurune V (Nõudlus on elastne kõrgemate hindade korral ja mitteelastne madalamate hindade korral)
Naftamaardlasse on puuritud mitu naftapuurauku, võib ülemäärase naftakoguse puurimine ühest puuraugust vähendada teiste puuraukude jaoks jäävat naftakogust.

Narkokaubitsejatel on suur vajadus headele rahapesusüsteemidele, kuna nad tegelevad eranditult ainult sularahas, mis aga põhjustab igasuguseid logistilisi probleeme.
Nõuded kuluarvestusele on alljärgnevad [6;29] • planeeritud; • otstarbekohane; • oluline; • õigeaegne; • hästi esitatud; • piisavalt täpne ning • ühtne.
Neuroteadus on avastanud, et meie aju ülesehitus muudab aju seltsivaks ja iga kord, kui suhtleme kellegagi, tekib ajude vahel automaatselt lähedane ühendus.

Neutraalsus – kui maks pole kehtestatud konkreetse tegevuse suunamiseks ega selle ärahoidmiseks, peab maks mõjutama vaba turu toimimist võimalikult vähe.
Nelostuote oy on teist põlve perefirma, mis alustas lauamängude tootmist juba aastal 1967. Tacticu lauamängud on võitnud mitmeid auhindu Soomes ja Euroopas.
Neokonservatiivid on valmis teatud piirini leppima mõttega heaoluriigist ja riikliku sekku- misega kodanike ellu, nii nagu seda põhjendab liberaalne ideoloogia.

Nominaalne on see, mis kokku lepitakse, aga kui on inflatsioon/deflatsioon, siis reaalne intressimäär on see, mis TEGELIKULT jõustub ja ära maksta tuleb.
Nõudlus –  teatud toote või teenuse kogused, mida tarbijad soovivad ja  suudavad osta erinevate võimalike hindadega kindlal ajahetkel
Ncc kontsernis on strateegia loomise juures kasutusel tasakaalus tulemuskaardi meetod, seega on fookuses klient, sisemine efektiivsus, töötaja ja aktsionär.

Neoklassitsistlik – riigi roll piiratud, tegeleb konkurentsi ja ettevõtluskeskkonna parandamisega. Vabakaubandusliku mõtlemise ideoloogia, eriti Inglismaal.
Nerbert wiener – keskkonna ja organisatsiooni omavaheline mõju, James G. Miller – süsteem koosneb alamsüsteemidest) Küberneetika ja süsteemiteooria.
Niger on üks vaesematest riikidest maailmas. Üle 85% elanikkonnast elab maapiirkondades, kus majanduslik ja sotsiaalne areng on äärmiselt madal.

Nominaalne intressimäär - lepitakse kokku tehingu sõlmimisel Reaalne intressimäär- võib erineda nominaalmäärast ja see sõltub intresside arvutamise sagedusest.
Normatiivne analüüs on hinnanguline arutlus selle üle, mis majanduses toimib hästi või mis toimib halvasti, põhiküsimuseks on kuidas majandus peaks toimima.
Nt iive on negatiivne, 18-24 aastaste inimeste osatähtsus rahvastikus suureneb, elanike reaalsissetulek langeb, reklaamitakse tervislikku toitumist.

Nõustav müük – selgelt eesmärgistatud, kliendi vajadustest lähtuv, aktiivne, kahepoolselt kasule keskenduv ja pikaajalist kliendisuhet taotlev müük.
Nendes ettevõtetes on tööjaotuse võimalused piiratud ning seetõttu on raske rakendada traditsioonilisi kontrollimeetodeid nagu näiteks kohustuste lahusus.
Neoklassikaline süntees on kaugenenud Keynesi õpetusest ja kuulumine sellesse koolkonda on kaheldav, kuid igal juhul sai just temast alguse lõhe majandusteoorias.

Nõudjad on kõik, kes turult midagi ostavad( kooliõpilane, koduperenaine, ärimees, ettevõte) ja nende ostusoovid kokku moodustavad turunõudmise.
Nigeril on väljarände määr 4,0%. Nigeri ümberasujate suurim kontinentaalne sihtkoht on Aafrika, kus 93,3% inimkonnast on emigrandid (Tabel 4).
Niikuinii on meil selles suunas küllaga arenguruumi - keskmine Eesti töötaja toodab märksa korda vähem lisaväärtust kui inglane või sakslane.

Normaliseerimine tähendab piima viimist soovitud rasvasisaldusele. Separeerimisel eraldatakse piim vastavalt soovitud toodetele kooreks ja rasvata piimaks.
Normaal - kasumit pikal perioodil? Kui TKT firma saab lühiperioodil kasumit, siis pikal perioodil tuleb firmasid juurde ning kasumit enam ei saa.
Nõrkuseks on nende noorus ning vähene praktika, kuid nende järjekindlus ning ettevõtlus keskkonna hea tundmine tõotab viia neid hea eesmärgini.

Nõudlusinflatsiooni korral on kogunõudluse mingi elemendi (tarbimise, investeeringu, valitsuse kulutuse) olulise suurenemise tagajärjel toimunud hinnataseme tõus.
Neg - sest siis ei Ei pea. tervisliku toitumise suunas Positiivne, osteta enam sinu toodangut niivõrd palju, ostetakse rohkem kana näiteks.
Näitena on Marienthali Keskuses olemas nii kaubanduspinnad Marienthali Selveri ja mitmete väiksemate teenusepakkuja vormis, kui ka büroopinnad.

Nh3 – LPK õhus ja inimese tajumisläve kontsentratsiooni suurus? tööruumis 0.02 mg/l. Qhus 0.07 mg/l. Inimesele *mingi sqna* 0.037 mg/l
Nimiväärtusest odavamalt ehk diskonteeritult. Normaalsetes majandustingimustes on diskontomäär 0,3 – 4%, kuid suuremate riskide korral ka oluliselt suuremad.
Nominaalne intressimäär on laenuprotsent, mida investeerijad maksavad laenu kasutamise eest, reaalne intressimäär on aga korrigeeritud inflatsiooninäitajaga.

Nsvl - mingi aeg kehtis ka osaline kuiv seadus, kellaajalisel lubati müüa; ei antud baari piisavas koguses jooke, ainult päevanormi kaupa.
Nõudlus on elastne, kui nõutava koguse protsentuaalne muutus on suurem kui hinna protsentuaalne muutus ehk elastsuse väärtus on suurem kui 1.
Nõustajad – osutavad nõustamisteenust vastavalt vajadusele Kriisikodu nõustamiskeskuses või kokkuleppel kohaliku omavalitsuse territooriumil.

Neid mõjureid on kolm, väidab Keynes: 1) tarbimiskalduvus (tarbimisnõudlus); 2) kapitali piirefektiivsus (kasuminorm);. 3) protsendinorm (-määr).
Nominaalne vahetuskurss ehk valuutakurss on suhe kahe vääringu vahel, reaalset vahetuskurssi võib defineerida kui erinevate vääringute ostujõudude suhet.
Nake on liimi omadus, mille tõttu moodustub mõõdetava tugevusega liimliide kohe, kui liim ja substraat puutuvad kokku vähese rõhu all.

Noorte rõivad - ja jalanõud jagunevad omakorda 8-15. aastased poisid, lapsed (4-7. aastased), väikelapsed (2-4.aastased) ja imikud (6-24. kuused):
Normatiividega - potentsiaalsed nõuded (kohustused peavad olema kaetud omakapitaliga). Omavahendid peavad ületama maksejõulisuse piiri normatiivi.
Numbreid on või ei ole. Sellisel juhul tuleb aga valmis olla iga hetk oma andmeid korrigeerima niipea kui saadakse täiendavat informatsiooni.

Nõudlus - kujutab endast seost hüvise hinna ja selle koguse vahel, mida tarbijad antud perioodil soovivad ja suudavad osta (ceteris paribus).
Nõudlus - tooted- vahetus- tehingud- turg 3. Turunduse arenguprotsess: põhilised kontseptsioonid (tootmiskontseptsioon, tootmiskontseptsioon,
Nõudlusseadus –  sätestab, et hüvise nõutav kogus muutub antud perioodil hüvise kogusega vastupidises suunas  (ceteris paribus).

Npv ehk Puhas nüüdisväärtus (Net Present Value, NPV) on investeeringu tuleviku rahavoogude nüüdisväärtuse ja tema maksumuse vahe.
Normaal - EHK ÜHIKUELASTNE NÕUDMINE: hinna muutus võrdub nõutava koguse muutusega; E=1; nõudluskõver on sümmeetriline telgede suhtes.
Nt sotsio - ruumilises segregatsioonis, st inimeste erinevas paiknemises elamiskohas (n linnas) vastavalt sotsiaal- majanduslikule staatusele.

Nutitelefonid on tänapäeva keskkonnas kasvav trend, seega tahtsime luua midagi sellist, mis muudaks telefonide igapäevast kasutust hõlpsamaks.
Nõudlusseadus – tarbijad ostavad kõrgema hinna korral kaupa vähem, kui nad ostavad madalama hinna korral, kui muud tingimused jäävad samaks.
Nõukogu liige on juhataja ka ise, kes juhib organisatsiooni igapäevategevust. Temale otseselt alluvad keskastmejuhid ja mõned teised töötajad.

Neljas külastus - Pärnu kandekeskus: Kiirustasin postkontorisse, et jõuda enne lapse jõulupeole minekut ära tuua pakk, kus olid uued peokingad.
Nimetatult perioodil on selgelt näha ka viimane majanduskriis aastal 2008-2009, kus kõikide tehingute hinnaindeks langes peaaegu 2002. aasta tasemele.
Novembrist 2008 – 23.jaanuarini 2009 raamatupidamisteenust pakkuvas ettevõttes Euro Accounting OÜ, mis haldab kokku üle 40 erineva osaühingu.

Nõudmine on kaupade hulk, mida majapidamised soovivad antud ajahetkel osta ning on võimelised nende eest ka olemasoeva hinna juures maksma.
Neoklassikaline lähenemine - Rahvuslike turgude liberaliseerimine suurendab nii sise- kui välisinvesteeringuid ning kiirendab seega kapitali akumulatsiooni.
Niskanen - ametniku isiklikud eesmärgid korreleeruvad tema ameti ülseelarvega; bürokraadi käitumishüpotees – eelarve maksimeerimine.

Nüüdisväärtus - PV-tulevikus tehtavate maksete arvutuslik olevikuväärtus tulevane väärtus- FV- olevikus investeeriutud rahasummade väärtus
Nimetatud efektid on majandusteooria seisukohalt kõrvalekalded teatud normist, kuid dünaamilises turuprotsessis tuleb nimetatud efekte arvestada.
Nõudlus – teatud toodete ja teenuste kogused, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta erinevate võimalike hindadega teatud aja hetkel.

Nõudlusinflatsioon – kui kogunõudlus on suurem majanduse potentsiaalsest kogutoodangust SKP olemasoleval tasemel, siis esineb inflatsioonilõhe.
Nt t - särgi alghind 10 eurot , hulgimüüja jaehindlus 40 %, seega hulgihind 14. Jaemüüja lisab 75% mis teeb hinnaks 24,5 eurot.
Nõudlus - teatud toote või teenuse kogused, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta erinevate võimalike hindadega, kindlal ajahetkel.

Nõutavaks koguseks on selline kaupade ja teenuste kogus, mida tarbijad kavatsevad osta antud perioodi jooksul olemasolevate hindade taseme juures.
Nafta - Põhja-Ameerika Vabakaubanduse kokkulepe • 1989 käivitus protsess: USA ja Kanada sõlmisid omavahel vabakaubanduslepingu.
Nõudlu on m se st tähtsa kohta (+ või d -) jah/ei 1 Hind + jah suur + + 2 Asukoht + jah keskmin + + e 3 Konkurents + jah väike + +

Nõudmisega on tegemist kui näiteks kümneprotsendilisele hinna alanemisele järgneb väiksem kui kümneprotsendiline koguse suurenemine.
Nüüdisaegsetes juhtimiskäsitlustes on kõige sagedamini välja toodud neli juhtimise põhitegevust: planeerimine, organiseerimine, eestvedamine ja kontrollimine.
Normaalajaks nimetatakse aega, mis kulub ohe tooteühiku tegemiseks normaalpingutusel. Töönormid on palk tüki kohta ja aeg tüki kohta.

Normatiivne analüüs on hinnanguline arutlus selle üle, mida olemasolevad või perspektiivsed majanduspoliitika või –situstsioonid väärt on.
Nõudluselastsus on erinevatel kaupadel ja teenustel erinev järgmistel põhjustel: 1)Asenduskaupade olemasolu – mida rohkem, seda elastsem.
Nõudus – Teatud kauba või teenuse kogus,mida tarbijad soovivad ja suudavad osta erinevate võimalike hindadega,kindlal ajahetkel.

Naftasaaduste transiit on koondunud peamiselt Muuga sadamasse, kus on kolm suurt vedellasti ladustamisega ja ümberlaadimisega tegelevat terminali.
Niisugused tootmiskombinatsioonid on võimalikud, kuid on selles mõttes ebaefektiivsed, et osa ressursse või tootmisvõimsust jääb kasutamata. Küsimus 24
Normatiivne majandusanalüüs - majandusteadlased hindavad alternatiivseid majanduspoliitilisi otsuseid, tulusid ja kulusid, mis need otsused kaasa toovad

Nutikat - efektiivsust 12. http://www.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=1945&id=2881 13. http://www.ahk- balt.
Nõudluse hinnelastsus on ostetud koguse suhtelise muutuse ja hinna suhtelise muutuse suhe, mis iseloomustab koguse reageerimist hinna muudatusele.
Näidis situatsioon – Eesti ettevõte „E“ soetas 30.11.20X1 100% Leedu ettevõtte „T“ aktsiatest, tasudes aktsiate eest 70 000 eurot.

Nõuded klientidele - Nõuded ostjate vastu toodete ja teenuste müügil Ostjatelt laekumata arved - Ebatõenäoliselt laekumata arved( miinus)
Nõudmine on hinnaelastne, kui hindade alanemine toob kaasa suure nõudluse kasvu ja väike hinnatõus vähendab oluliselt nõudmist.
Nimetatakse insti - tutsioonideks ehk mängureegliteks (eetika, usaldusväärsus, sotsiaalne kapital jms). Pealegi muutuvad nad pidevalt.

Normaalkaubad on kaubad, mille tarbimine (nõudlus) tarbija sissetulekute suurenemisel kasvab ning tarbimiseelarve vähenemisel kahaneb.
Nt eksport - tootmisesse suunatud investeeringud suurendavad nõudlust tööjõu järele, see toob kaasa palgatõusu selles sektoris.
Nõudluskõver – on tavaliselt alla paremale laskuv Turu puudujääk – on tavaliselt põhjustatud maksimumhinna kehtestamisest turul

Neljandas tulbas on tegelik vahetuskurss ning viies tulp iseloomustab, kuivõrd on kohalik valuuta dollari suhtes üle- või alahinnatud.
Neutraalne klient on tõenäoliselt rahul põhitoote või teenusega, kuid ta sooviks, et talle pakutaks ka asjakohast tugiteenuste paketi.
Nominaalne skp e. Jooksvates hindades Reaalne SKP e. Püsivates hindades, kus nominaalne SKP on korrigeeritud baasaasta hinna indeksiga

Nüüdis - puhas- Nüüdis-puhas- väärtus NPV 19142 krooni väärtus NPV 27027 krooni Kasumiindeks Kasumiindeks PI 1,48 PI 1,77
Nagu liit - ja lihtlausendeid vaadeldes saab järeldada, eksisteerib sarnasus lausendite sisulise poole ja bilansimuutuste vahel.
Nimetatud efektid on maj teooriast lähtudes kõrvalekalded tavaolukorrast, aga nendega on vaja arvestada turusituatsiooni analüüsides.

Noorele inimesele on töö võtmeelemendiks oma koha leidmisel ühiskonnas majandusliku sõltmatuse ja isiklike eesmärkide saavutamisel.
Npv - d kasutades on aga valik vastupidine: 1.Projekti NPV = -10 +50 = 40 krooni, 2.Projekti NPV = -100 + 200 = 100 krooni.
Nõudlus on seos hinna ja nõutava koguse vahel mida tarbijad vaadeldaval perioodil soovivad ja suudavad osta (ceteris paribus).

Nõudlus on seos hüvise hinna ja selle koguse vahel, mida tarbijad antud põllumeestele suuremat sissetulekut ja kindlustunnet.
Normaalkasum - arvestusliku kasumi osa, mis katab ressursside alternatiivkulu maj.kasum- arvestusliku kasumi osa, mis ületab norm.
Normaalkasum – On firmal siis, kui arvestuslik kasum (kogutulu-otsesed kulud) on vähemalt nii suur, et katab ära kaudsed kulud.

Nõuetele vastavus tähendab seda , et helkuri omadused ei vähene pärast vihma, pesu,voltimist, muljumist või temperatuuri kõikumist.
Neoklassikaliste ehk uusklassikaliste juhtimisteooriate tekkimine on loogiliseks jätkuks klassikaliste juhtimisteooriate arenemisele.
Niisuguste klientidetarvis on meil toode nimega ’’Grab & Run’’ – kiire tassike kohvi koos suupistega enne lahkumis või kaasavõetuna.

Nimetatud juhtudel on sotsiaalmaksu maksjaks väljamakse tegija, lihtsustatult öeldes tööandja, ja maksustamisperioodiks kalendrikuu.
Näitajaga return on equity (ROE). Näitaja koosneb kahest osast: ROE = aktivate tootlikkus (return on assets ROA) * finantsvõimendus.
Nõudlustabel - kajastab hüvise koguseid, mida tarbijad hüvise erinevate hindade puhl soovivad ja suudavad teatud perioodil osta.

Noore ettevõtajana on oma äri püsti panek kindlasti alguses raske, kuna puuduvad kogemused ja konkreetsed teadmised äri valdkonnast.
Nähtavust - Missugusel määral on maks aktsepteeritav avalikkuse poolt? See on eelkõige poliitilise teostatavuse kriteerium.
Nõudlus on seos kauba hinna ja koguse vahel, mida tarbijad antud ajahetkel ning turul kehtivatel tingimustel on nõus ostma.

Nõudlus - toodete (või teenuste) hulka, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta antud ajal ja antud kohas iga hinna juures.
Nõudlusseadus - sätestab, et hüvise nõutav kogus muutub antud perioodil hüvise kogusega vastupidises suunas (ceteris paribus).
Naha koostises on vesi, valgud, rasvad, mineraalid. Vett on nahas kuni 70%, noorloomade nahas rohkem, vanade loomade nahas vähem.

Negatiivne külg - rõhku pööratakse suurele tootmismahule, mitte aga kvaliteedile. Ei mõelda, kas tarbija üldse vaja nii palju.
Nõlvul on sademeid kuni 3000 mm/a. Peamised jõed on Doonau ja tema lisajõed, Doonau jõgikond hõlmab 96% Austria alast.
Nõudlus - ja keskmise tulu kõveraid c. ainult keskmise tulu kõverat d. ainult piirtulukõverat e. ainult nõudluskõverat

Nõuduse ristelastsus – nõudluse elastsuse näitaja mis kajastab ühe kauba nõudluse muutumist vastuseks teise kauba hinna muutusele.
Naela spot - kurss oli $1,9195. Kas on kõrvalekaldumisi LOP-st ? Lahendus: £202,00 · 1,9195 = $387,74 Vastus: LOP säilib.
Normiks on parim õpilane, kultuurile on omane, et poisid ei nuta. Juhtidelt oodatakse otsustusvõimelisust ja jõulisust.

Nt lühiperioodil on selleks firma tootmishooned  Muutuv ehk varieeruv ressurss on selline tootmistegur mille suurust saab muuta.
Nõudlusseaduse kohaselt on kauba samaks. Ostjad püüavad seda kaupa (A) asendada teiste odavamate kui nad ostaksid kõrgema hinna korral.
Neljas printsiip – poliitiline vastutus/vastavus – maksusüsteem peab igati kaasa aitama riigi majanduspoliitilisele arengule.

Normatiivne eetikakoodeks on aga märksa põhjalikum ning annab ka töötajatele konkreetseid juhiseid, kuidas teatud olukordades käituda.
Nendeks teguriteks on nii nimetatud 4P-d (product, price, place ja promotion), mis eesti keeles on toode, hind, koht ja edustamine.
Nõudlusseadus on toodete ja teenuste erinevad kogused, mida inimene soovib ja suudab osta erinevate hindadega antud ajahetkel.

Nominaalne skp on jooksevhinna. Toodete maksumus antud aastal, mis arvestab ka hinnamuutuse mõju, kajastab turuhinna muutusi.
Nõrkustest on olulised ennekõike need, mis võivad saada ettevõttele saatuslikuks, vähemtähtsad võib kõrvale jätta.
Nõuda valituse - poolset rahalist toetust; president Hooveri korraldusel aeti see rahulik meeleavaldus sõjaväe abiga laiali.

Nõudluskõver on D0, toob hinna tõus endaga kaasa nõutava koguse vähenemise ning hinna langus nõutava koguse suurenemise.
Nominaal - ja reaalintress - Nominaalintress – rahaturul nõudmise ja pakkumise vahekorras tekkiv raha tasakaaluhind.
Nt kaabeltelevisioon – kui üks firma on rajanud kaablivõrgu, on uut objektide juurdelülitamisepiirkulud suhteliselt väikesed.

Näitaja suurus on samuti selline, millega võib rahul – iga varasse paigutatud euro toodab umbes kolmekordselt müügitulu.
Nõudlus on ühikuelastne, kui näiteks hinna 1- protsendiline langus toob kaasa 1-protsendilise nõutava koguse kasvu.
Naftabarreli hind on tõusnud rekordtasemele ja seoses sellega tõusevad mootorikütuste ja soojuseks mõeldud kütuste hinnad.

Niisugustel töödel on kasutatud väikese tööviljakusega tehnoloogiat, et oleks võimalik rakendada võimalikult palju inimesi.
Normaalkasum – peab võrduma vähemalt sissetulekuga, mida ettevõtja võiks saada, kui ta investeeriks oma raha mujale.
Normatiivne otsustusteooria on sobilik juhi tegevuse kujundamiseks uute juhtimisülesannete lahendamiseks muutuvates majandustingimustes.

Nullhüpotees - hüpotees mis määrab üldkogumile võimalikult lihtsa struktuuri, sisuks üldkogumi vastavus standardile.
Nõudluse hinnaelastsus on oluline kauba müüjate jaoks, sest kehtib seos nõudluse elastsuse ja kauba müügist saadava tulu vahel.
Nõudluskõver on (kõver)joon nõudlust kujutaval graafikul, mis liigub paremale alla ja näitab hinna mõju koguse suhtes.

Niisuguseid ahelseoseid nimetatakse inflatsioonispiraalideks. Hinnad kasvavad -> palkade tõus -> nõudluse kasv -> hinnad kasvavad.
Nõudlusinflatsioon – kui kaupade üldine nõudlus kasvab kiiremini, kui tootmine seda rahuldada suudab, siis hinnad tõusevad
Nõukogu olemasolu on kohustuslik vaid juhul, kui osakapital on vähemalt 400 000 kr ja juhatus pole vähemalt kolmeliikmeline.

Netopalk - palk, mis jääb töötajate isiklike vajaduste rahuldamiseks pärast kohustuslike riigimaksete maksmist.
Nõudluse hinnaelastsus on defineeritud nõutava koguse protsentuaalse muutuse jagatisena kauba hinna protsentuaalsesse muutusesse.
Nõudluskõver – kui horisontaalne, siis on hinanelastsuskoefitsent lõpmatu ja tegu on täielikult elastse nüudlusega.

Nagu tabelist on näha, madalhooajal tegevuskulud on väiksemad 31 325 krooni võrra tööliste arvu vähendamise arvel.
Nõudluse hinnaelastsus - tarbija reageerimise tundlikkus hinna muutustele, nõutava koguse muutust, mis järgneb hinna muutusele.
Nordeconil on see langev ja 2011 aastaks jõudnud juba piirini, mis tekitab kahtlusi lühiajalise maksevõime kohta.

Näitajate võrdlus ehk analüüs. Arvutatakse ettevõtte finantsnäitajad ja neid võrreldakse erinevate taust näitajatega.
Nordeconil on see näitaja olnud kogu aeg sellest madalam, kõige madalam 2010 aastal, peale seda natuke paranenud.
Nõudlus on seos hüvise hinna ja selle koguse vahel, mida tarbijad antud ajaperioodil soovivad ja suudavad osta.

Nõudlus on suhe hüvise hinna ja selle koguse vahel, mida tarbijad soovivad ja suudavad antud ajaperioodil osta.
Nõudluse mõjurid on tarbijate ootused, tarbijate arv, teiste hüviste hinnad, tarbijate eelistused, tarbijate sissetulek.
Nüüdisväärtuseks on täna investeeritava raha hulk, mis, arvestades intressi, kasvaks tulevikus saadava rahaga võrdseks.

Ncft - lisandunud rahavood perioodil t k- nõutav kasmuminorm n- perioodi kestvus aastates t- perioodide arv
Neile toodetele on üldjuhul küllalt aktiivne järelturg, seega ei pruugi ka liisingufirma sellises olukorras kaotada.
Nagu öeldakse – ettevõttel on tark kuulata oma klienti, oleks hea, kui saaks anda ka koduleheküljel tagasisidet.

Nimiväärtusega 1000 – 100 000 marka, mida elanikkond hakkas rahatähtede puudusel omavoliliselt rahamärkidena kasutama.
Nõuded tütar - ja emaettevõtetele Nõuded sidusettevõtetele Arveldused aktsionäridega Muud lühiajalised nõuded
Nõudlusseadus – väljendab seaduspärasust, et kauba hinna tõustes nõutavad kogused vähenevad (ceteris paribus)

Neid väljapanekupindu on hea kasutada samas riiulivahes asuvate kaupade sooduspakkumiste või ka uudistoodete esitlemiseks.
Neokeinslased – majandus kaldub ebastabiilsusele ja valitsuse sekkumine on sageli vajalik. Enim häirib töötus.
Nimiväärtus on võrdne ettevõtte asutamisel tehtud rahalise (või mitterahalise) sissemaksega ühe aktsia kohta.

Normatiivne analüüs on analüüs, mille tegemine ja hinnangute andmine eeldab teatud normide (kriteeriumite) kohaldamist.
Nõudlus - Kõik, kes turult midagi ostavad on nõudjad, nende ostusoovid kokku moodustavad aga turunõudmise.
Nõudlus on seos hüvise hinna ja tema koguse vahel, mida tarbijad sel ajaperioodil suudavad ja soovivad osta.

Nõudlus on elastne, sest siis on nõutava koguse protsentuaalne kasv hinna protsentuaalsest langusest suurem.
Negatiivsed keskkonnamõjud on lokaalse iseloomuga ja seotud eelkõige jäätmete kontsentreerimisega ühte konkreetsesse kohta.
Netopalk - see, mille töötaja kätte saab (maha arvestatud tulumaks, töötuskindlustusmaks, kogumispension

Nimetatud juhtimisala on üks juhtimisteaduse arenevatest valdkondadest, mida on põhjalikult uuritud saksa keeleruumis30.
Nominaalne skp ehk SKP jooksvates hindades on toodetud kaupade ja teenuste maksumus antud aastal kehtinud hindades.
Nt ida - Euroopa riikidel polnud kusagilt võtta õpetust, kuidas sotsialismilt tagasi kapitalismile minna.

Nõudluse sissetulekuelastsus on nõudluse elastsuse näitaja, mis mõõdab nõudluse muutumist vastuseks sissetuleku muutumisele.
Nõustumine tähendab juhi korralduse täitmist isikliku kasu saamiseks või negatiivse tagajärje vältimiseks.
Nüüdisväärtuse leidmist nimetatakse diskonteerimiseks. 110 110 Nüüdisväärtus = = = 100 (1 + 0.1) 1.1 MIKROÖKONOOMIKA 29

Nagu inimesel on skelett, mis määrab tema vormi, nii on organisatsioonidel struktuur, mis määrab nende vormi.
Neoklassikaline funktsioon - ühe tootmisteguri panuse suurenedes suureneb ka toodangumaht, kuid järjest väiksemal määral.
Normaalkasum –  kindlustab, et arvestuslik kasum katab firmale kuuluvate ressursside alternatiivkulu.

Nõudlus on elastne, kui koefitsient on suurem ühest ning mitteelastne, kui koefitsient on väiksem ühest.
Nõudlus on pöördvõrdeline seos hüvise hinna ja Nõutav nõutava koguse kogus (q) 6 8 10 12 14 16 vahel.
Nöör on info edastamise ja protsessi juhtimise süsteem, mis tagab kogu süsteemi allutatuse piirangule.

Negatiivne saldo tähendab töökohtade ja sissetuleku väljavoolu ning tingib üleskutseid impordi vähendamisele.
Neid riske on väga palju ja enamikku neist ei saa me elimineerida, kui soovime arendada oma äri välismaal.
Nendeks valdkondadeks on vastavalt inglise keelsele akronüümile poliitika, majandus, sotsiaalsfäär ning tehnoloogia.

Nimelt sellepärast on ehitustehnika õppesuunal TTÜs ettenähtud majandus ja tehnikaainete tasakaalustatud vahekord.
Nimetatud sotsiaal - demograafiliste gruppide lõikes oli seetõttu ka ümbrikupalga osakaal kogutöötasust kõrgem.
Nõudlus - teatud kauba või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta olemasoleva hinna eest.

Nõudlus – on kauba või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta olemasoleva hinna korral.
Nõudlusinflatsioon – s.o. kogunõudmise mingi elemendi olulise suurenemise tagajärjel toimunud hinnataseme tõus.
Naturaal - esemelised näitajad – selgitavad kas realiseeritava või kogutoodangu valmistamiseks kasut.

Niisugusteks kuludeks on näiteks telefonikulu, milles sisaldub püsiv kuutasu püsikuluna ja minutitasu muutuvkuluna.
Nimiväärtus ehk põhiosa (Par Value) on algsumma, mis kuulub kustutamisele võlakirja tähtaja möödumisel.
Näitaja halvenemine on tingitud sellest, et 2010 aastal küll suurenes vara, kuid müüditulud on endiselt langenud.

Nõudlusseadus – väidab, et tarbijad ostavad rohkem ,kui kui hüvise hind langeb ja vähem, kui hind tõuseb
Naiste vabastamine tähendab seda, et naistel võimaldatakse siirduda tegevusaladele, kus varem olid ainult mehed.
Nanotehnoloogia on vaid üksikud märksõnad, mis muudavad makrokeskkonda ja mõjutavad peaaegu iga ettevõtet.

Negatiivne mastaabiefekt – omadus, mille kohaselt pikaajaline keskmine tootmiskulu suureneb, kui tootmiskogus suureneb
Norra naised on rohkearvuliselt esindatud muuhulgas ka Stortingis (Norra parlamendis) ning tippjuhtide seas.
Novembriks maa - ametile, kes esitab need pärast omapoolset kontrollimist 15. Novembriks keskkonnaministrile.

Nõustamine – tootja osutab kaubandusärile nõustamisabi (personali koolitus, väljapanekute juhtimine).
Naftavaru on 8,163 mlrd tonni, maagaasivaru 47,57 triljonit m3. Leidub ka palju kivisütt ja pruunsütt.
Niisuguseid töötajaid on vaja motiveerida ning tasakaalustada omavahel konkreetse töö eesmärk ja tasu selle eest.

Narra - tiivseteks ja lüroeepilisteks • ajaloolisteks süjalauludeks (Kuusi.Bosley- Branch 1977)
Noorte tervis on Euroopa Liidus töötervishoiu ja -ohutuspoliitika ning hariduspoliitika peamisi teemasid.
Normaalne hulgimüügiettevõte ehk kaupleja täidab aktiivselt kõiki turundusfunktsioone, pakub mitmesuguseid teenuseliike.

Nt hinnaliider – kes on oligopoolse haru firma, mille kehtestatud tootehinna teised firmad omaks võtavad.
Näitaja arvutamiseks on vaja andmeid terve ja haige elanikkonna osatähtsuse kohta ning suremuse andmeid vanuseti.
Nabu - apla-iddina oli toonud Sipparisse tagasi rahu ja stabiilsuse pärast 150 aastat probleeme.

Neis kauplustes on enamasti hinnad ja kasumimarginaalid madalamad, teiselt poolt aga läbimüük väga suur.
Netoeksport on omakorda ekspordinõudluse ja impordipakkumise summa, kus impordipakkumine on negatiivne.
Normatiivne analüüs - on hinnanguline arutlus selle üle, mis majanduses toimib hästi või mis toimib halvasti.

Nõrkuseks on pealesunnitud grupiviisiline otsuste tegemine,mis viib selle struktuuri ebastabiilsuseni.
Nõudlus on jätkuvalt madal, pakkumine jätkub kuna valmivad eelmistel faasidel alustatud projektid.
Nõudlus on tarbijate osta soovitud teenuste/toodete kogused teatud ajahetkel teatud rahasumma eest.

Nõudluse muutus on antud kauba nõutava koguse kasv või kahanemine kauba kõigi võimalike hindade korral.
Nimetatakse tasakaaluhinnaks ehk turuhinnaks. See on selline hind, mille puhul iga turul olev toode leiab endale ostja.
Norra riik on suutnud kiirelt areneda ning ära kasutada enamuse oma ressurssidest väga oskuslikult.

Nt kogumis on 100 meest ja 134 naist, siis 134/100=1,34 so 1 mehe kohta tulevat naiste keskmist arvu.
Nimetatud dokumendid on aluseks lausendite kandmiseks päevaraamatusse, millest on kokkuvõte kuu pearaamatus.
Normaalkasum on firmal siis, kui arvestuslik kasum on vähemalt nii suur, et katab ära kaudsed kulud.

Nõudluse ristelastsus – näitab nõutava kaubakoguse reageerimistundlikkust teiste kaupade hindade muutusele.
Nõudmine on hüviste kogus, mida tarbijad soovivad ja on võimelised ostma olemasoleva hinna eest.
Netopalk on summa, mis pärast ülalkirjeldatud maksude tasumist sinu pangakontole üle kantakse.

Nõudluskõver on lame (väikse tõusuga) Kui elastsus = 1, jääb kogutulu hinna tõusu korral samaks.
Nõudmise hinnaelastsus – näitab hüvise nõudmise suhtelist muutust, mis sõltub hinna suhtelisest muutusest
Nüüdisaja tootmises on materjalimahukus vähenenud, tänu uutele materjalidele , tootmise tehnoloogiale jms.

Nafta on iseloomuliku ebameeldiva lõhnaga, suitseva leegiga põlev väga tuleohtlik vedelik.
Neljas strateegia on WT, mis vaatab seda, kuidas vähendada sisemisi nõrkusi ja vältida välimisi ohte.
Nigeri iai on 0.340, mis annab riigile 182. ehk viimase koha, 182 riigi andmete hulgast (Tabel 1).

Nominaal ehk nimiväärtus see on kokkulepitud summa mis tuleb tasuda kustutustähtaja saabudes.
Normaalkasum - kindlustab, et arvestuslik kasum katab firmale kuuluvate ressursside alternatiivkulu.
Normatiivne – hinnanguline, kuidas majandus peaks toimima Mikro- ja makroökonoomika Sissejuhatus

Nõudlus - kui nõudlus tööjõu järele on suurem kui selle pakkumine, siis palgad suurenevad.
Nõudlus on siiski suur, ning kui nõudlus ületab pakkumise, hakkavad hinnad jõudsalt tõusma.
Nõudluse määramine ehk uurimine Nõudluse tundlikkust hinnamuutuste suhtes mõõdetakse hinna elastsusega.

Nagu öeldud on loomuliku monopoli üheks põhjuseks turule sisenemise ja sealt lahkumise keerukus.
Niisugust arvestust nimetatakse sünteetiliseks arvestuseks ning neid kontosid sünteetilisteks kontodeks.
Nominaalsed muutujad on jooksvates hindades, reaalsete näitajate puhul on hinnamuudu mõju välja võetud.

Nõuded võlakirjaemitentidele on madalamad. Võlakirjade noteerimine annab ettevõttele tähtajalise börsikogemuse.
Nõudluse sissetulekuelastsus - Kajastab hüvise nõutava koguse muutmist vastuseks tarbija sissetuleku muutumisele.
Nafo liikmesriigid on konventsiooniga Ühinemisel võtnud omaks teatud protseduurireeglid ja kohustused.

Narko - , pikaajalise töötuse või erinevatele immigrantide gruppidele omaseid probleeme.
Netomaksud –  kujutavad endast makstud maksude ja saadud tulusiirete vahet: T=TA­TR.
Niisugust määramatust nimetatakse prognoosi jääkmääramatuseks, mida põhjustab objektiivne juhuslikkus.

Nikli - , vase-, tsingi-, plii- ja uraanimaaki ning väärismetalle, asbesti ja kaalisoola.
Nimetatakse atributsiooniks ehk teise inimese käitumise ja motiivide tõlgendamiseks ja põhjuste selgitamiseks.
Nominaalkurss – keskpanga poolt kehtestatud koduse Näitab, mitu koduse raha ühikut tuleb maksta

Nordecon on ühe aastaga tublisti vähendanud klientide poolt arvete tasumise viivituste aega.
Nwc - Чистый оборотный капитал (Net Working Capital, Käibekapital)
Närvivõrkude meetod - närvivõrkude mudel on autorile teadaolevalt uusim pankrotiohu määramise meetod.

Näitajatega on toodud joonisel 1. Eesti tulujaotus erineb nii ühe kui ka teise grupi keskmisest
Nähtamatu käsi on seega konkurents, mis hinnainformatsiooni alusel paigutab ressursid ühiskonnas.
Nõudlus – seoshüvise hinna ja selle koguse vahel, mida tarbijad antud perioodil soovivad

Neg välismõjud - on tingitud sots ja erakulude erinevustest ja viivad pakkumise liigsele kasvule.
Netokäive - 575 202 eurot 75% toodangust müüdi krediiti ja ülejäänud osa sularaha eest.
Nimetatud juhtudel on sotsiaalmaksu maksjaks väljamakse tegija ja maksustamisperioodiks kalendrikuu.

Näitaja tase on kõrge VÕIB see viidata seda et ettevõte maksab piisavalt kõrgeid dividende.
Nõudluskõver on negatiivse tõusuga d. Täiendavalt tarbitava hüvise ühiku kasulikkus kasvab
Negatiivne motiveerimine - hirmul põhinev motiveerimine, mis tagab töötajate esmavajaduste rahuldamise.

Noorte tööpuudus on saanud viimaste aastate jooksul tähtsaks probleemiks pea igas Euroopa riigis.
Nüüdisaegseks suundumuseks on eemaldumine sundivast ja ainelisest võimust ning üleminek kaudsele võimule.
Neljas peatükk on pühendatud praktilisele näitele, kuidaskoostada riskihindamist ettevõttes.

Nendes kohtades on rohkelt turiste ja tänu sellele on ka potensiial, et keegi ka teenust tellib
Npv on investeeringu tuleviku rahavoogude nüüdisväärtuse ja tema maksumuse vahe.
Nõelviltija abil on võimalik hõlpsasti juba valmistooteid kaunistada ning omapärasemaks muuta.

Nõrkadeks külgedeks on kindlasti täiesti nullilähedane kokkupuude kaubandusega ja selle olemusega.
Nõudlus on kaupade ja teenuste hulk, mida tarbija on valmis ja võimeline kindla hinnaga
Nõudluse tuluelastsus – kaubale tehtavate kulude (nõudluse) muutuse sõltuvus tarbija sissetulekute

Neid väärtuseid on võimalik võrrelda nii teiste ettevõtetega, kui ka mitu perioodi omavahel.
Normatiivne majandusteadus on käsitlus kus antakse saadud tulemustele eesmärgipärane, normatiivne sisu.
Nõo lihavürst on AS on laia sortimendiga kaubamärk, Järlepa Nõo Lihatööstuse kaubamärk.

Nõude loovutamine on käsutustehing. Nõude loovutamisega astub uus võlausaldaja senise asemele.
Nõudluskõver on D0, toob pakkumise vähenemine kaasa hinna tõusu ja teguritulu vähenemise.
Netoinvesteerimispositsioon – riigi kõikide majandussektorite välisaktivate ning välispassivate vahe.

Normaalses majanduskeskkonnas on negatiivne intressiküver suhteliselt haruldane või lühiajaliselt toimiv.
Notariaalne pant - nt. hooned, nende osad kui maa pole laenu väärtpaberite emiteerimise teel.
Nurmela sõnul on Eestist suurem tööpuudus ainult Hispaanias, Lätis, Leedus ja Slovakkias.

Nõudlusinflatsioon – on liignõudlusest põhjustatud hinnataseme tõus mille tulemusel nõudlus
Nendega arvestamata on juhtimine eklektiline ning tegevuse tulemused halvad, täpsemalt piiratud.
Netovara - raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe bilansipäeba seisuga.

Nigeri iai - 0,340, mis on oodatava eluea, harituse ja elujärje aritmeetiline keskmine.
Norralastest on luterlased ja Aasiast sisserännanud on toonud sinna ka budismi ja islami.
November 2012 – 30. aprill 2013 Projekti ajaline kestvus: Noorte sündmus toimub aprillis

Nozick – ülim on üksikisiku vabadus, mida ei kaalu üles ei võrdsus ega heaolu.
Näitaja 5 – 6%. Võimsa tõuke hüperinflatsiooni tekkimisele andis Moskva keskvõimu
Nõudlus on kinnisvara kogus, mida ostjad on nõus antud hinna juures turult omandama.

Nõudluse sissetulekuelastsus – näitab nõutava kaubakoguse reageerimistundlikkust tarbijate sissetuleku
Nõudlusseaduse kohaselt on kauba hind ja nõutav kogus antud ajaperioodil pöördvõrdeliselt seotud.
Neljandal aastal on käibekapitali osatähtsus võrreldes esimese aastaga kasvanud lausa 12%.

Neljandal aastal on √ 4 2+3 ∙ 4 +2= √30 ≈ 5,48 . Külastajate muutus neljandal aastal
Nimetatu taustal on keskmistel ettevõtetel teistest suhteliselt lihtsam leida lihttöölisi.
Näites 5 on kirjeldatud olukordi, kus nõudmine ja pakkumine turul ei ole tasakaalus.

Nüüdisväärtuse leidmist nimetatakse diskonteerimiseks ja vastavat intressimäära diskontomääraks.
Naiste palgad on teemaks, mis mind isiklikult puudutab, sest olen ise tulevane tööline.
Normaalkasum on selline, mis on piisavalt suur, et ettevõtja sooviks tootmist jätkata.

Näitajatega riigid on Malta (0,9 protsenti), Taani (1,2 protsenti) ja Holland (1,3 protsenti).
Nõudluskõver on tuletatud tingimusel, et konstantsed on: tulu, maitse ja teiste hüviste
Nõudlusseadusele on hüvise hind ja nõutav kogus antud perioodil pöördvõrdelises seoses.

Nimetatud territoorium on piiritletud, saab välja selgitada kogu inimeste arvu antud piirkonnas.
Nominaalintress – rahaturul nõudmise ja pakkumise vahekorras tekkiv raha tasakaaluhind.
Normatiivsed väited – seisukohad, mis üritavad maailma kirjeldada sellisena, nagu see peaks

Normeeritud moment on 3). • Normaaljaotus kirjeldab tunnust, mille käitumine on normaalne.
Nõudluse hinnaelastsus - kirjeldab nõutava koguse muutumist vastuseks hüvise hinna muutumisele.
Nõudluse ristelastsus - mõõdab ühe kauba nõudluse reageerimist teise kauba hinna muutustele.

Nõudmine on hinnaelastne, kui hindade alanemine toob kaasa suure nõudluse kasvu ja
Nõustumine - nõustutakse grupi seisukohtadega, kuna muidu võidakse saada karistada.
Njõu - või võimuvajadus Motivatsioon tähendab ladina keeles edasiliikumist.

Nõudlus on kriteerium kohta t tähtsad (+ või jah/ei -) 1 Teenuse hind + Jah Hea
Nõudluselastsus – näitab, kui palju hinnamuutus mõjutab nõutava kaubakoguse muutust.
Nõudlusest on täpne ülevaade ja toodetakse täpselt seda, mida kauplused tellivad.

Normaalkaup on kaup(hüvis), mille nõudlus suureneb, kui tarbija sissetulek kasvab.
Nullobligatsioon - võlakiri, mida müüakse alla nominaalväärtust ja millelt ei maksta
Negatiivseks küljeks on kindlasti frantsiisikulud, mis kajastuvad lõpuks ka toodete hinnas.

Neoklassikalised juhtimisteooriad – hakkas arenema 1920-ndatel. Kesksel kohal on inimene ja inimsuhted.
Nominaalväärtus on rahasumma, mis tasutakse võlakirjade lunastamistähtaja saabumisel.
Normaalkasum ehk alternatiivsel alal tegutsemise kasum, siis saadakse majanduskasum.

Nuga - Kasutamine: kauba pakendist eemaldamiseks Hooldamine: tera vahetamine
Nõudluse hinnaelastsus – mõõab hüvise nõutava koguse muutust, mis järgneb hüvise hinna
Nõudluse hinnaelastsus – nõutava kaubakoguse reageeri- mistundlikkus kauba hinna muutusele.

Nõudlusseaduse definitsioon on hind ja nõutav kogus antud ajaperioodil pöördvõrdeliselt seotud.
Neid seaduspärasusi on lihtne väljendada hüvise piirkasulikkuse ja selle muutumise abil.
Neiks on üldiselt garantiid ja krediidilimiidid (ka tuletisväärtpaberid).

Nitro - X NITRO - Y ALLIKAS Traditsioonilised: Ettevõtte norm Osakonna norm
Nominaalintress on määr, mis tuleb tasuda rahaliste vahendite kasutamise eest teatud
Nominaalne skp – arvestatakse aasta jooksul toodetud kaupade ja teenuste jooksvates

Nõudluse elastsus on alla 1, st 1% hinnatõus vähendaks nõudlust vähem kui 1% võrra.
Nõudluse suurenemine tähendab aga, tegutseda, ning oma tegevuses piirprintsiipi arvestama.
Nõustumine on väga tõenäoline, kuid manipuleerimisel võib kujuneda vastuseis.

Nüüdisaegsete panga - ja finantsteenuste ning kinnisvara- ja äriteenuste turgude loomise.
Neile lisaks on veel palju olulisi tegureid, mis mõjuvad toote müügi edukusele.
Nigeris on 183 tuhat sisserändajat, kes moodustavad 1,4% kogu elanikkonnast.

Näivraha on mitmesugused finantsvarad, mis täidavad paljusid rahafunktsioone.
Nõudlus rosina - , juustu- ja kookoshelvestega kookide järele suureneb 300 tooteni.
Neto on see palk, mis me saame kätte, bruto kajastub meie töölepingus.

Netointressid – sissetulekute meetod Kaudsed netomaksud – sissetulekute meetod
Nominaalkurss – keskpanga poolt kehtestatud koduse valuuta hind teiste valuutade
Nordeas on jõutud arusaamale, et mitte kõigile juhtidele ei sobi coaching.

Nuga - Kasutamine: kauba väiksemaks lõikamiseks Hooldamine: puhastamine
Näkk – kardetud veedeemon, nii inimese kui ka looma (tav hobuse) kujul.
Nõuded tütar - ja emaettevõtetele, • siduse/v aktsiad või osad, • pikaajal.

Nõudehoius – jooksev hoius, arvelduskonto on kõige levinum pangahoiuse vorm.
Nõudlus on elastne kui ε>1, mitteelastne kui ε<1 ja ühikelastne kui ε=1.
Neto - ja brutopalk võivad üksteisest oma suuruselt oluliselt erineda.

Netoinvesteeringud on uued investeeringud, mis jäävad üle asendusinvesteeringutest.
Netopalk - palk kus on maksud maha arvestatud, palk mis laekub sinu kontole.
Niisu - gused inimesed ei esita ideid ja omastavad hea meelega võõraid.

Nikli - , volframi- ja uraanimaaki ning barüüti, grafiiti ja väävlit.
Nopat – maksujärgne ärikasum EVA – maj. lisaväärtus KM – kapit.
Normaalkaup on hüvis, mida ostetakse rohkem, kui sissetulek tarbijal suureneb.

Näitaja kasutamine on langustrendiga,kuna sularaha kasutatakse maksevahendina järjest
Näonahal on ebapuhtusi või muid defekte soovitatakse kasutada puuderkreemi.

Neid kõiki on põhimõtteliselt võimalik iseloomustada samasuguse joonisega.
Netokäive - Muutuvkulud Müügikatte tase = (Contribution Margin) Netokäive
Niiviisi on tulu palju suurem, aga sellega kaasneb ka kõvasti suurem risk.

Nimekaimad reitinguagentuurid on Standard&Poors (S&P) ja Moody’s Investor Service (Moody’s).
Normatiivne analüüs – sisaldab moraalseid ja väärtuselisi hinnanguid ja soovitusi.
Numbrid 1 - 7. on alumiinium valmistatud Tähistavad taaskasutatavas plaste.

Nõrkusteks on kõrge hind ja ebamugavad toolid, mille tõestuseks on kogemus.
Nõudemasinakaas on roostevabast terasest ning seda võib kasutada kui lõikelauda.
Nõudluselastsus on erinevatel kaupadel ja teenustel erinev järgmiselt põhjustel:

Nõudluskõver on elastne, siis müüjani jõudev hinnaosa langeb oluliselt, kuid
Nõudlusseadus – - hüvise hind ja nõutav kogus on pöördvõrdeliselt seotud.
Neljandaks sammuks on eesmärkide saavutamiseks sobiva strateegia väljatöötamine.

Neljandaks teguriks on inflatsiooni võime panna inimesi ökonoomilisemalt tarbimine.
Nimiväärtuses ehk 100.-. Investor saab tulu ostuhinna ja nimiväärtuse vahena.
Nišistrateegia - ettevõte määrab oma sihtsegmendi täpsemalt kui konkurendid.

Nopri tooted on looduslikud ning eestimaised, pakendatud lihtsasse pakendisse.
Näiteid qr - koodi kasutamisest turunduses nii Eestis kui ka mujal maailmas.
Nõutav tulumäär on kõigi projektide puhul 5% Millist projekti eelistada ja miks?

Neid riske on võimalik juhtida hajutamise teel ja süsteemivälised riskid
Netokäive - 639 116 eurot – puhaskasum keskmine maksumus - 319 557 eurot
Niisugune tundmus on väga oluline tegur, miks inimesed Jumalasse hakkavad uskuma.

Nimetamise põhjuseks on Goldratt toonud ka soovi loobuda rõhuasetusest reeglitele ja
Nõudja – inimeste grupp, kellel on ühine eelarve ja ühised otsused.
Naftakeemia - , elektroonika-, puidu-, paberi- ja ehitusmaterjalitööstus.

Nendeks maksudeks on tulumaks, töötuskindlustusmakse ja pensionikindlustusmaks.
Normaalhüvis – tarbija sissetuleku kasvads kasvab ka hüvise nõutav kogus
Nullifitseerimine on käibelolevate rahamärkide tunnistamine täiesti kehtetuks.

Nõudlusinflatsioon - põhjuseks on liignõudlus, mis viib turul hinnataseme üles.
Nõudmise korral on suhteline muutus koguses suurem kui suhteline muutus hinnas.
Negatiivsetest seisukohtadest on Eestis kõige enam räägitud suveräänsuse vähenemisest.

Neutraalsus - maks peaks mõjutama vaba turu toimimist võimalikult vähe.
Normaalhüvisega on tõusev kõver kui ebanormaalse hüvisega on langev kõver.
Noteerimine - kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil

Nõudluse sissetulekuelastsus – näitab, kui palju muutub nõudlus sissetuleku suurenedes.
Nõudlusfunktsioon on lineaarne ja avaldub kujul p ' 50 & 1,25 q , kus p on hind.
Nõudmise hinnaelastsuseks nimetatakse nõutava koguse reageerimistundlikkust kauba hinna

Neljandas peatükis on formuleeritud Eesti ja Saksamaa majanduslikud kokkulepped.
Nuku tootjafirma on Mattel, ning Barbie toob sisse suure osa Matteli kasumist.
Nullbaasieelarve – ei võeta vastu varasemate perioodide tulusid ja kulusid.

Nõudlusinflatsioon – liiga palju raha jahib inflatsiooni piiratud hulka kaupu.
Nimetetud risk on seotud ainult fikseeritud tulu andvate investeeringutega.
Nimiväärtus on suurem kui 10 senti, peab see olema 10 sendi täiskordne.

Nõudlusfunktsioon – nõutav kogus Q on toote ühikuhinna p funktsioon Q=f(p)
Nimelisel on peale vormistatud omaniku nimi, tehinguid saab teha vaid
Nõukogu liikemeid on vähemalt neliu ja nende volitused kehtivad kask aastat.

Nelikvärsist e. katräänist ning kahest värsikolmikust e. tertsetist.
Netopalk on palk, mis jääb inimelele peale maksude maha arvamist.
Niisugustel inimestel on peamiselt kõrgemad vajadused ja töö on neile hobiks.

Nisu kogust on võimalik suurendada, makstes väiksema kanga kogusega.
Nitro - X Esmaskulu Üldkulu 1. osakond: 2. osakond: Ühiku kulu
Nuga - Kasutamine: kauba tükeldamiseks Hooldamine: puhastamine

Nõudmise hinnaelastsus on väike esmavajalike kaupade puhul ja suur luksuskaupade
Neis kõigis on oma kindlad reeglid ja tunnused, mida juhid järgivad.
Noa tera on valmistatud kõrgekvaliteetsest roostevabast terasest.

Normaalhüvis – hüvis, mille nõudlus sissetuleku kasvades suureneb.
Normaalhüvised – kaubad, mille nõudlus sissetuleku kasvades suureneb.
Nullmeetod - igal aastal koostatakse eelarve sõltumatult eelmisest.

Numbreid - käsitleb üldist kõrget kvaliteeti ja kõrgtasemelist
Nõudluse hinnaelastsus – nõutava koguse muutus, mis järgneb hinna muutusele.
Nõudlusseadus – MIDA KÕRGEM on hind, seda VÄIKSEM on nõutav kogus.

Naftavaru on 13 mln t. kuid enamvajaminevast naftast imporditakse.
Neid ini - mesi motiveeribki see, kui nad on milleski väga head.
Neid münte on lihtne ära tunda, nad on standardkaalu ja puhtusega.

Neljandaks on suured pangad, mis suudavad täita turukujundaja osa.
Nendega võrreldes on meil odavad hinnad ning sellele vastab hea kvaliteet.
Niisugustel töötajatel on peamiselt kõrged vajadused ja töö on neile hobiks.

Nime all on sellest ajast tegutsetud (Ekspress Grupp sai… 2011)
Nõudlusseadus – mida kõrgem on hind seda väiksem on nõutav kogus.
Nõudmine on väheelastne esmavajadust rahuldavate kaupade korral.

Naturaalmajandus on kõige vanem ja lihtsam majanduse korraldamise viis.
Nõudehoiust ehk arvelduskontot kasutatakse peamiselt arveldamiseks.
Nõudlus – kõigub palju (peab suutma planeerida, paindlikkus)

Nõudlusaeg – kliendile vastuvõetav tellimuse täitmise ooteaeg.
Nahaliim on pikka aega olnud kõige levinum liim puidutöödel.
Nominaalne skp – jooksvates hindades (kindla aasta näitaja, näit.

Nominaalväärtus - aktsiate esmasel väljalaskmisel kokku lepitud hind.
Normee - ritud hin- ¦f ij f § m · ¨ ¦ f ij  f ¸ ¨ ¸
Näitab kuipalju on investorid nõus maksma jooksva kasumi ühiku eest.

Nõudlusfunktsioon on funktsionaalne seos nõutava koguse ja hinna vahel.
Nõudluskõver – näitab nõutavat kogust erinevate hindade korral.

Nõudmise kõver on alati alanev kõver ehk negatiivse tõusuga kõver.
Nõustajateks on nii sugulased, pereliikmed kui ka sõbrad/tuttavad.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Negatiivne firmaväärtus on negatiivne vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahel (RTJ 11 § 48). Negatiivne firmaväärtus tekib olukordades, kus omandatud osaluse soetusmaksumus on väiksem kui omandatud netovara õiglane väärtus.

Neid vajadusi nimetatakse kuuluvuse- ja sotsiaalseteks vajadusteks.
Neljandaks tunnuseks on suure sissetulekuga inimeste maksude vähendamine.
Nendes olukordades on inimesel raske öelda, kuidas börsirobot käitub.

Nenede arv on pidevalt vähenenud kuna konkurents on suurenenud.
Niiskuse suhtes on eriti kriitiline idanemisperiood, mis kestab kaua.
Nitro - Y 76 000 24 000 100 000 KOKKU 80 000 40 000 120 000

Nominaal - Crameri V, Phi, Crameri V, Phi, kontingentsus koef.
Nordeconil on see tõusnud kolme aastaga tervelt nädala võrra.
Normal costing – tavaline / normaalne kuluarvutlus (hinnaarvestus)

Normatiivne - annab juhendeid ja soovitusi, kuidas majandus peaks
Nõrgad küljed - kohati liigne entusiasm ja ebarealistlikud ootused.
Nõuded bilansis on hinnatud vastavalt nende laekumise tõenäosusele.

Nõudluskõver – mida vertikaalsem, seda väiksem hinna tundlikus.
Neid kaupu nimetatakse ühiskondlikeks ehk avalikeks kaupadeks.
Netoeksport - X – M (Net exports) on ekspordi ja impordi vahe.

Nominaalne vahetuskurss on kahe riigi valuuta relatiivne ehk suhteline hind.
Nõudluskõver on täielikult elastsed nii TKF kui ka TK turu jaoks
Nautimise sihtturg on ennekõike ülilinnastunud Kesk-Euroopa. (Ibid.)

Negatiivsed välismõjud - nt keskkonnaprobleemid. Klimaatilised tingimused.
Nitro - Y 16 000 34 000 50 000 KOKKU 20 000 40 000 60 000
Näideteks tuletisinstrumentidest on forward-, futuur-, swap- või optsioonilepingud.

Nõrgad küljed - puuduvad varasemad ettevõtte juhtimise kogemused
Nõudluskõver on negatiivse tõusuga nii TKF kui ka TK turu jaoks
Netoerainvesteeringud – mõõdavad kapitalikaupadele lisanduvat voogu.

Netokaal ehk kasutuskaal = ostukaal (brutokaal) - kaalukadu
Nishi strateegia - selline valdkond, kus juba olles teised ei tule.
Nõukogu ülesandeks on veel määrata juhatuse esimees ning tema palk.

Nõustaja ülesandeks on luua meeldiv ja usaldusväärne suhe kliendiga.
Nano glass on pikaajaline vetthülgav vahend klaaspindadele.
Neg kasv on kasv) rahavoogudega vara väärtuse leidmisel.

Negatiivseks välismõjuks on näit. tehase poolt tekitatav keskkonnasaaste.
Niisugust meetodit nimetatakse ka lisandväärtuse hinnakujunduseks.
Nimeta tootmisvahendeid ehk 3 tootmisressurssi? V: Maa, Töö ja Kapital.

Nimetatakse batna - ks e best alternative to a negotiated agreement
Nt embargo – kaubanduslik keeld Iraagi Jugoslaavia suhtes.
Nullmajanduskasum – pikal perioodil ei saa firma majanduskasumit.

Nybor – New Yorgi pankadevaheline laenuintressimäär
Näost näkku - müük esinduses, ukselt uksele või üritusel.
Nõudlus - hinna ja koguse vahel on pöördvõrdeline seos

Nõudmistegruppide meetod – punktide alusel iga nõudmiste gruppi eraldi.
Naistepühasid on talvises ja kevadises rahvakalendris mitmeid.

Newton - Leibnizi valem? Defineerida päratu integraal.
Nimetatud küsimus on ka teistel ettevõtetel päevakorda kerkinud.

Nominaalne – erinevatelt varadelt makstav intressimäär.
Normaalkasum – arvestuslik kasum katab firma kaudsed kulud.
Nt coca - cola, mis samastub karastusjookide tootmisega.

Näitlikustavalt on koostatud joonised erinevate muutujate kohta.
Nõudlusseadus – mida kõrgem on hind, seda vähem nõutakse.
Nõudlusseaduse kohaselt on kauba kui nad ostaksid kõrgema hinna korral.

Niisama mugav on kasutada naftat keemiatööstuse toorainena.
Niiskusnõudlikkus on porgandil väiksem kui teistel juurviljadel.
Nominaalne skp - hinnatõus Reaalne SKP-näitab tootmise kasvu

Normatiivne seisukohavõtt on näiteks tuul on mereleminekuks liiga tugev.
Nullpunkti ületamisel ehk 121 tooteühiku tootmisel on ettevõte juba
Nädalatel on olemas ka lisatööjõud(v.a raamatupidaja).

Nõudlus on seos hüvise hinna ja ostetava koguse vahel.
Nõudluse hinnaelastsus - Nõudluse hinnaelastsus on hinnamõju mõõt.
Nõudlusinflatsioon on põhjustatud järsust tootmiskulude kasvust.

Nõuete mittetäitmine on aluseks tegevusloa kehtetuks tunnistamisele.
Nõustajateks on sugulased, perekond, sõbrad ning õpilased.

Nael - kaaluühik müntide väärtuse mõõtmiseks.
Neid retsepte on tootmises võimalik kasutada veel 5 aastat.
Niitkinnitused - neid valmistatakse kas randiga või randita.

Nimetatud juhtimisteooria on siiani juhtimiskoolituse üheks alustalaks.
Nõudluse muutus tähendab seda, et nõudluskõver on nihkunud.

Nõutav tulumäär on omakapitali puhasrentaablus e puhastulukus.
Naftatoodangult on Venemaa Saudi Araabia järel teisel kohal.

Niisugustel puhkudel on rahandusministril tavaliselt erivolitused.
Nikli - , volframi-, koobalti- ja molübdeenimaaki.

Nimetatud teooriaga on seotud ka Ajzen’i ja Fishbein’i (1980)
Nõudlus on p = 200 – q, kus p – tooteühiku hind.
Nõudlusmõjurid on sissetulek, tarbijate hulk, ostja ootused.

Nõunikuks on enamasti abikaasa või lähedased sõbrad.
Nõusolekuta ehk ostja ei saa tehingut peatada ega maksest
Napsuklaas - on kangete alkohoolsete jookide joomiseks.

Nimeta toitlustus - ja majutusettevõtte põhitooted/teenused.
Noi - aasta puhastulu,CR-kapitalisatsioonimäär
Notar on ettevõtja ja registriosakonna vahendaja;

Novembris 60 - lt protsendilt 70 %-ni 2008 aasta lõpuks.
Nõudluse hinnaelastsus – ostja valmisolek, kui toote hind muutub.

Nõudmiseni hoius – ettenähtud arveldamiseks III isikutega.
Neid kriteeriume nimetatakse ka Maastrichti kriteeriumideks.

Nõudlus - seos hüvise hinna ja selle koguse vahel.
Nõudlus - sisaldab nii soovi kui ka maksevalmidust.
Napsiklaas on kangete alkohoolsete jookide joomiseks.

Neofarmafoobia - hirm uute ravimite ees. (vt farmafoobia)
Netotöötasu – jääb alles pärast maksude maksmist.
Niisugune akordtasu on tegelikult grupi töötasustamise vorm.

Nimiväärtus – makstakse võlakirja omanikule tagasi.
Nominaaltunnused - Phi, Crameri V, kontigentsus koefitsient
Normaalkaubad – kui raha on rohkem, siis ostan rohkem.

Nullbaasi meetod - ei arvesta minevikus tehtud kulutustega.
Nullkasum – firma ei saa ei kasumit, ega kahjumit.
Nwc – puhas käibekapital San – e/v efekt.

Nüüdisväärtus on tulevase rahahulga praegune ekvivalent.
Neid plaane nimetatakse ka taktikalisteks plaanideks.
Niisugune lahknemine on Põhjamaades suurem kui muudes maades.

Nõudluse muutumine – nõudluse kasv leevendab konkurentsi.
Nõudluskõver on pos.tõusuga tavaline on neg tõusuga.

Nõudluskõver on langev kõver: vasakult paremale alla.
Nõudluskõver – on nõudlustabeli graafiline kujutis.
Negatiivne kõrvalmõju - vähendab indiviidi teenimisstiimulit.

Netoaktivad on ettevõtte varade ja kohustuste vahe.
Noorte tööpuudus on Euroopa riikide lõikes väga erinev.
Näitjate järgi on ettevõttel päris head väljavaated.

No logo - sihikule on võetud brändihiiglased.
Noad - sakilise srvaga, et puuvilju lõigata
Noorte tööpuudus on väga suur probleem terves maailmas.

Nüüdisväärtus on suurem kui selleks tehtud kulutused.
Nüüdisväärtuste summat nimetatakse puhas nüüdisväärtuseks.
Nagu tabelist on näha, olukord ei olegi väga halb.

Netoeksport – on ekspordi ja imporiti vahe (X-M)
Netokaal ehk kasutuskaal = ostukaal - kaalukadu
Nimiväärtusega 100 on paigutatud pangatähe tagaküljele.

Nominaalne skt - väljendatud jooksva aasta hindades.
Näiteid ttü - st või teisest organisatsioonidest.
Niisugune teguviis on levinud toodete laia valiku puhul.

Niisugust tegevust nimetatakse turunduse planeerimiseks.
Noortebändidele on loodud ka mõni bändiprooviruumi.

Nordea pank - suurim põhjamaade finantskontsern.
Näitena on toodud tööline ja tööstusjuht.
Nõo lihavürst on AS Nõo Lihatööstuse kaubamärk.

Nõudlus on suhteliselt elastsem kui pakkumine
Nõudluse kohta on Eesti majandust ümber kujundamas.

Negatiivseteks nähtusteks on neurootilisus ja machiavellinism.
Nimme - ja seljatükk: praetud lihatoidud.

Nominaalne intressimäär on see mis lepitakse kokku lepingus.
Normimine – D Turgu tasakaalustav hind – H

Naiteks läänemeremaad on juhtitavad osalejad laevanduses.