Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Muld - maakoore ülemises osas asuv õhuke pude mineraalidest, orgaanilistest ainetest ja mikroorganismidest koosnev keskkond, kust maismaataimed hangivad kasvuks vajalikke toitaineid , huumus-maismaal toimuva orgaanilise aine lagunemise saadus, murenemine- kivimite purunemine ja mineraalide muutumine maismaa pindmises osas tem, vee, õhu ja elusorganismide toimel.
Muld - JA TAIMKATE Jääaegsetes veekogude ja nüüdisjõgede (Mustjõe, Gauja, Võhandu) orgudes kujunenud liivaste setete laialdase leviku tõttu hõlmavad nõo pindalast kõige suurema osa leede- ja leetunud mullad (29%). Nendel muldadel kasvab ka kõige rohkem metsa, vastavalt niiskusoludele ka palu-, nõmme-, rabastuvaid või soostuvaid metsi.
Muld on murenemiskooriku kõige maapinnalähedasem ja aktiivsem osa. • Orgaanilise aine kogunemine parasniisketes tingimustes on seotud kahe paralleelselt toimuva protsessiga: 1. Mineraliseerumine- orgaaniliste ainete lagunemine mullapinnal ja mullas lihtsateks mineraalaineteks, näiteks CO2, H2O 2. Humifitseerumine- mullapinnal ja mullas toimub orgaaniliste jäänuste muundumine lihtsatest orgaanilistest ühenditest keerukateks mineraalosadega seotud huumuseks.

Muld - lähtekivimiks enamasti tüsedad liivad; esineb ka kahekihilisi lähtekivimeid, kus moreeni katab liiv; nõrgalt või keskmiselt leetunud harilik (L) või huumuslik leedemuld (L(k)) või sekundaarne leedemuld (L(s)). Põhjavesi sügaval; kõdukiht en õhuke; muld happeline (3,5-5,0). Puistud- domin männikud; II-III bon; kuuske leidub vähesel määral järelkasvuna või teises rindes.
Muld - lähtekivimiks savil asuvad setteliivad; põhjavesi kõrgel ja liigub vähe, kevadel ja sügisel ulatub maapinnale; levinud küllastunud või turvastunud gleimullad (Lääne- Eestis, kõrge, lubjarikka põhjavee tõttu), Ida-Eestis turvastunud glei- ja küllastumata gleimullad; iseloomulik kuni 30cm toorhuumuse kiht, millele järgneb liiv.
Muld on maakoore pealmine kobe kiht, kus esinevad toitained ja mis tekib elus- ja elutalooduse vastastikkusel toimel.

Muld - värske, hea drenaaziga, põhjavesi sügaval; esinevad leetunud või näivleetunud mullad, mis mõnikord võivad olla ka nõrgalt gleistunud; lähtekivimiks en karbonaadivaene punakaspruun saviliiv või liivsavimoreen; varis laguneb küllaltki kiiresti, kõdukiht on õhuke.
Muld on väga tähtis ökosüsteemi osa, olles eluta ja elusa looduse vahelüli, kuid ka nende resultaat. Kuigi mulla olemasolu on vajalik tavainimestele, siis põllu- ja metsameestele on see möödapääsmatu ressurss, eeldusel, et inimesed on kursus muldade hetkeolukorraga.
Muld - väga õhukesed paepealsed mullad (Kh'). Mulla peeneselise osa tüsedus kuni 10cm. Puistud – esinevad tavaliselt männikud, kohati ka kuusk ja kask, metsade boniteet madal V-Va, puud tormihellad (õhuke mullakiht). Alusmets – kadakas, pihlakas, sarapuu.

Muld – Taimed ei kasva enam, muutub mullaelustik ja kooslus Inimfaktor – Kahjurid ja umbrohud hakkavad vohama, mullastik muutub Kliima – Taimedele ja loomadele pole sobivaid tingimusi Taim – teised taimed ei sobi sellele kooslusele ja tekib uus kooslus
Muld - JA TAIMKATE Mille poolest erineb taimkatte laiusvööndilisus Lääne- ja lda- Euroopas? Laiusvööndilisus on hästi välja kujunenud Ida-Euroopa lauskmaal, lääne pool segavad vööndilisust mägised alad ja Atlandi ookean, mis ühtlustab kliimat
Muld on tekkinud elusa ja eluta looduse vastastikusel pikaajalisel toimel ning see on osa loodusest, mis on seotud aineringega, energiavoogudega, soojusvahetusega. Mulla bioloogiliselt mitmekesisusest temae vähe, kui võrrelda teisi elukeskkondi.

Muld on tekkinud elusa ja eluta looduse (kivimite) pikaajalisel vastastikusel toimel, ta on alamate ja kõrgemate taimede ning bakterite, seente ja mullaloomastiku elu- ja toitekeskkond, ta on sageli mõjustatud inimese maj tegevusest.
Muld on maakoore ülemises osas asuv õhuke pude mineraalidest, orgaanilistest ainetest ja mikroorganismidest koosnev keskkond, kust maismaataimed hangivad kasvuks vajalikke toitaineid. Mullad moodustuvad väga erinevatel kivimitel.
Muld on maakoore pindmine kobe kiht  Mullad on väga mitmekesised  Nad on erinevate koostiste ja omadustega  Mullas elavad taimed, bakterid, seened ja mullaloomastik Parajalt kobe muld Mulla koostis M u l l a k o o s t is

Muld - lähtekivimiks karbonaatne moreen; viljakas, tüüpiline on leostunud või leetjas muld; kõdukiht väga õhuke või puudub, huumushorisont tüse (15-25cm); mullareaktsioon neutraalne, alumised kihid karbonaatsed.
Muld on värvuselt kollakaspruun ning lõimis on kerge liivsavi, mõõdetud pH on 6,8. Struktuur on selles horisondis keskmiselt pähkeljas. Lähtekivimis esineb väga nõrgalt rähka, juurestatus on väga harv.

Muld on troopilistes vihmametsades tüüpiliselt vaene, sest kõrged temperatuurid ja sademed viivad kiirele lagunemisele, mis saavutavad orgaanilise aine moodustamise protsessidega võrreldes ülekaalu.
Muld - mõiste, füüsikaline ehitus (Bot. III)* Muld on maakoore pindmine kobe kiht, mida kasutavad ja mõjutavad organismid ning mida kujundavad ümber organismide jäänuste muundumise saadused.
Muld - lähtekivimiks liivad; tugevasti leetunud; sisseuhtehorisondis sageli tihe ja vettpidav nõrgkivi; leede-glei ja leede turvastunud mullad; toorhuumus kuni 30cm; väga happeline, liigniiske.

Muld on taimede,bakterite, seente ja mullaloomastiku elu- ja toitekeskkond; nende elutegevus ja laguained, kõik keskkonnaolud ja inimtegevus (maaparandus, mullaharimine) kujundavad mulda.
Muld on tekkinud eluta ja elusa looduse pikaajalisel vastastikusel toimel. Muld on taimse protsessi produktsiooni saadus sest kivimist mullateke saab alguse taime orgaanilisest ainest.
Muld on eelkõige tänu bioloogilise murenemisele murenemiskooriku kõige maapinnalähedasem ja aktiivsem osa. Taimede kasvuks on lisaks mineraalainetele vaja ka orgaanilist ainet.

Muld on tekkinud elusa ja eluta looduse (kivimite) pikaajalisel vastastikusel toimel. Muld on eluta ja elusa looduse vahelüli ning hädavajalik elu eksisteerimiseks maismaal.
Muld on tootmisvara põllumajanduses 2. elukohaks paljudele organismidele 3. tänu viljakusele saavad kasvada taimed 4. taimel on võimalik mulda kinnituda 5. tekivad setted.
Muld - lõimis raske (savi, liivsavi); mikroreljeef tugevasti mätlik; põhjavesi kõrgel, ulatub maapinnani; esineb kuni 30cm tüsedune toorhuumusekiht; muld happeline.

Muld - gaas(mullaõhk) vedel(mullavesi) tahke(orgaaniline-huumus. Mineraalne-lõimis, savimuld, liivmuld). Murenemine- füüsikaline(rabenemine)- kuiv kliima, suur temp.
Muld on parasniiske või sügavalt gleistunud, mulla veehoiuvõime on piisav taimede varustamiseks mulla ja sademte vete arvel, võib esineda pinnavete juurdevoolu.
Muld - huumushorisont on tüsedam kui leesikaloo tüübis (10-30cm). Esinevad õhukesed paepealsed (Kh'') või õhukesed kuni keskmise tüsedusega rähkmullad.

Muld on nii maastike kui ka ökosüsteemide keskne komponent, mis seob temaga kokku puutuvaid looduskomponente ühtseks tervikuks läbi aine- ja energiaringe.
Muld - maakoore pindmine kobe kiht, mida aktiivselt kasutavad kõrgemad taimed ja mikroorganismid, mis muudetakse organismide ja nende laguproduktide poolt.
Muld on pidev muutuv organismidega süsteem, seega peaks muldasid kasutama ja rakendama, mitte panema klaasi taha ja ütlema, et see ongi mulla kaitse.

Muld on inimese jaoks väga oluline loodusvara ja selle intensiivsel kasutamisel võivad mullaomadused (huumusevaru, veerežiim) oluliselt muutuda.
Muld on väärtuslik loodusressurss ja selle kaitsmine degradeerumise eest on oluline, sest taastamine on väga keerukas kui mitte võimatu
Muld on heas seisus, üle 70 kg/ha ei tohi lämmastikku panna, aga samas tuleb tagada erinevate ainete (K, P, N) omavaheline koguste suhe.

Muld - tav alumised turbakihid hästilagunenud, ülemised keskm kuni halvasti lagunenud; turba tüsedus tav 1-3m (võib olla ka 7-8m).
Muld on happeline • Muru pole pikka aega väetatud, pinnas on toitainete vaene • Muld on liigniiske • Liiga varjuline kasvukoht
Muld on vanim aianduses kasutatav kasvusubstraat, mida tänapäeval kasutatakse vaid paljasjuursete istikute kasvatamisel avamaal.

Muld on kujunenud inimeluga võrreldes väga pika aja jooksul ja paljude looduslike tegurite vastastikuse toime tulemusel.
Muld on soovitatav eelnevalt desinfitseerida, näiteks kasta keeva veega või hoida 15-20 minutit tugevalt köetud ahjus.
Muld - toitainetevaestel liivadel asuv kuiv kkt. Muld tugevamini leetunud; muld mõnevõrra niiskem, tugevalt happeline.

Muld - valitsevad keskmiselt kuni nõrgalt leetunud leedemullad, muld on happeline, kõdu (moor) on 2-6cm tüse.
Muld on maapinna pealmine kiht, mis on tekkinud elusa ja eluta looduse pikaajalisel vastastikusel koosmõjul.
Muld on keerukas loodusvara, mille tugevale kahjustamisele järgnevad pahatihti pöördumatud tagajärjed.

Muld - kujunevad glei või soostunud mullad, kus toorhuumuse horisont 1030cm; mikroreljeef mätlik.
Muld - maakoore pindmine kohe kiht, mis on tekkinud elusa ja eluta looduse pikaajalisel koostoimel.
Muld - maakoore pindmine kobe kiht, mis on tekkinud organismide ja kivimite vastastikusel toimel.

Muld - L(P) (ilma Bafhorisondita, Olulisemad täiendsõnad Eesti muldade konverteerimisel WRB-sse
Muld on sügav madalsoo muld (M’’’) (joonis 4). Lõimis on t_3100-150 ning lihtlõimis t3.
Muld - maakoore pindmine kobe kiht, mida taimed, loomad ja mikroorganismid aktiivselt kasutavad.

Muld on asustatud mikroorganismide, seente ja selgrootutega, lisaks taimede juures ja seemned.
Muld on sobiv elukeskkond just aktinomütseetidele, seentele ja näiteks perekonnale Bacillus.
Muld on elupaik paljudele organismidele, muld on kasvukoht taimedele, sümboolne tähendus.

Muld on happelise reaktsiooniga (kõduhorisondi pHKCl 3,0-4,5) ja madala küllastusastmega.
Muld on rohke orgaanilise aine ja kaltsiumühendite poolest on mustjaspruunika värvusega.
Muld - maakoore pindmine kobe kiht, kasutavad ja muudavad taimed ja muud elusorganismid.

Muld on taimedele kinnitumise keskkonnaks. Muldadele avaldab suurt mõju inimtegevus.
Muld on ta toitja ja ema. Aga Päike? Ons Päike ta paps? Või on mu mõttekäik aps?
Muld on üks osa meid ümbritsevast loodusest, kuuludes selle ühe olulisema osa –

Muld on põllumajanduse ja metsamajanduse üks peamine ja asendamatu tootmisvahend.
Muld on Maa ökosüsteemile tähtis, kuna mullas kasvavad fotosünteesivad taimed.
Muld on täis vihmausside hargnevaid ja omavahel liituvaid urge nagu labürint.

Muld - maakoore pindmine kobe kiht, mida kasutavad ja mõjutavad organismid.
Muld on kobe, sest peened mineraalosakesed seotakse org ainega sõmerateks.
Muld on põllumajanduses üks põhilisi ja asendamatuid tootmisvahendid.

Muld - ja taimekate: Väga mitmekesine reljeefi vaheldusrikkusi tõttu.
Muld on kuivas olekus pehme, niiskes olekus vähekleepuv ja kobe.
Muld on väheviljakas. 2. tegemist pindalaliselt väikese alaga.

Muld on külviks liiga kohev, tuleb põldu enne külvi rullida.
Muld – MAAPINNA PUDE KIHT, MILLE PEAMINE TUNNUS ON VILJAKUS
Muld on viljakas. Üle poole haritavast maast on niisutatav.

Muld - maapinna pude kiht, mille peamine tunnus on viljakus
Muld on happeline (pH=4,5-5,5) ja väga mineraalainevaene.
Muld on küll peamine puhver, kus toimub mürgiste ainete

Muld - maapinna pealmine kobe koht, mis annab taimesaaki.
Muld on koreserikas ja keemine algab 30 cm sügavuselt.
Muld - avatud süsteem, toimid ökosüsteemis filtrina.

Muld - lähtekivim liiv või karbonaadivaene moreen.
Muld e. ookervärvid. Must, punane, valge, kollane.
Muld on kivine, esindatud on veeris, vähem klibu.

Muld on toitainetevaene ja väga õrn tallamisel.
Muld - O, Si, Al, Fe, C, Ca, K, Mg, Na, Ti, H, N
Muld on parasniiske kuni märg, toitainerikas.

Muld on tähtis loodusvara, mida tuleb hoida.
Muld on toitainevaene ning aldis erosioonile.
Muld on elusat ja eluta loodust siduv lüli.

Muld on Maa ökosüsteemi tähtis komponent.
Muld - maakoore peamine viljakas kobe kiht.
Muld on väheviljakam ja kliima on karmim.

Muld on taimede ka kinnitumise keskonnaks.
Muld on natuke liivane, aga savine mitte.
Muld on maastiku keerukam komponent.

Muld on nagu filter põhjavee jaoks.
Muld on piisavalt hästi õhustatud
Muld - , vee- kui ka õhkkeskkonda.

Muld on nagu kolmekorruseline maja.
Muld on viljakam ja kliima pehmem.

Muld on happelise reaktsiooniga.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun