Sõnu seletav sõnaraamat

Mikroorganismid ehk mikroobid. Biotsönoos ehk elukooslus on ökotoobi elustik, see tähendab enam-vähem ühesuguste keskkonnatingimustega alal (biotoobis) elavate organismide kogum, ehk mingi piirkonna kõigi elusolendite populatsioonidest moodustuv kogum. Ökotoop: on taimekoosluse kasvukoht – taimekoosluse abiootiliste tingimuste kogum antud paigas.
Mikroelemendid on keemilised elemendid, mida organismid vajavad elutegevuseks suhteliselt väikesetes kogustes (võrrelduna makroelementidega). Mikroelementideks loetakse neid aineid, mida organism vajab kontsentratsioonides 0,1–0,5 mg. Enamlevinumad mikroelemendid on magneesium, raud, vask, koobalt, tsink, jood, seleen, jt. Et mikroelemendid on paljude bioaktiivsete ühendite keemilised komponendid, siis nende defitsiidi tagajärjel häirub organismi elutegevus, enamasti tekivad vaegushaigused.
Mikro - ja Megagametogenees taimedel . Mikrogametogenees- tolmutera tuum jaguneb mitootiliselt ,moodustades vegetatiivse /sifonogeense/ ja generatiivse /spermiogeense/ raku .Esimene neist täidab enamiku tolmuterast .Kui tolmutera satub emakasuudmele või vastavasse toitekeskonda ,moodustab vegetatiivne rakk tolmutoru .Generatiivne rakk annab mitootiliselt jagunedes kaks spermiumi /isasgameeti/ .Spermiumid moodustuva tavaliselt siis ,kui tolmutera asub tolmukotis.

Mikro - makro probleem – küsitlus annab mikrotaseme andmeid, kuidas sellest korrektselt järeldada makro asju, sest kultuur on ju makro nähtus? Mõned kriitikud väidavad, et pk teooria kujutab endast lihtsalt eelarvamusi ja stereotüüpe rahvuslike iseloomude erinevuste kohta. Teised kriitikud väidavad, et tegemist on nö ülejääkse kategooriaga – PK on residual category – seletab asju, mida teistes terminites ja teaduslikult seletada ei ole võimalik.
Mikroelemendid – Co, Cu, Mn, Zn, B, Mo N – valkainete ja nukleotiidide struktuuriosa; P – nukleiinhapete, fosfolipiidide ja luu struktuuri osa; K – rakuvedelikus; S – valkude struktuuris; Ca – rakukestas, luus ja taimede rakukestas, mõjutab varre ja juure kasvukuhiku rakkude jagunemist; Mg – klorofülli struktuuri osa, mõjutab ensüümide tööd; Fe – hemoglobiini ja mitmete ensüümide struktuuris; Na – loomade rakuvälistes vedelikes.
Mikroelemendid - elemendid, mida organismides leidub väiksemas koguses, kuid mis on elu seisukohalt hädavajalikud 2. Makroelemendid- elemendid, mis moodustavad 99% organismide koostisest, (süsinik-C; vesinik-H2; lämmastik- N; hapnik-O2; fosfor-P; väävel-S) 3. Mesoelemendid- katioonid (Na, K, Mg, Ca…jne) 6. Mis on nende elementide ülesanne organismides: lämmastik, fosfor, kaltsium, naatrium, kaalium, magneesium, kloor, jood, hapnik, vesinik, raud.

Mikroglobuliin – sarnane MHC I-ga Kui mikroobil on sellised valgud, millest ükski ei seondu MHC-le, siis jääb ta T rakkudele märkamatuks! Kui mikroob muteerub nii, et ta MHC-le ei seondu võib tagajärg olla traagiline! See seletab MHC polymorfismi vajaduse (popultsiooni sees suur hulk erinevaid alleele) Igal inimesel on palju erinevaid MHC I ja II geene (isotypes). MHC seondumise vajadus seletab ka miks peptiidid iseenesest on halvad antigeenid.
Mikrokeskkond on makrokeskkonna osa, mille moodustavad üksikisikud, grupid ja ettevõtted, kellega organisatsioon on koostegevuses. 6. konkurendid (võisteldakse klientide pärast), 7. kliendid (nendest sõltub äriedu), 8. tarnijad (kas materjalid saabuvad õigeaegselt ja on kvaliteetsed), 9. regulaatorid (kontrollivad organisatsiooni tegevust – keskkonnakaitse, töökaitse jmt), 10. strateegilised liitlased (tehakse koostööd).
Mikroobid on isepuhastusprotsessidega seotud kahest aspektist: • mikroobid etendavad olulist osa isepuhastumisel, lagundavad orgaanilist ainet lülitades seda aineringesse jne. • veekogu puhastub ka allohtoonsetest bakteritest (näiteks patogeenidest). 12. Selgita, kes on obligaatne e. range anaeroob, kes on fakultatiivne anaeroob? 1)Obligaatne anaeroob - Heterotroofsed bakterid, kes redutseerivad sulfaate.

Mikronõustamine on suletud, iseseisev nõustamisepisood(McLeod, 2007;40). Oluline on mõista, et nõustamine, ei pea kestma mitmeid tunde, vahel piisab ka mitmest 20 minutilisest koosviibimisest ja selle tulemus võib vahel olla isegi edukam kui tunde kestnud nõustamine. Elementaarne abistamise reegel on see, et kui see, mida sa proovid, ei tööta, ära tee seda edasi- proovi midagi uut(McLeod, 2007;48).
Mikroorganismid on võimelised moodustama uusi antibiootikumide suhtes vastupidavaid tüvesid. Teadlased on uute bakterivastaste preparaatide otsingul valinud uurimisobjektiks makroseened. Juba Vana-Kreekas kasutati katkiste jalgade, kas hõõrdumise või põletike, raviks hallitanud sandaale. Seda raviviisi võib seletada sellega, et juba sellel ajal märgati et hallitusseened aitavad põletiku vastu.
Mikromaailm –  elementaarosakesed, aatomid, molekulid, elektromagnetlained Makromaailm – käsitleb meid igapäevaselt ümbritsevaid kehi ja nendega toimuvaid nähtusi. Megamaailm – niiviisi nimetatakse universumit ja selles sisalduvat mateeriat tervikuna. MINGI SELLINE OLI KA NETIS:D ________________________________________________________________________________

Mikroparameetrid on füüsikalised suurused, mis käsitlevad ainet molekulaarsena(nt molekuli mass,ruumala,kiirus, kineetiline energia jne), makroparameetrid käsitlevad ainet pidevana, ei arvesta kehade molekulaarse ehitusega(nt aine mass, gaasi/vedeliku rõhk,ruumala,temp, tihedus jne) Molekulaarkineetilise teooria põhivõrrand väidab, et gaasi rõhk sõltub gaasimolekulide kontsentratsioonist.
Mikroskoobist on näha, et ta on teraline pulber, käes kokku su-rudes tekib iseloomulik krudin, mis on tingitud osakeste hõõrdu-misest. Tärklis soojas vees (50-70C) tugevasti paisub (pundub), moodustades kolloidlahuse, mis jahtumisel muutub geeliks (kissell, kliister). See võimaldab tärklist kasutada paksendina (stabilisaatorina), mis tagab kreemidele, jogurtitele jne püsiva struktuuri.
Mikrofaag – toituvad mikroskoopilistest taimeosakestest (amööbid, heterotroofsed bakterid) • Suspensisööjad – kõik filtreerijad, käsnad, kiusvaalad • Settesööjad – merikurk 2. Makrofaag • Tervelt neelajad – maod • Mälujad – rohusööjad Lotka – Volterra võrrandisüsteem: N –saaklooma populatsiooni tihedus; P – kiskja (predaatori) populatsiooni tihedus.

Mikrosatelliit - kordustega seostatud haigused, (i) nn. polyQ (CAGn) või muude kodeeriva ala trinukleotiid-korduste ekspansioon (mõjutades transleeritavat valgustruktuuri) ja (ii) nn. mitte-polyQ haigused, mil trinukleotiid-korduste ekspansioonis mõjutab tranksriptsiooni, replikatsiooni, rekombinatsiooni, DNA parandamist • CAG pikad kordused HTT geenis on seotud Huntingtoni tõvega.
Mikrofonis on membraan, mis on helilainele avatud ja tavaliselt võrega kaitstud (vältimaks näiteks otsese hingeõhu tekitatud võnkumist). Membraan võib helilaine suhtes olla paigaldatud kahel viisil: • Membraan moodustab suletud anuma ühe pinna, nii et helilained avaldavad mõju ainult membraani ühele poolele; sellisel juhul on tegemist helirõhule tundliku mikrofoniga.
Mikro - ja makroevolutsiooni erinevused - Mikroevolutsioon toimub kiiremini - Mikroevolutsioonilised muutused hõlmavad vähem isendeid - Mikroevolutsioon tugineb geenialleelide muutumisele ühest vormist teise, makroevolutsioon eeldab uut tüüpi geenide teket - mikroevolutsioon toimub liigi või tema populatsiooni piires, makro on liigist kõrgemal tasemel toimuv

Mikroelemendid - vask, mangaan, seleen, tsink, koobalt - tagavad normaalse vereloome, kuuluvad inimorganismi bioaktiivsete ainete koostisse ja on vajalikud seetõttu normaalseks elutegevuseks. Liha on rikas vees lahustuvate B-grupi vitamiinide poolest, ta sisaldab vähe C-vitamiini. Rasvas lahustuvate vitamiinide (A, D, E, K) sisaldus oleneb eelkõige liha rasvasisaldusest.
Mikroob – elav mikroorganism, mis on mikroskoobi all nähtav (bakterid, viirused, seened, algloomad); mikroobide soodus kasvukeskkond on inimese nahk ja limaskestad;
Mikrosotsioloogia – korral on rõhuasetust väiksematel ja vähem abstraktsetel sotsiaalse süsteemi osadel, näiteks näost-näkku suhtlusel Militariseerumine – tähendab terve ühiskonna mobiliseerumist sõjaväeliste eesmärkide täitmiseks. Militarism – sõjaväeliste ideaalide ja väärtuste austamine ning sõja ja sõjameeste ülistamine ühiskonnas.

Mikroparameetrid – füüs suurused, mis nii või teisiti eeldavad molekulide olemasolu nt:ühe molekuli mass, molekulide keskmine kiirus, ruutkeskmine kiirus, kontsentratsioon Termodünaamilised parameetrid – füüs suurused, mis iseloomustavad termodünaamilise süsteemi olekut nt: ruumala, rõhk, temperatuur Ideaalne gaas – Lihtsaima gaasi mudel.
Mikroobivastastest preparaatidest on tuntumad sulfanüülamiidid: sterptotsiid, sulfadimesiin, jt. Nimetusele vastavalt sisaldab nende ainete molekul lisaks aromaatsele tuumale ka väävliaatomit ning aminorühma (-NH 2). ● Viirusvastased ained pärsivad viiruste paljunemist (DNA või RNA replikatsiooni). Näitena ainetest nimetagem riboviriini ja Kuldar Tonka 2
Mikroskoopilised organismid ehk mikroorganismid (bakterid, vetikad, ainuraksed, nematoodid) 2. mikrofauna – asustab mulla õhuruume (lestad, hooghärnalised) 3. mesofauna – uuristab käike mulla tahkete osade vahel (putukavastsed, vihmaussid) 4. makrofauna – (mullamutt, pimerott) Nende mitmekesisus on tunduvalt suurem kui maa pealt arvata võiks.

Mikro - ja makrokeskkond turunduses, nende osad ja oska neid ka kirjeldada Makrokeskkonna moodustavad laiemad mõjurid, mida ettevõte otseselt mõjutada ei saa. Oluline on neid siiski teada, sest need võivad muuta tarbijate käitumist ning üleüldiseid keskkonna faktoreid, mis võivad puudutada ka tootmist ja turustamist.
Mikro - meso- ja makrofauna suhteline osatähtsus laguahelas eri kliimavööndites (Begon et al. 11.2.1-11.2.3); Kommensalism on eri liiki organismide kooselu vorm, liikidevaheline suhe ökosüsteemis, milles üks osapool saab kasu ning teisele osapoolele on see kooselu kahjutu, erilist kasu toomata (näiteks samblik
Mikro - e indiviidi tasand – väga tugev seos, eriti vaimse terviseosas (armastus, sõprus) • Meso- e grupi-, kogukonna/paikkonnatasand – mõõdukas seos tõestatud • Makro- e rahvastiku/riigi tasand – tugev sotsiaalse kapitali ökoloogiline efekt õnnelikkuse, eluga rahulolu ja suitsiidide sageduse suhtes.

Mikrotoitainetest on soolaheeringates palju rasvlahustuvaid vitamiine, eriti torkab silma vitamiini D kõrge sisaldus, vähem leidub vitamiine E ja A. Sõltuvalt soolamisviisist ja soolakogusest leidub soolaheeringas ka vesilahustuvaid vitamiine, kuid otse veest püütud värsketel kaladel on need näitajad loomulikult suuremad.
Mikroskoopia – loetakse osakeste arv vastavas suuruste vahemikus, eristatakse ka kuju järgi, • Sedimentatsioon – settimiskiiruse järgi vedelikus, 2. Erikaalu järgi: • Erineva tihedusega vedelikes – nn rasked vedelikud, • Õhu voolus – kergemad osakesed liiguvad kiiremini, 3. Magneetiliste omaduste järgi.
Mikroelemendid - organismide normaalskes elutegevuseks vajalikud Keemilised elemendid(Fe.Cu,Si) .Vesi-suure soojusMahtuvusega, hoiab ära ülekuumenemise,kindlustab Organismide ringeelundkondade töö,ksitsefunktsioon(pisarad).DNA- päriliku info säilitamine ja edastamine tütarrakkudele.RNA-päriliku info realiseerimine.

Mikroobidel on toitumiseks vaja 30 elementi: & kõige olulisemat on C, N, H, O, S ja P. Kõige tähtsam on C. Lisaks neile vajavad mikroobid oma elutegevuseks veel rohkesti mineraale: K, Ca, Mg, Fe. Vajaduse järgi liigitatakse nelja gruppi: 1) Heterotroofid – vajavad väliskeskkonnast ühte või enamat substraati.
Mikroskoobi all on võimalik meioosiprotsessi käigus moodustunud askused üksteisest eraldada, isoleerida üksikud askospoorid, viia need sobivale söötmele Petri tassil ning kirjeldada söötmel moodustunud kolooniate kuju ja kasvuomaduste põhjal mutantsete geenide vahel meioosi käigus toimunud rekombinatsioone.
Mikroseente mõju on seega nii positiivne, lagundades inimeste loodud jääkprodukte, kui ka negatiivne, kahjustades materjale, mida inimene soovib säilitada. Sealhulgas kahjustavad mikroseened n.n. taastamatuid väärtusi – kultuuripärandit. Kahjustused võib üldjoontes jagada kaheks: mehaanilised ja keemilised.

Mikrotorukesed - tsütoskeleti osad, õõnsad silindrilised polümeerid, mis on moodustunud tubuliini dimeeridest.
Mikrodermabrasioon on ohutu ja lihtne pindmine kosmeetiline protseduur, mille käigus väikesed osakesed (alumiiniumoksiidi kristallid või teised abrasiivsed ained) spetsiaalse aparaadi abil nagu “hõõruvad liivapaberiga” vastu nahka, eemaldades järk- järgult armistunud ja ebaühtlase tooniga marrasknahka.
Mikroskoobi ehitus - Valgusmikroskoop ● Tuubuses asuvad läätsed, mille abil suurendatakse vaadeldavat eset.

Mikroelemendid – organismide normaalseks elutegevuseks üliväikestes kogustes vajalikud Lüütiline tsükkel – viiruste paljunemisprotsess, keemilised elemendid: Fe, Cu, Zn, Mn, Co, I, Mo, millega kaasneb viirusosakeste moodustumine ja V, Ni, Cr, F, Se, Si, Sn, B, As. Enamasti peremeesraku hukkumine.
Mikrostruktuur on meelevaldne joonis oletatavast materjali struktuurist 3. Mikrostruktuuri pildid on tehtud kunstlikest materjalidest läbi mikroskoobi 4. Võetakse uuritav materjal või detail, lõigatakse tükk uuritavast tasapinnast, fikseeritakse, lihvitakse, poleeritakse ja seejärel söövitatakse
Mikrofoni kasutamine - *analüüsi kas peaksid ültse mikrofoni kasutama?*mikrofoni tüübid*kontrolli mikrofoni KIRJUTAMINE 1.essee mõiste-essee on isikupärase mõttemaailma ja keelekasutusega tekst, mis esitab autori nägemuse mingi probleemi või nähtuse kohta,seda teadusliku täpsusega põhjendamata.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Mikromajandus – uurib indiviidi, leibkonna, firma käitumist turukeskkonnas SKT – kaupade ja teenuste väärtuste kogusumma, mis on toodetud riigis aasta jooksul sõltumata sellest, kellele kuuluvad tootmistegurid RKT – kaupade ja teenuste väärtuste kogusumma, mis on toodetud kodumaistest tootmisteguritestlähtuvalt aasta jooksul kas riigis või välismaal IAI - riikide võrdlemisel kasutatav statistiline näitaja, mis võtab arvesse kolme tegurit: oodatav eluiga, haridus ja elatustase.
Mikrostruktuur on s˜ltumatu m¨rgi kujust, selle invariantsus o a tagabki eri m¨rgikujude uhtsuse.
Mikro - elektroonikat (arvutid). – Hästi arenenud äriteenused: sordi- ja tõuaretus, taimekaitsetööd, maaparandus, veterinaarteenused, saaduste kokkuost, säilitamine, äri- ja teadusnõuanne, turustamine, reklaam, laenutus jne. • Moodne suund: ökoloogiline ehk mahepõllumajandus.

Mikroorganisme - baktereid, seeni, vetikaid ja viiruseid esineb maasügavuses kui ka kõige puhtamas veetorus. Hapniku puudusel saavad nad oma energia metaanist ja mitmesugustest teistest veesleiduvatest orgaanilistest ning anorgaanilistest ainetest, moodustades torude siseseintele limase biokile.
Mikro - ja makroaspekti tähelepanuväärse sünteesiana on Eliase jaoks uue minakontseptsiooni teke otseselt seotud uute ühiskondlike struktuuride tekkimisega. Tsiviliseerumisprotsesside mõistmiseks on vaja mõista nii muutusi isiksuse struktuuris kui ka kogu sotsiaalses struktuuris.
Mikro - ja makro spooride moodustumiseni meioosis . Proovin natuke veel seletada – taimede individeaalses arengus eristatakse kahte faasi- sugulist /gametofaasi/ ja mittesugulist /sporofaasi/. Sugulises faasis olev taim /gametofüüt/ on haploidsete rakkudega ja paljuneb suguliselt.

Mikro - ehk absoluutset kõvadust (füüsikalistes suurustes väljendatud) ja suhtelist ehk Mohs’i kõvadust (skaala 1-10). Mohsi kõvaduse aluseks on etalonskaala mineraalid, nende suhteline ja absoluutne kõvadus, sobib välistes tingimustes kasutamiseks, kuid on ikkagi suhteline.
Mikrotunnel – tööpõhimõte: 3 m pikkuses kestas on hüdromootoriga ringiaetav frees, mis purustab pinnase ja selles leiduvad kivid, segab massi tema taga olevas tühemikus veega pulbiks ja see pumbatakse töötsoonist välja konteineritesse, kus toimub vee eemaldamine pinnasest.
Mikrolaineline foonkiirgus - on isotroopne ja vastab soojuslikus tasakaalus oleva absoluutselt musta keha kiirgusele temperatuuril 2,7 K. Vaadeldavad üliväikesed kõrvalekalded nimetatud seaduspärasustest annavad olulist informatsiooni galaktikate tekkemehhanismide kohta varajases Universumis.

Mikroprotsessortehnika on lühikese aja jooksul levinud peaaegu kõikidesse inimtegevuse valdkondadesse. Arvutid on muutunud igapäevaseks töövahendiks, mikroprotsessoreid kasutatakse juba kodumasinates, üha harvemini puutume kokku tööpinkidega, kuhu mikroprotsessorid pole veel jõudnud.
Mikrotoom - nendega saab teha preparaate 4.Millal konstrueeriti esimesed elektronmikroskoobid? Mille poolest erineb valgusmikroskoobi tööpõhimõte elektronmikroskoobi omast? Kui palju suurendavad tänapäeva elektronmikroskoobid? Kas nendega saab näha aatomeid ? 20 sajandil.
Mikrokeskonnaks on jõud, mis mõjutavad otseselt firma edukust: tarnijad, vahendajad, tarbijad, konkurendid jne. Makrokeskkonnaks on jõud, mis mõjutavad mikrokeskkonda: demograafiline situatsioon, majanduslikud, poliitilised, tehnoloogilised, ökoloogilised, kultuurilised tegurid.

Mikroökonoomika – on majandusteaduse osa, mis uurib ettevõtete ja tarbijate käitumist turgudel (näiteks tööjõuturg ja kaubaturg). • Alternatiivkulu – on majandusteaduse (mikroökonoomika) mõiste, mis näitab asjade tegelikku hinda ehk teise parima valiku väärtust.
Mikroringetes on mõjusad kudedes ainevahetuse käigus tekkivad ained(metaboliidid): piimhape, adenosiintrifosforhape (ATP), adenosiindifosforhape( ADP), oluline osa on ka vastava koe CO2 aj O2 osarõhkudel ja lämmastikoksiidil (NO), millel on tugev veresooni laiendav mõju.
Mikrokliima on üldisem mõiste, seda kasutatakse välistingimuste ja ka muid nähtusi, näiteks kollektiivi psühholoogilist seisundit, paikkonna kliimaolusid jmt., iseloomustava terminina peale ruumikliima. Seetõttu viitab sisekliima küllalt üheselt ruumi keskkonnale.

Mikroelektroforees - kolloidosakeste liikumist elektriväljas jälgitakse vahetult mikroskoobiga Liikuva pinna elektroforees - luuakse süsteem, kus on terav piirpind kolloidlahuse ja puhta dispersioonikeskkonna vahel ning jälgitakse selle piirpinna liikumist elektriväljas.
Mikro - ja makroökonoomika 1. Mida uurib mikroökonoomika? Vastus: Mikroökonoomika uurib kuidas jaotada piiratud ressursse hüviste(kaubad ja teenused) tootmiseks, vahetamiseks ja tarbimiseks, et inimeste piiramatuid vajadusi kõige ratsionaalsemalt rahuldada.
Mikroorganismid on aineringes lagundajad, muundades mineraliseerumise käigus surnud orgaanilised ained anorgaanilisteks aineteks, mida saavad taaskord kasutada autotroofsed taimed. Kuna mõned mikroobid seovad lämmastikku, mängivad nad olulist rolli lämmastikuringes.

Mikrotuubul - päristuumses rakus esinev valguline toruke, mis kuulub mõnede organellide koostisesse (näiteks tsentriooli, kääviniitide, viburi ehitusse). Mitokonder - membraanidest koosnev päristuumse raku organell, milles viiakse lõpule glükoosi lagundamine.
Mikro - ja makroevolutsiooni sarnasused: • Toimuvad samad protsessid: olelusvõitlus, looduslik valik, kohastumine • Aluseks on muutused pärilikus infos • Mitmekesistumine Erinevused: • Mikroevolutsioon toimub kiiremini ja hõlmab vähem isendeid
Mikrotoitainetel on loomulikult ka ensüümideväliseid toimeid: näiteks geenide aktivaatorina toimiv retinool või vabade radikaalide kõrvaldajatena töötavad vitamiin E ja beeta-karoteen. Mikrotoitainete kestev ala- või ületarbimine osutub samuti kahjulikuks.

Mikromaailm - [WWW] URL http://pood.mikromaailm.ee/index.php? page=shop.browse&category_id=489&option=com_virtuemart&Itemid=1 (28.11.2009) Mis on arvutiviirused - [WWW] URL http://web.zone.ee/arvutiviirused/ (27.11.2009) Praust, V. 1997. Infoühiskonna aabits.
Mikroprotsessorist on saanud inseneride käes universaalne vahend paljude probleemide lahendamiseks. Energia- ja tööstusseadmete juhtimine, kontrolli-, mõõte-, bürootehnika jms on vaid väike loetelu aladest, kus tänapäeval mikroprotsessoriteta läbi ei saada.
Mikrotsirkulatsiooni – seda juhib nii NO kui ka prostaglandiinid.

Mikronähtused – nähtused, mis toimuvad mikromaailmas Coulombi seadus – kaks punktlaengut mõjutavad teineteist jõuga, mis on võrdeline nende laengute korrutisega ja pöördvõrdeline laenguvahelise kauguse ruuduga Induktsioon – E1=delta l / delta t
Mikroobiraku sein on väga tugev, säilitab mikroobiraku sees olevat rõhku väga kõrgel tasemel (5-20 atm). Mikroobi rakusein väldib ka suuremate hüdrofoobsete molekulide läbiminekut, sest mikroobirakk on kaetud aminohapetest ja suhkrutest koosneva kihiga.
Mikroorganismideks on bakterid ja algloomad, keda kasutatakse puhastusprotsessides üheaegselt. Bioloogilise puhastuse etapis laguneb orgaaniline aine bioloogiliste protsesside käigus ning reovees sisalduv lämmastik ja fosfor seotakse aktiivmuda baktermassi.

Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA OLEMUS ( LK. 5–11) 1. VALE; 1)See on üks mikroökonoomika paljudest eesmärkidest; 2) Mikro- ja makroökonoomika peaeesmärgiks on leida lahendus põhiprobleemile – piiratud ressursid versus piiramatud vajadused;
Mikroobid on   proteo­   ja   tsüanobakterid,   aktinomütseedid,   sporogeensed  batsillid jt.  (Allikas: Google – Mullamikrobioloogia) 3. Mis mõjutab mikrobioloogiliste protsesside dünaamikat mullas? Nimeta olulisemad 
Mikro - JA MAKROEVOLUTSIOONI ERINEVUSED: mikroevolutsioon toimub palju kiiremini kui makro; mikros toimub uute alleelide teke tänu mutatsioonidele, makros läbi uute geenide tekke ja olemasolevate geenide aktiivsuse regulatsiooni muutumise.

Mikroelemendid - organismide normaalseks elutegevuseks üliväikestes kogustes vajalikud keemilised elemendid: Fe, Cu, Zn, Mn, Co, I, Mo, V, Ni, Cr, F, Se, Si, Sn, B, As. Enamasti nimetatakse 16 elementi, kuid eri organismirühmadel on ka mõningaid
Mikro - turul toimivad tegurid ja nende mõju kinnisvara korrashoiule ning kavandamisele: Mikro-turu mõjuritena saab vaadelda neid mis seonduvad juba otseselt üksikute ehitistega ning nendes ja nende ümber loodud kinnisvara keskkonnaga.
Mikrotasand - orgi komm operatsioonitasandil, ühtne stiil ja „hääletoon“  mesotasand- org. i erinevad komm poliitikad peavad olema ühtsustatud  makrotasand- kommpoliitika ja org üldiste tegevuseesmärkide harmoonia Komm püramiid

Mikroevolutsioon – evolutsioonilised muutused liigi sees; viib uute liikide tekkele Makroevolutsioon – liigist kõrgemate organismirühmade teke ja evolutsioon (perekond, selts, klass) 45) Kirjelda makroeviolutsiooni kolme vormi; too näiteid.
Mikroelemendid – K, Cl, Ca, Na, Mg, Fe, Zn,Cu, I, F jt. Kokku on organismides avastatud 16 sellist keemilist elementi, mis esinevad küll väga väikestes kogustes, kuid on siiski hädavajalikud enamiku organismide normaalseks elutegevuseks.
Mikrotoom - uuritavast objektist, milles koed on kõvastatud asendades vee parafiiniga, lõigatakse mikrotoomiga klaasi, terase või teemanditeraga üliõhuke lõik, et mingi kindel organismi piirkond oleks mikroskoobis hästi nähtav.

Mikrokerad on aminohapete segu kuumutamisel tekkinud polüaminohapped, mis kokkupuutel veega moodustavad kerajaid struktuure 5. Stanley Millery katse tõestab et Maa varajases atmosfääris olnud gaasid suudavad muutuda aminohapeteks.
Mikrotasandil on tehnoloogiad sõltuvad üksusest, nt. müügi-, finants-, arvestue jt. tehnoloogiad  Tehnoloogia – tootmismenetlus  Tehnika – mingi sihipärase tegevuse võtete ja meetodite kogum (kitsas ja konkreetne mõiste)
Mikroskoopilise ehk mikrokäsitluse korral lähtutakse aine iseloomustamisel ta molekulaarsest ehitusest. Mikroparameetrid on füüsikalised suurused, mis on seotud molekulide ja nende liikumisega, nad iseloomustavad ainet molekulaarsena.

Mikrogliiarakud on väikesed rakud, mis erutuse korral muutuvad liikuvateks. Erutuse põhjustajaks võivad olla mikroorganismid, võõrkehad. Nad aktiveeruvad ka põletiku korral olles seega olulised närvikoe kaitsevõime seisukohast.
Mikroprogrammides on erinev. Igale makrokäsule vastava mikroprogrammi täitmine algab sel juhul kindlast mikrokäsu aadressist ning jätkub kuni mikroprogrammi lõpuni automaatselt. Iga järgmine makrokäsk käivitab uue mikroprogrammi.
Mikrotasandi ehk indiviiditaseme uurimus, kus uurimus on suunatud kasvatatava ja kasvataja vaheliste vastastikuste mõjusuhete uurimisele • makrotasandi ehk grupitaseme uurimusi, mis on suunatud kasvatus-ja koolitussüsteemidele.

Mikro - ja makroparameetrid on omavahel kindlal viisil seotud On kindlaks tehtud, et gaasikoguse temperatuur on võrdeline molekulide keskmise kineetilise energiaga E k . Seepärast öeldaksegi, et temperatuur on molekulide
Mikro - kaalium(k)kloor(cl)naatrium(na)kaltsium(ca)magneesium(mg)raud(fe) makro-hapnik(o),vesinik(h)süsinik(c)lämmastik(n)sosfor(p)väävel(s). Anorgaanilised (mineraalid,H2O,NO3,NH,K,kivimid) vesi,soolad,happedja alused.
Mikroelemendid – vaja väga väikestes kogustes • K; S;P;Cl;Ca;Na;Mg;Fe;Zu;Cu;I;F Ca - luude tugeus,luudekoes Mg – klorofülli koostises Fe – (aneemia-raua puudusest) hemoglobiinis – seob O2 ja võimaldab O2 viia kehasse.

Mikrofilamendid - peened valguniidid tsütoskeletis, mis tagavad raku mehaanilise tugevuse, jäikuse ning kuju, rakkude jagunemisel Keskmise jämedusega valguniidid- annavad rakule mehaanilise tugevuse ja jäikuse ning aitavad hoida
Mikrokerneleid on lihtsam hooldada kui monoliitseid kerneleid, kuid suur hulk süsteemi kõnesid ja konteksti lülitid võivad aeglustada süsteemi, sest nad tavaliselt tekitavad rohkem üldkulusid kui tavaline funktsioon nõuab.
Mikromaailmas on tingitud nende lahutamatust seotusest ruumi ja aja sümmeetriaomadustega: ruumi homogeensus ⇔ impulsi jäävus, ruumi isotroopsus ⇔ impulsimomendi jäävus, aja homogeensus ⇔ mehhaanilise energia jäävus.

Mikroparameetrid on füüsikalised suurused, mida kasutatakse aine üksiku molekuli kirjeldamisel (nt mass, kiirus, keskmine kiirus, keskmine kineetiline energia ja kontsentratsioon (molekulide arv ruumalaühikus)). Ei saa vahetult
Mikroevolutsioon – populatsiooni geneetilise struktuuri muutused ajas, enamasti kohastumise suurenemise suunas Kombinatiivne muutlikkus – muutlikkus, mis tuleneb alleelide omavahelisest kombineerumisest sugulisel paljunemisel
Mikrolaineahi on efektiivne ka väikest toiduportsjonite küpsetamisel ja erinevatel abiprotsessidel nagu näiteks rasva sulatamine, gratineerimine jne. Mikrolaineahjus toidu sulatamis-, kuumutus- ja küpsetamisaeg on lühike.

Mikrotuubulid ehk mikrotorukesed (läbimõõt 25nm), koosnevad tubuliinist (mis koosneb kahest ehitusüksusest). Mikrotorukesed on seest õõnsad, selle eelisteks - tugevam; kergem ja läheb vähem materjali; sisetransport.
Mikrokliima uurimine – kuna kõiki kohti ei jõuta uurida, valitakse vastavale alale tüüpilised looduslikud kompleksid, selgitatakse neis toimuvaid füüsikalisi protsesse ja määratakse mikrokliimat iseloomustavad suurused.
Mikrokomplekt — Java Platform, Micro Edition (Java ME) - “minimalistlik” Java, mis on mõeldud väheste ressurssidega seadmetele („kõhn klient“) külmkappidest, kiipkaartidest, pihuarvutitest mobiiltelefonideni.

Mikroparameetrid – füüsikalised suurused, mida saab kasutada aine üksiku molekuli kirjeldamisel – molekuli mass (m0), molekuli kiirus (v) või keskmine kiirus, keskmine kineetiline energia (E k) ja konsetratsioon (n).
Vote UP
-1
Vote DOWN
Mikromajanduslik analüüs on tegevusala (nt raudtee- või transpordiäri) analüüs, kus tuleb jälgida järgmiseid näitajaid: • peamised edutegurid majandusharus; • viimaste aegade trendid majandusharus; • sisenemisbarjääri olemasolu; • varustajate/ostjate võimu olemasolu; • konkurentsisituatsioon majandusharus • ennustatavad arengud majandusharus • hinna ja omahinna suhe majandusharus • eksport • import
Mikrobioota on meil täiesti talvekindel ning haiguste ja kahjuritevaba, talveks lillaka okkavärvuse omandav soomusjate lehtedega põõsas. Võra on sedavõrd tihe, et sellest umbrohu läbikasvamine on välistatud.

Mikrokliima - Keskkonnatingimused (temp. 1) õhustatus, 2) kõdu koostis, 3) niiskus, 4) Eesti metsanduses augustitormi e. sajanditormi valgus, niiskus jne) on metsas teistsugused kui temperatuur ja 5) reaktsioon.
Mikrornade seondumiskohad – paiknemine, omadused, ennustamine • Paiknevad praktiliselt alati valku kodeerivate geenide mittekodeerivates alades, 3’-UTR-des, võivad asuda ka nt kodeerivas alas, aga see on väga erandlik.
Mikrolaine - taustakiirguse ehk reliktkiirguse temperatuur on 2,7 kelvinit (umbes -270C) Kosmoloogia tegeleb universumi arenguga aegade algusest kuni tänapäevani ning püüab ennustada Universumi tulevikku.

Mikrolained - Mikrolainete all mõistetakse raadiolaineid sagedusvahemikus 1–300 GHz ehk siis lainepikkusega 30cm-st 1mm-ni, harilikus mikrolaineahjus kasutatakse kiirgust sagedusega 2,45 GHz (Sepp, T 2007).
Mikrokeskkond – kliendid, konkurendid, tarnijad, äripartnerid, kohalikud regulaatorid Makrokeskkond – üldised majanduslikud, poliitilised, sotsiaalkultuurilised, tehnoloogilised ja globaalsed dimensioonid
Mikroobe on võimalik pikka aega hoida eksponentsiaalse kasvu faasis nende kasvatamisel kemostaadis läbivoolukultuuris, kuhu pidevalt lisatakse värsket söödet ja pidevalt eemaldatakse osa suspensiooni.

Mikroökonoomika – teoreetiline majandusteadus, uurib majandusotsuste tegemist, maj üksikosalejate ( kodumajapidamiste ja ettevõtete, firmade poolt). Sellest tulenevalt nim mikroökonoomikat ka hinnakoorijaks.
Mikroobitüvi – kultuur, mis on isoleeritud kindlast ainest ( toiduaine, inimorganism ). Mikroobi populatsioon – elementaarne populatsiooni ühik, erilisi barjääre ei ole, ristamine saab toimuda vabalt.
Mikroelemendid on keemilised elemendid mida organismil on vaja vähem: nt. Fe, Cu, Zn. Anorgaanilise põhiosa moodustab vesi 70 – 95%. Orgaanilistest ainetest on enim valke kuna sellel on palju ülesandeid.

Mikroelemendid - Fe(raud), Cu(vask), Zn(tsink), M(mangaan), Co(koobalt), I(jood) Anorgaanilised ained: Vesi 70-95% enamus organismides Keemilised ühendid rakkudes: Anorgaanilised ained: Vesi 80% Soolad 1,5%
Mikroobi levimisvõimest e. invasiivsusest, 3. mikroobi võimest võidelda fagotsütoosi vastu, 4. mikroobi toksigeensusest, 5. mikroobi võimest panna vastu antibiootikumidele, 6. nakatatava organismi kaitsevõimest.
Mikrosatelliidid on väga head markerid tüpiseerimiseks, sest: Polümorfsed (kiiresti tekivad ja muteeruvad); Ühes lookuses; Neutraalsed, sest ei kodeeri midagi; Sarnased praktiliselt kõikides oragnismides.

Mikrokeskkond on makrokeskkonna osa. Mikrokeskkonna moodustavad tarbijad, varustavad ettevõtted, võistlevad ettevõtted, inimrühmad, kellega organisatsioon on üksteisest vastastikku mõjuvates suhetes.
Mikrokollektiiv ehk ürg, feod ja orj. • Alates kapitalismist toodame turule ja tekib vajadus majanduse regulatsiooni järgi ehk plaani(käsu)majandus – ressursid on piiratud, tuleb jaotada parimal moel.
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA PÕHIMÕISTED (I nädal) 1.1. Piiratud ressursid ja tootmistegurid 1.2. Mikro- ja makroökonoomika sisu 1.3. Majandusmudelid ja majandusteoreetilise analüüsi vahendid

Mikroosakeste maailm on suurte kiiruste ja kvantnähtuste maailm, kus kehtivad relativistliku mehaanika (erirelatiivsusteooria) ja kvantmehaanika seadused ja põhitõed, nagu näiteks osakeste laineline iseloom.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Mikroparameetrid on füüsikalised suurused, mida kasutatakse aine üksiku molekuli kirjeldamisel (nt molekuli mass, molekuli kiirus, molekulide keskmine kiirus, molekulide keskmine kineetiline energia ja kontsentratsioon (molekulide arv ruumalaühikus). Temperatuur on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha soojuslikku seisundit ja on määratud keha molekulide soojusliikumise kineetilise energiaga.
Mikrofonid n - ö kuulatavad pidevalt sõiduki kabiinis kostvaid häirivaid helisid, mida analüüsitakse müra avastamiseks ja seejärel tekitab kõlar vastandfaasis heli, mis soovimatu müra summutab.

Mikrotoitained – B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo (lämmastiku sidumiseks) ja Zn on taimedele hädavajalikud. Taimed vajavad neid elemente väikestes kogustes, suured kogused võivad olla taimede jaoks toksilised.
Mikro - ja makroökonoomika I loeng: Mikro – ja makroökonoomika põhimõisted • Mikro- ja makroökonoomika uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressursse inimvajaduste rahuldamiseks.
Mikro - ja makroökonoomika Majandusteadus on sotsiaalteadus, mis uurib majapidamiste, firmade ja valitsuste valikuid piiratud ressursside tingimustes ning nende valikute mõju kogu majandusele.

Mikroorganismide elutegevus on häiritud ja palju raskmetalle on happelistes muldades liikuvamad (lupjamine muudab raskmetallid liikumatuteks – ei sega enam). Kõige tundlikumad happelisuse suhtes on noored taimed.
Mikrotorukesed - jämedad, seest õõnsad valguniidid tsütoskeletis, mille ülesandeks on organellide transport tsütoplasmas ja kromosoomide liigutamine rakkude jagunemisel, osalevad ka raku liikumisel
Mikro - ja pisiloomad mullavesi MINERAALNE ORGAANILINE mullaõhk kivid, kruus, liiv, savi kõdu, huumus Mulla horisondid: kõduhorisont – koosneb eri lagunemisjärgus olevatest variseosadest.

Mikro - ja makroökonoomika uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressursse inimvajaduste rahuldamiseks. Inimeste vajadused on piiramatud, samas kui kättesaadavad ressurssid on piiratud.
Mikroelemendid - sisaldus organismis alla 0,1%-raud, mangaan, koobalt, vask, tsink, floor, broom, jood (neid sisaldub ülivähe), või esinevad ioonidena- naatrium, kaltsium, kaalium, magneesium, kloor.
Mikrostruktuuri pildil on puhas lõõmutatud vask vasesisaldusega 99,95%. Millise kujuga on nimetatud vase skemaatiline jahtumiskõver, pidades silmas, et Cu-sulami kristallisatsioonitemperatuur on ca 1083 °C.

Mikro - ja makroökonoomika Mikroökonoomika - uurib majandusagentide valikuid, neid valikuid mõjutavaid majandusjõude ja nende valikute mõju konkreetsele turule ning majandusele tervikuna.
Mikroseente kolooniaid nimetatakse kõnekeeles ka hallituseks . Enne kui alustate alljärgneva tekstiga tutvumist, peab rõhutama, et hallitusseened pole enamasti terve immuunsussüsteemiga inimesele ohtlikud.
Mikroökonoomika – Mikroökonoomika (microeconomics) on teoreetiline majandusteadus, mis uurib majandusotsuste tegemist majanduse üksikosalejate, nagu kodumajapidamiste ja ettevõtete (firmade) poolt.

Mikrorna - d (miRNA) osalevad eelkõige geeniekspressiooni regulatsioonis (98% transkribeeritavast genoomist on mittekodeeriv!). Väikesed (~22 bp), tulenevad pikemast (70 bp) eellasmolekulist.
Mikro - makromotivatsioon Et motiveerida inimest parandama oma töö tulemuslikust, tuleb muuta tingimusi antud organisatsioonis. Seda motivatsiooni nim. A-tüüpi ehk mikromotivatsiooniks.
Mikrobioloogilised uuringud on vajalikud läkaköha kliinilise diagnoosi kinnitamiseks, atüüpiliste haigusvor- mide kindlakstegemiseks, mikroobikandjate avastamiseks ja retrospektiivse diagnoosi kinnitamiseks.

Mikroskoobi ehitus – Elektronmikroskoop ● Nad on väga suured kuid, kuid nendega on võimalik näha esemeid kuni 200 000 korda suurematena ● Suurendus saadakse elektronide liikumisel mikroskoobis.
Mikroaerofiilid – on bakterid, kus arenevad bakterid kui ühe kordsed … Vakultatiivsed anaeroobid – suudavad paljuneda nii õhuhapiniku olemasolul kui ka selle puudumisel, näiteks salmonella.
Mikrokeskkonna all on toodud ülevaade ettevõtte A-Selver AS tegevusest ja Läti turule laienemise plaanist, analüüsitud hankijaid, antud lühiülevaade konkurentides, tarbijatest ja huvigruppidest.

Mikroparameetrid - seotud molekilide ja nende liikumisega Ideaalse gaasi mudel: a) molekulid on punktmassid b) molekulide põrked anuma seintega on elastsed c) molekulide vahel ei ole vastastikmõju
Mikro elektri - ja soojuse koostootmisjaamade vähene konkurentsivõime • võrreldes teiste energiatootmisviisidega • tarbijate vähene teadlikkus kodumaiste taastuvate ressursside eelistest
Mikroorganism – silmaga nähtamatud üherakulised paljunemisvõimelised elusolevused (bakterid, viirused, seened, parasiidid). Mikroobidele soodus kasvukeskkond on inimese nahk ja limaskestad.

Mikroobid mullas ehk mullaorganismid: mügarbakterid, tselluloosilagundajad, nitrifitseerivad bakterid, b) keskmine eluiga ehk 5-7 aastat ammonitsifeerivad bakterid, kiirikseened-puidu lagundajad.
Mikroskoopia on mõttetu. Kasutatakse külvi spetsiaalsöötmetel, inkubeeritakse vähenenud hapnikuga, enama CO2-ga, kõrgematel temperatuuridel. Vajab inkubatsiooniks 2 või rohkem päeva.
Mikro - ehk hallitusseened on seeneriiki kuuluvad päristuumsed, heterotroofsed, ainu - või hulkraksed organismid. Seened toituvad juba valmis orgaanilisest ainest, lagundades seda.

Mikroprogramm – mikrokäsk: edastada kogu nõutava info algoritmiga, mida täidetakse Programm on mingi tegevuse paljudelt sisenditelt vastavalt mällu salvestatud formaliseeritud eeskiri.
Mikrotsönoos – taimekoosluse väikesepinnaline osa (osakooslus), mis moodustub koosluse mitmest (kuid mitte tingimata kõigist) omavahel ökoloogiliselt tihedas seoses olevast sünuusist.
Mikroökonoomika on majandusteaduse osa, mis uurib ettevõtete ja tarbijate käitumist turgudel (näiteks tööjõuturg ja kaubaturg).Mikroökonoomikas lähtutakse üksikust majandussubjektist.

Mikro - ehk hallitusseenteks nimetatakse tinglikult seeni, mis ei moodusta makroskoopilisi viljakehasid. Jaotuselt kuuluvad mikroseened enamasti kottseente ja teisseente hõimkonda.
Mikroobi kloon – koosneb iseseisvast rakust, mis on ( puhaskultuur saadud ühest rakust ) ühest ja samast mikroobiliigist koosnev kunstlikul söötmisel väljakasvatatud mikroobide kogum.
Mikroglia – ajus; osteoblastid – luus, põrna siinuse M – põrnas; lümfisõlmede M. (nahk – dendriitrakud). Makrofaagid omavad kandvat rolli tsellullaarses immuunreaktsioonis.

Mikro - JA MAKROEVOLUTSIOONI SARNASUSED: toimuvad samad protsessid (loodulik valik), aluseks geneetiline muutlikkus, mõlemais on mitmekesistumine, muutuste kohastumuslik iseloom.
Mikrobioloogilise toidumürgistuse e. intoksikatsiooni puhul paljunevad mikroorganismid toidus ja produtseerivad seal toksiini, mis eraldub toitu juba mikroorganismi eluajal, sellest ka nimetus eksotoksiinid.
Mikro - ja makroelemendid → mikro- ja makroeelarvutamine Et luua eelarvele karkassi on soovitav välja töötada töödestruktuuri, kus on elemendid hüdraulilises struktuuris.

Mikro - ja makromajanduse vahelise piiri hägusust põhjustab ka see, et makroökonoomilisi tulemusi pole alati võimalik saavutada mikroökonoomiliste aluste agregeerimise teel.
Mikroparameetrid - iseloom ainet seesmiselt, ei Ole otseselt mõõdetavad(molekulmass, molekulikiirus, konsentratsioon). Gaasi rõhk on võrdeline molekulide keskmise kineetilise energiaga.
Mikrotorukesed on selle struktuuriga seotud kas (-) või (+) otsa vahendusel? (alla kriipsutada õige variant). Tsentrioolid esinevad kōikidel loomarakkudel ja alamate taimede rakkudes.

Mikroökonoomika - uurib kuidas indiviidid, leibkonnad ja firmad teevad otsuseid kasutadas piiratud koguses ressursse, tavaliselt turgudel, kus müüakse ja ostetakse tooteid ja teenuseid.
Mikroevolutsioon - populatsiooni ja liigisisesed evolutsioonilised muutused, populatsiooni geneetilise struktuuri ajas püsivasuunaline muutumine tavaliselt kohastumise suurenemise suunas
Mikroevulutsioon - populatsiooni- ja liigisisesed evulutsioonilised muutused populatsiooni geneetilise struktuuri ajas püsivasuunaline muutumine tavaliset kohastumise suurenemise suunas.

Mikrokliima - õhu temperatuur Mõõdetud ei ole, subjektiivselt hea 0 - õhu niiskus Mõõdetud ei ole, subjektiivselt hea 0 - tuuletõmbus Ei 0 - õhuvahetus Ventilatsioon olemas 0
Mikrokonsument – peamiselt bakterid või seened, mis toituvad surnud protoplasmast, imavad laguprodukte ning vabastavad anorgaanilisi aineid, mis sobivad kasutamiseks produtsentidele.
Mikropolüfoonia - tihe ja paljuhäälne orkestritekstuur, milles kõik hääled on omavahel polüfooniliselt seotud, ent ükski neist pole häälte rohkuse tõttu kõlamassist eristatav.

Mikrokood on eriline, suhteliselt segast tüüpi sisseehitatud tarkvara, mis ütleb protsessorile, kuidas täita masinkoodi, nii et tegelikult on see madalam tasand kui masinkood.
Mikromajanduslik analüüs on tegevusala (nt transpordiäri või iluteenindus valdkonnad) analüüs, kus tuleb jälgida järgmiseid näitajaid:  peamised edutegurid majandusharus (tegevusalal);
Mikroökonoomika - Uurib majanduse erinevate komponentide (kodumajapidamised, firmad ) käitumist. Uurib miks ja milliseid valikuid nad teevad, kuidas need valikud vastastikku üksteist

Mikro - ja makroökonoomika Rahanduse olemus Rahandus on teadus, mis hõlmab rahaliste vahendite liikumist ehk teisiti nende moodustamise allikaid ning kasutamise suundasid.
Mikro - ja makroevolutsiooni sarnasused: toimuvad samad protsessid: olelusvõitlus, looduslik 1)valik, kohastumine 2)aluseks on muutused pärilikus infos 3)mitmekesistumine
Mikrokiip on tibatilluke elektrooniline asjake, mis siiratakse umbes riisitera suuruse kapsli sees koerale (või ükskõik millisele loomale) kaela vasakule küljele naha alla.

Mikrokliima - õhu temperatuur Vastab kehtivatele normidele 0 - õhu niiskus Mõõdetud ei ole, subjektiivselt hea 0 - tuuletõmbus Ei 0 - õhuvahetus Sundventilatsioon puudub 1
Mikroorganismid on aineringes lagundajad, muundades mineraliseerumise käigus surnud orgaanilised ained anorgaanilisteks aineteks, mida saavad taaskord kasutada autotroofsed taimed.
Mikroreljeef on mätlik. Kõrvuti mätaste vahel kasvavate madalsootaimedega kasvab seal põhiliselt sademeteveest toituvaid taimi, mikroreljeefi kõrgemates osades ka rabataimi.

Mikroökonoomika – rahvamajandusõpetuse teoreetiline käsitlus, mis kirjeldab täielikult või mittetäielikult konkureerival turul oma kasulikkust maksimeerivaid majandussubjekte
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA: 1) MIKROÖKONOOMIKA uurib individuaalset valikut ja seda valikut mõjutavaid majandusjõude 2) MAKROÖKONOOMIKA uurib majandust kui tervikut.
Mikrokonsument – organismid, kes otse või kaudselt (teiste tarbijate vahendusel) toituvad produtsentide loodud primaarproduktsioonist. K-de hulka kuuluvad kõik heterotroofid.

Mikromajandus - vaatab ettevõtteid ja kodumajandusi, kuidas nad nappivates resursside tigngimustes teevad oma majanduse otsuseid selliselt, maksimeerivad rahulolu või kasumit
Mikroobid - Toit peab olema üle 75 kraadi juures , kui see on alla , on võimalik mikroobidel kiiresti paljunema hakkata, kui on üle 75kraadi , ei saa mikroobid paljuneda
Mikroelementidel on samuti mitmeid ülesandeid, näiteks: ● Kaltsium esineb peamiselt kaltsiumisoolade (kaltsiumfosfaat) koostises, mis annavad luudele ja hammastele tugevuse.

Mikroevolutsioon - evolutsioonilised muutused liigi sees; viib uute liikide tekkele Makroevolutsioon . liigist kõrgemate organismirühmade teke ja evolutsioon (perekond, selts
Mikrokliima – kujutab endast väikese piirkonna kliimat geograafilises maastikus ja tsoonis (meri, mets jne). Võib rääkida peenra, põllu, asfalttee jm mikrokliimast.
Mikrolülitus on elektroonse funktsiooniga lõpp- või vahetoode, mille elemendid ja kõik elementide ühendused on teostatud alusmaterjali sees või selle materjali pinnal.

Mikrosüsteem on ringi sisemine osa. Väikse lapse jaoks kuuluvad mikrosüsteemi tema vanemad koos õe-vendadega. Samuti on enamus uurimistöid viidud läbi sellel tasandil.
Mikrofloora on võimeline muutma ksenobiootikumide muundamise teel nende biosaadavust ja sellega ka võimalikku toksilisust, nende imenduvust kas tõstes või langetades.
Mikroprogrammis on olemas üldosa koos käsukoodi lugemise ja käsuloenduri modifitseerimisega ning operandide lugemine ja resultaadi salvestamine, kuid ta puudub täitmisel.

Mikroökonoomika – teoreetiline majandusteaduslik distsipliin, mida iseloomustab rangetel eeldustel põhinev, üksikobjektist(ettevõte, majapidamine) lähtuv käsitlusviis.
Mikrofilamendid – seovad rakumembraani kokku peale fagotsütoosi või raku jagunemist Keskmise jämedusega valguniidid: annavad rakule mehaanilise tugevuse ja püsiva kuju
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA − Mugavuse tõttu uurivad majandusteadlased üksikisiku, perekonna ja ettevõtte valikuid eraldi nende moodustatud riigi valikutest.

Mikro - ja makroparomeetrid Mikroparomeetriteks nim füüsikalisi suurusi, mis kirjeldab ainet keha molekulaartasandil, on seotud molekulide ja nende liikumisega.
Mikro - ja makroaspekti tähelepanuväärse sünteesijana on Eliase jaoks uue minakontseptsiooni teke otseselt seotud uute ühiskondlike struktuuride tekkimisega.
Mikro 0 - 9 (92%); VÄIKE 10-49 (7%); KESK 50-249 (<1%); SUUR 250 (ca 0,2%) 6. Nende (küsimuses 5 nimetatud) ettevõtete orienteeruv osakaal ettevõtete koguarvus.

Mikroelemendid – boor B, räni Si, vanaadium V, magneesium Mg, raud Fe, koobalt Co, vask Cu, tsink Zn, molübdeen Mo, jood I. Toimivad rakus kui ensüümide kofaktorid.
Mikrolainekiirguse mõju on uuritud juba aastakümneid nii endises N Liidus kui tõenäoliselt ka teistes suurriikides eesmärgiga mõjutada inimese närvisüsteemi väljastpoolt.
Mikro - ja makroevolutsiooni sarnasused: • Muutused pärilikus informatsioonis • Toimuvad samad protsessid – olelusvõitlus, looduslik valik, kohastumine

Mikrolaine - taustkiirguse uurimine on näidanud, et kõige tõenäosem tihedus oli koguni 10 72 (arv, mille kirjutises on 1 järel 72 nulli) tonni kuuptolli kohta.
Mikrolaine - ja raadiosageduslikku kiirgust tekib kuvari juhteelektroonikaseadmete ümbruses, kuid metallvarjestuse tõttu jäävad needki kiirgused seadise sisse.
Mikroökonoomika uurimisobjektiks on küsimus, kuidas majapidamised ja ettevõtjad teevad majanduslikke valikuid piiratud ressursside tingimustes, maksimeerimaks rahulolu või kasumist.

Mikrokesskonna all on välja toodud põhilised tegevust mõjutavad osapooled nagu firma tegevuse ülevaade Selveri näitel, hankijad, konkurendid, huvigrupid ja tarbija.
Mikroorganismid - bakterid, seened jne. Biopuhastus põhineb mõningate mikroorganismide omadusel tarvitada toiduks orgaanilisi ja mõningaid anorgaanilisi ühendeid.
Mikro - ja makroevolutsioon on seotud populatsiooniga, mõlemad osalevad evolutsioonilises progressis nagu näiteks positiivses suunas liikuv popultasioon.

Mikro - ja makroökonoomika uurivad, kuidas jaotatakse piiratud ressursse alternatiivsete kasutusviiside vahel, et rahuldada inimeste piiramatuid vajadusi.
Mikro - ja makroökonoomika õppimine ei tee kindlasti kedagi geeniuseks, kuid sellele vaatamata on oluliste majandusseaduste tundmine abiks igapäevaelus.
Mikroelement – keemilised elemendid, mis esinevad väga väikestes kogustes, kuid on siiski hädavajalikud organismi normaalseks elutegevuseks (Fe,Zn,Cu,I ja F)

Mikroelementideks nimetatakse 16. elementi, mida esineb organismides üliväikestes kogustes, kuid mis on enamiku organismide normaalseks elutegevuseks hädavajalikud.
Mikroobidele on pigmentide moodustumine tähtis seetõttu, et nad funktsioneerivad hingamisprotsessis vesiniku akseptorina ja kaitsevad mikroobe UV-kiirguse eest.
Mikropaljundus on oluline viirusvaba taimmaterjali paljundamisel, sest taime algkoelõigukesed, mis ttoitesegule kasvama pannakse, on enamasti viirusest nakatamata.

Mikroökonoomika on teoreetiline majandusteadus, mis uurib majandusotsuste tegemist majanduse üksikosalejate, nagu kodumajapidamiste ja ettevõtete (firmade ) poolt.
Mikrogliiarakud - Liibuvad neuronite kehadele, närvikiududele ja veresoontele, on võimelised oma kuju muutes amöboidselt liikuma ja neil on fagotsütoosi võime.
Mikropaljundus on taimede paljundamine seemnetega või väikesemõõtmeliste organite ja koetükkidega steriilses laborikeskkonnas (in vitro) kunstlikul söötmel.

Mikroelemendid – 16 elementi, mida on organismis vaja väga väikeses koguses, kuid on siiski hädavajalikud organismi toimimiseks, näiteks Fe, Se, Br, Zn, Cu.
Mikroelemendid on keemilised elemendid, mida organismid (taimed ja loomad) vajavad elutegevuseks suhteliselt väikesetes kogustes (võrrelduna makroelementidega).
Mikrosporofüll on munajas, õhuke ja lame, kahe mikrosporangiumiga alapoolel. Mikrosporangiumis tekivad tolmuterad – isasgametofüüt! Tolmuteral on õhupõied.

Mikrotuubul - päristuumses rakus esinev valguline toruke, mis kuulub mõnede organellide koostisesse. Monomeeriks on tubuliin, mis on samuti globulaarne valk.
Mikroökonoomika - uurib majandusagentide valikuid, neid valikuid mõjutavaid majandusjõude ja nende valikute mõju konkreetsele turule ning majandusele tervikuna.
Mikro - ja makroökonoomika põhimõisted Pole olemas ühtki inimliku probleemi,mida ei saaks lahendada majandus analüüsi õigesti kasutades • Vale.

Mikroelektroonika on elektroonika osa , mis tegeleb mikrolülituste ehk integraallülituste (integraal circuts, IC) väljatöötamise, valmistamise ja kasutamisega.
Mikrojahuti põhisõlmeks on termoelement, mis koosneb kahest erinevast pooljuhist, millest üks on elektron-, teine aukjuhtivusega; pooljuhid on ühendatud metalljuhtmega.
Mikrolaineahjuga on võimalik tekitada nn ülikeevat olekut ehk tõsta näiteks vee temperatuuri paar kraadi üle vee keemistemperatuuri, ilma et ta keema hakkaks.

Mikrotuubul - päristuumses rakus esinev valguline toruke, mis kuulub mõnede organellide koostisesse (näiteks tsentriooli, kääviniitide, viburi ehitusse).
Mikrolülituse topoloogia - Mikrolülituse elementide vaheliste ühenduste mis tahes viisil väljendatud kolmemõõtmelise paigutuse kujutis (pooljuhttoote ühendusskeem).
Mikro - ja makroökonoomika on kaks mudelit sama uurimisobjekti teaduslikuks käsitlemiseks ning nad ... a) On vastuolus b) nad täiendavad teineteist

Mikrokeskkond on sisekeskkond. Mikrokeskkond on konkurendid, tarnijad, regulaatorid (tegevusharuga seotud seadused), liitlased (koostööpartnerid), kliendid.
Mikroprotsessoriks nim. ühel või mitmel integraallülitusel ehk kiibil asuvat protsessorit. Ühel kiibil asuvat mikroprotsessorit nim. ka monoliitprotsessoriks.
Mikroelemendid – tuntumad Cu, Mn, Bo, Mo, Co, Zn. Ka neid ei ole võimalik asendada, sest täidavad biokeemiliste protsesside katalüsaatorite funktsiooni.

Mikroelement - element, mida organismides leidub väiksemas koguses, ent on hädavajalik makroelement- elemendis, mis moodustava 99% organismide koostisest
Mikrosüsteem on esmane keskkond (kodu, lasteaed, kool, mängu-ja koolikaaslased), milles laps või noor areneb, saab kogemusi ning loob isikliku reaalsuse.
Mikro - ja makrokäsitlus: Sellist käsitlust, kus füüsikalised suurused iseloomustavad keha nimetatakse makroskoopiliseks ehk makrokäsitluseks.

Mikroobi kromosoomil on replikatsiooni alustamiseks kindel koht, millest replikatsioon läheb kahte lahku ja liikuvad polümeraasikompleksid kohtuvad poolel teel.
Mikroarvuti - ehk personaalarvuti on mikroprotsessoritel põhinev arvuti, mis oma suuruse, hinna ja võimaluste tõttu sobib personaalseks kasutamiseks.
Mikroettevõtted - töötajaid 0-9 • Väikeettevõtted -töötajaid 10-49 • Keskettevõtted -töötajaid 50-249 • Suurettevõtted -töötajaid üle 250

Mikroettevõtted - 0-9 töötajat (92%) Väikeettevõted – 10-49 töötajat (7%) Keskettevõtted – 50-249 töötajat (<1%) Suurettevõted – 250+ (0,2%)
Mikrolülitus on monoliitselt tervikuna teostatud lülitus või mingi kindla otstarbega sõlm, kus elementide tihedus on vähemalt 5 elementi 1 cm3 kohta.
Mikroökonoomika – teoreetiline majanduse osa. Uurib maj. otsuste tegemist majanduse üksikosalejata, nagu kodumajapidamiste ja ettevõtete(firmade) poolt.

Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA Majandusteadus jagatakse tüüpiliselt kaheks suuremaks uurimisvaldkonnaks: 1. mikroökonoomika; 2. makroökonoomika.
Mikrofloora – elusorganismid koos eksisteerivate b-tega. Täiskasvanutel K-vitamiini tootvad b-id, histidiini tootvad b-id ja tahke toidu lagundajad.
Mikrotuubulid on peamisteks struktuuriühikuteks viburites ja ripsmetes bakterirkul. Vahendavad organellide liikumist rakus ja loovad sideme nende vahel.

Mikro - ja makroökonoomika on kaks mudelit sama uurimisobjekti teaduslikuks käsitlemiseks. Need ei ole vastuolus, vaid täiendavad teineteist.
Mikrokliima - õhu Vastab normidele 0 temperatuur - õhu niiskus Ei vasta normidele, niiske 1 - tuuletõmbus Üldiselt ei 0 - õhuvahetus Uks, aknad 1
Mikrokeskkonnaks on jõud, mis otseselt mõjutavad firma toimingute edukust – ettevõte, tema tarnijad, vahendajad, tarbijad, konkurendid ja huvigrupid.

Mikrostruktuur on meelevaldne joonis oletatavast materjali struktuurist d. Mikrostruktuuri pildid on tehtud kunstlikest materjalidest läbi mikroskoobi.
Mikrotäiteks on kvartsliivja naatrium-silikofluoriid, peentäiteks kvartsliiv ja jämetäiteks happekindel killustik (andesiit, diabaas, graniit jne).
Mikro - ja makroökonoomika - uurib, kuidas inimesed otsustavad kasutada ühiskonna piiratud ressursse, et rahuldada oma piiramatuid vajadusi.

Mikromeedia – flaierid, klubinimekirjad – mille abil tuuakse rahvas kokku, nišimeedia nagu muusikaajakirjanudus loob ja muudab noorteliikumisi.
Mikropolüamiid on väga pehme, elastne, vastupidav, on võimeline sirutama palju. Väga hügroskoopne, imab hästi niiskust ning kuivab väga kiiresti.
Mikroelementidest on organismis rauda, vaske, tsinki, koobaltit, joodi, molübdeeni, vanaadiumi, niklit, kroomi, seleeni, räni, mangaani, fluori, tina.

Mikropildistamine on pildistamine, kus pildistatavat suurendatakse filmile enam kui 10×. Objekt ja taust teevad koostööd, ja objektil on alati taust.
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA uurib, kuidas inimesed otsustavad kasutada ühiskonna piiratud ressursse, et rahuldada oma piiramatuid vajadusi
Mikro - ja makroelementide ning huumuse- või orgaanilise süsiniku sisaldus ja koostatakse GIS- põhised veätiskaardid koos andmebaasiga.

Mikro - ja makroevolutsiooni võrdlus SARNASUSED: ERINEVUSED: Toimuvad samad protsessid: olelusvõitlus, Mikroevolutsioon toimub kiiremini.
Mikro - ja makroevolutsiooni erinevused: 1. Mikroevolutsioon toimub kiiremini 2. Mikroevolutsioonilised muutused hõlmavad vähem isendeid.
Mikroprotsessor on väike programmeeritav elektroonikaseadis, mis täidab protsessori ülesandeid ning on ehitatud ühe pooljuhtintegraallülitusena.

Mikrotoom - uuritavast objektist lõigatakse mikrotoomiga üliõhuke l'ik, et mingi kindel organismi piirkond oleks mikroskoobis hästi nähtav
Mikroob ise on loomulik asi, kõik muu – tervis, ausus, puhtus, kõik see on tahtepingutuse vili, mitte hetkekski raugeva tahtepingutuse vili.
Mikro - ja makroeelarvestamine Eelarveliselt jaotatakse ehitusprojekti info hierarhiliselt kõige pealt makro- ja siis mikroelementideks.

Mikroorganismid – vett saastavad mikroorganismid (viirused, bakterid, parasiidid jms). Tõvestavad mikroorganismid muudavad vee nakkusohtlikuks.
Mikrofotodel on hästi nähtavad müosiinimolekuli paindunud peaosad, nn ristsillakesed, mis tekivad müosiini ühinemisel aktiinifilamendiga.
Mikrotsönoos - taimekoosluse väikesepinnaline osa, mis moodustub koosluse mitmest omavahel ökoloogiliselt tihedas seoses olevast sünuusist.

Mikroel – vundamendi raketiste püstitamine jm Kõigepealt jagatakse makroelementideks, selt edasi väiksemaks mikroelemendini välja.
Mikroobmassi ehk hüdrolüsaati. Oma elutegevuse jääkidega kujundavad mikroobid juustumassi happesust, maitset, struktuuri ja muid omadusi.
Mikrotoitaineteks nimetatakse neid seetõttu, et inimene vajab vitamiine väga väikestes kogustes ning vitamiinidega varustab meid korralik toit.

Mikrotuubul - päristuumses rakus esinev valguline toruke, mis kuulub mõnede organellide (tsentriooli, kääviniitide ja viburi) koostisse.
Mikrotuubul – päristuumses rakus esinev ja S. Tihti paigutatakse nende hulka ka K, Mg ja valguline toruke, mis kuulub mõnede organellide
Mikro – väike Bio – elu Logos – õpetus Teadus väga väikestest palja silmaga mitte nähtavatest organismidest, mikroobidest.

Mikroorganismide elutegevus on tihedalt seotud nende asustuskeskkonnaga ja seal toimuvad muutused mõjutavad suuremal või vähemal määral nende arengut.
Mikroökonoomikast on hästi teada, et monopolistlikud või mittetäiusliku konkurentsiga turustruktuurid võivad viia efektiivsuse vähenemisele.
Mikro - käsitlus on rohkem rakenduslik, sest mikrokäsitluse eesmärgiks on loogiline otstarbekus, toimimisreeglite formuleerimine.

Mikro - ja makroevolutsiooni sarnasused: toimuvad samad protsessid (olelusvõitlus, kohastumine, looduslik valik), mitmekesistumine.
Mikroorganismide fübogenees ehk ajalooline areng – RNA abil on tänapäeval võimalik kindlaks teha, kui kaua aega tagasi mikroobid maapinnale tekkisid.
Mikro - ja makroevolutsiooni sarnasused - Toimuvad samad protsessid: olelusvõitlus, looduslik valik, vähem kohastunud organismide

Mikroajalugu on üks kaasaegsetest ajaloo uurimise vormidest ja selle puhul uuritakse tavaliselt kas mingit kindlat isikut või sündmust.
Mikroelemente on organismis väga vähe, kuid nad on väga tähtsad, näiteks kui joodi on vähe, siis võib tekkida kilpnäärme põletik.
Mikroelementideks nimetatakse teisi keem elemente, mida leidub ülivähe kuid mis on hädavajalikud organismide norm-ks elutegevuseks (soolad).

Mikrofonipesa on tavaliselt roosat värvi ja külje peal on joonistatud mikrofon, selle sisendi abil saab arvuti külge lülitada mikrofon.
Mikro - ja makroökonoomika põhikursus Ressursid:  Maa hõlmab kõiki loodusresursse, mida võib hüviste tootmiseks kasutada.
Mikrogametogenees - toimub tolmukotis: I mitootilisel jagunemisel tekib üks generatiivne(osakaal 1/3) ja üks vegetatiivne(osakaal 2/3) rakk.

Mikroobid on peamiselt mulla peamistes kihtides – huumuskihis ning leetkihis, kuna neis leidub küllaldaselt toitaineid ja hapnikku.
Mikroskoop - võimaldab näha väikesest objektist (objektidest), mida enamasti inimsilmaga pole võimalik näha, suurendatud kujutist.
Mikroaerofiilsed mikroobid – vajavad madalat O2 partsiaalrõhku (laktobatsillid) või on kapnofiilid – vajavad paljunemiseks ca 10% CO 2 keskkonda

Mikroorganismid on kuumuse suhtes tundlikud, enamus hävivad temperatuuril 60-75°C. 100°C juures hävivad kõik, 120°C hävivad spoorid.
Mikrotuubulid – Päristuumses rakus esinevad valgulised torukesed, mis kuuluvad mõnede organellide (kääviniidid, vibur) koostisesse.
Mikrotuubulid - koosnevad valkudest ja kuuluvad tsütoskeleti koosseisu, esineb ka rakkude liikumiseks vajalikes viburites ja karvakestes

Mikrokonsument – organismid, kes otse või kaudselt (teiste tarbijate vahendusel) toituvad produtsentide loodud primaarproduktsioonist.
Mikroelemendid - Ca, Mg, Fe, Au, Na, Cl, K, F, Cu, I, Zn ….. jne. - mikroelementidest on elusorganismides leitud 36 keemilist elementi
Mikrokeskkond - ettevõtte sisekeskond + veel muud tegurid, millega ettevõte igapäevaselt kokku puutub ehk igapäevaelu (nt kliendid)

Mikroelemendid - kaalium(K), kloor(Cl), kaltsium(Ca), naatrium(Na), magneesium(Mg), raud(Fe), tsink(Zn), vask(Cu), jood(I) ja fluor(F).
Mikroobide toitumiseks on vajalikud ligi 30 elementi, neist 6 ainet suuremas hulgas: süsinik, lämmastik, vesinik, hapnik, väävel ja fosfor.
Mikrostruktuur on keskmine Mulla kirjeldus: mulla struktuursus on hea. Huumusesisaldus 3-3,5%. Keemine räha tõttu alates 50 cm pealt.

Mikrotasand – e KODU, lapsevanemad, vanavanemad, õed-vennad jne. Laps (eriti varases eas ) on sellest tasandist väga mõjutatud.
Mikro - bakterid, makro-meie, mega-galaktika 14) Uurimine, kirjeldamine ja seletamine 15) Et teada saada mingi eseme suurust.
Mikroarhitektuur – kirjeldab arvutiarhitektuuri ja selle iseärasusi konkreetses realisatsioonis (loob eeldused arvutiperede tekkeks).

Mikrofoneliike on palju, alustades tavalises telefonis olevast mikrofonist lõpetades teaduslikel mõõtmistel kasutatava mikrofoniga.
Mikrofoniliike on palju, alustades tavalises telefonis olevast mikrofonist lõpetades teaduslikel mõõtmistel kasutatava mikrofoniga.
Mikrogliiarakud – nad liibuvad neuronite kehadele, närvikiududele ja veresoontele, võimelised oma kuju muutes amöboidselt liikuma.

Mikrokiudlapid on eriti peentest polüamiid ja polüesterkiududest (juuksekarvast kuni 60 korda peenemad) kootud ja mittekootud lapid.
Mikroprotsessor - süsteemide loomisel ning juhtraalide kasutamisel tööstusseadmete ja -protsesside juhtimisel tuleb seda tihti ette.
Mikroseente eosed on enamasti õhus olemas ja seega saame nende levikut vähendada ja kontrolli all hoida vaid mõjutades kasvutingimusi.

Mikrotuubulid on õõnsad silindrilised polümeerid, mis on moodustunud tubuliini dimeeridest, 13 tubuliini monomeeri pöörde kohta.
Mikroelemendid - organismide normaalseks elutegevuseks üliväikestes kogustes vajalikud keemilised elemendid (Fe, Cu, Zn, Mn, Co, I)
Mikrokliima - see on õhutemperatuur, õhuniiskus, õhu liikumine, soojuskiirgus töökohal või mujal inimese lähemas ümbruses.

Mikroprotsessor - kaarte. Siiski on mõned teised firmad (Olümpia ja Viru hotellid näiteks) jäänud truuks magnetribaga kaartidele.
Mikrogliia rakud – täidavad kaitsefunktsiooni (fagotsütoos) Oligodendrotsüüdid – reguleerivad neuronite varustust toitainetega
Mikrotsönoos – mitme sünuusi pidev ühendus teatud iseärasustega kasvukoha piires, nt. nõgudes või mätastel ühtse puurinde

Mikroelektroonika - arvutid; biotehnoloogia-ravimeid; sidevahendid-mobiilid; tuuma- ja kosmosetehnika-satelliidid, GPS tooted, relvad.
Mikroobjekti olek on defineeritud välistingimustega ja objekti iseloomustavate kõikide füüsikaliste suuruste tõenäosusjaotusega.
Mikroelemendid on keemilised elemendid, mida organismid (taimed ja loomad) vajavad elutegevuseks suhteliselt väikesetes kogustes.

Mikroevolutsioon – muutused populatsiooni geneetilised struktuuris, mis soodustavad ellujäämist ja paljunemist antud tingimustes
Mikroobide paljunemisoht on siis, kui lapsevanem niisutab lapse lutti oma suus. Kaariese ennetamise meetmete hulka kuulub ka fluori andmine.
Mikroorganismid on puhkeolekus. Hiired on sügisel valmis kogunud natuke taimeseemneid ja nad söövad ka taimede maa-aluseid osi.

Mikro - ja makroökonoomika põhiprobleem on see, kuidas indiviidid kohandavad oma käitumist, et nappusega toime tulla.
Mikro - ja makrovetikad ning sinikud on fotoautotroofid, kes saavad energiat päikeselt uue orgaanilise aine tootmiseks.
Mikrohatud – suurendavad imendumispinda, esinevad sooleepiteeli ja nefroni proksimaalsete tuubulite valendikupoolsel pinnal

Mikroobid – soodsad tegurid farmis: puudub otsene päikesekiirgus, niiskus kõrgem kui välisõhus, mis väldib kuivamist.
Mikrotsirkulatsioon — südame-vereringesüsteem mikrovereringe häired — šokk mitmel joonel roiete murrud — rindkere vigastused
Mikrokeskkond on konkurendid, tarnijad, regulaatorid (tegevusharuga seotud seadused), liitlased (koostööpartnerid), kliendid.

Mikrokoloonia moodustumine – pinnale kinnitunud ning eksopolüsahhariide tootva raku klonaalse paljunemise tulemusena tekib mikrokoloonia.
Mikrolainetaust ehk reliktkiirgus: tol ajal omandasid mikrolainetausta footonid absoluutselt mustale kehale omase kiirgusspektri.
Mikroobide toitumiseks on vajalikud ligi 30 elementi, millest tähtsamad 6 on süsinik, lämmastik, vesinik, hapnik, väävel ja fosfor.

Mikroökonoomika - kirjeldab täielikult või mittetäielikult konkureerival turul oma kasulikkust maksimeerivaid majandusobjekte.
Mikroökonoomika on mittepoliitiline ja positivistlik Normatiivne analüüs on hinnanguline ehk sõltub mingi indiviidi arusaamast
Mikroökonoomika on majandusteoreetiline lähenemisviis, kus majandus-protsesse vaadeldakse üksiksubjekti (ettevõtte) tasandilt.

Mikroorganismidele on iseloomulik muutlikkus, võime kohaneda väliskeskkonnaga, võime muutuda patogeenseks kindlatel tingimustel.
Mikroökonoomikas on hüvise hinna uurimisel, tema kujunemisel ja tema mõju väljaselgitamisel tootmismahule antud hüvise turul.
Mikro - ja makroevolutsiooni sarnasused: Toimuvad sarnased protsessid : olelusvõitlus, looduslik valik, kohastumine.

Mikrofilamentideks ehk pisiniitideks. Leidub eriti rohkelt lihasrakkudes, kutsuvad esile lihaste kokkutõmbeid ehk kontraktsioone.
Mikrofütobentos – mikrovetikad lahtiselt sette pinnal, makrofütobentos – makrovetikad kinnitunult põhjale või esemetele.
Mikrokiibi pikkus on 12 mm, läbimõõt 2,1 mm. Pisike mikrokiip sisaldab numbrilist ID-koodi ja see on unikaalne igale hobusele.

Mikroprotsessor on miniatuurne elektroonikaseadis, mis täidab protsessori ülesandeid ning on ehitatud ühe pooljuhtskeemina.
Mikroskeemidega on kordisti oluliseks näitajaks kordistis kasutatav filtri tüüp, selle hüve, mõõtmed ja tehnoloogilisus.
Mikrolained on lühilainelised elektromagnetilised võnked, mille lainepikkus ja võnkesagedus on raadiolainete sarnased.

Mikroparameetrid – Füüsikalisi suurusi,mille abi ainet mikroskoopiliselt kirjeldatakse,nim. lühidalt mikroparameetriteks.
Mikroökonoomika on majandusteaduse haru, mis uurib majapidamiste ja firmade individuaalsete valikute mõjureid ja tagajärgi.
Mikroelementidest on piimas vaske, rauda, tsinki, fluori, alumiiniumi, boori, strontsiumi ja räni, vähemal määral seleeni.

Mikroelementidest on sojas kahevalentset rauda, tsinki, mangaani, vaske ja seleeni. Viimast juhul kui seda leidub kasvumullas.
Mikroosakestele on omane dualism: ühelt poolt võib neid vaadelda kui osakesi, millel on mass, teiselt poolt kui lainetust.
Mikroparameetreid on keeruline määrata, sellepärast kasutatakse nende leidmiseks seoseid mikro- ja makroparameetrite vahel.

Mikrovõtted - fotovõtted, mis tehakse läbi mikroskoobi ja annavad objektidest vähemalt 10 korda suurendatud kujutusi.
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA Majanduses esitatakse kahte käsitlusviisi- mikroökonoomilist ja makroökonoomilist.
Mikrop - aukude liikuvus e- elektrilaeng 11.Mis määrab ära metalli värvi Peegeldunud kiirguse spektraaljaotus.

Mikroökonoomika on majandusteaduse osa, mis uurib ettevõtete ja tarbijate käitumist näiteks tööjõuturul ja kaubaturul
Mikroelemendid - elemendid, mida organismides leidub väiksemas koguses, kuid mis on elu seisukohalt siiski hädavajalik.
Mikroskoop – optikariist üliväikeste Revolutsioon – riigipööre osakeste vaatlemiseks Rutiinne – harjumuslik

Mikrolülitus on originaalne, kui see on autori loomingulise tegevuse tulemus ning ei ole asjatundjate hulgas tavaline.
Mikrotoitained on mineraalained ja vitamiinid . Neid omastab organism paremini kergelt kuumtöödeldud köögiviljadest.
Mikroökonoomiks on samastatav tootmistehnoloogiaga – muundab mingi kindla reegli alusel tootmissisendeid väljunditeks.

Mikro - ja makroökonoomika uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressursse inimvajaduste rahuldamiseks.
Mikroelement - organismide normaalseks elutegevuseks üliväikestes kogustes vajalikud keemilised elemendid (Fe, Zn).
Mikrosatelliidid on kiiresti muteeruvad mittekodeerivad DNA lõigud, mis koosnevad tandeemselt korduvatest nukleiididest.

Mikrotoitained – vitamiinid, mineraalained Valkude, rasvade, süsivesikute ja vee tähtsus ja ülesanded organismis.
Mikroelemendid - keemilised elemendid, mida esineb organismis väga väikeses koguses, kuid on siiski hädavajalikud.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Mikroökonoomika – rahvamajandusõpetuse teoreetiline käsitlus, mis kirjeldab täielikult või mittetäielikult konkureerival turul oma kasulikkust maksimeerivaid majandussubjekte monetaarsuse printsiip - raamatupidamise põhimõte, mille järgi kõik varad, kohustused ja majanduslikud tehingud väljendatakse rahas

Mikro - ja makro (toponüümid.) Kronoloogiline liigitamine – tuleb ette kohanimede ja isikunimede puhul.
Mikrokliima uurimine – mikroklimatoloogia uurib erinevate looduslikkude komplekside kliimat, mille arv on lõpmata suur.
Mikroskoobi all on näha ka tuumaksi, milles toimub ribosoomide süntees ja kromosoomidelt intensiivne rRNA süntees.

Mikromaailm – seal kaob individuaalsus, mikroosakesed on ühe ja sama tüübi piires absoluutselt eristamatud.
Mikroturundus – on suunatud tarbija vajaduste ettenägemisele ja nende vajaduste juhtimisele tootjalt tarbijale.
Mikro - e. mikrobiometallid (Fe, Sn, Cr, Ni, V, Mo, Co, Mn, Zn, Cu) Eri organismides on neid erinev hulk.

Mikro – ja nihkevool, mis vastavad laetud osakeste liikumisele aine aatomites, molekulides ja ioonides.
Mikrokosmiline tasakaal - olukord, kus minu väike sisemaailm on selle maailmaga, mille sees ma olen, ideaalses kooskõlas.
Mikroniidind ehk filament ääristab rakku, põhjustab lihaskontraktsiooni ja raku või selle sopiste liikumist.

Mikroelementide poolest on kapsas suhteliselt vaene; võiks ehk nimetada koobaltit, mis võtab organismis osa vereloomest.
Mikroobide kiirgustundlikkus on erinev. Mitte sporogeensetest bakteritest on kõige tundlikumad pigmenti produtseerivad liigid.
Mikrobiaalne seede – molekulaarsed substraadid lõhustatakse bakterite jt mikroorganismide elutegevuse tulemusena.

Mikroelemendid — organismide normaalseks elutegevuseks üliväikestes kogustes vajalikud keemilised elemendid.
Mikrokaart on teksti vôi kujutise fotograafiliselt saadud mikrokujutis (vähendatud 7 - 150 korda) paberil.
Mikrokäsitlus - käsitlus, kus füüsikalised suurused iseloomustavad ainet Ideaalne gaas- lihtsaim gaasi mudel

Mikrokäsitluses on käsitluse järjekord järgmine: ettevõtja → ettevõte → ettevõtte suhtumine ühiskonda.
Mikroskoopia on tundlik, suhteliselt spetsiifiline, kui on näha hargnevaid osaliselt happekindlaid organisme.
Mikrotasand – kodu, lapsevanemad, vanavanemad, õed-vennad jne. Laps on sellest tasandist väga mõjutatud.

Mikro - ja makroökonoomika Kõnealune distsipliin jaguneb kaheks osaks: mikro- ja makroökonoomikaks.
Mikrofilamendid - eukarüootsete rakkude tsütoskeletis leiduvad aktiinist koosnevad kõige peenemad filamendid.
Mikrokeskkond – sisaldab äri toimimist (firma ise, hankijad, konkurendid, vahendajad, tarbijad, huvigrupid)

Mikrotoitained ehk minoorsed toitained on vajalikud inimorganismi bioaktiivsete ainete koostises ja talitluses.
Mikrotoitained on ained mida organism vajab tunduvalt väiksemates kogustes - need on vitamiinid ja mineraalid.
Mikrovormid on küllalt lihtsad ja odavad valmistada ning kasutada, nendest on vôimalik teha paberkoopiaid.

Mikro - ja makroevolutsiooni erinevused: mikroevolutsioon toimub kiiremini ja hõlmab vähem isendeid
Mikroelemendid - elemendid mis esinevad organismides VÄGA väikestes kogustes ja millel on bioaktiivne toime.
Mikroelementideks nimetatakse aineid, mida organism vajab üliväikestes kogustes, kuid on siiski hädavajalikud.

Mikrofilamendid - aktiin, mikrotuubulid – tubuliin, EB3, intermediaarsed filamendid - olenevalt rakutüübist
Mikrotuubulid - tsütoskeletti moodustised, mis osalevad kromosoomide eraldumises mitoosi voi meioosi kaigus.
Mikrotuubulid on põhikomponentideks (koos vaheja mikrofilamentidega) tsütoskeletis, ripsmetes ja viburites.

Mikro - ja makroökonoomika olemus Majandusteooria jagatakse kahte ossa: mikro- ja makroökonoomika.
Mikroelementideks nimetatakse 16 elementi, mida on rakkudes väga vähe, kuid on sellegi poolest väga olulised.
Mikroorganismid on tavaliselt seened ja bakterid, mis arenevad ja kasvavad teatava temperatuuri ja niiskusega.

Mikroorganismid on elusorganismid, keda varustamata silmaga ei näe. Mikroorganismidest suurimad on algloomad.
Mikroskoobid on arenenud alates 15.sajandist. Mida aeg edasi seda täiusklikumad mikroskoobid on leiutatud.
Mikroökonoomika ehk hinnateooria uurib üksiktarbijaid ja ettevõtteid ning nende majanduslike valikute mõju.

Mikrobentos – need on ripsloomad ja muud protistid, fütobentos – põhjas kasvavad taimed ja vetikad.
Mikrogliiarakud - väikesed rakud, mis erutuse(võõrkehad) korral muutuvad liikuvateks, fagotsüteerivateks.
Mikroobivabad organismid on haigustele ülivastuvõtlikud, sest nende immuunsüsteem pole korralikult välja arenenud.

Mikroskoopiliseks põhjuseks on nn. pinnaplasmonid - kulla juhtivuselektronide “gaasi” võnkumised osakeste pindkihis.
Mikrospoor on ühe tuumaga, tema kest koosneb intiinist ja eksiinist, mille vahele tekib kaks õhupõit.
Mikroelement – ORGANISMIDE NORMAALSEKS ELUTEGEVUSEKS ÜLIVÄIKESTES KOGUSTES VAJALIK KEEMILINE ELEMENT.

Mikromaailm – kõik see, mis on seotud elementaarosakestega ( põhiline uurimismeetod on kaudne katse)
Mikroorganismid ehk mikroobid (ka pisikud) on väikseimad organismid, kes on nähtavad ainult mikroskoobiga.
Mikrotasandil - oleneb agregaatoleku molekulide liikumise kiirusest ja molekulide omavahelisest kaugusest.

Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Ehitusturu nõudlus ja pakkumine – tellijad ja töövõtjad
Mikrofilament on peened valguniidid tsütoskeletis MIKROTORUKE seest õõnsad valguniidid tsütoskeletis.
Mikroevolutsioon - populatsiooni geneetilise struktuuri püsivasuunalised muutused (ühe liigi sees toimuv)

Mikrokeskkond – Looduskeskkond – asub soodsal kohal, umbes 25 km Viljandist Võrtsjärve läheduses.
Mikroorganismidel on tähtis osa mulla viljakuse määramisel, eriti oluliseks tuleb pidada mügarbaktereid.
Mikroprotsessoriks nim. ühel või pikk aad# 3 aad arv KK #1. Mikroprogramm koosneb loogikamaatriksid: Kasut.

Mikroskoop on suurendusvahend, millega saab uurida väga õhukesi objekte, mis lasevad valgust läbi.
Mikrosotsioloogia – sotsioloog peab uurima inimeste vahetut suhtlemist ja seda kuidas nad maailma näevad.
Mikrotase – vaadatakse konkreetset indiviidi, püütakse leida, mis üks isik paneb toime kuriteo.

Mikroobiteooria - haiguse tekitajad on mikroobid ning nende hävitamiseks on hügieen esmase tähtsusega.
Mikro - , makro- ja olekuparameetrid MIKROPARAMEETRID MAKROPARAMEETRID OLEKUPARAMEETRID Kehad.
Mikrokiud on tehiskiud ja koosneb ........polüamiidist........ ning ........polüestrist.........

Mikrotoom – masin, mis lõikab uuritava objekti üliõhukeseks ühe raku paksuseks preparaadiks.
Mikrotuubul - päristuumses rakus esinev valguline toruke, mis kuulub mõndede organellide koostisse
Mikroökonoomika ehk teisisõnu hinnateooria – uurime kuidas mõjutavad hinnad turuosaliste käitumist.

Mikroelemendid – on vajalikud vereloomeks, lihas on rohkesti seleeni, mangaani, tsinki ja koobaltit.
Mikro - ja makroelementide uuring; • jääkreostusobjektide põhjaveereostuse järelseire.
Mikroobirakud on peaaegu värvitud ja suure veesisalduse tõttu ei eristu ümbritsevast keskkonnast.

Mikroplankton – klassikaline plankton – sinivetikad jne + ripsloomad, kiirikloomad, astelloomad.
Mikro - ja nanotehnoloogia suurusega robotid suudavad läbi viia salajasi luure toiminguid.
Mikro - evolutsiooniks. 14. Väiksem evolutsioonivõimeline organismirühm on populatsioon.

Mikrofibrillid - on koondunud fibrillideks,mis trahheedest toim vee transport juurestikust võrasse.
Mikrofoobia - bakterid, mikroobid, viirused, haigust põhjustavad patogeenid- spetsiifiline hirm
Mikrokosmiline tasakaal – Õnn peitub inimese sisekosmose ideaalses kooskõlas teda ümbritseva kosmosega.

Mikro - ja makroökonoomika põhikursus, Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool: KÜLIM, 2004.
Mikroelement – keemiline element, mida organism vajab suheliselt väikeses koguses (Fe, I, Mn)
Mikroelemente – vask, mangaan, tsink, koobalt, molübdeen jt. – vajavad taimed üliväikestes

Mikroobe on palju ka nahal, limaskestadel, suuõõnes, hingamisteedes ja urogenitaaltraktis.
Mikroorganismid - kingloom, amööb taimede lagunenud ja poollagunenud jäänused elus ja eluta osa
Mikropaljundus – kõige kallim paljundusviis ning seda tehakse spetsiaalsetes laboratooriumides.

Mikroskoopia on kõrge tundlikkusega, kultuur ka, kui patsienti antibiootikumidega ravitud pole.
Mikrotuuma ülesanneteks on juhtida protsessori tööaega, hallata mälu adresseerimist ning muud riistvara.
Mikroökonoomikast on tuntuimad kulu-, tulu- ja kasumifunktsioon ning nõudlus- ja pakkumisfunktsioon.

Mikrokliima – kujutab endast väikese piirkonna kliimat geograafilises maastikus ja tsoonis.
Mikrokäsitlus – suletud süsteem püüab üle minna korrastatult olekult korrastamata olekule.
Mikroobid on väheaktiivsed, tekitavad vähest hapet ja väikese ensüümilise aktiivsusega.

Mikroreljeef on vähem mätlik ja üleujutused kestavad vähem aega kui lodu kasvukohatüübis.
Mikroreljeef on puude olemasolust tingitud turba ebaühtlase vajumise tõttu tugevasti mätlik.
Mikro - ja makroevolutsiooni tagajärjeks on Maa eluskoosluse e biosfääri kujunemine.

Mikroaerofiilid – on aeroobid, kuid kasvavad madalamatel hapnikukontsentratsioonidel (2–10%).
Mikrobiolelemendid - kuuluvad bioaktiivsete ainete (ensüümid, vitamiinid, hormoonid ) koostisesse.
Mikroparameetrid on füüsikalised suurused, mida kasutatakse aine üksiku molekuli kirjeldamisel.

Mikroprogramm on mikrokäskude jada, mis realiseerib keerukamaid tehteid, näiteks korrutamist.
Mikro - oom millioom oom kilo-oom megaoom gigaoom teraoom petaoom Takistus ja takistid
Mikrokeskkonna tasandilt on tähtsad kliendid, kellega ettevõte soovib luua suhteid, mis kestaksid kaua.

Mikrolai - kasutamiseks ahjus, neahju talub kõrgeid temperatuure Jalanõude märgistused
Mikromaailma täpsuspiirangud - osakese kirjeldamiseks kasutatavad suurused on paarikaupa täpsuslikus seoses.
Mikroparameeter – füüsikaline suurus mida kasutatakse mikro käsitluses aine kirjeldamiseks.

Mikro - ja megamaailmas pole enam rakendatavad kõik klassikalise füüsika seadused.
Mikroevolutsioon –  liigisisesed evolutsioonilised muutused, viib uute liikide tekkeni.
Mikrokiudlapid on suhteliselt uus nähtus ning neid hakati tooma alles umbes 10 aastat tagasi.

Mikrotoitained – mida inimene peab saama väikestes kogustes: sool, vitamiin, mineraalained.
Mikrotoitained - toitained, mida inimene vajab väikestes kogustes(vitamiinid, mineraalained)
Mikrotuubul – Päristuumses rakus esinev valguline toruke, mis kuulub mõnede organellide

Mikro - , Makroäkonoomikia eksamikonspekt Pt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15
Mikro - Väike Keskmine Suur pereettevõte pereettevõte pereettevõte pereettevõte
Mikroelemendid – väga vähe hädavajalikud – Fe,Cu,Zn,Mn,Co,J,Mo,V,Ni,Cr,F,Se,Si,Sn,B,As

Mikroobi isolaat – kui puhaskultuur on identifitseeritud, siis moodustavad mikroobid isolaadi
Mikroobne lehter ehk mikroobne ling on bakteritest ja viirustest läbiminev produktsiooni vool.
Mikroprotsessortehnika - PRAKTIKUM Laboratoorne töö Mikrokontrollerite programmeerimine Assembleris

Mikrotuubulid on õõnsadsilindrilised polümeerid, mis on moodustunud tubuliin dimeeridest.
Mikroökonoomika - ALAST KIRJANDUST Kerem, K., Keres, K., Randveer, M. Mikroökonoomika alused.
Mikrokeskkonda on võimalik kujundada, makrokeskkonna puhul peab ettevõte sellega kohanema.

Mikroparameetrid – ( m0,v,vkk,n) Füüsikalised suurused, mida kasutatakse mikrokäsitluses.
Mikroskoobiga on näha peeneid kollakaspruune, oranžikaspruune või ka värvituid osakesi.
Mikrotorukesed on polaarse ehitusega, sest ühte otsa piirab α tubuliin, teist β tubuliin.

Mikrotorukesed – nendes liiguvad organellid ja need liigutavad kromosoome raku jagunemisel
Mikrokokid — pärast pooldumist üksteisest eralduvad ja üksikutena paiknevad kokid.
Mikroobigeneetika seisukohalt on oluline, et S12 mutatsioonid mõjutavad nonsens suppressiooni aktiivsust.

Mikroorganismid on miksotroofid, so nad võivad ühelt toitumistüübilt üle minna teisele.
Mikroparameetrid - füüsikalised suurused, mille abil kirjeldatakse ainet mikroskoopiliselt.
Mikrotsönoos on näiteks turbasammalde jm. rabataimedega rabastumiskolle siirdesoometsas.

Mikrokeskkond – keskkond, kus organisatsioon toimub, nt konkurendid, kliendid, tarnijad
Mikromaailm - aatomite ja molekulide ja nende koostisosade (elementaarosakeste) maailm.
Mikroparameetrid - nimeta,tähised ja ühikud 4.Makroparameetrid-nimeta,tähised ja ühikud.

Mikroseenteks nimetatakse tinglikult seeni, mis ei moodusta makroskoopilisi viljakehasid.
Mikroskoop – suurendus 20-2000x Koosneb 2st laatsest – objektiivist ja okulaarist.
Mikrosotsioloogia - sotsioloog peab uurima inimeste vahetut suhtlemist ja nende maailmapilti.

Mikroobid on tunduvamalt vastupidavamad radioaktiivsusele kui kõrgemad oraganismid.
Mikroobide elutegevusel on suur tähtsus mullaviljakuse kujundamisel ja ainete looduslikus ringes.
Mikroparameetrid on sellised füüsikalised suurused, mis käsitlevad ainet molekulaarsena.

Mikroprotsessoriks nim. ühel või mitmel integraallülitusel ehk kiibil asuvat protsessorit.
Mikrosotsioloogia - rõhuasetus väiksematele ja vähem abstraktsetele analüüsiühikuutele
Mikro - ja makrokeskkond, • info töötlemine sotsiaalne ja majanduslik surve

Mikro - Väike – Kesk- VKE-d Suur - Kokku (<10) (10-49) (50-249) kokku (250+)
Mikro - traumad stimuleerivad naharakke, mis vastutavad raku kasvufaktori eest.
Mikroevolutsioon – muutused liigi sees tekivad uued allelid, liilide ja alamliikide teke

Mikrokeskkond - kliendid, konkurendid, tarnijad, äripartnerid, kohalikud regulaatorid.
Mikrokiud on kaasaegne kõrgtehnoloogiline kiud, mis koosneb enamasti polüestrist.
Mikroobide varuaineteks on varupolüsahhariidid, rasvataolised ained, polüfosfaadid ja väävel.

Mikroorganismid on jaotunud ebaühtlaselt ka mulla erinevates kihtides, mulla horisondis.
Mikro - ja makroökonoomika • Mikro ja makroökonoomika põhimõisted (7-14)
Mikrokapsel on raku kestaga tugevasti seotud ja teda võib vaadelda rakukesta osana.

Mikrokliima - pesitsemiseks on optimaalne suur õhuniiskus ja soojus üle 20 kraadi.
Mikrokosmos - Inimene on mikrokosmos, väike maailm, mis peegeldab suuremat maailma.
Mikromaailm - aine elementaarosakesed ja nendega toimivad füüsikalised protsessid.

Mikroorganismid on sunnitud saama osa puhkeolekust. Sügavamas kihis tegutseb mullamutt.
Mikroprogrammautomaadi korral on tegemist automaadiga, mis juhib teist automaati, s. o arvutit ennast.
Mikrosatelliidid on lühikesed DNA kordusjärjestused genoomi mittekodeerivas piirkonnas.

Mikrotoitained on need sellepärast et inimesed vajavad nein väga väikestes kogustes.
Mikro - (<10) Väike -(10- Kesk- (50- VKE-d kokku Suur -(250+) Kokku 49) 249)
Mikroevolutsioon - On populatsiooni püsiva suunaga geneetiline muutlikkus, mis tuleneb:

Mikrokiud - omadus tõrjuda pinnalt tagasi niiskust, olles seega ilmastikukindel.
Mikrobiofoobia - hirm mikroobide ees. (vt bakterio-, batsillo-, miso-, verminofoobia)
Mikroelemendid on elemendid, mida organismid vajavad suhteliselt väikestes kogustes.

Mikrokontroller - mikrokiip, milles on peale keskprotsessori veel komponente, näiteks
Mikromaailma - moodustavad inimesest mõõtmtete poolest palju väiksemad objektid.
Mikroskoobi põhiosad on statiivile kinnitatud torus ehk tuubuses olev objektiiv ja okulaar.

Mikroevolutsioon - liigi sisene evolutsioon, populatsioonide muutumine ja kohastumine.
Mikroevolutsioon on evolutsiooniliste muutuste tekkimine liigi sees, viib uute liikide
Mikrokeskkond – need jõud, mis otseselt mõjutavad firma äritoimingute edukust.

Mikrokeskkond on pidevas muutumises, on oluline rakendada tegutsemismehhanismi, mis
Mikroökonoomika – mikroergonoomika, makroökonoomika – makroergonoomika, tervise-
Mikro - ja makrokeskkond turunduses, nende osad ja oska neid ka kirjeldada

Mikroobide arvu on võimalik vähendada ja neid täiesti tappa, olenevalt moodusest.
Mikroorganismidel elusosal – vetikad, bakterid, kuid ka suuremaid a-la mullamutt ja vihmauss.
Mikroskoopia - mikroskoobi all loetakse osakeste arv vastavas suuruste vahemikus.

Mikrosüsteem - esmane keskkond (kõige lähemal isikule- pere, kool, eakaaslased.
Mikrotuubulid on seotud omavahel spetsiaalsete valkude düneiini ja neksiini abil.
Mikro - ja makroökonoomika I - IV. Tallinn 1991 – 1994. Mare Randveer.

Mikro – uurib individuaalset valikut ja seda mõjutavaid majandusjõude
Mikro - ja makroökonoomika uurivad majandusprotsesse erinevas mastaabis.
Mikroevolutisoon - evolutsioonilised muutused liigi sees, viib uute liikide tekkeni.

Mikrofossiil - mikroorganismide kivistised, mis on eristatavad mikroskoobi abil.
Mikroskoopilise e. mikrokäsitluse puhul lähtutakse aine molekulaarsest ehitusest.
Mikrotuubul on valguline toruke, mis kuulub mõningate organellide koostisesse.

Mikro - tasand a) vanemate toetus, b) õppelaen, c) juhutööd, ……..
Mikrobioloogia – uurib mikroorganisme Hingamine ,toitumine,koosnevad rakkudest.
Mikroelemente – Fe, Cl, Mn, Cu, B, Zn, Mo – vajatakse väiksemates kogustes

Mikroelementidest on olulisemad raud, vask, koobalt, tsink, man-gaan, jood ja fluor.
Mikroevolutsioon – evolutsioonilised muutused liigi sees, võib viia uute liikide
Mikrolaine - vaakumkuivati elastsusjõud, põhjustades materjali kuumenemist.

Mikroökonoomika - uurib individuaalset valikut ja seda mõjutavaid majandusjõude.
Mikroelemendid on keemilised elemendid, mida organismid vajavad väga väikestes
Mikroevolutsioon - tagajärjeks on kogu maa elukoosluse ehk biosfääri kujunemine

Mikroobid on peaaegu eranditult antikehade ja nende vahendatud toimete eest
Mikroparasiidid on väikesed parasiidid, keda pole palja silmaga võimalik näha.
Mikro - ja makroevolutsiooni sarnasused: 1. Toimuvad samad protsessid.

Mikroevolutsioon - evolutsioonilised muutused liigi sees, viib uue liigi tekkele.
Mikrolaineahjud – kõik need ja paljud teised seadmed kiirgavad raadiolaineid.
Mikrotuubulid seevastu on alati homopolümeerid (koosnevad ühesugustest monomeeridest)

Mikrogliiarakud on kõige väiksemad, vähaeste tugevalt hargnevate jätketega.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Mikrokeskkond - saab ümber orienteeruda vastavalt turu vajadustele, lihtsalt hõlmatav, analüüsitav, palju saab inimene (firma) ise teha otsuseid ning valida tarnijaid, vastavat kliendigruppi jne. Kuid peab arvestama makrokeskkonnast tulenevate seaduste ja ettekirjutustega.
Mikrokiud - klaasilapp 40x40 4,44 2 18 0,49 Kokku kulu kuus – 25,39 EUR

Mikrokosmiline tasakaal – minu väike maailm on suure maailmaga ideaalses kooskõlas.
Mikromaailm – elementaarosakesed, aatomid, molekulid, elektromagnetlained
Mikroobid on kõige vanemad elusorganismid maal – viirused -> bakterid.

Mikroparameetrid — füüsikalised suurused, mida kasutatakse mikrokäsitluses.
Mikroevolutsioon - populatsiooni geneetilise struktuuri püsiva suunaga muutus.
Mikrokliima uurimine – mikroklimatoloogia uurib erinevate looduslikkude näitaja.

Mikrolüliti tööpõhimõte on sama, mis survelülitil aga ta mõõtmed on väga väiksed.
Mikrosporofüll on munajas, õhuke ja lame, kahe mikrosporangiumiga alapoolel.
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Nõudluse ja pakkumise elastsus

Mikromaailma sündmustele on kvantmehaanika seisukohalt omane teatav tõenäosuslikkus.
Mikroobi tüvi – inglise keeles strain ; moodustavad identseks tunnistatud
Mikroobidele on tähtis vee kättesaadav osa, mitte vee absoluutväärtus.

Mikro - ja makroökonoomika peaeesmärk on aidata firmadel kasumit
Mikro - üksikisik, meeskond, org, ühendused/alliansid, kogukond.
Mikrofauna tähtsus on polaaraladel, tundras ja põhjapoolkera metsadele suurem.

Mikrolülitused on suhteliselt aldid riknema häirete ja ülepingete toimel.
Mikroobid on samaaegselt ka valmimiseks vajalike ensüümide allikaks.
Mikrosotsioloogia – uurib inimeste igapäevaelu ja isikute vahelisi suhteid.

Mikrotuubulid on põhikomponendiks tsütoskeletis, ripsmetes ja viburites.
Mikrotuubulid – valgustruktuurid, mis aitavad moodustada tsütoskeletti.
Mikro - ja makroevolutsiooni tagajärjeks on kogu Maa elukoosluse

Mikroelemendid – kõik need, mida organism saab ööpäevas alla 100 mg.
Mikroelemendid on paljude bioaktiivsete (ensüümid, hormoonid) koostises.
Mikrokiud tähendab eritehnoloogiaga lõhestatud sünteetilist niiti.

Mikrotoitained on vitamiinid ja mineraalained (vaata ka lisa 2 Toitained).
Mikroökonoomika - uurib üksikisikute, perekondade ja ettevõtete valikuid.
Mikroökonoomika - uurib neid tegureid, mis mõjutavad majanduslikke vlikuid

Mikro - ehk siis üksikisiku tasandil on asjad samas halvenenud.
Mikrobioloogia - teadus mikroobidest ja nende põhjustatud protsessidest.
Mikroelementidest on kalatoitudes eelkõige joodi, seleeni, rauda ja tsinki.

Mikroevolutsioon - evolutsioonilised muutused liigi sees; viib uute liikide
Mikro – uurib eraliseisvate majadusüksuste tegude tagajärgi
Mikromaailm - peab vaatama mikroskoobiga, pole palja silmaga nähtav.

Mikro - Makroöko New economy kujunemine öko- noomika noomika
Mikroaerofiilid - kõrged hapniku konsentratsioonid on neile toksilised.
Mikroelementide puhul on võrdselt ohtlik nii nende puudus kui ka üleküllus.

Mikroevolutsioon on populatsiooni püsiva suunaga geneetiline muutlikkus.
Mikrokiud on tehiskiud, tavaliselt polüestri ja polüamiidi segu.
Mikroparasiidid – üldiselt üherakulised või üldse rakutud olendid.

Mikroprogrammjuhtimise põhimõtteid on rakendatud ka robotite ja tööpinkide juhtseadmetes.
Mikrostruktuur on meelevaldne joonis oletatavast materjali struktuurist
Mikrotoom – võimalikult õhukeste preparaadilõikude saamiseks.

Mikroökonoomika - uurib üksikisiku käitumist, kauba või teenuse turgu
Mikroökonoomika lähtepunktiks on üksik majandussubjekt oma kõikvõimalike otsustega.
Mikro - org. Vajab väikestes kogustes,vajalikud organismile.

Mikroevolutsioon on näiteks… Liigisisesed evolutsioonilised muutused.
Mikrokliima ehk õhkkond Virovere lk. 29 lisa siit juurde teooriat.
Mikrokäsk on loogiliste funktsioonide kiibil asuvat protsessorit.

Mikroorganismid on väga tundlikud pH taseme järskude muutuste suhtes.
Mikrotoom – valmistatakse uuritavast objektist üliõhuke lõik
Mikrotuublid on peamiseks struktuuriühikuks ripsmetes ja viburites.

Mikro - ja makroökonoomika peaeesmärk on uurida majandust.
Mikrobioloogid - mikroorganismide (protistide, mikroseente) uurimine.
Mikrofoni membraan on kinnitatud peene söepuruga täidetud anuma külge.

Mikrokeskkonna analüüs – informatsiooni uurimine klientuuri ja konkurentide
Mikrokiip on tilluke,aga sisaldab tuhandeid elektroonikadetaile.
Mikrolaine ahi - kasutatakse asjade sulatamiseks ning soojendamiseks.

Mikroobide paljunemisoht on siis, kui lapsevanem niisutab lapse lutti oma suus.
Mikroökonoomika - uurib väikeste majandusüksuste majanduskäitumist.
Mikro - teadus, jättes välja mulla mikro- org organismid.

Mikrostruktuuri pildid on tehtud kunstlikest materjalidest läbi mikroskoobi
Mikroinjektsioon - sperm süstitakse mikropipeti abil otse munarakku.
Mikrolaineahjude sise - ja välispinnad on metallist, et nad ei kuumeneks.

Mikrolaineahjude ümber on olnud poleemikat alates nende turule jõudmisest.
Mikroobi tüüp ehk variant (serotüpiseerimine, fagotüpiseerimine)
Mikroobid on jaotunud ebaühtlaselt mulla erinevates kihtides.

Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Nõudlus ja pakkumine
Mikrobioloogia – teadus mikroorganismidest Bioloogia teadusharud
Mikrohatud – väikesed karvakesed epiteelirakkude pinnal 30x

Mikrokiud - tolmulapp (erinevad värvid) 40x40 2,41 8 18 1,07
Mikrotoitained on need, vajame päevas milli- või mikrogrammides.
Mikroökonoomika on teadus , mis käsitleb majanduse üksikelemente.

Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Sisendid ja tootmine
Mikrobioloogia on mikroorganismide uurimisega tegelev teadusharu.

Mikroevolutsioon – muutused saavad alguse uute alleelide tekkest.
Mikroevolutsioon – haarab liigi ja populatsioonisiseseid muutusi.
Mikrotsönooside esinemine on seotud erinevustest nende vertikaalstruktuuris.

Mikroorganismid on organismile vajalikud ega põhjusta haiguseid.
Mikroskoop - optikariist üliväikeste osakeste vaatlemiseks
Mikroskoopiliste vetikate on rannikualal ka palju makroskoopilisi tegelasi.

Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Majandussüsteemid
Mikroarvuti on mikroprotsessori baasil realiseeritud arvuti.
Mikrogrupeering - horisontaalstruktuuri osad ühe rinde piirdes.

Mikroskoobis on ristipidi vöödilised tahtele mitte alluvad.
Mikrotoitained on vitamiinid ja mineraalid, ei pea saama palju.
Mikrotuubulid - koostis (NB! tubuliin), geomeetria, polaarsus.

Mikroökonoomiline seisukoht on näiteks eelmisel kuul oli kala hind kõrgem.
Mikroelementidel on väga suur tähtsus organismi elutegevusele.
Mikrogliiarakud - tõelised fagotsüüdid, liikumisvõimelised.

Mikrokeskkond on esmane, milles laps areneb ja saab kogemusi.
Mikrostruktuur on erinev; näiteks puuduvad tallusel juhtkoed.
Mikroväetised – Mo, Mn, Mg, Cu, B ja mikroelementide segud.

Mikroelemendid – Boori sisaldus sõltub lõimisest ja keem.
Mikrokeskkond on vahetu keskkond, kus organisatsioon toimib.
Mikroob - > ainevahetused jäägid ->peremees organism

Mikroobidel on oluline osa inimese kui liigi säilimiseks.
Mikroorganismid on väga tähtsad mulla struktuuri kujundajad.
Mikroparameeter – on seotud molekulide ja nende liikumisega.

Mikrovormideks on mikrofilmid, mikrofiššid ja mikrokaardid.
Mikrobioloogias on siiski kasutusel iga aine jaoks üks nimi.

Mikroobiraku kasvu on raske jälgida, sest rakk on väga väike.
Mikrotoom - et lõigata võimalikult õhukesed lõigud.

Mikro - (μ) 10-6 ühik ise 100=1 kilo- (k) 103 -3
Mikroelemendid - detailsed tööd ja konstruktiivelemendid.
Mikrokomedoonid on aknekollete eelkäijad (vt. lisa 4) [17].

Mikroobidest on kahjulikud ning võivad haigusi tekitada.
Mikroorganismid on jaoutunud ebaühtlaselt kihtidena mullas.
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Turu tasakaal

Mikroevolutsioon – liigisisesed evolutsioonilised muutused
Mikrokapillaarne niiskus on seotud puidu ainega kapillaarjõududega.
Mikroskoobiga vaadates on rakukest näha, kuid rakumembraan mitte.

Mikrotoitained - Vitamiinid, mineraalained, mikroelemendid
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Tootmiskulud
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Sissejuhatus

Mikro - ja makroökonoomikat ja ehitusmaterjale.
Mikrokliima on siiski seadusaktidega reglementeeritud.
Mikrokäsitluses tähendab see osakeste ühtlast jaotumist.

Mikrokäsitluses on aine kui molekulidest koosnev süsteem.
Mikromaailm – arvutatav, makromaailm – mõõdetav.

Mikrotuum - http://en.wikipedia.org/wiki/Microkernel
Mikro - ja makrokeskkonnast tulenevad asjaolud.
Mikro - ja makroelementide mõisted ja näited.

Mikro - ja makroparameetrid, seosed nende vahel
Mikroalbuminuuria – 30-300 mg albumiini 24 tunni uriinis.
Mikrokiudlapid on puhastustehnoloogia uusim töövahend.

Mikroobid on ühed algelisemad elusloomad maa peal.
Mikroseened on keskmiselt mõne mikromeetri suurused.
Mikrotoitainete puhul on määravaks nende sisaldus organismis.

Mikroökonoomia – uurib üksiktarbijaid ja ettevõtteid
Mikro - µ 10-6 µV; µm 2,5 µm = 2,5×10-6 m
Mikro - ja makrokäsitlus moodustavad terviku.

Mikro - ja makrotasandi sotsioloogia erinevus.
Mikro - ja makroökonoomika kursuse materjali.
Mikroelementide liigsus on ohtlikum kui nende mõõdukas puudus.

Mikrokäsitlus on seotud ettevõtte majandusõpetusega.
Mikroprotsessorite leiutamisest on nad kogu aeg kiiresti edasi arenenud.
Mikroreljeef on mätlik. Tegemist on segatoitumisega.

Mikrovõrdlust on keeruline teha ilma makrovõrdluseta.
Mikroökonoomika - uurib üksiktarbijaid ja ettevõtteid.
Mikro - ja makroevolutsioonilised protsessid.

Mikro - ja makroevulutsiooni eraldi protsess.
Mikro - evolutsioonilised muutused liigi sees
Mikroevolutsioon - evolutsioonilised muutused liigi sees

Mikrokokke on väga palju imetajate loomade nahal.
Mikroseente kolooniaid nimetatakse kõnekeeles ka hallituseks.
Mikroskoopia on kasutu, v.a. pimeväljamikroskoopia.

Mikro - ja makroökonoomika omavaheline seos
Mikrogliia rakud on teistest gliiarakkudest väiksemad.
Mikrogliotsüüdid on kesknärvisüsteemi makrofaagideks.

Mikrokliima ülesandeks on kohakliima ja mikrokliima uurimine.

Mikroparasiidid on üherakulised või rakutud olendid.
Mikrotoom on vahend preparaatide valmistamiseks.
Mikro - ja megamaailma füüsika Aineolekud

Mikroevolutsioon - liigisisesed evolutsiooni muutused.
Mikrokerad – sarnanevad ürgsetele bakteritele

Mikroreljeef on keskmiselt kuni tugevasti mätlik.

Mikro - ja makromaailma seadused erinevad.
Mikro - käsu aad- ressi- regis- ter M1 M2

Mikrofossiilid - mikroskoobis nähtavad kivistised.
Mikrokiud on 60 korda peenemad kui juuksekarv.
Mikrolaineahi – mikroaaltouuni Rõdu – parveke

Mikroobid on aeroobsed ja nad vajavad hapniku.
Mikroparasiidid – bakterid, osad seened, viirused.

Mikroskoopia on mittespetsiifiline, mittetundlik.
Mikro - kui ka makroskoopilisi organisme.

Mikro - ja makroeelarvestamise erinevused
Mikro - ja makroökonoomika põhimõisted
Mikrokeskkond on vahetu keskkond, kus org toimib.

Mikrokiud - põrandalapp 50x60 5,24 3 18 0,87

Mikroseente kasvu - ja leviku tingimused ning tõrje.
Mikro - ja makroevolutsiooni sarnasused:
Mikro - ja makroevolutsiooni erinevused:

Mikro - ja makroökonoomika põhikursus.
Mikro - ja makroökonoomika Sissejuhatus
Mikrobioelemendina on vask vajalik ka luukoe tekkeks.

Mikrobioloogia - mikroobide mitmesugused omadused
Mikrolaineahjudes on võimalik toitu ka pruunistada.
Mikrotasand – kodu Makrotasand – ühiskond

Mikroaerofiil – kasvab madalal hapniku konts.
Mikrodeletsioon – nukleotiidipaar langeb välja

Mikrokiud - klaasilapp 40x40 4,44 2 18 0,49
Mikrolaine - taustkiirguse anisotroopiatele.
Mikroobid - bakterid: Zooglea, Pseudomonas,

Mikroorganismides – etanool, butanool ja võihape
Mikroflooras on mesofiilid ja psührotroofid.
Mikroreljeef on tasane kuni nõrgalt lainjas.

Mikrotoitainetest on pohlades erinevaid vitamiine.
Mikro - ja makroökonoomika erinevus.

Mikro - ja makroökonoomika kodutöö
Mikro - ja makrosüsteemid logistikas
Mikrobise toksigeensus - võime produtseerida toksiine

Mikromeeter – üks tuhandik millimeetrist
Mikrorna - d e. miRNA-d (üheahelalised)

Mikrotasandi konflikt – kui lähtume staatusgrupist
Mikrofloora on patogeenidele konkurendiks.

Mikrobioloogia on teadus mikroorganismidest.

Mikrokeha on mikromaailma kuuluv osake.
Mikroorganismide tegevus on sellise põuaga pärsitud.
Mikroskoopia – vanim, väga kiire, odav.


Mikrorelieefil on auk keskmiselt kõrgusel.
Mikroskoopia on ise kuni 400 aastat vana.
Mikrotoitained on ülekülluses toksilised.

Mikrofilmimine – suund luua tagatisfond.

Mikroevolutsioon - liigisisene evolutsioon.

Mikroorganismidel on tsellulaasi ensüümid.

Mikroskoobi ees on tsinksulfaadist ekraan.
Mikrotuublulid on tsentrosoomi koostises.

Mikrokliima on suhteliselt stabiilne.

Mikroorganismideks – baterid ja algloomad.
Mikroskoopia on piiratud väärtusega.


Mikro - ja makromaailma vahel.

Mikroskoobi ehitust on pidevalt täiustatud.

Mikrolained – kuni 45 Mbps kanal.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Mikrotoitained – mida vajame päevas milli- või mikrogrammides (vitamiinid ja mineraalained) ja on vajalikud inimorganismi bioaktiivsete ainete koostises ja talitluses, ensüümide ja hormoonide koostises.