Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Mikro - ja Megagametogenees taimedel . Mikrogametogenees- tolmutera tuum jaguneb mitootiliselt ,moodustades vegetatiivse /sifonogeense/ ja generatiivse /spermiogeense/ raku .Esimene neist täidab enamiku tolmuterast .Kui tolmutera satub emakasuudmele või vastavasse toitekeskonda ,moodustab vegetatiivne rakk tolmutoru .Generatiivne rakk annab mitootiliselt jagunedes kaks spermiumi /isasgameeti/ .Spermiumid moodustuva tavaliselt siis ,kui tolmutera asub tolmukotis.
Mikro - ja makroevolutsiooni erinevused - Mikroevolutsioon toimub kiiremini - Mikroevolutsioonilised muutused hõlmavad vähem isendeid - Mikroevolutsioon tugineb geenialleelide muutumisele ühest vormist teise, makroevolutsioon eeldab uut tüüpi geenide teket - mikroevolutsioon toimub liigi või tema populatsiooni piires, makro on liigist kõrgemal tasemel toimuv
Mikro - ja makrokeskkond turunduses, nende osad ja oska neid ka kirjeldada Makrokeskkonna moodustavad laiemad mõjurid, mida ettevõte otseselt mõjutada ei saa. Oluline on neid siiski teada, sest need võivad muuta tarbijate käitumist ning üleüldiseid keskkonna faktoreid, mis võivad puudutada ka tootmist ja turustamist.

Mikro - e indiviidi tasand – väga tugev seos, eriti vaimse terviseosas (armastus, sõprus) • Meso- e grupi-, kogukonna/paikkonnatasand – mõõdukas seos tõestatud • Makro- e rahvastiku/riigi tasand – tugev sotsiaalse kapitali ökoloogiline efekt õnnelikkuse, eluga rahulolu ja suitsiidide sageduse suhtes.
Mikro - elektroonikat (arvutid). – Hästi arenenud äriteenused: sordi- ja tõuaretus, taimekaitsetööd, maaparandus, veterinaarteenused, saaduste kokkuost, säilitamine, äri- ja teadusnõuanne, turustamine, reklaam, laenutus jne. • Moodne suund: ökoloogiline ehk mahepõllumajandus.
Mikro - ja makroaspekti tähelepanuväärse sünteesiana on Eliase jaoks uue minakontseptsiooni teke otseselt seotud uute ühiskondlike struktuuride tekkimisega. Tsiviliseerumisprotsesside mõistmiseks on vaja mõista nii muutusi isiksuse struktuuris kui ka kogu sotsiaalses struktuuris.

Mikro - ehk absoluutset kõvadust (füüsikalistes suurustes väljendatud) ja suhtelist ehk Mohs’i kõvadust (skaala 1-10). Mohsi kõvaduse aluseks on etalonskaala mineraalid, nende suhteline ja absoluutne kõvadus, sobib välistes tingimustes kasutamiseks, kuid on ikkagi suhteline.
Mikro - ja makro spooride moodustumiseni meioosis . Proovin natuke veel seletada – taimede individeaalses arengus eristatakse kahte faasi- sugulist /gametofaasi/ ja mittesugulist /sporofaasi/. Sugulises faasis olev taim /gametofüüt/ on haploidsete rakkudega ja paljuneb suguliselt.
Mikro - turul toimivad tegurid ja nende mõju kinnisvara korrashoiule ning kavandamisele: Mikro-turu mõjuritena saab vaadelda neid mis seonduvad juba otseselt üksikute ehitistega ning nendes ja nende ümber loodud kinnisvara keskkonnaga.

Mikro - kaalium(k)kloor(cl)naatrium(na)kaltsium(ca)magneesium(mg)raud(fe) makro-hapnik(o),vesinik(h)süsinik(c)lämmastik(n)sosfor(p)väävel(s). Anorgaanilised (mineraalid,H2O,NO3,NH,K,kivimid) vesi,soolad,happedja alused.
Mikro - ja makroparameetrid on omavahel kindlal viisil seotud On kindlaks tehtud, et gaasikoguse temperatuur on võrdeline molekulide keskmise kineetilise energiaga E k . Seepärast öeldaksegi, et temperatuur on molekulide
Mikro - ja makroökonoomika Majandusteadus on sotsiaalteadus, mis uurib majapidamiste, firmade ja valitsuste valikuid piiratud ressursside tingimustes ning nende valikute mõju kogu majandusele.

Mikro - ja makroökonoomika I loeng: Mikro – ja makroökonoomika põhimõisted • Mikro- ja makroökonoomika uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressursse inimvajaduste rahuldamiseks.
Mikro - ja pisiloomad mullavesi MINERAALNE ORGAANILINE mullaõhk kivid, kruus, liiv, savi kõdu, huumus Mulla horisondid: kõduhorisont – koosneb eri lagunemisjärgus olevatest variseosadest.
Mikro - ehk hallitusseened on seeneriiki kuuluvad päristuumsed, heterotroofsed, ainu - või hulkraksed organismid. Seened toituvad juba valmis orgaanilisest ainest, lagundades seda.

Mikro - ehk hallitusseenteks nimetatakse tinglikult seeni, mis ei moodusta makroskoopilisi viljakehasid. Jaotuselt kuuluvad mikroseened enamasti kottseente ja teisseente hõimkonda.
Mikro - ja makroelemendid → mikro- ja makroeelarvutamine Et luua eelarvele karkassi on soovitav välja töötada töödestruktuuri, kus on elemendid hüdraulilises struktuuris.
Mikro - ja makromajanduse vahelise piiri hägusust põhjustab ka see, et makroökonoomilisi tulemusi pole alati võimalik saavutada mikroökonoomiliste aluste agregeerimise teel.

Mikro - ja makroökonoomika Rahanduse olemus Rahandus on teadus, mis hõlmab rahaliste vahendite liikumist ehk teisiti nende moodustamise allikaid ning kasutamise suundasid.
Mikro - ja makroevolutsiooni sarnasused: toimuvad samad protsessid: olelusvõitlus, looduslik 1)valik, kohastumine 2)aluseks on muutused pärilikus infos 3)mitmekesistumine
Mikro - ja makroaspekti tähelepanuväärse sünteesijana on Eliase jaoks uue minakontseptsiooni teke otseselt seotud uute ühiskondlike struktuuride tekkimisega.

Mikro - ja makroparomeetrid Mikroparomeetriteks nim füüsikalisi suurusi, mis kirjeldab ainet keha molekulaartasandil, on seotud molekulide ja nende liikumisega.
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA − Mugavuse tõttu uurivad majandusteadlased üksikisiku, perekonna ja ettevõtte valikuid eraldi nende moodustatud riigi valikutest.
Mikro - ja makroökonoomika õppimine ei tee kindlasti kedagi geeniuseks, kuid sellele vaatamata on oluliste majandusseaduste tundmine abiks igapäevaelus.

Mikro - ja makroökonoomika uurivad, kuidas jaotatakse piiratud ressursse alternatiivsete kasutusviiside vahel, et rahuldada inimeste piiramatuid vajadusi.
Mikro - ja makroevolutsioon on seotud populatsiooniga, mõlemad osalevad evolutsioonilises progressis nagu näiteks positiivses suunas liikuv popultasioon.
Mikro - ja makroökonoomika on kaks mudelit sama uurimisobjekti teaduslikuks käsitlemiseks ning nad ... a) On vastuolus b) nad täiendavad teineteist

Mikro - ja makrokäsitlus: Sellist käsitlust, kus füüsikalised suurused iseloomustavad keha nimetatakse makroskoopiliseks ehk makrokäsitluseks.
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA Majandusteadus jagatakse tüüpiliselt kaheks suuremaks uurimisvaldkonnaks: 1. mikroökonoomika; 2. makroökonoomika.
Mikro - ja makroökonoomika - uurib, kuidas inimesed otsustavad kasutada ühiskonna piiratud ressursse, et rahuldada oma piiramatuid vajadusi.

Mikro - ja makroevolutsiooni erinevused: 1. Mikroevolutsioon toimub kiiremini 2. Mikroevolutsioonilised muutused hõlmavad vähem isendeid.
Mikro - ja makroevolutsiooni võrdlus SARNASUSED: ERINEVUSED: Toimuvad samad protsessid: olelusvõitlus, Mikroevolutsioon toimub kiiremini.
Mikro - ja makroelementide ning huumuse- või orgaanilise süsiniku sisaldus ja koostatakse GIS- põhised veätiskaardid koos andmebaasiga.

Mikro - ja makroeelarvestamine Eelarveliselt jaotatakse ehitusprojekti info hierarhiliselt kõige pealt makro- ja siis mikroelementideks.
Mikro – väike Bio – elu Logos – õpetus Teadus väga väikestest palja silmaga mitte nähtavatest organismidest, mikroobidest.
Mikro - ja makroevolutsiooni sarnasused: toimuvad samad protsessid (olelusvõitlus, kohastumine, looduslik valik), mitmekesistumine.

Mikro - käsitlus on rohkem rakenduslik, sest mikrokäsitluse eesmärgiks on loogiline otstarbekus, toimimisreeglite formuleerimine.
Mikro - ja makroevolutsiooni sarnasused - Toimuvad samad protsessid: olelusvõitlus, looduslik valik, vähem kohastunud organismide
Mikro - bakterid, makro-meie, mega-galaktika 14) Uurimine, kirjeldamine ja seletamine 15) Et teada saada mingi eseme suurust.

Mikro - ja makrovetikad ning sinikud on fotoautotroofid, kes saavad energiat päikeselt uue orgaanilise aine tootmiseks.
Mikro - ja makroökonoomika põhiprobleem on see, kuidas indiviidid kohandavad oma käitumist, et nappusega toime tulla.
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA Majanduses esitatakse kahte käsitlusviisi- mikroökonoomilist ja makroökonoomilist.

Mikro - ja makro (toponüümid.) Kronoloogiline liigitamine – tuleb ette kohanimede ja isikunimede puhul.
Mikro - e. mikrobiometallid (Fe, Sn, Cr, Ni, V, Mo, Co, Mn, Zn, Cu) Eri organismides on neid erinev hulk.
Mikro - ja makroökonoomika Kõnealune distsipliin jaguneb kaheks osaks: mikro- ja makroökonoomikaks.

Mikro - ja makroevolutsiooni erinevused: mikroevolutsioon toimub kiiremini ja hõlmab vähem isendeid
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Ehitusturu nõudlus ja pakkumine – tellijad ja töövõtjad
Mikro - ja makroelementide uuring; • jääkreostusobjektide põhjaveereostuse järelseire.

Mikro - evolutsiooniks. 14. Väiksem evolutsioonivõimeline organismirühm on populatsioon.
Mikro - ja nanotehnoloogia suurusega robotid suudavad läbi viia salajasi luure toiminguid.
Mikro - ja makroökonoomika põhikursus, Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool: KÜLIM, 2004.

Mikro - ja makroevolutsiooni tagajärjeks on Maa eluskoosluse e biosfääri kujunemine.
Mikro - oom millioom oom kilo-oom megaoom gigaoom teraoom petaoom Takistus ja takistid
Mikro - ja megamaailmas pole enam rakendatavad kõik klassikalise füüsika seadused.

Mikro - Väike Keskmine Suur pereettevõte pereettevõte pereettevõte pereettevõte
Mikro - traumad stimuleerivad naharakke, mis vastutavad raku kasvufaktori eest.
Mikro - Väike – Kesk- VKE-d Suur - Kokku (<10) (10-49) (50-249) kokku (250+)

Mikro - ja makrokeskkond, • info töötlemine sotsiaalne ja majanduslik surve
Mikro - (<10) Väike -(10- Kesk- (50- VKE-d kokku Suur -(250+) Kokku 49) 249)
Mikro - ja makrokeskkond turunduses, nende osad ja oska neid ka kirjeldada

Mikro - ja makroökonoomika uurivad majandusprotsesse erinevas mastaabis.
Mikro – uurib individuaalset valikut ja seda mõjutavaid majandusjõude
Mikro - tasand a) vanemate toetus, b) õppelaen, c) juhutööd, ……..

Mikro - ja makroevolutsiooni sarnasused: 1. Toimuvad samad protsessid.
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Nõudluse ja pakkumise elastsus
Mikro - ehk siis üksikisiku tasandil on asjad samas halvenenud.

Mikro - org. Vajab väikestes kogustes,vajalikud organismile.
Mikro - ja makroökonoomika peaeesmärk on uurida majandust.
Mikro - teadus, jättes välja mulla mikro- org organismid.

Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Nõudlus ja pakkumine
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Sisendid ja tootmine
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Majandussüsteemid

Mikro - (μ) 10-6 ühik ise 100=1 kilo- (k) 103 -3
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Turu tasakaal
Mikro - ja makroökonoomikat ja ehitusmaterjale.

Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Sissejuhatus
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Tootmiskulud
Mikro - ja makroparameetrid, seosed nende vahel

Mikro - ja makroelementide mõisted ja näited.
Mikro - ja makrotasandi sotsioloogia erinevus.
Mikro - ja makrokäsitlus moodustavad terviku.

Mikro - µ 10-6 µV; µm 2,5 µm = 2,5×10-6 m
Mikro - evolutsioonilised muutused liigi sees
Mikro - ja makroevolutsioonilised protsessid.

Mikro - ja makroevulutsiooni eraldi protsess.
Mikro - ja makroökonoomika omavaheline seos
Mikro - ja megamaailma füüsika Aineolekud

Mikro - käsu aad- ressi- regis- ter M1 M2
Mikro - ja makroökonoomika põhimõisted
Mikro - kui ka makroskoopilisi organisme.

Mikro - ja makroeelarvestamise erinevused
Mikro - ja makroökonoomika põhikursus.
Mikro - ja makroevolutsiooni erinevused:

Mikro - ja makroevolutsiooni sarnasused:
Mikro - ja makrosüsteemid logistikas
Mikro - ja makroökonoomika kodutöö

Mikro - ja makromaailma vahel.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun