Sõnu seletav sõnaraamat

Metallide rafineerimine – Toodetakse Al, Cu, Ni, Sn jt metalle puhtusega kuni 99,99%. Selleks kasutatakse elektrolüüdina soola lahust (nt. Cu rafineerimisel CuSO4), anoodina puhastamata metalli (nt. puhastamata Cu) ja katoodina puhast metalli (nt. puhas Cu). d. Mõnede kemikaalide tootmine - KMnO4; HClO4; H2O2; Cl2 e. Galvaaniliste katete valmistamine – Galvaaniliste katete valmistamisel puhastatakse kõigepealt detail hoolikalt ning loputatakse siis destilleeritud veega.
Metallide korrosioon - metallide hävimine ümbritseva keskkonna toimel 4Ag + 2H2S + O2 -> 2Ag2S + 2H2O 2Cu + O2 -> 2CuO 2Cu + O2 + H2O + CO2 -> Cu2(OH)2CO3 4Fe + 3O2 -> 2Fe2O3 - oksiidikiht on poorne ja roostetamise jätkumist ei takistad, raud ainsana roostetab Selleks, et peatada raua korrodeerumist, tekitatakse kõrgel temperatuuril tahtlik reaktsioon, kus raud reageerib püsivamaks ühendiks, mis kahjuks küll pole tugeva 3Fe + 2O2 ->t Fe3O4
Metalliline on ioonid, nende vahel Fe, Al, Ca jne. • Läigivad liiguvad elektronid side • Ei lahustu vees • Juhvad elektrit & soojust • Erinevad sulamis-ja keemistemperatuuri • Erinev kõvadus • Madal sulamis- ja Mittemetall lihtainena: Ar keemistemperatuur Molekulvõre Väärisgaasid:O₂, I₂, F₂, võresõlmedes molekulid CO₂, • Pehmed Orgaanilised ained • Lahustuvus vees sõltub kovalentne molekuli polaarsusest ja

Metafüüsika on uurimus sellest, mis on, või mida tähendab mingi asja jaoks olemas olla; mis on oleva asja olemise tingimused, eeldused, põhjused, osad, faasid, aktualiseerimise võimalused, võimalikkuse tingimused, potentsiaalid, jne. Vaadelda võib üksikuid olevaid asju (substantsiteooria), kõiki olevaid asju kokku (kosmoseteooria), või siis olemist ennast kui printsiipi, mida ei taandata substantside või kosmose olemisele.
Metakognitsioon 28 – 30 mitteformaalhariduslikud programmid 92 mittekognitiivsed isiksuse omadused 10 motivatsioon 8, 10, 31, 41 motivatsiooniline sättumus 43 motivatsiooniorientatsioon 46 ego-orientatsioon 45 seesmine 43 valdamisorientatsioon (ka orienteeritus ülesandele või meisterlikkusele) 45 välimine 43 multiintelligentsuse teooria 20 mõtlemine 17, 62 divergentne 33 konvergentne 33 kriitiline 94 loovmõtlemine 126 174 Aineloend
Meta - analyses of studies testing Moscovici’s theory have identified three conformity effects: 1) public influence, in which the individuals behavior is influenced by the views of others, 2) direct private influence, where there is a change in the individual’s private opinions about the issue discussed by the group and 3) indirect private influence, where the individual’s private opinions about related issues change.

Metall - Käesoleval ajal valmistab tööstus erinevaid komposiitmaterjalide konkreetse valmistamisviisi vali- plastkomposiite (klaasplastid, metalloplastid jt.) ja teeb kul peab arvestama seda, et armatuur oleks maat- neist konstruktsioonidetaile: raketikeresid, naftatsis- riksis ühtlaselt jaotatud; armatuuri ei tohi tehno- terne, lennukipropellereid, torusid, spordiriistu, elek- loogiliste operatsioonide käigus vigastada.
Metüültransferaasid – metüülrühmade ülekanne Atsüültransferaasid – atsüülrühmade ülekanne Aminotransferaasid – aminorühmade ülekanne Glükosüültransferaasid – glükosüüljäägi ülekanne Ketotransferaasid – k etorühmade ülekanne Transferaaside süstemaatilised nimetused: Näiteks: ATP : heksoos 6 – fosfotransferaas (heksoosi kinaas), kus ATP in doonor, heksoos on akseptor ning 6 – fosfo on ülekantav rühm.
Metafaas - *kromosoomid liiguvad raku keskossa- tasapinnaliselt- Ekvatoriaaltasand *kromosoomid maksimaalselt kokkukeerdunult * Kääviniidid kinnituvad kromosoomi tsentromeeridele(teine osa kinnikunud tsentrioolidele) Anafaas- *kääviniidid lühenevad *kõigi kromosoomide kromatiidid eralduvad teineteisest(tsentromeerid kahestuvad) * algab kromatiidide lahknemisega ekvatoriaaltasandil ja lõppeb rakupoolustele jõudmisega

Metafaas – homoloogilised kromosoomid pole täielikult teineteisest eraldunud ja liiguvad paarikaupa ekvatoriaaltasandile, tsentromeeridele kinnituvad kääviniidid. Anafaas – kääviniidid lühenevad, homoloogilised kromosoomid lahknevad poolustele. Telofaas – rakumembraan nöördub sisse, kahestub tsütoplasma, tsütokineesi tulemusena moodustub kaks tütarrakku, tsentrioolid kahestuvad, kaks paari tsentsioole.
Metüülelavhõbedal on kõrge aururõhk, seega aine aurustub kergesti. Lisaks sellele on metüülelavhõbe ka rasvades lahustuv, mistõttu võib aine rikastuda orgaanilisse materjali kergemini kui teised mürgised metallid, ja ladestuda sel viisil kiiresti organismide kudedesse kuni mürgiste koguste tekkimiseni. Aine ei ladestu siiski üksnes organismi rasvkoesse nagu orgaanilised klooriühendid, vaid seondub ka proteiinidega.
Metallide sulatamiseks on pöörisvoolu kasutatud füsoteraapias, võnkumiste summutamiseks, mõõteriistadesEndainduktsioon ja induktiivsus Lüliti sulgemisel ja avamisel muutub voolutugevus ning I pooli tekitatud magnetvoog suureneb-väheneb. See indutseerib II pooli Ei. Magnetvoo muutumine mõjutab ka I pooli ennast ind. selles endaind. emj Ee, mis lüliti sulgemisel on vooluallika E-ga vastassuunaline, avamisel samasuunaline.

Metastaas – rakkude liikumine primaarsest kasvajast teistesse organitesse Geneetiliselt muteerunud rakud jagunevad aja jooksul kontrollimatult või keeldub apoptoosist (enesehävitus juhul, kui midagi valesti läheb) Kasvaja areng – kui rakk kasvab ja paljuneb kiiremini kui teised, siis tal on suurem vüimalus ka mutatsioonideks ja see on järjest kiirenev protsess iga kasvu soodustava mutatsiooniga.
Metafoor on kognitiivne mehhanism (kontseptuaalne projektsioon), milles üks kogemuslik valdkond on osaliselt projitseeritud teisele valdkonnale, nii et teine valdkond mõistetakse osaliselt esimese kaudu.
Metallide tootmine - I ja II rühma metalle (nt. Ca, Na) toodetakse sula halogeniitidest (NaCl, CaCl2). Vesilahustest toodetakse Fe, Cd, CO, Zn, Mn, Cu. Al toodetakse sulaboksiidi ja krüoliidi segust (ainult elektrolüüsiga). Kemikaalide tootmine – KmnO4; HclO4; H2O2; Cl2. Metalli rafineerimine ehk metallide puhastamine - see meetod põhineb metallide ja lisandite elektrokeemilispotentsiaali erinevusel.

Metall – mittemetall aatomeid kui neid mahub kristallivõre sõlmpunkti- desse. Enamikul kasutatavatel metallidel on kuubi- Metallid on ained, millel on tahkes olekus line või heksagonaalne kristallivõre: iseloomulik läige, hea elektri- ja soojusjuhtivus ning - ruumkesendatud kuupvõre: Crα, Feα, Mnα, Mo, tavaliselt ka hea mehaaniline töödeldavus, suur V, W β; plastsus ja elastsus.
Metatekst - tekst tekstis, milline lugeja sa oled? Kas nägid valu või ilu? Oleksid turist või Maolin?  Miks selline lõpp? Vanamees oli küll pettunud, võitles ikkagi mariliiniga, mitte haidega, kas haid tapsid vanamehe? Vanamees oli üle.  „inimest saab hävitada, aga mitte alistuma sundida“  Eksistentsialism- peab tunnistama piirt, ei saa võtta kui absoluutset tõde
Metallpeen - materjalidest tähtsamad on : • Naelad tehakse madala süsinikusisaldusega traadist, naelad võivad olla ümmargused või kandilised eritüübilistest naeltest tähtsamad on laiapealised papinaelad, peened sindlinaelad, vintnaelad, püstoli naelad jne. • Puidukruvid on kumer-, lame või kantpeaga, kruvid võivad olla kattekihita, kroomitud, tsingitud või fosfaaditud.

Metafoor - on kõnekujund, troop, mille käigus kantakse ühe nähtuse või objekti omadused või tunnused sarnasuse alusel üle teisele, nõnda et põhikujutluse (nt noorus, päike) asemele tekib uus, asekujutlus, mis ongi metafoor (elukevad, sinitaeva silm - K. J. Peterson). spekulatiivne grammatika - küsib grammatikateooria ja tegelikkuseteooria vahelise seose järele.
Metastaas e. vähisiire. Stress on keha ja meelte vastus organismile esitatud kõrgendatud nõudmistele ning valmisolek tekkinud ohu ning suure koormuse tingimustes tegutseda.
Metaan on tähtsuselt teine kasvuhoonegaas, mille osa kasvuhooneefekti tekitamisel globaalsel kliimamuutuse tasandil hinnatakse 20%-le. Metaani kogus atmosfääris on tööstusrevolutsioonieelse ajaga võrreldes suurenenud 145%. Metaani põhilised allikad on põllumajandus, olmeprügilad, heitvesi ja heitvee töötlemine ning loodusliku gaasi tootmine ja jaotamine.

Metaphorical speaker - meaning. He does argue, contrary to Searle’s view, that what some metaphors convey is not propositional at all. But the biggest disagreement is over rules, principles and cognitive mechanisms, Davidson stoutly denying any and Searle eagerly proposing quite a few. So let us see how Searle might rebut Davidson’s two arguments against “metaphorical
Metabolism on peenreguleeritud biomolekulide lammutamine ja biosüntees tagamaks organismi elutegevuseks vajalikke sisetingimusi( homeostaasi). Metabolismi integratsiooni iseloomustavad: - radadevahelised sõlmpunktid, üleminekud( metabolism on võrgustik) Võrksus lubab alternatiivseid kulgemisvõimalusi( metaboliit võib anda produkti läbides erinevaid radu);
Metafüüsika – mis alguses oli? Kas maailma aluseks on mateeria või idee? Epistemoloogia – kuivõrd on maailm tunnetatav? Das Ding an sich (Kant) – saame hästi rääkida maailmast ainult nii, nagu meie seda näeme, mitte nii nagu tegelikult on. Aksioloogia – eetilised küsimused, ühiskonna ja inimese suhe, miks mõni asi on väärtuslikum kui teine jne.

Metaboolne rada on kõigil süsivesikutel ühesugune peaaegu raja viimaste reaktsioonideni, kus võib toimuda lahknemine erinevatesse lõpp-produktidesse. Biokeemiliste radade lõpptulemuseks on orgaanilised happed (piimhape), alkoholid (etanool) ja CO2, aga ka teiste ühendite teke, kuid seda erinevates vahekordades erinevate radade ja lähteproduktide puhul.
Metafaas – kromosoomid paiknevad ekvatoriaaltasandile; anafaas – eralduvad tütarkromatiidide tsentromeerid ja tütarkromatiidid liiguvad poolustele, liikumine toimub mikrotuubulite lühenemise tulemusena; telofaas – kromosoomid on liikumise lõpetanud ja mikrotuubulid jagunevad laiali, moodustub tuumamembraan, tsütokines ja rakk jaguneb pooleks.
Metanool ehk metüülalkohol (mitteteadusliku nimega “puupiiritus”) on kõige lihtsam alkohol valemiga CH3OH. Metanool on kergesti lenduv värvitu mürgine tuleohtlik kerge alkoholilõhnaga vedelik. Metanool ise ei ole ohtlik, kuid mürgised on selle lammutamisel organismis tekkivad ained sipelghape ja formaldehüüd, tekitades eluohtliku seisundi.

Metatasandit – koos õpilasega tuleb kavandada kõiki protsessi etappe, seada neile ajalised piirid (lähtudes koolis kehtestatud ajakavast) ja selgelt sõnastatud ootused, samuti juhendaja ootused juhendatavale ning juhendatava ootused juhendajale ning meetodid kavandatu järgimise hindamiseks ja vajadusel tulemust tagavate meetmete kasutuselevõtuks.
Metall –  võib­olla midagi elavhõbedasarnast. Kalifornias Lawrece Livermore’i  Rahvuslikus Laboratooriums on uurijad küll suutnud imepisikesel hulgal  kaduvvväikeseks ajavahemikuks valmistada metallilist vesinikku, ent see aine pole  ette nähtud meie maailma ja nii esineb ta ainult hiidplanedi südames.
Metüül - 2 Di Etaan Etüül - 3 Tri Propaan Propüül Tsüklopropaan 4 Tetra Butaan Butüül Tsüklobutaan 5 Penta Pentaan Pentüül Tsüklopentaan 6 Heksa Heksaan Heksüül Tsükloheksaan 7 Hepta Heptaan Heptüün Tsükloheptaan 8 Okta Oktaan Oktüün Tsüklooktaan 9 Nona Nonaan Nonüün Tsüklononaan 10 Deka Dekaan Deküün Tsüklodekaan

Metallehistöö on traditsioonilistest materjalidest (kuld, hõbe jt. metallid ning vääriskivid) ja kaasaegsetest materjalidest (plast jms.) väikevormide valmistamine inimkeha või ruumi kaunistamiseks. • Keraamika Keraamika (kreeka keramos 'savi') on üldtermin, millega tähistatakse põletatud savitooteid ja portselani. • Puitehistöö
Metabolism – organismi biokeemilised protsessid, mis tagavad aine- ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga Metabolism jaguneb kaheks: assimilatsioon (organismis toimuvate sünteesiprotsesside kogum; N: valgussüntees ja fotosüntees) ja dissimilatsioon (organismis leiduvate lagunemisprotsesside kogum; N: süsivesikute lagundamine).
Metamorfoos - arengu hormonaalne taasaktiveerimine (reguleeritakse kilpnäärme poolt) Elustiili muutuseks on vajalik ka morfoloogiline muutus: see lubab nt amfiibidel minna üle veeliselt eluviisilt maismaalisele -Vastse vormil on teine ülesanne kui valmikul (liblika rööviku ül on toitumine ja kasvamine, valmiku ül aga paljunemine)

Metaboliit - vaheprodukt haustor – muundunud hüüfid(seeneniidid) sporangium – eoslad, leivad pinnal tekivad spetsiaalsed hüüfid, millel arenevad eoseid kandvad eoslad mükotoksiin – mõned toiduainetel kasvavd seened võivad eristada inimesele mürgised ühendid ehk mükotoksiine hüüf - seeneniit mütseel - seeneniidistik
Metüülradikaale on 3 , seega trimetüül Metüülid paiknevad 2., 2. ja 5. Peaahela C juures, seega 2,2,5- Kokku : 2,2,5-trimetüülheksaan
Metüülhüdroksüpropüül - tselluloos, titaandioksiid (E 171), raudoksiid (E172), makrogool 400  Manustamine: Suukaudne 1-3x päevas  Hind: 92.- Kelasin FE  Rauasisaldus: 9mg  Lisandid: maisitärklis, maisi maltodekstriin, mikrokristalliline tselluloos, riisitärklis, raudaminohappekelaat 9,0%, emulgaatorina magneesiumstearaat.

Metall on plastiline, seega kergesti töödeldav ja võimaldas sepistada väga erineva kujuga esemeid. Kõige plastilisemad metallid on kuld, hõbe, vask, tina Enamik metalle on hõbevalged, raud on mustjas hall, kuld - kollane, vask -roosakaspunane ja veel mõned on valkjad , ainult helgivad kas sinkjalt või kollakalt.
Metafoor - on kõnekujund, troop, mille käigus kantakse ühe nähtuse või objekti omadused või tunnused sarnasuse alusel üle teisele, nõnda et põhikujutluse (nt noorus, päike) asemele tekib uus, asekujutlus, mis ongi metafoor (elukevad, sinitaeva silm - K. J. Peterson). Dionysios Thrax - hellenismiajastu grammatik.
Metaan ehk maagaas: CH 4 Lihtsaim süsivesinik ehk vaid süsiniku ja vesiniku aatomitest koosnev ühend Värvuseta, lõhnatu, maitsetu gaas Lisatakse tuntava lõhnaga lisaaineid, ei vältida õnnetusi Vees lahustub hästi vähe Õhust kergem Põleb hästi, kasutatakse majapidamisgaasina: CH + 2 O à CO + 2 H O 4 2 2 2

Metallosad kolla - rohelise värvusega kaitsejuhi kaudu elektrikilbi maanduslatiga. Kui elektritarviti metallkere satub isolatsioonirikke tõttu pinge alla, kulgeb rikkevool kaitsesoone kaudu maanduseni, korkkaitsme sular põleb läbi või automaat lülitab voolu välja ja eraldab rikkis seadme automaatselt elektrivõrgust.
Meta - tag stuffing (võlts meta andmete täidis) • Doorway pages • Article spinning (artiklide varastamine)
Metalli hüdroksiid ehk leelis. Leekide värvused: Li - punane, Na – kollane, K- kahvatulilla, Rb, punakas-lilla, Cs- sinine.

Meta - aramiidkiududel (kuulsaim bränd - "Nomex") on kõrge termiline stabiilsus. On võimalik töötada pikka aega 250 ° C juures, lühikest aega (mõned sekundid) võib temperatuuri tõsta kuni 400-500 ° C. Aramiid põleb hapnikku atmosfääris, kui hapnikku konsentratsioon on ebapiisav, kustub kiud ära.
Metabolism - ainevahetus keemiliste muutuste ribonukleotiididejääkidest:A;G;C;U Heteropolüoosid-koosnevad korduvatest kogum,organismi elutegevuse aluseks,hõlmab: Liberiinid-stimuleerivad hüpofüüsi vastavate disahharidsetest „plokkidest“ Olulised seedimist, imendumist,rakus toimuvaid hormoonide vabanemist.
Meta - data to allow RCDS usage; • Familiar chart display; • Issued by Hydrographic Offices according to IHO S-61 Standard; • Most routine navigation tasks achievable on the paper chart can be accomplished with the use of RNCs in RCDS; and • Updates are regularly supplied in line with the paper chart.

Metallide oksiidid on nõrgalt aluselised (nt. CrO, FeO, NiO jt). Nõrgalt aluselistele oksiididele vastavad hüdroksi did vees praktiliselt ei lahustu Happeline oksiid on oksiid, mis reageerib kas: – alusega, moodustades soola ja vee, – veega, moodustades vastava happe või – aluselise oksiidiga, moodustades soola.
Metall - laminaat........................................................................................................................... 8 Suunatud kiududega plaat (Oriented Strand Board- OSB)......................................................... 8 Laminaati võib kombineerida erinevate materjalidega.
Metapoolne alkaloos – harva esinev, põhjustatud happeliste ühendite ülemäärasest kehast väljaviimisest või leeliste kuhjumisest ( äge ja kauakestev oksendamine, soola liigne sissevõtmine, karbamiidi- ja ammooniumiühendite liigne söötmine, diureetikumid, mäletsejalistel libediku nihkumine, hüpokaleemia).

Metafüüsika – olemisele lähteprintsiipe ja algpõhjusi ( nt keha ja vaimuprobleem – kas on olemas materiaalne keha ja/või mittemateriaalne hing). Tahtevabaduse probleem – 2. Epistemoloogia – ehk tunnetusõpetus (nt mis on teadmine). Mis on teadmiste allikad – meeled, mõistus, intuitsioon, ilmutus.
Metanaal on metaani ja teiste süsinikuühendite oksüdeerumise ehk põlemise vahesaadus ning seda leidub näiteks metsatulekahju suitsus, auto heitgaasis ja tubakasuitsus. Metanaal võib tekkida ka päikesekiirguse ja hapniku mõjul atmosfäärimetaanist ja teistest süsivesinikest ja saada osaks sudust.
Metaan - CH₄ Põleb sinise leegiga: CH₄ + 2O₂ > CO₂ +2H₂O • Maagaasi koostises 60-90% • Kasvuhoonegaas • Vähemürgine • Narkootilise toimega • Lämmatav gaas • Kasutatakse kütusena ja vesiniku tootmises • Transporditakse torujuhtmetes, vedelgaasi tankerites, veoautodega.

Metaan on maagaasi põhiline koostisosa . Metaani leidub Ka mitmesugustes gaasides , mis tekivad orgaaniliste ainete lagunemisel ilma õhu juurdepääsuta (soogaas ) . Kasutatakse gaasilise kütusena . 12. Metaani põlemise võrrand CH4+202CO2+2H2O 13. Nimeta süsiniku oksiide , nende valemid.
Metallil on võimalik stantsivaost, soovitatavalt pärast selle kõikide uurete täitumist, väljuda vaid spetsiaalsesse kitsasse kraadisoonde (sele 2.11). Vormstantsimise iseärasused, sepistamisega võrreldes, on järgmised: 1. Stantsitud Sele 2.10. Sepistus- ja vormstantsimisseadmete skeemid.
Metalli erijuhtivus on määratud vabade elektronide kontsen- tratsiooniga n ja nende liikuvusega: σ=n ⋅ µ n ⋅ e , kus e on elektroni laeng (1,6·10-19 C). Suurima juhtivusega metallid on hõbe ja vask, nende erijuhtivused on: Ag 6,8·107 S/m Cu 6,0·107 S/m Need on puhaste metallide erijuhtivused.

Metaan ch4 - värvusetu, lõhnatu õhust kergem gaas - maagaasi põhikomponent, mida kasutatakse kütusena., eraldub märgaladest, eriti riisikasvatustest (28%); paiskub õhku ka koduloomade (nt veiste) väljaheidetest (29%), eraldub prügilatest (10%); moodustub rohkesti ka soodes ja rabades.
Metüülamalonüül - • ratsemaasid, epimeraasid rühmade molekulisisene ülekanne isomeeride CoA mutaas • isomeraasid tekkega) • osa mutaase 6. Ligaasid Sünteesreaktsioonid ATP jt otsesel osalusel Püruvaadi • süntetaasid karboksüülimine sünteesi käigus kaboksülaas • karboksülaasid
Metalliline on keemilise sideme tüüp, mis moodustub negatiivsete vabade elektronide ja positiivsete metallioonide vastastikuse tõmbumise tulemusena metallis 31) amfoteerne oksiid- on oksiid, millel on nii happelise kui ka aluselise oksiidi omadused, kuid need avalduvad väga nõrgalt.

Metallitööndus - Vaseveski Narvas rootsi ajal 2) Paberitööndus - Tallinna paberimanufaktuur, Räpina paberivabrik 3) Klaasitööndus - Hüti klaasimanufaktuur, 4) Ehitustööndus - mõisate juurde rajatud telliselöövid ja lubjaahjud 5) Puidutööndus/metsatööndus - saeveski Narvas
Metalsed katted on näiteks tsink, kroom, raud jt , mittemetalsed katted on värvid, plastid, fosfaadid jt. Elektrokeemiline korrosioon tekib metallidel nende kokkupuutel voolu juhtivate vedelikega (elektrolüütidega). See korrosioon sarnaneb oma olemuselt galvaanielemendi protsessiga.
Metakeel - uurimise kirjelduses kasutatav keel minimaalpaar- fonoloogilise opositsiooni kindlakstegemiseks vajalik sõnapaar, mille liikmed erinevad teineteisest häälduslikult vaid ühes punktis ning mille liikmeil on erinev tähendus mitteverbaalne suhtlus- žestid ja miimika

Metall - lehtprojektsioonkeevitus • Varrastüüpi toodete nagu poldid ja tõukurite (nõelad) projektsioonkeevitus • T või ristikujuliste liidete ja samuti ka nagade, torustabilisaatorite ja tugede projektsioonkeevitus • Risttraatkeevitus on projektsioonkeevitusprotsess
Metalli tootmine – energia kulub, osake oksüdeerub, metalliioon liidab elektrone 1. Raua(malmi) saaminekõrgahju protsessis = raua redutseerimine Fe 23+O3 + 3CO -> 2Fe + 3CO2 2. Aluminotermia – alumiinium on aktiivne metall ja vähemaktiivsetest (kuumutamisel) tõrjub teise välja.
Metalliside - Kõige tüüpilisemad metallisidemega elemendid on leelismetallid, kuid MS esineb kõigis metallides, sulamites ja metalliitides.Metalliside (MS) on keemiline side, mis on tingitud nn. elektrongaasi vastastoimest kristallivõre positiivselt laetud ioonide skeletiga.

Metallisoonega on hakatud horisontaalselt kaevama käike kõrvale, nii kaugele kui võimalik. Käigu sisselangemise vältimiseks ehitati käikudesse sambad lae ja seinte toetuseks, kuigi on juhtumeid, kus sellest hoolimata on siiski lagi sisse langenud ja inimesed enda alla matnud.
Metall - leht kaitseb, tekib β lagunemisel, kui elektron lendab laenguga tuumast ja selle ümber kihtidena paiknevatest välja tuumast ja tuumast muutub prooton γ kiirgus- elektronidest* 99,95% aine massist asub tuumades *1mm elektromagnetlainetus, kõige läbitungivam.
Metall - Metallideks nimetatakse keemilisi elemente, millel on vabu elektrone ja mis tahkes olekus moodustavad niinimetatud metallilise võre, mis annab neile iseloomuliku metallilise läike, hea elektrijuhtivuse ning soojusjuhtivuse ja on ka enamikus hästi sepistatavad.

Meta - aramiidist valmistatakse nii skafandeid, kui ka näiteks tuletõrjujatele, rallisõitjatele, 3 http://cdn4.media.cyclingnews.futurecdn.net/2010/07/06/2/reynolds_rzr_46t_kevlar_600.jpg (30.11.2011) keemiatööstuse töötajatele ja elektrikutele kaitserõivaid.
Meta - JA DÜSFUNKTSIONAALNE SÜSTEEM: gadget´id ja robotid Analüüsinud asju nende objektiivses (paigutus ja “keskkond”) ja subjektiivses (kollektsioon) süstematiseerimises, pöördutakse nüüd nende konnotatsioonide välja, so nende ideoloogilise tähenduse
Metaboliidid on rohkem vesilahustuvad kui põhitoksiin, mistõttu seedetraktis imenduvad vähe, toimub intensiivne väljutamine enterohepaatilise süsteemi ja uriiniga. Sooles imendunud ZEA muundub α-zearanelooliks ka maksas ensüüm hüdroksüsteroid hüdrogenaasi toimel.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Metanool e. puupiiritus CH3OH a) Füüsikalised omadused – värvitu, terava lõhnaga vedelik (imal) –veest kergem –lahustub hästi vees –väga mürgine, mürgitus võib tulla ka naha kaudu b) Keemilised omadused –vesilahus on neutraalne, sest alkoholi OH rühm ei muutu vees lahustumisel iooniks – põleb, tekib süsihappegaas ja veeaur CH3OH+1,5O2=CO2+2H2O/*2 2CH3OH+3O2=2CO2+4H2O c) Kasutamine – värvide ja lakkide valmistamiseks – mudelite kütusena.
Metafüüsika – kas kõik olemas olev saab taandada mingile ürgalgsele või elemendile  Keha- ja vaimuprobleem – ka keha ja hing saab samastada või tuleb neid eristada  Tahtevabaduse probleem – kas inimene saab tegelikult olla vaba või on see ainult illusioon
Metallvarred on kas üheosalised või reguleeritava pikkusega (teleskoopvarred). Enamikule metallvartele saab külge ühendada erinevaid liigendeid ja töövahendihoidikuid Töövahendi vars - ulatub töötajale ninani, et ta töötades ei pea olema küürus ega kummargil.

Metafaasis on nähtavad kromosoomide ja kromatiidi anomaaliad (kromatiid – üks kahekordistunud DNA poolest, mis tekib raku jagunemise ajal). Kromosoomide anomaaliad tekivad, kui rakk saab kiiritust varases interfaasis, enne seda kui kromosoomiaine on kahekordistunud.
Metallidest on nad päris erinevad ja seda peamiselt ehituses, kus kõik aatomid on omavahel ühendatud (ei jää sellist vaba ruumi nagu metalli kristallis, kus elektronid saaksid vabalt liikuda). Lisaks on nende omavahelised erinevused on palju suuremad kui metallidel.
Metallisulamist südamikel on kõrge eritakistus ning need koosnevad õhukestest plaatidest (plekkidest). Sellele vaatamata on nende küllastust tekitav magnetiline induktsioon palju suurem kui ferriitidel, kuid see ei oma tähtsust, sest magnetvoogu piiravad rangelt pöörisvoolukaod.

Metallvorm on lahtivõetamatu või lahtivõetav valuvorm, mis valmistatakse malmist, vahel ka tööriistaterasest. Seda meetodit kasutatakse piiratud massiga (mõnisada kg) valandite tootmiseks suhteliselt madala sulamistemperatuuriga metallidest (Al-, Mg-, Cu-sulamid).
Metaan - CH4 C(süsinik)- neli sidet 2) etaan- C2H6 N(lämmastik)-kolm sidet 3) propaan- C3H8 O(hapnik)- kaks sidet 4) butaan- C4H10 H(vesinik)-üks side 5) pentaan- C5H12 6) heksaan- C6 H14 7) heptaan- C7 H16 8) oktaan- C8 H18 9) nonaan- C9 H20 10) dekaan- C10H22
Metalli aatomiehitus - enamasti on metalli aatomite väliskihi elektronide arv väike, tavaliselt 1-3, kõige sagedamini 2. Metalli aatomid on suhteliselt suurtebmõõtmetega, aatomite väliskihi elektronid on tuumast küllalt kaugel ja tuumalaengu mõju neile pole kuigi tugev.

Metallilisem on side. Teisiti öelduna see tähendab, et seda vabamad on valentselektronid metallis. Kõrgeimat astet metalliline side on iseloomulik leelismetallidele, mis omavad vaid ühe valentselektroni ülalpool väga stabiilset inertgaasi elektronkonfiguratsiooni.
Metaani segu on plahvatusohtlik. 3. Metaani leidub kõikides looduslike gaaside koostises (maagaas, naftagaas, soogaas). Metaan on vees praktiliselt lahustumatu, enamike hapete ja leelistega ei reageeri, alkaanid võivad olla nii gaasilises, tahkes kui vedelas olekus.
Metakeel on keel, milles räägitakse sõnaraamatu kasutajaga ehk siis selles keeles pannakse kirja eriala-, stiili-, grammatikamärgendid, kommentaarid jms. Metakeel võiks olla esimene tunnus, mille järgi otsustada, miskeelsele kasutajale sõnastik on mõeldud.

Metaboolsed rajad e. ainevahetuse teed jmt). • Taksonoomiline mitmekesisus (liigiline mitmekesisus, aga ka kõrgete taksonite oma: perekonnad, alamliigid jt) • Ökoloogiline mitmekesisus: kooslused, elupaigad, ökosüsteemid, protsessid, ka kultuuriline mitmekesisus.
Metallurgia - tegeleb metallide kaevandamise , maagi rikastamise ja sulatamisega Metalli saab maakidest ja vanametallist(peamiselt kõrgelt arenenud riigid) Enamik maake rikastatakse(vabanetakse lisaainetest), metall sulatatakse ja valmistatakse erinevaid sulameid.
Metallurgia - tööstus kus töödeldakse metalli maaaki redutseerimiseks 1)H2 (vähemaktiivse metalliga) CuO+H2-> Cu+H2O 2)süsinik või CO PbO2+2C->Pb+2CO 3)Al(vähem aktiivse metalliga) fe2O3+2Al->2Fe+Al2O3 4)elektrolüüs(alalisvooluga)(väga aktiivse metalle)

Meta - faas • Rakukeskosas on kahekromotiidsed kromosoomid • Kormosoomide arv on kõige kergemini loendatav • Tsentrioolid on raku poolusel • Käeviniidid kinnituvad ühelt poolt tsentrioolidele, teiselt poolt kromosoomide esmase soonise piirkonda.
Metallide elektronegatiivsus on väiksem, kui mittemetallide elektronegatiivsus.
Metallpeen - mat.-st tähtsamad on: -naelad tehakse madala süsiniku sisaldusega traadist,võivad olla ümmargused või kandilised,ermõõtu jne. -puidukruvid on kumer-,lame-või kantpeaga,võivad olla kattekihita ,kroomitud,tsingitud. -eriotstarbelised kruvid.

Metalne – metallid • Metallide aatoimid paiknevad üksteisele nii lähedal, et väliskihtide orbitaalid osaliselt kattuvad • Väliskihi elektronid hakkavad liikuma kiiresti ühe tuuma mõjualast teise juurde ja nii üle kogu kristalli • elektrongaas
Metalloksiid - väljatransistoride (SFET-transistoride) tehnoloogia võimaldas 1996. aastal väga madala avatud oleku takistusega (neelu ja lätte vahelise takistusega), kuid madalate pingetega (UDS max < 100 V, RDS < 6 mΩ, UDS = 30 V) transistoride tootmist.
Metallurgia - , jm tööstusts, meditsiinis jm. Hapnikku leidub väga paljudes ühendites (näiteks oksiidid, happed, alused, soolad, aga ka paljud orgaanilised ühendid). Lihtainena esineb hapnik kahe allotroopse teisendina: dihapnik ja trihapnik ehk osoon.

Metallkelaat - afiinsuskromatograafia ehk immobiliseeritud metalliiooni afiinsuskromato- graafia (IMAC, immobilized metal ion affinity chromatography,) põhineb aminohapete tugevale interaktsioonile metalliioonidega koordinatiivsete sidemete tekkimise kaudu.
Metanool - CH3OH-puupiiritus:puidu uutimine ja süsinikoksiidi redetseerimisel katalüsaatorite abil;lahustite koostis osa; surmavalt mürgine funktsionaalsed rühmad-heteroaatomeid sisaldav rühm(ka C,N,O või Hal), mis on seotud tüveühendi ahelasse;
Metaanhüdraat on rikkalik energiaallikas, seda võib võtta ka kui tuleviku potentsiaalse kütusena. Üsna tagasihoidlikes hinnangutes ületavad metaanhüdraadi varud ülejäänud fossiilseid kütuse (kivisüsi, nafta, maagaas) varusid kokku ligi kaks korda.

Metallide elektritakistus on põhjustatud suunatult liikuvate vabadeelektronide ja kristallivõre võnkuvate ioonide vastastikmõjust.Juhi elektritakistus on 1 oom,ühiku tähiseks on Ω.Kui juhi otstele on rakendatud pinge 1 volt korral on voolutugevus juhis 1 amper.
Metafaas - homoloogilised kromosoomid ei ole veel täielikult teineteisest eraldunud ja liiguvad paarikaupa ekvatoriaaltasandile.Kromosoomide ristsiire-homoloogiliste kromosoomide paardumine,mille käigus nad vahetavad omavahel võrdse pikkusega osi.
Metafoor - klaasajastu koridor; nooljas leekkeel; küsimussammastik; 4. Isikustamine ehk personifitseerimine- linn, mis ühel hetkel ärkab, möirgab, lööb kui kohisema; süü seisis, selge ja sale, ta ees ning sirutas käsi; pimedus embab ta keha.

Metüüloranz – happelises punane, aluselises kollane
Metabolismi tundmaõppimine on võimaldanud senisest tundlikumate biomarkerite välja töötamist, mis põhinevad mõne makromolekulaarse molekuli seondumisel mükotoksiini või selle metaboliidiga organismis, misjärel molekul vereproovis või piimas detekteeritakse.
Metafaas – ümberkombineeritud kahekromatiidilised kromosoomid paigutuvad rakkude keskossa. Teine anafaas – rakkudes toimub ümberkombineeritud kahekromatiidiliste kromosoomide lahknemine – poolustele jõuavad ühekromatiidilised kromosoomid.

Metallurgia - ,paberi-,tselluloositööstused,prügipõletus.Miks on aniliinil aluselised omadused väiksemad, kui etüülamiinil? Lämmastiku vaba elektronpaar on delokaliseerunud, seega on aniliini aluselised omadused nõrgemad, kui etüülamiinil.
Metall - , raud- ja tinanõudega; riiulid on kaetud gofreeritud paberiga; veidi paremal kolm neljandikku suurest võlvitud kahe poolega klaasuksest, mille tagant paistab Amoriga purskkaev, õitsevad sirelipõõsad ja püramiidikujulised paplid.
Metallmaatriksi on kunstlikult viidud või tekitatud ja seal ühtlaselt jaotatud disperssed osakesed. Dispersse faasina kasutatakse tavaliselt karbiide,oksiide,nitriide jt. Armatuur viiakse sisse legeerimise teel või tekib termotöötluse tulemusena.

Metalli struktuur on polükristalliline(joon.3.1 a),kusjuures üksikud kristallid on üksteise suhtes orienteeritud erinevalt(joon 3.1 b).Survetöötlemise tulemusena võivad kõik kristallid saada ühesuunalise orientatsiooni-tekstruktuur.(joon.3.1 c)
Metafüüsikas on koos kaks aspekti: filosoofia kui imestamine, pidev püüdlemine ilma lõppu jõudmata ja süsteemsuse, lõpetatuse iha (mis vahel varjutab ka imestamist). Metafüüsiline filosoofia on alati holistlik, tervikut haarata püüdev.
Metaanhüdraat on teadlastele veel üpriski tundmatu aine, pole teada selle kõiki ohtusid ning tundmatud on ka kaevandamise tehnoloogiat, see tõttu ei saa veel kindlalt määratleda, kas metaanhüdraat on oht keskkonnale või tuleviku kütus.

Metallitükk on keeratud nummerdatud paberisse (märkida üles number). Võtta metall paberist välja ningmähkida filterpaberisse (mitte väga tihedalt, sest paber peaks katse käigus avanema). Teha filterpaber märjaks destilleeritud veega.
Metüül tert - BUTÜÜLEETER ehk MTBE CH3OC(CH3)3 MTBE on kõige suuremas koguses toodetav eeter (1999. aastal 20 miljonit tonni). Seda kasutatakse antidetoneeriva (oktaanarvu tõstva) lisandina ökoloogilise ehk pliivaba bensiini tootmisel.
Metallkeraamilised katted - kuumakindlatele oksiididele lisatakse emaili valmistamisel metalle; kantakse metallidele atsetüleeni-hapniku leegis ja kuumutatakse vaakumis või inertgaasi kk-s. Plasmapihustus- saab katta keerulise kujuga konstruktsioone.

Metaandmete vajadus - kui info andja ei dokumenteeri, kust ja kuidas on info kogutud ning ei anna oma hinnangut selle usaldusväärsusele ja ei hoiata teatud kasutusvaldkondade eest, siis võib teda süüdistada eksitava moonutuse tegemise eest.
Metalliline - kovalentne; 3. metalliline-iooniline; 4. iooniline-kovalentne-metalliline. 3.6.1. Iooniline-kovalentne kombineeritud side (joonis 2.47). Enamik kovalentse sidemega molekule omavad ka mingi ioonilise sideme osa ja vastupidi.
Metabolism –  dissimilatsiooni ja assimilatsiooni protsessid. Organismis asetleidvaid sünteesi­ ja  lagundamisprotsesse, mis tagavad tema aine­ ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga, nim  metabolismiks.

Metabolismi eluslooduses on viimastel aastakümnetel palju uuritud, on vastavad andmed ebatäpsed ja vastolulised( nt inimorganismi summaarset niklisisaldust hinnatakse eri allikastes vahemikku 1-14 mg). Inimeses osaleb Ni vereloomeprotsessides.
Metallimaake - rauda, vaske, tina, niklit jne. Asukoht • Sahara kõrb laiub Aafrika mandri põhjaosas • Kõrbe alale jäävad täielikult Egiptus, Liibüa, Alþeeria, Lääne-Sahara ja osaliselt Mauretaania, Mali, Niiger, Sudaan.
Metallurgia – tööstusharu, mis tegeleb metallide ja metallisulamite tootmise ning metallitoodete valmistamisega. Paiknemist mõjutavad energiaallikate ja maagi asukoht, tavaliselt töödeldakse neid samas kohas, kus hangitakse.

Metalli passiveerimiseks nimetatakse metalli pinna katmist õhukese korrosioonivastase kihiga ehk passiivse kihiga, mis koosneb korrosiooni saadustest. Kihi keemiline koostis ning mikrostruktuur peavad erinema metallist, millele kiht kantakse.
Metüleerimist on enim uuritud histoonides, kus seda viivad läbi histoon metüültransferaasid (Met kohal?). 40 Metüleeritud histoonid võivad epigeneetiliselt represseerida või aktiveerida geeni ekspressiooni teatud tingimustel.
Metaphor – in metaphor lexical and contextual meaning is based on the similarity of two notions and thus metaphor is hidden comparison: one word is used instead of another because objects or things have something in common.

Metafoor – kognitiivne mehhanism, milles üks kogemuslik valdkond on osaliselt projitseeritud teisele, nii et teist valdkonda mõistetakse esimese kaudu: allikvaldkond, sihtvaldkond. Põhilised allikvaldkonnad: keha, ruum.
Metaan - metane-CH4 M(CH4)= 16.0425 g/mol ρ= 0.717 kg/m³, gaasiline aine Keemistemp= −161.6 °C Sulamistemp= −182.5 °C Lahustuvus vees: 3.5 mg/100 ml (17 °C) CAS: 74-82-8 Värvitu, lõhnatu gaas, plahvatusohtlik
Metafaas – kromosoomid liiguvad ekvatoriaaltasapinnale, kromosoomid on maksimmalselt kokku keerdunud, kääviniidid kinnituvad kromosoomide tsentromeeridele, osa neist jääb ühendama poolustel paiknevaid tsentrioole.

Metallide ionisatsioonienergia on tavaliselt palju madalam kui mittemetallidel, mistõttu metallid reeglina kaotavad elektrone (muutuvad positiivseteks ioonideks) ja mittemetallid haaravad elektrone lisaks (muutuvad negatiivseteks ioonideks).
Metall – tahkis, milles viimane hõivatud energiatsoon on vaid pooleldi täidetud elektronidega (juhtivustsoon) või on moodustunud hübriidtsoon, st valents- ja juhtivustsoon osaliselt kattuvad, keelutsoon puudub.
Metallide vasimusteimid on regelementeeritud: ●tombe-surve, painde ja vaande korral ●pingetsuklite ja deformatsioonide korral ●pingekontsentraatorite puudumise ja olemasolu korral ●korge- ja madalatsuklilise vasimuse korral

Metalli sulamistemperatuur on hapnikus süttimise temperatuurist madalam b. metalli põlemistemperatuur on hapnikus süttimise temperatuurist madalam c. moodustavate metalloksiidide sulamistemperatuur on metalli sulamistemperatuurist
Metalli korrosioon on redoksprotsess, milles metall hävineb (oksüdeerub) väliskeskkonna toimel: Me - ze - = Me z+ . Korrosiooniprotsessi iseloomu järgi jaotatakse metallide korrosiooni keemiliseks ja elektrokeemiliseks.
Metaandmed - dokumenti kirjeldavad andmed Milleks dok haldus?: (Dok leidmine, tõendamised,riskimaandus, kontrollida asutuse tegevust õigusaktidele, tagab asutuse teaberessursi säilitamise, jääb jälg ajalukku)

Metaan - 180oC sulab; -161oC keeb; -82oC kriitiline punkt, vedel CH4 läheb täielikult üle gaasiks st. 1L vedela metaani rõhk suureneb 580 korda - mahuti lõhkeb - elektrisädeme korral järgneb plahvatus.
Metafoor - ehk ülekanne on varjatud võrdlus, ühele nähtusele või objektile kuuluvate omaduste ja tunnuste ülekandmine teisele sarnasuse alusel, nõnda, et tekib uus kujutlus. n. Jänespüks, tähtis nina.
Metallilised – (kõik metallid Na) *võresõlmedes aatomid; *jõud osakeste vahel metalliline side, elektronid tugeval delokaliseeritud; *omadused: varieeruv kõvadus ja sulamistemp, head soojus- ja elektrijuhid.

Metafaas – kromosoomid liiguvad raku keskossa ja paigutuvad ühele ekvatoriaalsele tasandile. Metafaasis on kromosoomid maksimaalselt kokku keerdunud ja on mikroskoobis just siis kõige paremini vaadeldavad.
Metafooridesse on kätketud teave selle kohta, kuidas klient oma probleemi tajub ja millisena ta näeb oma suutlikkust Kliendi abistamine hetkel tema kohta kehtivate metafooride teadvustamisel ja takistusi ületada.
Metüül - tert-butüüleeter (CH3OC(CH3)3) on kõige suuremas koguses toodetav eeter, sest teda kasutatakse antidetoneeriva (oktaaniarvu tõstva) lisandina ökoloogilise, s.t. pliivaba bensiini valmistamisel.

Metadoon on sünteetiline opiaat, mis on keemiliselt struktuurilt looduslikest opiaatidest erinev, kuid toimelt organismile sarnaneb looduslikega. Metadooni kasutatakse muu hulgas ka heroiini võõrutusravis.
Metaformoosid on asetanud oma pitseri inimkonna kogu ajaloole ja seda eriti klassiühiskonna perioodil, kaasaarvatud nüüdisaeg (4:5). Inimesed ei tohiks teada võimust vähem kui teistest ühiskonna nähtustest.
Metallurgia - Sepatöö(kuld, tina, raud) Sepatöö - sellest areneb välja Metallurgia tööstuse puusüsi(metalli sulatamiseks) eraldi tööstusharu-metallurgia osatähtsus väheneb; lisandub plastikutööstus

Meta - analüüsides on meediavägivalla ja agressiivse käitumise vahel nõrk seos (eksperimentides r=0,4, küsimustikes r=19). Mõju sõltub vahendatavatest teguritest: Isiksuslikust agressiivsusest ja
Metall - karkassseinad Lk9,10 • Kipsplaatide hinnad Lk 10,11,12,13 • Kipsplaatide paigaldus puitkarkassile Lk 14 • Kipsplaatide paigaldus metallkarkassile Lk 15 • Kakrassitangid Lk16 Gyproc plaadid
Metalli kristallid - Keemilise sideme moodustavad valentselektronid osaliselt täidetud väliskihtides. Metalli aatomid asetsevad kristallis nii, et valentselektronid saavad võimaluse vabalt liikuda kristalli piires.

Metalliline - kovalentne,3.metalliline-ioonilineja 4.ioonilinekovalentne-metalliline, 6.Koordinatsiooniarv HTP struktuuris?12. 7.Mis on kristallvõre defekt? Igasugune kõrvalkalle ideaalsest võre korraparast.
Metatees – häälikumuutus, mis muudab foneemide järjekorda sõnas; nt sõnad bird ja horse olid varem bryd ja hros, seega metatees muutis need selleks, mis need tänapäeval on; three > third, thirteen;
Metallidel on head peegeldusomadused: parimad on Hõbe (peegeldab kehvasti ultraviolettkiirgust) ja Alumiinium, puhas alumiinium on suhteliselt hea nähtava valguse ning ülihea infrapunakiirguse peegeldaja.

Metallitöötlusplatsile on paigaldatud firma Metso Lindemann käärpress EC 825-8, lõiketera surve on 800 tonni, laadimispunkri maht 6x2 m. Pressiga on võimalik lõigata ja pressida praktiliselt igat liiki vanametalli.
Metafoor - kõnekujund, ühele nähtusele või objektile kuuluvate omaduste või tunnuste ülekandmine teisele sarnasuse alusel, nõnda et põhikujutluse asemele tekib uus, asekujutlus, mis ongi metafoor.
Metall on võimeline vesilahusest välja tõrjuma kõiki temast positiivsema standardpotentsiaali väärtusega metalle (see reaktsioon ei realiseeru väga aktiivsete, vett lagundavate metallide korral).

Metallioksiidide sulamistemp on metalli sulamistemp madalam; põlemissoojus on protsessi pidevuse seisukohalt piisav; metalli soojusjuhtivus ei tohi olla liiga suur; lõikamisel tekkiv räbu peab olema kergesti eemaldatav.
Metaphor – indicates individual 1. ZEUGMA 1. PERIPHRASIS 1. BATHOS – based on similarity of 2 evaluation of sth. Logical – “to join” – w-d is – use of longer – spoiling the lofty effect.
Metafoor – tähenduse ülekanne sarnasuse alusel, sisult on see peidetud võrdlus(sinitaeva silm (päike). Personifikatsioon e isikustamine – elusolendi tunnuste ülekandmine elutule (lill nutab).

Metüül - oranž (m.o.) kollakas-oranž punane – happe kollakas - oranž indikaator (sobib ainult happe tuvastamiseks) fenoolftaleiin (ff) värvitu (vesi) värvitu (vesi) punane – aluse inikaator
Metafüüsika on katse ületada füüsika piirid ning jõuda oletuste, mõtiskluste ja loogiliste järelduste kaudu mittemõõdetava reaalsuseni ning ajatute, muutumatute ja üldkehtivate seaduspäradeni.
Metallehistöö on traditsioonilistest materjalidest (kuld, hõbe jt. metallid ning vääriskivid) ja kaasaegsetest materjalidest (plast jms.) väikevormide valmistamine inimkeha või ruumi kaunistamiseks.

Metall - või plastraamidesse asetatud polaroidläätsed TÖÖTLEMINE ei tohiks mitte mingil juhul pingesse jääda • Polaroidläätsede kruviraamidesse asetamine toimub sarnaselt tavapärastele
Metabolism – dissimilatsioon(lagundamisprotsessid) ja assimilatsioon(sünteesiprotsessid). Tagavad organisimi ainevahetuse ümbritseva keskkonnaga N: [D]tärklis glcmolekulideks, glc oksüdatsioon.
Metafoor on kujund, mille abil me mõistame ja kogeme ühte tüüpi asju või olukordi teiste kujundite abil (Lingvist George Lakoff ja filosoof Mark Johnson). Metafoorid kui disaini tööriistad.

Metallide korrosioon on ……………., mida iseloomustavad järgmised tunnused: metalli aatom ……………. ümbritseva keskkonna toimel oma valentselektronid, muutudes ……………. laenguga iooniks.
Metacrawler – www.metacrawler.com „Carcinogens in groundwater“ – numbriliselt tulemuste hulka ei andnud, küll aga oli hitte 9 lehekülje võrra, ning vasakul nurgas pakkus kaheksa alateemat.
Metadoon on sünteetiline aine, mida meditsiinis kasutatakse valude leevendamiseks (näiteks vähktõve puhul), rohkem tuntakse metadooni siiski opioidide (heroiini, moonivedeliku ja fentanüüli)

Metallide korrosioonis on anoodpiirkond piirkond , kus toimub oksüdeerimine, omab positiivseid laenguid. Katoodipiirkond on aga piirkond kus metall loovutab oma elektrone anoodile, muutudes ise positiivsemaks.
Metanool ehk metüülalkohol, CH3OH Etanool ehk etüülalkohol, C2H5OH Propanool ehk propüülalkohol, C3H7OH Butanool ehk butüülalkohol, C4H9OH Mitmealuselised alkoholid Glütserool, C3H5(OH)3
Metafoor – semantiline konstruktsioon, mis kannab ühe mõiste omadused teisele üle ( metanüümina, allegooria, isiksustamine, võrdlus, kujund, analoogia). Uute mõistete loomise mehhanism.

Metafüüsiline luule – Inglismaal, 17. Saj. Segu emotsionaalsest ja intellektuaalsest leidlikkusest, seda iseloomustab eneseimetlus või „nutikus“, mis seob pealtnäha kokkusobimatuid ideesid ja asju.
Metafüüsika on ajatute, muutumatute ja kõikjalkehtivate seaduste loogiline tuletamine ilmselgetest asjadest, inimese katse jõuda loogiliselt või mõtiskluste kaudu mittemõõdetava reaalsuseni.
Metallelektrood on kaetud erilise kattekihiga, mis sulades tekitab gaase ning räbu, kaitstes sellega kee- vitusvanni pinda ning elektroodimetalli tilkasid hapniku ja lämmastiku kahjuliku mõju eest.

Metalliaeg - asulad: rannikupiirkonnad(karjad,põlispõllundus), sisemaa(jaht,alepõllundus);kivikirved,pronksist relvad jms,kõrgem kvaliteet;mateti kivikirstkalmetesse; ebavõrdsus maaomandiga.
Metatunnetus - endast teadlik olemise võime, puudutab enda vaimset potentsiaali (oluline võime reflekteerida iseenda mõtlemisprotsesse ja arendada uusi strateegiaid). Hõlmab teadmisi iseendast.
Metaboolne rada on reaktsioonide jada( nt glükoneogenees on üksikreaktsioonide jada, mille tulemusena piimhappest sünteesitakse glükoos). Raja iga üksikreaktsiooni katalüüsib vastav ensüüm.

Metalli kalestumine on metalli plastsel deformatsioonil (jääkdeformatsioonil) tekkiv kontaktpind. Kehade pind peab olema sile; keha peab olema tugev, et ei tekiks def; mehaaniliste omaduste muutumine.
Metallivõre – võret moodustavate osakeste (metalliioonide) vahel on metalliline side, mille vahel liiguvad vabad elektronid, mistõttu metallid on head elektri- ja soojusjuhid ja plastilised.
Metaboolsed protsessid on võimalikud, kuna ΔSorg + ΔSkeskk > 0 Metaboolsetele protsessidele on iseloomulik eksisteerida statsionaarses olekus (dünaamilises tasakaalus), mis on kaugel tasakaaluolekust.

Metanool on mürgine ning see võib põhjustada erinevaid tervisehäireid: 1) Et metanool on lõhnalt ja maitselt sarnane etüülalkoholile ehk etanoolile, juhtub tihti metanoolimürgistusi.
Metanool - kasutatakse lahustina, kütusena, antifriisides, polümetüülmetakrülaadi valmistamiseks ja teiste põhiorgaaniliste sünteeside lähteainena - oksüdeerumisel saadakse metanaal
Metafaas –  tuumamembraan laguneb, kromosoomid väljuvad ja rivistuvad täpsel ekvatoriaalsel tasapinnal.  Tsentrioolid liiguvad raku poolustele. Tekkisid kääviniidid. 

Metasomatoos – moone, mille käigus muutub oluliselt kivimi keemiline koostis Põhilised mooneliigid: - vajumismoone - purustusmoone - kontaktimoone - regionaalne moone - ookeanipõhja moone
Metallkatted – raua võib katta elektrokeemiliselt mõne teise metalliga: Zn-katted – sulgeb poorid: • Kuumtsinkimine – hapetega puhastatud terasdetailid kastetakse läbi sulatsingi.
Metüülpunane – pöördeala (värvuse muutumise pH vahemik) pH 4,2...6,3 (sellest väiksema pH juures punane, suurema juures kollane). Na2CO3 lahuse pH-d hinnata fenoolftaleiini lisamisega.

Metabolism –  organismi kõik biokeemilised protsessid, mis tagavad aine­ ja energiavahetuse  ümbritseva keskkonnaga. Jaotatakse assimilatsiooniks ja dissimilatsiooniks
Metafaas – eraldumisfaas  Kromosoomid koonduvad raku ekvatoriaaltasandile  Kääviniidid kinnituvad ühe otsaga kromosoomi tsentromeeri külge ja teise otsaga tsentriooli külge
Metall - latiga. Kui faasijuhe läheb isolatsioonirikke tõttu elektrilisse kontakti tarviti korpusega, siis satuvad võrku toitvad elektrijaamad läbi kaitsejuhtme ja Maa lühisesse.

Metall keraamilised – Need sulamid on suure kulumis kõvaduse ja kulumis kindlusega, kannatades temperatuuri kuni 1000o. Nad koosnevad titaan ja volfram karbiidist, mille side aineks on coobalt.
Metalli kristallvõres on aatomid üksteise lähedal ja välised elektronkihid kattuvad osaliselt => elektronid võivad kergesti liikuda ühe tuuma mõjualalt teise ja nii üle kogu metallikristalli.
Metallica looming on pälvinud seitse Grammy auhinda, kolm Billboard Music Awardsi auhinda, kaks American Music Awardsi auhinda, kaks MTV Video Music Awardsi auhinda ja Kerrang! Awardsi auhinda.

Metallide korrosioonis on anoodpiirkond piirkond, kus toimuvad anoodreaktsioonid (metall seob endaga negatiivseid elektrone, omab pos laenguid, toimub oksüdeerimine) ja metallipind on korrodeerunud.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Metafoor - ülekanne, ühe valdkonna mõistete kasutamine teises valdkonnas (vt EKK), mõtlemise vahend, et keerukamaid asju keelendame lihtsamate vahenditega elu - elutee (Metaphors we live by - metafoor ei ole mitte keele-, vaid mõtlemise mehhanism) kujundskeem (image schema) - skemaatiline tähenduse tekkimise aluseks olev mõiste või mõistete kogum (kognitiivne lingvistika)
Metallpinda on soovitav korrosiooni tekke vältimiseks kruntida 1-2 kihis metallikrundivärviga ning enne pinnavärvimist lasta krundil põhjalikult kuivada, vastavalt tootekirjeldusele.

Metalltaara on leidnud ka teistsugust kasutust – vastabiellunud seovad tihtipeale oma sõiduriistale sappa metallist joogipurgid, mis annavad lärmakalt märku noorpaari lähenemisest.
Metaanis on süsinik redutseerunud kõige enam võimalikust, ta oksüdatsiooniaste on seal –IV. Mistahes alkoholis on vähemalt üks süsiniku aatomitest osaliselt oksüdeerunud.
Metabolism on pärsitud ning selle tulemusena on indiviidid alkoholi suhtes väga tundlikud. Seni pole suudetud näidata ka alleeli DRD2 A1 seost ühe või teise alkoholismi vormiga.

Metafaas – alguses kromosoomid spiraliseeruvad ja kogunevad raku ekvatoriaaltasandile. On näha kromosoomide arv, kuju, suurus ja asetus, mis on igale taimeliigile püsiv suurus.
Meta - ja tetafosfaadid on mürgised, kuid fosforhappe lahjendatud lahustes neid pole . Happelise oksiidina reageerib ta aluste ja aluseliste oksiididega moodustades vastavaid
Metall - või plastraamidesse asetatud polaroidläätsed ei tohiks mitte mingil juhul pingesse jääda, kas siis läätse suuruse või raami ja läätse erineva kumeruse tõttu.

Metabolism - organismis asetleidvaid sünteesi- Seob valgusenergiat ja elektronid ergastuvad ja lagundamisprotsesse, mis tagavad tema aine- ning liiguvad mööda pigmentide ahelat.
Metabolism – organismis asetleidvad sünteesi- ja lagundamisprotsessid, mis tagavad tema aine- ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga. Dissimilatsioon ehk lagundamisprotsess.
Metall – lihtaine, millel on metallidele iseloomulikud omadused (läige, juhivad hästi soojust ja elektrit, enamasti plastilised ja sepistatavad, madal elektronegatiivsus).

Metalliline side – kõik elektronid on “kollektiviseeritud” kergelt ioonide vahel liikuvaks nn. “elektrongaasiks”. Metallid on taotavad ja nad on head elektri- ja soojusjuhid.
Metatasandi oskusi - oskust jälgida ja olla teadlik sellest, mida ja kuidas õpitakse, samuti oskust luua ja säilitada õpimotivatsiooni ning saavutada õppimisel vajalik emotsionaalne
Metaani eluiga on u kümme aastat ning on peamiseks veeauru allikaks stratosfääris ning seal tekkivate pilvede tekkimine võib põhjustada stratosfääris oleva osooni lagunemist.

Metallkeraamilised katted - kuumakindlatele oksiididele lisatakse emaili valmistamisel metalle; kantakse metallidele atsetüleeni-hapniku leegis ja kuumutatakse vaakumis või inertgaasi kk-s.
Metafoor - ühendab erinevaid nähtusi sarnasuse alusel, hea vahend kulunud tähenduse väskendamisel Nt: sinise taeva silm, pojuke viidi kabelimäele, puhkama puust palitus
Metanool ehk puupiiritus H | H—C—O—H | H ●Füüsikalistelt omadustelt on metanool kergesti lenduv, värvitu, tuleohtlik ja mürgine, nõrga alkoholilõhnaga vedelik.

Meta - analüüsi kasutusala kitseneb uurimustele, mille valim on sarnaselt koostatud, sisuline uurimisküsimus on sama ning kasutatud on samu statistilisi protseduure.
Metafaas ii - kromosoomid ekvatoriaaltasandile, kääviniidid kinnituvad tsentromeeridele. Anafaas II- tsentromeerid kahestuvad, liiguvad poolustele, kääviniidid lühenevad.
Metallide sulamis - ja keemistemperatuurid (enamik neist sulavad alla 100 ºC), kasvab nende tihedus (Li, Na, K on veest kergemad) ning väheneb nende aatomite ionisatsioonienergia.

Metanaal on metaani ja teiste süsinikuühendite oksüdeerumise ehk põlemise vahesaadus ning seda leidub näiteks metsatulekahju suitsus, auto heitgaasis ja tubakasuitsus.
Metüleeritava c - nukleotiidi kontekst; roll(id) genoomi(de) funktsioonis; CpG-saared • Kõrge DNA metüleerituse tase iseloomustab transkriptsiooiliselt inaktiivset kromatiini.
Metaandmed – dokumendihalduse kontekstis määratletakse metaandmeid kui andmeid, mis kirjeldavad dokumentide konteksti, sisu ja arhitektuuri ning nende haldamise ajalugu.

Metaani kütteväärtus on enamasti ligikaudu 4 kWh/m3 (Lehtveer, 2007). Prügilad ei ole mitte ainult ebameeldivad ja maad raiskavad rajatised, vaid eritavad ka kasvuhoonegaasi metaani.
Metalsed materjalid - iseloomustab aatomite korrapärane paigutus; head elektrijuhid ja soojusjuhid; valgusele läbipaistmatud; poleeritud pind on läikiv; magnetilised omadused (Fe,
Metanool on lõhnalt ja maitselt sarnane etüülalkoholile ehk etanoolile, juhtub tihti metanoolimürgistusi. Liigse tarbimise tagajärjeks võib olla pimedaks jäämine.

Meta - TERRESTRIAL – KOOD: MEREDITH (Tulnukad teisest aegruumist või Maa inimesed teisest aegruumist) – META-TERRESTRIAL külalised on teisest ajast ja ruumist.
Metaboliseeruv ehk ainevahetuslik energia – näitab tegelikult söödast imendunud toitainete energiat. metaboliseeruv energia = seeduv energia – (uriini energia + gaaside
Metafaasi kromosoomis on tsentromeeri ala jälgitav kokkusurutud piirkonnana. Telomeeridel 3 põhilist funktsiooni: 1) Takistavad DNA molekulide otste lagundamist nukleaaside poolt.

Meta isomeeris on asendajaga süsinike vahel veel üks süsiniku aatom (1,3-isomeerid) Para isomeeris paiknevad asendajad benseenituuma suhtes diametraalselt (1,4-isomeerid)
Metafaas – homoloogilised kromosoomid pole täielikult teineteisest eraldunud ja liiguvad paarikaupa ekvatoriaaltasandile, tsentromeeridele kinnituvad kääviniidid.
Metafaasis on kromosoomid maksimaalselt kokku keerdunud ja on mikroskoobis just siis kõige paremini vaadeldavad. Kääviniidid kinnituvad kromosoomide tsentromeeridele.

Metafüüsikaks nimetatakse ka teadusliku maailmapildi ja füüsikalise reaalsuse raamest väljapoole jäävate usu ja ilmutusega seonduvate üleloomulike nähtuste sfääri.
Metafüüsikaks nimetatakse ka füüsikalise reaalsuse ja teadusliku maailmapildi raamest väljapoole jäävate usu ja ilmutusega seonduvate üleloomulike nähtuste sfääri.
Metaan on ohtlikum kui CO 2. Selle tase suureneb aastas umbes 1% (põhjused: riisipõllud, loomakasvatus ja sood). ClFC'd toodetakse kunstlikult, tekib prügilates.

Metafüüsika põhiküsimus on konstant. Metafüüsilisele mõtlemisele isel äärmuslik tõesuspretensioon. Metafüüsika käsitab ennast progressiivse liikumisena lõppvastuse suunas.
Metamfetamiini tarvitajatel on leitud ajutegevuse häireid veel kuni aasta pärast tarvitamise lõpetamist. Amfetamiini tänavadoosi segatud ained võivad kahjustada veresooni ja kopse.
Metabolism - ainevahetus keemiliste muutuste Liberiinid-stimuleerivad hüpofüüsi kostises ühte tüüpi kogum,organismi elutegevuse aluseks,hõlmab: monoosijääki.

Metanool on vedelik, mida praegu toodetakse tselluloosist või maagaasist (metaanist). Põhimõtteliselt saab metanooli toota igast ainest, mis süsinikku sisaldab.
Metamuseoloogia – museoloogia kui teadusharu aluste uurimine, uurib museoloogia uurimisala, eesmärke ja meettodeid; allikatesks filosoofia, psühholoogia, sotsioloogia
Metabolism on kahe vastupidi kulgeva protsessi: katabolismi ehk lõhustumisprotsesside ja anabolismi ehk sünteesiprotsesside integratsioon (ühtsus, terviklikkus).

Metafüüsika – tegeleb olemise lähteprintsiipide ja algpõhjustega (nt keha ja vaimu probleem – kas on olemas materiaalne keha ja mittemateriaalne hing ehk vaim)
Metall - , puit- ja kiviesemed on tavaliselt meeste valmistatud, kanga kudumine on aga naiste töö. Keraamikat ja vihmavarje võivad teha nii mehed kui naised.
Metall - leht termotuumareaktsioon gammakiirgus- tuumafüüsika rakendusi: tehnika, tootmine, võimalikult suur aatomnumbriga ja tihedusega meditsiin ja teadus.

Metallide omadused on seletatavad aatomi tuumaga nõrgalt seotud vabade elektronide (valentselektronide) olemasoluga nende kristallivõre aatomite välimises elektronkihis.
Metaränihappe valem on (H2SiO3)n, milles n väiksemaiks väärtuseks on 3. Seega on lihtsaima metaränihappe valem H6Si3O9. Ühendit H2SiO3 ja Na2SiO3 tegelikkuses ei esine.
Metaanil on 21 korda suurem efekt Maa kiirgusbilansi mõjutamisel kui CO2-l. Õhutemperatuuri vertikaal-suunalise muutumise alusel on atmosfäär jagatud neljaks

Metafaas – kromosoomid on koondunud ekvatoriaaltasapinnale moodustades nn ekvatoriaalplaadi. Sellel tasapinnal asuvad kaht kromatiidi ühendavad tsentromeerid.
Metalliline side on osakestevaheline tõmbumine metallivõres (st. metallides). Metalli kristallvõre sõlmpunktides asuvad tihedalt üksteise kõrval metalli katioonid.
Metallisulami rekristalliseerumis - temperatuuri. Terastel on see temperatuur 500…600 °C. Külmsurvetöötlusega kaasneb metalli kalestumine, mistõttu deformatsiooniaste on piiratud.

Metapopulatsioonid - osapopulatsioonidest koosnev populatsioon, mille funktsioneerimise üheks kõige määravamaks tunnuseks on osapopulatsioonide-vaheline konnektiivsus.
Metal ion - catalyzed oxidation of 13:1782. proteins—biochemical-mechanism and biological Radi, R., A. Denicola, B. Alvarez, G. Ferrer-Sueta, and consequences.
Metaan ch4 - soogaas, maagaas,kaevandusgaas. Tekib 1) taim- ja loomjäänustest veekogu põhjas. 2)loomade ja inimeste soolestikus toidu käärimise tagajärjel.

Metamfetamiin - tugev ja kauakestev stimuleeriv toime, odav ja võimalus valida mitmete manustamisviiside vahel- seda võib ka süstida või suu kaudu sisse võtta.
Metaan on tähtsuselt teine kasvuhoonegaas, mis arvatakse tekitavat 20% kasvuhooneefektist. Metaani suhteline kasvuhooneefekti tekitav mõju (Global Warming
Metafoor on keele elu. Metafooria on kogu meie mõtlemine, kogu meie kõne (nt toolil on JALAD(metafoor), aga kui proovida öelda metafoorita, läheb raskeks.

Metafüüsiline kohalolu on algusest peale sõltuv oma vastandist, mis on tema ülesehitav osa. ● Ükski binaarne opositsioon ei saa oma vastasliikmeta toimida ega tekkida.
Metall - laminaadid konstrueeritakse väga sarnaselt plastiklaminaadile, kuid on tipitud õhukese alumiiniumi, messingi, vase või roostevaba terase kihiga.
Metalliline side – keemilise sideme tüüp, mis moodustub negatiivsete vabade elektronide ja positiivsete metallioonide vastastikuse tõmbumise tulemusena metallis.

Metallivaba element on sageli valmistatud klaaskiuga tugevndatud klastikuga (FRP). FRP-element annab kaablile hea tõmbetugevuse ja võimaldab kergemat kaablistruktuuri.
Metadoon – opiaatidest sõltuvuses olevatele inimestele süstitakse, mõjub kauem (u päev kuni poolteist). Vähendab riske (kuritegevust, süstimist jne).
Metakeelelised operatsioonid - (meta- teadvustamine)- teadvustame midagi keele osas- operatsioonid või toimingud, mille eesmärk on keelt uurida, keelt teadlikult analüüsida.

Metallide sulfaadid on püsivad, vesiniksulfaatide kuumutamisel tekivad disulfaadid: to 2KHSO4 → K2S2O7 + H2O kaaliumdisulfaat Kõrgemal temp-l disulfaadid lagunevad:
Meta - andmed ehk "andmed andmete kohta" on andmete digitaalne kirjeldus, mis vastab täpselt defineeritud mallile või ka selliste kirjelduste kogumik.
Metalli aatomid on väiksed ning nende väliskihi elektronid on suhteliselt nõrgalt seotud, mistõttu saavad nad kergesti liikuda ühe aatomi orbitaalilt teisele.

Metabolism – organismi kõik biokeemilised protsessid, mis tagavad aine ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga. Jaotatakse assi ja dissimilatsiooniks.
Metüülbuta - 1,3-dieeni. Organismides ja eriti taimedes leidub lahtise süsinikuahelaga või tsüklilisi looduslikke alkeene, mida nimetatakse terpeenideks.
Metallist pitserid on bullad, kõige rohkem tina, kuldbullad üle võetud bütsantsi valitsejailt, Probleem oli, et pitserimaterjal ei jäänud pärgamendi külge.

Metanaali ehk formaldehüüdi , mille 35-40%list vesilahust – formaliini - hakati kasutama desinfitseerimiseks ja elusorganismide kudede säilitamiseks.
Metanolaatioon on negatiivse laenguga ebastabiilne tugev nukleofiil ja tugev alus ning seob kergelt positiivse vesinikiooni ja annab niiviisi tagasi metanooli.
Metanool on äärmiselt mürgine vedelik, mille 10 grammi manustamisel võib pimedaks jääda ning 20-30 grammi tarbimine võib lõppeda inimese surmaga.

Metaani eluiga on küll kõigest kümme aastat, kuid selle aja jooksul neelab ta 20-25 korda rohkem soojuskiirgust kui süsinikdioksiid terve sajandi jooksul.
Metafüüsika – olemise õpetus; olemise küsimus on kahtuse all 8 aastat – I ms eel ja järel Täiesti tõsine kunstinähtus; filosoofilised probleemid.
Metaliseeritud riie - Tekstiili nagu nailon, puuvill ja on võimalik pealistada väga sünteetilised segud, et õhukese metallikihiga, eriti lisada kangale efekti.

Metall - lennukid valmistatakse peamiselt kergmetallide alumiiniumi ja titaani sulamitest. Komposiitlennuk on valmistatud polümeervaikudega immutatud
Metülaasid – modifitseerivad nukleotiide restriktaaside poolt äratuntavatest 4 – 6 bp pikkustest DNA järjestustest, kaitstes DNA-d restriktaasi eest
Metallurgia - ja keemiatööstuses toimuvad protsessid vajavad palju hapnikku, samas eraldub atmosfääri kasvuhooneefekti põhjustavat süsinikdioksiidi.

Metaanis on süsiniku oksüdatsiooniaste madalam kui süsinikoksiidis c. Metaani tihedus samades tungimustes on väiksem väiksem kui süsinikoksiidil
Metabolism – kõik organismis asetleidvad sünteesi- ja lagundamisprotsessid, mis tagavad organismis aine- ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga.
Metafaasis – paiknevad kromosoomid ekvatoriaaltasandile ja kääviniidid kinnituvad tsentromeeridele. Anafaas – kromosoomi tsentromeerid kahestuvad.

Metafüüsika – füüsikalise reaalsuse ja teadusliku maailmapildi raamest väljapoole jääv usu ja ilmutustega seonduv üleloomulike nähtuste sfäär.
Metalliioonid on võimelised genereerima võimsaid nukleofiile neutraalse pH juures • seriinproteaasid – segu kovalentsest ja happe-alus katalüüsist.
Metallimaakidest on Kuubal mangaani, mida eksporditakse USA'sse. Samuti kaevandatakse Kuubal nikli-koobalti maaki, mida kunagi töödeldi edasi New Orleansis.

Metatinahape - vees lahustumatu (β-tinahape) Tegelikult on tinahapped (tuntud α- ja β-vorm) “vahelduva koostisega”, ligikaudne valem SnO2 ·1,8 H2O
Metaanhape - sipelghape – HCOOH leidub sipelgates, mesilastes, nõgestes, kuuseokas-s; kõrvetab; allergilise toimega; mesilaste parasiitide tõrjeks
Metafaas - kromosoomid liiguvad raku keskele ühele tasapinnale, kääviniidid kinnistuvad ühe otsaga tsentomeeri, teise otsaga tsentrosoomi külge.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Metafoor – ülekanne; ühe valdkonna mõistete kasutamine teises valdkonnas (EKK; Inimesel on raske aru saada abstraktsetest mõistetest, metafoor on mõtlemise ja keele vahend, mille abil abstraktseid mõisteid kõrvutatakse või samastatakse konkreetsematega, mis on inimestele juba tuttavad. Nt elu asemel elutee; noorus on eluhommik, elukevad)
Metanaal on gaas, edasi vedelikud ja C 20 juures juba tahked ained), lahustuvus vees väheneb, keemis- ja sulamistemperatuur ning tihedus suurenevad.
Metapopulatsioon – rändavate või passiivselt levivate isendite kaudu omavahel seotud ning nõnda tervikliku süsteemi moodustavate populatsioonide kogum.

Metaanhappe eripäraks on see, et ta ilmutab ka aldehüüdide omadusi (nt on hea redutseerija). Etaanhape ehk äädikhape (anioon: atsetaat) pole üldse mürgine.
Metallurgia on energiamahukas tööstusharu • Metallurgia paiknemist mõjutavad tooraine, energeetika, vesi, tööjõud, tarbija ja keskkonnanõuded.
Metafaas – kromosoomid raku ekvatoriaaltasandile; kääviniidid kinnituvad ühe otsaga kromosoomi tsentromeeri & teise otsaga tsentriooli külge.

Metallvormi nimetatakse kokilliks. Kokillid on suurema soojusjuhtivusega, mistõttu tekib peenkristalne struktuur, mis on tugevam, kuid nad on kallid.
Metanarratiiv - universaalsed lood, mis selgitavad inimolemust v inimeksistentsi põhjalikult. Ühiskonnad on organiseeritud teatud narratiivide ümber.
Metadoon on sünteetiline opiaat, mis on keemiliselt struktuurilt looduslikest opiaatidest erinev, kuid toimelt organismile sarnaneb looduslikega.

Metaeetika on filosofeerimine eetika üle. Metaeetik on eetikaküsimuste suhtes neutraalne – ta ei ütle, mis on õige või väär, hea või halb.
Metafaas – sama mis mitoosis 2. anafaas – sama mis mitoosis 2. telofaas – kääviniitide kadumine, tuumamembraani ja tuumakeste moodustumine
Metalli korral on pooltäidetud nii juhtivus kui ka valentstsoon, on piisavalt nii elektrone kui ka vabu alamtasemeid, mille arvel energia saab kasvada.

Metalli sulatamine – hallmalmi valutemperatuur 1200…1400 ˚C. Valamine vormi – sulametalli ei tohi vormi valada liiga kiiresti ega ka liiga aeglaselt.
Metallitüki mass on aga 7,1mg. Katse süstemaatiliseks veaks on 0,42%, seega võib katse lugeda õnnestunuks ning järelikult on katsemeetod väga täpne.
Metanool ehk metüülalkohol, CH3OH Etanool ehk etüülalkohol, C2H5OH Propanool ehk propüülalkohol, C3H7OH Butanool ehk butüülalkohol, C4H9OH

Metallisulatusettevõtted on ümber paigutunud arenenud riikidest arengumaadesse, kus leidub veel metalli ja kus sageli keskkonnakaitse nõuded ei ole nii karmid.
Metafoorid on kujundid, piltlikud väljendid ja sümbolid, mis ümbritsevad meid kogu aeg, aga võib-olla ei teadvusta me nende kõiki võimalusi.
Metalliauru aatomid on üldjuhul alati madalamatel energianivoodel kui väärisgaasi aatomid, ergastavad kiirendatud elektronid eelkõige metalli aatomeid.

Metalloksiidi – raudoksiid (mis seletas liiva magneti poole tõmbuvust) ja 45.25% mingit valget metalset oksiidi, mida Gregor ei suutnud tuvastada.
Metallide aatomehitus - Aatom on aine kõige väiksem osake,mida keemilisel teel lagundada ei saa.Aatom koosneb :prootonitest,neutronitest ja elektronidest.
Metallide tootmine on keemia seisukohalt redutseerimine, aga korrosioon on keemias oksüdeerimine ja nende energiakulutused ei ühti ehk on energia kadu.

Metanaal on konserveeriv ja desinfitseeriv vahend teda kasutatakse naha parkimisel, ruumide desinfitseerimisel ja teravilja seemnete puhtimisel
Metanool on mürgine kemikaali kaudu saadud sünteetiline protsesse, kui kaubanduslik etanooli toodetakse tehases käärimise põllukultuuride.
Metafaas - päristuumse raku jagunemise (mitoosi või meioosi) teine faas Kromosoomid liiguvad raku keskossa ja paigutuvad ühele tasapinnale.

Metafoorid on ka akvalad asjad, nende abil on võimalik lapsi õpetada, ei põhineb (grammatilised). Need reeglid ühtlustavad info edastamist.
Metalliline side – paljutsentriline elektrondefitsiidiga delokaliseeritud (kovalentne) side; puudub sideme polaarsus, suunalisus ja küllastatavus.
Metallurgiatehased on ehitatud linnast üpriski eemale – tehasest tulev lõhn ning üleüldse tehase olemasolu elurajoonis häiriks paljusid inimesi.

Meta - keel - "keel, mis on keele taga", keel, mille abil me kirjeldame keelt (loen hiina keele õpikut, mis on kirjutatud eesti keeles.
Metaan – (sipelghape)terava lõhna ja ärritava toimega mürgine vedelik, mida kasutatakse keemiatööstuses. Mesinikud kahjuritõrjeks.
Metabolism taimerakus – FOTOSÜNTEES Valgusenergia muudetakse keemiliseks energiaks, mida elusorganismid kasutavad raku tasemel. Toimub kloroplastides.

Metafail - failitüüp, mis võib endas hoida mitmeid erinevaid tüüpi andmeid, nt graafikafailide puhul nii vektor- kui ka rastergraafikat
Metallipind on korrodeerunud. Katoodipiirkonnas toimuvad katoodreaktsioonid (metall loovutab elektrone, muutudes pos) ning metall on puutumata.
Metaboliidid – püruvaat,tsitraat, suktsinaat Monomeersed ehituskivid – aminohapped, nukleotiidid, monosahhariidid, rasvhapped, glütserool

Metallica on müünud ligikaudu 100 miljonit plaati üle maailma ja sellega ollakse 18. bänd USA ajaloos enim müüdud albumite edetabelis.
Metallil on võimalik stantsivaost, soovitavalt pärast selle kõige uurete täitumist, väljuda vaid spetsiaalsesse kitsasse kraadisoonde.
Metallofon on igasugune löökpill, mis koosneb raamile kinnitatud metallist plaadikestest ja mida mängitakse nuiade või pulkadega lüües.

Metameeria – nähtus, mille mõjul võivad kaks värvipinda teatud valguses samavärvilistena näida, aga teises valguses erivärvilistena.
Metafüüsika - filosoofia osa, mis uurib reaalsust kui sellist; õp.reaalsuse kõige üldisematest printsiipidest, struktuurist ja koostisest.
Metallkonstruktsioonidena on kindlamaid roostevaba või tsingitud-värvitud metallkonstruktsioon. Ükski detaili osa ei tohi olla kaldega hoone poole alla.

Metabolismiks nim. organismis asetleidvaid sünteesi-ja lagundamisprotsesse, mis tagavad tema aine-ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga.
Metadata – Metaandmed on "andmed andmete kohta". On olemas kaks tüüpi metaandmeid: struktuursed metaandmed ja kirjeldavad metaandmed.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Metafoor on täpne süsteemne metafoorid: „aeg on raha“ metafoor- aeg kosmoloogiliselt ja fenomenoloogiliselt ei kuulu kellelegi, aga kui on raha, siis on olemas minu raha ja minu taskuaeg, palun ära kuluta minu raha/aega. „aeg on sõda“ - ma purustan aega, ma võidan väitluse ---> meil peab olema aega metafooridest vabaneda.

Metallelektroodid - elektronide liikumine elektroodi pinna ja lahuse vahel; Membraan elektroodid- ioonide liikumine membraani ühelt poolt teisele
Metalliaatomite raadius on suhteliselt suur (võrreldes sama perioodi mittemetallidega). • Metalliaatomid hoiavad nõrgalt väliskihi elektrone kinni.
Metallide kasutamine on järjest suurema protsendi võtnud ning selle hiigelaeg oli 1940-1980, sellel ajal kastuati keraamikat ja plaste väga vähe.

Metafüüsika ehk üldine tarkuseõpetus või esimene filosoofia on alusteadus olemise ja mõtlemise esmastest põhjustest ja printsiipidest.
Metal on our example heater, the system may calculate that an enormous amount of current is required to get to the right temperature.
Metalliläikega tume - hõbehall kõva, habras aine Mohsi skaala järgi kõvadus 7 nn. amorfne räni (tegel. peenkristalliline) – pruunikas pulber

Metakommunikatsioon on sügavamal filosoofilisel tasandil suurepärane viis mõnedenõustamise põhiväärtuste väljendamiseks(McLeod, 2007;196).
Metall - mittemetall(mm) -peamiselt iooniline 1,5-2,0 sama ja mm-mm -polaarne kovalentne 0,5-1,5 -mittepolaarne kovalentne 0 – 0,4.
Metallihalogeniidid on reeglina ioonilised, kui metalli oksüdatsiooniaste on II või väiksem, ja kovalentsed, kui oksüdatsiooniaste on kõrgem.

Metalsed katted on näiteks tsink, kroom, raud jt , mittemetalsed katted on värvid, plastid, fosfaadid jt. Näited: automootor, ahi, turbiin.
Meta - keel. Teine näide on eesti keele grammatika eesti keeles) u-keel on universaalne keel, mille abil saame väljendada kõike
Metafoorselt on ettevalmistavas faasis tegemist "peaga vastu probleemi jooksmisega". Haudefaasis toimub probleemi lahendamisest loobumine.

Metallisoolad on samuti elektrijuhid, vesi oma naturaalses olekus on samuti elektrijuht sest sisaldab metalle ja sooli mis on elektrijuhid.
Metallvärvid - toodetakse kuld-, hõbe-, vase-, pronksivärve, mis ettenähtud põhiliselt pildiraamide jm väikeste esemete värvimiseks.
Metanool on keemiline ühend valemiga CH3OH. Metanool on kergesti lenduv värvitu tuleohtlik mürgine nõrga alkoholilõhnaga vedelik.

Metastabiilse olekuga on tegu, kui aine esineb ühes faasis sellise rõhu ja temperatuuri väärtuses, kus ta tegelikult peaks olema teises faasis.
Metafoor – on kõnekujund, ühele nähtusele või objektile kuuluvate omaduste või tunnuste ülekandmine teisele sarnasuse alusel.
Metalli sulamiks nimetatakse ainet, mis on saadud kahe või enama metalli või metalli ja mittemetalli ühtesulatamise või paagutamise teel.

Metallisulami ehitus on keerukam puhta metalli ehitusest ja sõltub sellest, kuidas omavahel kristalliseerumisel sulamit moodustavad komponendid.
Metallmaatriksiga kompo - siidid on rasked, lisaks sellele on nad kallid kas kee- ruka valmistamistehnoloogia või komponentide kõrge hinna tõttu.
Metafoor - peidetud võrdlus, kus ühele nähtusele kuuluvad omadused kastakse üle teisele nähtusele nõnda, et tekib uus kujutlus

Metallurgia on metallide ja metallisulamite ning Enamik toodetud malmist (ca 95%) – toor- nendest pooltoodete tootmise tööstusharu.
Metafaas – ei ole veel homoloogilised kromosoomid teineteisest täielikult eraldunud ja liiguvad paarikaupa ekvatoriaaltasandile.
Metafüüsikaks nimetatakse filosoofia haru, mis tegeleb reaalsuse ja olemise enese põhimõttelise olemuse ning alusmõistete uurimisega.

Metalliindikaatorid - 200 orgaanilist ühendit- orgaanilised vaigud, mis moodustavad kelaate metalliioonidega. Need on intensiivse värvusega.
Metalliline raud - nikli osa moodustab omapärase karkassi, mille poorides asetsevad silikaatide kristallid. Mesosideriitides on vastupidi.
Metüülpunane – pöördeala (värvuse muutumise pH vahemik) pH 4,2...6,3 (sellest väiksema pH juures punane, suurema juures kollane).

Metabolism – aine- ja energiavahetus (sünteesi- ja lagundamisprotsessid, mille kaudu organism on seotud ümbritseva keskkonnaga).
Metafüüsiline lõpmatus – täielikkus, täiuslikkus, kooskõlalisus, absoluutne, ühesus, komplektsus, jne. (Vajalik nt Jumalast rääkimiseks.
Metallide korrosioon on metalli hävimine ümbritseva keskkonna (teised materjalid, kemikaalid, atmosfäär, looduslikud veed, pinnas) toimel.

Metallurgia on metallide ja nende sulamite tootmist käsitlev tööstusharu.Metallimaakides olevaid lisandeid nimetatakse aheraineks.
Metatakse uhikuks ehk uheks. Kompleksarvu i := 0 −1 nime- ¨ ¨ 1 0 tatakse imaginaar¨hikuks. Kompleksarvu 0 := ( 0 0 ) nimetatakse u 00
Metabolism on organismis toimuvad sünteesi- ja lagundamisprotsessid, mis tagavad aine- ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga.

Metabolismiks nimetatakse organismis asetleidvaid sünteesi- ja lagundamisprotsesse, mis tagavad ainevahetuse ümbritseva keskkonnaga.
Metacrawler on hea Yahoo ja Google’i ühendamiseks, kui midagi otsida tarvis on, kuna see raalib informatsiooni mõlemast korraga.
Metafoor - ! ! Metafoor- ülekanne, teisendus ! ! Metonüümia- ümbernimetus, nimevahetus ! ! Iroonia- Teesklus, varjatud pilge.

Metafoorid on visuaalsed kujundid, mida me igapäevases abil saaks klient uurida, kuidas leida pääsetee oma täbarast olukorrast.
Metall - elektroodkaarlõikamine on sulatuslõikamine metalli sulatamisega elektrikaare toimel erikattega elektroode kasutades.
Metabolism - org. Aset leidvaid sünteesi- ja lagundamisprots., mis tagavad tema aine- ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga.

Metafaas - Homoloogilised kromosoomid liiguvad paarikaupa ekvatoriaaltasandile, nende tsentromeeridele kinnituvad kääviniidid.
Metafoorsust on vähem, seal on selgejoonelist jutustamist rohkem ja ka näteks irooniline distants on kuidagi väga tugevalt tunda.
Metakomet – indiaanlaste pealik, kes endale liita suurema osa Uus-Inglismaa hõimuliitudest ning viis nad sõtta valgete vastu.

Metamfetamiin on amfetamiini üks teisend, ent see on mõnes mõttes kangem ja seepärast tajutakse tema uimastavat mõju teravamalt.
Metanool on värvitu, põletava maitsega mürgine vedelik, mis keeb temperatuuril 65 °C ja seguneb veega igasuguses vahekorras.
Metaan - kasutatakse laialdaselt kütusena ja soojuselektrijaamades elektri tootmiseks, ka valgustamiseks ja õli tootmiseks.

Metalli kristallvores ehk metallivores paiknevad aatomid uksteisele voimalikult lahedal, nii et nende valiskihi elektronorbitaalid osaliselt
Metalliside - keeminine side, mis on tingitud nn elektrongaasi vastastoimest kristallivõre positiivselt laetud ioonide skeletiga.
Metanaal e. formaldehüüd (HCHO) on väga terava lõhnaga mürgine gaas, mis lahustub hästi vees ja orgaanilistes lahustites.

Metasfaas - Kromosoomid koonduvad raku ekvatoriaaltasandile. Anafaas- Kääviniidid lühenevad, Kromotiidid liiguvad poolustele.
Metabioos - ühe elutegevus soodustab teise arengut, üks elab teise ainevahetussaaduste arvel. Sünergism- 2-või mitme mikro.
Metabolism - organismis asetleidev sünteesi ja lagundamise protsess, mis tagab aine-ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga.

Metabolism - rakkus kulgevate keemiliste reaktsioonide kogum Metaboolsed reaktsioonid jaotatakse anaboolseteks ja kataboolseteks
Metallide peegeldusspektris on rohkem pikemalainelist valgust, mistõttu nad on kollase värvusega (kuld) või punakas-oranži värvusega (vask).
Metallidel on korrapärane kristallvõre, mille sõlmpunktides on metalliioonid ja vabad elektronid liiguvad kristallvõre sees.

Metabolism - peenreguleeritud biomolekulide lammutamine ja biosüntees tagamaks organismi elutegevuseks vajalike sisetingimusi.
Metabolismi võtmeensüümid on allosteerilised ( määravad antud metaboolse raja kiiruse) – neil on allosteerilised (regulatoorsed) tsentrid.
Metaboolsed rajad on paljuastmelised • Lineaarsed • Hargnenud • Tsüklilised METABOLISM KULGEB ÜKSIKUTE, KONTROLLITUD ASTMETENA

Metall - aktiveeritud ensüümideks nim ensüüme, mis seovad metalle nõrgalt ning ainult katalüütilise tsükli käigus.
Metatserkaarid on tavaliselt kahjutud, kuid kui neid peremehe vastavas koes liiga palju on, vôivad nad koe funktsiooni kahjustada.
Metadoon ehk metadoonhüdrokloriid on täissünteetiline opiaatide asendusaine, mis arendati välja Teise maailmasõja ajal.

Metafüüsika – on filosoofia haru, mis tegeleb reaalsuse ja olemise enese põhimõttelise olemuse ja alusmõistete uurimisega.
Metallide tootmine – I ja II rühma metalle toodetakse sula halogeniitidest (NaCl2, CaCl2) ning Fe, Cd, Zn jt metalle vesilahustest.
Metallmaatriksiga komposiidid on rasked, lisaks sellele on nad kallid kas kee- ruka valmistamistehnoloogia või komponentide kõrge hinna tõttu.

Metabolism - toitainete saamine keskkonnast, nende sünteesimine, ainevahetus, selleks vajaliku energia saamine ja eraldamine
Metafoor on sõna ümber adresseerimine (Searle); Ricoeur – metafoor on seotud tunnetusprotsessi ja selle sõnastamisega.
Metafüüsiline aspekt – kui leiduks objektiivseid väärtusi, siis nad erineks kõigist muudest entiteetidest, suhetest ja omadustest.

Metaanhappe ester – metanaat Etaanhappe ester – etanaat Propaanhappe ester – propanaat Butaanhappe ester – butanaat …jne.
Metanaal - formaliin – HCHO 30% - 40% vesilahus, desifitseeriv, kasutatakse majanduses, hoitakse anatoomilisi preparaate
Metaan on lõhnatu, hüdrofoobne ja värvitu gaas valemiga CH 4. Metaani põhiülesanne on maagaasi peamine koostisosa.

Metafaas i - homoloogilised kromosoomid liiguvad paarikaupa ekvatoriaaltasandile, tsentrioolidele kinnituvad kääviniidid.
Metafoor - sõna või väljendi kasutus uudses sarnasuse või analoogia alusel ülekantud tähenduses, varjatud võrdlus.
Metall – lihtaine, millel on metallidele iseloomulikud omadused(hea elektri-ja soojusjuhtivus,iseloomulik läige jm).

Metalli aatomid on suhteliselt suurte mõõtmetega ja elektronid tuumast kaugel => väliskihi elektrone hoitakse nõrgalt kinni.
Metüülpunase pöördeala on 4,2…6,3. Järelikult on lahuse pH väiksem kui 4,2. Lahus on happeline st lahuses on ülekaalus H + ioonid.
Metalli rafineerimine ehk metallide puhastamine - see meetod põhineb metalli ja lisandite elektrokeemiliste potentsiaali erinevusel.

Metallurgia – bakterid omastavad maagist metalliioonid ja puhta metalli saamiseks tuleb need eraldada bakterite rakkudes.
Metamorfiidid ehk moondunud kivimid mis tekivad kõrge temperatuuri ja rõhu tingimustes maakoore sügavustes 3. Settekivimid
Metaandmeid on vaja ka objektide identifitseerimiseks, paindlike otsisüsteemide loomiseks, ning konteksti säilitamiseks.

Metafaas - kromosoomid liiguvad raku keskele, paigutuvad raku ekvatoriaaltasandile. Kromosoomid on max kokku keerdunud.
Metafaas - kääviniidid kinnituvad I metafaas- kääviniidid kinnituvad kromosoomide tsentromeeridele tsentromeeridele
Metafüüsika on üks kuulsamaid terviksüsteeme filosoofias, ei arenda ta oma süsteemi kusagil üheks selgeks sünteesiks.

Metall on ühenduses Tulega, mis sobib väga hästi köögi värvimiseks või sellisesse ruumi, kus kasutatakse tuld.
Metall – lihtaine, millel on metallidele iseloomulikud omadused; keemilistes reaktsioonides käitub redutseerijana.
Metamfetamiin - amfetamiini kangem ja tugevam teisend, levib valge pulbrina, manustatakse suitsetades, süstides, suu kaudu.

Metaanhape EHK SIPELGHAPE...................................................................5 ETAANHAPE EHK ÄÄDIKHAPE.
Metafoor on vahend, mille abil abstraktseid mõisteid kõrvutatakse inimesele juba tuttavate mõistetega, nt elukevad.
Metall on tugevam kui kui hambavaap või nahk - kui need omavahel võistlema sundida, jääb metall kindlasti peale.

Metallide korrosioon on metallide oksüdeerumine, mille tulemusena võivad metallisse tekkida augud või metallikihid lahti tulla.
Metallivõre - mittemol.-Keskmetes metalli katioonid,nende ümber poolvabad elektronid.Sulamistemp.-kõrge.Hea elektrijuh.
Metamfetamiin on amfetamiini kangem ja tugevama mõjuga teisend, mis levib valge pulbri või kristalse läbipaistva ainena.

Metaan on kasvuhoonegaasina umbes 10 korda mõjusam kui süsihappegaas, tekib nii tööstuses kui põllumajanduses.
Metabolismiproduktiks on tal elutegevuse käigus uureas, mis lagundab uurea ammoniaagiks – tõstab nii pH-d. Moodustab biokilet.
Metafoor on vahend, mille abil abstraktseid mõisteid kõrvutatakse konkreetsematega, mis on inimesele juba tuttavad.

Metalli aatomitel on suhteliselt väike elektronegatiivsus ja mittemetallide aatomitel on suhteliselt suur elektronegatiivsus.
Metalloensüümid – sisaldavad tugevalt seotud metalli ioone, vajavad neid stabiilse natiivse konformatsiooni säilitamiseks
Metanaal ehk formaliin, HCHO  Terava lõhnaga mürgine gaas, mis lahustub hästi vees ja orgaanilistes lahustites.

Meta - ja protoksüleemi vaheline piir on enamasti raskesti jälgitav, kuna erinevused nende vahel on väikesed.
Meta - aramiid riidest tehakse kaitserõivaid, mis võivad väljaspoolt olla läikivad ja seestpoolt karustatud.
Metafüüsilis - sürrealistliku kunsti ekspressiivsetest vormidest, teisest küljest aga renessansist ja sümbolistidest.

Metalliraiumise tööriistad on meisel, ristmeisel ja soonemeisel (joon. 80). Meisel on lihtne tööriist, mille tööosa kujutab kiilu.
Metallitööstuses on oluline asjade korrastamine, tööturvalisus, toiduainetööstuses mikroobide hoidmine nõutud piirides.
Metalloksiid - pooljuht). Erinevalt BIOS-ist kustub info CMOS-kivil kohe, kui arvuti täiesti ilma võrgutoiteta jääb.

Metastabiilsus - pikaaeline tase(kahvatu kiirgus)kvantsiirde jooksul-võngub elektron aatomis erinevate leiulainete vahel.
Metaanhape on terava lõhnaga, värvuseta, ärritava toimega mürgine vedelik, mis nahale sattudes tekitab põletusi.
Metaboolsed protsessid on üldjuhul korrastavad, need saavad toimuda ainult siis, kui neid tasakaalustab keskkonna korrastamatus.

Metallide peegeldus - koefitsient on tavaliselt suurusjärgus 0,9 ÷0,95. Vahe on tingitud soojuslikest kadudest tahkes kehas.
Metalliline side – side, milles metalli positiivsed ioonid võnguvad paikselt ning nende vahel liiguvad vabad elektronid.
Metamorfoosil on oluline rakkude surm – apoptoos, mida indutseerib T3 hormoon – lõpuste ja saba rakkude lagunemine.

Metanool on eluohlik alates 30 ml > 50 mg/dl (0,5 ‰) –raskemürgitus 80 mg/dl (0,8 ‰) -ilmaravitaletaalnedoos
Metaanhüdraat on potentsiaalne tuleviku kütus, kuid oluline on hinnata selle võimaliku kahju loodusele ja inimestele.
Metabolism - organismi kõik biokeemilised protsessid, mis tagavad aine- ja energiavahetuse ümnritseva keskkonnaga.

Metafaas - homoloogilised kromosoomid pole veel täielikult eraldunud ja liiguvad paarikaupa ekvatoriaaltasandile.
Metafoor on hea võimalus tõsta probleem inimesest väljapoole (eksternaliseerimine) ja viia see uuele tasandile.
Metakognitiivne sekkumine – ülesanne on arendada õppimiseks tehtavate pingutuste planeerimise, teostamise ja jälgimise oskusi.

Metall – lad.k metallum “maak, kaevandus”; valmistatakse tarbenõusid, relvi, ehteid, arhitektuuridetaile.
Metallica on Ameerikast pärit heavy metal bänd, mis alustas oma tegevust 21.oktoobril 1981 ja tegutseb siiamaani.
Metallijäätmetest on võimalik toota uusi pakendeid või kasutada neid mujal, näiteks auto- ja ehitusmaterjalitööstuses.

Metalljuhtme korral on selle takistus võrdeline juhtmelõigu pikkusega l ja pöördvõrdeline juhtme ristlõike pindalaga S:
Metallurgia - tegeleb metallide kaevandamise, maagi rikastamise ja sulatamisega.*Rauamaak.suurim kaevandaja on Hiina.
Metatsentriraadius e. põik metatsentriraadius on BM Jx BM = [m] ; ∇ 2. Piki metatsentriraadius on BML JF [m] ; BM L = ∇

Metüülfenidaadi - (“Ritalin”) & amfetamiinisooladepreparaatide (“Adderall”) tarvitamine on levinud ADHD-diagnoosi
Metüülpunase pöördeala on ph 4,2...6,3, lahuse pH on seega ligikaudu 4,2. Lahus on happeline st lahuses on ülekaalus H+ ioonid.
Metaboolne rada - järjestikuste ensüümreaktsioonide ahel; ühe lõpp-produkt on substraadiks järgmises reaktsioonis.

Metall - ja plastkorke on mugav kasutada, kuid omaduste poolest jäävad nad looduslikust korgist kaugele maha.
Metallalusel on pooljuhikiht, sellele on pihustatud õhuke poolläbipaistev metallikiht, mis on teiseks elektroodiks.
Metalliaatomil on kergem loovutada väliselektronkihilt 1-3 elektroni kui liita sellele 5-7 elektroni et tekiks oktett.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Metallurgia ajalugu on väga pikk, sest esimesed tõendid sellest pärinevad Serbia aladelt 6-5 saj. eKr, samuti ka Portugalist, Hispaaniast ja ka Suurbritanniast, kust on ka pärit kurikuulus Stongehenge. Ajaloo erinevad ajaperioodid on saanud nimed metallurgia läbi, sest just nii teame, millal oli raua- või pronksiaeg.
Metalsed katted on : Tsink, Kroom, Tina, vask • Mittemetalsed katted on : Värvid, Plastid, Fosfaadid, Kaitsemäärded
Metabolic adaptations — doing 8–12 reps to failure at a submaximal 60–80% of your one- repetition maximum, for example.

Metakognitsiooniks ehk teadmistoimingute kontrolliks nimetatakse sellist toimingut, kus õppija ise jälgib end õppijana.
Metal - cutting machine tools, earthmovers, fertilizer, textiles, radios, refrigerators and synthetic fibers.
Metallica on USA thrash metal/ heavy metal bänd, mis alustas oma tegevust 21. oktoobril 1981 ja tegutseb siiani.

Metallikerele protektor ehk sellest aktiivsem metall ja siis kõik oksüdeerumis- ja redutseerimisreaktsioonid on protektoriga.
Metalliline side – Keemiline side metallides tekib metallidevahel ühise väliskihi elektronide abil. Metall + metall.
Metamorfism - Moone on kivimite ümberkristalliseerumine (moondumine) kõrgenenud rõhu ja temperatuuri tingimusis.

Metaandmed - (inglise keeles metadata) on mingeid andmeid kirjeldavad andmed ehk nii-öelda andmed andmete kohta.
Metabolism e. ainevahetus – elusorganismides toimub koguaeg ühtede ainete moodustamine ja teiste lõhustamine.
Metall - laminaadid esinaved titaani, alumiiniumi, raua, kulla, tinasulami ja roostevaba terase viimistlusel.

Metallkarbiidid on kallid kuna volframi varud on ammendatud, siis on viimasel ajal hakatud kasutama mineraalkermiseid.
Metallkraap - pooltardunud krohvide vagude tegemiseks Pahtellabidas - väiksemate pragude täitmiseks kipsmördiga
Metallurgia - on tööstusharu,mis tegeleb metallide ja metallisulamite tootmise ning metalltoodte valmistamisega.

Metafaas - kromosoomid liiguvad raku keskele. kopmaktsed kääviniidid kinnituvad kromosoomide keskkohtadesse.
Metafoor on generatiivne, sest võimaldab luua samal võrdlusalusel uusi, aga samas mõistetavaid väljendeid.
Metalliline side – moodustavad metalliaatomid metallides, teostub metalliioonide ja neile ühiste elektronide kaudu.

Metanool on värvuseta, nõrga lõhnaga vees hästi lahustuv vedelik, mis sulab -97 ºC ja keeb 65 ºC juures.
Metüülpunase pöördeala on ph 4,2...6,3; järelikulr on lahuse pH 4,2. Lahus on happeline st lahuses on ülekaalus H+ ioonid.
Metaankääritamine - orgaaniliste kompleksühendite lagunemine ja käärimine mikroorganismide abil õhu juuresolekuta.

Metallilist ca - d kasutatakse tööstuslikult redutseerijana metallide (Cs, Rb, Ti, Cr) lautanoidide jt tootmisel.
Metanaal – ehk formaliin HCHO, 30-40% vesilahus, desinfitseeriv, selles hoitakse meditsiinilisi preparaate.
Metöstrus – progesterooni ja östrogeeni suhe muutub, kollaskehad arenevad, progesterooni sekretsiooni algus

Metaandmed – olemasolevate andmete sisu, kvaliteeti, seisundit, päritolu ja muid omadusi kirjeldavad andmed
Metaanhape ehk sipelghape (keemiline valem HCOOH või CH2O2) on värvuseta, söövitav, vees lahustuv vedelik.
Metaani räni - analoog. 1836 sai Göttingenis Ülikooli keemiaprofessoriks, arendas välja tugeva keemiakeskuse.

Metafoorme fraseologism - mitmesõnaline tervikväljend. Iseloomulik kindel tähendus, kuid esineb teatud tähendusnihkeid.
Metalli kalestumine on metalli plastsel deformatsioonil (jääkdeformatsioonil) tekkiv mehaaniliste omaduste muutumine.
Metallide korrosiooniks nimetatakse metalli ja keskkonna (õhk, vesi, pinnas) vahelist reaktsiooni, milles metall hävineb.

Metalliline side - metall+metall,metalliaatomite elektronkatted kattuvad osaliselt:üle kristalli ühised elekronid.
Metallilised hüdriidid on elektrijuhid, metalse läikega ja evivad ka teisi metallilistele ainetele iseloomulikke omadusi.
Metanool on kasutusel antifriisi, lahusti ja kütusena. Samuti lisatakse etanoolile selle denatureerimiseks.

Metüleerimata dna on substraadiks restriktaasidele, mis lõikavad DNA kleepuvate või tömpide otstega fragmentideks.
Metüül - fenetüülamiin) *vees lahustuvus- 50–100 aktiivsus- ja tähelepan mg/mL raviks ning söögiisu
Metaeetika - ei võta ise seisukohta eetika küsimustes, vaid tegeleb pigem keelelis- loogilise analüüsiga.

Metafoor on suurepärane vahend kulunud tähenduse värskendamiseks või tuntu abil tundmatule viitamiseks.
Metalli värvus on tingitud valguskiirte peegeldumisel nähtava valguse spektriosas. Metallide plastsus ja haprus.
Metallnõud on valmistatud roostevabast terasest või melhiorist, kõrgetasemelistel bankettidel ka hõbedast.

Metanaadid - soolad 2. 2-hüdroksüpropaanhape ehk piimhape  Tekib lihastes suure koormusega töötamisel.
Meta - aramiidist rallisõitjate näokaitse kaitseb sõitja nägu 30 sekundit ülitugeva kuumuse eest.
Metabolism – e. ainevahetus on kokkuvõtvalt öelduna org. asetleidvad sünteesi- ja lagundamisprotsessid.

Metafaas – kahekromatiidsed kromosoomid liiguvad ekvaatorile, kääviniidid kinnituvad tsentromeeridele.
Metafaas - kromosoomid liiguvad paarikaupa ekvatoriaaltasandile *tsentromeeridele kinnituvad kääviniidid
Metafoor – peidetud võrdlus: ühele objektile kuuluvate omaduste ülekandmine teisele sarnasuse alusel.

Metafüüsiline - sel etapil üritati seletada maailma filosoofiliselt, otsides nähtustes seoseid arutluse abil.
Metakeel – kokkuleppeline väljamõeldud programmeerimiskeel erinevate programmielementide kirjutamiseks
Metallidest ehitusmaterjalid on väga tugevad, elastsed ja mitmeti töödeldavad ning seetõttu väga laialdaselt kasutatavad.

Metalliline side on tingitud metalliioonide ja väga liikuvate ühistatud elektronide vastastikusest tõmbumisest.
Metanooli 5 - 10 ml=pimedaks+mürgistus; 30ml= surm; imendub läbi naha, mürgitus ka aurude sissehingamisel.
Metatees – keelevääratus, häälikuid hääldatakse teistsuguses järjekorras kui seda võiks eeldada:

Metaan ch4 - värvusetu, lõhnatu õhust kergem gaas - maagaasi põhikomponent, mida kasutatakse kütusena.
Metafoor – omadus on projitseeritud teise sisse - elusolend +elusolend (vastuseis) – üks semantiline
Metafoor - kõnekujund ühe asja või nähtuse teisele ülekandmine sarnasuse alusel (nt. sõnu kaaluma).

Metafooriliselt nimetatakse rääkimiseks, aga selle suhtluse tegelik laad ei ole teada kellelegi peale Moosese.
Metall on ruumilises survepingeolekus c. saab kasutada ebatäpseid toorikuid d. stantsi suurem püsivus
Metall - lahuse piirpinnale, kus tekib plaatkondensaatoriga sarnane erimärgiliste laengute vastasseis.

Metalli kristallivõresse on tunginud teise elemendi aatom c. Kristallivõre K8 muutub K12 d. Kristallivõre K12 muutub K8
Metastabiilne seisund — aine olek ühes faasis selliste p ja T väärtuste juures, kus ta peaks olema teises faasis.
Metafüüsikud on nagu ämblikud, kes koovad • RENESSANSS imepärase võrgu niidist, mis tuleb neist endist.

Metafüüsiline paradigma – jagatud uskumused teatud mudelitesse (nt mida peetakse teaduslikuks tööks ja mida mitte);
Metafüüsiline sfäär on empiirilise kogemuse jaoks kättesaamatu ning seega ei ole meil asjade viimsest sisust aimu.
Metall on plastiline, seega kergesti töödeldav ja võimaldas sepistada väga erineva kujuga esemeid.

Metallurgia on tootmisharu, mis tegeleb metallide ja metalli sulamite tootmise ning toodete valmistamisega.
Metaandmete sirvimine on enamasti kõigile avalik ning seetõttu on repositooriumid kujunenud päris populaarseteks.
Metakeeled - kirjeldav keel, komponendid, joonised, "mappingud", skeemid, primitiivid (NSM), võrgustikud

Metalliline side – keemiline side metallides; tekib metalliaatomite vahel ühiste väliskihielektronide abil.
Metaplastiline teooria – embrüonaalse koe jäänukite, embrüonaalse epiteeli või mesenhümaalse koe metaplaasia.
Metaboliidid on oluline ravimi omaduste teadmiseks ning need võivad olla toksilised või kantserogeensed.

Metaanhape on väga terava hapu lõhnaga söövitav ja mõnevõrra mürgine vedelik, mis seguneb veega.
Metafaasis on kromosoomid max kokku keerdunud ja on mikroskoobis just siis kõige paremini vaadeldavad.
Metafaasis – paiknevad kromosoomid ekvatoriaaltasandile ja kääviniidid kinnituvad tsentromeeridele.

Metafaasis on kromosoomid maksimaalselt kokku keerdunud ja on mikroskoobis kõige paremini vaadeldavad.
Metalluks või - luuk kolde ees. Mõne aja pärast avati uks ning ahi puhastati kiiresti sütest ja tuhast.
Meta - eetika- uurib eetika terminite tähendust, moraalsete hinnangute loomust ja põhjendamise

Metaan - maagaasi peamine koostisosa - leidub ka palju naftagaasis - töötlemisel veeauruga temp.
Metaboolne - ja geeniregulatsioon, valkude struktuur-aktiivsus, energia tootmine ja signaaliülekanne.
Metafaas – kromosoomid tugevalt kondenseerunud ning homoloogilised kromosoomid asuvad raku keskel.

Metafail – vektorfail, millest saadud kujutise teravus ei muutu suurendamisel või vähen damisel.
Metafüüsika - tegeleb reaalsuse ja olemise enese põhimõttelise olemuse ning alusmõistete uurimisega.
Metafüüsika substantsid on tegelikkuse väikseimad põhiühikud. Teisalt peavad need põhiosakased olema jagamatud.

Metalli korrodeerumist nimetatakse roostetamiseks. Korrosioon võib tekkida nii metallidel kui ka mittemetallidel.
Metalli sooladel on iseloomulik terav lõhn ( kreeka k. osme – lõhn), mistõttu metall sai nimeks osmium.
Metallide korrosioonis on anoodipiirkond piirkond, kus toimub oksüdeerimine, metall loovutab elektrone katoodile.

Metalliline side – metalli ioonide ja liikuvate ühistatud elektronide vastastikune tõmbumine metallides.
Metallteraga puu - uisud välja seni kasutamisel olnud luu-uisud, siis muutus iluuisutamine mitmekesisemaks.
Metafaas – kromosoomid paiknevad ekvatoriaaltasandile, tsentromeeridele kinnituvad kääviniidid.

Metafüüsiline – ühiskonda nähti looduslikul, loomulikul moel, kadunud oli üleloomulikkus, müstika.
Metallide pingerida on metallelektroodide rida, järjestatuna standardse redokspotentsiaali (Eo) kasvu järgi.
Metüülpunane – pöördeala pH 4,2...6,3 (sellest väiksema pH juures punane, suurema juures kollane).

Metaandmed on andmeid kirjeldavad andmed: andmete sisu, mahu, kvaliteedi, päritolu, struktuuri jms.
Metaanitank – seade jäätmetes sisalduva orgaanilise aine lagundamiseks anaeroobsetes tingimustes.
Metafoorid on piltlikud mahutid, millesse 3. Analüüsimine saab paigutada väga mitmesugust teavet.

Metafüüsika on teadus inimmõistuse piiridest Selle piiri määratlemine kujunebki Kanti ülesandeks.
Metallidel on vähe väliskihi elektrone, to edit Master text styles mittemetallidel on neid rohkem.
Metalliline side on negatiivsete vabade elektronide ja positiivsete metallioonide vastastikune tõmbumine.

Metallis paik - nevad aatomid kindla seaduspärasuse järgi, moo- dustades korrapärase kristallivõre.
Metallkatted - korrodeeruva või roostetava metalli pinnale kantakse korrosioonikindlama metalli kiht.
Metaan on redutseerija Sest ta on süsiniku kõige madalama oksüdatsiooniastmega (-IV) ühend.

Metafüüsiline – proovitakse hakkama saada ilma jumalata, seletatakse maailmakorda lahti abstrakselt.
Metall - asbesttihendiga. Liibumise parendamiseks kaetakse tihendi mõlemad küljed grafiidiga.
Metallide pingerida - keemilise aktiivsuse ja elektrokeemiliste omaduse põhjal järjestatud metallide rida.

Metalliga – protektor, siis oksüdeerub aktiivsem metall), 4) korrosiooni aeglustite kasutamine.
Metallkarbi või - võrgu sees olev kehade süsteem jääb väliste elektriväljade mõju eest kaitstuks.
Metallvõre - metallides esinev kristallvõre tüüp kus võre sõlmpunktides asuvad metalli aatomid

Metaan on ühikulise kontsentratsiooni kohta palju tugvam kasvuhoonegaas kui süsinikdioksiid.
Metabolism – protsessid, mis tagavad organismi aine- ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga.
Metafaas – kromosoomid pole täielikult eraldunud ja liiguvad paarikaupa ekvatoriaaltasandile.

Metall – Metallides ei jätku viimases valentstsoonis elektrone, et seda täielikult täita.
Metall - isool On 0,05-0,2 mm paksune alumiiniumplekk, mis on kahelt poolt kaetud bituumeniga.
Metall - aktiveeritud ensüümid - seovad metalle nõrgalt ning ainult katalüütilise tsükli

Metallidele atsetüleeni - hapniku leegis ja kuumutatakse vaakumis või torustikust läbi pinnase relssi tagasi.
Metalliline - metalliioonide ja liikuvate ühistatud elektronide vastastikune tõmbumine metallides
Vote UP
-1
Vote DOWN
Metafooriks nimetatakse tähenduse ülekannet, mille puhul ühe valdkonna mõistet mõistetakse teise valdkonna mõiste või mõistete kaudu. Lihtne on seletada näiteks selliseid metafoore nagu siga tähenduses 'halb inimene': loomade valdkonnast võetud mõiste on üle kantud inimeste valdkonda.

Metafoorsed ülekanded on inimese keha, loomade, taimede, toidu ja mitmesuguste jõududega seotud valdkonnad.
Metaaniga on segunenud vähesel määral teisi süsivesinikgaase nagu etaan, butaan ja propaan.
Metafüüsiline lähtekoht – pole eraldiseisvalt uskumusi või objekte; maailm ongi ainult uskumuste süsteem.

Metallide elektritakistus on põhjustatud positiivsete metalliioonide segavast mõjust elektronide liikumisele.
Metallidel on iseloomulik läige ja peegeldusvõime, mis avaldub eriti poleeritud pindade puhul.
Metalliotsijaid – täiuslikumad neist on väga tundlikud ja reageerivad metallesemele valikuliselt.

Metallkeraamilised katted - kuumakindlatele oksiididele lisatakse emaili pöördub sinna tagasi mööda relssi.
Meta - studies, I simply weighed my poo. Identical volumes of food on and o the protocol.
Metafoor – ühe olendi, eseme või nähtuse omadused omistatakse teisele sarnasuse põhjal.

Metafoor on eeldatud võrdlus kahe erineva loomuga, kuid siiski milleski sarnase, asja vahel.
Metafüüsika - õpetus reaalsuse kõige olulisematest printsiipidest, struktuurist ja koostisest.
Metallioksiidid on reeglina aluselised ning neis esineb kas iooniline või kovalentne polaarne side.

Metanool – e puupiiritus , saadakse CO+2H 2=CH3OH on piirituse lõhnaga , mürgine vedelik.
Metaani moodustumine – anaeroobse lagunemise tagajärjel, liigub pinnases, võib koguneda keldritesse.
Metabolism on kõik protsessid , mis tagavad aine- ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga.

Metafaas - koromoosid raku keskossa, kääviniidid kinnituvad kromosoomide tsentromeeridele.
Metall - lennukid valmistatakse peamiselt kergmetallide alumiiniumi ja titaani sulamitest.
Metalliline side on keemiline side, tekib metalliaatomite vahel ühiste väliskihi elektronide abil.

Metafoor - peidetud võrdlus, ülekanne sarnasuse alusel Näide: Sinitaeva silm – päike.
Metafüüsika - esimene filosoofia, mis uurib olemise lähteprintsiipe ja olemise algpõhjuseid.
Metallide korrosioonis on anoodpiirkond piirkond , kus toimub oksüdeerimine, omab positiivseid laenguid.

Metanarratiiv – räägib universaalsusele pretendeerivad lugusid maailma ja inimloomuse kohta.
Metaan – 83 °C, eteen +9 °C), on nende taasveeldamine võimalik ainult kaskaadseadme
Metafoor on ühe tähendusvaldkonna ümber kandmine teise, et teist esimese kaudu mõista.

Metakeele - vahekordi, pannes sellega aluse semantika ja mudelite kaasaegsele käsitlusele.
Metalli energiatsoon – väliskihi elektronide energiatsoon on osaliselt elektronide poolt hõivatud.
Metanefriidid ehk avatoruneerud, mis asuvad kahes lülis, algavad ühes ja avanevad järgmises.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Metapolism on biokeelmiliste protsesside kompleks, mille kaudu on organism seoses ümbritseva keskkonnaga ning mis võimaldab tema kasvamist, säilimist, uuenemist, paljunemist. (assimilatsioon+dissimilatsioon) Assimilatsioon – anapolism moodustuvad kõik organismis toimuvad biosünteesid.
Metüüloranž – happelises keskonnas - punaseks, alus & neutraalne lahus – kollakas oranž.
Meta - analüüs on Weedi (2007, 292-300) sõnul mitme uurimuse kokkuvõtlik tulemus.

Metaboliseeruv ehk ainevahetuslik energia – näitab tegelikult söödast imendunud toitainete
Metaeetikat – küsimusi moraalse dao süvaloomusest, selle reaalsusest ja tunnetatavusest.
Metakeel on mõisteliselt rikkam kui objektkeel; loomulik keel saab olla mõlemas rollis.

Metall - neli tsooni, alustades alt täidetud-, lubatud-, keelu-(paksem) ja lubatutsoon
Metalliline side on seotud vabade valentselektronide elektronpilvede jagamisega ja ei oma suunda.
Metallivõre – negatiivsete vabade elektronide ja positiivsete metallioonide vaheline side.

Metallmündid on kasutusel vaid peenrahana. Enamasti valmistatakse seda ristkülikukujulisena.
Metallurgia on metallide ja metallisulamite ning nendest pooltoodete tootmise tööstusharu.
Metanaali 37 - protsendine vesilahus, millele tavaliselt on lisatud mõni protsent metanooli.

Metathesis - Two sounds, at least one of which is a consonant, change places inside a word.
Metüleerimine - valgu metüleerimine toimub tavaliselt arginiini või lüsiini jäägi juures.
Metüülelavhõbedal on kõrge aururõhk (keemistemperatuur on 94°C)), seega aine aurustub kergesti.

Meta - 1. Sulfoonamiidid (sarnased Foolhappe sünteesi pärssimine üleproduktsioon.
Metaan on kütusena küll üsna kasulik, kuid samas on ta väga tõhus kasvuhoonegaas.
Metafaasikromosoomide analüüsil on võimalik tuvastada kromosoomide kahjustusi ning muutusi kromosoomide arvus.

Metalli kristallivõres on metallioonid ja nende vahel poolvabalt liikubad elektronid – elektrongaas.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Metallpinnad - Vask ja messing 1. Kus kasutatakse vaske ja messingit? 2. Milline on välimuselt : a) vask b) messing 3. Mida tähendab paatinatatud vasepind? 4. Kuidas puhastada paatinatatud vasepinda? 5. Mida sisaldavad vase läigestusained? 6. Kuidas läigestada vaske? Kroom ja nikkelpinnad 1. Miks kroomitakse ja nikeldatakse metallpindu? 2. Mis värvi on nikeldatud pind ja kroomitud pind? 3. Milline on kroomitud pinna eelis võrreldes nikliga? 4. Kuidas puhastada kroom-ja nikkelpindu?
Meta - ANALÜÜS - varem samal teemal läbiviidud empiiriliste uuringute analüüs.

Metabolism - e. üldine ainevahetus o Anabolism- lagundamine o Katabolism- ülesehitamine
Metabolism - organismis aset leidvad sünteesi- ja lagundamisprotsessid, mis tagavad tema
Metabolism - kõik organismis (rakus) toimuvad sünteesi- ja lagunemisreaktsioonid kokku.

Metaeetiline tees - kõigile kultuuridele (inimestele) kehtivat moraalistandardit ei ole olemas.
Metakeel – keel, mille abil räägitakse keelest endast; keel on iseenda metakeeleks.
Metall on parem soojusjuht 114. Märg puitlaud tundub katsumisel külmemana kui kuiv.

Metallica on müünud 57 miljonit plaati Ameerikas ja 40 miljonit väljaspool Ameerikat.
Metallide saamiseks on kaks võimalust: 1)Kaevandamine-Maagi rikastamine 2)Vana metalli sulatamine
Metalliline side - ühiste väliskihi elektronide abil moodustunud keemilist sidetd metallides.

Metalliliste elementidel on reeglina väliskihil elektrone vähe (1-3) ja neid hoitakse nõrgalt kinni.
Metüülkloroisothiazolinoon on laialt kasutatav säilitusaine, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone.
Meta - eetika tegeleb eetikaterminite uurimisega ja moraalsete hinnangute loomust.

Metaan — põllumajandusega seotud õnnetused met-hemoglobiin — pulssoksümeetria
Metaan – CH4 (eraldub märgaladest, koduloomade väljaheidetest ning prügilatest)
Metabolism - organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide

Metafaas - kromosoomid raku keskele ja 1 tasapinnale.moodustub raku ekvatoriaaltasand.
Metafüüsika ehk see, mis tuleb pärast füüsikat (kõneleb oleva esimestest põhjustest)
Metall - valentselektronide energiatsoon vaid osaliselt elektronide poolt hõivatud.

Metallil on võimalik stantsivaost väljuda vaid spetsiaalsesse kitsasse kraadisoonde.
Metalliline side – paljutsentriline elektrondefitsiidiga delokaliseeritud (kovalentne) side.
Metallilised omadused - keemilise elemendi võime loovutada oma väliskihil elektrone(redutseerija)

Metanool – kasutatakse kütusena, lahustina, puhastusvahendina, metanaali tootmises.
Metatarsus - PÖIALUU os metatarsale (5) - PÖIA ABALUU ossa digitorum pedis - VARBALUUD
Meta - ränihape on H2SiO3. KEEMILISED ELEMENDID GEOKEEMIAS (Goldschmidti järgi)

Meta - Normatiiv Rakendus- Kutse- eetika ne eetika eetika eetika 3. Vooruseetika.
Metaboliidid - Seente ainevahetusjäägid Mükoloogia/Mükoloog- Seenteteadus/seeneuurija
Metafoor - peidetud võrdlus, milles võrreldav nähtus on asendatud kujutluspildiga.

Metall - lehest, mis on tõmmatud tugeva pooluskingad püsimagneti pooluste vahele.
Metall - , betoon-, kahhel-, ja kunstmaterjalides pindade desinfitseerivaks pesuks.
Metalli erijuhtivus on määratud vabade elektronide kontsentratsiooniga n ja nende liikuvusega.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Metallikatioonide vahel on poolvabad elektronid- elekrongaas.Metalli painutamisel/tõmbamisel elektrongaas paigutub ringi,sp metall ei purunegi.1)Hea töödeldavus(elektrongaas katioonide vahel) 2)Head elektrijuhid-poolvabad elektronid 3)Head soojusjuhid-pv elektronid 4)Hea peegeldusvõime-pv elekt.
Metalliliseks sidemeks nimetatakse ühiste väliskihi elektronide abil moodustunud keemilist sidet.
Metallitööstus – tööstush, mis hõlmab metallesemete tootmise ning metallivalmistamist.

Metanogeenid on arhed. Methanobacterium, Methanococcus, Methanosarcina, Methanospirillum.
Metanool - ehk puupiritus, sest varem CH3OH toodeti saepurust (kõrgel temperatuuril)
Meta - analüüs – varem tehtud empiiriliste uuringute statistiline analüüs.

Metaan on peamine maagaasi koostisosa ning sobib seetõttu väga hästi kütuseks.
Metaandmed - on mingeid andmed kirjeldavad andmed ehk nii-öelda andmed andmete kohta.
Metafoor - Peidetud võrdlus, ühele nähtusele omaste tunnuste ülekandmine teisele

Metafoor - ühe asja või nähtuse tähenduse teisele ülekandmine sarnasuse aluses.
Metafoor - kõnekujund, ühe nähtuse omaduste edasikandmine teisele sarnasuse näol
Metallurgia - ja relvatehaseid, reorganiseeris sõjaväe, pani aluse sõjalaevastikule.

Metüül - transferaasid kaitsevad viiruse enese DNAd selle süsteemi rünnaku eest.
Metaan on lõhnatu, värvuseta, maitseta, vees mittelahustuv, õhust kergem gaas.
Metafaas - kromosoomid liiguvad raku keskele, paigutuvad raku ekvatoriaaltasandile.

Metallide voolamisel on tegu monokristallide nihkega üksteise suhtes väliste jõudude mõjul.
Metallidetektorid on vabalt müügil, siis asjahuvilised on rüüstanud kalmeid, muistiseid.
Metalliline side - tekib metalliaatomite ja ioonide vahel ühiste vabade elektronide kaudu.

Metallilised omadused on seda tugevamad, mida kergemini aatomid väliskihi elektrone loovutavad.
Metamfetamiin on nii välimuselt, kasutamisviisilt kui ka toimelt sarnane amfetamiinile.
Metamorfoos on võimas metafoor võõrandumisele, läbi sotsiaalse ja isikliku võime.

Meta isomeeris on asendajaga süsinike vahel veel üks süsiniku aatom (1,3- isomeerid).
Metaandmed on andmed inforessursside kohta, või levinumalt ka andmed andmete kohta.
Metabolism on kõikide rakus toimuvate protsesside ja reaktsioonide ühine nimetaja.

Metafaas - kromosoomid ekvatoriaaltasandile, tsentrosoomidega kinnitub kääviniit
Metafoor - ülekanne; ühe valdkonna teema mõistete kasutamine teises valdkonnas.
Metafüüsilisele maalile on iseloomulik terav valguse ja varju kontrast ja müstiline atmosfäär.

Metall - lehed paigutatakse kahe vaskelektroodi vahele, millesse juhitakse vool.
Metallesemetest on kas tugevalt korrodeerunud, hõõrutud ja kriimustatud või purunenud.
Metalli avastajaks on sir Humphry Davy, kel õnnestus 1808. aastal saada seda metalli puhtal

Metallide korrosioon on loomulik protsess, sest metallidest tekkivad jälle püsivad ühendid.
Metaxa puhul on etiketil märgitud tärnidega, kui kaua on ta küpsenud tammevaatides.
Metabolismismiks nimetatakse kõik organismis toimuvad sünteesi ja lagunadmis protsesse.

Metafaas – kromosoomid liiguvad raku keskossa ja paigutuvad ühele tasapinnale.
Metafüüsika on filosoofia haru, mis uurib olemise lähteprintsiipi ja algpõhjuseid.
Metalcore on muusikastiil, mis kombineerib omavahel hardcore pungi ja heavy metali

Metalle on võimalik saada nende ühendite lahuste ja sulatiste elektrolüüsil.
Metanool ch3oh on tuntud ka puupiirituse nime all, sest varem saadi teda puidu utmisel.
Metapopulatsiooni dünaamika on määratud osapopulatsioonide kadumise ja taasasustamise vahekorraga.

Metüleenkloriidis – kolesteroolilahust, taimse ja loomse rasva (triglütseriidi) lahust.
Metafoor – ülekandmine. aristotelese järgi on metafoor lühendatud võrdlus.
Metafüüsika - küsimine oleva terviku järele, oleva põhjuste ja algupära järgi.

Metall roostetab ehk korrodeerub. Laulja oli ise nii viisi loonud kui sõnad sepitsenud.
Metalli oksiid – kui reageerib vesinikuga ning tõrjub viimase reaktsioonist välja.
Metallicut on suudetud jäljendada vaid tänu nüüdistehnoloogiate kasutamisele.

Metallide korrosioon on metallide tootmisele vastupidine protsess ja see kulgeb iseenesest.
Metallide pingerida on metallide rida, mis algab aktiivsete ja lõppeb vähe aktiivsetega.
Metalloksiid - pooljuht), mida varustatakse energiaga emaplaadil asuvast patareist.

Meta - aramiidi kasutatakse enamasti tulekindlate rõivaste valmistamisel.
Metaan on Jupiteri, Saturni, Uraani ja Neptuuni atmosfääri põhikomponent.
Metafaas - Homoloogiliste kromosoomide paarid liiguvad ekvatoriaaltasapinnale.

Metafooriteooria – kognitiivse keeleteaduse osa, mis tegeleb metafooride uurimisega.
Metafüüsika on kirjutatud loengumärkmete kogumikuna on seda väga raske mõista.
Metalli aatomitel on kergem loovutada 1-3 elektroni, kui liita neid oktetti tekkimisel.

Metalli puhul on põhimetall tavaliselt anooniks raud ja katoodiks raudkarbiid või
Metallide soojusjuhtivus on suurim, väiksem keraamilistel materjalidel ja siis polümeeridel.
Metallidetektor – võimalik otsida nii tavalist, värvilist kui ka väärismetalli.

Metalliline raadius – pool aatomituumade vahelistest kaugustest metalli kristallivõres
Metaan on värvitu, äärmiselt süttiv gaas, mis tekib roiskumise käigus.
Metabolism – biokeemiliste muutuste võrgustik, mis on organismi elu aluseks.

Metafaas – kromosoomid on reastunud ühele tasapinnale kahe pooluse vahele.
Metalli tootmiseks on vajalik kõrge temperatuur ning see saadakse kütuse põlemisest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Metallpinnad - Roostevaba teras 1. Kus kasutatakse roostevaba terast? 2. Missugused on roostevaba terase puhastamise omadused? 4. Kuidas puhastada roostevaba terast? 5. Mis kahjustab roostevaba terast? 6. Millise puhastusainega ja kuidas eemaldad näiteks roosteplekid roostevabalt

Metatsentriline kõrgus – metacentric height GM – põikmetatsentri ja raskuskeskme vahe.
Metaan on suurepärane raketikütus, mida on lihtne pikka aega säilitada.
Metabolismi jääk - ja kõrvalproduktide isoleerimine – vakuoolidesse ja rasvkoesse

Metaeetiline e. analüütiline. Tegeleb keeleliste ja tunnetuslike küsimustega.
Metall on kroom, sellepärast ma valisin just selle oma referaadi teemaks.
Metasomatoos – moone, mille käigus muutub oluliselt kivimi keemiline koostis.

Metatees – on häälikute järjekorra muutumine sõnas või sõnaühendis.
Metabacterium polyspora - moodustab mitu endospoori, seega spoorid ka paljunemisvahendiks.
Metall –  lihtaine, millel on metallidele iseloomulikud omadused.

Metalle on plastilised, eriti plastiline on Au. Haprad metallid on Sb, Mn,
Metalli puurimisel on väga oluline, et kasutataks õiget lõikekiirust ja ettenihet.
Metallide omadused on üpriski sarnased, kuid erinevad A-rühma metallide omadustest.

Metallide pingereas on metallid reastatud redutseerivate omaduste nõrgenemise suunas.
Metalltapeedid on suure valguskindlusega, hõlpsasti puhastatavad ja tulekindlad.
Metanarratiiv - kõike hõlvamad narratiivid, mis räägivad teatud absoluudist.

Metüüli - atsetüleeni- 1060 2G/2PG - propadieeni segud (Methyl-acetylene-
Metabolism – organismi elu aluseks olev biokeemiliste muutuste võrgustik.
Metafaas - homoloogilised kromosoomid koonduvad raku ekvatoriaaltasandile.

Metall - ripplaed....................................................4-9
Metalliline side - Ühiste väliskihi elektronide abil moodustunud keemiline side.
Metanaal on värvitu, terava lõhnaga, väga mürgine gaas, lahustub vees.

Metanogeenid on lõplik lüli anaeroobses orgaaniliste ühendite katabolismis.
Metasüsteemide süsteemis ehk supersüsteemis. Arusaamist näitab AHAA!-efektide tekkimine.
Metüülpunane – mp. On ka olemas pH meeter, mis mõõdab täpsusega +- 0,01pH

Metabolism – ainevahetus; ainete lagunemise ja sünteesiprotsessid kokku.
Metafaas - paristuumse raku jagunemise (mitoosi või meioosi) teine faas.
Metafaasis on kromosoomid reastunud ühele tasapinnale kahe pooluse vahele.

Metafoor – sõna või sõnaühendit kasutatakse ülekantud tähenduses.
Metafüüsikal on inimteadmiste jaoks sama vajalik kui juurestik viljapuu jaoks
Metafüüsiline - vaadelda objekte kui üksteisega mitteseotuid, mittearenevaid.

Metallelemendis on tavaliselt terastraat, mis on galvaniseeritud või vasetatud.
Metallide pingereas on metallid reastatud metalliliste omaduste nõrgenemise suunas.
Metallide puuduseks on nende korrodeerumine mitmesuguste keskkonnamõjutuste tõttu.

Metallnõud on kandikud söögiriistad(noad kahvlid lusikad), kuumutusplaat,
Metanool on värvitu tuleohtlik mürgine nõrga alkoholilõhnaga vedelik.
Metatees – häälikud vahetavad kohti, nt r ja l vahetavad tihti kohti.

Metatsentri kõrgus – height of the metacentre KM – metatsentri kõrgus kiilust.
Metaani molekul on sama võimas kasvuhoonegaas kui 23 süsihappegaasi molekuli.
Metafaas – homoloogilised kromosoomid liiguvad paarikaupa ekvaatorile.

Metafaas - kromosoomid ekv. Tasandile ja kääviniidid tsentromeeridele.
Metanool ehk puupiiritus CH3OH Etanool CH3CH2OH Etaandiool ehk antifriis
Metanool jäätub - 97.6 °C juures ning seepärast kasutatakse seda antifiisina.

Meta - spina otstes olevad ümberpööramispostid Rooma hipodroomil
Metaandmed – dok. kirjeldavad andmed, mis luuakse dokumendi süsteemis.
Metaanis on süsiniku oksüdatsiooniaste väiksem kui süsinikoksiidis.

Metafoor - . Algebraline võrdlus-ikoon et nr erinevad, struktuur sama.
Metalliaatomid on kõik sellised, kes tahavad väliskihi elektrone loovutada.
Metallidel on omadus sulada kuumutamisel ja samuti tahkestuda jahtumisel.

Metallilise elemendina on titaan tuntud silmapaistva tugevuse ja kaalu suhte poolest.
Metallilised omadused on seda paremad, mida väiksem on aatomi raadius ja vastupidi.
Metallpritsid on kõige otstarbekamad, sest need ei purune, sula ega kooldu.

Metallurgia - , keemia- ja paberitööstuse energiamahuka tegevuse tarvis.
Metaan on ka põhiline lähteaine vesiniku tööstuslikul tootmisel.
Metafoorid on olulised vahendid nõustamisprotsessi kõikides etappides.

Metafoorika mehhanismid on univerasaalsed, läbides kõiki meie eluvaldkondi 3) tekst
Metall - litrid. Takti löömisel vastu põrandat litrid kõlisevad.
Metallide korrosiiniks nimetatakse metallide hävimist ümbritseva keskkonna toimel.

Metallitööst on järele jäänud valamisvormide ja sulatustiiglite tükke.
Metallivõre – juhivad elektrit ja soojust, on plastilised ja läikivad.
Metabolism – kõikides organismides toimuvad keemilised reaktsioonid.

Metafüüsline kunst – katse väljuda kaasajast Itaaliast Klassitsismi eeskuju.
Metakeelelised kirjeldused on “intellektuaalse terviku” hädavajalikuks elemendiks.
Metalli aatomis on kõrgeimal hõivatud energiatasemel ainult üks elektron.

Metallide pingerida – metallielektroodide rida, järjestatuna E0 kasvu järgi.
Metallpostide on RAL värvitkaardi järgi värvitud või roostevaba teras.
Metamfetamiini tootmine on koondunud Põhja- Ameerikasse ning Ida- ja Kagu-Aasiasse.

Metatsentriline valem on sama; MTR=ΔH0sinψ ehk MTR=ΔH0ψ Kus MTR – on trimmiv
Metabolism – organismis toimuvad sünteesi- ja lagundamisprotsessid.
Metafoorid on keelde tulnud, et kirjeldada uusi mõisteid vanade abil.

Metafüüsika on kõige üldisemate aluste ja esmaste põhjuste uurimine.
Metallilisest sidemest on tingitud enamik metallide omadustest Poolvaba elektron -
Metanool – kogutakse kokku ja taaskasutatakse biodiisli tootmisel.

Metaandmed on dokumendi lahutamatud osad, mida ei saa jälgi jätmata
Metaanistsuurimad maagaasitootjad on venemaa, alžeeria,holland,suurbritannia ja indoneesia.
Metabolism - kõik organismis toimuvad keemilised reaktsioonid kokku.

Metafoor - „poeedipüks“, mis viitab üheselt luuletajaametile.
Metafoor – ühe asja või nähtuse omaduste ülekandmine teisele.
Metafüüsika on oma aja ära elanud, filosoofia tuleb temast vabastada.

Metalli tootmine — mitmeid metalle (nt rauda) saab toota bakterite abiga.
Meta - analüüs- See on kvantitatiivse integratsiooni meetod.