Sõnu seletav sõnaraamat

Maksud on fiskaalne instrument, mille ülesandeks on siis hankida valitsemiseks vajalikud vahendid ja vastavalt riigi valitsemissüsteemile jagada need ka laiali valitsemistasandite vahel (Tammert, Paul 2002). Maksuseaduseks on seadus, kus sätestatakse maks, mis sätestab maksu nime, objekti ja määra, maksumaksja isiku ning temale antavad soodustused, maksulaekumise koha ja aja ning maksu tasumise korra, maksuseaduse rakendamise korra ning võimalikud maksusoodustused ja nende tegemise korra.
Maksud - inimeste rahaline kohustus riigi ees. OTSESED MAKSUD KAUDSED MAKSUD • Võetakse isikute tuludelt või varadelt ( tulumaks • Võetakse kaupade( eeskätt esmajärguliste tarbe- 21%, sotsiaalmaks 33%, maamaks ) kaupade hinna kaudu ) käibemaks 20%, aktsiisid.
Maksude liigitamine on suhteliselt teoreetilise tähendusega, omades pigem teaduslikku funktsiooni. Samas aitab maksude liigitaminne paremini orienteeruda riigi maksupoliitikas (võrrelda erinevate riikide maksusid ja nende mõisteid – nt VAT (value added tax) ei ole sisu poolest sama nagu käibemaks/kaudsete ja otseste maksude võrdlemine jne) ning eristada maksusid muudest riigile makstavatest rahalistest vahennditest.

Maksudel on kujundamisfunktisoon kõrvalfunktsioonina, mõnel maksul on , kõikidel ei ole. Kujundamisfunktsioon jaguneb kaheks, majanduspoliitiline funktsioon- maksuga püütakse mõjutada või suunata isikute käitumist (alkoholi-, ja tubakaaktsiis) Sotsiaalpoliitiline funktsiooni- võimalikult õiglane rahvusliku rikkuse ümberjagamine (sotsiaalmaks, astmeline tulumaks)
Maksude määramine on ainult parlamendi ülesanne Pärast teda päris võimu James II teine tütar, kuninganna Anne (sünnitas palju lapsi, polnud aega valitsedagi). Peale tema otseseid pärijaid ei olnud -> lähim sugulane oli James I tütretütrepoeg Georg (oli saksa päritolu – pärit Hannover’ist). Georg parlamendiistungitel ei käinud, ta ei osanud inglise keelt.
Maksude tõstmine – SKP väheneb, intressitase langeb; maksude alandamine – SKP kasvab, intressitase tõuseb; valitsuskulude suurendamine – SKP kasvab, intressitase tõuseb; valitsuskulude vähendamine – SKP väheneb, intressitase langeb; raha pakkumise kasv – SKP kasvab, intressitase langeb; raha pakkumise vähenemine – SKP väheneb, intressitase tõuseb.

Maksud - inimeste rahaline kohustus riigi ees. OTSESED MAKSUD KAUDSED MAKSUD • Võetakse isikute tuludelt või varadelt ( tulumaks • Võetakse kaupade( eeskätt esmajärguliste tarbe- 21%, sotsiaalmaks 33%, millest 20% läheb pensionioniteks  ja ülejäänud 13% tervishoidu, maamaks ) kaupade hinna kaudu ) käibemaks 20%, aktsiisid.
Maksud on riigi poolt enda kasuks kehtestatud maksed, mis erinevad teistest tuluallikatest selle poolest, et nad nõutakse sisse kohustuslikus korras ning maksumaksja midagi konkreetset vastu ei saa. Enamuus makse nõutakse sisse tulult, käibelt, kaubatehingutelt või varalt ning on maksud selle mõiste otseses tähenduses.
Maksude ülekandumine tähendab maksude siiret otsestelt maksukohuslastelt teistele majandussubjektidele. Oletame, et hüvisele kehtestatakse maks, mille peab tasuma antud hüve müüja. Kuna maks on müüjale kulu, siis tulu säilitamisel ühelt müüdud ühikult peaks seda nüüd kehtestatud maksu võrra kallimalt müüma.

Maksud on valitsuse peamiseks tuluallikaks. Peamised maksuliigid on: tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, aktsiisimaks ja omandilt saadavad maksud (maamaks). Rahandusministeeriumi üheks põhiülesandeks on maksu- ja tollipoliitika elluviimine ning selleks seaduste ja muude dokumentide ettevalmistamine.
Maksude kehtsetamises - Sarnane on moraaliriski (põhjustatud informatsiooni asümmeetriast) näide, olukord, kus tarbija ei tasu hüvise eest otseselt ja sellest tulenevalt tekib ülemäärane tarbimine, arvestamata, et kulutatud ressursside hind tuleb ühiskonnal tasuda.
Maksudeklaratsioon – võib olla tulu-, käibe- või kaubadeklaratsioonid või maksuaruanne või muu maksusuuruse arvutamiseks ettenähtud dokument, mille maksumaksja või –kinnipidaja on kohustatud esitama maksuhaldurile.

Maksud on suhteliselt madalad, palgad suhteliselt kõrged, iga inimene peab ise otsustama, kuhu ta oma raha paigutab – lastele hariduse andmiseks, tervishoiu jaoks või koguma vanaduspäevadeks.
Maksud on kõige tähtsam riigi sissetuleku allikas Maks on maksumaksjale pandud rahaline kohustus riigi või kohaliku omavalitsuse töö korraldamiseks. Kaudsed maksud ja otsesed maksud.
Maksud on teenustasu keeruka ja kuluka õigussüsteemi käigushoidmise eest, mis muudab indiviidide koostegevuse odavamaks ja suurendab koostöö võimalusi sh müügi- ja ostuvalmidust.

Maksud on suhteliselt väikesed, inimesed saavad lõviosa oma palgast kätte, aga nende vastutus oma elu eest korraldamise eest on palju suurem kui Euroopa heaolumaade elanikel.
Maksude puhul on võimalik eristada kahte funktsiooni, eesmärki: 1) Koormamisfunktsioon – fiskaalsed maksud, mille eesmärgiks on tagada riigile tulud ja seeläbi riigi eksistents.
Maksud – nt: kinke-, pärnaid-, luna- ja kindlustusmaksed jt. 10. KOORMISED JA MAKSUD Koormiste all on enamlevinud trahvid, lõivud, sundkindlustuse maksed ja viivised.

Maksud on kui kodanikkonna poolt makstav hind ühiste vajaduste rahuldamise eest, mille optimaalse taseme saavutamiseks tuleb arendada demokraatlikke otsustusmehhanisme.
Maksud on riigiks olemise hind (Lillemets,2007). Ei tohi keskenduda vaid enese heaolule, vaid tuleb lähtuda avlikest huvidest, et ühiskond tervikuna saaks toimida.
Maksude ühtlustamist on rakendatud peamiselt kaupade, teenuste, kapitali ja tööjõu vaba liikumise hõlbustamiseks. Keskedutud on eelkõige kaudsete maksude ühtlustamisele.

Maksudel on kaudsed mõjud ja eesmärgid ning otsesed eesmärgid, mida maksumaksja suhtes rakendatakse. Kõrvalmõjud on olulised tolli- ja aktsiisimaksu puhud.
Maksud on suhteliselt kõrged ning moodustavad pisut alla 50% sissetulekutest samas aitavad need ülal pidada hästi arenenud sotsiaalkindlustussüsteemi.
Maksud on toodud kasumiaruandes real "Tulumaks". • Kulumi, investeeringute ja puhta käibekapitali muutuse leidmine on kirjeldatud FCFE selgituse all.

Maksud - tegevuskulu rendimaks - eluhooned) - maksud - 89-Intressid MuudKulud v_naitaja d - v_naitaja v_naitaja v_naitaja v_naitaja - v_naitaja Kokku
Maksudeklaratsioon – esitamise kohustus tuleb maksuseadusest ntx käibemaksu kohustlane, statistilised aruanded – kohustub statistilisest kohustusest.
Maksud on riigiks olemise hind (Lillemets,2007). Maksumaksjatest sõltub riigi heaolu, nii palju kui anname, sama palju saame ka vastu.

Maksude kaudu on võimalik tagada vajalikud ressursid ühiste hüvede pakkumiseks, samuti on võimalik ka mõjutada majanduspoliitikat.
Maksude arvestus - riiklike või muude maksude arvestamine, analüüs, taseme planeerimine eesmärgiga minimeerida maksukohustust.
Maksude aluseks on maksuseadused ja üheks oluliseks ettevõtte arvestusega seonduvaks on maksuseaduse nõuded algdokumentidele.

Maksud on kehtestatud riigi ja OV (omavalitsuse) avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku rahha kogumiseks.
Maksudest kõrvalehoidmiseks on varimajandus ja ümbrikupalgad. Et seda ei oleks, tegelevad maksudest kõrvalehoidmisega nii maksuamet kui
Maksud on madalad. • Inimeste vastutus oma heaolu eest on suur, inimene otsustab ise millele ta oma raha kulutab.

Maksude ajalugu on iseenesest äärmiselt kirgas ning juba varasemast ajast on paljude kaupade tarbimist eraldi maksustatud.
Maksude üldkoormus on muidugi seotud majandustasemega, kuid et maksuliike on erinevaid, siis saavad poliitikud siin varieerida.
Maksud on suhteliselt väikesed, palgad suhteliselt suur, iga inimene peab ise otsustama, kuhu ta raha paigutab.

Maksudel on suurem mõju tööturule sisenemistele/väljumistele ja väiksem töötundidie vähesele muutumisele.
Maksud on riikide peamised sissetuleku allikad, millest laekuvate vahenditega finantseeritakse riigi tegevust.
Maksude ülekoormus on muidugi seotud majandustasemega, kuid et maksuliike on erinevaid, siis saavad poliitikud varieerida.

Maksude kehtestamisel on eelduseks, et need on vajalikud avalike kaupade ja teenuste pakkumiseks ning seetõttu otstarbekad.
Maksud on vabatahtlikud ja seega maksavad makse vaesemad kihid, ulatudes kuni 70%-ni talupoja sissetulekust.
Maksud on sõltunud kas valitsejast või parlamendist ning maksukoormuse piiriks on olnud kodanike taluvus.

Maksud on vajalikud riigi toimimiseks, sest ükski riik pole juba läbi ajaloo ilma nendeta hakkama saanud.
Maksud on pigem kõrged 4. loosung ``Rohkem riiki!`` 5. paksu riiki toetavad pigem vasakpoolsed erakonnad
Maksude multiplikaator on negatiivne, kuna maksude suurenemisega kaasneb sissetulekute, kulutuste ja SKP vähenemine.

Maksud on suured. Maksusüsteem on progresseeruv(kes saab suuremat palka peab rohkem makse maksma).
Maksud on need, mida arvestatakse otse isiku sissetulekutelt, näiteks tulumaks ja sotsiaalmaks.
Maksud on väikesed. Mida paremad oskused, seda suurem palk, seda enam saab mõelda tulevikule.

Maksud sissetulekutelt – tulumaks • maksud kulutustelt – käibemaks 12 • maksud omandilt – maamaks
Maksud on ettevõtluse kulud ( v.a. tulumaks), kui neid tasutakse ettevõtlusega seotult.
Maksude arvestus – Maksude arvestuse eesmärk on maksude arvestamine, analüüs ja planeerimine.

Maksud - alati on võimalik teatud määral makse tõsta, et vana võlga tagasi maksta.
Maksud omandilt ehk omandimaksud (maamaks 0,1–2,5 protsenti maa maksustamise hinnast aastas)
Maksude tasumine on tekitanud ühiskonnas sotsiaalse dilemma, kas maksta või mitte maksta.

Maksud – kümnis (kirikumaks), hinnus (naturaalmaks), teotöö ehk teorent.
Maksud on kohustuslikud kõigile maksuseadusega kehtestatud maksumaksjatele.
Maksude kehtestamine on eelduseks avaliku sektori poolt kaupade ja teenuste pakkumisele.

Maksude kehtestamisel – vaja oli seisuste esinduskogu ehk generaalstaatide nõusolekut.
Maksude maksmine on kohustuslik, maksudest kõrvalehoidmine on seadusega karistatav.
Maksude arvestus – tehniline valdkond; on seotud riikliku maksuseadlusandlusega.

Maksud – mida rohkem on riigil funktsioone, seda kõrgemad on maksud)
Maksud on rahaline kohustus(seadused). Otsene ja kaudne maksustamine.
Maksud – näiteks: kinke-, pärandi-, luna- ja kindlustusmaksed jt.

Maksude arvestus – tihedalt seotud raamatupidamise arvestusega Tax accounting
Maksude tõstmise - langetamisega on võimalik mõjutada tarbimist ja tootmist.
Maksud on eksisteerinud sama kaua, kui on eksisteerinud valitsused.

Maksud kulutustelt ehk tarbimismaksud (käibemaks 20%, aktsiisimaks, tollimaks)
Maksude seisukohalt on olukord selline, et laenuintressid saab kuludesse kanda.
Maksudele on igal omavalitsusel õigus kehtestada ka kohalikke makse.

Maksude kehtestamisel on kaks põhilist eesmärki – fiskaalne ja regulatiivne.
Maksudest kõrvalehoidmine on tavaline, kahaneb individuaalne valmidus makse tasuda.
Maksude kehtestamine on üks vanemaid majanduse reguleerimise vahendeid.

Maksude kogumine on üks vanemaid majanduse reguleerimise vahendeid.
Maksudeks on tulumaks, tollimaksud, tootmis- ja automaksud.
Maksud on erinevate inimeste jaoks erisuguse suurusega.

Maksude kogumine on tähtis eeskätt riigile kui ka meile endile.
Maksud sissetulekutelt ehk tulumaksud (tulumaks 20%, sotsiaalmaks 33%)

Maksud - (EBIT – 120 000)⋅25% - 133 333 dollarit
Maksud - (EBIT – 20 000)⋅40% - 80 000 dollarit
Maksud on suhteliselt väikesed ja palgad suured.

Maksud on madalad, raha jääb kodanike kätte.
Maksud on riigi eelarve tähtsaim tuluallikas.

Maksudel on turutoimet ja tulemust kujundav ül.
Maksud on valitsuse peamiseks tuluallikaks.
Maksudest kõrvalehoidmiseks on varimajandus ja ümbrikupalgad.

Maksude alusseadus on Maksukorralduse seadus.

Maksude saaja – Maksuamet IVC-Raamat

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto