Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link
Maakasutus on Karijärvel järgmine: põllumajanduslikku maad 21%, metsa 44%, sood 9 % ja muud maad 26%. http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis? app_id=MA10A&user_id=at&bbox=641705.844827586,6464121.99425287,647541.6609195 4,6467268.99425287&LANG=1Põllumajanduslikust küljest tegeldakse piirkonnas kartulikasvatusega (saak 11-16 000 t), veisekasvatusega (15-20 000), seakasvatus (15-30 000) ja linnukasvatusega (50-200 000). Suuremaks rajatiseks on kõrgepingeliin.
Maak - majanduslikku huvi pakkuv kivi või mineraal (pronks, raud) maa siseehitus: maakoor-> ülemine vahevöö-> astenosfäär->alumine vahevöö(vedel) ->välistuum(vedel)->sisetuum(tahke) Mandriline maakoor Ookeaniline maakoor basalt, graniit basalt, settekivimid tihedus 2,7 g/cm3 3,0g/cm3 kuni 80km paksune 2-8 km paksune 4 miljardit aastat 180miljonit aastat
Maakera soojusbilanssi – tekib ajutine jahenemine (Pinatuba purse 1991.a. tõi kaasa keskmise temperatuuri languse umbes pool kraadi). • Vulkaanipursete sageduse kohta minevikus tehakse järeldusi Gröönimaa ja Antarktika jääd uurides – happesus vaheldub, leidub erineva tuha osakesi jne). Ülesanne: Leia nimetatud kohad ja näita kaardil.

Maakera ehitus on aga kaugel ideaalsest ning tõusud-mõõnad sõltuvad seega maakera eri osade elastsusest – vesi meredes tõuseb rohkem kui maapind kõrbes; veel mängivad kaasa maakera pöörlemine ümber oma telje, merepõhja profiil ning rannikujoone topograafia, mille tõttu võib mõnes kohas veetaseme vahe olla lausa 15 meetrit.
Maakera pinnast on kaetud 70% veega (361,1 mln ruutkm), maismaad vaid 29,2% (149,1 mln ruutkm). Eestis elumaad 3ha inimese kohta, Venemaal 11,5ha, Aussis 44,3ha, Indias ja Jaapanis 0,3ha. Põllumaad Eestis inimese kohta 0,69ha, Venemaal 0,91ha, Aussis 2,5ha, Jaapanis 0,03ha ning Saksas 0,15ha. 10. Maa kui kinnisvara mõiste.
Maakasutuse poolest on erandlik suurim osariik Alaska. Sealsest 152 miljonist hektarist on metsa all umbes 50 miljonit hektarit, ülejäänu on aga peaaegu kõik kõlbmatu maa. Ameerika Ühendriigid on metsarikas maa. Metsad on tootlikud ja liigirikkad. kaks kolmandikku puidust annavad okaspuud ja kolmandiku kõvad lehtpuud.

Maakera kopsud ehk vihmametsad toodavad päevast päeva suurtes kogustes hapniku. Kurb tõsiasi on see, et igapäev tapetakse seda suurt ``kopsu``, raidudes maha ohtralt puid, mida kasutatakse nii mööbli valmistamisel, elumajade ja hoonete kütmisel kui ka meile väga vajaliku paberi tootmisel.
Maakataster on andmekogu, mis koosneb maaregistrist koos katastrikaartidega ja katastriarhiivist. Maakatastri pidamise eesmärk on registreerida maa väärtust, looduslikku seisundit ja kasutust kajastavat infot ning tagada informatsiooni kvaliteet, säilimine ja avalikkusele kättesaadavus.
Maakera kopsud on sood, ookeanid, kus C ladestub ja hapnikku jääb üle. Kasvuhooneefekt – H2O, CO2, CH4(kõige hullem), NOx. Päikeselt tuleb lühilaineline kiirgus, läbib atmosfääri ja jõuab maani, tagasi peegeldub pikalaineline kiirgus, mis neilt gaasidelt Maale tagasi peegeldub.

Maakera tooted on maitselt ja kvaliteedilt sarnased koduköögis tehtud toitudega, ent nende tegemise peal ei kulu aega, Maakera on need tarbija eest juba valmis teinud – sellise (alateadvusliku) mulje jätmine on käesolevas essees analüüsitud reklaami peaeesmärk.
Maakera koor on pidevas liikumises, mandrid liiguvad e. laamtektoonika (Alfred Wegener 1915, mandrite liikumise teooria). Laamtektoonika põhjuseks on soojusenergia voog Maa sisemusest pinnale, mis paneb vahevöö konvektiivselt liikuma.
Maakaardil ehk geograafilisel kaardil kujutatakse asjade ja nähtuste paiknemist, suhteid, ulatust, levikut jms joonte, märkide, värvide jm leppemärkide abil, need sõltuvad kaarti liigist, üldistamisastmest jamõõtkavast.

Maak - > rikastamine-> Rikastatud maak ->särdamine (O2)-> Metalli oksiid ->redutseerija-> Metall 4. Elektrolüüs – elektrolüüdi lahuses või sulas elektrolüüdis elektrivoolu toimel kulgev redoksreaktsioon.
Maakera loodus - ja inimgeograafia, Jaan Jõgi, Liisa Kai Pihlak, Andres Tõnisson , Koolibri 1998, Loodusgeograafia põhikoolile 3.osa, A.Kont, AS BIT 2004, Hilje Nurmsalu ppt.esitlus, C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasium
Maakera kandevõime on ületatud juba kolme kordselt. Meil siin Eestis on kõik hästi ja probleemiks pigem põldude ja niitude metsastumine ning negatiivne iive, kuid võib ka meil juba täheldada asiaatide juurdevoolu.

Maakasutus - ja ehitustingimuste seadmiseks; 4) detailplaneering, mille eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel.
Maakera kiirgusbilanss on tervikuna tasakaalus, st. juurdetulev ja lahkuv kiirgushulk on tasakaalus. • Tervikuna on Maa kiirgusbilanss tasakaalus, mis tähendab, et kogu juurdetulev ja lahkuv kiirgushulk on võrdsed.
Maakera veevarud – Atmosfääri vesi, Maailmameri 93,93%, jõed, järved, pinnase niiskus, põhjavesi, polaarjää. Veeringe – Eluta looduses toimub veeringe päikeselt saadava energia ja raskusjõu mõjul.

Maakasutuse tõttu on vähe säilinud  Mullastik on enamasti toitainevaene ning erodeerunud, juurdekasv on väike pruunmullad  Kontinentaalne lähistroopiline kliima, suvel kuum ja kuiv; talv on jahe
Maakera rahvastikust on koondunud põhjapoolkerale, kus on kaks korda rohkem maismaad kui lõunapoolkeral (vastavalt 39% ja 19% poolkera pindalast). Umbes 80% rahvastikust elab Lõuna riikides.
Maakaabelliini maa - ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

Maakasutuse muutumine on praegu peamine tegur, mis mõjutab maismaökosüsteemide elurikkust, sellele järgnevad tõenäoliselt kliimamuutus ning invasiivsete võõrliikide levik.
Maakasutus - ja metsapoliitikas eelmisel sajandil tehtud vead [4] ei lase praegu planeerida ühtlast puidukasutust – raiuda tuleb rohkem, kui juurdekasv seda lubaks.
Maak – majandusliku huvi pakkuvad kivimid ja mineraalid Kivimiteringe – mineraalainese looduslik ringlus läbi eri tüüpi sette-, moonde- ja magmakivimite.

Maakera põhjapool on kaetud maaga ja lõunapool veega – ameerikat ei oldud veel avastatud! Jumala tahtel tekkis ka purgatoorium – puhastustule mägi, sellel ka astangud.
Maakera põhja - ja lõunapoolust ühendav joon on maakera pöörlemistelg, sellega risti olev suuring on ekvaator, mis jagab maakera põhja- ja lõunapoolkeraks.
Maakera pöörlemistelg on meie planeedi orbiteerimistasandiga ristuva ruumilise sihi suhtes niigi oma 23,5 nurgakraadi kaldu, ja see kalle pole ka kaugeltki konstantne.

Maakera paras - ja boreaalvööndis suureneb metsade pindala 1,8 miljoni ha võrra aastas, need metsad võivad siduda 10 miljonit tonni süsinikku aastas.
Maakera raadius on 6370 km. Maksimaalsed kõrguste vahed kõrgeimate mäetippude ja sügavaimate süvikute vahel jäävad ainult 20 km piiridesse.
Maak - kivim või mineraal, mis omab keemiliste elementide rikastel majanduslikku väärtust lähtekivimitel kasvab palju rohttaimi

Maak on tavaliselt “ühesuunaline” lastiliik ning sellistele laevadele tagasisõiduks sobiva lasti leidmine osutub keeruliseks.
Maakera mudel on gloobus. Gloobusel on kaugused, pindalad ja asukohad kujutatud samas suhtes nagu maakeral tegelikult, vaid vähendatult.
Maak - kivim või mineraal, mis on mingi lihtaine saamisel tooraineks/ mineraalne maavara, millest on otstarbekas toota metalle

Maakaart – geograafiline kaart Erialased tekstid eelistavad kaardi liiki kirjeldades kasutada väljendit geograafiline kaart.
Maakaevandus - ning põllumajandussektorites; kõrgtehnoloogiliste toodete valmistamist ning teenindava sektori laienemist.
Maakaitseväelased ehk stratioodid, kes said riigilt sõjaväeteenistuse eest maatüki ja pidid seda harides end ära elatama.

Maakera kiirgusbilanss on tasakaalus. Positiivne kiirgusbilanss -kui maa saab rohkem kiirgusenergiat,kui ära annab (maapind
Maakera veevarud – Atmosfääri vesi, Maailmameri 93,93%, jõed, järved, pinnase niiskus, põhjavesi, polaarjää.
Maakera sügavuses on temperatuur kõrge ja kivimid on sulanud ning kivimimass voolab tulemäest välja laavana.

Maakasutusviis – vasakul rohukamar, paremal must kesa(kui seista näoga jõe poole). Multšiks muruniide.
Maakera maismast on põllumjandusliku maad 30% (haritav maa—10% = 15 mln km² ja looduslik rohumaa—20%).
Maak - kivim või mineraal, mis omab majanduslikku väärtust (nt. rauamaak, vasemaak, boksiit)

Maak – looduslik mineraalide kogum, mis sisaldab tootmisväärsel hulgal metalle või nende
Maak – majanduslikku huvi pakkuv metall või nende ühendeid sisaldav kivim ja mineraal.
Maakatel on alati rohkem lapsi, sest elektrikatkestuste osakaal on lihtsalt suurem kui linnas.

Maakasutus - ja maksustusühikuks oli ikka adramaa, kuid arvestati tööjõuliste inimeste arvu
Maakaardilgi on suurelt kirjutatud «EUROOPA», aga riigd on kõik nagu kokku traageldatud.
Maakera kiirgusbilanss on tervikuna tasakaalus, st. juurdetulev ja lahkuv kiirgushulk on tasakaalus.

Maak on kivim, mis sisaldab tootmisväärsel hulgal metalle või nende ühendeid.
Maakera põhja - ja lõunapoolust ümbritsevad alad on kaetud säravvalge jää ja lumega.
Maak on mineraalne maavara, mille kaevandamine on majanduslikult otstarbekas.

Maak – metalle või nende ühendeid sisaldavad kivimid ja mineraalid.
Maak – majanduslik kasu ja võimalus kasutada inimesel oma hüvedeks.
Maak - kivim või mineraal, mis on mingi lihtaine saamisel tooraineks.

Maakera telg – Maa keset läbiv mõtteline telg, mille ümber ta pöörleb.
Maak - metalli sisaldav kivi/mineraal, mis pakub majanduslikku huvi
Maakera kiirgusbilanss on aastate lõikes tasakaalus, Maa keskmine temperatuur on 15*

Maakasutuses on seadnud ohtu aladele iseloomulikud taime- ja loomaliigid.
Maakari - kasutati läänesoome tõugu, sest oli kõige lähedasem.
Maakasutuspuuduste - kaugemaasuse, üleribasuse, killustatuse- likvideerimine.

Maakera sfäärid on omavahel seotud eelkõige aine- ja energiaringete kaudu.
Maak - kivim või mineraal, mis omab majanduslikku väärtust.
Maak – metallide tootmisel rikastamiseks võetav mineraal.

Maakasutus – muld peab olema enamus aastast taimkattega kaetud.
Maakasutus põllumajanduses on 20 % Hõive põllumajandudes on 1 % Rohumaid on 46%
Maak - on mineraalne maavara, millest eraldatakse metalle.

Maak - majanduslikku huvi pakkuvad kivimid ja mineraalid.
Maak - kivim, mis sisaldab metalli või nende ühendeid.
Maak – Majanduslikku huvi pakkuv kivim või mineraal.

Maak – Maavara millest eemaldatakse enamasti metalle.
Maak - mineraalne maavara, mille maapinnale jõudnud.

Maakera tuumas on raua sisaldus palju suurem kui litosfääris.
Maakatastri ülesanne on kajastada maatükkide majanduslikku reziimi.
Maak - metalle sisaldav maavara, kristallsed ained.

Maakataster – maatükkide kohta peetav riiklik register.
Maak on tavaliselt “ühesuunaline” lastiliik.
Maakera pind on vaheldumisi kaetud ookeani ja mandritega.

Maak - kivim, mineraal pakub majandusliku huvi.
Maakaitseväkke on saadetud ka Pauli õpetaja Kantorek.
Maakera pind on piiratud, kuid inimeste arv kasvab.

Maakasutus - ja ehitustingimusi ning kitsendusi:
Maakeeli nimetatakse arvutiviirust pahalaseks.
Maakasutus - ning ehitustingimuste seadmiseks.

Maakasutuse poolest on erandlik suurim osariik Alaska.
USA
Maak on maavara, mis sisaldab metalli.

Maakera pinnal on magevett suhteliselt vähe.
Maakera kiirgusbilanss on tasakaalus Kasvuhooneefekt

Maakera pind on jagatud kategooriateks:

Maak - metalli sisaldav kivim.
Maakera pinnal on raud levinud kõikjal.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Maakaabli paigaldus on parem variant kui liinikoridoride hooldamine 36 meetri laiuselt ja Elektrilevi OÜ liigub õiges suunas.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Maakasutuse sihtotstarve - määratakse ära milleks krunti kasutatakse, kas elamumaa, maatulundusmaa jne.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Maakaubandus - Üldistavalt võib öelda, et maakaubandust kamiitsesid kõikvüimalikud piirangud, reeglid oliddetailselt välja töötatud.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun