Sõnu seletav sõnaraamat

Makrokeskkonna faktorid on näiteks:  Poliitiline keskkond (seadusandlus, majanduspoliitilised prioriteedid jne).  Majanduslik keskkond (majandustsüklid, töötus, inflatsioon jne).  Sotsiaalne keskkond (demograafiline seisund, religioossed iseärasused jne).  Tehnoloogiline keskkond (uurimis-ja arendustöö tase, tootearendus jne).  Seadusandlik keskkond (kehtivad seadused, väliskaubandusbarjäärid jne).  Ökoloogiline keskkond (keskkonnaõigus, ilm jne).
Müügitulu – nii põhi- kui ka kõrvaltegevusena valmistatud toodete, osutatud teenuste ja edasimüügi eesmärgil soetatud kaupade müügist saadud või saadaolev tulu, mis ei hõlma käibemaksu ega aktsiise Muud äritulud – kasum materiaalse ja immateriaalse põhivara, bioloogiliste varade ning kinnisvarainvesteeringute müügist; trahvitulud, viivised ostjate arvetelt jms ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad tulud.
Moratoorium on makseraskustes oleva Eesti krediidiasutuse ja tema lepinguriigis asutatud filiaali või kolmanda riigi krediidiasutuse Eestis asutatud filiaali (edaspidi käesolevas peatükis krediidiasutus) tegevuse osaline või täielik peatamine eesmärgiga selgitada välja makseraskuste põhjused ja iseloom ning võimalused maksevõime taastamiseks ja kaitsta võlausaldajate varalisi huve.

Müügihind - Madalaim hind, millega on noteerija (turutegija, reeglina maakler) nõus väärtpaberit müüma. Väärtpaberi ostja (investor, turu võtja) ostab selle seega müügihinnaga.
Maksebilanss on kokkuvõtlik aruanne, mis fikseerib kõik teatud perioodi (tav. aasta) riiki sisse tulnud ja väljaläinud rahavood (import, eksport, tulu, väisinvesteeringud, laenud). Maksebilansi osad on: 1) jooksevkonto; 2) kapitali- ja finantskonto; 3) välisvaluuta reservid 1.jooksevkonto –kajastab kaupade ja teenuste ning tulude ja kulude ülekannete liikumist üle riigipiiri.
Majandusnäitajatest on välja jäetud varimajandus ehk must majandus(narkootikumid, prostitutsioon, maksude mittemaksmine). See moodustab maailmamajandusest 6-20%. Eesti Statistikaameti aastaraamatus on öeldud, et makromajanduse puhul arvestatakse ka varjatud majandustegevust, kasutades otseseid ja kaudseid infoallikaid ning sensitiivanalüüsi. Vastavalt rahvusvahelistele reeglitele on Statistikaamet SKP arvutamisel varimajandust arvestanud kaubanduses, teeninduses, ehituses, hotellinduses ja restoranide puhul.

Maksukohustuslane on kohustatud väljastama kauba võõrandamise või teenuse osutamise korral arve seitsme kalendripäeva jooksul, arvates kauba ostjale lähetamise või kättesaadavaks tegemise või teenuse osutamise päevast kui teenus, mille osutamine kestab kauem kui maksustamisperiood lähtuda seaduse § 11 lõikes 4 nimetatud maksustamisperioodi viimasest päevast, või tagama, et selle väljastaks sama tähtaja jooksul maksukohustuslase nimel ja arvel tegutsev isik või kauba soetaja või teenuse saaja.
Maksuhalduril on õigus nõuda 1. asjade ja dokumentide ettenäitamist ainult maksukohustuslaselt 2. kolmandalt isikult dokumentide ettenäitamist, kuid eelnevalt tuleb neid nõuda maksukohustuslaselt 3. dokumentide esitamist maksukohustuslaselt, kuid viimasel on õigus keelduda sularaha ettenäitamisest maksukohustuslase või kolmanda isiku poolt 4. sularaha ettenäitamist maksukohustuslase või kolmanda isiku poolt 5. dokumentide loovutamist menetlusosalise poolt ja see nõue kuulub alati kohustuslikule
Maksud on fiskaalne instrument, mille ülesandeks on siis hankida valitsemiseks vajalikud vahendid ja vastavalt riigi valitsemissüsteemile jagada need ka laiali valitsemistasandite vahel (Tammert, Paul 2002). Maksuseaduseks on seadus, kus sätestatakse maks, mis sätestab maksu nime, objekti ja määra, maksumaksja isiku ning temale antavad soodustused, maksulaekumise koha ja aja ning maksu tasumise korra, maksuseaduse rakendamise korra ning võimalikud maksusoodustused ja nende tegemise korra.

Majandussüsteem on suhete süsteem, milles toimub ühiskonna majanduslik tegevus, kusjuures tavaliselt eristatakse nelja peamist majandussüsteemi: tava-, käsu-, turu- ja segamajandus, kus kõigis neis lahendatakse erinevalt ja erinevate vahenditega majanduse põhiküsimused: mida, kuidas ja kellele toota.
Maksebilanss - mingi riigi kõigi majandusüksuste poolt aasta jooksul välismaale ülekantud maksete ja neile välismaalt laekunud maksete kõrvutus Maksebilanss näitab: jooksvate operatsioonide seisu, kapitali juurdevoolu ja äravoolu antud riigis, välisvaluutareservide muutumise põhjuseid, riigi välismajanduslikku positsiooni Fikseeritud valuutakursside süsteem- kujuneb kas antud maa oma raha hinna ühepoolse sidumisena mingi maa valuutaga või vastastikuste kursilepingute sõlmimise teel.
Microsoft on otsustanud Office 2007 kontoritarkvara paketiga hüljata seni suhteliselt staatiliselt ja muutumatuna püsinud DOC-vorming ning jagada failiformaat oma olemuselt loogiliselt segmenteeritud XML osadeks ning pakkida need XML osad ZIP kapslisse. Aastal 1999 tutvustas Microsoft ideed kasutada XML põhist failiformaati Office XPs (Office 2002). Idee oli hea, kuid kuna XML ei võimaldanud kogu Office funktsionaalsust edasi anda, siis ei saanud see tollasel kujul kuigi populaarseks.

Maximumhind - sundüürnik ruutmeetri tasu Kui miinimumhind on liiga väike tekib turul puudujääk (ei lähe enam miinimumpalga eest tööle, on kunstlikult liiga madal) Maximumhind- ravimite piirhind, sigaretid Hinna mehhanismid: jaotusmehhanism- hind peaks tagama hüviste kättesaamise kõigile kes on nõus hüvise eest maksma vähemalt turuhinna(nõukajal talongid) signaalmehhanism- vahendab signaale tarbijatelt tootjatele,et mille tootmisele nad peaksid keskenduma (kummikud kevadel
Maksustamiskorrast ehk koormuse avaldamisest lähtuvalt (vajalik mõista, et milline on isikute otsene maksukoormus ja milline kaudne ning millised maksud on välja toodud maksusüteemis otseste ja kaudsete maksudena): a. Otsesed – võetakse juriidiliste ja füüsiliste isikute tuludelt ja varalt (tulumaks, maamaks, knnisvaramaks). Otsesed on need, kus maksuseadusest tulenev maksumaksja ja maksukohustuse tegelik täitja on sama isik ning maksukohustuse täitmisel maksumaksja vara väheneb.
Mastaabisääst – Pikaajalised vastupidavate autode tootmisprotsess – hübriid, 2015 – FCV) nii müügi kui ka järe lepingud põhitarnijatega, eriline Arendus - Autotehnoloogiad, R&D Jõudlus – Tehnoloogiate pidev areng – Iseteenindus – Kodul koostöö mudel kodutarnijatega keskused üle maailma võimsus, kütuse kulu, keskkonnasõbralikus jms müügisalongid Riskide ja ebakindluse Platvorm/võrgustik – unikaalne Kohandatus – Erinevad autod ja autode Automaatteenus – Om

Murekohtadeks on Toyota mootorid, mis on oluliselt vähem efektiivsed kui Euroopa konkurentidel (eriti diiselmootorid); käigukastid, mis on väga kaugel Euroopa firma ZF arendustest (firma juba toodab käigukastid sisseehitatud elektrimootoriga, käikude arv 9 ja 10); multimeedia (Toyota üks vähestest, kes ei tee koostööd Appliga ja Googliga selles valdkonnas ning ise arendab Linuxi põhist multimeedia autodele). Üleminekukulud. Toyota olemasolev klient on väga lojaalne firmale.
Mastaabiefekt – sisendite üheaegne proportsionaalne suurendamine: 1) Konstantne mastaabiefekt – kõigi sisendite proportsionaalne suurendamine suurendab kogutoodangut samas proportsioonis 2) Kasvav mastaabiefekt – kogutoodangu proportsionaalne kasv on suurem kui sisendite kasv.
Millisel asutusel on õigus emiteerida Eesti kroone?...................................................................... 3. Mis on Eesti krooni kattevara? ....................................................................................... 4. Millise välisvaluutaga on Eesti kroon seotud?............................................................................... 5. Milline on sidumiskurss? .......................................................................................

Means – to publish diversity targets and regular discussions of diversity in oral or written form; • Conduct a Work Place Climate Survey of employees every two years through informal breakfast or coffee with groups of program officers; • Institute changes to help all employees be more productive by providing greater flexibility for the individual (flextime, flexiplace, part-job opportunities, etc.); • Create a “personal development plan” for each staff member;
Miks jooksevkonto on negatiivne ning miks siis on kapitali- ja finantskonto ülejääk? Negatiivne jooksevkonto on tulenenud sellest, et kodanikud on hoiustanud vähem kui ettevõtted on investeerinud. Sellepärast laenatekse välismaalt “sääste”. Väilismaalased hoiustavad eesti kroone, mida on nad saanud ostes eeste tooteid ja teenuseid, Eesti pankadesse, ostavad aktsiaid või teevad otseinverteeringuid. Nii täidetakse tühimik eestlaste säästmise ja investeeringute vahel.
Majanduslik ostja – rõhutab hinna-kvaliteedi suhet, ei tunne huvi hea teeninduse suhtes;  sotsiaalne ostja – suhtleb müüjaga, on lojaalne firmale;  apaatne ostja – ostab ainult hädavajalikku;  aktiivne ostja – on suur ostja ja kulutab selleks palju aega, ootab head teenindust;  isikupärane ostja – tahab teistest erineda, ostes toote, mida teistel ei ole;  eetiline ostja – eelistab kohusetundest kodumaist toodet ja toetab ostudega oma lemmikkauplust.

Motiveeritud meeskonnaliige on entusiastlik, energiline ja püüab endale saada suuremat vastutust • Motivatsioonipuuduses meeskonnaliikmed suhtuvad ülesannetesse ükskõiksemalt, püüavad vastutust vältida, neil on aklduvus probleeme suureks puhuda • Motivatsioonipuudus on nakkav • Iga käsitlus annab ettekujutuse sellest, miks inimesed nii või teisiti käituvad • Iga käsitlus annab võimaluse analüüsida vaadeldavat käitumist ja rakendada teadlikult toimivat motivaatorit
Max - põhikuju MAX-kanooniline põhikuju 1y1 + 1y2 + 1y3 - 1y5 >= 90 1y1 + 1y2 + 1y3 - 1y5 + 1y7 = 90 2y1 + 1y2 + 1y4 - 1y6 >= 120 2y1 + 1y2 + 1y4 - 1y6 + 1y8 = 120 w'max = -1500y1 - 1300y2 - 800y3 - 400y4 --> max w'max = -1500y1 - 1300y2 - 800y3 - 400y4 - My7 - My8 --> max w'max + 1500y1 + 1300y2 + 800y3 + 400y4 = 0 w'max + 1500y1 + 1300y2 + 800y3 + 400y4 + My7 + My8 = 0 y1, …, y4 >= 0 y1, …, y8 >= 0 M= 1000 y7 y8 bi 1 0 90 0 1 120 1000 1000 0 0 0 -210000
Marksistlikud uurijad on süüdistanud mahajäänuks nimetatud maailma (arenguriigid, Kolmas Maailm, lõuna vms) probleemides koloniaalriikide rõhumist, mis summutas alistatud ühiskondade algatusvõime. Ladina-Ameerika näitel transformeerus see nn sõltuvusteooriaks (tsentrum ekspluateerib perifeeriat). Analoogilist teooriat kasutati ka postkoloniaalse Aafrika ebaõnnestumisi analüüsides. Sõltuvusteooria tundus üsnagi usutavana kuni 1970. aastate alguseni.

Maksimumhind on seadusega kehtestatud kõrgeim hind, mida antud hüvisele kehtestada võib (näiteks üüri piirmäär). Miinimumhind on seadusega kehtestatud hind, millest allapoole ta langeda ei tohi (näiteks miinimumpalk). Kunstlikult kõrge hind toob kaasa liigpakkumise (ülejäägi), kunstlikult madal aga liignõudluse (puudujäägi). 11.Normaal, asendus, täiend ja inferioose kauba mõiste Normaalkaup- kaup mille nõudlus suureneb kui tarbija sissetulek kasvab.
Maksuhalduril on õigus nõuda sisse kolmandale isikule kulude hüvitamiseks makstud summa maksukohustuslaselt, kui maksukohustuslane: 1) ei täitnud maksuhalduri korraldust, milles nõuti sellessamas asjas teabe, asjade või dokumentide esitamist või 2) ei olnud kättesaadav oma elu- või asukohas või muul maksuhaldurile teatatud aadressil või 3) hoidis menetlusest kõrvale või 4) takistas muul viisil maksumenetluses tähendust omavate asjaolude väljaselgitamist.
Maslow – vajaduste hierarhiline struktuur 1. Füsioloogilised- toit, puhkus 2. Turvalisusvajadus-ohutus, rahulikkus 3. Kuuluvus- ja armastusvajadus-kiindumus, omaksvõtt 4. Enesest lugupidamise vajadus-hekskiit, tunnustus 5. Kognitiivsed vajadused-tedmised, arusaamine 6. Esteetilised vajadused-ilu, kord 7. Eneseteostusvajadus Arvatakse, et tarbija käitub ratsionaalselt – tunneb oma erinevaid vajadusi ja teab erinevaid võimalusi, mis aitavad neid rahuldada.

Majanduspoliitilised ees - märgid tavaliselt järgmistele põhieesmärkidele (Raudjärv, 1995, lk 70–72):  täielik või vähemalt suhteliselt kõrge tööhõive;  hindade stabiilsus või vähemalt suhteliselt madal inflatsioon;  maksebilansi tasakaal või vähemalt selle väiksem puudujääk;  majanduskasv ja optimaalne varustatus hüvistega;  keskkonnakaitse;  jaotamise õiglus.
Mitmesugused tegevuskulud - 1 628 826 -32 -1 520 917 -26 -1 591 162 -27 Tööjõukulud -3 462 935 -67 3 241 241 56 -3 507 908 -60 Põhivara kulum ja väärtuse langus -109 125 -2 -82 161 -1 -84 687 -1 Muud ärikulud -182 489 -4 -129 738 -2 -134 274 -2 Ärikasum (-kahjum) 145 302 3 815 812 14 646 472 11 Finantstulud ja –kulud 199 532 4 274 955 5 151 847 3 Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 344 833 7 1 090 768 19 798 319 14 Aruandeaasta kasum 114 571 2 939 608 16 594 179 10
Maksusüsteemil on 2 põhilist majandusfunktsiooni: 1) fiskaalne funktsioon, mis seisneb majanduse arenguks vajalike ressursside kogumises 2) reguleeriv funktsioon, mille ülesanne on majandussubjektide käitumise mõjutamine ning proportsioonide muutmine ressursside paigutuses Viimane funktsioon on oluline majanduspoliitika aspektist, sest maksumäärade muutmisega ja maksusoodustuste kehtestamisega saab valitsus mõjutada majandusprotsesse talle vajalikus suunas.

Maatriksorganisatsioonis on kolme tüüpi juhid: * tippjuhid, kes tasakaalustavad kahekordset juhtimist * osakonnajuhid, kes jagavad alluvaid * väiksemate osakondade juhatajad, kes alluvad kahele ülemusele Täheldatud on kolme peamist tingimust, mis soodustavad maatriksorganisatsioonide teket: 1) keskkonna surve kahest või enamast kriitilisest sektorist, 2) osakondadevaheline vastastikune sõltuvus ja 3) sisemiste ressursside kasutamisega saavutatav mastaabiökonoomika.
Miinimumhind – riiklikult kehtestatud hind (kõrgem tasakaaluhinnast), millest madalamale hind langeda ei tohi (põllumajandus) • Maksimumhind – riiklik hind (allpool tasakaaluhinda), millest kõrgema hinnaga müüa ei tohi (üüri piirmäär) Hindade ülesanded: 1. Normimine – jaotada vähest kaupa inimeste vahel, kes soovivad osta rohkem (oksjon; hinnamehhanismid) 2. Motiveerimine – on stiimuliks kaupade /teenuste tootmiseks (OPEC ja USA naftaturg
Mõttekam on jääda koju, sest tööl käimine ei tasu ennast ära. See aga tähendab omakorda, et kvalifikatsioon ei täiene ning pole ka lootust suuremapalgalist kohta saada. Nende probleemide lahendamisel on oluline roll kohalikel omavalitsustel: Eestimaal on kohalikke omavalitsusi, kes on tõsiselt tegelnud kodu ja töö vahelise transpordi organiseerimisega ning see on lõpuks töötavate inimeste maksude laekumise näol end vallale ka ära tasunud.

Maksuvõlad - tulumaks 28 836 13 788 Pikaajalise laenu lühiajaline osa 200 000 200 000 Kokku lühiajalised kohustused 340 236 332 188 Pikaajalise laenu pikaajaline osa 600 000 800 000 Kokku pikaajalised kohustused 600 000 800 000 Aktsiakapital nimiväärtuses 400 000 400 000 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 62 812 0 Aruandeaasta puhaskasum 131 364 62 812 Kokku omakapital 594 176 462 812 Kokku passiva 1 534 412 1 595 000 Kontroll: aktiva=passiva Klapib
Mandli - Rosina- Juustu- Pähkli- Kookos- Arvutusli Kitsendus Kitsendus helvestega- k e tüüp e maht Jahu 15 30 25 25 20 11375 <= 12000 g Mandlid 2,5 0 0 0 0 500 <= 500 g Rosinad 0 2 0 0 0 100 <= 400 g Juust 0 0 3 0 0 600 <= 600 g Pähklid 0 0 0 3 0 225 <= 300 g Kookoshelbed 0 0 0 0 4 0 <= 300 g Tööaeg 3 3 3 6 3 1800 <= 1800 min Müügimaht 0 1 1 0 1 250 <= 250 tk Kasum (sihifun.) 0,2 0,26 0,3 0,22 0,22 129,5 --> max Lahend (x) 200 50 200 75 0
Maaelu - , regionaal- ja infrastruktuuri arendamise poliitika Valitsusliidu maaelu-, põllumajandus- ja regionaalpoliitika eesmärk on maaelu- maapiirkondade kõrge elukvaliteet ning hästi tasustatud töökohtade juurdekasv maal. Selleks teeb valitsusliit panuse infrastruktuuri arendamisele, ettevõtluskeskkonna jätkuvale parandamisele ning inimeste koolitamisele ja nõustamisele. Valitsusliit peab seejuures oluliseks koostööd omavalitsuste,

Mastaabisääst toimib - rohkem on võimalus jaotada tööjõudu järgmistel põhjustel: spetsialiseeritud ülesannete täitmiseks - tooret ja varustust saab osta suurtes kogustes, mis annab võimaluse hinnaalanduseks - toote omahinna (kulu tooteühiku kohta) alandamiseks on võimalik osta spetsiaalseid seadmeid ja masinaid - on võimalik investeerida uurimis- ja teadustöö programmidesse ning nende abil alandada tootmiskulusid ja toota uusi paremaid tooteid.
Majandusteadus on ühiskonnateadus, mis kirjeldab ja analüüsib seda, kuidas ühiskond teeb valikuid oma nappide ressursside hulgast, et rahuldada oma vajadusi See on uurimus inimestest, kes toodavad ja vahetavad, et saada kaupu ja teenuseid, mida nad soovivad. /2/ Majandusteaduse ajalugu on majandusalaste vaadete areng, mille algus ulatub juba keskaega. Mitmed antiikfilosoofid on teinud mitmesuguseid majandusalaseid tähelepanekuid majanduse suhtes.
Mõlemad programmid on mahuliselt võrdsed Müügikogused võib üle kanda tootmisprogrammi Laomajandust pole vaja välja arvatud teatud reservid Tööjõu rakendamises kõikumisis ei esine 2. Müügikogustes erinevad reeglipärased sesoonsed kõikumised nt pühad, kliima Tootmismahud kohandatakse sesoonsete müügikoguste kõikumistele(sünkronisatsioon) Tootmine toimub ühtlaselt kui tootmisvõimsused võivad olla väiksemad, tekivad suured laoseisud.

Mary follett - ühendas teadusliku juhtimise ja sotisaalpsühholoogia ning propageeris selliseid väärtusi kui professionaalsus, demokraatia, koostöö ja inimsõbralikkus. Esitas eestvedamise kontseptsiooni, mõistes selle all meeskonnatööd, kus juht tajub oma rolli koostöös teistega, mitte niivõrd läbi võimu alluvate üle. Eristas esimesena kahte erinevat mõjuvõimu tüüpi: 1. Mõjuvõim koos teistega 2. Mõjuvõim teiste üle. Elton
Monika nikitina - Kalamäe, Ainika Ööpik, Raamatupidamise alused, loengukonspekt 4. Toomas Villems, Majandusaasta aruande koostamine, Pandekt OÜ, 2007 5. В. Белобродова, В. Новодворский, Как читать балансовый отчет, „Финансы и статистика“, 1992 6. Л. Донцова, Н. Никифорова, Анализ бухгалтерской отчетности, „ДИС“, 1998.

Mõndagi – keha keele abil on võimalik paljusid vigu vältida või koguni soodsamal ajal teatud tegevusi ette võtta (näiteks palka ei küsita kui juht on morn või vihane). Pealegi võimaldab EQ aru saada nii enda kui teiste tunnetest ning selle läbi muudab meid arusaavamateks, kliendisõbralikemaks ning aitab emotsioone tasakaalus hoida, nende üle valitseda (halvas tujus ei karga töökaaslastele, sõpradele, klientidele kallale)
Makstakse töö - ja teenistussuhtes tehtavatelt väljamaksetelt, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstavatelt tasudelt, füüsilisele isikule teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel makstavatelt tasudelt, samuti erisoodustustelt ja neilt makstavalt tulumaksult. Nimetatud juhtudel on sotsiaalmaksu maksjaks väljamakse tegija, lihtsustatult öeldes tööandja, ja maksustamisperioodiks kalendrikuu.
Massturundus on edukas kahel juhul: 1. tarbijate tootevajadused ja -nõuded on ühesugused 2. toote- ja margipaljususe tingimustes on firmal piisavalt ressursse ja kogemusi koguturu hõlvamiseks Toote diferentseerimise puhul turustatakse mitut erinevat varianti samaaegselt (erinevus võib seisneda kvaliteedis, parameetrites, kujunduses jms.). Loodetakse, et valiku mitmekesistamise abil on võimalik tarbimist suurendada ja turgu laiendada.

Missioon on : *ettevõtte üldine eesmärk ja olemus, mis sõnastab selle eksisteerimise põhjuse ehk ettevõtte olemasolu vajalikkuse *sõnastab ainulaadse eesmärgi(põhjuse), mis eristab ettevõtet konkurentidest *identifitseerib tema elujõu turul Missioon peab rääkima loo ettevõttest, siduma inimesed ehk huvigrupid ühte ideoloogilisse kogukonda, arvestama strateegilisi tegureid ja sobima kokku ettevõtte konkurentsieelistega.
Müükide liigitamine - assertiivne müük, suhtemüük, ekspertmüük ja konsulteeriv müük ja millal neid kasutada  Assertiivne e kehtestav müük - Pead leidma uusi kliente, neid, kes pole kunagi Sinu tooteid või lahendusi ostnud; müüki on vaja kasvatada tänaste klientide seas, sest näed võimalust pakkuda uusi tooteid juba ostvale kliendile; kliendi hoiak Sinu pakutava suhtes on ükskõikne või vastumeelne, ta ei oota Sinult midagi.
Masina cx - 123 soetusmaksumus on 330 000.- (300 000 + 3 000 + 27 000) ja kasulikuks tööajaks määrati 5 aastat ning lõpetamismaksumuseks (likvideerimisväärtuseks) hinnatakse 50 000.-. Tegevusperioodil planeeriti valmistada 1 600 000 toodet järgmiselt: • esimesel aastal 200 000 toodet • teisel aastal 400 000 toodet • kolmandal aastal 400 000 toodet • neljandal aastal 300 000 toodet • viiendal aastal 300 000 toodet

Mittekaubandusomandi - ja põllumajandustulud, tulu maa pealt, palgad, pensionid ja perioodilised maksud, vallasvara tulud ning kapitali kasvutulu (Deflassieux, 2011). Eraisikute kogusissetulek maksustatakse, kui nad elavad Prantsusmaal, sel puhul pole kodakondsus tähtis. Inimesed, kes ei ela Prantsusmaal, maksavad makse ainult nende tuluallikate eest, mis tulenevad Prantsusmaalt (Deflassieux, 2011). Maksud arvestatakse iga leibkonna kohta.
Maksekorraldus on juriidilise või eraisiku korraldus oma pangale järgnevaid makseviise eksportööri riski suurenedes: 1)ettemaks; •ostu ja müügitehingud •VP märkimine •VP pantimine •VP märgitud summa ülekandmiseks oma kontolt teise jur. või eraisiku 2)akrediit; 3)makse peale kauba ära saatmist; 4)inkasso; 5)avatud kinkimine ja pärandamine •dividendide, intresside kogumine ja nende kontole samas või teises pangas.
Mikrokeskkond on makrokeskkonna osa, mille moodustavad üksikisikud, grupid ja ettevõtted, kellega organisatsioon on koostegevuses. 6. konkurendid (võisteldakse klientide pärast), 7. kliendid (nendest sõltub äriedu), 8. tarnijad (kas materjalid saabuvad õigeaegselt ja on kvaliteetsed), 9. regulaatorid (kontrollivad organisatsiooni tegevust – keskkonnakaitse, töökaitse jmt), 10. strateegilised liitlased (tehakse koostööd).

Makroökonoomika uurimisobjektiks on kogunõudlus ja kogupakkumine kaubaturul, kogutoodang ja selle kasv, üldine hinnatase ja selle muutused (inflatsioon), tööpuudus, rahaturg, intressimäärad jms. Makroökonoomikas ei vaadelda üksikute majandussubjektide käitumise detaile või hindade kujunemist erinevatel turgudel vaid kauba- ja teenuse turgu kui ühtset tervikut, tegemata vahet näiteks põllumajandussaaduste või meditsiiniteenuste turgudel.
Maksubaasiks on vara väärtus (turuväärtus, vara hinnanguline maksustamisväärtus seadusandlike aktide alusel). Omandiõiguse maksustamise aluseks on sageli omandi väärtus tehingu hetkel (nt maksustatakse kingi, annetuse tegemisel) või vara väärtuse kasv (nt müügitulu vara võõrandamisel tasu eest, riiklikult määratud vara väärtuse kasv regioonides). Kuid võidakse rakendada ka teisi väärtuse hindamise aluseid.
Maksetest on tulumaksuvabad? a) äriühing maksab palka b) äriühing maksab töötaja isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitamiseks töötajale 500 eurot ühes kuus c) äriühing maksab töötajale 30 eurot päevaraha töölähetuses viibimise eest Kommentaar: siin on töölähetuse all mõeldud välislähetust, riigisisese lähetuse korral ei ole päevaraha maksuvaba, see maksustatakse sarnaselt palgatuluga.

Maksuvõla kustutamine – maksuvõla võib kustutada pankroti- või likvideerimismenetluses kompromissi saamiseks; füüsilise isiku teovõimetus või surm, kui tal pole pärandvara; kustutakse võlg, kui selle sissenõudmine oleks ebaõiglane võlgniku suhtes, temast mitteolenevate põhjuste tõttu (määramatu jõud). 6. õiguse minetamine – ei eristata tähtaegselt kaebust või avaldust; intressid ja maksuvõla tasumise ajatamine.
Mehhanismi toimimine on düsfunktsionaalsete turusegmentide tõttu häiritud ja EKP intressimääradega antavad signaalid ei jõua võrdselt kõigisse euroala riikidesse, võib EKP võtta sekkumismeetmeid: • Fikseeritud intressimääraga jaotamispiiranguta likviidsuse pakkumine • Kõlblike tagatisvarade nimekirja laiendamine • Pikemaajaline likviidsuse pakkumine • Likviidsuse pakkumine välisvaluutas • Võlakirjade otseostud
Mõnel firmal on litsents, mis annab talle ainuõiguse teatud toote valmistamiseks (lennuliinide litsenseerimine). Kui firmal on kontroll mõne olulise ressursi üle, võib see teda kaitsta konkurentide eest (teemantivarud). Puhas monopol ei jää kestma, sest monopoli suur kasum motiveerib teisi firmasid looma toodetavale hüvisele lähedast asendustoodet ning samuti mõjutab puhta monopoli püsivust tehnoloogia pidev areng.

Majandusteadlased on üldjuhul nõus, et: a. Üüri piirimäär (lagi) vähendab elamispinna kättesaadavust b. Maksudel ei ole olulist mõju c. Maksud on liiga madalad d. Maksud on liiga kõrged 12. Majandusteadust (economics) võib defineerida kui teadust, mis seletab: a. Kodumajapidamiste poolt tehtavaid otsuseid b. Poliitikute poolt tehtavaid otsuseid c. Valikuid, mida me teeme puutudes kokku nappusega d. Inimeste käitumist
Marginaalanalüüsi kasutamine tähendab seda, et majanduslike protsesside kirjeldamisel ei lähtuta mitte enam sellistest näitajatest nagu näiteks kogutulu, kogukulu ja kasulikkus vaid tähelepanu pööratakse nende näitajate muutumisele.
Mastaabiefekt - kui kõigi tootmistegurite panuseid suurendada mingi arv korda, siis suureneb ilmselt ka toodangu maht. Kui toodangumaht suureneb rohkem kordi kui suurendati teguripanuseid, siis on tegu pos mastaabiefektiga.

Monopol – on turustruktuur, kus tegutseb üksainus firma ja teiste firmade juurde tulekut tõkestavad sisenemisbarjäärid (turukaitsetõkked) . Monopolistlik konkurents – on turustruktuur, kus 1) on palju müüjaid, kes pakuvad diferentseeritud hüvist, mis võimaldab igal müüjal oma toote hinda teataval määral kontrollida; 2) on madalad sisenemisbarjäärid; 3) on oluline roll hinnavälisel konkurentsil.
Majandusteooria on majandustegelikkuse ühe või teise osa kohta omandatud üldistatud teadmiste süsteem, abstraktsioonide kogum, mis kirjeldab, seletab ja ennustab majanduse või selle osade toimimist (funktsioneerimist).
Maantee - lühemad veod,kiire laadimin e,auto sõidukiirus suur,kallis vedu-rohkem kütust,ajaliselt paindlik,kk saastlik,tarbib 50%naftavar,teekate ku lub,probl.parkimisega(50000km,kõvakattega 10000km)Bussiliinid-maakonna- linnasiseseid.Liinibussid-ka välisriigid(Läti,Leedu,Skm)Mere-odav veoliik,teid pole vaja,kaupa t kaupa,vaja sadamaid,mereteede märg, süvendamine,aeglane,odav,kuid suurtes kogustes kaup.

Maksude liigitamine on suhteliselt teoreetilise tähendusega, omades pigem teaduslikku funktsiooni. Samas aitab maksude liigitaminne paremini orienteeruda riigi maksupoliitikas (võrrelda erinevate riikide maksusid ja nende mõisteid – nt VAT (value added tax) ei ole sisu poolest sama nagu käibemaks/kaudsete ja otseste maksude võrdlemine jne) ning eristada maksusid muudest riigile makstavatest rahalistest vahennditest.
Miller - Orri mudelile heidetakse ette, et ettevõte peab hindama: 1. päevase rahavoo standardhälvet (ja sellest lähtuvalt dispersiooni), mis ei ole aga sugugi stabiilne näitaja ning näiteks ettevõtte tegevuse laienemisel enamasti kasvab, mistõttu ei saa mudelit kasutada pikaajaliselt; 2. alumise kontroll-limiidi väärtust, mille kohta ei saa alati midagi kindlat väita, sest kõik sõltub sellest, kui
Maatriksorganisatsioon on mitmeliiniorganisatsioon, millele on iseloomulik (Ulrich/Fluri, 1992: 186-187): • spetsialiseerumine dimensioonide järgi, s.t. kohtade moodustamine toimub ühel ja samal hierarhiatasandil korraga kahe või enama kriteeriumi (näiteks toodete ja tootegruppide, funktsioonide, regioonide, projektide) alusel; • dimensioonide võrdõiguslikkus; • kooperatiivsed otsustused dimensioonijuhtide vahel.

Majandusüksuse printsiip – raamatupidamiskohustuslane arvestab oma vara, kohustusi ja majandustehinguid lahus tema omanike, kreeditoride, töötajate, klientide ja teiste isikute varast, kohustustest ning majandustehingutest; 2. jätkuvuse printsiip – raamatupidamise aruande koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.
Mahaarvestis ehk vastaval perioodil kuluna kajastatav soetusmaksumuse osa sõltub tegevusmahust. On otstarbekas kasutada vahendite puhul, mida kasutatakse ebaühtlaselt ja mille kasutamise ulatust on võimalik mõõta (auto, tööpink). Mahaarvestismäär = soetusmaksumus –eeldatav lõppväärtus eeldatav kasutusiga tegevusmahuna (Depretsiatsiooni)kulu perioodi kohta = mahaarvestismäär ×perioodi tegevusmaht
Muud äritulud - 328 445 10 43 938 219 Mitmesugused tegevuskulud 107 909 93 -65 371 104 Tööjõukulud 221 693 93 -266 666 115 Põhivara kulum ja väärtuse langus 26 964 75 -2527 103 Muud ärikulud 52 751 71 -4536 103 Ärikasum (-kahjum) 670 510 561 -169 341 79 Finantstulud ja –kulud 75 423 138 -1 282 502 55 Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 745 934 316 -292 449 73 Aruandeaasta kasum 825 037 820 -345 429 63

Motivatsioonifaktorid - mille olemasolu võib tekitada rahulolu (saavutusvajaduse rahuldamine, vastutuse usaldamine, enesearendamise võimalus tööl, huvipakkuv töö, tunnustus). Madalama taseme vajadus: Hügieenifaktorid – ei motiveeri, mõjutavad rahulolu või rahulolematust tööga (palk, kindlustunne tööl, töötingimused, kontrolli tihedus, ulatus, inimestevahelised suhted, töökultuuri juhtimise kvaliteet.
Maksejõuetuse liikidena on O. Lukason (2013:11)välja toonud tahtlikku ja tahtmatut maksejõuetust. Tahtlikust maksejõuetusest saab rääkida, kui ettevõtjad või ka füüsiline isik teavad, et nende tegevus viib teatud aja jooksul kindlasti situatsiooni, kus olemasolevate ja loodavate varadega pole võimalik kohustusi täita, kuid selles osas ei võeta midagi ette ning samuti ei teavitata asjast huvitatuid osapooli.
Mastaabisääst on keskmise tootmiskulu vähenemine suurtootmise tagajärjel Mastaabisäästu tekkimise põhjused: 1. Tööjaotus – töö jaotatakse rohkemateks etappideks 2. Tooraine varustuse ostmine suurtes kogustes- madalam hind 3. Omahinna alandamiseks ostatakse spetsiaalseid masinaid ja seadmeid 4. Omahinna alandamiseks investeeritakse uurimis ja arendustöösse Kasum on ettevõtte tulude ja kulude vahe

Mullikad 1 - 2 a. 27 Pullvasikad nuumale 46 Mullikad 2-2,5 a. 14 Prakeeritus vasikad 16 Kokku 68 Kokku 62 Ühe lehma kohta saame vastavalt skeemil toodud arvudele järgmised koefitsendid: mullikaid ühe lehma kohta 68:100=0,68; vasikaid müügiks ühe lehma kohta 62:100=0,62; Praaklehmi ühe lehma kohta 25:100=0,25 Nuumaloomade puhul leitakse kattetulu põhimõtteliselt samamoodi nagu lüpsilehmade korral.
Multiplikaatoriefekt –  seisneb selles, et esialgne investeeringute muutus (1000 võrra), vallandas protsessi, mille  tulemusena kogutulu kasvas rohkem kui 1000 võrra. Tegu geomeetrilise progressiooniga, seega  multiplikaatoriefekt:  1/ (1­ 0,8) * 1000 = 5000 ΔYd = 1/(1 – MPC) * ΔId Multiplikaatori valem: kulumultiplikaator = 1/ 1 – MPC kulumultiplikaator = 1/MPS
Maksukohustuslase ärakuulamine – maksukohustuslasel on õigus enne tema õigusi puudutava haldusakti andmist esitada haldurile oma arvamusi, seisukohti, selgitusi või vastuväiteid jne. 4. teabe andmine maksukohustuslasele – maksuhaldur annab maksukohuslase taotlusel teavet maksustamise kõikide üldpõhimõtete kohta; Maksukohustuslane võib tutvuda kõigi tema kohta kogutud andmetega, teha neist koopiaid ja ärakirju.

Maksuparadiis ehk madala maksumääraga territoorium – selleks on välisriik või välisriigis asuv iseseisva jurisdiktsiooniga territoorium, kus ei ole kehtestatud juriidilise isiku teenitud või tema poolt jaotatud kasumilt maksu või on see väiksem kui samasuguselt tulult oleks tulnud kehtestada füüsilisele isikule, residendile kohaldatav tulumaks; maksustamise piiriks on 2/3 vastavast tulumaksust.
Majapidamine on otsustanud tarbida kahte hüvist (kogustes q1 ja q 2 ), mille hinnad on p1  4 ja p2  6 ning eraldanud nende ostmiseks 180 eurot ( c  180 ). Veel on teada, et hüviste nende koguste korral, mida eraldatud raha eest üldse osta saab, kehtib Gosseni I seadus (hüviste piirkasulikkus on koguste suurenedes positiivne ja kahanev), seega on tegemist traditsioonilise valikuprobleemiga.
Mitteametlik - kujuneb koos töötavate inimeste eelistuste baasil aidates paljudel org’i liikmetel mõista toimuvat (võimaldab väljendada emotsioone, tõlgendada nähtusi või olukordi kõnelejate jaoks sobivasse tähenduste süsteemi. Grapewine!!! Hindamisintervjuu ehk arenguvestlus- toimub enamasti kord aastas ning selle vestluse eesmärgiks on selgitada ootusi ja eesmärke ning anda hinnanguid.

Moe - ja stiilialane nõustamine  disaineri ja rätsepa konsultatsioonid  kangaste valimine ja nõustamine  individuaalne lõigete konstrueerimine  individualõmblus  juurdelõikus  rõivaste parandus  rõivaste kaunistamine vastavalt individuaalsele soovile  õivaste triikimine  käsiöö  meeldiv teenindus kliendile sobivatel aegadel  vajadusel kiirteenindus
Monopolistlik konkurents tähendab seda, et: A. Monopol on tootnud niipalju toodangut, et on hakanud iseendaga konkureerima B. Täieliku konkurentsi turule on tekkinud monopol ja konkureerib kõikude ülejäänutega
Majandustehing on raamatupidamiskohustuslase tehtud tehing, mille tagajärjel muutub raamatupidamiskohustuslase vara, kohustuste ja omakapitali koosseis (§6,p1). Majandustehingud kirjendatakse kahekordse kirjendamise põhimõttel debiteeritavatel ja krediteeritavatel kontodel (§6,p3). Iga raamatupidamiskirjendi aluseks on majandustehingut tõendav alg- või koonddokument ning raamatupidamise õiend.

Makse suuruseks on 1⁄4 ettevõtja poolt eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulult arvestatud tulumaksu summast (arvutatakse järgnevalt: ettevõtlustulu*tulumaksumäär*1/4). FIE • Tööandjana kohustub tööliste pealt arvestama ja maksma sotsiaalmaksu ning tööandja töötuskindlustusmakset • Kui FIE on käibemaksukohustlane, on kohustatud esitama iga kuu deklaratsiooni ja iga kuu samuti
Mänguteoorias on ka selliseid mänge, kus mängijad võtavad otsuseid vastu erinevatel etappidel, need on nn järgmängud (ing k sequential games). Üks selline mäng on esitatud ka joonisel 37, kus on Parkin´ile (2003) tuginedes kujutatud mängupuu (ing k game tree). Analüüsitakse monopoli käitumist oma toodangule hinna määramisel olukorras, kus turule sisenemine teiste firmade poolt on vaba.
Maatriks on ülevaatlik juhtimisdokument, milline peab olema kättesaadav kõigile ettevõtte juhti-dele ja spetsialistidele. Sellesse on kerge sisse viia täiendusi ja muudatusi, sest vastav tegevus kir-jutatakse maatriksisse juurde ning omavahelise tööjaotuse uue ülesande lahendamisel lepivad maatriksisse lülitatud isikud kokku omavahelisel nõupidamisel ja fikseerivad selle maatriksis.

Majandusühendus on koostöö vorm, mille raames liikmesriigid ühtlustavad oma majanduspoliitikad, sealhulgas monetaar-, fiskaal- ja sotsiaalpoliitika ning tootmistegurite liikumisega seotud probleemid.
Maksumaksjal on õigus arvata need kulud maha samal (alates 2004. a) või järgmistel maksustamisperioodidel metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust, kui tegemist on metsa uuendamisega metsaseaduse tähenduses ning metsaomanik on metsauuendustööde kohta esitanud metsa asukohajärgsele keskkonnateenistusele metsateatise ja keskkonnateenistus ei ole keelanud teatises kavandatud tegevust.
Meltzer - Richardi mudel: poliitiline mudel- mediaanhääletaja eelistab ümberjaotamist, kui keskmise sissetuleku kasv on suurem kui mediaanhääletaja sissetuleku kasv Institusionaalsed tegurid: Avaliku sektori suuruse majanduses määrab valitsusinstitutsioonide struktuur. Avaliku sektori kulutustel on kalduvus kiiremini kasvada kohaliku omavalituse tasandil võrreldes keskvalitsusega.

Määra administratiiv - juhtimispersonali vajadus 1.10.Määra muu personali vajadus 1.11.Määra tootmisvahendite vajadus 1.12.Hinda toodangu jaotussüsteemiga seotud ressursside vajadust 1.13.Tööta välja turundusstrateegia 1.14.Hinda vajalike kulude suurust 1.15.Vali ettevõtlusvorm ja ettevõtte organisatsiooniline struktuur 1.16.Määratle eesmärgid kasumi alal, täpsusta tegevuskava ja eelarved
Majandusteadlased on seisukohal, et majandus jõuab tasakaaluseisundisse, küsimuseks on, kas saabuv tasakaal asub potentsiaalse tootmismahu lähedal( täishõive tasakaal) või allpool seda taset(tasakaal koos tööpuudusega). Erinevad majandusteadlaste koolkonnad ei ole üksmeelel ka selles suhtes, kas tasakaaluseisund saabub lühiajaliste kõikumiste tagajärjel või nõuab pikemat ajaperioodi.
Mõju tootjale – Saavad täiendavat kasumit (Joonisel a) Valitsuse osa – Eelarvetulu tollimaksust (Joonisel c) Mõju rahvamajandusele – Kaasneb puhas kaotus rahvamajandusele (Joonisel b+d) Välismaiste tootjate osa – puudub Lõpetab kaubavahetuse – Kulutoll Tollimaksu mõju avaldub täielikult „väikeses riigis“, mis pole oma toimingutega võimeline mõjutama maailmaturu hindasid.

Millise organisatsiooniga on tegemist? Siit peaks järelduma, milliseid funktsioone oleks üldse vaja täita, kui palju on vaja tehnilist personali, kui palju teenindavat personali, milline peaks olema müügiorganisatsioon jne. Milline on firma üldine organisatsiooniline struktuur? Kas tegemist on detsentraliseeritud või tsentraliseeritud organisatsiooniga? Milline on turunduse funktsioon ettevõttes?
Majanduslik kasum on null, sest selleks hetkeks turule sisenemine ja sealt lahkumine lakkab • Pikaajaline keskmine kulu on minimaalne ja ühelgi ettevõttel ei ole võimalik oma tootmist laiendada
Mitmekordse kasutamisega on poliitikad, standardprotseduurid ja -reeglid. Levinumad operatiivplaanid on toodud tabelis 4.2 Tabel 4.2. Levinumad operatiivplaanide liigid153 Plaan Kirjeldus Plaanid ühekordseks kasutamiseks: Nendega plaanitakse ühekordne tegevus, mida tulevikus ei kavatseta korrata - programm Ühekordseks kasutamiseks mõeldud mitmeid tegevusi haarav plaan 153 Alas, R. Juhtimise alused.

Maksukohustus on maksumaksja kohustus tasuda maksusumma. Maksukohustuslane on maksumaksja , maksu kinnipidaja ( näiteks tööandja) ja iga kolmas isik, kes vastutab maksu tasumise eest (näiteks vastutusotsuse alusel). Maksuhaldurid on Maksu- ja Tolliamet (riiklike maksude osas) kohalikud omavalitsused või lepingu alusel Maksu- ja Tolliamet (kohalike maksude osas). Riiklikud maksud :
Majanduspoliitliseks funktsiooniks – maksud peavad mõjutama maksumaksja käitumist (pakendi- ja tubakaaktsiis) b. Sotsiaalpoliitiline funktsioon – eesmärgiks rahvusliku rikkuse ümberjaotamine ühiskonnas (progresseeruv tulumaks, omandimaksud, pärandimaks). Fiskaalsete maksude puhul tekitab kõige enam probleeme maksjate võrdse kohtlemise küsimus ning maksukoormuse õiglase jaotamise poliitika.
Milliste teguritega on seotud Ingleharti ja tema kolleegide sõnul väärtuste muutumised ühiskonnas ja kuidas need seostuvad ühiskonna sotsiaalmajandusliku arenguga? Ingleharti ja tema kolleegide sõnul sõltub väärtuste areng olulisel määral ühiskonna sotsiaalmajanduslikust ja tehnoloogilisest arengust, kuid jälgib samal ajal kultuurile omaseid ajaloolis- religioosseid mustreid.

Määravaks on tarbija individuaalsed tunnused (ostuosaluse tase, teadmised, tajutava riski suurus), kauba eripära (variantide arv, keerukus), prognoositavad tulud (madalam hind, parem kvaliteet), võimalikud kulud (transpordikulu, aeg, füüsiline pinge), situatsioonimõjurid (teised inimesed, hetkemeeleolu) jms. Ka info kogumise põhjalikkus võib muutuda väga laias vahemikus.
Majanduslik deteriminism – ei olda nõus, et majandus määrab kogu ühiskonna arengu Alahindab mitte-majanduslike huvide rolli Ei suuda prognoosida ühiskonna arengut (klassistruktuurid jäigemaks, konflikt, revolutsioon, kommunism) Nn “Suur” teooria, empiiriliselt võimatu testida  Durkheim: Mehhaaniline solidaarsus- kogukond, jagatud kogemused ja uskumused, konsensus ja sarnasus.
Multiplikaator –  on kordaja, mis näitab, mitu korda kogutulu muutub, kui muutub mõni SKP autonoomsetest  komponentidest. Kui esialgne muutus kogukulutustes on põhjustatud investeeringute muutusest, siis käivitub järgmine ahel: I.  samm Id kasvab 1000 2. samm C kasvab 800 3. samm C kasvab 640 4. samm C kasvab ca 510 jne. NB! MPC = 0,8

Maailmapangal on 2 allasutust Rahvusvaheline Arenguassotsiatsioon(IDA) ja Rahvsuvaheline Finantskorporatsioon(IFC). IDA annab laene eriti maha jäänud vaestele riikidele, kus rahvamajanduse kogutoodang elaniku kohta võib olla 1500$, laenutingimused on väga soodsad või tavaliselt kustutakse sissenõutavad intressid lepingu tähtaja lõppemisel, mis võib olla kuni 40 aastat.
Maavarade poolest on Jaapan vaene, kõige rohkem leidub kivisütt, vähesel määral ka pruunsütt, naftat, maagaasi, kulda, hõbedat, raua-, mangaani-, vase-, tsingi-, plii-, kroomi-,
Majanduslikud tegurid – muutused inflatsiooni, rahvamajanduse koguprodukti, raha ja tööjõu hinnas jne. • Sotsiaal-kultuurilsed tegurid – muutused demograafilises seisundis, elanike kultuurilised, religioosesed iseärasused, haridustase jne. • Poliitilised ja õiguslikud tegurid – seadusloome: mis on lubatud või keelatud, valitsuse poolt tehtud soodustused ja subsiidiumid.

Majandustsükkel on tegeliku RKT perioodiline kõikumine potentsiaalse tootmismahu suhtes ning positiivsete ja negatiivsete lõhede vaheldumine, mis jaguneb languse ja tõusu faasiks.
Materiaal - tehniline baas oli sõjas saanud palju kannatada, mistõttu enne sõda töötanud kauplusi polnud võimalik koheselt tööle rakendada. Näiteks Tallinna Toidukaubastu avas enne sõda töötanud 455 kauplusest ainult 53 kauplust, Tallinna Tööstuskaubastu 266 kauplusest avati vaid 38. Jaanuaris1945 töötas juba ligi 2000 jaekaubandus- ja toitlustusettevõtet.
Momendil on töörõivastus uuendamisel, seega tuleb riietumisel lähtuda heast kombest ja tavast (vältida tuleb liiga tugevat meiki, silmatorkavaid aksessuaare, avarat dekolteed jne). Tartu Kutsehariduskeskuse organisatsioonikultuur on tugev, mis on seletatav töötajate ning juhtkonna ühiste eesmärkide, väärtuste ja käitumismudelite teadvustamise ja juurutamisega.

Müügikäive – muutuvkulud Jääktulumäär mõõdab firma läbimüügimahu ja kasumi omavahelist mõju 38. efektiivse turundussuhtluse ( kommunikatsiooni planeerimine ja arendamine; kommunikatsiooni protsessi osalised ja etapid Kommunikatsiooni protsess koosneb: saatja, kodeerimine, läkitus + info levi vahetus, dekodeerimine, saaja, vastu reaktsioon, tagasiside ja mürad.
Majandusmudeli aeg on läbi saamas, kui mitte veel täna, siis kohe-kohe. Tema hinnangul oli odaval tööjõul põhineva allhanke tootmine välismaistele suurettevõtetele Eesti majanduse üks arenguetapp, mis tuli paratamatult läbida, kuid nüüd on jõudnud kätte aeg, kus tuleb hakata rõhuma üha suurema lisandväärtusega, teadmistepõhisema ja kallima eksporttoodangu peale.
Makroökonoomika - kogumajanduses toimuvate protsesside analüüs ja süsteemide käsitlus (majanduskasv, inflatsioon, tööpuudus jne) Põhiraamistik: • Majandusprotsessid on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist • Protsesse saab juhtida majanduspoliitika kaudu • Majandust mõjutabad ette prognoositavad majandusšokid • Majandusobjektide käitumine on seotud ootustega

Murettekitav on aga tendents, et üha suureneb selliste noorte osakaal, kelle vanemad on samuti tööta ning kelle leibkonnas ei olegi ühtegi töölkäivat inimest (Jaanus, 2006 viidatud Employment Outlook 1996, OECD). Kuna sel kontingendil puudub sageli igasugune kontakt tööturuga, on nende tulevikuperspektiivid sobiva töökoha leidmiseks tõsiselt ohus (Jaanus, 2006).
Mahupõhised käiturid - seotud ettevõtte tegevusmahuga ( toodangu maht, töötatud inimtunnid jne. ) • Tegevuspõhise käiturid- seotud konkreetse tegevuse toimumisega ( tellimuste arv, tehnoloogiline tsükkel ) Kulude kogumina vaadeldakse teatud kulude ( eelkõige tootmislike üldkulude) gruppi, milliste käitumine ja maht on määratletud ühe ja sama kulukäituri mõju kaudu.
Minai smõrjev on varasepoolne ja marjad on mustad, läikivad, keskmised kuni suured, võrdlemisi õhukese kestaga, mahlakad ning magushapud ja sobivad värskelt töötlemiseks.

Maail - mapank jagab seesuguse vara kolmeks:  loodusvara;  toodetud vara;  inimkapital. Neoklassikaline majandusteooria teatavasti postuleerib piiratud ressurside tingimustes erinevate majandussubjektide ratsionaalsete valikute abil kasulikkuse maksimeerimist ning seda täieliku ja tõese informatsiooni olemasolu tingimustes.
Monopol - turul on ainult üks firma Ceteris paribus printsiip- kõik muud tingimused jäävad samaks SKP- kindla perioodi jooksul lõpptoodanguna valminud toodete ja teenuste väärtus Kompromiss valiku tegemisel loobutakse pisut ühest alternatiivist, et saada ka natuke teist PPP- ostujõu prioriteet, korrigeeritud elatustaseme järgi Monopson on ainuostja turul
Müügiplaan e. Müügieelarve I II III IV A müügikogus, tk 15 20 30 25 90 ühiku müügihind, kr 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 käve 34 500 46 000 69 000 57 500 207 000

Millistes tingimustes on turu hõlvamise (“suure turuosa”) strateegiat sobiv kasutada (rohkem kui 1 õige vastus) (a) nõudlus on elastne (b) toode on iseloomult massturundusele sobiv (c) konkurentide sissetung on tõenäoline (d) kiire raha sissekasseerimine turult on tähtis (e) meil on patent, mis kaitseb konkurentide turule tungimise eest (f) toode on väga ego-tundlik
Majapidamine – ühine eelarve, ühine sissetulek, ühine otsus hüvite tarbimiseks; hüvised – kasutatakse tarbijate vajaduste rahuldamiseks – kas kaubad või teenused; tarbimiskomplekt – mingi konkreetne kombinatsioon saadaolevatest erinevatest hüvistest; tarbimisruum – teljestiku positiivne osa, mis hõlmab kõiki võimalikke kahe hüvise kombinatsioone;
Maksumaksjal on õigus arvata tasumisele kuuluvast tulumaksust maha tema tuluosale vastav osa juriidiliselt isikult kinnipeetud tulumaksust, samuti juriidilise isiku poolt tasutud asukohamaa tulumaksust. Residendist maksumaksja lisab temale langeva osa välismaise juriidilise isiku tulust oma maksustatavale tulule ning deklareerib selle tulu oma tuludeklaratsioonis.

Monopol on majanduslikult mitteefektiivne: a. Kuna ta kehtestab tootmise mahu enne minimaalse ATV saavutamist ja hind ületab MC b. Ainult sellepärast, et ta kehtestab tootmise mahu peale ATC punkti c. Kuna ta kehtestab tootmise mahu enne minimaalse ATV saavutamist ja MC on hinnast kõrgem d. Ainult sellepärast, et ta kehtestab tootmise mahu enne ATC punkti
Maksude tõstmine – SKP väheneb, intressitase langeb; maksude alandamine – SKP kasvab, intressitase tõuseb; valitsuskulude suurendamine – SKP kasvab, intressitase tõuseb; valitsuskulude vähendamine – SKP väheneb, intressitase langeb; raha pakkumise kasv – SKP kasvab, intressitase langeb; raha pakkumise vähenemine – SKP väheneb, intressitase tõuseb.
Maksumäär on 20% 4. Kui palju prognoositakse antud maksust tulu Eesti 2011. aasta riigieealarvesse: 1 299 962 931 eurot 5. Milleks sellest tekkivat tulu kasutatakse- tulu läheb riigieelarvesse, kust edasi rahvastiku sotsiaalseks kaitseks, tervishoiuks, riigikaitseks ja turvalisuseks, transpordiks, hariduse ja teaduskulude katteks ja muude riigikulude katteks.

Mujal maailmas on need enamasti kallid kohad, eriti kui neil pole lisafinantseerimisallikat (näiteks meditsiiniliste ravide jaoks). See lülitab kuurordi- ja spaaturismi nõudlusest välja palju inimesi, kuna nad ei suuda maksta sissepääsupileti eest lõõgastusbasseinidesse, saunamaailmadesse, veeparkidesse, ravispaadesse ning spaahotellidesse ja kuurortidesse.
Majandusaasta - pikkus üldreeglina 12 kuud, võib olla ka lühem või pikem (näiteks tegevuse alustamise, lõpetamise vm põhjendatud tegevuse tõttu), kuid mitte üle 18 kuu. Arvestusperioodiks on reeglina kalendriaasta, kui raamatupidamiskohustuslase põhikirjas või muus raamatupidamiskohustuslase tegevust reguleerivas dokumendis ei ole sätestatud teisiti.
Milliseid kaupu nimetatakse nõudluse ja pakkumise teoorias alaväärtuslikeks teenusteks või kaupadeks? a) allahinnatud kaupu; b) kui sissetulekute tõustes kasvab nõudlus selle järele; c) kui sissetulekute langedes kasvab nõudlus selle järele; c) kui sissetulekute langedes kasvab nõudlus selle järele; d) kaupu, mille ostmiseks ei jätku mitte kunagi raha.

Mõisate turismikeskustele on väga oluline saada välist toetust vajalike investeeringute teostamiseks (riiklikud ja EL-programmid). Kuna enamasti on sellistel keskustel jätkuvalt omanduses veel renoveerimata või edasi arendamist vajavaid ajaloolisi ja muid hooneid, on nende kasutusse võtmine üks võimalus arendada teenuseid ja parandada seeläbi konkurentsipositsiooni.
Miinimumpalk - palga alammäär, millest vähem ei tohi ettevõtted täisajaga töötavatele töötajatele maksta keskmine palk - teatud perioodi (tavaliselt kuu või aasta) jooksul kõigi töötajate teenitud palk kokku, mis on jagatud töötajate koguarvuga tööjõu nõudlus - näitab, kui paljud ettevõtted soovivad töötajaid mingi teatud palgaga tööle
Memode ehk märgukirjade kasutamine, tegutsemisjuhised, omavahel kokku lepitud kehakeele signaalid jms). Inglise keelest pärineb ka eesti keeles laialdaselt kasutatav sõna „kommunikatsioon”. Eesti keelele omasem oleks selle asemel kasutada sõnu „suhtlus” või „side” ja seega ka kas sisesuhtlus ja välissuhtlus või siseside ja välisside.

Makrokeskkonnale on vaja sama hoolikalt uurida mikrokeskkonda (ettevõtte tegevust vahetult mõjutavaid jõude). Kui keskkonna audit annab ülevaate olemasolevast situatsioonist, siis turundus-võimaluste leidmiseks on kasulik läbi viia SWOT-analüüs. See toob esile ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed ning võimalused ja ohud seatud eesmärkide saavutamisel.
Miks skp - ga ei saa mõõta rahva heaolu?8p 1)Kõik riigis toodetud kaubad ja teenused ei lähe müügiks-kodumajanduses toodetakse teenuseid, mida tarbitakse ise. 2)Ei arvestata vabaaja väärtust-kulutused, mis tehakse inimeste taastumiseks(puhkused) 3)ei mõõdeta varimajanduse toodangu väärtust- SKP-sse ei arvestata tulu mis saadakse salakaupade
Monetarism - eelistab vähem sekkumist ja väiksemat avalikku sektorit, kitsamates piirides sotsiaalpoliitikat. * vähendada makse – väiksem maksukoormus *suurem säästmine *vaba raha investeeringuteks * uued investeeringud = tootmise kasv * tootmise kasv = uued töökohad Monetarism peab majandusarengu põhiteguriks ringluses oleva raha stabiilsust.

Majanduslikud suhted on head. 2009.a. I poolaasta andmetel on USA Eesti 9. kaubanduspartner, moodustades 3,1 % kogu Eesti kaubavahetusest. Eesti eksport USAsse I pa oli 2,2 miljard EEK (207 milj USD) ja import 1 miljard EEK (95,4 milj USD), sealjuures vähenes eksport sama perioodiga võrreldes 22,3 % ja import kahanes 1,4 %. Loodud on erinevad koostöölepingud.
Masina cx - 123 soetusmaksumus 330 000 (300 000 + 3 000 + 27 000). Masina CX- 123 kasulikuks tööajaks määrati 5 aastat ning likvideerimisväärtuseks hinnatakse 50 000. AS- i Ludvig raamatupidamise sise-eeskirjade kohaselt võetakse amortisatsiooni arvestamisel arvesse likvideerimisväärtus, mis on vähemalt 10% põhivaraobjekti soetusmaksumusest:
Mittetäielik kohustus on eelkõige selline, mis on: 1) tekkinud hasartmängust (välja arvatud loa alusel korraldatavast hasartmängust ja loteriist tulenev kohustus); 2) kõlbeline kohustus (mille täitmine vastab üldisele arusaamale); 3) mittetäieliku kohustuse täitmise tagamiseks võetud kohustus; 4) kohustus, mille mittetäielikkus on seaduses ette nähtud.

Mpk - δ=n+g kapitali puhaspiirprodukt Y=AK endogeense kasvuteooria Firmade tootmisfunktsioon Y=F(K,1-u)EL) Ülikoolide tootmisfunktsioon ∆E=g(u)E Kapitali akumulatsioon ∆K=sY-δK Tööjõus osalemise määr LFRP=(LF/(tööealine rahvastik)100; LE-tööjõud Tööjõu kapitalivarustatus k=K/L Tööviljakus= Y/L(toodangu hulk Y töötaja kohta
Maksupoliitika on väga palju vaidlusi tekitanud aga just üksikisiku toimetulekul – nimelt väidavad proportsionaalse maksusüsteemi pooldajad, et kõigil indiviididel peaks maksuprotsent olema ühesugune, sõltumata sissetuleku suurusest. Progresseeruva maksusüsteemi pooldajad eeldavad indiviidi maksumäära suurenemist, kui tolle sissetulek suureneb.
Monopson – ühe ostajaga turg, nt sõjatööstus – valitsus ainus ostja • Oligopson – 3-5 ostjat • Ettevõtted laiendavad oma tegevust kahel viisil: ettevõttesiseselt (masinad, seadmed, tootmispinnad) ja ettevõtteväliselt (omandavad uusi firmasid liitumise teel) • Ettevõtete liitumine toimub siis, kui üks ettevõtte teise ära ostab.

Müüja on tekkepõhise arvestuse rakendamise tõttu nii müügitulu kui ka nõuded ostjate vastu fikseerinud. Aruannetes esitatava info adekvaatuse nõude tõttu on vaja hinnata ebatõenäoliselt laekuvate summade suurus, vähendada selle võrra ostjate tasumata summasid ning ühtlasi esitada summade ebatõenäolisest laekumisest põhjustatud kulu.
Majandussektorid on maksebilansis ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni arvestuses jaotatud järgnevalt: valitsussektor – keskvalitsus, kohalikud omavalitsused, riiklikud fondid; • rahandusinstitutsioonid – Eesti Pank kui riigi keskpank; • pangad – kommertspangad • muud sektorid – ülejäänud erasektor (ettevõtted ja kodumajapidamised).
Moraalne kulumine – tehnika vananemine 2. füüsiline kulumine – katki (pole mõtet parandada) Kõige lihtsam kulumi arvutamise meetod on lineaarne meetod – kuust kuuse arvutatakse kulumit iga kuu võrdses summas; määratakse põhivara kasutusaeg ehk kasulik tööiga ning mitu aastat kasutatakse; kasutusajast sõltub kulumi arvutamise norm % aastas.

Muutuvkulud on 2,50 ja 1,50 ehk siis 420 kg kohta 1 680 € (4 x 420) Püsivkulud: 300 + 80 + 400 + 120 = 900 € Piirkasum ja ärikasum: 7 x 420 – 4 x 420 = 1 260 € 1260 – 900 = 360 € Sihtkasum: 900 + 1 000 / 7 – 4 = 633,33 kg Piirkasumimäär: 1260 / 2940 = 0,428571428 900 + 1 000 / 0,428571428 = 4433,33 kui ümardada: 900 + 1 000 /0,43 =
Marketing – sinu tugevad küljed? Vanad kliendisuhted? -konkurentsisituatsioon, turunišš -mille poolest on asukoht hea? -toodete ainulaadsus? -sinu isiku, ettevõtte tuntus? -millel põhineb hinna konkurentsivõime? -turukanal, müüjatalent, müügi aktiviseerimisoskus? -meedia abi? -personali müügivõimed? Millised on puudused? Arenguruum?
Majandusteadlaste arvates on valuutainterventsioon kõige mõjusam, kui : 1) see on valuutaturule üllatus, seetõttu on järjestikuse interventsioon korrral esimene kõige mõjusam 2) interventsiooni ümber tehakse kõvasti lärmi, varjatud või poolsalajased interventsioonid annavad reeglina hoopis viletsama tulemuse 3) mitu keskpanka tegutseb koordineeritult.

Massikommunikatsioon – sõnumi edastamine ilma isikliku kontakti ja tagasisideta. Võimaldab anda suurele sihtturule täpse sõnumi, ka kulutused väiksemad.
Materiaalne põhivara - ehitised 947 702 6 209 544 - 5 261 842 -84,7% - masinad ja seadmed 34 370 338 38 418 963 - 4 048 625 10,5% - muu materiaalne põhivara 401 647 1 310 136 - 908 489 -69,3% - lõpetamata ehitus 4 277 417 534 939 3 742 478 699,6% Kokku põhivara 39 997 104 46 473 582 - 6 476 478 -13,9% AKTIVA KOKKU 175 116 047 129 484 900 45 631 147 35,2%
Müügi soodustamine – lühiajalised müügiprotsessi elavdavad tegevused, mis stimuleerivad tarbijat ostma: messid, laadad, väljapanekud, demonstratsioonid, võistlused, loteriid, kupongid jt. 4. Suhtluskorraldus (PR) – suhtlus ametivõimude, pressi, klientide, äripartnerite ja oma töötajatega, võitmaks nende tähelepanu ja loomaks head imidžit.

Maksu kinnipidaja on füüsiline või juriidiline isik või riigi-, valla- või linnaasutus, kes seadusega sätestatud tingimustel ja korras on kohustatud teise isiku poolt tasumisele kuuluva maksusumma kinni pidama ja maksuhalduri pangakontole tasuma, samuti täitma teisi talle seoses kinnipidamiskohustusega pandud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi.
Majapidamised ehk tarbijad maksimeerivad tarbitavatest hüvistest (kaupadest ja teenustest) saadavat kasulikkust ja seda oma piiratud eelarve raames.
Maksebilanssi kontod on : *jooksevkonto- koosneb kaubandusbilansist , teenuste bilansist , tulude bilansist ja ülekannete bilansist kaubandusbilanss=kaupade eksport-kaupade import teenuste bilanss= teenuste eksport – teenuste import tulude bilanss=tulud välismaalt- tulud välismaale ülekannete bilanss = ülekanded välismaalt- ülekanded välismaale

Mudelis on ainult kaks riiki ja kaks kaupa; 2. kaubavahetuse aluseks on vabakaubandus; 3. tööjõud on absoluutselt mobiilne oma riigis ning täiesti immobiilne rahvusvaheliselt; 4. transpordikulusid ei arvestata; 5. tootmiskulud on konstantsed iga võimaliku tootmismahu juures; 6. ainukeseks arvesse võetavaks tootmisteguriks on töö.
Milliseid tulemusi ON ORGANISATSIOON SAAVUTANUD OMA TOIMIMISEGA VÕRRELDES PLANEERITUGA  9A - PEAMISED MAJANDUSTULEMUSED (finantstulemused - aktsiahind, puhaskasum, müük jne)  9B - TOIMIVUSE VÕTMENÄITAJAD - NII FINANTS KUI MITTEFINANTSTULEMUSED (nt. omakapitali rentaablus, kapitali üldrentaablus, hoolduskulud, turuosa, turule jõudmise
Monopol – riigis või regioonis pakub mingit teenust või toodet vaid üks ettevõte 2. Oligopol – turul on väike arv suuri pakkujaid, tooted võivad olla nii selgelt eristuvad kui ka standardiseeritud 3. Monopolistlik konkurents – mitmed ettevõtted on võimelised oma tooteid diferetseerima – kas kogu ulatuses või osaliselt.

Maksimaalselt 3 - 4 tootele (suured ettevõtted). Uus lähenemine on hästi palju erinevaid ideid, tootearendus koos partneritega. Ükski toode saba lõpus ei too suurt käivet, aga kui seda saba ilusti hoida, siis pika saba hoidmist peetakse kõige riskivabamaks ja innovatsioonirikkamaks võimaluseks, et turul ellu jääda ja hästi kasvada.
Mitterahaline sissemakse on mistahes rahaliselt hinnatav ja osaühingule ülekantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet.
Monopoli nõudluskõver on turunõudluskõver • Monopoli MRMajanduslik käitumine on ostmine lähimast nurgapealsest kauplusest, eluaseme valik ja üüri maksmine, sõit ühissõidukis, pere majandamine. Õige majandamise korral võib ka suhteliselt väikese sissetulekuga edukalt toime tulla. Samas võib mõni hea sissetulekuga või juhuse tõttu rikkaks saanud inimene oma raha väga ruttu läbi lüüa.
Maksuseadus on seadus, millega sätestatakse riiklik maks: maksu nimetus, maksu objekt, maksumäär, maksumaksja, maksu saaja või laekumise koht, maksu tasumise tähtpäev või tähtaeg, maksustamisperiood perioodilisel maksul, maksusumma arvutamise ja tasumise kord ning sellega kaasnevad lisakohustused, võimalikud maksusoodustused.
Maksusüsteemis on viimase aastakümnendi jooksul tehtud palju muudatusi, mis on mõjutanud maksukoormuse jaotust: ettevõte tulumaksusüsteemi muudatus, tulumaksu määra vähendamine ja tulumaksuvaba miinimumi tõstmine, töötuskindlustusskeemi juurutamine, käibemaksu tõstmine, erandite vähendamine ja erinevate aktsiiside tõstmine.

Merkantelism - Esimene terviklik käsitlus, mis püüdis õigustada ja põhjendada rahvusvahelist kaubandust, tekkis 16. sajandi keskel ja on tuntud merkantilismi nime all. Eriti oluline oli merkantilistide arvates, et kaubavahetuses teiste riikidega ületaks eksport pidevalt importi ja kasum kaubavahetusest laekuks kulla ja hõbedana.
Muud ärikulud - 2 195 -840 -61,73% -347 -58,69% Ärikasum (-kahjum) -9 868 18 601 288,50% 26 073 40,17% Finantstulud ja -kulud -2 430 -1 505 -38,07% -1 500 -0,33% Kasum (kahjum) enne -12 298 17 096 239,02% 24 573 43,74% tulumaksustamist Tulumaks -277 -450 62,45% -3 035 574,44% Aruandeaasta puhaskasum -12 575 16 646 232,37% 21 538 29,39%
Monopolil on mitu tekkepõhjust • 1.Mastaabiökonoomia e –sääst • Kui üksainus firma suudab valmistada tootmisharu kogutoodangu madalama kuluga, • kui seda teeksid kaks või rohkem firmat, siis on tegemist loomuliku monopoliga • Sellist tüüpi turul suudab tänu oma kulude iseloomule vastu pidada vaid üksainus firma

Maksupoliitilise instrumendina on nende tähtsus tagasihoidlik Heaks maksuks peetakse niisugust maksu: • mis toob hästi tulu riigikassasse (kõrge tulupotentsiaal); • mõjutab majandusprotsesse soovitud suunas; • ei riiva õiglustunnet; • ei pärsi rikastumissoovi ega töötahet; • on nähtav, nii et maksumaksja teab, mille eest ta maksab.
Maksuvõlad - viitvõlad 826 477 0,5% 486 329 0,4% 69,9% - võlad töövõtjale 902 754 0,5% 1 212 465 0,9% -25,5% - intressivõlad 232 109 0,1% 386 171 0,3% -39,9% Muud viitvõlad 168 188 0,1% 10 061 0,0% 1571,7% Kokku viitvõlad 1 303 051 0,7% 2 095 026 1,6% -37,8% Lühiajalised kohustused 100 639 566 57,5% 74 918 136 57,9% 34,3%
Materjalikulud on arvestuslikult meie toodete puhul järgmised:  vaibad – 200.- EEK / vaip  padjad – 100.- EEK / vaip Töötasud kudujatele (tükitöö):  vaibad – 200.- EEK / vaip  padjad – 100.- EEK / padi Kuna tegemist on käsitööga ja ainulaadse ideega, siis hinnatase ei pretendeeri madala hinna strateegiale.

Majandustehingute dokumenteerimine on raamatupidamise oluliseks ülesandeks. Majandus-tehing raamatupidamise seaduse tähenduses on raamatupidamiskohustuslase tehtud tehing, kolmandate isikute vaheline tehing või raamatupidamiskohustuslast puudutav sündmus, mille tagajärjel muutub raamatupidamiskohustuslase vara, kohustiste või omakapitali koosseis.
Mikro - ja makrokeskkond turunduses, nende osad ja oska neid ka kirjeldada Makrokeskkonna moodustavad laiemad mõjurid, mida ettevõte otseselt mõjutada ei saa. Oluline on neid siiski teada, sest need võivad muuta tarbijate käitumist ning üleüldiseid keskkonna faktoreid, mis võivad puudutada ka tootmist ja turustamist.
Muutuvkulud on need kulud, mis põhjustavad muutuse kogukuludes juhul kui muutub ühikute arv. [11;113] Muutuvkulud suurenevad koos toodangu suurenemisega ja vähenevad toodangu vähenemisel. Muutuvkuludeks loetakse näiteks materjalikulu toodangu ühikule, tükitööliste palka jms. Muutuvkulud mõjutavad otseselt toodangu hinda.

Maksud on riigi poolt enda kasuks kehtestatud maksed, mis erinevad teistest tuluallikatest selle poolest, et nad nõutakse sisse kohustuslikus korras ning maksumaksja midagi konkreetset vastu ei saa. Enamuus makse nõutakse sisse tulult, käibelt, kaubatehingutelt või varalt ning on maksud selle mõiste otseses tähenduses.
Monopoli puhul on kogu turg ühe ettevõtte käes. Kahe äärmuse vahele jäävad veel näiteks monopolistlik konkurents ja oligopol.
Majandustsükkel ehk äritsükkel (business cycle) või ka konjunktuuri kõikumine on tõusu- ja langusperioodid majanduses, mis avalduvad majanduse kogutoodangu, kogutulu, tööhõive ja töötuse ning inflatsioonitaseme näitajate perioodiliste kõikumistena vaadeldaval ajavahemikul ja toimuvad üheaegselt mitmes majandussektoris.

Maag piimatööstus on kõige laiema tooteportfelliga piimatööstusettevõte Eestis, sealjuures ainuke piimatööstus, mis tegeleb lisaks piimatoodete, juustu ja kohukeste tootmisele ka jäätise tootmisega. MAAG Piimatööstus on ainus glasuurkohukeste tootja, mis töötleb tooraine ja toodab värskest kohupiimast toote samas majas.
Maksusoodustus on subjektiivne kui mingi subjektide ring vabastatakse osaliselt või täielikult maksukohustusest (pensionärid, üliõpilased). Maksuvabastus võib olla objektiivne, sel juhul jäätakse mingi objektide ring täielikult või osaliselt maksustamata (pensionid, stipendiumid). Maksuvabastus võib olla ka ühekordne.
Maksuvõlad - viitvõlad 826 477 486 329 340 148 69,9% - võlad töövõtjale 902 754 1 212 465 - 309 711 -25,5% - intressivõlad 232 109 386 171 - 154 062 -39,9% Muud viitvõlad 168 188 10 061 158 127 1571,7% Kokku viitvõlad 1 303 051 2 095 026 - 791 975 -37,8% Lühiajalised kohustused 100 639 566 74 918 136 25 721 430 34,3%

Müügitulu e. EBIT, e. S, tuhat tuhat krooni krooni DOL 2000 – baasaasta 7385136 429977 2001 9114358 809066 3,765336 2002 9080304 701249 2,748562 2003 8553397 503807 1,085441 2004 9673036 954861 3,940393 2005 11394925 1114814 2,933452 2006 10589474 955466 2,816687 2007 13693099 2561690 5,80434 2008 15970792 1425841 1,992232
Majandusaastast on maksustamisperioodiks ikkagi kalendriaasta); • vajadusel andmed ettevõtluse tegevuse peatamise, hooajalise või ajutise tegevuse kohta (ÄS § 3 lg 3); • sidevahendite numbrid (telefon, faks, e-post, interneti kodulehekülje aadress jms) – esitada eraldi lehel; • teave kavandatud põhitegevusala kohta.
Maaomanikude vahelkonkurents - tahtsidsoodsama maad saadaja 26) TARASTAMINE- eraldiseisvate maatükkide ühendamine 37) Tööstuspöörde olemus ning varased ja hilised selle tööle panna).Kõige tulusam oliharida oma maad palgatud kas kompensatsiooni kaudu või vägivaldse kokkuleppeta industrialiseerijad? võõrandamisega selle omanikult.

Maksegarantii – pank garanteerib selle, et ettevõtte maksab arvete eest tähtaegselt ja kui seda ei tehta, siis saab selle garantiiandja vastu pöörata 2. Lepingu täitmise garantii – garanteeritakse konkreetse lepingu täitmist 3. Pakkumise garantii – hankijad või ehituse tellijad kui nad hanke teevad kasutavad seda.
Mcclellandi osaduse - suhtlemise vajadus kattub Maslow’ esimese kolme vajadusega (füsioloogiline-, turva- ja sotsiaalvajadus) ja Herzbergi hügieenifaktoritega. McClellandi autoriteedi ja saavutuse vajadused kattuvad aga Maslow’ järgmise kahe vajadusega (tunnustus- ja eneseteostusvajadus) ja Herzbergi motivatsioonifaktoritega.
Maksevõimest on kasulik, et hinnata ettevõtte võimet tähtajaliselt tasuda oma finantskohustusi. Seega võib bilansi hoolikast analüüsist olla abi, sest tulu vähenemisele tulevikus viitab üha halvenev bilanss, ning vastupidi, paranev bilanss annab lootust tulude kasvuks pikema ajaperioodi vältel (Kallas 2002, lk 279).

Mitteelastne – hinnamuutuse mõju pakutavale kaubakogusele on vähene (piiratud ressursid, suured kapitalimahutused, teadmised), suured muutused nõuavad aega Pakkumise mõjurid 1. Tehnoloogia tase 2. Vajalike ressursside hinnad 3. Alternatiivsete kaupade hinnad 4. Tootjate ootused 5. Tootjate arv 6. Maksud ja subsiidiumid
Mua – MUB = PA/PB 9.Ükskõiksusväli kajastab seda, et: A. Rahaline sissetulek on konstantne, kuid kahe vaadeldava kauba hinnad varieeruvad sõltuvalt ostukoguse suurusest B. Vaadeldavad kaks kaupa asendavad teineteist täielikult C. Tarbija kogukasulikkus on seda suurem, mida kõrgemas antud ÜKK punktis ta asub
Maksukohustuslasega – uurimine tuleks läbi viia kui juhtkond / volitatud isikud on kohal (vastasel korral ei ole vajalik informatsioon täismahus kättesaadav). Maksuhaldur määrab uurimisprotsessi tingimused, valib uurimismeetodid, mida kontrollida, millist maksuperioodi hõlmata, kui palju ja milliseid tõendeid koguda jmt.

Millistesse riikidesse on kaupu ja teenuseid kõige rohkem eksporditud ning millistest riikidest kõige rohkem imporditud? 2009 eksport: Soome, Rootsi, Läti, Venemaa, Saksamaa 2009 import: Soome, Leedu, Saksamaa, Läti, Rootsi 2010 eksport: Soome, Rootsi, Venemaa, Läti, Saksamaa 2010 import: Soome, Saksamaa, Läti, Rootsi, Venemaa
Mitmed religioonisotsioloogid on seisukohal, et Calviniga võrreldes oli Lutheri mõju prak- tilisele tööeetikale siiski märksa mõõdukam. Kui Calvini, eelkõige aga tema epigoonide, jaoks oli tähtis edu ja edasiliikumine, siis Lutheri jaoks oli oluline jääda jumalast antud ameti juurde ning teha oma tööd korralikult.
Määratleda mõiste - ettevõtlus – juriidilise, ühiskondliku nähtuse ning õpetuse tähenduses. Ettevõtlus(TMS) on isiku iseseisev majandus-või kutsetegevus, mille eesmärk on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, k.a. loominguline või teaduslik tegevus.

Max weber on kirjutanud, et kapitalismi liikumapanevaks jõuks oli just nimelt protestantlik tööeetika, mis osutas põhitähelepanu töökusele, rikkuse loomisele ja kasinusele. Protestantliku tööeetika järgi annab töö õndsuse. Protestantlikus kultuuriruumis nähakse elu mõtet eneseteostamises.
Mobiiliveeb – mobiilile kohandatud koduleht  App’id - mobiilirakendused  SMS-turundus – SMS kampaaniad  Asukohapõhine reklaam – nt Foursquare  SEO– otsingumootorite optimeerimine mobiilse otsingu jaoks  QR kood – mobiiliväline rakendus, mis ühendab offline ja online keskkonda läbi mobiili
Materiaalne põhivara - ehitised 947 702 15,3% 6 209 544 100 % - masinad ja seadmed 34 370 338 110,5% 38 418 963 100 % - muu materiaalne põhivara 401 647 30,7% 1 310 136 100 % - lõpetamata ehitus 4 277 417 799,6% 534 939 100 % Kokku põhivara 39 997 104 86,1% 46 473 582 100 % AKTIVA KOKKU 175 116 047 135,2% 129 484 900 100 %

Märkimisväärse tähtsusega on plastitööstus, kus valdavalt tegutsevad väikeettevõtted ja mis toodavad kõige enam mitmesuguseid pakendeid, plastdetaile, lüliteid, juhtmeid, kilet jmt. Väga paljud plastitööstuse ettevõtted asuvad Eesti suuruselt teisel saarel Hiiumaal, kus plastitööstus annab 4/5 kogu tööstustoodangust.
.
Maksekaart on nii kliendi kui ka kaupmehe jaoks mugavaks võimaluseks sularahata arveldada. Eesti maksekaartide ajalugu ulatub 1994. aastasse ja iga aastaga on oluliselt kasvanud nii maksekaarte vastuvõtvate kaupmeeste kui ka kaardiomanike arv. Kõige enam kasutatakse Eestis maksete teostamiseks deebetpangakaarte.
Mittetsentraalne – Vastanute andmete esitamine peale küsimustiku lõppu – Vastanute esitamine koondina ühe faili/meilina – kinnitusel peab olema üheselt arusaadav vastaja nimi, kinnituse teemakohasus – Pisteline algallikast ülekontrollimine – Töömahukam ja ebamugavam chattide jne. korral – läbi mõelda

Makroökonoomikas seevastu on majandussubjektid agregeeritud sektoriteks, üksikhüvised hüvisekomplektideks ja hüviste turud mitmesugust liiki turgudeks (kaubaturg, kapitaliturg, rahaturg). Selline käsitlusviis teeb makroökonoomika nii ülevaatlikumaks ja paremini mõistetavaks kui ka empiiriliselt paremini kontrollitavaks.
Maksimaalne võit on piiramatu. Näiteks kui aktsia hind on tõusnud 60 dollarini, siis olete võitnud 1000 dollarit (10*100). Kuna optsioonid on samuti kaubeldavad väärtpaberid nagu aktsiad siis enamasti kajastub aktsiahinna tõus ka optsioonipreemias, ning optsioon on võimalik kallima hinnaga maha (tagasi) müüa.
Masu on saanud juba nii populaarseks sõnaks, et selle teemal luuakse laule, välja on mõeldud mäng ja käib arutelu, et sõna masu panna ka õigekeelsussõnaraamatusse. Aga mis meile tegelikult siis seostub masuga ehk majandussurutisega? Eelkõige on meie arusaama kujundajaks masust suurim roll meedial.

Meeskond on inimeste grupp, kelle oskused ja teadmised täiendavad üksteist. Meeskonna liikmed on end võrdselt sidunud ühise eesmärgi saavutamiseks tehtava tööpingutusega ja neil on ühine vastutus aruandmise eest. Meeskonna liikmed on tugevalt seotud ka üksteise individuaalse kasvu ja õnnestumistega.
Muudatuse kohaselt on arvutamise vajaduse tekke kuuks kuu, millal algas arvutamise vajaduse tekitanud sündmus — näiteks haiguse ja õppepuhkuse alguse kuupäev, koondamisel ning töölepingu lõpetamisel hüvitise maksmisel töösuhte viimane päev, puhkusetasu arvutamisel eelviimane tööpäev enne puhkuse algust.
Muuhulgas on kohus nõustunud kostjalt välja mõistma ka 306%-se viivisemääraga arvestatud viivist (2-11-49039/13). Üldjuhul algavad hageja ettepanekutes aastased viivisemäärad 18 protsendist ja ulatuvad 50 protsendini, samal ajal kui seadusjärgne viivisemäär on varieerunud 10 protsendimäära juures.

Mänguteooria – majandusmatemaatika haru, mis uurib konfliktsituatsioonides tegutsemise parimate juhiste leidmise meetodeid, püüdes tõmmata paralleele õnne- ja strateegiamängudes (pokker, male) osalejate käitumise ning ettevõtete ja inimeste käitumise vahel väikestes rühmades, eriti oligopoolsel turul.
Müügipoliitika - otsustatakse, kui mugavaks või eriliseks tehakse pakkumise kättesaamine, kuivõrd kasutatakse edasimüüjaid, kuhu ja millised planeeritakse müügikohad jms. Turunduskommunikatsioonipoliitika- millistes kanalites ja milliste sõnumitega antakse turule teada pakkumise olemadolust ja väärtusest.
Majanduslik käitu - Otsustamisteooria sotsiotehnilised mine, arvestus, Sotsioloogia, süsteemid efektiivsus sotsiaalpsüh- loogia Ratsionaalne Grupi valik käitumine Juhtimis- teadus Isiksustevaheline Infosüsteemid käitumine Mudelid, Juhtimise Informaatika otsuste opti- üldistatud Psühho- meerimine kogemus loogia

Majapidamine on majandusüksus, kellel on ühine eelarve ja ühine sissetulek ning ühine otsus hüviste tarbimiseks 10.a Nimelt on majapidamise tarbimisvõimalused piiratud tema sissetulekutega, mis moodustavad majapidamise tarbimiseelarve (tähis — money) — selle ulatuses on maksimaalselt võimalik tarbida
Merelisim on kliima loode Prantsusmaal Bretagne’is. Keskmine temperatuur u. 12oC ja kõige rohkem sajab mäestike tuulepealsetel nõlvadel (1500-2000 mm/a), vähim aga Vahemere rannikul ja Reini ja Rhone’i orgudes (500- 800 mm/a). Siseveekogud hõlmavad 1400 km2, palju on aasta ringi veerikkaid jõgesid.
Mõjutamise tase on ühtede elementide (nt. kliendid) puhul suurem kui teiste (nt. riiklikud organid). TURUNDUSE INFOSÜSTEEMI SISENDID JA VÄLJUNDID Infoallikas Sisend Väljund Klientide ja müügiesindajate tagasiside Kogutud kaebuste ja tähelepanekute fail ja Klienditeenindus toote ja tema töökindluse kohta.

Majanduskrahh - majandussituatsiooni ja majanduslike väljavaadete järsk halvenemine. Geograafilise ulatuse järgi eristatakse lokaalkriise, regionaalkriise ja ülemaailmseid majanduskriise. Kriisi ulatus võib piirduda mõne sektoriga (naftakriis, energiakriis, veonduskriis) või haarata kogu rahvamajandust.
Masinatööl on põllumajanduslikus tootmises oluline osa. Põllumajandusmasinate kasutamisega seonduvad kulud näiteks teravilja tootmisel olid 2004 a. 50- 70 % omahinnast sh. masinate ja tootmishoonete amortisatsioonikulud on 20 -24%. Masinakulude vähendamisega saaks märgatavalt vähendada vilja omahinda.
Milleks kogutakse - et mingit tootmisharu kaitsta – tollimaks makse? - et pidurdada tegevust, mida valitsus peab kahjulikuks – tubaka- ja alkoholiaktsiis - et teatud tegevusi soodustada Maksusüsteemid - proportsionaalne - progressiivne - regressiivne Proportsionaalne maks Kõik maksavad samasuguse % tuludest.

Mõjuinstitutsioonide ülesandeks on eelkõige nõuandvate funktsioonide täitmine, st praktilise majanduspoliitika kritiseerimine; lahendusettepanekute tegemine; oluliste probleemide tõstatamine jne. Mõjuinstitutsioonide hulka kuuluvad parteid; huvigrupid; ühendused ja liidud, turul domineerivad ettevõtted; massimeediumid ja
Müügikontseptsioon – ettevõte toodab ükskõik millist toodet ning tarbijani viiakse toode läbi müügikanalite.
Mainitud lehelt on võetud aruanded „Ettevõtte vara, kohustused ja omakapital – tegevusala, tööga hõivatud isikute arv“ ning „Ettevõtete tulud, kulud ja kasum – tegevusala, tööga hõivatud isikute arv“, kust on võetud andmed põllumajanduse, jahinduse ja metsamajanduse kohta ning tegevusalad

Maksud on valitsuse peamiseks tuluallikaks. Peamised maksuliigid on: tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, aktsiisimaks ja omandilt saadavad maksud (maamaks). Rahandusministeeriumi üheks põhiülesandeks on maksu- ja tollipoliitika elluviimine ning selleks seaduste ja muude dokumentide ettevalmistamine.
Maksustamise periood on kvartal. Aktsiisimaksja on kohustatud pidama kvartalite lõikes imporditud, teisest liikmesriigist soetatud pakendite ning Eestis turule lastud pakendite müümise, tasuta võõrandamise, vahetamise ja omatarbeks kasutusse võtmise arvestust pakendite massi ja pakendimaterjali liikide järgi.
Max weber on öelnud lühidalt, et võim on inimese võime sundida oma tahet peale teistele inimestele. Raoul Üksvärav (2004: 177) defineerib võimu järgnevalt, võim on juhi võime mõjutada alluvate tegutsemist ja käitumist, laskmata alluvatel abasoovitavalt mõjutada enda tegutsemist ja käitumist.

Miljon krooni on umbes 75000 Eesti krooni, ja selle summa eest saaksin ma osta üksjagu aktsiaid. Praegusel hetkel ostaks ma elektroonikaga tegeleva firma väärtpaberied näieks, Micron Technology, Inc.’i aktsiad sest need on teinud 7,51% hüppe hinnas ja hetke hind on ka soodne 9,74 dollarit aktsia kohta.
Majandustsükli pikkus - eristatakse lühikest (keskmine pikkus 44 kuud) ja pikka (keskmine pikkus 8 aastat) tsüklit.
Maksekorraldus - on isiku korraldus teda teenindavale pangale teatud summa ülekandmiseks teise isiku kontole.

Mudeli põhiväärtusteks on indiviidi vabadus, inimõigused, võrdsed võimalused ja aus konkurents. Lisaks on läbivateks väärtusteks veel ratsionaalsus ning usk turu iseregulatsiooni võimesse. Riigi ning turu suhet iseloomustab mõiste minimaalne õiguriik st riigi roll on tagada õiguslik raamistik konkurentsile.
Majandustehing – dokumenteerimine – kronoloogiline kirjendamine – süstemaatiline kirjendamine – finantsaruanded Memoriaalorderi sisu ja vormistamise nõuded Neid võib kasutada raamatupidamiselausendite vormistamisel või raamatupidamisregistrisse tehtud sissekannetes avastatud vigade parandamisel.
Maksenõue - kliendi korraldus pangale rahaliste vahendite sissenõudmiseks maksja kontolt maksja pangas

Maksukohustuslane on ettevõtlusega tegelev isik (seega nii füüsiline kui juriidiline isik, nii resident kui mitteresident), kaasa arvatud avalik-õiguslik juriidiline isik, või riigi-, valla-, või linnaasutus, kes on registreeritud või kohustatud end registreerima maksukohustuslasena (KMS § 3 lõige 1).
Maksuvõlad - viitvõlad 826 477 169,9% 486 329 100 % - võlad töövõtjale 902 754 74,5% 1 212 465 100 % - intressivõlad 232 109 60,1% 386 171 100 % Muud viitvõlad 168 188 1671,7% 10 061 100 % Kokku viitvõlad 1 303 051 62,2% 2 095 026 100 % Lühiajalised kohustused 100 639 566 65,6% 74 918 136 100 %
Monopolistliku konkurentsiga on tegemist, kui turul on suur hulk tootjaid, kes kõik toodavad sarnast, ent mingil määral eristatud toodet, mis võivad küll teineteist asendada, aga ei ole siiski ideaalsed asenduskaubad. Toodangu erinevuse tõttu on monopolistliku konkurentsi puhul pakkujatel võimalus mõjutada hindu.

Märksõnaks on taas hindade diferentseerumine, mille käigus eristatakse hinnatud asukohaga ja hea ehituskvaliteediga objektid, vähem hinnatutest. Tehingute arvu poolest on võrreldes 2007. aasta viimaste kuudega oodata siiski mõningast kasvu, kuna inimestel on nii vajadused kui võimalused uute kodude
Maksebilansi allkontod on : 1. Jooksevkonto - kaubade konto, teenuste konto, Tulukonto (mitteresidentide tulukus) 2. Kapitali- ja finantskonto- Otseinvesteeringud, portfellinvesteeringud, muud investeeringud 3. Reservvara- Netovälisvõlg, riigitehingud Maksebilanss Eestis ● NB! Maksebilanss on alati tasakaalus.
Maksukorralduse seadus on vastu võetud 16.detsembril 1993 ning hakkas kehtima 1.jaanuaril 1994. Maksukorralduse seadus määrab Eesti maksusüsteemi, maksuseadustele esitatavad nõuded, maksumaksja, maksu kinnipidaja, garandi ja maksuhalduri õigused, kohustused ja vastutuse ning maksuvaidluste lahendamise korra.

Muutumisega ehk inflatsiooniga. Ostujõu bariteedi teooria ei käsitle mitte ühe kauba, vaid üldise hinnataseme muutumist, mis tähendab, et kui ühes riigis hinnad tõusevad, siis nimetatud teooria kohaselt toob see kaasa selle riigi valuutakursi vähenemise ehk antud riigi valuutaväärtus väheneb.
Maailma turgudel on viimane aasta toonud üsna tugeva languse väga suures osas varaklassides ning paljude investorite otsingud käivad suunal „Kuhu liigub raha ehk milline on järgmine suur trend?” Arvatakse, et üks nendest suurtest trendidest võibki just olla kliimamuutustega kaasnev investeerimine.
Monopol on turustruktuur, kus kaubal on ainult üks tootja või müüja, kus müüakse unikaalset toodet, millel puuduvad täielikult asenduskaubad, monopol on hinnategija, turule sisenemise ja sealt väljumise barjäärid on väga kõrged (turukaitsetõkked takistavad konkurentide turule tulekut).

Moodlest - Mainori- ettevõtlus instituut- kuluarvestus, parool kulu13. Ülesanne 5 lk 2 paberilt 1)muutuvkulu- materjalikulu 300 €/tk, tööjõukulu, 350 €/tk, komisjonitasu (konsignatsioonikaubad) 200€/tk 2) püsikulu- amortisatsioon 2000 aastas ehk 167 kuus, reklaamikulu 1000, seadmete rent
Makromajanduslikul tasemel on Eesti ja Soome vahelised majandussuhted heaks näiteks maailmamajanduse globaliseerumisest tingitud majanduslikust integratsioonist ning sama protsess toimub ka ettevõtete tasandil – pidevalt kasvab nende ettevõtete arv, mis on omavahel seotud kas omandi- või kaubandussuhete kaudu.
Majanduslikus tegevuses on kulude arvestustsüklis peamine varude või tarnete tellimine. Traditsiooniline varude kontrolli meetod on (mida sageli nimetatakse majanduslikuks koguseks) EOQ. See lähenemine põhineb optimaalse tellimuse arvutamisel, kus minimeeritakse tellimuse summat, transporti ja kauba puudust.

Madalad tehingukulud – jaetehingu kulud on üldjuhul väiksemad kui 0,1%. Suuremate maaklerite juures on isegi kuni 0,07%.  24-tunni turg – kauplemiseks ei pea ootama turgude avanemist (kauplemine on peatatud küll reede õhtust pühapäeva õhtuni). Sedasi saab kaubelda mis iganes aeg sobib paremini.
Mainitud alma - Ata deklaratsioonile ei ole SRÜ oma olemuselt ei riik, ega supranatsionaalne moodustis. Samuti tunnustatakse deklaratsioonis riikide õigusjärglust, nimelt tagavad SRÜ riigid kõikide rahvusvaheliste kohustuste, mis tulenevad endise NSV Liidu lepingutest ja kokkulepetest, täitmise.
Makromajanduslikul tasemel on Eesti ja Soome vahelised majandussuhted heaks näiteks maailmamajanduse globaliseerumisest tingitud majanduslikust integratsioonist. Järgnevas bakalaureusetöös ongi analüüsitud Eesti majanduses toimuvat ja selle olukorda ning kõrvale võrdluseks Soome riigi majanduse seisukorda.
.

Maksebilansi jooksevkontol on kreedit- ja deebetkirjed välja toodud eraldi, finantskontol aga koos, s.t. netokirjetena. Maksebilansis kajastatakse välisaktivate suurenemine (k.a. reservid) "-" märgiga ning vähenemine "+" märgiga. Välispassivate suurenemine kajastub "+" märgiga ning vähenemine "-" märgiga.
Muutuvkulud on muutuvad kogusummas, kuid ühiku kohta arvutatuna jäävad need konstantseks. Muutuvkulud jagunevad: a) konstruktsioonilisteks muutuvkuludes, mis esinevad tootmisettevõtetes, tulenevad mõõdetavatest, tavaliselt ilmnähtavatest, põhjuslikest seostest sisendite ja väljundite vahel;
Müügitoetusel on vahenditeks auhinnad, allahindlused, kupongid, võistlused, demonstratsioonid ning jaemüügis toimuvad väljapanekud. Otseturundus hõlmab katalooge, telefonikõnesid, müügiesitlusi jms. Tänu nüüdistehnoloogiale saavad turundajad suhelda klientidega väga paljude kanalite kaudu.

Majanduse areng on aeglane ning spetsiifiline protsess, mida ei anna paari päevaga jälle korda seada.
Maksuvabastus on subejktiivne kui terve isikute rühm vabastatakse maksukohustusest (pensionärid, üliõpilased). Maksuvabastus võib olla objektiivne, sel juhul jäätakse mingi objektide ring täielikult või osaliselt maksustamata (pensionid, stipendiumid). Maksuvabastus võib olla ka ühekordne.
Meditsiiniteenus - operatsioon: mastaabisääst on siin positiivne, kulud vähenevad väiksel määral, sest arst kes op teeb kasvatab oma kogemust iga operatsiooniga ehk väiksemad on tema vea võimalused ja kui ta spetsialiseerub mingile konkreetsele alalse seda paremaks ta saab. Kogemus ajaga kasvab.

Maakleri - tasu. Raha sissetulek = 500 aktsiat ×9,8 eurot/aktsia –5 eurot = 4895 eurot Müüdud aktsiate soetusmaksumus = 500 aktsiat ×20 020 eurot / 2000 aktsiat = 5005 eurot AS A raamatupidamiskanne: D Pangakonto4895 D Kadum aktsiate müügist 110 K Lühiajalised finantsinvesteeringud5005
Minimaalne sissemakse on 100 EUR / 200 USD / 2000 SEK /100 GBP. Hoiustamise tähtaeg võib olla ühest nädalast kolme aastani ning seda võib pikendada automaatselt. Hoiuperioodi kestel täiendavaid makseid teha ei saa. Perioodi lõppemisel kantakse hoiustatud summa koos intressiga kliendi arvelduskontole.
Maksebilansis on infopuudusel kajastamata jäänud deebet –ja kreeditkirjeid, siis kasutatakse selleks maksebilansi rida vead ja täpsustused, sest statistiliselt peab maksebilanss alati olema tasakaalus (JK+FK+R+vead ja täpsustused= 0). Eesti maksebilansis oli 2010. aastal viga -51,3 mln eurot.

Makserisk - tähendab, et laenusaaja ei suuda või ei taha raha tagasi maksta 2. tururisk - laenuvõtja poolt tagatiseks antud vara turuväärtus väheneb riigis valitseva üldise majandusliku olukorra tõttu 3. likviidsusrisk - laenuvõtjal võib raha esialgselt kokkulepitust kauem vaja minna.
Merkol on tublisti ka õnne olnud, tabati just õiget hetke millal alustada. Sellel ajal hakkas Tallinnas tekkima nõudlus uue büroopinna järele, hakkasid ilmuma esimesed tõsised kohalikud ja rahvusvahelised kinnisvarainvestorid ning kaubandusketid hakkasid hoogsalt uusi kauplusi ehitama.
Märkusega arvamus - Tuleks avaldada siis, kui audiitorettevõtja arvates märkuseta arvamust ei saa avaldada, kuid mis tahes eriarvamuse mõju juhtkonnaga või auditi ulatuse piiratud võimalikkuse mõjul, ei ole sedavõrd olulised, et tuleks teha vastupidine arvamus või loobuda arvamuse avaldamisest.

Maksuametil on õigus vähendada avansilisi makseid või vabastada maksumaksja avansiliste maksete tasumisest, kui maksumaksja prognoositav ettevõtlustulu on maksustamisperioodil oluliselt väiksem eelmise maksustamisperioodi tulust ning kui maksumaksja esitab selle kohta põhjendatud taotluse.
Miller - Modigliani (MM) teoreemid I & II (1958, 1961) Staatiline kompromissteooria (static tradeoff theory) ehk optimaalse kapitalistruktuuri teooria Vabade rahavoogude teooria (free cash flow theory) Finantshierarhia teooria (pecking order theory)Huvirühmade teooria (stakeholder theory)
Maismaapiiri pikkus on 14 691 km. See on maailma pikkuselt kolmas maismaapiir Hiina ja Venemaa järel.

Majanduse teadmiste - ja tehnoloogiamahukuse radikaalset suurendamist soodustades nii Eestis kui mujal väljatöötatud tehnoloogiate kiiret ja laialdast kasutuselevõttu kõikides eluvaldkondades. Tähtis on investeerida just haridusse ja tehnoloogia arendamisse, mis on terve riigi majanduse aluseks.
Majandusteadus –  defineeritakse ka tootmisressursside ja inimeste  vajaduste kaudu. Sellest lähtekohast vaadatuna võime majandusteadust  käsitleda kui sotsiaalteadust, mis uurib, kuidas piiratud ressursside  tingimustes rahuldada inimeste järjest kasvavat vajadust
Müügioptsioon - Annab ostjale õiguse (mitte kohustuse) müüa teatud kogus väärtpabereid fikseeritud hinnaga. Optsiooni võib käiku lasta, kas tähtajal (European option) või kogu perioodi jooksul - ostmisest tähtajani (American option). Müügioptsioonide ostjad ootavad hindade langemist.

Maksebilanss on staatiline aruanne, mis summeerib süstemaatiliselt teatud ajaperioodil (kuu, kvartal, aasta) konkreetse riigi (sisemaa) majandustehingu kõigi teiste riikidega (välismaaga). Sise-ja välismaa eraldusjooneks pole seejuures mitte riigipiit, vaid majandususubjektide residentsus.
Maksumaksja on kohustatud tasuma makseseadustes ettenähtud riiklikke ja kohalikke makse ja üle kandma kõik rahandusministri poolt kehtestatud maksud hiljemalt seaduses ettenähtud tähtpäeval. Maksude hilinemine või mittemaksamise korral lahendavad vaidluse maksuhaldur ja krediidiasutus.
Mitmekülgsemaks – multikultuurseks. Euroopa Liidu eesmärk on aidata kaasa turvalisuse ja heaolu kasvule Euroopa Liidu lähinaabruses ning kogu maailmas, toetada inimõiguste ja demokraatia levikut ning aidata kaasa massihävitusrelvade leviku tõkestamisele ning terrorismi vastu võitlemisele.

Maksebilanss - kindla aja jooksul välisriikidelt laekunud maksete ja riigist välisriikidele tasutud maksete üldsummade vahekord: kui väljamaksed on ülekaalus, on bilanss aktiivne, vastasel juhul aga passiivne; aruanne, mis identifitseerib kõik ühe riigi finantstehingud teiste riikidega
Materiaalsed kaubad on nähtavad, käegakatsutavad, klient saab neid enne ostu vaadata, valida ja proovida, tutvuda tehniliste omadustega jne. Neid saab parandada, ringi vahetada jne. Teenus on ostmise hetkel või kasutamise alustamisel enamasti veel nähtamatu, olles abstraktne ja mittemateriaalne.
Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine • Tulundusühistu (edaspidi ühistu) on äriühing, mille eesmärgiks on toetada ja soodustada oma liikmete majanduslikke huve läbi ühise majandustegevuse.

Majanduskasv - on tootmismahu pikaajaline suurenemine Majanduskasvu mõjutavad tegurid - looduslikud tegurid (põllumajanduslik maa, energikandjad), inimressursid (töö ja tegijate hulk ja kvaliteet; inimkapital), kapital, tehnoloogia, ressursside ümberpaigutamine, majandusvälised tegurid
Majandussüsteem on majanduselu korraldamise viis riigis või ühiskonnas (majandusküsimuste lahendamisega seostuvad seadused, tavad, teave, organisatsioonid). Ühiskonna ajaloos on eksisteerinud ja eksisteerib ka praegu: - naturaalmajandus, - vabaturumajandus, - plaanimajandus, - segamajandus.
Maksustamisperioodiks on kvartal, raskeveokimaksu tasumisel kantakse see Maksu- ja Tolliameti pangakontole (Eesti Majanduse Teataja 2010). Antud maksu puhul ei toimu deklaratsiooni esitamist ega saadeta maksumaksajle maksuteadet, hoopis maksumaksja peab ise maksu välja arvutama ja selle siis tasuma.

Mõjutatud sise - ja välisteguritest; standardid seostatakse välisteguritega, kusjuures peetakse silmas ka järgmise aasta kasumit;  strateegiline lähenemine - organisatsioon valib oma strateegilised osised, kontrollitakse väliskeskkonna tegureid, millest organisatsiooni tegevus sõltub.
Mrl - tõõjõu piirtulu=ΛTR/ΛLMCL-tõõjõupiirkulu=ΛTC/ΛLMPL- tööjõupiirprodukt=ΛTP/ΛL=ΛQ/ΛL MRP-piirprodukti tulu=ΛTR/ΛLMRPL=MPL*MR VMP-piirproduktiväärtusVMPL- tööjõupiirrodukti väärtus=MPL*P TKT-l VMPL=MRPLMTK-l VMPLei võrduMRPLTKT-l MRPL=MRCL(palgamäär
Mänguteooria rakendamisel on vajalik määrata erinevad kriteeriumid (osalejate arv, nende informeeritus, mängu eesmärk jne). Üht mänguteooriat tuntakse vangi dilemma nime all. Kui kaks süüalust vaikivad, ei saa kohus kummalegi määrata maksimumkaristust ning mõlemad saavad vaid aasta karistust.

Majandusareng laiemalt on pikaealine protsess, mis hõlmab ka sotsiaalseid aspekte – rõhutatakse, et keskmise reaaltulu kasvust peab osa saama võimalikult suus osa ühiskonnast, st arengu käigus peaks vähenema vaesuses elavate inimeste hulk ja tulude jaotamine ei tohiks muutuda ebavõrdsemaks.
Maksustamise korral on madalaim tulumaksumäär 10,5% ning kõrgeim 33,5%. Kõik töötavad inimesed maksavad ka tööpensionimaksu (kuni 53 aastastel 4,1% ja üle 53 aastastel 5,2%) ja töötuskindlustusmaksu (0,34%). Need maksud arvutatakse brutopalgast ning peetakse automaatselt palgast kinni.
.
Maailmalinn on linn, kuhu on kogunenud multinatsionaalsete korporatsioonide peakorterid.

Majanduse konjunktuurikõikumised e. majandustsüklid (äritsüklid, business cycles): tegeliku kogutoodangu perioodiline suurenemine ja vähenemine tingituna kogunõudluse või kogupakkumise muutumisest. Alternatiivne definitsioon: tegeliku SKP kasvutempo kiirenemise ja aeglustumise perioodiline vaheldumine.
Majanduskriis – töötus (toetused, investeeringud, 2. haridus (haridusreform) 3. haldusreform 4. poliitika (riigikogu, 5. seadusandlus – seaduse kvaliteet 6. eesti saab olema põhja-euroopa kõige integreeritum riik (NATO, Eli liige, schengeni viisaruum, euro?) 7. liiklus + õnnetused
Maksu objekt - töötajale ja juhtorganile rahas makstud palk ja muud tasud; FIE ettevõtlustulu (max 15*alampalk); FI võlaõigusliku lepingu alusel makstud tasud; erisoodustus + sellelt arvestatud tulumaks; töötuskindlustushüvitis 2. Maksukorraldus:mis asutus, milliseid makse kogub.

Materiaal - tehnilise varustuse plaan 5. Tööjõuplaan • Lahendavate ülesannete järgi: 1. Strateegiline (teeb ettevõtte tippjuhtkond) 2. Taktikaline (milliste vahenditega plaane ellu viiakse) 3. Operatiivne (lühiajalised plaanid, nt mida töötajad just tänasel päeval teevad)
Must mõttemüts - eristamisvõimeline • Ohutunne, mis kaitseb kahjulike • Loomuomane roll sammude eest • Kasutatakse • Mis on idee loogilist mõtlemist, miinused? mis kutsub ettevaatlikkusele • Mis on nõrkused? • Tulevad välja riskid • Mis või minna valesti? • Kriitika on
Märkamatuks on aga jäänud asjaolu, et üha olulisemaks inflatsiooni survestajaks on kujunenud töötaja kohta makstava hüvitise aastakasv. Ent palgakasv mõjutab paraku otseselt paljusid tarbijakorvi kuuluvate teenuste hindu, mille kasvutempo ongi Eestis juba märgatavalt kiirenenud.

Majanduslikud kasumid on pikal perioodil võrdsed 0-ga b. Kasud toodangu tarbimisest on suuremad, kui seda saavad toodangu vahetud tarbijad c. Firma valib toodangu, kui on täidetud tingimus Р = МС d. Toodangu diferentseerumine suureneb koos ostjatele kättesaadavate eri liikide suurenemisega
Majandusteadus on sotsiaalteadus, mis uurib seda, kuidas inimesed, tegutsedes üksi või rühmiti, otsustavad, kuidas kasutada nappe ressursse oma vajaduste rahuldamiseks Kapitali alla käivad hooned, tööriistad, masinad, mida inimesed toodete ja teenuste tootmiseks loovad ja kasutavad.
Maksuametil on õigus vähendada avansilisi makseid või vabastada maksumaksja nende tasumisest, kui ettevõtja poolt prognoositav ettevõtlustulu on maksustamisperioodil oluliselt väiksem eelmise maksustamisperioodi tulust ning kui ettevõtja esitab selle kohta põhjendatud taotluse.

Meistri kohustuseks on jooksev arvestus ümarmetsamaterjali ja valmistatud saematerjali kohta, sest pidevalt on vaja varude hetkeseisu müügipakkumiste koostamiseks. Raamatupidaja koostab aruanded toorme ostuarvete, realiseeritud toodangu müügi ja saekaatri töötajate kohta iga kuu lõpus.
Menüü 20 - le (turismigrupile) Külmad suupisted: o Keedetud ja täidetud munad o Soolatud heeringas sidruniviiludega o Maksaterriin o Erinevad kastmed ja salatid o Tatrapliinid o Juustuvaagen Menüü 20-le (turismigrupile) Soojad suupisted: o Soojad juustu- ja singivõileivad
Monopoolne konkurents – palju müüjaid, kelle osakaalud on koguläbimüügis üsna väikesed.

Majanduslik mõtlemine on majanduslike probleemide asjalik ja loogiliselt järjekindel lahendamine, mille puhul tuginetakse tegelikust majanduselust saadud kogemustele, arvestatakse valitsevale ühiskonnaelule omaseid tavasid ja põhimõtteid ning kasutatakse olemasolevaid teoreetilisi teadmisi.
Makrokeskkond - üldised majanduslikud, poliitilised, sotsiaalkultuurilised, tehnoloogilised tingimused Majanduslikud tingimused arvestavad intressimäärasid, inflatsiooni, üldist majandustsüklit. Poliitilised- üldine poliitiline stabiilsus ja ametlike ringkondade suhtumine ärisse.
Makserisk - tõenäosus,et pank ei suuda täitaoma jooksvate arvetega administreerimine; 4)VP ülekanded; 5)klientide nõustamine, Panga mitteintressiteenused: 1)lihtsad arvelduste vormid: seotud kohustusi ettenähtud aja jooksul; 2)krediidirisk- risk, et mõni 6)aktivate juhtimine.

Müügikontseptsioon - seda kontseptsiooni iseloomustab agressiivne müügitegevus ja reklaam.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Memoriaalordereid ehk raamatupidamisõiendeid võib kasutada raamatupidamislausendite vormistamisel, reguleerimiskannete tegemiseks või tehtud vigade parandamiseks raamatupidamisregistrites. Vastavalt Eesti raamatupidamisseadusele peab raamatupidamiskirjend sisaldama: majandustehingu kuupäeva, raamatupidamiskirjendi järjekorranumbrit, debiteeritava konto (kontode) kui ka krediteeritava konto (kontode) summat, majandustehingu lühikirjeldust, algdokumendi (koonddokumendi) nimetust ja
Meritokraatia - riigikord, kus hüved jaotunud vastavalt „teenitusele“ (võimekus + ettevalmistus) Kriitika – sotsiaalse päritolu eelised • J. Goldthorp’i klassimudel Teenistusklass – I tippprofessionaalid, tippjuhid, kõrgemad ametnikud; II Profesionaalid, keskastmejuhid.

Makse risk – kas suudetakse õigeks ajaks tagasi maksta, eelkõige puudutab võlakirja Turu risk – inflatsioonist, vara/raha/valuuta väärtuse muutused turul Likviidsus risk – eelkõige tähtaegade sobivus/sobimatus, kui mul on vaja kas ma saan seda kohe kasutada või ei saa
Maksedokumentide ostu - müügi ning vahetustehingud 32. * valuutakurss - ühe valuuta hind teises valuutas , ühe riigi raha kurss teiste riikide rahade suhtes 33. Valuuta otsene ja kaudne noteering Otsene noteering näitab, mitu ühikut koduvaluutat on vaja ühe ühiku välisvaluuta ostuks.
Materialistid – meediakanalitest jälgivad raadiot ja telerit, tulevikku vaatavad võrdlemisi ebakindlalt, shoppamisega ei tegele nagu katsetajad, see on nende jaoks asine tegevus, kaubamärgid ei oma olulist rolli, nende jaoks on uut asja ostes tähtis, mis kasu nad sellest saavad.

Mitmetes riikides on üheks kasumil põhinevaks töötajate motivatsioonisüsteemiks on nn äririski töötasusüsteem. Selle süsteemi rakendamisel antakse töötajale võimalus investeerida osa töötasust ettevõtte tegevusse, jättes osa (näiteks 10%) oma põhitasust välja võtmata.
Muinasjutud on ausad dokumendid, millesse on läbi aegade ladestunud kristalliseerunud tõde. Eesti muinasjuttude kangelaseks pole printsessi vangitornist vabastav rüütel nagu saksa muinasjuttudes, ega ka mitte ahju peal lösutav ja imet ootav mehike nagu vene muinasjuttudes.
Mõjuriteks on näiteks: y teave väliskeskkonnast – teave toote või teenuse kohta, ressursside maksumus, tehnoloogia arengusuunad, valitsuse normatiivaktid jne. y teave sisekeskkonnast – organisatsiooni eesmärgid, poliitika, arengusuunad jne. y teave süsteemi seisundi kohta.

Müügiprognoosimine – müügikäibe ja –mahu ennustamine, mille aluseks on eelnenud perioodide müügiandmed ning mis kohaldatakse majanduskeskkonna ja ettevõttesiseste tingimustega. Müüja – füüsiline või juriidiline isik, kes vahetult müüb, pakub kaupa või teenust tarbijale.
Majandustegevus on tihedalt seotud suurpankadega kui peamiste finantseerimisallikatega. Arvestus on seadusandlikult reglementeeritud ja oma olemuselt konservatiivne. Arvestuses on prioriteetne riigi, eelkõige maksunduse vajaduste rahuldamine, vähem aga kreeditoride huvide järgimine.
Maamaksu soodustusi on kahesuguseid: •soodustus, mis tuleneb maksumaksja isikust (näiteks pensionärid). •soodustus, ms tuleneb maa sihtotstarbest või maa kasutamisele seatud piirangutest (näiteks haritav maa ja looduslik rohumaa, samuti maa, millel majandustegevus on kitsendatud).

Mikrokeskonnaks on jõud, mis mõjutavad otseselt firma edukust: tarnijad, vahendajad, tarbijad, konkurendid jne. Makrokeskkonnaks on jõud, mis mõjutavad mikrokeskkonda: demograafiline situatsioon, majanduslikud, poliitilised, tehnoloogilised, ökoloogilised, kultuurilised tegurid.
Monopol – turuvorm, kus on üks müüja, teenus või ressurss, millel ei ole lähedasi asenduskaupu, eksisteerivad turule sisenemise barjäärid, üksik ettevõte ei pea alluma turuhinnale vaid määrab selle ise. Monopol saab küsida erinevatelt tarbijatelt erinevat hinda.
Motiiviks on informeerida inimest kauba või teenuse olemasolust, omadustest ja tingimustest selle kättesaamiseks ning mõjutada inimest tarbima just seda kaupa/teenust. Ühiskondlikes tingimustes, kus on ennatlik rääkida kaubarohkusest, on ülekaalus informeeriv funktsioon.

Müügiobjekti puhul on tingimine sageli võimalik – hea suhtlemise korral võid sa väga palju võita. Ostja lähtub hinnast, seejärel teistest teguridest, nt mugavustest, geograafilisest asukohast, jne. Kui aga raha rolli ei mängi, langeb raha summa tähtsate tegurite rivi tahaotsa.
Majandussündmus on igasugune sündmus, mis mõjutab ettevõtte finantsseisundit  Ettevõttevälised sündmused toimuvad väljaspool ettevõtet, kuid avaldavad mõju selle tegevusele  Ettevõttesisesed sündmused toimuvad ettevõttes ja ei hõlma ettevõtte väliseid osalejaid.
Majandusteaduses tähendab pakkumine annab samuti kui eraomand motiive toote erinevaid koguseid, mida tootja soovib ja ressursside arukaks kasutamiseks ning selliste suu dab müüa erinevate võimalike hindadega kindlal toodete ja teenuste tootmiseks, mida inimesed vajavad ajahetkel.

Merkantilism — majanduspoliitika teoreetiline suund valitses 15—18. sajandil (W. Stafford, Th. Mun, A. Serra jt.). Pidasid rikkuseks raha (kulda, hõbedat). Pooldasid riigi aktiivset sekkumist majandusellu ja väliskaubandusele kaasaaitamist kaitsetollide kehtestamise kaudu.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Muutuvkulud on kulud, mis muutuvad proportsionaalselt tegevuse mahuga, näiteks tükitöötasu kulu, põhimaterjali kulu, tehnoloogilise energia kulu, transpordis küttekulu jne. Püsikulud on kulud, mis ei sõltu tegevusmahust, on muutumatud teatud ajaperioodil (aasta jne), näiteks tootmishoone amortisatsioon, juhatuse esimehe töötasu, bürooruumi rendikulu jne. 3. Konkurents . Erinevad turutüübid – täiuslik konkurents, monopolistlik, oligopolistlik, puhas monopol.
Müügikäive - (muutuvkulud+püsikulud)=0 S-(VC+F)=0, S-müügikäive, VC-summaarsed muutuvkulud, F-summaarsed püsikulud Rakendamise võimalused: täiendava kriteeriumina investeerimisprojektide analüüsimisel; kulude struktuuri planeerimisel; toote tootmistehnoloogia valikul.

Maakidest - sulatatakse metalle seal,kus leidub rohkesti kütuseid/hüdroenergiat.Ettevõtete paigutuse iseärasuste põhjal jaot.tootmis harud materjali-,energia-,tööjõumahukaks ning oma paiknemises tarbijale orienteeritud haruks.Materjalimah -põlevkivist elektri tootm.
Monopolisti toodangule on nõudlusfunktsioon P = 3 Q –1/2 ja tema toodangufunktsioon on Q = (L K) 2/3, kusjuures tööjõud L on hinnamääraga w ning kapitalimahutused K hinnamääraga r. a) Leida L * ja K *, mille korral kasum on maksimaalne. b) Kontrollida Hesse maatriksi tingimusi.
Maarajatised on maa peal või maa all asuvad rajatised, sh. sõiduteed, parklad, tarad, valgustussüsteemid, maaparandus, kuivendus-ja niisutussüsteemid, vee- ja kanalisatsioonitorustikud, maad piiravad tarad jne. Maarajatise amortiseeritakse nende kasuliku kasutusea jooksul.

Majanduspoliitika on üks osa ühiskonnapoliitikast ja hõlmab kahesuguseid abinõusid: 1)võib olla tegemist abinõudega välis-, sise-, kaitse-, tervishoiu-, kultuuri-, õiguspoliitikas jne, millel otsest majanduslikku mõju alati ei olegi; 2) majanduslik mõju võib-olla otsene.
Maksuobjektiks on kogu maa, v.a maksuvaba maa (kalmistu, kaitsejõudude maa). Maksumäär on 0,1-2,5% maa maksustamishinnast aastas v.a põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr on 0,1-2,0% maa maksustamishinnast aastas.
Munitsipaalorganisatsioonis on keelatud omavahel lähedases suguluses (vanemad, vennad, õed, lapsed) või hõimluses (abikaasa, abikaasa vanemad, vennad, õed, lapsed) olevatel isikutel töötada üksteise vahetus alluvuses olevatel või teise poolt vahetult kontrollitavatel ametikohtadel.

Monopolistlikul konkurentsil on kolm omadust: • Iga ettevõtte jaoks on nõudluskõver langev • Turule on vab juurdepääs (st. puuduvad suured sisenemisbarjäärid) • Ettevõtete arv tööstusharus on suur Fakt, et iga ettevõtte jaoks on nõudluskõver langev, on sarnane monopolile.
Maksejõuetus on ajutine, kui tegevuse jätkamisel endistel tingimustel maksejõuetus ilma välise abita möödub ja kui eksisteerib seaduslik ning reaalne võimalus väljaspool pankrotimenetlust, mis muudab võlgniku taas maksejõuliseks ja võlgnikul on soov seda kasutada.
Maksukoormus on kõigi maksude kogusumma protsendina ühiskondlikus kogutulust(sisemajanduse koguproduktist, ehk SKP-st) Eesti maksukoormus kõrge või madal? Maksusubjekt e. Maksukohuslane on füüsiline või juriidiline isik, kellel on seaduse alusel pandud maksukohustus.

Masinad on kallid, - masinad on keerukad ja nõuavad oskustöölisi, - tihti puudub info uute masinate sobivuse kohta Eesti olude, - uued masinad on tootlikud ja nõuavad vähem tööjõudu, mistõttu suureneb tööpuudus, - ühistuline masinate kasutus vähe levinud.
Max - põhikuju MAX-kanooniline kuju 1x1 + 2x2 <= 1500 1x1 + 2x2 + 1x3 = 1500 1x1 + 1x2 <= 1300 1x1 + 1x2 + 1x4 = 1300 1x1 <=800 1x1 + 1x5 =800 1x2 <= 400 1x2 + 1x6 = 400 c) Sihifunktsioonid F= 90x1 + 120x2 --> max F - 90x1 - 120x2 = 0 x1,x2 >= 0 x1, …, x6 >= 0
Müügijärgsed elemendid on klienditeeninduse elemendid peale kauba mahamüümist. Need on; installeerimine, garantiiremont, remont, varuosad, väljakutse aeg, toote jälgimine, klientide kaebused, reklamatsioonid, kauba tagastamine, toote asendamine, arve väljastamise protseduurid.

Maailmakultuure on püütud jagada ka järgnevasse kolme kategooriasse.
Majandussüsteeme ehk turu toimimise mehhanisme: Robinson Crusoe tüüpi, tava-, käsu- ja turumajandus (vt. Joonis 1.6). Ja loomulikult esineb segamajandusi, kus on tunnusjooni ühest või teisest. Need on samal ajal ka neli alternatiivset mehhanismi ressursside jaotamiseks.
Manufaktuuriga on vabrikus tööjõudu sama palju, veidi rohkem, хозяйство, основанное на обмене труда на землю, уступило Olukord muutus 19. sajandi keskpaigas, kui arenenud tehnoloogia kuid tootmisprotsess on mehhaniseeritud.

Mõruained on söögiisu tekitajad, nad suurendavad maomahla eritust.
Majanduskasv on REAALSE SKP juurdekasv ühe elaniku kohta: • majandus kasvab vaid siis, kui nominaalne SKP kasvab kiiremini kui hinnad; • majanduskasv esineb vaid siis, kui SKP kasvab kiiremini kui elanikkond; • majanduskasv on tootmismahu pikaajaline suurenemine.
Milavitsa - t. Kusjuures Milavitsa tootemargi müügist saadud tulu moodustas 2011. Aasta 9 kuu müügi kogutulust 72,6%, Lauma Lingerie 8,5% ning ülejäänud 18,7% moodustasid Silvano alla kuuluvad ülejäänud tootemargid nagu Alisee, Aveline, Hidalgo ja Laumelle.

Märgistusega on võimalik tuua välja vajalik info selle kohta ja samuti muuta see visuaalselt atraktiivsemaks. Selle esmane ülesanne on defineerida bränd, seejärel anda teavet nt maaletoojast. Info märgistusel on reguleeritud ning ettevõtjaid peavad seda järgima.
Majandusteadus on sotsiaalteadus, mille eesmärk on majandusagentide (näiteks inimesed, ettevõtted, riigid) käitumise ning üldisemas mõttes majandusnähtuste (näitekshinnad, kaubavood, migratsioon, tehnoloogia) kirjeldamine, mõõtmine, seletamine ning ennustamine.
Majutus - ja toitlustusettevõtetes, reisikonsultantide ja reisikorraldajatena, referentide ja giididena turismifirmades, müügijuhtide ja –assistentidena, projektijuhtidena, turundus- ja tegevjuhtidena nii majutus-toitlustus- kui turismivaldkonna ettevõtetes.

Mikro - ja makroökonoomika 1. Mida uurib mikroökonoomika? Vastus: Mikroökonoomika uurib kuidas jaotada piiratud ressursse hüviste(kaubad ja teenused) tootmiseks, vahetamiseks ja tarbimiseks, et inimeste piiramatuid vajadusi kõige ratsionaalsemalt rahuldada.
Muutuste läbiviija - peaks alluma otse degevdirektorile, kuna tema kanda on kõige kaalukam roll uue juhtimissüsteemi arengu juhtimisel ja selle kahe-või kolmeaastase perioodi vältel, mil ilmenavad tasakaalus tulemuskaardi mõjul valla pääsenud uued juhtimispprotsessid.
Menüü on kolme käiguline:eelroog, pearoog ja dessert) Hinna sees on kohv, vesi ja tee. Vein ja kangemad joogid valitakse jubilari poolt ära. Lisa maksumuse alla lähevad külmroad, mis on suupiste laual ning mis kandikute peal, kui külalisi vastu võetakse.

Merekaldale on rajatud elanikele valgustatud promenaad, mida ääristavad täies pikkuses männid, tammed, pärnad ning ka hoopis haruldased puuliigid, mida paikkonnas leidub ohtrasti, sest siin asus kunagi Tallinna linnaaedniku Hans Lepa (1873-1951) aed ja puukool.
Mineraalilisanditega ehk mineraliseeritud lauavesi on tööstuslikult puhastatud vesi, mille koostist on reguleeritud või rikastatud soovitud mineraalainetega kindlas kontsentratsioonis (näit BonAqua, Vichy, Aura). Eraldi võib siin välja tuua kaltsiumiga rikastatud veed.
Mustvee linn on piisavalt suur, ambitsioon ja linna apteek on samuti piisavalt võimaldamaks kasutada väga efektiivselt otseturundust. Võimalus on planeerida otseturundust suure tõenäosusega toodetest/teenustest huvitatud kliendile erinevate sihtgruppide lõikes.

Monopol on hinnategija/-määraja  monopoli nõudluskõver on samaaegselt ka turunõudluskõver  monopoli nõudluskõver on negatiivse tõusuga  monopoli piirtulu MR ≠ tooteühiku hind P  monopoli piirtulukõver MR ei lange kokku nõudluskõveraga
Mcgregori ideid on kritiseeritud kui liiga karme ühiskonna nõrgemate liikmete jaoks, kes vajavad juhtimist ja ei ole tingimata ise-alustajad. Douglas McGregori kõige tuntum töö on „Ettevõtte inimlik külg“ (The Human Side of Enterprise)”. 4. Kokkuvõtteks.
Meeskonna liikmed on täiendavateks ajudeks ja muskliteks protsessi mõõtmise, analüüsi ja rakendamise taga ja protsessi omanik võtab endale funktsioonidevahelise kohustuse juhtida „lõpust – lõpuni“ samme, mis loovad väärtust intern- või eksternkliendile.

Milledes on üks debiteeritav ja mitu krediteeritavat kontot.
Maksude kehtsetamises - Sarnane on moraaliriski (põhjustatud informatsiooni asümmeetriast) näide, olukord, kus tarbija ei tasu hüvise eest otseselt ja sellest tulenevalt tekib ülemäärane tarbimine, arvestamata, et kulutatud ressursside hind tuleb ühiskonnal tasuda.
Matkamisvõimaluse kõrval on olemas suurepärane ujumisrand ja sadamani on 0,5 km ja seal on võimalik rentida paat ja kalapüügivahendid.Seoses asukohaga planeerib Vaariku talu rehielamusse kavandatud paremate ööbimiskohtade valmimisel pikendada võimalikku turismihooaega.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Mcclellandi teooria - Tema teooria järgi on neli vajadust, mis motiveerivad juhte: • saavutusvajadus – vajadus püstitada eesmärke, viia asju lõpuni ja alustada uutega • võimuvajadus – vajadus mõjutada inimesi ja olukordi, olla tähelepanu objektiks • kuuluvusvajadus – vajadus osaleda rühma töös, olla seotud teiste inimestega • asjatundlikkus – tahe oma võimeid arendada ja esilekerkinud takistusi loominguliselt ületades jõuda asjade sisuni.
Millegipärast on juurdunud arvamus, et nägemine on midagi sellist, mis on meile garanteeritud, hoolimata sellest, et me oma silmade ja nägemise eest sugugi hoolt ei kanna – isegi mitte 2 minutit, kaks korda päevas, nagu me oma hammaste tervishoiule pühendame.
Majkasumit p1 - ATC • Lühiperioodil maj kasum meelitab harusse uusi ettevõtteid • Kuna haru on kasvavate kuludega tõuseb tootmistegurite hind ATC ja MC nihkub asendisse ATC1 ka MC1. • Haru uus pakkumiskõver S1 kuna ettevõtte tuli juurde alaneb turuhind.

Makroökonoomika – Makroökonoomika (macroeconomics) uurib rahvamajandust kui tervikut. Tema uurimisobjektiks on majanduse konjunktuurikõikumised, tasakaalus mitteolemise põhjused, nagu majandustsüklite olemasolu, töötus, inflatsioon, maksebilansi puudujääk,
Margareeta on töölepinguga töötaja, kelle töötasu on 500 € ja ta kasutas 3 päeva täiendavat lapsepuhkust, ta on esitanud maksuvaba tulu arvestamiseks ja on ühinenud kohustusliku kogumispensioni II sambaga, esitanud avalduse KP maksete suurendamiseks.
Materiaalselt vastutav on töötaja, kes töölepingujärgsete ülesannete täitmise käigus vastutab äriühingule kuuluvate rahaliste ja muude materiaalsete väärtuste vastuvõtmise, hoidmise, väljastamise või kasutamise eest vastavalt materiaalse vastutuse lepingule.

Miinimumpalk – palga alammäär, millest vähem ei tohi ettevõtted täisajaga töötavatele töötajatele maksta keskmine palk – teatud perioodi (tavaliselt kuu või aasta) jooksul kõigi töötajate teenitud palk kokku, mis on jagatud töötajate koguarvuga
Muutuvkulu - xx - xx - xx - xx - xx -xx - xxx Jääktulu I = xx = xx = xx = xx = xx = xx = xxx Teenuse püsikulu - xx - xx - xx -xx - xx - xx - xxx Jääktulu II = xx = xx = xx = xx = xx = xx = xxx Piirkonna üldkulu -x -x -x - xxx Jääktulu III =x =x =x = xxx
Majandusarvestus on nii majandusinformatsiooni töötlemise süsteem kui ka protsess, mille käigus toimub majandusinformatsiooni selgitamine, mõõtmine ja edastamine info kasutajale, kusjuures edastatav info peab kasutajatel võimaldama teha põhjendatud otsuseid.

Majanduse arengule on kaasa aidanud väliskapitali kaasamine (2005.a. 62 miljardit USD). Elektrienergiat toodetakse 65,5% soojus- (sellest 80% pruunsöe), 31,2% tuuma- ja 3,1% hüdroelektrijaamades. Tšehhi on Euroopa 3. uraanimaagi, 4. kivisöe ja 5. pruunsöetootja.
Mahutamis - ehk emissioonikulu (floatation cost) — kulu, mis on seotud uute väärtpaberite väljaandmise ja levitamisega. Dividendimäär (dividend yield) — investori jooksva aktsiatulu näitja; leitakse aktsia aastadividendi ja aktsia hinna jagatisena.
Maksustamisperiood on kalendrikuu  Käibedeklaratsioon esitatakse maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks  Käibedeklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui isik on olnud käibemaksukohustuslane vähemalt 12 kuud (RM 9.12.2008.a. määrus nr. 43)

Millist infot on vaja teada konkurentidest?.............................................................4 Konkurentsieelis..................................................................................................... 4 Konkurentsivormid ja nende tunnused.
Mcgregori x - ja Y-teooria kohaselt? X-teooria: Inimene ei armasta töötada ja püüab seda vältida kui võimalik, pole vastutustunnet ega ambitsioone ja ta püüdleb kõiges turvalisuse poole, on enesekeskne ja nad hoolib vähe organisatsiooni vajadustest.
Mitteelastne nõudlus - hinna tõus suurendab kogutulu ja vastupidi.

Monarhil on põhiliselt esindusfunktsiooni (kuigi ta saab ka seadustele veto panna või neid heaks kiita, ta on relvajõudude ülemjuhataja, Norra kirikupea, nimetab valitsuse ja vastutab maksude kogumise eest). Seadusandlik organ on 169 kohaga parlament.
Monopoolsel turul on hind kõrgem ja toodangu maht väiksem kui täieliku konkurentsi turul, mida illustreerib joonis 11.9. Joonis 11.9. Konkurentsituru ja monopoli võrdlus Monopoolse seisundi puhul valib ta toodangu mahu, mille puhul piirkulu võrdub piirtuluga.
Mcgraw - Hill, 1991, lk. 55-58 63 Ergonoomika – teadus, mis uurib inimest (inimrühmi) tööprotsessis töövahendite ja – tingimuste optimeerimise eesmär- gil (ENE 2. kd. Kirjastus „Valgus“, Tallinn, 1987, lk. 593) 64 Albanese, R. Management.

Monopol on turuvorm, kus on üks müüja, teenus või ressurss, millel ei ole lähedasi asenduskaupu, ning eksisteerivad turule sisenemise barjäärid. Üksik ettevõte, ei pea alluma turuhinnale vaid määrab selle ise (vt tabel 8.2). Monopson on turul
Muutuvad tootmistegurid on sellised, mille koguseid saab muuta teatud (lühikese) ajaperioodi jooksul suhteliselt kiirsti. (näiteks toormaterjal, elekter, kütus) 27. Kahaneva piirtootlikuse seadus Tootmine lühiperioodil on sõltuv kahaneva piirtootlikkuse seadusest.
Mõnedel turgudel on täiuslik konkurents võimatu tulenevalt: a. Toodete homogeensusest b. Tarbija valiku laiast diapasoonist c. Vajadusest omada turul ühte tootjat tagamaks minimaalsed kulud toodanguühikule d. Pikaajalise pakkumiskõvera positiivsest tõusust

Majanduse praktika on näidanud, et stabiilses majanduskeskkonnas ja stabiilse rahasüsteemi tingimustes on eelkõige erakliendid pankade jaoks kõige lojaalsemad hoiustajad, millega garanteeritakse pankadele suhteliselt stabiilne ning ühtlane finantseerimifaas.
Maksustamise erikord ehk MOSS (Mini One Stop Shops) – 29.01.2014 vastu võetud KMS muutmise seadus, mis jõustub 01.01.2015 » Muudatused siseriikliku pöördmaksustamise objektide loetelus – 21.05.2014 vastu võetud KMS muutmise seadus, mis jõustus 01.07.2014
Meeskonna õppimine on protsess, mille käigus indiviidi ideed, mõtted, arusaamad kujunevad ja muutuvad ühise diskussiooni, dialoogi ja sünergia tulemusena meeskonna ühisteks mõtlemismudeliteks. Seega loob meeskond muu hulgas võimaluse indiviidi õppimiseks.

Majutustoode – on kliendi elamus, kogemus ja mulje, mis kujuneb paljude komponentide koosmõjul, nagu : majutuskoha asukoht, keskkond, interjöör, eksterjöör, teenuse valik ja tase, teenindajate professionaalsed oskused ja välimus ning hotelli imago.
Monopol – üks müüa, teenus või resurss, millel ei ole lähedasi asenduskaupu, ning eksisteerivad turule sisenemise barjäärid (litsensid, patendid). Loomulik monopol – kujuneb turul, kus ilma kahjumit saamata suudab toota vaid üks ettevõte.
Moodustati eriüksus – Toidu- ja Tööstuskaupade Vabariiklik Kaardibüroo, millele allutati linnade ja rajoonide kontroll-arvestusbürood. Kaardid anti elanikele töökohtade kaudu, müüki nende alusel kui ka väljastamist kontrolliti nimetatud büroode poolt.

Maksevõime kordaja on kasvanud ja palju suurem soovitatavast.
Maksumaksja on füüsiline või juriidiline isik või riigi-, valla- või linnaasutus, kes seadusega sätestatud tingimustel ja korras on kohustatud maksu maksma ning täitma teisi talle seoses maksukohustusega pandud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi.
Mitteavalikku ehk siseringi infot ligipääs turul olevale infole selle väärtpaberi kohta, ei ole ja selle info kasutamine pikaajaliselt mõttekas võimaldab efektiivselt ellu investeerimisotsuseid teha viia investeerimisotsuseid siseringi info põhjal.

Mitteelastne - kui koefitsiendi arvväärtus on väiksem kui 1. • Elastne-kui koefitsiendi arvväärtus on suurem kui 1. • Ühikelastne-kui koefitsiendi arvväärtus on 1. • Täielikult elastne(erandjuhus)-pakkumiskõver on sel juhul horisontaalne.
Mitterahalised motivaatorid on küll olulised ja garanteeriksid ehk paremini töötajate pühendumuse firma arendamisele, mitte üksnes isikliku kasu saamisele, kuid kahjuks on tänapäeval raske leida inimesi, kes oleksid nõus pingutama käegakatsutavat kasu saamata.
Müügiprobleemid – raskusi valmistavad konkurentsieelise puudumine, ebaadekvaatne laoseis (liiga suured või liiga väikesed varud), ebaõnnestunud asukoha valik jms. 4. Kulud – sageli ei suudeta kulusid kontrollida, lisaraskusi tekitavad võetud laenud.

Maksu kehtestamine on ainult seadusandja kompetentsis vastavalt EV põhiseaduse paragrahvile 113, kus on fikseeritud maksuseaduse elemendid: 1) Maksu nimetus või pealkiri – alati tuleb kokku leppida, et millisest maksust räägitakse ning sellest lähtuda.
Monetaar - elik rahapoliitika on efektiivsem kui: r LM a) LM kõver on järsk ja IS kõver on lauge (joonis 4); b) LM kõver on lauge ja IS kõver on järsk (joonis 5); IS c) rahanõudlus on intressitundlik; Q d) investeeringud on intressitundlikud.
Motiivide puhul – kui turul nõudlus juba hakkab tekkima ja samas pole konkurents veel väga äge • Kui ressursside omandamise soov –siseneda siis, kui juurdepääs ressurssidele on avatud . Kui konkurendid on juba ees – mõelda nende omandamisele.

Muudatuse juhtimisel on alati kindlad teemad, mis tuleb läbi käia, nagu miks see muutus, muudatuse faasid, kesksed eesmärgid jne. Kommunikatsioon peab olema interaktiivne ja mis kõige tähtsam, katma kõik protsessi etapid plaanimisest kuni monitoorimiseni.
Maksumaksja on kindlustatud vara soetamismaksumuse või sellelt varalt arvestatud amortisatsiooni või vara kindlustusmaksed maha arvanud oma ettevõtluse tulust (TMS §20,lg. 2). Sellisel juhul loetakse vara müügihinnaks kindlustushüvitise suurus.
Maksusüsteem on üsna keeruline lihtinimesele mõista, õnneks maksavad Eestis tulu ja sotsiaalmaksu inimese eest ettevõtted ja inimesed ei pea sellega ise tegelema (välja arvatud FIE-d - füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegelevad sellega ise).

Menetlusosaliseks on maksumenetluses maksukohustuslane, kes 1. on haldusakti adressaat 2. taotleb haldurilt mingit toimingut 3. esitab vaidluse maksuhalduri haldusakti kohta 4. ise ajatab maksuvõla tasumise 5. on kontrollitava maksukohustuslase äripartner
Mikro - JA MAKROÖKONOOMIKA OLEMUS ( LK. 5–11) 1. VALE; 1)See on üks mikroökonoomika paljudest eesmärkidest; 2) Mikro- ja makroökonoomika peaeesmärgiks on leida lahendus põhiprobleemile – piiratud ressursid versus piiramatud vajadused;
Missugused tasemed on Maslow vajaduste hierarhias? 1. füsioloogilised vajadused 2. turvalisuse vajadus 3. kuulumise vajadus 4. tunnustuse vajadus 5. eneseteostuse vajadus Kõrgema tasemega vajadused ei teki enne, kui madalama taseme vajadused on rahuldatud.

Mõlemas allharus on viimastel aastatel eksport moodustanud kogu müügist keskmiselt 85%. Elektriseadmete ja -aparatuuri tootmises näitas 2007. aastal lisaks ekspordile tugevat kasvu (25%) ka müük siseturule, mis kahel eelneval aastal oli langustrendis.
Maksavorst – maksa sisaldav liivrivorst, maksasisaldus vähemalt 15 %.  rupskivorst – keedetud tapasaadustest (rupskitest) valmistatud vorst  kruubivorst – keedetud tangainetest peki, seakamara jm. lihatoorme lisamisel valmistatud vorst.
Muud võlad on näiteks dividendivõlad, intressivõlad jne Dividendide deklareerimine (kasumi jaotamine) D Aruandeaasta puhaskasum või Eelmiste aastate jaotamata kasum K Dividendivõlad Eestis maksustatakse kasumi jaotamine, mitte kasumi tekkimine.

Majandusmudel on majandusprotsessi, kogu majanduse või majanduse uuritava osa lihtsustatud (vähendatud, suurendatud, abstraheeritud) kujutis, mis sisaldab endas vaid olulisis üksikasju ja seoseid ning jätab kõrvale asjasse mittepuutuvad detailid.
Makroökonoomika - uurib majandust tervikuna selliste agregaatnäitajate abil nagu koguhõive, töötusemäär, sisemajanduse koguprodukt, inflatsioonimäär jne. Baseerub kogu majandusteaduse aluseks oleva mikroökonoomika teooria põhjalikul tundmisel.
Monopoli nõudluskõver on ühtlasi ka tema keskmise tulu (AR) kõver, sest: monopol suudab müüa 4 tooteühikut hinnaga 6,75 kr/tk. Seega on TP 27.-. jagades kogutulu toodetud kogusega, saame keskmise tulu 6.75 ja näeme et see on võrdne tooteühiku hinnaga.

Muudatused majanduses on olnud nii kiired ja erisuunalised, et pikaajaline planeerimine on osutunud võimatuks ning nõnda ei oska ettevõtjad veel ka täna hariduse planeerijatele öelda, missugust kaadrit nad vajaksid näiteks kolme või viie aasta pärast.
Makrotasandil - kui kavandatav riskikaldavuse peale idee ei suuda pakkuda diferentseeritud lahendust kliendi vajadusele, s.t midagi oodavamat, kiiremat või paremat, Hinnata kõiki domeene  tuleb see unustada ja edasi 10-pallisel skaalal liikuda
Mat - materjalide kulu(kuu)= 1 822 krooni Kk-kommunaalkulud= 2 529 krooni Sk-sidekulud= 814 krooni Rk-reklaamikulud= 274 krooni Tt-töötasu= 13 330 krooni Lk-laenukulud= 5 338 krooni Mk-muud kulud= 656 krooni Ki-kindlustus kulud=485 krooni

Merepiir - 2450 km. Rahvaarv: Egiptuses elab 80,34 miljonit inimest (2007. a aprill). Etniline päritolu: Egiptlased on etniliselt homogeenne segu algselt sellel territooriumil elanud afroaasia rahvast (hamid) ja hilisemast araabia substantsist.
Mitmed majandusteadlased on endiste sotsialismimaade arengu analüüsimisel rõhutanud asjaolu, et viletsamal majanduslikul järjel olevad kultuurid võtavad jõukamatelt meeleldi üle tarbimisharjumused, kuid ei kiirusta tööharjumuste omaksvõtuga.
Muu materiaal - 58000.- 1) 65000.- Dividendi- 0.- 2) 15000.- ne põhivara 7000.- võlad 15000.- Aktsia- 71000.- 71000.- kapital Aruande- 15000.- 2) 0.- perioodi 15000.- kasum Kokku 86000.- 27000.- 15000.- 98000.- Kokku 86000.- 35000.- 23000.- 98000.-

Muudatuste juhtimiseks on vaja uuenduslikku hingega inimest, kelleks võib olla:  Juht ise, kes võtab vastutuse endale  Juht koos selleks moodustatud rühmaga  Staabistruktuuri kuuluv spetsialist  Väliskonsultant, kuid ta ei tunne piisavalt org.
Majanduskriis on kõige negatiivsemalt mõjutanud tööstuse, ehitustööstuse ja teeninduse sektorit. Seega on töö kaotanute hulgas domineerinud mehed, madala haridusega isikud ja noored. Meeste tööpuuduse määr on Ungaris kõrgem kui naistel.
Maksuhaldur on kohustatud kontrollima maksude tasumise õigsust, määrama seaduses sätestatud juhtudel tasumisele kuuluvad maksusummad, nõudma sisse tähtaegselt tasumata maksud ning rakendama sunnivahendeid ja karistusi maksuseaduste rikkujate

Maksumenetluses on korduvaid tüüpmenetlusi, mis on reguleeritud märksa formaalsemalt võrreldes tavalise haldusmenetlusega. Maksumenetluses kehtib menetlusosalise kaasaaitamiskohustus, mida koormava sisuga haldusaktide andmisel tavaliselt ei tunta.
Marginaalkulu on MC = dC/dq, selle muutumist a suhtes iseloomustab tuletis dMC/da. Mittenegatiivsus tähendab ruutkolmliikme mittenegatiivsust (uurida diskriminanti), saame, et a > 1. Juhul a = ¾ saame MC = (9/4) q 2 + 6 q + 3, see on ruutparabool.
Mua - MUB = PA/PB d. MUA/PB = MUB/PA BB

Madalapalgaliste puhul on Eestis ja Itaalias haridusel palgale küllaltki sarnane mõju, kuna nimetatud riikides on põhihariduse mõju kolme madalamasse palgadetsiili kuulumise tõenäosusele oluliselt väiksem kui enamikus teistes võrreldavates riikides.
Majandusmudel – Majandusmudel (economic model) on majandusprotsessi, majanduse või kogu uuritava osa lihtsustatud kujutis, mida kasutatakse mitmesuguste võimalike muudatuste toime uurimiseks ja mis sisaldab ainult olulisi üksikasju ja seoseid.
Mentorlus - kahe inimese pikemaajaline koostöösuhe, kus kogenud ettevõtja annab töökohad tekivadki, on võimalik, et juba olemasolevad ettevõtted töökohti üldjuhul tasuta oma teadmiste ja kogemuste baasilt nõu alustavale ettevõtjale.

Majandusareng on defineeritav kui pikaajaline protsess, mille käigus ① suureneb reaaltulu ühe elaniku kohta, samal ajal kui ② tulude jaotumine ei muutu ebavõrdsemaks ning ③ absoluutse vaesuse piirist allpool elavate inimeste arv ei kasva.
Maksuõigus on finantsõiguse üks osa. Finantsõigus hõlmab lisaks maksuõigusele veel raharingluse korraldamist, riigieelarve ja kohalike eelarvete koostamist ning muude riigi tulude (lõivud, trahvid jmt.) kogumist reguleerivaid õigusnorme.
Moodustatud sise - ja välisringi ministeeriumid, millega president ise suhtleb (sise- ,majandus-, rahandus-, välis-, justiitsministeeruim). Presidendil on suur täidesaatev amtekond, kus tegutseb komisjon iga ministeeriumi tegevuse kontrollimiseks.

Maatriksstruktuur - kombineerib fukntsionaalset ja divisionaalset struktuuri, ühendades funktsio-naalsed ja toote-/sihtgrupi-/projektipõhised üksused, eelkõige seotud globaalsete/ kõrgtehnoloogiliste tootmisettevõtetega, alalised või ajutised.
Majandusteadus on sotsiaalteadus, mille eesmärk on majandusagentide (inimesed, ettevõtted, riigid) käitumise ning üldisemas mõttes majandusnähtuste (hinnad, kaubavood, tehnoloogia) kirjeldamine, mõõtmine, põhjendamine ning modelleerimine.
Mugavuste kohta on meil head hinnad, mis on teiste külalistemajadega võrreldes madalamate seas. Hinnakujunduse määramisel arvestasime teiste konkurentide hindade lage, et meile tuleks piisavalt inimesi langetasime hinnadu võimalikult madalale.

Maksimumpunkt on ületatud, just sellele viitab negatiivne piirprodukt MP; 2) Kahaneva koguprodukti puhul on TP kõvera tõus muutunud negatiivseks, kui aga koguprodukt kasvab, on TP kõvera mistahes punkti tõmmatud puutuja positiivse tõusuga;
Mingis tootegrupis on turul toodet või teenust pakkumas üks firma kutsutakse sellist turuolukorda monopoliks. Paljudes valdkondades on aga hüviste pakkujaid rohkem ja kui vastava turu mahust koondub suur osa mitme firma kätte on tegu oligopoliga.
Maksimumhind on valitsuse poolt määratud seadusega kehtestatud madalaim hind, mis viib enamasti turu ülejäägile, ülejääk). Sõltumata sellest, kas kontrolli vormiks on miinimum või kõrgeim hind, mida antud hüvisele kehtestada võib.

Maksusaladust on lubatud avaldada ainult maksukohustuslase kirjalikul nõusolekul v.a avalikud andmed, andmed teistele maksuhalduritele ja maksu saajale, avalik- õiguslikke ülesandeid täitvatele isikutele ning rahvusvahelise ametiabi korras.
Mitteametlik e. informaalne hindamine (toimub pidevalt igapäevase töö käigus) • Formaalne e. süsteemne hindamine (perioodiline protseduur, mis viiakse läbi kindlate reeglite alusel ja mille tulemused on vormistatud kokkulepitud viisil.
Mõlemil on samad vaated ja seisukohad.

Müügihind - müügitoodangu omahind = kasum Taimekasvatuse omahinda ja seeläbi ka kasumit mõjutavad tegurid: 1. taimekasvatuses tehtud kulutused; 2. kultuuri saagikus; 3. looduslikud tingimused; 4. tootmise maht; 5. majanduslikud tegurid.
Müümisel - noor ja nuumlooma müümisel lihatööstustele koostat iga lähetatud loomade koorma kohta saateleht, vormis loomade saatja nt farmijuhataja (3 exemp), Loomad kirjut saate lehele vanuserühmade järgi näidat loomade arvu, mass.
Maalrite tööülesanne on anda pindadele puhas, meeliköitev ja värske ilme. Kui tegemist on remonttöödega, tuleb eelnevalt vana värv või kattematerjal hoolikalt eemaldada. Värvid või kattematerjalid tuleb valida vastavalt keskkonnatingimustele.

Millise tasandiga on see kõige suuremal määral seotud; (2) koostage plaan organisatsioonikäitumisega seotud teabe kogumiseks (näidake, kuidas rakendada kolme meetodit täiendava teabe hankimiseks); (3) millised on realistlikud lahendusviisid.
Mitmetele seadmetele on kehtestatud õigusaktiga erinõuded nagu surveseadmetele, küttegaasiseadmetele, gaasipaigaldistele jne.. Müüja peab tundma oma ala prefessionaalina müüdava kaubaga seonduvaid siseriiklikke ja otsekohalduvaid EL õiguakte.
Mõju rahvamajandusele – Kaasneb puhas kaotus rahvamajandusele ( Joonisel b+d). Välismaiste tootjate osa – Omastavad selle osa, mis tollimaksu puhul läks valitsusele, täiendav kasum (Joonisel c). Lõpetab kaubavahetuse – embargo ehk nullkvoot.

Majandusvabaduse indeksit on koostanud ka Fraseri Instituut järgmiste näitajate alusel: valitsuse suurus, omandiõiguse kaitse, legaalse raha kättesaadavus, kaubandusvabadused, krediidiregulatsioon, tööturu paindlikkus ja ettevõtluskeskkond.
Maksuvabad on annetused ja kingitused kuni: • 3% ulatuses maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või • 10% kalendriaasta 1. jaanuriks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta
Motivatsiooniks nimetatakse inimese tegevust mõjutavaid sisemisi motiive, stiimuleid, põhjusi ja jõude. Motivatsioon tähendab töötaja soovi rakendada oma võimeid, st teadmised, oskused ja energia mingi konkreetse eesmärgi saavutamiseks.

Müügi soodustamine - ajutised ja lühiajalised müügiprotsessi elavdavad tegevused, mis stimuleerivad tarbijat ostma ja vahendajat paremini kauplema: messid, laadad, näitused, väljapanekud, demonstratsioonid, võistlused, loteriid, kupongid jt.
Majanduspoliitika on tihedalt seotud minu referaadi teemaga “Noorte tööpuudus”, sest majanduspoliitika mõjutab majandust, majandus omakorda tööturgu, tööturul toimuvast on sõltvu tööhõive ning tööhõivest omakorda tuleneb noorte
Maksebilansi tehing on üldjuhul residendi ja mitteresidendi vaheline tehing (v.a. ainult raha liikumine). Maksebilanss ja rahvusvaheline investeerimispositsioon on koostatud lähtudes kahekordse kirjendamise põhimõttest ja tekkepõhisel alusel.

Meeskond on grupp, kus selle liikmed teevad koostööd ühiste eesmärkide saavutamiseks, olles määranud rollid, mida omavahelistes suhetes arvestatakse. Rollidele tugineva definitsiooni järgi on meeskonna ORGANISATSIOONI KÄITUMINE.
Missioonil on eesmärkidega võrreldes oma spetsiifika: • missioon on märksa püsivama väärtusega kui eesmärk ega muutu nii kergesti; • missioon sisaldab peale majanduslik-pragmaatiliste aspektide ka ühiskondlik-eetilisi aspekte.
Mitteainelised investeeringud – nähtamatu kapitali soetamiseks (raha suunamine teadusesse, uurimistöödesse ja koolitusse, samuti keskkonnakaitseks kasutatud varad). Absoluutne valik – peame otsustama, kas antud projekti tasub investeerida või mitte.

Märts 2012 - 30.aprill 2012. Abikeskus avab oma uksed lastele 30. juuli 2012 Projekti teostamise koht: Abikeskus hakkab tegutsema Pärnu kesklinnas, Hospidali tn 4. Üüritakse 1.korruse pinda ja tehakse ennem vastavad renoveerimistööd.
Mõlemapoolsus – mõlemad osapooled, näit nõid ja mingi teispoolne jõud, kelle poole ta pöördub, on aktiivselt tegevad: nõid sooritab oma kindlad toimingud, millele oodatakse järgnevat konkreetset tulemust/reaktsiooni teispoolsusest.
Majanduslangus on siis, kui SKP tase on langenud kuni 10% võrreldes baastasemega (st eelmise aastaga). Majanduskriis on siis kui SKP tase on muutumatu võrreldes baasperioodiga;on siis kui SKP on langenud üle 10% võrreldes baasperioodiga.

Majandustehing - on raamatupidamiskohustuslase tehtud tehing, kolmandate isikute vaheline tehing või raamatupidamiskohustuslast puudutav sündmus, mille tagajärjel muutuv raamatupidamiskohustuslase vara, kohustuste ja omakapitali koosseis.
Monopolile on omane turuvõim, s. t. võimet tõsta hindu tasakaaluhinnast kõrgemale (seejuures toodangut vähendades) Viimasest eeldusest lähtuvalt ei saa käsitleda mitte igat tootmisharu, kus tegutseb ainult üks tootja, monopolina.
Majanduskasv on põhinenud ekspordi kiirel kasvul (ekspordi suhe SKP-sse on 80%) ja investeeringute kõrgel tasemel (26-29% SKPst). 3. 1998. aastaks oli erastamine praktiliselt lõpule viidud ja praegu loob erasektor üle 80% Eesti SKPst.

Meditsiiniabi kindlustus on mõeldud reisil juhtunud õnnetuste või alanud haiguste ravikulude katteks. Sellele soovitame lisada reistõrke kindlustuse, mille alusel hüvitatakse reisi tühistamise, ootamatu katkemise või hilinemisega seotud kulud.
Ministeeriumi valitsusalas on ka sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, äriühingud Eesti Loto ja Riigi Kinnisvara, avalik-õiguslikud juriidilised isikud Tagatisfond ja Audiitorkogu ning Raamatupidamise toimkond ja Audiitorite kutsekomisjon. [3]
Mkf - i piirtulukõver: on negatiivse tõusuga ja langeb nõudluskõveraga kokku on horisontaalne sirge ja langeb nõudluskõveraga kokku on negatiivse tõusuga ja asub nõudluskõvera all ei eksisteeri, kuna firma on hinnavõtja

Moderniseerimine - hõlmab ühiskonna majandusliku,sotsiaalse,kultuurilise ja poliitilise infrastruktuuri.Probleemid-konfliktide ja pingete kasv,riikide arengutasemete ebaühtlustumine ning vaesuse kontsentreerumine,ökoloogilised probleemid.
Maksebilanss on mingi konkreetse riigi ja välismaailma vaheliste majandustehingute aruanne teatud ajavahemiku jooksul (näiteks kuu, kvartal või aasta). Maksebilansi osad on jooksevkonto, kapitalikonto, finantskonto ja reservide konto.
Monopolistlik konkurents – monopolistliku konkurentsiga on tegemist kui turul on suur hulk tootjaid, kes kõik toodavad sarnast ent mingil määral eristatud toodet, mis võivad küll teineteist asendada, aga ei ole siiski ideaalsed asenduskaubad.

Müügigarantiiks on müüja või tootja (müügigarantii andja) lubadus müüdud asi garantiis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis ettenähtud tingimustele.
Maksuvõlg on maksukohustuslase poolt tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma, tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress ning tollivõlast tulenev tähtpäevaks tasumata maksusumma ja sellelt arvestatud intress.
Merko on teinud aastatepikkust tööd selle nimel, et tagada kvaliteetne arendus ja projekteerimine. Merkol on pikaajalise kogemusega projektimeeskonnad, kelle juhtimisel on valminud tuntumad suurehitised Eestis ja ka välismaal.

Mismoodi on organisatsiooniline käitumine laiem mõiste kui tööalane käitumine? Organisatsiooniline käitumine on tööalane käitumine, mis läheb kaugemale ametikoha nõudmistest, panustades organisatsiooni kui terviku edusse.
Moodne käsitlus - terviklik lähenemine Olemas on ka inimestevaheline suhtlus (mitteformaalne). Churchman- org kui sotsiaalne süsteem (ise oli filosoof). Wiena- keskkond vs org. Edukam on grupp, mis jõuab ühisele mitte õigele otsusele.
Möödas on ajad kui infot edastati pärgamendirullidel ja toimetati kohale kirjatuvi või postihobusega. Oleks ju päris kentsakas ette kujutada tänapäevase firma kontorit, kus peamisteks töövahenditeks oleks lükati ja abakus.

Müntidest on hilisema kujundusega vaid 2008. aastal või pärast seda käibele lastud mündid. 5-, 2- ja 1-sendisel kujutatakse Euroopat maailmakaardil Aafrika ja Aasia suhtes. Müntide teine külg on rahvuslik ja igas riigis erinev.
Maksetähtaeg on ees 30 000.- 2% arvetest ei laeku makseviivitus 1-30 päeva 40 000.- 3% “ makseviivitus 31-60 päeva 10 000.- 10% “ makseviivitus 61-90 päeva 10 000.- 10% “ makseviivitus üle 90 päeva 10 000.- 50% “ 100 000.-
Maksusüsteemil on kaks põhilist majandusfunktsiooni: • fiskaalne funktsioon, mis seisneb majanduse arenguks vajalike ressursside kogumises; • reguleeriv funktsioon, mille ülesanne seisneb majandussubjektide käitumise mõjutamises.

Majandusmudel on majandusprotsessi, majanduse või kogu uuritava osa lihtsustatud kujutis, mida kasutatakse mitmesuguste võimalikke muudatuste toime uurimiseks ja mis sisaldab ainult olulisi üksikasju ja seoseid (näiteks TVK mudel).
Millegipärast on viilutatud vorst aga laotatud laiali suhteliselt suurele pinnale ja see toob endaga kaasa tarbija seisukohast ebavajalikult suure pakendi, millega pärast enam midagi peale pole hakata – sellest saab lihtsalt prügi.
Maksuhaldur on kohustatud maksuvõlgade puudumise tõendi väljastama ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvõlg kõikide sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 15 eurot või kui maksuvõla tasumine on ajatatud.

Millist teavet on maksuhalduril õigus küsida maksukohustuslaselt? Maksuhalduril on õigus saada maksumenetluses tähendust omavate asjaolude väljaselgitamiseks maksukohustuslaselt või tema esindajalt suulist või kirjalikku teavet.
Munitsipaalvõlakirjad on rahaliste vahendite hankimise meetodiks kohalikele omavalitsustele, kuid ka erinevatele riiklikele asutustele (koolid, haiglad jne). Munitsipaalvõlakirjad on arenenud riikides populaarsed oma maksusoodustuste tõttu.
Majanduse langusfaas - maksukoormuse vähendamine või suurendamine, suurendab tarbimist ja edendab seejärel majandust Majanduse tõusufaas- kulutuste piiramine, suurem maksustamine- saab piirata tarbimise kasvu, et maj. Üle ei kuumeneks.

Masinaehitus - , relva-, tekstiili-, jalatsi-, mänguasja-, tsemendi- ja keemiatööstus ning laevaehitus. 2003. aastal tõusis Hiina RV maailma suuruselt teiseks energiatarbijaks Ameerika Ühendriikide järel, möödudes Jaapanist.
Monopson –  1 ostjaga turg, kus ostja loodab pakkujate vahelisele konkurentsile, mis kindlustab talle  kõrge kvaliteediga tooted mõistliku hinnaga, nt riikides sõjatööstuse ainus ostja on valitsus.
Muud tingimused on esitatud tabeli kujul järgmised: Materjali kogus ühele tootele Materjali Materjal kogus meetrites Reisikott 1 Reisikott 2 Reisikott 3 Reisikott 4 0 1 4 Pärisnahk 400 2 200 4 2 4 0 Kangas nr1 Kunstnahk 100 2 1 2 4

Maksekorraldusele registreerimis - nr., originaal jääb panka mitmeks 2)Tähtajalised tehingud e. derivatiivid e. tulevikutehingud- eesmärgiks on kliendi või panga kindlustus valuutariski vastu ning valuuta koormuse mõõtmine •töötajte probl.
Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida ettevõte kasutab teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ning mida plaanitakse kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 15 000 krooni ühiku kohta.
Meeldetuletus - , nõude- jm kirjade tasu võib ulatuda 50 euroni tükist 9 o Kohtukulud: o Maksekäsu riigilõiv (kiirmenetluse korral o Hagi alustamise tasu (hagimenetluse korral) o Täitemenetluse alustamise tasu o Täituri tasu

Mõõdeti 12 - ne 10-aastase puu diameetrid maast 1 meetri kõrgusel. Tulemused: 25, 21, 22, 26, 28, 23, 20, 24, 26, 22, 25, 26. Leida selle metsa 10-aastaste puude diameetri standardhälve ja dispersiooni 95%-lised usalduspiirid.
Maamaks - aastase perioodiga; Sooritamise viisi alusel saab maksud jaotada : 1. Sissenõutavad – on maks kui selle kohta saadakse maksuteade (üksikisiku tulumaks) 2. Tähtajalised maksud – kõik maksud on tähtajalised.
Maist 2006 on Eesti kodanikel vaba juurdepääs lisaks ka Soome, Hispaania , Kreeka, Portugali ja Isalndi ning 27.juulist 2006 Itaalia tööturule.1.novembrist 2007 ei vaja Eesti kodanik töötamiseks tööluba ka Luksemburgis.

Maksuaruanded on esitatud tähtaegselt ja korrektselt, ebatäpsusi esineb teinekord Statistikaametile esitatavates andmetes, mis on tingitud aga töötajate halvast distsipliinist edastada raamatupidamisele dokumente õigeaegselt.
Marksism – marksistliku käsitluse kohaselt on lisaväärtuse allikaks tootlik töö. Lisaväärtuse omastab tootmisvahendite omanik ehk kapitalist, tekitades ühiskonnas klassivastuolu proletariaadi ja kapitalistide vahel.
Massturundus - pesupulber Ariel Segmentide turundus- autofirma WV-Śkoda; jaekaubandus Rimi-Säästumarket Nišiturundus-mainekad disainifirmad, kes müüvad kaupu butiikidest; Mikroturundus- „vanaaegse“ mööbli valmistamine

Mitmel eesmärgil - et oleks, mille abil suhelda, sest saabudes vastuvõtule, on meeldiv kätte võtta tervituspokaal, neid kokku lüües tervitada pererahvast, tuttavaid ning särav pokaalidehelin lisab õhustikku juurde pidulikkust.
Majadussüsteemid - erinev sotsiaalne struktuur ja kultuurimustrid Enamasti domineerib ühiskonnas üks majandussuhete organiseerituse vorm, aga esindatud kõik Järsud muutused majandussüsteemis: anoomia, transformatsiooniteooriad.
Majandusarvestus on plaanipärane tegevus, mis hõlmab ettevõtte majandussündmuste info identifitseerimist, mõõtmist, registreerimist, rühmitamist, töötlemist, säilitamist, analüüsimist ja edastamist juhtimise vajadusteks.

Majandusarvestust nimetatakse sageli ka “ärikeeleks”, mida on tarvis mõista selleks, et: iseloomustada ettevõtte vara mõjutavaid majandustehinguid, hinnata ettevõtte tegevust, kavandada võimalikke muutusi majandustegevuses.
Majanduse globaliseerumine on tekitanud olukorra, kus traditsioonilised vahendid ja pingutused tööpuudust vähendada ei kanna enam vilja ning tõenäoliselt tuleb leppida olukorraga, kus tööd jätkub järjest vähemale hulgale inimestele.
Missiooniks on pakkuda tööd kaasaegse tehnoloogiaga firmas, laieneda üle Maa, rahuldada meie kliente nende soovidega rõivastuse suhtes võimalikult palju ja näha naeratusi nende rahulolevatelt nägudelt tagasi peegeldumas.

Mitmed uuringud on näidanud, et edu saavutanud ettevõtjatel on kõigil väga tugev saavutusvajadus. Need ettevõtjad on käivitanud uusi ettevõtteid, sest millegi käimalükkamine või loomine pakub neile tugevat rahuldustunnet.
Mugavustooted - Esmatarbekauba d - - Homogeensed Valiktooted Impulssostutoote tooted d - Heterogeensed - Hädaostutooted tooted Spetsiaaltooted - Uued Mitteotsitavad mitteotsitavad tooted - regulaarselt mitte-otsitavad Tabutooted
Muuseumitunnid ehk haridusprogrammid on mõeldud nii lastele, noortele kui täiskasvanuile Mitmekesistes muuseumikeskkondades saab erinevate aktiivõppe meetodite abil õppeaineid lõimida ja seeläbi õppimist elamuslikuks muuta.

Mängib demokraati - annab arvestamise tunnetuse, kuid lõppotsus on ainult tema oma. c) konsulteeriv demokraat: arvestab teistega, peab palju koosolekuid d) osavõtlik demokraat: töötajad ei tunne vajadust juhtimiseks ja vastupidi.
Maasika - , mustsõstra- ja vabarnakeedis, õuna- ja porgandimahl, keedetud ploomid, pirnid, õunalõigud ja karusmarjad siirupis jne. 1961.aastal esimese ettevõttena meie vabariigis hakati toiduaineid tuubidesse pakkima.
Makrokeskkonna analüüs – PESTLE  Poliitilised tegurid  Majanduslikud tegurid  Sotsiaalsed (ka demograafilised, kultuurilised) tegurid  Tehnoloogilised tegurid  Juriidilised tegurid  Looduskeskkonnast tulenevad tegurid

Maxi - maxi strateegia mini-maxi strateegia Välised ohud Tugevused ja ohud Nõrkused ja ohud maxi-mini strateegia mini-mini strateegia Tuleb leida, kuidas väliseid võimalusi ära kasutada nõrkuste kompenseerimiseks.
Meediatööstuse kasv on tihedalt seotud sidetehnoloogiatega Viimasel kümnendil on meedia- ja sidefirmad tänu digitaalrevolutsioonile üha enam omavahel seotud: meediatööstus kasutab samu digitaalseid infoedastuskanaleid kaugsidega.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Millisest raamatupidamistavast on aastaaruande koostamisel lähtutud;  aastaaruande koostamisel kasutatud põhiliste arvestuspõhimõtete kirjeldus;  täiendav informatsioon oluliste põhiaruannete kirjete kohta;  muu informatsioon, mis on vajalik õige ja õiglase ülevaate saamiseks finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest (nt. potentsiaalsed kohustused, tehingud seotud osapooltega, sündmused pärast bilansipäeva).

Maamaks on kehtestatud maa omanikule või maa kasutajale vastavalt nende käes oleva maa väärtusele. Sellisel juhul on maamaksu aluseks meie kasutuses olev vara ehk maa. Maksud võivad olla oma olemuselt kaudsed maksud.
Massireklaam - ja laialdane väljapanek ostukohas kassa implussostutoode Madal kommunikatsioon läheduses promotsioon laialdane, kohtades, kus tõenäoliselt vajadus hädaostutoode Kõrgem ostukohas toote järele võib tekkida
Miller - Orri b. Sergei Bulgakovi c. William Baumoli 21. Krediidi- ja sissenõudepoliitika sisaldab a. Krediidiotsust b. Põhivarade analüüsi c. Kohutuste analüüsi 22. … mudeli korral jagatakse varud kulude alusel.

Milliste konkurentidega on tegemist, kui pakutakse tarbijatele vormilt erinevaid, kuid funktsioonilt samasuguseid kaupu? Kaudseteks konkurentideks on need, kes pakuvad tarbijatele vormilt erinevaid, kuid funktsioonilt samasuguseid kaupu.
Mitmekülgne reklaami - ja müügistrateegia Majanduslikult tasuv Võimalused Ohud Nõudluse kasv tulevikus Konkurentide lisandumine Elatustaseme tõus Turg ei laienegi Energiasääst Kommunaalkulude ning üüri tõusmine Inflatsioon 9
Mitteametlik hindamine on juhtimise osategevusi, seda tehakse pidevalt, igapäevase töö käigus. Ametlik hindamine on perioodiline protseduur, mida tehakse kindlate reeglite alusel ja mille tulemused vormistatakse kokkulepitud viisil.

Monopolisti toodangule on nõudlusfunktsioon P = 4 Q –1/ 4 ja tema toodangufunktsioon on Q = L 1/3 K 2/3, kusjuures tööjõu L palgamäär on w ning kapitali K hinnamäär on r. a) Leida L * ja K *, mille korral kasum on maksimaalne.
Muutuvkuludeks tootmisettevõttel on toodete valmistamiseks kasutatavate materjalide ja energia kulu, tootmistööliste palk koos maksudega (tükitöölistel hulgale), pakendi kulu jms. Kaubandusettevõttel – edasimüügiks ostetud kaupade kulu.
Möbiuse leht - valged nooled CRI Green Label – siseruumides kasutatavad tooted eraldavad valgel taustal näitavad, et võimalikult vähe kemikaale ja seeläbi parandada siseruumide toode või toote pakend on õhu kvaliteeti.

Majandusteaduses on konvergentsi käsitletud kui protsessi, mille käigus eri majandussubjektide teatud näitajad ühtlustuvad või lähenevad (Varblane, Vahter 2006). Kon- vergentsi saab analüüsida mitmest aspektist lähtudes.
Monopoli korral on üks pakkuja, tooted on unikaalsed ja neil puuduvad asendajad, eksisteerib hulgaliselt sisenemisbarjääre, müüjate ja ostjate kasutuses olev turuinfo on perfektne, tarbija peab nõustuma tootja pakkumisega.
Mõlemal teoorial on oluline poliitiline tähtsus, kui rahapakkumine lähtub endogeensest teooriast, siis ei oma keskpanga tegevus olulist tähtsust, sest majanduslik aktiivsus ise tekitab raha nõudluse või lükkab selle tagasi.

Missuguseid maksusoodustusi on võimalik saada noortel peredel ja üliõpilastel ? Noorte perede maksusoodustused – 1. vanem saab on tuludest maha arvata lapse koolituskulud (kuni 26. Eluaastani), kaasa arvatud õppelaenu intressimaksed.
Muu hulgas on ametil õigus teha teie juures kontrolloste, nõuda teilt müüdava kauba või teenuse kohta asjakohast teavet, teha hoiatusi, ettekirjutusi ja trahve ning peatada tarbijale ohtliku kauba või teenuse müük.
Mõlemad koordinaadid on täisarvud. Seejuures ei pea täisarvulise planeerimisülesande optimaalseks lahendiks olema ilma selle nõudeta lahendatud ülesande optimaalsele lahendile kõige lähem täisarvuliste koordinaatidega punkt.

Majanduslikult aktiivsed ehk tööjõud – isikud, kes soovivad töötada ja on võimelised seda tegema (hõivatute ja töötute summa). Majanduslikult mitteaktiivsed – isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised.
Maksetoiminguid – tasuda teenuste ja toodete eest, saada infot, avada uksi, autoriseerida jpm. NFC abil ühendatatakse kaardil olev kiip või mobiilis moodul ja terminal kontaktivabalt 2-3 cm kauguselt raadiosidet kasutades.
Mayeri pesupulbril on kindlasti enda kindel klientuur olemas, kuid see on kindlasti väga väike. As Flora võiks rohkem oma tooteid reklaamida, nii et varsti iga eestlane ostaksi ainult Mayeri pesupulbrit ja teisi Flora tooteid.

Meeskond on üksteist täiendavate oskustega väiksearvuline inimrühm (3-15 inimest), kes üldiste eesmärkide saavutamisel on pühendunud mingi kitsapiirilise ülesande täitmisele ja vastutab ühiselt tulemuste eest.
Metoodika olemus on ettevõtete liigitamine nende riskitaseme järgi, ehk iga analüüsitatav ettevõtte saab olla liigitatud teatud riskiklassi vastavalt finantsstabiilsuse näitajate tegelikkest väärtustest saadud skoorile.
Miinimumpalk on palga alammäär, millest vähem ei tohi ettevõtted töötajatele maksta täistööajaga töötamisel (8 h päevas, 5 päeva nädalas) Tööatajate sissetulekute võrdlemiseks arvutatakse ka keskmist palka.

Müügikontseptsiooni - tarbijad ostavad firma toodangut tuluallikaid); piisavalt üksnes siis, kui pakkuja rakendab müüki toetavaid, • tõsta kompetentsust, tootlikkust, teenindustaset; soodustavaid ja aktiveerivaid abinõusid.
Maksapasteedid – ühtlase, määritava, pehme konsistentsiga peenestatud mass, mis on valmistatud vähemalt 15 % kupatatud või toorest koduloomade või lindude maksast ja kvaliteetsest lihatoormest maitseainete lisamisel.
Maksuseaduse kaitse – maksuhaldur, tema ametnikud ja teised maksumenetluses osalenud isikud on kohustatud hoidma saladuses menetluse käigus teatavaks saanud informatsiooni sh ka äri- ja pangasaladust maksukohustuslase kohta.

Mastaabi säästuefekt - esineb juhul, kui tootmise laienedes kulutused ühe ühiku tootmiseks vähenevad loomulik monopol - ettevõte, mille monopoolse seisundi peamiseks põhjuseks on mastaabisääst või kallid alginvesteeringud
Mesconi arvates on organisatsiooni tähtsamad sisemõjurid (põhifaktorid) järgmised: • eesmärgid; • struktuur; • ülesanded, • tehnoloogiad (sh organisatsioonilised, juhtimisalased, tehnilised jne.), • inimesed.
Mingite eesmär - kide realiseerimisega, negatiivne on aga seotud hirmuga eba-õnnestumiste ees. Negatiivse motivatsiooni korral otsib inimene kaitset ja võib loobuda näiteks edutamisest ning võib isegi orga-nisatsioonist

Motiiv - ergutab inimest aktiivsusele, teatud vajaduste, soovide rahuldamisele • Motivatsioon - ajendab ja innustab inimest ühele või teisele toimingule • Motiveerimine - inimese suunamine kindlale tegevusele.
Maksumäär on 33%. Kaudsed maksud- tootmis- ja impordimaksud ehk tarbimise pealt kogutavad maksud, millest suurima osa moodustavad käibemaks ja aktsiisid: • Käibemaks- toote või teenuse lisandunud väärtuse maks.
Maksusüsteem on sarnane Eesti maksusüsteemiga, kuid arvestada tuleb erinevate maksumääradega. Kuna Selver kasutab Läti turul raamatupidamisettevõtte teenuseid siis käesolevas uurimustöös sellel pikemalt ei peatu.

Maxima soov on luua kauplusi, kus inimestel oleks mõnus oma sisseoste teha ja kust oleks lihtne leida kõike igapäevaselt vajaminevaid kaupu. Kaubavalikus on põhirõhk asetatud esmatarbekaupadele ning tarbekaupadele.
Miskipärast on kujunenud välja naiste suur osakaal taolistes probleemides ehk siis enamus juhtumeid, mis avalikkuse ette jõuavad, on seotud just soolise diskrimineerimisega, milles kannataja pooleks on reeglina naine.
Muutuvsisendiks on töö, nimelt töötundide arv. Punktis A hakkab kehtime kahaneva piirtootlikkuse seadus (TP tõus seal kõige suurem). Joonisel on tootmismahu sõltuvus muutuvkulust, see on muutuvkulu pöördfunktsioon.

Mõjuvõim - inimese võime mõjutada mingeid nähtusi ja protsesse ning panna teisi midagi tegema. Vastutus tähendab töötaja nõusolekut ja kohustust täita endale võetud tööülesandeid nii hästi kui võimalik.
Maksevõimest lähtuvalt – võrdse ohvri printsiip; turuprotsesside väliste mõjude maksustamine; maksustamise ekvivalentsuspõhimõte ja piirkasulikkuse teooria? Võrdse ohvri printsiibi esimene käsitleja oli John Stuart Mill.
Maksudeklaratsioon – võib olla tulu-, käibe- või kaubadeklaratsioonid või maksuaruanne või muu maksusuuruse arvutamiseks ettenähtud dokument, mille maksumaksja või –kinnipidaja on kohustatud esitama maksuhaldurile.

Mccellandi ettevõtjakästilus – Ettevõtja motivatsiooni-profiilile on omane väga tugev saavutus- motivatsioon ja tugev võimuvajadus (Ta uskus, et need nähtused on mõõdetavad). Saavutusmotivatsioon oli seega tema arvates õpitav.
Milliste tegevustega on seotud poliitilis-õiguslik keskkond? Poliitiline keskkond sisaldab seadusandlust, valitsusasutusi ning huvigruppe, kes mõjutavad ja piiravad seeläbi nii organisatsioonide kui üksikisikute käitumist.
Missugustes valdkondades on konkurendid eriti tugavd või nõrgad? • konkurendi A asukohaeelis • konkurendi B soodsad hinnad • ebapiisav klienditeenindus (service) kõikide konkurentide puhul • konkurendi C laialdane tuntus

Märkuseta arvamus - arvamuse avaldab audiitorettevõtja siis, kui ta on jõudnud auditiga arvamusele, et auditi koostamisel on järgitud kõiki reegleid ning aruanded tuginevad üldaktsepteeritavatele arvestuspõhimõtetele.
Määrava tähtsusega on alateadlikud mõtted, mis avalduvad pilkudes ja kehakeeles. Klient samastab ennast alati teise kliendiga ja seetõttu tahab ta näha ja kuulda, et firmas suhtutakse kõikidesse klientidesse väga hästi.
Magistritöö on juhendaja suunamisel kirjutatav üliõpilase iseseisev teaduspõhine töö, mis sisaldab põhjalikku teoreetilist ülevaadet uuritavast probleemist ja näitab töö tegija teadmisi uuritavas valdkonnas.

Majandusressursid on väärtuslikud ainult seetõttu, et neid kasutatakse tarbekaupade valmistamiseks vajadusi ei saa kunagi täielikult rahuldada majandusressursid on piiratud vajaduste struktuuri ei saa kunagi prognoosida
Maksumaksja on kohustatud tasuma maksuteates näidatud juurdemakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendriaasta 1. juuliks, välja arvatud lõigetes 4 ja 5 toodud juhtudel.
Maksumenetlus – on maksumääramiseks vajalike asjaolude väljaselgitamine ning maksumääramine kas deklaratsiooni esitamise alusel või haldusakti välja andmisel; samuti maksustamine või sundkorras sissenõudmine.

Monopoolne firma - Olles haru ainuke firma, langeb tema nõudluskõver kokku haru vastava kõveraga. Monopoli piirtulu on väiksem kui tooteühiku hind, kuna monopol saab müüki suurendada ainult toodangu hinda alandades.
Moraalne surve on seotud tõekspidamistega, mis sunnivad oma partnerit petma. Näiteks pühendumine mõnele grupile võib avaldada survet nii, et selle grupi väärtuste ja heaolu nimel ollakse nõus oma partnerit petma.
Multiplikaator on sisuliselt selle tulemus, et osa kulutusi on üheaegselt nii SKP funktsiooniks kui ka SKP koostisosaks  Kulumultiplikaator: kogutulu algne suurenemine on põhjustatud mingite kulutuste suurenemisest.

Maksu alus on maksu objekt, mille alusel määratakse maksukohustus (N.: üksikisiku tulumaksu korral on selleks inimese sissetulek). Maksuvaba miinimum on summa, mida ei maksustata ja mis lahutatakse maksu alusest.
Matched orders – tehingud, mis tekivad isiku (või ühistes huvides tegutsevad isikute) poolt sisestatud sarnastest ostu- ja müügikorraldustest vähelikviidsete väärtpaberite osas ning mille puhul puudub tururisk.
Mcgregor x - ja Y-teooriaga. Neoklassikalised teooriad on aluseks tänapäevastele juhtimisteooriatele ning on leidnud tunnustamist ja edasiarendust kaasaegsete juhtimisteoreetikute (Tom Peters, Peter Drucker jne. )

Miinimumpalga tõstmisel on suur tõenäosus, et vaene pere pääseb vaesusest kuna hakkab saama kõrgemat palka, ja on olemas ka tõenäosus, et teine pere jääb vaeseks kuna miinimumpalga tõus tõrjub tema tööturult välja.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Mikromajanduslik analüüs on tegevusala (nt raudtee- või transpordiäri) analüüs, kus tuleb jälgida järgmiseid näitajaid: • peamised edutegurid majandusharus; • viimaste aegade trendid majandusharus; • sisenemisbarjääri olemasolu; • varustajate/ostjate võimu olemasolu; • konkurentsisituatsioon majandusharus • ennustatavad arengud majandusharus • hinna ja omahinna suhe majandusharus • eksport • import
Mõnedes asutustes on loodud spetsiaalsed arenguosakonnad, mille ülesandeks on olla kursis keskkonna olukordade ja muutustega. Avalikel organisatsioonidel on tähtis eeskätt poliitiline, õiguslik ja majanduslik keskkond.

Majanduskasum - arvestusliku kasumi normaalkasumit ületav osa. Kui firma saab majanduskasumit, jätkab ta tegutsemist tootmisharus; positiivne majanduskasum motiveerib ressursside juurdetoomist sellesse tootmisharru.
Maksupeatamised EHK TARIIFIPEATAMISED: Kehtestatakse kaupadele: mida ei toodeta või ei leidu EL-is. Mida ei leidu kolmandates riikides, kellega EL on sõlminud sooduskokkulepped v rakendab ühepoolset sooduskohtlemist.
Maksustamisprintsiibi aluseks on maksude käsitlus hinnana? Maksud kujutavad endast hinda avalike hüvede ja hüviste eest selles mõttes, et seda ei ole mõttekas pakkuda, kui indiviid peab selle eest makstavat hinda liiga kõrgeks.

Majandusüksuse printsiip – raamatupidamiskohustuslane arvestab oma vara, kohustusi ja majandustehinguid lahus tema omanike, kreeditoride, töötajate, klientide ja teiste isikute varast, kohustustest ning majandustehingutest.
Maksumaksja on eeltäidetud tuludeklaratsiooni kasutamisel kohustatud kontrollima selles toodud andmete õigsust ning nende ebaõigsuse või puudulikkuse korral esitama parandatud ja täiendatud tuludeklaratsiooni.
Maksupoliitikal on väga suur roll mõjutamaks majandust ning üksikisikut. Kaasaegsel maksusüsteemil on eelkõige fiskaalne funktsioon, mis seisneb ühishüviste pakkumiseks vajalike ressursside kogumises eelarvesse.

Meritokraatia puhul on nende kriteeriumide paikapanemine, mille järgi otsustada, milliseid teadmisi või oskusi mingite ülesannete täitmisel vaja läheb. Praegu peetakse puhtaks meritokraatlikuks riigiks Singapuri.
Muud kulud on laenu kasutuse kulutused (näiteks laenuintressid) [21]. Intressiks loetakse lisamakset, mida laenuvõtjad maksavad laenuandjale ja mille võrra tagasimakstav summa on suurem esialgsest laenusummast.
Mõningaid dokumente on siiski võimalik leida ja lugeda OECD Acts- is, Unclassified offical documents andmebaasis, arhiivides (nt Firenzes Euroopa Ülikooli Instituudi (EUI) juures ning Pariisis OECD peakorteris), OLIS-is.

Muud intressi - ja finantstulud 78 kr 32 kr KOKKU rühm 10. 78 kr 32 kr 11. Finantskulud 11.3. Intressikulud 124 077 kr 166 341 kr 11.4. Kahjum valuutakursi muutusest 92 kr 0 kr KOKKU rühm 11. 124 169 kr 166 341 kr
Majanduspoliitilised - Fiskaalpoliitika instrumendid - Raha- ehk monetaarpoliitika Fiskaalpoliitika Fiskaalpoliitikaks nimetatakse valitsuse tegevust majandusliku aktiivsuse mõjutamisel läbi maksude ja eelarvekulutuste.
Maksukorraldus el - IS: Esmane õigus – varasemalt Euroopa Ühenduse asutamisleping (art 25-26, 2. peatükk art 90-93, art 94), praegu EL toimimise lepingu art 110- 114, 352, neid muutvad lepingud ning liitumisaktid.

Maksebilanss on riigi residentide ja mitteresidentide vahelisi majandustehinguid kajastav register. Oma majandusliku sisu järgi jaotatakse nimetatud tehingud tavaliselt jooksvateks ning finantseermistehinguteks.
Materjaalne põhivara on materjaalselt ehk füüsiliselt olemasolev vara, immaterjaalne põhivara on mittefüüsilises vormis ja selleks on asutamise ja arengu kulud, patendid, kaubamärgid, autoriõigused ja muu taoline.
Millistele sihtrühmadele on SPA Viimsi Tervis oma tooted teenused suunanud? SPA Viimsi Tervis on suunatud sellele kliendile, kellel on küllaldaselt aega ja tahtmist sõita Tallinnast kaugemale ning olla pikemat aega paigal.

Majandsustsükliks nimetatakse tegeliku reaalse SKP perioodilist kõikumist oma pikaajalise trendi ümber. Neid iseloomustab aktiivsuse kasv üheaegselt mitmes majanduskasvuvaldkonnas millele järgneb kokkutõmbumine.
Majanduslik efektiivsus on mistahes majandusliku tegevuse tagajärjel saadud tulemuse (efekti) ja selle saavutamiseks tehtud kulude (kuluefektiivsus) või selleks kasutatud ressursside maksumuse suhe (ressursiefektiivsus).
Majandustsüklite alused - Pakkumisšokid, millede põhjused on:tehnoloogia areng,kliimatingimuste muutumine,looduskatastroofid,uued ressursside leiukohad ja sellega kaasnevad tooraainehindade muutused (langused eelkõige).

Mudelis on ära kirjeldatud väliskeskkonna tingimuse S muutumine üle aja. Selle mudeli abil on võimalik teha prognoos, mis tuvastab, milline võiks olla eeldatav S väärtus uuritaval tuleviku ajahetkel.
Muutuvkulud on seotud otseselt tootmisega ning kui midagi ei toodeta ei ole ka muutuvkulusid( nt ei maksta töölistele palka). Fikseeritud kulud on need, mis mitte tootes, ettevõttele endiselt alles jäävad.
Motivatsioonifaktorid on saavutusvajaduse rahuldamine, vastutuse usaldamine, enesearendamise võimalust ja huvipakkuv töö ning tunnustus. Mõnes olukorras on efektiivsem tõsta rahulolu, kui leevendada rahulolematust.

Metallitöötlusplatsile on paigaldatud firma Metso Lindemann käärpress EC 825-8, lõiketera surve on 800 tonni, laadimispunkri maht 6x2 m. Pressiga on võimalik lõigata ja pressida praktiliselt igat liiki vanametalli.
Mikroökonoomika – teoreetiline majandusteadus, uurib majandusotsuste tegemist, maj üksikosalejate ( kodumajapidamiste ja ettevõtete, firmade poolt). Sellest tulenevalt nim mikroökonoomikat ka hinnakoorijaks.
Motivatsioonisüsteem haridus - ja tervishoiuvaldkondades pole just kõige paremini üles ehitatud? Märtsi alguses toimunud üleriigilisel õpetajate streigil osales 16 000 koolmeistrit, kes korraldasid pikette ja miitinguid.

Mõõtmismeetod - Kui töömahtu on võimalik mõõta, saadakse see projektmaterjalidest kas otsese mõõteväärtusena või joonisel olevate mõõteväärtuste kaudu teatud aritmeetiliste tehete teostamise teel.
Maal elamisega on ka eluaseme hinnatõus põllumajandus töötajaid vähem mõjutav. Põllumajandus töötajad elavad oma majades või korterelamutes, mis asuvad odavamad maal, kus on eluaseme hinnad madalamad.
Majandustsükli faasid - traditsiooniliselt eristatakse nelja faasi: tipp (haripunkt, majandusbuum, kõrgkonjuktuur), langusfaas (retsessioon), alang (madalseis, tsükli põhi) ja tõusufaas (tõus, kasv, ekspansioon).

Makroökonoomika – uurib majandust tervikuna, käsitletakse majanduse koondnäitajaid (inflatsioon, töötus, majanduskasv). Analüüsitakse majapidamiste, firmade ja valitsuste mõju majandusele kui tervikule.
Maksebilanss - dokument, mis võtab kokku riigi äritehingud välismaailmaga ehk näitab kui palju raha tuli riiki sisse ja kui palju läks välja Eesti kaubanduspartnerid - Soome, Rootsi, Saksamaa ja Venemaa
Maksimumhind on seadusega kehtestatud kõrgeim hind, mida tootele kehtestada võib (N.: üüri piirmäär). Miinimumhind on seadusega kehtestatud hind, millest ta allapoole langeda ei tohi (N.: miinimumpalk).

Millal turundusplaan on koostatud? Kes on koostaja? Millist ajaperioodi hõlmab analüüsiosa? Milliste toodete ja milliste sihtturgude jaoks antud turundusplaan on koostatud? Põhisuundumused tooteti ja sihtgrupiti.
Monopolistlik konkurents on turu struktuur, kus palju firmasid müüb diferentseeritud toodangut. Kuna erinevused on aga väikesed, tuleb teistega konkureerida, s.t tegu on konkurentsiga, millel on monopolistlikke jooni.
Määravaks on ka lao või raamatupidamisprogrammi kasutamine ja programmilised võimalused [1 : 127]. Varud kajastatakse bilansis soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, olneb kumb on väiksem.

Müügiprotsess on kahepoolne. 1.toote tundmine 2.uute klientide otsimine 3.vajaduste väljaselgitamine 4.esitlemine – aktiivne müük 5.vastuväidete ületamine 6.müügi lõpetamine 7.taasmüügi saavutamine
Madalad intressid - Kui pangad saavad keskpangast raha madalama intressiga ehk odavamalt, siis on raha hind ka ettevõtjale odavam ja see julgustab ettevõtjat rohkem laenu võtma, mis omakorda elavdab majandust.
Maine kujundamisel on määravateks komponentideks enamasti siiski kirjalikud kommunikatsioonivahendid (reklaamlehed, tutvustused jne.), ametialane kontakt ettevõtte ja kliendi vahel ja asutusesisene atmosfäär.

Majanduskriis on Toomsalu sõnul kohutavalt hea etapp meie elus, mis võimaldab enda jaoks lahti mõtestada elu põhiväärtused, oma tegelikud vajadused ning selle, kuivõrd on nende järgi siiamaani elatud.
Majandustegevuse koht on samad, pereliikmed saavad tööharjumuse maast-madalast – varakult. Perepiires antakse edasi tootmissaladused, meil on olemas orelehitajad, kirikukellade valamine – pärandatud saladused.
Maksimumhind – seadusega kehtestatud kõrgem hind, mida antud hüvisele kehtestada võib (n:üüri piirmäär) • Miinimumhind – seadusega kehtestatud kõrgem hind, millest allapoole ta langeda ei tohi.

Maksu kinnipidaja on isik, kes on kohustatud teise isiku poolt tasumisele kuuluva maksusumma kinni pidama ja tasuma, samuti täitma teisi seoses kinnipidamiskohustusega pandud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi.
Maksumaksja on füüsiline või juriidiline isik, riigi-, valla- või linnaasutus, kes on kohustatud maksu maksma ning täitma teisi talle seoses maksukohustusega pandud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi.
Maksuvabad on töölähetusega seotud mitteresidendi poolt tehtavad väljamaksed (tingimuseks, et töö tegemise koht asub välisriigis) ning et kohaldatakse töö tegemise riigis kehtivaid piirmäärasid.

Mehhiko majandus on maailmas suuruselt 11s. Majandus tõusis 2010. aasta teisel poolel võrreldes esimese poolega 7,6%. 1. jaanuarist 1994 on Mehhiko Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (NAFTA) liige.
Majanduspoliitika faaside - etappide teema lõpetuseks võiks naljaga pooleks mainida, et sageli esineb ka selliseid olukordi, mida saab iseloomustada järgmiselt: kõik tehti justkui õigesti, aga tulemus on halb.
Mediaanvalija - on valija, kelle eelistus asub eelistuste rea keskel 4 5 6 6 7 9 23 30 30 62 70 sellise rea puhul on mediaanvalija eelistus 9. Osad tarbijad tahavad mõnda avalikku kaupa rohkem, osad vähem.

Minimaalprintsiip - eesmärk on fikseeritud ja üritame vahendeid minimeerida, selle saavutamiseks (on eesmärk fikseeritud minimaalsete vahenditega). Maksimeeritud ja minimeeritud eesmärgid on ka mõõdetavad.
Monopolistliku konkurentsiga on tegemist, kui turul on suur hulk tootjaid, kes kõik toodavad sarnast, ent mingil määral eristatud toodet, mis võivad küll teineteist asendada, aga ei ole siiski ideaalsed asenduskaubad.
Majapidamistel on järgmised majanduslikud rollid: - ressursiomanikena omavad nad tootmisressursse(maavarad, kapital ja inimressurss) - Tarbijatena kasutavad nad ettevõtete valmistatud tooteid ja teenuseid.

Margin - tehingud (finantsvõimendusega tehingud). Väärtpaberiturg on informatsiooniliselt efektiivne, kui väärtpaberite hinnad sellel turul vastavad informatsioonile nende väärtpaberite kohta.
Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida raamatupidamiskohustuslane kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.
Motivatsioon on nende kolme teguri korrutis, mis tähendab, et motivatsioon puudub kui kasvõi üks teguritest on null või negatiivne ning motivatsiooni olemasoluks peavad kõik tegurid olema positiivsed.

Maalritööd – pindade ettevalmistamine lõppviimistluseks, värvi pealekandmine või pihustamine, pindade lakkimine, ruumide seinte ja lagede katmiseks tapeedi, tekstiili jne. mõõtmine ja kleepimine.
Mikrokeskkond on makrokeskkonna osa. Mikrokeskkonna moodustavad tarbijad, varustavad ettevõtted, võistlevad ettevõtted, inimrühmad, kellega organisatsioon on üksteisest vastastikku mõjuvates suhetes.
Mikrokollektiiv ehk ürg, feod ja orj. • Alates kapitalismist toodame turule ja tekib vajadus majanduse regulatsiooni järgi ehk plaani(käsu)majandus – ressursid on piiratud, tuleb jaotada parimal moel.

Mudeli kohaselt on kõrgeimaks tasandiks inimese üldine enesehinnang, sellele on allutatud kaks spetsiifilisemat enesehinnangut (akadeemiline ja mitteakadeemiline), mis omakorda jagunevad alakomponentideks.
Majandusaastaaruanne koosneb – Tegevusaruanne, Raamatupidamisaruanne (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne, aastaaruande lisad), audiitori järelotsus, kasumi jaotamise ettepanek.
Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahvi.

Maksukoormuse edasi - ja tagasilьke. Teha joonis maksukoormuse jaotumisest (kui mingile tootele kehtestatakse maks). Maksuintsidents tдielikult elastse nхudluse ja tдielikult mitteelastse nхudluse korral.
Miller - Orri sularaha juhtimise mudel Stohhastilise (s.t. ettearvamatu) kontroll-limiidi mudeli arendasid välja Merton Miller ja Daniel Orr, mille järgi oletatakse, et rahanõudlus on juhuslik.
Maailmapildis on sookvoodid saanud poliitika loomulikuks osaks, neid rakendab 22 ELi liikmesriiki. Suure tõenäosusega võetakse ka Eestis kui ELi liikmesriigis varem või hiljem sookvoodid kasutusele.

Maakondlikud arengukeskused – EAS-i ja KredEx-i lepingulised partnerid, kes vahendavad üle Eesti nimetatud sihtasutuste tooteid ja teenuseid, ühtlasi tagavad riiklike poliitikate rakendumise maakondlikul tasandil
Mikro - ja makroökonoomika I loeng: Mikro – ja makroökonoomika põhimõisted • Mikro- ja makroökonoomika uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressursse inimvajaduste rahuldamiseks.
Mikro - ja makroökonoomika Majandusteadus on sotsiaalteadus, mis uurib majapidamiste, firmade ja valitsuste valikuid piiratud ressursside tingimustes ning nende valikute mõju kogu majandusele.

Majandusteaduse teket on kõige mõistlikum otsida 17.-18.sajandi Lääne-Euroopast. Arenema hakkas nüüdisaegsele sarnane industriaalühiskond ja selle probleemid on praegugi majandusteaduse põhiküsimused.
Maksmise piirvalmidus - hüvise X eest kujutab endast hüvisele Y kulutatud rahasummat, millest indiviid on nõus loobuma, et saada juurde veel üht ühikut hüvist X ilma, et tema kogukasulikkus (TU) muutuks.
Maksukorraldus – maksusüsteem, maksuseadusele esitatavad nõuded, maksukohuslase õigused ja kohustused ning maksuhalduri õigused ja kohustused; maksuvaidluste lahendamise kord ning poolte vastutus.

Marketing – kliendisuhte parimaks haldamiseks kasutatakse andmebaasitehnoloogiaid (näiteks pangas kliendisuhte haldamise andmebaasid) ning nende abil säästetakse end lihtsast massiturundusest.
Mikro - ja makroökonoomika uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressursse inimvajaduste rahuldamiseks. Inimeste vajadused on piiramatud, samas kui kättesaadavad ressurssid on piiratud.
Mitmetel konkurssidel on osalejatele esitatavad lähtetingimused sellised, mis välistavad väiksemate ettevõtete osalemise ● Uued seadused, mis piiravad Kokkuvõte ● Kohanemine muutuste ja ebakindlusega.

Mk13 - TE Kes on erivajadusega inimene? • Liikumispuue • Nägemispuue • Kuulmispuue • Vaimupuue Kuulmispuudega inimese teenindamine • Pöördu kliendiga rääkides näoga tema poole.
Monopolistlik konkurents on mittetäielik konkurentsi turu struktuur, kus on palju firmasid, kes müüvad diferentseeritud kaupa(kaup mis ei ole päris sama, mida toodavad teised firmad, erineb natuke nt. seebid)
Muusikavaliku spetsialiseerumine on kommertshitid, r’n’b ja 90’ndad mis näitab seda, et mõeldud on erinevatele muusikalistele eelistustele, erinevatele vanusegruppidele ning programmide ja kavade mitmekesisusele.

Muutuvad lahtrid on üksteise all. Tee klõps lahtril A43 ja lahtrit ümbritseva musta raamjoone paremas allnurgas muutub hiirekuju pisikeseks mustaks ristiks. Nüüd hoia all hiire klahvi ja tõmba alla.
Määratlemisel on ebakindlaks asjaoluks see, mille lõpptulemus sõltub tegevustest või tulemustest tulevikus mis ei ole otseselt kliendi poolt kontrollitavad, kuid mis võivad mõjutada rmp aruandeid.
Majandusarvestus - majandustehingutest tuleneva informatsiooni töötlemise süsteem, mille käigus toimub informatsiooni vaatlemine, kogumine, töötlemine, edastamine ja tõlgendamine info kasutajatele

Majandusõpetus e. Ökonoomika on teadus, mis uurib ● majanduse arenemist ja üldist seaduspärasusi ● kuidas majanduses osalejad teevad valikuid piiratud ressursside ja piiramatute vajaduste vahel.
Maksustatav tulu on 1000 krooni (7000-1000-5000). • soetamismaksumusena arvestatakse ka eelmistel maksustamisperioodidel tehtud kulutused , arvesse võetakse ainult dokumentaalselt tõendatud kulutused
Mikro - ja makroökonoomika Mikroökonoomika - uurib majandusagentide valikuid, neid valikuid mõjutavaid majandusjõude ja nende valikute mõju konkreetsele turule ning majandusele tervikuna.

Mikroökonoomika – Mikroökonoomika (microeconomics) on teoreetiline majandusteadus, mis uurib majandusotsuste tegemist majanduse üksikosalejate, nagu kodumajapidamiste ja ettevõtete (firmade) poolt.
Millist hääletajat nimetatakse mediaanhääletajaks? Kuidas mediaanhääletaja välja selgitatakse? Mediaanhääletaja on mingi tunnuse alusel järjestatud hääletate rea (variatsioonirea) keskmine liige.
Missioon - Missioonis panevad ettevõtte omanikud kirja, milliseid reegleid nende ettevõttes tuleb järgida, mida nad peavad ettevõtte tegevuse juures eriti oluliseks lisaks kasumi teenimisele.

Müügihalduse pakett – müügitellimused, pakkumised, hinnad • Kliendihalduse (CRM) pakett – kalender, tööülesanded, e-kirjade saatmine • Põhivara • Palgamoodul • Korteriühistu • Kulutused
Müüja kogutulu on suurim punktis, kus elastsus = 1. Tõene 10. Hüvise nõudluskõver on ülielastne (ε=lõpmatu) kahel juhul: täiuslikus konkurentsis ja luksuskaupade puhul hinna madalamas sektoris.
Maatriks on ülevaatlik dokument, milline reguleerib üheaegselt paljude et-tevõtte juhtide (sageli ka spetsialistide) õigusi, kohustusi ja vastutust ettevõtte juhtimisülesannete täitmisel.

Majandusaktiivsuse suurenemine on kaasa toonud tööjõunõudluse märgatava kasvu, kus majanduse kasvutempo kiirenedes ja töömahtude suurenemises on ettevõtetel tekkinud üha suurem vajadus lisatööjõu järele.
Maksejõuetuse teemat on meedias tihti seotud SMS-laenude ja muude materiaalsete ahvatlustega. Sotsiaaltöö seisukohast on inimeste soovil olla rikkamad ja kulutada rohkem olemas ka negatiivsed tagajärjed.
Maksukohustuslased on uuest aastast kohustatud maksuhaldurile viimase nõudmisel esitama elektroonilisel kujul säilitatavad dokumendid rahandusministri poolt ettenähtud kujul nn standardse auditfailina.

Mudeli lihtsustamiseks on eeldatud, et I ei sõltu SKP tasemest (seetõttu nimetatakse neid autonoomseteks kulutusteks). Nende liitmisel tarbimisele saadakse kogukulutuste (aggregate expenditures, AE) kõver.
Materjali kaod – tekib praak ja jäätmed Ettevõte ja keskkond 1. Ettevõtte ökoloogiline keskkond Nappide loodusressursside kasutamine ettevõtete poolt ja keskkonnasaastamine tekitab probleeme.
Max - kasum toodangult (kr) 2x1 + 1x3 + 4x4 <= 400 - pärisnahk (m) 4x1 + 2x2 + 4x3 + <= 200 - kangas nr 1 (m) 1x1 + 1x2 + 2x3 + 4x4 <=100 - kunstnahk (m) x2 + + 4x4 <=80 - kangas nr 2 (m)

Miinuses – ÕIGE Majanduse languse faasis tuleks säästmist kasvatada ja tõusufaasis suurendada – VALE Kui sääst on suurem kui investeering, siis on riigi jooksevkonto miinuses – VALE
Monopolistlik konkurents on väga sarnane täieliku konkurentsiga, st seal on palju firmasid, turule sisenemine ja turult lahkumine pole piiratud, ostjaid on palju ja ka informatsioon on kõigile kättesaadav.
Müügiaruanne on ametlik ettekanne töötulemustest, ettenähtud tegevusest, ülesannete täitmisest jne. Paljudes firmades juhitakse müüki igakuiste müügiaruannete või müügiplaanide põhjal.

Maksumaksjal on õigus arvata maksustamisele kuuluvast välismaise juriidilise isiku tulust maha sama juriidilise isiku poolt tehtud ettevõtlusega seotud kulud, mis on tõestatud dokumentaalselt.
Manipulaator – isik, kes turul mingis mõttes monopoolses seisundis, mistõttu ta on suuteline omatahtsi aktsiakurssi kõigutama. Tema eesmärgiks on luua väärkujutlus hinnatrendi muutumisest.
Madala mina - monitooringuga isikutel puudub kas siis vōime vōi motivatsioon, et reguleerida nende mina-esitust. Nende käitumine peegeldab nende endi tundeid ja seisundeid, omadusi, hoiakuid.

Madalamad on rahuldatud. Füsioloogilised vajadused - toit, söök, eluase, riided (sõltuvalt kliimast). Turvalisuse vajadus - kindlustunne, kaitstuse tunne igapäeva elus ja tuleviku suhtes.
Majanduskasvuga – tööpuudus vähenes ning hõive suurenes veelgi, kuid rahulikuma tempoga. Kohalikule turule suunatud tööjõupakkumise kasv on vähenemas Eestis töötamise võimaluste tõttu.
Majanduslangusele on omane efektiivsus, majanduslangus on parim aeg õppimiseks ja sihi seadmiseks, vajaduseks on eristada-majanduslanguse ajal muutub inimene kaupade ja teenuste suhtes nõudlikumaks.

Maksevalmidusel – tarbijakasu puudub; hind sõltub ostukogusest; tarbijate segmentimine nõudluse hinnaelastsuse alusel ja segmendispetsiifiline hind – mida väiksem elastsus, seda kõrgem hind.
Mikrokeskkonna all on toodud ülevaade ettevõtte A-Selver AS tegevusest ja Läti turule laienemise plaanist, analüüsitud hankijaid, antud lühiülevaade konkurentides, tarbijatest ja huvigruppidest.
Moodustades 5 - 20% iga kaubaühiku müügihinnast (Euroopa keskmine ca 7,5%). Seetõttu on kliendile kasu logistiliste kulude suurusel märkimisväärne mõju firma lõplikele finantstulemustele.

Maatriksvõrrandist on võimalik avaldada lõpptoodangu vektor, kui on teada kogutoodang ja tootmistehnoloogia, kuid ei ole teada, kui palju toodangut jääb lõpptarbijale: Y = X – AX = (E – A) X.
Majandus riskidel on ka erinevad tasemed, näiteks rahvusvahelises majanduses on riskid seotud ka teiste riikide majandusega, kuna ühe riigi mingi kindle majandustegevus on seotud teise riigi omaga.
Makrokeskkonnaks on jõud, mis mõjutavad mikrokeskkonda ning pakuvad turunduse võimalusi ja ohte – demograafilised, majanduslikud, tehnoloogilised, poliitilised, ökoloogilised ja kultuurilised.

Milliseid turutõrkeid on võimalik loetleda? Informatsiooni asümmeetria, sidruniturg, moraalirisk, ebasoodne valim, liiga suur või väike individuaalne tarbimine, ebaõiglane tulude/kasulikkuse jaotus.
Mingil määral on oluline kulutada ka riietele ja jalanõudele, kuid tihti ostetakse riideid ka impulssostudena erinevate allahindluste ajal ning on inimesi, kes ostlemisega oma pingeid maandavad.
Mittetäielik konkurents – on turusituatsioon, mille koral on firmal teatud kontroll oma toodangu hinna üle. Mittetäieliku konkurentsi turud hõlmavad monopoli, monopolistlikku konkurentsi ja oligopoli.

Mobiiltelefonist on ettevõtlusega seotud 90%. Ühe aasta raamatupidamise dokumentide komplekt peaks olema vähemalt selline: • Kuupäevade järjekorras köidetud tulusid tõendavad algdokumendid.
Muidugi infotehnoloogiaga on ka see probleem, et eksisteerib mingi osa inimesi, kellede arvates IT on kurjasti kasutatav ja see, et kusagile endast märgi maha jätad, maksab sulle tulevikus halvasti kätte.
Maavalitsuse põhitegevuseks on lisaks teiste ülesannete täitmisele ka kultuurialaste ja spordialaste ülesannete täitmine (Regionaalhaldus 2011). Samas tuleneb see ka Euroopa kohaliku omavalitsuse hartast.

Majanduslik keskkond on seotud krediidi saamise võimaluste, minimaalse ja keskmise töötasu suuruse, inflatsiooni ja rahvusliku koguprodukti muutumisega. Arengueeldused sõltuvad majandussüsteemist.
Marx - i arvates pidi kõik olema kooskõlas ning ta tõi ka välja konkreetsed arvutused, kui palju inimene panustab oma tööjõudu ning kui palju tasu ta vastavalt selle peaks saama.
Meeskonnatöö on suhteliselt väikse koosseisuga grupi vaimne ühistegevus, mille eesmärgiks on millegi lahendamine või loomine viisil, mille peale ükski meeskonna liige eraldi poleks tulnud.

Multiple - case study eesmärk on teoreetiline/analüütiline üldistamine, mitte statistiline üldistamine Induktiivse uuringu ideaalne algus on igasuguste varasemate mõjutuste puudumine.
Maatriksorganisatsioonis on kolme tüüpi juhid: tippjuhid, kes tasakaalustavad kahekordset juhtimist; osakonnajuhid, kes jagavad alluvaid; väiksemate osakondade juhatajad, kes alluvad kahele ülemusele.
Maksud on teenustasu keeruka ja kuluka õigussüsteemi käigushoidmise eest, mis muudab indiviidide koostegevuse odavamaks ja suurendab koostöö võimalusi sh müügi- ja ostuvalmidust.

Maksimumhind on valitsuse poolt määratud kõrgeim hind, mida antud tootele või teenusele kehtestada võib. Eestis on kõige enam kasutatavaks maksimumhinnaks elamispinna üüri piirmäär.
Massimeedia – trükimeedia( ajalehed, ajakirjad), eetrimeedia, display-meedia, interaktiivne ning online-meedia. • Atmosfäär – kujundatud keskkond, mis peaks mõjutama klienti ostma.
Merk - (Smith)Adam Smith oli vabakaubanduse pooldaja (arvas Saksamaa oli suhteliselt mahajäänud ning vajas 1) Linnastumise kõrgem tase urban protektsionistliku majandus poliitikat.

Motellid on maantee läheduses paiknevad, eeskätt mootorsõidukitega külastajate teenindamiseks mõeldud ja toitlustusteenust pakkuvad majutusettevõtted, millel on ka turvaline parkla.
Maandumisplatvorm on www.ehte.ee. Samal ajal on korduvad postitused sotsiaalmeediakanalites. Sisseastumisankeet sisaldab küsimust EHTE kohta info saamise kohta, millele 90% vastatakse: Koduleht.
Majandusteadlased on üldjuhul nõus, et: a. Üüri piirimäär (lagi) vähendab elamispinna kättesaadavust b. Maksud on liiga kõrged c. Maksudel ei ole olulist mõju d. Maksud on liiga madalad

Margin call – juhul kui varad kaupleja kontol kukuvad allapoole kasutatud tagatist, siis saab kaupleja margin calli, mille korral peab klient kas lisama tagatist või sulgema positsioone.
Meist koos on teinud (Teeme ära; Olümpiamängud; (Punk)laulupidu). Samas ka Eesti vabariigi üheksakõmnenda sünnipäeva tähistamine, ajalugu on just see, mis meid, eestlasi, ühendab.
Mercosur - Lõuna ühisturg • Loodi 1991 • Liikmed: Argentiina, Brasiilia, Uruguai, Paraguai • On muutunud tolliliiduks (tollid on ühtlustunud). Iga 3 kuu järelt toimub koosolek.

Mpk on kapitali piirprodukt • Lühiperioodil on osa tootmissisendeid fikseeritud, nt kasutatavad tootmishooned, osa masinaid ja seadmeid, osa aga muutuvad sisendid, nt tööjõud.
Mpl - 10 9 8 7 6 5 4 3 2 a) Arvutage iga lisanduva tööjõuühikuga lisanduv piirprodukt (MPL) MPL = Y(L)-Y(L-1), ehk näitab kogutoodangu juurdekasvu viimase töötaja lisandudes.
Mahaarvamised bruto - kasuks. Liisinguleping võib esineda 2 või 3 osapoole kasumiprotsent on äriettevõtte kasulikkuse näitaja vahel: 1)rendileandja- rentnik; 2) rendileandja- müüja- omavah.

Majanduskaardid - temaatilised kaardid.Kartog eograafiline uurimismeetod-kartogramm,kartodiagramm.Erikaart-turismikaart.Väike teeninduse määr-Aaf,Pa k,Afg.Hõive-Eur.riikides üsna sarnane.
Majandusmudel on majandusliku reaalsuse lihtsustatud kujutis, mida kasutatakse mitmesuguste võimalike muudatuste toime uurimiseks ja mis sisaldab endas ainult olulisi üksikasju ja seoseid.
Mehhikos on kombeks, et küsimusi arutatakse pikalt- laialt, püütakse saavutada teise poole nõusolek või teda ümber veenda ega jäeta kivi kivi peale, et ennast mõistetavaks teha.

Meretransport on odavaim ja võimaldab samas vedada väga suuri kaubakoguseid Siseveetransport ja kanalite kaevamine arenes enne raudteede leiutamist ja on suurtel jõgedel siiani kasutuses.
Mikroökonoomika on majandusteaduse osa, mis uurib ettevõtete ja tarbijate käitumist turgudel (näiteks tööjõuturg ja kaubaturg).Mikroökonoomikas lähtutakse üksikust majandussubjektist.
Mitmepoolne tehing on tühine, välja arvatud, kui seaduslik esindaja tehingu hiljem heaks kiidab. Kui isik on muutunud pärast tehingu tegemist teovõimeliseks, võib ta tehingu ise heaks kiita.

Mta - l on uurimisorgani teatud õigused, seega on tal võrreldes teiste tavaametkondadega suuremad volitused (õigus ära võtta originaaldokumente, siseneda tööruumidesse jt.).
Muudatusettepanek - ettepanek laiendada või kitsendada projekti skoopi, muuta metoodikaid, protsesse, plaane või protseduure, teha muudatusi kuludes või eelarves või korrigeerida graafikuid.
Maaturg – Maa näol on tegemist esmase tootmissisendiga, milleta ei sa rakendada ei kapitali ega tööd, sest iga ettevõte asub mingil maatükil ja igal tööpaigal on oma asukoht.

Makroökonoomika probleemidega on tegeletud alates merkantilistidest kuni tänapäevani välja ent neoklassikalisel perioodil pöörati makroökonoomika probleemide uurimisele suhteliselt vähe tähelepanu.
Maksebilanss on kõige üldisemalt määratletav kui mingi konkreetse riigi ning välismaailma ehk kõikide ülejäänud riikidevaheliste majandustehingute kajastamine teatud ajavahemikul.
Maksuhalduril on õigus võtta arvesse ja kaalutlusõiguse alusel otsustada kui palju ettevõte maksab – võtab arvesse firma olukorda (suurust, majanduslikku seisu, rikkumise astet jne).

Maksukohustuslasel on õigus samaaegselt vaidega või ilma selleta esitada avaldus halduskohtule, kuid tuleb arvestada sellega, et siis pikeneb menetlusaeg ja lisanduvad riigilõivuna kohtukulud
Maksumaksja on kohustatud kandma §-de 48–53 alusel maksmisele kuuluva tulumaksu Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.
Maksumäär – ühe maksumaksja suhteline tulude osa, mis läheb kogutulust maksudeks (protsentides). Proportsionaalne maksusüsteem – samasugune maksumäär sõltumata tulu suurusest.

Metsad on praegugi Soome tähtsaim loodusvara, kuigi metallitööstus ja masinaehitus ning tehnoloogiasektor eesotsas Nokiaga, on praegusel ajal maa tähtsaimateks tööstusharudeks.
Modiglian - Milleri (MM) teooria – maksude ja muude turu ebamugavuste puudumisel ei ole seost kapitali struktuuri, kapitali kaalutud keskmise hinna ja ettevõtte turuväärtuse vahel.
Motivatsioon – sisemised ja välised ajendid, põhjused ja jõud, mis mõjutavad inimese tegevust eesmärgi saavutamisel. Motivatsioon võib olla kas kaasatõmbav või väliselt tõukav.

Müra tase on grupis pole tööandjal on seotud vastavate oskused- 55-70 db. Kui võimalik eriline huvi eesmärkidega, töötajate võime teha müra ületab hinnata või ei või vajadus.
Müügi soodustamine – lühiajalised müügiprotsessi elavdavad tegevused, mis stimuleerivad tarbijat ostma: messid, laadad, väljapanekud, demonstratsioonid, võistlused, loteriid, kupongid jt.
Maailmapanga andmetel on suhteliselt võrdselt tulud jaotunud Slovakkias, Austrias, Taanis, Jaapanis jne. Väga ebavõrdselt on tulud jaotunud Sierra Leones, Kesk-Aafrika Vabariigis ja Brasiilias.

Madalam aste on VABAKAUBANDUSE PIIRKOND, mille raames liikmesmaad kõrvaldavad omavahelise kaubavahetuse tõkked, kuid säilitavad need igaüks eraldi kaubavahetuses kolmandate riikidega.
Majanduskriisi perioodil on paljud ettevõtted vähendanud tegevust või sootuks likvideeritud. See on kaasa toonud tööhõive vähenemise, töötasude vähenemise, elanikkonna elatustaseme languse.
Majandusliku instrumendina on praktiliselt tähtsusetu; kui fikseeritud kurss võimaldab kujundada ankru süsteemi stabiilsuse tagamiseks; usalduse taastamisel end kompromiteerinud rahasüsteemi vastu.

Meeskonnatöö asutuses on liigendatud. Rühmadel on oma juhid ja teised rollitäitjad, oma eesmär-gid, aruandekohustus, ajakavad, tähtajad ja teised eesmärgi saavutamiseks kaasaaitavad omadused.
Meetodi puhul on oluliseks moodustada toetavate osakondade järjestus. Järjekorras esimese toetava osakonna kulud jagatakse nii teistele toetavatele osakondadele kui ka põhiosakondadele.
Mittevaene - inimene, kelle tulu on üle 125% vaesuspiirist optimaalne maksumäär - laffer’i kõvera ülemises punktis leitav maksumäär, mis tagab valitsusele maksimaalse maksutulu

Monopoli korral on aga kogu turg ühe ettevõtte käes. Nende kahe äärmuse kõrvale mahub veel lisaks mitmeid konkurentsivorme, millest tuntumad on monopolistlik ja oligopoolne konkurents.
Mõlemad toodud on teoreetilised lähenemised ja tegelikus elus ei ole täpselt rakendatavad. 80-ndatel oli levinud konvergentsiteooria, mis uskus kahe süsteemi lähenemisse ja ühinemisse.
Maksuhalduril on   maksuvõla   tasumise   ajatamisel   õigus   vähendada   intressi   määra   kuni   50   protsenti  ajatamise otsuse vastuvõtmise päevast arvates. 

Masstarbijad – nemad ei hakka uut kaupa kohe tarbima, vaid alles siis, kui nad on veendunud kauba praktilises väärtuses, seejuures eelistavad nad kallimaid- kvaliteetsemaid mudeleid.
Mittetulunduslik sotsiaalsektor on ühtlasi tänapäeval kõige enam juhtimist vajav sektor, kus süstemaatiline, printsipiaalne ja teooriale toetuv juhtimine võib kõige kiiremini parimaid tulemusi anda.
Mrts - Marginal rate on technical substitution Keskmine toodang- AP=q/tegur, mille alusel tahetakse teada, kui palju kasu saab ühest ühikust sissepandust kulust (q-kogutoodang)

Maatriks on strukturaalne disain,mis koondab spetsialistid erinavatest funktsionaalsetest osakondadest töötama ühes või mitmes sõltumatus meeskonnas,mida juhivad projektijuhid.
Majanduskriisi põhjuseks on see, et headel aegadel toimub valede majandusotsuste akumulatsioon, milles minu arvates on tihtipeale süüdi poliitikud, kes annavad lubadusi, mida nad ei suuda täita.
Minus on piisavalt ettevõtlikust, eneseteadlikkust, samuti saavutusvajadust, püsivust ja loovust. Ma ei suudaks kaua tegeleda millegi sellisega, mis mulle erilist huvi ei paku.

Muutuste elluviimiseks on tarvis inimest kes suudab genereerida muutsi elluviimiseks, sponsoreid, kes ütlevad jah-sõna tippjuhtkonna poolt ning kriitikuid kes näitavad ideede nõrgemaid kohti.
Mänguasjadel on laste elus väga suur panus ning ma usun, et neid tuleb tulevikus väga palju juurde ning mõeldakse välja aina paremaid mänguasju mis aitavad lapse arenemisele kaasa.
Mõeldud kars - Gyumri-Akhalkalaki liini väljavahetamiseks, mis seisab alates 1993’st aastast, sest Türgi sulges ühenduse Armeeniaga toetades Azerbaidžaani Nagorno-Karbahhi sõjas.

Müügijuhi tööks on külastada neid ettevõtteid pakkudes võrreldes konkurentidega: - madalamat hinda; - kiiremat teenust; - mugavust (uksest-ukseni); - krediidivõimalusi; - sooduskaarti.
Müügikasum või - kahjum saadakse, kui põhivara müügihinnast lahutatakse maha tema jääkväärtus. Müügikasumit kajastatakse ärituludes ning müügikahjumit ärikuludes netosummana.
Maailmapank on kasutusele võtnud jätkusuutliku säästmismäära (genuine saving), mis arvestab heaolu muutumise ja arengupotentsiaali hindamisel lisaks toodetud kapitalile ka

Maksejuhis – krediidiasutusele antud makse algataja korraldus, mis sisaldab kõiki krediidiasutuse jaoks makse algataja tahte ühemõtteliseks kindlakstegemiseks vajalikke andmeid.