Sõnu seletav sõnaraamat

Mitmetasandiline on Eesti ehituskulude liigitus (kulude klassifikatsioon)? (Kasutuskulud, ehituskulud, projekteerimiskulud ) Ehituskulu: - maa ostuks - finantskulud(laenuintressid) - kulud platsi vabastamiseks ja ettevalmistamiseks - kulud hoonele ja rajatisele - projekteerimisele, järelvalvele ja juhtimiskulud 25. Ehitustöö parametid, mida kasutatakse ehituse plaanimisel (juhtimisel). 1. Töö nimetus – peab olema lühike.
Mererohutapeet e. BAMBUSTAPEET 5.KLAASKIUDTAPEET (ÜLEVÄRVITAV) 6.TSELLULOOSKANGAS (ÜLEVÄRVITAV) 7.STRUKTUURTAPEET (ÜLEVÄRVITAV) 8.PLASTKIUDTAPEET (ÜLEVÄRVITAV) 9.VINÜÜLTAPEET (ÜLEVÄRVITAV) 10.PVC-SEINAKATE TAPEET TAPEEDIRULLI MÕÕDUD : LAIUS 53 CM PIKKUS 10.05 M TINGMÄRGID TAPEEDIL : →І← PAANIDEL MUSTER KOHAKUTI
Mterjalid – masinate ja mehhaaniliseks tööks vajalikud kütused, elekter • valmisdetailid – R/B, puit, metallkonstruktsioonides Lk 36 (1. pool) • Põhilised ehitusmaterjalid – püsivalt paigaldatavad, sisaldavad tööühiku hindamisarvestamisel • Lisamaterjalid – püsivalt ehituses, kuid eelarvestamisel omaette rühmas(naelad, kruvid jne.) • Abimaterjalid – ei jää püsivalt ehitisse, võivad kas esineda üksikute tööühikute hinnaarvutustes või paiknevad omaette positsioonides.

Müürimördid - peab kive siduma ja kandma edasi • Kasutamine ainult kuivades kohtades koormust • Kõrge kuumakindlus • Krohvimördid - ülesandeks pindade silumine ja kaitsmine välismõjude eest • Hea plastsus ja veehoidvus Krohvimördid: Peavad olema hästi töödeldavad (plastsed) ja küllaldase Koosnevad sideainest, täitematerjalist ja lisanditest veehoidvusega Valmis ehitusegud, millest puudub ainult vesi Krohvimine 2-3 kihis (sisseviskekiht - vedelema mördiga; Tähtsamad alaliigid:
Madelautod on ettenähtud materjali veoks, mille transportimisel ei tohi tekkida kahjustusi.
Müüritist on soovitav tihedamalt armeerida suuresildeliste avade tugipinna postide all, kus võivad tekkida suuremad pinged. Kui soovitakse ehitada kihilist välisseina (kandva seina plokk + soojustus + välisvoodri plokk), siis tuleb vooder müüritisega siduda roostevabade müüriankrutega, mille kulu on 4 tk/m².Teatud olukordades võib Fibo plokkidest laotud müüritise vertikaalvuugid täitmata jätta, sest ei ole täpselt teada, kui suurt mõju see müüritise tugevusele avaldab.

Mineraal - puitplaate on võimalik toota väga erinevatest puitpartiklitest, kuid üldjuhul kasutatakse tsementplaatide tootmiseks pikka laastu ning kipsplaatide tootmiseks puidukiudu. Oluline on valida õige puuliik, kuna mitmete liikide suhkrusisaldus või ekstraktid võivad takistada mineraalsete lisandite kõvastumist või seda oluliselt pikendada. Mineraal-puitplaatide suureks eeliseks on nende niiskuskindlus, mõõtude stabiilsus ning tule- ja mädanikukindlus.
Maxit - cms.com/media/34/porandakontseptsioon/2.pdf • http://www.plaadimehed.ee/?id=11 • http://pm.okia.ee/static/files/11.ABS_148.pdf • http://www.weber.ee/porandad/leia-oige-lahendus/kuidas-valida-oige-toode.html • http://www.weber.ee/fileadmin/user_upload/home%20activities/activities %203%20porand/univers/artiklid/porandate%20ehitamisest%20ja%20renoveerimisest_2012.pdf • http://www.yumpu.com/et/document/view/3269555/parandatasandussegud-maxit
Muldkeha – kohapealsest või juurde veetud külmakerkeohutust, tihendatud pinnasest ühe- või mitmekihiline rajatis maantee sõidutee ( katendi ) all. Muldkeha ise koosneb järgmistest elementidest: ●mulde alus ( taldmik ), ●mulde keha (nõlvadega), ●mulde ülemine osa , süvendi alus, ● süvendi nõlvad nõlvad, , ●pinnasevee viimarid, ●pinnasevee alandid, drenaa, ●geotehnilised tugi- või kaitserajatised ja tarindid,mis on ette nähtud

Mullpolustureen on   vastupidav   nii   puhtale   kui   ka   ̈ ̈ ̈ ̈ mereveele,   lammastikhappele,   leelistele,   alkoholidele   ja   loomsetele   ning   taimsetele   ̈ rasvadele, kuid ei ole vastupidav eetrile, kloororgaanilistele ainetele, tarpentinile, bensoolile,   ̈ ketoonidele, estritele jms. On polev koikides oma vormides. Poledes eritab vingugaasi ja palju   ̃ ̃ ̃ paksu   musta   suitsu.
Mõõdud on   250x123x65   ja  230x113x65mm. Tellised on tavalistest veidi laiemad, kuna šamottmüüritis laotakse väga õhukese  vuugiga.  Värvilt  on  nad  heledad  (kollakad).   Šamott­tellist  kasutatakse  kohtades,  kus  esinevad  väga kõrged temperatuurid (küttekollete sisevooder, tööstuslikud põletusahjud jne). Porotherm   kärgplokid  toodetakse   parima   kvaliteediga   savist.
Moondekivimid e. metamorfsed on moodustunud kõrgete temperatuuride ja rõhkude või ka keemiliselt aktiivsete gaaside ja vedelike tsirkulatsiooni tulemusena kivimikihtides, mille tulemusena on muutunud kivim esialgne koostis, struktuur.

Mörtideks nimetatakse peenteralisi ehitus-segusid, mis koosnevad sideainest, veest, peentäitematerjalist ja lisanditest (plastifikaatorist). Kasutatakse materjalide ühendamisel monoliidiks, pindade tasandamisel, pragude täitmisel jne. Klassifitseeritakse 1. tiheduse järgi tavaline raskemört ρo ≥ 1500....2200 kg/m3 (kvartsliiv) kerge ehitusmört ρo < 1500 kg/m3 (perliit jt. kerged täitematerjalid) 2. otstarbe järgi
Monteeritava tellingu - töölava paigaldamine koosneb järgmistest tööoperatsioonidest. 1. Aluste mahamärkimine ja paigaldamine 2. Vertikaalraamide paigaldamine 3. Diagonaalide ja pikitugedega vertikaalraamide fikseerimine 4. Tellingu laudise paigaldamine 5. Järgmise korruse vertikaalide paigaldamine 6. Kaitsepiirete postide paigaldamine 7. Kaitsepiirete paigaldamine 8. Laudisele äärepiirete paigaldamine 9. Redelite paigaldamine
Moment x - telje suhtes on purunemisel vaadeldakse liigsete deform-de alusel või integraalina väljenduv piirolukorda, mida võib voolupiiri saabumisega summa Sx =∫aydA. defineerida naiteks pingetes.Materjali voolama Pinnamomendi dA staatiline deformatsioonide alusel või hakkamisel pinge moment x telje suhtes voolupiiri saabumisega stabiliseerub ja saavutab nim.elemendi pindala pingetes.

Mõju ehitusele on min; 4)projekti ettenägematud -normeerimine, mis peab kindlustama plaanid muutused võivad ka fikseeritud hinda tõsta; ressursikulu normidega 5)ühikhindadel põhinev leping tõhendab kulutusi 124 Organiseeritud juhtimisfunktsioonid töömahtude mõõtmisel; 6)peatöövõtja on huvitatud Peavad looma juhtimisstruktuuri (sidemed), tagama odavate alltööettevõtjate kasutamisest.
Mullbetoon – väikese tihedusega, poorne, autoklaavitud toode, mille sideaineks on tsement või lubi-liiv. Mullbetoon sisaldab kuni 85% mahus ühtlaselt jaotatud poore, mille läbimõõt 0,3...2 mm. Tihedus alla 1800 kg/m3. Kipsplaat – kips on looduslikul toorainel baseeruv- või tööstuse kõrvalproduktina saadav ehitusmaterjal, mis töödeldakse tugeva kartongiga kaetud ehitusplaadiks.
Mahumuutused on tingitud temperatuuri kõikumistest, niiskussisalduse muutusest, karboniseerumisest põhjustatud kahanemisest ja teistest konstruktsioonis kasutatud materjalide omadustest. Kui betoonmüüritise elemendid on omavahel mördiga seinakonstruktsiooniks seotud, siis iga takistus, mis ei lase müüritisel vabalt kokku tõmbuda või paisuda, tekitab konstruktsioonisiseseid pingeid.

Mullpolüstüreen - isolatsioonmaterjalid. Mullpolüstüreen on vastupidav nii puhtale kui ka mereveele, lämmastikhappele, leelistele, alkoholidele ja loomsetele ning taimsetele rasvadele, kuid ei ole vastupidav eetrile, kloororgaanilistele ainetele, tärpentinile, bensoolile, ketoonidele, estritele jms. On põlev kõikides oma vormides. Põledes eritab vingugaasi ja palju paksu musta suitsu.
Mördijäägid esiküljelt on võimalik eemaldada liivapritsiga või käiaga lihvides - Kasutades ladumisel vanu kive vaheldumisi uutega, muutub müüritise vuukimise keerukamaks - Kivide paksuse erinevuse tõttu jääb horisontaalvuuk veidi laineline, tekitades mulje, et müür on vana, mitte äsjalood - Kui vuukimine on teostatud hoolikalt sulandub uus laotis vana müüriga, jättes tervikliku mulje.
Mullklaas - mulliklaasi kasutatakse terrassidel, katustel jne. Töötlemismetoodikaga kasutatakse lihvimist, poleerimist jne Karastatud klaas- sellega paranevad tugevusnäitajad, kasutatakse suurt tugevust nõudvates elementides, Lamineeritud klaas- valmsitatakse kahest või enam klaaslehest, tugevam võrreldes tavalise klaasiga, kasutatakse kohtades, kus klaasi purunemis oht on suur.

Mahumass on 50...100kg/m3 ja soojaerijuhtivus 0,06...0,08 W/m.C. (100C juures) 11. Paisutatud kivimid: Põhilised on vermikuliit ja perliit. Vermikuliit sisaldab palju keemiliselt seotud vett. Purustatakse 3...8mm tükkideks ja suunatakse ahju, kus teda kuumutatakse 800-1100C juures 2...5min. Vee aurustumise l vermikuliidi kihid eralduvad üksteisest ja terad paisuvad 15...30 korda.
Metallpeen - materjalidest tähtsamad on : • Naelad tehakse madala süsinikusisaldusega traadist, naelad võivad olla ümmargused või kandilised eritüübilistest naeltest tähtsamad on laiapealised papinaelad, peened sindlinaelad, vintnaelad, püstoli naelad jne. • Puidukruvid on kumer-, lame või kantpeaga, kruvid võivad olla kattekihita, kroomitud, tsingitud või fosfaaditud.
Mittekaitsvad katusekatted on klassita. Järgnevalt on esitatud mõned katusekatted, mida võib lugeda K1-klassi kuuluvaks: - kivikatus puitroovitisel, - plekk-katus puitroovitisel, - asbesttsementplaadid (eterniit) puitroovitisel, - bituumenmaterjalidest (ruberoidist) katusekate, millel on kruusapuiste (terasuurusega 5 – 30 mm) 1,5-kordse terasuuruse paksuse kihina, kuid mitte vähem kui 20 mm.

Makroelemendid - jämedamad alljaotised: vundament, karkass jne. Olenevalt kas töötatakse eelarve jämedamate või detailsemate jaotiste tasemel, jagatakse eelarvestamine mikro- ja makroeelarvestamiseks (esmalt makro siis mikro). variant 2 (Ehitusobjekt jaotatakse kõigepealt põhiosadeks ( nt. katus, vundament jne. Tavaliselt 10-15 elementi). Need põhiosad on makroelemendid.
M0ed on esimest järku paindemoment kandepiirseisundi koormuskombinatsioonis; ( ,t0) on lõplik roometegur; leitakse Eurokoodeks 2 jooniselt 3.1 või lisa B järgi.
Matkelaev e. turismilaev (ajakirjanduses ka läänepugejalik kruiisilaev, õigem oleks siis juba reisiristleja). Joonisel 1.11 kujutatud laeval on puhkajatele ja turistidele pakutavad teenused ülimal tasemel–avarad salongid, restoranid, ballisaalid, promenaaditekid e. jalutustekid, solaariumid, ujulad jne. Need laevad on kujunduselt e. disainilt pilkupüüdvad.

Mõlemad väited on pigem suhtelised: “osapoolte puudumine” tähendab ilmselt, et omanikul on täielik vastutus kõige kinnisvara kasutusperioodil tehtu ning selle tagajärgede eest; “odavus” tähendab aga esmajoones, et kõigi tegelike kulude üle omanik-haldur arvestust ei pea, mistõttu on raske anda objektiivselt võrreldavat hinnangut tegelikele kuludele.
Mõõtmiste tulemused on esitatud Tabel 6.2 ja Tabel 6.3. Mõõtmistulemused osutavad puudujääkidele puitkorterelamute helipidavuse osas sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a. määruse nr. 42: Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid ja Eesti standardi EVS 842 “Ehitiste heliisolatsiooninõuded.
Monteeritaval raudbetoonil on monoliitse ees järgmised eelised: *ehituskestvus lüheneb betooni kivistumise aja arvelt, *tööde kvaliteet tehases on enamasti kõrgem kui ehitusplatsil, *materjali kulu raketiste tegemiseks väheneb (tehases kasutatakse korduvkasutatavaid vorme), *monteeritavatele detilidele saab anda ökonoomsemat kuju (õõnespaneel, ribipaneel jne),

Millise sarikad on vabakandval viilkatusel? 12. Millised sarikad on toetatud viilkatusel? 13. Mis on toolvärk? 14. Nimeta puitkatuseid? (3) 15. Millega ühendatakse katuseplekid omavahel? 16. Millega kinnitatakse valtsplekkkatus roovide külge? 17. Milliste materjalidega kaetakse lamekatuseid? 18. Vihmavee süsteemi osad? 19. Katusekatete lisad (detailid).
Maksumuskontrolli tervik - süsteem ning selle olulisus projekteerijale Projekteerija vastutuse ehitusmaksumuse tagamise eest võiks sätestada järgmiselt: kui ehituse võistupakkumise käigus hinnaly madalaim pakkumine ületab 10% projekteerimislepings seatud ehitusmaksumuse limiidi, siis tellija nõudel peab ümberprojekteerimise tegema projekteerija omal kulul.
Millist tööd nimetatakse ohtlikuks tööks (loetelu)? Ohtlikuks tööks loetakse eelkõige töö: 1) millega võib kaasneda maanihe või vajumine pinnasesse, kusjuures õnnetusohtu suurendavad kasutatavad töömeetodid või keskkond, kus ehitusplats asub; 2) mille puhul ohustavad töötajate tervist bioloogilised ohutegurid või ohtlikud kemikaalid, sh

Materjali poorsus on väga väike ja ta katse käigus praktiliselt vett ei ima, kaalume proovikeha õhus, seejärel vees ning arvutame tema mahu ja tiheduse.
Maavarana kasutamine on tõkestatud mitme asjaoluga: - kütteväärtus väike (kõrge tuhasus) - püriidi (FeS2) sisaldus, mis laguneb põletusprotsessidel vääveloksiidseks gaasiks ning põhjustab atmosfäärisaastet - argilliidi väljastamine aherainena fosforiidi pealt puistangusse pääseb temasse õhuhapnik ning võib põhjustada kivimi isesüttimise.
Massiivsetel tellisseintel on rida puudusi: sein on raske, madalate hoonete juures pole kivide tugevus täielikult ära kasutatud, seina soojajuhtivus on suur jne. Tellise otstarbeka kasutamise mõttes on parem anda välisseintele selline konstruktsioon, kus seinale annavad tugevuse tellised, vajalik soojapidavus aga oleks tagatud soojapidavate materjalidega.

Maksete kinnipidamine - siis kui töö ei ole tehtud korrektselt, kvaliteetselt (sanktsioon). Tellijal on õigus protsenteerimisakt tagasi anda, kui see ei ole tõene (ehitaja saab raha hiljem, siis kui vaidlused on lahendatud). Akti ei saa mitte aktsepteerida täies ulatuses, vaid ainult ulatuses, mille kohta on pretensioon ehk Tellija vastuväide.
Moodultasandid on risttasandid, mille vahekaugus vastab moodulmõõtmetele; moodultasandite lõikejooni nimetatakse mooduljoonteks, mooduljoonte
Madelauto - madelauto koorma laadimiseks ja mahalaadimiseks on vaja täiendavaid masinaid. Masin iseseisvalt koormat maha ei kalla.

Massiivtellisseinad - NENDE EELISED JA PUUDUSED; SEINTE LADUMISEL, KASUTATVAD ERINEVAD SEOTISED ........................................................................................ 25 18. MITMEKIHILISED TELLISTEST VÄLISSEINAD ..................................................................... 26 19. MONTEERITAVAD RAUDBETOONSILLUSED.
Moodus on elektrotermiline töötlemine soojusega, mida saadakse elektrienergia muundamisel. Elektrit betooni soojendamise eesmärgil ei kasutata mitte ainult üksnes jahedamate ilmadega, vaid ka kuiva ja kuuma kliimaga, et vähendada betooni väljakuivamise ohtu. Eristatakse järgmisi elektrotermilisi töötlemise mooduseid:
Mzk - tüüpi katlad (toodud raamatus Katelseadmed) – vana tüüp, enam ei kasutata Spiraalse torusüsteemiga katlad – otsevoolukatlad, saab kiiresti auru (poole tunniga), 100kW-5MW, kasutegur 0,85-0,95, kasutatav gaasi, kerg- ja raskekütteõli peal PPK tüüpi katlad Claytoni katlad – ka Clayton toodab MZK-tüüpi

Mineraal - keemilise v füüsikalise omadustelt looduslik moodustis • Kivim- koosneb ühest või mitmest mieraalist • Looduskivim- on tekkinud looduses geoloogiliste protsesside käigus, kasutatakse ehitustle • Ehituskivi- välimuselt ja väljanägemiselt kõrge kvaliteediga looduslik kivim, mida kasutatakse ehitustel.
Mosaiikolaadid on väga väikesed, serva pikkusega 20.. .50 mm. Nad on glasuuritud või glasuurimata. Plaadid liimitakse esiküljega tugevale paberile või alumise küljega mingile võrgule. Mosaiikplaate turustatakse kuni I m2 suuruste vaipadena (vaipkeraamika). Kasutatakse neid põrandate ja välisseina paneelide katteks.
Mullilise ehk klassikalise keevkihi puhul peenemad ja kergemad osakesed kanduvad kihist välja ja võivad kolderuumist lahkuda lõpuni põlemata. Olukord on parem kui kandva kihi (liiva) erikaal on suurem kütuse erikaalust. Sel juhul on piisav kui keeb kandevkiht ja suuremad kütuseosakesed põlevad kandevkihi pinnal.

Magnetsepareerimine - peamine eesmärk on mineraalsetest materjalidest igasuguseid raua ühendeid sisaldavate osakeste eraldamine Kasut selleks võimaste elektromagnetitega varustatud elektromagnetseparaatoreid, milles separeeritav materjal lastakse läbi magnetvälja mis eraldab raua ühendeid sisaldavad terad mineraalsetest.
Mineraalseteks sideaineteks nimetatakse aineid, mis veega segatult vedel-sitketeks, taignataolisest olekust lähevad üle tahkesse olekusse füüsikalis-keemiliste protsesside toimel st. Kivistuvad Sellisesse mineraalse sideaine taignasse segatakse erineva terasuurusega täitematerjale, mis sideaine kivistumisel moodustavad monoliidi.
Mõhnastikud on enamasti metsaalad nõmme-, palumetsad (mänd, sarapuu, kadakas, pihlakas, mägiristik, kassikäpp, nurmnukk, hobumaran, hunditubakas jt). Mõhnastikke esineb kõrgustike äärealadel, kus mandrijää intensiivse sulamise perioodil jääserv pikemat aega peatus ning sulaveed kuhjasid kokku settekuhikuid.

Maakivist – 500 mm Looduskivist postvundament – 600x600 mm Kivikbetoonist postvundament – 400x400 mm Betoonist lintvundament – 150...200 mm Betoonist keldrisein kui keldri põrand on < 1 m allapool maapinda – 250...300 mm Betoonist keldrisein kui keldri põrand on > 1 m allpool maapinda – 400...500 mm
Mullbetoonide survetugevus on 2,5...20 N/ruutmillimeetrit. Mulletoonid koosnevad sideainest, peenliivast (enamasti jahvatatud), veest ja mullatekitavast lisandist. Poorse struktuuri tekitamise viisi järgi jagunevad mulletoonid vaht-ja gaasbetooniks. Vahtbetooni valmistamisel segatakse ühes segistis kokku sideaine, peenliiv ja
Maapinnani on mx ½ ruumi kõrgusest L.alusele nõuted: Seinad liigitakse: r/betoonpadi. See tagab koormuse ühtlasema ülekandmise 2-keldrikorrus-korruse põrandast maapinnani -olema vähe ja ühtlaselt kokkusurutavad, mis tagab hoonete -materjali järgi- loodus- ja tehiskivist, puidust kivikonstruktsioonile.

Mahukahanemise arenemine on seotud betooni struktuuri ajaliste muutustega (kapilaarnähtu- sed, tsementkivi väljakuivamine, geeli tihenemine ja kristallvõre tugevnemine). Mahukaha- nemist soodustavad: suur tsemendi hulk betoonis; suur vesitsementtegur; peene täitematerjali suhteliselt suur osakaal; kuiv kasutuskeskkond.
Müüritis on ideaalne väiksemate majade kandeseinteks; • Omab häid võimalusi seina täiendavaks armeerimiseks ilma välisilmet muutmata; • Pigmentide kasutamine tootmisprotsessis annab võimaluse valida sobiv värvitoon; • Otseses kokkupuutes kuumade suitsugaaside ja tulega ei ole soovitav kasutada.
Mahupüsivus on materjali omadus säilitada peale valmistamist ekspluatatsiooni tingimustes oma geomeetriline kuju ja ruumala ning mitte praguneda tema sees toimuvate reaktsioonide või pingete tõttu Mahumuutusi põhjustavad: • temperatuuri muutumine • niiskuse muutumine • ja ka materjalis toimuvad

Mehaaniline töötlemine on ette nähtud selleks, et anda materjalile nõutavad mõõtmed ja kuju (saagimine, hööveldamine, avade puurimine poltide ja konksude jaoks jne). Mehaanilise töötlemise teostamine enne materjali immutamist suurendab immutatud puiduekspluatatsiooni aega ja alandab immutusaine kulu.
Massi ettevalmistamisel on vaja järgida kahte põhiprintsiipi: 1. Savi kui loodusliku mineraalide kogumi struktuuri lõhkumine 2. Savimassi vajalikku vormimisniiskuse saavutamist Kaevandatud ja võõrkehadest (metallitükid ja ms.) savi purustatakse tavaliselt desintegraator- või hambuliste valtside abil.
Metsatee on seaduses tähenduses riigi omandisse jäetud maal paiknev valdavalt riigimetsa majandamiseks kasutatav tee. Metsateed või kasutada igaüks juhul, kui riigimetsa majandamis korraldav isiku või riigiasutus ei ole metsateed või selle osa sulgenud või metsateel liiklust piiranud.

Maakataster on andmekogu, mis koosneb maaregistrist koos katastrikaartidega ja katastriarhiivist. Maakatastri pidamise eesmärk on registreerida maa väärtust, looduslikku seisundit ja kasutust kajastavat infot ning tagada informatsiooni kvaliteet, säilimine ja avalikkusele kättesaadavus.
Mitmetasandiline on Eesti ehituskulude liigitus (kulude projekteerida.2)Projekteerimise staadium.
Mullpolüstüreen on vastupidav nii puhtale kui ka mereveele, lämmastikhappele, leelistele, alkoholidele ja loomsetele ning taimsetele rasvadele, kuid ei ole vastupidav eetrile, kloororgaanilistele ainetele, tärpentinile, bensoolile, ketoonidele, estritele jms. On põlev kõikides oma vormides.

Malm on habras. Lisandid S ja P murendavad vastavalt kuuma ja külma malmi haprust.
Mullkeraamika - toodetakse mullilise struktuuriga savidest, treeplitest ja diatomiitidest.
Mootori formulaaris on antud mootori töötamise keelatud pöörete diapasoon , kus võib tekkida omavõnkumise ja sundvõnkumise resonants. Mida lühem ja jäikam on võlliliin, seda väiksem on võimalus resonantsi tekkimiseks. Ohtike võngete summutamiseks kasutatakse võlliliinil demfereid.

Madalvundamendid e. jaotusvundamendid − lintvundament – seinte või postide all, ristuvad lindid − üksikvundament – toetab üksikut ehitise osa − plaatvundament – lausvundament kogu hoone all, kasutatakse suure koormusega ja suhteliselt nõrgale pinnasele rajatud ehitise korral
Monteeritaval raudbetoonil on monoliitse ees järgmised eelised: • ehituskestvus lüheneb betooni kivistumise aja arvelt, • tööde kvaliteet tehases on enamasti kõrgem kui ehitusplatsil, • materjali kulu raketiste tegemiseks väheneb (tehases kasutatakse korduvkasutatavaid vorme), 05.05.2014
Mikrotunnel – tööpõhimõte: 3 m pikkuses kestas on hüdromootoriga ringiaetav frees, mis purustab pinnase ja selles leiduvad kivid, segab massi tema taga olevas tühemikus veega pulbiks ja see pumbatakse töötsoonist välja konteineritesse, kus toimub vee eemaldamine pinnasest.

Missuguste tee - elementide vähimad väärtused tulenevad nähtavustingimustest - Plaanikõvera ja püstkõvera raadius Milline on maantee lubatud minimaalne pikikalle? Maksimaalne? alati, kui on võimalik, tuleks kasutada pikikaldeid 0,5–3%, pikikalded alla 0,3% ei ole soovitatavad.
Miinimumnõuded on olemasolevate ja ehitatavate hoonete summaarse energiatarbimise piirmäärad, lähtudes hoonete kasutamise otstarbest ja arvestades nende tehnilisi näitajaid, või tehnosüsteemidele esitatavad nõuded, et mõõta nende efektiivsuse ja toimimisega seotud näitajaid.)
Mpa – tes.Mörte võib ka värvilisi kive,mida nominaalmõõdud iseloomustada ka kasut hoonete 0,2x0,3x0,6 m.Eestis kaalusuhtega,nt kasut 1:1:5(tsem:lubi:liiv).Mördi 2 omadused: *tugevus võib olla max 8% sideaine Nõue on, et kivide ülekate *nakkuvus kividega kaalust.

Mahumass on materjali mahuühiku mass looduslikus olekus(koos pooridega) valem φ=G/V => näitab aine massi suhet materjali ruumalasse (g/cm3); klaasvill 30-50 kg/m3, puit 400-600, p.tsement 1200-1300, teras 7850 2. soojuhtivus on materjali omadus juhtida soojust läbi enda.
Mitleks on vqia teadaehitusnaterjalideabsolurtsettihedust,tii€dustja poorsust? 2, Millird ehitusmatedalide omadused soltuvadrcnde absoluutsest lihedusest, tihedusestvoi poo$usesPTuuakoohe€tseidnefteidmakrjali omaduste s6ltuwse kohta absolurtsest tihedus€st poolsusest.
Mõõdud on toodud millimeetrites (paksus x laius x pikkus) ja kehtivad niiskusel 20%. Kui puitmaterjali niiskus sellest erineb, tehakse mõõduparandus selliselt, et niiskuse suurenedes või langedes 5% võrra suurendatakse või vähendatakse saematerjali mõõtu 1% võrra.

Majades on tervislik mikrokliima ja neis elamine on energiasäästlik (seinte soojajuhtivusteguri U-väärtus on ainult 0,19 W/m²K, nõutud U-arv on kuni 0,25), need majad vastavad juba praegu uuest aastast kehtimahakkavatele energiatõhususe ja energiamärgise nõuetele.
Maksumuskontrolli tervik - süsteem ning selle kasutamise eesmärgid ehituses Maksumuskontroll tähendab: •projekti tööde käigu pidevat jälgimist projekti elutsükli kõigis faasides eesmärgiga õigeaegselt välja selgitada need muudatused, mis võivad oluliselt mõjutada projekti
Müratõkke - elemendid, müratõkked, Roadservice OÜ müratõkke-elemendid5346 0384 müraseinad 650 6411 roadservice@roadservice.ee müratõkkeseinte AS Teede REV-2 Viljar Nurme 5016476 viljar@trev2.ee ehitus müratõkkeseinte Ruukki Products AS Olgert Oras 5231331 olgert.

Maantee klassid on : 1. Kiirtee 2. I KLASSI MAANTEE 3. II klassi maantee 4. III klassi maantee 5. IV klassi maantee 6. V klassi maantee 1.Kiirtee on sellel lubatud kiirusel vastava kattega maantee mootorsõidukite liiklemiseks, mis ei teeninda vahetult teega piirnevaid alasid.
Mingis pinnasekihis on enne vundamendi ehitamist pinge σ´gz. Normaalselt tihenenud pinnasel σ´gz = σ´p ja igasugusel pinge suurenemisel vundamendist tuleneva koormuse mõjul toimub pinnase poorsuse vähenemine (ja seega ka vajumine) kopmressioonikõvera järsema osa järgi.
Montaazitöödel 25 - 50m. Sültuvalt noole ulatusest muutub kraana tõstejõud.

Märgatava on tuharikaste kütuste näiteks turpabriketi tunduvalt täielikum põlemine restkoldes. Restkolde peamiseks põhjuseks ehitamisel on pottseppade nõrk põletamisteooria tundmine (loe: laiskus), ning püüda ahju üles laduda võimalikult väikse töömahuga.
Määratletud on sisselõike sügavus ja nihkepinna pikkus. Võib puruneda mitut viisi: suubuva elemendi ots survele; ”alumine” element muljumisele; võib lahti lüüa ”alumise” elemendi küljest killu (selle kohta oli mul konspektis kuskil ka paar joonist) jne.
Meetodiks on vajalikud järgmised lähteandmed: betoonisegu soovitav mark ja plastilisus; kasutatava tsemendi mark, mahukaal ja erikaal; kasutatava liiva ja killustiku (või kruusa) erikaal ja mahukaal ning minimaalne normidekohane tsemendi hulk 1 m3 betooni kohta.

Mehhaanilised rammid on enamasti paigaldatud ühekopalistele tross-plokk sidestusega ekskavaatoritele, mille noole külge kinnitatakse rammipuki juhtmast, mis on varustatud langeva raskuse e löökuri juhtpindadega, ning on seadistatav etteantud asendisse reguleeritava toega.
Majavamm on tunginud suures ulatuses paekivivundamendi vuukide sisse ning selle eemaldamine on ränk ja ebaefektiivne töö, kui sellega ei kaasne vundamendi lahtikaevamist väljastpoolt (vasakul). Tähelepanuväärne on majaomanike hoolimatus akende vahetamisel.
Meridiaanide koonduvus on ida suunas positiivne ja lääne suunas negatiivne, st kui sihtpunkt T ja seisupunkt K geograafiliste pikkuste vahe dL on positiivne, siis on ka meridiaanide koonduvus positiivne, ja kui see vahe on neg., siis on ka meridiaanide koonduvus negatiivne.

Mp fr on mõeldud puidu jt. teiste poorsete materjalide ja pindade (kangas, papp, paber jms.) kompleksseks kaitseks süttimise, põlemise, leegi leviku, mädanemise, kõdunemise, sine jm. bakteriaalsete kahjustuste vastu nii siseruumides kui välitingimustes.
Muda on pinnaseliik, mis on moodustunud veekogus koheva peeneteralise settena, milles toimuvad mikrobioloogilised protsessid ja orgaanilise aine sisaldus on üle 6%. Mineraalse koostisosa valdava fraktsiooni järgi eristataske: liivmuda, möllmuda, savimuda.
Müüri ladumisel on vaja paigaldada ja ümber paigutada suundnööri, anda ette telliseid ja laotada mörti, laduda telliseid pind- ja täidisridadesse, vajaduse korral raiuda ja tahuda telliseid, vuukida vuuke puhasvuukmüüritise ladumisel ja kontrollida lao õigsust.

Montaažiprotsess - konstruktsiooni haaramine, konstruktsiooni tõstmine,paigaldamine tugedele või vuukidesse, rihtimine, ajutine ja lõplik kinnitamine. 21. Millised on ehitusel peamiselt kasutatavad tostemehhanismid? Tooge ̃ vahemalt 3 naidet koos lühikirjeldusega.
Mõõtmismeetod – kui töömahtu on võimalik mõõta, siis saadakse see projekt kas otsese mõõteväärtustega või joonisel olevate mõõtmisväärtuste kaudu tehes teatud aritmeetilisi tehteid. Mõõtväärtusi mõõdetakse eelarvestamise meetodi juhendi alusel.
Mahuloetelus nimetatakse eraldi ära talade jooksva meetri mahud; 7. Libsevate raketise tööde puhul näidatakse ära betoneeritava konstruktsiooni ristlõike pindala, konstruktsioonipaksused, libisemise kogukõrgus, avauste ja kinnitusdetailide liik ja maht jne.

Metallpeen - mat.-st tähtsamad on: -naelad tehakse madala süsiniku sisaldusega traadist,võivad olla ümmargused või kandilised,ermõõtu jne. -puidukruvid on kumer-,lame-või kantpeaga,võivad olla kattekihita ,kroomitud,tsingitud. -eriotstarbelised kruvid.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Moondekivimid –  Tardmoondekivimid, kihiline struktuur. *Marmor ­ kõige ilusam, hinnatum, hästi töödeldav, põrandale,  tööpindadele (u. 7 mm plaadid). Saab happega krobeliseks töödelda. *Norras kildkivi, kaljukivi. Vee imavus 0,14 – 0,28 %. 35 – 54 % kvartsi  (sillerdavus). Firma MENDHI AS * Igikivi –settemoondekivim. 90 – 95 % kvartsiiti. Vee imavus alla 0,17 %.  Kõvadus 7 Mohsi skaalal.
Mullbetoon - väikese tihedusega, poorne, autoklaavitud toode, mille sideaineks on tsement või lubi-liiv. Mullbetoon sisaldab kuni 85% mahus ühtlaselt jaotatud poore, mille läbimõõt 0,3...2 mm. Tihedus alla 1800 kg/m3. 2.2 Ebakorrapärase kujuga materjalid

Massiivsed –  intrusiivsed (süvakivimid) – GRANIIT.  Tiheda ja  tugeva struktuuriga. Tekkisid magma hangumisel tugeva surve  all.  2. Purdsed – efrusiivsed (purskekivimid) ­ BASALT o Sõmerad – PIMSS o Tsementeerunud – TUFF
Monoliitne karkass on ehitusel kohapeal ehitatud monoliitse R/betoonkarkassiga. Võivad olla lahenatud mitmet viisi: postplaadiga- kus tasapinnaline monoliidne lagi toetub otse postide otstele või ülaosas saienenud postidele (kapiiteelidele); Ja ribiline vahelagi.
Masinate ülesanne on puhastada ehitusplats puudest, võsast, kändudest, puude- ja põõsaste juurtest ning pinnases leiduvatest suurematest kividest, mis takistavad kaevamis-transportimis- ja kaevamismasinate efektiivset tööd või vigastada nende tööorganeid.

Mördi koostis on liimaine, peenliiv, plastifikaator ja vesi.
Mõõte - ja arvutustulemuste kokkulangevust kontrolliti temperatuuriindeksite võrdlemise abil (vt. Joonis 3.7). Arvutuslikud suurused leiti erinevate piirete tüüpide kaupa, samuti termografeeriti erinevat tüüpi välispiirdeid ja nende liitekohti.
Meetodeid on mitmeid. Seda tüüpi luugikatted võivad olla kohalt tõstetud ka nende endi koosseisus olevate tungraudadega. Kaaned tõstetakse tungraudadega pesadest välja, asetatakse ratastele ja sõidutatakse kõrval paikneva kaanesektsiooni peale.

Moonde EHK METAMORFSED KIVIMID 2.3 Looduskivimite tekkimine Algselt magma  tardkivimid (kristalliseerumine)murenemine settiminekivistumine(settekivimid taimsed ja loomsete lisaainetega)  moone  moondekivimid(sulamine)tagasi magmaks
Mõõtühikuks on soojaerijuhtivus  (W/mK), mis näitab soojusenergia hulka, mis voolab läbi materjali kuubi, serva pikkusega 1m, 1t jooksul, kui temperatuuride vahe kuubi vastaspindadel on 10C. Materjali soojajuhtivus sõltub peamiselt tema poorsusest.
Malmides on süsiniku tunduvalt rohkem . Värvilistes metallides kasutatakse ehitusel kõige rohkem vaske ja alumiiniumi, vähemal määral niklit, tsinki, seatina, kroomi jne. Sulamitest on ehitusel enamkasutatavad pronks, messing ja duralumiinium.

Millises kivimis on kvartsiidisisaldus 90-95%? IGIKIVIS on kvartsiidisisaldus kuni 95% (see annab talle sillerduse). 13. Kuidas töödeldakse looduskivisid? Murdumine, purustamine, kloppimine, tagumine, saagimine, hööveldamine, lihvimine ja poleerimine.
Muinsuskaitseameti põhiülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelvalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, kultuurimälestiste riikliku registri pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja lubade väljastamine.
Mõõdu – sulamistemperatuuri t°s (°C ) järgi: 1) tulekindlateks (fire-proof ) t°s > 1580°C, 2) raskelt sulavad (hard smelt) t°s = 1350...1580 °C, 3) kergelt sulavad t°s < 1350 °C. Tulekindlate materjalide gruppi kuuluvad: a) taval.

Magnesiaal - raudasisaldavatest mineraalidest on tuntud pürokseenid: 2.4.2.3.Alumiiniumoksiidi sisaldavad mineraalid 2.4.2.5.Vulkaaniline klaas 2.5.Looduskivide tootmine ja kasutamine 2.5.1.Tootmine lahtistest karjääridest või kaevandustest.
Mater - toruläbiviigud jms. Hüdroisolatsioonimastiks jalide ning tarindite vahele tuleb tingimata jätta kantakse pintsli või rulliga 10 cm laiuselt nurga • Hüdroisolatsiooni ülespöörete ülaservad ja elastsed deformatsioonivuugid.
Murukatus – koosneb vähemalt kolmest kihist: hüdroisolatsioon, drenaažikiht, kasvupinnas, murukatuse võib teha pööratud katusena, kui ka tavalise katusena, st. et hüdroisolatsioon võib olla nii soojustuse all, kui ka soojustuse peal.

Mitteprofessionaalse lõikamisega - lõigates kas liiga kõrgelt, jättes maha rookõrre kõige tugevama alumise osa või lõigates nüri vahendiga - lõhkudes ära rookõrre otsad, mis lähevad katuse tegemise käigus veel rohkem lõhki ja hakkavad niiskust koguma.
Mittepõlevad - ei sütti, ei põle, ei sõestu ega hõõgu iseseisvalt (looduslikud ja tehiskivi, mineraalsed kivimaterjalid ning metallid). Osa neist jääb pärast tulekahju praktiliselt kasutuskõlbeliseks osa aga muutuvad kasutusklõbmatuks.
Mobiilne tornkraana on kiire ja odav valikuvõimalus suurele, eraldi objektile transorditava lisaraskuste ja ristiknoole jätkusid vajavale autokraanale, kui teostatakse näiteks katusele tõstmisi kahe kortermaja vahelt linnaoludes ja ruumi on vähe.

Mahumass - Puisteolukorras on 1200-1300kg/m3 ,tihetaks vajunult kuni 1600kg/m3.Erimass on 3,05-3,15 g/cm3. • Tugevusklass-Proovikeha mõõtudega 4x4x16 cm.Tsemendi ja liiva kaaluline vahekord 1:3.Vett võetakse ca 50% tsemendi hulgast.
Mört on sobivalt sitke kui tellist paigldades pressib vuukidest välja veidi ülemäärast mörti. See väljapressitud mört ei tohi kohe katkeda ega müürile valguda vaid tuleb müürikelluga ära kaapida tellist mitte määrides.
Mehhaaniline väljatõmbe - ventilatsioon (väljatõmbe-ventilaator) on planeeritud esimese korruse dusi- ja tualettruumi ning teise korruse duŝiruumi. Kööki paigaldatakse rasvafiltriga köögikubu, mis on ühendatud väljaimeva katusventilaatoriga.

Munga - kivi 0,17/0, 0,17 2 Plus 0,25/0, 3 Nunna 0,19/0, 0,12/0, 0,11/0, 0,2 23 13 12 Nunna antiik 0,33 Nunna+ 0,33/0, 41 Kehra kivi 0,3/0,3 7 Kehra klassik 0,24/0, 29 Kehra mosaiik 8,5/10, 3* Kehra murukivi 1,9/2,3 8 Mõisakivi ***
Mikser - tüüpi segistites) 4. Segamisvõlli pöörlemissageduselt a) aeglasekäigulised (25..35 p/min) b) kiirekäigulised (500..600 p/min) 9. Betooni transportimiseks suuremate vahemaade taha kasutatavad masinad, nende kirjeldus.
Maalritööd - pindade ettevalmistamine lõppviimistluseks, värvi pealekandmine või pihustamine, pindade lakkimine, ruumide seinte ja lagede katmine tapeedi või tekstiiliga, mõõtmine ja kleepimine, puidukaitsevahendite pealekandmine

Minimaalne paksus on 15 cm, kuid parem oleks 20 või 25 cm, saepurust soojustuse paksus võiks olla 25 ... 30 cm. Soojustuskiht peab olema pidev, seda ei tohi läbida mingid suurema soojajuhtivusega detailid - kivist või betoonist hooneosad.
Makseluba - antakse tellija poolt, kui protsenteerimisakt on tõene (usaldusväärne). Kontrollitakse protsenteerimisakti tõepärasust – ajakulu (näiteks 3 päeva), mis nähakse lepingus ette, töövõtja saab raha hiljem kätte.
Maksete tegemine – lepingus tuleks selgelt fikseerida kuidas, millal ja mille alusel toimub tööde eest tasumine. Üldiselt on kombeks, et iga kuu lõpus hinnatakse ära tehtud töö ja selle maksumus, mis kinnitatakse kahepoolse aktiga.

Mulliline ehk traditsiooniline keevkiht Keevkiht on võimalikult ühtlase tüki suurusega peeneteralise materjali kiht, milles materjaliosakesed hõljuvad kihist läbijuhitava keskkonna (katla puhul õhu) kineetilise energia mõjul.
Mänd on oma kõrgest vaigusisaldusest tingitud pika kestvus-ea tõttu alati olnud peamiseks ehituspuuks. Männilauad ja -plangud olid peamiseks uste, sängide, pinkide, laudade, kirstude, kangaspuude raamistiku jms materjaliks.
Many sub - principles for each top level principle and structured it into a simple tool called “The Lean Wheel”. Its idea is to simplify and organize lean principles into a format that it is easily understandable by everybody.

Materjali voolik on standard variandil 1/2", võib kasutada ka 5/8 "; Vooliku standardpikkus 11 meetrit (on võimalik ühendada 18 m pikkuse voolikuga). Pumba maksimaalne rõhk 110- 160 bar; Püstoli otsikud max. 0,095" Jõudlus 12 l/min.
Montaazi kiirus on vähemalt kakskorda suurem kui õõnespaneelidel, kuna elemendi standardlaius on 2,4 m, võimaldades paika tõsta vähemalt 100 - 120 m2/h. Sõltuvalt ehitise iseärasustest on võimalikud erinevad toetamise variandid.
Makseasutus - Riiklik asutus, mille EL liikmesriik on määranud selleks, et kinnitada kuludeklaratsiooniga struktuuritoetusest tehtud kulud ning taotleda Euroopa Komisjonilt EL struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendeid.

Med1 - esimest järku arvutuslik paindemoment; NEd - arvutuslik pikijõud; ei - geomeetrilise konstruktsioonihälbe põhjustatud lisaekstsentrilisus; e2 - elemendi deformeerumise põhjustatud teist järku ekstsentrilisus.
Mahumass on piirides 400… omakaalu ja = cH2sqrt(G/EI 1-1)kus 700 kg/m3. Plokid tuulekoormusega. G - korstna jooksva meetri toodetakse üldiselt Survetsooni Ac pindala kaal alumises lõikes, I 1-1 - autoklaavse menetlusega.
Montaažipukk - kraana tõstevõime on 100meetrise silde ja konksu 50meetrise tõstekõrguse korral kuni 200 t, laevaehituses rakendatavate pukkkraanade tõstevõime on kuni 800 t. Masslasti laadimiseks kasutatakse laadimissilda.

Munthe stiil on täiesti tasapinnaline, inimeste, loomade ja esemete siluette on kujutatud väga tinglike, üldistatud ja nurgeliste kontuuridega ning laktoonidega. Soome sattus 19. sajandi lõpul jõhkra venestamise surve alla.
Modifitseeritud bituumenid - kummibituumen - SBS; • Vaigud - kuumutamisel vedelduvad (10-15%) ja väga elastne; vananeb aeglaselt; säilitab venivuse ka mittevedelduvad (5-10%) külmalt (talvel hästi kautatav); kasutatakse katusekattena.
Mdf - i võib pressida kas akna- või ukselengidele, põrandaliistudele või mitmeotstarbelistele dekoratiivliistudele sobivasse profiili. Oma tugevusomadustelt ei ole MDF eriti hea ning niiskudes kaotab ta oma

Mdf - i pind on küllaltki tasane ning selle katmine värviga või spooniga on küllalt hõlbus. Kuna plaat on väga tihe, on teda võimalik väga puhtalt saagida ning töödelda analoogiliselt massiivpuiduga.
Määrata tee - ehituse, -remondi ja hooldekulud, vajalikud, kuid ülesandes puuduvad suurused võib ise valida; 2. Arvutada liikluskulud; 3. Prognoosida D liiklusõnnetuste kulud; 4. Esitada järeldused ja põhjendada.
Miks maailm on värviline ja miks inimene paljud asjad, mis aslgul värvilised ei olegi, ise üle värvib, siis jõuame äranägemisele, et meil jääksid paljud asjad teadmata ja tegemata kui värvid meid ei aitaks.

Mõõduks on paisumine. Katsetamiseks valmistatakse normaalkonsistentsest taignast silindrid (h=3cm, ø 3cm), mida hoitakse niiskes 24 tundi, keedetakse ja mille paisumist mõõdetakse nn. Le Chatelier seadme abil.
Müüritis on tulekindel Betoon-õõnesplokkidest seinad Kasutatakse nii välis- kui ka siseseinte ehitamiseks On võimalik ehitada õhemaid seinu võrreldes teiste väikeplokkidega , tänu kõrgele survetugevusele.
Mehaaniline ramm on kuni 3000 kg massiga malmvaland, mis liigub rammipuki juhtpindadel. Rammi löögiosa (ramminui) kinnitatakse tõstetrossi külge, mis läheb üle ramminoole ploki ja on keritud hõõrdvintsi trumlile.

Materjalide soojuserijuhtivused on toodud Tabel 6.2. Liitekohta genereeritud võrgustiku abil arvutati soojusvool tarindite liitekohtade kaudu, arvestades erinevate materjalide omadusi ning materjalide paiknemist nendes liitekohtades.
Mõõdud on 250 x 85 x 65 ( tavalisest tellisest kitsam). Nad kuuluvad auktelliste hulka (et vooder tuleks kergem). Kui viimistlustelliseid laotakse seinaga kokku, siis vooderdustellised moodustavad eraldi kihi.
Märgumisel on tunduvalt tähtsam, kui ruttu vill peale vea likvideerimist välja kuivab, vastasel korral ta soojust ei pea. Väljakuivamine saab tekkida jällegi vaid tõhusa ja toimiva tuulutusskeemi olemasolul.

Massiivtellisseinad - nende eelised ja puudused; seinte ladumisel, kasutatvad erinevad seotised Struktuuri järgi liigitatakse tellisseinad: o massiivseinad o kergseinad Massiivseinad laotakse kogu mahus vaid tellistest.
Membraan - pneumokamber. Eelised on sujuv lülitus, võimalus energia akumuleerimiseks resiivrisse, madalamad tugevusnõuded elementidele ja tihenditele, lihtsam hooldada, lekkimise korral ei saasta keskkonda.
Märjad ruumid on kõik kaetud keraamiliste plaatidega (pesemis-, kuivatus-triikimisruumid, köök, sanitaarsõlm, WCd ja duširuumid). Ülejäänud ruumide seinad on pahteldatud ja värvitud ning laed on värvitud.

Mereohutuse seisukohalt on õige võlliliini ja dedvudseadmete ekspluatatsioon eriti tähtis. Laeva mõõtmete ja energeetika seadmete võimsuse suurenemisega kaasneb laeva dedvudseametele suurem hüdrodünaamiline koormus.
Metall - karkassseinad Lk9,10 • Kipsplaatide hinnad Lk 10,11,12,13 • Kipsplaatide paigaldus puitkarkassile Lk 14 • Kipsplaatide paigaldus metallkarkassile Lk 15 • Kakrassitangid Lk16 Gyproc plaadid
Mõõtmis - ja arvutustulemuste erinevas hajuvuses, vt. Joonis 8.5. Arvutustulemused saadi kuu aja jooksul püsiva kasutusprofiiliga, kui tegelikkuses oli hoone kasutus iga päev kindlasti mõnevõrra erinev.

Mördisegistid on reeglina sundtoimelised segistid, sest mördi komponentide hulka võib kuuluda ka pastataolised materjalid mille ühtlaseks jaotamiseks üle segu massi tuleb neid segamise protsessis hõõrutada.
Materjali nimetus – üldine geraamika - kuiva proovikeha mass õhus ilma parafiinita G = 39,4 [g]; - parafiiniga kaetud proovikeha mass õhus G 1= 40,3 [g]; - parafiiniga kaetud keha mass vedelikus G 2= 22,16 [g];
Muinsuskaitse - või miljööaladel ning mille puhul, lähtuvalt kehtestatud kaitserežiimist, ei ole paljudel juhtudel võimalik rakendada kõiki nende ehitiste energiatõhustuse tõstmiseks vajalikke meetmeid.

Muldkeha veerežiim – Muldkehas asuva niiskuse hulk sõltub sademete hulgast, ümbritsevast loodusest, veeaurust, seotud veest, kapillaartõusust, äravoolust, aurustumisest ja vee imbumisest alumistesse kihtidesse.
Musterklaase on erinevates toonides ja paksustes ([12]Joonis 1. Musterklaas [12]). Üldjuhul on klaasi paksus 4 mm, kuid on ka sorte, mille paksus ulatub 10 mm-ni. Musterklaase saab lõigata, lihvida, puurida.
Müra vähendamine on suhteliselt odav kui ette planeerida; see nõuab vaid natuke leidlikkust ja kulusid, et kujundada müra allikas, see nõuab tingimuste arvestamist ja väikseid kulutusi, et kujundada helilaine.

Mahukahanemine on paika lahendaja enda poolt, mittelineaarne, kuna müüritis seda suurem,mida suurem on survet tähistatakse enamasti ei ole elastne keha(HOOK`I vee hulk ja mida rohkem on positiivse märgiga.
Mullbetoon on väikese tihedusega, väga poorne, autoklaavitud toode, mille sideaineks on tsement või lubi-liiv. Mullbetoon sisaldab kuni 85% mahus ühtlaselt jaotatud poore, mille läbimõõt 0,3...2 mm.
Mõõteperiood - 0,2…-5,6°C -6,9…-14,4°C -9,2…-5,5°C 12,6…15,6°C 20,6…23,4°C 17,5…19,6°C Paljuaastane -4,6..+0,3°C -2,4…-7,6°C -3,3…-7,4°C 13,3…15,6°C 15,9…17,2°C 14,6…16,6°C

Mördi segistid on harilikult väiksemad kui betooni segistid (trumli maht 50…500l, tehastes ka suuremad). Mördi valmistamine koosneb 3 operatsioonist: materjalide ettevalmistamine, doseerimine ja segamine.
Masinatel on pideva toimega mitmekopaline või kraapkett- tööseade, mis ühe töökäiguga kaevavad vajaliku sügavuse ning ristlõike kujuga kaeviku ning teisaldavad väljakaevatud pinnase kõrvale.
Mehhaanilised töötlused - saavutatakse siledusaste, milel puhul vesi pinnale ei kogune, vaid vooalb ära • Kemikaalilised töötlused- immutaktakse kivimeid ainetega, mis sulgevad veega kokku puutudes kivi poorid.

Mineraalvilla omapära on see, et tal on väga hea kuumataluvus, sest kiud on tehtud mittesüttivast ainest, seejuures on soovistuslik kasutada klaas- ja kivivilla –200C juures ja tehnilisi vilalsid -700 juures.
Masskuivatatult v - katsekeharuumala Tootepa*ii v€€imavus a1'!'utatakse ku aritmeetilinekeskminenelja pmovikehaveeirnavusest Meie katsetasime EPS-i veeimavustkahepmovikehaga "i'g XPS-i ilhe proovikehaga.
Minimaalne soojushulk on täiesti arvutatav, kuna betoon kivineb kahe soojusallika arvelt: segu eelsoojendamisest ja kivinemisprotsessis tsemenditaigna eksotermilise reaktsiooni tagajärjel eralduvast soojusest.

Mittepõlevad - ei sütti, ei põle, ei söestu ega hõõgu iseseisvalt 2. Raskelt põlevad, 3. Põlevad (combustible) on kõik orgaanilised materjalid kui nad pole immutatud 1.5.3.17.Termiline püsivus.
Multipurpose e. mitmeotstarbelised laevad; – spetsialiseeritud segalastilaevad; – puistlastilaevad e. balkerid; – konteinerilaevad; – horisontaallastimisega e. veeremiveo laevad e. RO-RO-laevad.
Maksumuse seisukohalt on oluline tähele panna, et taoliste tüüpdetailide tootmine kiirendab tööde programmi täitmist, kuna nende konstruktsioonide tootmist saab korraldada paralleelselt töödega platsil.

Mört - kivistub nii õhus võivad vaheldumisi olla agressiivsus.Mördi võime kui vee all.Kivinemine kivikihid, isolatsioon, hoida vett on tähtis tugevuse toimub kiiresti ja lõplik soojustus.
Mahukahanemis - pragude tekkimist soodustab ka ebaühtlane temperatuurijaotus konstruktsiooni piires betooni termilisel töötlemisel (valmistamise ajal kuumutatud konstruktsiooni ei või kiiresti maha
Majandusarvutused on tehtud nii praeguse energiahinna alusel kui ka olukorras, kus energia hind kerkib 5% või 10% aastas võrreldes aastaga 2011 ning kui energiahind kerkib 5% eelneva aastaga võrreldes.

Majandusmehhanism on majandusliku ergutamise süsteem, mis peab mõjutama süsteemi elemente (subjekte) vastu võtma süsteemile kasulikke otsuseid. Toimub süsteemi elementide (subjektide) aktiveerimine.
Maksetega viivitamine - Tellija poolne hoolimatus, ebakorrektsus (ehitaja saab sanktsioneerida). Kui lepingus on kokku lepitud viivis rahalise kohustuse täitmisega viivitamise eest rakendatakse seda viivist.
Mahasõidunurgad – määravad, millise kaldega kaldpinnale võib masin horisontaalselt pinnalt peale sõita või maha sõita horisontaalsele pinnale, ilma et ta kaldpinnale oma raamiga kinni jääks.

Mahutavusega - alates 0,4 kuni 55 dm 3.Surugaasireduktorid: Gaasi rõhku alandatakse reduktoritega. Samuti hoiab see rõhu püsiva sõltumata gaasi rõhu muutustest balloonis või gaasitorustikus.
Marpol - konventsioon nõuab aga laeval Rahvusvahelist õlireostuse kaitse tunnistust (The International Oil Pollution Prevention Certifikate, IOPP) kuivlastilaevadel ja tankeritel erinevat.
Mõõtmismeetod – kui töömahtu on võimalik mõõta, siis saadakse see projekt kas otsese mõõteväärtustega või joonisel olevate mõõtmisväärtuste kaudu tehes teatud aritmeetilisi tehteid.

Majanduslik säilitamine - eelkõige objekti majanduskava alusel korrashoiuks vajalike rahavoogude juhtimine ja korrahoiu tulemuse finantsanalüüs koos nõutava ja kokulepitud mahus koostatava aruandlusega.
Makroflex on keelatud. Soojustusmaterjalina on lubatud kasutada ainult süsteemi tootja poolt aktsepteeritud soojustusmaterjalide marke, soojustusmaterjalide tootjad ei vastuta süsteemi eest.
Malmökonomaiserid on mittekeevad ja põlemisgaaside temperatuur ei tohiks tõusta üle 420°C. Malmökonomaiserid valmistatakse plokkökonomaiseritena ja võivad töötada rõhu all töötava koldega.

Masinad on varustatud lisa mootoriga trumli käitamiseks ning vee paagi ja kabiinist juhitava vee dosaatoriga, mis võimaldab neil segusõlmest või betoonitehasest ka kuivsegu vastu võtta.
Maksumusplaanimisest on arenenud teadusvaldkond ning tekkinud vajadus mahukateks uuringuteks: haridusasutustes on koostatud tööprogramme üldise maksumusplaanimise ja -kontrolli teooria arendamiseks.
Materjalidega on savil hea soojasalvestamisvõime ning seda saab kasutada passiivsel moel päikeseenergia talletamiseks, mis aitab kokku hoida hoone kasutusperioodil kütmisele kuluvat energiat.

Müürituse töötamine - põhimõtteline lähenemine Müüritus töötab alati mingi konstruktsiooni osana, kusjuures tema töötamise all me mõtleme tema poolt kõikvõimalike koormuste vastuvõtmist.
Mark 600 - le [c, lk 4] Katsetatud killustiku katsetulemused jäid kirjanduslikult antud tulemuste piirese, Järelikult on killustik sobilik kasutamiseks betooni jämetäitematerjalina.
Mineraal - puitplaate on võimalik toota väga erinevatest puitpartiklitest, kuid üldjuhul kasutatakse tsementplaatide tootmiseks pikka laastu ning kipsplaatide tootmiseks puidukiudu.

Mahumuutused on tingitud temperatuuri kõikumistest, niiskussisalduse muutusest, karboniseerumisest põhjustatud kahanemisest ja teistes konstruktsioonis kasutatud materjalide omadustest.
Melamiin - või fenoolliimi baasil). Puitlaastplaat võib olla ühe- või mitmekihiline; viimasel juhul kasutatakse pindmistes kihtides peenemat laastufraktsiooni kui seesmises kihis.
Metallpinda on soovitav korrosiooni tekke vältimiseks kruntida 1-2 kihis metallikrundivärviga ning enne pinnavärvimist lasta krundil põhjalikult kuivada, vastavalt tootekirjeldusele.

Mõningaid märke on ka iseäralikest sildadest Aafrika mandrilt, kus jõepõhja surutud ristuvad roikad kinnitati omavahel ja peale asetati palk, mida mööda turnides ületati jõgi - purre.
Minimaalne kiirus - kiirus, mida on võimalik hoida 1)peamasina minimaalsete stabiilsete pöörete juures, või kiirus, 2)mille puhul laev on veel juhitav • Ökonoomne kiirus- 80-90% ekspl.
Muutuvad kulud - -proportsionaalsed -mitteproportsionaalsed Proportsionaalsed kulud- tegemist on lineaarse sõltuvusega, töömahu kahekordistamine suurendab ka kulusid 2x nt. Ehituskulud.

Mikro - ja makroelemendid → mikro- ja makroeelarvutamine Et luua eelarvele karkassi on soovitav välja töötada töödestruktuuri, kus on elemendid hüdraulilises struktuuris.
Millist helisagedust nimetatakse kriitiliseks sageduseks? Helisagedust, mille puhul langevad kokku paindelaine levimiskiirus materjalis ja helikiirus õhus, nimetatakse kriitiliseks sageduseks.
Modifitseeritud bituumen on katusematerjali tähtsaim veekindla kihi moodustav komponent. Sellega immutatud ja mõlemalt poolt ühtlase kihiga kaetud tugikangas moodustavad homogeense katusekatte.

Maksumusmudel on karkass, mille maksumuskonsultant peab katma oma intuitiivsete seisukohtadega, mis põhiliselt lähtub kogemustest ja need omakorda sõltuvad kasutatavatest andmetest.
Mineraalseteks sideaineteks nimetatakse aineid, mis veega segatult vedel- sitkest, taignataolisest oleksut lähevad üle tahkesse olekusse füüsikalis- keemiliste protsesside toimel st. Kivistuvad.
Mtp - 43 tööseadis on rippriistana paigaldatud diiselelektriajamiga roomikekskavaatorile. Sellega võib lõigata kuni 25 cm läbimõõduga ja kuni 16 m kõrguseid tüvesid.

Mõõduka soojamahtuvusega on harilikult kõik suure soojamahtuvusega paksuseinalised toaahjud Kõrgsoojenemise Kõrgsoojenemisega ahjude välispinna maksimaalne temperatuur tõuseb 120-130 kraadi.
Mõõtetorud on vajalikud vedeliku taseme mõõtmiseks tsisternis, pilsis või kogumis- kaevus. Mõõtetokk võib olla eraldi või statsionaarselt mõõtetoru korgi külge kinnitatud.
Mööbli - toonesepa kahjustustele peab väga hästi vastu kõrgel temperatuuril (üle 100 ºC) kuivatatud puit, seda isegi siis, kui mööblit hoida hiljem niisketes tingimustes.

Mänd – Eesti levinuim puuliik • Kuusk – küpsepuiduline, sisaldab männist vähem vaiku (vähem vastupidav kõdunemisele) • Kask – levinuim lehtpuu, maltspuiduline.
Müügil on mitme tunnustatud tootja akrüüli baasil valmistatud niiskustõkked, mis kantakse pinnale kahe kihina: esimene lahjendatuna krundiks, teine reeglina kontsentraadina.
M0eqp on esimest järku paindemoment kasutuspiirseisundi tõenäolises koormuskom- binatsioonis; M0Ed on esimest järku paindemoment kandepiirseisundi koormuskombinatsioonis.

Maksumusplaanimise seisukohalt on siin aga üks vastuolu: nimelt kokkulepitud summa leping ei anna tellijale võimalust kulusid täpselt kontrollida, samas aga annab hea ettekujutuse kogumaksumusest.
Millistele jõgedele on otstarbekas ehitada hüdroelektrijaamu? Suure langu ja suure vee hulga . 2. Miks ei tasu ehitada elektrijaama Eestis suurima languga Oiusa jõele? Veekogus on väike
Mõlemad taimed on üsna vähenõudlikud, kuid nagu taimede korral ikka, sõltub ka nende saagikus ilmast. Kohaliku tootena võimaldavad kanep ja lina vähendada kulutusi transpordile.

Mahumass on ca 20kg/m3 ja soojaerijuhtivus 0,05W/m.C. 10. Tehnilised isoleermaterjalid on mõeldud mitmesuguste mahutite, boilerite ja muude tehniliste seadmete isoleerimiseks.
Mehaaniline rammivasar on enamasti paigaldatud ühekopalisele tross- plokk sidestusega eskavaatorile, mille noole külge kinnitatakse rammipuki juhtmast, mis on varustatud langeva raskusega.
Monoliitplaadi peal on elastne kiht ja pindmiseks ujuvplaadiks on betoonplaat või plaatkonstruktsioon. Ujuv pinnakonstruktsioon tuleb kõigist külgnevatest konstruktsioonidest eraldada.

Maastike erinevused on põhjustatud peamiselt maapinda moodustavate kivimite koosseisust ja reljeefist. Paigastikeks nim. ühesuguse tekke ja morfoloogiaga reljeefil kujunenud maastikku.
Margid on neil madalamad (150, 125,100,75). Ahjutelliseid kasutatakse ahjude, pliitide ja soemüüride sisemuse ladumiseks. - Korstnatellis võib olla täis- või auktellis.
Metsatee - riigimetsa majandamiseks kasutatav tee. 27. Tänav- linnas, alevis või alevikus paiknev tee, mis ehitatud või kohandatud sõidukite või jalakäijate liiklemiseks

Monoliitne lintv on kohapeal valatav/laotav vundament, mille matejaliks Põhiliselt kasutatakse r/betoonkarkassi(on enim kasutatud ehitajad) monteeritakse ehitusplatsil kokku hooneks.
Mädaniku põhjuseks on perioodiliselt palgi pinnale sattuv vihmavesi, mis niisutab puitu ja ei kuiva kiirelt ära. Vesi võib palgi pinnale sattuda kaldvihma või räästa vigade tõttu.
Mineraalsed – Mineraalvill (klaas, kivi) ei põle, õhu läbivus sõlt mahumassist, auruläbivus on suur, survetug oleneb tüübist, müraisol on hea madalatel lainepikkustel.

Massiivseinte materjaliks on tavaliselt keraamilised ja silikaattellised, õõnes-tellised, kergtellised jne. Kergseinte sisemine osa on moodustatud kergetest soojapidavatest materjalidest.
Mdf - plaadi tugevaks küljeks ongi hea töödeldavuse kõrval tema odavus, mis tuleneb sellest, et tema tootmiseks on võimalik kasutada okaspuu ja lehtpuu peenpuitu.
Müürivasar - kasutatakse telliste parajaks raiumiseks ja tahumiseks Vuukraud-kasutatakse vuukide vormimiseks Nöörlood-kasutatakse seinapindade vertikaalsuse kontrollimiseks

Masina jõudlus on kuni 40 m2/h. Lihvimismasin Parkett ja puitpõrandate lihvimiseks kasutatakse spetsiaalseid lihvimismasinaid mis võivad olla trummel või ketastööorganiga.
Massiivsetest puitseintest on levinum rõhtpalksein (mänd, kuusk). Palgid võivad olla kas käsitsi või masin-freesitud. Ümaraks või kandiliseks tahutud, täispalk või liimitud palk.
Mõjuvate surve - või kulutavate jõudude keskkonnas töötamise järgi näiteks survetugevuse järgi õhukuivas olekus, külmutus- või kulumiskindluse ja ka tiheduse järgi.

Mörtideks nimetatakse peenteralisi ehitus-segusid, mis koosnevad sideainest, veest, peentäitematerjalist ja lisanditest (plastifikaatorist). Lisandid võivad ka puududa.
Müüriseotised on välja kujunenud tugevusest lähtudes ja müüri välisilme seisukohalt. Nagueespool juba mainitud omab tugevuse seisukohalt suurt tähtsust kivide ülekate.
Müüritööde seisukohalt on talvetingimused saabunud siis, kui välisõhu-temperatuur langeb ajuti alla 00C . Mördis olev sidumata vesi jäätub ja selle maht on u.10% suurem kui veel.

Meetodi puuduseks on see, et hilisemat töömahuloendit ei jaotata ruumide kaupa laiali ning üld- ja otsekulude jagamisel võib tekkida olulisis kõrvale kaldeid tegelikkusest.
Mosaiik - fraktuuriga betoonpõrandate viimistlemine toimub kahe operatsiooniga – eelneb lihvimine ja sellele järgnev poleerimine kõrgläikega pinna saavutamiseks.
Maltspuidu seenvärvused – kujutavad endast ebanormaalseid värvusi, mis tekivad värskeltvärvitud puidu maltsosas puitu värvivate seente toimel, ei põhjtsta mädaniku tekkimist.

M3 tahhümeetril on suure ulatusega Trimble DR tehnoloogia, selle abil saab soovitud mõõtmiskohad kätte vähemate seadme ümberpaigutamisteta ja seeläbi hoida kokku aega.
Maakoore füüsikalis – keemiliste protsesside produkt ehk looduslik moodustis, mis tekib looduses aine tahkestumine ehk kristalliseerumise käigus nii gaasidest kui vedelikest.
Mõõtühikuks on 1/h ja see väljendab õhuvahetuskordsust hoones, kui õhurõhkude erinevus kahel pool piiret on 50 Pa. Õhupidavuse mõõtemeetod on mõlemal puhul sama.

Modernistlikke puumaju on Tallinnas Nõmmel, kuid see hoonetüüp levis ka Tartus, näiteks Tähtvere linnaosas, aga ka Karlova tagumistes osades, neid leidub ka teistes linnades.
Müra on heli, mis koosneb suurest hulgast erineva kõrgusega ja tugevusega lihtsatest toonidest ning avaldab häirivat või tervistkahjustavat mõju organismile.
Märgades ruumides on tsementmört M10´ga antud kaldekiht, mille peal on hüdroisolatsioon, see on omakorda kaetud nakkekihiga ning viimistluskihiks on keraamilised plaadid.

Müüritis on poolpuhas, plaatimis- või tasandamiskõlblik kui tarind on sirge ja pinna poolest ühtlane, tellised on küll sirged aga on lubatud suuruse erinevused.
Minimaalmõõdud on 800 x 600 mm. Hoonetel kõrgusega kuni 8,5 m ja juhul kui katuseluuki pole ette nähtud päästetöödeks võivad katuseluugi mõõtmed olla 600 x 600.
Manteltoru läbimõõt on 324, 406 ja 508 mm. Vaia pikkus on kuni 25 m. 6. Dubex vai. Kinnise otsikuga pinnasesse süvistatav ja täisbetoneeritav manteltoru jääb pinnasesse.

Monomolek polümerisats - l. Pigmendid: annavad värvuse (looduslikud, sünt-d). Lahustid – lahustamiseks ja töötlemiseks. Vedeldajad – võimaldavad paremat pealekandmist.
Montaazitööd on keelatud kõrgelasuvas tuulte eest kaitsmata kohas kui tuule tugevus on 6 palli ja üle selle, samuti kiilasjääga ja tugevas lume või vihma sajus.
Müürimördid - olemus, erinevad liigid 47) Mörtideks nimetatakse peenteralisi ehitus-segusid, mis koosnevad sideainest, veest, peentäitematerjalist ja lisanditest.

Mullbetoonid on üks mullilise struktuuriga kergbetooni alaliik, mis saadakse peeneksjahvatatud liiva ja sideaine segamisel veega ja vahu- (või gaasi-) tekitajaga.
Makroelemendid – jämedamad alljaotised (nt vundament, karkass jne) Mikroelemendid – detailsed tööd ja konstruktiivelemendid (vundamendi raketis, armatuur jne)
Materjali väsimus - nähtus, kui suure arvu korduvate koormamiste juures materjal puruneb pingel, mis on tunduvalt väiksem tõmbetugevusest või isegi voolavuspiirist.

Materjalide jäme - , keskmiseks ja peen-purustuseks. Tänu lihtsa konstruktsiooniga tööorganite kaitsesüsteemile kasut neid peamiselt esimese staadiumi purustitena.
Mittesurveline vesi on vedelal kujul olev vesi, mis ei tekita pinnasele hüdrostaatilist rõhku. Reeglina on vettsiduva pinnase puhul alati tegemist mittesurvelise veega.
Müürimördid - olemus, erinevad liigid Müürimört peab olema küllalt tugev, kuna ta moodustab koos tellistega kandva seina, samba või muu kandekonstruktsiooni.

Maakorraldus toimingud on : kinnisasja ümberkruntimine Kinnisasja vahetamine Kinnisasja jagamine Kinnisomandi kitsenduste selgitamine Kinnisasja piiri kindlaksmääramine.
Maalri - ja viimistlustööd, Looduslikud värvid annavad kodule uue hingamise, http://www.4seina.ee/uudised/looduslikud-varvid-annavad-kodule-uue-hingamise
Materjali kasutustemperatuur on kuni 200°, hakkab korstna kuumenedes isolatsiooni sideaine lenduma ning vill vajub kokku ja soojuskiirguse toimel süttib ehitise konstruktsioon.

Moderniseerimine – Hoone moraalse vananemise kõrvaldamine, kui ruumide ümberehitamisega hoonele ehitusnormidele vastav kvaliteeti muutmata hoone kasutusotstarvel.
Marmor - lubivärv Põhineb traditsioonilise lubivärvil, ainult et vastupidavuse suurendamiseks ja paremaks katvuseks on sellesse lisatud marmoripulbrit.
Mehhaanilised jõuülekanded on asendatud hüdromehaanilistega: kopeertrossiga töötava langunäituri asemel saab kasutada kaasaegsemaid laser- ja prožektorlangunäitureid.

Määratletud on kruvide läbimõõt, omavaheline kaugus, süvistussügavus. Purunemisvõimalused: puruneb nael, muljumispinged saavutavad puidu survetugevuse.
Moondekivimid ehk metamorfsed kivimid on tekkinud tard- või settekivimitest nende ümberkristalliseerumise tagajärjel kõrge temperatuuri või rõhu mõjul.
Muudel juhtudel – lähtudes eeldatavast keskmisest liiklussagedustest ja - suurima läbilaskvusega samatasandilise ristmiku läbilaskvuse kontrollarvutusest.

Maantee - äärde hoonestus- kiirtee, I ja II klassi maantee kaitsevööndisse ei tohi kavandada maanteeliikluse korraldamisega mitte seotuid hooneid.
Materjali tihedus on loomuliku struktuuriga materjali mahu(ruumala-)ühiku mass Antakse kg/m3; t/m3 Tihedus on tähtsamaid materjali iseloomustavaid näitajaid.
Messing on vase ja tsingi sulam (tsingi sisaldus ca 40%). Pronks on vase ja inglistina sulam (tina 10…20%), harvem on ta vase ja alumiiniumi sulam.

Meetodi puuduseks on asjaolu, et magamistoa ukse lahtiolekul arvestatakse ka korteris toimuva siseõhu ringluse ja vastava CO2 kontsentratsioonide hajumisega.
Mitmevõllilised seadmed on harilikult jäämurdjatel ja süstikparv-laevadel, mis peavad tihti manööverdama ja muutma liikumissuunda edasikäigult tagasikäigule.
Matt lakk on kindlasti kenam. Puidule on iseloomulik, et pärast esimest lakikihti muutub ta karedaks, sest niiskus paisutab puidu pinnal kiud üles.

Mtp - 43- paigaldatakse diiselelektriajamiga roomikekskavaatorile( saab võtta kuni 25cm puid maha) keskmine või jäme võsa ning peenmetsaks.
Murukivi on hea kasutada haljastusega platside ja sissesõiduteedel, kus liigub pidevalt palju inimesi või kasutatakse liiklemiseks autotransporti.
Monteeritav - valatakse ja kivistatakse mujal (nt operatsioonikohalt teisele kraana abil; igas kohas peatub toode seni, kuni vastav töö aega võtab.

Muljumine - Puitu pressitakse ristikiudu, jõud on palju väiksem kui pikikiudu, seega on deformatsioon nii suur, et see võidakse sruda õhukeseks.
Mõõtühikuks on m3.kvaliteedi järgi jagunevad nad kvaliteediklassidesse (A,B,C,D). Pooltoodete valmistamisel on neid peale saagimise veel töödeldud.
Mördi segud on : Mehhaanilised, pneumaatilised Betooni : kolbpumbad ja rootorpumbad 35. Loetlege käsimasinate liigid energia muunduri tüübi järgi.

Malahhiit on aluseline vaskkarbonaat CuCO 3·Cu(OH)2, selle tihedus on 4,0 g/cm3 ja murdumisnäitaja 1,6-1,9. Malahhiidil on tuhm roheline värvus.
Marmoroc - plaadid valmistatakse purustatud marmorist, tsemendist ja värvipigmendist. Pind on kergelt krobeline või sile ja kaetud vett hülgava
Mikrotäiteks on kvartsliivja naatrium-silikofluoriid, peentäiteks kvartsliiv ja jämetäiteks happekindel killustik (andesiit, diabaas, graniit jne).

Mõni katusekivi on paigast nihkunud või kahjustada saanud, vaata üle ka aluskate ja tihendid, et veenduda nende korrasolekus enne kivi tagasi panemist.
Mansardkorrusega elamul on gaasbetoonist väikeplokkidest (nn Narva plokkidest) kandeseinte paksus 300 mm. Silbeti gaasbetoonplokkidest kandeseinad on paksusega
Mitmed algatused on juhtinud inimeste teadlikkust säästva põrandakate kasutamisest ja ka tervislikuma hoone ehitamist ehk õhu kvaliteedi parandamist.

Murtud kivimaterjalid – korrapäratud kivitükid, mis saadakse karjääri kaevandatud toorme purustamisel või kiiludega murdmisel väiksemateks tükkideks.
Murukivisid on kahte erinevat sorti: murukivi 300x200 ja murukivi 240x160. Esimese mõõdud on 297x197x100. Pakendis on 5,75m2 ja kaalub 0,99 tonni.
Maksumusplaanijal on tööks vaja mitmekesist haridust, laiu sotsiaal-kultuurilisi huvisid ja lisaks kainet mõistust tegelike võimaluste tunnetamiseks.

Maksuplaneerimine - ehitusprojekti terviklik juhtimise süsteem selleks, et tagada soovitud tulemusele (ehitis) jõudmine soovitud kuludega (maksumusega)
Matuur on 5Ø16 (As2 = 1005 mm²). Arvutuslik normaaljõud NEd = 160 kN, paindemoment MEd = 116 kNm. Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 81
Mavust on võimalik vähendada glasuurimisega (glasuurplaat). Peenkeraamika toodetel on väiksem veeimavus <5% (klinkrtellis, torud, plaadid).

Mõõtu – a, b, h, arvutatakse Valemiga (1) ja terassilindri ruumala arvutatakse Valemiga (2). Proovikeha mass m määratakse kaalumise teel.
M3 plussideks on 2 akut mis võimaldavad järjest töötada 26 h., kerge kaal, ergonoomilised juhtseadised ning sisse-ehitatud ekraan ja klaviatuur.
Masinad on reeglina varustatud dosaator-kopaga, mis juhitav operaatori puldist ja varustatud 360˚ ulatuses pöörduva operaatori töökohaga.

Mdf - i võib pressida kas akna- või ukselengidele, põrandaliistudele või mitmeotstarbelistele dekoratiivliistudele sobivasse profiili.
Meeskonna liikmed on tarbijaütlustest moodustunud hierarhilise ülesehitusega rahul. Nimetatud ülesehitus peaks kajastama tarbijate vajadusi ja soove.
Majandusmehanism ON MAJANDUSLIKU ERGUTAMISE SÜSTEEM, MIS PEAB MÕJUTAMA SÜSTEEMI ELEMENTE (SUBJEKTE) VASTU 72 VÕTMA SÜSTEEMILE KASULIKKE OTSUSEID.

Mehaanilise sissepuhke - väljatõmbeventilatsioonisüsteemi väljaehitamine on vajalik hoones vajaliku õhuvahetuse tagamiseks kõige efektiivsemal viisil.
M0eqp on esimest järku paindemoment kasutuspiirseisundi tõenäolises koormuskom- binatsioonis; Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 69
Madalvundamendid - rajatakse külmumissügavusest ülesspoole ja soojustatakse AEROCI KODULEHT Plaatvundament: Suur koormus,suhteliselt nõrk pinnas.

Moodustunud skeletil on oma roll tugevuse andmisel betoonile, seetõttu tuleb kõrge tugevusega betoonides kasutada ka kindla tugevusega täitematerjale.
Mööndustega on ka Eesti ettevõtetel võimalik selle uurimustöö tulemusi rakendada oma praeguste ning tulevaste ehitusprojektide elluviimisel.
Masinate transportkiirused on 25…30 km /h. Betoonisegurautod valmistavad kuivadest komponentidest segu teeloleku ajal paigalduskohta ning veavad valmissegu.

Mig - MAG keevituse skeem Sulava elektroodiga keevitamisel antakse gaas kaare tsooni samuti nagu mittesulava elektroodiga keevitamisel.
Mikro - ja makroeelarvestamine Eelarveliselt jaotatakse ehitusprojekti info hierarhiliselt kõige pealt makro- ja siis mikroelementideks.
Metameeria – nähtus, mille mõjul võivad kaks värvipinda teatud valguses samavärvilistena näida, aga teises valguses erivärvilistena.

Miinimummääruse lähtesuurustele on seega ööpäevaringselt tagatud õhuvooluhulk 35 l/s. Õhuvahetust saab intensiivistada, lülitades pliidikubu täiskiirusele.
Metallkonstruktsioonidena on kindlamaid roostevaba või tsingitud-värvitud metallkonstruktsioon. Ükski detaili osa ei tohi olla kaldega hoone poole alla.
Miinimumvooluhulkasid on vaja teada, kui projekteeritakse veevarustust (sh kalakasvatust) selgitamaks, kui palju vett on võimalik madalvee ajal saada.

Moondekivimid – on tekkinud teiste kivimite lagunemisel ja nende ümber kristalliseerumise tagajärjel kõrge temperatuuri või rõhu mõjul.
Määratakse katseliselt - kulu 10...90%. Täitematerjal tavaliselt peeneteraline, tihti katkendliku terastikuga ja 20...30%-lise mineraaltolmu lisandiga.
Mõlemad varjandid on kasutusel. Praegu antakse ehitusluba välja ka ainult arhitektuurse projekti alusel, st et eriosades projektid pole nõutavad.

Marmoroc on kerge, õhuke ja tugev fassaadikivi, mida saab paigaldada igal aastaajal ja mis võimaldab ehitada kiirelt ning otstarbekalt.
Meetodi eelis on ka see, et kasutatakse sellist mõõtühikut, mis väljendab just tellija soovi - põrandapinda, mitte aga ruumide kubatuuri.
Mikroel – vundamendi raketiste püstitamine jm Kõigepealt jagatakse makroelementideks, selt edasi väiksemaks mikroelemendini välja.

Mineraalvillade miinus on veel see, et need ei seo niiskust: lasevad küll auru läbi ega niisku – see tähendab, et ei ima niiskust, kuid märguvad.
Mittepõlevad - ei sütti, ei põle, ei söestu ega hõõgu iseseisvalt ( looduslikud ja tehiskivi, mineraalsed kivimaterjalid ning metallid).
Mittesüttivad –  ei pole, ei sütti, ei söestu. 1) omadused tulekahjus jäävad kahjustamata: betoon, keraamilised  materjalid.

Monteeritav - monoliitne (kombineeritud) raudbetoon, mis saadakse monteeritavate ele- mentide kasutamisel monoliitse raudbetooni koosseisus.
Maakivi soojusjuhtivustegur on maakivil ehk graniidil on see umbes 2,2 W/mK. Paekivi on Eesti võimalik korjata põhjarannikult ning samuti võikalik osta.
Mineraalvatt - ja kipsplaatidest, alumiiniumplekist jne ja kinnitatakse vahelae konstruktsiooni külge ümar- või lattrauast riputite abil.

Muudel juhtudel on vajalik lamellvilla täiendav tüübeldamine, kusjuures lamellvilla tüüblite taldrikpea peab olema min 120 mm diameetriga.
Müüritis on pindamisalusena ebahomogeenne, kuivõrd see on moodustatud teineteisest erinevate omadustega tellistest ja vuugimaterjalist.
Maak on tavaliselt “ühesuunaline” lastiliik ning sellistele laevadele tagasisõiduks sobiva lasti leidmine osutub keeruliseks.

Mineraalvillal on väga väike hügroskoopsus: normaalse kasutuse tingimustel mineraalvilla toodete niiskuse sisaldus on ca 0,5% tootemahust.
Mördiga on selleks küllaldane) mitmesugustel põhjustel Koormuse rakendumisel või juba kivinenud mördiga erinevaid deformatsioone.
Müüritis ehk seinad.................................................................................................. 6 1.3. Vahelaed.

Mõjust - Kergliiklus mõjutab enamasti naastrehvide tõttu, mis kulutavad katet, seda enamasti just suurema kiirusega teelõikudel.
Marmoroc - vooderdist kasutatakse kõige sagedamini vanade hoonete väliskatteks, samas ka uute hoonete voodrites võib seda kohata.
Masinad on autotüüpi spetsšassiidel kraanad, mille baasiks on spetsiaalselt selle kraana jaoks konstrueeritud ja ehitatud masin.

Mehhaaniline meetod e. lõikamine, mida üldistatult nim kaevamiseks b) hüdromehaaniline töötlemine c) lõhkamine d) kombineeritud meetodid.
Mullbetoonide survetugevus on 2,5...20 N/mm2. Mullbetoonid koosnevad sideainest, peenlivast (enamasti jahvatatud), veest ja mulletekitavast lisandist.
Majavamm – Serpula lacrymans, mis täiendavalt oma happesuse neutraliseerimiseks võtab mördist ja ka kivimist kaltsiumi jne. ).

Materjali tugevus on 3…5 dünaamiline osa kasutatakse nn mullbetooni MPa. Ploki materjal on (inertsioonijõud). või kergtäitega kivisid.
Monitooring - süsteemide laialdasem kasutamine 12) nn „parakompuutrite“ kasutamine keerulisemate tööoperatsioonidega masinatel.
Monoliitsed lintvundamendid – need on kohapeal valatavad või laotavad vundamendid. Materjaliks kasutatakse betooni, kivikbetooni (maaehituses) või

Mosaiiktangid – Kui lõikad ja tahad plaati murda tahnidega pooleks . 8. Pintsel – hüru paigaldamine nurkadesse ja läviviikudesse.
Mullpolüstüreen – vastupidav nii puhtale kui mereveele, lämmastikhappele, leelistele, alkoholidele, loomsetele ja taimsetele rasvadele.
Mustsegu - vedelbituumenist või bituumenemulsioonist, liivas või killustikust või purustatud kruusast või kruusast saadav segu.

Määruses on esitatud hoonete standardkasutus koos hoone ja tehnosüsteemide kasutus- ja käiduaegade ning vabasoojuse lähteandmed.
Mõõtühik on soojaerimahtuvus c (kJ/0C). Väga suure soojamahtuvusega on vedelikud st: niiskumisel materjali soojamahtuvus suureneb.
Mingil kõrgusel on määratav seega olema konstrueeritud vahelae võime lugeda painde ja nihke koosmõjust). ka horisontaalsuunas talana.

Minimaal - seks üldiseks ekstsentrilisuseks tuleb võtta etot = h / 30, kuid mitte vähem kui 20 mm, kus h on ristlõike kõrgus.
Mustvärvusaste on võrdne neeldumisteguriga A. Є=A. Peegeldumistegur =1-A. Lühilaine peegeldub ~99%. Pikilaine peaaegu ei peegeldugi.
Mörtides on otstarbekam kasutada madalamargilisi ja odavamaid tsemente, kuna mörtidelt üldjuhul ei nõuta väga suurt tugevust.

Manila kopaalid e. agatkopaalid on india päritolu korral saadud puust nimega Agathis alba, teised samanimelised tuuakse Filipiinidelt.
Mastikskatted - Plaatruberoid (ruberoidsindlid) kujutab endast paksemat ruberoidi, mis on tükeldatud mitmesuguse kujuga plaatideks.
Mineraal on ühtlane anorgaaniline mass, mis on tekkinud maakoores mitmesuguste füüsikaliskeemiliste protsesside tagajärjel.

Mineraalsed krohvid on väga tundlikud töötlemistingimuste suhtes ning tihti erineb pinnal olev toon soovitust või on toon ebaühtlane.
Mineraalvärvid - lubivärv, tsemendibaasilised värvid, silikaatvärvid 28. VESIVEDELDAJAGA MINERAALVÄRVID – on poorsed, hingavad.
Mtü vanaajamaja on koostanud tutvustava infomaterjali palkide vahetuse kohta (Uus, 2010 II), kust saab esmast infot selle töö kohta.

Maakorraldus on tegevus, mille eesmärk on luua võimalused kinnisasja otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks hajaasustuses.
Malmid - tootmine, eriliigid, kasutamine Malme toodetakse kõrgahjudes ja tema tooraineteks on rauamaak, koks ja räbustaja.
Margid on neil madalamad ( 150, 125, 100, 75). Ahjutellist kasutatakse ahjude, pliitide ja soemüüride sisemuse ladumiseks.

Materjalide ülekulu e. KADUDE eelarvestamine on keeruline ja mõõtmisreeglid näevad ette, et töömaht on mõõdetud netomahuna konstr.
M22 - (d+2) mm x (d+6) mm, - poltidele M24 - (d+2) mm x (d+8) mm, - poltidele M27 ja suurematele - (d+3) mm x (d+10) mm.
Machine - readable documentation about a building, its performance, its planning, its construction and later its operation.

Masina põhjaplaat on niimoodi soontega varustatud, et töödeldava materjali ääres on võimalik teha hööveldamist 45° nurg alla.
Materjali niiskuse on materjali kapillaarjõudude toimel imendunud vee hulk, sinna hulka ei loeta keemiliste ühenditesse seotud vett.
Mõnedel mudelitel on segisti paigaldatud šassiile tugi-pöörderingi abil, mis võimaldab valmissegu väljastamist ca 200o ulatuses.

Maja nurkades on diagonaalpalgid. Põranda ja laetalade kohal on kaks ristpalkrida talade sidumiseks ja püstpalkide hoidmiseks.
Manteltoru läbimõõt on 324 mm (keermestatud otsik 450 mm), 368 mm (550 mm) ja 457mm (670 mm). Vaia pikkus on kuni 36,5 m. 5. Vibexvai.
Mehaanikast on teada Hooke’i seadus: kehale mõjuv jõud ja keha deformatsioon (pikenemine või lühenemine) on võrdelised:

Momentide tasakaalutingi - musest määratakse siis tegur M Ed f cd )b b w &h f )d1 0,5h f & f ycd A s 2 )d1 d2 & ! 2 , (3.33) f cd b w d 1
Mullatööd – kaevatakse kahe raske ekskavaatori abil (CAT 317 0,8 m3 kopaga). Pinnast veetakse välja töövõtja platsile.
Mullklaas - mulliklaasi kasutatakse terrassidel, katustel jne. Töötlemismetoodikaga kasutatakse lihvimist, poleerimist jne

Madala energiatarbega ehk passiivmajad on pea kõik puitkarkassil, teistest materjalidest sama soojapidavusega sein oleks kordi kallim.
Mdf - plaatide tootmine on oluliselt lisandunud eelkõige mitmetes euroopa riikides ning tootmismahtude kasv jätkub.
Märkustena on mainitud, et tegemist on savikivikatuse (tänaseks juba eterniidiga asendunud) ja puudekeldriga puitelumajaga.

Mörtideks nimetatakse peeneteralisi ehitus-segusid, mis koosnevad sideainest, veest, peenetäitematerjalist ja lisanditest.
M0ed on esimest järku paindemoment koos konstruktsioonihälvete mõjuga, M2 on nominaalne teist järku paindemoment.
Maailmas enam - vähem sarnased välja, kuid ainult enam-vähem. Läbi aja on arhitektuuri trendidega muutunud ka katusekivid.

Mineraalvilla puistevill on peamiselt soojusisolatsiooniplaatide lõikamisel ülejäävatest tükkidest valmistatud isolatsioonimaterjal.
Muinsuskaitseamet on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsemisasutus, mis esindab oma ülesannete täitmisel riiki.
Mullbetoon – Loodusliku kivimi lisamine kergbetooni muudab selle massi tihedamaks ning lisab tugevust ja soojusjuhtivust.

Müra põhjustajaks on vibratsioon ning seda võib vähendada kahandades vibrastiooni suurust või vibreerivate elementide pindala.
Masttõstuk – kasutatakse materjalide, detailide ja tööriistade tõstmiseks korrustele läbi rajatava hoone aknavaade.
Murdepinnad on keemiliselt aktiivsemad kui liivatera välispind • Purustamine toimub desintegratsioonis e. Löökveskis.

Mädanenud on paar palki kahest alumisest palgireast ning ühes otsaseinas vajaksid väljavahetamist umbes pooled palgid.
Materjali poorsus on väike ja ta katse käigus praktiliselt vett ei ima Tabel 2. Graaniidi tihedus ja poorsus Materjal Graniit
Mattklaas on töödeldav nagu tavaline klaas, st. seda saab lõigata, lihvida, puurida, karastada, lamineerida jne. [6]

Mineraal - puitplaatide suureks eeliseks on nende niiskuskindlus, mõõtude stabiilsus ning tule- ja mädanikukindlus.
Moodustumise staadiumis on grupp indiviidide kogum, omamata grupile peamist iseloomulikku joont – üheselt määratletud eesmärki.
Mõõtkava – suhe, mis näitab, mitu korda on mudeli suurused vähendatud/suurendatud võrreldes tõeliste suurustega.

Mahupüsivus - Proovikeha keedetakse,aurutatakse või leotatakse vees ja nende mahumuutus ei tohi ületada lubatud piire.
Moodullagi on laialt kasutatav kujunduslik ja funktsionaalne element nii eluruumides, avalikes asutustes kui büroodes.
Membraan - tüüpi hüdroisolatsiooni korral kantakse konstruktsiooni pinnale niiskuse sissetungi takistav materjal.

Menetlusega on põhimõtteliselt võimalik saavutada betoon, mille surve- ja tõmbetugevus on ligilähedaselt võrdsed.
Millises suurusjärgus on asfaltbetoonide survetugevus? +20°C juures on 1,0…2,5 N/mm2 Kuidas mõjutab temperatuur asfaltbetooni
Mineraaliks nim. looduslikku moodustist, mis on homogeenne oma keemiliselt koostiselt või füüsikalistelt omadustelt.

Mineraalsed isolatsioonivõõbad ehk lobrid on ühe- või kahekomponentne kuivsegu mida segatakse veega saamaks hüdroisolatsiooni materjal.
Murenemise saadus on jäänud kas murenemise kohale või kantud veega sealt eemale. Nii on tekkinud liivad, kruusad ja savid.
Mitmekopalised ekskavaatorid on pideva tööprotsessiga kaevamismasinad, mille tootlikkus ületab kõikide teiste masinate tootlikkuse.

Mittestandartsetel tisleriplaatidel on lamellidest kilbikesmik, mis on mõlemalat poolt kaetud kooritud või höövelspoonist pealistuskihiga.
Monnoliitsein on aga suurblokkidest valmistatud seinad (on ühes tükis). Näiteks paneelmajad on monoliitsete seintega.
Moodsad silikaatvärvid on valmistatud mineraalse sideaine,vesiklaas baasil,mis vastab kõvastunud seisundis kvartsi struktuurile.

Materjalide põhitõde - õhutus peab olema väga hea. Mida kiiremini saab puit pärast vihma kuivada, seda kauem ta vastu peab.
Mesilasvaha on püsiva koostise ja omadustega (sulamistemperatuur 60-65 °C), sõltumata sellest, kust seda korjati.
Millist suhet nimetatakse hüdrauliliseks gradiendiks? Suhet h / l nimetatakse surve- ehk hüdrauliliseks gradiendiks.

Mineraalpinnastel töötamise1 on soovitatav neid teritada 2 . . . 3 korda vahetuse jooksul, turbapinnastel 1 kord 2...3 päeva kestel.
Mõõtühikuks on soojaerijuhtivus λ (W/m0C). Mida kergem ja poorsem on materjal, seda väiksem on tema soojajuhtivus.
Malmid on kasutusel põhiliselt masinaehituses aga ka santehnilised tooteid (torud jms) valmistatakse malmist.

Mineraal - tobermoriit, mis koos poorse struktuuriga annabki materjalile üheaegselt tema tugevuse ning kerguse.
Mineraalvilla armeerimisel on praktikas äärmiselt raske õhukese ühekordse tavalise armeerimisseguga saavutada ideaalset pinda.
Massiivne telliskorsten on võimeline soojusenergiat salvestama ja loovutama võrreldes moodulkorstnaga üle kolme korra enam.

Meeskonnaruumid on laeva juhtkonna ja meeskonna majutamiseks ning neile eluks ja tööks vajalike mugavuste loomiseks.
Metallkraap - pooltardunud krohvide vagude tegemiseks Pahtellabidas - väiksemate pragude täitmiseks kipsmördiga
Muutuvkulu on vahetus sõltuvuses toodangu mahust: kasvab toodangu mahu kasvamisel ja väheneb selle kahanemisel.

Majanduse efektiivsus tähendab küll kasumi maksimeerimist, kuid see ei saa toimuda röövellikult nagu kesk- ja vanaajal.
Marchalli katse - katsekeha diameetriga 101 ja kõrgusega 63,5mm survestatakse pressipindade vahel kuni purunemiseni.
Männi kuivaines on tselluloosi 40…45%, hemitselluloosi 25…40%. Ligniini sisaldus okaspuude kuivaines on 24…33%.

Mört - koosn.tse.liivast&veest,on hea tug,aga kehva plastuse&veehoidv. (lisades.plastifi.paran)Saab kasut.
Madalvundament ehk jaotusvundament vaivundament Vundamendi toetuspinda moodustavat tarindit nimetatakse taldmikuks.
Malmi keevitamine – kasutatakse külmkeevitust või poolkuumkeevitust nikkel, nikkel-raud, pronks .. elektroodidega.

Metaankääritamine - orgaaniliste kompleksühendite lagunemine ja käärimine mikroorganismide abil õhu juuresolekuta.
Mitte praguneda e. deformeeruda . absoluutset mahupüsivat tsementi ei ole, kuivades keskmine tsement pisut kahaneb.
Masina põhiosad on alusraam, veoraam koos temale kinnitatud pöörderingiga, hõlm õhkrehvidel veermik, jõuseade,

Metallide korrosiooniks nimetatakse metalli ja keskkonna (õhk, vesi, pinnas) vahelist reaktsiooni, milles metall hävineb.
Mootoril on suur pöörlemiskiirus. KOLBRADIAAL Silindrid koos kolbidega on paigutatud ümber mootori telje.
Mõõtühik - luumen [lm] . Lambi valgusvoog oleneb lambi võimsusest, valgusviljakusest, tüübist ja pingest.

Mördi ülesandeks on moodustada tellisele toetuspind, siduda müüritis monoliitseks ja siluda telliste mõõdu vead.
Mõõdud on väga erinevad,3-5v.5-7. Kaetud seinad:veekindlad,kergelt pestavad,ega vaja mingit viimistlust.
Mahupüsivus – tsemendi omadus tardumisel ja kivistumisel mitte muuta oma mahtu, praguneda ega deformeeruda.

Mdf - plaati on võimalik ka vormida mitmesuguseks profileeritud täispuitu imiteerivaks materjaliks.
Metallidest ehitusmaterjalid on väga tugevad, elastsed ja mitmeti töödeldavad ning seetõttu väga laialdaselt kasutatavad.
Mörtide tugevusskaala on 1 . .. l 5 MPa. Eristatakse põhi- ja kergeid mörte vastavalt kasutatavale täitematerjalile.

Müraprobleemi on võimalik kontrollida otse müraallikast, allika ja vastuvõtja vahel ning vastuvõtja juures.
Müürikellu - Peab olema nii suur et korraga saab kohale panna ühe kivi müürimiseks vajatava hulga mörti.
Membraan - tüüpi d) hüdromehhaanilised 3. Pneumaatilised 4. Käsiajamiga 5. Mehhaanilise jõuallikaga.

Mineraalkiudplaatidest ripplaed on dekoratiivse struktuuriga laeplaatidest, mis on üks enam kasutust leidnud laekattematerjale.
Müüritis on tulekindel. Kergplokke kasutatakse müüritiste ladumiseks nii peal- kui ka allpool maapinda.
Maksumuskontrolli tervik - süsteem ning selle olulisus ehitise omanikule Ehitise kulude ja kvaliteedi tasakaalustamine.

Materjali tugevus on tagatud aknaid, mis lasevad tuppa rohkem madalat talvepäikest ja aitavad polüesterkangaga.
Mehaanilise sissepuhke - väljatõmbeventilatsiooni väljaehitamise eeltingimuseks on hoonepiirete piisav õhupidavus.
Mõnelpool on mainitud, et PVC katted on ka haigusi soodustavad katted kuna eritavad ebatervislike aineid.

Maantee on väljaspool linnu, aleveid ja alevikke paiknev tee sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks.
Mineraalvilla kasutamisel on võimalik tagada ka tarindite head heliisolatsiooni, samuti tähtis ka lihtne paigaldamine.
Mirni puhul on 4?,6-a; , kasepuhul standardniiskusel mm lr lI 57,2--- ja kadaka puhul34,2-: , . /nm- ,rtm-

Männimetsad on osoonirikkad, kuid tuleohtlikud ning alustaimestik tallamise suhtes õrn, ei talu koormust.
Milel soojusjuhtivus on 1/6 söe omast ja nii põleb puidu tüvi kauem kui kest, sest tuumal on teine temperatuur.
Mitmetegurilisus – arvestatakse üksikuid konstruktiivseid elemente ja liike, mida omavahel kombineeritakse.

Müra skaala on tavainimese jaoks segadusseajav, kuna müra taseme kahekordistamine annab vaid 3 dB kasvu.
Malm on habras, st on vähe löögikindel, väikse tõmbetugevusega, aga suure kulumiskindlusega.
Materjali tiheduseks nimetatakse loomuliku struktuuriga materjali (koos pooride ja tühemikega) mahuühiku massi.

Mdf - i pind on küllaltki tasane ning selle katmine värviga või spooniga on küllalt hõlbus.
Miltavac - )o ar,"*cr.vqcl niu-lt*r*s ld.atw ^gz'^ta ffi)"lt atp,la*,,atp,gro<-o (iib,c,,ri*r!- ldtl.
Maksuplaneerimine on ehitajale, et oleks nähtav kuidas tehtavate ehitustööde tegemise kulud jaotuvad ajas.

Muldkeha – tee-ehituseks vajalik pinnasekonstruktsioon koos selle juurde kuuluvate veeviimaritega.
Majaseened – kõige ohtlikumad, lõhuvad rakuseinu ja puit võib muutuda täiesti pudedaks massiks.
Monteeritavateks sillusteks on üldjuhul raudbetoonsillused, kasutatakse ka terastalasid ja väikemajadel puittalasid.

Moraalne vananemine – Vastuolu tekkimine ehitisele esitatavate muutunud nõuete ja seniste lahenduste vahel.
Mudelitest on juba lihtne võtta välja kõik erinevad mahud ja kanda need eelarvestamisetarkvarasse.
Muud kulud – kõik kulud, mis eelnevate alla ei kuulu nt. üürid, kuupalgaliste töötajate kulud.

Mõlemaid – vastavalt sellele, kummalt poolt on võimalik plekki lõigata ja kus on takistav serv.
Mört on piisavalt kivistunud, siis silu plokkide pind hõõrutiga ja pühi harjaga ära lahtine
Müra on häiriv nähtus, mis võib tungida klaasiosade ja ebatihedate ehitusosade vahelt läbi.

Miskipärast on inimkond niipalju arenenud, et seda enam ei lubata ja pannakse isegi vangi selle eest.
Moodul korsten on korsten mille paigaldamisel kasutatakse kokku sobivate korstna osade kombinisatsiooni.
Mõõtühikuks on soojaerijuhtivus ʎ (W/mk) .Materjali soojajuhtivus sõltub peamiselt tema poorsusest.

Mahukahanemine on seda suurem, mida suurem on vee osakaal betoonis ja mida rohkem on tsementi betoonis.
Matuur a - III (fyd = 340 MPa). Tala laius b = 250 mm on määratud sellele toetuva seina laiuse-
Mil h on väike, tehakse ülevoolu hari terav, siit sageli kasutatav termin teravhariülevool.

Mineraalsed sideained on pulbritaolised materjalid, peamiselt kasutatakse betoonide ja mörtide valmistamisel.
Mootori konstr on kompaktne, tal on vähe liikuvaid osi ja suur käivitusmoment. Mootor on töökindel.
Muldvärvid - sideaineks tärklis, pigmenti annab looduslikud maagid, lahusti ja lahjendaja on vesi.

Mõõtühik on Kelvin (K). Valgusallika värvitemperatuur määratakse nn mustkiirguriga võrreldes.
Mageveetsisternide õhutorudel on veel tolmuvastane filter, kütusetsisternide õhutorudel aga – tulekaitse võrgud.
Maksumuse määramisel on siin aga palju olulisem selgitada välja tellija tegelikud võimalused ja vajadused.

Materjalis on alati rohkem niiskust sama õhuniiskuse juures); • materjalist ja tema omadustest.
Meetodi puuduseks on see, et tera jahutusvesi võib põhjustadaülemääraseid puhastus-ja kuivatustöid.
Metall - isool On 0,05-0,2 mm paksune alumiiniumplekk, mis on kahelt poolt kaetud bituumeniga.

Moodulkorstnad on väga head ka hoome külmemates osades, sest nende materjalid on halvad soojusjuhid.
Märgpress - SULASURVEPLAAT Niiskest massist pressitud plaat, mis läheb ka niiskena põletusahju.
Mört on sideaine (lubja, tsemendi vm), peene täitematerjali (liiva), vee ja lisandite segu.

Mahulis - plaaniline lahendus Hoone projekteeritud funktsioon on ametipinnad ehk remonditsehh.
Matt - või LÄIKIVGLASUUR Mattglasuur on vastupidavam ja pisut kallim kui läikiv glasuur.
Mineraalvilla tooraineteks on looduslikud kivimid, räbud, klaas jne. Tooraine sulatatakse 1400…1800 0C juures.

Momendi muutus on raamis intensiivsem kui kaares ja sellest tingituna tuleb arvestada ka põikjõudu.
Materjali koostises on ligi 50% tselluloosi, 5% värvainet ja mineraalseid lisandeid ning 45% bituumenit.
Materjali tihedus on tingitud tema koostisainetest, veeimavusest, valmistamismeetoditest ja poorsusest.

Mootorlumepaiskur - lumekoristusmasin maanteede ja lennuväljade puhastamiseks paksudest lumemassidest.
Mööbli restaureerimine on seda odavam ja säilitab paremini tema ajaloolist väärtust, mida vähem tehakse.
Madelauto - madelauto koorma laadimiseks ja mahalaadimiseks ei ole vaja täiendavaid masinaid.

Mehhaaniline klassifitseerimine – toimub materjali osakeste jaotamine klassidesse nende massi ja kõvaduse alusel.
Mosaiikplaadid on väga väikesed, serva pikkusega 20…50mm. Nad on glasuuritud või glasuurimata.
Mullpoluuretaan on   hea   soojusisolatsioonimaterjal   oma   ̃ ̈ suletud   pooride   tottu.

Märg tsoon on ala kuhu tõenäoliselt satub pritsmevesi ja kus on seetõttu vee koormus suurim.
Mõnedel kraanamudelitel on võimalik noole otsa lisada veel abinool mis võimaldab ka teise konksu lisamise.
Massiivseinte materjaliks on tavaliselt keraamilised ja silikaattellised, õõnes-tellised, kergtellised jne.

Materjali poorsus on väike ja ta katse käigus praktiliselt vett ei ima. Materjali nimetus: graniit.
Mdf - plaadi (medium density fibreboard) tegemiseks pressitakse puitkiud liimiga kokku.
Murukatus on katus või katuslagi, mille katusekate on kaetud pinnase ja taimestikugakaldest

Männilauale on iseloomulik ajapikku punakaks muutuv lülipuit, kuuselaud on üldiselt heledam.
Mõlemad laed on soojustatud ja varustatud aurutõkkega, alumise lae soojustus ka tuuletõkkega.
Maakivist lint - ja postvundamentide minimaalne paksus, kivide maksimaalne mõõt kivikbetoonis.

Magnesiit on kaltsiidist veidi kõvem ja raskem, ning ta on samanimelise kivimi koostisosa.
Marmoroc - PLAADID – valmistatakse purustatud marmorist, tsemendist ja värvipigmendist.
Materjaliks on traditsioonilised kõvemad puiduliigid :saar ja tamm, ka eksootilisemad nimed.

Mõõte - ±2 mV või ±2,5% skaala väärtusest ±5% lugemist või 50 ppm (0–5000 ppm)
Majakate ülesandeks on laotavale seinale vertikaalsuuna ja telliskihtidele horisontaalsuuna andmine.
Maksumusteavet on vaja nii prognoosimiseks kui ka kontrolliks, et hinnata eelarve usaldatavust.

Masinad on varustatud vee paagiga ja dosaatoriga, mille juhtimispult asub auto kabiinis.
Maxit group on esindatud üle 100 tehasega enam kui 30. riigis ning meie kuulume selle grupi
Meisli kinnitamiseks on mitmesuguseid tööpõhimõte võimalusi: morse koonus, padrun, kiirkinnitus.

Mullivas keevkihis on osakeste kiirus 2-3m/s. Joonis 10-5. Mullilise keevkihtkoldega 3 MW aurukatel
Mört m5 - M10 (valin M5) Hoone on 11-kokkuseline. Seinade paksus muutub 6-ndal korrusel.
Maamõõtmisel on vaja maastikul tähistatud jooni orienteerida , ka plaani või kaardi jooni.

Mahukaal - γ - on loodusliku struktuuri ja veesisaldusega pinnase ühe mahuühiku kaal.
Menüüdes on lihtne navigeerida, mõõtmise tulemused täpsed ja seda väikese ajakuluga.
Munga - KIVI Mungakivi komplekti kuuluvavad kahte sorti erinevate mõõtmetega kivid.

Muus osas on kruvisamm 300 mm. Plaadid kinnitatakse kõigi akustiliste profiilide külge.
Malmid – haprad C>1,7%. Värvilised ja kerged metallid kasut katte ja viimistluses.
Mullpolüuretaan on   hea   soojusisolatsioonimaterjal   oma  suletud   pooride   tõttu.

Mänd on Eestis levinuim puuliik (moodustab tarbepuidust 38%). Ta on lülipuiduline.
Madalatel temperatuuridel on kivinemise kiirenemine suhteliselt suurem kui kõrgematel temperatuuridel.
Mahumass on 400...800kg/m3, soojaerijuhtivus 0,08...0,20W/m.C. ja ekspluatsiooni temp.

Majas on olemas sundventilatsioon, mille põhiseade asub esimese korruse abiruumis.
Maksumusuuringud on vajalikud vaid siis, kui kavandatakse suuremahulisi eri tüüpi vaheseinu.
Marmoroc - plaadid valmistatakse purustatud marmorist, tsemendist ja värvipigmendist.

Metsamaterjali laadimis - lossimistöödel nii metsas kui laoplatsidel, sadamates ja raudteejaamades.
Mikroskoobiga on näha peeneid kollakaspruune, oranžikaspruune või ka värvituid osakesi.
Mineraalsed isolatsioonivõõbad - õhukesekihilised mineraalsed isolatsioonivõõbad on tuntud üle 40 aasta.

Mustriga on tagatud müüri def-d on seotud ka meetodit, välisvooder üldine tugevus.
Mõjutavad faktorid on konstantsed: a) reaalsest intressimäärast b) loodetavast kasumimäärast
Marmor - lubjakividest ja dolomiitidest, hästi poleeritav ,eestis ei ole marmorit.

Mullplastid - EPS, XPS, PUR mullpolüstüreen EPS (expanded polystyrene). Värvus valge.
Mõõdulint - kuulub krohvija põhitöövahendite hulka ja seda on käepärasem kasutada
Marmorid on moodustunud dolomiidist või lubjakivist ümberkristallumise tulemusena.

Mehhanismid – masinate prototüübid, mida käitatakse inim- või koduloomade jõuga.
Moodullagi on oma olemuselt metallkarkassile paigaldatav moodulplaatidest laesüsteem.
Mõnedele kanepi - ja linakiududest soojustusmaterjalidele lisatakse polüestrist tugikiudu.

Müüriseotised on välja kujunenud tugevusest lähtudes ja müüri välisilme seisukohalt.
Masinate kasutamine on põhjendatud tingimustes, kus autotranspordi liiklemine on raskendatud.
Mereveega on dedvudseadme tihendid sel juhul üksnes täävtoru vööripoolses osas.

Munaõlitempera on üks kulumiskindlamaid ning hea katvusega, kuigi kuivamine võtab aega.
Majasisestes paigaldistes on see juhe tänu oma töökindlusele ja universaalsusele väga levinud.
Maksumusanalüüsi tegemisel on põhiraskuseks jaotada töömahud põhjendatult kõigi ruumide vahel.

Maksumuses on tavaliselt suured tänu välisilmele ja kasutatavatele materjalidele.
Motoriseeritud käsimasinad on varustatud individuaalse väikeselitraažilise sisepõlemismootoriga.
Murfor efs on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks õhukestes liimvuukides.

Mõlemad plaadid on vastupidavad, klaaskiuga tugevdatud Gyproc GL 15 kipspõrandaplaadid.
Maapinnd on korralikult tihendatud, mille peale on monoliitne vundament valatud.
Mahumuutus – tardumisel ja kivistumisel peab sideaine mahumuutus olema ühtlane.

Majaseened on kõige ohtlikumad, kuna nad lõhuvad rakuseinu ja puit võib muutuda
Mehaaniline pinge – 1 MPa = 106 Pa = 1 N/mm² Jõu moment – 1 kNm = 1000 Nm = 106 Nmm
Mineraal on oma keemilisest koostisest ja füüsikaliselt omadustelt homogeenne.

Monoliitsed paketid on standardsete mõõtmetega ja valmistatakse klaasi tootmisprotsessis.
M22 - 4 mm, - poltidele M24 - 6 mm, - poltidele M27 ja suurematele - 8 mm.
M24 - (d+2) mm x 2,5 d, - poltidele M27 ja suurematele - (d+3) mm x 2,5 d.

Maalritöös on palju objekte mille värvimisel tuleb kasutada käsitöövahendeid.
Majanduskooslus - metsatööstuskobar,mis kasutab väga tootlikke ja kalleid masinaid.
Masinaruum e. masinaosakond (MO) on tavaliselt ahtri trümmi ja ahterpiigi vahel.

Massiivsein on tänapäevaseid nõudeid arvestades liiga väikese soojapidavusega.
Mineraal - puitplaadid Puitlaastplaat, milles sideainena on kasutatud tsementi.
Mitmeavalised ehk jätkuvatalad vôimaldavad materjali ökonoomsemalt ära kasutada.

Möödasõidunähtavus on piisavalt pik sirglõik et mööduda eesolevast sõidukist ohutult.
Mehaanilised vigastused – metsavarumisel, vaigutamisel, trantsportimisel jne tekkinud puidu
Montaazitood on seotud raskete ja suurete elementide tõstmise ja teisaladamisega.

Moodulpargid on enamasti ühetaolised ja ei muutuvad sõitjatele kiiresti igavaks.
Mullpolüuretaani – toodetakse nii kinniste kui lahtiste pooridega, jäika ja pehmet.
Murdumistäpp on väikseim miinustemperatuur, mille juures bituumeni kiht pragunes.

Maasoojuspumbad on stabiilse võimsusega süsteemid, ei sõltu välistemperatuurist.
Malmiks – toodetakse malmi kõrgahjudes ja malmist saadakse 75% rauamaaki.
Manteltoru on süvistatud, armatuur on paugaldatud, toimub betooniga täitmine;

Mittemürgised õlid on oliiviõli ja parafiiniõli kuna need ei sisalda metallühendeid.
Mittekandvad - võtavad vastu koormusi omakaalust ja tuulest ainult ühe korruse
Moodustajad on oksiidid mis kristalliseerudes ei jahtu vaid moodustavad klaasi.

Määratakse silikaat - tellisel mitmeid veesisalduse ja tema muutumisega seotud omadusi.
Määrdumine - Paljud viimistlusmaterjalid muudavad niiskuse toimel värvitooni.
Müürituse tugevdamisel on temas külgdeformatsiooni takistamine müürituse pingestamisel.

Madalatel temperatuuridel on nakkumine aluspinnaga ja polümerisatsiooniprotsess takistatud.
Mahukahanemine on betooni omadus õhukeskkonnas kivistumisel oma mahus väheneda.
Malmis on süsinikku üle 1,7%, mis teeb malmi hapraks, lööki kartvaks.

Mehaaniline erosioon on eriti levinud tuulistel rannikualadel ning saartel, kuna nendes
Mehhaniseerimine - 30 % . Ehitustööde juhtimise ja organiseerimise täiustamine -
Mei on investeeringute juurdevoolu mudel, a, …, i erinevad objektid.

Metalltapeedid on suure valguskindlusega, hõlpsasti puhastatavad ja tulekindlad.
Millises kivimis on kaltsiit põhimineraaliks? LUBJAS ON põhimineraaliks kaltsiit.
Mullbetoon on kerge või ülikerge betoon, milles puudub jämetäitematerjal.

Mzo - paindemomendi funktsiooni väärtus integreerimisrajal kohal x=0
Metall - ripplaed....................................................4-9
Milleks koostatakse – võrkgraafik, - joongraafik, - tsüklogramm (aeg-kohtgraafik)

Mõlemaid seotisi on võimalik valmistada peidetuna (s.t pesa ots ei jää näha ).
Mõõtmistäpsused on viidud maksimaalseks ning inimvigade võimalused minimaalseks.
Müüritisel külma - kahjustusi meie kliimas ka pärast 60-aastast ekspluatatsiooni.

Maksimaalne paindemoment on keskmiste postide kohal ja selle väärtuseks on MSd=89,1 kNm
Materjali tiheduseks nimetatakse loomuliku struktuuriga materjali mahuühikuga massi.
Metallide puuduseks on nende korrodeerumine mitmesuguste keskkonnamõjutuste tõttu.

Modifitseeritud bituumen on katusematerjali tähtsaim veekindla kihi moodustav komponent.
Murdmine - hüdro- või löök-kiilumisega. Saadakse suuri pragudeta kive
Murenemise saadus on jäänud kasmurenemise kohale vüi kantud veega sealt eemale.

Mõiste säästev on loomulikult vägagi oluline kaasaegse mõtteviisi väljendus.
Maltspuit on heledamat värvi puit ja Lülipuit on tumedamat värvi puit.
Martäänmeetod – terase toormaterjal võib olla nii sulas kui tahkes olekus.

Materjali tihedus on loomuliku struktuusiga materjali mahu (ruumala-)ühiku mass.
Mineraalseteks sideaineteks nimetatakse pulbrilisi anorgaanilisi aineid, mis veega segatult
Monitooring - süsteemi laialdasem kasutamine; pardakompuutrite kasutamine.

Mpk on kapitali marginaalprodukti (loodetava kasumi määr) kõver.
Mõnel pool on piraatlus ja salajane laevale asumine tõsiseks probleemiks.
Müügilolevad parketilauad on enamasti lõppviimistlusega, st juba lakitud või õlitatud.

Mahulis – plaaniline lahendus ja tehnilis–majanduslikud näitajad.
Manzettide materjaliks on spetsiaalne kumm ,mis talub merevett ,õli ja hõõrdumist.
Materjali tihedus on seotud poorsusega: mida poorsem, seda väiksema tihedusega.

Materjalide kõvdus - võime vastu panna teistele materjalidele ja kriimustustele.
Maximo seinaraketisega on saavutatav väga hea kvaliteediga korrapärane betoonipind.
Muinasjutupõrsas niff - Niff, mäletate, tegi põhust onni, mille hunt pikali puhus.

Murdumistäpp – Pehmumistäpi määramine toimub kuuli ja rõnga meetodil.
Murdumistäpp on madalaim temperatuur, mille juures bituumeni kiht praguneb.
Majavammi - kahjustuse korral laguneb puit rombikujulisteks tükkideks.

Materjalidest - sideaineks lubi; täiteaineteks liiv, purustatud lubjakivi.
Minimaalne kalle on 1:100. Katused võivad olla soojustatud või soojustamata.
Monoliitimiseks nimetatakse raudbetoon elementide liitekohtade kinnitegemist.

Mördikiht on ühtlase paksusega ja ulatub täpselt seina välispinnani.
Maksimaalne sille on 5,5 m. Diagonaalsidemed: Tagavad sõrestikhoone jäikuse.
Manustamisega on võimalik kipstoodete veekindlust mõnevõrra suurendada.

Metallpostide on RAL värvitkaardi järgi värvitud või roostevaba teras.
Metatsentriline valem on sama; MTR=ΔH0sinψ ehk MTR=ΔH0ψ Kus MTR – on trimmiv
Mõõdutäpsus – vastavad Euroopa standardite kõrgeimatele nõudmistele.

Mahtude määramisest on eespool. Kate on normides jagatud erinevate kuju järgi.
Materjali veekindluseks nimetatakse materjali omadust takistada vee läbitungimist.
Muldkeha laius on 6,5 m, millest sõiduosa on 3,5 m). Paisu harja kõrgus:

Mädanemine – puidu riknemine temas arenevate seente tegevuse toimel.
Määral katusekaldest – mida suurem on kalle, seda kauem peab katusekate vastu.

Määruses on eriti ebaõnnestunud ja vääriti mõistmist võimaldav.
Mehhanismid - noole- ja koormavintsid, pöördemehhanismid ja käitur.

Määratletud on ogaplaadi ja puidu ülekate ning katmislaius elemendil.
Mõhus - Proovikeha mass õhus, g mvees - Proovikeha mass vees, g
Mõjuvate surve - või kulutavate jõudude keskkokknas töötamise järgi.

Majavamm on võimeline ise oma arenguks vajalikke tingimusi looma.
Mehhaanilised on hüdraulilised, pneumaatilised ja elektrilised ajamid.

Mehhaniseeritud protsess - mehhaniseeritud protsesside puhul kasutatakse masinaid.
Massiivne seinakonstruktsioon on ka soojust koguv ning “hingav”. Tänu sellele, et

Materjali niiskus – materjalis olev vee massi suhe kuiva materjali kaalu
Mineraal - puitplaatide hulka kuuluvad tsement- ning kipsplaadid.
Müüritise tõmbe - , lõike- ja paindetugevus sõltub vuukide tugevusest.

Mahukahanemine on üldiselt kahjulik,põhjustades pragusid ja pingeid.
Manluukide e. pääsuluukide kaudu, mis on hermeetiliselt suletud.
Materjali poorsus on väike ja ta katse käigus praktiliselt vett ei ima.

Mittekandvad - ehitatakse eeskätt ruumide üksteisest eraldamiseks.
Monoliitsetel vahelagedel on väga suur osa hoone konstruktsiooni jäigastamisel.
Mõlemad variandid on kasutusel. Praegu antakse vastavalt talade astusele.

Massiivseinad on tugevad, kuid suhteliselt väikese soojapidavusega.
Materjalis on 10% mahust võib soojusjuhitavus suureneda 2 korda.
Mehhanismidele - roomikkäiturile, tööketile ja transporttöörile.

Mineraalvilla ülesanne on takistada tarindis eelkõige soojuse ülekandumist.
Mittepõlevad – ei põle, sütti, söestu ega hõõgu iseseisvalt.
Montaaz on keelatud kui tuule kiirus on 7 m/s või üle selle.

Munakivid on ovaalsed veeriskivid (soovitatavalt pealt laiemad).
Mõõtmistulemusest - kaks mööda paralleelservi ja kolmas nende keskelt.

Mahtuvusega on vedelikud. Mat niiskumisel soojamahtuvus suureneb.
Maja ehitamisel on kõige olulisem palgi valik ja selle töötlemine.
Manzettide vahel on juhtrõngas , mis seest on üle valatud babiidiga.

Mattpur - uudne pinnakate, väga heade pinnakatte omadustega.
Mineraalvillad - sulatatud mineraalaine, mis pihustatakse kiududeks.
Mineraalvilladeks nimetatakse kiudjaid mineraalseid soojustusmaterjale.

Mõõdud on 200x100x40. Pakendis on 12m2 ja kaalub 1,05 tonni.
Müüritis on vajalik vastava injektsioonivahenditega tihendada.
Müürivasar - krohvikonksude naelutamiseks ja pinna puhastamiseks

Menetluskord on jällegi loogiliselt ja konkreetselt kirjeldatud.
Milliseid teraseid nim. legeeritud terasteks? 9. Teraste pos. Omadused.

Mineraalvillad on tänapäeva ehituses üks asendamatuid materjale.
Mustaks tööks on seinte lihvimine, ning enam suurt tolmu ei tekki.
Müür - ja krohvmörtide kui ka kuivsegude valmistamiseks.

Müüritise tugevus on tagatud, sest σdv = 1,78 MPa < fm = 5,0 MPa. 36%
Madalvundament - Rajamissügavus ülevalpool külmumispiiri (1,2m)
Mahukahanemine – betooni omadus kivistumisel oma mahus väheneda

Mangaani lisamisega on võimalik vabaneda enasoovitavatest värvustest.
Martään - , konverter-, bessmer- ja elektersulatuse meetod.
Materjalide veekindlus - materjalide võime vett mitte läbi endast lasta.

Metsamaja on orgaanilise arhitektuur i silmapaistev esindaja.
Mineraalsed värvid on suhteliselt poorsed, ei pehmene niiskuse toimel.
Muudetakse vesi - tsementtegurit saavutamaks esimese betooni vajum.

Määratletud on tüüblite kaugused omavahel ja elemendi otsast.
Müürikihtide kõrgus on kasutatava tellise kõrgus + rõhtvuugi kõrgus.
Majanäätsule on iseloomulik pikaaegne kuivaperioodide talumine.

Malahhiit on valguse suhtes püsiv ja vastupidav leelistele.
Markeerimise mooduseid on mitmeid. Igal vanal pootsmanil on oma süsteem.
Membraan - tüüpi, d) ronitungrauad e hüdromehhaanilised.

Mõjuv külgsurve on väga suur, aga seda koormust annab vähendada.
Mõtekas on kasut.aluminaatse.,mis on suurema eksotermiaga.
Mõõtmis – ja arvutustulemused on toodud tabelis nr. 1.1.

Madala ph - tasememõjul); • tugevalt keemiline keskkond.
Materjalide korrosioon on aine hävinemine ümbritseva keskkonna toimel.

Metallide proovikeha on väikese tala kujuline, mis lüüakse pooleks.
Milliseid plaatpindu on vaja vahatada peale mahakandmist? Marmorplaati
Mitteformaalseid gruppe on kaht tüüpi: 1. huvigrupid; 2. sõprusgrupid.

Mahukahanemise arenemine on seotud betooni struktuuri ajaliste muutustega
Marmoroc - plaate kasutatakse hoonete välisvooderduseks.

Mediatsioon on kohtuvälise kokkuleppe saavutamise menetlus.
Metalltapeet on olenevalt pinnatöötlusest küllaltki raske.
Mineraalvillad – toorained, tootmine, omadused ja kasutamine.

Muutuvad kulud – sõltuvad otseselt müügi realiseerimisest.
Mahukahanemine on iseloomulik tsementsideainega materjalidele.

Metsaistandikel on tarbepuidu varumises järjest olulisem roll.
Metsamajandus - tegeleb metsahooldamise ja metsakaitsemisega.

Muud om – soojaisol om on head gaas ja vahtplastidel.
Mõõdud on neil enam-vähem samad, mis parkett-kividel.

M24 - 2 mm, - poltidele M27 ja suurematele - 3 mm.
Mehaanilisteks - , keemislisteks- ja orgaanilisteks seteteks.
Metallide korrosioon on lahutamatult seotud metallide kasutamisega.

Mineraalsed krohvid on kõik väga hea veeauru läbilaskevõimega.
Mitmesuguseid tala - , raam-, kaar-, ja sõrestikkonstruktsioone.
Mördi soovita - tav survetugevus vahe- mikus fm5...10 N/mm2.

Majaehitajal on vajalik tunda tuleohutusalaseid mõisteid.
Murdekoht on toodetel krobeline ja veeimavus >5%. Veei.
Mustad metallid – toore on Fe ja C erinevates vahekordades.

Mõõtmis – ja arvutustulemused on toodud Tabelis (1)
Müür on oma töötamise seisukohalt lõpmata pikk.
Mahulised ehk hüdrostaatilised b) Hüdrodünaamilised

Mahumass on materjali mahuühiku mass koos pooridega.
Mikroelemendid - detailsed tööd ja konstruktiivelemendid.
Milliste meetoditega on voimalik talvel teostada mullatoid? ̃ ̈

Miniradiaator – on mõldud väikeste ruumide kütmiseks.
Modern krohv on välisilmelise tsementkrohviga seinakate.
Moonde - ehk metamorfsed kivimid (marmor, kiltkivi)

Mõõdu – ja vormitäpseks töödeldud freespalke.
Malmides on süsinikku tunduvalt rohkem kui terases.
Marmoreering on rahutu sügav kus marrmor aastatuhandete

Messing ehk valgevask on vase ja <40% tsingi sulam.
Metallide kasutusel on oluline ka metallide sulamistemperatuur.
Mõlemad seadmed on multifunktisonaalsed, targad ja täpsed.

Mõlemad seadmed on targad, täpsed ja multifunktsionaalsed.
Müüritööd on kuni tänaseni jäänud käsitsitööks.

Materjali poorid on täidetud õhuga, veega või veeauruga.
Metallsildade areng – mis ja millal hoogustas nende arengut.
Metsandus - ja maaehitusinstituut Maaehituse osakond

Mitmekorruselised 4 - 8 korrust Kõrghooned 9 ja enam korrust.
Mürapidavus on oluline, kui välismüra foon on kõrge
Madalates kohtades on istutatud tamme asemel hõberemmelgat.

Mahuarvestustabel on vajalik vormistada MS Exceli tabelina.
Majade küttekulud on palju väiksemad, kui teistel majadel.
Masinate valikul on arvestatud hinda ja masina tootlikust.

Materjalideks on kaks erinevat vahtpolüstüreentoodet.
Murtud frontoonid - sellistena tunneme Euroopa barokklosse.

Muusika - võimlemisruum PVC Akrüüllateks Värv
Mõeldavad on ka teiste materjalide kombinatsioonid.
Mõlemad pooled on lepingut sõlmides sellega nõustunud.

Mõõtmis - ja arvutustulemused on tabelis nr. 1.2.
Müra - Liigne müra võib kahjustada kuulmist.
Müürimeisel - kivikrohvile erineva faktuuri andmiseks

Massid on spetsifikatsioonides enamasti toodud.
Minimeerimisele - RESSURSSIDE SÄÄSTLIKULE KASUTAMISELE
Monteeritavad - kohapeal kokkupandavad, valmis tehtud.

Märgmört - toimetatakse objektile kasutusvalmina.
Majandusmehhanism on premeerimise ja trahvimise süsteem.

Materjal kaheastmeli - selt ning seega suureneb peenestatus.
Mehaaniline pinge – sisejõu intensiivsus lõikepinnal.
Murtud - või klompfaktuuriga vooderdusplaate.

Mustrist on nad rohkem või vähem läbikumavad.
Mört on parim kuni 6 kuud pärast pakkimist.
Mörtide sideaineks on tsement või mõni muu vesisideaine.

Mörtide valmistamiseks on 3 võimalust: *valmistamine tehases,
Madalamatel sagedustel on nende helineelde omadused väiksed.

Majandusmehanism ON PREMEERIMISE JA TRAHVIMISE SÜSTEEM
Massiivseinad - laotakse kogu mahus vaid tellistest.

Metallkatetel on veel lisaks elektrokeemiline toime.
Minimalism - pinnaviimistlus ja kallimad kivimid.
Mootorlaevad – peajõuseadmeks on diiselmootorid.

Mördi põhili - seks puuduseks on tema suur jäikus.
Müra - ja tehnoloogiline hüdroisolatsioon.

Müürikellu - kasutatakse mördikihi tasandamiseks
Mineraalsed värvid - hea veeaurujuhtuvis välistöödel.

Muld - , mätas-, laastu- ja õlgkatuseid.
Mõõtelint - kasutatakse mõõtmete märkimiseks

Mõõtudelt on plokk üsna tavaline, laius 140mm,
Maasees on Cu püsiv, kui seal ei ole tuhka.

Materjali paksus on 3,2mm. Kinnitatakse papinaeltega.
Mikkeli tuletõrjemajas on paralleelvöödega sõrestikferm.