Sõnu seletav sõnaraamat

Morfeemide põhiomadus on see, et nad kannavad tähendust 27. Leia kõneviisi kategooria markeeritud liige/liikmed (me) laulaksime, (te) laulvat 28. Millistel juhtudel võib eesti keeles tegemist olla sama morfeemi allomorfidega? -de ja –te, -te ja-i, pood ja poe 29. Eesti keele algvormid e. sõnaraamatuvormid on ma-infinitiiv, substantiivi nominatiiv 30. Keel, milles morfeemid on liidetud muutumatule sõnatüvele, on aglutineeriv 31. Kongruents on süntaktiline ühildumine 32. Sõnaraamatusõna ehk
Morfeem on morfoloogia põhiüksus, väikseim tähendusega keeleüksus; morfeemide omadused: * harva lisandub uusi liikmeid * fikseeritud positsioon * üldine tähendus * kohustuslikkus (rääkimine ainsuses või mitmuses) * seotud morfeemid Morf on morfeemi avaldumisvorm konkreetses keeles: talu, talu-sse, talu-st, talu-gi . Morfidel on iseseisev tähendus või vähemalt grammatiline funktsioon ja tavaliselt esinevad nad paljudes sõnavormides.
Metafoor on kognitiivne mehhanism (kontseptuaalne projektsioon), milles üks kogemuslik valdkond on osaliselt projitseeritud teisele valdkonnale, nii et teine valdkond mõistetakse osaliselt esimese kaudu.

Modaalsus on kategooria, mis väljendab kõneleja suhet väljendatavaga ja väljendatava suhet tegelikkusega. Kõneleja annab edasi oma suhtumist proportsiooni: kas see on usutav, reaalne, obligatoorne vms.
Mitmuse väljendamiseks on eesti keeles põhiliselt kaks võimalust: de-mitmus (nt ema/de/l) ja vokaalmitmus, mis avaldub omakorda kahe tüübina (nt `aasta/i/s, õnnelike/s). Lisaks de-mitmusele ja vokaalmitmusele võib mitmus väljenduda ka koos osastava käände tunnusega formatiivis sid, nt pesa/sid. Kahe asesõna mitmus väljendub ainult supletiivses tüvevariandis: mina : meie, sina : teie.
Metafoor - on kõnekujund, troop, mille käigus kantakse ühe nähtuse või objekti omadused või tunnused sarnasuse alusel üle teisele, nõnda et põhikujutluse (nt noorus, päike) asemele tekib uus, asekujutlus, mis ongi metafoor (elukevad, sinitaeva silm - K. J. Peterson). spekulatiivne grammatika - küsib grammatikateooria ja tegelikkuseteooria vahelise seose järele.

Morpheme – the minimal linguistic sign bound morpheme – a morpheme that can only occur if attached to some other phoneme • full • fullness • spoonful • cheerful “Most analysts of contemporary English prefer to distinguish three morphs: a root in full and fullness, a noun-forming affix inspoonful, and an adjective- forming affix in peaceful and cheerful.
Medit - , because these morphs make the most concrete and distinctive contributions to the meanings of these words; furthermore, fortune is free, as most English roots are. (The root of premeditated is medit- , not meditate, because –ate is a verb-forming affix that occurs also in generate, vibrate, and many other words.
Metafoor - on kõnekujund, troop, mille käigus kantakse ühe nähtuse või objekti omadused või tunnused sarnasuse alusel üle teisele, nõnda et põhikujutluse (nt noorus, päike) asemele tekib uus, asekujutlus, mis ongi metafoor (elukevad, sinitaeva silm - K. J. Peterson). Dionysios Thrax - hellenismiajastu grammatik.

Miks keeles on nii analoogia (keelelised üksused käituvad sarnaselt, nt kui tahan öelda, et miski on millegi sees, panen s-i lõppu: toas, kapis) kui anomaalia (seaduspärasusest või normist kõrvalekaldumus)? • Küsimus keele regulaarsusest oli tõstatunud juba kreeka grammatikates, kuid polnud selliselt sõnastatud.
Metakeel on keel, milles räägitakse sõnaraamatu kasutajaga ehk siis selles keeles pannakse kirja eriala-, stiili-, grammatikamärgendid, kommentaarid jms. Metakeel võiks olla esimene tunnus, mille järgi otsustada, miskeelsele kasutajale sõnastik on mõeldud.
Mittefiktiivsed nimed on autentsed. Suhte järgi reaalmaailmaga jagatakse neljaks:  autentsed (päriselt olemas),  kunstlikud (kirjaniku loodud, fiktiivsed,  realistlikud/ebaautentsed (võimalikud, ent pole tegelikult pole olemas), olemas),  laennimed.

Mõttelisi tasandeid on neli. Tähtsaim nendest on mediaantasand, mis jaotab keha kaheks sümmeetriliseks pooleks ning seetõttu on teda ainult üks. Paralleelselt sellega asetsevad sagitaaltasand ning mediaan- ja sagitaaltasandiga risti transversaaltasand.
Mitoos - toimuvad väga ulatuslikud muutused tuumamembraani ja tuumakese kaotsimineku ning kromatiinsubstantsi koondumise näol kindla kuju ja arvuga värvilembesteks kehadeks – kromosoomideks. Kestab enamasti 1-2 tundi.
Minimaalpaarid – on sõnapaar, mille liikmed erinevad teineteisest häälduslikult vaid ühes punktis ning mille liikmeil on erineva tähendus (väär, vöör). Minimaalpaarianalüüs – foneemianalüüsi põhiline meetod.

Maksal on palju funktsioone : peale sapi produtseerib kusiainet ja kusihapet,muudab verre sattunud mürkained kahjutuks,võtab osa mikroobse infektsiooni vastasest tõrjest, toimib ka lootel vereloomeorganiga.
Muddle - headed open compounds coffee cup …there is an additional preference in US English for the form to be one word and in British English for the form to be two words, e.g. buck tooth Br bucktooth US Eng
Metatees – häälikumuutus, mis muudab foneemide järjekorda sõnas; nt sõnad bird ja horse olid varem bryd ja hros, seega metatees muutis need selleks, mis need tänapäeval on; three > third, thirteen;

Mitmusevorm o - Mako tähendada „Mark ja inimesed, kes on temaga koos“. Ndebele eesnimed on sageli tuletatud nimi-, omadus- või tegusõnadest, mis kirjeldavad vanemate tundeid või asjaolusid lapse sünnil.
Millise järgmistest on ortograafilised liitsõnad? sõnaraamatusõna, sõnaraamat, valge-toonekurg 22. Sünteesiindeks näitab morfeemide hulka sõnas 23. Leia võrdlusastmete opositsiooni markeerimata liige/liikmed
Magu - söögitooru ja soolkanali vahel paiknev seedetrakti laienenud osa.Mao põhiline ülesanne on toidu ettevalmistamine sooleseedeks selle osalise lõhustamise teel maonõre fermentide toimel.

Mitmeliikmelised - vastandus grammatilise kategooria liikmete vahel, millest mõned on markeerimata ja teised markeeritud; nt eesti keele kõneviiside (kindel, käskiv, tingiv jne) opositsioon
Metonüümia on kognitiivne mehhanism (kontseptuaalne projektsioon), milles üks kogemuslik valdkond mõistetakse osaliselt teise, samasse kogemuslikku valdkonda kuuluva valdkonna kaudu.
Minimaalpaar on sõnapaar, mille liikmed erinevad teineteisest häälduslikult vaid ühes punktis ning mille liikmeil on erinev tähendus:vaar, veer, viir, voor, võõr-, väär, vöör.

M aeahelikust — ON ¨ J2 vedamine, ule ootuste h¨ sti minek a ¨ TERAVATIPULINE M AGI — ¨ ON M AETIPPUDE AHELIK — J3 Hiesan ja Enryakuji ¨ ON LAMEDAMA OTSAGA M AGI templid
Miks keelekasutus on selline, nagu see on? Kriitilisus on tekstide teadlik, analüüsiv lugemine, st loomulikustunud struktuuride, eriti implitsiitsete tähenduste väljatoomine.
Munasarjad on munarakke produtseerivad organid, mis paiknevad lehmal ja emisel kõhuõõnes ristluunukke läbivas segmentaaltasandis kraniaalse vaagnaava pooles kõrguses.

Märgendamiseks nimetatakse interpretatiivse info lisamist suulist või kirjalikku keelt esindavasse keelekorpusesse Korpus on tehniliselt ühtlustatud ja märgendatud
Mudeli väljund on inimese käitumine (keeletöötlus vm) on sarnased/samad, on mudel õnnestunud = kui mudel ja inimene käituvad sarnaselt, on mudel õnnestunud.
Modaalsuse objektiks on tavaliselt kogu lausega väljendatud propositsioon tervikuna, kuid mõnikord võib mõjuala olla ka kitsam, näiteks üks fraas või sõna.

Metafoorid on kujundid, piltlikud väljendid ja sümbolid, mis ümbritsevad meid kogu aeg, aga võib-olla ei teadvusta me nende kõiki võimalusi.
Metonüümia - sõna või väljendi kasutus uudses ajalise, ruumilise, põhjusliku, päritolulise vm suhte alusel ülekantud tähenduses.
Mitmuslikku liiget ehk pööret. o Ainsus:  mina ~ ma  sina ~ sa  tema ~ ta o Mitmus:  meie ~ me  teie ~ te  nemad ~ nad

Müra on liitvõnkumine, mille siinusvõnkumised asuvad üksteisele nii lähestikku, et ei ole võimalik eristada perioode.
Moodustaja - ühest või mitmest sõnast koosnev üksus, millel on teatud funktsioon suuremas tervikus, mille liige ta on.
Missuguseid prosoodianähtusi on eesti keeles võimalik kirjeldada? • Prosoodianähtused: kvantiteet, rõhk, intonatsioon, piirinähtused.

Metafoor on vahend, mille abil abstraktseid mõisteid kõrvutatakse inimesele juba tuttavate mõistetega, nt elukevad.
Mitmus on arvukategooria liige, mis eristab kaht või enamat asja vastandatuna ühele, nt raamatud, mehed, naised.
Metatees – keelevääratus, häälikuid hääldatakse teistsuguses järjekorras kui seda võiks eeldada:

Monosemy – word has a single meaning A one-to-one match between a word and a meaning is called monosemy.
Mugandnimed on eesti keelest saksa keelde, saksa keelest eesti keelde, vene keelest eesti keele mugandatud.
Maoseina väljasopistist nim. divertiikuliks. Maonäärmed valmistavad maonõret, mis sisaldab peptiini ja soolhapet.

Mõnes süsteemis on see ka ema järgi – matronüüm (nt Juhan Annepoeg), vanaisa järgi on vaponüümid.
Metafoorsed ülekanded on inimese keha, loomade, taimede, toidu ja mitmesuguste jõududega seotud valdkonnad.
M argile ON LISATUD KAHE ¨ K AEGA KINNI HOITAVA UHMRI ¨ ALGSELT SARNASE T AHENDUSEGA KUJUTIS

Maovagu on mäletsejatel esinev moodustis, mis ühendab söögitoru avanemiskohta libedikuga.
Metafoor on ühe tähendusvaldkonna ümber kandmine teise, et teist esimese kaudu mõista.
Missuguseid prosoodianähtusi on eesti keeles võimalik kirjeldada? Rõhk, kvantiteet (välde), intonatsioon.

Morfoloogia - vormiõpetus; uurib morfeemide moodustamist ja nende ühendamist sõnadeks.
Mitmepapillilises neerus on iga neerunäsa varustatud neeruvaagna väljasopististe – neerukarikaga.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Mentaalsed representatsioonid on midagi, mis on neuraalse koodi ja füüsikalise koodi vahel (umbes nagu ikoonid arvuti desktopil on seoseks maailma ja arvuti sisemuses toimuvate protsesside vahel). Eri keelte pealtnäha samu objekte/nähtusi esitavad representatsioonid võivad olla tegelikult erinevad.

Morfoloogiline loomulikkus - keerulisemat sisu kodeeritakse keerulisemalt, lihtsamat sisu lihtsamalt.
Metafoor - ülekanne; ühe valdkonna teema mõistete kasutamine teises valdkonnas.
Mitmekambriline magu on mäletsejalistel. See koosneb eesmaost ja pärismaost e. libedikust.

Modaalsus on vahend sündmust kirjeldava propositsiooni staatuse edasiandmiseks.
Metatees – on häälikute järjekorra muutumine sõnas või sõnaühendis.
Muutuse põhjus on tarbekaupade muutuva iseloomuga, mitte tootjate isikuomadustega.

Mediaalne ehk keskmine ja sellest kaugemal paiknev lateraalne ehk külgmine.
Meetodimaksiim – ole arusaadav! Kasuta sõnavara, millest teised ka aru saavad.
Monoftong – üks või kaks sama laadiga vokaali, mis kuuluvad ühte silpi.

M argis ON ALLES OHVRI - ¨ LOOMA T AHISTAV OSA , MIS ¨ M ARGIST KADUNUD
Merry - drunk, to go – to die, perspiration – sweat, plump – fat.
Mälestamine on muutunud virtuaalseks (mälestamisblogid, videod youtube’s).

Metatees – häälikud vahetavad kohti, nt r ja l vahetavad tihti kohti.
Meeleorganid on vahendajaks organismi ja seda ümbritseva keskkonna vahel.
Muusika on ulimaks u ¨ astmeks, milleni inimene v˜ ib j˜ uda. o o

Majades - tüvi-maja+ mitmus-de+seesütlev kääne ehk inessiiv-s.
Modaalsus on kõneleja seisukoha grammatiseerunud väljendusvahend.
Modaalsuse tuum on eristus reaalse maailma ja kujutletud maailmade vahel.

Metafoor - ülekanne; ühe valdkonna mõistete kasutamine teises.
Mitteimplikatiivne universaal - kinnitab mingi omaduse a esinemist teistest omadustest
Markeeritus – mingi keelevormi erilisus, ebatavalisus, keerukus.

Mao kuju on individuaalselt erinev ja oleneb täitumisastmest.
Moodustus - ehk hääldusviis – kuidas õhk liikuma pääseb.
Markeerimatus – mingi keelevormi tavalisus loomulikkus, lihtsus.

Mentaalne protsess on operatsioon mentaalsete representatsioonidega.
Membraanidest olulisim on basilaarmembraan, millel paikneb Corti elund.
Mao kuju on kõikidel erinev ja oleneb täitumisastmest.

Maie kalda on analüüsinud oma artiklis „Suletud ruum.
Mittekeeleline visuaal - ruumiline taju on suures osas kahjustunud.
Mõttelisi tasandeid on neli. Tähtsaim nendest on mediaantasand.

Metsal on ka hiie, kui vaimude asukoha t¨ hendus.

Muutused järk - järgulised, teadvustamise küsimus.

Märke on erinevaid: sümbol, indeks, ikoon.
Monoftong – 2 laadilt samasugused vokaalid.

Meetodeid rakendades on raske ja aeganõudev ülesanne.
Motoorne afaasia – ajukahjustus Broca piirkonnas.

Merovingid on Prantsusmaa esimene dünastia.

Matua – täiskasvanu, (lapse)vanem
Vote UP
-1
Vote DOWN
Metafoor - ühele nähtusele või objektile kuuluvate omaduste või tunnuste ülekandmine teisele sarnasuse alusel, nõnda et põhikujutluse (nt noorus, päike) asemele tekib uus, asekujutlus, mis ongi metafoor (elukevad, "sinitaeva silm")


Vote UP
-1
Vote DOWN
Möönev kõneviis on arenenud käskiva kõneviisi 3. pöörde vormist, mis on laienenud kõikidele pöördevormidele.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Mikrosotsiolingvistika - keelenähtuste täpne empiiriline analüüs vastavalt erinevatele varieerumiskontekstidele.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Määrsõna ehk adverb, arvsõna ehk numeraal, asesõna ehk pronoomen, määrsõna ehk

Vote UP
-1
Vote DOWN
Mõistestus - inimese tõlgendusel asjaolust mida väljendi abil kirjeldatakse.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Marrasknahk on kõige välisem osa ning ei sisalda veresooni.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto