Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Teeni kõndimisega krüptot! Sweatcoin on tasuta ja paneb sind rohkem liikuma TÕMBA ÄPP Sulge
Add link

"logistika kordamisk simused" - 18 õppematerjali

130
rtf

Amundsoni raamat

4636 Aktiivne Aktiivne Aktiivne 116 254 96 118 ne Aktiivne Aktiivne nKuivne Aktiivne Aktiivne kaasamine Aktiivne kaasamine kaasamine kaasamine Aktiivne kaasamine Aktiivne kaasamine Aktiivne Aktiivne Aktiivne Aktiivne kaasamine kaasamine Kaasam kaasamine kaasamine kaasamine kaasamine kaasamine kaasamine ine Aktiivne kaasamineProbleemi m??ratlemise ?lesanded 87 N?ustamise...

Psühholoogia -
28 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

Näiteks sõjalise koostöö, diplomaatia ja ka majanduse vallas võiks kõigi üksikasjade avaldamine tuua riigile pöördumatut kahju. Näiteks USA-s ei saa isegi senaatorid ja kongresmenid tutvuda kogu CIA infoga. Luureorganisatsioon on seisukohal, et lobisemistõbe põdevatele poliitikutele ei saa-tohi usaldada riiklikke saladusi. CIA on nõus suhtlema vaid Senati ja Esindajatekoja erikomisjoniga, kuhu liikmeid väga hoolikalt valitakse. Ka Eestis pole kaugeltki kõigil Riigikogu saadikutel riigisaladuste luba. Selleks, et vähendada üksikisikust kaugele jääva esindusdemokraatia vahenditega tehtud otsuste negatiivset mõju üksikisikule, peab võimalikult palju kohalikke probleeme leidma lahenduse väikestes kogukondades. Kõrgematele tasanditele otsustada tuleb jätta ainult põhimõttelised küsimused. Tänapäeva demokraatlikud riigid kujutavad endast väga keerukaid süsteeme, kus on hulk üksteist tasakaalustavaid võime ning mitmeid vastukaalusid võimule. On aktiivne kodaniku- ühiskond (tsiviilühiskond) ja institutsioonid, mis asuvad lahus valitsusasutustest. On (seaduste) kohtulik järelevalve, kriitiline ajakirjandus, mitmeparteisüsteem, seadusgarantiid, poliitilised ja kodanikuõigused. See kõik piirab ja kontrollib institutsioonide võimukasutust sel moel, et mitte keegi (ükski partei ega isegi valitsus) ei saa võimalust ainsana juhtida ühiskonda. Tänapäeva hästi toimiv demokraatlik riik on süsteem, kus võimu kasutatakse tundlikult, ning ühelgi võimul pole täielikku legitiimsust. Demokraatia on eikellegi võim – mitte kellelgi pole õigust valitseda nagu monarh, türann või despoot. Maailma kõige tunnustatum pika tagasivaatega poliitiliste režiimide mõõtesüsteem –...

Akadeemiline kirjutamine -
45 allalaadimist
46
docx

Sissejuhatus kõrgkooli õppesse eksami materjalid

a doktoritöö) rakendatakse eristavat hindamist. 92. Õppeaine loetakse läbituks pärast õpiväljundite hindamisel positiivse tulemuse saamist. Positiivsed tulemused on hindamisskaalal hinded A, B, C, D, E ning „arvestatud“ ja negatiivsed tulemused on hinded F ning „mittearvestatud”. 93. Eristava hindamise puhul eristatakse õppijate õpiväljundite saavutatuse taset järgmise skaala alusel: 93.1. hinne A ehk „suurepärane“ – silmapaistev ja eriti laiapõhjaline õpiväljundite saavutamise tase, mida iseloomustab väga head taset ületav teadmiste ja oskuste vaba ning loov kasutamine; 93.2. hinne B ehk „väga hea“ – õpiväljundite saavutamine väga heal tasemel, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane ja loov kasutamine. Spetsiifilisemates ja detailsemates teadmistes ja oskustes võivad ilmneda mittesisulised ja mittepõhimõttelised eksimused; 93.3. hinne C ehk „hea“ – õpiväljundite saavutamine heal tasemel, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane kasutamine. Spetsiifilisemates ja detailsemates teadmistes ja oskustes avaldub ebakindlus ja ebatäpsus; 93.4. hinne D ehk „rahuldav“ – õpiväljundite saavutamine piisaval tasemel, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades, erandlikes olukordades avalduvad puudujäägid ja ebakindlus; 93.5. hinne E ehk „kasin“ – olulisemate õpiväljundite saavutamine minimaalselt lubataval tasemel, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades piiratud viisil, erandlikes olukordades avalduvad märgatavad puudujäägid ning ebakindlus; 93.6. hinne F ehk „puudulik“ – õppija on omandanud teadmised ja oskused miinimumtasemest madalamal tasemel. 94. Üliõpilase õpiväljundite mitteeristaval hindamisel võib õppeaine lugeda la...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
8 allalaadimist
384
pdf

TÖÖLEPINGU SEADUS

Töötajat peab teavitama töötasult makstavatest ja töötasust kinni peetavatest maksu- dest ja maksetest (TLS § 5 lõike 1 punkt 5). Viidatud maksud on näiteks tulumaks ja sot- siaalmaks ning makseteks töötuskindlustusmakse ja kohustuslik kogumispensioni makse. 3.6. Tööandja peab teavitama töötajat kõigist kokkulepitud hüvedest (TLS § 5 lõike 1 punkt 6). Näiteks tuleb kirjalikult kajastada töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt on töötajal õigus kasutada tööandja omanduses olevat mobiiltelefoni, kinnisvara või ametiautot. 3.7. Töötaja peab teadma tööaega ehk aega, mil töötaja on kohustatud tööülesandeid täit- ma (TLS § 5 lõike 1 punkt 7). Töötaja ja tööandja võivad kokku leppida nii täistööajas kui osalises tööajas. Töö- ja puhkeaeg on reguleeritud TLS 3. peatüki 3. jaos (TLS § 42 jj). Tööajakorralduslikud küsimused, sh tööaja alguse ja lõpu määrab tööandja tavapäraselt töökorralduse reeglites. 3.8. Tööandja kohustuseks on teavitada töötajat töö tegemise kohast (TLS § 5 lõike 1 punkt 8). Töökoha määratlemisel peab lähtuma töötaja töö iseloomust ja tööülesannetest. Töö tegemise kohana peab olema fikseeritud tegelik töötamise koht, mis ei ole liiga kitsalt ega liiga laialt määratletud. Töö tegemise koht on tööandja tegevuskoht, mis on töösuhtega kõige rohkem seotud (TLS § 20). Töötajal ja tööandjal on tulenevalt töösuhte iseloomust võimalik kokku leppida ka töö tegemise muu koht, kusjuures seadus eeldab, et töö tegemi- se koht lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse üksuse ehk linna või valla täpsusega. 3.9. Tööandja peab töötajat teavitama puhkuse kestusest (TLS § 5 lõike 1 punkt 9). Töö- andja peab töötajat teavitama põhipuhkusest ja seadusest soodsamatel tingimustel ant...

Õigus - Kutsekool
18 allalaadimist
32
pdf

Avaliku halduse eksamiks kordamine

Iseloomusta tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud halduskorraldust! Milline on haldusorganisatsioonide jaotus Eestis? Tsentraliseeritud halduskorraldus - võ imu jaotamise viis, kus otsustav võ im paikneb organisatsiooni tasandite ü laosas ehk võ im suureneb alt ü lesse (alluvussuhted). Otsustamine on kiire, kontroll juhtimise ü le on keskpunktis, vä listab ebaü htlase arengu allorganisatsioonis. (võim ühes kohas, keskel) Detsentraliseeritud halduskorraldus - võ imu jaotamise viis, kus võ im on hajutatud iseseisvate ü ksuste vahel, kes on ü ksteisega koostö ö suhtes. Mida rohkem on halduskandjaid, seda detsentraliseeritum avaliku halduse organisatsioon on. (võim laiali) Eesti-? Eestis on nii tsentraliseeritud kui detsentraliseeritud halduskorraldust. Eesti kasutab mõlemat, nii traditsioonilist kui ka hierarhilist süsteemi. 2.Milline staatus on riigikantseleil valitsusasutuste seas? Mis on riigisekretäri pädevused? Milline staatus on riigikantseleil valitsusasutuste...

Haldusjuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
84
docx

Botaanika eksami konspekt 2017

Botaanika eri harud ja seosed teiste teadustega. Botaanika eriharud: 1) morfoloogia (ehitus) - anatoomia (koed & organid) - tsütoloogia (rakkude ehituse varieeruvus) - embrüoloogia (looteline areng, seeme) 2) süstemaatika (liikide rühmitamine) - florograafia (liikide käsitlemine regioonides; floorad) 3) taimegeograafia (annab flooradele tähenduse) 4) (taime-) ökoloogia 4 & 5 = ökofüsioloogia 5) taimefüsioloogia 6) paleobotaanika (väljasurnud taimed) Seosed teiste teadustega: - botaanika – meditsiini eriharu, täpsemalt farmaatsia (rohud-ravimid; rohuteadus) - agronoomia (maamajandus ja põlluteadus) - looduskaitse 2. Kes on taim? Biosüstemaatika mõttes taimeriigi esindaja. Primaarsed plastiidid, ühendav tunnus (va pruunvetikatel). Veepõhine fotosünteesiv organism. Taimeriiki kuuluvad hulkraksed päristuumsed fotosünteesivad organismid, k...

Aiandus -
28 allalaadimist
14
docx

Finantsaruandluse analüüs KT 1

Finantsaruandluse analüüsi 7 etappi järjekorras. Suhtarvu definitsioon, valem, arvutused, arvu interpreneerimine (mida tähendab), võrdlus (võrdlus üldtunnustatud kriteeriumile, statistikaametiga võrldus), hinnasagedus, dünaamika ja selle põhjused, parendusettepanekud. 2. Selgitage, millised suhtarvude grupid pakuvad enim huvi omanikele, juhtkonnale ja pankadele. Miks? Omanikele rentaablus ja omakapitali kasutamise efektiivus. Juhtkond likviidsuse maksevõime, rentaablus, varade kasutamise efektiivsus ja omakapitali efektiivsus. Pankasid huvitav maksevõime. Panka huvitab kas tal on olemas maksevõime, juhtkonda peavad need huvitama, sest nemad juhivad ettevõttet ja omanikud huvituvad just nendest, sest neid huvitab kasum ja dividendid. 3. Selgitage, millised on erisused erinevate finantsaruannete analüüsile lähtudes...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
27 allalaadimist
11
docx

Hoonete kordamisküsimused

Hoonete liigitus 3 liiki sellepärast, et neil on eraldi normid. Erinevus on tehnoloogias, suuruses, soojustuses, mikrokliimas, materjalides, kõrguses jne. Alates 9ndast korrusest on kõrghoone. Tsiviilhooned ­ elavad, töötavad inimesed Tööstushooned Põllumajandushooned ­ loomalaudad, põllumajandussaadusi töötlevad hooned jne Liigitatakse ka materjali järgi. Puithooned Plokkhooned Paneelhooned 2. Hoonete kapitaalsus Hoonel ­ 50 a. ametlikult, vähemalt aga 100 a. Elektrijuhtmetel ­ 10 a. Külmaveetorustikel ­ 50. a 3. Tuleohutus elamute projekteerimisel Vt. Eraldi lehte Siseviimistluse puhul tuleks kasutada krohvi. Puittreppi tohib kasutada kuni kahekorruselise hoone puhul. Kõrgemate hoonete korral peab trepp olema mittepõlevast materjalist. Tuletõrjevooliku läbiviimiseks peab trepimarsside vahe olema vähemalt 10 cm. 4. Olemasolevate taluelamute täiendav soojus...

Ehitusõpetus -
12 allalaadimist
13
docx

Kordamisküsimused Geenitehnoloogia I

Restriktaasid on ensüümid, mis lõikavad DNA-d spetsiifilise nukleotiidse järjestuse järgi. Nad teevad seda kõikide DNA’de puhul samamoodi. Neid spetsiifilisi järjestusi nimetatakse restriktsiooni aladeks. Selliseid ensüüme on leitud bakteritest kaitsmaks neid kahjulike viiruste eest. DNA kloneerimine baseerub restriktaaside avastamisel. DNA järjestuse äratundmine varieerub erinevate restriktaaside vahel, lõigates tekivad eri pikkusega “kleepuvad” üleulatuvad osad. “Kleepuvad” üleulatuvad osad võivad olla nii peaahelal kui “komplementaarsel” ahelal. Selliste otstega DNA ahelaid on komplementaarsuse tõttu võimalik mugavalt liita, tekib rekombinantne DNA. Restriktaasid on ensüümid, mis katkestavad hüdrolüüsi fosfordiester sidemel, tunnevad ära 6 järjestust iga restriktaas tunneb erineva. DNA kloneerimise etapid.  Peremeesorganismi ja...

Geenitehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
11
docx

Psühhomeetria - KORDAMISKÜSIMUSED-KONTROLLTÖÖKS

Mis on psühholoogiline test? Testi kui mõõtvahendi peamised omadused. Test on süstemaatiline protseduur isiku käitumise vaatlemiseks ja kirjeldamiseks (samas ka kahe v. enama isiku käitumise võrdlemiseks!) numbriliste skaalade ja fikseeritud kategooriate abil (Cronbach). Testi omadused: 1) objektiivsus (sh kvantifitseeritavus: numbriline väljund -skoorid-, mis võimaldab kasutada statistilisi meetodeid ja välja töötada ning kasutada normskaalasid).) - oleme kasutanud selgeid skaalasid ja saame nendest tulemustest edasi koostada normskaalad. 2) standardiseeritus (läbiviim., skoorim., interpret.) – kõik peaks olema ühte moodi, alates testi läbiviimisest, tulemuste skoorimisest või tulemuste interpreteerimisest. Vastuseid saab interpreteerida psühhomeetriliselt ja impressionistlikult (muljel põhinev). 3) väljavõte käitumisest! – sample of behaviour - testi tulemus on üks väl...

Psühhomeetria -
20 allalaadimist
21
pdf

ANATOOMIA KÜSIMUSED JA VASTUSED

Millised alltoodud väidetest on tõesed? *Diafragma paikneb rindkereõõne ja kõhuõõne vahel. *Frontaaltelg kulgeb vasakult paremale 2.​"Erinevate elundite ühendamisel tervikuks on oluline roll närvisüsteemil, südame-veresoonkonnal ja sisenõrenäärmetel. Erinevate elundkondade talitlust kooskõlastab ja organismi pidevalt muutuvate väliskeskkonna tingimustega kohandab närvisüsteem. Kudede ja elundite ainevahetusprodukte vahendatakse vere ja lümfi kaudu. Veri kannab laiali ka sisenõrenäärmete toodetavaid hormoone." *TÕENE 3.Milline anatoomia haru uurib elundite kuju, ehitust ja paiknemist elundkondade kaupa? *Süstemaatiline anatoomia 4.Mida tähendavad alltoodud võõrsõnad? a) apikaalne → tipmine, tipulähedane, b) kraniaalne → peapoolne, c) kaudaalne → sabapoolne, d) distaalne → kaugmine, kerest kaugemal asetsev, e) plantaarne → taldmine, f) dorsaalne → selgmine, g) fibulaarne → pi...

Füsioloogia - Eesti Maaülikool
18 allalaadimist
3
doc

Juhtimisstiilid ülevaade

2005. Personalijuhtimine. Külim kirjastus Alas, R. 2008. Juhtimise alused Autokraatne stiil: juht delegeerib vähe. Võim on juhi käes ja juhtimisküsimused lahendab ta ainuisikuliselt, vastutavad aga alluvad. Alluvate tegevus on täieliku kontrolli all, juht sekkub igasse asja. Alluvate mõjutamiseks kasutatakse ähvardusi ja karistusi. Sellepärast nad kardavad eksida. Juht eeldab, et kõik töötajad on laisad ja püüavad teha vähem tööd, kui oleks vaja. Paljude miinuste juures on sellel juhtimisstiilil ka eelised: kiire otsustamine, alluvad võivad olla vähekompetentsed ja nad tunnevad end kindlamana, sest et täpselt teavad, mida neist oodatakse. (Alas...1999) Autor leiab, et antud juhtimisstiil välistab koostöö alluvate ja juhi vahel ning see on puudus, sest alluvad ei saa antud juhul juhtimisel kaasa rääkida. Samuti juht ei saa teada ja näha kõike, mis organisatsiooni sees toimub, seega võib tekkida olukord, et juht langetab informatsiooni puuduse tõttu vale otsuse. Taoliste situatsioonide vältimiseks tuleb arendada koostööd oma alluva...

Kvaliteedi ja... -
3 allalaadimist
4
pdf

Kordamisküsimused, majandus

Turu definitsioon Turg on majanduse toimimise korraldus, mille vahendusel turuosalised suhtlevad ning kujundavad ostetavate või müüdavate toodete ja teenuste hindu ning koguseid. 2. Millised on majapidamise ehk leibkonna tunnused? Leibkond on ühises põhieluruumis elavate isikute rühm, kes kasutab ühiseid rahalisi javõi toiduressursse. Leibkonna võib moodustada ka üksikisik. 3. Kes on tarbija? Tarbija on toodete ja teenuste kasutaja, kes teeb ostuotsuse 4. Mida tähendab eraomand Eraomand on omand, mis ei kuulu riigile ega omavalitsusele 5. Mis on konkurents? Konkurents on turuosaliste püüdlemine ühise eesmärgi poole olukorras, kus ühe edu tähendab teise ebaedu 6. Mida tähendab hind? Hind on toote või teenuse rahaline väärtus 7. Mida tähendab nõudlus? Nõudlus on toote või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta teatud hinna...

Majandus - Keskkool
2 allalaadimist
18
docx

Finants Eksami-kordamisküsimused

Moodle-i põhine, üks katse). Test hõlmab loengute ja õpikute materjali (vt. Moodle-s iga teema juures kirjas). Eksamitöö ülesanded annavad 20 punkti (4 ülesannet, 50 min. Moodle-i põhine, üks katse). Eksamitöö tüüpülesanded on lahendatud seminarides 7, 8, 10, 11, 12. 1. Peamised põhjused, mis tekitavad ettevõtete poolse finantsteenuste ja –instrumentide nõudluse. Innovatsiooni ning arendustega seotud algsed kulutused Käibe- ning põhivara soetamiseks vajalik kapital Äritegevusi toetavate teenuste rahastamine Riskide juhtimiseksmaandamiseks Ettevõtte kapitalistruktuuri muutmiseksrestruktureerimiseks ning tootluse parandamiseks. 2. Peamised põhjused, mis tekitavad üksikisikute ja kodumajapidamiste poolse finantsteenuste ja –instrumentide nõudluse. Nende eesmärgid, eelistused ja nõudlus erinevate tarbitavate kaupade, teenus...

Finantsarvestus - Tallinna Majanduskool
45 allalaadimist
60
pdf

VÕLAÕIGUSE ÜLDOSA - SEMINARID, KAASUSED

Kui tootmishoone põhikonstruktsioon on valmis ning AS ProSail esindajad saabuvad tehtud tööd üle vaatama, siis selgub, et tootmisruumid ei vasta täpselt projektile, kuna laed on liiga madalad ning uks, mille kaudu valmis kaatrid välja transporditakse, on liiga kitsas. Seega leiavad AS ProSail esindajad, et ehitaja peab kõrvaldama nimetatud puudused ning enne kui see ei ole tehtud, ei maksta ehitajale graafikus ettenähtud makseid. Ehitaja ei ole sellega nõus ning väidab, et maksegraafiku järgsete maksete tähtajad on saabunud, samuti näeb leping maksete hilinemise eest ette viivise. Kui AS ProSail soovib mingite tööde ümbertegemist, siis tuleks tal maksta juba ainuüksi sel põhjusel, et muidu ei oleks ehitajal vahendeid nimetatud tööde tegemiseks. Küsimused: 1) Kas AS ProSail võib tasu maksmisest keelduda? 2) Kas ehitajal on õigus nõuda viivist? Vt ka RKTKo 3-2-1-80-08 Hüpotees(1): AS ProSail saab tasu maksmisest keelduda VÕS 111 lg 1 alusel. VÕS 111 lg 1 kohustuse täitmisest keeldumise vastastikuste kohustuste puhul eeldusteks on: 1. Vastastikused kohustused 2. Kohustuse mittenõuetekohane täitmine 3. Vastuväide - 111 lg 3 VÕS 111 lg 1 eelduste kontroll: 1. Kaasusest tuleneb, et AS ProSail ja AS Gigant Ehitus vahel oli sõlmitud kehtiv töövõtuleping VÕS 635 lg 1 mõttes. Töövõtulepingu kohaselt kohustus töövõtja (AS Gigant Ehitus) valmistama tootmishoonet ehk tööd ning tellija (AS ProSail) kohustus maksma selle eest tasu. Ei nähtu, et poolte vahel sõlmitud leping oleks tühine. Ei esine...

Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
21 allalaadimist
76
pdf

PEREKONNAÕIGUS - SEMINARID

Ühel päeval teatab Raju raevukalt, et teatas TIK-i, et Kaja läheb Keila kooli. Selle peale võtab Heli telefoni ja helistab TIK-i ning teatab, et ta on otsustanud, et Kaja alustab kooliteed siiski TIK-is ja toob täna Kaja paberid kooli. Lahvatab suur tüli. Heli arvab, et kuna laps elab tema juures, võib ta üksi otsustada, kuhu kooli laps läheb. Raju ei ole sellega nõus. Tema elab ja töötab Keilas ning „tema ei hakka iga hommik linna kärutama“. Heli raiub vastu, et tema tahab, et tema laps käib prestiižes koolis. Just selles küsimuses on aga vanemad põhimõtteliselt eri meelt ning on selge, et see erimeelsus ei lahene ka tulevikus. Heli tahab ise otsustada, kuhu kooli Kaja järgmise aasta 1.septembril läheb. Raju on olukorrast väga häiritud ja tahab nüüd ja edaspidi ise kõik lapsesse puutuvad küsimused otsustada, mh selle, et et laps saaks käia esimesest klassist kuni keskkooli lõpuni kodulähedases koolis ega peaks mitte kunagi kooli vahetama. Heli mõõt saab täis. Ta teatab Rajule, et too ei näe oma last enam kunagi. Raju on meeleheitel, sest ei ole last juba pikemat aega näinud ega tea, kuidas tal läheb. Kõik tema katsed lapsega kohtuda luhtuvad põhjusel või teisel. Heli naabri Natalia meelest on Heli üleüldse halb ema, sest tema jaoks on selgelt töö lapsest tähtsam. Kaja on pidanud Heli pikkade tööpäevade tõttu palju üksi kodus olema. Koolieeliku üksi koju jätmine on hoolimatu ja lapsele ohtlik, mistõttu leiab Natalia, et Helilt tuleks vanemlikud õigused üldse ära võtta. Natalia kirjutab sellest Harju Maakohtu üldmeilile. 1. Mida saab Heli Rajult nõuda? Perekonnaseaduse (edaspidi PKS) § 116 lg 1 sätestab, et vanematel on oma laste suhtes võrdsed õigused j...

Perekonna- ja pärimisõigus -
21 allalaadimist
12
docx

Riskianalüüsi kordamisküsimused

Riski ja ohu mõisted. Risk on mingi ebasoodsa sündmuse tõenäosuse, tagajärgede kombinatsioon ja esinemise võimalus (tõenäosus) Oht on potentsiaalne kahjustuse allikas, millega võib kaasneda kahju vigastuse või haiguse vormis, varaline kahju, töökeskkonna kahjustamine või nende kombinatsioon. Ebasoodsa sündmuse võimalikkus. Riskiallikas on tegevus, tingimus, energia või mõjur, mis võib potentsiaalselt põhjustada ebasoovitavaid tagajärgimõjusid. Riski võib vaadelda ohu määra mõõduna (ohutuse-ohu skaalal) 2. Tõenäosus, tagajärjed, määramatus. Tõenäosus- mõõdetavate kriteeriumide põhjal eeldatav või subjektiivselt hinnatav hädaolukorra esinemissagedus teatud ajaperioodi jooksul. Tagajärg- e. mõju. Hädaolukorra põhjustanud nähtuse või sündmuse poolt tekitatud kahju inimeste elule ja tervisele, varale, riigiasutuse rahvusvahelisele mainele, keskkonnale jm. Määramat...

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
7 allalaadimist
4
pdf

Eesti muusika konspekt 12.klass

Mille poolest paistab eriliselt silma oma loominguga helilooja Eduard Tubin? Helilooja Eduard Tubin paistab oma loominguga eriliselt silma järgneva poolest: - tema looming on žanritelt mitmekesine (mitmekesine teose liikide poolest) ja mõjub rahvuslikuna (rahvuslik helilooja); - põnev instrumentide valik (kontrabassist balalaikani); - tema sulest on ilmunud eesti esimene ballett „Kratt“ 19391940 (kirjutatud rahvaviisidele) ja 10 sümfooniat, mis moodustavad eesti muusikavaramu väärtuslikuima osa (kõige rohkem eesti heliloojatest!). 2. Gustav Ernesaks – millal elas, tegevusvaldkonnad; looming: loomingu iseloomustus, 3 näidet! Gustav Ernesaks (laulutaat ja laulupidude grand old man) elas aastatel 1908-1993. Ta oli koorijuht, helilooja, pedagoog, muusikakirjanik, eestlaste identiteedi alalhoidja ja säilitaja ning RAM-i asutaja (tänane Rahvusmeeskoor). Gu...

Eesti muusika - Keskkool
0 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun