Sõnu seletav sõnaraamat

Lineaarkiri - kreeklaste välja aretatud kiri.
Lineaarhälve on hälvete aritmeetiline keskmine, standardhälve on ruutkeskmine c) Lineaarhälve ei ole kunagi standardhälbest suurem 5. astmefunktsioon ja eksponentfunktsioon (mida nendega tehakse) Eesmärgiks on leida "parimat" x ja y vahelist seost iseloomustava funktsiooni võrrandit, mille saamiseks kasutatakse vähimruutude meetodit.
Lineaar - AKTIIVNE MULTIAKTIIVNE REAKTIIVNE introvertne ekstravertne introvertne kannatlik kannatamatu kannatlik vaikne jutukas vaikne Armastab privaatsust Armastab seltsi Hea kuulaja Tegeleb oma asjadega uudishimulik väärikas Plaanib asju ette Planeerib üldjoontes Näeb üldprintsiipe metoodiliselt Teeb ühte asja korraga Teeb mitut asja korraga reageerib Töötab kindlatel Töötab ükskõik mis ajal Paindlik tööaeg kellaaegadel täpne Täpsusest kaugel täpne

Lineaarkujutiseks nimetatakse kahe vektorruumi V ja W vahel olevat kujutist, kui on rahuldatud tingimus: f(α*a+β*b)=α*f(a)+β*f(b). Järeldused: 1) α=β=1, f(a+b)=f(a)+f(b) – aditiivsus 2) β=0 f(α*a)= α*f(a) – homogeensus 3) α=0, β=0; f=0vektor (0€V, 0€W) Vektorruumi V korral määratud lineaarkujutust f nimetatakse selle vektorruumi V lineaarteisenduseks. Lineaarteisenduse liigid: vektori lüke, pööre, peegeldamine sirgest, korrutamine arvuga.
Lineaarvõrrandisüsteem - Võrrandisüsteemi a11x1 + a12x2 + . . . + a1nxn = a1, a21x1 + a22x2 + . . . + a2nxn = a2, ......................, (1) ai1x1 + ai2x2 + . . . + ainxn = ai, ......................, am1x1 + am2x2 + . . . + amnxn = am, kus x1, x2, . . . , xn on tundmatud ehk otsitavad ning tundmatute kordajad aij , i Nm, j Nn ja vabaliikmed a1, a2, . . . , am on ette antud reaalarvud, nimetatakse lineaarvõrrandisüsteemiks.
Lineaarvõrrandisüsteem maatriks - kujul Ax = d : 6 x1 + 3 x2 + x3 = 22 , 6 3 1   x1   22 x1 + 4 x2 − 2 x3 = 12 , ⇒ A = 1 4 − 2 , x =  x  , d = 12  .    2   4 x1 − x2 + 5 x3 = 10 . 4 − 1 5     x3    10    Vektorid: Erilist tüüpi maatriksid (m*n maatriks e. ristkülik m-ks.; m=n ⇒ ruutm-ks). Veerg ⇒ veerumaatriks e. veeruvektor.

Lineaar - ehk võimendusrežiim {active region), kus sisend- ja väljundvool on peaaegu lineaarses sõltuvuses. Teatud baasivoolu väärtusest alates väljundvool enam ei suurene ja see on transistori küllastusrežiim (saturation region). Lülitina toimivana kasutatakse transistori sulge- ja küllastusrežiime, millest esimene vastab lüliti väljalülitatud asendile ja teine sisselülitatud asendile.
Lineaar - AKTIIVNE MULTIAKTIIVNE REAKTIIVNE Allub ajakavale ettearvamatu Käitub vastavalt partneri ajakavale Pühendub projektile Laseb ühel projektil teist Näeb tervikpilti mõjutada Peab kinni plaanist Muudab plaane Teeb väiksemaid muudatusi Toetub faktidele Žongleerib faktidega Ütlused on lubadused Saab infot statistikast, Saab infot suulisest allikast Kasutab mõlemaid andmebaasidest,teatme-
Lineaarkiri b – silpkiri, ahhaia keele arhailine kihistus, s.t., et Peloponnesosele jõudnud indoeurooplased hakkasid oma keelt kirjutama Egeuse kultuuri kirjamärkidega, pärineb ~ 1300 e. Kr., dešifreeriti 1952. Nendes tekstides mainitakse Zeusi ja Herat (juba paarina), Poseidonit, Artemist, Hermest jt. Mükeene kultuuri keskused purustati XII saj. e. Kr. Kreekasse tunginud doorlaste

Lineaarsed polümeerid – painduvad ja soojenemisel pehmenevad materjalid (naturaalne kautsuk, polüetüleen) • Ruumilised polümeerid – püsivamad, nende elektrilised omadused ja kuumuskindlus ületavad lineaarsete polümeeride vastavaid näitajaid (bakeliit) • Looduslikud polümeerid – piiratud omaduste ja defitsiitsuse tõttu elektrotehnika- ja raadiotehnikatööstuses ei kasutata.
Lineaarteisendus l on ortogonaalteisendus parajasti siis, kui tema maatriks A rahuldab v˜rdust o AT = A−1 . Definitsioon. Ruutmaatriksit A nimetakse ortogonaalmaatriksiks, kui AT = A−1 . Teoreem 14.4. Ruutmaatriks A on ortogonaalmaatriks parajasti siis, kui tema reavek- torid on omavhel risti ja pikkusega 1. T˜estus. Olgu A reavektorid a1 , a2 , . . . , a3 , st
Lineaar - , ruut- ja murd- ja nendeks taanduvate võrrandite ning võrratuste lahendamine; • kahest kahe tundmatuga lineaarvõrrandist koosnevate võrrandisüsteemide ja lihtsamate ruutvõrrandisüsteemide lahendamine; • ühe tundmatuga lineaarvõrratuste süsteemide lahendamine; • tekstülesannete lahendamine võrrandi ja võrrandisüsteemi abil.

Lineaarsel korrelatsioonikordajal on järgmised omadused: • Väärtus asub –1 ja 1 vahel, -1≤ r ≤1. • Kui tunnused on kasvavalt seotud, siis r>0, kui tunnused on kahanevalt seotud, siis r<0. • Kui tunnused on sõltumatud, siis r=0. • Nõrk seos: kordaja r absoluutväärtus on väiksem kui 0.3 • Keskmine seos: kordaja r absoluutväärtus on 0.3 ja 0.7 vahel.
Lineaarseks võrrandisüsteemiks nimetatakse lõplikust arvust lineaarseist võrrandeist koosnevat a11 x1 + a12 x 2 + ...a1n xn = b1 süsteemi. Tema üldkuju on: (3) a 21 x2 + a 22 x 2 + ...a 2 n x n = b2 Arve a ij nimetatakse võrrandisüsteemi .................... a m1 x1 + a m 2 x 2 + ...a mn x n = bm kordajateks, arve b1 , b2 ,..., bm aga süsteemi vabaliikmeteks.
Lineaar - AKTIIVNE MULTIAKTIIVNE REAKTIIVNE Jälgib reegleid nööritõmbaja Läbinähtamatu, külmavereline Suhtub vastumeelselt talle Otsib teeneid Kaitseb teiste väärikust osut.teenetesse Probleemidega pöördub Probleemidega pöördub sugulaste Probleemidega pöördub usaldus- kompetentsemate kolleegide poole väärsete inimeste poole

Lineaarplaneerimise ülesannetel on 4 omadust: x taotletakse mõne suuruse maksimeerimist või minimeerimist (probleemi on võimalik kirjeldada kvantitatiivselt, so arvude abil); x soovitavat taset piiravad kitsendused (esineb üks või mitu); x otsustamiseks on vaja alternatiive; x sihtfunktsioone ja kitsendusi väljendatakse kas võrrandite või võrratustena.
Lineaarsel korrelatsioonikordajal on järgmised puudused: • Mõjutub erinditest (paar erindit võivad “venitada” kordaja suureks, kuigi tegelikult on seos nõrk või vastupidi, muuta tugeva seose korral kordaja väärtuse väikeseks). • Mõjutub kolmandast tunnusest ehk punktid moodustavad mingi kolmanda tunnuse suhtes tõusva (langeva) pilve.
Lineaarse kulu - ja nõudlusfunktsiooni korral on tulufunktsioon ruutpolünoom, mille o ruutliikme ees olev kordaja on negatiivne (a<0); o lineaarliikme ees olev kordaja on positiivne (p0>0); o vabaliige puudub (kui tootmismaht q on null, ei saada ka tulu). Sellise funktsiooni graafik on allapoole avanev parabool.

Lineaarne planeerimisülesanne - ülesannet leida muutujate (tundmatute) sellised mittenegatiivsed väärtused, mis annaksid etteantud lineaarsele funktsioonile (sihifunktsioonile) optimaalse (maksimaalse või minimaalse) väärtuse ning rahuldaksid seejuures kõiki etteantud lineaarseid võrratusi või võrdusi (kitsendusi).
Lineaarkiri b - silpkiri • tekstides mainitakse Zeusi ja Herat, Poseidonit, Artemist, Hermest • keskused purustati XII saj. eKr. doorlaste poolt • ühiskonnas suur osa sõjakaaskondlastel • lossid olid kaitstud müüridega ning nende ümbert puudusid suured linnad vastupidiselt kreetale.
Lineaar - aktiivsed – konkreetsed, ülesande lahendustele orienteeritud, kõrgeltorganiseeritud planeerijad. Sakslased, šveitslased – analüüsivad projekti, pühenduvad, lahendavad probleeme lineaarsel meetodil, s.t. üks probleem korraga, saavutavad enamvähem täiusliku tulemuse.

Lineaarse kulu - ja nõudlusfunktsiooni korral on kasumifunktsioon ruutpolünoom, mille o ruutliikme ees olev kordaja on negatiivne (a<0); o vabaliige on negatiivne (CF>0). 𝒄 𝒗 −𝒑 𝟎 Graafik on allapoole avanev parabool, mille tipp (kasumi maksimum) asub kohal 𝒒 = 𝟐𝒂 .
Vote UP
-1
Vote DOWN
Lineaarkiri a - siiamaani desifreerimata • puudusid templid • kombetalitusi saatsid läbi perekonna- ja riigipead • austati emajumalannat, kelle viljakuskultuslikuks partneriks oli sõnn • oliivipuid ja madusid peeti pühaks • hauda panti surnutele kaasa relvi, ehteid ja nõusid • ajavahemikus 1500-1480 toimus vulkaanipurse millest suur osa kreetast hävines ning ülejäänud kreetast hävines 1400 eKr kui tulid peloponnesuselt ahhailased ning vallutasid selle.
Lineaarvõrrand – võrrand, milles tundmatud on ainult esimeses astmes.

Lineaar - funktsionaalne juhtimisstruktuur ühendab endas lineaarse ja funktsionaalse struktuuri eelised, tagab spetsialiseerumise arengu ja koos sellega juhtimisallüksuste töö efektiivsuse tõusu, kusjuures lineaarse juhtimise autoriteet ja eelised säiluvad.
Lineaarsed takistid – Lineaartakistit läbiv vool on võrdeline pingega U, 2. Mittelineaarsed takistid – Mittelineaartakistite vool sõltub välismõjuritest: • Rakendatud pingest varistoridel • Temperatuurist termotakistitel • Valguskiirgusest fotottakistitel
Lineaarse kulu - ja nõudlusfunktsiooni korral on tulufunktsioon ruutpolünoom, mille < ruutliikme ees olev kordaja on negatiivne (a < 0); < lineaarliikme ees olev kordaja on positiivne (p0 > 0). < vabaliige puudub (kui tootmismaht q on null, ei saada ka tulu).

Lineaar - aktiivsed (planeeritakse samuti pikaks ajaks ette ja tegeldakse ühe plaaniga korraga. Perfektsionistid ja täpsed, kalkuleerivad – sakslased, inglased). Rahvuslikud stereotüübid on õiged suurelt kauguselt ent mitte isiksuse tasandilt.
Lineaar - aktiivsed kultuurid 2.multi-aktiivsed kultuurid 3.reaktiivsed kultuurid 7. mida tähendab sakraalne ja mida tähendab sekulaarne? Sakraalne ehk püha on on nähtus, olend, paik, aeg, ese, tekst vm., mis on oluline, puutumatu, õige, tõene.
Lineaarkirjab tahvlitelt on leitud nimesid nagu: Atheena, Zeus, Poseidon, Hera jt. 4. põhilised ajajärgud:Kreeta-Mükeene – Kujunes umbes 2000 – 1000 e.Kr. Algselt arenes välja lossikultuur, algas Minoiline kultuur, mis oli ühtlasi vanem Euroopa kõrgkultuur.

Lineaarteisendus on ülalkirjeldatud juhusliku suuruse teisendamise olulisim erijuht, kus teisendusfunktsioon saab kuju g(x) = a + bx (b≠0). Seega lineaarteisendusel jaotusseaduse kuju ei muutu, nagu ka kujukarakteristikud asümmeetria ja ekstsess.
Lineaar - ehk aktiivrežiimi nimetatakse ka võimendusrežiimiks, sest selles režiimis on väljundvool ja pinge praktiliselt lineaarses sõltuvuses sisendvoolust ja pingest (vahemik punktist A punktini B). Ja seda kasutatakse võimendites.
Lineaar - interpolatsioonis liigu tööriist sirgjooneliselt algpunktist lõpppunktini. Lineaare- interpolatsiooni on võimalik kasutada kõikidel tasapindadel XY, XZ ja YZ ning mitmel juhul ka kolme teljega X,Y,Z üheaegselt. Interpolaator

Lineaar - , 2) selgitab võrrandite ning nende ruut-, murd- ja süsteemide lahendamisel juurvõrrandid ning rakendatavaid samasusteisendusi; nendeks 3) lahendab ühe tundmatuga taanduvad lineaar-, ruut-, murd- ja lihtsamaid võrrandid.
Lineaarvõrratuseks ehk esimese astme võrratuseks nimetatakse võrratust, millele saab anda ühe kujudest ax < b , ax > b , ax ≤ b , ax ≥ b , kus a ≠ 0 . Kaht esimest nimetatakse rangeteks, kaht viimast aga mitterangeteks võrratusteks.
Lineaarne võrrandisüsteem on siis lõplikust arvust lineaarsest võrrandist koosnevat süsteemi: ⎧ a11 x1 + a12 x 2 + ... + a1n x n = b1 ⎪ a x + a x + ... + a x = b ⎪ 21 1 22 2 2n n 2 ⎨ ⎪ L ⎪a m1 x1 + a m 2 x 2 + ... + a mn x n = bm ⎩

Lineaartakisti pinge - voolu tunnusjoon on sirge (a), mis läbib koordinaatide algpunkti (origo). Võrdluseks on joonisel metallniidiga hõõglambi tunnusjoon (b), mis kaldub alla, ja süsiniidiga hõõglambi tunnusjoon (c), mis kaldub üles.
Lineaar - funktsionaalne struktuur d. Maatriksstruktuur Rakendatakse sageli konkreetse projekti ettevalmisamiseks ja elluviimiseks Jaotuse aluseks kaks näitajat korraga Vertikaalne jaotus toimib funktsioonide järgi
Lineaarvõrrandisüsteeme on mõistlik lahendada kas asendusvõttega või liitmisvõttega (jätame graafilise lahendusmeetodi tähelepanu alt välja). Eespool nimetatud kahest võttest tuleks võimaluse korral eelistada liitmisvõtet.

Lineaarkiri a - Minoilise kultuui kiri(ei osata) Lineaarkiri B-Mükeene kultuuri kiri(osatakse) Kükloobilised müürid-Võimsad müürid, Mükeene kultuur Tume ajajärk-Kreeka tsivi allakäik(11-8saj)
Lineaarne seos on määratud kahe parameetriga: D (regressioonsirge tõus) kirjeldab juhusliku suuruse Y keskväärtuse muutumise kiirust suuruse X mõjul; E on regressioonsirge algordinaat.
Lineaarvõrrandisüsteem –   A 2 x + B2 y = C2 A 1 B1 ≠ – üks lahend A 2 B2 A 1 B1 C1 = ≠ – lahend puudub A 2 B2 C2 A 1 B1 C1 = = – lõpmata palju lahendeid A 2 B2 C2

Lineaarsetes ühendites on süsinikud samal sirgel, kuid tsüklilistel ühenditel on süsinikud paigutunud ringikujulisena. 52. Mis on kolloidkeemia? Nimeta erinevaid kolloidsüsteeme.
Lineaarvõrrandsüsteem - nim. Võrrandisüsteemi kujul {a11x1+..+a1nxn=b1 ; am1x1+.. +amnxn=bm. Arve aij nim lvs kordajateks, arvud b1..bm on vabaliikmed ja x1..xn on tundmatud.
Lineaarsel nõudluskõveral on konstantne tõus, aga elastsuskoefitsient on muutuv nõudluskõveral liikudes, kuna koefitsiendi väärtus on protsentuaalsete muutuste jagatis.

Lineaarne ahel - Aatomid asuvad molekulis järjest Hargnenud ahel- Aatomid on molekulis hargnenud ( Tee Näitejoonis) Tsükliline ahel- Molekuli ahel on kinnine.
Lineaarkombinatsiooni on seotud algsete tegurnäitajate arv, tegursüsteemi sünteetiliste komponentide arv ja algnäitaja Xi ja komponendi Fj seose tugevuse näitaja.
Lineaarkiri a - ei osatud lugeda B-osatakse lugeda Kultuuri eripära Sõjakate joonte puudumine Sõda ja sellest tulenev vajadus ennast vaenlase eest kaitsta.

Lineaarne nõudluskõver - nõudluse elastsus on suurem hüvise suhteliselt kõrge hinna puhul ja nõudluse elastsus on väiksem hüvise suhteliselt madala hinna korral.
Lineaarsed - libisevad/roomavad mööda polümeeri; roteeruvad - töötavad rootor-staator põhimõttel. Mootorvalgud on nt. müosiin, düneiin, kinesiin.
Lineaarhälve on keskmine erinevus keskmisest. Selle analüüsi puhul on see elussündide puhul 4620 ning abielude korral 3078. Erinevus on väga suur.

Lineaarne korrelatsioonikordaja on MS Exceli keskkonnas leitav funktsiooniga CORREL(array1,array2), kus array1 ja array2 on vastavalt esimene ja teine andmeblokk.
Lineaarseks kombinatsiooniks nimetatakse igat vektorit, mis on antav lineaarsete tehetega kujul c1α 1 + c 2α 2 + ... + c mα m kus c1 , c 2 ,..., c m ∈ R
Lineaarne nõudlusfunktsioon on kujul 𝑝 = 𝑎𝑞 + 𝑝0 ; 𝑎 < 0, 𝑝0 > 0 kus p on hind ja p0 on piirhind (hind, mille korral nõutav kogus on 0).

Lineaarsed andmestruktuurid on loendid, kus elementide vahel on järgnevussuhe • Lihtsaim füüsiline struktuur andmete mälus hoidmiseks on masiiv(id).
Lineaarne perspektiiv – kaugustunnus, mis põhineb asjaolul, et paralleelsed jooned näivad vaatajast kaugenedes teineteise suunas koonduvat.
Lineaarvõrratus on võrratus kujul ax > b või ax < b. 7  Võrratuse 3x > 7 lahendihulk on lõpmatu vahemik  ;   3 

Lineaarsed ahelreaktsioonid – igas etapis tekib 1 aktiivne osake; hargnevad ahelreaktsioonid – igas etapis tekib vähemalt 2 aktiivset osakest.
Lineaarses süsteemis on algtingimustest tingitud siirdeprotsessi vabakomponent ning sisenditest tingitud sundkomponent selgesti eristatavad.
Lineaarne dna on see, kus ahelad on üksteise peegelpildid (ühe ahela 5’ on teise ahela 3’ otsaga kohakuti ja vastupidi).

Lineaarteisendus on ülalkirjeldatud juhusliku suuruse teisendamise olulisim erijuht, kus teisendusfunktsioon saab kuju g(x)=a+bx
Lineaar - ja nurgamõõtmetele on üldtolerantsid jaotatud täpsuse järgi nelja klassi ja geomeetrilise hälbed kolme
Lineaarloogika on klassikalise loogika laiendus, milles püütakse formaliseerida ressursside liikumisega seotud probleeme.

Lineaarfunktsioon – kahe suuruse x ja y vaheline seos kujul y = ax + b ; ax on lineaarliige, b vabaliige; graafik on sirge.
Lineaarsel nõudluskõveral on konstantne tõus, ED on muutuv nõudluskõveral liikudes, kuna see on protsentuaalsete muutuste jagatis.
Lineaarne korrelatsioon - kui punktide vahele saab joonistada sirge Mittelineaarne korrelatsioon - pearson sellel korral ei sobi

Lineaarne võrrandisüsteem on lahenduv parajasti siis, kui võrrandisüsteemi maatriksi ja laiendatud maatriksi astakud on võrdsed
Lineaarsed ühendites on süsinikud sirgelt paigutatud, kui tsüklilistel ühenditel on süsinikud paigutunud ringikujulisena.
Lineaarses osas on sõltuvus avaldatav kujul:ρt =ρ0(1+αρ⋅ T) , kus ρ0 ja αρ on antud metalli korral konstandid.

Lineaarvõrrandite süsteem on lahenduv siis ja ainult siis, kui süsteemi maatriksi astak on võrdne laiendatud maatriksi astakuga.
Lineaarkombinatsioon on mittetriviaalne, kui vähemalt üks tema kordajatest on nullist erinev, s.t. kui i i = 1, 2, …, m.
Lineaar - aktiivsed – konkreetsed, ülesande lahendustele orienteeritud, kõrgeltorganiseeritud planeerijad.

Lineaarseks funktsiooniks nimetatakse funktsiooni, mille avaldis on esitatav kujul y = ax + b, kus a ja b on konstantsed arvud.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Lineaar - ehk jadaprogrammid võimaldavad õppida individuaalses tempos, hargprogrammides saab kasutada suuremaid õppematerjaliannuseid kui jadaprogrammides, iga õppeannuse omandamisele järgneb valikvastustega test, väära vastuse korral suunatakse õpilane eksimuse kõrvaldamiseks õppematerjali poole.
Lineaarset võrrandisüsteemi nimetatakse HOMO- GEENSEKS, kui tema vabaliikmete veerg koosneb nullidest, st maatrikskujul AX = 0.

Lineaar - aktiivsed kultuurid, kus tehakse ühte asja korraga, planeeritakse ja peetakse kinni ajakavast.
Lineaarsed volitused on volitused, mis antakse edasi ahelat mööda otse alluvale ja sealt edasi järgmisele alluvale.
Lineaar - ja ruutvõrrandisüsteeme saab lahendada kas liitmis- või asendusvõttega või graafiliselt.

Lineaarne korrelatsiooni - CORREL CORREL(PLOKK1;PLOKK2) Kordaja Regressioonisirge tõus SLOPE SLOPE(PLOKK1;PLOKK2) Regr.
Lineaarsed - libisevad / roomavad mööda polümeeri, roteeruvad - töötavad rootor-staator põhimõttel.
Lineaarseks võrrandisüsteemiks nimetatakse lõplikust arvust lineaarsest võrrandist koosnevat süsteemi , mille ülkuju on

Lineaarkombinatsiooni nimetatakse triviaalseks, kui kõik tema kordajad võrduvad nulliga, s.t 1= 2 = …= m = 0.
Lineaarne sõltuvus - Vektorruumi X(üle korpuse K) vektorite hulka nimetatakse lineaarselt sõltuvaks, kui
Lineaarsel biheeliksil on kolm vormi: A-vorm: paremakäeline, lühike ja lai – 2,3 Å, 11 bp pöörde kohta.

Lineaarkombinatsiooni nimetatakse mittetri- viaalseks, kui tal leidub v¨hemalt uks nullist erinev kordaja.
Lineaar - ehk võimendusrežiimis (active region) ,mis ulatub kuni pumtini B, millest alates
Lineaar - või ruutvõrrandi lahendamisele taandub tavaliselt ka võrdekujuline võrrand.

Lineaarhälve on seotud tõenäosusteooria rakendustega, kuid standatrhälve ei ole (vastupidi)
Lineaarköök on piiratud seina mõõtudega, siis on soovitatav ära kasutada kogu seina pind.
Lineaarne võrrandisüsteem on lahenduv r = r´ (see on nn. astakutingimus). Gaussi ja Gauss-Jordani meetod.

Lineaarvahemaad on võimalik mõõta lihtsate vahenditega mõõtes otseselt kahe punkti vahemaa.
Lineaarvõrrandiks nimetatakse võrdsust, milles lineaaravaldis on võrdsustatud nulliga ax + b = 0
Lineaarikiri b – varasemad kreekakeele tekstid (varem oli lineaarkiri A, mis polnud kreeka

Lineaarkiri b - varaseim kreekakeelne kiri mille lugemise saladuse on teadlased lahendanud.
Lineaarsed on sellised koodid, mille lubatud koodsõnad moodustavad lineaarse alamhulga.
Lineaarsetes keskkondades on elektromagnetvälja mugav kirjeldada nn. makros- koopiliste võrranditega:

Lineaarseks võrrandisüsteemiks nimetatakse lõplikust arvust lineaarseist võrrandeist koosnevat süsteemi.
Lineaarne meetod – kuludesse kantakse konstantne summa põhivara maksumusest ajaühikus.
Lineaarsus - elektriahelate takistuse püsivus vahelduvvoolu ühe perioodi ulatuses.

Lineaarteheteks vektoritega on vektorite liitmine, vektorite lahutamine, vektori korrutamine arvuga.
Lineaarvõrrandiks nimetatakse võrrandit kujul ax+b=0, kus a ja b on antud arvud ning x on
Lineaarne süsinik – süsinikuga seotud kaks aatomit paiknevad süsinikuga samal sirgel

Lineaarliige – lineaarfunktsiooni valemis y=ax+b olev liige ax on lineaarliige.
Lineaarfunktsioon on rangelt kasvav, kui m>0 ja rangelt kahanev, kui m<0 (joonisel).
Lineaarne amortisatsioon ehk võrdeline- igal aastal kantakse kuludesse üks ja sama summa.

Lineaarses linkimisskeemis on iga ajatempel seotud ühe, talle vahetult eelneva, ajatempliga.
Lineaarfunktsiooni puhul on kindlasti vaja õpilastele selgitada arvude a ja b tähendust.
Lineaar - , multi- ja reaktiivsed ärikultuuri ruumid ja nende erisused.

Lineaarne ahel on selline vooluahel, kus vool on võrdeline rakendatud pingega.
Lineaarliikmeks nimetatakse seose y=a*x + b liiget a*x ja vabaliikmeks liiget b
Lineaarmoonutused – mille põhjuseks on võimendus elementide mitte lineaarsus.

Lineaarkombinatsiooni nimetatakse triviaalseks, kui k˜ik tema o kordajad on nullid.
Lineaarseks seoseks nimetatakse muutujate x ja y vahelist seost, kui y = a *x + b
Lineaarset süsteemi on tunduvalt lihtsam analüüsida, siis praktikas püütakse

Lineaarne süsinik - kolmiksidemega seotud C-aatomid ja keemistemperatuurid.
Lineaarseks funktsiooniks nimetatakse funktsiooni, mille avaldis on esitatav kujul:
Lineaarkirja a - d on leitud kultuslikelt esemetelt, aga ei ole loetav.

Lineaarne innovatsioon on puhtal kujul tegu otsese, üks asi järgneb teisele.
Lineaarfunktsiooni ehk esimese astme pol¨noomi P1 (x) graafik on sirge.
Lineaarfunktsioon - y = ax + b, mlles ax= lineaarliige ja b= vabaliige.

Lineaarse funktsiooniga on ju palju lihtsam opereerida kui mittelineaarsega.
Lineaarsed vormid on omased Belgia skulptori Georges Minne loomingule.
Lineaarne maailmakäsitlus - selle järgi on maailmal kindel algus ja lõpp

Lineaarkiri b – kreetalaste kohandatud kiri Kreeka keelde.
Lineaarvõrrandisüsteem - üldkuju Lahend tuleb leida antud jooniselt.
Lineaarfunktsioon - funktsioon, mida saab esitada kujul y=ax+b.

Lineaarkiirendi on sirge kiirendi, tsükliline ringikujuline.
Lineaarsed - muutused toimuvad kindlas suunas ja vormis.
Lineaarfunktsioon – y = ax + b, a ≠ 0 ja b – antud arvud

Lineaarkiri a – Kreeta silpkiri, vajutati savitahvlisse.
Lineaar - ja pöördsilinder (nt mis nende vahe on)
Lineaarses vöötkoodis on vähemalt kahe erineva laiusega triipe.

Lineaarne ühend on pentaan, tsükliline tsüklopentaan.
Lineaarne korrelatsioonikordaja on kergesti mõjutatav erindite poolt.
Lineaarkirja b - Mugavdati lineaarkirja enda jaoks.

Lineaartakistite voolutugevus on võrdeline talle mõjuva pingega.
Lineaar - , ruut-, murd- ja juurvõrrandid.
Lineaarselt – plaatina, vask, nikkel ja raud.

Lineaarkiri b – kõige arhailisem Kreeka keel

Lineaar - JA RUUTVÕRRANDI LAHENDAMINE
Lineaar a on senini dešifreerimata.

Lineaarne c – sp hübridisatsioon

Vote UP
-1
Vote DOWN
Lineaarkiirendi on sirge kiirendi, tsükliline ringikujuline. Osakeste detektor on hiiglaslik ehitus, mis koosneb kümnetest eri tüüpi detektoritest.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto