Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link
Liberalism põhiliselt on Euroopa poliitikas inimõigustega (kõige suhteliselt suur, olles liberaalsemad on need tavaliselt üks parteid, kes taotlevad tugevamatest parteidest võrdseid õigusi kõikidele inimestele), siis Euroopas tõlgendatakse liberalismi Välispoliitika põhiliselt majandusvabadustest lähtudes ning liberaalseks peatakse poliitikut, kes ei poolda piiranguid majanduses (maksud ettevõtlusele, tollipiirangud, piirangud vabale konkurentsile).
Liberalism - juba sündides aegunud?  Traditsiooniline käsitlus: liberalism oli pead tõstva ja võimule pürgiva ‘kolmanda seisuse’ ideoloogia,  Religiooni- ja aristokraatiavastasus: ajalukku jäänud võimuküsimused, millel puudus edasises poliitilises arengus päevakajalisus, Suutmatus monopoliseerida indiviidi vabaduse teemat, see läheb nö. ‘kontrolli alt välja  Vabaduse- temaatika algusaegne ja hilisema tähenduse erinevus
Liberalism ehk Jõukamad ja Piiramatu kuninga Üksikisiku vaba vabameelsus haritumad kodanikud vastased; algatus ja konstitutsiooniline tegutsemisvabadus monarhia kahekojalise ; võimu lahutamine parlamendiga kolmeks Sotsialism Linna tööliskond, Majandus allutada Maaomandi proletariaat kogu ühiskonnale, natsionaliseerimine, rahvusluse eitamine, klasside vahelise põhihuvid tööstuses võitluse õhutamine

Liberalism - peab ülimaks väärtueks indiviidi vabadust, majanduses pooldavad vabaturumajandust, konkurentsi, avatud turgusid ja minimaalset riigi sekkumist, sotsiaalsed nõudmised on majanduspoliitikaga seotud, pole õiglane karistada rikkaid kõrgete maksudega, inimesele peab jääma võimalus otsustada, millele ta raha kulutab.
Liberalismis on negatiivseks aspektiks see, et liiga kõrged maksud pärsivad ettevõtluse arengut, näiteks FIE maks, firmat luues on vaja palgata lisatöölisi ning maksud selleks on kõrged, ainus võimalus, kuidas ettevõte püsib konkurentsis on hoida palgamäär madal, see viib aga töötajate rahulolematuseni.
Liberalism – vabameelsus poliitikas, majanduses ja filosoofias, lähtub inimeste õigustest ja vabadustest 2. Konservatism – alalhoidlikus, parempoolne mõtteviis, tuginetakse traditsioonidele 3. Sotsiaaldemokraatia – kahevahel, marksism, vaheaste või üleminek kapitalismilt kommunismile

Liberalism - inimesed sünnivad võrdsete ja vabadena, ühiskond areneb reformide teel, riigivalitsemissüsteemiks parlamentalism, majanduslikud taotlused: riik peab olema minimaalne, sotsiaalsed taotlused: võrdsed võimalused, suhtumine kirikusse neutraalne, tänapäeval mõjukas.
Liberalism - poliitiline ideoloogia, mis pooldas muutusi ja uuendusi Smith ja Ricardo-poliitiline ökonoomia ja majandusliku liberalismi teooria väljatöötajad Marx ja Engels-sotsalistliku ideoloogia väljatöötajad Proletariaadi diktatuur-töölisklassi vägivallavalitsus
Liberalism - Taas vana ja tuntud; populaarne kahe sõja vahel ja ka peale sõda; Põhilised ideed; kõige keskmes on inimene ja ka teised, inimloomus on hea, süsteem on halb ja seda tuleb muuta; koostöö on hea, koostööd on palju, sõjad on halvad ja tuleb vältida.

Liberalism on poliitiline filosoofia, mille eesmärkideks on indiviidi vabaduse, kodaniku- ja poliitiliste vabaduste ning teiste inimõiguste konstitutsiooniline rakendamine, samuti majanduse korraldamine laissez-faire põhimõttel, kaasa arvatud vabakaubandus.
Liberalism – Liberalismi eelkäijaks või isegi selle rajajaks on peetud inglise filosoofi John Locke’i, kes väitis, et riigi on loonud vabad ja sõltumatud inimesed ühiskondliku lepinguga, mis ei ole neid aga vabadustest ilma jätnud.
Liberalism - kujunes teine pol ideoloogia, olulised sõna, koosoleku, usuvabadus, inimeste võrdsus, ühe inimse vabadus ei tohi piirata teiste õigusi ja huvisi Eraomandus on püha Riigikord konst.

Liberalism on loetud ühiskonnas kui negatiivseks liberalismi osaks, tähendades poliitiliselt mittesekkumist teiste riikide poliitilistesse vaidlustesse või individualisti kitsenduse puudumist.
Liberalism - poliitiline õpetus, mis nõudis sõna-,koosoleku ja ühinemisvabaduse tagamist, usu- trükivabadust. Liberaalid arvasid, et kõik kodanikud peavad olema seaduse ees võrdsed.
Liberalismil on kolm peamist dimensiooni: 1) moraalne – elu, vabadus, väärikus; 2) poliitiline – hääletus-, osalus-, sõnavabadus 3) majanduslik – individualism, vabaettevõtlus

Liberalism – indiviidi vabadus, vabaturumajandus, avatud turg, konkurents, minimaalne riigi sekkumine, igaüks on ise oma õppe sepp, riik peaks motiveerima inimesi rohkem töötama.
Liberalism - individualism, vabadus, ratsionaalsus, õiglus, sallivus ja mitmekesisus Klassikaline lib- valimisõigus, paremlib- keskendub negatiivse vabaduse käsitlusele majanduses,
Liberalismi juhtmõttest - individuaalse vabaduse järgimine ühiskonnaelu korraldamisel- ei tulene otseselt kuidagi, et riik igal juhul ja alati kahjustab vabadust ja peab sestap olema minimaalne.

Liberalismil on ka mitmeid laiendeid nagu individualism, mis on põhielement liberalismis ja see peegeldab uskumust individuaalse inimese tähtsusest sotsiaalsest grupist eraldatuna.
Liberalism tähendab vabameelsus, inimeste võrdõiguslikkust ja vabadust tähtsustavat poliitilist õpetust. Pärast I maailmasõda kaotasid liberaalid Euroopa maades oma mõju.
Liberalism - > Mõõdukas suund -> Jaan Tõnisson (1868-1941?).Sünd.Viljandimaal; TÜ õigusteadus; EÜS; "Postimees"; Tartu; IDEED -> Rahvusliku eneseteadvuse arendamine.

Liberalismi teke – vabameelsus,olulised reformid, inimõiguste kehtsetamine ja nendest kinnipidamine. Rahvuslikud vastolud, Austria-Ungaris hakati piirama õigusi, vabadusi.
Liberalismi aluseks on võrdsed võimalused kõigi jaoks, rõhutatakse järgmisi majanduspoliitilisi vabadusi: majandustegevuse ehk ärivabadus, asumisvabadus, ühinemisvabadus.
Liberalismi omaksvõtuks on postsotsialistlikes riikides soodne aeg: vabanemine rangelt reglementeeritud ühiskonnakorraldusest võimaldab uute ideede hoogsat propageerimist.

Liberalism ehk vaba turg ongi selles mõttes õiglane ja efektiivne, et õiged (ratsionaalsed) otsused saavad premeeritud ja valed otsused karistatud.
Liberalism - ehk vabameelsus on suund majanduses, poliitikas ja filosoofias, mis lähtub kõigi inimeste vabadusest ja õigustest, mida kaitseb riik.
Liberalism – parempoolne poliitiline ideoloogia, mis väärtustab turumajandust ning indiviidi vabadust; vt ka sotsiaalliberalism ja neoliberalism

Liberalismi väärtuseks on isikuvabadus, mis on väga oluline asi. Toetatakse madalaid makse, vabaturumajandust ja öeldakse, et inimene on ise oma õnne sepp.
Liberalism - oli Euroopas juhtiv ideoloogia pärast Prantsuse revolutsiooni ja USA iseseisvussõda alates 20 saj viimasest veerandist.
Liberalism – riigi esmaseks ülesandeks ei ole heaolu teenuste jagamine kõigile, vaid kõrge tööhõive tagamine inimestele.

Liberalismi kohaselt on kõik inimesed sünnilt vabad ja võrdsed, see tähendab, et rikkaste ja vaeste laste vahe peaks olema olematu.
Liberalism – vabameelsus, inimeste võrdõiguslikkust ja vabadust tähtsustav poliitiline õpetus; vt ka majanduslik
Liberalism - poliitiline õpetus, mis tähtsustab vabameelsust, sallivust, üksikisiku vabadusi ja võrdõiguslikkust

Liberalism - jõukate üh ideoloogia ( vabadus on kallis). Üh, kes tahab liberalismi rakendada peab olema jõukas.
Liberalism – Poliitiline õpetus, mis rõhutab inimeste võrdõiguslikkust ja vabadust ning on uuenduste meelne.
Liberalism - liberaalid olid uuendustele vastuvõtlikumad, nad kaitsesid isiksuse vabadusi ja vabaturumajandust.

Liberalism - inimloomus on hea, koostöö on võimalik, demokraatia olulisus, kaubanduse arendamine ja olulisus.
Liberalism - Inimesed kes said revolutsiooni ajal suured maad ja rikkuse kätte, nad ei tahtnud kautada seda.
Liberalism – väärtustatakse üksikisiku vabadusi, pärast I maailmasõda muutub vähetähtsaks euroopas.

Liberalism – ehk vabameelsus on suund, mis lähtub inimeste vabadustest ja õigustest, mida kaitseb riik.
Liberalism – parempoolne poliitiline ideoloogia, mis väärtustab turumajandust ning indiviidi vabadust.
Liberalism on selline ideoloogia mis rõhutab kõikide inimeste sünnipärast vabadust ja võrdsust.

Liberalism – riigi esmaül ei ole jagada kõigile heaoluteenuseid, vaid tagada suur tööhõive.
Liberalism – poliitiline õpetus, mis lähtub inimeste vabadusest ning õigustest, mida kaitseb
Liberalismi teke – vabameelsus,olulised reformid, inimõiguste kehtsetamine ja nendest kinnipidamine.

Liberalism ehk vabameelsus lähtub kõigi inimeste vabadusest ja õigustest, mida kaitseb riik.
Liberalism – üksikisiku vabadus, riigi võimalikult vähene sekkumine inimeste tegevustesse.
Liberalism - indiviidi vabadus, riik ei peaks sekkuma majandusse, propartsioonaalne tulumaks.

Liberalism – liberalisid soovisid kaitsta revolutsiooniaastatel kättevõidetud vabadusi.
Liberalism – uuendustele vastuvõtlikum, kaitsesid isiksuse vabadust ja vabaturumajandust
Liberalism - suund, mis lähtub kõigi inimeste vabadusest ja õigustest, mida kaitseb riik

Liberalism – 17. Sajand Ühiskondlikud muutused: Kodanikud oleksid seaduste ees võrdsed.
Liberalism – lähtub kõigi inimeste vabadustest ja õigustest, mida kaitseb riik.
Liberalism - XVII-XIX saj. Seisukohad kirja pannud John Locke ja John Stuart Mill.

Liberalism tähendab individuaalset vabadust langetada (majanduslikke) otsuseid.
Liberalism - soovisid kaitsta revolutsiooniaastatel kättevõidetud vabadusi.
Liberalism - tugev sekkumine majandusse,kõrgemad maksud,kaotada ebavõrdsus.

Liberalism - tugev internatsionaal.reini pakt-kindlsutati saksa läänepiir.
Liberalism - Uuendustele vastuvõtlikud ning vaba turumajanduse pooldajad
Liberalism - tugev keelustati sõda ja konflikte lahendati rahumeelselt.

Liberalism - tugev traditsioonid olid nõrgad,erakonnad olid arenemata.
Liberalism - sõna-, koosoleku- ja ühinemisvabadus, samuti usuvabadus.
Liberalism on ideoloogia, mis väljendab kõige paremini minu vaateid

Liberalism - tugev Rapollo leping-1922,saksa ja vene koostööleping.
Liberalism - Ideoloogia, kus väärtustatakse üksikisiku vabadust.
Liberalism – Väärtustab turumajandust ning indiviidi vabadust.

Liberalism - tugev majandus,inimene töötab ise jõukuse välja.
Liberalism on kujunenud välja feudalismi lagunemise tagajärjel.
Liberalism - vabameelsus, võrdõiguslikust ja vabadust pooldav.

Liberalism - Pooldajad pidasid rikkuse allikaks inimese tööd.
Liberalism on tugevaim Saksa väikeriikides. - Baieri dilemma.
Liberalism - riigi ülsandeks on tagada suur tööhõive.

Liberalism – väärtustab üle kõige inimese vabadust.
Liberalism – kuidas tõlgendab tänapäevast süsteemi
Liberalism - tolerantsust salliv ja edendav ideoloogia.

Liberalism - tugev valimisõigus tõsteti 20 aastale.
Liberalism - tugev tarbimist).SS-hitleri kaitsemalev.
Liberalismi traditsioonis on tema ajaloo jooksul olnud palju voole.

Liberalism – kujunes välja 17. ja 19. sajandil.
Liberalism - ülim väärtus on indiviidi vabadus.
Liberalism – Vabadus ja võrdsus töölistele.

Liberalism - J. Locke (1632-1704) vabameelsus.

Liberalism - Locke, Montesquieu, Smith, Mill.

Liberalism - Jaan Tõnisson ja K. Päts.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun