Sõnu seletav sõnaraamat

Liberaal - demokraatliku kapitalismi puhul on tähtsad selle kõik kolm külge: o ühest küljest arusaam, et asju ajades tuleb järgida enamuse tahet (demokraatia); o teiselt poolt arusaam, et ka enamuse tahet peavad piirama teatavad põhiõigused (liberalism); o kolmandaks arusaam, et turu nähtamatu käsi tagab jõukuse õiglase (või vähemalt
Liberaalid – pooldasid kiireid reforme – vabadused (toetajad: Eesti rahvuslikud ringkonnad) 3.SOTSIALISTID – pooldasid (klassi) võrdsust (toetajad : tekkiv tööliskond Eestis sh. palju vene üliõpilasi). Tätsamaid sajandivahetuse rahvusliikumise tegelasi: Jaan Tõnisson(1868-194?) Postimehe toimetaja, keskus tarkus.
Liberaalide partei – valitsus püüdis leida kompromisse koloniaaltülides Saksamaa ja Prantsusmaaga Maroko pärast, Venemaaga iraani pärast ning Saksamaaga Türgiga seotud küsimustes. Konservatiivne Partei – toetab keskvõimu vähendamist, vaba ettevõtlust ja madalaid makse, välispoliitikas pooldas tihedat koostööd USA-ga.

Liberaalsus - esiplaanil indiviid, riik sekkub vähe,vaba konkurests, avatud turg, ei kõrged maksud.
Liberaalne – maksab toetusi ainult vaestele, heaolu eest vastutab igaüks ise, heaolu kesksed põhimõtted: iga laps saab lastetoetust, ükskõik milline on pere sissetulek, iga pensioniikka jõudnud omab õigust rahvapensionile, isegi siis, kui ta pole oma elu jooksul palgatööl käinud.
Liberaalsem majanduspoliitika – lõpetati sundkollektiviseerimine (3/4 põllumaast erakätes)  industrialiseerimine  majandusraskused – tarbekaupade ja toiduainete puudus + hinnatõus  teisitimõtlejate tagakiusamine  töölisrahutused, mis suruti maha  Gomulka tagandati ametist

Liberaalne demokraatia - Kodanikuvabadused (sõna, valimis) -Õigusriik (seadustel põhinev otsustamine) -Võimude lahusus (täidesaatev, seadusandlik, kohtuvõim) -Kohtusüsteemi ja teiste organite sõltumatus -Vaba ajakirjandus -Vähemustega arvestamine -Relvajõud tsiviilkontrolli all
Liberaalne demokraatia - Liberaalne demokraatia: poliitiliste liidrite valitsemine, kelle autoriteet on määratud läbi piiratud mandaadi, universaalse hääleõiguse ja alternatiivsete kandidaatide valiku ning kus on tagatud teatud õigused poliitilisele osalemisele ja oponeerimisele.
Liberaalsus - ühiskond on avatud(sallivus, tolerantsus, sõnavabadus).

Liberaal - kommunitaristlik põhiseadusteooria: Tänapäevased põhiseadused võimaldavad luua erinevaid ühendusi ja tekkida erinevatel ühendustel. Poliitika ülesanne taandub seejuures vastavate organisatsioonivormide leidmisele.
Liberaal - vabameelsem inimene „ maailma vaade mis rõhutab iga inimese võrdsust ja vabadust „ – J. Lock ( juba sünnilt) Võimude lahusus ( J. Lock ) Seadusandliku (parlament) ja täidesaatvast (valitsus) võimust.
Liberaalne teooria – individuaalsed riigi vastu suunatud vabadusõigused ja ainult need a.i.2. Institutsionaalne teooria – põhiõigused on objetiivsed korrapõhimõtted, mis kaitsevad nende sisuks olevad eluvaldkondi.

Liberaalid - peamiselt eestlased, aga ka vähesel määral baltisakslased ja vene kodanlased, kes ootasid keskvalitsusepoolseid reforme ja lootsid saada kaasarääkimisõigust poliitikas.
Liberaalid on sallivad. Ametiühing? – inimeste rühm, kes on ühinenud ühesuguste ameti või elukutse alusell ja eesmärgiks on oma majanduslike õiguste eest võitlemine.
Liberaalne õigluskontseptsioon - õigused isiku vabadusele ja eraomandile on absoluutsed ja äärmuslikud. 1.Välistab mõne kaasaegse ühiskonna süsteemid nt. vaestel pole riigilt abi loota.

Liberaalne turumajandus – ülimaks väärtuseks on indiviidi vabadus ning riigi ülesandeks on vabaduste kindlustamine. Majanduses pannakse rõhku eraomandusele ning vabale turule.
Liberaalne riik on ümberjagaja, sekkudes sotsiaalsetesse ja majanduslikesse protsessidesse ning tagades kõigile inimväärse hüvede (kaupade ja teenuste) taseme.
Liberaalid on valmis poliitiliseks koostööks kõikide erakondadega eeldusel, et viimased ei tegutse avalikult ega varjatult demokraatliku riigikorralduse vastu.

Liberaalne - esindusdemokraatia, kodanik on ratsionaalne toimija, üksikindiviidil rõhk, kodanikuõigusi ja - vabadusi tähtsustatakse enam kui osalusaktiivsust.
Liberaalne demokraatia - sama mis esindusdemokraatia, lisaks rahva hääleõiguse põhimõttele rõhutab ka kodanikuvabaduste ja valitsemise õigusliku piiramise tähtsust.
Liberaalseile vene - ja saksakeelseile ajalehtedel, alati oma kirjutistes rünnates balti aadlit ja kirikut, kui Eesti talurahva vaesuse ja vaimupuuduse peasüüdlasi.

Liberaalses on esiplaanil indiviid ja tema õigused moraalsele, majanduslikule ja poliitilisele vabadusele. Sellele vastavalt peab riik oma tegevust piirama.
Liberaal - kommunitaristlik põhiseadusteooria: Tänapäevased põhiseadused võimaldavad luua erinevaid ühendusi ja tekkida erinevatel ühendustel.
Liberaal - feminism rõhutab naiste ja meeste võrdseid õigusi ühiskonna juhtimisel ning võrdseid võimalusi karjääri ja hariduse omandamisel.

Liberaalne mudel – sotsiaaltoetusi saab suurendada alles siis, kui majanduskasvuga on kogutud piisav varu; soosivad inimeste vabadust ja ettevõtlikkust
Liberaalne dem – sama, mis esindusdem; lisaks rahva hääleõiguse pm-le rõhutab ka kodanikuvabaduste ja valitsemise õigusliku piiramise tähtsust)
Liberaalsetes demokraatiates ehk niinimetatud kapitalistlikes demokraatlikes ühiskondades on oluline vahetegemine kahe majanduse või ühiskonna sektori vahel:

Liberaalne - heaolu tagajas on inimene ja riik tagab heaolu abivajajatele nt usa Valitsemisvormid on presidentaalne ja paralmentaarne.
Liberaalses demokraatias on möödapääsmatu vastuolu vabaduse ja võrdsuse vahel, mis teineteist välistavad. Me oleme kas vabad või võrdsed.
Liberaalid - isikud, kes peavad oluliseks vabameelsust ja lähtuvad inimeste vabadusest ja õigustest, mida kaitseb riik.

Liberaalide peaminister on Loyd George, kes viib läbi sotsiaalreformid: 8 tunnine tööpäev, sotsiaalkindlustus, töötuskindlustus.
Liberaalidel on konservatiividega konflikte näiteks kiriku ja kooli suhete, abortide, seksuaalvähemuste jms küsimustes.
Liberaalne - (ainult vaestele,madalad maksud,heaolu eest vastutab igaüks ise, riigi ül.tööhõive/valikuvõim tagamin

Liberaalne konservatism on konservatismi alaliiki, mille puhul "konservatismi" elemendid on kombineeritud "liberalismi" elementidega.
Liberaal - demokraatiaga ja selle areng peatus – ühiskond polnud veel välja kuj ja polnud õigeid arusaamu.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Liberaal - pluralistlik ühiskonnaideaal - Funksionalistlik perspektiiv - Lineaarne mõjude edastamise mudel - Mõjuvõimas meedia, mille toime sõltub ka grupisuhetest - Kvantitatiivne uurimus ja muutujate analüüs - Empiiriline uurimus on selgitanud, et lihtne edastamise mudel ei tööta mitmel põhjusel.

Liberaalid - nende ajal kehtestati inglismaal kohustuslik algharidus ning anti ametiühingutele tegevusvabadus.
Liberaalne turumajandus – ülimaks väärtuseks on indiviidi vabadus ning riigi ülesandeks on vabaduste kindlustamine.
Liberaalne – kõigile võrdsed võimalused; sümbolite tasandil on olemas, kui materiaalselt on puudulik.

Liberaalses ühiskonnas on esiplaanil indiviid ning tema õigused moraalsele majanduslikule ja poliitilisele vabadusele.
Liberaalne liikumine – sisaldas ka üliõpilasliikumist, võitlus poliitiliste õiguste eest, tugines kodanlusele.
Liberaalne heaolumudel - levis USAs ja lähtub liberaalsetest põhiväärtustest, vabadusest, võrdõiguslikkusest.

Liberaalid on kasutanud selliste tuntud loomuõiguse teoreetikute nagu 'i ja Thomas Jeffersoni ideid.
Liberaalne riik on ümberjagav: kõik riigi kodanikud peavad saama humaansel tasemel kaupa ja teenindust.
Liberaal - demokraatlik režiim oli sunnitud tagasi lööma rünnakuid nii paremalt kui vasakult.

Liberaalne pärimis – ja abieluõigus andsid naisele võimaluse ühiskonnas tegutseda ja mõju avaldada.
Liberaalses demokraatias on möödapääsmatu vastuolu vabaduse ja võrdsuse vahel, mis välistavad teineteist.
Liberaalses ühiskonnas on esikohal indiviid ning tema õigused majanduslikule ja poliitilisele vabadusele.

Liberaalid - väärtustavad üksikisiku vabadusi, kaitsevad vabaturumajandust algusest peale.
Liberaalne – (USA , JAAPAN). Igaüks on oma õnne sepp, riigi ül. Tagada kõrge töötasu.
Liberaalsed – reformierakond konservatiivsed – IRL sotsialistlikud parteid - Sotsiaaldem.

Liberaalide puhul on võrdsus kui finišijoon, ja kes on kõige võimekam, saab kõige rohkem.
Liberaalne – Vabameelne, inimeste võrdõiguslikkust ja poliitilisi vabadusi pooldav.
Liberaalne suund - eesvedaja C. Cavour (Piedmontes peaminister); radikaalne/revolutsioonilis-

Liberaalide arvates on ühiskond nii iseseisev, et ei vaja pidevat riigipoolset hoolitsust.
Liberaalne heaolumudel – kõrge tööhõive ja valikuvabaduse ning vaba konkurentsi tagamine
Liberaalne stiil on ka enamasti juhtimisalase ebakompetentsuse või ebakindluse tulemus.

Liberaalne feminism – naistel meestega võrdsed poliitilised ja juriidilised õigused.
Liberaalne riik - demokraatlik õigusriik,kus kõrgeima võimu kandjaks on rahvas.
Liberaalne kodanlus – ei poolda vägivalda, parlament, konstitutsionaalne monarhia.

Liberaalne kommunitarism – püüab hoiduda ühe eelneva segmendi liigsest rõhutamisest.
Liberaalne heaolumudel - „Igaüks on oma õnne sepp“- tagab kõrge tööhõive.
Liberaalseid põhimõtteid on teisigi — näiteks ettevõtte tulumaksu vähendamine.

Liberaalne seletus - tööturg pole ühtne (terviklik) vaid segmenteeritud.
Liberaal – pluralistlik paadigma – riigi roll on minimaalne.
Liberaalne – parim näide USA. Inimesed on vabad ja võrdsed.

Liberaalne riik on üsna aktiivne oma kujutluses riigi rollist.
Liberaalsetes traditsioonides on välja töötatud Bat mitsva- lepingu tütar.
Liberaal - demokraatlik kord polnud võimul siiski üle

Liberaalne õiglus - kõik on võrsed, ole sa vaene või rikas.
Liberaalne on tekkinud peale Prantsuse revolutsiooni.
Liberaalsed põhiõigused on ennekõike vabadusõigused riigi vastu.

Liberaalid - venestamise kui ka saksastamise vastu.
Liberaalid - pooldavad kiiremaid ümberkorraldusi.

Liberaalsetele vene - ja saksakeelsetele ajalehtedele.
Liberaal on inimene, kes usub vabadusse.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Liberaalne heaolumudel – Inimesed vabad ja võrdõiguslikud, riigi ülesanne pole tagada tasuta sotsiaalteenused, vaid luua palju töökohti ja tagada konkurents.

Vote UP
-3
Vote DOWN
Liberaalne maailmavaade on mõnevõrra muutnud noorema põlvkonna suhtumises rollide jaotusest.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto