Sõnu seletav sõnaraamat

Lok - 13 • Audi Ag on asutatud 1910 aastal • Käive- 28,432 mlrd EUR(2005) • Puhaskasum- 1,409 mlrd EUR(2005) • Tütarfirmad- Lamborghini, SEAT • Audi on Saksamaa autotootja • Peakorter- Ingolstadtis Baieri liidumaa • Audi kuulub peaaegu täielikult (99,7%) Volkswagen AG-le • Firma on väljakasvanud Audi, Horchi, Wandereri ja DKW liitmisel tekkinud Auto Unionist • Audi logoks on neli üksteisega seotud rõngast, mis tähistavad autotootjaid, kes moodustasid Auto Unioni.
Lot on valuutaturgudel kasutatav standarne tehingumaht või –suurus. Ühe loti suurus on 100 000 ühikut. Kui kasutada standardseid lotte, siis ühe pipsi väärtus muutub märgatavalt: USD/JPY puhul, kui vahetuskurss on 112,85, on pipsi väärtus järgmine: (0,01/112,85)x100 000 = $8,86 USD/CAD korral: (0,0001/1,4890)x100 000 = $6,67 EUR/USD puhul kui kurss on 1,3250: (0,0001/1,3250)x100 000 = €7,55 ja et dollarites saada, siis peab korrutama vahetuskursiga: 7,55x1,3250 ≈ $10
Lahendamisega – turunduse kontseptsioonis “aidatakse osta”. Ideaalsituatsioonis eeldab viimane variant kliendi sedavõrd head tundmist, et tema vajaduste rahuldamiseks valmistatud kaup ei vajakski spetsiaalselt müügitegevust, see müüks ennast ise. Turunduskontseptsioon teostub viie komponendi kaudu, milleks on kliendivajaduste rahuldamine, konkurentsivõime tõstmine, tegevuste kooskõlastamine, tarbijakeskse ettevõttekultuuri kujundamine ja orienteerumine pikaajalisele kasumile.

Liikuvad pühad on alati vastlapäev (teisipäeval), tuhkapäev (kolmapäev pärast vastlaid), lihavõtted ja sellega seot pühad nelipühad ja ristipäevad (päevad, mis järgnevad üksteisele kevadised neljapäevad aprillis ja mais). 40 päeva pärast lihavõttepühade algust neljapäev on taevaminemisepüha, sellest nädal tagasi on leheristipäev (puud lähevad lehte), veel nädal tagasi linnuristipäev (rändlinnud tulevad tagasi), ja tuuleristipäev (kevadised tuuled hakkavad puhuma).
Lihtintressi - arvutatakse , kui laenu iga-aastane põhisumma on üks ja sama n: K=k(1+in) Liitintressi korral K=k(1+i)n Nominaalne intressimäär i – laenude eest makstava rahalise hüviise määr teatud ajaperioodil Reaalne intressimäär r – inflatsiooniga kohandatud intressimäär
Lühike tegevusaeg - investorid eelistavad ettevõtteid, kes on oma võimekust varasema äritegevusega juba tõestanud; - personalirisk - sageli esineb see juhul, kui tegevus sõltub üksikutest spetsialistidest ettevõttes, kes parema pakkumise saamisel võivad lahkuda; - kliendirisk - sõltuvus mõnest suurest kliendist võib teha ettevõtte nende poolt haavatavaks; - kvaliteedirisk - esineb, kui vananenud tootmisseadmete tõttu võib osutuda võimatuks soovitada kvaliteedi tagamine.

Liikuv tollimaks – tollimaks, mis ei ole määratletud kindla rahasummana või protsendina kauba hinnast, vaid see on seotud mingite teiste teguritega  likviidsuspiirang – pankade seatud piirang laenuvõtmisele, mis piirab tarbimise jooksva tuluga  lisandväärtus – tootmisprotsessis kasutatud kaupade, teenuste ja töö väärtus, mis suurendab lõpptoodangu väärtust  lokaut – situatsioon tööturul, kus ettevõtte administratsioon keeldub töölisi tööle
Lineaar - AKTIIVNE MULTIAKTIIVNE REAKTIIVNE introvertne ekstravertne introvertne kannatlik kannatamatu kannatlik vaikne jutukas vaikne Armastab privaatsust Armastab seltsi Hea kuulaja Tegeleb oma asjadega uudishimulik väärikas Plaanib asju ette Planeerib üldjoontes Näeb üldprintsiipe metoodiliselt Teeb ühte asja korraga Teeb mitut asja korraga reageerib Töötab kindlatel Töötab ükskõik mis ajal Paindlik tööaeg kellaaegadel täpne Täpsusest kaugel täpne
Lihtaktsia hindamine on suhteliselt keerukas, kuna neilt võib saada nii dividendi tulu kui ka kapitalitulu. Dividenditulu on väga ebamäärane, kuna ettevõtte võib kasumi täies mahus reinvesteerida, võib osa välja maksta dividendina ja lisaks on firma kasum pidevalt muutuv suurus. Kuna lihtaktsia on samuti tähtajatu siis tema väärtuse arvestamisel tuleb arvesse võtta ajaperioodi kui aktsia on omaniku valduses ja sellesmõttes on ta tähtajaline väärtpaber.

Lõkke - ja telkimisplatside planeerimine ja väljaehitamine  Vaatamisväärsuste kaardistamine, reklaamimine ning valda käsitlevate trükiste väljaandmine  Puhkevõimaluste tutvustamiseks infostendide ja suunaviitade paigaldamine  Vooremäe piirkonnas puhkamiseks ja sportimiseks täiendavate võimaluste loomine  Kurepalu ja Roiu paisjärve ning Mõra jõe puhastamisele kaasaaitamine  Puhkevõimaluste mitmekesistamine Emajõe piirkonnas.
Loetakse reklaami - , turva-, koristus-, fotograafiateenuseid, ehituste projekteerimist, majanduses kasutatavate mõõteriistade kontrollimist, raamatupidamistöid, maksu-, äri- ja juhtimiskonsultatsioone, turu-uuringute tegemist ja avaliku arvamuse küsitluste korraldamist, tööjõuvahendusteenuste osutamist jmt 2. Side- ja kommunikatsiooniteenused on ilmselt enim muutunud, rahvusvahelistunud ja ühtlasi nii mahtude kui ka olulisuse poolest kasvanud teenusliik.
Looduse tõlgendamiseks on vaja meetodit: 1. Süllogismis (deduktsioon) sisaldub “teatav matemaatiline usaldusväärsus”, kuid segaste, ennatlike mõistete korral on see meetod ebausaldusväärne – teenib vigade kinnistamist ja põlistamist 2. Induktsioonil on heuristiline tähendus: osutab tõenäolisele lahendusvariandile 3. Õige induktsioon “teostaks eksperimendis jaotuse ja valiku ning tuletaks väljaarvamise ja välistamise teel vajalikud järeldused”.

Loetle ostu - müügilepingu tingimusi määratlevaid müügimomente: Vähemalt kolm 1) Ostu-müügi lepingu järgi kohustub müüja vara üle andma ostja omandisse 2) ostja aga kohustub vara vastu võtma ja maksma selle eest kindlaksmääratud summa 3) Müüdud asja kvaliteet peab vastama lepingutingimustele 4) ui omandiõigus läheb ostjale üle enne asja üleandmist, on müüja kohustatud asja alal hoidma kuni üleandmiseni, laskmata sellel halveneda.
Loogiliselt arutledes on kerge mõista, et ükskõik kui ahvatlev ei oleks hüvis juhul, kui seda ei ole võimalik tarbida, eksisteerib mingi kogus, millest rohkem ei ole ratsionaalne hüvist kasutada (kõht saab täis, kingad ei mahu kappi, kinokülastused röövivad kogu vaba aja ja takistavaid muid tegemisi). Sellist kogust nimetatakse tarbimise küllastuspunktiks ja selles koguses tarbimisel on vaatlusaluse hüvise tarbimisest saadav kasulikkus maksimaalne.
Laekuvaid tulusid ehk välisvahendeid ja vastavast rahast tehtavaid kulutusi (näiteks Euroopa Liidu toetsed), riigi poolt kogutavaid makse ja mittemaksulisi tulusid (näiteks aktsiise, riigivara müügi tulud jms.) Samuti kajastab eelarve riigi poolt võetud laene ja nende tagasimakseid“ (riigieelarve.fin.ee/?id=10412) Riigieelarvest rääkides mõeldakse tavaliselt keskvalitsuse eelarvet, mis ei sisalda kohalike omavaltsuste eelarveid.

Lee oü – Keila linnas Lee OÜ on loodud aastal 2010 edendamaks ennekõike Keila linnas väikelaste elu päevahoiuteenusega. Lisaks pakutakse võimalust laenutada kvaliteetseid inhalaatoreid ning kui peaks tekkima ootamatu soov minna üheks ööks, nädalavahetuseks või koguni pikemaks ajaks kogu perega reisile, siis pesamuna voodiprobleemid aitab lahendada reisivoodite laenutus. Korraga on hoius 10 last alates 1,5 eluaastat.
Lühiperiood – tootjad saavad tootmismahtu suurerndada või vähendada olemasolevaid tootmistegureid kasutades pikk periood – olemasolevad firmad on jõudnud oma tootmisvõimsust suurendada ja uued firmad turule tulla või mõned firmad on jõudnud oma tootmisvõimsust vähendada ning mõned firmad harust lahkuda Elastsus ja maksukoormus – elastsus annab võimaluse analüüsida, kas maksukoormat kannavad ostjad või müüjad.
Lisaks eeltoodule on KMS tähenduses kauba import ka ühenduse tollistaatusega kauba toimetamine Eestisse ühendusevälisest riigist, mis on väljaspool ühenduse käibemaksuterritooriumit, kuid samas ühenduse tolliterritooriumi osa (st eriterritoorium, nt Ahvenamaa, Kanaari saared; KMS § 6 lg 4). Näiteks reisija peab kauba impordilt maksma käibemaksu juhul, kui on importinud kaupa üle käibemaksuvaba väärtuselise piirmäära.

Lõpptarbijate ostukäitumine - ostukäitumise mudel Tarbija ostukäitumine on kliendi mentaalne, emotsionaalne ja füüsiline tegevus, mida ta teeb tooteid ja teenuseid otsides, ostes, kasutades ja likvideerides, et rahuldada oma soove ja vajadusi.
Lisakasulikkus on 15, esimese korvpallitreeningu lisakasulikkus 14 ja viienda peo lisakasulikkus 13. Järelikult oleks mõistlik käia neli korda peol ning mängida üks kord korvpalli. Sellise komplekti kasulikkus on tabeli alusel 72+14=86.  NB! Kui lahendajale tundub, et sellisel juhul oleks mõistlik vaid ühel peol käia ja neli korda korvpalli mängida, siis leidke Atsi kasulikkustase Komplekti S  4, P  1 korral.
Levitt on väitnud, et teenindaja ja kliendi suhe on sarnane abielule – pikkus ja kvaliteet sõltub sellest kui efektiivselt suudab ettevõte suhet hallata (Nt isiklik juuksur). Emotsionaalset lojaalsust mõjutab ka suhtumine brändi – kui kliendi suhtumine brändi on positiivne kaldutakse jääma pikaajaliselt lojaalseks ja positiivselt brändi suhtuvat ebalojaalset klienti on lihtsam lojaalseks muuta.

Logistikasüsteem on logistilisi funktsioone täitev ja turu muutustele reageeriv terviksüsteem, mille peaeesmärgid on kaupade ajalis-ruumilise ja väärtulise kasulikkuse suurendamine ning tarbija rahulolu tõstmine.
Lapsehoiuteenus – teenust pakuvad kutsetunnistusega lapsehoidjad lapse enda eluruumides ning saavad hoida korraga kuni 5 last (puudega ja alla aastaste laste puhul on see arv väiksem). Lapsehoiuteenust pakkuvatel töötajatel on tervisetõend ning nad töötavad eeldusel, et koht, kus nad last hoiavad on kohandatud lapsele turvaliseks viibimiseks. Lapsehoidjad ei vastuta hoidmise käigus lõhutud asjade eest.
Lorenzi kõver – kirjeldab graafiliselt algse tulu kumulatiivset kogumit perede kumulatiivse kogumiga võrreldes; mida suurema paindega on lorenzi kõver – seda ebavõrdsemalt on tulud jaotunud, ja vastupidi 4

Lubadus on tema kohustus ei või usaldada Vastutus vigade viiakse kõrgeimale tasandile viiakse madalaimale eest tasemele Ruum inimesed "hingavad üksteisele peale" inimesed eelistavad enda ümber väikest ruumi Aeg kõige jaoks on oma aeg aeg on raha, tegeletakse ühe asjaga korraga Läbirääkimised pikaajalised – peamiseks eesmärgiks toimuvad kiiresti on see, et osapooled õpiksid üksteist tundma
Lineaar - AKTIIVNE MULTIAKTIIVNE REAKTIIVNE Allub ajakavale ettearvamatu Käitub vastavalt partneri ajakavale Pühendub projektile Laseb ühel projektil teist Näeb tervikpilti mõjutada Peab kinni plaanist Muudab plaane Teeb väiksemaid muudatusi Toetub faktidele Žongleerib faktidega Ütlused on lubadused Saab infot statistikast, Saab infot suulisest allikast Kasutab mõlemaid andmebaasidest,teatme-
Lorenzi kõver – kirjeldab graafiliselt algse tulu kumulatiivset kogumit perede kumulatiivse kogumiga võrreldes; mida suurema paindega on lorenzi kõver – seda ebavõrdsemalt on tulud jaotunud, ja vastupidi  lukskaup – hüvis, mis rahuldab tarbija mingit kõrgemat, mitteprimaarset vajadust  lunastustähtaeg – vt kustutustähtaeg  lõpptoodang – ringlusest väljuv lõpptarbimisega toodang

Laene on kasutatud tootlikeks 17:55:58 on 1 Hinda 1 1 investeeringuteks 14.04.12 laene on kasutatud tootlikeks 17:55:58 on 2 Sulge 1 1 investeeringuteks 14.04.12 Question 20 Punktid: 1/1 Maril olid 2011.a. kohta kasutada järgmised andmed: Töötasu 12 143,21 Saadud dividendid 3 196 Kohustuslik kogumispensionimaks 242,86 Töötuskindlustusmakse 343,84 Dividendi tulumaks 849,56 Koolituskulu 1917,34
Liikurmasinatele on kohustuslik vormistada liikluskindlustus, mille suurus oleneb kindlustusperioodi pikkusest, juhi staazhist ja on kindlustusfirmade lõikes veidi erinev. Kui traktoritele ja autodele vormistatakse liiklus- ja varakindlustus tavaliselt kogu aastaks, siis teraviljakombainidele ja liikurniidukeile üldjuhul ainult tööperioodiks. Muudele masinatele ja hoonetele tehakse ainult varakindlustus.
Lisaks sellele on lühidalt kirjas ka Brasiilia maksebilansi ajaloost: kuna olid riigis tõusud ja mõõnad ning millal oli riik ka miinustes jne. Ja näiteks on toodud ka Brasiilia maksebilanss augusti kuust 2010. Töö eesmärgiks on laiendada autori silmapiiri ka Eestist kaugemale ja teada saada ka teiste riikidest. Ja samas on töö koostatud ka õppimise eesmärgil: nii aineliselt kui ka keeleliselt.

Lisaks laadapäevale on urbanit kasutatud ka muude kohalike teenuste eest maksmisel: näiteks võib tuua vendade Johansonide kontserdi Urvaste kirikus (hind 2 urbanit), Pokumaa sissepääsupileti (hind 1 urban) ja koostöös Kinobussiga loodud külakino (hind 2 EUR või soodushinnaga 1 urban). Võib oletada, et urbanid ei oma nii suurt mõju Urvaste kogukonna tegevusele, kui P.A.I.d Paide kogukonna tegevusele.
Logistika ehk kohapealne info ja kontakt on nõrk ja nõuab arendamist. Asukoht ei ole esialgu oluline – interneti kodulehekülg ning domeeni ostmine. Imago sõltub finantsseisust ja edukast marketingist – teadmised ettevõtte omanikel rakendatud koduturul ning kogemus võimalik üle viia ekspordi valdkonda (SEO, adwords + kohalik marketing). Edukus koduturul – on võtmeküsimus poole aasta
Liising – vara tagatisel antav laen, mis võimaldab finantseerida vara soetamist või vabastada raha vara alt: Kasutusrent võimaldab kasutada vara liisinguperioodi jooksul peale mida on rendilevõtjal võimalus vara liisinguandjale tagastada või kasutada võimalust ostmaks vara välja jääkmaksumusega. Kapitalirent on vara finantseerimine, mille eesmärk on vara omandada liisinguperioodi

Langusfaas - uus tehnoloogia, nõudluse vähenemine (eri- ja üldnõudlus), teistsuguste eelistustega tarbijad, paremad tarbimisomadused, muutunud mood jne. Langusfaasi strateegiad Investeeringute suurendamine, Investeeringute hoidmine endisel tasemel, Investeeringute selektiivne vähendamine, “Tühjakslüpsmine”, Kiire reinvesteerimine TURUKESKNE, TOOTEKESKNE, FUNKTIONAALNE TURUNDUSOSAKOND
Lühiajalised finantsinvesteeringud on need aktsiad ja muud väärtpaberid, mida juhtkonna otsusel hoitakse lühiajalise edasimüümise eesmärgil ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on bilansipäevast arvestades 12 kuu jooksul. Aktsiad ja muud väärtpaberid võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis lisaks ostuhinnale sisaldab kõiki väärtpaberi soetamisega seotud väljaminekuid.
Lisaks eeltooduile on uue generatsiooni puhul mõjusad ka muud motivaatorid, sealjuures: - paindlik tööaeg; - kiire tagasiside tehtud töötulemustest; - vastutuse omamine enda töö valdkonnas; - juhtimine, kus meeskonda suunatakse, mitte ei kamandata; kolleegidevahelised head suhted; - organisatsiooni ja indiviidi väärtuste omavaheline sobivus; - võimalus ja tahe jagada oma teadmisi teistega.

Liberaal - demokraatliku kapitalismi puhul on tähtsad selle kõik kolm külge: o ühest küljest arusaam, et asju ajades tuleb järgida enamuse tahet (demokraatia); o teiselt poolt arusaam, et ka enamuse tahet peavad piirama teatavad põhiõigused (liberalism); o kolmandaks arusaam, et turu nähtamatu käsi tagab jõukuse õiglase (või vähemalt
Laiemas tähenduses on avaliku sektori all ka need asutused ja organisatsioonid, kelle tegevuse rahastamiseks ei kasutata maksutulu ja seega ei finantseerita neid riigieelarvest ega kohalike omavalitsuste eelarvetest. Näiteks on need kasumit mittetaotlevad organisatsioonid (mittetulundusühingud), riigi- ja munitsipaalettevõtted, riigi keskpank, kelle ülesandeks on rahapoliitika kujundamine.
Luua visioon - pikaajaline nägemus 3) Võtta endale missioon 4) Vastavalt visioonile ja missioonile püstitada eesmärgid 5) Strateegia kavandamine 6) Strateegia elluviimine 7) Kontrollimine ja kaasajastamine Põhiväärtused:  On organisatsiooni tegutsemise eetiline ja moaalne raamistik  Näitavad töötajatele ja partneriteleorganisatsiooni ’iseloomu’- motiive ja kavatsusi

Lihtne ostja - müüja keerukas, suhtesisesed suhted Rõhk hind, kvaliteet tarne parendamisel, koostööl, tootearendusel Innovatsioon puudub ostja ja tarnija koostöös Kokkupuude mõõdukas tihe, iga kohtumine koostöösuhe ja inf Läbipaistmatu, vähene ifi jagamine läbipaistev, infot märkimisväärselt palju Vähempakkumised tavapärane üldiselt vähempakkumisi ei korralda
Laiemas mõttes on poliitiline keskkond sotsiaalse keskkonna üks element Põhikomponendid: Riigijuhtide vaated ja tegevus Poliitilised parteid, nende programmid ja poliitiliste jõudude paigutus Riigi sisepoliitika Riigi Ökoliigilised (ökoloogiline keskkond) Ökoloogilise keskkonna all mõeldakse looduskokkonda, kus ettevõte tegutseb 16. Eesmärgid, nende omadused, komponendid.
Leti taga on riiul, kus on promotsioonid, mida saab kaasa osta (1299.-) • diivanid, tavaliselt seina äärtes (3tk) (13 000.-) • lauad (ümarad) ( 5 tk) ( 4500.-) • nelinurksed lauad (3tk) (10 000.-) • toolid (mugavad, pehmed) umbes 20 tooli ( 12 000.-) • toalettruum (12 000.-) • Teler (4790.-) • Riidepuud (4000.-) • Valgustite kogumaksumus peasaalis ( 5000.-)

Leidmata on tal võimalus kas olemasolevat tööjõudu (teatud võimekusega potensiaalsete töötajate hulk) endale vajaduste kohaselt ümber kujundada ehk välja õpetada või siis oma tegevuskavades niisuguseid muudatusi teha, mis võimaldavad olemasolevat tööjõudu kasutada. Sõltuvalt tööjõu pakkumisest ja vajadusest selle järele kujuneb tööturul tööjõu hind.
Lahkumisintervjuud – Sageli seda ettevõtetes ei tehta, ehkki nii mõnelgi juhul annaks see väärtuslikku infot – nii tagasisidet organisatsioonis toimuvast kui ka teavet tööturutingimuste kohta (palgatingimused, karjäärivõimalused, soodustused jms.) Ideaalkliima võtmesõnaks on vastuvõtlikkus (uuri detaile, näiteid ja üldmuljeid!). Oluline on ka intervjuu ajastatus.
Lihtaktsia – Lihtaktsia on omandiõigust tõendav väärtpaber, mis annab tema omanikule õiguse osaleda ettevõtte juhtimises läbi aktsionäride üldkoosoleku (hääleõiguse); õiguse osaleda puhaskasumi ja ettevõtte lõpetamisel peale kõigi teiste nõuete rahuldamist allesjäänud vara jaotamises aga ka muud seadusest ja ettevõtte põhikirjast tulenevad õigused.

Laokulude jaotusaluseks on materjalide väljastuse arv- ettevalmistustsehhis 700, tootmistsehhis 800. Antud järgnevad andmed: Remondijaoskon Ladu Ettevalmistustsehh Tootmistsehh Kokku d Eisialgsed kulud 500 000 300 000 1 200 000 3 000 000 5 mln 100*450=45 100*2500=250 100*2050=205 Jaotatud remondikulud -500 000 000 000 000 230*800=184 Jaotatud laokulud -345 000 230*700=161 000 0 000
Läbipaistvuse põhimõte – aruandekohustus, esitab Euroopa Parlamendile iga-aastase aruande, milles käsitletakse EKPSi eelmise ja jooksva aasta tegevust ning rahapoliitikat • EKP nõukogu hääletusreeglid – hääletus toimub rotatsioonisüsteemis, Euroala esimese viie riigi (vastavalt nende majanduse ja finantssektori suurusele) keskpankade presidentidel on kokku neli häält.
Limiteerimata kasutusega on maa (seda ei saa amortiseerida). Kui, näiteks, ettevõte ostab 2 000 000 eest kinnistu ja hakkab selle amortiseerima, siis see on vale – tuleb eraldada hoone hinda maa hinnast ja maad ei saa amortiseerida, ainult hoonet saab amortiseerida . Immateriaalse vara moodustavad arengu- ja asutamisväljaminekud, patendid, litsentsid, tegevusload ja muu taoline.

Likviidsussuhtarvud - näitavad ettevõtte võimet lühiajaliste kohustuste tasumiseksToimimissuhtarvud – kui efektiivselt kasutatakse ettevõtte varasidKapitali struktuuri suhtarvud - ettevõtte võime tasuda oma lühi- ja pikaajalisi kohustusi ning oma- ja võõrkapitali struktuurRentaabluse suhtarvud – kasumi genereerimise efektiivsus käibelt ja kapitaliltTurupõhised
Logistika on Eestis üks populaarsem valdkond, kus Piirangute teooriat on rakendatud. Esimesena Eestis ehitas Piirangute teooria kontseptsioonist lähtuvalt oma kiire ravimite jaelogistikat toetava keskuse AS Magnum Medical 1999.aastal Tallinnas (ravimite hulgimüük, turuliider Eestis). Logistika tegeleb erinevate voogude (materjalid, kaubad, inimesed) juhtimisega.
Lühiülevaate ülesandeks on aidata lugejal kiiresti aru saada teie ärist, ilma et ta peaks kulutama palju aega vaadates läbi detaile, mis ei pruugi teda üldse huvitada. Äriplaani lühiülevaade on kokkuvõte või “jutustus” teie ettevõtte taustast, praegusest tegevusest ja omanikest, turuvõimalustest, tootest või teenusest ning lähema ja kaugema tuleviku plaanidest.

Loobumis ehk tootmisressursse -riik on ettevõte, mis toodab enamiku kaupadest -riik määrab ära alternatiivkulu eeldab, et meil tuleb teha valikuid, ressursside kasutamise kaupade hinna -riiklik plaan määrab ära hüviste jaotuse -riik kontrollib kogu osas.Raha kõige ostmiseks napib seega: -tuleb teada kõiki oma ostu soove –soovid majandussüsteemi.
Laiendatud toode - sisaldab tootega pakutavat lisateenust(n: garantii, hooldus, paigaldamine, kätte toimetamine, järelemaksu võimalus) 8.Kaubamärk- on üldreeglina kas sõna, fraas, sümbol, kujundus või nende kombinatsioon, mille eesmärgiks on eristada ühe ettevõtte tooteid teiste ettevõtete samaliigilistest toodetest või teenustest ning reklamida neid.
Loov linn on majanduse mõjutaja ja kui leitakse piisavalt andekad inimesed oma meeskonda on majanduslik kasum suurem vastasel juhul tuleksid negatiivsed rahalised bilnasid. Halb olemuslikkus mõjutab ühiskonda ja see juba omakorda elukvaliteeti, tekib rahulolematus. Loov linn peaks oluliseks pidama ühiskonnakultuuri ja sellele panema väga suurt rõhku.

Läti pangandussektori - välisel laenuturul oli 2013. a I poolaastal tähtaegselt tagasilaekuvate kiirlaenu-nõuete osakaal 65% ehk ca üks kolmandik nõuetest olid probleemsed5. See vastab päris hästi hinnangutele, mida Eesti finantssektoris tegutsejad on andnud kiirlaenuäri spetsiifika kohta Eesti turul – makseviivitusse satub kolmandik väljaantud laenudest.
Lihtintress - intressi arvutatakse vaid põhisummale 2. liitintress- intress arvutatakse algsummalt ning eelnevatel perioodidel akumuleeritud intressidelt.
Lisaks indeksfutuuridele on võimalik kaubelda aktsiahindu järgivate futuuridega (single stock futures - SSF), nagu näiteks Nokia aktsia futuur NOA3. Viimastel aegadel on väga suurt populaarsust kogunud toorainefutuurid. Eriti populaarsed on naftafutuurid (QM), kuid kaubelda saab nii kulla (YG), hõbeda (YS), sealiha (PB), maisi (YC) kui ka nisu (ZW) futuuridega.

Lisaks juustule on aga pakutavas sortimendis ka kodumaine või ja tervislik vadakukohupiim, milliseid toodab tütarettevõtte Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ. Kokku on Estover'i sortimendis ligi 400 tooteartiklit ning seda pakutakse ca 600-le püsikliendile. Koostööpartnereid leiab lähinaabrist Lätist maakera kuklapoolel asuva Indoneesiani.
Lihtintress - Tasu ainult põhisummalt 2. Liitintress- Tasu põhisummalt ja eelnevalt arvutatud intressidelt eeldusel, et jätad selle oma kontole.
Lineaar - AKTIIVNE MULTIAKTIIVNE REAKTIIVNE Jälgib reegleid nööritõmbaja Läbinähtamatu, külmavereline Suhtub vastumeelselt talle Otsib teeneid Kaitseb teiste väärikust osut.teenetesse Probleemidega pöördub Probleemidega pöördub sugulaste Probleemidega pöördub usaldus- kompetentsemate kolleegide poole väärsete inimeste poole

Lisaks eelnevale on otstarbekas määratled kulud ja tulud järgnevalt: • Tuleviku kulud • Varemtehtud kulud • Diferentsiaalkulud • Loobumiskulud • Välditavad ja vältimatud kulud Strateegilisel tasandil tehtavad tüüpilised otsused on seotud ettevõtte laiendamise, ühendamise, uute toodete planeerimise, investeerimise ja rahastamisega.
Lineaarplaneerimise ülesannetel on 4 omadust: x taotletakse mõne suuruse maksimeerimist või minimeerimist (probleemi on võimalik kirjeldada kvantitatiivselt, so arvude abil); x soovitavat taset piiravad kitsendused (esineb üks või mitu); x otsustamiseks on vaja alternatiive; x sihtfunktsioone ja kitsendusi väljendatakse kas võrrandite või võrratustena.
Laiemas mõttes on turuinstitutsioonideks kõik turumajanduses tegutsevad majandussubjektid (tootmis-, põllumajandus-, ehitusettevõtted jt.). Kitsamas mõttes on turuinstitutsioonid ainult need majandussubjektid, kes tegutsevad turul, kus toimub vahetus (jaotus). Järelikult ainult need majandussubjektid, kes asuvad tootja ja tarbija vahel.

Liköörikopvekid - korpus suhkrusiirupist, millele lisatakse konjakit, piiritust, mõnda muud alkoholi jooki *Toorained segatakse, valatakse kuumutatud maisitärklisest vormi *Kiirest kuivamisest moodustub pinnale õhuke koorik Vahustatud korpus e. suflee (linnupiim - fantaasianimi) - kondenspiim, agar, munavalgepulber, aroomi- ja värviained.
Lähtuvalt eeltoodust on bakalaureusetöö uudsuseks farmide riskianalüüsipõhine kompleksuuring ja uurimistulemused. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida riskianalüüsi meetodil AS Ühinenud Farmide veiselautade töökeskkonnas esinevaid ohutegureid selleks, et tagada töökeskkonna vastavus normidele ja õigusaktides määratud nõuetele.
Lätlased on tavaliselt kas Alustavate ja ka edenenud põllumehed või ametnikud ettevõtjate hulgas on lätlasi (avalikus sektoris), ärimehed ligi kaks korda rohkem kui (st ettevõtjad) venelased venelasi Läti ettevõtluses on selgelt “Only about 40 per cent of all ülekaalus mehed early-stage entrepreneurs are women” (op. cit)

Likviidsuse juhtimine tähendab firma varade igapäevaste voogude juhtimist ning kordineerimist, kus peatähelepanu tuleb pöörata lühiajalistele varadele ja lühiajalistele kohustustele. Lühiajalistena käsitletakse ehk likviidsete varade ja kohustustena finantsjuhtimises ja raamatupidamisarvestuses selliseid, mille tähtaeg on kuni 1 aasta.
Likvideerimismenetluse eelduseks on asjaolu, et ühingul on vara rohkem kui kohustusi. Kui pärast lõpetamise otsustamist likvideerimise käigus ilmneb, et olukord on vastupidine ja võlad ületavad vara, siis peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse (ÄS § 210). Sellisel juhul jätkub vastav menetlus pankrotiseaduses sätestatud reeglite kohaselt.
Logo on äärmiselt lihtne ja lööv (pildid siin lk). 2000 aastal korraldatud logode võistlusel tuli antud logo teisele kohale.

Lähi - ehk mikrokeskkond: kliendid, konkurendid, tarnijad, äripartnerid, regulaatorid (tarbija-, tervise-, töö-, keskkonnakaitse jm) Makrokeskkond (üldised majanduslikud, sotsiaalkultuurilised, poliitilised ja tehnoloogilised tingimused). Mida suurem on keskkonna ebakindlus, seda suuremaid piiranguid seab see juhtide ette.
Letimüük – kus müük toimub letist ja potentsiaalne klient tuleb müüja juurde ise ja kus teenindaja peab välja selgitama kliendi vajaduse ja pakkuma kliendile kõige sobivama variandi. Letimüügi ja näidiste järgi müügi korral on suur osatähtsus isiklikul ehk personaalsel müügil, mis toimub vahetu suhtlemise baasil
Linnainimesel on võimalus käia väga paljudes erinevates poodides - pakutav valik on väga lai ning igaüks leiab endale midagi meelepärast. Samuti käivad linnainimesed rohkem väljas- külastavad kontserte, kohvikuid, restorane. Kui maainimene satub linna, läheb ta sinna hankima midagi vajalikku, mida ta maapiirkonnast ei leia.

Libisevaks keskmiseks nimetatakse pikemat perioodi hõlmava aegrea teatavast arvust järjestikusest elementidest leitavat suhteliselt lühema perioodi keskmist, mille väärtuste arvutamisel nihkutakse edasi nii, et igal järgneval sammul hõlmatakse uus ja jäetakse välja kõige varasem osaperioodi või- momendi kohta käiv rea element.
Lähtepunktid - strateegiad - pikaajalised sihtülesanded - planeerimise lähtealused täps us - tus e d PÕHIEELARVED - tulude-kulude eelarve e e s m ärgid - bilansieelarve - finantseerimiseelarve OSAEELARVED koos - - müügieelarve kõlas ta- - tootmisplaan m ine - kulude eelarve - investeeringute eelarve - tegevusprogrammid
Liikmelisus el - s tõi kaasa toetused infrastruktuuri parandamiseks ja regioonide arengutaseme ühtlustamiseks; samas tuli oluliselt tõsta administratiivset suutlikkust fondide kasutamiseks. (http://www.aktiva.ee/go?URL=http%3A%2F%2Fwww.vm.ee%2Fest %2Fkat_573%2F&Session=f2e6846f4b2f6b9119a971b0808a876e&Language=ET 02.05.2010)

Lk 107 – 110 Kaardinaalse ja ordinaalse kasulikkuse teooriat on palju kritiseeritud järgnevatel põhjustel: 1) Nad mõlemad eeldavad täieliku informatsiooni olemasolu, mida aga reaalses maailmas ei eksisteeri 2) Kasulikkuse teoorias ei pöörata mingit täelepanu sellele, milleks üht või teist hüvist kasutatakse.
Looduslik keskkond - teenused, mis ettevõte pakub toob endaga kaasa ohtlikuid jäätmeid, mille sorteerimine on rangelt kohustuslik.
Laenuraha - - - - - - Muud tulud - - - - - - KOKKU 63000.- 58400.- 55500.- 57650.- 65800.- 64000.- SISSETULEKUD VÄLJAMINEKD Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai 4000.- Tooted 1600.- - 1500.- 2000.- - 4000.- Palgad 24800.- 24500.- 24800.- 29600.- 28800.- 24900.- VÄLJAMINEKUD 26400.- 24500.- 39800.- 31600.- 28800.- 28900.-

Loomapidamismaksust on vabastatud: 1) politsei, kaitseväe, piirivalve, tolli, Kaitseliidu ning tuletõrje- ja päästeformeeringute teenistusloomade pidamine, kui neid kasutatakse teenistusülesannete täitmiseks, samuti pimedate inimeste juhtkoerte pidamine; 2) loomapidamine valla või linna territooriumil kuni ühe kuu jooksul.
Looduslik keskkond - oleneb suurel määral ilmast, et kui on ikka vihmane ilms, siis rannalisi ei ole ja müügitegevus ei toimi.
Lühiajalised finantsinvesteeringud – kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid  Nõuded ja ettemaksed – nõuded ostjate vastu;maksude ettemaksed ja tagasinõuded; muud lühiajalised nõuded; ettemaksed teenuste eest  Varud – tooraine ja materjal; lõpetamata toodang; valmistoodang; müügiks ostetud kaubad; ettemaksed varude eest

Leal on täitmata sotsiaalse hinnatuse vajadus ning Herzbergi teooria järgi hügieenifaktorid: töö sisu, palk, suhted kolleegidega, suhe ülemusega ja võib-olla ka isiklik elu. Herzbergi motivatsiooni- hügieeni teooria uskus, et indiviidi suhtumisel töösse on aluseks tema arvamus selle edust või ebaedust.
Lämmastik - või kaaliumväetisi liht- või liitväetisena, taimekaitsevahendeid või biotsiide, ravimeid keemilise või bioloogilise protsessi käigus või lõhkeaineid; 12) paberi v õi papi tootmine tootmisvõimsusega vähemalt 200 tonni ööpäevas või pulbi tootmine puidust või samalaadsetest kiudmaterjalidest;
Lõbustusmaks – nt. piletimüügist (kui vald korralddab mingise kultuuriürituse) Reklaamimaksu objekt on omavalitsuse territooriumil paigaldatud reklaam ning omavalitsuse territooriumil elunevatele ja asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud reklaam.

Libera - lismiideoloogia aluseks – erinevalt konservatiivsest ideoloogiast – on optimistlik usk inimese enesetäiustamise ja progressiivse arengu võimesse. Liberalism peab progressi ja sotsiaalset kooskõla võimalikuks ainult eraomandi alusel, mis tagab üksikisikule suurima võimaliku tegevusvabaduse.
Likvideerimismaksumus on 4 000.- Leida aasta mahaarvestise summa : 1) lineaarsel meetodil 2) kahekordselt väheneva jäägi meetodil 3) kasutusaastate järjenumbrite meetodil 4) toodangumahu meetodil, kui tegevusperioodil plaaniti valmistada 1000 toodet, sh. esimesel aastal 250, teisel 350, kolmandal 100 ja neljandal 300 toodet.
Liiklejatele – nii sõidukitele kui inimestele kui ka hoonetele ning ehitistele Kaskokindlustus on vabatahtlik sõidukikindlustus, mille abil on üldjuhul võimalik sõidukit kindlustada järgmiste riskide vastu: liiklusõnnetus, loodusõnnetus, vargus (sõiduk ja/või selle osad), röövimine, vandalism, tulekahju.

Langemisega on vähenenud ka Viisnurga aktsia hind langenud, mis enne langust oli üle 200 krooni. Viisnurga pankrotikordaja väärtus oli 96 aastal 2,89 , millest võib järeldada, et firma edu tõenäosus on suurem kui pankroti tõenäosus ja küllaltki tõenäoliselt võib oletada, et ettevõte pankrotti ei satu.
Laissez - faire versus interventionism • aggregate demand • management price level • co-ordination failures • Keynesian revolution • demand side • economic agents • fiscal policy • monetary policy • supply side • exchange rate • endogenous • exogenous • positive and normative economics
Liiduvabariiki - Armeenia Vabariik, Aserbaidžaani Vabariik, Kasahstani Vabariik, Kõrgõzstani Vabariik (endine Kirgiisia), Moldova Vabariik (endine Moldaavia), Tadžikistani Vabariik, Turkmenistan, Ukraina, Usbekistani Vabariik, Valgevene Vabariik ja Vene Föderatsioon - allkirjastasid protokolli SRÜ loomise kohta.

Loovat linna on vaja, sest see mängivad olulist rolli riigi majanduses, mis omakorda mõjutab rahvusvahelises majandust, selle paindlikust ja konkurentsivõimet [Gertler, S. Meric, 2009, lk 1]. Otstarbekus sõltub sellest, kui linn on piisavalt innovaatiline ja arengusuutlik loob ta ühiskonnale midagi kasulikku.
Lahtiolekuaeg - 24h  Toote/teenuse eksklusiivsus  Soodne geograafiline ja logistiline asukoht  Tugevad isikud ettevõtte juhtkonnas ja oskustööliste hulgas  Tähtaegadest ja lepingu tingimustest kinnipidamine hankijatele  Lisateenuste pakkumine (ürituste korraldamine, söök kaasa, elav muusika)
Laenuraha on kulutatud jooksva tarbimise eesmärgil Väär b. laenatud raha on kasutatud vanurite ja invaliidide sotsiaalabiks Väär c. laenuraha on kulutatud relvastuskuludeks Väär d. laene on kasutatud tootlikeks investeeringuteks Õige e. laenuraha on kulutatud kütuse ja medikamentide ostmiseks Väär

Lepinguvabaduse olemuseks on üheltpoolt vabadus autonoomselt otsustada, kas luua lepingulised suhted, keda valida lepingupartneriks ja millistel tingimustel ennast õiguslikult siduda, teiselt poolt piirangud, mis tulenevad teiste isikute privaatautonoomia realiseerimisest või piirangud, mis on vajalikud avalikes huvides.
Lepingutes on kirjas töövõtja ja tööandja andmed, töölepingu sõlmimise ja tööle asumise kuupäev, ameti- või kutsenimetus ning tööülesannete kirjeldus, töö tegemise asukoht või piirkond, palgatingimused, tööajanorm, põhi- ja lisapuhkuse kestus, viide kollektiivlepingu rakendatavuse kohta.
Laen on lühiajaline laen (kuni aasta) mis on mõeldud käibekapitali rahastamiseks näiteks hooajalisusest tingitud ajutise rahapuuduse leevendamiseks, samuti suurtellimuse täitmisest tekkiva lühiajalise kapitalivajaduse rahastamiseks või mõne muu lühiajalise iseloomuga investeeringu tegemiseks.

Lorenzi kõver – näitab ebavõrdsust riigis nt: rahva seisused 15. Maslowi vajaduste hierarhia • oluline on esmavajadused nagu toit ja peavari • turvalisus • armastus, kuuluvusvajadus • tunnustus • eneseteostus 16. tööealine elanikkond, tööjõud, tööpuudus, töösuhteid reguleerivad seadused.
Lõpparve – arve, mis koostatakse lepingu viimasel kehtival päeval ning arvutatakse summa, mis on töötajal veel saada (sisaldab kõiki summasid, mida tööandja on kohustatud sulle viimasel tööpäeval välja maksma: maksmata töötasu, puhkusehüvitis kasutamata puhkusepäevade eest, lisatasud jne.)
Leiame t - statistiku väärtuse: t    0.8214 . Kuna t-statistiku väärtus on se1  0.0728 väiksem kui 1.65 (ühepoolne usalduspiir), siis tuleb jääda nullhüpoteesi juurde, mille kohaselt IBM aktsia puhul ei olnud analüüsitaval perioodil tegemist agressiivse e. püsimatu aktsiaga.

Liht intress - tulevad juurde eelmisel perjoodil teenitud intressid ja uuue intressi teenitud alus on suurem.
Lineaarne planeerimisülesanne - ülesannet leida muutujate (tundmatute) sellised mittenegatiivsed väärtused, mis annaksid etteantud lineaarsele funktsioonile (sihifunktsioonile) optimaalse (maksimaalse või minimaalse) väärtuse ning rahuldaksid seejuures kõiki etteantud lineaarseid võrratusi või võrdusi (kitsendusi).
Lihtaktsia omanikul on õigus 1. osaleda ülskoosolekul ja hääletada 2. osa võtta a/s-i juhatuse koosolekutest omal soovil 3. saada osa aruande perioodi kasumist 4. saada dividende sõltumata ettevõtte majandustulemustest 5. hääletada vaid siis, kui 2 järjestikusel majandusaastal ei suudeta maksta dividende

Lihtstruktuur on ilma formaalse struktuurita, seega vaid mitteformaalsel • uue ühingu asutamisega: ühinevad ühingud loetakse lõppenuks, nende baasil struktuuril (ehk suhetel) põhinev, ainuomanik (või omanikud) on ka asutatakse uus äriühing, mis võtab üle ühinevate ühingute vara ja kohustused.
Loovus on ideede loomise kulg, innovatsioon nende sõelumise, täiustamise ja rakendamise kulg, nt leiutise ärilisel otstarbel ära kasutamine (nt uue toote loomine). Loova tegevuse käigus toimub uute ideede sünd, innovatsiooni all mõistetakse nende ideede täiustamist ja praktilist rakendamist.
Leiame t - statistiku väärtuse: t   1.444 . Kuna t-statistiku se1  0.09 absoluutväärtus on väiksem kui 1.99 (kahepoolne hüpotees), siis tuleb jääda nullhüpoteesi juurde, mille kohaselt tarbimise sissetulekuelastsus naistel ei erine statistiliselt oluliselt väärtusest 0.8.

Logistika on see tarneahela juhtimise osa, mis planeerib, teostab ja kontrollib lähtepunkti ja Baastoode Universaalne kliendi Baasnäitajad, mis Andmetöötlus, tarbimiskoha vahel õigeimaid ning efektiivseimaid kaupade, teenuste ja kaasneva informatsiooni vajadus tekitavad huvi andmete säilitamine,
Logistilised - LADUSTAMINE,TANSPORT c) abistavad funktsioonid- FINANTSEERIMINE,RISKI KANDMINE,TURUTUNDMINE,STANDANDISEERIMINE 3. Turunduse kontseptsioonid Kontseptsioon tähendab vaatestikku, vaadete süsteemi, käsitusviisi, üldkujutlust, üldist ettekujutust, arusaama, plaani, tärganud mõtet, ideed.
Lhv varahalduses on viis fondi: LHV XS, LHV S, LHV M, LHV L ja LHV XL. Swedbank Investeerimisfondid AS’ile kuulub neli fondi: K1 ehk konservatiivse strateegiaga pensionifond, K2 ehk tasakaalustatud strateegiaga pensionifond, K3 ehk kasvustrateegiaga pensionifond ja K4 ehk aktsiastrateegiaga pensionifond.

Laenuandjal on õigus keelduda Laenusaajale Laenu väljastamisest, ilma oma otsust põhjendamata. 3.4. Laenutähtpäeva pikendamine: 3.4.1. Laenusaajal on võimalus pikendada korduvalt 15- või 30-päevaseks perioodiks Laenutähtpäeva, järgides Laenutähtpäeva pikendamiseks ettenähtud tingimusi.
Lisaraha vajadus on tavaliselt ajutine – hea idee puhul saavutatakse teatud ajaga kasum ja rahavoo positiivne saldo, kuid enamasti ei Laenu ja intresside kohese tasumise võime “Väljumistee” (st osaluse müügi võimalus) õnnestu seda aega lisarahata üle elada (tüüpnäide järgneval joonisel).
Loomulik iive on negatiivne. Põhiline usund on katoliku usk (90%), millele järgneb protestantism. Riigi põhiosa moodustab mägine Vahemerre ulatuv Apenniini ps. Riigi kõrgeim tipp on Mont Blanci massiivil paiknev Monte Bianco di Courmayeur (4748 m). Ida-Alpid laskuvad laugelt Lombardia madalikule.

Loengu slaididel on toodud välja muudatuste juhtimise etapide juures kaks nime – Schein ja Lewin. Antud kirjeldav mudel on aga loodud Kurt Lewini poolt, niinimetatud „jääkuubiku mudel“. Lewin eristab muudatuste läbiviimise protsessi kolme sammu: lahtisulamist, muutumist ja kinnikülmutamist.
Lühiajaline positsioon – netoinvesteerimispositsioon, mille arvestuse aluseks on lühiajalised (maksetähtaeg 1 aasta ja vähem) välisnõuded ja –kohustused; portfellinvesteeringuid ja keskpanga reserve loetakse nende iseloomu tõttu kokkuleppeliselt lühiajalisteks, olenemata tegelikest tähtaegadest.
Lühiperiood – ajavahemik, mille jooksul vähemalt ühe sisendi suurus ei muutu (vähemalt ühel tootmisteguril on fikseeritud kulu); püsiressursid – nende suurus lühiperioodil ei muutu (nt maa, hooned, seadmed); muutuvressursid – nende suurust saab ka lühiperioodil muuta (nt tööjõud).

Lõige 1 - 1......................................................................................................................48 9.KOKKUVÕTE............................................................................................................................50 10. VIIDATUD ALLIKAD.
Laenata on võimalik teistelt inimestelt ja raha laenamisega tegelevatelt finantsvahendajatelt ( pangad jt asutused ) Enn on säästnud 40000 kr ja pangast võtab laenu 20000kr. Enn on teinud kaupluse avamiseks äriplaani, mille järgi ta müüb iga kuu plaate ja kassette 50000 kr eest.
Lihtsad sõnumid on kõige mõjuvamad • Tarbijal info üleküllus • Toote positsioneerimine lihtsustab ostu TURVALISUS • Tarbijad positsioneerivad tooteid ka ilma turundajate abita SÕIDUMUGAVU • Positsioneeritud tootel S on selge konkurentsieelis KIIRE TEENINDUS Positsioneerimise etapid

Loetelu on koostanud Pedler, Bourgoyne ja Boyell (1991):  strateegia koostamine toimub kui õppimise protsess, mis sisaldab katsetusi ja tagasisidet ning põhineb mitmesilmuselisel õppimisel;  töötajate kaasamine poliitikate sõnastamisse ja põhimõtteliste otsuste tegemisse.
Laenu taotlemine – krediidi pakkujad püüavad välja selgitada, kas ettevõttel on üldse vaja lisavahendeid; jälgivad kuidas juhtkond on minevikus katnud lühi-ja pikaajaliste vahendite nappust; hindavad ettevõtte tulevast võimet täita laenukohustust ja suutlikust tasuda laenuintresse.
Lisatasu on summa, mida tööandja maksab töötajale põhipalgale lisaks täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest või muudel õigusaktis, kollektiiv- või töölepingus ettenähtud juhtudel, samuti preemiana tööandja ühepoolse otsuse alusel.

Lähenemisviisidest on enam levinud subjekt-objektiline lähenemisviis (vt punkt 1.2 joonis 1.4). Juhtimist kui protsessi on defineeritud mitmeti, mistõttu käesolevas konspektis toon ära vaid mõned neist: • Juhtimine on eesmärgipärane protsess, kus juhtimisorgan mõjutab juhtimisobjekti.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Lunastustähtaeg – vt kustutustähtaeg , võlakirja tagasiostmise tähtaeg lühiajalised finantsinvesteeringud - on aktsiad, osakud, erastamisväärtpaberid mida bilansis kajastatakse soetusmaksumuses ning nende väärtuse muutus kajastatakse kasumiaruandes finantskuludena, -tuludena. Nad on väärtpaberid, mis on ette nähtud edasimüümiseks (realiseerimiseks) järgneva majandusaasta jooksul ning võlakirjad, mille maksetähtaeg on bilansipäevast arvestades üks aasta või vähem.
Lisatasu - on töötaja tööülesannete hulka mittekuuluvate täiendavate tööülesannete täitmise või nõutavast tulemuslikuma töö eest või töötamise eest eritingimustes tavalisel tööajal või väljaspool tööaega, samuti preemiana tööandja ühepoolse otsuse alusel.

Laenuvõtja netosissetulek on väiksem kui miinimumpalk (286 eurot), ei tohi kõigi tema võetud laenude summaarne kuumakse ületada 10-20% kuusissetulekust; netosissetuleku 286 eurot kuni 858 eurot korral 30% kuusissetulekust ning netosissetuleku ning 858 - 1144 eurot korral 40% kuusissetulekust.
Logo on ennast õigustanud, sest linna-virr-varris on logo kergesti leitav.
Lõppjäägi inventeerimisel on tehtud viga, kandub selle mõju kasumiaruandesse ja bilanssi, mõjutades nii perioodi kasumi kui ka varade suurust, Kuna varade suurus kajastatakse bilansis, kuulub arvestusperioodi lõpubilansis esitatud vigane kaubavarude jääk edasi järgmisesse arvestusperioodi.

Lojaalsuse puhul on tegemist inimese sisetundega ning seda on võimalik mõjutada mitut moodi, näiteks psühholoogilisel, kuid samas pole ka vähem oluline see, millist toodet tarbivad sõbrad-tuttavad ehk sotsiaalse kuuluvuse vajadus, samuti mõjutab ostuotsust ka näiteks elustiil.
Looduslikuks tootmisprotsessiks nimetatakse seda, kus protsessi käigus tööobjektid muutuvad loodusjõudude mõjul ilma tööliste vahetu osavõtuta ( metalli vanandamine) ja samas kulgevad osad protsessid suuremal või vähemal määral inimese kontrolli all ( värvi kuivamine, taigna kerkimine )
Lisaks neile on palgal 5 medõde, kes tegelevad hoolealuste meditsiiniliste vajadustega, esmase raviga, ravimite manustamisega. Töö toimub vahetustes, igal vahetusel on vahetusevanem, kes on töötajate otsene ülem ja tegeleb töö korraldamisega, tööülesannete jagamisega.

Liitintress on intress, mis arvutatakse põhisummalt ja sellele lisandunud eelmiste perioodide intressidel. Liitintress kasvab geomeetrilise jadana ehk teisisõnu, liitintressi puhul on kapital kasv kiirenev, st mida suuremaks kapital kasvab, seda kiiremini ta kasvama hakkab.
Log - log 0,5531 0,9882 0,9926 (log-lineaar) t = (3,1652) (41,889) 2. Log-lin mudel 6,8616 0,00057 0,9493 (kasvumudel) t = (100,05) (15,597) 3. Lin-log mudel –16329,0 2584,8 0,9832 (t = –23,494) (27,549) 4. Lineaarne mudel 101,20 1,5323 0,9915 t = (1,369) (38,867)
Lähetaja on üldjuhul kohustatud lähetatule:  Säilitama keskmise palga  Hüvitama dokumentaalselt tõendatud sõidukulud  Maksma päevaraha välislähetuse korral  Hüvitama dokumentaalselt tõendatud majanduskulud  Hüvitama muud lähetusega seotud kulud.

Logistikakulude vähendamine – kas on võimalik kulutusi kokku hoida toodete transpordi pealt • Toote hinnakuvandit on võimalik odavamaks muuta ka järelmaksu või liisingut kasutades – kliendid ei tunneta igakuiseid liisingmakseid sama suurena võrreldes toote eest kohese maksmisega.
Lihtsaim võimalus on märkida vastava lõigu järel sulgudesse viidatava allika järjekorranumber kasutatud materjalide loetelus ja seejärel lehekülje number, kust andmed pärinevad: n. (11, 34). Teine võimalus on märkida sulgudes autori nimi ja väljaande aasta ning viidatav
Liikmestaatusest on kajastatud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsusega nr 258 (aprill 1992) - "Nõusoleku andmise kohta Eesti Vabariigi astumiseks Rahvusvahelise Valuutafondi, Rahvusvahelise Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga ning nende juurde kuuluvate organisatsioonide liikmeks.

Logo on firma nimi, märk, mis reklaamisõnumis on allkirja rollis.
Lugejas on alati hilisemaeg ja nimetajas varasem(st jagada varasema ajaga). Nähtusi, mida väljendatakse indeksite kaudu jagatakse Kvantitatiivseks(tööliste arv, palgakulu, tööpäevade arv) ja Kvalitatiivseks (toote hind 200Kr/toote kohta, palgatase ) nähtusteks.
Luuletajat - kirjanikku, keda kõige sagedamini on hakatud mainima esimese realistina taani kirjanduses on Jyllandi vaimulik Steen Steensen Blicher (1782-1848). Tema loomingut on kaasaeg õieti vähe osanud hinnata ja alles uuem aeg on osutanud lugupidamist tema kunstile.

Lunastustähtaeg on 12 kuu lunastustähtajani jooksul bilansipäevast (korrigeeritud soetusmaksumus) Nõuded ja ettemaksud Lühiajalised nõuded ja Korrigeeritud RTJ 3 tehtud ettemaksud, soetusmaksumus (v.a. liigitatuna põhiliste (üldjuhul võrdne ettemakstud gruppide kaupa.
Lühiperioodi kulukõverad - Lühiajaliselt tuuakse välja kogukulu(TC), püsikulu(FC), muutuvkulu (TVC), keskmine kulu(AC) ja piirkulu (MC). Muutuvkulud kogukuluna lühiajas on proportsionaalne kulukõver st mida rohkem tahame toodangut siis materjali kulu muutub samas proportsioonis.
Lhv - s on loodud efektiivne sisekontrollisüsteem, mille toimivust regulaarselt kontrollivad LHV nõukogule alluv siseaudiitor ning juhatusele alluv vastavuskontrolli spetsialist (Compliance Officer) ja riskianalüütik. 2010. aastal alustavad arveldusteenused.

Lihtsad struktuurid on madalad organisatsioonid, kus otsusetegemine on tavaliselt informaalne - kõik tähtis informatsioon on tsentraliseeritud ühe juhi kätte, kes on madala komplekssuse tõttu võimeline omandama informatsiooni vahetult ning toimima vajadusel viivitamata.
Lähetatud on kohustatud esitama 5 päeva jooksul peale lähetusest saabumist avansiaruande koos kuludokumentidega. Valitsuse poolt kehtestatud piirmääradest suuremaid lähetuskulusid võib välja maksta juhataja loal, makstes lisaks erisoodustuse riiklikud maksud.
Laenutähtpäeva on võimalik pikendada peale Lepingu sõlmimist ja Laenu saamist koheselt ja/või kuni Laenu tagastamise tähtpäevani (kaasa arvatud Laenu tagastamise tähtpäev). Laenutähtpäeva on võimalik pikendada üksnes juhul, kui Laenusaajal ei ole tähtaegselt

Late checkout – Kella 12:00-ks välja registreerimine on tihti kliendile ebamugavalt varajane, seetõttu on pikendatud lahkumisaega kella 15:00-ni äripäevadel ning 20:00-ni puhkepäevadel. Tõsi küll, et kliendil palutakse hilisest lahkumisets vastuvõtulauda ette
Lavašš - pikk, õhuke, kergelt murtav, vanaaegse maasse kaevatud ahju seinal küpsetatud nisujahust leib Taga-Kaukaasias. Näkileib - rukki - või nisujahust ja veest väga väikese veesisaldusega vahvel, põhiliselt Skandinaaviamaades, algne päritolu Rootsist.
Lineaar - funktsionaalne juhtimisstruktuur ühendab endas lineaarse ja funktsionaalse struktuuri eelised, tagab spetsialiseerumise arengu ja koos sellega juhtimisallüksuste töö efektiivsuse tõusu, kusjuures lineaarse juhtimise autoriteet ja eelised säiluvad.

Lisaks sellele on agentidel endil palju nähtamatuid ja raskesti mõõdetavaid karakteristikuid (IQ, privaatinfo, moraalirisk, eelistused, pingutuse tase jms). Majandusprotsessid on tõenäosuslikud ja majandusagendid vaegteabega ning piiratud ratsionaal- susega.
Looduskatastroofid e. ettevõttevälised katastroofid (maavärin, maanihked, tormid, orkaanid, välk, trombid, ootamatu kuumus, külmus). Ettevõttesisesed katastroofid (vesi torustikest, läheb midagi põlema, gaas lekib). Tihti peale toimuvad õnnetused samas regioonis.
Loodav ettevõte on kavandatud esimeseks aastaks ühe mehe firmaks siis kõik kohustused on juhatuse liikme kanda, kes tegeleb jooksvalt kõigi vajalike ülesannetega. Juhatuse liikmel on kolme aastane kogemus raamatupidamise valdkonnas ja aastane kogemus firma juhina.

Lühiajalist kasu - kahju. Praegusel juhul tuleks kaaluda, kui kalliks läheb ettevõttele kliendi kaotus ja kui palju kliente võiks juurde võita hüvitise väljamaksmise kaudu, st. kas see kaalub üles kahju, mida hüvitise väljamaksmisega tekitatakse ettevõttele.
Liberalism on poliitiline filosoofia, mille eesmärkideks on indiviidi vabaduse, kodaniku- ja poliitiliste vabaduste ning teiste inimõiguste konstitutsiooniline rakendamine, samuti majanduse korraldamine laissez-faire põhimõttel, kaasa arvatud vabakaubandus.
Lihtintressimeetod – intressi arvutatakse ainult põhivõlgnevuselt

Lisaväärtusega toode – lisaks tootele ja põhikasule pakutakse ka teenindust ja muid kasusid pesumasina puhul näiteks hooldus, kauba kohalevedu, järelmaks jne Toote kujundamisel tuleb ettevõttel kõigepealt tundma õppida oma tarbijaid ja nende vajadusi ning soove.
Laenuintressi alammäär on 2% aastas (alates 01.01.2010). Koolituse kulude katmine Erisoodustus on täiskasvanute koolituse seaduse tähenduses taseme- ja vabaharidusliku koolituse kulude katmine, välja arvatud julgeolekuasutuse ametniku tasemekoolituse kulude katmine.
Lineaarse kulu - ja nõudlusfunktsiooni korral on tulufunktsioon ruutpolünoom, mille < ruutliikme ees olev kordaja on negatiivne (a < 0); < lineaarliikme ees olev kordaja on positiivne (p0 > 0). < vabaliige puudub (kui tootmismaht q on null, ei saada ka tulu).

Lahkumine eestis on marginaalne. Uuringute järgi on Eesti tööjõud suhteliselt haritud ja see omakorda annab võimaluse kvalifikatsiooniga inimestel rännata välja teistesse riikidesse, kus on nendel võimalused rakendada enda teadmisi ja ka täiendada neid.
Lasteaed - 5-25-=-30 Annetused 0 Ravimid 0 Tulu ettevõtlusest 0 Tervishoid -25-30=-55 Tulu rendist 0 Kultuur -21-15=-36 Tulu intressidest 0 Isiklikud kulud -20-30=-50 ... Vaba aeg -60 Kingitused rahana 0 Muud kulud -30 Kokku: -1292 € Kokku: +1292 €
Lehitsemine on ebamugav ja olulist infot on raske leida.

Laiemas mõttes on poliitiline, samuti õiguslik ja isegi majanduslik keskkond üldise sotsiaalse keskkonna osa, kuid enamasti vaadeldakse poliitilist süsteemi iseseisvana. Sealt tulenevate ja ettevõtlust mõjutavate komponentide hulgast võiks esile tõsta
Likviidsusrisk on risk, et pank on sunnitud vahendite puudujäägi katteks finantseerima üht osa oma varadest teiste varadega võrreldes ebasoodsamatel tingimustel neid likvideerides või ebasoodsalt realiseerides või ebasoodsatel tingimustel omandamisega.
Loodusekeskse - ja loodusekeskse- ja inimesekeskse eetika inimesekeskse eetika vahel Keskkonnaprobleemide lahendamine ja keskkonnaalaste otsuste tegemine Keskkonnaprobleemid tekivad vastandlike eesmärkidega huvigruppide arvamuste ja vajaduste kokkupõrkel.

Languslõhe – kogukulutuste suurus, mille võrra kogukulutused on lühiajaliselt allpool kogutoodangu täishõivetaset (vertikaalne lõik GH joonisel). Ehk siis see olukord, kui kulutatakse vähem, kui tegelikult täishõivetasemel on võimalik toota.
Luuret - kes nad on, millised tooted neil on, kuidas meid mõjutavad jms. Kuna konkurente oli turul palju, oleks pidanud Riho rohkem tähelepanu pöörama enda toote eripärale, mis oleks muutnud ajalehe rohkem silmapaistvamaks teiste lehtede seas.
Likvideerimine on aga menetlus, mille kaudu toimub ühingu tegevuse lõpetamine, selle käigus müüakse osaühingu vara, rahuldatakse võlausaldajate nõuded, jaotatakse allesjäänud vara osanike vahel ning lõpuks kustutatakse osaühing äriregistrist.

Laiendatud taastootmine on tootmisprotsess suuremas ulatuses ja asendatakse tootmises tarbitud materiaalsed hüved ning toodetakse lisaks sellele veel täiendavaid vahendeid ja tarbeesemeid, seega on iga uue tootmistsükli alguses ressursse enam kui eelmine kord.
Lk 130 – 133 Kahaneva piirtootlikuse seadus – kui mõnda sisendit suurendatakse tingimustes, kus tehnoloogia ja teiste sisendite hulk jääb samaks, hakkab teatud punktist alates kogupunkti juurdekasv vähenema ja MP võib minna negatiivseks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Loogiline raamsüsteem ehk LRS Kirjeldus Saavutamisnäitajad Mõõtmine Üldised eesmärgid: Üldiste eesmärkide Infoallikad ja meetodid • Eesti noorte informeerimine; saavutamisnäitajad: saavutuste kontrollimiseks: • atraktiivne seminar; • Seminaril osalenute • Tagasiside seminaril • oskuslik eelarve kasutamine; rahulolu; osalenutelt; • korraldamise sujuvus ja • osalenute maksimaalne arv; • seminaril osalenute arv; ajakavast kinnipidamine.

Loengukonspekti koostamisel on kasutatud paljusid erineva struktuuri ja kontseptsiooniga majanduspoliitika õpikuid, majanduspoliitika-alaseid raamatuid, ajakirjades ning ajalehtedes ilmunud vastavateemalisi artikleid, uurimistöid, samuti mitmete valitsusasutuste
Läbirääkimiste päevakord - Päevakorra võib esitada üks osapooltest või valmistavad selle ette mõlemad pooled või võib kumbki pool ette valmistada 2 päevakorda: üldise ja detailse. Päevakorral on läbirääkimistes nii strateegiline kui taktikaline roll.
Lõppkokkuvõttes on ka oodatav inflatsioon kõrgem, kuid tööpuudus langeb loomulikule tasemele tagasi (nagu näidatakse joonisel 18). Kui inimeste ratsionaalsed ootused vastavad koheselt tegelikule inflatsioonile, siis toimub koheselt ka vastav PC nihe.

Liigitamine e. Stir valmistatakse seguklaasis, serveeritakse mõnes teises (nt kokteiliklaas, souriklaas) 3) Ehitamine e. otse valamine klaasi e. Build lihtsaim moodus, lihtsalt valatakse koostisosad üksteise järel klaasi, tähtis pole järjekord.
Loodusvarad on see osa keskkonnast, mida inimene oma eluks ja majandustegevuseks kasutab.näiteks: maavarad, mets, õhk. Inimressursid ehk tööjõud on inimeste füüsilised ja vaimsed jõupingutused, mida kasutatakse toodete ja teenuste loomiseks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Likviidsuskordaja - hapetest näitab, mitu korda likviidse käibevara maksumus ületab lühiajaliste kohustuste summat, st käibevarast on lahutatud maha väiksema likviidsusega käibevarad (varud ja ettemaksed). Happetesti puudusena võib mainida asjaolu, et turustatavad väärtpaberid võetakse arvele soetushinnas (seoses uue seadusega õiglases väärtuses või korrigeeritud soetusmaksumuses) ning praktikas neid seni tavaliselt ümber ei hinnatud.

Lisakulude norm on 6 kr/h kohta, püsivad tootmise lisakulud on igas kvartalis 40 000 kr., seal hulgas tootmisseadmete kulum 20 000 kr., akumuleeritud kulum plaaniaasta algul oli 325 000 kr. Iga vankri müügi eest makstakse müüjale 12 kr. preemiat.
Limonaadipudelil on uus kirev silt kutsub see kohe proovima, isegi kui toode on jäänud samaks. Teistipidi pikaajaliselt sama logo või pakend näitab tootja usaldusväärsust, kinnitades et toode on täna sama kvaliteetne nagu ta oli turule tulles.

Lojaalsuse puhul on tarbija välja valinud ühe kindla brändi, ta on immuunne konkurentide veenmiskatsetele, tema otsustatud taasostukavatsust pole võimalik kõigutada, selline tarbija kaitseb brändi tuliselt ja ilmselt soovitab innukalt teistele.
Looduskaitse rahastus on suurem Suur reostusoht Toodete müük laieneb Kohalike pahameel Kuritegevus tõuseb hooajaline 10,2 Kasvu põhjuseid on mitmeid, nt piirkonnas on mingi taim või loom ja inimesed tahavad seda näha enne kui see täielikult hävib.
Lühiajalises plaanis on eesmärgiks ellu viia esimestel tegevusaastatel 2-4 kõikidele tudengitele suunatud reklaamkampaaniat, luua aktiivselt toimiv särkide jagamise võrgustik ning arendada välja koostöö hankijate ja reklaami ostvate ettevõtetega.

Likviidsuse juhtimine on osa finantsjuhtimisest, mis tegeleb firma oodatavate ja ootamatute raha positiivsete ja negatiivsete voogudega eesmärgiga tagada firma võime igal ajahetkel, täita etteantud varuga õigeaegselt endale võetud finantskohustused.
Lisaks ehte - le väljastpoolt suunatud ootustele antud valdkonnas tuleneb vajadus uuringute ja arendustööga tegeleda ka kooli enda arengueesmärgist liikuda Eesti- keskse kutsehariduse tasemel uue etapi - rahvusvahelise rakenduskõrghariduse
Logistika on materjalivoo (tooraine, pool- ja valmistooted) ning sellega seotud info lähtekohast sihtkohta kulusäästliku liikumise ja ladustamise planeerimise, juhtimise, realiseerimise ja kontrolli protsess, et rahuldada tarbija vajadust.

Lisaväärtusega toode – pakkumise elemendid mis eristavad teda konkurentidest näiteks vabaajaveetmine ka vanematele niikaua kuni lapsed mängivad Toote tunnused • Kvaliteet – toote võime rahuldada tarbija vajadusi ja soove võimalikult täpselt.
Languslõhe – suurus, mille võrra kogunõudlus on lühiajaliselt allpool kogutoodangu täishõivetaset 34. Multiplikaator –on kordaja, mida näitab mitu korda rahvuslik kogutulu muutub, kui muutub mõni SKP autonoomsetest komponentides.
Lühidalt öeldes – selle asemel, et lisada maski hüaluroonhapet või kollageeni, aitab turvas nahal neid aineid ise toota. (Naptal, M., Pappel, J., Mangus, S. (2014), TurBliss) Turvas paneb enamikel inimestel naha õrnalt punetama ja kihelema.

Linkideks on reklaami ületades paremale poole ekraani, kui sa läbi otsida mõni kolm otsingumootorid eksisteerivad Internet (Yahoo!, Google ja MSN). Linkideks töö põhiosa hakanud oksjoni kohapeal teil on plaanis reservi avertisement.
Laenusaajal on kokkuleppel Laenuandjaga võimalus pikendada korduvalt Laenu tagastamise tähtpäeva (edaspidi nimetatud ka Laenutähtpäev) 15 või 30 päeva võrra, järgides sealjuures kõiki Lepingu pikendamiseks ette nähtud tingimusi.
Lätlased on kohati kergemeelsemad ja avatumad kui eestlased, samas nad naeratavad rohkem. (Latvians 2001) Lätlased on enamasti reserveeritud ja isegi suhtlemisvaesed, emotsioonide näitamine ja fanatism on lätlaste puhul harv nähtus.

Laiendava ehk ekspansiivse eelarvepoliitika tulemuseks on kogunõudluse AD ja majandusliku aktiivsuse kasv, mille saavutamiseks kasutatakse avaliku sektori kulutuste suurendamist, maksumäärade alandamist ning tulusiirete suurendamist.
Laskja meelespea – 9 sammu hea lasuni 6.5. Vibulaskmine meelelahutusteenusena 6.6. Enamlevinud vead ja nende korrigeerimine 7. Broneeringute vastuvõtmine, läbiviimine, reklaam läbivalt terve hooaeg (juuni- oktoober). 8 KASUTATUD KIRJANDUS
Lisaks sellele on maksustatud tulumaksuga ka ettevõtte kapitali vähendamine, aktsiate või osade tagasiostmine ja likvideerimisjaotise väljamaksmine osas, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid.

Laiemas mõistes on turg majanduse toimimise süsteem, kus kõik otsused tehakse turu vahendusel. Iga tootja on vaba otsustama, mida ja kui palju toota ning millist hinda küsida ning iga ostja saab otsustada, kelle käest hüviseid soetada.
Läbirääkimistel on hea kui kuulad ära oma partneri, nii saad rohkem aimu mida ta sul ootab ja loob sulle väikse eelise tema ees. Kindlasti ei aita „võitleja“ stiil sind alati, kuid on hea, et oskad oma veendumustele kindlaks jääda.
Languslõhe on suurus, mille võrra kogunõudlus AD või kogukulutused AE on (lühiajaliselt) allpool kogutoodangu täis(töö)hõivetaset e tasakaalutulu (tasakaalu sissetulekut) Y katusega, mis kindlustaks potentsiaalse kogutoodangu.

Loetakse 10 - 17 P/E-d. Tänane tulemus on saavutatud küll delaveerimise kaasabil, mis vähendasid kulusid ja tõstsid kasumit, kuid ettevõtte tulude osas ei oota pangad siiski mitte vähenemist, vaid pikaajalist ja stabiilset kasvu.
Laenuga on võimalik soetada suuremaid kaubavarusid, käivitada uut tegevussuunda, soetada põhivara või katta muid erakorralisi kulutusi. Laenusumma on alates 3500 eurost (54 763kr). Laenu tagastamise tähtaeg on 1 kuni 24 kuud.
Lihtsustatult öeldes on filosoofia mõttelaad ehk viis, kuidas inimesed millestki mõtlevad. Mõttelaadist tuleneb see, kuidas inimesed kujundavad oma hoiakuid, käituvad ja tegutsevad. Mõttelaadide erinevus võib inimestel olla väga erinev.

Liising on laenuliik, mille puhul liisinguandja ostab liisinguvõtja soovil kolmandalt isikult mingi püsiväärtusega vara ja annab selle liisinguvõtjale kokkulepitud ajaks renditasu eest kasutada. Liisingut võib jaoada kaheks:
Lähetuse - ja kuluaruanded kirjendatakse finantsmoodulis finantskandena. Finantskandesse on vaja sisestada tehingu kuupäev, viide dokumendile, mille alusel kanne teostatakse ning korrespondeeruvad kontod koos tehingu kirjeldusega.
Lõppväärtus on summa, mida ettevõte saaks vara võõrandamisel täna (miinus vara võõrandamisega seotud müügikulutused), juhul kui vara oleks sama vana ja samas seisukorras, nagu ta on eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes.

Laenusumma 600 – 20 000 eurot  Raha kohe kontole, tagatist pole vaja  Sissetulek vähemalt 300 eurot, kahekesi laenu võttes kokku vähemalt 700 eurot  Laen eraisiku käenduse tagatisel aitab Teie äri kasvatada ja arendada.
Lihtindeksid on suhtarvud. Kui nad iseloomustavad ainult üht hüvist, siis nimetatakse neid individuaalseteks p1 e üksikindeksiteks (näiteks hüvise hinnaindeks i p ). Nad näitavad uuritava nähtuse suhtelist p0 kasvu/kahanemist.
Liisingumakseid on võimalik litsentsitasuna mitte maksustada, kui liising kvalifitseerub oma majandusliku sisu poolest kapitalirendiks, kuigi lepingus ei ole omandiõiguse üleminekut kokku lepitud (kohtuasi nr 3-3-1-72-04 kontekstis).

Lisa töö - ja elektrikulu on sellest hinnavahest vaid kolmandik, seega puhastulu võrrelduna tavaliste I sordi servatud saelaudadega tõuseb ligikaudu 20%. Kasu saadakse nii majanduslikes näitajates kui ka turu laienemise näol.
Loteriid - tulemus sõltub juhusest, kusjuures võidufond võib olla kuni 80% loterii piletite realiseerimishinnast ja mängu tulemust ei selgitata üle kolme korra ööpäevas või see selgub loteriipileti mänguvälja avamisel.
Laen on võlg mida tõendab dokument millel on alati täpsustatud põhisumma, intress ja tagasimakse kuupäev Laenuandja laenab laenuvõtjale, harilikult teenides kasumit õtab laenu ja peab maksma selle tagasi Laenuvõtja v

Linna olemasolule on tähtis meelespidada sealset populatsioonihulka või võimalusel see välja arvutada. Loomemajanduses lähtutakse „T“ teooriast ja neljast loova linna komponendist, osad panevad aluse toimivale loomekeskkonnale.
Lõpust on Londonis tegutsev Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (ingl International Accounting Standards Board – IASB) teinud pidevalt muudatusi olemasolevates rahvusvahelistes finantsaruandluse standardites.
Liidu 1929 - 1940. aastatel, mis arenes väga kiiresti, hoolimata ülemaailmsest Suurest depressioonist. Negatiivsest küljest viib pikaajaline käsumajanduse rakendamine riigis majanduse allakäiguni või arengu aeglustumisele.

Liitumislepinguga on Eestile kehtestatud mitmed üleminekuperioodid: • Lenduvate orgaaniliste ühendite- üleminekuperiood aastani 2007 bensiiniaurude regenereerimissüsteemide ehitamiseks sõltuvalt tanklate ja terminalide käibest.
Lülidest on tootjaga tihedalt seotud näiteks tootja 100%.lise osalusega tütarettevõtja tuleb välja selgitada ka selle seotuse tagajärjel osaleb toodet turustab tütarettevõtja tegelikult asjaomase toote tootmisprotsessi.
Lausend - debiteeritav ja krediteeritav konto; summa, koostaja). Vastavalt rmp sisekorra-eeskirjadele võidakse määrata kassas oleva aularaha jääk päeva lõpuks, üle limiidi olev raha tuleks viia panka arvelduskontole.

Laiemas mõistes - turundus on kõikvõimalik tegevus vahetuse korraldamisel Kitsamas mõistes- turundus on ettevõtte turukeskne juhtimine Turunduse eri funktsioonid • Ostumotiivid Need on inimese vajadused teatud toodete järgi.
Laopidaja on kohustatud: 1) pidama eraldi dok. arvestust a. kauba kohta a.määrade, a.vabastuse ja ajutise a.vabstuse juhtude kaupa 2) pidama laoarvestust nii, et a.kauba liikumist kajastavad dok. vastaksid a.kauba saatedok.
Lisa 1 - Taotleja lühitutvustus Lisa 2 – Projetkijuhi CV Lisa 3 – Projekti tegevuskava Lisa 4 – Projekti eelarve Lisa 5 – Rahavood Lisa 6 – Riskianalüüs Lisa 7 – Eelarve seletuskiri PROJEKTIIDEE  KIRJELDUS

Logistika on tooraine, pooltoodete ja lõpptoodete lähtepunktist tarbimispuntki liikumine, ladustamine ning sellega seotud informatsiooni plaeneerimine, läbiviimine ja kontrollimine, eesmärgiga rahuldada kliendi nõudmisi.
Liitumiseks on vajalik välja töötada majanduspoliitiline programm, ühtlustada seadusandlus, täita Maastrichti kriteeriumid: • inflatsioon ei tohi ületada 1,5% liidu kolme kõige madalama inflatsiooniga riikide keskmist
Loodusvarad On see osa looduskeskkonnast, mida inimene oma ekuks ja majandustegevuseks kasutab. Näiteks maavarad, mets, õhk. 3.Tööjõud on inimeste füüsilised ja vaimsed jõupingutused, mida kasutatakse toote ja teenuste

Lukskaup –  hüvis, mis rahuldab tarbija mingit kõrgemat, mitteprimaarset vajadust  •  lunastustähtaeg – vt kustutustähtaeg  •  lõpptoodang – ringlusest väljuv lõpptarbimisega toodang 
Lähiajal on oodata klassifikaatori kasutuselevõttu kinnisvarafirmade liitu kuuluvate ettevõtete poolt. (Roosimaa 2014) Kinnisvarafirmade liidu liigitus põhineb kvaliteeditunnuste ja asukoha eristamises eraldi tähistega.
Lelle - Papiniidu liin avati 1928. aastal ja liin loodi selleks, et Tallinnast Pärnusse sõitjail ei oleks vaja teha ringi läbi Mõisaküla, kus tee pikkuseks kujunes 247 km, vaid tehti 144 kilomeetri pikkune otsetee.

Lennufirmade ühenduseks on Star Alliance, maailma esimene ja suurim globaalne ühendus, kuhu kuulub 28 lennufirmat, kellest tuntuimad on Lufthansa, EgyptAir, Air Canada, Scandinacian Airlines (SAS), TAP Portugal, kui ka United Airlines.
Loogikast on tuntud transitiivsuse omadus, mille kohaselt sellest, et kui a on suurem kui b ja b on suurem kui c, järeldub, et a on ka suurem kui c. Politiiliste valikute puhul aga transitiivsuse omadus ei pruugi kehtida.
Lähenemisnurk teemale on Pärnu tingimustes uus, sest varem pole uuritud, kuidas Pärnu eestlaste seas taas atraktiivseks muuta ja millised on võimalused säilitada kuurorditraditsiooni kaasaegses kohalikke elanikke kaasavas võtmes.

Lõppväärtused e. soovitavad seisundid- tõeline sõprus, perekonnaturvalisus, mugav ja jõukas elu, täiuslikkusetaotlus ja enesetäiendamine, tarkus ja küpsus mõista elu, sotsiaalne tunnustus, võrdsed võimalused kõigile.
Leaderid on visionärid, asjade välja mõtlejad, viivad organisatsiooni edasi uude suunda või tulevikku, managerid seevastu on organiseerijad, asjade läbi viijad, tänu neile organisatsioon funktsioneerib korrektselt.
Lihtaktsia on omandiõigust väljendav väärtpaber ehk siis lihtaktsia omanikud on ettevõtte tõelised omanikud Lihtaktsial puudub lõpptähtaeg, s.t. nende kestusel ei ole muid piire kui ettevõtte tegutsemise tähtaeg.

Likvideerimisväärtus on aga üksiksumma ja teguri leitakse tabelist 2. (1 + 0,08) 5 10000 NPV = −(157000 + 8000 + 6000) + (75000 × APV 15 a ;8% ) + = (1 + 0,08) 5 = −171000 + (75000 × 3,9927) + (10000 × 0,6806) = 135260krooni
Lisaks sellele on töös välja toodud ka mõned joonised, et asi oleks piltlikult silme ees. Eraldi on välja kirjutatud Brasiilia maksebilansi ülesehitus ning selle all on välja toodud ka milliset allikatest mida saadakse.
Lõpphind ehk hind koos kõigi maksudega, tuleb tarbijale teatavaks teha enne teenuse osutamist. Sealhulgas peate tarbijale nähtavale kohale välja panema teenuste hinnakirja või tariifid, mille alusel hind arvutatakse.

Loomuliku monopoliga on tegemist kui: a. Kui puuduvad väljumisbarjäärid b. Puuduvad sisenemisbarjäärid c. Keskmised kulud pidevalt kasvavad toodangu mahu kasvades d. Kui keskmised kulud pidevalt alanevad toodangumahu kasvades
Likviidsuse hindamisel on suhteliselt uus ning on peamiselt tingitud lähenemisviisist, et näitajad nagu kasum ja varade tase ei väljenda tekkepõhisest arvestusest tulenevalt piisavalt õigesti ettevõtte tegelikku maksevõimet.
Lineaar - funktsionaalne struktuur d. Maatriksstruktuur Rakendatakse sageli konkreetse projekti ettevalmisamiseks ja elluviimiseks Jaotuse aluseks kaks näitajat korraga Vertikaalne jaotus toimib funktsioonide järgi

Laenusaajal on õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Laenulepingu sõlmimisest. Laenusaaja taganemisavalduse esitamise tähtaeg hakkab kulgema punktis 3.3.9 nimetatud Laenulepingu sõlmimisest.
Leedu kartuseks on võimalik mõju Läänemere ökosüsteemile kokkupuudete tõttu vanade keemiarelvadega. Võimalikud on pikaajalised tagajärjed reostuse tõttu, mis võivad tekkida merepõhjas tehtavate tööde käigus.
Lühiperiood on ajavahemik, mille jooksul on võimalik muuta kasutatava tööjõu (L) kogust, aga ei ole võimalik muuta kasutatava kapitali (K) kogust – eeldame, et uute seadmete või hoonete püstipanek võtab aega.

Laenusumma on alates 6500 eurost (101 702 kr). Laenu tagastamise tähtaeg on 3 kuni 12 kuud ja intress on 8 % Juba tagasi makstud krediidilimiidi summa saab lepingu kehtivuse ajal igal hetkel uuesti kasutusse võtta.
Laiemas mõttes on vajadus tarvidus teatud aineliste, vaimsete ja sotsiaalsete elutingimuste järele, mille vajakajäämine kutsub esile puudustunde kas inimeses (inimorganismis) endas või ühiskondlikus institutsioonis.
Le coq - i toodete kohta ning täpselt on välja toodud erinevate jookide tehnoloogilist protsessi. Edasimüüjatele on olemas ka tooteuudised, tooteinfo printimiseks, hinnakiri, tootepiltide ja logode andmebaas.

Liidrit on iseloomustanud ka K. Davis, kes peab oluliseks intelligentsust, sotsiaalset küpsust, juhi isiksust, inimsuhete tähtsustamist, sisemist motiveeritust, ambitsioonikust ja soovi saavutada häid tulemusi.
Logistikast lähtuvalt on veel palju probleeme sidega, administratiivpindadega, vajaliku ja klassifitseeritud tööjõu saadavuse ja olemasoluga ning võimalike algmaterjalide kättesaadavusega, vajalike hangete ja allhangetega.
Loomulik iive on olnud viimastel aastatel pidevalt positiivne. Linnarahvastik moodustab 89% (2005). Suurbritannia rahvastikust on 29% anglikaanid, 17% muud protestandid ja 11% katoliiklased, 41% ei seo end ühegi usuga.

Leviku tõkestamiseks on vaja viivitamatult rakendada ulatuslikke abinõusid, sealhulgas päästetöid, ning ohu kõrvaldamine ja kannatanute abistamine ei ole võimalik käesolevas seaduses sätestatud abinõusid rakendamata.
Lähitulevikus on oodata tööjõu maksukoormuse alanemist, kui tulumaksu, sotsiaalmaksu või töötuskindlustusmakse suurused alanevad. Paraku toob aga erinevate maksude suuruste alanemine kaasa lünga riigi eelarves.
Lapsekasvatuse seminar – Koolituse käigus sooritatakse praktilisi ülesandeid, rollimänge ning jagatakse vastavaid näpunäiteid laste kasvatamise, eaga seotud probleemide, turvalisuse ja paljude muude probleemide kohta.

Lissabon – seitsme mäe linn Alcobaca klooster - Portugali suurim kirik Bom Jesus do Monte – kirik kuulsa trepistikuga Torre de Belem’i - ‘’ujuv’’ torn-klooster Sagresi kindlus Ponte de Lima- sild
Lahendatud on nii hooned, tootmis-territoorium, saepurumajandus ning oma saepuru peal töötav täisautomaatne 2 katlaga varustatud 3 MW keskküttesüsteem, samuti on korralikult välja ehitatud elektrivarustus.
Laiendamiseks – põlevkivi, taastuvenergia (tuulegeneraatorid, päikesepaneelid) ja ka tuumaenergia. Nendest viimase ehk tuumaenergia otstarbekusest Eestile on hakatud pingsamalt rääkima viimasel aastakümnel.

Lepingupoolel on kohustus teha tulemuse saavutamiseks kõik mõistlikult võimalik, peab ta tegema niisuguseid pingutusi, nagu temaga samal tegevus- või kutsealal tegutsev mõistlik isik samadel asjaoludel teeks.
Lühiajaliselaenu sertifikaadid – nende nimiväärtus on sageli tavainvestorile liiga kõrge (100 000 kr). Kasutatakse neid likviidsusabi eraldamiseks finantssektorile ja et elavadada ettevõtete osalust väärtpaberi tehingutes.
Likviidne - on rahaline või kergesti rahaks muudetav, Likviidsus sõltub järgmistest asjaoludest: 1)kui kergesti seda saab osta või müüa, 2)tehingukulude suurus, 3)hinna stabiilsus ja selle ennustatavus.

Läbiviimiseks on erinevaid meetodeid: x kulude struktuuri ja erikulu analüüs x indeksanalüüs x teguranalüüs x eksperthinnangute analüüs x korrelatsioon-regressioonanalüüs x süsteemne kompleksanalüüs.
Läbiviimiseks on erinevaid meetodeid: x kulude struktuuri ja erikulu analüüs x eksperthinnangute analüüs x indeksanalüüs x korrelatsioon-regressioonanalüüs x teguranalüüs x süsteemne kompleksanalüüs.
Laenulepingus on mõistlik panna paika ka laenu minimaalne intress (näiteks 1 kuu) - nii on võimalik vältida seda, et kõrge intressiga laen nädala pärast tagasi makstakse ja teenitud tulu jääb olematuks.

Laokulud on siinjuures õigustatud ja efekt saadakse eelkõige suurte 5. Kauba ümbervedu on kauba transportimine ühest harulaost teise vältimaks laodefitsiiti teatud kaubakoguste veokulude säästmisest.
Linnakogukondade moodustumine - viimased vajasid nii põllumajandussaadusi toiduks, kuna ise nende kasvatamisega ei tegeletud, kui ka tooraineid, millest valmistada erinevaid tooteid, mida tuli aga jällegi omakorda eksportida.
Levinumad jaotused on kvintiilides ja detsiilides. 6. absoluutne vaesus –. seisund, kus inimese tulu jääb allapoole teatud minimaalset taset; sätestatakse kas rahvusliku või rahvusvahelise vaesuskriteeriumina.

Loodi 42 - liikmeline esinduskogu, mis sai 1979. aastal enamuse ja koostas esinduskogus tulevase riigi põhiseaduse, mille 12. artikkel ütles, et kogu maa ja maapõu kuuluvad vaid põliselanikest rahvale.
Lühiperiood on ajavahemik, mille vältel vähemalt üks tootmissisenditest ei ole muudetav, nt hooned, rajatised, seadmed jne. Pikk periood on ajavahemik, mille vältel kõik tootmissisendid on varieeritavad.
Lahkumine ühingust – osanik saab kätte temale kuuluva osa, mille võrra vähenevad ühingu varad. Osanikule tagastatakse juurdeostetud osa ühingu varast, vastavalt lahkumise päeva seisuga koostatud bilansile.

Loomapidamismaks - Loomapidamismaksu maksavad loomade omanikud. Kuigi KoMS ei piira, milliste loomade pidamist maksustada, maksustatakse selle maksuga tavaliselt koduloomade (peamiselt koerte) pidamist linnades.
Leia klient - uue pöördumise lisamine- VPPT taotlus- kontrolli andmeid avanenud tabelis- kui kõik on korrektne – edasi- ja jälle -kontrolli andmeid avanenud tabelis- kui kõik on korrektne – edasi.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Liising on põhivara (vallas- ja kinnisvara) pikaajalise finantseerimise vorm, mis baseerub rendil. See on tehing, mille puhul liisingfirma ostab kliendi poolt väljavalitud objekti müüjalt ja rendib selle välja kokkulepitud tähtajaks, kusjuures omandiõigus liisitud varale jääb liisnguandjale kogu lepingu perioodiks ja võib rentnikule (liisinguvõtjale) üle minna ainult teatud tingumustel.

Luca paccioli - matemaatikust frantsiskaani munk, kes aastal 1494 koostas teooriaõpiku „Traktaat kontodest ja kirjenditest“, kus ta süstematiseeris seni kasutusel olnud tehingute ülesmärkimise viise.
Liisinguvõtja on kohustatud hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast liisingueseme müüjalt oma valdusesse saamist toimetama liisinguandjale tagasi allkirjastatud liisingueseme üleandmise- vastuvõtu akti.
Looduse tõlgendamiseks on vaja meetodit: “me ei ammuta tegu teost ega katset katsetest sarnaselt empiirikutele, vaid põhjuseid ja aksioome teost ja katsetest ning põhjustest ja aksioomidest uuesti teo ja katsed.

Lamego – palverändurite ja vahuveini linn Majandus Tööhõive jaotus aastal 2009 : ● Teenused 59,8% ● Tööstus-, ehitus- ja energiasektor 28,5% ● Põllumajandus, metsandus, kalandus 11,7%
Lõpptoodang on lõppkasutaja (majapidamised, valitsus) poolt ostetud valmisprodukt/teenus. Vahetoodang on pooleli olev toodang, mida kasutatakse ettevõtte tootmisprotsessis lõpptoodangu valmistamiseks.
Laenu tagastamine on kokkulepitud osdade kaupa ja laenu saaja on viituses enam kui kahe osa tagastamisega või ühe osa tagastamisega kauem kui kolm kuud . • Laenu saaja ei täida kohustust maksta intresse.

Lahkumine ühingust – osanik saab kätte Usaldusosanik saab kätte temale kuuluva Lahkumisel müüb osanik oma osa ära. temale kuuluva osa, mille võrra vähenevad osa, mille võrra vähenevad ühingu varad.
Läbimisaeg – aeg, mis kulub toote liikumiseks läbi tarneahela olukorras, kus tellitud toode puudub valmistoodangu laos ja kõik selle tootmiseks vajalikud komponendid puuduvad tootmissisendite laos.
Liitintress - intressi kogub ka eelmistele perioodidele arvestatud intress (perioodi lõpus ei maksta intressi välja, vaid investeeritakse põhiosale lisaks ja kannab edaspidi sama intressi mis senine

Lhv pank - algselt loodud investeerimisühinguna LHV Direct; hiljem ka nime all AS Lõhmus Haavel & Viisemann, loodi aastal 1999....................................................................6
Lihatööstuses on müügivõimalusi olenevalt lihaliigist negatiivses või positiivses suunas mõjutanud viimastel aastatel üle Euroopa levinud suu- ja sõrataud, nn. hullu-lehma-tõbi ja muud haigused.
Lihtveksel – käskväärtpaber, millega veksli väljaandja käsundab käsundisaajat maksma vekslis märgitud veksli alusel õigustatud isikule kindlaksmääratud rahasumma veksli maksetähtpäeval.

Loodusressurssideks on maavarad, metsad, põllumajanduslik maa jne. kuid majandusteoorias sageli kasutatakse nende puhul koondnimetust maa. Mitteloodusliku ressursina peavad majandusteadlased silmas kapitali.
Lehmade arv on suurenenud 2006. aastaga võrreldes ainult 20 pea võrra, selleks, et talus lehmikute arv ei väheneks, siis osteti soodsama hinnaga vabariigi piires 95 tõuvasikat üleskasvatamiseks.
Lk 60 - 78 Elastsus näitab tarbijate tundlikkust (hinna)muutuste suhtes ja selgitab, kuidas reageerivad hinna muutustele nii tarbijad kui tootjad oma majandusliku käitumisega ehk majanduslike

Laenureegel võõr - ja omakapitali suhte kohta Klassikaline laenamise reegel ütleb, et võõr- ja omakapitali suhe on 2:1, st võõrkapitali maht ei tohi omakapitali mahtu ületada rohkem kui kaks korda.
Ligi 40 - 60% isiksuseomadustest pärib inimene oma esivanematelt. Instinktiteooria. Käitumispsühholoogias lähtutakse sellest , et inimestel ja ka loomadel on kaasasündinud võitlusinstinkt.
Liitintress on intress, mis on arvestatud laenu, hoiuse, deposiidi ja akumuleerunud intresside summalt, mis arvutatakse põhisummalt ja sellele lisandunud eelmiste perioodide kogunenud intressidelt.

Lõõgastavas spaa - kompleksis saab lisaks mitmele erinevale saunaliigile (tugeva ja nõrga auruga saunad, Türgi aurusaun hamam ning Soome saun) nautida ka basseinimõnusid. Baariga bassein, mullivann…
Latin - focus.com/latinfocus/countries/brazil/brabop.htm ) Antud jooniselt 1 saab välja lugeda, et Brasiilias on läbi aastate olnud jooksev konto stabiilsem, kui kapitali- ja finantskonto.
Likviidsuse arvestamiseks on Eesti Panga poolt kehtestatud vastav metoodiks, mis on kohustuslik kõikidele kommertspankadele ning mille alusel esitatakse Eesti Pangale likviidsusnormatiivide täitmise aruanded.

Laekumiste rahavood - ärikulu rahavood – amortisatsioon Kasum enne maksustamist – tulumaksu rahavoog Puhaskasum + amortisatsioon Lisandunud rahavoog c. lõpetav rahavoog– see on projekti rahavoog.
Lahkumine ühingust – Osanik saab kätte temale kuuluva osa mille võrra vähenevad ühingu varad.Tagastatakse osanikule kuuluv osa ühingu varast vastavalt lahkumisepäeva seisuga koostatud bilansile.
Lihtveksel – käskväärtpaber, millega veksli väljaandja kohustub tingimusteta ise maksma vekslisumma vekslis märgitud veksli alusel õigustatud isikule vekslis märgitud maksetähtpäeval.

Lisaks sellele on Euroopa Keskpangal ka ainuõigus emiteerida europangatähti, ta vastutab ainsana nii nende kujunduse kui ka ringluses oleva hulga üle, mõjutades nii oluliselt rahanduspoliitikat.
Lojaalsel kliendil on madalam hinnatundlikkus, tema teenindamine on ettevõttele odavam, ta jääb suurema tõenäosusega pikaajaliseks kliendiks ning tema eluaegne väärtus on ettevõtte jaoks suurem.
Lepingud on suhteliselt lühiajalised(12-18kuud) ja riskide maandamiseks eraldatakse resurss sageli osade kaupa, et veenduda, kas riigid suudavad eraldatud vahenditega oma olukorda parandada.

Liikme tasu on väiksem kui 4350 krooni kuus, siis sotsiaalmaksu makstakse ikka tegelikult tasult, kuid juhatuse või nõukogu liige ei ole kindlustatud isik ravikindlustuse seaduse tähenduses.
Liinivedu - Tootmise kaudkulud: kulukäitur – reiside arv, kulukandjad – bussidepuhastamine, dispetšeri siseteenus, piletimüügi veebilahenduse väljatöötamine, sõiduplaani koostamine
Laofinantseeringuks on sobilikud kaubagrupid, mida on võimalik identifitseerida tehasetähise alusel või teised kvaliteetsed ja likviidsed, rahvusvahelistel börsidel igapäevaselt noteeritud kaubad.

Letimüük – kus müük toimub letist ja potentsiaalne klient tuleb müüja juurde ise ja kus teenindaja peab välja selgitama kliendi vajaduse ja pakkuma kliendile kõige sobivama variandi.
Liitlausend on kokku kolme või enama konto deebetite korrespondeerimine kontode kreedititega. Näiteks kassast viidi 500.- pankadesse, 250.- krooni Lemmikpanka ja 250.- krooni Tavalisse Panka.
Liviko on 1898. aastal asutatud Eesti rahvuslik alkoholitootja, mis ühendab endas enam kui saja-aastase kodumaise alkoholi tootmise traditsiooni ning tänaste klientide nõudliku maitse.

Liidril on võrreldes teiste töötajatega rohkem mõjuvõimu ning see mõju ei põhine üksnes organisatsioonis kehtivate reeglite ja tavade järgimises ja nendega nõustumise tagamises.
Lisas 3 on tabel, kus on välja toodud SKP baaskasvutempod, kus baasaastaks on 2005. Sellest tabelist on näha veel paremat korrelatiivsust SKP suuruse ja hariduskulutuste osakaalu vahel.
Lõpptoodangu tarbijateks on majapidamised ja ettevõtted; vahetoodangu tarbijaks on valitsus. - Vale Ekspansiivse rahapoliitika abil püüab keskpank vähendada raha pakkumist ja vähendada kogunõudlust.

Lühike tegutsemisaeg - sageli võib firma algstaadiumis olemine takistada laenude saamist või investorite usaldusteket, kuna firmal pole veel ette näidata hiigelkasumeid või puudub teatav kogemus.
Ladustamiskulu - laopinna rendikulu,elekter,valve,laopersonali kulu. Riskidega seotud kulud- kindlustus,kauba riknemine,kauba aegumine,vargused,kahjustused. Finantskulud-raha kinni varude all.
Ligipääs kapitalile – võimaluse kaasata rahalisi vahendeid oma tegevuse laiendamiseks nii börsile tulles läbi viidava pakkumisega kui ka tulevikus korraldatavate võimalike lisaemissioonidega.

Liidrite tegevuses on motivatsioonil suur osa. Neil on soov olla tähele-panu keskpunktis. Nad tunnetavad tavaliselt suuremat vastutust ja soovivad saavutada häid tule-musi; - hoiak inimsuhetele.
Liigitamise alused on erinevad. Nt. kui seadmega toodetakse ühte toodet on selle hoolduskulu endiselt püsikulu, kuid ühe toote jaoks kaudkulu, sest seda ei saa konkreetselt siduda kulukandjaga.
Liisingueseme üleandmine - vastuvõtmine ja valdamine 10.1 Liisingueseme müüjalt vastuvõtmisel esindab liisinguvõtja liisinguandjat lähtudes Kontorimööbli liisingulepingu üldtingimuste II osast.

Lühiajalised laenud – tagasi maksmise tähtaeg kuni 1 aasta  Pikaajalised laenud – tagasi maksmise tähtaeg üle 1 aasta Sõltuvalt sellest kust laen on võetud tuleb pidada eraldi kontosid.
Liising on laenu liik, mille käigus liisinguandja ostab liisinguvõtja huvides kolmandalt isikult mingi püsiväärtusega vara ja annab selle liisinguvõtjale renditasu eest kasutada.
Lähtealuseks on ühiskond, fookuseks tarbija, st ühiskonna liikme vajadused, vahendiks 4P mudel ja ühiskondlik vastutus ning eesmärgiks kasum ühiskonnaliikme rahulolult ja eelistustelt.

Lineaarne seos on määratud kahe parameetriga: D (regressioonsirge tõus) kirjeldab juhusliku suuruse Y keskväärtuse muutumise kiirust suuruse X mõjul; E on regressioonsirge algordinaat.
Laserplaate on võimalik osta firma "Aonline" vahendusel. CDROM'e ja CD plaate pakub "Beesting". Samu kaupu, mida pakub "Anttila" postimüügikataloog, saab osta ka Interneti vahendusel.
Laoleping on hoiuleping, millega hoidja oma majandus- või kutsetegevuses kohustub vallasasja hoidmisel selle ladustama ja säilitama, hoiuleandja aga kohustub maksma selle eest tasu.

Lapsevankri müügihind on 2 300 kr. Plaaniaasta alguses oli ettevõtte rahajääk 120 000 kr. ja I kvartalis plaanitakse võtta laenu 200 000 kr., mille tagasimakse tähtaeg on III kvartali lõpp.
Lisanditega hakkliha – naturaalne hakkliha, kuhu on lisatud soola, maitseaineid, loomse või taimse päritoluga tooret ja tooteid (näit. sojavalk, kaseinaat, riis jt.), joogivett, lisaaineid.
Laenusid - võlgasid, kulusid-tulusid. Riigi majandustegevuse lahutamatuteks osadeks on näiteks ka sellised suunad nagu haridus, teadus, riigikaitse, sotsiaalkindlustus, meditsiin.

Liberalismi juhtmõttest - individuaalse vabaduse järgimine ühiskonnaelu korraldamisel- ei tulene otseselt kuidagi, et riik igal juhul ja alati kahjustab vabadust ja peab sestap olema minimaalne.
Lifo - meetodi kasutamise kitsaskohaks on ka see, et varanimetuste suure arvu korral on arvestus nende lõikes töömahukas, ning et LIFO baasvaru likvideerudes lakkab toimimast
Liidriroll tähendab riskeerimist. See peletabki enamiku inimesi liidriks hakkamisest eemale. Risk on elu lahutamatu osa. Meie sünnihetk toob kaasa riski, et me ühel päeval sureme.

Laenu intress on aga 10%, mis sobib, kuna on väiksem e/v 4100 tulunormist Projekti kestuseks on 5 aastat Tasuvuse hindamine on tehtud 5 aasta pealemis on arvestatud projekti kestuseks.
Laiemas mõttes on varud ininmressursid, rahalised vahendid, energia, seadmed, toormaterjal, samuti on varud ka üksikdetailid ja valmistooted ning vahepealses staadiumis olev lõpetamata
Litsentsitasu – 1X  Maksad perioodilist kasutusmaksu  Frantšiisiandja varustab teabega, annab kindlalt tagatud turu  Tooraine saab odavamalt jne. Valitsuse roll majanduses.

Lühiperioodi pakkumiskõver – Lühiperioodi pakkumiskõver (short-run supply curve) on firma piirkulukõvera osa, mis jääb ülespoole piirkulukõvera ja keskmise muutuvkulukõvera lõikepunkti.
Laen tähendab võlgu võetud/antud raha või kaupa, mis saajal tuleb kokkulepitud kujul ja tähtajal tagastada ning mille tagastamise eest vastutab laenu võtja oma varaga.
Looduskeskkonna suhtes - võtab rohkem, kui ette nähtud seadusega; tänapäeval on rohkem propageerivad) Jätkusuutlik kõigis valdkonnas (majanduslik, sotsiaalne, keskkonnaalane) ettevõte

Lähtealus – resursside optimaalne kasutamine Määrava tähtsusega – investeeringutega ja tööjõuga seotud küsimused Sisemaistest säästudest investeeringuteks ei piisa.
Liidril on tugev sisejõud,suur saavutamisvajadus, enegilisus, domineerimine, asusus ja usaldusväärsus, enesekindlus, intelligentsus, tööalane kompetents, isiklik veetlus
Lisaks makrokeskkonnale on vaja sama hoolikalt uurida mikrokeskkonda (ettevõtte tegevust vahetult mõjutavaid jõude). Turundus-võimaluste leidmiseks on kasulik läbi viia SWOT- analüüs.

Läbilaskevõimel on biofüüsikalised piirid; Globaalse ökosüsteemi määramatus on suur ja seda on raske kui mitte võimatu vähendada; Teatud protsessid looduses on pöördumatud.
Lühikirjeldus - alustab inimene -pere on -millal lapsed on -paljude inimeste -inimesel on -jõudnud (iseloomustus) iseseisvat iseseisvad jaoks ei alga vähem inimestel on tööelu.
Lahendamine advokaatide - kohtute abil oli siiski tunduvalt parem kui kiire lahendamine tankide abil (kardetavasti oleksid sellises olukorras paljudes riikides tankid tänavatele ilmunud).

Lahutav - ühendav menetlus on inimese tööalaste saavutuste ja käitumise hindamine mingi näitajakogumi üksikasjaliku vaagimise ning sellest kokkuvõtte tegemise alusel.
Laotöötajad on öelnud, et ostuosakonna liiga suured kogused on tekitanud kulud laopinnaga seoses, kuna vaba laopind on tihtipeale otsakorral ja tekitab seega suuremaid kulusid.
Lisaks sellele on Transferwise konkurentideks ka pangad, kuna ettevõtte kaudu saab teha kiiremaid ülekandeid ja odavamalt, siis pankade ja Transferwise vahel tekkinud konkurents.

Lõppeesmärk on väljendada panga võimet, täita oma hoiustajate potentsiaalseid nõudmisi ning finantseerida laenunõudlust ning selle kasvu omaenda intressikandvate hoiustega.
Laen - - mel ning see suhtarv ei muutu Ettevõtte ost - 50 ummas investeeritakse ka Lühiajaline laen Kassas 128 93 ng see kavatsetakse ühekordse iseks kolmeks aastaks.
Laenulimiit on uuenev: kui limiidi alt võetud laen on tagasi makstud, siis tagastatud summa võrra vabaneb limiit, mille arvelt saate vajaduse korral võtta jälle uusi laene.

Lojaalne klient on see, kes x ostab regulaarselt x ostab firma teisigi tooteid x soovitab firmat teistele x on tolerantne firma eksimuste suhtes x on immuunne konkurentide survele.
Loomaliigi või - grupi otsekulud + tootmise üldkulude loomaliigi või -grupi osa + ettevõtte üldkulude loomaliigi või -grupi osa – kõrvaltoodangu neto realiseerimismaksumus
Loovus on ideede loomise kulg, innovatsioon nende sõelumise, täiustamise 1. Ettevõtja on otsustanud ettevõtlusega alustada ning alustab äriideede ja rakendamise kulg.

Lisaks puhastusvahenditele on müügil ka mitmesuguseid lisatarvikuid, mis aitavad koristustööd teha kergemaks, muudavad koristustöö meeldivaks ja hoiavad kokku koristuseks kuluvat aega.
Lorenzi kõver - sissetulekute ebavõrdsuse graafiline kajastamine Avalikud kaubad- hüvis, mida saavad tarbida kõik soovijad, sõltumata sellest, kes selle hüvise eest maksab.
Lt e - le. b) Kui see majandus toodaks 75 ühikut haridust ja 30 ühikut kõiki muid kaupu, siis kas antud majandus lahendaks efektiivselt “kuidas toota” küsimuse.

Laenu pikkuseks on keskmiselt 15 aastat ja laen väljastatakse väga madala intressimarginaliga ehk resurssi sisseostu ja väljalaenamise intressivahe on suhteliselt marginaalne.
Lihtsaim võimalus on koostada ja kasutada trendi regressioonvõrrandit Y f t . Selle võrrandi ˆ abil saadud prognoositud väärtusi tuleb korrigeerida vastava sesoonse teguriga.
Lk 206 - 226 Monopolid müüvad elektrienegriat, kaabeltelevisiooniteenuseid, postmarke, telefoniteenuseid ja teisi kaupu ja teenuseid, millel pole lähedasi asendajaid.

Loodusressursid – neid on peetud pikka aega esmaseks kasvuteguriks, kuna suletud majanduses sõltuvad tootmisvõimalused otseselt olemasoleva tooraine kogusest ja struktuurist.
Lähenemine – PR kui organisatsioonilise suhtlemisprotsessi organiseerimine ja juhtimine eesmärgiga saavutada hea arusaamine ja side organisatsiooni ja sihtgruppide vahel.
Lüro - eepilised laulud harilikult pikemad, jutustavamad,. kuid läbi põimunud lüürilise hinnangulisusega. Põhinevad tihti mingil vanemal lugulaulul või müüdil.

Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt, et Laenusaaja sõlmiks kindlustuslepingu mille alusel oleks kindlustatud Laenusaaja rahaliste kohustuste täitmine Lepingu alusel.
Liiki toode on ohutum. Tõsise ohuna käsitatakse tootest tulenevat ohtu, kaasa arvatud ohtu, mille mõju ei ole otsene, mis nõuab turujärelevalveasutuse kiiret sekkumist.
Lisariskina on võimalik sõlmida elamiskulude kindlustus, mis hõlmab ajutise elamispinna üürikulud, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kodu muutunud elamiskõlbmatuks.

Luige kroon on Tallinna lähistel Kiili vallas Harjumaal ellu kutsutud kogukonnaraha, mida nagu P.A.I.d kui ka Urvaste urbanit, kasutatakse vabatahtliku töö tasustamiseks.
Laboratoorsetes katsetes on kergem tagada soovitud tingimusi ja kontrollida kõrvaliste tegurite mõju; puuduseks on aga kõrvalekaldumine praktilises elus esinevatest situatsioonidest.
Le coq on Eesti vanim õlletootja ning tänaseks ka suurim joogitootja, kelle tootesortimendis on kümme tootekategooriat – alates veest, siirupist, mahlast, mahla-,

Likviidsuskordaja ehk kiireloomuliste maksete tase näitab kui hästi firma suudab oma lühiajalisi kohustusi täita käsutades selleks vaid kõige likviidsemaid käibevahendeid.
Logistika missioon on tagada õigete kaupade ja teenuste kättesaadavus õige hinnaga, õiges kohas ja õiges koguses, et kindlustada ettevõtte väärtuse võimalikult suur kasv.
Lühiajaline kohustis ehk lühikohustis on selline kohustis, mis tuleb hüvitada ühe aasta või ettevõtte normaalse talitlustsükli (sõltuvalt sellest, kumb on pikem) jooksul [2 :

Laovarude hoidmine on kulukas. •Muutuva tootmismahu ja muutuva tööjõutaseme strateegia -Tootmismahu suurenemisel palgatakse tööjõudu juurde ja vähenemisel vallandatakse.
Lepingu mõiste - Leping on tehing kahe või enama isiku ( lepingupooled) vahel, millega lepingupool kohustub või lepingupooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma.
Liitumine nafta - ga tundus mehhiklaste jaoks kui vabastusena, ka nende President Salinas kinnitas 1993. aastal oma rahvale, et see tähendab Mehhiko saamist Esimesse Maailma.

Lähema 10 - 15 aasta jooksul kujundab Eesti tööjõuturgu eelkõige iseseisvumise järel tulnud põhjatu sündimusauk, mis raputab ka meie niigi nõtru pensionisambaid.
Lähtub turukasvust e. turuarengust (kiire, aeglane) ja turuosa suurusest (suur, väike). Rahalehmad – äriüksused või tooted, millel on suur osakaal aeglaselt kasvaval turul.
Leibur on Eesti lemmikleibade küpsetaja aastast 1762. Juba 247 aastat on Leibur teinud leiba kohalike traditsioonide ja retseptide järgi Eesti tarbija toidulauale.

Liberaalne turumajandus – ülimaks väärtuseks on indiviidi vabadus ning riigi ülesandeks on vabaduste kindlustamine. Majanduses pannakse rõhku eraomandusele ning vabale turule.
Ligi kolmveerand ehk 185 mln eurot otseinvesteeringute sissevoolust pärines Hollandist, tähtsuselt teisel kohal oli 131 mln euroga Rootsi ning kolmandal 56 mln euroga Soome.
Liikvel on järjepidev kuulujutt, mis väidab, et pangad on öelnud WIR’ile, et asjad on hästi nii nagu on, aga nad ei tohiks võistelda edaspidise arengu pärast.

Laenude tagasimaksed - 928 -2 215 1287 58,2% Makstud intressid -182 -212 30 -14,15% Puhas rahavoog -214 502 288 -57,40% Raha ja selle 2 303 1 801 502 27,90% ekvivalendid perioodi
Laiemas mõttes on poliitiline, samuti õiguslik ja isegi majanduslik keskkond üldise sotsiaalse keskkonna osa, kuid enamasti vaadeldakse poliitilist süsteemi iseseisvana.
Liberalismi aluseks on võrdsed võimalused kõigi jaoks, rõhutatakse järgmisi majanduspoliitilisi vabadusi: majandustegevuse ehk ärivabadus, asumisvabadus, ühinemisvabadus.

Liigendatavad - Liigendatavus võimaldab püstitada vahe-eesmärke, parandada ressursikasutust ja korrigeerida senist tegevust, sh muuta tegutsemisviisi, s.t. strateegiat.
Looduslik mineraalvesi on kaitstud maa-alusest allikast saadav töötlemata ehk naturaalselt puhas algupärase koostisega vesi, mis villitakse pudelisse vahetult allika läheduses.
Lähtealuseks on tootjafirma, fookuseks selle firma tehniline ja majanduslik suutlikkus, vahenditeks unifitseerimine ja madal hind ning eesmärgiks kasum mastaabiefektist.

Liftikõne ettevalmistus – 20 sekundit kirjelda võimalust või lahendamist vajavat probleemi  20 sekundit kirjelda, kuidas su toode kasutab võimalust või lahendab probleemi.
Lihtsamatel töödel on madalama haridustasemega töötajad produktiivsemad, kuna kõrgema haridustasemega töötaja jaoks on töö igav ja see ei motiveeri andma head tulemust.
Lm kõver on vertikaalne kui: a) investeeringute intressielastsus on null; b) rahanõudluse intressielastsus on null; c) rahanõudluse sissetulekuelastsus oleks null.

Lahenduse tutvustamine - toote tegelik tutvustamine, selle om. Ja kasulikkuse esiletoomine 4. Ettepanekud - ostja aitamine otsuste langetamisel, lisamüük, vestluse lõpetamine.
Lanu risk on suurem siis, kui laenuvõtja ei ole aus ja usalduväärne. Kui laenu võtja räägiks omaprobleemidest varakult, on pangal võimalus probleeme lahendad.
Likviidsus - valmidus pangakohustusi täita, eeldab optimaalset varade ja kohustuste struktuuri. Rahaasutuse poolt on kindlad normid põhikapitali suhtes ( 5milj EUR)

Lisaks sellele on tarbijal tavaliselt ka eelarveline piirang, see on raha hulk, mida soovitakse ning mida tegelikult on võimalik kulutada mingite hüviste muretsemiseks.
Litrid – 3,30 €/komplekt • Dekoratiivkivid – 0,64 €/komplekt • Suled – 0,60 €/tk • Karabiinid – 0,25 €/tk • Alumiiniumketid – 1,00 €/m
Lähetuskoht on välisriigis lähetuskoht on töökohast eemal lähetuskoht on välisriigis ja kaugemal kui 50 km Küsimus 38 Mõõtmine on majandusarvestuse funktsioon

Lg kc910 on nn. tööriist, suure puutetundliku ekraaniga, 8Mpix kaamera erinevate pildistamis reziimidega, sisemise GPS-iga on võimalik alati teada oma asukohta.
Likert on esile toonud mõtte, et sageli vaadatakse organisatsiooniskeemi ja arutletakse, kes kellele oma tegevusest aru annab ehk kelle ees on aruandekohuslane.
Liberaalne riik on ümberjagaja, sekkudes sotsiaalsetesse ja majanduslikesse protsessidesse ning tagades kõigile inimväärse hüvede (kaupade ja teenuste) taseme.

Liigne informatsioon on kahjulik seetõttu, et pikeneb informat-siooni kogumise, säilita-mise ja edasiandmi-se aeg, kusjuures suurenevad kulud ja aeglustub otsuste tegemine.
Lk 124 – 137 Vt lk 134 joonis 6.6. Isokvantide tunnusjooned: 1) Isokvandid on negatiivse tõusuga seniakua, kuni mõlema sisendi piirproduktid on positiivsed.
Logistika - transportsõlmede olemasolu Inimene muretseb endale harilikult seda, mida ta kõige rohkem vajab ja mis talle kõige suuremat teenistust võib pakkuda.

Lähiminevikust on palju näited nii väike ettevõtete, kui ka mitmete suurettevõtete pankrotistumisest, siis on piisavalt suur vajadus konkreetsete uurimuste järele.
Lühiajaline trend – teatud ka kui mikrotrend – reageerivad kiiremini kui keskmise perioodi trend ja pikaajaline trend, kuna need katavad kõige väiksemat ajaperioodi.
Laenutoote nimetus on “Äritegevuse finantseerimine” Ettevõtte eesmärk on pakkuda madalama hinnaga, vähese ooteajaga ja erikujuliste konstruktsioonidega PVC aknaid.

Laialdaselt swot - analüüsi (ettevõtte tugevused ja nõrkused – tegevuste kvaliteet ja tähtsus; keskkonna ohud – ilmnemise tõenäosus ja tõsidus ning keskkonna
Langusperiood - SKT väheneb (valitsus üritab suurendada nõudlust). a) Vähendab makse- jääb raha rohkem tarbida b) Suurendab valitsuse kulutusi- nõudlus kasvaks
Likviidsuse tase ehk kiireloomuliste maksete tase on teine maksevõimet iseloomustav näitaja ning näitab ettevõtte maksevõimet paremini kui maksevõime üldine tase.

Limiitkäsk – määrab maksimum ja miinimum hinna (ost ja müük). 127. Mis iseloomustab ebaefektiivset börsi? 128. Mida tähendab pooltugevalt efektiivne börs?
Loovus – ideede, info ja elementide kombineerimine / ühendamine eelnevast erineval moel, mille tulemusena luuakse midagi uut, pakutakse uus võimalus, idee.
Likviidsusrisk – Väärtpaberi müük nominaalhinnaga see tähendab, et järelturul toimub kauplemine varem välja lastud väärtpaberiga müük toimub turuhinnaga.

Logit - analüüs – see meetod ei kasuta diskriminantanalüüsi eeldusi ning võrreldes diskriminantanalüüsiga tulemuseks on pankrotistumise tõenäosus.
Longitudinal uuring tähendab kas kvantitatiivse või kvalitatiivse uuringu läbiviimist läbi pikema ajaperioodi, mis tähendab andmete kogumist läbi pikema ajaperioodi.
Lõbustusmaks – maksavad tasuliste meelelahutusürituste korraldajad Parkimistasu - kehtestatakse avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil

Lühidalt öeldes tähendab see ühisraha sisseviimist ja ühtset rahapoliitikat, esialgu küll meiepoolset ettevalmistust selleks (Hagelberg, Pollisinski 1999, lk. 58).
Lisaks sellele on oodata, et klassikalised rände magnetid nagu Euroopa, Austraalia ning Põhja-Ameerika muutuvad samal ajal ka ise rohkem tööjõu rände allikaks.
Lisaks eelnimetatuile on CCS kombineerituna puhta kivisöe tehnoloogiatega oluliseks võimaluseks veel keemiaettevõtetele, kes pakuvad CCS protsessiks vajalikku hapnikku.

Läbiviidud on vaja hinnata ruumi olukorra ning suurust, selleks, et kindlaks määrata mööbli suurust, seadmete paigutamist ning ruumi disainimise võimaluse.
Lühiajalised investeeringud on näiteks: edasimüügiks soetatud väärtpaberid; lühiajalised väljastatud laenud; lühiajalised investeeringud, mis ei ole raha ja rahalähend.
Laenuportfelli muutustest on olulisemad:  laenuportfelli kasvu seos klientide hoiuste kasvuga,  laenuportfelli jagunemine erinevate majandus- ja kliendisektorite vahel.

Lihtaktsia omanik on hääleõigusega aktsionäride koosolekul, eelisaktsionäril seda õigust ei ole. Tema õiguseks on välja võtta ainult ettevõttest dividendid.
Linnulennult on vahemaa alla 1 km, mööda teid minnes 2-3 km. Suuremad järved on Kriimani, Aardla järv ja Kitsejärv, ning Emajõgi, Mõra jõgi ja Savijõgi.
Loomulik monopol - üks firma suudab valmistada tootmisharu kogutoodangu madalama kuluga, kui seda teeksid kaks või rohkem firmat, on tegemist loomuliku monopoliga.

Liikumiste taga on erinevate aktsiate ja võlakirjade ost ehk siis rahapaigutused välismaale (sealhulgas keskpanga valuutareservide paigutamine) või välismaalt.
Liitumine swift - i võrku tagab, et kõik maksed, mille kohta on teatatud, et nad on pangast välja läinud või panka sisse tulnud on seda ka tõepoolest teinud.
Lineaarsel nõudluskõveral on konstantne tõus, aga elastsuskoefitsient on muutuv nõudluskõveral liikudes, kuna koefitsiendi väärtus on protsentuaalsete muutuste jagatis.

Lowest - cost producer in the market; differentiation - offering something different, extra or special; and focus - achieving dominance in a niche market.
Lühiperioodi kahjum - Kui firma saab kahjumit iga võimaliku tootmismahu korral, võib ta: kahjumile vaatamata oma tegevust jätkata või tegevuse ajutiselt lõpetada.
Levinumad derivatiivid on optsioon, forvard (forward) ja futuur (future). tulevane väärtus (future value) – olevikus liitintressiga investeeritud rahasumma väärtus

Loomakasvatuses on iseseisvate harudena välja kujunenud : veise, sea, lamba ja linnukasvatus jne. Ühiskondlik tööjaotus võib eeltoodust veelgi sügavam olla.
Lõimimine ehk integreerimine. Selles etapis siseneb raha uuesti tavamajandusse nähes välja kui seaduslik raha, mis on saadud seaduslike ülekannete kaudu.
Lõppsihiks on igal juhul turupositsiooni kindlustamine ja see võib üle minna kasumi maksimeerimise eesmärgile kliendibaasi kvaliteedi hoidmise tingimusel.

Liitlausendis on omavahel seotud ühe konto deebet ja mitme konto kreedit; mitme konto deebet ja ühe konto kreedit; mitme konto deebet ja mitme konto kreedit.
Lineaarkombinatsiooni on seotud algsete tegurnäitajate arv, tegursüsteemi sünteetiliste komponentide arv ja algnäitaja Xi ja komponendi Fj seose tugevuse näitaja.
Logistika on tegutsemine, mis vastutab materjalide ja info liikumise eest tarnijatelt organisatsiooni, läbi tegevuste organisatsioonis ja sealt kliendile.

Lubamatu on mistahes olukorras rassiline religioosne või vastassugupoole diskrimineerimine ● Halvim sõna, mida ei tohiks iialgi kasutada algab tähega
Lähtealuseks on turg, fookuseks tarbijate vajadused ja soovid, vahendiks turundus (kasutatakse sageli 4P mudelit) ning eesmärgiks kasum tarbijate rahulolult.
Lämmastik on keemiliselt väheaktiivne ning veeldatud lämmastik on väga külm: -196°C. Seda omadust kasutatakse ära paljude tööstusrakenduste juures.

Lühiajaline kohustus on selline kohustus, mis tuleb hüvitada ühe aasta jooksul või ettevõtte normaalse talitlustsükli jooksul, sõltuvalt sellest, kumb on pikem.
Lahkumine raske - osa kapital on raskesti maha müüa) * konkurentsi vormid - erinev konkurents tulenevalt seal osalevate firmade arvust ja toodetavast kaubast.
Laod on valmis, siis tellitakse inventuurivõrdluse aruanne, kus on sisestatud inventuuri kaartide ja andmebaasis registreeritud laoseisude võrdlus.

Laotööliste keeleoskus on puudulik 4. koolitatud ning kogenud spetsialistid 3.Suur konkurents tollitmaakleri teenuste 5. Kliendisõbralikud teenuste hinnad pakkumisel.
Liitvad - Põhimõttelised ehk väärtuskesksed (Harvard i Läbirääkimiste Programm (HLP). Võitja-Võitja mudel, mõlemale poolele kasulik kokkulepe.
Lineaarne nõudluskõver - nõudluse elastsus on suurem hüvise suhteliselt kõrge hinna puhul ja nõudluse elastsus on väiksem hüvise suhteliselt madala hinna korral.

Lisaks eeltoodule on veel vaja elimineerida vastastikused nõuded ja kohustused ning realiseerimata kasum varude müügist emaettevõtte poolt tütarettevõttele:
Lisaks tavapärastele - sea-, linnu- ja veiselihast valmistatud lihatoodetele on erinevat maitset hindavat klienti silmas pidades toodud turule ka hirvelihast tooted.
Loomisfaasis on küll äriidee olemas, kuid realiseerumiseni ei jõua (nt ei õnnestu leida ressursse). Ettevõtte eesmärgid erinevates elutsükli faasides.

Low - latency strategies – strateegia, mis põhineb eelkõige väga madalal latentsusel (latency) ehk ollakse turuga võimalikult otse ühenduses.
Lubatav baastabel on optimaalne, kui baastundamtutele vastavad elemendid sihifukntsiooni reas on 0-d ja ülejäänud selle rea elemendid (-cj) on mittenegatiivsed
Lähtudes finants - ja müügiprognoosidest koostatakse traditsiooniliselt ettevõtte koondplaan, mille tähtsamad osad on kasumieelarve ning eelarveline bilanss.

Langustrendi - kui 2007. aastal oli tootmise mahuindeksi kasv 0,4% 2006. aastaga võrreldes, siis 2008. aastal oli langus 16,4 % eelneva aastaga võrreldes.
Leppimatus olukorraga - inimesed astuvad muudatuste vastu välja, kuna nad kardavad, et nad ei suuda omandada uusi oskusi, mis on vajalikud edukalt toime tulemiseks.
Loov linn on linn, kus on kindlad väärtused,mis panustavad eelkõige inimese heaolule ja elukvaliteedile ning majanduslik kasum polegi kõige olulisem.

Lõiv - makstakse tavaliselt juhul, kui soovitakse mõne riigiasutuse teenust (notar, kohtu jt). Teenusest loobumisega saab vältida lõivu maksmist.
Laiemalt tõlgendades on küsimus ühiskonna tootlike ressursside (maa, töö ja kapital) paigutamises erinevatesse majandusharudesse, erinevate hüviste tootmisse.
Liiga kallis - kulud reklaamile, allahindlustele ja muudele uute klientide saamiseks suunatud tegevustele võivad ületada uutelt klientidelt saadava tulu.

Lisaks eelnevale on turunduspanuste kärpimine pikaajalise efektiga, mis teeb asja eriti ohtlikuks, kuna kohest mõju turunduspanuse piiramisel ei pruugi olla.
Logistika ülesanne on logistiliste funktsioonide (materjal/tooted) liikumise reguleerimine (planeerimine/kontroll), mis hõlmab hankeid, tootmise korraldamist ja
Lõunasöök on mitmekäiguline. See koosneb  külmast eelroast,  kuumast supist,  pastaroast, liha- või kalaroast kartulite ja köögiviljadega,

Laiemas mõttes tähendab usaldusväärsus, et ettevõte pakub kliendile seda, mida lubab – lubadused tarne, pakkumise, probleemi lahenduse ja hinna kohta.
Lastekindlustus on klassikaline ja tuntud kindlustusliik, mis võimaldab koguda lapsele raha näiteks õpingute jätkamiseks või iseseisva elu alustamiseks.
Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustusliik, mille alusel kindlustusselts hüvitab oma kliendi sõidukiga teeliikluses kolmandale isikule tekitatud kahjud.

Likvideerimisväärtus - mis kajastab summat mis jääb likvideerimise korral üle pärast seda kui kõik ettevõtte varad on realiseeritud ja võlad on kustutatud.
Logistika missiooniks on tagada õigete kaupade ja teenuste õige hinnaga, õiges kohas ja õiges koguses kättesaadavus, et tagada ettevõttele maksimaalne kasum.
Liidri isiksuseomadused on üheks peamiseks mõjuriks ülesande täitmisel ja grupi säilitamisel. Eri juhtimistasanditel tagavad liidri edu tema erinevad omadused.

Liitintress – intress, mida arvutatakse laenu või investeeringu intressiperioodi põhisummalt ja sellele lisandunud eelmiste perioodide intressidelt.
Lisades 6 - 9 saab tutvuda ettevõtte OÜ Abilis bilansiga, kasumi-, rahavoogude ja omakapitali aruannetega mis olid koostatud 2009. aastal kroonides.
Läbivaks puuduseks on ettevõtte sisemise turunduse võimaluste vähene ära kasutamine, mida tuleb ettevõtte edasipidise arengu huvides oluliselt tõhustada.

Lühemas perspektiivis on võimalik töökohti vastavalt vajadusele liigutada ning pikemas perspektiivis on võimalik töökohtade arvu vastavalt vajadusele muuta.
Lühiperiood on ajavahemik, mille jooksul ettevõtted suudavad tootmismahtu kasvatada esmajoones olemasolevaid tootmistegureid (paremini) ära kasutades.
Lavil on 2 pealinna: täitevvõimu keskus on peaaegu 2 miljoni elanikuga Pretoria, ja seadusandliku võimu keskus, 3,6 miljoni elanikuga Kaplinn.

Liberalism ehk vaba turg ongi selles mõttes õiglane ja efektiivne, et õiged (ratsionaalsed) otsused saavad premeeritud ja valed otsused karistatud.
Libisevaks keskmiseks nimetatakse pikemat perioodi hõlmava aegrea teatavast arvust järjestikustest elementidest leitavat suhteliselt lühema perioodi keskmist.
Liitunuid on 36 905. Tabelist järeldub, et enim liitutakse progressiivsete fondidega, mis on mõeldud eelkõige keskmise riskitaluvusega inimestele.

Linnarahvastiku osatähtsus on suurim Sileesia vojevoodkonnas (78,6%). Poola on rahvuseliselt ja keeleliselt väga homogeenne, 96,7% rahvastikust moodustavad poolakad.
Loomapidamismaks on tarbimismaks, otsene maks, objektiivne maks, perioodiline maks ja sõltuvalt määruste tingimustest kas tähtajaline või sissenõutav.
Loomulik iive on küll veel negatiivne aga praegune linnavalitsus on kehtestanud mitmeid soodustusi,teenuseid ja toetusi, et suurendada laste sündimust.

Lähenemine tähendab aga vahendite killustumist ning kindla fookuse puudumist ning seepärast ei pruugi saavutada edu (eristumist) üheski valdkonnas.
Latte - piimakohvid, Iirikohv- kohv, viski, fariinsuhkur, vahukoor, Türgikohv- eriti kange kohv, Maitsekohv- maitsestatakse oad või kohvijook.
Leitud tulemused on üldiselt kooskõlas teistes riikides leitud tulemustega, et valgekraede osas on ametiühingute palgalisa väiksem kui sinikraede seas.

Lisanduvad rahavood on need rahavood, mis lisanduvad projekti vastuvõtmisel võrreldes selle tagasilükkamisega. Rahavoog tekib, kui projekt vastu võetakse.
Lõpetav rahavoog on seotud projekti lõpetamisega, hõlmates tavaliselt projekti likvideerimismaksumuse e likvideerimishinna ja lõpetamisega seotud kulud.
Laenukontorite laenud – pangalaenuga võrreldes kõrgem intress, võimalik on saada laenu kiiremini ja ilma äriplaanita, kõrged nõuded on tagatise suhtes.

Laenusaaja on kohustatud tagastama Laenu koos Intressidega Laenu tagastamise tähtpäevadeks vastavalt Lepingu punkti 5.3 kohaselt koostatud arvele.
Liidri tegevusvaldkonnad on rohkem inimestega seotud:  staff (isikkoosseis)  style (stiil)  skills (oskused)  shared goals (eesmärkide teadvustamine)
Linnastumine - ebavõrdsus on tavaliselt linnades suurem kui maapiirkondades- suurema linnarahvastiku osakaaluga peaks kaasnema ka suurem ebavõrdsus.

Lisaks sellele on Rakverel ka Viljandi lähedal asuv Balti riikide suurim seakasvatusfarm Ekseko, mis tagab neile kindla seljataguse tooraine varumises.
Langusfaasis on aga maksukoormus suhteliselt väiksem ja tulusiirded majapidamistele tõusevad, mistõttu tarbimise ja majanduskasvu langus pidurdub.
Legitiimne - juriidiline Kasutatud materjal: Inernet:( www.riigikantselei.ee, www.kirikiri.ee, jms) Ajaleht „Eesti ja Euroopa Liit (jaanuar 2003)

Lisaks sellele on olemas Fazeri pagaritööstus, kus siis toodetakse nt. leiva- ja saiatooteid, samuti ka igasuguseid magusaid ja soolaseid küpsetisi.
Lisaväärtuse meetod – tootmiseks kasutatud kaupade, teenuste ja töö väärtus, mis suurendab lõpptoodangu väärtust 8.Majanduse tasakaalustatud areng.
Loovjuhtimine on loovuse teooriate ja protsesside rakendamine indiviidi, grupi, organisatsiooni ja kultuuri tasandi juhtimiseesmärkide saavutamiseks.

Laekumiste rahavoog - ärikulude rahavoog - amortisatsioon = kasum ennem tulumaksu - tulumaksu rahavoog = puhaskasum - amortisatsioon = lisandunud rahavoog
Laua suund on nii, et jubilar on näoga akende suunas ja samas saavad ka kõik teised külalised akendest välja vaadata, kuna keegi pole seljaga.
Liialt vähe on ettevõtteid, kes otsivad aktiivselt võimalusi lisandväärtuse suurendamiseks ja väärtusahelas parema positsiooni saavutamiseks.

Liikmeteks on ühingud, institutsioonid ja erafirmad 150 riigis ülemaailma, raamatukogunduse ja infokeskkondade õpilased on ka oodatud ühinema.
Likviidseteks finantsvaradeks nimetatakse niisuguseid varasid, mida saab võimalikult väikeste tehingukuludega (nii ajalises kui rahalises mõttes) vahetada rahaks.
Lähtealuseks on klient, fookuseks on kliendi vajaduste tundmine, vahendiks turundus vastavalt kliendile ja eesmärgiks kasum kliendi säilitamiselt.

Laenukulud on seotud intressi kandvate kohustuste vähendamisega, mille tagajärjel on finantsriskid vähenenud ning ka võlakoormus on väiksem.
Lihtsustatult on juhtimine subjekti ja objekti vaheline suhe ehk tegevus, mille tulemusena saavutatakse ressursside efektiivne ja edukas kasutamine.
Lisandväärtus on ettevõtte omanike ressursitulude ja ettevõtte töötajate töötasu allikas, samuti kaetakse lisandväärtusest põhivara kulum.

Läbirääkija - sõlmib lepinguid peab kõnelusi arusaamatuste lahendaja, korralooja- lahendab probleeme, mis ei allu tavapärasele lahendusviisile
Lõpptulemus on selge, saab ebaefektiivsus ilmnähtavaks ning saab parandatud või kõrvaldatud. 4. Planeerimine annab standardid kontrollimiseks.
Lahenduseks on aktsiaemissioon: müües aktsiaid, väldib ettevõte kindla tagasimaksmise tähtajaga võlakohustuse võtmist ja intressimakseid.

Levinuim sundkindlustus on liikluskindlustus. Erinevalt mitmetest riikidest ei ole Eestis kehtiv sotsiaalkindlustus kehtestatud sundkindlustuse vaid maksma.
Libid - Londoni pankadevaheline rahaturul pakutud deposiitide intressimäär; rahakaubanduses vastavalt nõudlusele kujunev intressimäär
Lihtaktsia – aktsia, mis annab selle omanikule hääleõiguse ettevõtte tegevuse üle otsustamisel ning millelt makstav dividend on muutlik.

Lihtaktsia on väärtpaber, mis annab aktsionärile hääleõiguse aktsionäride koosolekul, s.t. võimaluse võtta osa ettevõtte juhtimisest.
Liigitamine pika - ja lühiajalisteks on tinglik, mis tähendab seda, et pikaajalise laenu lühiajaline osa liigitatakse lühiajaliste laenude hulka.
Lisaperemeheks on ahven, luts, kiisk, haug, forell ja mitmed teised liigid, kelle lentsüsteerunud plerotserkoidid lokaliseeruvad peamiselt maksas.

Lisatasud – summa, mida tööandja maksab töötajale täiendavalt, kas heade töötulemuste täitmise eest või nõutust parema töö eest.
Litsents - tähtajaline luba kasutada intellektuaalomandit või tegelda kauplemisega. Annab ettevõttele õiguse mingis valdkonnas tegutseda.
Lühiajaline rahavajadus on seotud ettevõtte kõikide talitluste tagamise ja jooksvate kohustuste täitmisega (palga maksmine, materjali ja toorme ostmine).

Lühiajalised kohustised - maksetähtaeg kuni aasta; lühilaenud; kreditoorne lühivõlg (ajutine võlg teisele) Pikaajalised kohustised- pikklaenud, liising
Lühiajalisi laenud on olulised ettevõtte rahavoo juhtimise seisukohalt ning pikaajalised laenud vajalikud investeerimiseks ja ettevõtte arendamiseks.
Laste hommikusöögi - menüü ei ole sama, mis sportlastel või pikamaa- autojuhtidel. Need erinevad nii toitude valiku kui koguste (portsjoni suuruse)

Liberaalsetes demokraatiates ehk niinimetatud kapitalistlikes demokraatlikes ühiskondades on oluline vahetegemine kahe majanduse või ühiskonna sektori vahel:
Liider olla tähendab õppida....................................................................................5 III osa- Rännaku juhtimine.
Liikumiskontroll – täiuslik kontroll inimeste liikumise üle ruumides ja võimalus anda eri isikutele eri aegadeks erinevaid läbipääsuõigusi.

Loovus – sisemine, intellektuaalne ideede loomise protsess, mille tulemuseks nn leiutis– uue toote või tootmisprotsessi idee loomine.
Läbipõlemine ehk burn out’i sündroom on iseloomulik inimestele, kelle negatiivsed pinged on seotud intensiivse inimestevahelise suhtlemisega.
Lahendatud varem – nt tuli juba planeerimisetapil arvestada asukohaga seotud kuludega, st tuli teada vajalike ruumide suurust ja rendimäärasid.

Langusperioodi on võimatu ennetada ning rasked ajad on tuleviku seisukohalt õppetunni väärtusega ning parimal juhul suudetakse vigu vältida.
Liising - saab valida ise täpselt, mis värvi auto jne) Kasutus rent – on eelis kui on füüsiline vananemine väga kiiresti (arvutid).
Liisingu kasutamisega on võimalik parandada suhtarve, sest renditav vara ei kajastu firma bilansis ning varade tootlus tundub suurem kui tegelikult on.

Liisinguesemeks on kontorimööbel liisingulepingu lisaks olevates Vara üleandmise-vastuvõtu aktides esitatud koguses, komplektsuses ja hinnaga.
Likviidsus – Kui kiiresti on võimalik sinu tehtud investeering rahaks muuta, mida kergem on raha välja võtta, seda suurem on likviidsus.
Likviidsussuhe on rahuldav. Kuna maksete tasumise tähtajad ei lange kokku ajaliselt, siis 0,85 täiesti piisav kohustuste ajaliseks täitmiseks.

Loomaarstide töö on üldjuhul vahetustega ning tuleb arvestada, et kliinik on avatud ka nädalavahetustel ning mõne kliiniku puhul isegi öösiti.
Liising on krediiditehing, kus liisingufirma Panga töö probleemlaenudega 1)Laenu tagastamise iga kroon; 2)aktivate kasumiprotsent isel.
Lojaalsuskäsitluste puhul on probleemiks puuduv ühtne arusaam sellest, mis lojaalsus tegelikult on, kuidas see tekib ja kuidas kliente lojaalsetena hoida.

Loo 33 - 25-50 plaan, et kasvada 150%. Kui tahad olla natuke ettevaatlikum, siis võid teha plaani 20-20-20, sellega saad kasvuks 72,8%.
Lahendus peituks ehk selles, et ideaalis peaksid töökeskkonnas lapse ja täiskasvanu mudelid muutuma kahe täiskasvanu võrdväärseks suhteks.
Lihtaktsia nimiväärtus - raamatupidamises kajastatav aktsiate väärtus Lihtaktsia nimiväärtus = (omakapital-eelisaktiate väärtus)/lihtaktsiate arv

Linna nimi on Sippar ning et sealne tempel Ebabbar (Särav Tempel) oli pühendatud päikesejumala ja ühtlasi linna kaitsejumal Shamashile.
Lubaduste pidamine - Merko annab aksionäridele, tellijatele, koostööparneritele ja töötajatele realistlikke lubadusi ja pidades nendest kinni.
Lühiajalised eesmärgid – asume kindlale positsioonile turul, loome sidemeid tarbijatega ja asutustega, korraldame tootmist ja kindlat realiseerimist.

Languse perioodil on vajalik stimuleeriv poliitika st. valitsuse kulude suurendamine või maksude alandamine või nende kombineeritud kasutamine.
Lisaks regionaalpoliitikale on Euroopa Liidul ka poliitika, mille eesmärgiks on sotsiaalsete ja majanduslike erinevuste vähendamine liikmesriikide vahel.
Loomakasvatus on teisejärguline. Veiste arvult ollakse maailmas esikohal (u. 225 miljonit), kuid lehma kohta tuleb piima vaid 250 kg aastas.

Laenutingimused on väga soodsad või sageli kustutatakse sissenõutavad intressid lepingutähtaja lõppemisel, mis võib olla kuni 40 aastat.
Latin - focus.com/latinfocus/countries/brazil/brabop.htm 6. http://www.nationsencyclopedia.com/Americas/Brazil-BALANCE-OF- PAYMENTS.
Lifestyle firms – Ettevõte, mis pakub omanikule või omanikele võimalust koguaeg endale elatist teenida sellega ja jätta see elustiiliks.

Liivrivorstid on keedetud, kupatatud või tooretest tapasaadustest valmistatud vorst, keedetud tootesisese temperatuurini vähemalt 72 C.
Läks skp - le üle 1993.a. Tegelikku majandusheaolu halvavate mõjurite lisamine SKP-sse on loonud 20. saj. suurima majandusillusiooni.
Lõppväärtus on summa, mida ettevõte loodab vara müügil saada selle kasuliku eluea lõppedes, miinus vara võõrandamisega seotud kulud.

Laenu intress on 12% aastas ning omakapitali nõutav tulunorm on 20%. Kogu kasum makstakse välja omanikele iga aasta lõpus dividendidena.
Lahtioleku ajad on natuke pahasti, tavalisel koolipäeval kui vaja siis ei jõuagi sinna va. Kolmapäeviti kus arst võtab vastu õhtu poole.
Lai juhtimisulatus – mida suuremat arvu inimesi juht juhib ja kontrollib ning mida vähem on juhtimistasandeid, seda suurem on juhtimisulatus.

Laiemas kontekstis tähendab ressursside piiratus aga seda, et ühiskonnaliikmete vajadused on alati suuremad kui on nende vajaduste rahuldamise
Lisaks usaldusele on viimastel kümnenditel kasvanud ka õnnetunne, eluga rahulolu ning mingil määral ka tolerantsus vähemusrühmade suhtes.
Lisameetmete kasutami - seks ja vajaduse korral ka varem väljatöötatud alternatiivsete lahendusvariantide hulgast hoopis teiste kasutamiseks.

Loomemajandus on üks majandussektori osadest, koosnedes kollektiivsel (organisatsioonid jt.) ja individuaalsel loovusel, oskusel ja andel.
Lõpptähtaeg on 31.08.2008. 2.2 Krediidilimiit on rahasumma, mille ulatuses liisinguandja omandab liisinguvõtja määratud liisingueseme.
Lühike tegutsemisaeg - investorid eelistavad siseriskide ettevõtteid, kes on oma võimekust varasema äritegevuse - näiteid sega juba tõestanud

Laekumised ehk positiivsed rahavood on põhivarade müük, laenude võtmine ja väljaantud laenude tagastumine, väärtpaberite müük.
Laenuandjal on õigus keelduda Laenusaajale Laenu väljastamisest ja/või Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma oma otsust põhjendamata.
Lahenduste leidmine on esmatähtis. Minu arvates on huvitav see, kui palju võib kriiside ennetamiseks tehtud töö ja uuringud tulevikku muuta.

Levikuks - levitamiseks, sest a)Euraasia peatelg oli ida-lääne suunaline; b)kliima oli sobiv; c)taimede ja loomade valik oli sobiv.
Liitintress - Arvutatakse kontol olevalt hoiuselt(põhisummalt) ja eelnevalt arvutatud intressilt eeldusel, et jätad selle oma kontole.
Lunastamistähtaeg on päev, mil võlakirjade emitent (väljaandja) maksab võlakirja omanikule tagasi laenu põhisumma ehk nominaalväärtuse.

Lähtekohtadeks on klientsusest saadavate tulude suurendamine, sellega kaasnevate kulutuste vähendamine ja klientsuse kestvuse pikendamine.
Lõputöö teemaks on äriplaan“ratsaklubi avamine“. Äriplaan on koostatud firmale, mis hakkab pakkuma teenuseid, mis on seotud hobustega.
Laenusummast on võimalik taotleda tagatist Sihtasutuselt KredEx, maapiirkondades 80% ulatuses ka Maaelu Edendamise Sihtasutuselt (MES).

Lahenduseks on vähepopulaarse, kuid paljude Eesti tänaste juhtivate energeetikute silmis ainuvõimaliku tuumaenergia kasutuselevõtt.
Laiemate mõjudega on tehtav otsus, seda enam tuleb püüda kaasata ka neid, kes ise pole aktiivsed või keda ükski organisatsioon ei esinda.
Languslõhe – majandus ei ole täishõive tasemel ja tuleb kulutuse suurendada, et jõuda täishõive tasemele (toodang > kulutused).

Liising on paindlikum kui ost. Kui klient ei vaja enam liisitavat vara, on tal võimalik leping teatud trahvisumma eest katkestada.
Linnastumissuundumus on olnud tugev ja hetkel elab 67% rahvastikust linnades ja 33% maapiirkondades. (Statistikaamet. Regionaalarengu andmebaas.
Linnuroni on peamiselt karplaste kõhukoopahaigus, mida põhjustavad kaks paelussi liiki: Ligula intestinalis ja Digramma interrupta.

Lojaalsuse tunnused on järgmised: • organisatsiooni liige peab olema truu oma organisatsioonile ega tohi teise organisatsiooni deserteerida.
Loodusvarad –  see osa looduskeskkonnast, mida inimene oma eluks ja  majandustegevuseks kasutab: maavarad, mets ja õhk
Läbipõlemine tähendab inimese murdumist talle üle jõu käiva koorma all. Sellises olukorras võib inimene käituda üsna kummaliselt.

Lätlased on erinevate usulahkude suhtes väga tolerantsed, vahest korraldatakse ühes ja samas kirikus isegi mitme usulahu üritusi.
Lausend – Raamatupidamislausendiga ( lihtlausend ) määratakse, milliseid kontosid debiteeritakse ja milliseid krediteeritakse.
Loobumiskulu - Saamatajäänud kasulikkus, kui tarbitakse piiratud ressursse, kuid ressursid on piiratud igal ajal ja igas ühiskonnas.

Looduslikku taimkatet on säilinud vähe, mets hõlmab riigi territooriumist vaid 11%. Suurbritanniale on omased kanarbikunõmmed ja mägirabad.
Loodusteadused - tegelevad kogu loodusega, st füüsiliste objektidega, mis eksisteerivad inimesest sõltumatult, st ilma tema kaasabita.
Loovus on võime näha toimuvas ja ümbritsevas uusi seoseid ja võimalusi, mõelda ja tegutseda eriliselt ja rahuldustpakkuvalt.

Lop - i paremaks uurimiseks eeldatakse, et: • kauba ostul ühelt turult ja müügil teisele turule ei kaasne tehingukulusid.
Lifestyle firms – Ettevõtted, mis pakuvad oma omanikule või omanikele võimalust jätkata teatud elustiili ja ka teenida selle pealt.
Lihtlausendid - milles ühe konto deebet korrespondeerib ühe konto kreeditiga; Liitlausendid - mis hõlmavad kolme või enamat kontot.

Liikmete kohustused on reguleeritud "hammasratta efektiga", mis tähendab, et kohustused on ühesuunalised ja neid ei saa enam tagasi võtta.
Liitintress - See tähendab vastupidist- inimene ei võta teenitud tulu välja, vaid jätab selle koos esialgse summaga tulu teenima.
Likviidsuskordaja on hetkenäitaja ja selle langemine ei tähenda kohe, et firma us toode ja kas neid materjale ei ole juba tootmisvarudes.

Lisaks fca - le teostab Inglismaal usaldatavusnõuete subjektide üle järelevalvet ka Prudential Regulatory Authority ehk keskpank.
Leiame irr – i büroo ehitamise korral n CFt 1 NPV = −I 0 + ∑ +S =0 kus " S " on jääkväärtus t=1 (1 + IRR ) t (1 + IRR) T
Lhv pank - algselt loodud investeerimisühinguna LHV Direct; hiljem ka nime all AS Lõhmus Haavel & Viisemann, loodi aastal 1999.

Litsentseerimine - tegevusloa saamine 2. Kindlustusseltside maksejõulisust reguleeritakse kindlustusinspektsiooni poolt väljatöötatud
Lk 38 - 47 Turu üle- ja puudujääk Kuna turul on 2 osapoolt, siis tekkib mingi hinna juures nõudluse ja pakkumise tasakaal.
Loetletud faktid on vaid väike osa tõestamaks, et tegu on riigiga, mille majandus on heaks eeskujuks paljudele teistele s.h ka Eestile.

Loomade massi - iibe määramine on vajalik: loomade üleviimisel ühest vanuse rühmast teise ja üleandmi ühelt talitajalt teisele.
Lääne kultuurid on individualistlikud, idapoolsed kultuurid seevastu rõhutavad harmooniat inimeste vahel ning looduse ja inimese vahel.
Lühiperiood – ajavahemik, mille jooksul firmad saavad tootmismahtu suurendada/vähendada, kasutades olemasolevaid tootmistegureid.

Lihaletis on ka viilutaja, millega saab nii kaaluga vorste kui ka sinke viilutada, kui kliendil on soovi või müügiks lihtsalt.
Liikmetevaheline suhtlemine on lihtne 6. Vajaduste rahuldamine on seotud vastastikuse sõltuvusega 7. Ilmnevad tugevad kollektivistlikud tendentsid
Liitunuid on 61 083. LHV panga pensionifondidest on enim liitutud LHV Pensionifond L’iga, mis on samuti kasvustrateegiaga fond.

Likviidsust muutes ehk lühiajaliselt raha kokku ostes või turule paisates üsna efektiivselt juhtida lühiajaliste intresside kujunemist
Lõppemisest on eristatavad 2 suuremat regionaalsete kaubanduslepete sõlmimise lainet: varastel 1950.-tel (EEC) ja 1980.-te lõpus.
Laenutähtajad on reguleerimata turul enamusel juhtudel lühemad kui kommertspankadel, aga krediidikulukust arvutatakse aasta baasil.

Lai juhtimisulatus - eelised- töötajate suurem iseseisvus, väiksemad juhtimis kulud,väiksemad juhtimis ja koordineerimise probleemid.
Lihtaktsial on tavaliselt hääletamisõigus firma otsuste üle, kuid tavaliselt natukene erinev eelisaktsia hääletamisõigusest
Lihtne taastootmine on tootmisprotsessi kordamine endises mahus ning iga tootmistsükli algul on ressursse niisama palju kui eelmine kord.

Lihtsam võimalus on kasutada menüüd :Kopeeri kulud eelmisest perioodist. Tähelepanu tuleb pöörata kalendri rippmenüü valikutele.
Liiga lihtne on öelda, et inimene peab ennast ise motiveerima see on esmalt juhi ülesanne ja alles siis alluva enesemotivatsioon.
Läbirääkija roll on juhile väga tähtis, sest ainult temal on täielikud volitused teha oma võimupiiride ulatuses vajalikke otsuseid.

Lähteallikateks ajaloolis - võrlev keeleteadus, arheoloogia – kõige varasem ajaloo uurimise meetod(säilmete leidmisel põhinev), geneetika.
Lühikesed eesmärgid – rentida ruumid, soetada kaasaaegne ja mugav sisustus, sõlmida koostöölepingud hankijatega ja palgta töötajad.
Lahkumine ühingust - Lahkumisel müüb osanik oma osa ära.Ostueelisõigus on teistel osanikel.Ühingu varaline seis seejuures ei muutu.

Laienemise skp - lõhe (ka: inflatsiooniline SKP-lõhe) – situatsioon, kus majandus toodab rohkem kui on potentsiaalne tootmismaht
Lasnamäel on nii. Samas on hea see, et saab kaasa osta ka. Mina ei mäleta, et seal tšekke antaks, aga ema ütles, et antakse.
Lausendiks nimetatakse debiteeritava(te) konto(de) ja krediteeritava(te) konto(de) nimetus(t)e ja summa(de) kindlaksmääramist.

Leevendamisel on oluline roll haridusel ja tervisel – nt ravikindlustusega hõlmatusel ja esmatasandi arstiabi kättesaadavusele.
Lihtsustatult on andmemudel andmete struktureerimise viis andmebaasis, millega üritatakse kirjeldada reaalse maailma andmeobjekte.
Liidrivõimete arendamine on tunduvalt keerulisem kui teadmiste või oskuste omandamine, seega tuleb siis kasutada erinevaid arengumetoodikaid.

Liviko on võtnud endale Eesti alkoholikultuuri edendaja ning kultuursema ja mõõdukama alkoholitarbimise eestvedaja rolli.
Lähiaastate projektiks on erinevat tüüpi seadmete ja vajaminevate assjade soetus, et kliendil oleks teenuse kasutus veel mugavam ja parem.
Lahendust probleemile on otsitud juba pikka aega – suurendades hooldusinseneride arvu, vahetades välja töötajaid ning isegi juhataja.

Lahkujateks on olnud nii noored kui vanad, kuid just noorte potentsiaalist midagi muuta tunneb Eesti riik kõige rohkem puudust.
Languslõhe tähendab seega, et mingi osa ressursse (nt tootmishooned, tööjõud) on kasutamata või ebaefektiivselt kasutatud.
Lanuliik - Panga äristrateegia - Rahvusvahelised ärisuhted - Tagatise likviidsuse müüdavus - Kliendi laenu intressimäär

Leader - PROGRAMM www.maainfo.ee Leaderi kaudu innustatakse maapiirkondi leidma uusi viise, et olla konkurentsivõimelisem.
Liikmesriigid on korraldanud immuniseerimisprogramme, et kaitsta oma kodanikke tõsiste, mõnikord isegi eluohtlike haiguste eest.
Lk 124 - 128 Tootmisprotsessi sisendid – ressurssid ehk tootmistegurid, mida tootja kasutab, et kaupa või teenust toota.

Liidri töö on julgustada inimesi ründama süsteeme, mis segavad neid oma klientide jaoks suurepäraseid tulemusi saavutamast.
Liisingettevõttele - annuiteetmakseid. Kasutakse autode, seadmete, kinnisvara ja signalisatsiooniseadmete soetamise finantseerimiseks.
Likviidsus – Väärtpaberi turustatavus (marketability) –Madalad spread’id –Aktiva hinna katkematus (price continuity)

Linalool – terpeenalkohol, mida leidub paljudest taimedest saadud eeterlikes õlides, on meeldiva bergamoti lõhnaga õli.
Lollo rosso - Iseloomustus: Tuntud ka punase käharsalatina, sest taime rohelised lehed on ülemises veerandikus pronkspunased.
Loodusvarad – on see osa looduskeskkonnast mida inimene oma eluks ja majandustegevuseks kasutab. N: maavarad, mets, õhk.....

Loomaliha - - Mercosuri riikide arvele langeb neljandik kogu maailma veisekarjast, aastas läheb eksporti 954 000 tonni liha.
Läbiräägitavad hinnad on kasutusel äriturgudel (vähem lõpptarbijate turgudel) ja neid võib kasutada konkurentsieeliste saavutamiseks.
Lühima kestvusega on kriitiline tee. Kriitilise teega on määratud lühim aeg, millega kõik graafikule kantud tööd saavad tehtud.

Lausendiks nimetatakse debiteeritava(te) konto(de) ja krediteeritava(te) konto(de) kindlaksmääramist. Lausumine ari keeles.
Lihtsalt öeldes on bränd mingi toote, teenuse või firma identiteet; tema personaalsus, mis eristab teda teistest samalaadsetest.
Liising – ainulaadne legaalne äritehing, kus majanduslikud varalsed vahendid antakse isiku kasutusvaldusesse tasu eest.

Lisaks sellele on olulisel kohal toote ainulaadsus, võimalused selle asendamiseks, kogukulutus, jagatud kulu ning hinnavõrdlus.
Lisatasu – tasu mida makstakse tavalisest suurema pingutuse või tööpanuse eest, makstakse üldjuhul kokkuleppe alusel;
Logona on ka kaval valik, sest väikseid lapsi kutsutakse vahel hellitavalt tibupoegadeks, see on selline sootu väljend.

Loobumis - ehk • Loobumis- ehk alternatiivkulu on parim alternatiivkulu alternatiiv, millest loobutakse valiku tegemisel.
Loobumis - ehk  Loobumis- ehk alternatiivkulu on parim alternatiiv, millest alternatiivkulu loobutakse valiku tegemisel.
Loodusressursid on maa, maavarad, metsad jne. Majandusteaduses võetakse tihti loodusressursid kokku koondnimetuse „maa” alla.

Lordidekojas on 90 pärilikku liiget ja mittepärilikud liikmed nimetab monarh; alamkoja liikmed valib enamusvalimistel rahvas.
Laenukindlustus on mõeldud selleks, et kliendi poolt võetud laen ei langeks surma korral lahedaste või käendajate võlgadele.
Laiendatud identiteet - pakub võimaluse lisada detaile ning omadusi paremini esile tuua • Imago – sihtrühma tõlgendus brändist.

Lihtaktsia – tähtajatu, annab omanikule eõiguse osaleda ettevõtte juhtimisel e hääleõiguse altsionäride koosolekul.
Liikmelisus on avanud Eesti kodanikele palju uusi võimalusi ning aidanud oluliselt kaasa kogu riigi majanduslikule arengule.
Liising – on üks krediidivorme, millega saadakse siis laenu spetsiaalsete ostude jaoks, nagu näiteks auto soetamisel.

Liitumislepingu oecd - ga. Alates 9.detsembrist on Eesti ametlikult OECD liige, ajal kui organisatsioon tähistab oma 50. aastapäeva.
Limonene – värvitu vedelik süsivesinike klassifitseeritud tsükliline terpeenin, kellel on tugev lõhn nagu apelsinil.
Lisaks sellele on õigus lubatavusega seotud erinevad muinsuskaitse- ja keskkonnapiirangud, tegutsemisload, sanitaarnõuded jms.

Laenutooted on teadlikult jaotatud lõppeesmärgi tarvis ning ettevõtetel on igaks rahaliseks süstiks spetsiaalne variant.
Laoruumis on 9.külmkambrit, mis on eraldi jaotatud kas, siis lihatoodetele, puuvilja, piimatoodetele, omatarbe toodetele.
Leanulepingu korral on tegemist reaalse raha liikumisega, s.t. laenuvõtja arvelduarvele kantakse kokkulepitud summa reaalses rahas.

Lepitamine - riikliku lepitaja ülesandeks on osapooled omavahel taas kokku viia ja anda soovitusi probleemi lahendamiseks.
Lihtne näide on riigikaitse. Kui see hüvis on toodetud, on keeruline kedagi riigikodanikest selle tarbimisest välja jätta.
Liidri ülesandeks on inimeste mõjutamine soovitud tulemuste suunas, läbi innustamise, motiveerimise ja eesmärkide püstitamise.

Liikmeteks on mitmed Euroopa riigid, nende hulgas ka Eesti, aga liikmeteks saavad eelkõige Euroopa Nõukogu liikmesriigid.
Lisandunud väärtus on tootmisprotsessis kasutatud kaupade ja teenuste ning töö väärtus, mis suurendab lõpptoodangu väärtust.
Läbimüügi arvestamiseks on võetud kohalik rahvaarv, konkurentide läbimüük, analoogsete kaupluste läbimüük mujal piirkonna järgi.

Lüpsi - ja põllusõnad, karja-, jahi- ja kalaõnne taotlevad, aga samuti näiteks pajupilli valmistamise sõnad jm.),
Laiemalt võttes on hind väärtuste kogum, mida ostja on nõus vahetama toote omamise või tarbimise tulenevate kasumite vastu.
Laima on kõige kuulsam magusatootja bränd Baltikumis, esindades Läti magusatööstuse ajalugu läbi mitme sajandi.

Laofinantseeringu abil on võimalik efektiivselt juhtida ettevõtte käibevahendeid, kuna see vabastab laovarude all kinni oleva raha.
Lhv pank on võrreldes teiste pankadega rohkem keskendunud klientide varade kasvatamisel ja investeeringute haldamisele.
Likviidsusrisk tähendab seda, et omandatud finantsinsrumenti on suhteliselt raske aktsepteeritava hinna ja ajaga maha müüa.

Liustikke on u. 1000 km2. Põhjasaar ja Lõunasaare põhjaosa asuvad lähistroopikas, ¾ Lõunasaarest on parasvöötmes.
Logistikakulud - – kulud, mida põhjustavad mitmesugused logistilised toimingud, eelkõige kaupade ladustamine ja transport.
Loovus on võime mõelda süsteemselt, hoida fookuses oluline, koondada üksiktegevused tervikuks ja olla sihipärane.

Lühiajalisi kohustisi on palju, käibevara on väike ja lühiajalist raha kasutatakse pikaajalistesse kohustistesse investeerimiseks.
Laofinantseeringut on võimalik siduda ka teiste finantsinstrumentidega, et katta kogu kauba tarneahel tootmisest lõpptarbijani.
Liikmemaksud on erinevalt tüüpidest erinevad, õpilasele on kõige odavam, $40, tütar firmadele aga kõige kallim, $800.

Liimpuidu - Müügi- Andme- Marianne tootmise esindajad eestööline Maalmann sisestaja n Guido Krista Hein Kuusik Akna-
Loobumiskulu – väljendab kaotatud võimalust toota mõnda teist hüvist, mille tootmiseks saaks kasutada samu ressursse.
Laenuportfell on alates 2008. aastast kahanenud 10%. Portfelli struktuuri on muutnud laenusegmentide erinev amortisatsioon.

Laiemas mõistes on hind väärtuste kogum, mida ostja on nõus vahetama toote omamise ja tarbimise tulenevate kasumite vastu.
Lapid on dermatoloogiliselt heaks kiidetud ja seetõttu sobivad kasutamiseks ka inimestele, kellel on tundlik nahk.
Lihtaktsia on omandiõigust tõendav hübriidväärtpaber, mis omab nii võlakirja kui eelisaktsia mõningaid tunnuseid.

Lihtne siseehitus on tegevuste vähesest jaotumisest tulenev üksikisikute ning nendevaheliste seoste lihtne ja paindlik kogum.
Likviidsusrisk - vähendab panga võimekust täita oma igapäevaseid finantskohustusi ning toime tulla selle tagajärgedega.
Lisa 1 - Kassa sissetulekuorder Lisa 2 - Kassa väljaminekuorder Lisa 3 - Avansiaruanne Lisa 4 - Raamatupidamisorder

Logrolling - kui parlamendis on palju vähemusparteisid, suudavad nad oma huvisid läbi suruda häälte vahetamise teel.
Lisaks mähkmetele on sortimendis ka näiteks erinevad ühekordsed niisked puhastuslapid, mähkimislinad ja aluslinad voodisse.
Lisaks palgakulule on tööjõuga seotud kulud ka maksud ja maksed, mida ettevõte maksab isikuliselt töötasult Maksuametile.

Lisandväärtus – tootmisprotsessis kasutatud kaupade, teenuste ja töö väärtus, mis suurendab lõpptoodangu väärtust
Lojaalsuskäsitluste juures on põhiliseks probleemiks ühtse arusaama puudumine, kuidas see tekib ja kuidas kliente hoida lojaalsetena.
Loomulik monopol – turg, kus toodang on nii suur, et tootmise koondamine ühe ettevõtte kätte, alandab hinna miinimumini.

Laenusaajale on lahenduseks kui räägita pangale probleemidest ja pank leiab mingi lahenduse, näieks väiksem kuumaks.
Lihtaktsia – esineb aktsiaseltsi aktsionäridele kuuluvat kapitali osa, andes aktsionäridele hääletamise õiguse.
Lihtsal nõudmise - pakkumise analüüsil saame teha järeldusi hindade ja nõutavate või pakutavate koguste suundade kohta.

Liising – tehing, mille puhul liisingufirma ostab kliendi poolt välja valitud vara ja rendib selle talle välja.
Lineaarsel nõudluskõveral on konstantne tõus, ED on muutuv nõudluskõveral liikudes, kuna see on protsentuaalsete muutuste jagatis.
Lisaks eestile on Grüne Fee Eesti toodanguga tuttavad ka Läti, Leedu, Soome ning loodetavasti varsti ka Rootsi tarbijad.

Loodusressursid – osa looduskeskkonnast, mida inimene eluks ja majandustegevuseks kasutab (muld, kivimid, puit, vesi jne)
Lähitulevikus on plaanis pakkuda tooteid nii Eesti teistes linnades, seni aga toimub see tegevus ainult e-poe vahendusel.
Lõpptoodang on see aasta jooksul toodetu, mis läheb lõpptarbimisse (ringlusest välja), ostetakse ja tarbitakse ära.

Lühiajaline kohustus on selline, mis tuleb üldjuhul hüvitada ühe aasta või ettevõtte normaalse talitlustsükli jooksul [3].
Lühiperiood on ajavahemik, mille jooksul tootjad suudavad muuta mõne, aga mitte kõigi kasutatavate ressursside hulka.
Lühiperiood – Lühiperiood (short run, SR) on ajavahemik, mille jooksul vähemalt üks tootmissisend ei ole muudetav.

Lahtilõikamise jaoskonnas on 15 tööpinki ja 1 tööline. Koostejaoskond on tööintensiivne, seal on 20 töölist ja 3 tööpinki.
Lisandunud väärtus on vahe summa vahel, mida klient on nõus maksma ja ettevõtte poolt kauba tootmiseks tehtud kulude vahel.
Looduskeskkond – moodustavad loodusressursid, mida turundajad kasutavad sisendina või mis mõjutavad turundustegevust.

Loomingulisusel on tähtis roll riskide ja võimaluste tuvastamisel ning riskide ja võimaluste plaani väljatöötamisel.
Läbiräälimisvoorude tulemusena on Euroopa Liidu keskmine tööstustoode imporditollimaks langenud 4%-ni, mis on üks madalamaid maailmas.
Lähtealus on firma, fookus on tooted, vahendid on müügi- ja reklaamivõtted ning eesmärgiks kasum käibe kasvult.

Läti majandusele on euro kasutusele võtt mõjunud tagasihoidlikult , kuid siiski positiivselt nagu ka Eestile 2011 aastal.
Lõunasöögi - menüüsse võetakse tavaliselt:  eelroad,  pearoad,  järelroad,  külmad ja kuumad joogid.
Laima on üks väheseid šokolaaditootjaid Euroopas, kes tagab kogu tootmisprotsessi kakaoubadest šokolaadini.

Langusfaas - kui turule tuleb uus toode, mis asendab vana, siis on kätte jõudnud selle vana toote turu langusfaas.
Leheküljel on ka välja toodud päevapakkumised jms. – see juba kutsub mind seda lehekülge igapäevaselt vaatama.
Lepingud on sõlmitud perioodiks kuni 1 aasta. Lepinguid saab ennetähtaegselt lõpetada ühe kuu etteteatamisega.

Lepingulisus – teineteist vastastikku mõjutavad pooled astuvad teatud leppesse, See lepe võib saada välise vormi.
Lihatoode on toode, mille lihasisaldus on vähemalt 20%, võib sisaldada teisi toiduaineid ning lubatud lisaaineid.
Likviidsus – tähendab seda, kui kiiresti ja ilma erilise täiendava kuluta on võimalik mingit vara rahaks muuta.

Lühiajalises perspektiivis on olulisimaks hinnangu andmine ettevõtte maksevõimelisusele ja käibekapitaliga seonduva planeerimine.
Lühidalt öeldes on Flash Crash väga järsk ja volatiilne kukkumine väärtpaberite hindades väga lühikese aja jooksul.
Leibkond on põhiliselt ühel aadressil elavate isikute rühm, kes kasutab ühiseid raha- ja/või toiduressursse.

Leibur on üks Eesti Leivaliidu asutajaliikmetest, Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Eesti Rukki Seltsi liige.
Lhv varahaldus on nooremaealistele suunatud suurema aktsiaosalusega fondid ning vanuse kasvades aktsiaosakaal väheneb.
Lokaliseerimine – kus sooritatakse ostud? Avaliku arvamuse kujundaja sihtgrupis? Harjumused, huvid, hinnangud, soovid?

Lähetatud on kohustatud esitama 5 päeva jooksul peale lähetusest saabumist avansiaruande koos kuludokumentidega.
Lähiaastate projektiks on erinevat tüüpi autode soetamine, et olla meelepärane nii noortele kui ka vanemale generatsioonile.
Lühidalt öeldes on brändi rahaline väärtus tarbijate teadvuses eksisteeriva margitoote positsiooni rahaline maksumus.

Lifo - meetodi rakendamise eelduseks on, et viimaseba soetatud kaubad arvestatakse esimesena realiseerituks.
Loomakasvatuse põhiharu on lihaveisekasvatus. SKT elaniku kohta on 8700 USD, teenindus 52%, tööstus 40% ja põllumajandus 8%.
Lühiajalised kulud – lühiajaliselt pole ettevõte suuteline muutma fikseeritud tootmiskulusid, s.t. muutma oma suurust.

L lineaar - aktiivsed – konkreetsed, ülesande lahendustele orienteeritud, kõrgeltorganiseeritud planeerijad.
Laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Laenusaajale on õppelaenu intress 5 % laenujäägilt aastas ja intressi tasutakse õpingute ajal üks kord aastas.

Laos hoidmine on otstarbekas ning milline peaks olema minimaalne kogus mis uue tellimuse ja tarne tasakaalus hoiaks.
Lepingu tagatiseks on liisitav vara, mis on rentniku või Panga kasumiaruanne kasum=tulud- kulud; TP=TR-TC see peab mood.
Lepingujärgne viivis – lepingus kokku lepitud viivise määr Seadusjärgne viivis – seaduses ettenähtud viivise määr

Liisingu puuduseks on vara kuulumine liisingufirmale, st. täiendavate kohustuste võtmine ja vara haldamine on tülikam.
Lisaks sellele on meedia inimestele palju usaldusväärsem ja suurema täehelepanu all kui lihtsalt tavaline reklaam.
Läbirääkimstele tulles on nad igatahes põhjalikult ette valmistunud ning kaalunud kõikvõimalikke poolt ja vastu argumente.

Lüro - eepilised laulud harilikult pikemad jutustavamad, kuid läbi põimunud lüürilise hinnangulisusega.
Lahendamsieks on alati mitmeid lahendusviise, tuleb vaid leida olukorrale ja ka endale sobiv ning tegutsema hakata.
Lihtaktsiate keskmine on kaalutud keskmine kus kaaluna võetakse arvesse see kui kaua aktsiad on olnud aktsionäride käes.

Limit order – vahendusega määratud käsk osta või müüa teatud arv aktsiaid kindlaksmääratud hinnaga või
Lineaarseks funktsiooniks nimetatakse funktsiooni, mille avaldis on esitatav kujul y = ax + b, kus a ja b on konstantsed arvud.
Lisaks sellele on väga tähtis, et ta suudaks ka väikese rahalise toetusega hoida kultuuri ja sporti heal järjel.

Lisaks tagatisnõudele on veel mõned tagatisega seotud mõisted: Kontotagatis (account margin) – kontol olev kogukapital.
Loovus on see, tänu millele tuuakse turule uusi tooteid ja ärimudeleid ning algatatakse uusi ettevõtteid.
Lugupidamiseks on ühest küljest seotud uute teadmiste omandamise ja seeläbi heakskiidu ning tunnustuse saamisega.

Luureorganisatsioon on seisukohal, et lobisemistõbe põdevatele poliitikutele ei saa-tohi usaldada riiklikke saladusi.
Lühiperiood sr on ajavahemik, mille vältel vähemalt üks tootmisteguritest (tootmise sisenditest) ei ole muudetav.
Lahkumisel on teistel osanikel on aktsionäride vahel ja ühistu põhikirjas ühingust ühingust ostueesõigus.

Liituvad tooted – antud toodet täiendavad ja selle tarbimist täiustavad tooted, näiteks suusakonteiner katusel.
Loomadega tegelemine on üks headest võimalustest õpetada noortele hoolimist ja läbi selle ka oma tervisest hoolimist.
Loovuse avaldumiseks on vajalik töökohas luua seda toetav keskkond ning kasutada loovmõtlemise tehnikaid ja vahendeid.

Lähimad konkurendid on Lootuse ilusalong, mis asub Tallinnas, nõmmel ja Nõmme ujula, mis asub Tallinnas, Pääskülas.
Lõpetamise aluseks on osanike koosolek, kus otsuse peab heaks kiitma vähemalt 2/3 koosolekul osalenud aktsionäridest.
Lühiajalise maksevõime e. likviidsuse suhtarvud, millega mõõdetakse ettevõtte võimet tasuda oma lühiajalisi kohustusi.

Laenude refinantseerimine on alati seotud täiendava riskiga ning vastavaid läbirääkimisi lükatakse võimalikult kaugele.
Laima šokolaad on valmistatud vaid kõrgkvaliteetsetest Forastero kakaoubadest, mis pärinevad Ghanast, Aafrikast.
Leida maksimum - miinimum meetodil tegevuskulude seosvõrrand 2. Leida läbisõit 14 500 eurose tegevuskulu juures

Likviidsuse näitajatest on eelkõige huvitatud organisatsioonid või isikud, kes annavad ettevõttetele lühiajalist laenu.