Sõnu seletav sõnaraamat

Lingvistiline kvantiteet e. välde (väljendab eelkõige seda, kuidas vastavat keelt emakeelena rääkiv inimene hääliku kvantiteeti tajub). Eesti keeles on välde eriti tähtis sõnade tähenduse ja sõnavormide eristamise seisukohalt (kirjapildi põhjal ei saa II ja III vältel vahet teha). Häälikute kestusele avaldab mõju: 1) naaberhäälikute kestus 2) naaberhäälikute laad 3) häälikute asend silbis ja sõnas
Levinumaid on Rahvusvahelise Foneetikaassotsiatsiooni ehk IPA transkriptsioon (inglise keeles International Phonetic Alphabet), mis on enam-vähem universaalne • Fennougristikas kasutatakse soome-ugri transkriptsiooni, mis sobib paremini soome- ugri keelte fonoloogilise struktuuriga • Foneetilise transkriptsiooni eesmärk on kajastada keele hääldust, mitte fonemaatilist struktuuri
Low - lying низменный lower-lying land более низкие земли lowland низкая местность 25. on the whole в целом 26. harvest a crop собирать / убирать урожай crop 1. урожай a record crop of wheat рекордный урожай пшеницы 2. с.-х. культура Wheat is a widely grown crop in Britain.

Ladina tähestik – tähestik, mida kasutatakse ladina keele kirjutamiseks, kutsutakse ka rooma tähestikuks, arenes välja kreeka tähestikust ja on tänapäeval levinuim tähestikusüsteem
Lekseem - sõnavormide kogum, ühe tüve (ühe tähenduse) paradigma; sõnavara põhiüksus, mis hõlmab teavet sõna kuju, muutmise, lauses kasutamise ja tähenduse kohta ning säilib pikaajalises mälus tervikuna; sõna kui keele struktuuri element vastandatuna sõnale kui kõne elemendile; Lekseemi põhiülesanne lauses on situatsiooni komponentide tähistamine.
Luu - ja pronkskirja m¨ rgid esitavad alaosas v¨ ravakaarega u a a ehitist, mitte k¨ ngast . M¨ rk on sarnane u a . M˜ istet o kirjeldatakse kui s˜ jasurnute o ¨ uhishauda , mille kohale on ehitatud vaatetorn . N¨ ha on ka kasutamist s˜ jav¨ ravana a o a , samas toimetati s˜ jarituaale o ja toodi ka ohvreid . Pealinna t¨ hendus hilisem.

Lisaks ortograafiale on püütud eristada kirjalike suhtumise vorme: o stenograafia (ortograafiaga võrreldav, mõeldud kiireks kirjapanekuks, kindlad lühendid jne), o krüptoraafia – salakiri; o pedograafia – eeskätt mõeldud keeleõppeks, kuna ortograafia ei anna edasi kõiki hääldusiseärasusi, nt eesti k märgime palatalisatsiooni, väldet.
Liitvormid ehk analüütilised vormid on vormid, mis koosnevad kahest või kolmest sõnast, nt olen elanud, ei ela, ei ole elanud.
Lühenenud lõpust – veer. Alvre pakkus pere-variandi välja, Ariste jäi ikkagi veer-variandi juurde, mis pole aga tänapäevase tähendusega, vaid tuhmunud tähendusega sõna (mordva k: vir = mets). Alvre leidis hiljem, et see on viertää-lõpust. Teadlaste seletused on tulnud üksteisele lähemale, ent mitte kattunud.

Lisav kakskeelsus - laps on positiivne mõlema keele suhtes 2. lahutav kakskeelsus - lapsele meeldib see keel, mis ühiskonnas on. Oma keele suhtes vaenulik (nt eestlaste laps Soomes) 3. poolkeelsus - suhtub halvasti mõlemasse keelde ja ei oska kumbagi korralikult 4. ükskeelsus - ei meeldi teine keel, ainult emakeel
Levinuim on küsipartikkel vä, mida on uurinud Liina Lindström (2001: 92). Nimelt võ esines tema andmetel 6,8% kordadest, aga partiklit või 23,7% ja partiklit vä 68,5%. Samas sama tähendust väljendavaid argiseid küsipartikleid on veel: väh, väi, võih, võe, kuid neid kõiki esines 0,25% juhtudest.
Logopeedia ehk kõneravi  Lavalise kõne õpetamine näitlejatele, lauljatele  Pedagoogika, nii ema- kui võõrkeele õpetamisel  Kõnekunsti (= retoorika) õpetamine  Hääleravi  Kohtufoneetikas kõnetuvastamiseks helilindilt  Kõnetehnoloogias kõnesüntees, -tuvastus ja kõnelejatuvastus

Lihtminevik on kindla kõneviisi minevikuaeg, mis väljendab tavaliselt seda, et tegevus eelneb kõnehetkele ja tegevust vaadeldakse tegevusega kaasa liikudes, st vaatlushetk langeb ühte sündmushetkega. Niisugusena on lihtminevik kõige tavalisem jutustamise ajavorm.
Liigitamine on pigem suhtelise kui absoluutsuse küsimus. Müüma ei pea alati midagi materiaalset, toodet, vaid võib ka ideed müüa (nt poster kiriku uksel). Reklaami seisukohast on oluline, et kampaania toodaks sihtrühmas eesmärgipäraseid reaktsioone.
Luudel on leitud punase tindi j¨ lgi. Luukirja m¨ rgid kirjutati k˜ igepealt a a o tindiga, alles seej¨ rel graveeriti, kusjuures alati ei kattunudki tegelik kiri mustan- a diga, mist˜ ttu ongi osadel luut¨ kkidel tindikirja j¨ ljed s¨ ilinud.

Luukirjas on n¨ iteid, kus a a ¨ kasutatakse lihtinimese t¨ henduses, vastandina ulikule . Algne t¨ hendus on a siiski elu . Lihtrahva t¨ hendus on laiendus a . On n¨ iteid m¨ rgikujust , a a mis kujutab pakatavat seemet .
Liesoon – (pr liaison ‘seostus, side’) eelmise sõna lõpp läheb järgmise sõna algusesse ja tekivad nn foneetilised sõnad Nt head õhtut > hea tõhtut, head ööd > hea tööd, mis on > mis son, mul on > mul lon
Lauserõhk on vajalik: 1) võimendus e. emfaas 2) uus ja vana teave e. reema (suurema rõhuga) ja teema 3) moodustajastruktuur (erinev tähendus sõltuvalt sellest, milline liitsõna osa rõhutatud on: tunnitöötasu).

Liitvõnkumine tähendab seda, et õhuosakesed liiguvad külll samaaegselt edasi-tagasi, kuid teevad seda erineva kiirusega, nt 100 ja 1000 korda sekundis (sagedus 100Hz ja 1000 Hz). Sellist häält nimetatakse liitheliks.
Lk 107 - 147 Eelkõige kõik paksus kirjas esitatud terminid: selle peatüki teemad võite õppida ka loengute põhjal, kuid eksamil võidakse küsida ka neid selle osa termineid, mida loengul ei käsitletud.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Loomulik keel – see on see keel, mis on kujunenud väga pika aja jooksul ning avaldub peamiselt sõnaliselt (verbaalselt) Keeled on arenenud ja tekkinud loomulikul teel sadade tuhandete aastate vältel ja nende vahendid, eelkõige sõnavara, on kujunenud väljendama just seda, mis konkreetses kultuurilises ja füüsilises keskkonnas on olnud vajalik. Emakeele omandab inimene loomupäraselt, ilma õpetamiseta.

Langetamine on ( ). on tegelikult vihmavesi . t¨ henduseks a on ‘algset kuju kaotama’ nagu . t¨ hendab samuti verega puhas- a tusrituaali, mis tehti p¨ rast ehituse a valmimist v˜ i n˜ u o o valmimist.
Langue - keel, sinnakuuluvad foneemid SAE (Standard Average European) - keskmises euroopa keel hierarhia keeletüpoloogias - 1.&2. isik > 3. isiku pron > pärisnimi/sugulusnimi > inim-NP > elus NP >
Loo - o˜ 2 kogust hindama, silma j¨ rgi m˜ otma a o¨ mas¨ ot 5 klaas, klaasist valmistatud 3 mingi asja tegemiseks vajalik kogus J1 hind, raha mis tuleb maksta o¨ J2 s¨ ok, toit

Loengus kuulduga on ülimalt teretulnud): 1. Mis on etnolingvistiline vitaalsus ja kuidas seda mõõdetakse? Martin Ehala artikli põhjal (Etnolingvistiline vitaalsus ja selle mõõtmine.
Luu ehitus - epifüüs,epifüüsikõhr,diafüüs,kompaktaine,periost,käsnaine,toitemulk. liigeste ehitus – liiges moodustub kahe või mitme omavahel kokkupuutuva luu vahel.
Luu - ja pronkskirja m¨ rgid kujutavad jalaj¨ lgi, mille alla m˜ nikord lisatud manan˜ u kujutis osutamaks a a o o enne v¨ ljaminekut sooritatavale rituaalile.

Lugedes on aga ka võimalik sellest raamatust saada tõeline pilt tollasest olukorrast, mõista selle paratamatust ning keerulisust ning tunnetada tegelikku hirmu.
Luu - ja pronkskirja a a m¨ rgikujudes putu- a ka kujutist ei ole. kasutas nelja ilmakaare vaime , kelle tahet edastasid tuulevaimud linnu jumaluste kujul.
Luu - ja pronkskiri n¨ itavad, et a on mana- v˜ i t˜ otusn˜ u, o o o ¨ mitte ehitis . Ulemine osa on vahitorni kujutis, analoogiliselt ja m¨ rkidega.

Lühikestel luudel on kõik mõõtmed enam-vähem võrdsed, nt kanna – ja randmeluud, selgroolülid. Lamedatel luudel on paksus teiste mõõtmetega võrreldes väiksem.
Liiges on selline ühendusvorm , kus liigestuvate luude otsade vahele jääb pilujas õõs. Luude ühendamise kõrval on liiges esiplaanil liikumisfuntsioon.
Lähenemisviisi rajaja on Joseph H.Greenberg teoses käsitletakse eelkõige universaalide uurimise metodoloogiat ning fonoloogia , morfoloogia ja süntaksi universaale.

Luudevahelised ühendused e. junktuurid seovad luid skeletiks, võimaldavad luudevahelist liikumist ning amortiseerivad liikumisel tekkivaid põrutusi, tõukeid
Luu - ja pronkskiri n¨ itavad sarnase- a o a na algm¨ rgiga . Algt¨ hendus on s¨ ilinud m¨ rgis , millel algkujus on ulal a a a a ¨
Lisaks loetletuile on eesti keeles vähestest sõnadest võimalik moodustada ka viisiütlevat käänet ehk instruktiivi, nt paljajalu, lehvivi hõlmu.

Luu - kirja algm¨ rk a ( ja ), millele hiljem liideti ja . Luukirjas on kuju, kus k˜ rval o , mida v˜ ib samuti pidada algm¨ rgiks.
Leksikaalne üksus on tervik. Grammatilised sõnad mis fonoloogiliselt on iseseisvad kuuluvad vormiliselt leksikale aga sisult grammatilisse.
Letseburgi keel – kõnelejaid u 400 000, 275 000 neist sünnipäraselt, ülejäänud välismaalased; ajalooliselt saksa keele dialekt.

Liikvida ehk sulahäälik - Lateraal ehk külghäälik - Tremulant ehk värihäälik Õhuväljapääsu takistusaste on vahelduv.
Laad ehk aspekt: pref-impref (kontinuatiiv, habituaal, mitteprogr -progr jne) aspektkategooria väljendamisest eesti keeles
Luu - ja pronkskirjas esineb erikujulisi lindusid tihti, u seotud ilmajumalate kultusega, samuti taevase t¨ htkujuga a .

Lisaks sellele on Oskaril suur kohustus oma pere ees, kes tema koolitamiseks võlgu võttis ja nüüd maksimaalset tulemust ootab.
Loogiline polüseemia - leksikaalne kategooria ei muutu ning sõna eri tähendustel on osaliselt kattuv, sõltuv või jagatud tähendus.
Luude ehitus - ehituses kehtib printsiip,et vähima materjalihulga ja kaalu juures saavutada suurim vastupidavus ja tugevus.

Luu - põrkade paigutus on käsnaines korrapärane ja seda määravad luusse toimiva rõhu tugevus ja suunad.
Luu - ja pronkskiri n¨ itavad rinnal risti a a ja kujulisi m¨ rke. a kasutati eess˜ nana vanemate o kohta.
Lümfotsüüdid – vererakkudest väikseimad, rakuvalkude produtseerijad; ja monotsüüdid – suurimad vererakud.

Luukirju - tistes on kasutatud sarnasuse t˜ ttu m¨ rkidega o a ja ‘jaguma, j¨ tkuma’ a t¨ henduses.
Liiku - 5 muretsema, vaevama misv˜ imetu o 6 puudus 3 mure 7 vaeva tegema, muret tegema, kurja
Labialisatsioon – huulassimilatsioon, IPAs tähistab seda konsonandi järel olev ülestõstetud kirjas

Loomulik keel on keel, mida teatud inimeste rühm kasutab emakeelena, see on loomuliku arengu tulemus.
Loogiliselt võttes on see hea moodus rahvaarvu kontrollimiseks ja ravimifirmadesse raha paigutamiseks.
Lihtsustas nimemuutmist – vabastati maksudest, oli vaja vaid korra Riigiteatajas avalikustada see nimi.

Luu - a a ja pronkskiri n¨ itavad, et tegemist on pikajuukselise inimese kujutisega.
Laen - ja võõrsõnade peenendamine on stabiliseerimata, nt blond, fond : om. fondi.
Luule epner on kirjeldanud aga sotsialistliku realismi teoste temaatikavaliku põhitüüpi.

Lingua franca on abikeel, mida erinevate keelte kõnelejad omavahelises suhtluses kasutavad.
Loovvõime - te arengut, teadvustada kasvataja eeskuju ja tema isiksuse määravat rolli.
Lower - lying lands (to flood), and the North Sea and the English Channel (to form).

Lingua franca - abikeel argisuhtluses; keel, mida kasutatakse palju, sõltumata emakeelest.
Lühikese - pika häälikute vastandus jt. Erinev foneemide hulk, nt. Vokaalid: eestik.
Lairibaspektogramm – lühike analüüsiaken, suur täpsus aja teljel, väike täpsus sageduse

Luu – kõvad, elastsed, kollakasvalged, teataval määral plastilised organid.
Luu - ja pronkskirjas esi- nevad inimkeha kujutised on k˜ ik sama algup¨ raga.
Lingvisti ülesanne on uurida kasutatud väljendusvahendeid ja nende kaudu tekkivad tähendusi.

Lõpptoode on isikustatud. Tooted tegutsevad autonoomselt ilma inimese juhtimiseta.
Lekseem ehk sõnaraamatu sõna, selle leksikaalne tähendus ehk denotatsioon.
Limaskest on siin pigmendisisalduse tõttu kollakaspruun või musta värvusega.

Luu - ja pronkskirja ¨ m¨ rkides ulemist kriipsu aga sageli ei esinegi.
Le algkuju on erinev. viitab p¨ hitsemis- ja puhastusrituaalile u , mida tehti
Lehiste on leidnud, et eesti keeles on kaks silbiväldet: lühike ja pikk.

Luu - ja pronkskirjas on m¨ rgile m˜ nikord lisatud veel ristpuu a o
Langobardid - lõpetavad rahvasterände nemad olid pigem vallutuspoliitikaga.
Luu - ja a pronkskiri kasutas m¨ rki kaanega katmise a t¨ henduses.

Latinisatsioon – märgib mistahes keelest ladina tähestikku ümberkirjutust.
Lihtsusta - o a a a tud kuju on vigane, kuna esimene joon on ara j¨ etud.
Luuotsi e. epifüüse ja luukeha e. diafüüsi, milles esineb üdiõõs.

Luu - ja pronkskirjas on m¨ rgil kas uks v˜ i o kaks kellukest.
Lauseliikmed - nende määramisel võetakse aluseks grammatiline tunnus.
Lihasekiud on ümbritsetud õrna sidekoelise kestaga-endomüüsiumiga.

Loogikute nime - definitsioon: nimed jagunevad üld- ja pärisnimedeks.
Luu - ja pronks- ¨ kirjas olid kriipsud veel uhe pikkused.
Lex salica – 6. saj. Lex ripuaria – 6. saj. frankide seadused

Laiemas tähenduses on pragmaatika mistahes keelelise tegevuse uurimine.
Lühikroonilised on kõik sea hambad ja mäletsejate lõikehambad.
Lamedatel luudel on paksus teiste luudega võrreldes väiksem.

Luukirja puhul on niisiis tules s¨ tendava a noole kujutis.
Luu - ja pronkskirjas o a kasutusn¨ iteid pole.
Legendary – famous OR legendary – from a story.

Luudel on ulatuslik pind lihaste kinnitumiseks.
Lühikestel luudel on kõik mõõtmed enam-vähem võrdsed.
Liitnimed – kahetüvelised, mitmekordsed nimed.

Luukirjutistes on ja paralleelseid kasutusn¨ iteid.
Läbipaistmatud nimed on etümoloogiliselt läbipaistmatud.

Luu - ja pronkskirjas m¨ rk ei esine.

Luukiri on kasutanud kohanimedes.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Linnanimed on ebapüsivad, objektid ja ettevõtted kolivad ning muudavad oma nimesid.

Vote UP
-3
Vote DOWN
Lihtvormid ehk sünteetilised vormid on vormid, mis koosnevad ühest sõnast, nt elasin, elavat, elanuksime, elades.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto