Sõnu seletav sõnaraamat

Kultuurtaimedele on sobivaimad kergema ja keskmise lõimisega mullad - teatud tingimustel saviliivad (lähedasem liivmullale), peamiselt aga kerged ja keskmised liivsavid (lähedasemad savimullale). Neis on piisavalt suuri poore mullaelustikule vajaliku õhu liikumiseks ja piisavalt peenikesi poore vee kinnihoidmiseks, samuti on nende muldade harimine suhteliselt lihtne.
Kulukohtade arvestus - majandusarvestuse liik, mis näitab - kus kulud tekivad ja kes nende eest vastutavad kululiikide arvestus - majandusarvestuse liik, mis näitab, missugused kulud (liikide lõikes) on ettevõttes tehtud kumulatiivne tulude jaotus – iga järgneva peredetsiili tulud liidetakse eelnevate summale
Kuldlõige tähendab lõigu sellist jaotamist kaheks osaks, et suurem osa oleks kogu lõigu ja selle väiksema osa keskmine võrdeline (geomeetriline keskmine). Seda suhet saab väljendada matemaatilise konstandiga (fii). Kuldlõike mõistmiseks tuleb tagasi minna mõnede avastuste juurde matemaatikas.

Kultuurielu - haridusolude parandamine, eestikeelne kõrgharidus ja teadus, kultuurikontaktid välismaaga, sportlaste edu OM'il, rahvakultuur muutus rikkamaks Muutused kultuuris:haridus-venekeelne õppetöö asendati eestikeelsega, loodi ühtluskool, 6-kl koolikohustus, koolivõrgu laiendamine, uued eestikeelsed õpikud, kutsehariduse edendamine, eestikeelne kõrgharidus, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, kõrgemad muusika- ja kunstikoolid Teadus-peamine teaduskeskus Tartu Ülikool.
Kultuuripsühholoogial on palju kokkupuutepunkte antropoloogiaga, sotsiaalpsühholoogiaga, etnopsühholoogiaga, kognitiivse antropoloogiaga jt distsipliinidega. Kultuuripsühholoogia • uurib seda, kuidas erinevad kultuurilised traditsioonid ja sotsiaalsed praktikad reguleerivad, väljendavad, transformeerivad ja varieerivad inimese psüühikat, neid protsesse, mille tulemuseks ei ole mitte inimkonna psüholoogiline ühtsus, vaid mõtlemise, enesetaju ja emotsioonide kultuuriline (etniline) paljusus.
Kulles - veeline eluviis, sabauim (lagund osaleb T3) täiskasvanu- 4 jalga hemoglobiin teistsugune -’’- herbivoorne toitumine, pikk sooltoru karnivoorne toitum, lühike sooltoru eritavad ammoniaaki eritavad uureat limanäärmed puuduvad limanäärmed silmad külgedel - monokulaarne nägemine silmad otse – binokulaarne nägemine (ühest silmast liiguvad aksonid vastasajupoolkerale) (mõlemast silmast väljuvad aksonid) kolju neuraalharja päritolu kõhr kolju neur.

Kultuurifilosoofia - Milline on kultuuri loomus? Milline on kultuuri ja inimese vahekord? Kuidas kultuuri defineerida? Kultuuride paljusus ja erinevus? 2. Kuidas on võimalik määratleda ilu? Objektiivselt (ilu on harmoonia, ilu on demiurgilise mõtte vorm, lõpmatuse lõplik vorm) Subjektiivselt (ilu pole objekti omadus, vaid inimese hingeseisund, ilu kui subjekti/vaatleja juurde kuuluv) 3. Kuidas on võimalik määratleda kunstiteost? Kunstiteos on alati millegi objektiivse
Kuldsed kuuekümnendad - mitmepalgeline nn rahvuskommunistide põlvkond, liberaliseerumine, usk positiivsesse tulevikku, üliõpilaste poliitiline aktiivsus-komsomoliorg. 1964-Hruštšovi asemele Breznev, usk reformidesse kadus, tsensuuri karmistumine, süvenes ideoloogiline surutis.
Kultuuridega võrreldes on eestlastel kõige enam sarnasusi sakslaste ja inglaste ruumikäitumisega. Näiteks ei ole tarvis nii inglastel kui ka eestlastel kodus või tööl omaette tuba või kabinetti (ka eestlastele piisab tööl eraldumisest olemasolevas ruumis ning pilgukontakti vältimisest). Samuti kasutavad eestlased ning inglased distantsireguleerijana häälevaljust. Mõlema kultuuri suhtlusnormide kohaselt on ebaviisakas sundida kõrvalist isikut vestlust pealt kuulama.

Kulupiirang – ettevõtte ressursid, põmst see, et raha ei ole lõputult; samakulujoon – väljendab graafiliselt kulupiirangut; alternatiivkulu – saamatajäänud tulu, mida ettevõtja oleks saanud oma aega mujal kasutades; tootmisvõimaluste hulk – samakulujoone ja telgede vahele moodustuv kolmnurk, samakulujoonel asuvad komplektid võimaldavad olemasolevat rahalist ressurssi täies mahus ära kasutada; toodangumaht – valmistatud toodangu kogus;
Kultiveerimine e. kunstlik metsauuendus on vajalik järgmistel juhtudel: 1) kui lähimate aastate jooksul ei teki raiestikule elujõulist peapuuliigi looduslikku uuendust; 2) kui pärast vana metsa raiumist on karta puuliikide vaheldust mittesoovitavas suunas (raiestik uueneb väheväärtuslike või kasvukohale mittesobivate puuliikidega); 3) kui raiestikul võib intensiivistuda soostumine (sinika, karusambla kkt.) või erosioon (sambliku, kanarbiku
Kultuuriuurijad on täheldanud tekstide esteetilisuse rõhutamist ja intertekstuaalsust (kõik žanrid tungivad teiste kasutusaladele). Kirjeldusviisi seotus teatud tekstiliigiga väheneb, vahendeid laenatakse. Reklaamid laenavad väljendusvahendeid kunstist, uudistest, popkultuurist, meelelahutusest. Ka reklaamivõtteid ja –stiili kasutatakse teistel aladel, st laenab osa autoriteedist, mis žanril on. Ei laenata vaid võtteid, vaid autoriteeti.

Kuldne lõige tähendab lõigu sellist jaotamist kaheks osaks, et surem osa oleks lõigu selle väiksema osa keskmine võrdeline . Seda suhet saab väljendada matemaatilise konstandiga fii, mis on irratsionaalarv järgmise ligikaudse väärtusega: 1,618033987 Vähemalt alates renessansi ajastu alates on paljud kunstnikud ja arhitektid kasutanud kuldset lõiget oma töödes, eriti kuldset nelinurka, kus külgede omavaheline suhe on kuldne lõige.
Kulmukarvad –  kaitse vee ja higi eest. • Ripsmed – kaitse tolmu ja võõrkehade eest. • Silmalaud – kaitsevad silmamuna eestpoolt. • Pisaravedelik – niisutab, vähendab hõõrdumist, kaitse silma  sattunud võõrkehade eest. Silma siseehitus Pimetähn ja kollatähn Nägemisnärvi juures ei ole nägemisärritusi vastuvõtvaid rakke,  seda piirkonda võrkkestal nimetatakse pimetähniks. 
Kuluallikateks on haridus (õpetajate ja lasteaiatöötajate palgad), kommunaalmajandus (hoonete ja teede remont ning uute hoonete ehitus), kultuur (kultuurimajad, raamatukogud) , sport (spordikoolid, staadionid), sotsiaalhoolekanne (toetused, hoolekandeasutused), üldvalitsemine jne. 61) Riigikogu fraktsioonide ja komisjonide vahe seisneb selles, et …fraktsioonid on Riigikogu liikmete poliitiliste veendumuste põhjal moodustatud liidud.

Kultuuriti on see erinev, kuidas enda emotsioone väljendatakse • Mehed ei nuta nii palju kui naised • Venelased on emotsionaalsemad kui eestlased o Nt sünnitusel karjusid venelased:“ Stalin pomogi!“ 1. Meeleolu a. Pikaajalisem emotsionaalsem seisund b. Sõltub olukorrast ja tähtsamatest sündmustest c. Kui midagi on halvasti, siis ei tunta ennast õnnelikult d. Mõnedel on kalduvus positiivsele mõtlemisele
Kuldsed 60 - ndad tõid kaasa EKP eestistuse ehk aastal 1965 oli liikmeid 54 836, kellest eestlased olid 52%. Aastaks 1980 oli eestlasi parteis aga 51% ja liikmeid kokku 70 195. 50-ndate alguses iseloomustas EKP liikmeskonda madal haridustase: ligi 2/3 parteilastest olid alg- või mittetäieliku keskharidusega. Edaspidi haridustase kasvas ja 1980. aastate teisel poolel olid keskharidusega juba 4/5 partei liikmetest.
Kultuuriomandiks on muutunud ka tema lavateosed ("Kuningas Kristjan II", "Surm", "Torm"), mitmed klaveri- ja viiulilood ja tuntud luuletajate tekstidest tehtud koori- ja soololaulud. Sibeliuse ainsaks ooperiks on “Tütarlaps tornis”. Jean Sibeliuse muusikat austatakse ja armastatakse eriti skandinaavia ja germaani keelte maades, kuid Sibeliuse kohta muusikamaailmas peetakse siiski lahtiseks ja raskesti tõlgitavaks.

Kuldmedal - Jaak Uudmäe (kolmikhüppes), Viljar Loor (NL võrkpallimeeskonnas), Ivar Stukolkin (NL 4 × 200 m vabaujumise võistkonnas), Mait Riisman (NL veepallimeeskonnas); hõbemedal - Nikolai Poljakov (purjetamises Solingul); pronksmedal - Jüri Tamm (vasaraheites), Ivar Stukolkin (400 m vabaujumises). Eestlased esikuuikus: Heino Puuste - 4. koht odaviskes; Aleksandr Zõbin - 4. koht purjetamises Tornaadol.
Kulude optimeerimine on raskendatud seetõttu, et ladude arvu kasvades suurenevad laovarude ja laotegevuse kulud, sest näiteks üks ladu pindalaga 200m2 ei ole võimeline tegutsema samal müügitasemel kui kaks 100m2 ladu.
Kulutus - soetamise hetkel, enne otsustamist, kas tegu varu või kuluga Kulu arvestus- äriidee hakata tootma pehmet mööblit; 1- kulueelarve koostamine, kus kalkuleerib plaanilised kulud;2-kulude tekkimise hetk, reaalsed kulutehingud; 3- toodete kulude kogumine, töötleme kulusid (jaotame kulud vastavalt, kasumiaruanne, kululiigid, jne), kontrolli ja analüüsi protsess (võrrelda eelarveliste kuludega,)

Kulunud maa - töö-kapital, vaid see kogus toitu, millest ühiskond pidi loobuma, et toota täiendavalt riiet. Järelikult on ühiskonna alternatiivkuluks ehk loobumiskuluks kuues toiduühik, ehk üks miljon toitu. Siit tulenebki alternatiivkulu printsiibi põhiolemus: kui me valime A, siis me ei valinud B. Ja järelikult jäi meil saamata kõik see, mis me oleksime saanud valides B. Iseasi, et hiljem võib
Kultus hinduismis on väga mitmekülgne ja seda võib toimetada kodus, templis või looduses, kusjuures jumalateenistusi kui selliseid ei ole. Kõige tähtsam koht on Gangese jõe äärne, Varanasi linn. Paljude hindude soov on, et kui surnukeha põletatakse, siis tuhk visatakse Gangese jõkke. On ka väga suur taimetoitlus, sest kuna usutakse taassündi, siis kardetakse, et loomi süües sööd ära mõne isiku.
Kultuuriomavalitsus – seadus annab õiguse põlistele vähemusrahvastele omavalitsusi, mis kujutab endast õigust luua asutusi, mis korraldaks traditsioonide hoidmist ja arendamist. Kohaliku omavalitsuse ülesanded: korraldab sotsiaalabi ja –teenuseid, vanurite hoolekanne,noorsootööd,elamu ja kommunaalmajandus, veevarustus, kanalisatsioon, territoriaalplaneerimine,ühistransport,teede ja tänavate korrashoid.

Kulude arvestustsüklis tähendab kasulikkus seda, et AIS peab andma vajalikku tegevusinformatsiooni, mis on vajalik järgmiste funktsioonide täitmiseks: • otsustama kuna ja kui palju varusid tellida, • valima sobivama tarnija, kellelt tellida, • kontrollima tarnijate müügiarvete õigsust, • otsustama, kas on vajalik teha allahindluseid, • jälgima rahavooge, et kas on võimalik maksta tasumata võlgasid.
Kultuurifilosoofia - mis on kultuur? Kuidas määratleda ja defineerida- on see üldse võimalik? Peamised küsimused kultuuri loomuse kohta, kultuuri ja inimese vahekorra kohta(kultuuri rolli kohta inimeseks olemuses) ning kultuuride paljususe ja erinevuse kohta (küsimus kultuurirelativismist). 45. Kuidas on võimalik määratleda ilu? Ilu saab rühmitada kahte viisi- objektiivne ja subjektiivne määratlus.
Kuldmünte on leitud kõige rohkem linnadest (eelkõige maksti palgasõduritele, siis aadelkonnale). BOND oli Taanimaa vaba talupoeg, kes kandis ja kasutas relva/mõõka.  FAEHLMANN – „Koit ja Hämarik“. visandas eesti kohamuistenditest lähtudes suure osa "Kalevipoja" põhisündmustikust ning andis loole sakslastevastase suunitluse; tema eeltöid kasutas hiljem Friedrich Reinhold Kreutzwald.

Kuldlõige on geomeetriline vahekord, formaat, mille abil püüti anda kunstiteosele ideaalne proportsioon.Jaotus kaheks erineva suurusega osaks, kusjuures väiksema osa suhe suuremasse võrdub suurema suhtega tervikusse (minor : major = major : minor + major). Kuldlõiget tutvustas Lucas Pacioli (u. 1445-u. 1514) oma raamatus "Divina Proportione" , kuid idee ise pärineb ilmselt antiigist.
Kultuuriajaloolasi on hakanud huvitama kultuuride kohtumised, konfliktid, konkurents ja kokkupõrked. Kui barbarid Rooma impeeriumisse sisse tungisid, siis sellega mõjutati üksteise kultuure. See tähendas sissetungijate romaniseerumist kui ka roomlaste „gootistumist“. Juudi õpetlased, Hispaanias, valdasid väga vabalt araabia keelt ning heebrea luule sai inspiratsiooni araabia lüürikast.
Kultuurrahvad on kõik suhtunud muusikasse teadlikult ning loonud omad muusikateooriad Muusika on kõigi vanade kultuurrahvaste jaoks olnud kõrgeim kõikidest kunstidest, talle on omistatud jumalikku päritolu Muusika abil püüti universumi korrast aru saada Muusika ei eksisteerinud iseseisva kunstiliigina, vaid koos tantsu ja poeesiaga Kaugete aegade muusika kohta võib teha vaid oletusi.

Kultuurilis - ajalooline psühholoogia rõhutab kultuuri olulist rolli vahendajana, eeskätt keele rolli) kõrgmate mentaalsete funktsioonide arengus nii ontogeneesis (liigi arengus) kui ka fülogeneesis (indiviidi arengus). Lev Võgotski (1896 – 1935) 1920ndatel tekkis Venemaal kultuurilis-ajalooline psühholoogia ja selle üheks rajajaks ning olulisemaks esindajaks sai Lev Võgotski.
Kultuurireis - Cultural holiday Komisjonitasu-Commission Parandama,remontima-Refurbish Kättesaamatult kallis-prohibitive Konkurentsivõimeline palk-Competitive salary Puhkamine ja vaba aja veetmine aktiivselt- Madal hind-Give-away price Konverentsikoordinaator-conference coordinator Leisure and recreation Mõistlik hind-Reasonable price Kuu/aastapalk-Salary Puhkusepakett-Package holiday
Kultuuridevahelisel suhtlemisel on väärtushinnangud äärmiselt suure tähtsusega. Enamik vastuolusid tuleneb just erinevatest väärtushinnangutest, sest väärtused kujundavad suuresti seda, kuidas inimene ümbritsevat mõistab, kuidas ta tegutseb, plaanib, otsustab ja suhtleb ning sageli kiputakse teise kultuuri/rahvuse esindajaid, nende kompetentsust hindama oma kultuuri väärtushinnangute põhjal.

Kulutused segmenteerimisele on suuremad kui oodatav tulu • valitud on liiga väiksed segmendid • tarbijate sarnasusi ja erinevusi on valesti tõlgendatud • infot ei ole võimalik segmendile suunata • konkureeritakse paljudes segmentides • tarbijad aetakse segadusse, tarbija ei saa aru mis tootega on tegemist • valitakse kahanev segment • uute toodete arendamisel ollakse liiga aeglased.
Kultuurilooliselt on oluline Masingu ajaleht „Marahwa Näddala-Leht“ (1821-1823, 1825), vähese leviku ja kahjumiga leht, kuid omas ajas tõuseb hea keele ja sõnastusoskusega esile, ajalehte on hiljem nimetatud talupojaentsüklopeediaks, milles leidub sisukaid käsitlusi etnograafia, ajaloo, geograafia, loodusteaduste, kirjanduse, keele, olme, rahvahariduse, tervishoiu probleemidest.
Kulno türk on seisukohal, et eeltoodud seisukohaga ei saa nõustuda, sest postmodernismi ja juhtimise muude uute paradigmade põhipanus on mõtteviisi muutmises, mitte aga niivõrd konkreetsete mudelite konstrueerimises. Paljud kaasaegsed juhtimisfilosoofid ja –teoreetikud on tegevad ettevõttes konsultantidena, mis tõestab nende tegevuse praktilist väärtust ja rakendatavust.

Kultuurtaimed on järjekindlalt aias, põllul ja istandikes kasvatatavad taimed, mille omadused on ajajooksul ebateadlikult /teadlikult muutunud vastvatl kultuuristamise eesmärkidele.
Kultuuri valdkonnas on iseloomulik erinevate maailma maade äri- ja tarbekultuuride lähendamine, suhtluses lai inglise keele kasutamine, info saamiseks Interneti kasutamise suurenemine, Ameerika filmide, teleülekannete ning programmide levik üle kogu maailma, samuti rahvusvahelise turismi kasv. Globaliseerumist iseloomustab masskultuuri levik kohaliku kultuuri hääbumise arvelt.
Kultuuriülene rakendatavus - vahend hindab puuet kultuurierinevusi arvestades (uuring 19 riigis puude olemuse hindamise tavade ja uurimiseks). • Kasutatav üldpopulatsioonis ning kõikide haiguste korral, • Uuring hõlmas erinevaid alarühmasid: 1)üldpopulats., 2)füüsiliste probeemidega- 3)vaimsete ja emosionaalsete probleemidega-, 3)alkoholi ja uimasteid kuritarvitavaid inimesi.

Kultuure on varasematel aegadel jagatud "kõrgemateks" ja "madalamateks". Kaasajal püütakse hoiduda sellistest väärtushinnangutest ning lähtutakse kõigi kultuuride võrdsuse printsiibist. Arheoloogilised kultuurid on need kultuurid, mille kohta on olemas üksnes arheoloogilised andmed ning mida ei ole võimalik alati kindlalt seostada mõne rahva või hõimuga.
Kulgliikumise dünaamika - Dünaamika puhul lisandub liikumisele kaks põhisuurust: jõud ja mass .Jõud on iga põhjus ,mis kutsub esile keha kiireneva v aeglustuva liikumise.Mass on ainehulk antud kehas .m0-seisumass ,c-valguskiirus ,v-kiirus m=m0/ (1 − v / c) N 1. Seadus-iga keha seisab paigal v liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt seni ,kuni välisjõud seda olekut ei muuda.
Kuld on eredat kollast värvi, mida on ajalooliselt peetud atraktiivseks, lisaks on ta pehme, tihe, läikiv ja kõige vormitavam ning plastilisem väärismetall. Juba eelajaloolistest aegadest alates on kulda peetud tähtsaimaks metalliks. Egiptuse hieroglüüfid kirjeldavad kulda juba aastal 2 600 eKr. Ka Vanas Testamendis mainitakse mitmetes kohtades kulda.

Kululiigitusel on oma juhend, mis sisaldab töömahtude kirjeldamise, eritlemise ja mõõtmise reegleid. Info eritamisel esitatakse objekti mahuarvutuslikud kulupositsioonid hindamiseks sobivate mahuridadena ja info kirjeldamisel esitatakse projekti mahuarvutuslikud kulupositsioonid selliselt, et iga positsiooni sisu on mahurea tõlgendamise seisukohast ühemõtteline.
Kultuurirelativism – seisukoht, kus väärtustatakse kultuuride erinevusi ja mitmekesisust, ei minda uurima mingit kultuuri nii, et on otsustatud, kas see on hea või halb.
Kuld on väärismetall. Normaaltingimustes on ta võrdlemisi pehme kollane metall, mille tihedus on 19,7 g/cm³. Kulla sulamistemperatuur on 1064°C Kuld mineraalina Kuld on isotroopne kuubilise süngoonia mineraal. Polarisatsioonimikroskoobis on ta maakmineraalile tüüpilisena läbipaistmatu. Lõhenevus ja magnetilisus puuduvad. Kullal on metalliläige.

Kuluarvestust ettevõttes on vaja: 1) juhtidele, et saada majanduslikku tagasisidet ettevõtte protsesside efektiivsuse kohta; (pidev info vajalikkus) 2) mitmesuguste toodete, teenuste jne. tegevuste maksumuse kalkuleerimiseks; 3) valmis- ja pooltoodete maksumuse määramiseks ning realiseeritud toodete kulude kindlaks tegemiseks ja ka finantsarvestuse aruannete koostamiseks.
Kuluekvivalentsus - rakendatakse peamiselt kollektiivsete vajaduste rahuldamisel, kus konkreetset kasusaajat on raske selgitada (näit. politsei kaitseb kõiki kodanikke, õpetaja õpetab kõiki klassi lapsi ühtemoodi jne) • Kasuekvivalentsus - riigipoolse teenuse konkreetne kasu konkreetsele kodanikule - maksumaksjale (näit. sillamaks - silla korrashoidmiseks)
Kuld on väga raske metall: puhtast kullast kuul 46 mm läbimõõduga kaalub 1 kg. Ühe liitrine kullaliivaga täidetud pudel aga kaalub ca 16 kg. Kulla raskus on selle kaevandamisel oluliseks eeliseks. Kõige lihtsamad tehnoloogilised protsessid nagu näiteks kullauhtmine lüüsides, lubavad kätte saada küllaltki suure koguse kulda uhutavast veest.

Kuld - , hõbe- ja pronksmedaleid ● Universiaadil võitis kuldmedali ● 2006 Valgetähe 4. klassi teenetemärk ● 2007, 2008 ja 2011 aasta meessportlane ● 8. detsember 2008 anti talle Eesti Olümpiakomitee teenetemärk ● 2009 Valgetähe 1. klassi teenetemärk ● 2010 Aasta Kergejõustiklane Johannes Kotkas ● 3. veebruar 1915 - 8. mai 1998
Kuld on   siirdemetallide   ja   võivad   moodustada  pandeemiliste trivalentsete ja univalent katioone upon solvateerumisaste. At STP on  rünnanud aqua regia, moodustades chloroauric happe ja aluseliste lahuste tsüaniid,  kuid   mitte   vesinikkloriid,   nitraatlämmastikuna   või   vääveltrioksiidiga   happed.
Kultuurkapital – 1925. a loodud kultuuri finantseeriv asutus, et kultuuri arengut ei peaks vaid riigieelarvest toetama, sest selline lahendus mõjus väikeriigi eelarvele laastavalt ning ei võimaldanud kultuurielu piisavalt rahastada. Kultuurkapitali tegevuseks vajalikud summad laekusid alkoholi- ja tubakaatsiisidelt ning lõbustusasutuste maksustamisest.

Kulutus - kuhjevormid: voored kulutusvormid: pangad, rannajärsakud, rannakaljud kulutusvormid: jõgede orud, moldorud, lammorud, kanjonorud, uhtorud kulutusvormid: kulutusnõod, kulutustasandikud laiuse voor- liustiku jää kuhje- ja kulutusvormid laiuse voor- liustiku jää kuhje- ja kulutusvormid liiv, kruus- kirde-eesti, lääne-eesti, pärnumaa.
Kuld - kübarnarmik Hydnellum aurantiacum Pruun kübarnarmis Hydnellum ferrugineum Pecki kübarnarmik Hydnellum peckii Mugul-põdramokk Sarcodon glaucopus Selts Thelephorales Sgk Thelephoraceae Harilik lehternahkis Thelephora terrestis Selts Dacrymycetales Sgk Dacrymycetaceae Suur sarvik Calocera viscosa Väike sarvik Calocera cornea Alamhõimk.
Kulumise uurimine on tingitud järgmistest põhjustest: - mõista materjalide käitumist mitmesugustes kulutamistingimustes, - optimiseerida ja valida materjalide valikut erinevates kulumistingimustes, - mõista erinevate muutujate mõju erinevatele kulumisliikidele ja protsessidele, - kirjeldada erinevaid kulumise mudeleid mitmesugustes tribosüsteemides.

Kulupõhine - hinna kujundamine baseerub kuludel, hind peab katma püsiv- ja muutuvkulud ning sisaldama kasumit, • kliendipõhine - hind kujuneb selle järgi, mis tarbija on nõus maksma kauba või teenuse eest, • konkurentsipõhine – hinna kujundamisel uuritakse konkurentide hinnastrateegiat ja lähtutakse kulude või nõudluse asemel sellest.
Kulutavad - neid kutsutakse säästjateks ja teistel raha vähem kui kulutavad- neid kutsutakse laenajateks. Õeldakse, et majanduses on alati kaks poolt – need kellel jääb raha üle ja need kellel jääb puudu (tavaliselt on need ettevõtted). Need kellel jääb puudu on hea võimalus leida säästja, kes on nõus neid otseselt finantseerima.
Kultuurikeskkonnas on oma ettekujutus "heast isast". Sotsiokultuurilised normid määravad suurel määral isarolli, see mõjutab pereprotsesse ja see omakorda lapse arengut (Lamb, 1996: 21). Need muutused, mis tulenevad perekonna kui institutsiooni muutustest, tõstatavad esiplaanile küsimused isa rollist perekonnas ja tema tähendusest lapse arengus.

Kultuuriministeerium on tänapäeval loonud mitmeid plaane ehitise restaureerimiseks ja rekonstrueerimiseks. Parthenon tuli asenduseks Ateena vanale templile, mida sageli kutsutakse Vanaks-Partheoniks või Eelparthenon, kuna too lammutati ära Pärslaste sissetungi ajal 480 eKr. Nagu enamus Kreeka templitest, oli ka Parthenon mingit aega varanduskambriks.
Kultuurigeograafiline - kodulooline kirjandus 20 saj algul- Nende põhjal võiks teha tänapäevaseid kultuurigeograafilisi uuringuid: (Need uurimused on juba pigem eestlaste enda tehtud, mittte niivõrd baltisakslaste poolt tehtud) Oma Maa- Postimehe kirjakogu; Vilberg- Kodumaal rännates; Kampmaa- Eesti kodumaa; ajalehtedes- digiteeritud eesti ajalehed.
Kulumis - ja sööbimisvastased omadused • viskoossuse sõltuvus temperatuurist • termiline ja oksüdatsioonikindlus • stabiilsus säilitamisel • võime kaitsta korrosiooni eest • võime moodustada veega emulsiooni ja vahutavus • mõju plastist ja kummist detailidele Koosnevad: toorõli (destillaat- või jääkõli) + lisandid.

Kultuuriruum on pikalt Nõukogude mõjusfääris olnud ja me pole saanud nii vabalt ülejäänud Euroopa riikidega suhelda, kui oleksime tahtnud.
Kulgevad enam - vähem paralleelselt puu teljega; rõht- e. ristkäigud - emakäigud on risti puu teljega; kiirikkäigud - emakäigud kulgevad paarituskojast kiirtetaoliselt igas suunas; plats- e. perekäigud - tekivad siis, kui tõugud söövad üheskoos; redelkäigud - lühikesed tõugukäigud asuvad risti emakäiguga, meenutades redelit.
Kulunorm - ehitusmaterjalide kulu normeerimine on ehituskonstruktsioonide ja tööliikide eelarveliste normide väljatöötamise aluseks.

Kultuuriteoreetik jean - François Lyotard (1924 – 1998). Tähendab mistahes ühiskondlikke diskursusi, mis taotlevad maailma kõigiti lõplikult ära seletada ja üleüldiste mastaapsete lahendusteni jõuda (näiteks kristlik või marksistlik maailmatõlgendus). Eelistada tulevat niinimetatud väikesi narratiive, mis tegelevad üksikjuhtumitega.
Kultuurkapitalil on nendeks Kultuurkapitali nõukogu, vastavate sihtkapitalide nõukogud, Kultuurkapitali kantselei (teostab Kultuurkapitali täitev-korraldavat tegevust) ja Kultuurkapitali tegevdirektor (KS §d 11, 14, 17). Organeid võib liigitada otsuste vastuvõtmise korra alusel monokraatseteks ehk ainuisikulisteks ja kollegiaalseteks.
Kultuuriüksus on üldsuse huvidele keskenduv projekt, asutus või organisatsioon, kelle eesmärk on säilitada ja korrastada kultuuri ja kultuuripärandit (arhiivid, raamatukogud, arheoloogiline, ajaloolis-kunstiline, teaduslik, arhitektuuriline, mitteaineline etnograafiline ja antropoloogiline pärand) ning tagada sellele juurdepääs.

Kultuurilis - psühholoogilised juured Vastuolud Läänega Lääne püüded islamimaad ohjeldada Soov kätte maksta pika alanduse eest Moslemite suurenev osatähtsus Afganistani sõda 7. oktoober 2001 Iraagi sõda 23. märts 2003 Click to edit Master text styles Second level ● Third level ● Fourth level ● Fifth level Terrorism
Kulutustega – parimateks vahenditeks osutusid testid; • edutamiseks sobivate ohvitseride leidmiseks – töötajate hindamine; 60-70-ndad – süstemaatilise personalijuhtimise algus, konkurentsi kasv, a/ü võimu suurenemine, arenes tööseadusandlus, personalitöötaja muutus vahendajaks tööandja (TA) ja töötaja vahelistes
Kuld on kõige inertsem metall, milline seisab pingereas kõigist teistest metallidest kõige paremal pool, normaaltingimustes reageerib see enamiku hapetega ja ei moodusta oksiide, mistõttu arvati ka väärismetallide hulka erinevalt teistest tavalistest metallidest, millised on kergesti purunevad keskkonnamõjude toimel.

Kultus - ibooga ja ibogaiin •  Tabernanthe iboga kasvab Aafrikas, tarvitatud proseksuaalse vahendina kindlates paarisuhetes •  LSD-taoline toime, eriti mälujälgede taaselustamine, “reis” võib kesta kauem kui päeva •  Näib vähendavat sõltuvust mitmetest tuntud uimastitest •  Võib olla neurotoksiline
Kultuuri mõiste - kultuur hinnangulises tähenduses: kultuur kui vastand kultuuritusele, barbaarsusele - kultuur laiemas tähenduses: kultuur kui vastand loodusele, looduslikule; kultuur kui see mis on inimese tehtud - kultuur kitsamas tähenduses: kultuur kui vastand teistele ühiskonna komponentidele, kultuur kui üks ühiskonna osa
Kultuurtaimede mitmekesisus on suur: kasvatatakse maniokki, jamssi, maisi, banaane, maapähklit, puuvilla, kohvipuud, teepõõsast, Aasias ka riisi.

Kulukam on veekihi kasutuselevõtt aladel, kus veekiht asub sügaval vettpidavate setete või kivimite all – nagu kohati Lõuna–Eesti moreenkõrgustikel ja Põhja–Eesti rannikualadel. • Kvaternaari veekihid levivad erineva geneesiga soo–, tuule–, jõe–, mere–, jääjärve–, liustikujõe– ja liustikusetetes.
Kultuuride mitmekesisus on nähtus, millel on omad rikkused ja nende rikkuste uurimine võib osutuda väga kasulikuks – nii silmaringi avardamise kui ka tulusama käitumise ja tegutsemise mõttes. Erineva kultuuritaustaga inimesed kasutavad küll ühiseid põhimõisteid, kuid näevad neid erineva nurga alt ja teistsuguses perspektiivis.
Kultuuriteoorias on aktuaalsed küsimused sellest milline on indiviidi kui tegutseja roll (agency) kultuuris, kuivõrd indiviidi identiteet on kultuuriliselt konstrueeritud jms. Varane antropoloogia käsitas kultuuri kui nö superorgaanilist v indiviidideühest struktuuri, mis eksisteerib väljaspool selle individuaalseid kandjaid.

Kulla vahetusstandard - 1922. aastal toimus Genua konverents, mis soovitas ülemaailmselt kohaldada kulla vahetusstandardi, et tsentraliseerida ja koordineerida nõudlust kullale ja hoida ära tema ostujõu ulatuslik kõikumine, mis võiks tekkida, kui suur hulk riike üheaegselt ja konkureerivalt tahaksid täiendada oma kullavarusid.
Kultuuriveebi sisuelemendid on tavaliselt erinevate kriteeriumide alusel grupeeritud (näiteks teema, aeg, autor). Informatsioon peab olema hästi koostatud ning loogiliselt ja süsteemselt paigutatud, ent otstarbeka paigutuse määravad ära konkreetse kultuuriala tunnused ning lõppkasutaja teadmiste tase, saidi ülesehitus ja eesmärgid.
Kulupoliitika –  eelarve tasakaalustamine, seab eelistused, millele laekunud vahendeid jagada. Eelarve defitsiit­ olukord, kus eelarve kulud on suuremad kui tulud Lisaeelarve­ eelarve ülejäägi esinemisel koostatud eelarve, kus näidatakse, mille arvelt rohkem raha laekus ja milleks seda 

Kultuuritraditsioon on ohus. Baltisaksalte jaoks oli üllatav, kui kergesti talupojad usku vahetasid. Baltisakslased hindasid seda väga selgeks mõisnikkonna vastaseks liikumiseks. Vene keskvõim toetas seda, aga Vene seisukohas toodi välja veel see, et talupojad vaevlesid hingehädades, millele luterlus ei suuda lahendust leida.
Kultuurtaimede mitmekesisus on suur. EKVATORIAALNE VÖÖDE Väga niiske kliima ning peaaegu viljatud mullad on põlluharimiseks vähesobivad.
Kultuuri koostisosad - teadmised, hinnangud, väärtused & käitumismallid *pol.kultuuri eripärad-kuna pol. leidub kõigis valdkondades, siis see hõlmab mitmesuguseid teadmisi ja oskusi, mida läheb kodanikul ük-s vaja *pol.kultuuri mõjutab-võimuvahetus ja mida radikaalsem see on, seda suuremad muutused tabavad kult-i.

Kulude määramine - püsivkulud, muutuvkulud, tululävi, kasumisumma konkurentide kauba ja hinna analüüs hinnakujunduspoliitika määramine-kulukeskne meetod (hind=omahind+teatav juurdehindlus), tarbijakeskne meetod nt. Üks ja sama saiake poes 2kr, kohvikus 4 kr, konkurentsikeskne meetod, lõpliku hinna fikseerimine,
Kulakud ehk jõukamad talupojad, kes olid jalad alla saanud ning omasid palgatööjõudu ning masinaid hukati.
Kultuuriministeeriumi juurde on moodustatud valitsuskomisjon nimetusega autoriõiguse asjatundjate komisjon (edaspidi autoriõiguse komisjon). Vabariigi Valitsus nimetab komisjoni liikmed viieaastaseks perioodiks selle valdkonnaga tegelevate institutsioonide ja autorite organisatsioonide spetsialistide hulgast (AutÕS § 87).34

Kuluvat ajavahemikku nimetatakse käsutsükliks. Programmi täitmine ning protsessori ja mälu vaheline töö on korraldatud tsükliliselt, kusjuures töö tulemusi väljastatakse perioodiliselt (joonis 2.6). Programmi käsud on mälus järjestikku, nii nagu need on kirjutatud ka käsitsi koostatud programmilistile.
Kultuurikonfliktid on sotsiaalse diferentseerumise protsessi tagajärg, kuna diferentseerumise tagajärjeltekib lõputu arv sotsiaalseid gruppe, kes kõik määratlevad elusituatsioone ja interpreteerivad sotsiaalseid suhteid omamoodi ega tunne üldse või tunnevad valesti teiste gruppide sotsiaalseid väärtusi.
Kultuuriline lähenemine - inimesele on kaasa sündinud Sotsioloogilised paradigmad ainult kõige Thomas Kuhn "Teaduslike revolutsioonide struktuur" Kultuuriline lähenemine-inimesele on kaasa sündinud (1962) -Teadus koosneb omavahel võistlevatest ainult kõige üldisemad bioloogilised omadused, kõik paradigmadest.

Kuldsõrmus – 2000 kg Prügi mõju loomadele ●Klaasikillud on loomale sama ohtlikud kui paljasjalgsele inimesele. Loomal ei ole võimalik pöörduda arsti poole, kui klaasikild või lõhutud pudeli põhi on käpa katki lõiganud. Peened nõelasarnased klaasikillud võivad lausa käpa sisse tungida.
Kulminatsioon – Huhuu käitumise mõju Popile, Popi ähmane piir tõelise ja une vahel; pööre – Huhuu toob Popile süüa, üksteisega leppimine; lõpp-pinge – leitud kast, mis oli igast servast kinni joodetud, milles oli arvatavasti lõhkeaine; lahendus – kasti plahvatus, maja pooleks vajumine.
Kuluarvestus on majandustegevuse kõigi kulude ja üksikute toodete (teenuste, tööde) tootmise, juhtimise ja müügi kulude kogumise, töötlemise, kontrolli ja analüüsi protsess, mis hõlmab ka kulueelarvete (plaanide) koostamist. Kuluarvestuse protsess algab kuluarvestuse eesmärgi püstitamisega.

Kuldreegel - "Armasta oma ligimest nagu iseennast"/ Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks - üks küsimus tuleb ilmselt kindlasti: "Mis on kuldreegel" Kristlik elu - ristimine (mis on, mida tähendab), konfirmatsioon/leer, leerikool, abielu, surm, mungad, nunnad, jumalateenistus
Kultuuriministeeriumi juurde on moodustatud valitsuskomisjon nimetusega autoriõiguse asjatundjate komisjon (edaspidi autoriõiguse komisjon). Komisjoni üheks ülesandeks on lahendada vaidlevate poolte taotluse alusel autoriõigusega ja autoriõigustega kaasnevate õigustega seotud vaidlusi poolte lepitamise teel.
Kultuurtaimedele on kasvuks kõige paremad kergema ja keskmise lõimisega saviliiv või liivsavi mullad.

Kullajanu – Euroopas oli puudus väärismetallidest, idamaid kujutati ette aga väga rikastena  Euroopa linnade tõusev kodanlus tundis vajadust uute turvalisemate mereteede järele  Müüdid pururikastest riikidest, mida mindi otsima  Ristiusu levitamine ja vajadus võidelda islamiga
Kultuurilis - spetsiifilised) , on universaalsed (ka põlisrahvaste seas). Kõik sotsiaalsed nähtused on individuaalsed. Indiviidi motivatsioon  majandust käimapanev jõud, eesmärk on alati maksimaalselt kasu saada, lähtuvalt sellest teeb otsuseid, mis on institutsioonide poolt korrastatud.
Kultuurtaimed on siis lõdvad (nõrk turgor) ja vastupanuvõime mehaanilistele vigastustele suurem.

Kultuuri järjepidevus – kultuurides säilimise tulemus, kultuuri alguseks peetakse keelt ja religiooni.
Kultuurilised eeldused - ühtlustus eesti kirjakeel, rahvusliku haritlaskonna kujunemine( Tartu, Peterburi, Helsinki- seal saadi kõrgharidus), rahvusliku eneseteadvuse kujunemine ( suurüritused aitasid kaasa) 2. Majanduslikud eeldused- eestlased said omada kinnisvara( oma maja, korterid ja majad linnas.
Kulgemiseks on vajalik meeskonnaliikmete vaheline usaldus, seda on aga raske saavutada kui meeskonda kuuluvad erinevat tüüpi inimesed, seetõttu tuleks meeskonnas koheselt määratleda rollid ning nendest ka kinni pidada, et tulemus oleks kõigile liikmetele võimalikult palju meelt mööda.

Kultuuri valdkonnas on iseloomulik erinevate maailma maade äri- ja tarbekultuuride lähendamine, suhtluses lai inglise keele kasutamine, info saamiseks Interneti kasutamise suurenemine, Ameerika filmide, teleülekannete ning programmide levik tile kogu maailma, aga samuti rahvusvahelise turismi kasv.
Kuluarvutlus – Kulude mõõtmine (cost measurement) on kulude rahalise ja/või mitterahalise väärtuse kindlakstegemine. Kulude hindamine (cost estimation) on kulutuste ja kulude kindlakstegemise protsess, eesmärgiga defineerida kuluobjektid ning täpsustada kulukäiturite vahelised seosed.
Kululiik – ehituskulude element selle tekke iseloomu järgi (tööjõud, materjalid jne.)

Kuldmarka – kohustus) , kiire inflatsiooni (paberraha väärtuste langemise ) või tooraineallikate kadumisega (Saksamaa kaotab tööstuspiirkonna Elsass-Lotring). 1929 . aastal alanud pikajaline sügav majanduskriis röövis paljudelt inimestelt usu paremasse homsesse ja demokraatiasse.
Kultuuri funktsioon on ju ka selles, et me oma igapäevase tegevusega ka harime ning me kasutame selleks fakte (nt muuseumid, rahvaluule arhiiv, arheoloogilised teadmised jne). Samal ajal me ei analüüsi neid fakte (teadmisi), me oleme lapsepõlvest peale midagi teadnud ning võtame seda kui fakti.
Kulumis tolerants on antud iga autotootja poolt etteantud juhistes. Peale väntvõlli lihvimist tuleb kasutada remontsaalesid vastavalt sellele millisesse remontmõõtu väntvõll andis lihvida . peale väntvõlli remonti tuleb kõik väntvõlli kanalid hoolikalt pesta ja läbi puhuda surveõhuga.

Kulutusrand - iseloomulik õgvenemine ehk rannajoone sirgemaks muutumine (tingitud suuremast kulutusest poolsaarte otstes). 35. Rannavall- rannajoonega paralleelsed, sellest kõrgemal paiknevad mõne meetri kõrgused, kuni paarisaja meetri pikkused kruusast või liivast vallid või seljakud.
Kultuuril on selliseid jooni, mis on omased kõikidele kultuuririikidele:*kujuneb pika ajaloolise arengu jooksul, *on omane suurele sotsiaalsele grupile, mitte üksikutele idiviididele, *on jäik poliitiliste muudatuste suhtes, *suudab püsima jääda vaid pideva taastootmise korral.
Kultuurielu tõus - seltside teke laulupidude algus • Näitekirjanduse algus • Koolikirjanduse täiustamine • Liikumine Eesti Aleksandrikooli asutamiseks • Eesti talurahva vabastaja Aleksander II (1855–1881) auks Eesti Aleksandrikool • 1862 ilmub “Kalevipoja” rahvaväljaanne

Kultuurimustrid on olnud oluliseks mõisteks eri kultuuride võrdlemisel, kultuurilise diversiteedi uurimisel (igal kultuuril oma mustrid, ehkki on ka ühiseid mustreid). Kaasaegse psühholoogia ja sotsioloogia vaste kultuurimustritele on kollektiivsed või sotsiaalsed representatsioonid.
Kulud kokku - 99,29 -97,38 -96,95 -101,67 -94,93 -92,00 -93,68 -94,78 -91,57 -91,67 -93,86 -83,60 -94,87 Muud ärikulud -2,48 -1,79 -1,62 -1,55 -1,26 -1,05 -1,05 -1,22 -1,06 -0,66 -0,88 -1,72 -1,26 Ärikasum (- kahjum) 0,44 2,41 2,95 -1,37 5,82 8,88 7,73 5,89 9,87 9,77 9,02 18,84 8,92
Kuldkollane on park, kuldkoldseid puistab lehti tuul, kuldseid liblikaid me pääle.

Kuludele on ühe ühiku kohta vastavalt 40 EUR, 8 EUR ja 12 EUR. Ettevõtte juht sai järgmise aruande: Tegelikud kulud Eelarve Erinevus eelarvest Otsematerjal 364 000 EUR 400 000 EUR 36 000 EUR Tööliste tööjõukulu 78 000 80 000 2 000 Kohaletoimetamine 110 000 120 000 10 000
Kultuuridimensioonide abil on võimalik seletada ning prognoosida sarnasusi ning erinevusi kultuuridevahelises suhtlemises (Gudykunst 1996, 21). Tuntuim distantsiuurija on Edward T. Hall, kelle 1960ndate aastate distantsiuurimused (The Hidden Dimension, 1966) on aluseks tänapäevagi teadlastele.
Kulgliikumiseks nimetatakse liikumist, mille korral kõik keha punktid liiguvad ühesüguselt. Punktmassiks nimetatakse keha, mille mõõtmeid võib lihtsuse mõttes jätta arvestamata. Tausüsteem on kella ja kordinaatsüsteemiga varustatud keha, mille suhtes liikumist vaadeldakse.

Kultuurtaimed on järjekindlalt aias, põllul ja istandikes kasvatatavad taimed.
Kulutusi arbitree - rimiseks ilma kindluseta, et see töömahtude loend (liigendatud), kasutus- ja tulu toob, hoolduskirjad, kohustus järelevalve osas, vastutus - toovotja riskib ilmastikuga, streikidega jne ehitusmaksumuse eest, kiirendatud teadmata, kas talle selle eest tasutakse.
Kultuurinorm – enamuse norm Normtiivne norm - ideaal Statistiline norm – äärmuste probleem Kliiniline norm – Ebanormaalne on ennustamatu, norme rikkuv, kultuurile sobimatu, harvaesinev, endale/teistele kannatusi põhjustav, häiriv ja ebafunktisonaalne Psühhopatoloogia

Kulumis - ja sööbimisvastased omadused 2. viskoossuse sõltuvus temperatuurist 3. termiline ja oksüdatsioonikindlus 4. stabiilsus säilitamisel 5. võime kaitsta korrosiooni eest 6. võime moodustada veega emulsiooni ja vahutavus 7. mõju plastist ja kummist detailidele
Kulumis - ja sööbimisvastased manused peavad vähendama metalliosakeste väljarebimist hõõrdepindadest. Kulumisvastased manused soodustavad eeskätt õli adsorbtsiooni metalli pinnale ning takistavad metallide vahetut kokkupuudet ja vähendavad sellega hõõrdetegurit.
Kulak - jõukas talupoeg, kasutas palgatööjõudu või põllumasinaid • Kollektiviseerimine- ühismajandite loomine- kolhooside rajamine • Küüditamine- inimeste kodust eemale saatmine • MTJ-masintraktorjaamad • Juunikommunistid- 1940.a juunipöörde teostajad

Kultus ruumid - troonisaal(1 kultusruume) - jumalannat kehastav prestrinna viis riituaale läbi. Elukad - härg - Miinose härg - rajas laburindi (laborinthose), kus härg oli keskel ja keegi tuli ja tappis härja seal ära. Härjaga seotus ka kaksikkirves - võimu või tapmise
Kultuurilised tegurid – moes on olla peenika, sotsiaalne surve, kõik tahavad olla peenikesed, näljutamine. Toitumisprobleemid: • Bulimia nervosa • Anorexia nervosa • Liigsöömine • Häiritud kehataju • Kontrollivajadus Põhjused: psüühhiline või füüsiline häire.
Kultuurirevolutsioon – Hiinas Mao ajal teisitimõtlejate ja haritute tagakiusamine Rahvasteliidu mandaatsüsteem - alade ümberjagamiseks mõeldud süsteem, mille kohaselt said mõned riigid volituse hallata teatud maa-alasid seni, kuni sealsed rahvad on valmis oma riiki asutama

Kultuurrelativism - Kultuurid on nii erinevad, et võrdlus pole võimalik „The Limitation of Comparative Method of Anthropology“ (1896) – kritiseerib võrdlust ja seega ka evolutsionismi Kultuurides peituvaid sarnasusi on võimatu alati põhjendada inimloomuse ühtsusega.
Kulupõhine on enimlevinum, millele pannakse oma kasumi protsent juurde.
Kuludeks on terroristliku võrgustikuga seotud heategevusorganisatsioonide toetamine, massimeedia kasutamise ning ülalhoidmisega seotud kulud jms. Näiteks on terroristlikud ühendused prakstikas toetanud ning ka omanud televisioonikanaleid, et oma sõnumit levitada.

Kultusekivid - 4 Anija mõis 18-19.saj Anija mõisa karjakastell 18-19.saj Anija mõisa peahoone 18-19.saj Anija mõisa kuivati 18-19.saj Anija mõisa ait 18-19.saj Anija mõisa aednikumaja 18-19.saj Anija mõisa park 18-19.saj.Anija mõisa pargi piirdemüür, 18-19.saj.
Kultuseks looduse - ja loomulikkuseihalus, igatseti pageda ühiskondlikust lärmist loodusesse, mineviku idealiseerimine, lihtsad inimesed ja rahvas tervikuna hoiavad endas looduse puhtust, romantikuid lummas võõraste maade eksootilisus (Vahemeremaad), lüürika esiplaanil,
Kultuuritööstuse toodang on sama standardiseeritud kui tehase tootmisliini toodang.

Kulmu - , nina-, keele- ja hambakaunistusi • vormiriietust ei tohi kanda ilma ette nähtud eraldusmärkideta ega koos tsiviilriietega [3] Antud peatükist ning alapeatükkidest järeldatuna võin öelda, et ajateenistus ei erine suuresti meestel ning naistel.
Kuludele orienteeritud ehk kulupõhine hinnakujundus (ka kulukeskne hinnakujundus) 1) Baashinna meetod (floor pricing) 2) Juurdehindlusmeetod (cost-plus pricing) NB! Ei ole sama, mis see kulupõhine hinnakujundusmeetod, mida käsitlesime seoses hinnakujundusega piirkulu alusel.
Kulumise mudel on kasutatav ka tänapäeval ja mis väljendub valemiga (3.6). Selle järgi on materjali kulumine V võrdeline dimensioonita kordajaga k, läbitud tee pikkusesega s ja rakendava jõuga Fn ning pöördvõrdeline hõõrdepaari pehmema materjali kõvadusega

Kuldlõige on maalikunstis ning arhitektuuris juba läbi aegade väga levinud kompositsioonivõte. Matemaatiliselt tähendab kuldlõige lõigu jaotamist kaheks osaks nii, et suurem osa oleks kogu lõigu ja selle väiksema osa keskmine võrdeline (a + b): a = a : b
Kulumiskindlus - kivimid mis sisaldavad palju kvartsi ja päevakivi.
Kultuurierinevusi on ainult mõistete mahus, mitte nende tekkimise ja kasutamise seadustes  Pärismaalane mõtleb samuti kui tsiviliseeritud inimene-aga vähem ja halvemini sest ta teab meist vähem 2. L.Levy-Bruhl (1857-1939)- ja eelloogilise mõtlemise hüpotees.

Kuld on inimkonna ammune tuttav, mis ei ole olnud mitte kunagi meie sõbraks, ning mis on toonud palju õnnetust ja häda, kuid on sellest hoolimata saanud suure kuulsuse ja külgetõmbava jõu. Inimesed on teinud ränkrasket tööd kulla leidmise nimel.
Kultuurisünd on tihedalt seotud kloostrikorraldusega, millele pani 6. saj. algul idapoolsete eeskujude järgi aluse Püha Benedictus (ca 480-543). Ta asutas benediktlaste ordu ning koostas kloostrireeglid – said eeskujuks hilisematele lääne kiriku ordudele.
Kuluuriline pööre - 1990. aastate alguses avastasid geograafid enda jaoks, et kultuur pole iiksnes ettearvamatute ja soitumatute uhjskonda mojutavate joudude kogum, vaid viis, kuidas injmgrupid mingites sotsiaalsetes, majanduslikes ja poliitilistes oludes kÄituvad.

Kultuuri koostisosadeks on lood, mida suuliselt levitatakse; kangelased, kelle tegudest räägitakse ja keda inetletakse; rituaalid, millega tähistatakse tähtpäevi ja kordaminekuid, ning sümbolid (Schermerhorn, 1996).  Süvakultuur on vaadeldava kultuuri aluseks.
Kultuuromavalitsuse asutused – esindusorganina kultuurinõukogu ja täidesaatva instantsina kultuurivalitsus. Kultuuromavalitsustel oli õigus asutada, ülal pidada, juhtida ja kontrollida emakeelseid koole ja teisi kultuuriasutusi (teatrid, raamatukogud, kirjastused jm).
Kuld on väärismetall nimega aurum, lühendatult Au. Kulla järjekorranumber on 79 ning selle aatommass on 197. Kuld on kollase tooniga, pehme ja raske metall (tihedusega 19 300 kg/m3). Sulab temperatuuril (1064.18 °C). Kuld on ka hea elektrijuht.

Kulmkapi - elektritarvet http://www.bioneer.ee/eluviis/tarbimine/aid-858/TARBIMISE-AJALOOST%3A- K%C3%BClmkapp http://epl.delfi.ee/news/melu/kulmkapi-ajaloost?id=50979093 http://www.bioneer.ee/eluviis/tarbimine/aid-1830/Kuidas-puhastada-k %C3%BClmikut-
Kuldking on Eestis põhiliselt puisniitude ja metsade (loo-, laane- ja salumetsade) asukas, kasvades poolvarjulistes paraja niiskusega paikades, kus põõsad ja suured rohttaimed liialt ei varjuta. Nagu liigne vari, ei sobi talle ka päris lage niit.
Kultuurisektoris on mitmeid näiteid sellest, kuidas üks üksus pakub nii koolitust ja (näiteks materjalide lagunemise alast) uurimistegevust puudutavaid teenuseid, töötab välja säilitusmeetodeid kui ka nõustab laiemalt teaduslik-tehnilistel teemadel.

Kultuuritööstus - masside manipulatsioon väljast poolt.
Kullastunud lahus – lahus, mis sisaldab antud temperatuuril ja rohul maksimaalse koguse lahustunud ainet (tasakaal) • ulekullastunud lahus – aeglasel jahutamisel saadud ebapusiv susteem, mis sisaldab lahustunud ainet ule lahustuvusega maaratud koguse.
Kultuuripärand on kultuuri üks avaldusmisvorme, mille all mõistetakse rahva eelnevate põlvkondade poolt loodud ja minevikku tänapäevaga ühendavate vaimsete ja aineliste väärtuste kogu, mille pärandi põhiline tundemärk on seotus inimtegevusega.

Kultuurtaimed on sageli väikese konkurentsivõimega.
Kultismi peaesindajaid on poeet Luis de Góngora (1561 – 1627). Tema peateos on poeem „Soledades“ („Üksildused“). Tema kujundid on ülimalt keerulised ja raskesti tõlgendatavad, tegu võib olla kõige keerukama loominguga maailmakirjanduses üldse.
Kultuurilisi tegevusi – keelt, kunsti, jne. Selle kõrval on saksa filosoofias aga oluline ka materialistlik traditsioon, mis näeb kultuuri eeskätt kui osa teatavast sotsiaalsest korrast, intellektuaalset tegevust kui sotsiaalse tegevuse poolt kujundatut.

Kultuuritööstus on üldisem mõiste kui massikultuur.
Kululiikide arvestus – mille käigus peab selguma, millised kulud, võttes arvesse nende kujunemise ja käitumise erinevaid aspekte, esinevad majandusüksuses, kusjuures olulised otsused tuleb vastu võtta kulude registreerimise ja hindamise korraldamisel.
Kuld on I perioodi element, mille järjenumber on 79 ja aatommass on 196,9665. Normaaltingimustel on ta võrdlemisi pehme helekollane läikiv metall, mille tihedus on 19,32 g/cm3 ja kõvadus 2,5-3. Lõhenevus ja magnetilisus kullal puuduvad.

Kulminatsioon on tevakeha läbiminek taevameridiaanist 3.Päikeseööpäeva pikkus kõigub, sest Maa orbiit ei ole ringjooneline ja Päike ei liigu möööda ekvaattorit. 4.Maailmaajaks nimetatakse algmeridiaani (Greenwichi) keskööst loetavat aega.
Kul - Oba kurgaanist leitud vaas Krimmist Kul-Oba kurgaanist on leitud paljude muude esemete hulgas kulla ja hõbeda sulamist vaas, mille reljeefid kujutavad sküütide elu. Kujutised on realistlikud ja ilmselt mõjustatud kreeka kunstist.
Kuld on väärismetall. Normaaltingimustel on ta võrdlemisi pehme kollane metall, mille tihedus on 19,7 g/cm³. Kulla sulamistemperatuur on 1064°C. • Kirp (lk 477) - Kirp kuulub tõeliste parasiitide hulka, elades oma "peremehe" verest.

Kullisaekraan on risti pohiekraaniga (risti esiekraanlga)? * 1) z-kordinaatlolguga (p6hikvoodiga) * ." v-ltnnr/'UnJIIJlltlnlnllnJII .. - - (_Iltvnn/'tln",' - . . 60. Valida lIaaekraan nil, et antud horisontaal (frontaal) projekteeruks seal punktlks.
Kulunud naoh - kogus. Tasakaalusegu tiitrimise alusel määratakse tasakaalusegus olev etaanhappe kogus (moolide arv). Arvestades lähtelahusesse viidud etaanhappe hulka leitakse reaktsiooni käigus tekkinud või ära reageerinud etaanhappe kogus.
Kuld on oma kõrgeima punkti saavutanud tavaliselt perioodil September-Detsember. Välja arvatud aastatel 2006 ja 2008. Peamiseks põhjuseks on toodud pulmad Indias, Hiinas ja muudes Ida-Aasia riikides, kus peamiseks kingituseks oli kuld.

Kulminatsiooni haripunkt on võimalikult näiteks siis kui Pohja- Noora mägede vahel maanteel mõistab Ekke lõpuks, et need teed on hüpnotiseerivad ja alati pettust tekkitavad, sest veel ei ole tal olnud õnne ja rõõmu erinevate etappide tagajärgedena.
Kultuuriline hegemoonia on võimuta inimese veenmine selles, et tema vajadused rahuldatakse. Sildistamise teooria väidab, et häkbelisus ei ole indiviidi käitumisega loodud personaalne kvaliteet, vaid pigem loodav grupi määratlustega ja reageeringutega.
Kultuurisõltelisus – iga kultuur genereerib oma mehhanismid maailma mõtestamiseks ja struktureerimiseks, mis ei ole omavahel tingimata ühilduvad kultuuriuniversalism – kõiki kultuure võib uurida samade meetoditega ja neis kehtivad samad reeglid

Kulude juhtimine tähendab eelkõige kulusid põhjustavate tegevuste ja toimingute ja nende teostamiseks vajalike ressursside kasutamise eesmärgistatud ja põhjendatud juhtimist. Juhtides oskuslikult ressursside kasutamist juhime tegelikult kulusid.
Kuldil on põisiknäärmed kompaktsed, kobarja ehitusega, mille pikkus on pullil 7-12 cm ja kuldil kuni 15 cm. Põisiknäärme juha liitub täkul ja mäletsejalistel enne kusitisse avanemist samapoolse seemnejuhaga, moodustades purskejuha.
Kultuurideta kesa - taliteravilja külviaastal teisi kultuure ei kasvatata (ei ole maj. otstarbekas) 2) kasutatud e. kultuuridega kesa - teravilja külviaastal kasvatatakse mõnda varakult koristatavat kultuuri (põldhein,lutsern, var kartul,segatis)

Kultuuriregioon - regioon: sarnaste tunnustega ala. Kultuuriregioon: sarnaste tunnustega ala, mis põhineb inimtegevusel. Kultuuriregiooni saab jaotada kolmeks: 1) vormiline- ala, kus mingi kultuuriline jälg on ühtne ehk kultuuriline homogeensus.
Kultuurides on olnud nõidusele spetsialiseerunud isikud , kes olid nt. nõiad , šamaanid , manatargad jm , kellel on nõiduseks usutud olevat erilised võimed . Nõiad võisid tegeleda nt. ennustmisega , ravimisega ja ennete tõlgendamisega.

Kultuuritööstus - on üldmõiste adorno jaoks.
Kulutõhusus – Hinnangu protsess ja selle tulemused tagavad tegevuse/projekti keskkonna kahju maksumuse ühiskonnale; Protsess viiakse läbi efektiivselt vastavalt KMH eesmärkidele, piiravaks kättesaadav info, aeg, ressursid ja metoodika
Kuldne retriiver on suurepärane perekoer.

Kuldre 9 - klassilises koolis 1984-1989 ja Antsla Keskkoolis 1989-1992. • Viibis sõjaväeteenistuses 1993-1994. • Töötanud 1994. aastal Kuldre koolis ingliskeele õpetajana, ja Kuldres postiljonina ja Urvastes politseiülemana.
Kultuuritüpiloogia –  kultuuriteooria, mis võimaldab analüüsida kultuuride erinevusi, sõltuvalt  informatsiooni talletamise, alal hoidmise ja esitamise spetsiifikast. Niisiis, suulise ja kirjaliku  kultuuri eristamine:
Kuluarvestus on alati kõikides ettevõtetes reaalselt olemas, mis on oluline juhtimisotsuste vastuvõtmiseks vajalik. Tihti töötatakse ettevõtetes välja ka terveid kuluarvestuse süsteeme, mis peavad olema paindlikud ja kohandatavad.

Kultused - riietatud Artemis, üles poodud ehk puuotsa riputatud Artemis (mingid lapsed poosid Artemise kuju üles, nad loobiti kividega surnuks ja Artemis pahandas, kästes end niipidi austatada nüüd). Seotud ka noorte surmadega.
Kultuuriruum ehk üldise mälu ruum.
Kuld on keemiline element, mille sümbol on Au ( ladina keeles: aurum). Järjenumber on 79. Kuld on väärismetall, mis on suure tiheduse (19,7 g/cm³), läikiv, pehme ning kõige paremini vormitav ja kõige plastilisem metall.

Kultuurilooming 1944 - 1953 Võimudega Läksid esialgu kaasa järgnevad kirjanikud ja luuletajad: Juhan Smuul (”Poeem Stalinile”), August Jakobson (”Elu tsitadellis”), Hans Lebrecht (”Valgus Koordis”), Mart Raud, Johannes Semper.
Kuluarvestus on majandustegevuse kõigi kulude ja üksikute toodete (teenuste tööde) tootmise, juhtimise ja müügi kulude kogumise, töötlemise, kontrollija analüüsi protsess, mis hõlmab ka kulueelarvete (plaanide) koostamist.
Kultuuriomavalitsus - saksa, vene, rootsi ja juudi vähemusrahvusest isikud ja nendest vähemusrahvustest isikud, kelle arv on üle 3000. Taotlemise aluseks on rahvusnimekiri, mille koostavad rahvuslikud kultuuriühingud või nende liidud.

Kuldne - - - - 5 - Must 0 0 0 10 - 250 Pruun 1 1 1 10 1 100 Punane 2 2 2 10 2 50 Oranz 3 3 3 10 - 15 Kollane 4 4 4 10 - 25 Roheline 5 5 5 10 0,5 20 Sinine 6 6 6 10 - 10 Lilla 7 7 7 10 - 5 Hall 8 8 8 10 - 1 Valge 9 9 9 10 - -
Kull on teisel pool saali otsas seljaga mängijate poole, kes küsivad “Kui vanad on pojad?” . Püüdja vastab nt. Pojad on 4 aastased . Siis teevad need mängijad, kelle roll oli poeg mängijad neli sammu kulli poole.
Kultuurautonoomia – rahvusvähemuste õigus omakeelsele kultuuri ja hariduselule riigi toetusel ( rootslased, venelased, sakslased ). Kehtestati 1925.aastal. Kultuurautonoomia aitas vältida rahvuskonflikte ja tugevdas Eesti mainet.

Kulutuspinnavormid - setete ärakanne raskusjõu, tuule, vee, jää poolt- liustikuorg, jõeorg, rannaastang kuhjelised pinnavormid-setete kuhjumine raskusjõu, tuule, vee, jää poolt -liivarand, delta, orulamm, oos, otsamoreen, luide
Kultuuriline identiteet - probleemide allikas: ajad muutuvad/kultuurid muutuvad, valikuid on palju, valikuküsimus. 24. Milline oli peamine tarbimisega seotud teema Margit Kelleri arvates post-sotsialistlikus Eestis ning kuidas see muutus?
Kulumultiplikaator on maksumultiplikaatorist suurem, sest maksude muutmine põhjustab kasutatava tulu (Yd) proportsionaalset muutust, kuid ainult teatav osa tulu muutusest mõjutab tarbimiskulutusi, teine osa mõjutab aga säästmist.

Kulminatsioon – kas peategelasel õnnestub mees naistevahetusel ära petta?. • Puänt – mees ei saanudki naistevahetusest aru ja pidi leppima selle tulemusega, et ta lapsed Gilettaga sai. Nad elasid õnnelikult elulõpuni.
Kultuurikommunikatsioonis on sõnumi (liiga) täpne edastamine ohtlik: eeldus, et kommunikatsioon on edukas vaid juhul, kui vastuvõtja rekonstrueerib täpselt saatja sõnumi, annab saatja tähendusele privileegi vastuvõtja tähenduse ees.
Kultuurilised erinevused – erinevatel kultuuridel on privaatsuse vajadus erinev (näiteks kas igal pereliikmel on oma tuba või elatakse kõik koos ühes suuremas ruumis). Taustatingimused. Siia kuuluvad kõik asjad, mis ei ole fookuses.

Kultuuri valdkondadeks on näiteks traditsioonid, oskused, uskumused, teadmised jne. Kes ja kuidas säilitab kultuuri agraar-, industriaal-, ja postidustriaalses ühiskonnas? Agraarühiskonnas säilitab kultuuri usk, kohalikud inimesed.
Kultuuripärandit on võimalik kasutada nii mimekesisuse ja tolerantsi kui ka etniliste konflikide ning vägivalla põhjendamisel ja õhutamisel. Kultuuriväärtuste säilitamine on muutunud säästva arengu oluliseks komponendiks.
Kulum - 98,000 - 7 Lühiajaline pangalaen - 170,000 8 Võlad tarnijatele - 34,600 9 Palgavõlg - 48,000 10 Aruandeaasta kasum (kahjum) - 140,000 11 Amortisatsioonikulu - - 12 Materjalikulu - - 13 Palgakulu - - 14 Sots.

Kulukandjad – näited – nn kulukohad: vastutuspõhise kuluarvestuse puhul vastutuskeskused (tulemusüksused), ettevõtte poolt osutatavad teenused/müüdavad tooted, projektid, põhivaraühikud, eelnevad kombineerituna.
Kulutuste kasv on suur. Me peaksime praegu mõtlema säästude kogumisele, vähem kulutama, et kehvemad ajad valutumalt üle elada. Kui aga inimene kulutab vähem, siis peab olema ka tootmist vähem, sest pole kellelegi toota.
Kullastandardid - raha seotud kullaga -raha tohtis trpkkida piiramatult -raha sai pankades kullaks vahetada(riigipangad) -18-19 sajandil ameerikas VÄÄRTPABERID Panga või fondi ametlikus korras ja vormis väljaantud dokument

Kultuuril on oma algsed põhitõed ja tõekspidamised, rahvustoidud, keel ja kombed, mida saavad ülemaailmselt üle võtta kõik huvitatud olevad riigid, jäävad selle algsed juured ikkagi sinna, kust need pärit olid.
Kultuuriline kapital – kõnelemis- ja mõtlemisstiil, teadmised muusikast, kunstist ja kirjandusest, mis võimaldavad isikul tunda end mugavalt haridusstruktuurides ja mõista maailma, nagu selle on määratlenud valitsev strata.
Kultuuriaines on üksuse säilitatav, kaitstav, hallatav ja kasutatav kultuuri- ja teaduspärandi kogum, mis on esitatud selle kujunemise ajaloolist konteksti arvestades ning koondatud homogeensetesse kogudesse või mujale.

Kultuuriliste väärtushinnangutega on vanemad. Peamiselt kirjutas H.Pajusaar kuidas tuleks täpsemalt endid ette valmistada võõrastesse kultuuridesse sisenedes, mida tuleks endile selgeks teha ja millele tuleks täpselt tähelepanu pöörata.
Kuluarvestus - ja analüüs ettevõttes saavad võimalikuks ainult siis kui toimingute ja tegevuste kulude juhtimise seisukohalt huvipakkuvaid parameetreid ja suurusi pidevalt jälgitakse, registreeritakse ja mõõdetakse.
Kulukäitur - kulude muutuse põhjus Kul muutum mõne kulukäituri muutumisel:*muutuvk*püsik*sega Kulud kuluobj kirj alusel:*otsek-tootmisev-s mat maks, pühitööl palk+sm, *kaudk-puudub seos obj, ühisk, tootmisr rent.

Kuld on väärismetall. Normaaltingimustel on ta võrdlemisi pehme kollane metall, mille tihedus on 19,7 g/cm³. Kuld on plastiline, seega kergesti töödeldav ja võimaldab sepistada väga erineva kujuga esemeid.
Kultusobjektiks muutnud – välja on pakutud mitmesuguseid lahendusi segajast vabanemiseks. Turule on tulnud juhtmeta raadiosagedusel töötavad hiired, mille vastuvõtjad ühendatakse arvutiga jada- või PS/2-pordi või USB kaudu.
Kultuurautonoomia – kuna rahvusvähemuse lojaalsust Eesti riigile peeti üleliiduliseks, püüdsid riigijuhid Eesti kultuuri edendamise kõrval igati toetada ka nende kultuuri Baaside ajajärk, nõukogude okupatsiooni algus

Kuluarvestus – Kuluarvestus on osa juhtimisarvestusest, mis tegeleb ettevõtte ja selle struktuuriüksuste tootmis- ja tegevuskulude kogumise, töötlemise, kontrolli ja analüüsiga, samuti tootekulu kalkuleerimisega.
Kulukäitur on iga mõjur, sündmus, tegur või koefitsent, mis põhjustab muutusi kulukandjas, tegevustes, ressurssides ning nende kasutamises, kuludes/tuludes, mille alusel jagatakse tootmise üldkulud kulukandjatele.
Kultuuri täiendamine - Kasvamishakkamisele järgnev tähtsaim töö ennem valgustusraiet, soodustab kasvamaminekut Kulu kõrvaldamine- Sügisel; vähendada närimiskahjustusi Põõsa ja ebasobivate puude kõrvaldamine- Kevadel.

Kultuurilistest tavadeks on ajaloos meeste ümberlõikamine, tugevad sugulussidemed, levinud arusaam võimu maagiast, täheteadus, astroloogia ja traditsiooniline jaotus sotsiaalsete klasside vahel- aadlikud, lihtrahvast, ja orjad.
Kulgemine - Kui keha kõik punktid liiguvad ühesuguseid jooni mööda ja ühesuguste kiirustega. Kui kulgemisel läbitakse ajaühiku jooksul mingi pikkus, siis pöörlemisel läbitakse ajaühiku jooksul mingi nurk.
Kultuuri defineerimisega on selles loengus tegeletud kogu aeg, mistõttu ma ei lisa siin ühtegi definitsiooni, vaid järgides Kluckhohni ja Kroeberit üldistan: • Kultuur on elulaad, mis tugineb ühiste tähenduste süsteemile.

Kulumisliike on käsitletud loengukonspektis: I.Kleis „Triboloogia lühikursuses“ 1996. Siinkohal on toodud ainult lühike informatsioon nende kulumisliikide kohta, mida käsitletakse käesolevas loengukonspektis.
Kultuurliigid on enamasti lopsakamad ning annavad rohkem lehesaaki kui metsikud liigid. Sellest tuleneb erinevus maitserohelise kasutamiseks: kultuurtaimi kasutatakse tavaliselt värskelt, looduslikke aga kuivatatult.
Kulukohtade arvestus - majandusarvestuse liik, mis näitab - kus kulud tekivad ja kes nende eest vastutavad kululiikide arvestus - majandusarvestuse liik, mis näitab, missugused kulud (liikide lõikes) on ettevõttes tehtud

Kult alus on armastus, süütunne arengu tähts küs (seab keelud). Seega väh seksuaalsus, alternatiivid: *kunst- kunstnik ei suuda lep nõudlusest loobuda tungi rahuld-st, ta paneb kõik kunsti, jääb terveks.
Kultuuriminister - Rein Lang Riigi kultuuri-, kehakultuuri-, spordi- ning muinsuskaitsetöö korraldamine ja kunstide edendamine, osalemine riigi meediatöö kavandamises ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine
Kultus – tegu oli Horose ja Apise hübriidina kujundatudud kreekapärase tervendava viljakusjumalaga, kes antiikautorite teatel mõeldi välja Egiptuse esimese hellenistliku kuninga Ptolemaiose korraldusel.

Kululiikide arvestus – peab selgitama, millised kulud, võttes arvesse nende kujunemise ja käitumise erinevaid aspekte, esinevad organisatsioonis Näide: analüütilised kontod ettevõtte raamatupidamise kontoplaanis.
Kulutusnõod on suhteliselt suurte mõõtmetega suletud negatiivsed pinnavormid, mida jää liikumisel süvendas ja silus. Kulutusvagumused on avatud negatiivsed pinnavormid, mis on nõgudest pikemad ja kitsamad.
Kuld on keemiliselt passiivne, ta reageerib ainult väga väheste ainete segudega (nt. kuningveega, mis on lämmastik- ja kloriidhappe segu). Kulla tähiseks on Au, mis tuleb ladinakeelest sõnast aurum.

Kultuuriline globaliseerumine on nn maailmakultuuri teke ja lokaalsete kultuurinähtuste ilmumine globaalsele tasandile (hiina köök, telenovelad jms). On olemas väikeste kultuuride kadumisoht  Sotsiaalne globaliseerumine.
Kultuurilooliselt tähendab lõppu. Siin oli jõutud äärmise pingeni jumalikkuse maises kujutamises. Selle kujutise müstiline sisu oli lähedal piltidest haihtumisele, jättes maha üksnes lõbu kirevast vormist.
Kultuurides on hinnatud aeglaselt kasvava, kõva, kuid painduva, peene süüga mädanemiskindlat jugapuupuitu, mida on nimetatud ka raudpuuks, sest jugapuupuidust väravapostid olevat tugevamad kui metallist.

Kulak –  E talupoeg, kes ei tahtnud minna kolhoosi + kes kasutas võõrast palgatööjõudu ja omas  põllutöömasinaid ning ei olnud selle pärast NSVLi võimule meelepärane
Kullasisaldust on elusorganismides ja kulla bioloogilist osa on veel vähe uuritud. Suhteliselt kullarikkad on maisiseemned, -lehed ja -tõlvikud. Kulda on avastatud ungari viinamarjades ja prantsuse veinides.
Kultuurile on üldse omane kõrgendatud ideoloogilisus eesti või ingliskeelse kultuuriga võrreldes, mis tingis ja tingib ka praegu raskusi erinevate kultuuride vahelises suhtluses ja kooseksisteerimises.

Kultuuritööstuse produktid on standardiseetitud - toimub standardisatsioon - ühtlustus. Standardisatsioon oli demokraatia ja sth sth üheks omaduseks, et kõigil on õigus saada turult midagi, mis allub teatud normidele.
Kulude juhtimine on eesmärkidele ja tulemuslikkusele suunatud mõttelaadist lähtuv eesmärgistatud tegevusprotsess, mille abil kindlustatakse erinevad huvigrupid vajaliku finants- ja mittefinantsinfoga, mis on
Kuldreegel on selline: mida noorem, kergem ja värskem on vein, seda lühema aja jooksul on võimalik teda kvaliteetsena säilitada, mida küpsem või magusam on vein, seda kauem saab taas-suletuna hoida.

Kultuuri mõiste - kultuur hinnangulises tähenduses: kultuur kui vastand kultuuritusele, barbaarsusele - kultuur laiemas tähenduses: kultuur kui vastand loodusele, looduslikule; kultuur kui see mis on inimese
Kultuuriline identiteet on seotud kultuuripärandi ja traditsioonidega, st ajalooga seotuse ja minevikutajuga.Olles pärand minevikust tulevikupõlvkondadele, moodustab see osa põlvkondade võrdsuse kontseptsioonist.
Kuld on kollane metall, väga vastupidav korrosioonile, kasutatakse elektroonikas ja elektrotehnikas eriti vastutusrikaste kontaktide korrosioonikindlate katete, fotoelementide jne. valmistamiseks.

Kuldleheke on Pärnu Kunstide Maja poolt korraldatav konkurss-festival vokaalsolistidele ja ansamblitele. Konkurss toimub pop-jazz, rahvalaulu ja ansamblilaulu kategoorias, hindab rahvusvaheline žürii.
Kulgevate hapendus - taandusprotsesside vahekorra, mida iseloomustab hapendus- taandus potensiaal (Eh- mv(millivoltides)). Kui see on alla 200mv väga tugevasti anaeroobne keskkond 400-600mv kõik on tasakaalus.
Kultuurimorfoloogia - õpetus kultuurivormidest, kultuuride välise kujundamise õpetus, kultuuri seletamine looduse käekäigu järgi, püütakse jõuda ürgtüübi ideeni, et kõik baseerub ürgsetel nähtustel

Kulukohtade arvestus on olulisel määral suunatud kaudkulude (eelkõige üldkulude), milliseid ei ole võimalik otseselt siduda kulukandjatega, kujunemise võimalikult objektiivsete lähtealuste määratlemisele.
Kuldlõige – geomeetriline vahekord, mille abil püütakse kunstiteosele anda ideaalne proportsioon. Kahe osa vahel valitseb järgmine suhe: väiksem osa suhtub suuremasse nagu suurem kogu tervikusse.
Kuldlõige on irratsionaalarv, kuid mitte transtsendentne arv. Kuldlõike reegel-ehitise massid ja pinnad jaotuvad nii, et terviku suhe suuremasse osasse oleks nagu suurema osa suhe väiksemasse osasse.

Kulminatsiooniks on äraspidine kohtuistung – jälgi pattusid, milles süüaluseid süüdistatakse! „Hingede ööd“ võib mõista kui peategelase katset mõista omaenese eksistentsi praegu ja minevikus.
Kultuurides on olulised tugevad grupid (suguvõsa, hõim või religioosne kogukond). Inimestelt oodatakse, et nad oleksid oma grupile pühendunud ning vastutasuks pakub grupp neile kaitset ja hoolitsust.
Kultuuriline relativism – W.G. Sumner 1906. “Folkways” – kultuur võib olla mõistetav ainult omaenese väärtuste raames ja omaenese kontekstis. Pole absoluutseid standardeid, mille alusel kultuuri hinnata.

Kultuuriline keskkond - Põltsamaa linnas ei ole kosmeetikud pikalt tegutsenud, mis võib põhjustada olukorra, kus inimesete ( potensiaalsete klientide) teadmatuse tõttu on raske klientide käitumisnorme muuta.
Kultuuride viljelemine on seotud maakasutusega, kuid maa kvaliteet ei ole kõikjal ühesugune, erinevaid pm kultuure viljeldakse erineva intensiivsusega, siis on nende majanduslik hindamine üsna komplitseeritud.
Kuldking on Eestis põhiliselt puisniitude ja metsade (loo-, laane- ja salumetsade) asukas, kasvades poolvarjulistes paraja niiskusega paikades, kus põõsad ja suured rohttaimed liialt ei varjuta.

Kultuuriomavalitsuse seadus - võeti vastu 12. veebruaril 1925. § Nimetatud seaduse alusel võisid moodustada kultuuriomavalitsusi tollaste suurimate rahvusvähemuste - saksa, vene, rootsi ja juudi rahvusest isikud.
Kulukogumite määratlemisel on oluline silmas pidada homogeensuse printsiipi, st ühte kulude kogumisse kuuluvad need kulud, mille põhjus-tagajärg seos kulude jaotusaluse ja kulude vahel on ühesugune või sarnane.
Kulukohtade kujundamine on siis ettevõttes vajalik, kui ettevõttes toodetakse erinevaid tooteid erinevates mahtudes ja tootmis- protsessis kasutatakse ettevõtte varalisi vahendeid (eelkõige seadmeid) erineval

Kultuuriline teadmine - org. liikmed kasutavad seda, et tajuda, seletada, hinnata reaalsust (arvamused, veendumused, uskumused). Mis on probleem, põhjus- tagajärg seos, mida peab tegema, miks asjad juhtuvad.
Kulak - NSVL’i talupoeg, kellel oli kasvõi natukenegi rohkem vara, kui teistel; kõik talupojad, kes skasutasid palgatööjõudu, omasid meierit, veskeid ja tegelesid nö liigkasuvõtmisega
Kuld - ja hõbe lehtedest jätkuva kasutuse, aga aristrokraatide teenistuses olevad juveliirid hakkasid kasutama granulatsiooni- ja filigraantehnikat ilustamaks väärismetallidele ornamente.

Kuld - , hõbe- ja pronksmedalid (Pilt 1 lk 12). Kullast ja hõbedast valmistatud kuldmedaleid (60×3 mm, kaal 134,1 grammi, kulda 6 grammi) valmistati kokku 483 ja neid anti 416 sportlasele.
Kultuurile on erinev. Mida keerulisem on ühiskond, seda tõenäolisemalt on seal ka väga mitmekesiseid subkultuure, alates juba tööjaotusest tulenevatest alakultuuridest – advokaadid, arstid.
Kultuurisemiootika on valdkond, mis uurib erineva ehitusega semiootiliste süsteemide vastastikust toimet, semiootilise ruumi sisemist ebaühtlust, kultuurilise ja semiootilise polüglotistmi paratamatust.

Kultus hinduismis on väga mitmekülgne ja seda võib toimetada kodus, templis või looduses, kusjuures jumalateenistusi kui selliseid ei ole. Kõige tähtsam koht on Gangese jõe äärne, Varanasi linn.
Kultuuridevaheline psühholoogia on näiteks uurinud psühholoogiliste testide ja ülesannete täitmist eri kultuurides jõudes järeldusele, et mitte-lääne kultuurides mõeldakse ja tajutakse asju sageli teistmoodi.
Kultuuritarbimine on otseselt seotud nii vaesuse määraga, sissetulekute suurusega ning ka tööpuudusega. Paremini toimetulevad inimesed osalevad kultuurielus rohkem ja ka väärtustavad seda paremini.

Kultuurišokk - Antropoloog Oberg mainis seda terminit esmakordselt ja tõi ühtlasi välja ka kultuuriúoki 6 erinevat aspekti: *pinged mis tulenevad sellest, et on vaja psühholoogiliselt kohaneda.
Kultuurkapitali kirjanduspreemia on Eesti Kultuurkapitali poolt välja antav Eesti Kultuurkapitali aastapreemia, mille saaja kandidaadid esitab kirjanduse sihtkapital ja laureaadi valib välja Kultuurkapitali nõukogu.
Kuluaaripoliitika - Lobismideks kutsuti parlamendihoones koridore, eesruume ehk kulaare, kus istungite vaheajal toimusid olulised vestlused, mis tegelikult määrasid ära hilisema hääletuse tulemused.

Kultuurierinevusi on ainult mõistete mahus, mitte nende tekkimise ja kasutamise seadustes: pärismaalane mõtleb samuti kui tsiviliseeritud inimene - aga vähem ja halvemini, sest ta teab meist vähem.
Kultuurkapital – kultuuri finantseeriv asutus, jagunes kuue sihtkapitali vahel Kultuuri professionaliseerumine – väljapaistvamad loovisikud said võimaluse pühenduda täielikult oma loomingule.
Kuluratas – veearvesti komponent, mis on üldjuhul otseses magnetilises kontaktis arvesti kuluanduriga ja mille pöörlemist on visuaalselt võimalik jälgida ja optiliste anduritega loendada.

Kulminisatsioonis on suured ansambli- ja kooristseenid lühikesest tuumast ja selle arendusest Grandioossed, kuulajat jäägitult haaravad Meloodiarikkad, jõulise rütmiga, meeldejäävate motiividega
Kultuurideta kesa - taliteravilja külviaastal teisi kultuure ei kasvatata (ei ole maj. otstarbekas) 2) kasutatud e. kultuuridega kesa - teravilja külviaastal kasvatatakse mõnda varakult koristatavat
Kultuurikandjatele on eestlased suutnud säilitada oma etnilise mina ja selle läbi ka oma rahvuskultuuri, mis aegade mõjutustele vastavalt on siis kas moderniseerunud, või säilinud oma algsel kujul.

Kultuurkooslused on igasugused inimtekkelised kooslused – algse loodusliku koosluse liigiline koosseis ja struktuur on agrotehniliste võtete või muu inimtegevuse tagajärjel tundmatuseni muutunud.
Kulumine 80 - km tunnikiirusel on näiteks kaks korda suu- tada esiharki lahti võtmata (vt. lk. 198). Kulunud detailide rem kulumisest kiirusel 50 km/h. vahetamisel aga on lahtivõtt paratamatu.
Kulla monohalogeniidid on värvilised tahkised: AuCl (helekollane), AuBr (kollakaspruun), Aul (sidrunikollane). Neid ühendeid saadakse vastavate kuldtrihalogeniidide kuumutamisel temperatuuril 150 kraadi.

Kuldbulla - sanktsioneeris 7 kuurvürsti ainuõiguse valida Saksa kuningat (keisrit), kuurvürstide jagamatuse ja nende kuninglikud eesõigused, reguleeris maarahu ning keelas linnade liidud.
Kulturoloogiline lähenemine – tuleneb sõnast KULTUUR – analüüsitakse ja selgitatakse välja ühiskondlikud väärtused, ühiskondlikud kirjutamata/tud reeglid, ning reeglites sisalduvad käitumisnormid.
Kultuuriautonoomia – vähemusrahvustele tagatud õigused, et rahvusvähemused oleksid Eesti riigile lojaalsed. Näiteks tagati neile õigus emakeelsele haridusele ning koole peeti riigi poolt ülal.

Kulmukarvad – higi püüdmine ripsmed ja silmalaud – kaitsevad tolmud, mikroobide jne. eest Silma välislihased – hoiavad silma paigal või liigutavad kõvakest – kaitseb ja annab kuju
Kultuuriüksuse veebisaitidel on soovitatav avaldada ajakohastatud viiteid kultuurisektori ja kultuuriüksuse missiooni reguleerivatele dokumentidele, lisades neile kultuuritegevuse institutsionaalse ülevaate.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Kultuurmaastik on seega eelnevatelt inimpõlvede järelt looduses maastiku loodused on tinginud nende kasutus iseloomu viljakate muldade alasid on kasutatud aastu sadu põllu maadena liivast ja kivistel aladel on aga kasvanud mets sellel põhinebgi maastike kasutus alade liigestus: Mets-,põlumajandus-,tööstus-,kaevandus -, puhkemaastik jne.Maastike mitme kesisus peegeldub maastiku mustris.

Kulufunktsioon – näitab ratsionaalselt tegutseva ettevõtte kulutuste ja toodangukoguse seost (iga toodangukoguse tootmiseks kasutatakse olemasolevates tingimustes optimaalset tegurikomplekti)
Kuld on plastiline, see tähendab, et see on kergesti töödeldav, nagu näiteks ka tina, hõbe ja vask. Ehetes kasutatav kollane kuld sulatatakse tavaliselt kokku hõbeda või vasega.
Kult taimedel on lehepinda 1 m2 kohta 9-10 m2. Sellest suurema lehtede arvu korral vajaksid heintaimed väga palju toitaineid ja kui lehepind on väiksem kui 3 m2 siis vajavad vähe toitaineid.

Kultuurhariduse osakond on hea mainega tunnustatud õppe-, loome, teadus- ja arenduskeskuse üks osa, mis tegutseb Eestis ja rahvusvahelisel haridus- ja kultuuriruumis avatult ning koostöövõimelisena.
Kultuurimaterialism – Sotsiaalne käitumine ja sotsiaalsed struktuurid tulenevad materiaalsetest tingimustest ja oludest. Oluline on suhe materiaalsete tingimuste ning populatsiooni tiheduse vahel.
Kultuurirelativism – Melville J. Herskovits • Igale kultuurile erinev lähenemine • Kultuurifookuses on kultuuriti erinevad asjad • Esimesi antropolooge, kes uuris afroameeriklaste kultuuri!

Kultuuriruum on väärtusjurisprudentsile ümber lülitunud aastakümnete vältel, siis meie oleme silmitsi olukorraga, kus tuleb teha selline ümberlülitus suhteliselt lühikese aja jooksul.
Kuluarvestus on see osa juhtimisarvestusest, mis tegeleb ettevõtte tootmis- ja tegevuskulude kogumise, töötlemise, kontrolli ja analüüsiga, samuti tootekulude (omahinna) kalkuleerimisega.
Kulufunktsiooni vabaliige on 600, mis ongi püsikuluks (see ei sõltu toodanguhulgast Q). Q2 102 Muutuvkulu avaldub kujul T V C(Q) = 4Q + 200 . Kui Q = 10, siis T V C(Q) = 4 · 10 + 200 = 40.5 rahaühikut.

Kulunorm - Lehehaiguste tõrjeks on Zantara kulunorm 0,9 – 1,2 l/ha. Viljapea kaitseks fusarioosi eest kasutatakse kulunormi 1,5 l/ha. Zantara hind – 29.99 eur/l 2015 Eesti Maaülikool
Kulutusi kestvus - ja mittekestvuskaupade 17:36:49 on 1 Hinda 1 1 ning teenuste ostmiseks 14.04.12 kulutusi kestvus- ja 17:36:49 on 2 Sulge mittekestvuskaupade ning teenuste 1 1 14.04.12 ostmiseks
Kultuuriline alguspära on 1940.-st aastatest Ameerika- Ühendriikidest. Tüüpilisteks instrumentideks on trummid, topelt bassid, saksofon, pasun, klaver, orel, vokaalpala ning taustalauljate vokaalid.

Kultuurilis - poliitilised piirangud kadusid, asemele tulid majanduslikud probleemid. Esile kerkis terve hulk muusikatootjaid, produtsente, aga selgus, et kasumit teenida pole sugugi lihtne.
Kuldmedal – Andrus Veerpalu (15 km klassikasõidus ), • kuldmedal – Kristina Šmigun (7,5+7,5 km suusavahetusega sõidus ) • kuldmedal - Kristina Šmigun (10 km klassikasõidus).
Kultuuri edasikandmisel on kahtlemata suur osatähtsus riigil, sest palju oleneb sellest, missugused eesmärke ja väärtusi ta tähtsustab, missuguseid meetodeid kasutab oma eesmärkide saavutamiseks.

Kultuurisemiootika – ja tõlketeaduse vahel, mis on loonud eeldused siduda semiootika kasutamine tõlketeaduses ja tõlketegevuse mõtestamine semiootikas ühtsemaks distsiplinaarseks tervikuks.
Kuluinfo kogumisel on tavaliselt kolm üksteisest küllalt palju erinevat eesmärki:  Kaubavarude hindamine, mida tehakse eelkõige finantsaruannete (raamatupidamise aastaaruande tarvis) jaoks.
Kulumine on üks peamisi põhjusi, mis määrab masinate ja mehhanismide tööea Kulumise tekitatud kahju kogu maailma majandusele hinnatakse sadadesse miljarditesse dollaritesse aastas.

Kuldvits – Solidago virgaurea – nime päritolust: solidare – kindlustama, tervendama (vanasti kasutati taime ravivahendina); virga – vits, peenike oks, aureus – kuld- kollane.
Kultuurautonoomia - Võeti vastu 1925 - seadus, mille järgi Eestis elavatel rahvusvähemustel oli õigus luua omavalitsus, rajada omakeelset haridust andvaid koole ja rajada oma kultuuriasutusi
Kultuurisidemeid põhja - Aafrikaga; paljud Mali valitsejad sooritasid oma usu kinnituseks palverännakuid Mekasse – tähelepanuväärseim oli mansa (valitseja) Musa palverännak 1324.-1325. aastal.

Kultuurtaimed on Eesti territooriumil levinud väga pikka aega: kaer 4000eKr, oder 3900eKr ja nisu 3500 eKr. Ka vaimne maailm oli arenenum - on leitud matmispaiku, vahel maeti põranda alla.
Kulukeskus – organisatsiooni allüksus, mille juht on vastutav ja aruandekohustuslik talle alluva allüksuse väljaminekute eest (nt. lennuliiklusteeninduse AS organisatsioonistruktuur)
Kulumultiplikaator - autonoomsete maksude multiplikaator, - kui Q*= 2000, kui palju peaks siis T muutma, et languslõhe kaoks, - kui Q*= 2200, kui palju peaks siis G muutma, et languslõhe kaoks.

Kulusid on võimalik kokku hoida, kui siduda sisendpool, seesmine Kliendi teenindamist- logistika ei lõpe kui toode on kaubanduses tegevus ja väljundpool- vaadelda seda kui tervikut.
Kuld on tuntud ja kasutusel juba väga ammustest aegadest, nt. Müntide valmistamiseks. Looduses peamiselt ehedana leiduvat metalli hakati juba varakult kasutama väärismetallina.
Kultuurautonoomia – suurematel rahvusgruppidel on õigus luua omavalitsuslikke asutusi, mis hoolitsevad nende emakeelsete koolide, kultuuriasutuste asutamise, ülalpidamise ja juhtimise eest.

Kultuuriveebi puhul on eelkõige oluline valida õigesti aines, see digiteerida, siduda autoriga, tõestada ja esitada selle nõuetekohasus, et luua kasutajate vajadusi arvestav toimiv veebisait.
Kulunorm 100 - 110 g/m 2 spooni paksus üle 2 mm kulunorm 110-120 g/m 2 okaspuu liikide puhul, spooni paksus kuni 2 mm kulunorm 110-120 g/m 2 spooni paksus üle 2 mm kulunorm 120-130 g/m 2
Vote UP
-1
Vote DOWN
Kulaan – Equus hemionus hemionus (rohkem hobuse kui eesli moodi, kerge keha, pikad ja kuivad jäsemed, kabjad vahepealsed, arendab suurt kiirust kuni 85km/h (kiiremini kui hobune!) 2. Kiang – Equus hemionus kiang – kõige suurem : 130-140 cm. Edela Hiinas-Tiibetis. 3. Onager – Equus hemonus onage – Iraanis, Afganistanis jne. 116-130 cm kõrge; ta on värvuselt heledam.

Kullimäng - anna käed Mängujuht: Õpetaja või keegi õpilaste seast Osavõtjate arv: Vähemalt 4 Ettevalmistus mänguks: Mängujuht määrab mängijate hulgast ühe või mitu kulli.
Kultuurikatlamaja on vana katlamaja, mis ei ole varisemis ohtlik, tegimist on väga vana tööstus hoonega ning see andis konsertile sellise retro mulje. Pileti müügi ei olnudki tavapärane.
Kultuurikonfliktiteooriaid on püütud kasutada kohtutes kuritegu kergendava asjaoluna (USAs on õnnestunud päris palju). Näide: taanlanna jättis lapse vankriga kohviku akna alla ja läks ise sisse.

Kultuuriks – koosvõetuna „hiina universalism“ - mõjutanud ka Hiina naabermaade religiooni ja vaimuelu *1960-ndatest muutusid idamaised õpetused populaarseks ka läänemaailmas.
Kulumiskindlus – värvi- või lakikihi kulumiskindlust väljendatakse üldiselt kogemuslikult: kannatab väga hästi, kannatab hästi või ei kannata mehhaanilist mõjutamist (kulutamist)
Kuldking on Eestis põhiliselt puisniitude ja metsade asukas, sest talle meeldib kasvada poolvarjulises paraja niiskusega paigas, kus põõsad ja suured rohttaimed ei varjuta liialt.

Kuldlõige - ideaalse proportsiooni redel: suurem osa suhtub tervikusse nii nagu väiksem osa suhtub suuremasse Palazzo- monumentaalse fassaadi käsitlusega esindusliku elamu nimetus.
Kulufunktsioon on C(Q) = 600 + 4Q + 200 ning tulufunktsioon R(Q) = 20Q, kus Q on tootmismaht. Leida M C(8) ja M R(4). Leida püsikulu ja muutuvkulu, kui Q = 10. Leida ka tooteühiku hind.
Kulgevaid lihaseid nimetatakse ainuliigeselisteks, üle kahe liigese kulgevaid kaheliigeselisteks. Kui lihas ületab rohkem kui kaks liigest, siis nimetatakse teda mitmeliigeliseks lihaseks.

Kultuuriks nimetatakse sageli sellise inimkoosluse omadust kelle liikmetel on ühine territoorium, keel kes tunnevad ühistvastutust üksteise eest ja tunnustavad ühist identiteeti.
Kultuurigeograafia uurimismeetodid - üht kindlat meetodit ei ole. Kasutatakse kõiki tuntuid teadusmeetodeid. Kvalitatiivsete meetodite läbilöök 1970 a., mis tõrjusid kõrvale kvantitaviised meetodid.
Kultuuriline määratlus – erinevates kultuurides eristatakse erineval hulgal vanusegruppe, nt Ameerikas 6 vanusegruppi: imikuiga, lapsepõlv, noorukiiga, noor täiskasvanu, keskiga ja vanadus.

Kulgemine - flow or a state of absorption in one's work, is characterized by intense concentration, loss of self-awareness, a feeling of control, and a sense that "time is flying.
Kulinaariaga – veini ja roogade koosmõju iseloomustab ainuomane tugev rikkalik maitse ja aroom. Piemonte tähendab itaalia keeles „mägede juures“ – mägedeks on Alpi mäed.
Kultuuripiirkonda – Hiinat, Polüneesiat, Vahemere rannikut, Mehhikot ja Metsikut Läänt – tutvustavad ehitised ja loodus võimaldavad ühe päeva jooksul reisida läbi pool maailma.

Kultuurišokil on 5 faasi: 1. faas - eufooria – lühike periood, naudib uut ümbrust, on kõigega rahul; 2. faas – tekivad kriisid igapäevaelus, raskused, kommunikatsioonihäired.
Kulutuste lähenemisviis – on rahvamajnduse arvepiadmises kasutatav meetod, mille korral liidetakse kokku kõik kulutused mis on tehtud lõpptoodagu ostmiseks vastavalt selel turuväärtusele.
Kulgliikumiseks nimetatakse keha sellist liikumist, mil keha kõik punktid liiguvad mööda ühesuguseid jooni (trajektoore). Trajektooriks nimetatakse joont, mida mööda keha liigub.

Kulminatsioone on esimene tõeline virtuoosiaaria ooperimuusika ajaloos ( Orpheuse aaria 3.vaatuses ). “Orpheuse” menu oli nii suur, et järgmisel aastal telliti temalt uus ooper.
Kultuurtaimed - järjekindlad aias, põllul ja istandikes kasvatatavad taimedomadused teadliku valiku tulemuse tõttu muutunud, vastavalt nende liikide kultuuristamise eesmärkidele.
Kultuurkooslus - inimtekkeline kooslus, näiteks aed, põld, kultuurrohumaa, laoplats jne. Kultuurkoosluse tekkele eelneb enamasti varasema koosluse hävitamine inimtegevuse käigus.

Kultuuriarheoloogia - tuleb arvestada kultuuripiire, püütakse seletada paradigmade vahelduvat mehhanismi. Kunstivoolude juures ei ole oluline mitte kunstitoodang, vaid enesetõlgendus.
Kultuursarapuude ühisnimi on funduk. Kuid sageli töödeldakse pähklid ümber. Nii valmistatakse nendest kompvekke, halvaad, sokolaadi, pähklisaia ja palju muudki, eelkõige aga pähkliõli.
Kultuuripoliitikas saksastamine - saksa keel asjaajamis- ja õppekeeleks koolides  Võimult kõrvaldatud Ajutine valitsus kutsus ülesse passiivset vastupanu ja põrandaalust omakaitse tegevust.

Kultuurikeskuses on tihti ürtusi, mis nõuavad teistmoodi lähenemist igapäevasele teenindamisele, sellepärast ongi vaja teenindajatel kujundada ühtne nägemus antud üritusest.
Kulumisvastased lisandid – pindaktiivsed ained moodustavad määritavatel pindadel kile, mis takistab metallpindade vahetut kokkupuudet. Kasutatakse rasvhappeid ja nende derivaate, amiine
Kuld on üks komponente kvaliteetsete CD- de peegelkihis.  Et hoida lennukite piloodikabiinide aknaid jäävabana, pannakse klaasi sisse väga õhuke kullakile.

Kuldmedal – Andrus Veerpalu (15 km murdmaasuusatamine), • hõbemedal - Andrus Veerpalu (50 km murdmaasuusatamine), • pronksmedal - Jaak Mae (15 km murdmaasuusatamine).
Kultuuridevaheline kommunikatsioon on tihedalt 1. Kirjuta peatüki teksti põhjal 200 sõna mahus entsüklopeediaartikkel seotud keelte õppimisega, sest iga õpitud uus sõna märksõna keel kohta.
Kulenditeks nim. mitmesuguse kujuga ajutisi väljasopistavaid tsütoplasma osi. Viburid (pikad niiditaolised struktuurid) ja ripsmed (lühikesed niidid) on sarnase ehitusega.

Kultuurkapital – Kultuuri finantseeriv asutus, mis loodi 1925.a., et arendada kultuuri elavndamist(kirjandus, näiekunst, helikunst, kujutav kunst, ajakirjandus, kehakultuur).
Kultuurkapital avalik - õiguslik juriidiline isik, kelle tegevuse eesmärk on kunstide ja rahvakultuuri toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise
Kulude arvestamisel on oluline kulude seostamine kulukandjaga, seetõttu on oluline mõista, mis põhjustab kulusid. Iga otsus ja tegevus on kulukäituriks, need mõjutavad kulutusi.

Kulutusnõod – ovaalsed või piklikud enam-vähem suletud nõod, mida jää on liikudes sügavdanud. Jäävad jäätekkeliste kõrguvate pinnavormide vahele või lähedusse.
Kulude normaalkalkulatsioon on arvestus, mille puhul tooteühiku omahinda kantakse otsesed materjalikulud, otsesed tööjõukulud ja eelarvelised või normatiivsed tootmise üldkulud.
Kulutusi kestvus - ja mittekestvuskaupade ning teenuste ostmiseks Õige c. ettevõtete poolt ostetavate kapitalikaupade maksumust Väär d. kulutusi uute elamute ehituseks Väär

Kultuurantropoloogilises mõttes on tegemist nn klanniühiskonnaga, kus ülejäänutest on eristunud teatud eliitperekond või –klann. Tähtis on nimelt klanniline kuuluvus, mitte üksikisik.
Kultuuri eluiga on lühike. 4. Donysus e toetusele/ isikule orienteeritud – (kujundiks tähtede kobar) OK võib määratleda kui vastastikust usaldust indiviidi ja org vahel.
Kulurühm 212 – Betoontarindid Tööliik 22 – Sarrustamistööd Kululiik 1 - Tööjõukulud Eelarve kulupositsioon: 212.22 – Betoontarindite sarrustamise tööjõukulud

Kulutuste lähenemisviis - E=SKP= C(tarbimiskul)+ I (inv)+ G (avalksek. Kul)+ ( X-M ) ( eksport- import ) Sissetulekute lähenemisviis- SKP= palgad, intress, rent, kasum, amort, kaudsed
Kuld on läbi ajaloo oma väärikuse säilitanud ja korduvalt tõestust leidnud kaitsevahend kõikvõimalike majanduslike katastroofide vastu.” (Kosares 2007, 91)
Kuldnokk on lindude seas üks osavaimaid jäljendajaid - ta võib ülitäpselt matkida teiste lindude laulu ja muid loodushääli kana kaagutamisest hobuse hirnumiseni.

Kultuuri piirid on küll stabiilsed, aga neil on kalduvus laieneda, haarata enda alla uusi alasid (aga kohati ka osa endast välja heita). Mittekultuuriline inkultureeritakse.
Kultuuriline pluralism – rõhutab kultuuridele omaseid erinevusi ja võimaldab seega eri rahvuste, rasside ja religioossete gruppide liikmetele säilitada kõige intiimsema osa oma
Kultuuriüksuses on vaja luua mitmesugused suhtluskanalid, samuti kontrollida veebirakenduse kaudu avalikustatava informatsiooni intellektuaalomandi õigusi ja privaatsustaset.

Kulude kalkuleerimine ehk kuluarvestuse liigitamine  tellimuspõhine kulude kalkuleerimine  protsessipõhine kulude kalkuleerimine  toimingupõhine kulude kalkuleerimine
Kultuurautonoomia - rahvusvähemuste (sakslased, venelased, rootslased, rahvaarv >3000) tagati õigus emakeelsele haridusele, kultuuri- ja haridusseltsid, koorid, näitetrupid.
Kultuurilis - ajaloolisel taustal; tekst on autori ja lugeja dialoog: teksti tõlgendus sõltub uurija ajaloolisest vaistust, kogemusest ning valmidusest dialoogi astuda.

Kultuurkapitali ülesandeks on toetada kunstide edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte, kultuurialaseid teadusuuringuid ning soodustada kunstide ja rahvakultuuri arengut.
Kuld on raske metall, tiheduseda 19 300kg/m3. Ta sulab temperatuuril 1064.18 °C. Kuld on samuti hea elektrijuht ning ta on keemiliselt inertne, kuid mitte alati.
Kultuur ensv - s kas vaba looming või riiklik tellimus? Nõukogude võim seadis eesmärgiks sisult sotsialistliku ja vormilt rahvusliku kultuuri juurutamine ühiskonnas.

Kultuuri piirid on alati hägused, iga kultuuri kandja ja isik võib saada tekstidest ja praktikatest erinevalt aru, olla mõjutatud teistest allikatest ja see on normaalne.
Kultuuriloos on faustilik tegelane tavaliselt üksi või seotud võrdväärse vastandtegelasega, tegelaspaar kehastab aga ühelt poolt loovat ja teisalt hävitavat alget.
Kultuurökosüsteem – inimtekkeline ökosüsteem (nt. põld, kultuurmets). Kunstlik valik – inimese sihipärane tegevus meeldivate või kasulike omaduste väljaarendamiseks.

Kultiveerimisel on aga kärsakakahjustuste oht. 1 • Mida paremini on maapind ette valmistatud, mida paremini on tehtud lapid, künniviilud - seda vähem on vaja hooldada.
Kultuuri mõistet on paljukordselt defineeritud ja erinevalt käsitletud. Kultuuri seostatakse tsivilisatsiooni mõistega ning räägitakse kultuurist kui kultuuripärandist.
Kultuurigeo eestis - Niivõrd on tegelenud kultuurigeograafia alla kuuluvate teemadega Granö, kes tundis huvi loodusrrumi kui inimese kujundatud sotsiaalruumi uurimise vatsu.

Kuldkliendina on Sul oma personaalne nõustaja, kes oskab aidata kõigis pangandusküsimustes. Lepi temaga kokku regulaarsed kohtumised, et arutada läbi tulevikuplaanid
Kulminatsiooniks on V osa, meisterlik „Laine tõuseb”. Ernesaks on kirjutanud ka viis ooperit, neist tuntuim on „Tormide rand” (1949), mida on korduvalt lavastatud.
Kulturwissenschaftile – interdistsiplinaarsus, püüe ühendada erinevate kultuuri uurivate teadusharude saavutusi, erinevate kultuurifenomenide komplekksse analüüsi püüe.

Kultuurilis - AJALOOLINE VÄÄRTUS 1) Traditsiooniline kultuurmaastik 1. Maastiku struktuuri indikaatorid: Maastiku struktuuri muutused punkt-, joonja pindelementides.
Kulum - 102 918 - 113 580 47,78% 50,68% Lõpetamata kap.ehitus 1 213 4 351 0,56% 1,94% Põhivara kokku 119 482 118 957 55,47% 53,07% Aktiva kokku 215 412 224 134
Kuldsel kilbil on sinineClick to edit Master text styles vesiveski ratas ja sinine Second level laineline päis, milles ● Third level Fourth level kolm hõbedast hane.

Kulgemine - muutub keha asukoht 2. Pöörlemine- keha iga punkt liigub mööda ringjoont 3. Kuju muutmine/deformatsioon- muutuvad keha punkti omavahelised kaugused.
Kulminatsiooni määramine on subjektiivne. o Lahendusteni jõudmiseks on kaks teed: järk-järguline lahendamine või deus ex machina, lahenduseni jõudmine välise sekkumise abil.
Kultuuriakadeemial on äärmiselt tähtis koht Eesti rahvamuusika elustamises ja seni kuni sääraste prioriteetidega õppeasutus meil olemas on, ei kao rahvamuusika kuhugi.

Kultuurimudelid on mingis kultuurigrupis kollektiivselt jagatud mõtlemise mudelid; kultuuri tervikuna võib kirjeldada kui teatavat hulka kogemust korrastavaid mudeleid.
Kultuuripärandiks ehk pärandkultuuriks nimetatakse rahva eelnevate põlvkondade poolt loodud ja minevikku tänapäevaga ühendavate aineliste ja vaimsete väärtuste kogu.
Kulud valgustusenergiale on sõltuvuses valgustatava pinna suurusest ja valgustusperioodi pikkusest. Ruumide valgustamiseks kuluva energia maksumus Sv, €, on arvutatav valemiga:

Kulude juhtimine on väärtuslik, kui:  ostjad eriti ei väärtusta lai valikut;  ostjad on hinnatundlikud;  konkurendid ei saa kohe madalate hindadega kohandada.
Kulude poolel on märgata tugevat langust vaadeldava perioodi vältel, mis on hea, sest majanduskriisist välumisel aitab uuesti kasumisse jõuda ka kulude kärpimine.
Kultuuri või on jäetud sellest väljapoole, teisest küljest on tavadel, hoiakutel ja tõekspidamistel määrav roll vastava ühiskonna seksuaaltervise seisukorras.

Kultuurilis - sotsiaalsete funktsioonide, sealhulgas ka tähelepanu areng seisneb selles, et inimesel tekivad elu ja tegevuse käigus erinevad stiimulid ja märgid.
Kultuurirelativismi tees on üldtunnustatud, kuid seejuures tuleb arvestada, et pealispindsed erinevused normides ei tähenda veel tingimata erinevust alusprintsiipide tasandil.
Kuljus - • 1928 ­ HÄÄL VARJUST. Luuletusi  seesama aken küünlaid, sigarette, Kui näeksin esimest kord oma olemise 1923­1927  sahhariini pakkuv.

Kultuur eestis - RAHVAHARIDUS-Ehitati hulk moodsaid koolimaju, trükiti uusi eestikeelseid kooliõpikuid. KÕRGHARIDUS- Rajati esimene Eesti Vabariigi Tartu Ülikool.
Kultuurilis - ajalooline väärtus 2. esteetiline väärtus 3. looduslik väärtus 4. identiteediväärtus 5. rekreatiivne ja turismipotentsiaal ehk puhkeväärtus
Kultuuritüpoloogia – kultuuriteooria, mis võimaldab analüüsida kultuuride erinevusi, sõltuvalt informatsiooni talletamise, alal hoidmise ja esitamise spetsiifikast.

Kultuurmurus on vähe liike, keskmiselt 10- 12, looduslikus niidukooslus võid neid olla 50-60, Lääne-Eesti liigirikaste puisniidukooslustes isegi üle 100 liigi.
Kuldlehekatse - Rutherford pommitas kulla-aatomeid alfaosakestega(suure massiga heeliumi aatomi tuum, + laenguga). Suurem enamus läbis kuldlehte ilma takistusteta.
Kullesest kahe - paikne. kudu kulles TÄISMOONDEGA ARENG - Täismoondega arengu etapid: Omane enamusele putukatest (nt liblikatele). Röövik, kes meenutab ussikest.

Kultuurikapitali kujutava - ja rakenduskunsti sihtkapitali poolt välja auhinda Konrad Mäe medalit. Konrad Mäe medal koos preemiarahaga antakse välja igal aastal Konrad Mäe
Kuldjala torn on Tallinna linnamüüri kaitsetorn, aadressil Gümnaasiumi tänav 1a. Kuldjala tornist vasakul asetseb Saunatorn ja paremal pool Nunnadetagune torn.
Kulgliikumine - Sellist liikumist, mille puhul jääb keha kogu liikumise vältel oma algsihiga paralleelseks, nimetatakse kulgemiseks. Näide: õmblusmasina nõel

Kulinaarses - kaubanduslikus klassifikatsioonis lähtutakse eeskätt krevettide suurusest ja seda mitte niivõrd loomakeste pikkuse, kuivõrd mahtuvuse tasandil.
Kultuuride täiskasvanud on oma arengus sama kaugel kui lapsed lääne ühiskonnas; nt Franz Boas The Mind of Primitive Man (1911/38); „primitiivne“ tänapäeval lubamatu
Kultuurifilosoofia – mis on kultuur? Milline on kultuuri ja inimese vahekord, kultuuri roll inimeseks olemisel? Kultuuride paljusus ja erinevused, kultuurirelativism.

Kultuuriline avatus – millest annavad tunnistust ka omriidide väljakaevatud ehitised – ähmastas piirid iisraelliku ja kaananliku vahel ning soodustas sünkretismi.
Kuludeks kanda – nt pikad reklaamilepingud jmt. Raamatupidamiskannete koostamisel mõtle, kas kajastatavad tulud-kulud kuuluvad ikka sellesse perioodi või mitte.
Kulutõhusus on head (Euro Health Consumer Index 2007). Tegelikult on koolipõhise tervishoiuteenuse rakendamisega võimalik hoopis tervishoiukulusid kokku hoida.

Kuld on põlu all, sellest tehakse orjadele ahelaid hoopis jne. 7. orjad on utooplaste endi või teiste maade kurjategijad, nemad teevad mustemaid töid.
Kuld on sobiv investeering ka finantsmaailmaga vähem kursis olevale inimesele, kuna ei pea igapäevaselt jälgima majandusuudiseid ja neid analüüsima.
Kultuuri eelkäija - kultuuriga või traditsioonilise kultuuriga: avalikud ja eratseremooniatel kasutati ka väga palju erinevaid objekte, millel oli erinev tähendus.

Kultuuriteoorias on aktuaalsed küsimused: milline on indiviidi kui tegutseja roll (agency) kultuuris, kuivõrd indiviidi identiteet on kultuuriliselt konstrueeritud
Kultuurivorme on võimalik teadvustada, ühtesid identifitseerimis-, grupeerimis- ja liigendamissüsteeme teiste vastu välja vahetada ja neid selle kaudu eitada.
Kuluarvestus - protsess, mis seisneb eelarvete koostamises organisatsiooni elementidele ja tegelike kulude hälvete eelarvelistest väljatoomises ja analüüsis.

Kulukäituri liigitusele on pööranud Robert S. Kaplan, kes on seostanud tegevuspähise kulukäituri ning kulusüsteemi kasutamise ettevõtte kõige igapäevase tegevusena.
Kultuurile on ka omased terve rida tunnuseid: kultuur on ühine, õpitud, ajalooline protsess, tähenduste ja sümbolite süsteem, mis kandub põlvest põlve.
Kulude juhtimine – eesmärgistatud, tulemuslikkusele suunatud tegevusprotsess, millega kindlustatakse erinevad huvigrupid vajaliku finants- ja mittefinantsinfoga.

Kulutus - kuhjerannik- 4.1Fjordrannik- tekib ookeani suubuvatesse liustikorgudesse, rannik väga tihedasti liigestatud nende suudmelahtedest e. fjordidest.
Kultiveerimine e. kunstlik metsauuendus on vajalik järgmistel juhtudel: 1) kui lähimate aastate jooksul ei teki raiestikule elujõulist peapuuliigi looduslikku
Kultus – usundites üleloomuliku olendi või niisuguse reaalse objekti kummardamine ja austamine, millele omistatakse religioosne või maagiline vägi.

Kultuurikontekstiga arvestamine on seotud ajaloolise tõlgendamisega, kuid pole sellele taandatav, sest Eesti põhiseaduse ajalugu ulatub formaalselt pelgalt eelmisse sajandisse.
Kuldkinga seeme on imetilluke, umbes 1,3 mm pikk ja kuni 0,26 mm lai. Munakujuline embrüo ise on läbimõõduga vaid 0,2 mm ja kaaluga üksnes miljondik grammi.
Kuldse lõikega - see on proportsioon, mis esineb väga sageli looduses ning näiteks arhitektuuris, kuna ta paistab välimuselt inimestele kõige aesteetilisem.

Kullerveod on viimastel aastatel väga kiiresti arenenud vedude liik, kusjuures veomahtude kasv on toimunud peamiselt lennuveoekspedeerijate ja posti arvel.
Kultuuriveebi kujundamiseks on leitud ja pakutud häid lahendusi, kuid nagu iga uue ettevõtmise puhul, on ka selle projekti käigus ette tulnud mitmeid lahendamist vajavaid
Kuld on väärismetall. Normaaltingimustel on ta võrdlemisi pehme kollane metall, mille tihedus on 19,7 g/cm³. Kulla sulamistemperatuur on 1064°C.

Kullestele on vaenlasteks ujurid, noorloomadele rohelised konnad ja nastikud, täiskasvanud mudakonnadele mägrad, rebased, siilid, mutid, erinevad linnud.
Kultuuriuurijate arvates on üks tänapäeva lääne kultuuri arengu märke ajaloosidemete katkemine. Soomes tehtud uuringu kohaselt hakkab noorte ajaloomõiste ahenema.
Kulueelise saavutamiseks on ettevõttel võimalik kasutada erinevaid allikaid: masstootmine ja mastaabiefekt, kogemuskurvi efekt, ettevõtte asukohast sõltuvad tegurid.

Kulukogum On loogiliselt sarnaste tunnuste alusel (asukoht, töötaja, tegevus, funktsioon, seade) kokku kogutud kulude grupp, millel on sama kulukäitur.
Kulurühm 535 – Plaatkatted Tööliik 83 – Plaatimine Kululiik 2 - Materjalikulu Eelarve kulupositsioon: 535.83.2 – Plaatkatete plaatimise materjalikulu
Kultuuriline lähenemine - inimesele on kaasa sündinud ainult kõige üldisemad bioloogilised omadused, kõik konkreetsemad omadused arenevad välja kasvatuse käigus.

Kultuuripärandist ehk siis kohalikust elust ja tavadest osasaamine on samuti elamuseks, mida ei pruugi kogeda, sattudes sama riigi kuurortrajooni puhkusereisile.
Kultuuritööstus - miski mis toodab kultuuri, kunsti massiliselt nagu kaupa, võttes sellelt tema tõelise väärtuse ära ja andes sellele rahalise väärtuse.
Kulu kandjaks on tegevus. Traditsiooniline kuluarvestus keskendub otsekuludele (materjalid, seadmed, tööjõud) ja jagab kaudsed kulud kõigi toodete vahel.

Kulutus - kuhjelise tegevuse tagajärjel liustiikuserva lähedal tekkinud madalad sujuvate piirjoontega piklikud peamiselt moreenist koosnevad künkad.
Kuldvillak - kuldne oinanahk, mille kangelane Iason pidi müüdi järgi Musta mere äärest Kreekasse tooma; vanakreeka mütoloogias kullast jääranahk.
Kulitš - magus sai, küpsetatud rohke või ja munadega, ümmargune pärs, vene rahvustoit, millele lisatud rosnad, päklid, tavaliselt lihavõttesai.

Kullesed - noored mudakonnad - kaevuvad pinnasesse otse veekogu kaldal ning jäävad sinna järgmise kevadeni, alles siis algab nende laialirändamine.
Kultuurielu – EÜE, õpilaste omavalitsus, kultuurielu hakkas elavnema, uued kunstivoolud Läbikäimine läänemaailmaga – Tallinn-Helsinki laevasõit
Kultuuritööstus on see peamine vahend, mille kaudu kapitalistlik ühiskond oma stabiilsust säilitada suudab, kujundades selleks masside maitset ja eelistusi.

Kuld on keemiline element järjenumbriga 79.Kullal on üks stabiilne isotoop massiarvuga 197.Keemilistelt omadustelt on kuld väheaktiivne metall.
Kuldne - piimalill. Kättesaadav http://juhanipuukool.ee/? et/istikute_nimekiri/p%C3%BCsikud/euphorbia_polychroma_kuldne-piimalill.html. 08.08.2013.
Kultuuri seisukohalt – meedia kujutab endast sotsiaalse reaalsuse määratlemise esmast allikat ja kollektiivse identiteedi kõige laiemalt levinud väljendust.

Kultuuriline areng on väga tihedalt seotud geograafiliste ja ökoloogiliste tingimustega ning Egiptus kujutab endast suurepärast näidetniisuguse seose kohta.
Kultuuriline jäänuk – sellised kultuurilised omadused, mis olid oma algse funktsiooni ühiskonnas kaotanud, kuid siiski mingil arusaamatul põhjusel säilinud.
Kultuuriline lähenemine – inimesele on kaasa sündinud ainult kõige üldisemad bioloogilised omadused, kõik konkreetsemad omadused on kasvatuse käigus omandatud

Kultuuristatud mullad - mikroobirikkamad. Aktivaatoriks-kündmine, kultiveerimine , äestamine jne. Lõuna eesti mullad on happelised-nendes vähe Rizobiumi liike.
Kululiigi summa on minimaalne. Laovarusid mõjutavad: *tootmismaht, *toodangu õige kasutamine võimaldab tõsta firma ja üksoktöötaja töö efektiivsust.
Kulunud kadu nimetatakse hüstereesikaoks. Teatud osa energiast kulub trafo sudamikus tekkiva pöörisvoolukao katmiseks ja sudamiku ümbermagneetimiseks.

Kultuurkond - kultuuriareaal: laiem kultuuriline kooslus, näiteks nagu Euroopa, mille osad erinevad üksteisest oluliselt, kuid on palju ühised jooni.
Kuluinflatsioon on tingitud tootmiskulude kasvust, mida võib põhjustada näiteks teatud tooraine kallinemine, suuremad palgakulud või muu selline faktor.
Kuld on hea elektrijuht kasutatakse seda peaaegu kõikvõimalike kõrgtehnoloogilistes seadmetes, kus elektrilised ühendused on väga olulised.

Kultiveerimine on komplitseeritud, kasutamine on väga piiratud. Söötmed peavad sisaldama seerumit, pärmiekstrakti, rida kasvufaktoreid, glükoosi ning
Kultuuriline evolutsioon - religiooni teke, koolektiivsed suhted, kunsti teke 4. Tehnoloogiate kasutuselevõtt- inimene kasutab vahendeid, et luua uusi tööriistu.
Kultuuriline mitmekesisus – tavade, kommete ja materiaalse kultuuri elementidele mitmekesisus, mis on loodud inimeste poolt universaalsete vajaduste rahuldamiseks.

Kultuurilised väärtused on sügavalt juurdunud orientatsioonid, mille inimesed omandavad varastes elustaadiumites, mis aitavad seletada meie suhtumisi, arvamusi ja
Kultuurmaistus on ökoton (nt metsaservad, veekogude kaldad) liikide kontsentreerumiskohad, kompensatsioonialad ja ühtlasi geoökoloogilised barjäärid.
Kulumiskiht – põrandakatte pealmine kiht, mille ülesanne on vastu võtta kogu kulumiskoormus ning mille kuludes materjali värv ja muster ei muutu.

Kuld on väga haruldane aine, esinedes maakoores ainult 3 ühikut iga miljardi kohta (0,000000003). Sellega võib seletada kulla kallist hinda.
Kulinaarsetelt omadustelt on parim kuivatatud seentest valmistatud pulber – kulub vähe, kerge transtportida ja säilitada, kasutatakse praktiliselt maitseainena.
Kultuuri defineerimisega on selles loengus tegeletud kogu aeg, mistõttu ma ei lisa siin ühtegi definitsiooni, vaid järgides lihtsustavalt Klucholni ja Kroeberit

Kultuuri professionaliseerumine - Eesti tippintelligentsi väljakujunemine, kes suutsid end kultuurialal töötades ära toita ja kelle looming oli konkurentsivõimeline.
Kultuuriline muutus on protsess, mille käigus ühiskonna kehtiv korraldus e sotsiaalne, vaimne ja aineline tsivilisatsioon muudetakse ühest tüübist teise.
Kulude kontod on aktivakontode iseloomuga perioodisisesed kontod kulude rühmitamiseks ja kogumiseks, millel üldjuhul ei ole algsaldot ega lõppsaldot.

Kuld on niivõrd hea ehtematerjal, sest ta ei ole toksiline, ei tõmbu õhuga kokku puutudes mustaks, ei määrdu ja säilitab oma väärtuse.
Kulgliikumine – ehk translatoorsed liikumisel kõik ainepunkte ühendavad mõttelised sirged jäävad kogu liikumise kestel iseenesega paralleelseks.
Kultuuridel on aga palju ühiseid väärtusi • Universaalselt on väärtustatud valdkonnad: elu ja tervis, majanduslik jõukus, abielu ja perekond.

Kultuuridevaheline õppimine on protsess, mis seab inimesele eelduse, et ta tunneks iseennast ja teaks, kust ta pärit on, alles siis on ta võimeline mõistma teisi.
Kultuurirelativismi printsiip on antropoloogias motodoloogiline -. see aitab uurida ja võrrelda ühiskondi ilma neid seadmata intellektuaalselt ebaolulisele skaalale.
Kultuuritraditsioonis on kombeks jagada visuaalsed kunstid kategooriatessse - maal, skulptuur, arhitektuur jne. Jaapani traditsioonis sellist jaotust ei tunta.

Kulujuht – Posti töötaja, kes vastutab kindla valdkonna/osakonna kulude planeerimise, teostamise ja aktsepteerimise eest oma pädevuse piires.
Kulupõhine hinnakalkulatsioon - hinna kehtestamisel kalkuleeritakse ATC ja lisatakse sellele hinnakõrgend, mida vajatakse kaudsete kulude katteks ja kasumi saamiseks.
Kuld on stabiilne ja pikaajaline investeering, mille pealt ei maksa kiiret kasu oodata, kuid pikas perspektiivis on see tasuv ja ohutu valik.

Kultuurides on väga suur variatiivsus, kuid sellest hoolimata tulevad erinevate kultuuride võrdlusel välja selged kultuurisevahelised erinevused.
Kultuurielu kõrgaeg - hakkas arenema iseseisev eesti kultuuriväli, eesti keele ja pärimuse uurimine, praegu kasutusel oleva kirjaviisi välja töötamine.
Kultuuritaust - heliloojate silmaringi oli kerkinud nii euroopa muusika oma algaegadest kuni rokkmuusika uusimate suundadeni kui ka eksootiliste maade

Kultuuritundlik inimene on oma käsitustes paindlik ning ei aseta oma kultuuri kõrgemale teistest, ta suudab näha positiivset nii oma kui ka teises kultuuris.
Kulude kompromiss - Tihti satuvad erinevate logistikategevuste kulud omavahel vastuollu. Ühtede kulude vähendamine põhjustab teiste kulude suurenemist.
Kulõgin on teoses kõige naljakam tegelane, sest ta käib pidevalt oma kallist Mašakest otsimas, aga ei leia teda peaaegu kunagi siis kui vaja.

Kullaleiukohtade avastamine on sageli esile kutsunud nn. kullapalaviku (nt. 1897-1898 Alaskal). [2] Looduses esineb kuld väikeste terakeste või kamakatena kivis.
Kultuur küttide - kalastajate kultuurist? 2. Miks suurenes metallide kasutuselevõtuga eri hõimude arengutaseme vahe? 2. TSIVILISATSIOONI TEKKIMINE 11
Kultuuriautonoomia - Kuna rahvavähemuste lojaalsust peeti ülioluliseks,püüdsid riigijuhid Eesti kultuuri edendamise kõrval toetada ka nende kultuuri.

Kultuuriautonoomia - suuremad rahvusgrupid said õiguse luau omavalitsuslikke asutusi, mis hoolitsesid nende emakeelsete koolide ja kultuuriasutuste eest.
Kultuuriline relativism – William G. Sumner 1906. “Folkways” – kultuur võib olla mõistetav ainult omaenese väärtuste raames ja omaenese kontekstis.
Kulub 18 - 22 ● Fifth level jooksusammu. Et kõik hüpped oleksid stabiilsed, tuleb hoojooksu alustamisel võtta alati ühesugune lähteasend.

Kulumine on kahjulik nähtus, mida püütakse vähendada kulumiskindlate materjalide või sobivate määrdeainete kasutamisega või muul viisil.
Kuld on tuntud ja kasutusel juba väga vanadest aegadest, sh müntide valmistamiseks – kuld on paljude maade rahandussüsteemide aluseks.
Kultuurierinevusi on ka selles, Kui tabusõnaga tähistatud olendeid või asju peab paratamatult kui palju inimesed mitteverbaalseid signaale kasutavad.

Kultuuriruumi – näiteks palgati juhtivtöötaja või spetsialist viieks aastaks, tagati talle elamiseks vajalik ning töö kogu perioodi jooksul.
Kultuuriturism tähendab palju rohkemat kui tänavatel seisvaid monumente vaadata . Oluline on õppida tundma sihtriigi elanike, kultuure ja tavasid.
Kulgemiseks on oluline kasutada pikaajaliselt ühte ja sama allhankijat, kes suudaks täita usaldusväärsuse ja kiire reageeringu kriteeriumeid.

Kulminatsioon - kõrgpunkt, kõige pingelisem lõik 3. Repriis e lõpuosa teema esitatakse algkujul, millele sageli lisandub kinnitav lõpposa coda
Kultuuri pealispinda – riietus, toit etc. Väärtused, eetikanormid, religiooniga seotud vaated, samuti suhtumine soorollidesse on suhteliselt püsivad.
Kultuuri tagajärjed ehk tulemid: 1. Kollektiivse ebakindluse juhtimine, 2. Sotsiaalse korrastatuse loomine, mis saavutatakse eelkõige normide konsensuse

Kultuurilised eeldused - ühtsus kirjakeel, levisid eesti keelsed raamatud, asutati ajalehti, eneseteadvust tugevdavad suurüritused, rahvuslik haritlaskond
Kultuuriminister – Urmas Paet, siseminister regionaalaladel – Jaan Õunapuu, rahvastikuminister – Paul-Eerik Rummo, peaminister – Juhan Parts.
Kultuuripol - Põliselanike saksastamine: asjaajamiskeeleks saksa keel, koolides üleminek saksakeelsele õpetamine, ülistati sakslaste teeneid.

Kultuurkooslus - tehiskooslus ehk kultuurkooslus on inimese poolt ja enamasti võõrliikide kasutamise abil oluliselt ümber kujundatud biotsönoos.
Kulumine on protsess, mis toimub pindade hõõrdumisel, mille tagajärjel pinnalt eraldub materjali ja/või suureneb keha jääkdeformatsioon.
Kulumise suhtes on kergesti hoodatav, siis tõuseb kõrgemaks ja kiud vastupidavam kui kasutatakse teda spordi- ja mehhaaniline mõjutus viskoossiid.

Kulgemisel keha on soojuslikult täiesti isoleeritud, s.o. mis kulgevad ilma soojuse näitab, mitut parameetrit (üldistatud juurde- ja äravooluta.
Kulla sulamistemperatuur on 1064 kraadi, aurustumistemperatuur 2856 kraadi, Alumiiniumi sulamistemperatuur on 660 kraadi ja keemistemperatuur on 2519 kraadi.
Kultuuriline lõtk – Kirjeldab tendentsi, kus kultuuri eri osad kalduvad pärast uue tehnoloofia sisseviimist muutuma ja kohanduma erineva kiirusega.

Kultuuriloolise tähtsusega on A.Thor Helle juhtiv osavõtt põhjaeestikeelse piibli tõlkimisest aastatel 1728-1738 ja selle väljaandmisest 1739.a. Tallinnas.
Kuld on suurepärane vara säilitaja, tagab kindluse majanduse kehvematel aegadel ning teatud tingimustel võimaldab teenida ka kasumit.
Kuldlõige tähendab lõigu sellist jaotamist kaheks osaks nii, et suurem osa suhtuks väiksemasse samuti, kui terve lõik suhtuks suuremasse.

Kultuuri õppimine ehk sotsialiseerumine. Protsess, mille käigus kujundatakse ühiskonnaliikmetes väärtusi ja hoiakuid poliitilise süsteemi kohta.
Kultuuriuurimises on kasutusel nt sellised mõisted nagu subkultuur või kontrakultuur, rõhutamaks erinevate kultuurigruppide olemasolu ühiskonnas.
Kulumid – kontroaktiva (varade hinna vähendamiseks) Kontraaktiva kontoreguleerib mingi aktivakonto jääki käitudes ise passivakontona.

Kulupositsiooni analüüs – kus on kulueelised või ülekulud Imago analüüs - kuidas näeb meid turg Kliendi rahulolu analüüs – kui rahul on kliendid
Kuldlõige – geometriline vahekord, mille abil püütakse kunstiteosele anda ideaalne proportsioon. Kahe osa vahel valitseb järgmine suhe.
Kultuuri kontekstis on põhjust rõhutada psühholoogilisi ja sotsiaalseid terviseprobleeme, mis on sageli ka sõltuvusprobleemide tekke lähtekohaks.

Kultuuriline kohandumine – see teootia eestis kõige levinum (tegelikult oli teine teooria nimi). Selle lähenemisviisi üks suur propageerija oli Lewis.
Kultuuristamine - inimese sihipära saak tõuseb teatud piirini-agr.max.Saagi tõus tegevus mullaviljakue tõstmiseks algul järsk,hiljem aeglane.
Kultuurkiht – inimese tegevuse või elamise tagajärjel tekkinud mullakiht, mis sisaldab ehitiste jäänuseid ja inimeste kasutatud esemeid.

Kuld on tihe, plastne, läikiv ja pehme väärismetall; see on nii keemiline element kui ka lihtaine, mis esineb looduses mineraalina.
Kuldaktsia – aktsia omanikul on tähtaja jooksul vetoõigus. Vinkuleeritud aktsia - aktsia enamiku omanikul on absoluutne õigus ja võim.
Kulguril on ka pardaarvuti, mis hoolitseb selle eest, et kaldenurk suuremaks ei läheks ja juhib takistusi avastava laserlokaatori tööd.

Kultuuripärand on inimkonna ühine vara, riikidel, kelle territooriumil asuvad turismiobjektid, on nende suhtes erilised õigused ja kohustused.
Kulukeskused - Kulukeskus on ettevõtte osa, milles tegevuse käigus tekivad ainult kulud ning kus juhitakse ning mõjutatakse ainult kulusid.
Kulumeetod – hindamisel kasutatakse turuväärtuse (tehingute võrdlemise), puhastulu ja kulumeetodit ning nende meetodite kombinatsioone.

Kulumiskindlus – väike, sest lõngad ei ole siledad ja juba katsudes on tunda ja näha väikseid udemeid, mis lõngast välja kipuvad tulema.
Kullerkuppe korjates on kasulik teada ka seda, et temagi on veidi mürgine, nagu enamik tulikalisi. Seega ei maksa lilli korjates käsi suhu toppida.
Kulles – 1952 karpkala – 1963 hiired – 1986 lammas – 1996 inimene – 1998, embrüo keelati siirata emakasse eetilisuse tõttu.

Kulturinformationen - Museen, Ausstellungen usw. Wenn ich die Viljandier Kulturakademie beende, möchte ich in dem einem Museum Arbeit gehen finden.
Kultuuri jätkusuutlikuss on Eestis hea, kultuur edeneb, kuigi on asju mis vajuvad unustusehõlma tõuseb eestlaste kultuuritarbimine ja sellest osavõtt.
Kultuurilooliselt tähtsaim on kindlasti esimene eestikeelne täispiibel, mis jõudis trükki 1739. aastal ja mille tõlkijaks Thor Hellet on tavaks pidada.

Kultuuriruumist – „romance“ e romanss (lüürilis-heroiline laul). Romantismi ajal on tähelepanu rohkem keskaja- ja renessansi autoritel.
Kultuurisümbolid on sümboolse(sõnalise, narratiivse, ruumilise või helilise) kesta saanud ideaalsused, mis moodustavad ühe kultuuri ilmalava.
Kulude analüüsimiseks on vaja kulude määra rahalises väärtuses pidevalt mõõta ja võrrelda seda kasutatud ressursside hulga ja kasutamise ajaga.

Kulukas on transgeensete imetajate saamine seetõttu, et kogu protseduur on kui õnnemäng, kus tulemus saadakse suurte korduste arvuga.
Kululiider – ettevõte, kelle strateegia on olla konkurentidest madalama hinnaga pakkuja (selle eeldus on madalamad toote/teenuse kulud).
Kulunud naoh - kogus. Iga reaktsioonil tekkinud etaanhappe mooli kohta tekib 1 mool etanooli ja kaob 1 mool vett ning 1 mool etüületanaati.

Kulurühmad on põhiveo (veod tarnijatelt), laialiveo (kohaletoimetamine klientidele), ladustamise, varude ja IT süsteemidega seotud kulud.
Kuld on loodusvara, mille varud on piiratud ja mille tootmine on võimalik ainult leiupiirkondades ja tootmiskulud on kasvutrendiga.
Kulmineerus pariisi - visiit kolme tähelepanuväärse sündmusega – ta külastas Versaille`d, käis Greveni muuseumis ja tutvus Pablo Picassoga.

Kultuuriliselt on inimeste väärtushinnangud erinevad siis iga seadus väljendab siiski selle kultuuri huve, kus see seadus on vastu võetud.
Kultuuriminister –  Laine Jänes Mjndus ja kommunikatsiooniminister – Juhan Parts Põllumajandusminister  ­ Helir­Valdor Seeder
Kultuurimorfoloogia – kultuuri seletamine looduse käekäigu järgi, püütakse jõuda ürgtüübi ideeni, et kõik baseerub ürgsetel nähtustel

Kultuurisõltelisus - iga kultuur genereerib oma mehhanismid maailma mõtestamiseks ja struktureerimiseks, mis ei ole omavahel tingimata ühilduvad
Kulude teadmine on küll oluline, kuid eksisteerib mitmeid muid olulisi faktoreid, mis mängivad tähtsat rolli hindade lõplikul kujundamisel.
Kulusid on võimalik liigitada mitut moodi ja lähtudes ajaperioodist vaadatakse neid lühiperioodi kuludena ja pika perioodi kuludena.

Kulutus ehk erosioon. Kujunevad erinevad jõeorud, tekivad joad, jõgede soodid, jne. Setetete transport ehk tahke materjali ärakanne.
Kuld on I perioodi element, mille järjenumber on 79 ja aatommass on 196,9665. Ta on veel isotroopne kuubilise süngoonia mineraal.
Kultuurielu – Omariikluse algusaastail toetati kultuuri arengut vaid mandus, Venemaa aga loobus siseriiklike mässude organiseerimisest.

Kultuuriline pluralism – vähemuse kultuurilise eripära tunnustamine põhirahvuse poolt ning vähemuse kultuurilist ja poliitilist integratsiooni.
Kultuuripealinn on Euroopa Liidu poolt valitud linn üheks kalendriaastaks, mille vältel saab linn näidata oma kultuurielu ja selle arengut.
Kuluarvestussüsteem on kuluarvestuses kasutatavate võtete kogum, mida kasutatakse kulude registreerimiseks, töötlemiseks ja selle kasutamiseks.

Kulno on see noormees, kes teab, kuidas teha nii, et neiud temast huvitatud oleks, nimelt tema ei näita suuremat huvi nende vastu.
Kultus - tähistab organiseeritud religiooni ühte osa rühma, mille austusobjekt erineb teisest sama religiooni kuuluvast rühmast.
Kultuuridevaheline õppimine on kogemus, mis hõlmab endas väga intensiivselt kõiki õppimise, teadmiste, emotsioonide ja käitumise vorme ja tasandeid.

Kultuurimaailmas - klassikaline haridus, tarbimise rafineeritud viisid, keelekasutus, väitlemiskunst, oskused, harjumused, maneerid, elulaad.
Kuld on keemiline element, mille ladina keelne nimetus on Aurum ning tema kristallstruktuur on tahkkeskendatud kuubilise võrena.
Kuldlõige tähendab lõigu sellist jaotamist kaheks osaks, et suurem osa oleks kogu lõigu ja selle väiksema osa keskmine võrdeline.

Kuldpentafluoriid on tumepunase värvusega diamagnetiline, polümeerse struktuuriga tahkis, mis tekib dihapnikheksafluoroauraadi kuumutamisel.
Kullatud tähendab seda, et 10-karaadise või puhtama kulla kiht on elektrolüütiliselt või mehhaaniliselt kantud alusmetall peale.
Kulmutee on kõige populaarsem Hiina roheline tee. See on hea kujuga, õrn, kõverad lehed annavad täidlase maitsega, magusa lahuse.

Kultuurimõjud - ja laenud, subjektiivsus – on lugenud palju materjali, on asjad, mida peab tähtsaks ning mille toel hakkab tõlgendama.
Kultusega on seotud ka õlgede tuppa toomine, eriti aga jõu- ja osavusmängud, mida seostatakse meheliku potentsiaali tugevdamisega.
Kultuurautonoomia - seadusega kehtestatav õigus autonoomseks kultuuritegevuseks, eriti rahvusriigi vähemusrahvustel oma rahvuskultuuri alal

Kultuuriliselt on mehed vähem võimelised oma tundeid väljendama ning on tavaliselt ka teadmatuses tunnete väljendamise kasumlikkusest.
Kultuuripärand on midagi sellist, mis aitab meil mõista elu varasemal ajal ja neid kombeid ning traditsioone, mis nendega kaasas käisid.
Kultuuritraditsioon on jagatud ja sotsiaalselt kinnistatud märgisüsteem/sümbolsüsteem mida kasutame vastavalt harjumuspärastele ootustele.

Kultuuriüksuse määratlus on sihiteadlikult üldine, et hõlmata nii poliitilisi ja halduslikke kui ka tehnilisi ja teaduslikke rahvuslikke erijooni.
Kulude juhtimine on tegevuste kogum, mida juhid teevad, et rahuldada klientide vajadusi samas pidevalt vähendades ja kontrollides kulutusi.
Kulufunktsioon on C(q) = 0,2q3 – 8q2 + 100q + 200, kus q on tootmisamht. Milline on suurim kasum, kui tooteühiku müügihind on 160 kr?

Kulusäästlik mõtlemine ehk Lean thinking on töötegemis mõtteviis, mida on juurutatud alates 1990. aastast, et muuta äritegevus efektiivsemaks.
Kuldnokk on väga seltsiv ja uudishimulik lind, kes väljaspool pesitsusaega tegutseb alati salkadena või koguni suurtes parvedes.
Kulguril on kivimite ja pinnase koostise määramiseks spektromeeter ja ümbruse uurimiseks on paigaldatud kokku kolm telekaamerat.

Kultuurirevolutsioon - Eesmärgiks oli Mao poliitiliste vastastekõrvaldamineSajad tuhanded HKP(reeglina haritumad) kuulutati rahvavaenlasteks.
Kultuurišokk on ka põhjustatud tuttavate märkide ja tähenduste kadumises sotsiaalses suhtluses. Näiteks teeninduses ja kauplemises.
Kulum - 831 -4474 -10034 -16362 -23360 Põhivara kokku 38794 60715 67937 64805 64198 AKTIVA KOKKU 49892 77235 93075 98066 113824

Kulendid – liikuvad; Osa parasiite, osa saprobionte; Esindajad: limakud, ebalimakud ja nuuterseened Seente osa põllumajanduses.
Kulgliikumine - Sellist liikumist, mille puhul jääb keha kogu liikumise vältel oma algsihiga paralleelseks, nimetatakse kulgemiseks.
Kultuuril on eripära; Väärtushinnanguline: kasutatakse igapäevakõnes (vrd. kultuurne). 16. Tutvusta avaliku arvamuse mõistet.

Kuluaaripoliitika – katsed mõjutada poliitikuid, eriti parlamendisaadikuid, isiklike kontaktide ja vastastikku kasulike tehingute kaudu.
Kuluarvestus – seotud raamatupidamisarvestusega, maksude arvestusega, juhtimisarvestusega, lepingute arvestusega jne Cost accounting
Kulukohtade arvestus – peab selgitama, millistes majandusüksuse struktuuri või põhitegevuse protsessi osades erinevad kululiigid tekivad.

Kuldmedal on valmistatud hõbedast ning kullaga kaetud (kulda vähemalt 6g). kuld-, hõbe- ja pronksmedali kujundus on ühesugune.
Kuldvasikas – inimesed, kes Moosest mäejalamil ootasid, arvasid, et ta ei tule tagasi ning leidsid uue jumaluse, keda kummardada.
Kultuurautonioomia – Kõigile rahvusvähemustele tagati õigus emakeelsele haridusele ning nede koolid võeti riiklikule ülalpidamisele.

Kultuuri õppimine ehk sotsialiseerumine Kultuuri järgi toimub sotsiaalne kommunikatsioon, aga ka laste lõimimine – elukestev protsess.
Kuludel on organisatsioonis mitmeid rolle, kuid kõige olulisem on anda informatsiooni ja suunata tootega seotud otsusetegemist.
Kulukeskus – organisatsiooni allüksus, mille juht on vastutav ja aruandekohustuslik talle alluva allüksuse väljaminekute eest.

Kulupõhine hinnakalkulatsioon - Mudel, mille korral toodangu hinna kehtestamisel kalkuleeritakse keskmine muutuvkulu, millele lisatakse hinnakõrgend.
Kuli on mul moned tujud, millega sa pead arvestáma." "Tujud?" "Jah. Naiteks tuleb sul monikord minci koormana seljas kanda.
Kultuur vana - Kreeka ühiskond kujunes pronksiajal, ajavahemikus 3200-1100 a eKr. Nimetuse kreeklased võtsid kasutusele roomlased.

Kultuurita on raske, sest siis kaovad kombed, moraal, uskumused, väärtushoiakud, teadmised, kunst ning paljud teised valdkonnad.
Kuludestruktuurist – ettevõtte püsi- ja muutuvkuludest, välditavatest- ja vältimatutest kuludest, lisakuludest, tasuvuspunktist jmt.
Kultuurifilosoofia – küsitakse kultuuri loomuse kohta, kuidas seda määratleda, defineerida, milline on inimese ja kultuuri vahekord.

Kultuuriline ulatuvus - inimeste omavaheline suhtlemine (pere, sõbrad, naabrid, lasteaed, kool, reklaam, informatsioon, traditsioonid jm.).
Kulumisumma arvutamiseks on vaja teada materiaalse põhivara: a) soetusmaksumust; b) kasulikku eluiga; c) lõpetamismaksumust; d) müügihinda.
Kuluv energi - lisaks ka pressimine ning esterdamine kaasa arvata ja väetise ja taimekaitsevahendite tootmise peale kuluv energia.

Kulon on elektrilaeng, mis läbib ühes sekundis juhi ristlõiget, kui voolutugevus on 1A. 10)Nimeta elektrivälja omadusi.
Kultus – religioosne talitus, jumalate austamine vrdl et Vanas-Kreekas vastas kultuuri mõistele sõna paideia = harimine,
Kultuurišokk – rahutus, mis tuleneb sellest, et inimese ümber ei ole enam tuttavaid sotsiaalse suhtlemise märke ja sümboleid.

Kulude struktuur on erineva suurusega ehitusettevõtetes erinev (vt allolev tabel). Suurim erinevus on sisseostetud tööde osakaalus.
Kulgliikumine – liikumine, mille korral keha kõik punktid liiguvad ühesuguselt, neil on täpselt samasuguse kujuga trajektoor.
Kultiveerimine 5 - 7 cm – kultiveerimine 10-12 cm – kultiveerimine 14-15 cm – künd 22-25 cm (2-3 nädalat enne külvi) - RUKIS

Kultuurilis - ajalooline, esteetiline, looduslik, rekreatiivne ja identiteediväärtus – mida sisaldab ja mis on väärtuslik.
Kultuurilisus on suur. Ei tohiks ära jätta mainimata teiste kultuuride mõju eesti kultuurile, sest oleme siiski vastuvõtlikud.
Kulukeskus on ettevõtte osa, milles tegevuse käigus tekivad ainult kulud ning kus juhitakse ning mõjutatakse ainult kulusid.

Kulutusrannikutele on iseloomulik ranniku sirgemaks muutumine ehk õgvenemine, kuna poolsaarte otstes on lainte kulutav tegevus suurem.
Kultuuri mõiste on väga laialdane, kuid kitsamas tähenduses on see inimese väärtushinnangutel ning veendumustel põhinev pagas.
Kultuurikonflikti mudel – rõhutab väärtuserinevusi ja arusaama, et seadused väljendavad ainult kõige tugevamate gruppide väärtusi.

Kultuuriregioon – suur piirkond, kus elavid inimesi ühendavad sarnased väärtushinnangud, mõtlemisharjumused ja tegevusviisid.
Kultuurivõitlus on matsi ja vurle vaheline heitlus, nähes selle heitluse avaldusi eri elusektorites, eri maadel, eri ajajärkudel.
Kulutusrandadele on iseloomulik rannajonne sirgemaks muutumine ehk õgvenemine . Laugrannikud- ülekaalus on lainete kuhjav tegevus.

Kuluvustesti ehk martindale’i number on koormuse pöörete arv kanga kulumishetkeni ning väljendab kanga kasutamise kestvust.
Kultuurielu - Aleksandriasse rajati muusade tempel Museion, millest sai kultuuri-ja teaduskeskus, sinna rajati ka raamatukogu.
Kulude arvestamine on oluline veel selle tõttu, et iga müüja peaks teadma, milline on tema toote minimaalne võimalik müügihind.

Kuld on kuubilise süngoonia mineraal. Polarisatsioonimikroskoobis on ta maakmineraalile tüüpilisena läbipaistmatu.
Kuldnokk on Eesti keelne nimi, kuidas ladina keeles kölab nii, Sturnus vulgaris L. Rahvasel on neevl temast palju nimesi.
Kullesed on 1…1,3 cm pikad ning moone toimub 2…3 kuu pärast, selleks ajaks on kullesed kasvanud umbes 2 cm pikkuseks.

Kultuuri hälviklaps - Kasvatusel on kultuuri juurde asja ainult siis, kui on ostetud pilte: muuseumisse, teatrisse võik kontserdile.
Kultuuri tootmine – väljendab organisatsioonilist ahelat, mis määratleb kultuuriliste toodete loomise, jaotamise ja tarbimise.
Kultuuride segunemine on globaliseerumise üheks tagajärjeks, kuid Eesti puhul üteldakse tihtipeale, et see rikastab meie ühiskonda.

Kultuurides on rangem ühiskond, inimesed sõltuvad autoriteetidest ning kodanike protestide suhtes on madal tolerantsustase.
Kulud mitmesugused - peamiselt töötajate töötasud ja tehnilised kulud (paber, telefon, arvutid, faksid, kopeerimismasinad, jms.)
Kuld on haruldane metal, kui leidumise tõttu ehemetallina pävis ta oma värvi ja läikega meie eellase tähelepanu.

Kuldvasikas - Aaroni kuldrõngastest valmistatud vasikas rahvale, sest nad tahtsid jumalat kes neid juhiks kui Moosest pole.
Kull on erinevad hea usu põhimõtte määratlused võtnud kokku selliselt: heauskseks peetakse lepingupoolt, kes on:
Kultuurilugu on “suur lugu”, sest see räägib suurtest tegudest ning kangelastest, olgu need siis inimesed või jumalad.

Kultuuriruumis on erinevad tavad ja kombed, mis teistest kultuuriruumidest erinevad ja seetõttu erinevaid konflikte tekitavad.
Kulude alusplaan - kinnitatud ajapõhine eelarve, mis on aluseks projekti kulude kontrollimiseks ja kõrvalekallete mõõtmiseks.
Kulukeskne hinnakujundus – hinna määramisel lähtutakse tootmis- või ostukuludest, millele lisatakse teatud juurdehindluse protsent.

Kuld - 2Na((Ag(CN)2))+Zn2Au+Na((Zn(CN)4)) (Kuld ei reageeri isegi tugevate oksüdeerijatega, nagu lämmastikhape)
Kultuuriliselt mitte - assimileeritud indiaanlased elavad Kolumbuse eelsetes kogukondades ja peavad kinni vanadest traditsioonidest.
Kulumise tunnus on tõuked ja müra mootori 220. Reguleerimisvajadusele vihjab müra ja kloppimine pöörete järsul muutmisel.

Kulumiseks nimetatakse detailide tööpindade kuju ja/või mõõtmete järk-järgulist muutumist hõõrdumise tagajärjel.
Kulumisvastased lisandid - pindaktiivsed ained moodustavad määritavatel pindadel kile, mis takistab metallpindade vahetut kokkupuudet.
Kulutusrand - iseloomulik õgvenemine ehk rannajoone sirgemaks muutumine (tingitud suuremast kulutusest poolsaarte otstes).

Kulinaarne tähtsus on ennekõike harilikul kaheksajalal (Octopus vulgaris). Reeglina turustatakse 50-100 cm pikkuseid eksemplare.
Kuller - isiku või äriühingu töötaja, kes edastab sõnumid, kirjad ja muud kirjavahetust, samuti väikevahendid.
Kulmuleerurnud ehk kuhjunud kaksiksidemetega alkadieenid, milles kaksiksidemed asetsevad ühe ja sama süsinikuaatomi juures.

Kultusekivid ehk ohvrikivid olid uskumustega seotud kivirahnud/rändrahnud, mis kandsid sellele osutavat rahvapärast nime.
Kultuuriökoloogiaks nimetatakse etnoloogia haru, mis tegeleb inimkultuuride ja nen- de elukeskkondade vaheliste suhete uurimisega.
Kulumaterjal on suhteliselt kallis, kuid samas saadakse kõige kvaliteetsem fototrükk (spetsiaalsele paberile trükitult).

Kuldlõikelisel proportsioonil on vormi põhimõõtmete omavaheline suhe ning vormiosade mõõtmete suhe vormi põhimõõtmetesse muutumatu.
Kultuuri arengus - näiteks õppis Dominiiklaste kloostris Michel Sittow, keda peetakse kuulsaimaks Eestis pärit kunstnikuks.
Kultuuridega - kasvatatakse taliteraviljade külvi aastal mõnd varajaselt koristatavat eelkultuuri nt põldhein, mesikas.

Kultuuril on väga lai mõiste, kuid kõige üldisemas mõttes on see inimtegevus, mis vastandub täielikult loodusele.
Kultuurisaavutused – *Arhidektuur – kerkisid mošeed, medresed, hauakambrid, rajati kaubatänavaid, karavannide peatuspaiku.
Kultuuritaustale on suurregiooni kuuluvad maad väga erineva sotsiaal-majandusliku arenguga. See puudutab ka turismimajandust.

Kultuuriuniversaalid – sotsiaalsed nähtused mis on olemas kõikides kultuurides; religioon on üks peamisi kultuuriuniversaale.
Kulusid elektri - ja veekasutamise pealt kokku hoida ning vähem kulutada, ka turismis ja hotellimajanduses on see võimalik.
Kuldmündid - --> hõbemündid (penn, dinaar). Kulda hakkas Euroopas nappima, sest Idamaades käibel ainult kuldmündid.

Kullervo tähendab kulda ja kallimat, lauludes on peetud teda Kalevipojaks e hiiuks, sest noorena oli ta väga tugev.
Kultus ehk maakultus. Demeter pani need, kes eluajal olid õilsad olnud Elüüsiumiväljadele elama, kui nad surid.
Kultuuri määratlusi on tänapäeval üle 400. Ld. K. Cultura- viljelemine Ld. K. Cultus –korrastatud , hoolitsetud, viljeledud

Kultuuridevahelised erinevused on küll suured ja olulised, kuid inimeste vahelised erinevused ühe kultuuri sees on tavaliselt suuremadki.
Kultuurielu keskuseks on Tori Rahvamaja- seal tegutseb palju mitmesuguseid huviringe, toimub üritusi ning korraldatakse näitusi.
Kultuuristamine on looduslike muldade kasutuselevõtmine inimese poolt ja mullaomaduste muutmine mullaviljakuse tõstmiseks.

Kulub 3 - 4 aastat taasmetsastamiseks, siis turberaiete puhul on pärast vana metsa raiumist järelkasv juba olemas.
Kulutama pep - karboksülaasi sünteesimiseks, mida on võimalik toota vaid valguse käes, kasutades ATP-d ja pürovaate.
Kuld on kollase värvusega, ta on pehme ning kõvadus on 2,5. Pehmuse pärast kasutatakse kulda vaid sulamitena.

Kuldjuukseline apollon - valgusejumal, luule, muusika ja vaimuteravuste jumalus, tuleviku kuulutaja oli ka kreeklaste suur lemmik.
Kultuuri kandjad on Balti hõimude eelkäijad, need on leedulased, lätlased jt. Neil oli paremini töödeldud tööriistad.
Kultuuriline lõtk – kultuuri eri osad kalduvad pärast uue tehnoloogia sisseviimist muutuma ja kohanduma erineva kiirusega.

Kulukaim kutse - haigus, kuid tänu tõhusale preventsioonile on selle kutsehaiguse esinemissagedus märgatavalt langenud.
Kulutatud tööstus - ja juveelitoodeteks, peitub hauakambrites ja unustatud aaretes või on sattunud laevahukkudel merepõhja.
Kulõgin on samuti Maša ära piinanud oma igavate haritlaste seltskonnaga, kuhu ta Mašat koguaeg kaasa on vedanud.

Kulgliikumiseks nimetatakse sellist liikumist, mille puhul jääb keha kogu liikumise vältel oma algsihiga paralleelseks.
Kullerite ülesanneteks on tellimuse vastuvõtmine, kauba ostmine Rimist või Säästumarketist ja selle transportimine kliendini.
Kultusfilm on filmid, mis on tehtud väljaspool Hollywoodi, ning filmid, mida inimesed ka pärast aastaid mäletavad.

Kultuure on palju, erinevatel rahvastel, erinevad kultuurid erinevatel ajaperioodidel, ükski pole parem kui teine.
Kultuuridest on jäänud mõjutusi ning võime siinses toidukultuuris leida nii saksa, prantsuse kui ka vene mõjutusi.
Kultuurikontaktid välismaaga – võõrkeeltsesse tõlgiti eesti kirjanduse teoseid, olümpiamängudel tõid eestlased koju 19 medalit.

Kulu 7 - 10 m²/l. 6. Lubivärv: Hea katvusega matt valge värv seintele ja lagedele, sise- kui välitingimustes.
Kulu multiplikaator on sisuliselt selle tulemus, et osa kulutusi on üheaegselt nii SKP funktsiooniks kui ka SKP koostisosaks.
Kuluobjekt - igasug toode, toiming, protsess, org allüksus, mis pakub huvi juhile ning eeldab kulu eraldi mõõtmist

Kuldne retriiver on proportsionaalne, aktiivne, sujuvate ja jõuliste liigutustega koer, kellel on sõbralik ilme ja olek.
Kulendloomad – roomava liikumisviisiga, elavad veekogude põhjas, parasiitsed liigid elundite sise- ja välispinnal.
Kulgemine - Kui keha kõik punktid liiguvad sama kiirusega ja mööda samu jooni siis seda nimetatakse kulgemiseks.

Kulgemine ehk flow Isiksuse omadused • Millised omadused on sinu arvates ettevõtjaks olemisel kõige olulisemad?
Kulminatsioonimomentide - teguviis on võrreldav kabarees lavaletormamisega, et striptiisi kiiresti lõpplahenduseni aidata viia.
Kultuuri atribuudid on seatud automaatse valiku peale, valib raamistik keele vastavalt sellele, mis määratud veebisirvijas.

Kultuuriline roll – kõik seltsid omamoodi ajaviite seltsid, kuid see esimene, mis pöörab tähelepanu rahva haridusele.
Kultuurirevolutsioon - Mao vastaste tagakiusamine, et suruda ma rahulolematus mis tekkis pärast suure hüppe ebaõnnestumist.
Kuluarvestus on ettevõtte ressursside omandamise või kasutamisega seotud informatsiooni mõõtmine ja aruandlus.

Kulumultiplikaator on sisuliselt selle tulemus, et osa kulutusi on üheaegselt nii SKP funktsiooniks kui ka SKP koostisosaks
Kulupõhine hinnakalkulatsioon on olukord, kus oligopoolne ettevõte kujundab tootele hinna lisades omahinnale teatud % hinnakõrgendit.
Kultus pinnavormid - välis jõu toimel, näiteks: jõe deltad, luited, maasääred( Kassari juures, sääretipp-maasäär)

Kultuurigeograafe on huvitanud ka keelte dünaamika, st, kuidas on erinevad keeled oma areaali laiendanud või hääbunud.
Kultuurilised õigused on õigus haridusele ja kultuurile; õigus rahvuskultuuri ja –keele säilitamisele; õigus teabeabile.
Kultuurilooline väärtus on kaevushaudadest leitud kuldmaskidel (näiteks nn. Agamemnoni mask) ja lineaarkirjaga B savitahvlitel.

Kultuurilooliselt oluline on tõsiasi, et aastatel 1788-95 oli Lüganuse õpetajaks eesti kirja- ja keelemees Otto Wilhelm Masing.
Kuluarvestus – selgitatakse välja kui palju materjali, masina ja töötunde kulutatakse tootegrupi valmistamiseks.
Kulurühmad on koodiga XXO kuni XX9, milles XX on XXX Kulurühm kõrgemate tasandite (pea- ja põhirühma) tunnused.

Kulbid – suppidele ja putrudele, kastmekulbid vedelamatele kastmetele, kastmelusikas tihkematele kastmetele.
Kuldne plaat – 1998 a. 2 auhinda; aasta parima bändi ja aasta plaadi eest  Muusikaauhinnad – 2001 a. publiku
Kultuurilisi kontakte - Kontakti tulemusena saab üks grupp teada, kuidas teine grupp oma säilimisülesannetega toime tuleb.

Kultuuripärand on kõik, mida peetakse kultuuris hoidmisväärseks ja mida antakse edasi järgnevatele põlvkondadele.
Kultuuritegevus on olnud Ääsmäe piirkonnas väga pikkade traditsioonidega. Rahvatantsuga on tegeldud üle 60. aasta.
Kulgliikumine – keha kõik punktid liiguvad mööda ühesuguseid trajektoore (keha jääb iseendaga paralleelseks)

Kultuuride saagikus on seda suurem, mida agrobioloogiliselt põhjendatum on kultuuride vaheldumine konkreetsel kasvukohal.
Kultuurides on omad kombed ja tavad, ei olekski loogiline, et inimesed mõtleksid ja mõistaksid asju ühte moodi.
Kultuurilised universaalid – lastekasvatamise pikk periood, aastaringne seksuaalsus, sümbolid, tööriistade kasutamise võime

Kultuuriliselt on sidemeid erinevate fenomenide vahel varemalt peetud eraldiseisvateks ja suhteliselt fikseerituteks.
Kultuuriruumides on erinevad eetilised normid, kuid eetika põhiprintsiip “aukartus elu ees “on igaühes säilinud.
Kuluartikkel on haridus 93,8 miljoni krooniga, mis arvestab ka uue Pangapealse lasteaia avamisega veebruari keskel.

Kulud jaotatakse – töötasu; def. materjali ja konstruktsiooni maksumus ning transpordi kulud; kulud eh. masinatele.
Kulum - 50 000 -75 000 -100 000 Kokku põhivara 200 000 200 000 250 000 Aktiva kokku 352 000 400 000 500 000
Kuldne retriiver on jahikoer, kes toob kätte saadud linnu ,jänese või mõne muu väikese saaklooma jahimehe kätte.

Kullakiht küttekehal on õhuke ja kuna kuld on pehme materjal, siis kulub see kiiresti. Samuti rikub kullakihti katlakivi.
Kultuurautonoomia – vähemusrahvustele antud õigus iseseisvalt oma kultuurielu juhtida ilma riigipoolse sekkumiseta.
Kultuurides on puhtusel sageli ainult esteetiline või moraalne väärtus, kuigi seda põhjendatakse hügieeniga.

Kultuurirevolutsioon – 1966-1967. Zedongi tegevus, mis pidi maha suruma vastuseisu ja rahulolematuse Mao Zedongi suhtes.
Kulum - 119 500 Kokku omakapital 648 506 Kokku põhivara 495 500 AKTIVA kokku 654 148 PASSIVA kokku 654 148
Kulutusrannikutel on iseloomulik ranniku sirgemaks muutumine, kuna poolsaarte otstes on lainete kulutav tegevus suurem.

Kuldking on oma ülesandega hästi hakkama saanud: tema kupardes valmib meeletul hulgal imepisikesi seemneid.
Kulminatsioon – Tallipoiss üritas kuninganna tuppa hiilida kuninga asemel, et kuningannaga natukene lõbutseda.
Kultuuri vastand on barbaarsus  Muutus mis leidis aset 18. Saj, hakati rääkima kultuurist ja tsivilisatsioonist.

Kultuuriantropoloogia on antropoloogia kõige mitmekülgsem ja laiem haru, mille alla kuuluvad mitmed iseseisvad teadused.
Kultuurielu elavnes - suhteline loominguvabadus andis häid tulemusi ajakirjanduses, kirjanduses, teatri- ja kunstielus.
Kultuuritegevus on olnud Osula piirkonnas väga pikkade traditsioonidega. Puhkpilliorkester on tegutsenud 73 aastat.

Kulude kontrollimisel on abiks ka eelarve täitmise kontroll, tegelikke kulusid tuleks perioodiliselt võrrelda eelarvega.
Kuludeks on tavaliselt teenuse müügiga kaasnevad kulud, põhivara amortisatsioon ja ebatõenäolised arved.
Kuld on keemiline element, mille sümboliks on Au (lad. Aurum). Kulla sulamistemperatuur on 1065 kraadi.

Kulgliikumine – keha kõik punktid liiguvad ühesuguselt, mõtteline sirge kehas jääb iseendaga paralleelseks
Kullatud kuppel – jumalaemale Roheline kuppel – pühakutele Pruun kuppel – inimesele, kes on pühakuks saanud
Kult hüppas - ei suutnud üle hüppata ning kõik teised loomad hüppasid tema järel ning kukkusidsamuti auku.

Kuld on tähtis väärismetall, mida on sajandeid kasutatud rahana, vara säilitajana ja juveelinduses.
Kultuuriliselt on toimunud tõus ja progress nagu ajaga ikka läheb. Mõnel ajal küll vähem mõnel ajal rohkem.
Kultuurimajades – me nendes rollides laulmas, tantsimas ei käi. Muidu tõesti me jääkski Buratino rollidesse.

Kultuurirelativism on deskriptiivne tees, mis ütleb, et eri kultuuride moraaliuskumused varieeruvad suurel määral.
Kultuuriüksused on enamjaolt kultuuripärandi säilitamiseks ja levitamiseks mõeldud asutused, kuid mitte ainult.
Kulude artikligrupid on tegevuskulud,eraldised,materiaalse ja immateriaalse vara soetamine ja renoveerimine,muud kulud.

Kulum - 12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 Üldkulude väljamaks 57 000 67 000 77 000 77 000 137 000
Kulgemises on indiviidid allutatud soodsa ja ebasoodsa kogemuse tervistavale ja ratsionaliseerivale toimele.
Kulguril on kuus ratast, tema kõrgus on 30, pikkus 65 ja laius 48 sentimeetrit ning kaal 10,6 kilogrammi.

Kullastandardi puhul on rahvuslikud v ä ä r i n g u d ehk v a l u u t a d seotud riigi kullavarude ja kulla hinnaga.
Kulminatsioon – daam läheb munga juurde jutule ja jutustab talle, kuidas üks noormees teda ahistamas käib.
Kultuuriruum ehk inimesed said käia ringi mööda maad ja mungad tulid Eestisse ning õppisid ka eesti keelt.

Kulukandja on kulud, mis on seotud ettevõtte tootmisvõimsuste kasutamisega, st. nad tagavad äri tegemise.
Kulukäitur on mingi sündmus või toiming, mille tulemusena tekib kulu ja mis kutsub esile kulude muutumise.
Kuldlõike printsiip – jagada tervik kaheks osaks nii, et tervik suhtub suuremasse osasse nagu suurem väiksemasse.

Kulgliikumine – Kulgliikumiseks nimetatakse liikumist, mille korral liiguvad keha kõik punktid ühesuguselt
Kullal on üks stabiilne isotoop massiarvuga 197. Keemilistelt omadustelt on kuld väheaktiivne metall.
Kultus - ehk ohvripaigad - hiied või üksikud puud, allikad, kivid, harvemini mäed, järved ja jõed.

Kultuuri maailm on loodud inimese poolt ja seda kujundavad kultuurilised seaduspärasused, mitte loodusseadused.
Kultuuri omaks nimetatakse distsipliini (Ameerika Ühendriikidest levis). Sotsiaalantropoloogia Briti saartelt.
Kultuuriline kapital – vanemate sotsiaalse staatuse mõju laste hariduslikele saavutustele on olnud selge ja pidev.

Kultuuriti on erinev. Tatar pole kartlik õhupuudusele, aga kartul, hernes, nisu on tundlikud O2 puudusele.
Kulukontod 4 - ga. Näit 1011 kassa, kus 1 näitab , et on aktivakonto, 01 bilansikirjet ja 1 konto nimetust.
Kuldlõige on ilusaimaks peetav mõõtude suhe, seda kasutatakse terviku jagamisel ebavõrdseteks osadeks.

Kuldne kolmnurk — Tai. Myanmar ja Laos - ning nn kuldne poolkuu, kuhu kuuluvad Afganistan, Pakistan ja Iraan.
Kullavaru - Keskpanga riigikassa või krediidiasutuste käsutusel olev kuld, kas kangide või müntidena.
Kullerkupp on väga dekoratiivne kevadtaim ning paljud aiapidajad on ta niidult oma aeda ümber istutanud.

Kulturoloogia – teadus mis uurib kultuuri kui inimesest ja teistest ühiskonna osadest iseseisvat nähtust.
Kultursommer rheinland - Pfalz  Mit dem Rheinland-Pfalz-Tag wird seit 1984 ein jährliches Landesfest veranstaltet.
Kultuuril on totaalne võim inimeste üle, inimesed tarbivad neid produkte ja väärtusi, mida pakutakse.

Kultuuriline keskkond – väärtushinnangud, eelistused, kulud, suured kogused, mis alandavad kulusid tooteühikule.
Kulukäitur e. kulumõjur (kulutekitaja või kulu eristaja) on see faktor, mis mõjutab kulude kogusuurust.
Kuld on lõhnatu ja maitsetu tänu oma inertsusele, sest metallidele annavad maitse metalli ioonid.

Kuldaktsia on nimiväärtus aktsia, mis teatud olukordades võib kõik teised aktsiad välja hääletada.
Kulunud piltidega on see hädaoht , et tarvitame neid pahaaimamatult ilma mingi sihiliku kunstilise kavatususeta
Kulurühm kulurühmad on koodiga XX0 kuni XX9, milles XX on kõrgemate XXX tasandite (pea- ja põhirühma) tunnused.

Kulvõre sõlmpunk - Koosneb suurest arvust grafiidi struktuuri tides paiknevad paljudest omavahel meenutav aine.
Kuld on keemiline element, mille sümboliks on Au (lad. Aurum). Kulda peetakse päikese metalliks.
Kuldne üldiselt tähendab kuldse kiirguse olemasolu tarkust ning suurtel hingedel on seda auras päris palju.

Kuldreegel on see: kui sa tahad midagi inimesele ütelda, siis mõtle läbi, mismoodi sa temasse suhtud.
Kullastandard on toorainel põhinev rahasüsteem, kus koduvaluuta vahetuskurss on kulla suhtes fikseeritud.