Facebook Like
Add link

Korgepingetehnika Test 11 - sarnased materjalid

elektrikaar, kustutus, elegaas, kõrgepinge, õhul, isolaatorid, liivas, halvem, millistel, vältiv, üliõpilase, sekundaarne, plastikust, sattumise, vaakumis, hõbe
12
docx

Korgepingetehnika

...³отовляют: 1. Klaasist; Стеклянные 2. Portselanist; Фарфорные 3. Plastikust; Эпоксидные 4. Ränist. Кремневые 5. Polümeermaterjalist. Из полимер – материалов 6. Alumiiniumsulamitest. Из сплавов алюминия 18. Millineisolaator on joonisel? Какой изолятор на рисунке? 5 1. Tugiisolaator Опорный изолятор; 2. Varrasisolaator Стержнев...

Kõrgepingetehnika - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
41
doc

Kõrgepingetehnika

KÕRGEPINGETEHNIKA AEK 3011 KORDAMISKÜSIMUSED 1. Isolatsiooni elektrilist tugevust mõjutavad parameetrid Isolatsiooni elektriline tugevus sõltub: - materjalist - keskkonnast - pinge mõjumise ajast - jahutustingimustest - radiatsioonist - ja muudest teguritest 2. Liigpingete tekkepõhjused · atmosfäärilised liigpinged Uatm t < 50...100 s I < 200...400 kA U ­ on statistiline suurus Joonis 1.3 Liini liigpingete esinemise tõenäosus pinge suuruse järgi Atmosfääriliste liigpingete piiramine: · piks...

Kõrgepingetehnika - Tallinna Tehnikaülikool
206 allalaadimist
52
doc

Alajaamade konspekt

...seks. Käidus on alajaamade seadmed allutatud mitmesugustele mõjutustele: o elektrilised mõjutused, o mehaanilised mõjutused, o klimaatilised mõjutused, o alajaama ümbrusest tulenevad keskkonnamõjud, o päikesekiirgus. Elektrilistest mõjudest on esikohal nii püsitalitluses kui ka siirdeprotsesside käigus mõjuvad pinged. o Nimipinge UN, see on pinge, millele võrk või seadmed on ette nähtud. o Võrgu suurim ja vähim talitluspinge Umax ja Umin, milleks on mistahes ajahetkel võrgu mistahes punktis normaalse...

Elektrotehnika - Tallinna Tehnikaülikool
172 allalaadimist
86
pdf

Materjalid

...lid ............................................................................................................................... 85 SISSEJUHATUS Kõik, mis meid ümbritseb, koosneb ainetest. Miks ühe saega saab saagida isegi metalli, aga Eestikeelne sõna materjal tuleneb ladinakeelsest teine nürineb juba kõva tammepuu saagimisel? sõnast materia, mis tähendabki ainet. Milline terasemark võtta, kui jalgratta esirattale oleks Materjali...

- Kutsekool
254 allalaadimist
44
doc

Elektriaparaadid ja paigaldised

1. ELEKTRIPAIGALDISTE ÜLDISELOOMUSTUS 1.1 Määratlused Elektripaigaldis (electrical installation) ­ paigaldis, mis koos- neb elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, jaotami- seks ja/või kasutamiseks ettenähtud elektriseadmetest; elektripaigaldis võib sisaldada elektrienergia salvestusseadmeid (akupatareisid, konden- saatoreid vms.). (Siia kuuluvad ka ehituslikud osad nagu ­ paigaldus-, kande-, ja piirdetarindid, seadmete alused, vundamendid). Elektripaigaldise käit (operation) ­ (edaspidi käit) on tegevus elektripaigald...

Elektriaparaadid - Kutsekool
128 allalaadimist
59
doc

Alajaamad II osa

...d kogumislatte), kusjuures peetakse silmas, et latt kujutab endast kolmefaasilist konstruktsiooni, mida lihtsuse mõttes kujutatakse primaarkommutasiooniskeemidel ühejoonelistena. Millist skeemi igal konkreetselt juhtumil kasutada, sõltub nõuetest elektriedastuse töökindlusele, see aga omakorda alajaama tähtsusest elektrisüsteemis, vajadusest elektrivõrku teatud olukordades sektsioneerida ja lühisvoolude suurusest. Silmas tuleb pidada personali ohutust, seadmete hoolduse ja isolatsiooni puhastamise võimalusi ning võimalusi laiendusteks elektrisüsteemi arengu j...

Elektrijaamad - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
151
pdf

PM Loengud

...al samasugune roll vundamentide, tugiseinte jne projekteerimisel nagu tugevusõpetusel ja ehitusmehaanikal teras-, puit- ja raudbetoonkonstruktsioonide puhul. Eraldi distsipliini tekkimise tingis esiteks pinnase kui materjali põhimõtteline erinevus tavalistest ehitusmaterjalidest. Pinnas on dispersne materjal, mis koosneb üksteisega sidumata või väga nõrgalt seotud osakestest. Erinevalt teistest ehitusmaterjalidest on pinnase deformatsioonid seotud peamiselt tema mahu muutusega. Pinnase tugevus ja jäikus on mitme suurusjärgu võrra väiksem kui terasel, bet...

Pinnasemehaanika, geotehnika - Tallinna Tehnikaülikool
168 allalaadimist
148
pdf

Elektrirajatiste projekteerimine I - II

...uutuste taga- järjel toimunud oluline koormuskeskuste ümberpaiknemine, mistõttu enamus 1970-80. aastatel ehitatud alajaamad ja elektriliinid on tippkoor- muse ajal koormatud ainult 30-40% ulatuses. Sageli asuvad alakoormatud alajaamad praeguseks kujunenud koormuskeskustest kaugel ning nende käit muutub aasta aastalt üha kulukamaks. Samas tekib üha rohkem uusi intensiivse koormuskasvuga piirkondi, kus alajaamad ja elektriliinid on tugevasti ülekoormatud või töötavad edastusvõime piiri lähedal. Tüüpilised koormuste ümberpaiknemise põhjused: 1. Omaaegsete kolh...

Elektrivõrgud - Tallinna Tehnikaülikool
43 allalaadimist
20
docx

Elektromagnetismi teooriaeksami kordamismaterjal

...e koosseisu, seega saavad nad vähe liikuda. Nad saavad liikuda molekuli (aatomi) piires. Sellest tuleneb, et dielektrikud vähendavad laengutevahelist mõju. Dipool Molekul, mille laengud paiknevad välja mõjul ümber. Elektriline mahtuvus Mahtuvus on süsteemi omadustest sõltuv konstant, mis iseloomustab aine laadumise võimet. Mahtuvus sõltub pingest, laengust, pindalast, q S ε 0ε plaatidevahelisest kaugusest ja dielektrilisest läbitavusest. C= = ...

Elektriõpetus - Tallinna Ülikool
7 allalaadimist
140
pptx

Elektriaparaadid

... lihtne paigaldada ja teenindada ning tehnoloogiline. Elektriaparaadi üldteooria Füüsikalised protsessid elektriaparaatides Kaod elektrilised kaod ­ elektriaparaadi voolujuhtivates osades (kontaktides); magnetilised kaod ­ elektriaparaadi magnetahela ja muudes magnetilistest materjalidest valmistatud osades; dielektrikuskaod ­ aparaadi isolatsioonis. Elektriaparaadi üldteooria Magnetiliste kadude vähendamise võtted magnetahela osad valmistatakse kitsa hüstereesisilmusega terasest; magnetahela osad valmistatakse õhukesest teineteisest elektriliselt isoleeritud elektrotehnilise terase...

Energia ja keskkond - Kutsekool
4 allalaadimist
34
docx

GENEETIKA

Mida tähendab fingerprintimine. See on mikrosatelliitse kordus DNA määramine. Mikrosatelliidid on kiiresti muteeruvad mittekodeerivad DNA lõigud, mis koosnevad tandeemselt korduvatest nukleiididest. Kuna nad muteeruvad suhteliselt kiiresti, siis populatsioonid erinevad korduste arvu poolest. Esmalt koguti üle Aafrika eri elevantide fecest, eraldati sealt DNA ja määrati referents proovid. Seejärel eraldati spetsiaalse meetodiga salakaubana konfiskeeritud elevandiluust DNA ja ...

Geneetika - Tallinna Ülikool
83 allalaadimist
14
docx

Elektroenergeetika alused

...aralleeltööle ehk kanda üle võimsusi sinna, kuhu seda antud hetkel kõige rohkem vajati. ülekande magistraalliinidest kaugemale elekter ei ulatunud ning maal leidus palju piirkondi, kus pärast sõda elati petrooleumilambi valgel või saadi elektri väikestest kommunaal- ja tööstuslikest elektrijaamadest. 4. Kus piirkonnas Eestis põlevkivi leidub ja kuidas seda kaevandatakse? Millest sõltub kaevandamisviisi valik? Kaevandatakse Ida-Virumaal ulatudes Kiviõlist Narva jõeni ning Jõhvist Väike- Pungerjani Kaevandamisliigid: *pealmaa...

Elektroenergeetika alused - Tallinna Tehnikaülikool
234 allalaadimist
23
doc

KLASSIKALINE GENEETIKA

...vutamise teel. Suurusi väljendatakse ühikutes kg, t, tk, cm, m, % jne. ja koefitsientidena. Määratud paljude geenide poolt. 2) Kvalitatiivsed tunnused: isendite erinevus üksteisest välimuselt - värvus, sarvede, krvade kuju jm. Määratud ühe vi mne geeni poolt. 23. Kuidas testitakse mutatsioone allelismi suhtes? Testertüvega ristates. Sellist analüüsi saab läbi viia retsessiivsete mutatsioonide uurimiseks. Ristamisse võetav testertüvi on homosügootne teatud geeni retsessiivse alleeli suhtes. Juhul, kui ka järglaskonnal avaldub mutantne fenotüüp, on mutantne alleel sama geeni variant,...

Geneetika -
100 allalaadimist
23
docx

Nõrkvoolu tehnika praktika aruanne

...ksepp on eelnevalt töötanud mõne teise sarnase tegevusalaga ettevõttes on oluline, et ta saaks väljaõppe, mis on seotud just meil müüdava ja hooldatava tehnikaga. Laias laastus on küll masinad üksteisega sarnased, kuid on palju nüansse, mis teeb iga tootja masina teistest erinevaks. Baasväljaõpe viiakse läbi meie enda töökojas ja töökäigus. Siin saavad selgeks põhitõed, mis on seotud just meie tehnikaga ja töökorraldusega. Olulisel kohal on ohutustehniline instrueerimine, ilma milleta ei alusta tööd ükski mees meie töökojas. Ohutustehnika vaadatakse üle jooksvalt ka ...

Nõrkvoolu tehnika - Kutsekool
74 allalaadimist
200
doc

Masina osadest ja kontroll

...ta vabakäik 3.4. Elektriseadmed Traktori elektrisüsteem koosneb elektrienergiaallikates, elektrienergia tarbijatest, lülititest, kaitsmetest ja ühendusjuhtmetest. Elektrienergiaallikateks on aku ja vahelduvvoolugeneraator. Generaator ja aku on traktori elektrisüsteemi vooluringi lülitatud rööbiti. Energiat tarbitakse sellest, millel klemmipinge kõrgem. Traktori mootori töötamise...

Masinamehaanika - Kutsekool
22 allalaadimist
97
pdf

Biokeemia praktikumi juhend

...................... 13 Kontrollküsimused ............................................................................................... 13 1.2 SÜSIVESIKUTE REAKTSIOONID ................................................................... 15 1.2.1 Molisch'i test............................................................................................... 17 1.2.2 Osasoonide saamine ................................................................................. 18 1.2.3 Hõbepeegli reaktsioon .........................................................

Biokeemia - Tallinna Tehnikaülikool
49 allalaadimist
181
doc

A.Palu mootorratta raamat

...aste liigitus. Mootorrattad on rataste ühejäljelise paigutusega mootorsõidukid. Neid käsutatakse peamiselt isikliku liiklusvahendina, kuid võimsa mootori ja vastava haagise (külg-, ees- või tagahaagis) korral ka inimeste ja kauba veoks. Sõltuvalt koaastrüktsioom iseärasustest liigitatakse moo- torrattad kolme rühma (vt. joon. 1): a) põlve- ja jäikade jalatoenditega mootorrattad, b) põlvetoenditeta, tugipõrandaga mootorrattad ehk motorollerid, c) sõtkajamiga mootorrattad ehk mopeedid. Põhitüübiks on esimese rühma mootorrattad. Kasutus- otstarbe järgi liigitatakse need tänava- ja ...

Füüsika - Põhikool
56 allalaadimist
42
pdf

Elektriajamite ja jõuelektroonika instituut

...e olusid. Arvestada tuleb õhutemperatuuriga, tuule kiirusega ning jäite ja selle tekkimise ajal puhuva tuulega. Õhuliinid peavad suutma vastu pidada mehaanilistele koormustele, keemilistele mõjuritele ja temperatuuri muutustele. Keskpingeõhuliinid koosnevad juhtmetest, mastidest, isolaatoritest, traaversitest, tõmmitsatest ja tugedest ning kinnitusdetailidest. Õhuliinide tähtsamad parameetrid (joonis 5.14) on visangu pikkus l (õhuliini kahe naabermasti vaheline lõik), juhtmete ripe f, liini maagabariit (juhtmete minimaalkaugus maapinnast) h ja masti kõrgus...

Elektrijaamad - Tallinna Tehnikaülikool
27 allalaadimist
39
docx

Elektriohutus

...ö juht-vastavat pädevustunnistust omav isik, kes tagab elektritöö nõuetekohasuse, kellele on pandud täielik vastutus töökorraldamise eest, elektritöö juhil peavad olema erialane ettevalmistus, töökogemus elektritöö tegemisel ning teadmised elektriseadmetes või paigaldistest nende ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest ulatuses, mis tagab tema juhitavate elektritööde ohutu tegemise. Elektripaigaldise käidu korraldaja vastavat pädevustunnistust omav isik, kellel on pandud täielik vastutus elektripaigaldise käidu eest. Käidu korraldajal peavad olema erialane ettevalmistus, teadm...

Elektriohutus ja seadusandlus - Kutsekool
113 allalaadimist
323
doc

Aktiivõppe meetodid I-III TööLEHED

...RK..........................................................6 EBAVÕRDSED VAHENDID.................................................................10 ELUVESI...................................................................................................12 ENESEKEHTESTAMINE.......................................................................18 GRUPIKÄITUMINE...............................................................................21 HEA JA EDUKAS INIMENE.................................................................22 INTERVJUU..........................................................................

Isiksusepsühholoogia -
11 allalaadimist
16
pdf

Elektriohutus

...anade tööjuhendisse võeti punkt, mis keelab kraanajuhi viibimise kraana kabiinis, kui toimub kraana paigaldamine tugikäppadele või viimaste ülestõstmine transpordiasendisse. Tööstuslike elektritraumade analüüs (Ohrana truda, 1989) on näidanud, et kõikidest elektriõnnetustest 61% leiab aset kokkupuutel elektriseadme voolu juhtivate osadega, mis on normaalselt pingestatud; 11% pingestatud juhtmete kokkupuutel või valelülituse korral; 26% kokkupuutel seadme metallosadega, mis ei ole normaalselt pingestatud. Seega kaks põhilist õnnetusliiki: 1) õnnetused leiavad aset ett...

Riski- ja ohutusõpetus - Kutsekool
25 allalaadimist
30
doc

Elektripaigaldiste käit ja plokkskeeem

... Ühtlasi näidatakse, millised kontrollmõõtmiste protokollid ja millised seadmete kasutus-juhendid on olemas ning kus ja kelle käes kõik need dokumendid asuvad. Töölepinguga käidukorraldaja olemasolul tuleb tööandjal tagada vajalike elektri-ohutusnõudeid sätestavate seaduste, määruste, standardite, eeskirjade ja juhendite kättesaadavus käidukorraldajale, sest pädevustunnistusega isik peab neid tundma. Seejuures on vaja teada, et elektrialaste standardite ja eeskirjade kehtivus Eestis on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruseg...

Elektrivõrgud - Kutsekool
26 allalaadimist
4
doc

Elektriaparaadid sissejuhatuse konspekt

...ühtasemaks. See ongi lähedusefekt, mille kvantitatiivseks hindamiseks kasutatakse lähedusefekti tegurit Ki, mille suurus sõltub samuti kui pinnaefekti teguril juhtmematerjali eritakistusest, vahelduvvoolu sagedusest, voolujuhi mõõtmetest ja geomeetrilisest kujust, aga ka voolu juhtide vahekaugusest, nende vastastikusest paiknemisest ja voolu suundades nendes. c. Vahelduvvoolu elektriaparaatide magnetahela osades ja muudes magnetilistest materjalidest valmistatud osades tekivad vahelduvmag...

Elektriaparaadid - Kutsekool
87 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...vas peatükis käsitletakse lühidalt logistika ajaloo olulisemaid aspekte ning kirjeldatakse logistika ülesandeid ja eesmärke. Lisaks antakse ülevaade logistika funktsio- naalsetest ja funktsiooniülestest valdkondadest. Ülevaade logistikasüsteemidest ja nende alaliikidest võimaldab paremini mõista logistikaprotsessi olemust ja logistika ülesandeid ning eesmärke nii tarneahelas...

Logistika alused - Kutsekool
341 allalaadimist
10
docx

Elektriohutus - Liigvoolukaitse elektripaigaldistes

...st "Liigvoolu kaitse elektripaigaldistes". See on väga hea teema just minu jaoks, kuna minu tulevane töökoht võib just olla elektripaigaldistes, seetõttu on hea teha uurimistööd just elektripaigaldise kohta. Annan ülevaate automaatkaitselülititest, sulakaitsmest jms. Automaatkaitselüliti Automaatkaitseüliti ehk kaitselüliti on lüliti, mis voolutugevuse liigsel suurenemisel, näiteks lühise või ülekoormuse korral vooluahela automaatselt katkestab. Kaitselüliti oluline osa on relee (kas termorelee või voolurelee). Releed koos tema juurde kuuluva...

Riski- ja ohutusõpetus - Kutsekool
40 allalaadimist
26
doc

Moodle Test nr 4

...Correct Mark 1,00 out of 1,00 Question text Lihv 1. Millised faasid on Lihv 1 mikrostruktuuris? Vali üks või enam: 1. ferriit 2. austeniit 3. tsementiit 4. perliit 5. ledeburiit Question 28 Correct Mark 2,00 out of 2,00 Question text Millistest jahtumisetappidest tekib Lihv 1 toodud struktuur? Vali üks: 1. Struktuuri tekib sulast olekust tardumisel 2. 727 kraadi juures tekib ferriit austeniidist eutektse muutuse tulemusel 3. Antud struktuur hakkab tekkima ~850 kraadist alates, mil osa austeniiti laguneb ferriidiks kuni 727 oC, mi...

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
185 allalaadimist
56
doc

Semiootika konspekt ja küsimused

...iifilisele inimsemioosile, kus bioloogiline pärilikkus ületatakse õppimise kumuleeriva edasiandmise kaudu, mis saab võimalikuks ainult narratiivi läbi. Myrdene Anderson jt Semiootika kui vihmavarjuteadus semiootika, mis looks inimteadustele raamistiku taasmõtestamaks nende põhialuseid ja liikumaks edasi mööda rada, mis -- nagu on võimalik tõestada -- hoidub pea ees tormamast filosoofilisse teetupikusse, mille on püstitanud sunnitud valikud realismi ja idealismi vahel Thomas Sebeok Globaalsemiootika inimevolutsioon on jätkuvalt duaaln...

Semiootika -
169 allalaadimist
118
doc

Haldusõiguse konspekt

...tuste täitmisel. Haldust võib jagada era- ja avalikuks halduseks. Avalik haldus on seotud avaliku võimu teostamisega. Avalik haldus moodustab organisatsiooniliselt, funktsionaalselt ja õiguslikult ühtse terviku, mille alusel võib teda selgelt eristada teistest valdkondadest. 1.2 Avaliku halduse erinevad määratlused. Avaliku halduse määratlemine organisatsioonilises ja materiaalses mõttes on seotud võimuse lahususe põhiseadusliku printsiibiga. Avalik haldus organisatsioonilises mõttes – avalik haldus haldusorganisatsiooni tähenduses, mis koosneb av...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
56 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

... 43 II Terminoloogia 47 8 Mis on terminoloogia 49 9 Terminoloogiateooriatest 53 9.1 Klassikaline terminoloogiateooria . . . . . . . . . . . 53 9.2 Uuemad terminoloogiateooriad . . . . . . . . . . . . . 60 10 Objektid, mõiste...

Inimeseõpetus -
21 allalaadimist
31
pdf

Äriuuringute alused

...ste tehtud uurimistöö põhjal ning seejärel kasutada neid teadmisi, et näha, kas need on rakendatavad meie olukorras. Mõnikord tuleb meil teha või soovitada muudatusi ja rakendada neid oma probleemidele. Kui selles protsessis osaleb mitu uurijat, tuleb ideesid/teooriaid testida. Kui teooriad on korralikult testitud, võime me koguni ennustada tulevikku. Me võime veendunult öelda, et seda tüüpi olukorras on see lahenduseks. Uurimus teeb järelikult meie elu kergemaks, mitte ainult äris, vaid üldiselt. Äriuuringud ei erine palju praktilisest probleemide lahendamisest. KVALIT...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
27 allalaadimist
14
doc

Sotsioloogia alused.

...ase) 2. Põhiharidus (I tase) 3. Keskharidus (II tase) 4. Kõrgharidus (III tase) Akadeemiline edukus ­ kui hästi õpilane teeb koolis seda mida ta peab seal tegema (õpib). Akadeemilist edukust näitavad: - koolihinded - standardiseeritud saavutustestid (näiteks: Scholastic Achievement Test USA-s) - riigieksamite tulemused ... Haridusliku ebavõrdsuse tekkimine Üks hariduslikku ebavõrdsust tekitav faktor on haridusotsused (educational decisions) Raymond Boudon: inimese haridustee koosneb etappidest; iga etapi lõpus tuleb otsustada,...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
219 allalaadimist
36
doc

ÕIGUSE SOTSIOLOOGIA

...majandusteadlane Karl Marx on öelnud, et ühiskond, see on inimühenduste kogum. Saksa teadlane Max Weber on öelnud, et ühiskond on oma olemuselt erinevate käitumisnormide kogum. Ühine joon on see, et ühiskonda on alati võimalik teaduslikult uurida. Sotsioloogiat eristab teistest teadustest : · Püstitatakse hüpoteese erinevate teaduslike konstruktsioonide kohta ja hiljem hakatakse mõtlema, mis viisil seda probleemi uurida (kas nähtus tegelikult ka ühiskonnas eksisteerib). · Püütakse üksikisikuid uurides teha teaduslikke üldistusi üksikute gruppide ...

Õigus - Tartu Ülikool
96 allalaadimist
72
docx

TÜ Haldusõiguse konspekt

.... §1 Avaliku halduse määratlemine Haldus on inimlik plaanipärane tegevus kindla eesmärgi saavutamiseks. Haldust võib jagada kaheks: era- ja avalik haldus. Haldust võib mõista kolmes erinevas mõttes: Organisatsioonilises mõttes ­haldus koosneb erinevatest halduse kandjatest, haldusorganitest ja teistest haldusinstitutsioonidest. Tegemist on avalik-õiguslike juriidiliste isikutega, kellele on seadusega pandud põhiülesandeks avalike halduse teostamine (riik, vallad, linnad jne). Formaalses mõttes ­ halduskandjate ja ­organite kogu tegevus, vaatamata s...

Haldusõigus - Tartu Ülikool
23 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun