Sõnu seletav sõnaraamat

Korteriomaniku kohustused - hoidma korteriomandi reaalosa korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud.
Koraan on piisavalt keerukas aru saamaks, kuidas selle järgi igapäevaelus kombeliselt ja tõsiuskselt elada ja seetõttu on aluseks võetud jutustused ja mälestused Muhamediga kokkupuutunud inimestelt, kes on kirja pannud tema sõnad ja teod erinevates situatsioonides.
Koraan – etteloetu = ülim tõde Koraan kujunes esimeste kaliifide ajal Koraani sisu: Tingimusteta kuuletumine ja õiglane käitumine Üks inglitest ei kuuletunud aadamale (lucifer) = saatan Viimne kohtupäev – kõik surnud tõusevad üles Praktilised ettekirjutused: perekond, suhted, pärimine, kuriteod ja karistus, kauplemine, orjade kohtlemine, söögi ja joogi tavad, sotsiaalne õigus – rikas peab aitama vaest

Korallrifid on maailma ühed bioloogiliselt produktiivsemad ja mitmekesisemad ökosüsteemid, kuid ligi 60 % neist on ohustatud kliimamuutusest ja päikesekreemist tulenevast saastest. Teadlased kinnitavad, et praegu on juba 10 protsenti mailma korallrahudest kahjustatud päikesekreemi jääkide tõttu vees.
Korrutiste summa - Näide 9. Difvõrrandi definitsioon Vaatame diferentsiaalvõrrandit x″(t) − 1 = 0. Eelmisest näitest teame, et x′(t) = t + C1, ja seega võrrandi üldlahend on x(t) = t2/2 + C1t + C2. Esimest järku diferatsioonivõrrandiks nim võrrandit, mis seab sõltumatut muutujat x otsitava funktsiooniga y=f(x) ning funktsiooni tuletisega y’ 11. Cauchy ülesanne F (x,y,y’)=0, Diferentsiaalvõrrandit koos hulga algtingimustega nimetatakse algväärtustega ülesandeks ehk Cauchy ülesandeks.
Korraldatakse arutelu - arendaja esitab programmi koos arutelu ettepanekutega järelvalvajale (kkamet või kkministeerium), kes teatavad programmi heakskiitmisest avalikult - eksperdid koostavad vastavalt programmile kkmõju hindamise aruande, mis avalikustatatkse - arendaja estab keskkonnamõju aruande järelvalvajale - järelvalvaja teatab avalikult heakskiitmisest ja keskkonnanõuete määramisest - otsustaja peab tegevusloa andmisel või sellest keeldumisel arvestama kkmõju hindamse tulemusi ja kknõudeid.

Korrelatsioon on munemissessiooni pikkuse ja munatoodangu vahel(r=0,73-0,77), sammuti 1-3 munemiskuu munatoodangu ja aastase munatoodangu vahel (r=0,68- 0,87).Munajõudluse päritavust on uurinud H.F. Kušner(1964) ja H. Haverman(1959), nende andmete kohaselt avaldavad pärilikud tegurid suurt mõju muna keskmisele massile, munakoore värvusele ja muna vormile, munatoodang oleneb aga rohkem väliskeskkonnatingimustest. Selektsiooni kasutamisel saab suuresti muuta kanade muna toodangut ja munajõudlust.
Korrosioonitõrje võimalusteks on metalli isoleerimine väliskeskkonnast (lakkimine, emailimine, värvimine), metalli katmine teise metalli kihiga (nikeldamine, kroomimine, tina, tsink), elektrokeemiline kaitse (reaktsioonide jaotamine juhtme abil erinevate metallide vahel protektori abiga; mõjub kuni protektori täieliku oksüdeerumiseni) ning korrosiooniaeglustaja kasutamine (inhibiitorite lisamine metalli ümbritsevasse keskkonda). Sulamid koosnevad mitmest metallist või sisaldavad peale metallide ka mittemetalle.
Korrelatsioonikordaja väärtus on vahemikus: -1  r  1 = |1| – siis on tegemist funktsionaalse seosega > |0,7| - siis on tegemist tugeva seosega < |0,3| – siis seos praktiliselt puudub =0 – siis nähtuste vahel seost ei ole Paariskorrelatsioonikordaja ehk Pearsoni korrelatsioonikordaja (arvtunnused, lineaarne seos) Järjestustunnuste korral kasutatavad seosekordajad on: Spearmanni korrelatsioonikordaja, Fechneri korrelatsioonikordaja, Kordaja , Somersi d, Kendalli korrelatsioonikordaja ja Kendalli 

Korruste plaanis on ära kaardistatud maa-alused ja tehnilised korrused; tehnoloogilised ja konveieriavad; ventilatsiooni, liftide ja šahtide asukohad; statsionaarsed tuletõrjeredelid; ohtlike ainete asukohad; elektrikilbi asukoht; sisesed tuletõrjekraanid; kustutussüsteemi juhtimispaneel; suitsueemaldamine; evakuatsiooniteed. Lisaks on toodud objekti iseloomustav pildimaterjal (üldine objekti vaade, objekti ees- ja fassaadi osa) ja objekti töötajate käitumisjuhend enne päästjate saabumist.
Korv – sisuks Euroopa julgeolek, Euroopa riikide piiride vääramatuse kinnitamine  2. korv – pühendatud majandus-, teadus-, tehnika- ja keskkonnaalasele koostööle  3. korv – koostöö humanitaaraladel ja inimõiguste vallas, andis õiguse nõuda inimeste, ideede ja informatsiooni vabamat liikumist Euroopas ning seista inimõiguste rikkumise vastu Helsingi protsessi lõppdokumendiga pandi alus Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile ehk OSCE- le.
Koristusaine - pindade puhastus-, kaitse - või hooldusaine 47. koristusmeetodid - tuulutamine, korrastamine, kaitsmine, puhastamine ja hooldamine 48. koristusplaan - plaan, mis näitab mida, millega, kuidas ja kui sageli puhastada 49. koristustarvik - töövahendi üldnimetus 50. korrastamine - üldmuljet rikkuva segaduse eemaldamine ja esemete täiendamine või oma kohale tagasi asetamine 51. kulebjaaka - piklik, pealt lahtine või kinnine, erinevate täidistega pirukas.

Korduv frustratsioon on inimese psüühikale ebamugav ja vahel kahjulik. Seetõttu võivad käivituda korduva frustratsiooni korral kaitsemehhanismid. Näiteks, millestki ilmajäämisel püütakse midagi reaalsemat saavutada (kompenseerimine) või viha väljavalmine teistele või nende süüdistamine ("patuoina otsimine"). Emotsioonidel on inimese elus vastandlik mõju- need aitavad keskkonnaga kohaneda ja teiselt poolt takistavad keskkonna kohanemist, sest tekitavad stressi.
Korda kontrolltööks - halogeenühendid 1. Halogeenühendid- orgaanilised ühendid, milles süsiniku aatom(id) on seotud halogeeni aatomi(tega) 2. Nukleofiil- osake, mille on negatiivne laeng või vaba elektronpaar (NH2, Cl, Br, S2, OH) nõrkadeks nukelofiilideks on halogeenid(Fl, Cl, Br, I) ja tugevate hapete anioonid (HSO4, NO3) ELEKTROFIILSUSTSENTER PAIKNEB ALATI NÕRGA NUKLEOFIILI KÕRVAL!!!!!!! 3. Elektrofiil- osake, millel on positiivne laeng või vaba orbitaal.
Kortereid on ehitatud tuntud arendajaga; 1. Tihe konkurents võib põhjustada 2. Müügi perioodi algab konkurentidest korterite müügiperioodi suurenemist; varem; 2. On karta kinnisvarahindade üldist 3. Uute kortermajade ehitamist praegu ei langust; alustata, kuna majandusolukord on 3. Konkurentidel on olemas sarnased halvenenud; objektid ja eksisteerib suur tõenäosus, et 4. Kuigi tehingute arv on vähenenud, on ta kliendid valivad konkurendi objektid.

Korteriomanik on kohustatud: 1) hoidma korteriomandi reaalosa korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud; 2) taluma mõjusid, mis jäävad käesoleva lõike punktis 1 nimetatud piiridesse; 3) võimaldama korteriomandi reaalosa kasutada teistel isikutel, kui see on vajalik kaasomandi eseme korrashoiuks. Seeläbi tekkinud kahju tuleb omanikule hüvitada.
Korduvaks lauseliikmeks on sihitis.)Korduvad lauseliikmed eraldame komade või sidesõnade abil. Koondlausele on kõige iseloomulikum loetlemine (Juss on valetaja, hambassepuhuja, valevorst). Loetelu eraldame komadega, väljaarvatud juhul, kui sidesõnana on kasutatud ja, ning, ega, ehk, nii, kui ka (kuid, vaid, ent, aga, nõuavad koma). Kui kokkuvõttev sõna jääb loetelu ette , kasutame koolonit, kui kokkuvõttev sõna tuleb peale loetelu kasutame mõttekriipsu.
Koreograaf - lavastaja Tiit Härm loob oma “Luikede järve” versioonis uue dimensiooni: luikede järv – see on printsi kujutluste maailm, kuhu on kerge põgeneda reaalsest elust otsima õnne ja armastust, kuid millest on tihti raske leida tagasiteed.

Korrosioonikindlad sulamid - näiteks roostevaba teras korrosioonikindlad metallkatted- kroomimine, nikeldamine, tsinkimine jne. mittemetalsed kaitsekihid- värv, lakk, email, õli jne. protektorkaitse- kaitstava metalli külge kinnitatakse aktiivsemast metallist plaat.
Korvpallis on Eesti ajalooline õnn see, et olime Tsaari- Venemaa rüpes ja geograafiliselt lähedal tema tollasele pealinnale Sankt-Peterburgile. Nimelt Ameerika spordiinstruktorite kaudu XX saj. algaastail St. Peterburgi jõudnud mäng otsis klubi “Majak” näol väljundit pealinnast väljapoole ja ühe lähema linnana jõudis mäng 1913.aastal esimest korda Eesti pinnale Narvas linna tuletõrjeseltsi aias, kus venelased mängu demonstreerisid.
Korralised inventuurid on järgmised: • kassa; • pank; • nõuded ostjate vastu; • tarnijate võlgnevused; • maksuvõlad, ettemaksed; • aruandvate isikute nõuded ja kohustused; • tulud; • kulud; • lepingud; • hoiused; • põhivara; • laenud ja intressinõuded ja/või kohustused; • investeeringud; • võlakohustused; • puhkusereserv, töötasu ja maksude arvestus; • väikevara; • eraldised, potentsiaalsed nõuded ja kohustused.

Koreograaf - lavastaja oli Pär Isberg Rootsist, Muusikajuht ja dirigent oli Lauri Sirp, lavakujunduse eest hoolitses Bo-Ruben Hedwall Rootsist, kostüümidega tegeles Ann- Mari Anttila Rootsist ja valguskunstnik oli Torkel Blomkvist Rootsist.
Korea sõda – - Ameerika väed sekkusid Korea sõtta, et takistada kommunistlikul Põhja- Koreal vallutada demokraatlik Lõuna-Korea - USA väed üritasid vältida kommunismi võidukäiku - Korea on tänaseni kaheks riigiks jagatud
Korporatiivne komplekt — Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) vahendid suurte hajussüsteemide arendamiseks, kus Java töötab kliendi ja serveri rollis olevatel komponentidel (Enterprise JavaBeans), mis asuvad erinevates süsteemides.

Korralikud – nad lõikuvad lühikeste kriipsude kohalt ja kriipsud on liiga pikad – standardiga lubatud ~ 10 mm asemel hoopis ~ 50 mm. Ilmselt on vaja lühendada telgjoone kriipsude pikkusi. Kogu joonise ulatuses kõikidele katkendjoontele saab kriipsude ja tühikute pikkusi muuta, kui anda põhimuutujale LTSCALE uus väärtus, mida vajadusel proovida soovitud tulemuse saamisni; v.t. Ülesanne II. Siis kasutada käsku REGEN.
Korstna ristlõige on Deformatsioon δ esindab korstnapea kui ka sisemine domineerivalt ringikujuline, sisemise ja välise vooder teha happekindlatest kuid esineb ka deformatsiooni vahet ja tellistest, happekindla polügonaalseid kontuure.
Kordustega permutatsioonid on sellised n-permutatsioonid, kus mingit hulga elementi a esineb n korda, kusjuures n > 1. (Tähistame ) Anagrammid: *Nagu ka L.Lovasz’i õpikus näidatud oli, leiavad kordustega permutatsioonid sageli rakendust näiteks juhul, kui meil on vaja arvutada mingi sõna anagrammide arv. *Et sageli ei ole mingis sõnas sisalduvad tähed kõik erinevad, ongi meil anagrammide leidmisel tegu kordustega permutatsioonidega.

Korrektse riist - ja tarkvara olemasolul on võimalik tekitada andmebaas, kus ühtsesse tervikusse on seotud nii majandusandmed - tulud, kulud, raamatupidamine, personaliinfo, kui ka ravitööga seonduv - kogu patsiendi haigusjuhuga seotud informatsioon: isikuandmed, töökoha andmed, ravikindlustusinfo, tehtud uuringud, analüüsid, protseduurid koos vastustega, ravi, toitlustamine, arved haigekassale, väljavõtted haigusloost.
Koridorid on nii madalad, et neist pääseb läbi ainult roomates, teised on küllaltki kõrged, kuid ka neis on raske hingata, sest aastatuhandete jooksul püramiidi soojendanud päike on selle sisetemperatuuri tõstnud üle kolmekümne kraadi Kuna püramiidide ehitamisel muid "mehhanisme" peale hoobade, rullide ja kaldteede ei rakendatud, siis tuli ka kõige suuremad Cheopsi püramiidi plokid üles tõsta hoobade abil.
Korraldusel tulekustutus - ja päästetöödel töövõimelisi 16–50-aastaseid isikuid; 3) anda korraldusi siseneda tulekustutus- ja päästetööde tegemiseks mis tahes territooriumile, hoonesse ja ruumi ning avada selleks uksi, väravaid, aknaid ja muid konstruktsioone; 4) anda korraldusi teha lammutustöid, maha raiuda puid, teha tõkestustuld, tõkestada kraave ja ojasid ning teha muid tulekustutus- ja päästetööga seotud

Kore – riietatud naisfiguurid 4. Millise suure muutuse skulptuuris tõi kaasa klassikaline ajajärk? Kaob tardunud poos, hakatakse kujutama keerukamaid liigutusi, kujud olid ilmekad igast küljest, näod tõsised ja rahulikud, kujutati skeletiluude asetust ja lihaste pinget – väga loomulik ja looduslähedane. 5. Millega seostad terminit ''kontrapost''? Vabale seisangule, kasutusel tugijalg ja nõjajalg.
Koristuslappe on kümneid erinevaid, kuid iga töötaja peaks valima just endale 3 – 5 meelepärast:  Põrandalapp – niisutatud, niiske ja märja pühkimise jaoks  Tolmulapp – mööblilt tolmu eemaldamiseks  Üldine lapp – ustelt seintelt jms kohtadest määrdunud kohtade eemaldamiseks  Aknalapp – mikrokiudlapp  Seenlapp – kui on vaja kuivatada rohket vedelikku, näiteks valamukappidelt
Korrosioon - kivimi pindade uuristamine ja krobeliseks füüsikalised ja keemilised omadused: mulla lõimise,õhu-ja niiskusesisal muutumine keemilise murene mise käigus Murenemiskoorik on maismaa duse, soojenemis kiiruse ja toitaine terikkuse 2)Kliima sõltub murenemise pinnakiht, kus toimub murene mine ja selle tagajärjel maakoore ülaosas kiirus, kas on ülekaalus füüsikaline või keemiline murenemine.

Korallrahus on iga koloonia liikmed harilikult identsed. Aga mõnel kolooniatena elaval liigil on eri ülesandega liikmeil erinev kuju. Näiteks meremeestelt “Portugali sõjalaevukese” nime saanud meripõis – soojadel meredel hõljuv kõrvetav ainuõõsne – näeb välja nagu meduus, aga koosneb erldi loomadest, polüüpidest, kes toitu püüavad, seda seedivad või kellel on sigimisfunktsioon.
Korraldati rahareform – kasutusele võeti Eesti mark (esimene välislaen saadigi Soomelt). 4) Antanti riigid otsustasid toetada Balti rahvaid võitluses Vene bolševikega, lootes taastada Venemaal kas monarhiat või 1917a väljakuulutatud vabariiki ning Tallinna lahte saabusid Briti kergristlejad admiral Sinclair’i juhtimisel, kes toetasid Eesti maavägede tegevust, sh soomusronge, Tallinna ja Narva vahel.
Korrektsus - Correctness 2. Usaldusväärsus - Reliability 3. Efektiivsus - Efficiency 4. Terviklikkus - Integrity 5. Kasutatavus - Usability 6. Hooldatavus - Maintainability 7. Paindlikkus - Flexibility 8. Testitavus - Testability 9. Portatiivsus - Portability 10. Taaskasutatavus - Reusability 11. Ristkasutatavus - Interoperability 59. Mis on tarkvara usaldusväärsus? Usaldusväärsuse funktsioon.

Korvpall on spordiala, mida harilikult mängitakse saalis kahe võistkonna vahel ning kus eesmärgiks on saada pall määruste päraselt vastase korvi ning takistada vastasel visata pall enda korvi.
Korduv oksendamine on haruldane, ent kui see esineb, võib see põhjustada ihu liigse vedelikukaotuse või elektrolüütilise tasakaalustamatuse, nii et siis võib olla vajalik veenisisene rehüdratiseerimine või elektrolüüdiasendus. Teadvusekaotuse või kooma korral võib olla vajalik kunstlik hingamine. Hemodialüüs võib organismist mürkaineid eemaldada, kuid seda peetakse tavaliselt tarbetuks.
Korrastamiseni 1 - 2 (3) aastat Bioloogiline korrastamine  Ala metsastamisel on põhipuuliigiks harilik mänd, tuleohutuse vööndite rajamisel kask  Istutusmaterjaliks vaesel pinnasel eelkasvatatud kaheaastased istikud  aastas istutatakse ja ka külvatakse metsa ~170 hektaril Põlevkivi kaevandamine Pavandu karjääris 1920. aastate alguses Rajatud me ts akultuuride jag une mine puuliig iti

Korduvus – eriosas (jätkuv, massilisus, järjepidavus, vältavus) nt piinamise koosseis KarS §122 (järjepidev süütegu), nt narkootiliste ainete käitlemine väikestes kogustes, vargus samast allikast, kassapidaja omastab ettevõtte arvelt kas ülekandeid tehes või võttes sularaha (jätkuv süütegu). Kõik osateod peavad olema deliktistruktuuride kõikide osade puhul tuvastatav.
Kordühik - mõõtühik, mis saadakse antud mõõtühiku korrutamisel ühest suurema täisarvuga (N: kilomeeter on meetri detsimaalne kordühik, tund on sekundi mittedetsimaalne kordühik).
Koristada on 4 tuba :suurestuba,tiiu tuba,tarmo tuba ja köök .kui ema peaks kõik toad ise koristama siis kuluks tal väga palju aega ,aga kui igaüks teeks korda just selle toa,mida nad ise kõige rohkem kastuvad ehk siis ema kõõki ,ise suurestuba,tarmo oma tuba ja tiiu oma tuba siis läheks poolevähem aega ning nendel oleks aega üle ning saaks midagi põnevat koos ette võtta .

Kordamine kt - ks • Mehaaniline liikumine, trajektoor, teepikkus, kiirus, keskmine kiirus • Teepikkuse kujutamine graafikul • Võnkliikumine, sagedus, võnkeperiood, amplituut, täisvõnge, tasakaalu asend • Keha inertsus, inertsuse iseloomustamine, keha mass • Kehade vastastikmõju, jõud, jõudude tasakaal Kordamisküsimused 1. Võrrelda ühtlast ja mitteühtlast liikumist.
Korruptsioon – ametiseisundi kuritarvitamine (äraostetavus jne) Võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõte – lahususe vorme on mitu, tasakaalustates enimlevinud. Seisneb selles, et kolm võimu (seadusandlik ehk parlament, täidesaatev ehk valitsus ja kohtuvõim) on üksteisest eraldatud, kuid samas vastastikkuses sõltuvuses – ühe funktsioonina on üksteise kontrollimine.
Korpused – tagavad masina komponentide vajaliku asendi üksteise suhtes, kaitsevad masina komponente väliskeskkonna mõjude eest (korrosioon), kaitsevad väliskeskkonda masina mõjude eest, annavad masinale steetilise(?) välimuse jne. Milles seisneb standard-, tüüp- ja originaaldetaili eripära? Standard – Vastab mõõtmetelt ja omadustelt üldtunnustatud standarditele.

Korrapärases käekirjas on need ühtlased ja korrapäratus käekirjas ebaühtlased nt 5 korrapärane käekiri- nii kalle tähtede kõrgus kui ka laius on suurel määral ühesugune. nt 2. korrapäratu-ebaühtlane. Isikupära: Kirja isikupära ehk arengutaseme määramine on üks keerulisemaid tunnuseid määramiseks, sest see pole täpselt mõõdetavad ja tuleb määrta rohkem kogemusele
Korraliselt on õigus ainult töötajal(30 päeva ette teatada) erakorraliselt võivad mõlemad pooled, kuid seda vaid juhul , kui on olemas seaduses ettenähtud mõjuvad põhjused ja kinni peab pidama seaduses ettenähtud etteteatamis tähtaegadest. Töölepingu ülesütlemiseks tuleb esitada teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavaldus.
Korrapäratu maj - kasv 1. tootlikkuse tõus on liiga madal, et toodang oleks konkurentsivõimeline (lahendus: uus tehnoloogia; a/ü oma nõudmistega maha suruda; vähendada riigi rolli) 2. inflatsioon, mis õõnestab maj-likku stabiilsust, planeeringut ja arengut 3. võistlev rahvusvaheline maj-süsteem: teine ja kolmas maailm ohtlikud kokurendid, sest seal toodetakse odavamalt.

Korratakse sõna - sõnalt pealkirja või teemat 2. venitatakse liiga pikaks 3. räägitakse ise endast mitte teemast 4. pealkirjas esitatud mõisteid tõlgendatakse valesti 5. ei tohi teha j2reldusi 6. liiga palju probleemküsimusi 7. sissejuhatus ei sobi kokku probleemiarendusega 8. SISSE JUHATUS PEAX OLEMA KIRJUTADUD T2IESTI LÕPUS 9. sissejuhatus on teie kirjandi visiitkaart
Korilus - 100 000 eKr, kala püüdmine, marjade, tõukude korjamine, toodang oma tarbeks, inimeste rühmitus-kogokond, kaasajal-maha jäänud piirkonnad(aafrika,aasia) 2.Varaagraarne TV- 8000 eKr, inimesed hakkasid põldu harima, loomi kasvatama, toodang oma tarbeks, kaubavahetus toimub loomakasvatajate ja põlluharijate vahel, käsitöö-tööriistad, algelised
Korrigeerivad tegevused on tegevused juhuks, kui seire käigus ilmneb, et olukord (kriitilises-) kontrollpunktis on ületanud kehtestatud kriitilisi piire või piirmäärasid.

Koristusruumi on raske kasutada, kuna koristuskäru piirab ruumi kraanikausi ja riiulite juurde. Koristusvahendite hoiuruum paigutatakse igal korrusel keskusesse viiva lifti või trepi läheduses, võimalusel keset koristatavat ala. Koristusvahendiet houruumi ukseava peaks olema vähemalt 80 cm lai, uks peaks avanema väljapoole ja seal ei tohiks olla uksepakku.
Koraani järgi on Jumal kõikvõimas ja kõiketeadja, tema tahtest sõltuvad nii inimese teod ja saatused kui ka lunastus ja hukatus(õpetus ettemääratusest-vaba tahte eiramine). Usutakse inglitesse(Gabriel), kes peavad arvet inimeste tegude üle. Moslemid usuvad, et kõik Jumala prohvetid, ka Mooses ja Jeesus, olid moslemid, sest nad alistusid Jumala tahtele.
Korteriomand on kinnisasja kaasomandi erivorm, laieneb kinnisasja hüpoteegiga koormatavus ka korteriomandile. Lisaks kinnisasjale saab hüpoteegiga koormata ka hoonestusõigust (AÕS § 249 lg1). Hoonestusõiguse koormamisel hüpoteegiga on omaniku nõusolekut vaja ainult siis, kui nii on kokku lepitud ja nõusoleku vajalikkus nähtub ka kinnistusraamatust.

Korkkude - mitmeaastastel taimeosadel epiderm hävib ja selle asemele tekib mitmekihiline korrapäraste ridadena paiknev sekundaarne kattekude e korkkude; korp - moodustub puudel ja põõsastel korgi asemel, mis taime vananedes 2-3 aasta pärast rebeneb. Korba rakud on deformeerunud ja surnud ning see koosneb mitmest korgikihist ja koore surnud osadest.
Korrosioon – metallide hävimine ümbritseva keskkonna toimel(keemiline kor./elektrokeemiline kor.), seda soodustavad tegurid: temp tõstmine; lahuse happelisuse suurenemine; metallis sisalduvad vähemaktiivsed lisandid; metalli kontakt vähemaktiivse metalliga. Roostetab AKTIIVSEM! Tina+vask. Kaitse: värvi-, laki- või püsivama metalli kihiga katta.
Koreograafide töömeetodid on väga erinevad, kuid sarnane kõikidele on see, et liikumine on tantsukunstis peamiseks meediumiks, tantsija on selle instrument (liikumise esiletooja ja mõtestaja), kelle läbi liikumist ja liigutust nähakse ja sellesse suhestutakse. Kuidas liikumismaterjali esitatakse on võtmeküsimuseks tantsuteose kommunikeerumisel vaatajatega.

Korrutamine reaalarvuga - Reaalarvu λ ja mistahes mõõtmetega maatriksi A korrutiseks nimetatakse maatriksit, mille elemendid saadakse maatriksi A vastavate elementide läbikorrutamisel arvuga λ. Arvu λ ja maatriksi A korrutise tähiseks on λA. Vastavalt defnitsioonile on seega reaalarvu λ ∈ R ja maatriksi A = (aij ) ∈ Mat (m, n) korrutiseks maatriks:
Korvpall on unikaalne mäng selles mõttes, et vaatamata mängijate jagamisele ampluaa järgi, peavad nad kõik valdama laia mänguvõtete arsenali.
Korrapärase n - nurga sisenurkade summa on a) 180°; b) 180°(n-2); c) (n+2)180°; d) 90°; e) 360°. Ringjoonel ja selle puutujal on ühiseid punkte a) 1; b) 2; c) lõpmata palju; d) 0; e) vähemalt 3. Ringjoont, mis läbib kolmnurga kõiki tippe nimetatakse kolmnurga a) siseringjooneks; b) kõõluks; c)sektoriks; d) ümberringjooneks; e) kaareks.

Korrelatsioon on lähedal 0,6-le, kõigi viie küsimuse puhul 0,43 – mõõdukad korrelatsioonid • Erinevate küsimuste kokkuliitmisel skaala usaldusväärsus suureneb Ajaline püsivus • Isiksusetesti küsimustele peaks inimene erinevatel ajahetkedel vastama sarnaselt • Seltsivuse skaala puhul kaheaastase vahega testimisel korrelatsioon 0,73
Korv - lülrin,roid,rinn.(Kere)Liik-roilülliig,roi-rinnliig,rinnpid&-keh vah kõhrliid liik&roidkõhr kuj muut arv. 6. Õlavöötme luud ja nende ühendid: rinnaku-rangluu liiges (ehitus, tüüp, funktsioon), õlanuki-rangluu liiges (tüüp, funktsioon, lig.coracoclaviculare tähtsus ). Aba-3< lam,3serv,kaarnjätk,õlanuk;Rang-Skuj toru.
Korrapäratuid galaktikaid ehk ebaregulaarseid galaktikaid leidub tunduvalt vähem . Nad sarnanevad spiraalsete galaktikatega . Enamus korrapäratutest galaktikatest sisaldab endas suurtes kogustes gaasi . Üheks korrapäratu galaktika näiteks on Magalhãesi pilved, meie tähesüsteemile lähimaid galaktikaid (asuvad ligikaudu 200 000 valgusaasta kaugusel) .

Korebetoon –  puudub peentäitematerjal, on jämeda struktuuriga (valupind). MULLBETOONID – kerged, ülikerge struktuuriga, puudub jämetäitematerjal.  1. Vahtbetoon    2.   Gaasbetoon(alumiiniumpulber). RAUDBETOON – liitmaterjal (betoon + teras), R/B – tähis. Töötab survele. Neg:  suurekaaluline. 
Koraanil on Piibliga palju sarnast: lood prohvetitest, saatan, inglid, Viimne Kohtupäev, eetiline ning moraalne elutarkus, hingeline elu, palve, paastumine jne. Samas ei ole Koraan kindlasti mitte vaid vana uues kuues, vaid selle perspektiiv on uus ning värske ja maailmavaade selge, tänapäevasele inimesele kõige lihtsamini mõistetav.
Korrutamine - JAGAMINE 1) tegurda lugejad ja nimetajad 2) jagamiseks pööra tagumine murd ringi 3) kirjuta kõik ühele murrujoonele 4) taanda

Korduvad liigutused on ohtlikud, kui need mõjuvadkoguaeg just samadele liigestele ja lihasrühmadele. Mida rohkem liigutust korratakse, seda suurem on vigastuse oht. 4. Kestus näitab mitu minutit või tundi või päeva aastas töötaja teatavat tööd puhkepausideta teeb. Üldjuhul on nii, et mida kauem töö kestab, seda suurem on vigastuse oht.
Korrelatsioonikordajat - r (lineaarne korrelatsioonikordaja). Korrelatsioonikordaja väärtused saavad olla vahemikus -1 ≤ r ≤ 1 ning vastavalt sellele otsustatakse seose tugevuse ja suuna üle. • Seose suund: 1. samasuunaline - r väärtus on positiivne (r>0) st ühe tunnuse suuremate väärtuste korral on ka teise tunnuse väärtused suuremad.
Kord gmo - d suletud tingumustest välja laseme, kinni me neid enam ei saa. Me ei vaja GM-taimi. Taimede geneetiline mitmekesisus on äärmiselt suur ja seda saab rakendada põllumajanduses, kasutades loomulikku ristamist ning taustaabina geneetilist skriiningut. Põllumajanduses olevad probleemid on sotsiaalset ja poliitilist laadi.
GMO

Korduvaist tegelastest on tuntuimad ja populaarseimad need, kes on juhatatud sisse juba "Kevades": Joosep Toots, Arno Tali, Raja Teele, Jorh Aadniel Kiir,Tõnisson, aga samuti kohaliku kiriku kellamees Lible ja köster Julk-Jüri ning kooliõpetaja Laur on saanud rahvuslikeks arhetüüpideks, nende järgi on nimetatud preemiaid ja institutsioone.
Korporatsioonid ehk nn multinatsionaalsed ettevõtted; 2) kultuuriline üleilmastumine – kujunevad ühtsed kultuurisümbolid, ühtlustuvad kultuuritarbimine ja –väärtused; 3) poliitiline üleilmastumine – tugevnevad rahvusvahelised organisatsioonid, mis kujundavad üleilmset valitsemist, vähendades samal ajal rahvusriikide rolli.
Korruptsioon - ametiseisundi kuritarvitamine, millega seostub altkäemaksu võtmine riigiametnike või poliitikute poolt kvoot(4) - a) majanduses määrab antud kauba sisse- või väljaveo koguselise või väärtuselise piirangu ; b) poliitikas kehtestab valijahäälte piirmäära, mis on vajalik pääsuks volikogusse või parlamenti.

Korda löögisagedus on mintumaht. Verevarustus puhkehetkel ja füüsilise töö ajal-Füüsilise töö ajal pumpab süda 25 l/min ja maksa löögisagedus on 160x. (Näiteks aju läbib füüsilise töö ajal 1 l verd minutis) Puhkehetkel pumpab süda 5 l/min. 67.Veresoon Veresoonte liigid-Arterid, arterioolid, kapillaarid, veenulid, veenid,
Korralik finantssüsteem on võimas tööriist areneva majanduse efektiivsuse suurendamiseks ning kasvu kiirendamiseks (5 lk 10). Seega võin öelda, et finantsvahenduse mõju majandusele ja finantssüsteemile on oluline, sest kuna finantsvahendus kuulub finantssüsteemi liigiks, ilma selleta ei haka finantssüsteem tõhusalt funktsioneerima.
Korrosiooniinhibiitorit —  urotropiini ning loksutada. Võimalikult korraga asetada  esimesse ja teise katseklaasi puhas raudtraat (puhas kirjaklamber). Fikseerida, mis  järjekorras ja millise intensiivsusega tekib lahustesse sinist värvust. Teha järeldus,  kas inhibiitor aeglustas puhta raua korrosiooni.

Korilus on marjade, puuviljade, seente, seemnete, juurte mugulate, ka pisiloomade putukate jms loodusandide korjamine toiduks.
Kor - aa o rutades maatriksid A ja x, saame maatriksv˜rduse o   y  a11 x1 + a12 x2 + · · · + a1n xn 1  a21 x1 + a22 x2 + · · · + a2n xn  y2       ...........................  =  .  . . ak1 x1 + ak2 x2 + · · · + akn xn yk IV. Lineaarv˜rrandisusteemid o ¨ 3
Korrutist nimetatakse lahustuvuskorrutiseks. Hüdrolüüsiks nimetatakse lahustunud soola ioonide reageerimist veega, mistõttu vesilahused pole neutraalsed, vaid kas aluselised või happelised. Hüdrolüüsuvad tugeva aluse ja nõrga happe soolad, nõrga aluse ja tugeva happe soolad ja nõrga aluse ning nõrga happe soolad.

Kortisooli prodiktsioon on mõjutatav ööpäeva ringselt, tema tase on kõige kõrgem hommikl päikese tõusu ajal, kõige madalam õhtupoolikul, ka öösel-tsirkadiaanrütm. Kortisooli toimed organismis: • Kortsiool mõjutab maksas stimuleerivalt glükoneogeneesi- glükoosi teke amonihapetest, püruvaadist, laktaadist, glütseroolist.
Korda presidendiks – Watergate’i afäär (pealtkuulamisafäär) ja ta astus ise tagasi 1974ndal aastal. Pärast Nixonit sai presidendiks Gerald Ford (ainus mittevalitud president USAs). Ford ei olnud esialgu Nixoni asepresident (see, kes oli tagandati enne Nixonit ennast juba ära) ja tema järel sai Fordist Nixoni asepresident.
Kore –  riietatud naisfiguurid. Kuros – alasti mehekujud. Kreeklased kujutavad skulptuuridel  perfektset inimest. Kujud on rahulikus poosis, aga pinges – see ongi ideaalne skulptuur.  Kreeklaste reljeefid on kõrgreljeefid ja suurepäraselt, peaaegu nagu skulptuurid. Nad tundsid 

Korrapärasus on neile piin, nad vihkavad seda, nad peavad seda oma kasvatajate vägivallaks, nad arvavad, et enne pole nad lapseeast välja jõudnud, kui pole raputanud enestest kõiki need ikked; nad otsivad kahjutasu pika surve eest, milles neid hoiti, nagu ahelatest vabanenud vang oma liikmeid sirutab, painutab ja liigutab.
Korduvate majandusoperatsioonide ehk raamatupidamisrutiinide hindamiseks kasutatakse: • välja selgitada olulised rutiinid • põhitegevuse ja tähtsamate äritegevustega seotud andmevoogude kaardistamine • vigade tekkevaldkondade ja põhjuste väljaselgitamine • sisekontrolli süsteemi väljaselgitamine ja hindamine • riskide hindamine
Korpuses on tekstid kättesaadavad nii foneetilises kui lihtsustatud transkriptsioonis;  EKI ja ES kogud;  Murdesõnaraamatud (praegu tehakse keelesaarte, Mulgi sõnastikku);  Murdeatlased ja –kaardid, nt Saareste ja Toomse; Transkriptsioon  IPA – rahvusvaheline;  Soome-ugri foneetiline transkriptsioon.

Korterelamute keldrikorrusel on lint, kuhu tulevad šahtist erinevad jäätmed ning robot jälgib, kas need on õigesti tulnud, kui ei, siis ise sorteerib selle õigesti ja toidujäätmed võetakse kottidest ja pannakse eraldi konteinerisse, millest hiljem tehakse kompost või viiakse edasi suurematele farmidele, mida söödetakse loomadele.
Korrastatud hulkliige ehk normaalkujuline hulkliige on hulkliige,kus liikmed on asetatud astmenäitajate summa kahanevasse järjekorda.
Korstna tõmme on seda suurem, mida kõrgem on korsten ja põlemisgaasi temperatuur ning mida madalam on välisõhu temperatuur.

Korallriffides on kõrgem CO2 sidumise võime tänu fotosünteesile (nimelt elab suur osa korallidest sümbioosis fotosünteesivate vetikatega), kõrgem lämmastiku sidumisvõime ja lubja sadestamisvõime kui ühelgi teisel ökosüsteemil. Riffe ehitavad korallid elavad vahemikus vee pind ja maksimaalselt kuni 90m sügavusel.
Koristuskäru - puhastus- ja des.vahendid ning doseerimisvahendid; - tolmulapid ja ämbrid; puhtad mopid; - kilekott kasutatud moppidele; - erinevate suurustega harjad raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks: - jäätmekotid; - WC paberid, paberkäterätikud; - ämber puhta vee jaoks (vesi peab jääma puhtaks) jne.
Korduvalt mina - tasandeid, sõltuvalt olukorra muutusest, suhtluskäigust, emotsionaalsest õhkkonnast. Kui ma testi tegin, näitas see, et kõige enam on minus täiskasvanut, enamvähem sama võrdselt vanemat ja protsentuaalselt ei jäänud väga maha ka lapse tasand ning tõesti tunnen endas ära kõikide kolme üldjooni.

Kordne side on seepärast tugevam kui üksikside, sest koos on mitu sidet ning selle lõhkumiseks kulub rohkem energiat.
Korp –  väliste mehaanliste vigastuste kaitseks 2. KORKKUDE – kaitseks temperatuuri järskude muutuste eest 3. NIIN – liiguvad toitemahlad 4. MÄHK – toimub puu kasvamine: sissepoole puurakud ( ­ 1  cm), väljapoole koorerakud. Juurdekasv koosneb kevad­ ja  sügispuidust.
Koraaliprelüüdidest on olulisimad kogumik "Oreliraamatuke". Prelüüd "Oh inimene, kahetse oma patt " on hiilgav näide Bachi meloodiafantaasiast: Loys Bourgeois’ koraaliviis "Genfi psaltrist" on esmapilgul väga raskesti ära tuntav, ent ometi jälgivad Bachi mahukad passaažid algmeloodia põhihelisid väga punktuaalselt.

Korraliselt on töölepingu ülesütlemise õigus ainult töötajal (30-päevase etteteatamise ajaga). Erakorraliselt võivad töölepingu üles öelda mõlemad pooled, kuid seda vaid juhul, kui on olemas seaduses ettenähtud mõjuvad põhjused ja kinni peab pidama seaduses ettenähtud etteteatamistähtaegadest.
Korporatsioonitasandi strateegia – arvestab kogu organisatsiooni, püüab määrata erinevate tegevusalade (allettevõtete) prioriteedid Vastab küsimusele “Millises äris me oleme”. 2. Äritasandi strateegia – püüab määrata, kuidas saaks iga strateegiline allüksus (allettevõte) olla omal alal konkurentsivõimeline.
Korduvust on praktikas võimalik kasutada valiku efektiivsuse prognoosimisel ühe perioodi andmete alusel. Kõrge korduvuse (>0,6) puhul on valik ühe perioodi andmetel efektiivne, kuid madala korduvuse (<0,4) korral tuleks looma aretusväärtuse hindamisel mõõta fenotüüpi (mingi tunnus) mitmel korral.

Korporatiivne identiteet - visuaalsete märguannete summa, mille põhjal avalikkus eristab ühte organisatsiooni teistest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Koristusvahendite hoiuruum on piisavalt suur koristusalal vajaminevate töövahendite puhastamiseks ja hoidmiseks • Koristusvahendite hoiuruumi paigutus võimaldab hea ühenduse koristatava ala ja koristuskeskuse vahel • Koristusvahendite hoiruum on selline, et koristuskäru ja masinad ei takista ligipääsu kraanikausi juurde • Koristusvahendite hoiuruum on varustatud vastavalt juhenditele • Hea ventilatsioon koristusvahendite hoiuruumis • Hea valgustus koristusvahendite hoiuruumis • Ust saab lukku panna.
Korpused – tagavad masina komponentide vajaliku asendi üksteise suhtes, kaitsevad masina komponente väliskeskkonna mõjude eest (korrosioon, mina ja teravad küüned), kaitsevad väliskeskkonda masina mõjude eest, annavad masinale steetilise(?) välimuse jne. Ehk siis parajad iluasjad! Pole vaja :).

Korral selleks on riiklik toimetulekutoetus kuid vald võimaldab tunduvalt rohkem toetusliike: Ühekordsed toetused peredele mida makstakse olenemata pere sissetuleku suurusest: • Laste sünnitoetus, vald korraldab igal aastal piduliku peolauaga vastuvõttu kus igale beebile kingitakse nimeline hõbelusikad.
Korrastatust nimetatakse paradigmaatiliseks. Teiselt poolt tuleb väljavalitud keeleühikud selleks, et nad moodustaksid antud keele reeglistikuga kooskõlas ahela, omavahel ühildada spetsiaalsete morfeemide abil, viia kooskõlla süntagmad jne. Niisugust keele korrastatust nimetatakse süntagmaatiliseks.
Kordne side – nimetatakse keemilist sidet, mis tekib kahe aatomi vahel mitme ühise elektronpaari abil.

Korraldused on eksekutiivaktid. Ei ole õigustloov akt. Põhiliseks kriteeriumiks üld ja üksikakti määratlemisel on siiski mitte niivõrd reguleerimise individuaalne või üldine iseloom(adressaadid), vaid eelkõige see, kas tegemist on üksikjuhtumi või umbmäärase hulga juhtumite reguleerimisega.
Koristustööde mõõdistamisest on kasu koristajatel, see võimaldab töökoormust õigesti jaotada. Tänu selgetele tööjuhenditele ruumide kasutaja, tööde juhataja ja koristaja teavad, millised on puhtusenõuded ja kuidas koristaja neid täidab, seega koristajalt ei oodata enam mõttetut, tööd lisavat teenindamist.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Korrosioon - metalli hävimine keskkonna toimel Kaitse : 1) metalli isoleerimine väliskeskkonast kaitsekihiga 2) metalli kaitsmine emaili-, värvi- või lakikihi abil 3) metalli kaitsmine korrosioonikindlamast metallist kaitsekihiga 2. Keemiline korrosioon on metalli vahetu keemiline reaktsioon keskkonnas leiduva oksüdeerijaga. 3. 1) redutseerimine CO või C-ga Maagi redutseerimist kõrgel temp süsinikuga nim karbotermiaks 2)redutseerimine alumiiniumiga Sellist tootmisviisi nim aluminotermiaks.

Korduv oksendamine on haruldane, ent kui see esineb, võib see põhjustada ihu liigse vedelikukaotuse või elektrolüütilise tasakaalustamatuse, nii et siis võib olla vajalik veenisisene rehüdratiseerimine või elektrolüüdiasendus. Teadvusekaotuse või kooma korral võib olla vajalik kunstlik hingamine.
Koridoris on ka tulekustustid. Igalt korruselt läks ka varuväljapääsu trepid, mille uksed pidid olema lukust lahti, aga väljaarvatud 13 korrusel (mis on sviidi korrus)on varuväljapääsu uks lukus varuväljapääsu koridoti poolt, aga seest poolt koridori saab selle spetsiaalse lingiga avada.
Koristusteeninduse arendamine on vajalik • Töötab miinimum 2 töötajat • On tehtud koristustöö mõõdistamine või on olemas koristustööjuhendid • Kui uus objekt, siis sellele planeeritav puhastusteenindus 2) Kirjelda puhastusteeninduse arendamisobjekti, mis ei vasta objekti tegevusele seatud nõuetele.

Korrosioon on oksüdatsioonireaktsioon- metalli aatom muutub iooniks (vt. Ioonid). 2. korrosioon on peamiselt metalli pinnal toimuv protsess 3. korrosiooni lõpptulemus sõltub sellest, milliste omadustega ühendikiht tekib protsessi käigus metalli pinnale 4. korrosioon on iseeneslik protsess.
Kordarv - positiivne naturaalarv, mis jagub peale ühe ja iseenda veel mõne naturaalarvuga
Kore - riides naisfiguurid Kouros – alasti seisvad meeste kujud/MÕLEMAD KREEKA KUNST 14. „Kapitooliumi emahunt“ Etruskide üks tuntumaid teoseid 15. Trajanuse sammas – 40 m kõrgune silinder, mida spiraaline kattis 200m pikkune reljeefriba keisri sõjaliste võitude kujutistega.

Korruptsioonivastane seadus - sätestab, et majanduslike huvide deklareerimine on kohustuslik ametnikel, kelle ametikohast tuleneb õigus vastu võtta teistele isikutele kohustuslikke otsuseid, teha toiminguid, osaleda riigi- või munitsipaalvara erastamise, võõrandamise, kasutusse andmise otsuste tegemisel.
Korporatiivsed normid – käitumisreeglid, mis on kehtestatud korporatiivne moodustis (ühiskondlik organisatsioon) oma liikmete käitumise reguleerimiseks suhtlemisel organisatsiooni sees ja suhetes teiste organisatsioonidega 3. Tava kui harjumusel põhinev käitumisreegel on lähedane moraalinormile.
Koraan - pühakiri • Kalifaat-ühtne riik • Monoteistlik religioon- Islam, ainujumalaks Allah ja prohvetiks Muhamed • Islami alged on pärit kristlusest • Islam ei ole ainult reiligioon vaid eluviis DIN (väga järjekindel ja range) • Kõik islamiusulised on üks perekond UMMA.

Korrosioon - kivimite pindade söövitus keemiliste ja biokeemiliste protsesside toimel, mille tagajärjel kergemini porsuvad mineraalid eemalduvad ja sile kivimipind muutub uurdeliseks.kivimite poorsus-kivimis olevate pooride maht; väljendatakse protsentides või osana kivimi üldmahust.
Korvõisikul on see lame ja lapik, tõlvikul jäme nuiataoline ja nutil nende kahe vahepealne (viimasele võivad vahel kinnituda ka väga lühiraolised õied). Korvõisiku, nuti ja tõlviku puhul on üksikud õied sageli raskesti märgatavad ja seega võidakse neid ekslikult pidada õiteks.
Kortsude seos on teada olnud aastaid, aga senini oli arusaamatu, kuidas sigaretid nahka täpselt mõjutavad. Ülalmainitud teadlased avastasid, et sama geen, mis põhjustab päevitamisel kortse, on suitsetajate organismis äärmiselt aktiivne, mittesuitsetajate organismis aga väheaktiivne.

Korreleerimatust t - statistiku ja z-statistiku abil, võttes olulisuse nivooks α = 0,05. xi yi xi-x yi-y (xi-x)2 (yi-y)2 (xi-x)(yi-y) xi*yi 4 0,1 1 -2 1 4 -2 0,4 1 5,5 -2 3,4 4 11,56 -6,8 5,5 5 0,2 2 -1,9 4 3,61 -3,8 1 3 1,2 0 -0,9 0 0,81 0 3,6 2 3,5 -1 1,4 1 1,96 -1,4 7 Keskmin 3 2,1 2 4,388
Kordarv – positiivne naturaalarv, mis jagub peale 1 ja iseenda veel mõne arvuga.
Korruste arv - 1 • Ehitusalune pind - 198,9 m2 • Üldpind - 167,8 m2 • Kasulik pind - 144,9 m2 • Abiruumide pind - 22,9 m2 • Elamu maht - 533,0 m3 • Hoone tulepüsivus - TP-2 • Hoone kõrgus -4m • Hoone pikkus -13,60 m • Hoone laius -14,05 m • Ehitise eluiga 40 aastat

Korraldab turu - või tänavakaubandust või kaubandust avalikul üritusel, sealhulgas laadal ja messil; ; 3) müüja – kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse
Korralike tööriistadega on lihtsam töötada ning neid kasutades saadakse puhas ja viimistletud lõpptulemus. Asjatundlik puidumüüja ütleb teile, milliseid tööriistu ja abivahendeid oleks vaja soetada. Ta annab ka nõu, kust saate elektrilisi tööriistu – mida vajate võib-olla vaid üheks
Korrutiseks nimetatakse maatriksit λX, mille elemendid saame maatriksi X k˜igi elementide l¨bikorrutamisel reaalarvuga λ. o a Selle definitsiooni kohaselt λ ∈ R ja maatriksi   x11 x12 . . . x1n x x22 . . . x2n  X =  21  ..................... xm1 xm2 . . . xmn

Korteriomandi ese – reaalosa määratlemine ja omaniku õigus seda kasutada ja käsutada. Korteriomanik peab hoidmakorteriomandi reaalosa korras ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest,mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud.
Korgaskehad – täituvad verega ja nii tekib erektsioon ehk suguti jäigastumine.
Korrosioon – metalli hävimine (oksüdeerumine) ümbritseva keskkonna toimel elektrokeemiline korrosioon – toimub metalli ja elektrolüüdilahuse piirpinnal, koosneb: metalli oksüdeerumisest (anoodprotsess) ja depolarisaatori redutseerumisest (katoodprotsess). Keemia alused.

Korvõielised - rohttaimed, mõned puitunud varrega, puid pole, esineb piimmahl, kroon viietine, liitlehine, tolmukad liitunud, taandarenenud tupplehtedest tekib pappus, lehterõied, putk- ja keelõied, õied alati korvõisikus, mida ümbritseb üldkatis, vili: seemnis, I alamsuguk.
Kore materjal - nn tugiaine: hakkpuit, jäme saepuru, põhk vms. Mida koredam on kompostitav materjal, seda paremini õhk liigub, massi poorsus peaks olema 20-35%. õige poorsusega aunades on õhustus loomulik: soojad lagugaasid tõusevad üles ja altpoolt tuleb asemele välisõhk.
Korallrifid on nagu oaasid kõrbes, aineringe toimub nende endi ökosüsteemis.

Kordsed ühikud - põhiühik m, kordne cm või põhi on kilogramm kordne on gramm
Korteriühistu on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. (Riigiteataja)
Koraan on elu juht par excellence! Jumal on Koraanis öelnud: „Ja kui te kahtlete selles, mis Me oleme saatnud omakummardajale (Muhammedile ), siis tehke peatükk, mis oleks sellele sarnane, ja kutsuge appi oma tunnistajad (abilised) peale Jumala, kui olete õiglased.

Kordsus - lülituste arv (üldjuhul 1x). Esimene TLA on tavaliselt kiirtaaslülitus (~0,5s), teine ja kolmas viittaaslülitus (pikem kestvus). 19. Automaatse taaslülitamise tehnikad 1. Lül. välja, sisse, välja ning kui ka siis ei ole kadunud, siis lõplikult välja.
Kork on taimsete kudedega ja koristamisse pole kaasatud ühtki kemikaali või kunstlikku protsessi ja tulemus on alati säilitanud oma looduslikkuse ja seetõttu metsakeskkond jääb kahjustamata. Veelgi enam, lisaks oma ökoloogilisusele, kork on ka biolagunev aine.
Korrosioon on raua roostetamine, vase kattumine paatinakihiga, alumiiniumi tuhmumine, hõbeda tumenemine jne. Korrosiooni nimetus tuleneb ladinakeelsest sõnast corrodere, mis tähendab puruks närimist. Seega korrosioon on metallide hävimine ümbritseva keskkonna toimel.

Koresesisaldus 30 - 60 cm sügavuses kihis alla 30 % mulla tahke faasi mahus 2 Gleistunud leetjas muld (KI(g)) – Kihisemine 60(50)-100 cm. Profiil: A-El(g)-Bmtg-Cg. Looduslike maade ülemistes horisontides nõrgalt happeline reaktsioon, pH tõuseb oluliselt sügavuse suunas.
Korrastamatus - meetrum e värsimõõt - rütmi ja värsi ühisosa, skeemsus, värsi mõõtühik (nt trohheus) saame rääkide meetrilisest ja mittemeetrilisest luulest -värsijalg - ehituskivi mingis süsteemis; korduv rütmiüksus (võib koosneda ühest silbist või olla
Kortsleht – Nime päritolust: Alchemilla spp. – on tuletatud araabiakeelsest sõnast alchymia (alkeemia); alkeemikud arvasid, et kortslehel on mingi salapärane toime kuna tema lehtedelt võib hommikuti kastetilku koguda ka siis, kui öösel kastet pole maas olnud.

Korallrifid on paljude riikide jaoks tulutoovateks turismiobjektideks.
Korporatiivne autonoomia - seondub keelekoosluse olemasoluga, kellele reserveeritakse teatud arv kohti riigiaparaadis, selle piirkonna teistest rahvusrühmadest riigiteenistujad aga peavad oskama selle koosluse keelt ja olmet, selles keeles toimub kohtupidamine ja õppetöö koolis.
Korrigeerin u - väärtuse mehhaanilistest kinnititest tingituna[1:25] : Uf= U + U W/ (m2K) (8) U = Uf (9) Uf= 2 W/ (m2K) (10) Arvutuslik käik: Uf = 5x50x6x0,0000126=0,019 W/ (m2K) Uf = U + Uf (11) Arvutuslik käik : Uf = 0,12 + 0,0086 = 0,26 W/ (m2K) Uf = 0,13 W/ (m2K)

Korglahutusega sat - TV vastuvotja, Blu-ray suurus on 1920x1080 pikslit ja ulerealaotusega videodisk voi D-VHS pildisagedus on videomagnetofon). Loomulikult saab HD Ready 50 Hz. teleriga vaadata Spekter: ka standardlahutusega telepilti, olgu see siis Meie silm naeb erinevaid
Korpuslingvistika on keeleteaduse suund, mis tegeleb loomuliku keele tekstikogude (korpuste) koostamise ja töötlemisega. 92. Introspektsioon keeleteaduse meetodina introspektsioon on igapäevane nähtus, mis toimib kogu aeg kui inimene suhtleb või nt. mõtleb keele abil.
Korrigeeritud veerg on tähistatud lühendiga „korr 442Hz” . Statistika lühendid on järgmised: aritmeetiline keskmine – KESKM; esinenud kõrvalekallete alumine piir – MIN; esinenud kõrvalekallete ülemine piir – MAX; hälvete ulatus – HU; standardhälve – SH.

Korallrifid on elupaigaks veerandile kogu maailma ookeaniliikidest.
Korraldab koolitusseminare — nii linnasiseseid kui vabariiklikke, nii kodumaiste kui ka välismaiste koolitajatega. Näiteks viis hollandi lastepsühholoog Han Spanjaard 2001.a sügisel läbi koolituse “Kompetentsuse mudel”. Õpiti käitumisprobleemidega lastega toimetulekut.
Korrutiseks nimetatakse vektorit mis rahuldab tingimusi 1) vektor on paralleelne vektoriga 2) kui siis vektori suund ühtib vektori suunaga, korral aga on vektorid ja vastassunalised 3) vektori pikkus saadakse vektori pikkuse korrutamisel arvu absoluutväärtusega e.

Korraldamises – seetõttu on praegu kõigil piisavalt süüa ning põllumajandust kummitab ületoodangu oht. 1968. aasta mai sai kuulsaks seoses Pariisi üliõpilasrahutustega ning mitmeid muutusi ühiskonnas ja käitumises hakati seostama nn 68. aasta põlvkonnaga.
Korralikult käituks — igaüks käitus alati korralikult seal, kus tema oli. Igaüks armastas ka tema lähedust; ta oli enamasti alati kui päikesepaiste, tema juures tundus ikka ilus ilm olevat. Kui ta pilve läks, siis oli pool minutit koledasti pime; ja sellest jätkus.
Kordused seerias on rasked, mõjuvad eri pikkustega seeriad järgmiselt: • 1-6 korda seerias – suureneb jõud • 6-12 korda seerias – kasvab lihasmass • 12-15 korda seerias – tõuseb lihastoonus,vähesel määral lisandub lihasmassi, jõudu ja vastupidavust.

Korduvad elemendid - Kui esemel on mitu ühesugust elementi, mille paigutuse korrapärasus on pilguga kergesti tabatav, siis selle eseme kujutisel joonestatakse neist elementidest välja ainult üks või mõned, ülejäänud aga näidatakse tinglikult või lihtsustatult.
Korporatiivne - konservatiivne * orienteeritud peamiselt palka teenivatele *pension ja sotsiaaltoetused olenevad peamiselt palga suurusest ning staažist *inimese heaolu eest hoolitsed tööandja ja töövõtja *eelistatakse vanamoodsa suhtumisega perekondi ja naisi
Korgi viga on tingitud sellest, et kork on enamasti juba enne villimist nakatatud seenorganismidega. Korke tehakse korgipuu koorest, mis on taastuv ja lagunev tooraine, ent korgil on siiski üks suur viga-2-8 % kõigist korkidest on saastatud trikloroanisooliga.

Korduskasutuspakend - mõeldud ja kavandatud läbima oma olelustsükli jooksul korduskasutussüsteemis vähemalt mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -võimalusest ja -kõlblikkusest Ühekorrapakend- mõeldud üksnes ühekordseks kasutamiseks.
Korrektne – peab andma õige tulemuse b. Efektiivne – peab leidma vastuse mõistliku ajaga c. Programmi efektiivsusele hinnangu andmist nim. algoritmi keerukuse uurimiseks i. Ajaline ii. Mahuline 6. Korrektsus – lahendab etteantud ülesande õigesti.
Korrosioon - kivimipindane uuristumine ja krobelisemaks muutumine keemilise murenemise käigus murenemine on kivimite purunemine ja mineraalide muutumine temperatuuri, vee, õhu ja organismide toimel; murenemiskoorik maismaa pinnakiht, kus toimub murenemine

Korüfee – koorijuht, kelleks valiti parim kooriliige
Kord 1944 – 1964 Asta Otsaga (27.8.1920-17.3.2000; sündinud Saar), kelle isa oli tuntud ajakirjanik, kupletist, följetonist ja kloun Hendrik Saar ning kellega tal sündisid tütar Ülle Malken ja poeg Ülo Ots ning oli kaks kasupoega Jüri ja Hendrik.
Korruselamute puhul on see sobiv vaid akendeta otsaseinte puhul.

Korteriühistu asutamine - toimub mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras korteriomanditeks jagatud kinnisasja korteriomanike enamuse otsuse alusel, kui sellele enamusele kuulub korteriomandi eseme mõtteliste osade kaudu suurem osa ehitisest ja maatükist.
Koraan on Jumala sõna, iga moslemi usu ja selle parktiseerimise allikas, mis käsitleb kõiki inimesi puudutavaid teemasid - elutarkus, õpetused, eelnevate prohvetite elu, tunnustus ja seadused, aga põhiteemaks on suhe Jumala ja inimkonna vahel.
Korra rikkumisel on õigustatud isikul võimalik esitada kohtule avaldus, mille järel viib kohus läbi lepitusmenetluse ning selle ebaõnnestumisel määratakse kindlaks ka sunnivahendid, mida saab kasutada kohtumääruse täitmisest keelduva vanema suhtes.

Korallrifid on kliima soojenemise suhtes erakordselt
Korduskasutuspakend – läbib oma olelusringi jooksul korduskasutussüsteemis mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -võimalusest ja –kõlblikkusest. Nt klaasist korduskasutuspudelid, korduskasutuses olevad kaubaalused, metallvaadid.
Korporatism – Philippe Scmitter (1974) – on huvide esindamise süsteem, mille koostisosad on organiseeritud piiratud arvuks üksikuteks kohustuslikeks, mitte võistlevateks, hierarhiliselt korraldatud ja funktsionaalselt erinevateks kategooriateks.

Korraldage silmast - silma vestlusi  Julgustage töötajaid rääkima tööga seotud muredest  Innustage töötajaid puhkama  Kuulake oma alluvaid  Vältige diskrimineerimist vanuse soo, usu, rahvuse vms alusel  Toetage uusi (noori) töötajaid
Koraan – Koraani käsitlatakse Jumala sõnana, see on kõne- ja kirjakeele mõõdupuuks ning eeskujuks. See on ka allikaks, millele tugineb teoloogia, seadused, kogukonna asjaajamised, käitumine kaubanduses ja isiklikus elus ning igapäevaelu.
Korralik helkur on hästi märgatav lähitulede valgusvihus vähemalt 150 meetri _________________________________________________________ ________________________________________________________ 4 ja kaugtulede valgusvihus vähemalt 300 meetri kauguselt.

Korea sõda – (1950-53) Põhja-Korea, Lõuna-Korea, USA, NSVL ja Hiina Sõja põhjused: Korea rahvas oli lõhenenud kaheks kommunismimeelseks (Hiina mõjul) ja läänemeelseks 1948.a ; Põhja-Korea alustas sõda, et kogu Korea muuta kommunislikuks.
Korrelatiivne muutlikkus - organismi arenemine toimub pärilike faktorite ja keskkonna- tingimuste mõjul, nö nende kontrolli all. Ühe organi või koe areng kutsub esile ka teiste, sellega füsioloogiliselt ja anatoomiliselt seotud organite ja kudede arenemise.
Korv on Annil, Ei iial otsa saa. korv on Mannil, Ninnil, Minnil korv on ka. Näe, päikse paistel mängib Leiba Ninnil, Musttuhat sääse meelt -- leiba Minnil, Sääsk, õnn ja sääse mõtted -- Annil, Mannil leib ka. Kes oskab kõiga keelt.

Korstnatellis – võib olla täis- või auktellis.
Korvpallur on viimase hooaja ametlikes mängudes sooritanud kokku 2400 lähipositsiooni pealeviset, neist tabanud aga 1000. Kui suur on tõenäosus, et täna toimuvas mängus see korvpallur tabab oma viienda pealeviske? 6. Kaardipakis on 52 kaarti.
Korraldus insert – Chart… Järjestikku ilmuvate dialoogibokside abil saab teha järgmist: 1Valida diagrammi tüüp (Chart type): Line, Bar, Column,… ja alamtüüp (Chart sub-type). Valides välja sobiva diagrammitüübi tuleb vajutada nupule Next.

Korraks vaid – küllap nii siis peabki olema.
Korstnad on saledad ja elegantsed, kombekalt augustatud, valgeks värvitud või ehitatud tellistest, mis on laotud kaunistavasse mustrisse ja kroonitud palli, nõelja torniga, vaasiga või mingisuguse ornamendiga nagu näiteks piik või vikat.
Kordudes on haigusnähud üldjuhul samad, aga enamasti tunduvalt kergema ja lühema kestvusega. Herpesinfektsiooni kandlusest peaksid rääkima arstile naised, kes plaanivad rasestuda või on rasestunud, sest haigus võib olla ohtlik lootele.

Korpuse valmimist on seni toetatud piiratult eri allikatest (Eesti Teadusfond, programm „Eesti keel ja rahvuskultuur” jm), tööd on koordineerinud 0,5 kohaga töötav teadur ning konkreetseid tööülesandeid täitnud magistrandid ja doktorandid.
Korrosioon on raua roostetamine, vase kattumine paatinakihiga, alumiiniumi tuhmumine, hõbeda tumenemine jne. Korrosioon kujutab endast redoksprotsessi, mille käigus metalli aatomid oksüdeeruvad. Korrosioon sõltub suurel määral niiskusest.
Korallriff - SUUR VALLRAHU Toit väiksed loomad, vetikatelt orgaanisiled ained, kellega sümbioosis. Kuna vetikatel valgust vaja, siis elavad madalas valges vees, ei tohi olla liga kuum vesi ega reostunud, muidu vetikad jak a korallid surevad.

Korduvkasutamine - tarkvarafirmadel on kogunenud väga palju valmiskirjutatud tükke, mida Programmeerimise algkursus 7 - 89 uutes projektides on võimalik taas kasutusele võtta ning see vähendab töömahtu ja kiirendab uute programmide valmimist.
Korelatsioon uurimused – kui mängulisel käitumisel on kasulikud arengulised tagajärjed, siis võiksime eeldada, et teatud tüüpi mängu palju harrastavad lapsed peaksid olema ka rohkem arenenud teistes arenguvaldkondades, mida mäng peaks etendama.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Korrosioon on metallide hävimine ümbritseva keskkonna toimel .Raua korrosiooni nimetatakse roostetamiseks Korrosiooni kiirendavad - soojus, niiskus (aurutoru, tuletõrjevee toru), aeglustavad - õhu kuivus (kõrbes) Korrosioon laevadel: Laevaehitusmetallide enamiku – raua ja terase puhul on probleemiks keemiline või elektrokeemiline korrosioon Atmosfäärihapnik on metallidele keemiline keskkond ja merevesi elektrokeemiline keskkond.

Koraan – islami püha raamat Hakkas juudi usku ja kristlust pidama väärõpetuseks -> vihastas välja mekalased (eriti ülemkihi) -> 622. põgeneb Jathribi ehk Mediinasse -> Muhamedi lahkumist loevad moslemid oma ajaarvamise alguseks.
Korrapidaja on vangla igapäevase elukorralduse juht ehk vangla süda: ta vastutab kogu vangla toimimise eest ehk kavandab valvurite vahetuse nii välis- kui ka sisevalvepostidel ning talle alluvad kõik sellel päeval tööl olevad valvurid.
Korrektselt on nad täitnud õppeülesanded või saavutanud õppe-eesmärgid. Hindamine tähendab aga väärtuse omistamist õpilaste tööle, mida harilikult väljendatakse numbrilise hindena, viimasel ajal mõnedes korgkoolides ka tähena.

Korvpallis on kehakontaktid küll tavalised, kuid edu saavutamine mängus ei põhine vastase otsesel survel mängija kehale. Vastase tõukamise, löömise, kinni hoidmise ja muu sarnase tegevuse abil on keelatud oma eesmärkide saavutamine.
Korrastatumas faasis on kõigi molekulide sümmeetriateljed suunatud ühes suunas: Selliseid vedelaid faase nimetatakse vedelkristallideks (ka mesomorfseteks faasideks). Mehaaniliste omaduste seisukohalt on vedelkristalli korral tegemist vedelikuga.
Korrelatiivne seos on seda tugevam, mida enam see läheneb funktsionaalsele seosele, s.t seos on seda tugevam, mida lähemal paiknevad suuruste arvväärtusi diagrammil kujutavad punktid seose kuju ja suunda iseloomustavale teoreetilisele joonele.

Korrosioon - on valdavalt tuule poolt kantud aleuriidi ja liivaterakestega mingi takistuse ‘pommitamine’. Liivaterakestega pommitamisel võivad välja prepareeruda erinevad kivimikihid või kivimi pind võib olla ka siledaks lihvitud.
Korüfee - sellise koori eeslaulja.
Korgid - pudeli sulgemiseks vüi kallamiseks, ööseks ei või kinni jätta Puuviljade säilitus nõu- plastmassist, sektoriteks jaotatud Tilgutus pudel ehk drepper Dash pudel-tilgutus pudel- vingete maitsete andmiseks segujookidele

Korraldamiseks - moodustades raamatupidamise struktuuriüksuse või võttes tööle raamatupidaja või kasutades raamatupidamisettevõtte või mittekoosseisulise raamatupidamisspetsialisti teenuseid või pidades ise raamatupidamisarvestust.
Korallriffides on kõrgem CO2 sidumise võime tänu fotosünteesile (nimelt elab suur osa korallidest sümbioosis fotosünteesivate vetikatega), kõrgem lämmastiku sidumisvõime ja lubja sadestamisvõime kui ühelgi teisel ökosüsteemil.
Korrosioon – metallide hävimine (oksüdeeerumine) ümbritseva keskkonna mõjul (roostetamine). Korrosioonikaitse: metalli katmine korrosioonikindla metalli kihiga, värvimine või õlitamine, korrosioonikindlate sulamite kasutamine.

Korruptsioon on isiku ebalojaalsus, salatsemine ning isiklik kasulootus. Poliitiline korrup on oh demokraatiale, sel juhul eksisteerivad mitte legaalsed võimukanalid, mis mõjutavad otsuste tegemist ja valitsemist ebaseaduslikul viisil.
Korraldamis - ja õiglusfunktsioon Korraldamis-, õiglus-, valitsemis- ja valitsemise kontrolli funktsioon Normistruktuuri ühtsus Õiguse, religiooni, moraali ja tava lahutatus Moraali ja õiguse seos arhailises ja modernses õiguses
Korrosioon on seotud suurte kulutustega, mis aastatega aina suurenevad, sest 1) metallide kasutusalad laienevad ja 2) loodus saastub üha enam agressiivsete tööstusjäätmetega. Korrosioonikaod liigitatakse otsesteks ja kaudseteks.

Kordustäpsus e. kokkulangevus (precision) - korduvmõõtmiste tulemuste kokkulangevuse mõistes ehk sama mõõdetava suuruse üksteisele järgnenud mõõtmiste tulemuste lähedusaste, kui mõõtmised on sooritatud samadel tingimustel.
Koreas on riigi sekkumine majanduse arendamisse veelgi põhjalikum kui Jaapanis: kogu riigi elanikkond on massiteabevahendites teostatava ajupesu abil mobiliseeritud “püha eesmärgi” saavutamisele – jõuda Jaapanist ette.
Korraldusasutus - Riiklik asutus, mille EL liikmesriik on määranud EL struktuuriabi vahendamist korraldama. Korraldusasutusel lasub üldvastutus struktuuritoetuse rakendamise, sh arengukava nõuetekohase rakendamise, kontrolli jm eest.

Kordajatel on j¨rgmised v¨¨rtused: a aa A = 3, M = N = 1. Seega on osamurrud j¨rgmised: a 4x2 + 11x + 22 3 x+1 = + 2 . x3 + 2x2 − 16 x−2 x + 4x + 8 Kasutades seda seost saame integraali I2 kirjutada kahe osamurru integraali
Korrelatsioon –  punktid paiknevad mingi joone ümber.  Mida lähemal on punktid joonele, seda  tugevam on korrelatsioon. Korrelatsioon puudub – punktid on kõik laiali, seost pole –joont ei  moodustu.
Korintose sambad – erinev Joonia stiilist ainult samba kapiteeli poolest, kapiteel kaunistatud akantuse lehtedega Klassikalises ajajärgus toimusid Ateenas suurejoonelised ehitustööd, mis koondusid vanale kindlusemäele Akropolile.

Kordamisküsimused vana - Kreeka kohta Vana-Kreeka geograafiline asend ja olud, sündmuste kronoloogia, Kreeta-Mükeene kultuur ja kangelaseepika (õ lk 85-95) Loetle ajalooetapid (märgi ka kestvus) koos oluliste tunnustega ja sündmustega.
Koristite koostisosad on raam, veermik, haakeseade (haakemasinatel), tööorganid ja reguleerseadised. Peedikombaini tööorganid on kaeveorgan, kitkumisseade, ühtlusti, lõikeseade, sõelur, vahe- ja laadimiskonveierid ning automaatjuht.
Korrosioonikindluse suurendamiseks on sõuvõlli laagritappide kohad ja mõnikord sõuvõll kogu täävtoru ulatuses kaetud võlli peale pressitud pronks- või roostevaba hülsiga. Peale korrosioonikindluse vähendab pronkshülss ka kadusid hõõrdele.

Korruptsioon – ametnike äraostetavus Altkäemaks e pistis – meelehea andmine amentikele Onupojapoliitika (nepostism)-riigiametnik kasutab oma positsiooni sugulastele, tuttavatele soodsa ametikoha või nn sooja koha saamiseks.
Korstna - ja aknamaksud, ning hiljem asendas need isikumaksega ehk pearahaga). Lisaks võidule Põhjasõjas vallutas Peeter I ka Türgilt Azovi (1696. aastal). Azov kaotati aga Türgi vastasel Pruti sõjakäigul 1711. aastal.
Koridorid on nii madalad, et neist pääseb läbi vaid roomates, teised on küllaltki kõrged, neis on raske hingata, sest aastatuhandete jooksul püramiidi suurendanud päike on selle sisetemperatuuri tõstnud üle 30 kraadi.

Korraldame sotsiaalpedagoogide – sotsiaaltöötajate – lastekaitsespetsialistide süsteemse töö haridusasutustes, tagamaks iga lapse sotsiaalsete probleemide märkamine võimalikult varases staadiumis ning aitamaks kaasa nende lahendamisele.
Korraldatud meditsiin — siiski on kindel, et haigestununa iseenda hoolde jäädes saab metslane loota üksnes loodusele, aga teisalt pole tal ka karta midagi muud peale oma haiguse ja tänu sellele on ta sageli meist paremas olukorras.
Koristustehnika vajadus – kombain, mis lõikaks tihedalt kasvavat eri jämedusega okstemassi. Samuti tuleks istanduse rajamisel silmas pidada hilisemaid kulutusi istanduse likvideerimisele, näiteks hall lepp levib ka juurevõsude abil.

Korterihoonestusõiguse esemeks on ehitise piiritletud eluruumid või mitteeluruumid ning nende juurde kuuluvad hooneosad, mida on võimalik eraldi kasutada ning millega on ühendatud mõtteline osa hoonestusõigusest, mille juurde korter kuulub.
Korteriomanikega ehk sisesuhtel, ning korteriomanike ühisuse suhetel kolmandate isikutega ehk välissuhtel. Korteriomanike ühisuse sisesuhte subjektideks on vastavalt KOS § 8 lõikele 1 korteriomanikud ja korteriomanike ühisus.
Korda 7 - ga, kuni korrutamistulemus on 9-järguline: 43A32AA * 7 * 7 * 7 = 5A9F9E1C6. Tekkinud 16ndarvu need järguväärtused 0 . . . 15, mis ei kuulu juba 1-de piirkonda, moodustavad funktsiooni määramatuspiirkonna.

Korteri hoonestusõigus - hoonestaja võib jagada talle kuuluva hoonestusõiguse korterihoonestusõigusteks maatüki omaniku nõusolekul. Maatükk ei või olla üheaegselt korteriomandite esemeks ja koormatud korteri hoonestusõigusega.
Korteri elektrivõrgus on vahelduvvool. Kõik kohtkindlad elektriseadmed ja pistikupesad on elektrivõrgus ühendatud rööbiti. Pinge kohtkindlate elektriseadmete ja pistikupesa klemmidel on 220V. Elektrivõrgu nulljuhe on maandatud.
Korteriomandi lõppemine – kõigi korteriomanike kokkuleppel; hoone on muutunud kasutamiskõlbmatuks ja enamik otsustab korteriomandid lõpetada; kõik korteriomandid on omandatud ühe isiku poolt ja ta soovib korteriomandi lõpetada.

Koraan – islami usu püha raamat, araablaste elukorralduse juhis Araablaste edu põhjus *vaprus, surmapõlgus *hea ratsavägi *kõrge võitluskunsti tase *hea distsipliin Islami leviku põhjused – islam on mõjut.
Koris - Kombainijuhi Jrk vl Võim- Koris- Kombain laius Koristamise tus staaž nr aasta sus hj tati ha m päevi algus lõpp 1 Case 2388 2005 304 6,0 623 21.07 27.09 44 16 2 Cl Lexion 2003 320 6,6 540 09.08 14.09 28 3
Korvpalli psühholoogia on õpetus inimese käitumisest korvpallis või teistel sporti nõudvatel aladel. See on eriala, mis üritab aru saada vaimseid tegureid, mis mõjutab tulemusi spordis, füüsilistes tegevustes ja harjutustes.

Kordab linnageomeetriat - sirgete palmide read piiravad parki ning liigendavad mänguplatse ja spordiväljakuid. Rangemat poolt tasakaalustab vabamalt kujundatud ala. Nurgaväljakul asub Joan Miró poolt loodud hiiglaslik skulptuur.
Kordamise mõttes on igati hea nende 12 peajumala nimed ning ka funktsioonid meelde tuletada. Kuna aga Vana-Roomas samastati juba 3. saj. e. Kr. enamikku rooma jumalusi kreeka omadega, meenutame ka nende rooma vastete nimesid.
Korraldamisega – tööpäeva pikk kestvus, intensiivne töö, monotoonne töö, töö ja puhkuse ebaõige vaheldumine töörežiimis, pikaajaline sunnitud kehaasend, lihaste ülepinge – võivad põhjustada kutsehaigusi.

Korporatiivsed normid – käitumisreeglid, mille on kehtestanud korporatiivne moodustis (ühiskondlik organisatsioon) oma liikmete käitumise reguleerimiseks suhtlemisel organisatsiooni sees ja suhtes teiste organisatsioonidega.
Korra hoidmine - sotsiaalse rahu kindlustamine kodanikele, järelvalve sotsiaalsete normide täitmise üle. 2. Poliitiline areng – poliitilise võimsuse koondamine, et läbi viia efektiivset poliitikat ja saavutada rahva
Korrakaitsepolitsei on aktiivne nii preventiivselt kui ka reaktiivselt võitluses narkoõiguserikkumiste vastu; Piirivalve: 1. Toimib narkootikumide vastase võitluse jaoks vajalik mereseiresüsteem ja merekordonite võrgustik;

Korrelatsioonid g – ga classics: 0.99, mathematics: 0.86, music: 0.72, weight discrimination: 0.44 g - common (general) factor - general intelligence s - specific factors üldine intelligentsus, spetsiifiline intelligentsus
Korrosiooni kiirus on seda suurem, mida kaugemal teineteisest asuvad pingereas galvaanilise paari moodustanud metallid. Korrosiooni mōjutab ka lahustunud elektrolüüt - mida tugevam see on, seda suurem on korrosiooni kiirus.
Korjandused – Mõni päev enne festivali korraldavad korraldajad korjanduse, et eelarvesse jääda. Erinevaid kingitusi kogutakse korvidesse, mis on kaunistatud lillede ja vanikutega ning mis siis pannakse oksjonile.

Korrapärane asetus – kulub energiat soojushulk) • Suureneb siseenergia potentsiaalne komponent • Aine temperatuur ei muutu, sest kogu juurdesaadud soojusenergia kulub molekulidevaheliste sidemete lõhkumiseks Tahkumisel
Korniši kanatõug on aretatud Inglismaal ja USA-s. Gornwallis Inglismaal vanainglise võitluskana ristamisel malai ja aziili võitluskanadega saadi korniši võitluskanatõug, keda tuntakse ka vana-india võitluskanatõuna.
Korpulentsemale – pikkust sai kergesti reguleerida õlapaelte abil ja lõige varjas kõik keha ebatäiused. Vene rahvariided on ajalooliselt pärit Bütsantsist, kust on pärit ka esimesed Venemaa valitsejate abikaasad.

Korraliselt on TL ülesütlemise õigus ainult töötajal(30-päevase etteteatamisega).Erakorraliselt võivad TL üles öelda mõlemad pooled, kuid seda vaid juhul, kui on olemas seadus ettenähtud mõjuvad põhjused.
Korrelogramm on graafik, millel on kujutatud aegrea liikmete autokorrelatsioonikordajad. Ehk siis see on graafik, mis näitab kui palju on liikmete väärtus korreleeritud sama liikme eelmiste perioodide väärtustega.
Korrosioon ehk sööbimine toimub selliselt, et metalliaatom lahustub elektrolüüdi anoodil elektriliselt laetud osakesteks –ioonideks. Samas vabaneb elektrone, mis liiguvad läbi metalli (elektronjuhi) katoodile.

Korrosioon on raua roostetamine, vase kattumine paatinakihiga, alumiiniumi tuhmumine, hõbeda tumenemine jne. Korrosiooni tulemusena metallid hävinevad kas osaliselt või täielikult muutudes kasutamiskõlbmatuteks.
Koristustööd on põimunud paljude muude ülesannetega, võimaldab head koostööd teiste töötajate ja klientidega • Teatud ruumidel võivad olla kõrgendatud nõuded hügieeni seisukohalt – haigete hooldusruumid
Kordusabielud on samuti tänapäeval küllaltki sagedased, kuna lahutused muutuvad aina tavalisemaks. Seega on ka normaalne, et kui üksi jäänud inimene endale kellegi uue leiab, siis ta temaga ka koos elama hakkab.

Korgitser - veinupudelite avaja Vahuveini pudelite avaja Tavaline avaja- õllepudeli, karastusjookide avamiseks Konservipurgi avaja Käterätikud Kokteili tikud- võib tüsta näpuga, kui tikk ei lähe joogi sisse
Koraan - islami pühakiri Viis kohustust: 1)Tunnistada Allahit kui ainujumalat ja Muhamedi kui tema prohvetit 2)Palvetada viis korda päevas 3)Annetada vaestele 4)Paastuda ramadaani ajal 5)Palverännak Mekasse
Korduse seadus – olulisust rõhutatakse tegevuste kordamise abil (hunt tuli akna alla … mõne päeva pärast tuli hunt tagasi). KOLMARVU SEADUS – eelistatakse arvu kolm ja selle kordusi -kuus, üheksa, kaksteis.

Korrapärane keha on keha, mille parameetrid on mõõdetavad (Näiteks:tellis). Algselt tuleb leida keha külgede pikkused a, b ja c. Ühe keha külge mõõdetakse 3 korda ja seejärel arvutatakse külje keskmine pikkus.
Korrasioon on valdavalt tuule poolt kantud aluriidi ja liivaterakestega mingi takistuse „pommitamine”. Kui selline kulutuse teele jäävad erineva tugevusega kivimid, kujunevad väga omanäolised pinnavormid.
Kork on looduslik materjal, mida saadakse Hispaanias ja Portugalis kasvavatelt korgitammedelt. Korgitamm peab kasvama 25-aastaseks, et seda esimest korda koorida saaks. Sellest koorest veel korki ei tehta.

Korvpallis on mitmeid määrusterikkumisi, mida tuntakse vea nime all. Vigadeks nimetatud rikkumised erinevad teistest rikkumistest selle poolest, et need seotakse mänguprotokollis iga mängijaga personaalselt.
Korraldamisest – kaitseväe kaasamisest hädaolukorra lahendamisse – mis on hädaolukorra seaduse üks olulisi uuendusi võrreldes varasemate regulatiivsete lünkadega - ei räägi plaani eelnõu üldse midagi.
Korruptsioon - äraostmine, kui ametiisik raha või muu eest kellelegi mingi teene teeb Onupojapoliitika (nepotism)- huvide konflikti vorm, riigiametnik kasutab ära oma ametikohta, et oma sugulastele tööd anda

Korp - kattekude, ülesanne katta ja kaitsta puud kahjustavate välistegurite eest,pole terve puu suhtes ühtlane, korba kihi vigastamine puule halb, vigastatud kohti saab kaitsta õlivärvi või vahaga.
Korrutamise reegel – kui elemendi A saab valida r erineval viisil ning elemendi B saab valida s erineval viisil (sõltumata elemendi A valikust), siis elementide paari “A ja B” saab valida r . s erineval viisil.
Korratavus - sama meetodi normaalsel ja korrektsel toimimisel identse katsematerjaliga aga erinevatel katsetingimustel (erinev operaator, erinev aparatuur ja erinevad laborid) saadud individuaalsete tulemuste

Korea sõda - osalevad:P-Korea,L-Korea, USA,NSVL,Hiina.Põhjused:Korea rahvas oli lõhestunud 2ks:kommunismi- meelseks ja läänemeelseks 1948.a.Põhja-Korea alustas sõda,et kogu Korea muuta kommunistlikuks.
Koraani ettelugemine on kujunenud omaette kunstiks. Tavaline asend selleks on istudes lootoseasendis, kummardununa üle sülle või Kullaga kirjutatud iidne Koraan spetsiaalsele madalale lauakesele asetatud raamatu.
Korporatiivsed normid on erilises korras kehtestatud käitumiseeskirjad, mis on kehtestatud ja täitmise osas garanteeritud korporatiivsete suletud ühikute poolt ning reguleerivad nende ühikute ja liikmete tegusid.

Korrosioon - metalli soovimatu oksüdeerumine Võitlemine: • Metallipinna katmine värviga või inaktiivse metalli kihiga • Katoodikaitse- metall on kontakstis aktiivsema metalliga, mis ise oksüdeerub
Korvialuseid viskeid on mitmeid erinevaid, neist põhilisemaid: - ühekäevise liikumiselt-ülalt - ühekäevise liikumiselt-alt - ühekäevise liikumiselt-alt pöördelt - ühekäe-jõuvise liikumiselt või paigalt
Korporatiivsed - , religioossednormid põhinevad vabatahtlikul tunnustamisel ja mitteformaalsel sotsiaalsel kontrollil; b) õigusnormid – tagatakse riikliku sunniga spetsiaalselt loodud sunniaparaadi poolt.

Korporatsioonid – nii era- kui ka avalikus omandis formaalsed organisatsioonid, juriidilised isikud, kus kontroll tegevuse üle kuulub majandusjuhtide eliidile, kuhu inimesi valitakse nende saavutuse järgi.
Korraldav isik on saanud autorilt, tema õigusjärglaselt või autorit esindavalt kollektiivse esindamise organisatsioonilt eelnevalt loa (litsentsi) muusikateose avalikuks esitamiseks (autoriõiguse seadus).
Korrelatsioon - Korrelatsioon (korrelatsioonikordaja, korrelatsioonitegur, korrelatsioonikoefitsient) on levinuim arvkarakteristik iseloomustamaks kahe sõltuva juhusliku suuruse X ja Y vahelist (lineaarset)

Koraan - moslemite püharaamat, käitumine/tavad/kombed. Uus Testament- kristlaste püharaamat Jeesuse elust ja õpetusest; kokku 27 raamatut; 4 evangeeliumit; apostlite teod; apostel Pauluse kirjad.
Korralduslikult on referendum väga sarnane valimistega-mõlemal juhtumil on ametis ühed ja samad komisjonid ja küllalt sageli kohaldatakse referendumi läbiviimises valimisseaduses ettenähtud protseduure.
Korterite suurus on kõikuv, enamalt jaolt on see hoonetüüp orienteeritud paremale järjele jõudnud töölisperedele ja kujunevale keskklassile, kuid esineb ka suurte esinduslike kodanlike korteritega maju.

Kordusteodoliidil on nn kahekordne telgede süsteem, mis võimaldab pöörata alidaadi limbi suhtes ja pöörata limbi teodoliidi aluse suhtes, samuti on kordusteodoliidil limbi kinnitus- ja peenliigutuskruvi.
Korduvus - korrektsel sama meetodi toimimisel identse katsematerjaliga, lühikesel ajavahemikul ja samadel katsetingimustel (sama operaator, aparatuur ja labor) saadud sõltumatute tulemuste lähedus.
Korintose order - nt Olümpeion • Erineb joonia stiilist vaid kapiteeli poolest • abakus nelinurkne • ehhiin karikakujuline, seda katavad Akantuselehed(lopsakad taimevormid), või väädid või õied.

Korrosioon - metallide hävimine ümbritseva keskkonna toimel (raua roostetamine, vase roheliseks muutumine). Metallide pinnale tekkiv oksiidikiht kas kaitseb metalli või hävitab metalli täielikult.
Korrosioon ehk korrodeerumine enamasti metalli, osaline häving keskonnas toimuvate keemiliste reaktsioonide tõttu Peamiselt metallide oksüdeerumine hapniku toimel Kõige tuntum korrosioon on rooste.
Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või –kohtadesse kohaliku omavalitsuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt.

Korrutamise meetod - Võti korrutatakse mingi irratsionaalarvuga ja täisosa lõigatakse ära. Järgi jääb arv vahemikus 0-1. Leitud arv korrutatakse tabeli pikkusega M, tulemusest jäetakse alles täisosa.
Korrutismaatriksi i - nda rea k-ndat elementi, tuleb esimese teguri i-s reavektor korrutada skalaarselt teise teguri k-nda veeruvektoriga, mis koordinaatides saadakse kui samanimeliste koordinaatide korrutiste
Kordamööda - in turn telefoni abonent - telephone subscriber telefonimaksed telephone charges kasutama oskuslikult - to use skilfully otsustav eelis - a decided asset mind peeti kini - I was detained

Koristusteeninduse arendamine on vajalik • Töötab miinimum 2 töötajat • On tehtud koristustöö mõõdistamine või on olemas koristustööjuhendid • Kui uus objekt, siis sellele planeeritav puhastusteenindus
Korrastamiseks nimetatakse seda, kui materjal esitatakse juba korrastatud kujul (nt konspekt). Antud juhul tuleb siis meeles pidada, et see, mis ühe jaoks on korrastatud ei pruugi olla seda teise jaoks.
Korrosioon on alati redoksreaktsioon. Keemiline korrosioon Keemilise korrosiooni puhul hävib metall ümbritseva keskkonna mõjul iseenesest, kusjuures metall reageerib keemiliste ainetega osaliselt.

Korvpallis on mitmeid määrusterikkumisi mida tuntakse vea nime all. Seega, korvpallimängus ei nimetata kõiki määruste rikkumisi vigadeks, vaid ainult neid, mida korvpallireeglistik nii nimetab.
Korrelatsiooni koefitsiente on erinevaid, psühholoogias üks sagedamini kasutatavaid on Pearsoni r ehk lineaarse korrelatsiooni koefitsient (Pearson’s product-moment correlation coefficient), mis võib varieeruda
Korrodeerumisel on mittesobiv temperatuur (vahemikus 50 – 100 oC). Kuumtsingitud terastorude kasutamisel tuleks olla ettevaatlik, kuna viimasel ajal on tsingikihi kvaliteet halvenenud – poorsus liiga

Kordamis - ehk meeldejätmisoskuste ülesanne on hoida informatsiooni lühiajalises mälus, st kujundada võime reprodutseerida pikaajalises mälus säilitatavat informatsiooni töötavas mälus.
Korraldamisel on oluline, et oleks huvitav ja hea hinnaga, hästi planeeritud idee. SPA hotelli puhul loeb kindlasti hea asukoht, soodsad SPA teenused, koolitatud personal, hea toit ja soodne majutus.
Korrosioon on raua roostetamine, vase kattumine paatinakihiga, alumiiniumi tuhmumine, hõbeda tumenemine jne. Korrosioon kujutab endast redoksprotsessi, mille käigus metalli aatomid oksüdeeruvad.

Korrosioon on raua roostetamine, vase kattumine paatinakihiga, alumiiniumi tuhmumine, hõbeda 1. Metalli pinna tumenemine jne. katmine värviga, Korrosioon sõltub keskkonnast (õhus, vees, lakiga.
Korrelatsioonikordajaks nimetatakse dimensioonita suhet sõltuvuse tugevuse hindamiseks: rxy=cov(X,Y)/σxσy . Sõltumatute juhuslike suuruste X ja Y kovariatsioon ja korrelatsioonikordaja on võrdsed nulliga.
Koristustööd - nõudepesu, plaatide puhastamine, tööpindade puhastamine, togide korrashoid . 2. Taigna tegemine- liivataigen ,puru ja küpsiste taigent 3. Panin taigna taigna masinase mis rullis.

Kork on tulekindel ja hea soojusisolatsioonivõimega. Ta on ilmastikukindel, kuid kuid salvestab ja vabastab õhuniiskust, seega sobib ta palkseina kõrvale häid sisekliimaomadusi toetama.
Korrelatsioon on dimensioonivaba arvkarakteristik, mille moodul ei ületa väärtust 1. Mida lähemal on korrelatsiooni moodul väärtusele 1, seda lähemal on X ja Y sõltuvus lineaarsele seosele.
Korreleerimatust t - statistiku ja z-statistiku abil, võttes olulisuse nivooks α = 0,05. Püstitame hüpoteesi, et H0 suurused x ja y on korreleerimatud ning H1, et x ja y on omavahel korrelatsioonis.

Korda kolm on kuus, kaks korda neli on kaheksa, aga see kaheksa on küljeli, mitte püsti; Indrek näeb selgesti, et kaheksa on küljeli, päris pikali kohe, päkad „kaks korda nelja“ pool.
Korellat on ainult tulus kasvatada kus on piassava päikesevalgust ja viljakat põllumulda, korella kasvab peamiselt märjalmaapinnal,veekogudes, lamblike talluses ning alamate selgrootutega.
Korra tagamine on usaldatud rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes organiseerivad desarmeerimist, kollektiivset julgeolekut, seaduste ülemlikkust, sanktsioonide rakendamist agressorite vastu.

Korteri elektrijuhtmestik on ehitatud nii, et kõik kasutatavad elektririistad on omavahel rööpühenduses. Sellega on efektiivpinge kõigil riistadel 220 V ja riistu läbivad voolud liituvad sisendjuhtmes.
Kordineerija ehk Korralduse Vaatab üle Liina Sauk Ja juht sujuvus, kõigi Mari-Liis tööülesannete tegevused, Kapp jagamine, jagab sööklaga ülesanded ja kokkulepped käsklused alluvatele.
Kora on harfikujuline pill, mida mängitakse Lääne-Aafrikas. Kora teeb harfile sarnast häält, kuid kui mängides seda traditsiooniliselt, see on sarnasem flamenko kitarritehnikale.

Kordusarvestuse elimineerimine – selline korduvarvestus segab oluliselt näitajate võrreldavate tähtsuskordajate (kaalude) väljatöötamist, sest erinevaid majandustegevuse aspekte tuleb hinnata eri moodi.
Korkil on antimikroobsed omadused, mis vähendab allergeenide ohtu kodus, tal on ka suurepärane isolatsiooni omadused, mis tagab minimaalse soojuskao ja on mugav soe jalutuskäigu pind.
Korrosioon on materjalide hävimine, mis on tingitud: ² ümbritseva keskkonna mõjust (temperatuur, mehaanilised jõud jt.); ² reaktsioonidest ümbritsevas keskkonnas sisalduvate ainetega.

Korda 16 - aastase tütarlapsega, kellest on maalitud „Napp kasukas“. Flandrias töötas ka Van Dyck, kes on kuulus portreede poolest aga peamiselt oli Inglismaal Charles I õukonnas.
Korgi viga on tingitud sellest, et kork on enamasti juba enne villimist nakatatud seenorganismidega. Harva juhtub seda, et korgis oleva mikroprao kaudu väljastpoolt nakkus veinini jõuaks.
Korporatsioonidega on ka väikeste (Euroopa) rahvusriikide rahvusvahelised ettevõtted mõjutatud erinevate ühiskondade (kuhu nende tegevus laieneb) suhtumisest, rahvusvahelisest meediast jne.

Korraldati mrp - AEG eestvedamisel 23.augustil Tallinnas Hirvepargis poliitiline meeleavaldus. Hirvepargi miiting etendas olulist rolli ühiskonna edasisel organiseerumisel ja politiseerumisel.
Korda üle - õpitu kinnistamiseks korda see veelkord üle esitades endale küsimusi ja vaadates segased kohad tekstis uuesti üle. Meetod sobib kasutamiseks keskkolli vanemates klassides.
Korralik ettevalmistus on oluline kõigi teiste eesmärkide saavutamiseks. Põhjalik ja sisutihe tund kindlustab, et tund oleks õpilastele huvitav ning aitab kaasa ka distsipliini hoidmisele tunnis.

Korrosioon - metallide keemiline hävimine väliskeskkonna mõjul (põhjustavad keskkonna füüsikalised ja keemilised mõjutused). Korrosioon toimub õhus, looduslikes vetes ja pinnases.
Korterite müügihinnad on langenud aasta jooksul 10-20%. Kõige suurema „tule alla” on sattunud uusarendused, kus paljud korterid on veel müümata ning seniste hindade juures ka ostuhuvi väike.
Koriandri juured on väikesed, kuid see-eest väga tugeva maitsega, sellepärast on soovitav seda vähehaaval toidule lisada. Juured pestakse, hakitakse väikesteks tükkideks või riivitakse.

Kord itaalia - reisil elas ta mitu päeva näljas – kogemus, milleta poleks ehk novelli "Vabadus ja surm". Seesugusel taustal kujunenud elutunnetus kandub paratamatult tema loomingusse.
Kork – Kus iganes korgitammed kasvavad (eriti Alentejo’s ja Algarve’s), on arenenud kohalik käsitöö, kus valmistatakse korgist karpe, võtmerõngaid, vöösid, kotte jne.
Korpusuuringud – eriti lapsekeele uuringutes, varasemates hääldusuuringutes (nt vigade uurimine korpuste põhjal) 2. Eksperimendid – teadusliku hüpoteesi või oletuse kontrollimine.

Korral usa - ga. Siin tuli Kuubale rõõmuga appi Hruštšovi juhitud NSV Liit, kes nägi selles võimalust leidmaks tugipunkti ka Ameerika mandril ning sotsialismiideede levitamiseks.
Korruptsioon on õitsenud juba aegade algusest peale. Üks hea asi mida Rootsi talupoegade õnneks tegi oli Eesti – Rootsi viljaait, mis andis võimaluse oma vilja vahetada ja müüa.
Korrutiseks on vektor, mille suurus on an ja see on suunatud samas suuna s kui vektor a. Vektori projektsioon teljel: olgu meil telg x ja vektorid, mis pole paralleelsed selle teljega.

Korrelativsed uurimused - Korrelatsioon näitab, kui tugevasti kaks nähtust omavahel seotud on. 3. Eksperiment- eksperimentide käigus luuakse teatav miniatuurne reaalsus ja kontrollitakse seda.
Korrelatsioon – stohhastilise ehk statistilise sõltuvuse üks eriliik (nt kaalu suurenedes suureneb ka pikkus). Maksimaalne väärtus - suurim väärtus tunnuste väärtuste hulgast.
Korrosiooniks nimetatakse materjalide hävinemist ümbritseva keskkonna (looduses õhk, vesi; tehiskeskkonnas lahused, gaasilised ained, temperatuuri ja mehaanilised mõjutused) tõttu.

Korteriomanik on kohustatud tagama, et tema perekonnaliikmed, ajutised elanikud ja korteriomandit kasutavad isikud järgivad käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatut.
Koraan – islami pühakiri (al-Qur’an- lugemine) Muhammad/Muhamed(570-632) -Islami prohvet (tähendab see, keda kiidetakse) 6/7. saj Araabia poolsaarel Islamieelsed uskumused
Koristus - ja valvekulude sõltuvus ehituskestusest 19.2.4.Püsikulud Kuna töö 2. ja 3. vahetuses on põhjustab tööviljakuse languse, siis kaasneb sellega vastav kulude tõus.

Korjamine on tegelikult lihtne ja viimasel ajal tehakse seda päris tihti (viimati Savisaare vastane). Leitakse probleem, sõnastatakse ja leitakse ka lahendus, mida peaks tegema.
Korvõieliste ebaõis on omandanud paljud tunnused, mis harilikult on omased ühele õiele, näiteks ühised kandelehed, mis on moondunud ning meenutavad välimuselt ja toimimiselt tupplehti.
Korda nomaadide ehk rändrahvaste poolt Kesk-Aasias. See läks Euroopasse koos karjadega ja karjustega. Esimene ilme oli arvatavasti kiviaja lõpus ja jäi harulduseks läbi antiikaja.

Kordusvärvimiskuiv – pealevärvimise all mõeldakse seda, kui värvi- või lakikihile saab teise värvikihi peale panna, ilma et alumine kiht aluspinnast eralduks või krimpsu tõmbuks.
Korraldada elamu - , kommunaalmajandust • tagada heakorda, keskkonna planeerimist • organiseerida ühistransporti • koolide, lasteaedada, muuseumide, rahvaraamatute ülalpidamist.
Korraldajad on pannud algkõrguseks päris karmi 1.89, siis tulevad 1.93 ja 1.97. Kolmandast kõrgusest jagusaamine tähendaks Iljuštšenkole juba uut isiklikku ja Eesti rekordit.

Korilus - Korilus on marjade, juurte, puuviljade, seente, seemnete, mugulate, ka pisiloomade, putukate jms loodussaaduste korjamine toiduks; see on inimkonna vanem elatusviis.
Korruptsioon – riigiametniku või poliitiku poolne ametiseisundi kuritarvitamine (altkäemaksu vm meelehea võtmine). Portfellita minister – minister, kellel pole ministeeriumi
Korruptsioon - Korruptsiooni võiksime määratleda eelkõige kui kõrvalekaldumist üldistest seadustest või bürokraatia reeglitest ja tavadest isikliku kasu saamise eesmärgil.

Korvpallis on mitmeid määrusterikkumisi mida tuntakse vea nime all. Vigadeks ei nimetata kõiki määruste rikkumisi, vaid ainult neid, mida määrustikus vigadeks nimetatakse.
Koraal – kirikulaul  313 aasta – Milano edikt - kristlus lubatud ning ametlik usk  Gregorius I – elas 540-604 aasta (6. saj. II pool). 590. aastal sai paavstiks.
Korgi küljes on õlitasime mõõte varras (tase peab ulatuma selle ülemise märgini). Töötanud õli lastakse välja karteri alumisest avast, mis on samuti suletud kruvikorgiga.

Korrutiseks nimetatakse nende vektorite pikkuste ja vektorite vahelise nurga koosinuse korrutist, s.t.     a ⋅ b = a ⋅ b cos α kus α on vektorite vaheline nurk.
Korraldati 1950 – 1951 küüditamisi Eestisse jäänud sakslastele, keda loeti eriti rahvavaenulikuks elemendiks. Repressioonid lõppesid Jossif Stalini surma järel 1953. aastal.
Korrelatsiooniväli - Koordinaattasandile kantud punktihulk, kus iga punkti x-koordinaadiks on objekti esimese tunnuse väärtus ja y-koordinaadiks sama objekti teise tunnuse väärtus.

Korrosioonikindlus on märkimisväärne. vase omadused • Tihedus 8900kg/m³ • Sulamistäpp 1083 kraadi Korrodeerumine • Korroteerumine toimub pindmie kihi tumedamaks muutumisega.
Korruptsioon - riigiametniku või poliitiku poolt ametiseisundi ärakasutamine, kuritarvitamine ning äraostetavus, näiteks altkäemaksu või muu taolise meelehea vastuvõtmine.
Korruptsioonivastaseid - ja juhtimisstandardeid) - iga investeeritud euro kohta tõmbab ligi 2 eurot muudest allikatest Alates 1991. aastast EBRD on investeerinud kokku 70 miljardit eurot.

Korrelatsioon on statistiline näitaja, mis lihtsalt öeldes iseloomustab seda, millises ulatuses liiguvad kaks juhuslikku suurust (investeeringut) sama- või vastassuunaliselt.
Korrelatsioon – tunnuste vahline seos s.t. kas kaks suurust on omavahel seotud või ei ole. Positiivne korrelatsioon – ühe suuruse kasvades kasvab enamasti ka teine suurus.
Korrelatsioon - regressioonanalüüsi etapid ja kasutusvõimalused Korrelatsioonanalüüsiga saab kindlaks teha, milliste suuruste vahel on oodata statistiliselt olulist seost.

Korrosiooniks nimetatakse materjali ja keskkonna purustavaid ja mittepurustavaid katseid (teime). (õhk, gaasid, vesi, kemikaalid) vahelist reaktsiooni, milles materjal hävib.
Korstnat on võimalik renoveerida sinna tulekindla suka paigaldamisega või uue korstna ladumisega. Pööningul korstnad krohvida ja soojustada tulekindla mineraalvillaga.
Korvpalli - meistrivõistlused, hobu-heinaniiduk, elektri-veesoojendi, mõnikord mõtte selguse huvides ka lühemais liitsõnades: maat-uss, ping-ist, lobe-ist, pool-elutu;

Koraan – koostati lõplikult 18 aastat peale prohveti surma, kaliif Osmani ajal (650 paiku). 2. Sunnad (hadith’id) – pärimused prohveti tegudest ja lausumistest.
Koristuskäru – kasutatakse , kus on vaja teisaldada suurtes kogustes puhastusvahendeid ja puhastusaineid ja seal, kus puhastatav pind jääb tööruumist piisavalt kaugele.
Korraldused on kohustuslikud. Kompetentne, keeruline, Osanik (üks või mitu isikut) ei vastuta isiklikult osaühingu efektiivne. Aitab vältida süsteemisiseseid konflikte.

Korrelatatsioon on märgatav, kui 0,6 ≤| r | <0,8 . Füüsika ja matemaatika hinnete vaheline korrelatsioonikordaja on 0.63, mis tõttu nende vahel on märgatav korrelatsioon.
Korrosioon on aeglaseim kui pH 10 ning kasvab märgatavalt kui pH on üle 12 või alla 4. c. Atmosfääris oleneb tsingi korrosiooni kiirus otseselt atmosfääri puhtusest.
Koreeg – sponsor, rikas linnakodanik, kes aitas näidendit lavale tuua. Võistlus toimuski põhimõtteliselt 3 esinäitleja (protagonist), 3 autori, 3 koreegi vahel.

Korraldamiseks on loodud Siseministeeriumi valitsemisalas valitusasutused Siseministeerium, Politseiamet, Piirivalveamet, 2(12) Sisekaitseakadeemia. Kui varemalt Päästeamet.
Korteriomandi ese on ehituslikult tegelikkuses piiritletud omaette kasutust võimaldav eluruum, samuti selle ruumi juurde kuuluvad ehitised, kuid ka reaalosaks olev mitteeluruum.
Korilus – marjade, puuviljade, seente , seemnete, juurte, mugulate, ka pisiloomade, putukate jms loodussaaduste korjamine toiduks, see on inimkonna vanim elatusviis.

Korrigeeriv tegevus – abinõud ja meetmed, mis võetakse kasutusele juhul, kui seire käigus ilmneb, et olukord kriitilises kontrollpunktis on väljunud kriitilistest piiridest.
Kork on tehtud alati kahest osast, kui alumine osa läheb lehvikusse, siis on kindel, et tegemist on värske tootega Korgil peab olema ka normaalne šampanja lõhn
Korraldused on omavahel Tamm juurdles juba mitu „Kuidas olekski see vastuolus ning võivad saada päeva probleemi kallal, võimalik, kui mul on kolm täidetud lohakalt.

Korilus - viljade, pähklite, marjade jne kasutamine Elati sugukondadena(sugulusel põhinev kogukond). Mehed küttisid, naised kogusid saaki ja tegelesid korilusega.
Korralikus lihatööstuses on paigutatud ümber tehasehoone ultraheliga töötav näriliste tõrje süsteem, mis tekitab närilistes valuaistingu ja peletab nad territooriumilt eemale.
Koraani tekst on ka islami seaduse allikaks, näiteks lahutuse, pärimise, sõjapidamise, paastumise jumalateenistuse korral ehk Koraan annab juhiseid igaks elujuhtumiks.

Korrastatud on süsteem. Mida enam korrastatud on mingi süsteem, seda vähem on võimalusi säilitada selle süsteemi välisilmet, paigutades umber süsteemi elemente.
Koridorides on raske hingata, sest püramiidi sisetemperatuur on üle kolmekümne kraadi. Osa koridore on järsu kallakuga, mõned aga lõpevad äkki sügava šahtiga.
Korporatsioonide — rüütelkondade — ainuvõim kubermanguomavalitsuses püsima kuni 1917. aastani. Rüütelkondade juhtida ja valitseda jäi ka kohalik luteriusu kirik.

Korra säilimine ehk korratuse puudumine poliitilises, sotsiaalses ja personaalses valdkonnas Esimese maailma riigid pole ei kõige mässulisemad ega ka kõige rahulikumad.
Korrapäratus on korrapärasusest tõenäolisem ning entroopia on suhteliselt lihtsalt arvutatav,seetõttu saab seda kasutada isevoolulise protsessi suuna määramiseks.
Korter on kindlustatud üsnagi suure summa peale, kuid mees, kellega vestlus käib, kõneleb, et summad, mida kindlustusfirmale makstakse, ei kata lumekahjustusi.

Koraan on iganenud ja selle asemel tuleb moslemite pühakirjana tunnustada tema koostatud " Ilmutust ". Babiidide mässu surus valitsus maha ning Bab ise hukati.
Korrapäratut liikumist nimetatakse soojusliikumiseks. Gaasid, vedelikud ja tahkised koosnevad molekulidest ( või aatomitest, ioonidest), mis on alalises soojuslikus liikumises.
Korvõisikud on rohkeõielised.Võilill on väga hea õietolmutaim-nende massilise õitsemise ajal võib tugev mesilaspere koguda 0,6-1,0 kg oranži õietolmu päevas.

Kordadel on viis valimisvooru, sest esiteks ei ole Riigkogu ühel nõul kandidaadi osas, teiseks ei ole ka valimiskogus olevad inimesed kandidaadiga ühel meelel.
Kordamisküsimused 30 - 34! 1. Millised sotsiaalsed muutused toimusid maal pärast maareformi? Lõviosa võõrandatud maadest jagati välja, kokku loodi 35000 uut asendustalu.
Koroloogiline – lähedalasuvate komplekside ühendamine üheks suureks ja hierarhiliseks grupiks 2. Tüpoloogiline – ühte gruppi ühendatakse ühte liiki üksused

Korraldab tkk - alast tegevust teiste abil Määrab töötajale distsiplinaarkaristuse vastavalt seadusele Kehtestab rangemad nõuded töötajateolukorra parandamiseks
Korrelatsioon on kovariatsiooni normeeritud variant, tähistatakse pxy. Korrelatsioon iseloomustab X ja Y sõltuvust esmajoones nende lineaarse seose tugevuse mõttes.
Kor - daja. (MLKS-lineaarne mitmene korrelatiivne sõltu-vus). 10. MLKS reg. võr-randi kordaja ai=-0,05. miinusmärk reg.kordaja ees tähendab vähenemist.

Koraan on esimene religioosne raamat, mis ütleb, et uskumuses ei ole sundi- igal inimesel on vabadus valida omale religioon ja tõekspidamised, mida järgida.
Korintose sammas - kõige uhkem, ülaosas on taimemotiivid. 5.Ateena riigimees Perikles-klassikaline kunst saavutas täiuslikkuse, toimusid suurejoonelised ehitustööd.
Korea sõda - 1950. a. Juunis tungis kommunistlik Põhja-Korea NSV Liidu ja Hiina toetusel Lõuna- Koreale kallale ja vallutades suurema osa selle territooriumist.

Korintose stiil - kõige hilisem kolmest vanakreeka ehitusstiilist, sambaid kaunistab lopsakatest akantuselehtedest ja teistest taimeelementidest moodustatud kapiteel.
Korporatiivne riskiettevõtmine on eraldiseisev organisatsiooni või süstee,, mis on kavandatud uute, äärmiselt riskantsete, kuid suurt kasvupotentsiaali omavate äridega sobivalt.
Korraldamise seisukohalt on huvitav, et inimesed, kes elavad ebastabiilses ja ohtlikus keskkonnas, pööravad vähem tähelepanu enesearendamisele ja on mures tuleviku pärast.

Korrelatsioonikordaja r - kahe tunnuse vahelise seose tugevust iseloomustav arv. Dispersioon σ 2 - juhusliku suuruse varieeruvuse mõõt, ta näitab, kui palju uuritav suurus
Korrutamist nimetatakse ka konjunktsiooniks (conjunction). Loogiline liitmine (VÕI). VÕI-funktsioon on üks siis, kui kas või üks argumentidest võrdub ühega.
Koristuslappe on kümneid erinevaid, kuid iga töötaja peaks valima just endale 3-5 meelepärast: v põrandalapp – niisutatud, niiske ja märja pühkimise jaoks;

Korruptsioon - ametiseisundi kuritarvitamine isiklike hüvede loomiseks (N: riigiametnik võtab altkäemaksu, korraldab endale riigi kulul puhkusereise välismaal)
Korduvkuumutusepraod – võivad tekkida Cr-Mo-V terastes kõrge noolutuse ajal või ekspluatsioonis 500-700C juures, samuti keevisõmbluste keevitamisel mitme läbimiga.
Korraldati katse - Michelsoni katse. See osutus otsustavaks üleminekul ühelt paradigmalt teisele ehk teisisõnu üleminek Newtoni füüsikalt Einsteini füüsikale.

Korrosioonikindlus - oleneb omadustest väga oluline näitaja tagamaks tõõkindlust ja kasutusiga kindlus-peab säilima tugevusnäitajad ka kõrgematel temperatuuridel
Korstnate ülesandeks on luua küttekolletes vajalik tõmme ja juhtida suitsugaase või keemiatööstuses tekkivaid mürgiseid gaase kõrgematesse atmosfääri kihtidesse.
Korall - riffid on väärtuslikud, kui nad on elus: pakkudes varju kalamaimudele, toidulauda täiskasvanud isenditele ja kasvupinda taimedele ja loomadele.

Korrastustöödeks on näiteks jäätmete koondamine, tihendamine, ladestuskoha eripära arvestava nõlvuse andmine ning jäätmelademe katmine haljastuse või millegi
Korrigeerimis - JA LÕPETAMISKANDED Korrigeerimiskanded on raamatupidamiskanded, mis tehakse aruandeperioodi lõpul perioodi tulude ja kulude väljaselgitamiseks.
Korsakovi haigus – (alko prboleem, B1 vitamiini puudus) mäluhäired tekivad, ei suuda oluline ja ül soorituseson see vajalik ja erinevate alaühikute hoidmisega.

Korteriomanikud on huvitatud elamu seinte, katuse akende ja uste renoveerimisest, sest nad teavad, et tehtud investeeringut on kohe küttearve alanemisega märgata.
Korv on väga huvitav, selle ülemine äär on päike, sealt edasi koonuseliselt koondub ja selle tipus on platvorm või rõdu, mis on nelinurkne taevas.
Korvpalliliigaks usa - s pärast rasket võitlust liiga säilitamise nimel, mille peamiseks põhjuseks olid liigasisesed finantskatastroofid ja lühikese elueaga klubid.

Koraal - vaimulik koguduse laul Barokk: mõiste, tunnused 17-18. sajand-ehk siis osa uusajast Suured, võimsad impeeriumid-Vene, Prantsuse, Suurbritannia.
Koraal - kirikulaul, katoliku kirikus ladinakeelne ühehäälne liturgiline koorilaul (cantus choralis), protestantlikus kirikus rahvuskeelne koguduselaul
Korda suuremad ehk kuni palli, on nõrgematele majadele hävitava jõuga sadade kilomeetrite raadiuses ja neid juhtub maakeral keskmiselt iga kolme päeva tagant.

Kordusmalle on nt kosijate võrdlus, Ka nt omaste võrdlus, pereliikmete ülesloendamine ja samasse olukorda asetamine (kas sa nutad X, lunasta mind välja X).
Koridoris on olemas kaart, millel on märgitud teekond, kus asuvad varu väljapääsud, tulekustutid ja kõik muud ohukorral tarvis minevate asjade asukohad.
Korrutame 100 - ga. II võimalus: Terviku leidmiseks antud protsendi järgi tuleb protsendid teisenda murruks ja seejärel jagada antud osa suurus selle murruga.

Korda kontrolltööks - antiikkirjandus 1 . Mõistete selgitamine: • Komöödia – lõbusasisuline näidend, milles pilgatakse ühiskondlikke või inimlikke pahesid.
Kordajatega n - järku diferentsiaalvõrrand on esitatav kujul y(n)+p1y(n-1)+…+pn-1y’+pny=f(x). Vastav homogeenne DV , kui Saame poolt aga muutuja x järgi.
Korduvtootmine – jaguneb sordi seeria ja masstootmiseks nt riided ja autod 3. Vooltootmine – masinad ja seadmed on paigutatud vastavalt tootmisjärjekorrale.

Korpusesse 3 - 5 mm . Metalliliste dedvudlaagrite teenindamine töö ajal seisneb põhilisel õli taseme jälgimises laagrite ja tihendite õlituse õlipaagis.
Korteris on oluline see, millest on tehtud lagi ja põrand (rakumembraan) ning kust saadakse raha, energia (ATP, süsivesikud) ja info (DNA) remondi jaoks.
Korrastamisel on kindlasti tähtis pidada silmas kliendi ootusi, kuid seejuures tuleb jääda endaks ning esitada kliendile oma eelistusi hästi põhjendatult.

Korda 9 - aastasena, 2. korda 18-aastasena. Beatrice avaldab sügavat muljet. Ei saa otse armastust väljendada – suur tunnete mitmekesine kujutamine.
Kordub järk - järguliste nihetena tooriku pikkuses, mis saa gaaslõikamisega lõigata, kuid praegu raken- annab laastule kogu pikkuses kihilise struktuuri.
Korduskasutusega aluseid on tehnoloogiliselt ja majandusliult otstarbekas kasutada eelkõige riigisisestel vedudel ja kohalikuks tarbimiseks toodetud kauba ladustamisel.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud vanapaberi ja – papi kogumine ja vedu majades, kus on üle 10 korteri ja ettevõtetes, kus vanapaberit tekib üle 25 kg nädalas.
Korrelatsioon - ANALÜÜS Tunnused on numbrilised Vähemalt üks tunnustest on järjestustunnus Vähemalt üks tunnustest on nominaalne Erandlikud väärtused
Korrosioon on metallide hävimine ümbritseva keskkonna toimel .Metallide pinnale tekkiv oksiidikiht kas kaitseb metalli või hävitab metalli täielikult.

Korralikus ümberlükkes on põhimõtteliselt samad elemendid, mis tavalises argumendis: väide (mis võtab kokku ümberlükke mõtte), seletus, tõestus ja kokkuvõte.
Korrektne struktuur on arutluse alus (sissejuhatus, 5 teemaarenduselementi, kokkuvõte) Sissejuhatuses peab olema ajaline määratlus ja ajaloolise tausta avamine.
Korporatiivsed õigused – juriidilise isiku liikmeks osanikuks või aktsionäriks olemisest tulenevad õigused (hõivamisõigus- peremehetu vara on õigus omandada)

Korros kiirendajad – kõige aktiivsemad on kloriidioon (Cl -) ja hapnik (O2). Kloriidiooni allikaks on ookeanide ja mere vesi, ka soola-liiva segud tänavatel.
Korteriomanike üldkoosolek - käesoleva seaduse või korteriomanike kokkuleppe kohaselt häälteenamusega tehtavad otsused võetakse vastu korteriomanike üldkoosolekul.
Korintose stiil - stiil erineb joonia stiilist põhiliselt ainult sambakapiteeli poolest.Korintose kapiteeli alaosa ( ehhiin ) on karika- või vaasikujuline.

Koristuslapi ülesanne on :  Puhastusaine ja vee transportimine  Mustuse eemaldamise  Mustuse sidumine  Mustuse transportimine Koristuslapi väänamine.
Kordetamine tähendab treeningut, milles hobune liigub ringi peal, olles kordetaja poolt kontrollitud korderihma, häälekäskluste ja kordepiitsa abil.
Koreograaf - lavastaja: Tiit Härm Muusikaline juht ja dirigent: Arvo Volmer Prints Siegfried: Maksim Tšukarjov Dirigendid: Mihhail Gerts, Risto Joost

Korraldamis - ja mõtlemismängud, rollimängud, simulatsioonid). • Segamängud (kollektiivloominguline, vabaajaline tegevus) (Доронина 2007).
Korrapäratu ehitusega ehk amorfseil ainetel (näiteks klaasil, pigil ja vaigul) kindlat sulamistemperatuuri ei ole, need pehmenevad ja veelduvad järk - järgult.
Koraan on justkui inimkonna käsiraamat, kirjutatud meie Looja poolt, kes teab kõige paremini, kuidas me toimime, mis on meile hea ning mis halb.

Koraan on ainus maailma pühakiri, milles viidatakse pidevalt meeste kõrval ka naistele ja mõlemaid kirjeldatakse kui sõpru ja partnereid usus.
Korduvus – mitu tekstikomponenti vastavad ühele sündmusele (nt. sündmus erinevate tegelaste silmade läbi (de Laclos’ “Ohtlikud suhted”);
Korea kriis – 1950 surma sai ligi 3mln inimest, olukord jäi seal ikka samaks ehk maa oli jagatud kaheks vaenutsevaks riigiks(Põhja- ja Lõunakorea)

Korralduses on need elemendid olemas: elanikel on teatud tingimustel õigus ise algatada volikogu õigusaktide vastuvõtmist, tühistamist ja muutmist.
Korrapärase n - nurkse püramiidi külgpindala S k = nam , kus a on püramiidi põhiserv 2 ning m on apoteem (külgtahu kõrgus). 1 Ruumala V = S p h . 3
Korrektsed suhted on sama olulised nii üksi kodus olevate patsientide kui ka tuhandete pealtvaatajate ja telekaamerate pilgu all toimunud õnnetuste korral.

Korterelamute elanikud on olukorra tõsidusest õieti aru saanud ja nagu praktika näitab, on katuste remont olnud üks esimesi töid hoone piirete korrastamisel.
Koraan - islami usuliste pühakiri, araabia keeles, kogu elu pidi seda järgima 2. Sunna- pühapärimus , reguleerib islamiusuliste igapäevaelu.
Korduvad motiivid on tegelikult iseloomulikud kogu Eesti rahvaloomingule — neid võime kohata nii regilauludes, vöökirjades, puunikerdustes kui mujalgi.

Korduvad tegelased - kolm reeturi kuju: Juudas, Aloiži Mogaõtš- kaebas Meistri peale, kes tahtis tema korterit saada, et keelatud kirjandust on tal kodus.
Koristamisel on soovitav vereringe ergutamiseks aeg-ajalt venitusharjutusi teha, mis tagab meeldiva enesetunde ja säilitab töövõime pikemaks ajaks.
Korporatiivsed linnad – arenesid välja, kui tootmine oli detsentraliseeritud ja majanduslik võimsus oli keskendunud väiksematesse asulatesse ja linnadesse.

Korporatiivsed normid - käitumisreeglid, mis on kehtestanud organisatsioon oma liikmete käitumise reguleerimiseks suhtlemiseks selle sees ja suhetes teistega.
Korvapalluritest on Eestis veel näiteks Tiit Sokk, sündinud 15. novembril, 1964. aastal, kuid hetkel on ta korvpallipeatreener Dalkia/ Nybiti meeskonnas.
Koraan – islami püha raamat korilus – marjade, seente, juurikate, pisielukate jms korjamine toiduks; muinasaja inimese põhiline tegevusala

Kordustrükist on 5 eksemplari säilinud: kaks asuvad Lundi Ülikooli raamatukogus, kaks Kopenhaageni Kuninglikus Raamatukogus ja üks Riias erakogus.
Korraldust polnud – kihelkondlik korraldus, koonduti maakondlikeks üksusteks vaid välise ohu korral ning ka siis mitte kuigi üksmeelselt ja tõhusalt.
Korralised istungid on tavaliselt kord nädalas (neljapäeviti) ja on pädev, kui lisaks peaministrile võtab sellest osa vähemalt pool valitsuse koosseisu.

Korrastamatus ehk entroopia. Selleks, et probleemselt käituvate laste peresid aidata, on vaja väljaspoolt energiat sisestada, et ei tekiks entroopia.
Korrektiivsed tegevused - dokumenteeritud suund täita projektitööd niimodi, et viia projektitöö nõutud sooritust vastavusse projektijuhtimise plaaniga.
Korrektne protseduur on võimalik ainult kahekesi, nii et üks hoiab patsiendi pea, kaela ja lülisamba neutraalses asendis, ideaaljuhul patsiendi taga olles.

Korrosioonivastasel värvil on mitmed eelised: see on lihtne pandav, värvib katet mis tahes värvi ja see on palju odavam, kui võrreldada teiste kaitsevahenditega.
Korruptsioon - pistisevõtmine, ametnike äraostetavus, ametiisiku õiguste ja ametiseisundi kasutamine isiklikel eesmärkidel, kõlbeline laostumine.
Korrutatavaid summasid on rohkem ning kui kõigis neis sisaldub ühe argumendina a. Seadus on rakendatav nii summade korrutiste kui ka korrutiste summade kohta.

Korrutist lugejas – laeva kaal kord metatsentri kõrgus – nimetatakse ka püstuvuse koefitsiendiks või kriteeriumiks: Kθ = W ⋅ GM Kψ = W ⋅ GML .
Korterid - tegelikult oli tavainimesele ettenähtud kindel ruutmeetrite arv, mida kõrgemal sa nomenklatuuris olid, seda suurem võis olla korter.
Korvõielised on nt. koeratubakas, paiseleht, mustjuur, puju ristirohi, ilutaimedest nt. aster, daalia, krüsanteem, prahitaimedest nt. ohakas, takjas.

Korduvus on sama mõõtesuuruse üksteisele järgnevatel mõõtmistel saadud mõõtetulemuste lähedusaste, kui mõõdetakse samadel tingimustel.
Korea 1950 - 53 Põhja-K tahtis Lõuna-K sotsialistlikuks muuta P-Korea, L-Korea, NSVL autoriteedi vähenemine Aasias ja Hiina,NSVL,USA,ÜRO väed.
Koreograafi - ja tantsijaameti kõrval on Vahur ka aktiivne tantsuõpetaja, olles andnud meistriklasse Eestis, Portugalis, Ungaris, Soomes ja mujal.

Korteriomanike ühisus - kokkuleppe alusel võivad korteriomanikud korraldada kaasomandi esemega seotud õigussuhteid (korteriomanike ühisus) ühisuse vormis.
Korrigeeritud optilise - klaas tiheduse väärtus tiheduse väärtus 1. 0,008 0,000 2. 0,030 0,022 3. 0,030 0,022 4. 0,040 0,032 5. 0,024 0,016 6. 0,016 0,008
Korporatiivsed normid on käitumiseeskirjad, mis on kehtestatud korporatiivsete suletud ühikute poolt ning reguleerivad nende ühikute ja liikmete tegusid.

Korralduslik mõju - Kiirus, hind, paindlikkus, võimalusterohkus, Graafika kvaliteetsus Muutuvad funktsioonid- Universaalsus (digitaalkuju, multimeedia.
Korvikutel - karikakrail, teekummelil, rukkillel jt. Kõigis nende taimede korvikuis on servmised õied suured ja silmapaistvad, kuid steriilsed.
Korvpall on pallimäng, mille eesmärgiks on visata pall määruste päraselt vastase korvi ning takistada vastasel viskamast palli enda korvi.

Korvpall on lihtsa ning odava varustuse ja kergesti mõistetavate põhimõtete tõttu laialt levinud spordiala mida mängitakse ülemaailmselt.
Koreograa - fia tunnistati barbaarseks, kuulsus tuli hiljem läbi muusika orkestriettekande, mis oli mõistagi Djagilevile suureks pettumuseks.
Korruptsioon – ametiseisundi kuritarvitamine omakasu eesmärgil, tehes põhjendamatuid või õigusvastaseid otsuseid või jättes need tegemata.

Korrutiseks nimetatakse (p, r)-maatriksit   z11 z12 . . . z1r z z22 . . . z2r  XY :=  21 , .................. zp1 zp2 . . . zpr
Kordamine kt - ks litosfäär 1. Kuidas saadakse andmeid Maa siseehituse kohta-puuraukude, vulkaanide, maavärinate, seismiliste laine uurimisega
Kordusmeetod – ühe ja sama tegevuse mitmekordne kordamine puhkepauside järel, mis kindlustavad optimaalse valmisoleku järgnevaks tegevuseks;

Korrastatud materjali - , informatsiooni- ja rahavoogude seisukohalt eesmärgiga analüüsida, projekteerida ja teostada teatud hulk logistikafunktsioone.
Korrektne e. positiivne ülekanne on tõenäosem, kui me näeme ülesannete või nähtuste identsust nende sisus või protseduurides õigesti.
Korterelamul on keskküte. Küte tuleb kohalikust katlamajast ning on majas reguleeritav. Trepikodades on samuti väikesed keskkütteradiaatorid.

Koraan - araabia keelsel kujul olemas juba taevas, hakati kasutama jumala käsu, tee tähenduses. Aluseks õiglasele majandusstruktuurile.
Korintose stiil — rikkalikem ja noorim vanakreeka ehitusstiilidest, nimetus pärineb Korintose sadamalinnalt; kujunes välja 400. a. paiku e.m.a.
Koristusjärgne kvaliteedikadu on väga tihedalt seotud aedviljade hingamiskiirusega: mida kiiremini aedviljad hingavad, seda kiiremini nad vananevad ja riknevad.

Korporatiivne norm — käitumiseeskiri, mis on kehtestatud korporatiivsete suletud ühikute poolt ning reguleerib nende ühikute ja liikmete tegusid.
Korraldasid vasallid ehk suurfeodaalid. Kuningavõimu tähtsus vähenes ning tema ülesandeid (kohtumõistmine, maksude kogumine) anti üle vasallidele.
Korralik õisik on rusikasuurune ja kaalub 200-500g. Heal artisokil ei tohi õisikut katvad soomused olla harali ja õisiku põhi peab olema tihke.

Korrutada 6 - 8-ga (umbes 150 grammi herneid, et rahuldada kiudainete vajadust päevas). Kiudainete liigtarbimine viib välja liialt kaltsiumi.
Kord bodhi - puu all istudes otsustas ta mediteerida niikaua, kuni talle antakse valgustus ja tunnetus kannatuse ja kaduvuse mõistuse kohta.
Korpuskulaarteooria –  Suutis seletada varjude tekkimist. Ei suutnud seletada  valgusvihkude üksteisest läbimist.  Eestvedaja Newton.

Korraldab riigi - ja kohaliku omavalitsuse sümboolikaga seonduvat ning täidab seaduste või muude õigusaktidega talle pandud teisi ülesandeid.
Korralik killustikalus on kvaliteetse betoonkivisillutise saamiseks äärmiselt oluline, selle vajalik paksus sõltub aluspinnasest ja liiklustihedusest.
Korintose stiil - kõige noorem klassikaline arhitektuuristiil, mida iseloomustab rikkaliku taimornamentikaga kaunistatud peekritaoline kapiteel.

Kornel on oma raamatus Käbinist hästi kirjutanud (v.a see, et oli vene tähestiku poolt), aga Adams kirjeldab Käbinit kui kommunisti.
Korrutamisfunktsioon on massiivifunktsioon Tulemusmaatriksis on ridade arv sama kui esimeses m maatriksis 1. Leia G3 lahtrisse maatriks A determinant.
Korrutiseks veeruvektoriga nimetatakse veeruvektorit , mille elemendid on maatriksi ridade elementide ja veeruvektori vastavate elementide korrutiste summad

Korteriomandi valitsemine – korteriomanike vahel tekib ühisus, mis võib valitseda kaasomandit kas korteriühistuna või mingil muul neile sobival moel.
Koraan on kirjutatud araabia keeles ning teistesse keelde tõlgitud Koraani peetakse Koraani kommentaariks, mitte aga Koraaniks endaks.
Koralliatollid on rõnga kujulised saared, mis moodustuvad vulkaaniliste saarte ümber kasvanud korallrahudest ja nende peale kuhjunud liivast.

Kordu - vate nihestuste korral pole vajagi konkreetset vigastust, piisab kahjuks juba käe Nihestusi esineb lii- ebasoodsast asendist.
Korintos - kapiteeli ehhiin on kaetud akantuselehtede ja lilleõitega, abakus on neljakandiline. 4. Nimeta Vana-Kreeka kuulsamaid ehitis.
Korraldas karjakasvatus - ja piimatalituskursusi; töötas välja talutööde ratsionaliseerimise õpetuse, pani aluse püsivale tööliskaadrile talus.

Korros – mikroorganismide osavõtul; d)erosioon korros – materj pinnaosakeste eraldamine liikuva gaasi (õhu) või vedelike korral.
Kortikaal - mediaalne osa(juttkeha pikendus) : saab sisendi haistesibulast, mõju emotsioonidele, tähelepanu , reflektoorsed käitumised.
Korvpallis on selleks 3 sorti harjutusi: soojendus, millele järgneb venitus ja lõpetuseks mahajahutamine. Kuid nüüd kõigest lähemalt.

Korvõisiku läbimõõt on 2,5–3,5 cm. Õisikul on munajas kuni 1,5 cm pikkune üldkatis. Korvõisikud on koondunud peaaegu kännasjaks liitõisikuks.
Korrelatsioon - nähtuste vastastikune sõltuvus ehk suhe, mille tõttu muutused ühes nähtuses kutsuvad esile ka muutused teises nähtuses.
Korrosiooniks nimetatakse materjali soodumust hävida materjalis toimuvate ebasobivatest keskkonnatingimustest tignitud reaktsioonide tõttu.

Korrosioonitõrjevärvimisel on sellel etapil eriline tähtsus, kuna vahevärvimine lisab värvikihile paksust, mistõttu suureneb värvikihi kaitsev mõju.
Kord tundsin - nagu kõik me riigimehed - ka mina ilusast käekirjast häbi ja püüdsin sellest lahti saada; nüüd ta osutus mu teenriks.
Korduvkirjutatav cd - ROM ehk CD-RW (Compact Disc-ReWritable) on optiline ketas millele saab kirjutada rohkem kui üks kord ja lugeda palju kordi.

Korp – ülesanne kaitsta puud keemiliste, mehhaaniliste ja mikrobioloogiliste kahjustuste eest, sellega ära hoida puu kuivamine.
Korrelatsioonianalüüs –  võimaldab selgitada nähtuste (muutujad X1 ja X2) vahelise lineaarse  seose olemasolu, suunda ja tugevust.
Kortermaja gabariidid on 26,3 m pikk ja lai 18,9 m ning on 6-korruseline. Lisaks asub ka hoone soklikorrusel veel üks autoparkla 13 parkimiskohaga.

Korvutada kreeta - Mükeene kultuuri hetiitide ühiskonna ja Egiptuse ning Mesopotaamia tsivilisatsiooniga, tuua välja erinevusi ja sarnasusi.
Kordusteodoliidil on nn kahekordne telgede süsteem, mis võimaldab pöörata alidaadi limbi suhtes ja pöörata limbi teodoliidi aluse suhtes.
Korra aluseks on õigusriigis õiglu, mis üksikisikuid riigi eest kaitseb, võimuriigid aga distsipliin, mis riiki üksikute eest kaitseb.

Korraldusel on need toodud, muul juhul omavalitsusüksuse või korraldatud olmejäätmeveo piirkonna nimetus, kust jäätmed on kogutud);
Korrosiooniks nimetatakse metalli, puidu, mineraalsete ehitusmaterjalide, kivimite, plastmasside ja muu sellise hävimist keskkonna mõjul.
Korsten on esimesele võnkevormile kasutatud sideaine ja arvutuslikult vertikaalne vastava omavõnkesageduse täitematerjali poolest.

Korda 10 - 30 korda (nii kuidas jaksad, ära harjutades kunagi üle pinguta), päeva jooksul võiksid seda harjutust teha mitu korda.
Kordmoodul on põhimooduli kordsed: 3M, 6M, 32M... Sidumismõõtmetena kasutatakse suurema põhimooduli korrutajat, nt. 12M. Rahvusvah.
Korratavus - kui sama testi tehakse samadel inimestele, samal ajal, sama ilmaga, siis tulemused peaksid olema sarnased (ligilähedased)

Korrosiooniks nimetatakse materjalide keemilist, elektrokeemilist, bioloogilist või erosioonset hävinemist ümbritseva keskkonna toimel.
Korruptsioon – riigiametniku või poliitiku poolne ametiseisundi kuritarvitamine ning äraostetavus (altkäemaksu vm meelehea võtmine)
Koraali struktuur on hästi liigendatud ja selgepiiriline, esmane struktuuritugi on meetrum, mis aeg-ajalt küll muudab muusika staatiliseks.

Koraan - Allahi sõna, mida prohvet Muhamedi vahendusel araablastele ja kogu maailmale teatavaks on tehtud; ülim tõde; pühakiri
Kordusjärjestused – mingi nukleotiidne motiiv esineb genoomis kuni miljonite koopiatena > 105 (eukarüoodil 40% kogu geenivälisest DNAst).
Korilus on säilinud tänapäevani kõige mahajäänute hõimude juures (Aafrikas ja Aasias). Praegu on korilasi umbes 10 miljonit.

Korraldajal on olnud õigus valida olümpiahümniks ka mingi muu juba olemasolev muusikateos või korraldada hümni saamiseks konkurss.
Korraldati aeg - ajalt kohtuprotsesse kristlaste vastu ,et sundida nad usust lahti ütlema.Kuid nad ei suutnud takistada ristiusu levikut.
Korralisi istungjärke on Riigikogu koosseisul aastas reeglina kaks: Esimene toimub jaanuari teisest esmaspäevast - juuni kolmanda neljapäevani.

Korrosioon on inimesele ebamugav asi kuid sellega tuleb hakkama saada, kasutades korrosiooni vastaseid võimalusi ning ennetades seda.
Kortikoidide manustamine on inhalatsioonitpõletuse tekitatud trauma korral keelatud, kuna sellega valmistatakse ainult toitepinnast infektsioonile.
Korimisriistade võrdlusest on selgunud, et kõige efektiivsem on koorida põimagregaadiga, mis koosneb põhukammist, randaalist ja tihendusrullidest.

Koro keel - keel (oma põhisõnavara), säilinud sest isoleeritud, raskesti ligipääsetav, huvitav, sest kultuur üldiselt sarnane.
Korralagedus - tõestuseks toodi näide Eestist, 1950 a suvel oli Tln-s üks ohvitser teise maha lasnud ja see pandi süüks Žukovile.
Korrutada 100 - ga, võrdub veeauru osarõhk õhus (gaasisegus) protsentides veeauru sisaldusega mahuprotsentides õhus või gaasisegus.

Korduv maltspuit - mitu kõrvuti asetsevat aastarõngast lülipuidu piirkonnas, mis värvuse ja omaduste poolest on sarnased maltspuiduga.
-
Korgustikud on ulatuslikum, ümbrusest korgem lauskmaa osa, kus leidub mitmeid korgendikke, nogusid, orge jt. väiksemaid pinnavorme.
Korilus - marjade, juurte, puuviljade, seente, seemnete, mugulate, ka pisiloomade, putukate jms loodussaaduste korjamine toiduks.

Korintose stiilile on omane peekritaoline kapiteel, mis on kaetud taimemotiividega (akantuslehed, lilleõied). Eriti piduliku ilmega sammas.
Koristaja brutopalgaks on keskmiselt 320€. Kõik oleneb sellest, kui palju on puhkemajal külastajaid ning kui palju tuleb teha koristustöid.
Korpuses on roostevabaterasest kruvi elastses ( kummi) hülsis Hülsi sees on kahekäiguline keere ja kruvil ühekäiguline keere.

Korralik uks on kringlist rohkem väärt ja mitut kringlit aga ei taha, ning uuele uksele saega kallale minna on sulaselgelt mõttetu.
Korrapärased üleujutused on hõlbustanud ka niisutussüsteemide rajamist- need võtted olid Egiptuses osaliselt tuntud juba enne tsivilisatsiooni.
Korrata kuni on saavutatud vaba vahe kuni 1mm MAX 9) Uue sadula paigaldamisel alustada kolvi väljapööramisega alg(põhja)asendist.

Korrosioon on keemilise aine või materjali (enamasti metalli) osaline häving keskkonnas toimuvate keemiliste reaktsioonide tõttu.
Korruptsioon – on institutsionaalne lagunemine, kus ametiisik saab ametivõimu kuritarvitades raha või muid materiaalseid hüvesid.
Korsten on sale konstruktsioon ja vajab püstiseismiseks horisontaalset tuge, korsten tuleb laduda koos muude seinte ja lagedega.

Korteri pahupidi on pööranud ja ajuti ise räbalahunnikusse kuhugi nurka või ka keset põrandat väsinult ja tülpinult magama uinunud.
Korallid on tillukesed loomad, kes toituvad planktonist ja eritavad kaltsiumkarbonaati, mis moodustab tugeva lubjakivist skeleti.
Korduse seadus - Ühel päeval läks kuningas ja küsis targalt nõu, paar päeva hiljem läks, aga kuninga naine targalt nõu küsima.

Koristamine on ka majanduslikult üks kulukamaid ja kõige enam tööjõudu ning aega nõudvaid ettevõtmisi kogu tootmisprotsessis.
Korraldas mrp - AEG grupp Tallinnas Hirvepargis meeleavalduse, kus nõuti MRP tunnistamist NL poolt. Esimene sellelaadne miiting Nlis.
Korrashoiu tagajad on kinnisvara omaniku palgal olevad töötajad, hooldustöid tegevad ettevõtjad ja kommunaal- ja tugiteenuste osutajad.

Korrosioon - erosioonkulumine esineb agressiivses (hapete või aluste lahused) ja abrasiivses keskkonnas, mis toimivad samaaegselt.
Korruptsiooni juures on just kõige halvem see, et ,,kiired asjad,, ei pruugi alati kõige tõhusamad olla nii riigi kui ka ettevõtte jaoks.
Kordumatus tähendab ka objektide töömahtude erinevust, mis tekitab probleeme tööjõu pideva ja ühtlase koormamise siukohalt.

Korilus – 20-60 inimeselistes rühmades inimesed elatusid sellest, toidu hankimine, korjates seda säilitamiseks valmiskujul.
Korporatiivsed normid – erilises korras kehtestatud käitumisreeglid, mille täitmine on garanteeritud korporatiivse organisatsiooni poolt.
Korral 90 – 160 aasta piiridesse; 2) kuusikute tõuseb võrreldes raie-eelsega ja kui kaua raie seeläbi ka majanduslikku tulu.

Korraldanud üle - eestilised kontsert-tuurid "Klaver tuleb külla" (1997 ja 1999) esinedes kirikutes, tuues meeskonnaga klaveri kohale.
Korterite soojus - ja niiskuslik olukord mõõdeti 29 elamu 41 korteris ühetunnise intervalliga vähemalt üheaastase perioodi jooksul.
Kordselt röövitud – võimaliku altvedanud implantaadi tõttu või teatud geneetilise informatsi- ooni ülevaatamiseks/täpsustamiseks.

Korduvus on vähemalt 65%, vajalikule tule nähtavuskaugusele D, aga ka valitud tule värvusele leitakse vajalik valgustugevus.
Korreleerimatust t - statistiku ja z-statistiku abil, võttes olulisuse nivooks a = 0.05. (t-statistik on 3,1824 ja z-statisik on 1,9602)
Korruse kunsti - ja suveniiripoest kaasa osta nii Teletorni-teemalisi meeneid, kirjandust ekspositsioonide kohta kui ka klaasikunsti.

Korrustekaabelduse osa on alla 90m. Kontsertreeritud optilises kaabelduses kasutatakse 62,5/125 nm (GK) või 50/125 nm (GI) mitmelaine kiude.
Kork on kinni Kütuse taseme andur annab arvutile infot igasugusest kütusetaseme muutusest paagis, mis ületab 7 liitrit.
Korovjev ehk Fagott. Fagotiks kutsuti teda, sest see tähendab prantsuse keeles absurdsust ja itaalia keeles kohmakat inimest.

Korraga saavutada on raske, siis on märksa kindlam olla kardetud kui armastatud - juhul, kui tuleks jätta kõrvale üks neist kahest.
Korrelatsiooniväli – koordinaattasandile kantud punkthulk, kus iga punkti x- koordinaadiks on mingi objekti esimese tunnuse väärtus.
Korrumpeerunud riik – poliitiline eliit on tugev ja iseseisev: poliitikud ja bürokraadid nõuavad sobivate otsuste tegemiseks hüvist.

Korterist on ettevõtlusega seotud 40%. Sama protsendiga arvab ettevõtja kuludesse kõik kommunaalmaksed, elektri ja telefoni.
Kordaja arvutuskäik on järgmine: LD (5.21) CAPR = , LD + E kus CAPR – kapitaliseerituse kordaja, LD – pikaajalised võlakohustused.
Korduv viga on külmade roogade komplekteerimine taldrikutele liiga vara ootama seda hetke, kui neid kliendini võiks toimetada.

Korduvus tähendab piisavalt ( tüüpiline 500) liidese avamist ja sulgemist ilma, et optilised omadused oluliselt muutuksid.
Korilus - inimühiskonnas vanim tootmisviis, mis seisneb söödavate viljade kogumises, loomade küttimises ja kalapüügis.
Korilus on loodussaaduste korjamine toiduks, näiteks: kiviajal korjati taimi, juurikaid, seeni, marju, seemneid, pähkleid.

Korrektsus tähendab kinniseid juukseid, lühikesi küüsi, pigem värvimata või siis tagasihoidlikku küünelakki ning meiki.
Korrelatsioon on seotud võrreldavate paaride sugulusastmega, siis viitab see geneetiliste tegurite osalusele inimeste erinevuses.
Korteriomandite tekkimine - omanik võib kinnisomandi jagada korteriomanditeks notariaalselt kinnitatud ühepoolse kinnistamisavalduse alusel.

Korralduste suunast ehk sisust lähtuvalt: a) positiivne pärimisleping; b) negatiivne pärimisleping ehk pärimisest loobumise leping.
Korrektne hüvastijätt - teenindaja ütleb hüvastijätuks "head aega". Seda tuleks teha naeratusega ja sõbralikult, et see oleks siiras.
Korrespondentsiteooria on tõenäoliselt kõige vanem ja tunnustatum ning kõige lähedasem tavaarusaamale, võrreldes teiste teooriatega.

Kordamisega — kõik need kinnitavad täielikult minu arvamust ja võibolla andsid mulle sellest asjast esimese ettekujutuse.
Korduvad krambihood - helistan 112. 13. Kuidas tuleks tegutseda situatsioonis, kus nahale satub söövitav aine, mis tekitab põletust
Korrelatsioonikoefitsent e. lihtsalt korrelatsioon näitab kahe muutuja (näiteks inimese hariduse ja sissetuleku) vahelise seose tugevust.

Korvpall on leiutatud 1891. aastal Springfieldis USAs kohaliku ülikooli kehalise kasvatuse õpetaja James Naismithi poolt.
Koriander on poole meetri kõrgune maitse- ja ravimtaim petersellitaoliste lehtede ja punavalgete väikeste õiegruppidega.
Koristaja – 9,5 Soomes maksavad kõik töötavad inimesed tulumaksu riigile ja oma elukohajärgsele linnale või vallale.

Korrelatiivne seos – ühe suuruse igale väärtusele vastab teise suuruse hulk väärtusi, mis võib esineda mingi tõenäosusega.
Korrosioon on materjali keemiline reaktsioon ainetega materjali ümbrusest, mis kutsub materjalis esile mõõdetava muutuse.
Korrosiooniks nimetatakse materjali ja keskkonna (õhk, gaasid, vesi, kemikaalid) vahelist reaktsiooni, milles materjal hävib.

Korvpallis on kehakontaktid küll tavalised, kuid edu saavutamine mängus ei põhine vastase otsesel survel mängija kehale.
Korvõisikud on olenevalt sordist läbimõõdus 10...13 cm ja värvus varieerub valgest heleroosa, oranži ja punakaspruunini.
Korduvad unenäod on aju viis inimesele midagi selgeks teha ja unenäod võivad lisaks halvale tundele omada ka positiivset mõju.

Korduvalt saratseeni - ja ristiusu kuningaid võitnud, oli paljudes sõdades ja suurejoonelisi kulutusi tehes oma vara ära raisanud.
Korporatiivsed õigused ehk need õigused mis tulenevad liikmeks, osanikuks või aktsionäriks olekust, vastavalt juriidilisest isikust.
Korporatsioonitaseme strateegiad – arvestab kogu organisatsiooniga ja püüab määrata erinevate tegevusalade ning alletevõtete prioriteedid.

Korrashoiu vajalikkus - muutuvad kasutaja vajadused ning see on üks olulisemaid põhjuseid, miks ehitisi tuleb pidevalt korras hoida.
Korrelatsioonuuring – kas kaks või rohkem nähtst on omavahel seotud -1(min)<0>1(max). Näiteks korrelatsioon 0,3 on juba tuntav.
Korrutamisel on tähtis järjekord, seetõttu tuleb hoolikalt jälgida, et tehted toimuksid valemis ettenähtud järjestuses.

Korteriomand on omand ehitise reaalosa üle, millega on ühendatud mõtteline osa kaasomandist, mille juurde reaalosa kuulub.
Korteriühistu vara - korteriühistu kui mittetulundusühistu võib omandada põhikirjaliste ülesannete täitmiseks vajalikku vara.
Kordad mõtet – teed teo Kordad tegu – lood harjumuse Kordad harjumust – lood iseloomu Kordad iseloomu – lood saatuse

Koreserikkad rähkmullad - suur osa põllustatud, kuid kannatavad suvel valdavalt põua all Kõige paremini kasvavad mesikas ja lutsern.
Korporatiivne sündmus on oluline samm, mille ettevõte börsil kaubeldavate aktsiatega ette võtab ja mis mõjutab tema aktsia hinda.
Korporatiivseks organisatsiooniks nimetatakse kindla süsteemse sisekorraldusega ning ideoloogiaga organisatsiooni kindla eesmärgi teostamiseks.

Korrarikkumist on võimalik leevendada pakkudes positiivset tagasisidet soovitavale käitumisele ning ignoreerides soovimatut.
Korrosioon on materjalide hävimine ümbritseva keskkonnaga toimuvate • Kõige ohtlikum -kristallidevaheline korrosioon.
Korvpall on laialt levinud spordiala tänu lihtsale ja odavale varustusele ning lihtsalt mõistetavatele põhimõtetele.

Kordamisülesanded – GRUPPIDE VÕRDLEMINE Andmeanalüüsi ülesanne: anda ülevaade meeste-naiste jaotumisest rahvuste lõikes.
Koridoris on paraku nii kõva tuuletõmme, et üks keskmise suurusega ümbrik tema teadmata paberite vahelt lendu satub.
Koristuspind - määratakse kindlaks vahetult enne koristuse algust. Sellel pinnal on saak valminud ja koristamiseks küps.

Korporatiivne - monopolistlik kapitalism ja sotsialism kasutavad praktiliselt ühesuguseid majandamise oskusi ja meetodeid.
Korporatsiooni - , religiooni-, jne normid). Sotsiaalsete normide ülesandeks on reguleerida konkreetset liiki ühiskondlikke
Korrastada töö - ja eririietus, nööpida või siduda kinni varrukasuud, hoolitseda selle eest, et riided kuskilt ei ripneks.

Korrosiooni kindlus on ka oluline. Vesi sööb kiirelt läbi(terase sööb läbi). Malm radikad tuleb ainult läbi pesta aegajalt.
Koraan on klassikalise araabia keele mudel, kuid nagu ka sanskriti keel, fossiliseerus ja klassikaline araabia keel.
Kordamine kt - ks litosfäär 1. Nebulaarhüpotees, planeedi Maa tekkimise lühikirjeldus, Maa sfääride tekkejärjekord.

Koreograafi puhul - igaüks teeb oma valikud materjali selekteerimiel, kokkupanemisel, arendamisel ja tervikpildi kujundamisel.
Korporatiivne - integreeritud majanduslik planeerimismudel, milles turunudus-ja tootmismudelid ühendatakse finantsmudeliks
Korraldati mrp - AEG eestvedamisel 23.augustil Tallinnas Hirvepargis poliitiline meeleavaldus, kus osales üle 2000 inimese.

Korrapäratu galaktika on galaktika, millel ei ole selget eristatavat kuju, nagu seda on spiraalsetel ja elliptilistel galaktikatel.
Korrasioon on valdavalt tuule poolt kantud aleuniidid ja liivaterakestega mingi takistuse „pommitamine“. Liikuv vesi
Korrastustööd on ladestamise lõpetamise järel teiseks Maailmas võetakse igas minutis kasutusele ca miljon uut kilekotti.

Korrektne ütelda – mulle tundub, et mesi on magus, sest seda kuidas sulle tundub ei saa keegi kontrollida ja ümber lükata.
Korterihoonestusõiguse aluseks on hoonestusõigus. Õigustatud isikule kuulub reaalosa ainuomandi kõrval mõtteline osa hoonestusõigusest.
Korallid on enamasti väikesed, mõne millimeetri pikkused polüübid, kes vajavad eluks sooja ja väga soolast vett.

Korba ülesanne on kaitsta puud mehhaaniliste, keemiliste ja mikrobioloogiliste kahjustuste eest ning ära hoida sellega puu
-
Korduma - kippuvad-kusimused/ 5. http://www.kiirguskeskus.ee/image/kiirguskeskond.pdf 6. https://www.lucidchart.com/
Korea 1950 - 53- P-K ründab L-K NSVL ja Hiina toetusel, kuid ei õnnestunud hästi, sest L-K-d toetasid lääneriigid.

Koreograaf on väga meeldivalt kokku pannud balletitrupi, mis on täpselt sünkroonne ning mis hästi sobib muusikasse.
Korrastatud – neid huvitas kosmoloogiline(kosmos - korrastatus) huvi: mis on algaine, kuidas moodustuvad teised ained.
Korrata hädaabinumbrit - 110. Raamat väärtustab sõprust, heatahtlikust- kõike seda õpetab see teos oma väikestele lugejatele.

Korreleerimatus on seotud sõltumatusega nii, et sõltumatusest tuleneb korreleerimatus, ent vastupidine üldjuhul ei kehti.
Korrutise tuletis on esimese teguri tuletis korruatatud teise teguriga liita teise teguri tuletis korrutatud esimese teguriga.
Korteriomanikul on korteriomandi ostu eesõigus ainult siis, kui ostueesõigus on tema kasuks seatud tehingu või seadusega.

Kordused - stiilivõte, kus korduvad ühesuguse sisu, rütmi või vormiga sõnad, sõnarühmad, laused või lõigud.
Korduvkasutusega valuvormis e. pressvormis (die), sulametalliga suure survega (kuni 3000MPa) ja kiirusega (kuni 120m/s) täitmise teel.
Korduvküsitluste puhul on oluline,et küsitluste vahel ei oleks pikka viivitust, see vähendab ebatäpsete ütluste andmise riski.

Koristada on tarvis 5 x nädalas kontori-, riietus- ja pesuruumid, koridorid, trepid, wc-d ning üldkasutatav köök.
Koristamises on oluline, et erinevad osapooled saaksid üheselt aru mida koristamiselt oodatakse, mida tähendab puhtus.
Korrapäraselt võrreldud on alkoholide ja neile vastavate aldehüüdide keemistemperatuure 11. klassi Orgaanika konspekt Jaan Usin 7

Korrelatsioon - statistiline sõltuvus- ühe muutuja iga väärtusega saab seada vastavusse teise muutuja sagedusjaotuse.
Korvõielised - (Asteraceae või Compositae) on kaheiduleheliste klassi astrilaadsete seltsi kuuluv õistaimede sugukond.
Korda tic - 20% NiMo kôvasulami paindetugevust (600 MPa) vôrreldes ühtlase peeneteralise struktuuriga sulamitega.

Korrapäraselt – püüavad luua ajutisi tasakaaluseisundeid – moodustuvad väikesed kristallvõretaolised sruktuurid.
Korrigeerimiskanded on raamatupidamiskanded, mis tehakse aruandeperioodi lõpul perioodi tulude ja kulude väljaselgitamiseks.
Korrosioon on alumiiniumi tuhmumine, raua roostetamine, hõbeda kattumine tumeda kihiga, vase muutumine rohekaks jne.

Korrosioon on redoksprotsess, milles metallid oksüdeeruvad ümbritsevas keskkonnas leiduvate oksüdeeerijate toimel.
Korteriomandi lõppemine - korteriomand lõpeb kinnistusraamatu kande kustutamisega või korteriomandite registriosade sulgemisega.
Korduvaid mõõtmisi on vaja väljendunud rütmihäirega patsiendil, kus automaatseade alati ei pruugi mõõtmistulemust anda.

Kordühik on suurem ja osaühik väiksem ühik, mis on moodustatud vaadeldavast ühikust vastavalt mastaabileppele.
Korgi otstarbeks on hoida radiaatoris vajalikku rõhku jahutusvedeliku temperatuuri suurenemisel ning vedeliku paisumisel.
Korgi sisse on ehitatud kaks klappi . Auruklapp ja õhuklapp , klappe hoitakse vedrude abil pidevalt suletud asendis.

Korilus – marjade, seente, juurikate, pisielukate jms korjamine toiduks; muinasaja inimese põhiline tegevusala
Korintos - pärit 5. Saj. Korintoselt, seda iseloomustab dekoratiivsus, kapiteel on suurem, kui teistes stiilides.
Koristusainete valmistajad on tooteid arendades uurinud nende mustuse eemaldamise efektiivsust ja mitmesugustele pindadele sobivust.

Korjevoog – osa tagasisuunalisest voost, sisaldades nii jäätmekäitluse kui ka taastuvkasutatava materjali voo.
Korraga 1 - 3 talle ning tiinus kestab alla viie kuu. Lamba vähenõudlikkus on aidanud kaasa tema laiale levikule.
Korrapärane prisma - väär, sest põhitahud prisma: põhjad on korrapärased hulknurgad peavad olema korrapärased kujundid

Korrapärasus on nii hästi tasakaalustatud, et kujud mõjuvad meile elutruudena, kuida samas kaugete ja igikestvatena.
Korrosioon – metalli hävimine keskkonna mõjul Keemiline vooluallikas e galviaanielement – toodetakse energiat.
Kortermaja elanikud on kokku kogunud Sergei 3 aasta paturegistri ning pöördunud abi palumiseks erinevate ringkondade poole.

Koriandrilehtedel on meeldiv mahe maitse, lehti võib värskelt hakituna puistata suppidele, kastmetele, karriroogadele ja
Korintos on hästi rikkalik, sambad on pikad ja peenikesed, lehed on kapiteeli põhi element, all on baas olemas.
Korraline mänguaeg on 3x20min., vaheaeg 10min., mille kestel vahetavad meeskonnad väljakupooli ja vahetusmängijate pinke.

Korteriühistu liikmed - korteriühistu liikmeks on kõik ühe või mitme korteriomanditeks jagatud kinnisasja korteriomanikud.
Korvipunumine – Dekoratiivseid ja praktilisi punutud korve valmistatakse kõrkjatest, pajupuudest ja rukki kõrtest.
Kordusuuringute intervall on tavaliselt mitte vähem kui 2-aastase intervalliga, reeglina on need ajavahemikud aga palju pikemad.

Korraldusest on ka istumisel tähtis osa. Istutakse poolkaares, see tagab kõigile ühtse ja tervikliku vaatevälja.
Korrelatsioon – kirjeldab, kuidas ühe muutuja väärtuse muutmine on seotud teise muutuja väärtusega muutmisega.
Korrelatsioon on negatiivne seepärast, et suurem reaktsiooniaeg vastab madalamale intelligentsusetesti resultaadile.

Korrelatsioonikoefitsent on 0,5…0,6.See annab võimaluse kasutada pulli poolõdede andmeid jõudluspärilikkuse määramiseks.
Korrosiooni kindlamad on 3) Paralleelsed Mõnel juhul reageerivad ained mitme paralleelreaktsiooni gaasist ja temperatuurist.
Koraal – vaimulik laul Gregoriuse koraal – keskaja kirikulaul, mille loojaks Rooma paavst Gregorius Suur.

Koraan – islami püha raamat, kus prohvet Muhamed kui Alahi saadik väljendab seal Allahi taevast sõnumit.
Kordofonid – keelpillid Heli tekitavad pinguldatud võnkuvad keeled, mida näpitakse või tõmmatakse poognaga.
Korduma - ela nii, et sa tahaksid jälle elada! Suuda igale eluhetkele südamest JAH öelda. N armastas naeru.

Korporatiivsed hinnad – hinnad lepingupartneritele, sõltuvad majutusmahtudest, mida rohkem majutada, seda odavamalt saab.
Korpus kuhu on paigutatud spindel, jõuülekande mehhanism , ettenihkemehhanism ja juhtimishoovad ja – lülitid.
Korralike sõnniku - ja silohoidlate puudumisel jõuab suurem osa pinnasele sattunud reoaineid takistamatult põhjavette.

Korrigeeriv tegevus - abinõud, mis võetakse kasutusele juhul kui olukord kriitilises punktis on väljunud kontrolli alt.
Korvpall on lihtsa ning odava varustuse ja kergesti mõistetavate põhimõtete tõttu laialt levinud spordiala.
Korallide analüüsimisel on võimalik kindlaks teha ka sademete hulk, sest soolsuse vähenemine viitab suurematele sademetele.

Korduvad mutatsioonid on tavaliselt pöörduvad, st. et normaalne («uluk-») alleel võib muutuda mutantseks ja vastupidi.
Koristuspind on kasvupinnast väiksem,siis viitab see sellele, et suvi on olnud kas väga kuiv või väga vihmane.
Korraldatud jäätmevedu tähendab seda, et omavalitsus kuulutab välja konkursi prügivedaja leidmiseks oma halduspiirkonnas.

Korras elektriseadmed - kuna õmblusmasin töötab elektriga, peab olema kindel, et elektriseadmed on kaasaegsed ja korras.
Korrastatud maailma – mägede, tasandike, jõgede ja meredega, loomade ja taimedega ning inimeste linnadega selle sees.
Korruptsioon on ametiseisundi ärakasutamine omakasu huvides (nt altkäemaksu võtmine, riigi raha kasutamine jne)

Korduvintervjuu läbiviimisel on oluline see, et uurija teaks, kuidas oleks kõige parem sellistel teemadel intervjuud läbi viia.
Korraldati muusika - , poeesia-, draama- ja spordivõistlusi. Suurimad ülekreekalised pidustused olid Olümpiamängud.
Korrektse read - Mülleri polünoomi saamiseks peame inversioonid abivalemiga asendama ning sulud lõplikult avama.

Korrosiooni kiirus on seda suurem, mida kaugemal teineteisest asuvad pingereas galvaanilise paari moodustanud metallid.
Korduvtajumine on ratsionaalsema iseloomuga, mis viib uue materjali tundmaõppimisele sügavuti ja mitmekülgselt.
Korilusest on meil keskmisest kiviajast mitmetest mesoliitilistest asulakohtades leitud sarapuupähkli koored.

Korraldati 1950 – 1951 küüditamisi Eestisse jäänud sakslastele, keda loeti eriti rahvavaenulikuks elemendiks.
Korrelatsioon on levinuim arvkarakteristik iseloomustamaks kahe sõltuva juhusliku suuruse X ja Y vahelist seost.
Korduvad liigutused – näiteks tõstmisel, või tegevustel mis nõuavad korduvaid käte, õlgade ja selja liigutusi.

Korgsagedusvonkumiste saamine – Tagasiside- Vastuvotjaks peaks olema samasuguste parameetritega avatud vonkering nagu saatjal.
Koridorid on tavaliselt sellise laiusega 1,4-1,6 m et võimaldavad kahel käsikärul teineteisest mööduda.
Korintose stiil on kõige hilisem, ta võeti kasutusele 5.saj. eKr. Ning rakendati esialgu ainult interjöörides.

Koristajaid on kaks sellepärast, et meil on kahekorruseline hoone ning neil mõlemal on oma korrus koristada.
Koristusobjektiks on laevade, diiselvedurite ja statsionaarsete mootorite ning mehhanismide remondiga tegelev firma.
Korjamis - , naast-, roosimis- ja pindpõimetehnikas liitkirjadega luua teisendirohkeid kaunistustekstiile.

Korporatsiooniks on A.P. Møller - Mærsk, mis tegutseb merelaevanduses, gaasi- ja naftatööstuses ja kaubanduses.
Korras filter on valget värvi, kui filter on muutunud kollaseks siis peaksime muretsema endale tagavara filtri.
Korruste kaabeldus on korruste harundi ja ühe või enama tööpistiku vaheline, ilma jätkudeta teostatud kaabeldus.

Koraan – moslemite pühakiri ja usutakse olevat Muhammedi poolt vahendatud jumala ilmutus moslemitele.
Kordinatsioon on häiritud. Annuse suurenedes need nähud süvenevad, lisanduvad tasakaaluhäired, oksendamine.
Kordumine – kedagi pidevalt nähes hakkame talle tähelepanu pöörama; uudsus – inimese uus soeng või

Koriander on kasutusel nii seemnetena kui pulbrina ja levinud nii liha- kui ka riisiroogade maitsestamisel.
Koristamine - lood projekti ning algatad midagi suurt, kui kõik on puhas ning meeldiv, on palju parem elada.
Korporatiivne mõtlemine – rüütelkond = aadli regionaalne identiteet, olulisteks institutsioonideks pere ja aadelkond.

Korra juba on korraldatud nn „autovaba päev”, mil inimestel paluti see päev oma sõidukid koju jätta.
Korter on üleüldiselt veider: sealt on teadmatus suunas kadunud näiteks Stjopa ja Berliozi abikaasad.
Koraan - koosneb 114ptk(suura) ja need koosnevad raja(kovani) värsist On järjekorrass pikkuse järgi.

Koraan on elav araabiakeelne ime, keegi ei ole iial olnud suuteline initeerima ei selle vormi ega sisu.
Kordused on stiilivõte, kus ühesuguse sisuga sõnad, sõnarühmad, laused või lõigud esinevad uuesti.
Korduvesitamine on vajalik. Operantne tingimine- õppimise eelduseks on suutlikus meelde jätta saadud kogemust.

Korra probleem – ühiskonnas valitseb kord, sest tegutsejate teod on reguleeritud sotsiaalsete normide poolt.
Korrakaitse - seotud ül. ühiskonnas korra tagamine lisaks politseile ka järelvalveinspektsioonide tegevus
Korraline tehnilinekontroll on perioodiline: 1.esimese liigi elektripaigaldises tuleb korraline kontroll teha iga 3a järel.

Korrapäratu e. Korrapäratu+ Võnkumine, L.viis kaootiline võnkliikumine, rabelev rabelemine ja võnkumine.
Korrosioon – materjali ja keskkonna (õhk, vesi, kemikaalid) vaheline reaktsioon, milles materjal hävib.
Korrused on moodustunud okstest, mille küljes leiame luubiga vaatamisel tihedalt väga väikeseid lehti.

Korteriühistud või - ühisused, nende puudumisel aga kinnistu omanikud, millel asub elu- või äriruum või suvila.
Korvis – näide) • Descartes’i arvates saab olla kindel vaid kolmes asjas, need on kolm ilmselget
Koraan – Islami püharaamat, mis on kirja pandud Muhamedi sõnade järgi valdavalt peale tema surma.

Kordaja reaktsioonivõrrandis – tasakaalustab reaktsiooni, näitab võrrandis olevate ainete molekulide või aatomite arvu.
Korpuskulaarteooria – Suutis seletada varjude tekkimist. Ei suutnud seletada valgusvihkude üksteisest läbimist.
Korralikul segistil on juba pikka aega olnud standardvarustuses tundlik termostaat, mis reguleeritakse 38 kraadile.

Korteritest kahes on ruume, kus ei saa avada akent, ülejäänutes on kõigis tubades vähemalt üks avatav aken.
Koristus - ja puhastusvahendite valik ja arv peab tagama kvaliteetse koristamise ning vajaliku puhtuse.
Korrakaitsja ülesanne on selliseid kurikaelu leida, nende süüle kinnitust saada ning oma tegude eest maksma panna.

Korralik finantssüsteem on võimas tööriist areneva majanduse efektiivsuse suurendamiseks ning kasvu kiirendamiseks.
Korrintose sammas on sarnane jooniale, ainult kapiteel on karikakujuline ja seda katavad lopsakad taimemotiivid.
Korrosioon on elektrokeemiline protsess, mis nõuab vett või kõrget suhtelist õhuniiskust ja hapnikku.

Kortisool on organismis veresuhkru taseme, vererõhu, immuunstaatuse ja luude metabolismi reguleerijaks.
Korjepoolel on hästi ligipääsetavad korjekohad ning igas neist on olemas sama kaubaartikli puhvervaru.
Kork on traditsiooniline sulgur: see ei mõjuta veini, on suhteliselt odav ja kergesti eemaldatav.

Kork on samuti mugav ja lihtsasti sulguv.Puhastab: Võtab maha tolmu, suurema mustuse ja pritsmed.
Kornel on üles kirjutanud mälestusi aastast 1978-1988. Ta oli nii ajakirjanik kui ka riigiametnik.
Korporatsioonid - Nende kaudu organiseeriti riigi majandust(need pidid ära hoidma streike ja tööseisakuid)

Korpustesse on juba andmed sisestatud ja kohe ühe otsinguga saab teada konteksti, kus sõna kasutatakse.
Korraldajaid on tänapäeval Berliini Kultuurisündmuste Amet (Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin.
Korraldati restitutsiooon – Rootsi valitsusaja lõpul riigistatd mõisate tagasiandmine nende endistele omanikkudele.

Korrapärane rütm on tingitud väljavoolukanali põlvjast kujust ja lõõris asuva vee kõrgest temperatuurist.
Korrelatsioon on olemas ka kalaliigi ning jahiedukuse vahel – mõned kalaliigid on raskemini tabatavamad.
Kortslehe preparaatidel on kootav, põletikuvastane, antiseptiline, rahustav, rögalahtistav ja haavu parandav toime.

Koraal on ladina keelne ühe häälne taktmõõduta, proosa tekstiga saateta, palve või kiidulaul.
Kord lõhkeda - kuid kõigest lõhenes tema kehakuju, silmakulmu alt su lahkumisest- kõikjal laius kõrb.
Kordne side on tugevam kui üksiksidemed, sest aatomid on omavahel ühendatud mitme elektronipaari abil.

Kordused - >kordusühikud->kordusjärjetused. Kordused võivad ka järjetuse siseselt natuke erineda.
Korekujusid on leitud kõige rohkem Ateena akropolilt ning ilmselt kujutavad need jumalanna Persephonet.
Kork on puu surnud osa, mil pole elusa aine omadusi ja tema rakud ei toitu, ei hinga, ei paljune.

Korraldajad on närvilised, Kadri mõtleb salmikese ise ette lugeda, kuid sellest ei tule midagi välja.
Korralikud kodanikud on kuriteokaaslased. Naeruvääristati kõike ilus väärtusi, kombeid, poliitilisi ideaale.