Sõnu seletav sõnaraamat

Konkurentsi tutrul - Õige Tööjõu nõudlus kasvab,kui selle tööjõu poolt valmistatava kauba nõudlus kasvab- Õige Kui firma ostab ressursi täielikukonkurentsi turult,saa ta ressursi suuremaid koguseid osta ainult siis,kui ta maksab kõrgemat hinda • Vale,täielikukonkurentsi turul saab firma turuhinnaga osta niipalju ressursiühikuid, kui ta soovib Taiendav toodang, mida firma saab valmistada,palgates täiendava töötaja kujutab endast tööjõu piirprodkti.
Konkurents on sama või erinevat liiki organismide vastastikku piirav kooselu vorm, võitlus toidu või elupaiga pärast (tihedalt kõrvuti kasvavad puud). Konkurents jaguneb liigisiseseks (kõige teravam, kuna vajadused kattuvad kõiges; kassipulm, võilillede õitsemine) ning liikide vaheliseks (rebane ja mäger, kormoranid ja kalamehed). Populatsiooniks nimetatakse ühel ajal ühes paigas elavat ühte liiki isendite rühma.
Konkurentsile orienteeritud ehk konkurentsipõhine (ka konkurentsikeskne) hinnakujundus 1) Turuhinnameetod 1. Konkurentide omast kõrgem 2. Konkurentide omast madalam 3. Konkurentidega samal tasemel 2) Pakkumishinna meetod 3) Turukeskne ehk lisandväärtuse hinnakujundus l. Nõudlusele orienteeritud ehk tarbijakeskne hinnakujundus 1) Tarbija tajutud väärtusel põhinev hinnakujundus 2) Toote majanduslikul väärtusel põhinev hinnakujundus

Konkurentsisituatsioon on turutsükli erinevates faasides erinev, tulude ja kulude struktuur faaside lõikes võib oluliselt varieeruda, igas faasis tuleb määratleda strateegilise tegevuse uued prioriteedid, turundusprogramme tuleb kohandada vastavalt turutsükli faasile 1.Sisenemisfaas • müügi aeglane kasv • Tehnoloogiline ebakindlus • Vahendajad • Konkurents • Potentsiaalsed kliendid Juurutusfaasi pikkus sõltub.
Konkurentsi vorme on 4: täiuslik konkurents, monopolistlik konkurents, oligopol ja monopol. Väär Test 4.1 – ettevõtteteooria 1. Ettevõte palkab töölisi kuni selle punktini, kus viimase palgatud töölise piirkulu võrdub talle makstava palgaga (seda täiuslikult konkureeriva tööturu puhul). Tõene 2. Majandusliku kasumi arvestamisel võetakse lisaks ilmutatud kuludele arvesse ka omavahendite alternatiivkulu.
Konkurents - kõik see suurendab nende gruppide kõrvutamist, võrdlemist üksteisega „IN” grupi kasuks positiivsete erinevuste leidmiseks ja selle tulemusena „IN” grupi eripärasusele püüdlemiseks.

Konkurents turul on tähtis, sest see a) piirab pakkumise ja nõudluse mõju b) annab tootjatele põhjuse olla effektiivsem c) loob turu, millel tootjad saavad hindu kontrollida d) kõrvaldab kasumimotiivi
Konkurents on kasulik majandusele tervikuna: • Madalamad hinnad – ettevõtjad võistlevad turul tarbijate raha pärast alandades müügihindu • Rohkem töökohti – konkurents motiveerib tootjaid oma kaupade ja teenuste valikult suurendama, et võita endale turust suuremat osa. • Kõrgemad palgad – ettevõtjad v’istlevad omavahel, et saada paremaid töölisi.
Konkurentsiteemant on üksikuid elemente vastastikku tugevdav süsteem: ainult ühele ühele- kahele tegurile rajatud konkurentsieelis on võimalik vaid loodusressurssidega seotud harudes; teadusmahukates harudes on konkurentsieelise saavutamiseks vaja rakendada kogu “teemant”. Peale saavutamiseks nende tuleb arvesse võtta veel kahte muutujat - juhust ja valitsuse tegevust.

Konkurents - -- homus homini lupus est. Kvalifitseerimata töölise perekonnas sündinud poisslaps, kes alustab süsteemi allosast, võib töö ja usinusega jõuda kõrgemasse keskkihti, kuid üleminek ühiskonna eliiti võib osutuda tema jaoks vähetõenäoliseks või olla „juhuse mäng“. Kõrgemalt alustanu jõuab suurema tõenäosusega kõrgemale.
Konkurentsieelis on meie valmidus paindlikult klientide pidevalt muutuvate vajadustega kohaneda ja kiiresti reageerida. Esialgu pakkusime Hiina suunal ingliskeelset teeninduskeskkonda, kuid otsustasime turul tõsisemalt kanda kinnitada, milleks olemegi Hiina klientidele loonud omakeelse online-keskkonna ja palganud hiina keelt valdava tippspetsialisti.
Konkurentsirelvana on rahulolematuse tekitamine efektiivne negatiivse informatsiooni mõju tõttu – see mõjub alati võimsamalt. 6 Siit koorub välja rahulolu kontseptsiooni paradoks: rahulolu ise võib olla ebalojaalsuse ja reeturluse põhjuseks, sest rahulolematuse tekitamist kasutatakse konkurentidelt klientide ülelöömise eesmärgil.

Konkurents on ettevõtlusega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ning nende ühenduste omavaheline võistlus, mis soodustab tegevus- ja valikuvabadust, kaupade ja teenuste uuendamist nende vastavusse viimist nõudlusega ning turu intensiivistamisega. Konkurentsivõistluses võidab see, kes tunneb konkurentsi meetodeid.
Konkurentsitüübiks nimetatakse omakorda jaemüüjate ja tootjate või ka hulgimüüjate vahelist konkurentsi, kus hulgimüüjad või tootjad müüvad tooteid otse jaekaubanduse klientidele. Viimaseks nimetatud konkurentsi tüübiks on süsteemne konkurents, mis on kahe või enama vertikaalse ettevõtlussüsteemi konkurentsi.
Konkurents – mõiste, liigid, Gause eksperimendid, Gause reegel, limiteeriva sarnasuse printsiip, niššide diferentseerumine; • Otsene e vahetu konkurents – ressurside pärast võitlemine, kus resurss jagatakse ümber vägivalla või kavalusega (valgusk.). • Ressursikonkurents e tarbumisk.

Konkurents on sama või eri liiki organismide vastastikku piirav kooseluvorm (Viikmaa 2006). Konkurents tekib seetõttu, et sarnased või sama liiki organismid vajavad arenguks ja paljunemiseks ühesuguseid tingimusi ja resursse, mida vabas looduses enamasti kõigile ei jätku.
Konkurents - - • Amensalism - 0 • Parasitism (A- parasiit) + - • Kommensalism (Akommensaal) + 0 • Kisklus (A- kiskja) + - • Sümbioos (mutualism) + + • Protokooperatsioon + + • Arengumaade ning arenenud maade rahvastiku struktuur (joonistage ja seletage)
Konkurents on sama või eri liiki organismide vastastikku piirav kooseluvorm, mis võib viia sa organismide hukkumiseni. Liigisiseselt võidakse konkureerida ühesuguste toiduallikate ja elupaikade pärast, samuti võivad isasloomad konkureerida emasloomade pärast.

Konkurentsi iseloomustamiseks on 4 olulist tunnust:  Müüjate arv turul - palju  Muujate poolt pakutava kauba omapära- homogeenne  Uute müüjate võimalused turule sisenemiseks- sisenemisbarjäärid puuduvad (nt kartuliturg)  Müüjate võime mõjutada hindu- puudub
Konkurentsiamet - konkurentsiküsimustega tegelev organ, kes vastutab Euroopa Ühenduse asutamislepingu, konkurentsieeskirjade rakendamise kohta ja osutab vajaduse korral Euroopa Komisjonile abi konkurentsialase järelevalve ja kohapealse kontrolli teostamisel.
Konkurents – suhe (võitlus) isendite vahel, kes kasutavad ühte ja sama toitu või elupaika. Nt ilves ja hunt söövad mõlemad jänest ja seetõttu on nende vahel konkurents. Sellele, kes jänese kinni püüab, tähendab see edu, teisele aga ebaedu.

Konkurentsi tagamiseks on EL Nõukogu võtnud vastu direktiivi 83/199 EMÜ, mis kehtestab ühtlustatud protseduuri tehniliste normatiivide transportimiseks liikmesriikide seadusandlusesse ja ühtse korra sellest teistele riikidele eelnevaks teada andmiseks.
Konkurents on tihe ja valitakse välja parimad, seega tihipeale väljalangenuna võivad unistused puruneda ja selle taga järjel kaovad ambitsioonid ja entusiasm. Noored peavad õppima üle olema takistustest ja leidma endale uue tee, mis on
Konkurentsitihedatel turgudel on lojaalsuse ja rahulolu vaheline kõver kõike muud kui diagonaalsirge. Kui rahulolu kasvab palju, siis lojaalsus kasvab vähesel määral ning see suureneb märkimisväärselt sel juhul, kui rahulolu on maksimumi juures.

Konkurents on sama või eri liiki organismide vastastikku piirav kooseluvorm (toiduallikad, elupaik,samad ressursid). (liigisisene-kajakad koloonias, liikide vaheline-kodurott,rändrott;) ammensialism - valgusnõudlikus, taim, kuusk.
Konkurents on see, mis sunnib krediidiasutusi pidevalt läbi viima uuendusi, pakkuma uusi võimalusi ja lahendusi ning olema oma tegevuselt efektiivsemad ja kliendisõbralikumad, kui ülejäänud samu teenuseid pakkuvad firmad.
Konkurentsiõigus on käitumisreeglite kogum ettevõtjatele, mis kujunes majanduse headest tavadest. Konkurentsiõiguse eesmärgiks on tarbijate heaks turul vaba ning ausa konkurentsi tagamine ning monopolide tekkimise ära hoidmine.

Konkurents – on liikidevaheline või liigisisene niitjad valgud (mikrotuubulid), mis osalevad olelusvõitlus piiratud keskkonnaressursside kromosoomide või kromatiidide jaotamises (valguse, toidu, eluruumi jms.) pärast.
Konkurents on ettevõtlusega tegelevate juriidiliste ja füüsiliste isikute,nende liitude ja muude ühenduste omavaheline võitlus mis soodustab: 1)Tegevus ja isikuvabadust 2)Teenuste, kaupade ja tehnoloogiate uuendamine.
Konkurentsivõimet on defineeritud ka kui võimet teha kiireid ja püsivaid edusamme elatustasemes! Konkurentsivõime analüüsi tasemete järgi võib eristada järgmisi tasemeid:  Ettevõte  Majandusharu  Riik

Konkurents - /- mõlemale kahjulik;Näide: parasitism +/- ühele kasulik , teisele kahjulik ;Näide: kisklus +/- ühele kasulik, teisele kahjulik;Näide: herbivooria +/- ühele kasulik, teisele kahkilik;Näide:
Konkurentsikeelu rikkumisega on tegemist siis, kui töötaja pakub tööandja klientidele või äripartnerite enda või kolmanda isiku teenuseid või kutsub kaastöötajaid enda või kolmanda isiku juurde tööle.
Konkurents prootonile on esimeses lähenduses määratud ühendite prootonafiinsusega – pH alandamisega on võimalik suurendada neutraalsetele ühenditele vastavate konjugeeritud hapete määra tilgas.

Konkurentsipiirangu kokkulepe - Konkurentsipiirangu kokkuleppega võtab töötaja kohustuse mitte töötada tööandja konkurendi juures või mitte tegutseda tööandjaga samal majandus- või kutsetegevuse alal.
Konkurentsiseadusele on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevahelised kokkulepped, kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduste konkurentsi kahjustavad otsused.
Konkurentsis püsimiseks on edukamad ettevõtted asunud oma tarneahela ülevaatlikkust parandama ja selle koostisosade vahelist suhtlust tihendama, mida nimetatakse logistilise tarneahela integratsiooniks.

Konkurentsipoliitika on riiklik poliitika monopolide tegevuse reguleerimiseks ja konkurentsi tagamiseks majanduses, mille väljenduseks on vastavad seadused, määrused ja teised riiklikud aktsioonid.
Konkurentsieelisel on rohkem allikaid, kui vaid turuosa ja sellest tulenev mastaabiefekt - Bostoni maatriks nö klassikalisel kujul ei näe ette võimalust, et tegevusharu võib olla ka kahanev.
Konkurents on ettevõtlusega tegelevate juriidiliste ja füüsiliste isikute, nende liitude ja muude ühenduste omavaheline võitlus, mis soodustab: • Tegevus- ja isikuvabadust;

Konkurentsitumalt on retseptsioonipildis olnud “Ümera jõel”. Ühelt poolt see, et keegi pidi Ümera lahingu läbi kirjutama, eesti ajaloost pole heroilisi punkte eriti võtta.
Konkurents on mingil põhjusel piiratud, ühiskonnale vajalike hüviste pakkumine on ebapiisav ning tootmistegevusega kaasnevad välismõjud vähendavad ühiskonna heaolu.
Konkurents – 1. vahetu e otsene konkurents – šaakali ja hüääni konkurents sebra korjuse üle. 2. ressursikonkurents – veekogu, kus joovad kaelkirjak ja antiloop.

Konkurents on sama või eri liiki organismide vastastikku piirav kooseluvorm.Parasitism on eri liiki organismide kooseluvorm, mis on ühele kasulik, kuid teisele kahjulik.
Konkurentsikeeld on oma olemuselt töötaja lojaalsuskohustus, mille sisustamisel tuleb arvestada asjaoluga, et ühtlasi on tegemist töötaja põhiõigusi piirava kohustusega.
Konkurentsipiirang - eesmärk on jäänud võrreldes kehtiva õigusega samaks, selleks on töötaja konkurentsi osutamise võimaluse välistamine ehk tööandja huvide kaitsmine.

Konkurents on muutunud jõhkramaks, ettevõtted võitlevad ellujäämise nimel. Üks viis, kuidas saada konkurentidest paremale järjele, on õieti positsineerida turul.
Konkurents on ettevõtlusega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute, nende liitude ja muude ühenduste selline omavaheline võistlus, mis soodustab näiteks:
Konkurentsi suurenemine – see viib hinnad Inimene võib langeda reklaami ohvriks ning alla ja muudab tooted kvaliteetsemaks võib osta ebakvalitseetset kaupa kalli hinna eest.

Konkurentsieelis ehk USP (Unique Selling Point) on kliendi saadav kasu tootest/teenusest, mida ta konkurentide käest ei saa. USP on üks eduka turunduse nurgakivisid.
Konkurents – On liikidevaheline või liigisisene osavõitlus piiratud keskkonna ressurside pärast.N:metsvindi pesad on teineteisest 100 – 2000m kaugusel.
Konkurents on kahe või enam isiku püüdlemine ühe eesmärgi suunas, kusjuures eesmärgi saavutamine ühe isiku poolt vähendab selle võimalikkust teisele.

Konkurents - Avaliku valiku kohaselt on AH suurimaks probleemiks tema monopoolne iseloom, mille lahendamiseks tuleks tekitada võimalikult palju konkurentsi.
Konkurents – ühiskonnas olevad ressursid on läinud või siis jaotatud ebavõrdselt. Konkurents on aus ja vajalik, et õigustada kaotajate läbikukkumist;
Konkurentsi tingimused – välja tõrjutakse need, kes on kõige vähemefektiivsed, toodete ja teenuste hinnad viiakse alla, tõuseb ühiskonna ja selle liikmete heaolu

Konkurentsipiirang on uues seaduses reguleeritud üksikasjalikumalt, kuid eesmärk on jäänud samaks, s.o täätaja konkurentsi osutamise võimaluse välistamine.
Konkurents on vajalik.. • Et filma ei saaks üksi hinda määrata • Et kvaliteet ja hind oleks kooskõlas • Et turule minna ja tulle oleks oma voli
Konkurents - 1)Omavahel konkureerivad astelrai ja hiid-sarvikrai, kuna nad mõlemad elavad samades piirkondades ja söövad limuseid ja vähilaadseid.

Konkurentsikeskne – orienteerumine turuhinnale, eriti homogeensete toodete • Välislepingu korral on vahendajal keelatud müüa konkurentide tooteid.
Konkurents – sama või eri liikide vastastikku piirav kooseluvorm; näiteks noores kuuskis konkureerivad puud omavahel toidu ja valguse pärast
Konkurents on teravam, kui langus on kiire; ettevõtete püsikulud on suured; tooted on vähe diferentseeritud ja lahkumisbarjäärid on kõrged.

Konkurentsieelis on ettevõtte pakutava toote või teenuse omadus, mida ettevõtte konkurendid kas ei suuda pakkuda või pakuvad seda halvemal tasemel.
Konkurentsipoliitika on turumajanduse keskne osa. Konkurentsipoliitikas on välja kujunenud 2 põhisuunda, mida riigi väljaantud seadused peavad taotlema.
Konkurentsiamet on pädev teostama kõiki käesoleva seaduse alusel temale pandud toiminguid ja võtma tarvitusele meetmeid konkurentsi kaitsmiseks.

Konkurents - Kui ühes ja samas elupaigas tahavad korraga elada paljud isendid, kelle on ühesugused vajadused, siis kõik sinna ära ei mahu.
Konkurentsieelis – toote/teenuse omadused, toimimise viis ja/või kasu kliendile, mis asetavad ettevõtte konkurentidega võrreldes eelisolukorda.
Konkurents on kasulik majandusele tervikuna: Madalamad hinnad – Ettevõtjad võistlevad turul tarbijate raha pärast alandades müügihind.

Konkurents on suur. Kui firmadel oleks pikal perioodil kasum, tuleks firmasid juurde ja hind hakkab alla minema – firmade kasum väheneb.
Konkurents – isendite negatiivne koaktsioon (vastastikku piirav kooselu vorm), ilmneb juhul, kui nad kasutavad üht vähest ressurssi.
Konkurents - isendite negatiivne koaktsioon, ilmneb juhul, kui nad kasutavad üht väikest ressurssi. Nt eluruumi- ja toidukonkurents.

Konkurents – nii Euroopa turul, kui ka Eesti turundussüsteemis on suur, sellest tulenevalt oleks vajalik pidev hindade jälgimine.
Konkurentsikeskne kvaliteet – kliendi arvamus toote väärtusest kujuneb võrreldes Sertifitseerimise protseduuri kõige tähtsamaks osaks on audit.
Konkurents on turul piisav ning pangad teevad pidevalt erinevaid hinna-alandusi ja loovad uusi pakette, et meelitada endale kliente.

Konkurentsitult on kõike populaarsem korvpallur Martin Müürsepp(59%). Talle järgneb olümpiavõitja Tiit Sokk kahekümne protsendiga.
Konkurentsi eelis on see millega üks ettevõte eristub teistes paljudest ettevõtetest, mis võimaldab tal edukas olla ja edukas püsida.
Konkurents on liikidevaheline või liigisisene olelusvõitlus piiratudkeskkonnaressursside (valguse, toidu, eluruumi jms) pärast.

Konkurents on võistlus inimeste vahel, olemasolevate nappide ressursside pärast, sest kõikide soove ei ole võimalik rahuldada.
Konkurents on asümmeetriline, kui liik haarab ajaühikus endale suhteliselt rohkem ressurssi, kui on tema osa üldises biomassis.
Konkurents – võistlus; majanduses olukord, kus mitmed tootjad/pakkujad ostjate/nõudjate pärast võistlevad ehk konkureerivad

Konkurents –  tähendab võistlust ostjate ja müüjate seas ressursside ja  kaupade ostmise ja müümise pärast
Konkurentsivõimelisena püsimiseks on vajalik sektori pidev areng, efektiivsuse ja kvaliteedi suurendamine koos uute turismitoodete väljatöötamisega.
Konkurents on ühe või mitme majandussubjekti püüdlemine eesmärgi poole, kusjuures kellegi edu piirab teiste eduvõimalusi.

Konkurentsieelis - mis leitakse strateegiliste plaanide ja tõhusa taktikalise tegutsemise alusel mis tagaks firma konkurentsivõime.
Konkurentsile on hea, kui pakkujaid on palju . sageli teevad riigid väikefirmadele maksusoodustusi, et need konkurentsis püsiks.
Konkurents – sama või eri liiki organismide vastasikku piirav kooselu vorm, mille tagajärjel piiratakse organismi arengut.

Konkurentsi ostu - või müügihindade kindlaksmääramise, tootmise või müügikoguste piiramise või kaubaturgude jagamise kaudu.
Konkurentsikeeld ehk kohustus hoiduda konkurentsi osutamisest piirab põhiseadusega tagatud põhiõigust – töökoha vaba valikut.
Konkurents - ühe organismi mõju teisele olukorras, kus nad kasutavad sama ressurssi, mille hulk keskkonnas on limiteeritud.

Konkurents on kõige tähtsam protsess, mis määrab koosluse liigilise koosseisu, seda võib võimendada ka röövtoitumine.
Konkurentsitus - kauba tootmiseks on kulutused juba tehtud, siis täiendava tarbija lisandumine ei too kaasa täiendavaid kulusid
Konkurents on majandustegevuses osalejate püüdlemine sama eesmärgi poole olukorras, kus ühe edu tähendab teise ebaedu.

Konkurents on olukord looduses, kus erinevad organismid võistlevad omavahel kas toitainete, toidu, valguse vms. pärast.
Konkurents - sama või eri liiki organismide vastastikku piirav kooseluvorm.(kuusikus kuusikud valguse ja toidu pärast)
Konkurents on tihe, kuna T-särgi poode leidub igas Eesti suuremas linnas, lisaks veel Interneti teel leiduvad netipoed.

Konkurents on igal elualal karm. Tippu jõudmisel on üks olulisemaid omadusi hoopis see, et sa oled positiivne inimene.
Konkurents - on püüdlemine eesmärgi (ühise ressursi) poole olukorras, kus ühe suhteline edu tähendab teise ebaedu.
Konkurents on subjektide püüdlemine eesmärgi (ühise ressursi) poole olukorras, kus ühe edu tähendab teise ebaedu.

Konkurentsivõimelise teadus - arendustegevuse puhul on oluline teadlaste järelkasv, mis Eestis on teatud valdkondade puhul probleemiks.
Konkurents – populatsioonide vaheline vastasmõju, kus mõlemad osapooled saavad kahju; on liikide leviku määraja.
Konkurents on sellises arengufaasis tegevusharus väga tugev ning uutel tegijatel on peaaegu võimatu turule siseneda.

Konkurents - kahe erineva liigi või liigisisene suhe ühise limiteeriva ressursi korral (võitlus emaste vahel isase
Konkurentsiamet on seisukohal, et ASi Tallinna Vesi investeeritud varade tootlikkuse näitaja (18,1%) ei ole põhjendatud.
Konkurentsipiirang - töötaja kohustub mitte töötama tööandja konkurendi juures või mitte tegutsema tööandjaga samal

Konkurentsisignaale on keskkonnas korraga väga palju, kuid katseliselt on tõestatud, et võtmerolli omavad valgussignaalid.
Konkurentsialane – konkreetsete konkurentide vaheline võrdlus mõne toote, teenuse või huvipakkuva funktsiooni kohta.
Konkurents on tänapäeva majanduses väga elav ning iga ettevõte peab pingutama, et teistele mitte alla jääda.

Konkurents – tähendab võistlust ostjate ja müüjate seas ressursside ja kaupade ostmise ja müümise pärast.
Konkurents on suur. Areng sõltub oluliselt (kummi)jalatsite, kroomnahatoodete ning sportjalatsite turu arengust.
Konkurents on tihe • Väljakujunemata klientuur • Tuntus väiksem kui konkurentidel • Turukogemus väiksem

Konkurents on liikide vaheline või liigisisene osavõitlus piiratud keskkonna ressursside pärast. Näiteks:
Konkurents TÄHENDAB VÕISTLUST OSTJATE JA MÜÜJATE SEAS RESSURSIDE JA KAUPADE OSTMISE JA MÜÜMISE PÄRAST.
Konkurents – organismidevahelise suhte tüüp ökosüsteemis, mille korral on mõju vastastikku negatiivne.

Konkurentsi vorme on 4: täiuslik konkurents, monopolistlik konkurents, oligopol ja monopol. Väär Arvestustest 4.2
Konkurents on majandussubjektide püüdlemine ühise eesmärgi poole olukorras, kus ühe edu tähendab teise
Konkurentsi iseloomustamine - PENSA järgi: Kaks isendit (populatsiooni) kasutavad samu ressursse, mille hulk on piiratud.

Konkurentsieelise tagamiseks on ettevõtetele oluline varustada ostjaid võimalikult täpse ja täiusliku informatsiooniga.
Konkurents – isenditevaheline võitlus eluks vajalike tingimuste, peamiselt toidu ja eluruumi pärast.
Konkurents on selles faasis kõige kõrgem. Üha rohkem hakatakse tarbijaid meelitama odavama hinnaga.

Konkurents - looduses on isenditevaheline võitlus peamiselt ühe ja sama eluruumi ning toidu pärast.
Konkurentsisõjas on oluline ka toodangu hulk: hiinlased ei tooda väikestes kogustes, vaid löövad massiga.
Konkurents - isendite negatiivne koaktsioon, ilmneb juhul, kui nad kasutavad üht väikest ressurssi.

Konkurentsieeliseks on kliendile usaldusväärse info pakkumine tema toidu päritolu ja toiteväärtuse kohta.
Konkurents – Võistlus ostjate ja müüjate vahel kes soovivad oma tooteid / teenuseid / ressursse
Konkurentsiametil on õigus teha ettekirjutus füüsilisele või juriidilisele isikule, kui nimetatud isik:

Konkurentsistrateegia on soodsa konkurentsipositsiooni otsimine, kindlustamaks firmale pikaajalist rentaablust.
Konkurents on võitlus, mille käigus inimesed ja ettevõtted konkureerivad piiratud ressurssidele.
Konkurentsieeliseks on asjaolu, et antud hetkel on ...... 2 lasteaeda, kuid ..linnaosas ei asu neist ükski.

Konkurentsivõimelisuse tagamisel on huvi ja nõudlus logistikavaldkonna spetsialistide järele kasvanud tohutu kiirusega.
Konkurents - Liikidevaheline või liigisisene olelusvõitlus piiratud keskonnaressursside pärast.
Konkurents on mõlemal teenusepakkujal tihe, mis tähendab seda, et hinnaelastsus on üpris madal.

Konkurents on võitlus klientide pärast, mida peavad kõik samu vajadusi rahuldavad ettevõtted.
Konkurentsitus - Hüvise tarbijate lisandumine ei too kaasa teiste tarbijate kasulikkuse vähenemist.
Konkurentsi poliitikas on väljakujunenud kaks põhisuunda,mida riigi väljaantud seadusted peavad taotlema.

Konkurentsi näideteks on mõnede põllumajandussaaduste turud, New Yorgi fondibörs, hambaorkide turg jne.
Konkurentsist on mõjutatud mõlemad osalised, kuid ühele neist võib suhe osutuda hukatuslikuks.
Konkurents – likidevaheline või liigisisene - - olelusvõitlus piiratud keskkonaressursside

Konkurents on võistlus ostjate ja müüjate seas ressursside ja kaupade ostmise ja müümise
Konkurentsipõhine meetod – toetuskulude planeerimisel lähtutakse põhiliste konkurentide toetuskuludest
Konkurentsiõigus on suunatud eelkõige õiguse objekti – konkurentsi säilimisele ja tagamisele.

Konkurents on alati populatsioonitihedusest sõltuv, nii ka liigisisese konkurentsi korral.
Konkurentsieeliseks on seejuures Hollandi soodne geograafiline asend Euroopa eksporditurgude suhtes.
Konkurents on tihe, sarnaseid veinikeldreid on ka teistes Euroopa maades ja väljaspoolgi.

Konkurents ökoloogias on kahe erineva liigi või liigisisene suhe ühise limiteeriva ressursi korral.
Konkurents - riigis on mitu ühte liiki tootjat mistõttu on nad konkurentsis üksteisega
Konkurents on müüjate võistlus ostjate pärast ja ostjate võistlus müüjate pärast.

Konkurents - ostjate võistlus müüjate pärast ja müüjate võistlus ostjate pärast.
Konkurents –  sama või eri liiki organismide vastastikku piirav kooseluvorm
Konkurents inim - ja rahvasteõiguste vahel, siis peaksid prevaleerima üksikisikuõigused.

Konkurentsieelis - ettevõtte eelis konkurentide ees, nt madalamad kulud, ajaulooline taust.
Konkurentsi vorme on 4: täiuslik konkurents, monopolistlik konkurents, oligopol ja monopol.
Konkurents - Isenditevaheline olelusvõitlus piiratud keskkonnaressursside pärast.

Konkurentsitiheduse tõttu on aga kirjust massist erinemine oluliselt raskem, kui seda oli vanasti.
Konkurentsivõime edetabelis on vaja saada ettepoole ja pikaajaliste kohustuste edetabelis tahapoole.
Konkurents - sama või erinevat liiki organismide vastastikku piirav kooselu vorm.

Konkurents – olukord, kus mitmed tootjad omavahel ostjate pärast võistlevad.
Konkurentsiga turule on see, et suuri kasumeid ja kahjumeid saab teenida ainult ajutiselt.
Konkurentsipiirangu kokkulepe on kirjalik (alla kirjutatud nii töötaja kui ka tööandja poolt);

Konkurentsipoliitika on riigi poliitika, mille ülesandeks on konkurentsi kindlustamine.
Konkurentsieeliseks on saunade lai valikuvõimalus – Soome saunast kümblustünnini.
Konkurentsivõrdsuse meetod – reklaamikulude planeerimisel jälgitakse konkurentide kulusid.

Konkurents on tähtsaim protsess, mis määrab koosluse liigilise koosseisu.
Konkurents on tootjate vahel ja ühtviisi ka turumajanduse olulisim tunnus.
Konkurentsi tingimustes on hinna tasemel teatud piir, mida kontrollitakse tarbija poolt.

Konkurentsikeskne - orienteerumine turuhinnale, eriti homogeensete toodete korral.
Konkurents –  on tootjate ja pakkujate vaheline võistlus turul.
Konkurents – olukord, kus mitmed tootjad ostjate pärast konkureerivad.

Konkurents - isenditevaheline võistlus eluks vajalike tingimuste pärast
Konkurents turul on paratamatu ning uute tulijate arv pigem kasvab kui kahaneb.
Konkurentsieelis on kogemused ja tarbijate rohkus, suur turuosa on nende käes.

Konkurents – Sama või eriliiki organismide vastastikku piiav kooselu.
Konkurentsieelisteks on vaheldusrikkad ja suhteliselt puhta ning ehedana säilinud

Konkurentsieeliseks on nii ajalooline talukompleks kui ka looduskaunis keskkond.
Konkurentsijõudu on otstarbekas hinnata skaalal 1–5 nõrgimast tugevaimani.
Konkurents - sama või eri liiki org. vastastikku piirav kooseluvorm.

Konkurents - eri liiki org.de kooseluvorm, vastastikku arengut piirav
Konkurents - on kahe või enama inimese püüdlemine eesmärgi poole.
Konkurents - ettevõtted võistlevad toodangu hinnas ja kvaliteedis.

Konkurents on hea, kuna see peaks loogikas elektri hindu vähendama.
Konkurents – isendite negatiivne vastastikku piirav kooselu vorm.
Konkurents – mõiste, liigid, Gause eksperimendid, Gause reegel;

Konkurentsi puhul on ettevõttel sisuliselt võimatu ise hinda kujundada.
Konkurentsi puhul on tarbijal suur valik, kuna pakkujaid turul on palju.
Konkurentsieelise saavutamine - kasumit teenitakse selleks, et konkurentsis püsida.

Konkurentsihõredaid turge on võimalik luua, piirates klientide valikuvabadust.
Konkurentsijõud on sundinud organisatsioone muutustele aastakümneid.
Konkurents – kaks äärmust täiuslik konkurents ja monopol.

Konkurents lennunduses on armutu ning kaasa toonud hindade järsu languse.
Konkurents - tootjate ja pakkujate vaheline võistlus turul .
Konkurents majanduses on müüjate (tootjate) võitlus ostjate pärast.

Konkurents – raske on leida eranditult tulusaid projekte.
Konkurents – tootjad võistlevad omavahel ostjate pärast
Konkurentsipiirang - töötaja ei tohi töötada konkurendi juures.

Konkurentsieelis – kululiider, diferentseeritus, fokuseeritus.
Konkurentsikeskne meetod – see meetod lähtub konkurentide hindadest.
Konkurents on kasulik, kuna 1) aitab toota efektiivselt.

Konkurents – tootjad võistlevad hinnas ja kvaliteedis
Konkurents on alati tihedusest sõltuv vastastikmõju.

Konkurentsivõitluses on edukamad need, kes on valmis muutusteks.
Konkurents - ressursside nappusest tingitud võitlus.
Konkurents on ettevõtete võitlus tarbijate pärast.

Konkurents - teda pole vaja karta, kuid tuleb tunda.
Konkurents - võitlus, mitmed tootjad konkureerivad

Konkurents – võitlus piiratud ressurside nimel.
Konkurentsiga turg on mudel, mida reaalselt ei eksisteeri.

Konkurentsivõimelisus - teeninduskultuur ja teenindustasud.
Konkurents - - Kommensialism 0+ Ammensialism 0-
Konkurentsipoliitika suunaks on võitlus konkurentsi aususe eest.

Konkurents – tootmistasandil, erafirmad jne.
Konkurents - /- Kahjulik mõlemale osapoolele.
Konkurentsile – materiaalne av ül üleandmine.

Konkurents on hotellide ja spa hindade vahel.
Konkurents on turumajanduse olulisim tunnus.

Konkurents – mõiste, liigid, komponendid.
Konkurentsi liigitust nimetatakse ka turu struktuuriks.

Konkurentsiturg – palju vedajaid mõjutab hinda
Konkurentsivõitluse rõhk on tootevariatsioonil jätkuvalt.
Konkurents - on mõlemale liigile kahjulik.


Konkurentsisuhted on samuti küllaltki erinevad.

Konkurents – karevetikas >< põisadru
Konkurents on antud piirkonnas olemas.
Konkurents on vastastikku negatiivne.

Konkurents on ka sellel alal tugev.

Konkurentsi puudusel on tegemist monipoliga.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Konkurents - -  Amensalism - 0  Parasitism (A- parasiit) + -  Kommensalism (Akommensaal) + 0  Kisklus (A- kiskja) + -  Sümbioos (mutualism) + +  Protokooperatsioon + +
Vote UP
-1
Vote DOWN
Konkurentsi liigid – erinevate liikide vaheline konkurents -> liikidevaheline konkurents, ühe liigi piires toimuv konkurents -> liigisisene konkurents.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto