Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Add link
Kognitiiv - afektiivne sdr: töömälu, planeerimine, abstraktne mõtlemine • Primaarne neurotransmitter BG (eferentne tee) : häiritud – GABA = pidurdav toime Haigusjuht- naispatsient BG kahjustusel • Liigutuste alustamine hilineb • akineesia - spontaansete liigutuste puudumine • Sõrme-nina katsul käe trajektoor häiritud 43 • Kiired vastandliigutused: supinatsioon/pronatsioonhäiritud komissuur (eesnide) ja hippokampuse komissuurid.
Kognitiiv - käitumuslikud teooriad – rõhutavad sotsiaalse õppimise ning sotsiaalsete kasvutingimuste olulisust isiksuse kujunemisel, käitumismustrid sõltuvad sellest, millist tagajärge on ette näha ja milline on eeldatava tulemuse olulisus; 4) humanistlikud ja fenomenoloogilised teo – isiksuse unikaalsus ja arenemisvõime, inimest juhivad ja lõpuks ka määratlevad kujutlused, milles talletuvad ümbritsevate asjade ja nähtuste seosed.
Kognitiiv - käitumislik teraapia on struktureeritud, lühiajaline, praegusele orienteeritud psühhoteraapia. Teraapia idee seisneb selles, et käitumine, mõtted ja tunded on õpitud ja seega saab õpitut unustada ja muuta.

Kognitiiv - käitumuslikud teooriad • Sotsiaalne õppimine (vaatame teise inimese käitumist) – Tagajärg, tulemuse olulisus • Kognitiivne stiil (Kuidas me maailmale vaatame) • M. Seligman (s. 1942) - õpitud abitus (learned helplessness) • A. Bandura (s. 1925) – enesetõhusus (selfefficacy)- Olukord, kus meil uskumus sellest, et saame hakkama on suurem, siis saame paremini hakkama.
Kognitiiv - käitumusliku mudeli lähtekohaks on, et kaalu alandamine põhjustab liigsöömist, mis omakorda võimendab käitumisviise, mis on buliimia sümptomiteks. Hästi teostatud uuringute põhjal on väidetud, et kognitiiv-käitumuslik raviprogramm kõrvaldab sümptomid umbes 70-80%-l inimestest ja paranenud seisund jääb püsima pikaks ajaks umbes pooltel ravitutest.
Kognitiiv - käitumuslikus teraapias kasutatakse agressiivse käitumise modifitseerimiseks viha juhtimist ehk viha kontrollimist (Anger Management) ja agressiivsuse asendamise treeningut (Aggression Replacement Training). Seal ei õpetata vihast lahtisaamist, vaid sellega toimetulemist.

Kognitiiv - käitumusliku mudeli lähtekohaks on, et kaalu alandamine põhjustab liigsöömist, mis omakorda võimendab käitumisviise, mis on buliimia sümptomiteks. Buliimiat saab ravida ka antidepressantide ja neuroleptikumidega ja kui vaja siis ka psühhoteraapiaga.
Kognitiiv - käitumuslik psühhoteraapia (lühiajaline, meelepetteliste veendumuste ja depressiooni raviks) ja pereteraapia (aitab haiguse taasnägemist ära hoida või edasi lükata) Skisofreenia ravimite toime on kõigil erinev, kuna ravi on individuaalne.
Kognitiiv - KÄITUMUSLIKUD TEOORIAD - sotsiaalne õppimine (tagajärg, tulemuse olulisus) - kognitiivne stiil - õpitud abitus (M. Seligman 1942) - enesetõhusus (A. Bandura 1925) (kõrge või madal- kui me usume edusse, tuleb tulemus kõrgem ja

Kognitiiv - käitumuslik psühhoteraapia  pereteraapia Prognoos ja ennetamine  Prognoos  Ennetamine  Raskelt haigeid  Vanemad peaks väga anoreksia all suurt tähelepanu kannatavaid inimesi osutama laste tuleks ravida haiglas.
Kognitiiv - käitumuslikud Bandura, Goldfried & Davidson, Wolpe põhinevad tingimisel ja sotsiaalsel õppimisel Kelly 1955 – personaalsete konstruktide teooria Beck 1976 – kognitiivne teraapia Ellis 1962 – ratsionaal.
Kognitiiv - käitumuslik teraapia (terapeut üritab muuta inimese tõlgendust enda käitumise kohta ja situatsioonide kohta), kuid iga teraapia efektiivsus sõltub häirest, selle tugevusest ja patsiendi isikuomadustest.

Kognitiiv - käitumuslikud: A aluseks klassikaline ja operantne tingimine, sotsiaalse õppimise teooria B kognitiivsete ja käitumuslike põhimõtete ühendamine: Beck- kognitiivne teraapia, Ellis- ratsionaal-emotiivne
Kognitiiv - informatsiooniliste õppimisteooriate üldiseloomustus Edgar Krulli õpiku „Pedagoogiline psühholoogia“ järgi on kognitiivsete õppimisteooriate põhiliseks tõukejõuks õppija sisemine huvi.
Kognitiivne areng - mõtlemine, tajumine 2. Sotsiaalne areng- käitumine, suhted teistega 3. Emotsionaalne areng- tunded, hoiakud 4. Füüsiline areng- olulisem, sest see on baasiks igasugusele muule arengule.

Kognitiiv - käitumuslik teraapia SSRId ja SNId Estsitalopraam, tsitalopraam, sertraliin, paroksetiin, Venlafaksiin, duloksetiin Obsesiiv kompulsiivne häire Antidepressandid ja käitumisteraapia
Kognitiivne dissonants tähendab … c. kodumaa-armastust; Vali üks: d. jumalaarmastust a. valede põhjuste omistamist teiste käitumisele Tagasiside b. empaatia puudumist Õige vastus on: ligimesearmastust.
Kognitiivne dissonants – (ehk tunnetuslik ebakõla) on kahe või enama teadmise või tunde vastuolu, mis tekitab ebamugava motivatsioonilise pinge, nõudes ebakõla leevendamise viiside otsimist.

Kognitiiv - käitumuslikud – A, Bandura, J. Rotter, W. Mischel, M. Seligman rõhutavad sotsiaalse õppimise ning sotsiaalsete kasvutingimuste olulisus isksuse kujunemisel.
Kognitiiv - käitumusliku mudeli lähtekohaks on, et kaalu alandamine põhjustab liigsöömist, mis omakorda võimendab käitumisviise, mis on buliimia sümptomiteks.
Kognitiiv - käitumuslikud teooriad – A. Bandura, J.Rotter rõhutavad sotsiaalse õppimise ja sotsiaalsete kasvutingimuste olulisust isiksuse kujunemisel.

Kognitiiv - käitumuslikud prillid (ei kuulu enam Allporti alla) Kliendi ootused vs nõustaja ootused nõustamisele Kliendi ootused nõustajale
Kognitiivne ergonoomika on uus teadusharu, mis sisuliselt eksisteerib alates 90. aastatest ning on eelkõige kognitiivse psühholoogia praktiline rakendus.
Kognitiiv - käitumuslikud teooriad – rõhutatakse sotsiaalse õppimise ning sotsiaalsete kasvutingimuste olulisust isiksuse kujunemisel.

Kognitiivne grammatika on loodud Ronald Langackeri poolt 1970ndatel. See on kõige laialdasemalt levinud grammatika teooria kognitiivses lingvistikas.
Kognitiiv - käitumuslike strateegiate kasutamisel keskendutakse lapse seesmistele kognitsioonidele ja probleemilahendamise võimetele.
Kognitiiv - biheivioristlik seletus- käitumisprobleemid võivad esineda inimesele sotsiaalse situatsiooni väära tõlgenduse tõttu.

Kognitiiv - käitumuslikud teraapiad - teraapiad, mis keskenduvad käitumis- või mõtlemismustrite kindlakstegemisele ja muutmisele.
Kognitiiv - käitumislik psühhoteraapia sobib hästi söömishäirete raviks, kuna ta on efektiivne sümptomite vähendamisel.
Kognitiiv - käitumuslikud teooriad omakorda tõstavad esiplaanile peamiselt kogemusi ning õppimist kui isiksuse kujundajat.

Kognitiiv - käitumuslik paradigma • õppimine • mudel, mudeldamine • atributsioonid, ootused • sotsiaalne keskkond
Kognitiivne antropoloogia – Stephen A. Tyler • Põhiliselt intellektuaalne uurimine, mis vaatleb keele, kultuuri ja teadvuse suhteid.
Kognitiivne areng on loominguline protsess, mistõttu lapsel peab olema võimalus katsetada, proovida ning oma järeldusi teha.

Kognitiivne aspekt – rahulolu; emotsionaalne aspekt–õnnelikkus; globaalne mõõde- elukvaliteet; tunnetatud sidusus.
Kognitiiv - geneetiline kontseptsioon- Piaget. Vaatleb 12-15-aastaseid. Noorukil küpseb võime abstrahheerida.
Kognitiivne - käitumuslik teraapia on abiks inimesel identifitseerimaks ja muutmaks mõtteid, mis pole reaalsed.

Kognitiiv - käitumuslikud teooriad rõhutavad isiksuse kujunemisel sotsiaalsete interaktsioonide olulisust.
Kognitiiv - käitumusliku psühhoteraapia oluline tehnika on mõtete, tunnete ja käitumise seoste leidmine.
Kognitiiv - informatsioonilise õppimisteooria järgi toimubki õppimine eelkõige info vastuvõtmisena.

Kognitiiv - Aluseks on A. Becki Terapeut ja klient Põhieesmärk on Saab kasutada nii Klient peab hästi
Kognitiiv - KÄITUMUSLIK PARADIGMA FENOMENOLOOGILINE LÄHENEMINE GEORGE ALEXANDER KELLY (1905-1967)
Kognitiivne e. mõtlemise osa hõlmab endas mõtteid ja uskumusi, mis on stressisündmusega seotud.

Kognitiiv - konstruktivistlik. (Probleem)ülesannete lahendamisstrateegiad ja nende õpetamine.
Kognitiivne areng – taju, keel ja kõne, mälu Nt lühimälu – intellektuaalsete funktsioonide kasv
Kognitiivne – tõekspidamised ja arusaamad hoiaku objektist, tema objektiivne määratlus.

Kognitiivne dissonants - Kokkuvõttes võib seega hoiakute kujunemist käsitleda kolme elemendi õpin-
Kognitiivne - tegemist on konkreetse ülesande lahendamiseks vajaliku oskuse arendamisega.
Kognitiiv - KÄITUMUSLIKUD TEOORIAD Pööravad tähelepanu sotsiaalselt õppimisele.

Kognitiivne ehk interaktsionaalne teooria (interaction theory)  Ivor Richards.
Kognitiiv - käitumisteraapiaga püütakse muuta kognitsioone ja käitumist.
Kognitiivkäitumuslik teraapia - grupid ja mõistmine et sa ei ole üksi, probleemi tunnistamine.

Kognitiiv - eeldusteks on, et kliendil on Nõustamissuhe sõltub meetodeid.
Kognitiivne –  mentaalsed protsessid on nagu infotöötlus arvutis.
Kognitiiv - käitumuslik ning sotsiaalne ja keskkonnast tulenev tasand.

Kognitiivne - käitumuslik teraapia; dialektiline-käitumuslik teraapia.
Kognitiivne – Arvuti tekitas kognitiivse revolutsiooni psühholoogias.
Kognitiiv - käitumuslikud teooriad • Humanism, fenomenoloogilisus

Kognitiivne ehk tunnetuslik psühholoogia- Endel Tulving, Jean Piaget.
Kognitiivne dissonants – on juhul kui hoiaku komponendid on omavahel vastuolus.
Kognitiiv - informatsiooniliste õppimisteooriate üldiseloomustus.

Kognitiivne – afektiivne – konatiivne – käitumuslik lojaalsus.
Kognitiiv - INFORMATSIOONILISTE ÕPPIMISTEOORIATE ÜLDISELOOMUSTUS
Kognitiivne dissonants - olukord, kus hoiaku komponendid on omavahel vastuolus.

Kognitiiv - käitumuslik paradigma Fenomenoloogiline lähenemine
Kognitiiv - KÄITUMUSLIK PARADIGMA BIHEIVIORISTLIK LÄHENEMINE.
Kognitiivne ergonoomika on kognitiivse psühholoogia rakendamine praktikasse.

Kognitiiv - käitumuslik paradigma Biheivioristlik lähenemine
Kognitiiv - käitumuslik paradigma: - omandatud suhtlemisviis.
Kognitiivne antropoloogia – arenenud 50ndates psühholoogiateadusese mõjul.

Kognitiivne – stiimul – tunnetusprotsessid – reaktsioon.
Kognitiiv - käitumuslikke tehnikaid kasutav eneseabijuhis.
Kognitiiv - psühholoogilisest aspektist ning aju keskused

Kognitiivne dissonants e. tunnetuslik ebakõla on sotsiaalpsühholoogia
Kognitiiv - käitumusliku teraapia üldprintsiibid
Kognitiiv - käitumuslik teraapia! Sotsiaalfoobia

Kognitiiv - käitumusliku teraapia eesmärk on:
Kognitiivne - õpitakse teadmisi ja toiminguid.

Kognitiiv - käitumuslik psühhoteraapia

Kognitiiv - käitumuslikul raviviisil.
Kognitiiv - käitumuslikud teooriad.
Kognitiiv - KÄITUMUSLIK PARADIGMA:

Kognitiiv - käitumuslik teraapia
Kognitiivne - ja käitumisteraapia.

Kognitiivne – olukorra tõlgendus
Vote UP
-1
Vote DOWN
Kognitiivne e. mõtlemise osa hõlmab endas mõtteid ja uskumusi, mis on stressisündmusega seotud. - Mida ma mõtlen? Emotsionaalne komponent hõlmab endas mitmesuguseid tundeid – hirm, viha ärevus, erutus, häbi, masendus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Kognitiivne – tõekspidamised ja arusaamad hoiaku objektist, tema objektiivne määratlus Käitumuslik (konatiivne) – kuidas isik tegelikult reageerib hoiakuobjektile, millised on tema toimingud selle suhtes.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Kognitiivne - ratsionaalne: Afektiivne- seotud tunnetega: teadmised, mida on kujtatud skeemidena, enesekohane suhtumine: objektiivsed mis sisaldavad personaalseid mälestusi, tundmused kui ka uskumused,
Vote UP
-1
Vote DOWN
Kognitiivne ehk Jean Piaget Uuritakse info vaimset töötlemist, teadmiste tunnetuspsühholoog Endel Tulvik omandamist, info säilitamist mälus ja selle a Lev Võgotski kasutamist.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Kognitiivne - uuritakse, kuidas inimene tunnetab ja tajub maailma ja kuidas ta selle üle mõtleb `` Ma olen see, mida ma endast mõtlen.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Kognitiivne ehk tunnetuslik komponent sisaldab tõekspidamisi, arvamusi, teadmisi või informatsiooni mingi nähtuse kohta.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Kognitiivne areng tähendab kogemuste omandamist, mis korrigeerivad maailmapilti ja arendavad seeläbi intellekti.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Kognitiivne – ratsionaalne: Mille suhtes? Afektiivne – seotud tunnetega: . Milline +/-

Vote UP
-1
Vote DOWN
Kognitiivne areng – koos keha ja vaimu vananemisega muutub ka inimese mõtlemine.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Kognitiivne – kuidas mõtleme (keel, sümbolid, väärtused, reaalsustaju)
Vote UP
-2
Vote DOWN
Kognitiivne e. mõtlemisega seonduv (õppija kohandab, tõlgendab, loob, analüüsib ja hindab enda õppimist…) Rõhuasetus õpitavast materjalist õppivale indiviidile, teadmiste hankimisest võimete arengule.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Kognitiivne – teadmisega seotud ajustruktuurid ja –protsessid on keelelise suhtluse vältimatuks bioloogiliseks ja kognitiivseks eelduseksTulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun