Sõnu seletav sõnaraamat

Kodakondsus - ja Migratsiooniameti ametiruumides majutatavale varjupaigataotlejale toiduraha maksmise kord ja määrad, kinnitatud 03.08.2006.a. määrusega nr 181 Dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded ja nendega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine, kinnitatud 22.09.2006.a. määrusega nr 209. Lisaks sellele, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse eelnõuga olid ettenähtud ka järgmiste määruste vastu võtmist:
Kodakondsus – isiku ja riigi vaheline püsiv poliitilisõiguslik seos, mille alusel laieneb talle riigi täielik jurisdiktsioon, ta kasutab kõiki riigis kehtivaid õigusi ja vabadusi ning kannab kodanikele pandud kohustusi. Üldjuhul omandatakse kodakondsus sünniga või saadakse naturalisatsiooni korras (tingimused: paiksustsensus, kodakondsuse taotlemise vabatahtlikkus, ustavusvanne riigile).
Kodakondsuspoliitika põhimõtted on kirjas põhiseaduses ja kodakondsusseaduses. Kodanikuks saamine Sünnipärane kodakondsus Naturalisatsiooni korras antud kodakondsus Aluseks on sünnikoht (USA) või vanemate Õigusliku protseduuri läbimise tingimused kodakondsus (Eesti) kehtestab riik Vähemalt üks vanematest peab olema EV Tuleb osata riigikeelt, tunda ajalugu/kultuuri, kodanik, olenemata sünniriigist.

Kodakondsus on isiku ja riigi vaheline poliitiline ning õiguslik side, mille kaudu määratakse vastastikused õigused ja kohustused  Kodakondsus tähendab isiku kuulumist riigiks organiseerunud ühiskonda ja allumist seal kehtivale õiguskorrale  Igal lapsel, kelle vanematest üks on Eesti kodanik, on õigus Eesti kodakondsusele sünnilt.
Kodakondsus – inimese õiguslik seos riigiga, selle kaudu määratakse kindlaks mõlema poole õigused ja kohustused ( võib öelda ka – mingi riigi kodanikuks olemine ) Naturalisatsioon – kodakondsuse omandamine kas * selle riigi kodanikuga abielludes( Eestis ei kehti!) * lapsendamine * kodakondsuse taotlemine
Kodakondsus ehk Rooma kodanik (status civitatis); 3) perekondlik seisund (status familiae) – isikud kes ei ole teise isiku perekondliku võimu all. Niisiis võisid täieõiguslikeks õigussubjektideks olla vaid cives Romani, kelle status civitati koosnes hääleõigusest, õigusest

Kodakondsus seadus on esimene mida Põhiseadus nimetab konstitutsiooniliste ehk Põhiseaduses endas märgitud seaduste hulgas. Kodakonsus on selleks õiguste ja kohustuste ühtsuse kandjaks, mis määrab kõige olulisemate avalik-õiguslike subjektiivsete õiguste reaalsuse.
Kodakondsus on Eestis määratletud PS §8 ja 1995.a. kodakondsusseadusega 1 sünnijärgselt - Eestis lähtutakse vere põhimõttest ja õiguslikust järjepidevusest . Sünnijärgse kodakondsuse saab isik, kellel vähemalt üks vanematest on Eesti kodanik.
Kodakondsus tähendab inimese ja riigi vahelist õiguslik-poliitilist sidet, millega on määratud mõlema poole õigused ja kohustused teineteise ees. 3)suveräänne riigivõim Suveräänne riigivõim tähendab nii välimist kui sisemist iseseisvust.

Kodakondsuse saamiseks on vajalik täita teatud tingimused, millest oluliseimad on riigikeele oskus, põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmine, samuti legaalse elatusallika olemasolu, topeltkodakondsuse välistatus ja lojaalsusvanne Eesti Vabariigile.
Kodakondsus sünniga on igal lapsel, kelle vanematest on vähemalt üks Eesti kodanik, Kodakondsuse taastamise taotluse saab esitada inimene, kes elab püsivalt Eestis ja tõendab, et ta vabastatakse senisest kodakondsusest või tal puudub kodakondsus.
Kodakondsus - - reguleerib kodakondsuse omandamise, kaotamise ja taastamise tingimusi 3. parlament -- reguleerib parlamendi moodustamist, pädevust ja selle teostamise korda 4. riigipea -- reguleerib kujundamist, pädevust ja selle teostamist

Kodakondsus tähendab riigi ja inimese vahelist õiguslik-poliitilist sidet, millega on määratud mõlema poole õigused ja kohustused teineteise ees.  Suveräänne riigivõim, mis tähendab nii välimist kui ka sisemist iseseisvust.
Kodakondsus on isiku ja riigi vaheline püsiv poliitilis-õiguslik seos, mille alusel isikule laieneb riigi täielik jurisdiktsioon, ta kasutab kõiki riigis kehtivaid õigusi ja vabadusi ning kannab kodanikele pandud kohustusi.
Kodakondsuse taotlemisel on oma kindlad tingimused: - välismaalane võib taotleda Eesti kodakondsust alates 15-aastaselt; Alla 15-aastasele saavad Eesti kodakondsust taotleda kas tema mõlemad vanemad, üks vanem või alaealise lapsendaja.

Kodakondsus - ja Migratsiooniamet teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku inimesele kodakondsuse andmiseks, kuid kodakondsuse andmise, taastamise ja kodakondsusest vabastamise otsustab Vabariigi Valitsus.
Kodakondsus eestis - *omandatakse sünniga, kui vähemalt ühel vanemal on kodakondsus, *taastatakse isikule, kes on selle kaotanud alaealisena, *saadakse naturalisatsiooni korras, *eriliste teenete eest.
Kodakondsuse saamine on küll välismaalasele keerukas, kuid saavutatav. Tänapäeval on Eesti Vabariigi kodanikel palju rohkem õiguseid ja vabadusi kui vanast. Olen uhke, et olen Eesti Vabariigi kodanik.

Kodakondsus tähendab inimese ja riigi vahelist õiguslik-poliitilist sidet, millega on määratud mõlema poole õigused ja kohustused teineteise ees. 3)suveräänne riigivõim
Kodakondsus on püsiv õiguslik seos isiku ja riigi vahel, mis annab kodanikule rea õigusi, pannes talle ka samaaegselt teatud kohustused antud rahvusriigi vastu.
Kodakondsuseks nimetatakse inimese ja riigi vahelist õiguslik-poliitilist sidet, millega määratakse ära mõlema poole õigused ja kohustused teineteise suhtes.

Kodakondsus on nii sotsiaalne staatus kui ka psüühiline tunne (identiteet). Võime rääkida kohalikust, rahvuslikust, Euroopa ja globaalsest kodakondsusest.
Kodakondsus on püsiv õiguslik suhe isiku ja riigi vahel, mis annab kodanikule teatud õigused ning paneb talle samal ajal teatud kohustused oma riigi suhtes.
Kodakondsus - isiku ja riigi vaheline püsiv poliitilis-õiguslik seos (kasutab riigis kehtivaid õigusi ja vabadusi ning kannab kodanikele pandud kohustusi.

Kodakondsus - ja migratsiooniametil on küll õigus kontrollida välismaalase tausta julgeolekukaalutlustel, kuid inimese eraellu ei peaks riik sekkuma.
Kodakondsus – inimese ja riigi vahelist õiguslik-poliitilist sidet, millega määratakse ära mõlema poole õigused ja kohustused teineteise suhtes.
Kodakondsus on inimese seisund poliitika subjektina – nii rahvana kõrgeimat riigivõimu teostades kui ka üksikisikuna õigusi ja vabadusi kasutades.

Kodakondsus on sätestatud Maastrichti lepingus, mis sätestab: „Iga isik, kellel on mõne liikmesriigi kodakondsus, on liidu kodanik.
Kodakondsus kaotati – orjusse sattumisega eriti vangi sattumisega; kui rooma kodanikule määrati raske krim karistus ühes pagendamisega.
Kodakondsus – püsiv õiguslik seos riigi ja kodaniku vahel, mis annab kodanikule kodakondsusega seotud õigused ja kohustused.

Kodakondsus on püsiv õiguslik seos isiku ja riigi vahel, mis annab kodanikule kodakondsusega seotud õigused ja kohustused.
Kodakondsuse alusel on kodanikel vaba liikumise õigus ning nimetatud dokumendid kinnitavad, et kodakondne tõepoolest ELi kodanik.
Kodakondsusele on seadusega tingimused sellel, kelle vanematest kodakondsuse vähemalt üks on riigi omandamiseks (nt kodanik.

Kodakondsus - ja Migratsiooniameti (KMA) sisemistes ringkondades algatati mõttearendus tulevase isikutunnistuse vormist.
Kodakondsus seadus on esimene mida Põhiseadus nimetab konstitutsiooniliste ehk Põhiseaduses endas märgitud seaduste hulgas.
Kodakondsus ehk rahva hulka kuulumine loob tihedamad sidemed riigiga koos sellega kaasnevate õiguste ja kohustustega.

Kodakondsus – riigi kodanikuks olek, mille kaudu määratakse kodaniku ja riigi vastastikused õigused ja kohustused
Kodakondsus on isiku ja riigi õiguslik seos, mille kaudu on määratud pooltel vastastikused õigused ja kohustused.
Kodakondsuse sünd on seotud kodanlike revolutsioonide, eriti Suure Prantsuse revolutsiooni ja Ameerika iseseisvussõjaga.

Kodakondsus on püsiv õiguslik seos kodaniku ja riigi vahel, mis annab kodanikule teatud õigused ja kohustused.
Kodakondsuse taastamine on keelatud samadele isikutele, kellele on keelatud naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsust anda.
Kodakondsus - inimese õiguslik seos oma riigiga, selle kaudu määratakse vastastikused õigused ja kohustused.

Kodakondsus – riigi ja kodaniku vaheline õiguslik suhe, mis tagab kodanikule erilised õigused ja kohustused.
Kodakondsuse piirang – valimisõigus peab olema antud riigi ees kohustusi omaval, oma riigi huvisid arvestaval isikul.
Kodakondsuse printsiip ehk riik võib mõista kohut oma kodanike üle sõltumata sellest, kus nad on kuriteo toime pannud.

Kodakondsuse alusel on sakslasi 91,2% ja välismaalasi 8,8%. Negatiivset loomulikku iivet kompenseerib sisseränne.
Kodakondsus on õiguslik side riigiga, mis tagab riigi kaitse nii riigi siseselt kui selle väliselt.
Kodakondsus - isiku ja riigi suhe, mille kaudu on määratud mõlema poole õigused ja kohustused

Kodakondsus - on leping indiviidi ja riigi vahel, millega kaasnevad õigused ja kohustused.
Kodakondsus on püsiv õiguslik seos isiku ja riigi vahel. Ta annab kodanikele rea õigusi.
Kodakondsuseta isikud - 28 Illegaalsed migrandid kodakondsuse ja päritoluriigi järgi 2006. aastal

Kodakondsuseta isikud ehk apatriidid, topeltkodakondsusega isikud ehk bipatriidid ja välismaalased.
Kodakondsuspiirang - hääleõiguslik on eesti kodanik kes on saanud kaheksateist aastat vanaks.
Kodakondsus – õiguslik suhe riigi ja isiku vahel, kaasnevad õigused ja kohustused.

Kodakondsus on seos riigi ja isiku vahel, mis tagab isikule ta õigused ja kohustused.
Kodakondsus on õiguslik staatus, mis seob inimese kodakondsuse antud riigiga.
Kodakondsus on rahvusliku identideedi poliitilis-juriidiline väljendusvorm.

Kodakondsus on isiku ja riigi vaheline püsiv poliitilis-õiguslik seos.
Kodakondsus - ühe või kahe riigi õiguslik suhe inimese ja riigi vahel
Kodakondsus on ikka andnud ka teatud õigusi, mida teistel pole.

Kodakondsus - ja keelepoliitika jne), samuti maksupoliitika.
Kodakondsus – õiguslik side põliselaniku ja riigi vahel
Kodakondsuseta isik - isik, keda ükski riik ei pea oma kodanikuks.

Kodakondsus on riigi ja indiviidi püsiv poliitiline seos.
Kodakondsus on püsiv õiguslik seos isiku ja riigi vahel.
Kodakondsus on õiguslik suhe üksikisiku ja riigi vahel.

Kodakondsus on õiguslik staatus, mis seob teda riigiga.
Kodakondsus on isiku õiguslik seisund teatud riigiga.

Kodakondsus tähendab inimese ja riigi vahelist
Kodakondsus on antud riigi kodanikuks olemine
Kodakondsus - inimese õiguslik seaos riigiga

Kodakondsus – inimese seos/seotus riigiga.
Kodakondsus – mingi riigi kodanikuks olek
Kodakondsus on selles mõttes teistsugune.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Kodakondsuseta isikud on nt paljud Eestis elavad endised NSVL kodanikud, kuna NSVL kui riik enam ei eksisteeri, endised kodanikud aga peavad vastama NSVL asemel tekkinud riikide nõuetele kodakondsuse saamisel.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Kodakondsus piirang – sünnilt Eesti kodanik Vanuse piirang – vähemalt 40 aastane
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto