Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link
Kinnistusregistrid – siin on kirjas kõik talu omandisuhetes asetleidnud muutused, nt maade eraldamised või ka talude liitmised, nende lahusmaatükid jne. Kinnistustoimik – on koondatud kõik vastava kinnistu kohta laekunud dokumendid – talu mõisalt väljaostu lepingud, testamendid, ostu-müügiaktid, kinkelepingud, kohtuotsused jm. Nimede uurimisega tegeleb eraldi teadusharu – onomastika, mis käsitleb nimede struktuuri, algtähendust, päritolu ja muutumist.
Kinnistu võõrandamisel – omaniku omal tahtel kustutatakse ta omanikuna kinnistusraamatust. Erand- Kinnisomandi kitsendused Kinnisomandi kitsendused jaotatakse (§ 140) 1) seadusjärgsed, 2) seatud tehinguga, 3) seatud kohtuotsusega Kinnisomandi kitsendused Seadusjärgsed omandikitsendused hõlmavad: - käsutusõigust (valdavalt võõrandamiskitsendused) - kasutusõigust (valdavalt naabrusõigused)
Kinnistusraamat on avalik. Keegi ei või end vabandada kinnistusraamatu mittetundmisega Omand on isiku täielik õiguslik võim asja üle. Omanikul on õigus asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist.

Kinnistu on sisse kantud Tallinna Linnakohtu Kinnistusameti Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriossa nr …………., katastritunnusega …………………, majandusliku sihtotstarbega ärimaa, asukohaga Tallinna linn …………………, pindalaga ………….. m2.
Kinnistusraamat on õiguslikus mõttes vale siis, kui valele kandele laienebb kinnistusraamatu valik usaldus. Kuigi kinnistamismenetluse käigus püütakse tagada kinnistusraamatu vastavus tegliku materiaalõigusliku olukorraga, ei õnnestu see siiski alati.
Kinnistusraamat on ainus allikas, kust on võimalik saada õiget ja adekvaatset teaved Eesti territooriumil asuvate hoonete kohta c. kinnistusraamatusse kandmisega tekib isikul omandiõigus kinnisasjale Kinnistusraamatusse kantud andmete õigsust eeldatakse.

Kinnistusraamatu funktsioonid – kindlustab avalikkuse põhimõtte kinnisasjade osas( avalikustab omandisuhted ja teeb nähtavaks asjaõiguslikud koormatised ja nende järjekorra); võimaldab kaitsefunktsiooni isikule, kes kinnistusraamatuga tutvub; kontrollfunktsioon.
Kinnistute ostu - müügileping (notariregistri nr ………….), millega likvideerimisel AS Tamm võõrandas käesoleva lepingu punktis 1.1. nimetatud kinnistu Aktsiaseltsile Mänd ning lepingupooled sõlmisid omandi ülekandmiseks asjaõiguslepingu.
Kinnistusraamatud on maakohtutes asuvates ------------------------------------------------------------------------------------------ Kinnistusraamatust nähtub, kes on kinnisasja omanik ja missuguste piiratud asjaõigustega on kinnisasi koormatud.

Kinnistusraamatu järgi on asja omanik, kuid tegelikult seda ei ole. Usalduskaitse ei laiene juhtudele, kui õiguslikult on küll tegemist omaniku vahetusega, kuid tegelikult pole tegemist uue, juurdetuleva omandajaga, kes sõltub kinnistusraamatu
Kinnistule on tehtud kodu kogu riskikindlustus (maja ja vara, omavastutus 100€). See katab kahjud mida põhjustavad ootamatud ja ettenägematud sündmused mille põhjus on tuvastatav. Kindlustust on vaja turvatunde jaoks.
Kinnistusraamat koosneb – kinnistusregister, kinnistuspäevik (kohtu kinnistusosakonnale esitatud avaldused, millega taotletakse kinnistusraamatusse kande tegemist) , kinnistustoimik(köidetakse kinnistu kohta esitatud dokumendid).

Kinnistul on 1,65m kõrguste erinevusega, kohas, kus hoone krundil paikneb, on pinna kõrguse erinevus 0,4m. Pinnaseks on peamiselt saviliivmoreen ja pisut ka lokaalmoreeni, mille all pesitseb lubjakivi.
Kinnistuspäevik on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks ja sellega tutvumist ei võimaldata. Kinnistusraamatu ja kinnistustoimikuga saab tutvuda kinnistusosakonnas, notaribüroos või vastava veebilehe kaudu.
Kinnistusraamatuõiguse ülesandeks on kinnistusraamatu kui riikliku registri niisugune korraldus, mis tagaks selle sisu maksimaalse õigsuse ja seega korrastatud õiguskäibe, mis toetuks kindlalt kinnistusraamatule.

Kinnistumata luiteid on eeskätt rannikuil, nende tunnusliigid on liiv-vareskaer, rand-luidekaer, liiv-aruhein, liivtarn ja rand- ogaputk, seal leidub ka liivhärmiku ja liiv-karusambla kogumikke.
Kinnistuspäevik on kinnistusraamatu osa, mida on igas kinnistusametis 1 ja milles registreeritakse kinnistusametile saabunud kinnistamisavaldused vastavalt nende esitamise järjekorrale
Kinnistusraamat - Kinnisasjade ja nendega seotud asjaõiguste register, mida peab kohus; 6. Mis on kinnistusregistri osa? Kinnistusregister koosneb neljast osast ja tiitellehest.

Kinnistu - iseseisva üksusena kinnisturaamatusse kantud kinnisasi (maatükk), hoonestusõigus, korteriomand või korterihoonestusõigus, ehk kinnisturegistrisse kantud
Kinnistusraamatu – servituudid jne. TSüS §50. Kinnisasi ja vallasasi (1) Kinnisasi on maapinna piiritletud osa (maatükk). (2) Asi, mis ei ole kinnisasi, on vallasasi.
Kinnistusraamat – maakohtute juures asuvate kinnistusametite poolt peetav avalik register, mis annab teavet kinnisasju puudutavate asjaõiguslike õigussuhete kohta.

Kinnistusraamat – register, kuhu on kantud kõik kinnistud Eesti Vabariigis Kui küsitakse kaasuses, kes on omanik, on tegemist abstraktsiooni printsiibiga.
Kinnistusraamatu sisu ehk kinnistusraamatu koosseisu kuuluvad: - kinnistusregister; igal kinnistusregistriosal on pealkiri ja neli jagu, jaod jagunevad lahtriteks.
Kinnistu pass on toodud lisades (Lisa 1.). Pass ei ole täielikult täidetud, kuna mitmetele andmetele puudus ligipääs või ei olnud andmeid teada.

Kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud: - kinnisasi (maatükk), - hoonestusõigus, - korteriomand, - korterhoonestusõigus.
Kinnistunud terminid on terminiks sobiva pikkuse jm omadus- tega keelendid, mida vastavas keeles reaalselt kõnealuse mõiste väljendamiseks kasutatakse.
Kinnistusraamat on avalik, s.t igaühel on õigus tutvuda kinnistusraamatu andmetega ja saada sellest väljavõtteid seaduses sätestatud korras.

Kinnistu võõrandamisel – omaniku omal tahtel kustutatakse ta omanikuna kinnistusraamatust. Erand- sundvõõrandamisel- omaniku tahte vastaselt.
Kinnistusraamat – peetakse kinnisasjade ja nendega seotud asjaõiguste kohta ning sinna kantakse ainult seaduses sätestatud andmed.
Kinnistusraamat - kinnistusametite poolt peetav avalik register, mis annab teavet kinnisasju puudutavate asjaõiguslike suhete kohta.

Kinnistud on enamjaolt hoonestamata ning kasutusel liiklusmaana, mis lihtsustab sadamaalal orienteerumist kitsas ajagraafikus.
Kinnistusosakond – seal peetakse kinnistusraamatut ehk peetakse arvet kõikides kinnisasjades ja ka abieluvara registrit.
Kinnistu pindala on 22 ha, millest 21 ha moodustab metsamaa, mis üldplaneeringu kohaselt paikneb tervikuna rohekoridoris.

Kinnistusamet – kohtu juures tegutsevad asutused, mille ülesandeks oli kinnistusraamatute pidamine.(1889-1940)
Kinnistusraamatust - kandes hüpoteegi seadmise kohta tuleb märkida hüpoteegipidaja ja hüpoteegi rahaline suurus
Kinnistus pärimisprintsiip – valiti valitseja poeg jne. 2. Efektiivsus: demokraatia instrumentaalses mõttes viletsam.

Kinnistusraamat on avalik. Asjaõigused saavad kinnistusraamatus järjekoha kinnistusraamatusse kandmisega.
Kinnistusraamat on õigusliku tähendusega register, see kanne omab õiguslikku tagajärge.
Kinnistusraamatuseaduse tähenduses on tegemist märkusega, mis kantakse kinnistusraamatus kolmandasse jakku.

Kinnistus - ,registri- ja kriminaalhaldusosakond, mis täidavad haldusfunktisooni.
Kinnistusraamat on avalik, igaühel on õigus sellega tutvuda ja omandada väljavõtet.
Kinnistu on registrisse kantud ning omandi õiguse alusel tuvastatav kinnisasi.

Kinnistu suurus on 2400m². Lisas 6 on toodud piirkonna tänavate ja kinnistute skeem.
Kinnistu - maatükk, füüsiline maatükk, olemas piiripunktid, omanik olemas.
Kinnistusraamatuid – peetakse kinnisasjade ja nendega seotud õiguste reguleerimiseks.

Kinnistusraamat on riiklik register, kuhu on kantud kõik kinnistud Eesti Vabariigis
Kinnistunud mustus – kergelt kinnistunud, kuivanud või kergelt kleepunud mustus.
Kinnistusraamat – kantakse kõik kinnistu kohta vajalikud andmed; ta on avalik

Kinnistusraamatusse kandmist on ostjal samal põhjusel õigus keelduda valduse üleandmisest.
Kinnistusregistri osad – üldandmed(maatüki andmed, igakordse omaniku kasuks seatud
Kinnistuomanikul on õigus nõuda tehnovõrgu või rajatise talumise eest tasu.

Kinnistusraamat – register, kuhu on kantud kõik kinnistud Eesti Vabariigis
Kinnistustoimikud on kinnistusraamatu osad, mida peetakse iga kinnistu kohta.
Kinnistusraamatuõigus on tehniliselt äärmiselt peen ja kindlasti mitte lihtne.

Kinnistule maa - alune plasttoru  50mm vastavalt detailplaneeringule.
Kinnistusraamatust on vaja notariaalselt kinnitatud kinnistamisavaldust.
Kinnistusregistriosal on pealkiri ja neli jagu, jaod jagunevad lahtriteks.

Kinnistu ostu - MÜÜGILEPING JA REAALSERVITUUDI SEADMISE LEPING
Kinnistusraamat on juriidiline register kinnisasjaõiguste kohta.
Kinnistuna on kompleksi väärtus 400 000 - 600 000 krooni.

Kinnistu on planeeritud jagada 2 krundiks 100% elumaaks.
Kinnistu on planeeritud jagada elamumaa kruntideks.
Kinnistu territooriumil on lastel karusell, tarzanirada, liumägi.

Kinnistul on mõnekümne sentimeetrise kõikumisega.
Kinnistu on kinnisasi. – kinnistusraamatukanne.
Kinnistukanalisatsioon – maavaldusel paiknev kanalisatsioon

Kinnistule on käesoleval ajal Nigli tänavalt.
Kinnistu on tasase reljeefiga, hoonestamata.

Kinnistusameti näol on tegemist kohtu osakonnaga.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Kinnistusraamatu sissekandes on tavaliselt näidatud ainult hüpoteegi rahaline väärtus, intresside ja muude kõrvalnõuete olemasolul intressimäär ja kõrvalnõuete rahaline suurus.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun