Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Teeni kõndimisega krüptot! Sweatcoin on tasuta ja paneb sind rohkem liikuma TÕMBA ÄPP Sulge
Add link
Keskkonnakaitse - ja muudest õigusaktides sätestatud nõuetest; 6) tagama sisekliima tagamisega hoone või selle osa tasulisel võõrandamisel või kasutusse andmisel energiamärgise olemasolu, kui energiamärgis on nõutav, ning võimaldama sellega tutvuda; 7) kindlustama, et sisekliima tagamisega hoonel või selle eraldi kasutataval osal oleks kehtiv energiamärgis, kui see on nõutav ja kui hoone on püstitatud või tasu eest omandatud pärast 2009. aasta 1. jaanuari.
Keskkonnakaitse - Keskkonnakaitse on väike osa looduskaitsest, kui kasitleme loodusena kogu elusfääri, kõikjal toimuvat elu. Rahvusvahelised, riiklikud, poliitilisadministratiivsed ja ühiskondlikud abinõud inimese elukeskkonna saastamise vähendamiseks ja vältimiseks ning loodusobjektide (kooslused, kaitsealad) säilitamiseks, tänapäeva looduskaitse olulisim
Keskkonnakaitse – kokkulepete süsteem, mis on suunatud loodusvarade säästlikule kasutamisele, keskkonna saastamise vähendamisele ja loodusliku mitmekesisuse säilitamisele Säästev areng – seadus, milles on kindlaks määratud säästva arengu rahvusliku strateegia alused ning esitatud looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku kasutamise põhimõtted

Keskkonnakaitse printsiibid – säästva arengu printsiip; loodusressursside mitmekülgse kasutamise printsiip; ennetava tegevuse printsiip; jäätmete minimiseerimine ja taaskasutamine; parim võimalik tehnoloogia; parim keskkonnapoliitika; saastaja maksab (MIDAGI OLI SELLEGA!); tootmise läheduse
Keskkonnakaitse – rahvusvahelised, riiklikud, poliitilis-administratiivsed abinõud inimese elukeskkonna saastamise vähendamiseks ja vältimiseks ning loodusobjektide (kooslused, kaitsealad) säilitamiseks, tänapäeva looduskaitse olulisim valdkond.
Keskkonnakaitse on seotud teadusharudega, mis aitavad meil neid meetmeid ellu viia; b) Keskkonnakaitse on meetmete kompleks loodusobjektide säilitamiseks – keskkonnakaitse on seotud teadusharudega, millel baseerub loodusobjektide tundmaõppimine.

Keskkonnakaitse - Keskkonnakaitse on ühiskonna, organisatsioonide ja üksikisikute tegevus, mille abil kaitstakse nii inimese vahetut elukeskkonda kui ka loodust tervikuna inimtegevuse negatiivsete mõjude eest elujõulise keskkonna säilitamiseks.
Keskkonnakaitse on riiklike ja ühiskondlike meetmete kogum, mis peab tagama looduskaitse, maastikukaitse ja hoolduse, keskkonnakaitse (kitsamas tähenduses), loodusvarade säästliku kasutamise ning keskkonnakaitsega seotud seire ja järelvalve.
Keskkonnakaitses on põhilisteks partneriteks loodusgeograafia, tehnoloogia, majandus-ja õigusteadus, inimgeograafia koostöösse lülitudes aga kaotab probleem keskkonnakaitselise iseloomu (neid probleeme ei tajuta keskkonnakaitselistena).

Keskkonnakaitse on rahvusvaheliste ja riiklike seaduste ning ühiskondlike kokkulepete süsteem, muis on suunatud loodusvarade säästlikule kasutamisele, keskkonna saastamise vähendamisele ja loodusliku mitmekesisuse säilitamisele.
Keskkonnakaitse - ühiskondlike,riiklike ning rahvusvaheliste abi nõude süsteem looduse üksikobjektide ja organismide elupaikade kaitseks,looduse tasakaalu säilitamiseks,loodusvarade säästlikuse kasutamise korraladamiseks
Keskkonnakaitsealased harjumused -  Tarbijate jagunemine – säästjad, ükskõiksed, rohelised konsumeristid, pillajad  Päevane prügi toodang inimese kohta Eestis positiivne  Loodusressurside ületarbimine 2,5 korda negatiivne.

Keskkonnakaitsel on oma nõuded: piirata heitmete ja jäätmete koguseid, kasutama kahjulikke aineid mittesisaldavaid materjale, materjalide korduvkasutamine – ka need laiendavad eesmärkide konflikti teatud määral.
Keskkonnakaitse - rahvusvahelised, riiklikud, poliitilis-administratiivsed, ühiskondlikud ja majanduslikud abinõud inimese elukeskkonna saastamise vähendamiseks ja vältimiseks ning loodusobjektide säilitamiseks.
Keskkonnakaitse on RMK tegevuste lahutamatu osa. Selle eesmärk on teadvustada keskkonnakaitse nõudeid igas tegevusvaldkonnas ja organisatsiooni kõikide otsuseid langetavate isikute hulgas.

Keskkonnakaitse - rahvusvaheliste ja riiklike seaduste ning ühiskondlike kokkulepete süsteem, mis on suunatud loodusvarade säästlikule kasutamisele, keskkonna saastamise säilitamisele.
Keskkonnakaitse - Rahvusvahelised, riiklikud, halduslikud ja ühiskondlikud abinõud inimese elukeskkonna halvendamise vähendamiseks või vältimiseks ning loodusobjektide säilitamiseks.
Keskkonnakaitse põhifunktsioon on loodusvarade kasutamine viisil ja mahus, mis kindlustab ökoloogilise tasakaalu ja saastumise vähenemise ning loodusliku mitmekesisuse ja looduslike alade säilitamise.

Keskkonnakaitse on meetmete kompleks inimese elukeskkonna saastamise vähendamiseks ja vältimiseks ning loodusobjektide säilitamiseks; tänapäeva looduskaitse olulisim valdkond.
Keskkonnakaitse – Meetmete kogum elusorganismide ja nende elukeskkonna säilitamiseks, kaitseks ja talitluse tagamiseks. 2.Biootilised ja abiootilised keskkonnategurid, näited.
Keskkonnakaitseliselt on eelistatum prügilasse bioloogiliselt lagundatavate jäätmete ladestamise asemel kasutada kompostimist (aeroobset biotöötlust) või anaeroobset biokäitlust.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Keskkonnakaitse on iga inimese hool ja seepärast on vajalik rahva haritus 10. Keskkonnaabinõusid tuleb rakendada kõige sobivamal tasemel, arvestades reostuse liiki, vajalikke abinõusid ja kaitsvat geograafilist piirkonda 11. Riikide keskkonnaprogrammid peavad olema koordineeritud, EL- siseselt mitte isolatsioonis tehtud pikaajaliste kontseptsioonide ja strateegia alusel.
Keskkonnakaitse – on aga riiklike ja ühiskondlike abinõude süsteem, mis peab tagama elu keskkonnale inimese poolt tekitatud kahjulike mõjude ennetamise ja likvideerimise.
Keskkonnakaitseinspektoril on õigus kontrollida sõidukit, traktorit, liikurmasinat, eritöömasinat või ujuvvahendit, sõltumata selle paiknemise kohast, kui on alust arvata,

Keskkonnakaitse – looduse ja inimese lähiümbruse kaitse ning hoolitsus inimese eest, lisaks organismide ja koosluste kaitse nende enda väärtuse pärast.
Keskkonnakaitse – ühiskondlikud ja riiiklikud tegevused inimese elukeskkonna saastamise vähendamiseks ja vältimiseks ning loodusobjektide säilitamiseks.
Keskkonnakaitse – rahvusvaheliste ja riiklike seaduste ning ühiskondlike kokkulepete süsteem, mis on suunatud: 1) loodusvarade säästlikule kasutamisele.

Keskkonnakaitse - tegeleb meie keskkonda ohustavate probleemidele (õhu- ja veesaaste, reovesi, jäätmed, puhta joogivee nappus jne) lahenduste leidmisega.
Keskkonnakaitse - ja kultuurialaste, aga samuti majandus- ja haridusalaste ühisprojektide käivitamist Eesti vahetusse naabrusse jäävate piirkondadega.
Keskkonnakaitse – tegevus, millega üritatakse soodustada ühelt poolt ürglooduse ja teiselt poolt inimese ja tema lähiümbruse koostoimet.

Keskkonnakaitseliselt on vajalik koguda need veed laevas eraldi, et vältida halli reovee reostumist väljaheidetega, mis raskendab vee puhastamist.
Keskkonnakaitse on tänapäeva ühiskonnas väga oluline, sest tänapäeval suureneb reostajate hulk ja reostuste maht küllaltki kiiresti.
Keskkonnakaitse elluviimiseks on kaks PS-likku moodust: 1) riigi kohustuse sätestamine – isikutel puudub õigusliku kontrolli teostamise võimalus.

Keskkonnakaitse - meetmete kompleks inimese elukeskkonna saastamise vähendamiseks ja vältimiseks ning loodusobjektide säilitamiseks.
Keskkonnakaitseinspektor - keskkonnajärelevalve kohustust omava valitsusasutuse ametnik, kellele järelevalvekohustus on pandud ametijuhendiga.
Keskkonnakaitse on abinõude kogum meid ümbritseva keskkonna kaitsmiseks inimkonna tegevusest tulenevate negatiivsete ilmingute eest.

Keskkonnakaitse - ja tervishoiu-organisatsioonid, roheliste ühendused jt.) ja kreeditorid (näit. pangad, riskikapitalistid jt.).
Keskkonnakaitse – meetmete kogum elusorganismide ja nende elukeskkonna säilitamiseks, kaitseks ja talitluse tagamiseks.
Keskkonnakaitse eesmärgil on õige säilitada metsa ka paljudes loodusmaastike osades , näiteks mererannas, et seal liiv liikuma ei

Keskkonnakaitse institutsioon on keskkonna-korraldusega tegelevad riigi- ja omavalitsusasutused ning valitsusvälised organisatsioone.
Keskkonnakaitse on tegevus, mille abil püütakse hoida ja kaitsta looduskeskkonda inimtegevuse kahjulike mõjude eest.
Keskkonnakaitse on tegevus, mille abil püütakse hoida ja kaitsta keskkonda inimtegevuse negatiivsete mõjude eest.

Keskkonnakaitse institutsioonid –  EV Keskkonnaministeerium – välja kasvanud 1935. Aastal asutatud Riigiparkide Valitsusest.
Keskkonnakaitsekaalutlustel on kreosoot, pentaklorofenool ning arseeniühendid viidud piiratud kasutusõigusega kategooriasse.
Keskkonnakaitse – tegevus millega üritatakse soodustada ühelt poolt ürglooduse ja teiselt poolt inimese ...

Keskkonnakaitse on potensiaalne riskifaktor, mis seab ohtu riikide valitsemise ja piirkondade
Keskkonnakaitseliselt on kogu püramiid ohustatud, kui kahjustub esimene troofiline tase (rohelised
Keskkonnakaitse - väike osa looduskaitsest, kui käsitleme loodusena kogu elusfääri.

Keskkonnakaitse – tegutsemisviisid, millega hoidutakse keskkonda kahjustamast.
Keskkonnakaitse on muutunud väga tähtsaks pea kõigis poliitikavaldkondades.
Keskkonnakaitse on iga inimese hool ja seepärast on vajalik rahva haritus.

Keskkonnakaitse tegevusaladeks on õhu, vee, mulla, jäätmate jms asjadega tegelemine.
Keskkonnakaitse on inimese ja looduse vaheliste suhete reguleerimine.
Keskkonnakaitsest - see tähendab mida, kus ja kuidas üldse kasvatada.

Keskkonnakaitse korraldus -  Keskkonnatasu on keskkonnakasutuse hind.
Keskkonnakaitse - programmide ning -ürituste toetamiseks.

Keskkonnakaitse on põhieesmärkide hulgas.
Keskkonnakaitse - JA TERVISEKAITSE ABINÕUDTulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun