Sõnu seletav sõnaraamat

Keerukamate nurk - keevisõmbluste tugevusarvutus toimub klassikalise g  y,K  K   K,Q   K, M   K  2 2 TUGEVUSANALÜÜSI meetoditega S  eeldades, et tööseisundiks on LÕIGE õmbluse vähima paksusega sisepinnal Priit Põdra 4. Ainesliited 20 Keevisõmbluste k j d i (1) K i õ bl t kujundamine Minimeerida detailide ja Vältida õmbluste “kuhjumist” kuhjumist keevisõmbluste hulk Halb lahendus Parem lahendus Halb lahendus Parem lahendus
Keerukuselt kolmas on pingereguraator, mis teostab pinge regureerimist pulsi laiusmodulatsiooniga. Kui kasutakse pingereguraatorit siis kaob vajadus pinge regureerimine alaldis. Mootori ja vaheldi vahele ühendatavad induktiivsused on vaheldi väljundpinge hüpete silumiseks. Küllalt sageli sisaldab alisvoolu vahelüli ka pidurdustakistit, mis lülitatakse sisse mootori pidurdamiseks, pidurdustakisti hajutab mootori pidurdusenergiat ja väldib pingetõusu filtri ja pinge tõusu.
Keerulisem võimalus on aga enesekriitiline – võib-olla pole lääne kultuuris väljatöötatud testid sobilikud nende hõimude esindajatele, kuna nad on piiratud meie kultuuri mõtlemismudelitega ja ei võimalda noil hõimlastel näidata, milles hoopis nemad meist osavamad on. ⇒ Mõtlemis- ja tunnetusprotsesside erinevused eri kultuurides ei sõltu mitte aju ehituse erinevustest, vaid sotsiaal-kultuurilistest erinevustest inimeste vahel.

Keeruline protsess – pärineb kõigist kolmest idulehest  Vastsündinu neerudes u 1 milj nefronit (sama palju kui täiskasvanul)  Funktsioonivõime palju väiksem!  Vastsündinu peab urineerima esimese 24 h jooksul  Keerulise arengu tõttu anomaaliad küllalt sagedased  Lapse kõhuõõnes palpeeritav tuumor pooltel juhtudel seotud neerudega Neerufunktsiooni madal tase ohtlik, kui:  Laps haige või enneaegne
Keerupaar - võrgu puhul on iga ühendus jaoturist (hub) tööjaama või serverini vaadeldav eraldi seg- mendina, mis töötab teistest suhteliselt sõltumatult - rike ühes teiste tööd ei häiri.
Keerukamates süsteemides on väljundkoodiks kahendkood, mida saab kasutada nii monitori juhtimiseks kui ka mõõtetulemuse edastamiseks mikroprotsessorsüsteemi või arvutisse sidekanalite kaudu Lihtsamate mõõteriistade korral kujutab analoog- digitaalmuundur endast universaalset digitaalvoltmeetrit, mis sisaldab nii juhtimis- kui ka sisendsignaali formeerimisahelaid.

Keerukat menetlust – HMS §-d 64 jj. Vältimaks taolist komplitseeritud menetluse läbiviimise nõuet, näeb HMS § 59 paranduste tegemiseks ette n-ö lihtsustatud korra: „Haldusorgan parandab seadusega haldusakti muutmiseks ettenähtud menetluskorda järgimata haldusaktis kirjavea ja muu ilmse ebatäpsuse, mis ei mõjuta haldusakti sisu.
Keerukärsakas on lahksuguline (viljastamine sisemine, toimub emase organismis, viljastatakse emase munarakud seemnerakkudega) ja täismoone- muna-vastne-nukk-valmik Munemise juures on tähtis osa kärsakul: selle abil puuritakse taimekudedesse auk, samuti lükatakse munetud muna kärsakuga augu põhja.
Keerukus on koosseisu kuuluvate algtermide arv.  Klassid: nullisäilitav, ühtesäilitav, pööratav(muutujate inverteerimine == funktsiooni inverteerimine), monotoone(pole inversiooniga algterme), lineaarne(?).  Baas on minimaalne täielik loogkafunktsioonide süsteem.

Keerukusega normaalkujul — Minimaalsel Disjunktiivsel NormaalKujul 11 (MDNK) või Minimaalsel Konjunktiivsel NormaalKujul (MKNK). 10 1 0 0 1 Loogikafunktsioone võib minimeerida nende avaldise teisendamisega loogikaalgebra põhiseoseid ja loogikatehete asendusseoseid kasutades.
Keeruline väljuda - kiusaja ise teab, et tema ohvril ei ole lihtne abi leida, seega ta jätkab oma tegevust, mille tagajärjena kiusatava mina-pilt halveneb veelgi, kiusaja saab sellest ainult julgustust juurde ja ohver võib niimoodi pikaks ajaks ohvrirolli kinni jääda.
Keeruline struktuur – Kui on T-1 ja T-2 ja T-n, peab olema R 2. alternatiivne – Kui on T-1 või T-2 või T-n, peab olema R 3. lihtne – Kui on T, siis R. Lihtne õiguslik tagajärg näeb ette ühe võimaliku/vajaliku käitumise või riikliku sunni ja määra.

Keerukate kahe - vedelikuga süsteemidega, hoiab John Deere 4 mille tulemusel on madalatel mootoripööretel suurem asjad lihtsana, valmistudes tulevikuks ja pooldades ühe- pöördemoment ja parem reaktsioon muutuvatele koormustingimustele.
Keeruliseks juhtumiks on elamud, mis on ehitatud teineteisele kaasaegsete tuleohutusnormide seisukohalt liiga lähedale ilma igasuguse tulemüürita, eriti, kui hoonetvahelistes seintes on ka aknad, seda esineb just kõige vanemates linnaosades.
Keerukatel veinidel on enamasti maitsemudel, mis jätkab suus kujunemist ja muutumist, alates domineerivast puuviljamaitsest, millele lisanduvad kohv ja seeder, ning lõpetades vürtside ja tõrvaga, ilma et puuviljamaitse täielikult kaoks.

Keerukuse aste on väga erinev, paljud neist on peaaegu dekoorita, mõnedel Tallinna majadel esinevad seevastu aga peenevormilised kaunistused ja erinevad laudisetüübid, näiteks akendealused kalasabamustrilised kassetid.
Keerukamad on need protsessid mida määravad füüsika ja keemia seadused – difusioon, lahustumine, väljasettimine, sorptsioon, desorptsioon jne. Neil juhtudel on tegemist füüsikalis-keemilise migratsiooniga.
Keerukam on segu koostamine siis kui rasvata kuivaine saadakse kahest toorainest, näiteks lõssist (9% rasvata kuivainet) ja lõssipulbrist (97% rasvata kuivainet). Sel juhul kasutatakse Pearsoni ruutu.

Keerulisemalt on maalitud tantsivaid inimesi G. Severini lõuendil „Pan Pani tants Monicos“. Tantsijate liikuvad kehaosad on siin skemaatilisemad, meenutavad tasapindade vilkumist, tardunud hetki.
Keerukas on nii skisofreenia õigeaegne ja täpne diagnoosimine kui ka haiguse ravimeetodite väljaselgitamine. Veel tänapäeval ei ole need probleemid lõpliku lahendust leidnud.
Keerukamates süsteemides on väljundkoodiks kahendkood, mida saab kasutada nii monitori juhtimiseks kui ka mõõtetulemuse edastamiseks mikroprotsessorsüsteemi või arvutisse sidekanalite kaudu.

Keerukamad on armastajate suhteid saatvad neuroosid, mille põhjuseks on kodu, kus vanemat teineteist ei armasta, on aga liiga mõistlikud, et tülitseda või rahulolematust välja
Keerukuse määr – palju on sarnaseid/erinevaid mõjureid (mida keerukam seda rohkem võimalusi ja ka probleeme) Muutlikkuse määr – keskkonnamõjurite muutmumise/püsimise määr.
Keerukamatel toodetel on vähem elastne, kuna mida keerukam on toode, seda raskem on kohe kogust suurendada (võib olla kinni tehnoloogias, tööjõu suuruses jne). *tootmise kulustruktuur.

Keeruastmeid kasutades on võimalik loobuda vahemademest ja sellega vähendada trepi alust pinda. Keerdtrepp võtab vähe ruumi ja säästab põrandapinda, kuid sellel on raskem liikuda ja
Keerulisemad modulatsioonimeetodid on faasimanipulatsioon (PSK) ja kvadratuur-amplituudmodulatsioon (QAM). Optilistes sidesüsteemides moduleeritakse elektromagnetiliselt laserkiire intensiivsust
Keerukus on lineaarne O(N). • Kui otsitav element on 1. lahtris, on ta käes esimese sammuga, kui elementi pole, tuleb kogu massiiv läbi vaadata, et selles veenduda.

Keerukas on tänapäeva maailmas ise vastutada kõige eest, seega sotsiaaldemokraatide põhimõte, et riik vastutab kõige eest, on väga sobiv mugavatele inimestele.
Keerukam tehnoloogia on madala kiirgusvõimega aknad, sest need peavad olema lisaks madalale kiirgusvõimele suure spektriala ulatuses ka läbipaistvad nähtavale valgusele.
Keerukaid helilis - visuaalseid hallutsinatsioone, psü hiaatriliste patsientide h hallutsinatsioonide käigus on ajupiltidelt näha oimusagara ulatuslik aktivatsioon.

Keerukamad on olukorrad, kus mõlemad muutuvad kas samasuunaliselt või vastassuunaliselt. Niisugustes olukordades tuleb jälgida peale muutuse suuna ka muutuste
Keerulise ehitusega – ta koosneb aatomitest 1 Molekulide mõõtmed on väga väikesed, umbes cm. 100000000 Molekulid on pidevas korrapäratus (kaootilises) liikumises.
Keerukam on süsteem, mida rohkem see erineb korrapäratust (kaootilisest), seda väiksem on tema entroopia ning seda vältimatum tema iseeneslik lagunemine.

Keerukas on korraga lõpetada või ümber kujundada ettevõtte tegevust, mille tehnoloogilised seadmed võimaldavad toota vaid keskkonnavaenulikke pakendeid.
Keerukam on lahtimurdmine. DES'i puhul ei ole teada ühtegi tagaust, kasutatakse nihutamisi ja loogikatehteid, on võimalik realiseerida ka riistvaraliselt.
Keerukuselt järgmised on nn RFID smartcardid, mis sisaldavad lisaks kaardi UID-le ja mälule ka suhteliselt keerukamaid funktsioone täita suutvat mikroprotsessorit.

Keerub – valvab paradiisi väravas, see on liik kôrgemaid ingleid, härja vôi lövi kehaga tiivuline olend;heebrea keeles on kerubiim eestkostja
Keerutatakse – ta, -da, -t, -d. lihtmin. keerutasime keerutati täismin. oleme keerutanud on keerutanud ennemin. olime keerutanud oli keerutanud
Keeruline hüpotees - seadusandja on tegelikkusest valinud 2 või enam asjaolu, fikseerinud, õigusliku tagajärje saamiseks peavad nad esinema koos.

Keerukates süsteemides on nii kokkulangevusi (kord ja stabiilsus) kui ka lahknevusi Käsitletavat teemat võib illustreerida ka liikumise metafooriga.
Keerukusfunktsiooni kasvukiirus – kui kiiresti kasvab antud algoritmi järgi koostatud programmi ressursivajadus töödeldavate andmete mahu suurenemisel.
Keerukamad andmed on neist tuletatavad(interpoleerimine, ekstrapoleerimine) – tulemus sõltub kasutatavast meetodist ja parameetritest

Keerulistes oludes – pean silmas “Mesmeri ringi” ja “Paigallendu”. “Paigallend” ongi ühe inimese, ühe eestlase romaan.
Keerulised objektid on sellised objektid milledel reguleeritav parameeter hakkab muutuma viitega peale reguleeritava toime muutumist.
Keerulisemad ehk raskesti siiditavad rasvased ja valgurikkas toiduained, mis annaksid kestvama täiskõhutunde päeva keskele.

Keerukam käitumine on komplitseeritud tingitusprotsesside ahel, kus inimese reaktsioonid on üha keerukama tingimuse tulemus.
Keerukuse määr – näitab, kui palju on organisatsiooni jaoks olulisi mõjutajaid ja kas need on sarnased või erinevad.
Keerukuse tõttu on otstarbekas jaotada juhtimisfunktsioonid eri tasandite vahel ning kasutada hierarhilist juhtimist.

Keerulistes situatsioonides on vaja kiiresti reageerida ja positiivse lõpplahenduse seisukohalt on oluline reageerida õieti.
Keeruline dispositsioon – leiame kaks või enamat võimaliku, vajaliku, keelatud käitumise viisi,mis pm saabuvad koos.
Keerukamatel mudelitel on võimalus mõõteandmeid salvestada (kuni 800 mõõtmist) ning ka otse arvutisse saata.

Keerukateks loeteludeks nimetatakse kasutajaliidese elemente, mis andmete kuvamiseks tekitavad hulga alamelemente.
C
Keerulisema ehitusega on bakteriofaagid. Vastavalt päriliku info kandjale saame eristada RNA ja DNA viiruseid.
Keerukuse juures on usutamatu, nagu võiks teadust selgitada paari lihtsa metodoloogilise reegli najal.

Keerulisem võimalus on teha nt fooliumist kauss, panna sinna veidi vett ja ürte ning asetada see sütele.
Keerukas otsus – seisukohavõtt harva ettetulevas ja paljude ebaselgete asjaoludega küsimustes.
Keerukusfunktsiooni leidmiseks on võimalik kokku arvutada kõik sammud, mida arvuti teeb ülesande lahendamiseks.

Keerulised solidid on kujundatud solid primitiivide puuna, mis on ühendatud Boole operaatorite abil.
Keerukamad on olukorrad, kus mõlemad muutuvad kas sama-suunaliselt või vastassuunaliselt.
Keerukatel – kuni 40% keerukaid osi Kui on üle 40%, siis müüritööde normid ei kehti.

Keerukuju on laste mäng, kus üks keerutab suure hooga teist ning siis laseb käe lahti.
Keerubid - kõrgeimasse hierarhiasse kuuluvad inglid, kes esindavad jumalikku tarkust.
Keeruline sisendpool – väga suur arv materjale, nt lennukitööstus, ei vaja ladu, pakendamist.

Keerulisemate käivitus - ja juhtimisahelate korral (näiteks sildkraana) kasutatakse kontrollereid.
Keerukamad raha - asjad • NB! autojuhtimise oskus võib olla säilinud ravimite võtmine
Keerukas on inimese füüsilise seisundiga määratu mõistmine ja tõlgendamine.

Keerupaarkaabel cat - 5 koosneb 4 erivärvilisest juhtmepaarist : sdandartsed värvid on :
Keerukamatel mudelitel on võimalus mõõteandmeid salvestada ning ka otse arvutisse saata.
Keerulise elu - ja armuloo taustal areneb vaatajale lahti ka Venemaa tollane lugu.

Keeruka kujuga - kasutatakse mitmeid erinevate barjääritüüpide kombinatsioone.
Keerukuse kasv – WiFi seadmete (nagu ka muu tehnoloogia) keerukus üha suureneb.
Keerulisemad tööoperatsioonid on arenenud riikides, sest seal on kallim tööjõud ja oskuslikud

Keerulist tehnikat on otstarbekas kasutada ainult juhul, kui kõik võtted on selged.
Keerulisemad topoloogiad on võimalik kokku panna nendest kolmest lihtsamast topoloogiast.
Keerukam on kirjeldada tugevat sidet ja kõige lihtsam kirjeldada gaasi.

Keerukamad marsruutimis - algoritmid võivad kasutada mitme eri mõõdu kombinatsiooni.
Keerukas on vahe tegemine sõltumatute ja sõltuvate muutujate vahel
Keerukas probleem on see, et laps/nooruk ei oska leida enda kohta maailmas.

Keeruline probleem – osanike ja aktsionäride probleem. Mis neidts saab.
Keerulisem variant — Leida suurim ristkülikukujuline plats (15 punkti).
Keerukus – O (log n), seega tegemist on päris hea meetodiga.

Keeruline struktuur - Cu2+ satub nagu nelja hapnikuaatomi vahelisse puuri.
Keeru - kaid probleeme osadeks ja kasutada spetsialiste.

Keerukaks on muutunud inimestevaheline suhete kogu kompleks.
Keerukus on eriti tähtis mikrokeskkonna iseloomustamisel.
Keerukad lahendused on leidmas rahvusvahelist tunnustust ja turgu.

Keerulisemas reoses on selliseid ebakõlasid ja takistusi mitmeid.
Keerukust on eelnevalt vastavas alajaotuses puudutatud.
Keerulise ehitusega on pirnvööri omavate laevade vöörpiigid.

Keerukateks 4 – 8-häälseteks omanäolisteks teosteks.
Keerukas ajalugu on Kaarma kiriku vanal hilisgooti altaril.

Keerukad ehitised - kromlehhid. Eriti tuntud on Stonehenge.
Keerulised on õiguse ja psühholoogia vahekorrad.
Keerulisi põiminguid – lihtne faabula, keeruline süžee.

Keerukaks probleemiks on suure arvu tegurite arvessevõtt.
Keerukam osake - kristallid, molekulid või ioonid.

Keeru - paatvõrku on mõnevõrra lihtsam
Keerulises sise - ja välispoliitilises kontekstis.

Keeruline süsteem – sarkoplasmaatiline retiikulum.
Keerulised vastutus - , kontrolli- ja alluvussuhted.

Keerukam — eksisteerivad klassivahed.
Keeruline teha – palju ruute, suur pindala.

Keeruliselt - kasutada spetsiaalseid

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto