Sõnu seletav sõnaraamat

Karjäärinõustamise käigus on võimalus: • saada teavet tööturul toimuvast, õppimisvõimalustest, elukutsetele esitatavatest nõuetest ja tööotsimisallikatest; • täpsustada oma töö ja õppesoove; • hinnata enda olemasolevaid ja edasiarendamist vajavaid teadmisi ja oskusi; • saada nõuandeid kutse-, õppe- ja töövaliku otsuste tegemiseks; • saada juhtnööre edasiste tegevuste kavandamiseks ja töö otsimiseks; • hinnata oma kutsesobivust testimise teel.
Karjääri komponendid – tegevused või seisundid, mis suure tõenäosusega aitavad kaasa töötaja karjäärialaste eesmärkide realiseerimisele: • Töösooritus, • Enese esitlemine, • Teisejärgulistest töökohtadest loobumine, • Lojaalsus organisatsioonile, • Toetajate leidmine, • Võtmealluvad, • Hea haridus ja enesearendamine, • Õigel ajal õiges kohas olemine, • Ületunnitöö.
Karjääri müüdid – sagedased väärarusaamad karjääri tegemisest ja juhtimisest, mis vaid paistavad esmapilgul olevat karjääri komponentideks: 1) Töö ja kodu eraldamine, 2) Nõrkuste ja puuduste kõrvaldamine, 3) Heast spetsialistist hea juhi tegemine, 4) Juhtivate kohtade piiramatus, 5) Karjääritegija osa teisejärgulisus,

Karjääri pärast on hiljem Varem sünnitatakse Religioon Uklikes peredes sündimus suurem Usklikee rohkem Pereplaneerimise võimalused Kättesaadavam (abort, kaitsevahendid) Kasutavad haritumad inimsesd Traditsioonid ühiskonnas Hindavad lastele kultatud aega ja raha Lapsi peetakse pere toetajaks
Karjääri printsiibid – soovitused karjääritegijatele: 1.Töö mittevastavusel ootustele – leia sobivam! 2. Töökaotuse korral – ära paanitse! 3. Selged karjäärieesmärgid! 4. Organisatsiooni huvide selgitamine võimaldab vähendada vastuolusid, eelarvamusi ja subjektiivsust!
Karjääriõpetus – õppeaine, mis kujundab õpilase karjääriotsuste tegemiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud karjääri juhtimine – erinevad tegevused organisatsioonis, mis on seotud töötajate hindamise, arendamise, edutamise ja organisatsioonist väljajuhtimisega

Karjäärist on Endel Tulving vajanud avastuste tegemiseks peale suurepärase aju vaid paberit ja pliiatsit. Isegi nüüd, närviteaduste ajastul, ei pea uurija tingimata omama juurdepääsu kalli tomograafi või mõne muu aju tööd jälgida lubava seadme juurde.
Karjääri juhtimine on indiviidide ettevalmistamine karjääriks ja selle plaanipärane korraldamine. Eesmärk – inimese eluliste ja professionaalsete + org. vajadustest tulenevate eesmärkide täitmine (tõhus tegevus, personali tõhusaim kasutamine). Iseloomustavad
Karjääriplaneerimine on elukestev muutuste, õppimise ja otsustamise protsess, elu paljude sündmuste ja rollide juhtimine, mis kujundavad inimese karjääri ja toetavad tema eesmärkide saavutamist. Kutsevalik on selle protsessi üheks oluliseks osaks.

Karjäärinõustaja - nii võib sasipuntrast õige niidiotsa leidmine minna oluliselt kergemini. Abi saavad põhikooli Lõpetajad, gümnasistid, tudengid kui ka need, kes hulga aastate järel õppuriseisusse tagasi pöörduda soovivad.
Karjääri platoo – punkt, kust edasine edutamine on vähetõenäoline. Karjääri etapid elutsüklist tulenevalt: • Karjääri rajamine, • Karjääri arendamine, • Karjääri säilitamine, • Tagasitõmbumine.
Karjäärinõustaja - toetab inimest karjääri planeerimisel, aidates tal suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ja kavandada tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks.

Karjäärisüsteem – alustatakse püramiidi jalamilt,inimese tegevus ametnikuna määrab edutamise Positsioonisüteem – ametikohti täidetakse avaliku konkurssiga,kandideerida võib iaüks,otsutavad isikuomadused
Karjäär – elukestev tööalane ja haridusalane areng kõigi elurollide omavahelises kooskõlas karjääri planeerimine – elukestev teadlik õppimine ja valikute tegemine oma karjääri kujundamisel
Karjääri planeerimiseks nimetatakse protsessi, mille käigus sa hindad oma kohta tööalases elus, otsustad, kus sa tahaksid olla, ja teed vajalikud muutused, et sinna jõud (Karjääri planeerimine, 2010, lk 12).

Karjäärist sõltuvalt on mees kohandanud oma aega, pole väikseid lapsi, 2) külastusabielu, kaks majapidamist;  homoseksuaalsed suhted – alternatiiv, homofoobia, otsitakse samuti intiimsust ja stabiilsust.
Karjääri planeerimine on järjepidevust kindlustava plaani koostamine töötajate organisatsioonisisese liikumise teadlikuks kujundamiseks praegusest olukorrast soovitavasse ja tulevikutöödeks valmistumiseks.
Karjäärinõusta - misel tuleb kasutada Karjäärinõustamisel tuleb kasutada ka tseremoniaalseid toiminguid, et tähistada saavutatut ja panna tegevusplaani koostamise kaudu paika eelseisvad muutused.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Karjääri platoo – punkt, kust edasine edutamine on vähetõenäoline Karjääri etapid elutsüklist tulenevalt: rajamine, arendamine, säilitamine, tagasitõmbumine Töötaja rollid tulenevalt karjääri astmest: Õpipoiss, Kolleeg, Nõunik, Juht Karjäärialane potentsiaal ja karjääri platoo! Töötajate 4 gruppi: • Tõhus töötaja (platoo) • Staar • Väheviljakas (platoo) • Algaja
Karjäärijuhused – sotsiaalsed faktorid, mis määravad inimese tuleviku sellega, et avavad ja sulevad võimalusi. Lisaks on vajalik kindel agentide ring, et määratleda kedagi vaimuhaigena.
Karjäärinõustajad on kahjuks ebapopulaarsed meie ühiskonnas, seepärast küsivad abituriendid eriala valides nõu oma vanematelt ja hiljem on suurem oht, et valitud eriala jäetakse pooleli.

Karjääri valik on väga tähtis, kuna kui sa lähed sellist ala õppima mis sulle ei meeldi, siis ei pruugi sa olla edukas ja kui valid vala ala siis peab vahepeal uuesti minema õppima.
Karjääriinfo on info iseendast, õppimis- ja töötamisvõimalustest, ametitest ja tööturunõudlusest. Seda kasutatakse karjääriplaneerimiseks ja karjääriteenuste osutamiseks.
Karjääriankrud on mingil määral sarnased tööalaste väärtushinnangute laiema käsitu- eelistatud karjääriankrud on kooskõlas kliendi praeguse elu ja karjäärivaLikutega.

Karjääril on kaevandamiseks vajalik ka täielik maaeraldus, allmaakaevandamisel on maaeraldusi vaja ainult kaevandamisega seotud infrastruktuuriobjektide paigutamiseks.
Karjääriteenused - – nii riikliku süsteemi kui erasektori poolt pakutavad teenused (karjäärinõustamine, koolitusprogrammid, karjääriinfo vahendamine, tööturuteenused
Karjäär on ametikohtade jada, millel inimene oma eluajal töötab, samas aga subjektiivsete väärtuste, hoiakute ja motivatsiooni muutumine inimese elu jooksul.

Karjääri etapid on töötajate professionaalse tegevuse tüüpilised põhiolukorrad, mis olenevad eelkõige töötaja vanusest, staaźist ja tööalasest potentsiaalist.
Karjäär on inimese elukestev areng, mis koosneb töö kaudu saadus teadmistest, oskustest, kogemustest ja rollidest, mis arendavad inimest antud valdkonnas.
Karjäärinõustamine on haridusele, tööoskustele ja isiku-omadustele vastava haridustee, töö, tööalase valiku või töölesaamiseks vajaliku koolituse soovitamine.

Karjäärinõustamine - töötule ja tööotsijale tema isikuomadustele, haridusele ja oskustele vastava haridustee, tööalase valiku, koolituse või töö soovitamine.
Karjääriankrud – olulised töökoha valikut ja töökoha sobivust mõjutavad tegurid: funktsionaalsus, juhilikkus, stabiilsus, loomingulisus, autonoomia.
Karjäärist on odavam, aga rikub maapinda ja ei saa väga sügavalt, maa alt me ei hävita maapinda ja saab ka sügavamalt, aga vaja rohkem tööjõudu.

Karjääriankrud on olulised töökoha valikut ja töösobivust mõjutavad tegurid, mille kindlaksmääramine aitab paremini töötajate karjääri juhtida.
Karjäärinõustamises on fookusgrupp kvalitatiivne meetod, teatavat sorti intervjuu, mille eesmärk on “luua või välja tuua” kindlat liiki informatsiooni.
Karjääri juhtimine - erinevad tegevused organisatsioonis, mis on seotud töötajate hindamise, arendamise, edutamise ja organisatsioonist väljajuhtimisega.

Karjääriteenused – nii riigi kui erasektori poolt pakutavad teenused (karjäärinõustamine, koolitused, tööturuteenused, karjääriinfo vahendamine)
Karjääri planeerimine on protsess, mille käigus fikseeritakse töökohad ning nendevahelised seosed ja peamised tööalase liikumise teed organisatsioonis.
Karjääriinfotubadesse on võimalik pöörduda karjääriinfo vastu huvi tundval inimesel olenemata sellest, kas ta on töötu või tal on kehtiv töösuhe.

Karjäär on elukutsete, ametite ja teiste elurollide jada, mis on omavahelises seoses ja kirjeldavad inimese terviklikku eluarengut üldse.
Karjäärisüsteemiks nimetatakse bürokraatia mudelit, kus avalikus sektoris asutakse tööle madalaimal astmel ning aastatega liigutakse kõrgemale.
Karjäär on individuaalselt tajutud suhtumiste ja käitumiste järgnevus, mis tuleneb inimese tööalastest kogemustest ja tegevustest.

Karjääri eesmärgina on juhile väga tähtis kõrgema seisundi ja sissetuleku saavutamine, tema psühholoogiline valmisolek minna seda teed pidi.
Karjäär on naiste üheks oluliseks eesmärgiks ja ka ühiskond ootab neilt seda, lastesaamisele pööratakse tähelepanu hiljem.
Karjäärinõustamine on tegevus, mis abistab erinevas vanuses inimesi karjääri arenguga seotud teadlike otsuste tegemisel ja elluviimisel.

Karjäär - liikumine võimekuse suurenemise tulemusena Palk on konkurentsivõimeline Soodustused- väikesed kuid on tulemuspalk
Karjääri juhtimine - on org. ja indiviidi ettevalmistamine karjääriks ja selle plaanipärane korraldamine. Oluline org. ja indiviidile.
Karjääriankrud on olulised töökoha valikut ja töösobivustmõjutavad tegurid, mis aitavad paremini töötajate karjääri juhtida.

Karjäärijuhus – sotsiaalne faktor, mis määrab inimese tuleviku sellega, et avab ja suleb tema ees teatud võimalusi ühiskonnas.
Karjääri valik tähendab töötajapoolset töökoha ja karjäärialase liini valikut, olenevalt tema võimalustest ja eesmärkidest.
Karjääri planeerimine on protsess, mille käigus fikseeritakse ametikohad ning nende seosed ja tööalase liikumise teed organisatsioonis.

Karjääri puhul on see, et ettevõtetes ei ole enam palju erinevaid juhtimistasandeid ning Eesti mastaabis on ettevõtted väiksed.
Karjäär – individuaalselt tajutud suhtumiste ja tegevuste järgnevus, mis tuleneb inimese tööalasest kompetentsusest.
Karjääriõpetus - õppeaine, mis kujundab õpilase teadlike karjääriotsuste tegemiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud.

Karjääri juhtimine on indiviidide ettevalmistamine karjääriks. Karjääriplaan hõlmab kõiki töökohti organisatsioonis.
Karjääri juhtimine on töötajate arengu teadlik planeerimine ning selleks vajalike tegevuste süstemaatiline korraldamine.
Karjäär on maapinnas olev süvend ning seetõttu on nii pinnasevee kui ka sademete sissevool sinna paratamatu.

Karjäär - Karjääriks nimetatakse kohta Maakera pindmises kihis, kus kaevandatakse kive, liiva ja mineraale
Karjäär on kestnud kuus dekaadi ning ta on olnud 79 Grammy auhinna nominent, millest ta 27 on ka võitnud.
Karjääriga tegelemine on pidev ja pikaajaline protsess ning seda ei ole võimalik ette planeerida lühikese aja vältel.

Karjääritüübile on iseloomulik, et juhiks saades, on hiljem väga raske tagasi pöörduda lihtsamale töökohale.
Karjääri planeerimiseks on vajalik, et inimene oskab märgata muutusi tööturul ja tunneb neid mõjutavaid tegureid.
Karjääriplatooks nimetatakse olukorda, kus inimese edasine tööalane areng on väga aeglane või olematu.

Karjääri teenindamiseks on vajalik tee, milleks on algperioodil majanduslikum kasutada olemasolevaid teid.
Karjäär – odav, lihtne, maapind rikutakse ära, muldtaimestik hävib, tekivad varingud.
Karjääri juhtimine on indiviidide ettevalmistamine karjääriks ja selle plaanipärane korraldamine.

Karjäärinõustamiskeskused 149 – 152 keskkonnafaktorid 11, 27 klassikursusest ülehüppamine 90 Aineloend 173
Karjääri id – kuidas ma ennast ise määratlen, kus ma paiknen ja kuhu ma vüin siseneda.
Karjäärimaailm on tänapäeval kiiresti muutuv ning kirjandust selle teema kohta üsna palju.

Karjäär - Rajatis, kus maavarade kättesaamiseks rakendatakse maapealset kaevandamist
Karjäär - inimese elukestev haridus- ja töötee areng kõigi elurollide omavahelises
Karjääri tipp – Weimari hertsogiriigi minister 5. Miks vôib romaani “Wilhem Meisteri.

Karjääriinimene on pühendunud oma ametile, valmis pidevalt õppima ja ametialaselt arenema.
Karjääriredeli tippu - see on tihtipeale eesmärk, mille nimel oleme valmis palju ohvreid tooma.
Karjäärinõustamine on inimese toetamine teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel.

Karjäär on ikkagi kõigil olemas, olgu siis tehtud õigeid või valesid valikuid.
Karjääri planeerimine - elukestev õppimine ja valikute tegemine oma karjääri kujundamisel.
Karjäär on saamas identiteediks ja inimsuhted jäävad aina rohkem unarusse.

Karjääril on erinevad liigid ning inimesi saab grupeerida vastavalt tüübile.
Karjäärinöustamisel on mõned eelised: see on ühiskonnas vastuvõetavam kui saavutada.
Karjäär on ju ometigi asi, millega peab elama terve ma ülejäänud elu.

Karjääri teooriad - M.Driver eristab 4 karjäärimudelit: • Lineaarne karjäär
Karjäärinõustajana on mul võimalik kohtuda paljude väga erinevate inimestega.
Karjääri puhul on määravaks inimese vanus, haridus ja kogemused firmas.

Karjääri suurus on 1,4 ha. Maavara kaevandamist alustati juba muinasajal.
Karjääri uurimine on noore inimese tööalane uurimine ja eneseavastamine.
Karjääriinfospetsialistiga on võimalik kontakteeruda meiliaadressil gerttu@rink.ee

Karjääriredelil - inimesi, kes toetavad ja innustavad tegema otsuseid.
Karjääri suhtes – mida eelistatakse rohkem (Eurobaromeeter 2012).
Karjääri planeerimine on oluline töötajale kui ka organisatsioonile.

Karjäär – ehk avakaevandus, maapealne kaevandus
Karjäär – kas redel või tee? Tallinn: Koolibri

Karjääriredelil — ei olnud teinud erilisi edusamme.

Karjääri printsiibid – soovitused karjääritegijatele.
Karjääriareng on määratud karjääriküpsusest.

Karjäär - teenistuskäik; kaevanduskoht

Karjäär on meie elus väga oluline.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto