Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Karistusseadusel on tagasiulatuv jõud siis, kui seadus: 1) välistab teo karistatavuse, st tunnistab seni karistatava teo mittekaristatavaks; 2) karistusseadusel on tagasiulatuv jõud juhul, kui ta kergendab karistust, s.o näeb ette sanktsiooni madalama ülem- ja alamäära või madaldab alammäära või madaldab ülemmäära, või välistab mõne lisakaristuse kohaldamise, või kehtestab kergemaid alternatiivseid põhi- või lisakaristusi, või leevendab mõnel muul viisil isiku olukorda.
Karistus – süütegude ligiitus, hädakaitse, hädaseisund, objektiivne- ja subjektiivne süüteokooseis (Õigusõpetus, ptk. 14)[Jaan Sootak (et al), Karistusõigus (Tallinn: Juura, 2012)]  Süütegu- kuriteod ja väärteod(FI füüsaline või rahaline kahjum- rahaline karistus või vangistus)ja väärteod(on kirjeldatud karistusseadustikus-rahatrahv või arrest)  Hädakaitse- seotud õigusvastaseründe tõrjumisega.
Karistusandmed on kustutatud karistusregistrist (4) Peale nende võib loa andja keelduda soetamisloa ja relvaloa andmisest: 1) isikule, kes kaotas relvaloa, kuna tegi midagi ebaseaduslikku relvaga 2) isikule, kellele soetamisloa andmisest on varem keeldutud, kusjuures sellest on möödunud vähem kui kaks aastat ja keeldumine oli tingitud et ta oli tagaotsitav või kahtlustatav.

Karistusjärgne kinnipidamine on KarS § 87 2 lg 1 järgi mittekaristuslik mõjutusvahend, mille peamine eesmärk on takistada uute kuritegude toimepanemist teise isiku füüsilist, psüühilist või seksuaalset puutumatust raskelt ohustanud või kahjustanud kuriteos süüdi mõistetu poolt, kell puhul on alust arvata, et ta võib vabaduses viibides panna toime uusi samalaadseid kuritegusid.
Karistuse aluseks on isiku süü teo toimepanemisel, mille karistusseadus on kirjeldanud süüteona (kuriteona või väärteona). Karistuse mõistmisel kuriteo eest või määramisel väärteo eest võetakse arvesse: o teo iseloomu ja laadi; o tahtluse või ettevaatamatuse liiki teo toimepanemisel; o vastutust kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid;
Karistussalgad - lasti eeluurimuseta ja kohtuta maha ~ 300 inimest, sõjakohtud mõistsid surma ~ 500 isikut, sadu inimesi saadeti sunnitööle, vanglasse, ümberasumisele, paljusid karistati avaliku ihunuhtlusega. Poliitilised olud pärast revolutsiooni:  Keelatud olid streigid, opositsioonilised meeleavaldused, poliitilised koosolekud.

Karistusalal on kaks peamist funktsiooni: see on ainus mänguväljaku osa, kus väravaht tohib mängida käega; kui mängija rikub oma karistusalal reegleid, määratakse vastasvõistkonnale penalti, mille löömise koht asub kummagi väravaposti suhtes võrdelt 11 meetri kaugusel otsajoonest.
Karistused 13 - 14 saj. – elu ja ihukaristus – surmanuhtlus, kepihoobid (eriti mõisakohtutes); varanduse karistused (üsnagi aktuaalsed); veritasu ketgelt tagasi, 14 saj.-st sai end välja osta ( inimelu hind 10 hõbemarka – pääs surmanuhtlusest). Vangistusi ei tarvitatus – kulukas.
Karistuskompa - niis olemine oli aga nii hull, et seda peetud selleks kõige viimaseks kohaks, kuhu taheti sattuda. (Autori märkus: Kuuldu järgi tegi Tarum selle ,,kooli" läbi, tuli elusalt välja ka Indo- Hiinast ja olevat elunenud kuski PÕhja-Ontarios. Need andmed ei ole aga Lillemaalt.

Karistus – süütegude ligiitus, hädakaitse, hädaseisund, objektiivne- ja subjektiivne süüteokooseis (Õigusõpetus, ptk. 14)[Jaan Sootak (et al), Karistusõigus (Tallinn: Juura, 2012)]  Süütegu- kuriteod ja väärteod  Hädakaitse- seotud õigusvastaseründe tõrjumisega.
Karistusliiki või on üks karistusliik, kuid karistuse määrad on antud ülem- või alammääradena (vt ülal: vabadusekaotusega viiest kuni kaheteistkümne aastani); 3) absoluutselt määratletud - st täpselt üks liik või määr (nt rahatrahv 20 päevapalka; vabadusekaotus üks aasta). 25
Karistus - try Kui kaitsja teeb vea, mis jätab ründaja ilma kindlast võimalusest teenida try, või kui ta sunnib ründajat jätkama palju kehvemast asendist kui see, milles too oli enne veategemist, määrab kohtnik nende kasuks karistus-try, mis on väärt 5

Karistus on piisav, kui sõnadega asja lahendatud ei saa, kuid midagi enamat küll teha ei tohiks, sest see jätaks lapse hinge juba suuremad haavad ja võib juhtuda, et võsukesed võivad hakata kodu peeglitena ka teistele füüsiliselt liiga tegema.
Karistus on süüteo toimepanemisele vältimatult järgnev tagajärg, mis aitab tekitatud ebaõiglust heastada ja samaaegselt toimib preventiivse vahendina, mis peab ära hoidma süüteo toimepanemist või vähemalt selle toimepanemist piirama.
Karistus eestis on keskeltläbi üheksa aastat, kuid mõningates teistes maades võib karistus olla eluaegne vangla või isegi surma nuhtuls ning nende karistuste teadmine paneb tihti peale inimesi põgenema korda pandud kuritegude kohustuste eest.

Karistuse asemel on distsipliin ja enesekontroll, seaduse asemel administratiivsed reeglid * võim, mis varem oli selgesti nähtav ja ära tuntav, väline jõud, on distsiplineerimise protsessi kaudu saanud inimese seesmiseks omaduseks.
Karistus tähendab konkreetse süüteo hukkamõistmist; • karistus peab süüdimõistetule tekitama teatud ebameeldivusi ( tema vabadust piirama, teatud tegude toimepanemist keelama, tema vara vähendama).
Karistusseaduse kohaselt on liigkasuvõtmine see, kui laenuandmisel võetakse või saavutatakse intress või muu majanduslik eelis, mis on ebaproportsionaalne võrreldes krediidiandja poolt osutatava teenuse kuludega.

Karistusseadusel on 3 kehtivusmõõdet: 1.ajaline 2.ruumiline 3.isikuline Kehtivuspiiride küsimus on materjaalõiguslik ja sellest tuleb lahus hoida menetlusõiguse probleem seaduse reaalsest kohaldamisest.
Karistuslik meede on sisuliselt samaväärne kõige rangema tähtajatu vabadusekaotusliku karistusega, sest selle abil võetakse inimeselt ära vabadus ja teda hoitakse samasugustes tingimustes kui vange.
Karistussalgad - tsaari poolt valitud salgad, kes pidid karistama mässajaid ja kuna keegi neile otseselt järelvalvet ei teostanud siis oli nende mässajate karistamise viis päris kiire ja julm.

Karistuseks on tihtipeale kividega surnuks loopimine või poomine ning vangi võib sattuda juba lihtsalt ühe valele inimesele suunatud pilgu või käise alt välkuva käevarre pärast.
Karistuseks on lobotoomia, mis muudab ta elusaks „juurviljaks“. „Pealik“, kellega Randal lubas koos põgeneda, ei suuda oma sõpra sellises olekus näha ja lämmatab ta padjaga.
Karistus on kategooriline imperatiiv, mis keelab kuriteo eest karistust mitte kohaldada ning karistuse kohaldamisel mistahes otstarbekuse või kasulikkuse kriteeriumidest lähtuda.

Karistuse täideviimine – korrektsioonipsühholoogia uurib süüdimõistetute mõjutamise ja ümberkasvatamise protsessi ja selle vahendeid ning süüdimõistetute kohanemist normaalses
Karistuseks kee - lab ema poisil söövad ema televiisori vaatamise või paneb ta kodu-aresti. See ärritab ja poiss poissi veelgi enam ja ta ei pea karistus-test üldse kinni.
Karistusel on kaks erinevat vormi: kui kohatule käitumisele järgneb negatiivne sündmus, siis see vähendab kohase käitumise täonäosust või positiivne sündmus kaob.

Karistus on see, et ta peab roomama, naise karistuseks oli sünnitusvalu ja mees valitseb tema üle. Mehe karistuseks oli see, et ta peab eluaeg tööd tegema.
Karistuslöögist ehk penaltist saadud värav (pealelöök tehakse kohast, kus viga tehti, kusjuures karistatav võistkond ei tohi pealelööki segada) annab 3 punkti.
Karistusseadistiku järgi on karistamise aluseks isiku süü, kuid karistuse määramisel kohtuvälise menetleja poolt arvestatakse kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid.

Karistussalgad – Balti kubermangus toimunud mässu lõpetamiseks saadetud sõjaväelased, kes hukkasid ilma eeluurimise ja kohtuta u 400 inimest.
Karistuse ring on mitmekesine: hoiatused, trahvid, arest, vabadusekaotus lühemaks või pikemaks ajaks või kõrgeim karistusmäär- surmanuhtlus.
Karistus on sunnivahend, mida kohus või väärtegu menetlev ametnik kohaldab isikule, kes on süüteo toimepanemises süüdi mõistetud.

Karistusjärgsel kinnipidamisel on küll karistusõiguslik tähtsus, kuid sama oluline eesmärk on ka põhiseadusliku korra tagamine ja rahvastiku turvalisus.
Karistusel on mitu eesmärki: süüdimõistetute parandamine, uute süütegude ärahoidmine ja süüdlase tehtud teo eest karistamine.
Karistuseks on elektrilöök , sest õppija on teises toas ühendatud aparaadiga mille kaudu õpetaja karistab vale vastuse eest.

Karistuse ees on olnud väga suur, siis võib juhtuda, et inimesel ei arenegi korralikult välja võime oma keha tunnetada.
Karistusseadustik – Elektrooniline Riigi Teataja Eesti Vabariigi põhiseadus – Elektrooniline Riigi Teataja Raul Narits.
Karistus on suunatud sellele, et süüdimõistetud ega teised isikud edaspidi ei paneks toime niisuguseid tegusid.

Karistuseks on igavene elu, mille käigus tuleb õppida “elu raadioragina tagant” igavikulisi meloodiad kuulama.
Karistusjärgne kinni - pidamine baseerub tulevaste kuritegude prognoosil, mistõttu pole tegemist kriminaalkaristusega.
Karistuslöök – kui mängija on löönud, tõuganud, üritanud jalga taha panna või vastasele peale hüpanud.

Karistusseaduse kohaselt on ettenähtud emale, kes tapab oma sündiva või vastsündinud lapse, kuni viieaastane karistus.
Karistusel on alati sümboolne tähendus, selle mõjususe saavutamiseks on tähtis säilitada neutraalsus.
Karistusseadus on materiaalõiguslik seadus, mis sisuliselt näeb ette karistatava teo ja vastava karistuse.

Karistus on määratud päevast, mil T andis allkirja dokumendile, millega TA vormistas karistuse.
Karistuseks väljaheitmine – eneseotsin ja halva teo vaevaline heastamine – ümbersünd – harmooniline maailm.
Karistusmenetluse toimingud on vaid seaduse järgi kriminaal- või väärteoasja lahendamiseks vajalikud toimingud.

Karistus - seisis neetuna allmaailmas, pea kohal puuviljad, mis ta haarde korral kaugenesid.
Karistuse aluseks on isiku süü teo toimepanemisel, mille karistusseadus on kirjeldanud sööteona.
Karistus on sunnivahend, mida kohaldatakse kuriteo toimepanemises süüdimõistetu suhtes.

Karistusseadustik – kuriteo avastamist ja selle eest vastutuse kohaldamist reguleeriv koodeks
Karistuse liigid on sätestatud KarS §-des 44-54. Need on skemaatiliselt esitatud tabelis 1.
Karistuspunkte või - sekundeid saab nii mahaajamise, tõrkumise kui ajalimiidi ületamise eest.

Karistusega on ta ka suhteliselt leplik, kui ta teab, et ta on selle ära teeninud.
Karistus - veeretas rasket kaljupanka, mis tipus kogu aeg alla tagasi veeres.
Karistus on tasu süü eest, see peab õiglus ja on juba seetõttu õiglane.

Karistus – millises vahekorras? Positiivne 4:karistus 1 Ae maha metoodika
Karistussalk – sõjaväe salk, kes peatas mõisate põletamise ja karistas.
Karistus on hirmul rajanev vahend soovimatu käitumise mahasurumiseks.

Karistusmeetodid – vangilaagrid, mõrvamine SUHTES valesüüdistuste alusel.
Karistuseks on töösuhete lõpetamine, siis selle üle otsustab reeder.
Karistusliku iseloomuga on trahv. Mittekaristusliku iseloomuga on noomitus, hoiatus.

Karistus - ja vabalöök Enne löögi sooritamist peab pall seisma.
Karistusseadusel on kolm kehtivusmõõdet: ajaline, ruumiline ja isikuline.
Karistus - > negatiivne-> ei korda Käitumise tõenäosus väheneb

Karistus – süütegude ligiitus, hädakaitse, hädaseisund,
Karistusnormid on üksikasjalikud, nimetati seda trahvikataloogiks.

Karistus on mõistetud eestis või mujal 3.Analoogia keeld.
Karistuse võimust – õpilased austavad õpetajat karistuse hirmus.

Karistuse kohaldamine tähendab õiguserikkuja tegevuse hukkamõistu.
Karistuse määramine – miinimum karistusraamid paneb paika seadus.
Karistusnormid - näevad ette karistuse õiguserikkumise eest

Karistus - , haldus- ja käitumises ise kokku leppida.
Karistus - või pärisorjad; riigi orjad; avalik ori

Karistus on proportsionaalne põhjustatud kahjule.
Karistuse võim – hirm 3. Positsiooni võim – turva.

Karistussalgad - peeti kinni inimesed, kes rüüstasid.
Karistus on iseenesest ühiskonnale alati kulu.
Karistus on kõige halvema prognoosiga tegevus.

Karistus - paar tundis, et laip on nende vahel.
Karistusel on tagasiulatav jõud ainult siis, kui
Karistusseadustik on karistusõiguse peamiseks allikaks.

Karistus - ja hukkamispaigad Linnad jagunesid:
Karistus on nagu kompensatsioon ühiskonnale.

Karistus – väheneb käitumise sagedus.
Karistuse õigustamine on ennetava funktsiooni kaudu.

Karistuse täideviimine – toetub täitevvõimule.
Karistuseks on kuni 100 trahviühikut.


Vote UP
-1
Vote DOWN
Karistuslöögi ehk penalti sooritamiseks.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun