Sõnu seletav sõnaraamat

Käibevara –  ettevõtte likviidsemad varad, mille kasutusiga jääb enamasti alla aasta  •  käsumajandus (ka: plaanimajandus) – algtõukeks ja põhiideeks on arvamus, et kõiki majanduslikke  suhteid võib ja oskab korraldada üks keskus või üks majandussubjekt tema subjektiivse arusaamise  kohaselt; majanduslik ratsionaalsus on allutatud mingile poliitilisele ideele 
Käskveksel - käskväärtpaber, millega veksli väljaandja kohustub tingimusteta ise maksma vekslisumma vekslis märgitud veksli alusel õigustatud isikule vekslis märgitud maksetähtpäeval.
Kassapõhine arvestusprintsiip - on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele.

Keskmist töötasu on vaja arvutada ja maksta näiteks koolituse ajal; olukorras, kus tööandjal ei ole töötajale tööd anda; olukorras, kus töötaja ei saa teha tööd oma isikust tuleneval, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel; puudega lapse lapsepuhkuse ajal; puhkuse ajal; töötaja tööle asumisest keeldumisel või omavoliliselt töölt lahkumisel; koondamishüviste maksmisel; tööandjapoolse olulise lepingurikkumise korral või töösuhte õigusvastasel ülesütlemisel.
Kopetentsemad on alluvad, mida rohkem infot neil on otsustamiseks, seda suurem saab olla alluvate arv; eesmärkide standardsus-kui eesmärgid on kõigile teada ja organisatsioon sõltub väliskeskkonnast vähe, võib juhil olla rohkem alluvaid; töö iseloom- mida komplitseeritum ja teadmisi nõudvam on protsess, seda väiksem saab olla juhtimiseolatus; ekspertide olemasolu- mida rohkem on eksperte, seda suurem saab olla juhtimisulatus, kuna juht ei pea pöörama tähelepanu kitsalt erialastele küsimustele.
Keinsism - makroökonoomika Rahvusliku majanduse kui terviku funktsioneerimine 6. Institutsioonilis-sotsioloogiline suund Institutsioonid ja institutsionaalsed muutused 7. Neoklassikalise sünteesi teooria – economics Rahvuslik rikkus, inimkäitumise vormid ja motiivid piiratud (P.Samuelson) ressursside tingimustes 8. Majandusteooria Majandussüsteemi funktsioneerimine ja ja eri tasanditel  Mikroekonoomika majanduskasvu seaduspärasused  Makroekonoomika  Mesoökonoomika  Megaökonoomika

Kulukohtade arvestus - majandusarvestuse liik, mis näitab - kus kulud tekivad ja kes nende eest vastutavad kululiikide arvestus - majandusarvestuse liik, mis näitab, missugused kulud (liikide lõikes) on ettevõttes tehtud kumulatiivne tulude jaotus – iga järgneva peredetsiili tulud liidetakse eelnevate summale
Kogukulu on minimaalne. 28) Rahvusliku koguprodukti mõõtmine – RKP (Gross national product GNP) mõõdab mingi ajavahemiku jooksul kindlates territoriaalsetes piirides toodetud hüviste turuväärtust, millele lisandub välismaalt teenitud netotulu kodumaiste tootmistegurite kasutamisest 29) Kulude tulude ringkäik (joonis) 30) Sisemajanduse koguprodukt – SKP (Gross domestic product GDP) mõõdab mingi ajavahemiku jooksul kindlates territoriaalsetes piirides toodetud hüviste turuväärtust.
Krediidiriski on võimalik vähendada, kuid seda ei saa täielikult vältida, järelikult peavad finantsjuhid uurima põhjalikult kõiki tehinguga kaasnevaid võimalikke rahavoogusid, kuid paraku on nende põhjusi väga palju ning seetõttu raske prognoosida, nt juhtkonna muutus, valuutakursid, turuprobleemid. • Krediidiriski hindamist raskendavad lisaks ebavõrdne informeeritus, mis seisneb selles, et laenuvõtja teab laenuandjast paremini tema tegevusega kaasnevaid riske ja ta püüab neid varjata.

Kasutatud tooted on overlok (Overlok 344) ja juba olemas olevad klaasfiibrist mõõdulint, erineva suurusega käsinõelad, suur valik erineva värvi ning tehniliste omadustega niite, läbipaistev rätsepajoonlaud, kanga nuga, mitmeid erinevaid kääre, rätsepakriidid, triimislaud, kaks erinevat triikrauda(millest üks on eriti õrnade materjalide triikimiseks). Lisaks tootmise jaoks vajalikele vahenditele ostetakse sülearvuti, mis võimaldaks mugavust raamatupidamises ja teistes administratiivtöödes.
Korrelatsioonikordaja väärtus on vahemikus: -1  r  1 = |1| – siis on tegemist funktsionaalse seosega > |0,7| - siis on tegemist tugeva seosega < |0,3| – siis seos praktiliselt puudub =0 – siis nähtuste vahel seost ei ole Paariskorrelatsioonikordaja ehk Pearsoni korrelatsioonikordaja (arvtunnused, lineaarne seos) Järjestustunnuste korral kasutatavad seosekordajad on: Spearmanni korrelatsioonikordaja, Fechneri korrelatsioonikordaja, Kordaja , Somersi d, Kendalli korrelatsioonikordaja ja Kendalli 
Kõikidel klientidel on järgmised vajadused ja ootused:  Vajadus olla teretulnud  Vajadus saada teenust/kaupa õigeaegselt  Vajadus tunda end mugavalt  Vajadus kindlustunde järele  Vajadus olla mõistetav ja arusaadav  Vajadus saada abi ja toetust  Vajadus tunda end tähtsana  Vajadus olla tunnustatud  Vajadus olla äratuntud ja meeldejäetud  Vajadus lugupidamise ja tähelepanu järele Ameerika psühholoogi A. Maslow järgi inimeste käitumine rajaneb vajaduste hierarhial.

Kaasajooksmisefekt – inimesed soovivad tarbida seda kaupa, mida teised tarbivad, ühiskonnas on „võtmegrupp”, kui nemad seda tarbivad, toimub kõvera nihe (tõmbavad täiendavalt inimesi kaasa). Joonis 5.7. kaasajooksmisefekt • D1 esialgne nõudluskõver , kui hind p1, kogus x1, kui hind p2, kogus x2, liikumine piki kõverat, kogus kasvab x1-lt x2-le, seega hinnaefekt x2 – x1. • Võtmegrupp hakkab hüvist veel rohkem tarbima, see on kaasajooksmisefekt x3 –x2. tekib uus nõudluskõver D2.
Kaubandusbilanss - kajastab kaupade ekspordi ja importi;tulude bilanss- näitab tootmistegurite kasutamisega ja kasutada andmisega soetud tulusid, mis jagunevad kahte rühma a)tööjõu netotulu b) otse-, portfelli- ja muudelt investeeringutelt saadavaid investeerimistulusid; ülekannete bilanss- jaotub valitsuse – ja eraülekanneteks: Valitsusülekanded kajastavad Eesti välisriikide poolt antavat välisabi ning valitsuse poolt tasutavaid rahvusvaheliste organisatsioonide liitumis- ja liikmemakse.
Koormised – trahvid, riigilõiv, sotsiaalkindlustus ehk sundkindlustus, töötuskindlustus, pensionikindlustus, koormis, muu. 2. Koormis – selle võib kehtestada riigikaitseliste sundkoormiste seadus, mis rakendub sõja seisukorra väljakuulutamisel ja need koormised on kõik mitterahalised.

Kahju tekitamine on VÕS § 1045 järgi õigusvastane eelkõige siis, kui see tekitati: 1) kannatanu surma põhjustamisega; 2) kannatanule kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamisega; 3) kannatanult vabaduse võtmisega; 4) kannatanu isikliku õiguse rikkumisega; 5) kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumisega; 6) isiku majandus- või kutsetegevusse sekkumisega; 7) seadusest tulenevat kohustust rikkuva käitumisega; 8) heade kommete vastase tahtliku käitumisega.
Küsitlusele – varem neile ei helistatud). 4) Potensiaalsete klientide kohtumistele kohale ilmumised – tõus 10% Tegevus: Lisasid ühe lause kõne lõppu: „Kui te tõesti peate kohtumisest ära ütlema, kas saate lubada, et annate sellest teada?“ 3. Etapp – Suurenda oma müügi conversionit (kui palju potensiaalsetest klientidest muutub lõpuks maksvaks kliendiks) 5) Uusi ostvaid kliente – kasv 3% Tegevus: Teised müügiinimesed pandi jäljendama parima müügimehe esitlust.
Kooskõlastamine tööinspektoriga tähendab tööinspektori eelkontrolli töösisekorraeeskirja kui õigusnorme sisaldava akti vastavuse üle kehtivatele seadustele, määrustele jt õigusaktidele ning kollektiivlepingu(te)le, samuti töösisekorraeeskirja kehtestamise protseduuri järgimise üle. Seega tööinspektoriga kooskõlastamine on eelkõige sisekorraeeskirja seaduslikkuse kontroll. Kui töösisekorraeeskirjade projekt sisaldab õigusevastaseid sätteid, ei tohi tööinspektor anda kooskõlastust.

Kasumiaruandes on esimeses reas alati ära toodud sissetulekud ja viimases reas puhaskasum. Bilansitabelis on alati aktivad (esimeses osas), passivad (teises osas) ja omakapital (viimases osas). Kassakäibearuanne toob alati ära esialgse kassaseisu (esimeses reas), rahaallikad (teine osa), raha kasutamise (kolmas osa) ja lõplikku kassaseisu (viimases reas). Kui teie ettevõttel on palju tehinguid klientide ja tarnijatega, on tark tegu koostada iga kuu kohta kõik kolm finantsaruannet.
Käibemaks - Käibemaksumäär oli Eestis kuni 1. mai 2010 aastani üldiselt 18% maksustatavalt väärtuselt, 5% õppevahenditelt, matuseteenustelt, etendustelt ja kontsertidelt ja 0% mõnedelt tervishoiuteenustelt, hariduselt, kindlustuselt jne.[2] Alates 1. mai 2010 kehtestati uueks käibemaksumääraks 20 protsenti[3] Sotsiaalmaks - Sotsiaalmaksu maksab tööandja töötajale rahas makstud palgalt ja muudelt tasudelt, füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulult.
Kuulaja on   hinnanguvaba   ja   aktsepteerib  rääkija seisukohti, arvamusi, arusaamu. Me oleme kõik enesekesksed ja ka kuulaja rollis olles kipume  sekkuma (sisse sõitma), vaidlema, seletama ehk mitte teisele inimesele keskenduma.  Kuulamise puhul eristatakse vaikset, toetavat/julgustavat ja aktiivset kuulamist. Samas kasutatakse neid  kuulamistehnikaid paralleelselt.  Kuulamine   on   suhtlemisoskuse   olulisemaid   komponente.

Keskmine asustustihedus on 138in/km2 ja rahvastik paikneb ebaühtlaselt. Tihedaim on asustus Ida-Hiina provintsides ja Hongkongi erihalduspiirkonnas on asustustihedus 6390in/km2. Kõrgmäestikud ja kuiva kliimaga Sise-Aasia alad moodustavad 55% riigi territooriumist aga seal elab 5% rahvastikust.
Klassikalise swot - maatriksi põhjal või tekkida neli strateegilist alternatiivi: SO-strateegia: kuidas sisemiste tugevuste abil väliskeskkonna võimalusi kasutada ST-strateegia: kuidas sisemiste tugevuste abil väliseid ohte tõrjuda WO-strateegia: kuidas väliste võimaluste abil oma nõrkusi/puudujääke parandada WT-strateegia: kuidas väliseid ohtusid tõrjuda ja nõrkusi/puudujääke kõrvaldada Strateegiad sisaldavadki enamasti paljusid või isegi kõiki eeltoodud tüüpe.
Koondumine - ühe ettevõtja poolt valitseva mõju omandamine teise ettevõtja või tema osa üle; ettevõtjate poolt ühiselt valitseva mõju omandamine kolmanda ettevõtja või tema osa üle. Riigiabi andja - riik, kus kohaliku omavalitsuse üksus või muud isikud, nagu näiteks sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik ettevõtja, kes otseselt või kaudselt kasutavad riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse vahendeid riigiabi andmiseks.

Kõ mõiste - Käsutusõiguste all peetakse silmas igat liiki õigusi seoses ressurssidega (mitte üksnes omandiõigust), sh*Kasutusõigus (usus) *Muutmisõigus (abusus)*Tulemi omastamise õigus (usus fructus)*Võõrandamisõigus KÕ teooria põhiteesid *Olemasolevaid ressursse käsutavad ikka mingid indiviidid - sõltuvalt kehtivast formaalsest ja informaalsest omandi-õigusest*Millised inimesed milliseid ressursse käsutavad, sõltub kehtivast (institutsionaalsest) korrast.
Kasumiaruanne on tulude ja kulude aruanne ning kajastab ettevõtte aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit). 2. Rahavoogude aruanne Rahavoogude aruanne kajastab ettevõtte aruandeperioodi rahavoogusid (raha ja raha ekvivalentide laekumisi ning väljamakseid). Selles aruandes näitate aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.
Kasutusala järgi - tarbijakrediit, käibekapitali krediit (ettevõtete käibevarade finantseerimiseks), arvelduskrediit (ajutiste käibekapitali vajaduste finantseerimiseks), investeerimislaen, krediit väärtpaberioperatsioonideks, eksport ja importkrediit (akreditiivi, või faktooringu vormis), teatud vara soetamiseks (liising-kinnisvara, auto, arvutid, mööbel), krediitkaardid (Eurocard/Mastercard, VISA , American Express, Cirrus Maestro) maksmiseks kaubandustehingute korral.

Kaubavarude vähenemisel on samuti kaks põhjust, kui mitte arvestada kaupade kadu (loomulik kadu- küpsis mureneb, puuviljad kuivavad jne. ja mitmesugused riknemised ) 1) kaupade müük; 2) tarnijatele tagastatud kaubad Kaupade tagastamist tarnijatele ostjate poolt põhjustavad mitmed asjaolud, milleks on ka lepingutele mittevastavus (kaupade kogused, sortiment, värvus, kvaliteet jne.) Kaupade lähetamisel ostajale kirjutab kauba müüja välja (faktuur)arve, täites selles ettenähtud
Kauplemine – inimene palub võimalust edasi jääda, lubab ennast kokku võtta, parandada. On valmis palga alandamisega, teeb ettepaneku end teisele tööle edasi viia, võib rõhuda teie südametunnistusele ja püüda tekitada haletsust (kuidas pärast lapsi toidan jne). Eemaldumine ja alla andmine – ükskõiksus, enesehaletsus, “kui te mind ei taha, ei taha mina teid ka”, inimene arvab, et tal pole nõustajat vaja, arvab, et pole midagi väärt, eluisu on kadunud.
Kursusetöö on juhendaja suunamisel kirjutatav üliõpilase iseseisev töö, mis üldreeglina ei sisalda projektlahendusi ja –jooniseid. Kursuseprojekt on juhendaja suunamisel kirjutatav üliõpilase iseseisev töö, mis sisaldab projektlahendusi ja –jooniseid. Bakalaureusetöö on juhendaja suunamisel kirjutatav üliõpilase iseseisev teaduspõhine töö, mis sisaldab teoreetilist ülevaadet uuritavast probleemist ja näitab töö tegija teadmisi uuritavas valdkonnas.

Käsitletud rahvaballaadide - aineid, kuid langes hiljem india peenendunud, pasiivse müstika tõlgitsemisse (romaan „Palverändaja Kamanita“ 1906). Ta lõi suuri ajaloolisi romaane „Kuldne oks“ 1917 ja Lutheri aega käsitleva „Jumala sõbra“ 1916. Kõige tähelepandavam on tema käsitluselt realistlik, meeleolult aga müstiline miljööromaan „Tuuleveski“ 1896. Kui 1870-ndad aastad Taanis kuulusid naturalismile, siis 1880ndad impressionismile ja 1890ndad individualismile.
Kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek, hääled vastavalt lihtaktsia seeriale. (Koordineeriv organ on nõukogu). Täidesaatev organ on üldkoosolekul valitud juhatus. Juhatuse liikmed saavad valida enda hulgast juhatuse esimehe/peadirektori. Väiksemates seltsides võivad aktsionärid juhatuse asemel valida juhataja/direktori. Kasumi jaotamine määratakse häälte arvust tulenevalt. Lahkumisel müüb aktsionär oma osa ära. Ostu eelisõigus on teistel aktsionäridel.
Kinnisvara eripära ehk kinnisvara saab iseloomustada tema füüsiliste ja asukohast tulenevate omadustega. Kinnisvara füüsilised omadused: - immobiilne - unikaalne - maa hulk on kindel ja piiratud suurus - maad ei saa hävitada - kinnisvaral on kolm mõõdet: kahemõõtmeline maatükk, õhuruum ja maapõu Kinnisvara asukohast tulenevad omadused: - topograafilised omadused - maapinna siseehitus - maatüki suurus ja kasutatavus - taristu - maatüki kasutusviis - ligipääsetavus

Kassavoog – iseloomustab ettevõtte rahaliste vahendite jääkide muutust: 1. Jooksvast majandustegevusest (kasum, amortisatsioon, kasum põhivara müügist, kapitaliosalus, käibekapital – aktsiad ja muud väärtpaberid, varud, ettemaksed, maksuvõlad). 2. Investeerimisest (finantsinvesteeringute müük, finantsinvesteeringud, põhivara ost). 3. Finantseerimisest (saadud pikaajalised laenud, tagasimaksed, aktsiakapitali suurenemine, aažio, müümata omaaktsiad).
Kindlaksmääratud kulu – kulusummat ei tohi ületada ega kanda (kindlaksmääratud, arvestuslik, järmisesse aastasse (enamus kuludest) ülekantav kulu) Arvestuslik kulu – võib eelarveaastal ületada (nt Riigikogu liikme töötasu) Ülekantav kulu – võib osaliselt kanda üle järgmisesse aastasse (investeeringud) Kirjeldage riigieelarve *eelarve eelnõu koostamine, menetluse protsessi *vastuvõtmine, *eelarve täitmine, *muutmine, *aruande koostamine, *kinnitamise protsess
Käibekapitalilaen on mõeldud lühiajalisteks investeeringuteks või käibekapitali finantseerimiseks. Käibekapitali laen sobib sesoonselt muutuva käibe korral lühiajalise kapitalivajaduse rahuldamiseks; rahavoogude tõhusamaks juhtimiseks; käibe suurenemise korral täiendavate käibevahendite finantseerimiseks; uue tegevussuuna või –valdkonna käivitamiseks; investeerimiseks seadmetesse ja inventari (peaks olema põhivara), mille tasuvusaeg on lühike (1–1,5 aastat)

Korduv frustratsioon on inimese psüühikale ebamugav ja vahel kahjulik. Seetõttu võivad käivituda korduva frustratsiooni korral kaitsemehhanismid. Näiteks, millestki ilmajäämisel püütakse midagi reaalsemat saavutada (kompenseerimine) või viha väljavalmine teistele või nende süüdistamine ("patuoina otsimine"). Emotsioonidel on inimese elus vastandlik mõju- need aitavad keskkonnaga kohaneda ja teiselt poolt takistavad keskkonna kohanemist, sest tekitavad stressi.
Kvaliteedi mõjutamine on org strateegia,see on konkurentsiedu saavutamise tee. Kuni suudetakse rahuldada klientide vajadusi, erinetakse konkurentidest ja hoitakse kliente lojaalsetena, pidev parandaminetagab tavalisel edu.TQM rakendamise käik lk 81. 12. Võrdle traditsioonilist eesmärgi püstitamist juhtimisega eesmärkide kaudu (MBO- ga).lk 71 13. Strateegiline juhtimine on kõikehõlmav laiahaardeline protsess, mille eesmärk on luua efektiivsed strateegiad need ellu viia.
Kaine inimaru on maailmas jaotatud kõige paremini, sest igaüks arvab, et tema on sellega varustatud niivõrd hästi, et isegi need, keda on üliraske rahuldada igas muus asjas, pole harjunud seda ihaldama rohkem kui neil parajasti on. Seejuures pole tõenäoline, et kõik eksivad; see vaid pigem tunnistab, et võime hästi otsustada ja tõde eristada valest - see ongi, mida nimetatakse kaineks inimaruks ehk mõistuseks - on kõigis inimesis loomulikult ühesugune.

Kahjukindlustus – Kõik kindlustusliigid, kus kahju on võimalik rahaliselt hinnata 2. Elukindlustus- peamine pühjus on tagada raha perekonnale, kui pere ülalpidaja ( palgateenija) sureb 3. Vastutuskindlustus- Kaitseb inimesi kahju eest, mis kaasneb teistele tekitatud vigastuste või teiste vara rikkumisega, mille eest nad vastutavad liikluskindlustus ja varakindlustus 4. Varakindlustus- Kaitseb poliisiomanikke nende vara kaotuse, hävimise või kahjustumise eest
Kapitalituruks - pikemaajaliste instrumentide turg 2. Finantsinstrumendi elutsükli järgi: Esmasturg ja järelturuks 3. Finantsinstrumendi liikide järgi: Võlainstrumentide, omandiväärtpaberite, valuutaturg ja tuletisväärtpaberite turuks 4. Kauplemissüsteemi organisatsioonilise struktuuri alusel: Turu börsivorm, mis jaguneb tellimusraamatu põhimõttel toimivaks turuks ja maaklerituruks Turu börsiväline turg (OTC) – finantsinstitutsioonide vaheline turg
Konkurentsi tutrul - Õige Tööjõu nõudlus kasvab,kui selle tööjõu poolt valmistatava kauba nõudlus kasvab- Õige Kui firma ostab ressursi täielikukonkurentsi turult,saa ta ressursi suuremaid koguseid osta ainult siis,kui ta maksab kõrgemat hinda • Vale,täielikukonkurentsi turul saab firma turuhinnaga osta niipalju ressursiühikuid, kui ta soovib Taiendav toodang, mida firma saab valmistada,palgates täiendava töötaja kujutab endast tööjõu piirprodkti.

Krediitor – võlausaldaja, ta on õigustatud pool võlasuhtes.
Kapitali kasv on 1,1%, tööjõu kasv 0,9% ja SKP kasv 3,2% aastas.
Kogutoodang - rahvamajanduses teatud ajaperioodi jooksul lõpptarbimiseks toodetud kaupade ja teenuste kogumi rahas väljendatud väärtus Sisemajanduse koguprodukt- mõõdab mingi ajavahemiku(tavaliselt aasta) jooksul kindlates territoriaalsetes piirides toodetud hüviste e kaupade ja teenuste turuväärtus Rahvuslik koguprodukt-sisaldab lisaks sisemaisele koguproduktile välismaal teenitud netotulu kodumaiste tootmistegurite(tööjõud, kapital) kasutamisest.

Kokkuvõtlik ümbersõnastamine - kõneleja pikema jutu kokkuvõtmine nii jutu sisu kui tundeid, samuti hiljutisi ütlusi kasutades ning võttes kokku arutatud küsimusi (kasulik konfliktsituatsioonides ning olukordades, kus on probleemilahenduse vajadus või näib rääkija olevat teema kohta kõik ära öelnud). Oluline on, et peale ümbersõnastamist tuleb teha paus, et anda jutujärg agressiivsele kliendile. Ümbersõnastamine võimaldab kontrollida arusaamist ning väljendada
Kajastatus meedias – ühiskonna nõrk  Avatus, koostöö teiste abi pakkuvate teadlikkus organisatsioonidega  Ebakindel majanduslik baas,  Arenemisvõimelisus projektipõhine rahastus  Ruumide hea asukoht kesklinnas  Töötajatele vähesed taastuse  Puudub konkurents antud valdkonnas võimalused (projektipõhine Järva maakonnas rahastatus ei võimalda puhkusi)  Koostöö laienemine Järvamaale, kokkulepped KOV-dega  Koostöö naabrivalvega
Kontakti hind – messil osalemise kogukulu jagatuna tõsiste kontaktide arvuga  Uue kliendi hankimise kulu - messil osalemise kogukulu jagatud uute klientide arvuga  Müügi lisandumine iga investeeritud krooni kohta –messil osalemisest tingitud müük jagatud messil osalemise kogukuluga  Kasum iga investeeritud krooni kohta - messil osalemisest tingitud müügi kasum jagatud messil osalemise kogukuluga 11. Milline on efektiivne tooteesitlus messil?

Kortereid on ehitatud tuntud arendajaga; 1. Tihe konkurents võib põhjustada 2. Müügi perioodi algab konkurentidest korterite müügiperioodi suurenemist; varem; 2. On karta kinnisvarahindade üldist 3. Uute kortermajade ehitamist praegu ei langust; alustata, kuna majandusolukord on 3. Konkurentidel on olemas sarnased halvenenud; objektid ja eksisteerib suur tõenäosus, et 4. Kuigi tehingute arv on vähenenud, on ta kliendid valivad konkurendi objektid.
Kindlustus - süsteem, mis võimaldab isikul anda oma ettevõtmistega seotud riskid üle kindlustusseltsi kanda, süsteem riskidega seotud majanduslike kahjude katmiseks, ettenägematute ja ootamatult esinevate kahjude hüvitamine eelnevalt kokkulepitud alusel.
Kapitaliliising on pikaajaline tehing, mille puhul liisinguvõtja on huvitatud saada vara omanikuks. Liisinguvõtja tasub kokkulepitud peioodi jooksul vara väljaostumaksetena kogu vara maksumuse, intressid ja käibemaksu ning saab tehingu lõppedes vara omanikuks.

Karistamine on mõjusam, kui seda rakendatakse harva, aga korrektselt. Karistuse efektiivsust suurendab järgmiste nõuete silmaspidamine: a) selgitada täpselt, mida tehti valesti ja kirjeldada selgelt, millist käitumist oodatakse ja mille poolest see erineb esinenud käitumisest; b) vältida teiste inimeste juuresolekut; c) karistamine peab olema vastavuses reeglite, normide ja seadustega; d) selgituses analüüsitagu konkreetset tegevust, mitte isiksuse
Kulupiirang – ettevõtte ressursid, põmst see, et raha ei ole lõputult; samakulujoon – väljendab graafiliselt kulupiirangut; alternatiivkulu – saamatajäänud tulu, mida ettevõtja oleks saanud oma aega mujal kasutades; tootmisvõimaluste hulk – samakulujoone ja telgede vahele moodustuv kolmnurk, samakulujoonel asuvad komplektid võimaldavad olemasolevat rahalist ressurssi täies mahus ära kasutada; toodangumaht – valmistatud toodangu kogus;
Kredex – krediidi ja ekspordi garanteerimise sihtasutus Eesmärk: - Erinevaid garantiitooteid pakkudes parandada kapitali kättesaadavust VKE-dele - Toetada eksportivaid ettevõtteid ekspordimahtude suurendamisel ja uute turgude hõlvamisel - Suurendada eluaseme soetamiseks ja renoveerimiseks vajalike laenude kättesaadavust Oma toodete turustamises kasutab KredEx Eestis kommertsalusel tegutsevate krediidi ja finantsasutuste võrgustikku

Kuivõrd koolituskorraldus on osa asutuse personalitööst, allub koolitusjuht sageli personalijuhile. Mitmetes asutustes on personali- ja koolitusjuht hierarhiaredelil võrdsed kolleegid. Sõltuvalt asutuse tüübist ja suurusest võivad koolitusjuhi ülesandeid täita väga erinevate ametikohtade töötajad, näiteks võivad koolituse juhtimise ahelad avalikus teenistuses välja näha järgmiselt: (allikas. Riigikantselei avaliku teenistuse ja personali osakond)
Kliendivajaduste rahuldamine – vajaduste tundmaõppimine ning rahuldamine, loomaks kõrgemat väärtust tarbijale 2. Tarbijakeskse ettevõtluskultuuri kujundamine – tarbija rahulolu seotakse töötajate ja juhtkonna käitumisega 3. Tegevuste kooskõlastamine – kõik ettevõtte osakonnad on kaasatud sihtturgude teenindamisse 4. Konkurentsivõime tõstmine – konkurentide tegevuse jälgimine nii lühi- kui pikaajaliselt 5. Orienteerumine pikaajalisele kasumile
Korralised inventuurid on järgmised: • kassa; • pank; • nõuded ostjate vastu; • tarnijate võlgnevused; • maksuvõlad, ettemaksed; • aruandvate isikute nõuded ja kohustused; • tulud; • kulud; • lepingud; • hoiused; • põhivara; • laenud ja intressinõuded ja/või kohustused; • investeeringud; • võlakohustused; • puhkusereserv, töötasu ja maksude arvestus; • väikevara; • eraldised, potentsiaalsed nõuded ja kohustused.

Kasum müügist - on vaja kirjendada bilansi passivapoolel omakapitali real tuluna (piltlikult öeldes plussiga), mis tõstab passiva mahtu ning kuna ka raha on laekunud, suureneb aktivas rahakirje ka. Isegi kui tehingute eest ei toimu tasumist koheselt, vaid ost-müük toimub maksetähtajaga, on bilansimahu liikumine ikka sama. Ja miks? Sest juhul kui raha otseselt kassasse ei laeku, siis kirjendatakse summa ostja võlana ikkagi aktivapoole kirjele.
Kogukasulikkus on võrdne piirkasulikkuse muutusega, mis tekib hüvise ühe täiendava ühiku tarbimisel c. kui piirkasulikkus on positiivne ja väheneb, siis kogukasulikkus suureneb d. kogukasulikkuse ja piirkasulikkuse vahel puudub matemaatiline seos
Kollakas - hall Estonia Teater Anton Hansen Tammsaare Folklorist ja ühiskonna tegelane Lillakas-sinine Narva Jõgi Carl Robert Jakobson Helilooja Pruun Pankrannik Jakob Hurt Kirjanik Punane Pääsuke Karl Ernst von Baer Kirjanik ja poliitik Roheline Tamm Kristjan Raud Loodusuurija ja geograaf Roheline Tartu Ülikool Lydia Koidula Luuletaja ja näitekirjanik Sinakas-hall Toompea Paul Keres Maalikunstnik Sinine Vargamäe Rudolf Tobias Maletaja

Kohustuseks on jälgida, et töötajad oleksid varustatud isikukaitsevahenditega ja kannaksid neid, pidada sidet tööandja, töökeskkonnaspetsialisti ja töötajate vahel, jagada töötajatele infot neid huvitavates töökeskkonna ohutust puudutavates küsimustes. Töökeskkonna-volinikul on õigus nõuda tööandjalt ohtude vähendamist töökohal, pöörduda asukohajärgse tööinspektori poole, peatada töö ohtlikus töölõigus (ib.).
Komponentide kombinatsioon - nt kvaliteedi ja hinna suhe, st neist kahest komponendist sünteesitakse uus kriteerium;  kõik eesmärksüsteemi komponendid on tähtsad ja neid tuleb otsuse ettevalmistamisel kõiki arvestada, kuid neil on erinev tähtsus (kaal) probleemsituatsiooni lahendamise seisukohalt eesmärksüsteemi komponentidele omistatakse tähtsuskordajad ja alternatiivid järjestatakse eesmärgi komponentide kaalutud väärtuste summeerimisel.
Käibemaks on tarbimismaks, mistõttu selle maksuga tuleb lõppkokkuvõttes koormata vaid lõpptarbimist. Käibemaks on väärtuseline maks, mis tähendab, et käibemaksu arvestatakse protsendina käibest ehk kauba või teenuse väärtusest.

Kasumi vahel on seos viimaste aastakümnete jooksul oluliselt vähenenud, viidates sellele, et aina enam on konkurentsieelis sõltuv ettevõtte intellektuaalsest kapitalist ja mittemateriaalsest varast (Bradley 1997). Oluline ei ole ainult rahalised väärtused ja tulemused vaid näiteks see, kuidas osatakse oma klientidele läheneda vaimsel tasandil, tekitada neis usaldusväärsus ja pakkuda neile tooteid läbi väärtusliku suhtlemise.
Kõrvaldamisel on oluline roll valitsuse turusõbralikul käitumisel Neoklassikaline kasvuteooria Rahvuslike turgude liberaliseerimine suurendab nii sise- kui välisinvesteeringuid ning kiirendab seega kapitali akumulatsiooni Kogutoodangu kasvu tingib: • Tööjõu hulga ja kvaliteedi kasv, mis toimub rahvastiku juurdekasvu ja haridustaseme tõusu kaudu • Kapitali hulga kasv säästude ja investeeringute suurenedes • Tehnoloogia areng
Kahanev piirkasulikkus – reegel, mille kohaselt igast täiendavalt tarbitud hüvise ühikust saadud kasulikkus on kahanev ja mille tõttu kogukasulikkus hakkab kahanema sellest hetkest alates, kus piirkasulikkus muutub negatiivseks kahanevuse seadus – majandusteooria postulaat, mis väidab, et teatud hetkest alates hakkab tarbitavatest hüviste ühikutest saadud piirkasulikkus ning lisanduvatest tootmistegurite ühikute piirprodukt kahanema

Kindlustusosak – lisa vanaduspensioni põhiosale, mis sõltub töötaja eest makstud sotsiaalmaksu summast alates 1. jaanuarist 1999 Pensioni II sammas Pensioni II sammas (ka kogumispension) – isiku individuaalsel säästmisel põhinev pensionisüsteem, säästetavad vahendid investeeritakse II samba pensionifondide kaudu erinevatesse väärtpaberitesse ning pensioniks kogunenud vara makstakse annuiteetlepingu alusel isikule välja.
Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt (maa või hoone (või osa hoonest) või mõlemad), mida ettevõte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel, halduseesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus [11]. Kinnisvarainvesteeringud võetakse algselt arvele nede soetusmaksumuses.
Kvantitatiivne - juhtimisteaduse koolkond: NB!Juhtimisteaduse koolkond pole sama, mis klassikaline-teaduslik koolkond!  Kvantitatiivne juhtimine (lineaaranalüüsid, modelleerimine, juhtimistimulatsioonid)  Keskendub probleemid välja selgitamisele ja nende põhjal mudelite koostamisele  Eesmärgiks välja selgitada mudelite kõige optimaalseim ülesehitus ja seejärel juhtida mudelis kõige optimaalsemate muutujate baasil.

Koolituskuludeks on riigi või kohaliku omavalitsusüksuse haridusasutuses, avalik- õiguslikus ülikoolis, antud õppekava osas koolitusluba või registreeringut Eesti Hariduse Infosüsteemis omavas või positiivselt akrediteeritud erakoolis või eelloetletutega samaväärses välismaa õppeasutuses õppimise või nende õppeasutuste poolt korraldatavatel tasulistel kursustel õppimise eest tasutud dokumentaalselt tõendatud kulud.
Kasumiaruanne – spetsifitseerib kasumi allikad ja kasutamise, kajastab firma tulusid ja kulusid ning kasumit/kahjumit lõppeval majandusaastal OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE – kajastab lõppeval majandusaastal toimunud muutusi firma omakapitalis PUHAS KÄIBEKAPITAL- käibevara – lühiajalised kohustised Makstaoleva arve tasumine VÄHENDAB MAKSJA VARA JA VÄHENDAB KOHUSTISI KES ESITAB NÕUDED – DEEBITOR, KELLELE - KREEDITOR
Kokkuvõtvalt on tulud tolliliidust seda suuremad, mida: • suurem on impordi nõudluselastsus; • erinevamad on tootmiskulud kodu- ja partnerriigis; • väiksemad on tootmiskulude erinevused partnerriigi ja ülejäänud maailma vahel (s.t. mida efektiivsem tootja on partnerriik); • kõrgemad on esialgsed tariifid; • rohkem riike on liitunud (see suurendab tõenäosust, et ka kõige efektiivsem tootja on nende hulgas).

Kommunikaatoriks on organisatsioonis eelkõige juhid, allüksused, organisatsioon tervikuna, aga ka ametiühing, valitsus, kliendid jt. Kodeerimine. Kommunikaatori ideed kodeeritakse tähendust kandvasse märgikombinatsiooni, keelde.
Konkurentsile orienteeritud ehk konkurentsipõhine (ka konkurentsikeskne) hinnakujundus 1) Turuhinnameetod 1. Konkurentide omast kõrgem 2. Konkurentide omast madalam 3. Konkurentidega samal tasemel 2) Pakkumishinna meetod 3) Turukeskne ehk lisandväärtuse hinnakujundus l. Nõudlusele orienteeritud ehk tarbijakeskne hinnakujundus 1) Tarbija tajutud väärtusel põhinev hinnakujundus 2) Toote majanduslikul väärtusel põhinev hinnakujundus
Kvaliteedijuhtimine on ettevõtte eesmärkide saavutamine läbi protsessikeskse juhtimise, mille tulemusena kindlustatakse toodete ja teenuste pidev kvaliteeditaseme paranemine. Kvaliteedijuhtimine sisaldab kõiki juhtimisalaseid tegevusi, mis määravad kvaliteedipoliitika, eesmärgid ja kohustused ning teostavad need kvaliteedisüsteemi raames kvaliteediplaneerimise, kvaliteediohje, kvaliteeditagamise ja kvaliteediparenduse abil.

Kaudsed maksud - maksud, mis kanduvad esmaselt maksumaksjalt üle teisesele maksumaksjale (kütuse aktsiisimaksu maksab riigile kütusefirma, siis tegelikult maksab selle kinni tarbija, sest firma lülitab täiendava maksu kütuse hinnale juurde; kaudseks maks on ka käibemaks) Otsesed maksud - on suunatud ettevõtetele või inimestele, kes peavad seda maksma otseselt kas saadud tulude, omandi, palgafondi või tehingu pealt.
Kaupraha on kaubalises vormis esinenud raha, millel oli kaubana kasutamise väärtus Bartertehing on kaupade ja teenuste vahetamine ilma raha vahenduseta (kaup kauba vastu) Kui hinnad tõusevad, siis raha väärtus langeb.
Kokreetne toode ehk toote reaalne teostus (kvaliteet, väliskujundus, margitunnus, pakend)Laiendatud toode, mis pakub tarbijale täiendavaid teenuseid ja kasusid (kohale toimetamine, paigaldamine, järelhooldus, garantii, krediit)Hind on toote väärtus rahas, mida toote või teenuse eest nõutakse või millega tarbija on seda nõus ostmaTurustus on tegevus, millega luuakse toote edasitoimetamise süsteem tootjalt tarbijale.

Karistamisel on peale ebasoovitava käitumise elimineerimise kõrvalmõjusid, mille avaldumiseks juht peab valmis olema: a) karistus võib esile kutsuda tugeva emotsionaalse reaktsiooni, mille tulemusena inimene võib käituda täiesti ebaloogiliselt; b) karistused pärsivad initsiatiivi ja loomingulisust töös, sest nad vähendavad võimalust inimesel endast lugu pidada; c) karistatu võib oma viha suunata karistajale.
Kõlvatud teod on järgmised: 1) eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine, tellimine, konkurendi või tema kauba halvustamine, 2) konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine, konkurendi töötaja või esindaja ärakasutamine (EV konkurentsiseadus §7 lg.1,2). Kõlvatu konkurents on turusuhetes osaleja teod, mis on vastuolus kaubandustegevuse heade kommete ja tavadega ning millega taotletakse konkurentsieeliste saamist.
Komponendiks on reklaami kaudu aset leidva kajastuse hindamine, teiseks kõik avalikkussuhted ning kolmandaks dimensiooniks on kõik müügipromotsiooni viisid nagu kupongid, allahindlused, erimüügid, millest teatatakse tänu kuulutustele erinevates meediakanalites (Semenik 2002: 543). Muljed tootest (brändist). See segment püüab mõõta kogu sihtauditooriumi muljet brändist, mis on tekkinud otsese kontakti kaudu.

Kvalitatiivuuringutes on vastupidi. • Uuringu tegemise eetilised põhitõed 1. Info andmine on vabatahtlik 2. Tuleb garanteerida anonüümsus 3. Uurimise sildi all ei tohi teha müügitööd 4. Ei tohi avaldada saadud infot uuringuvälisteks eesmärkideks 5. Ei tohi kahjustada turundusuuringute kui tegevuse mainet • Turundusuuringu protsess 1. Uuringuprobleemi määratlemine – eesmärk tuleb sõnastada kitsalt ja täpselt.
Kanduda järgmistele - Raskesti defineeritavate kriteeriumide valik- hindaja ei saa täpselt aru, mida ta peab hindama - Tasakaalustamata hinnanguskaala kasutamine- positiivseid või negatiivseid skaalapunkte on teise poolega võrreldes liiga palju (näide: tipptase, suurepärane, väga hea, piisav, sobimatu) - Asjasse mittepuutuvate kriteeriumide kasutamine- hinnatakse töö seisukohast kõrvalisi tunnuseid näiteks: välimus
Kogupakkumine - ettevõtte poolt igal hinnatasemel pakutava kogutoodangu hulk Kogutoodangut mõjutavad tegurid: töö tootlikus, üldine palgatase, tootmiskulude suurenemine Inflatsiooni liigid: *avalik inflatsioon-turumajandusega kaasnev nähtus, mis avaldub hinnatõusus, kas suhtelises või üldises * varjatud e allasurutud inflatsioon- hinnad võivad samaks jääda, ent kaupade kvaliteet halveneb ja sortiment aheneb.

Konkurentsisituatsioon on turutsükli erinevates faasides erinev, tulude ja kulude struktuur faaside lõikes võib oluliselt varieeruda, igas faasis tuleb määratleda strateegilise tegevuse uued prioriteedid, turundusprogramme tuleb kohandada vastavalt turutsükli faasile 1.Sisenemisfaas • müügi aeglane kasv • Tehnoloogiline ebakindlus • Vahendajad • Konkurents • Potentsiaalsed kliendid Juurutusfaasi pikkus sõltub.
Kontod on seotud raamatupidamisaruannetega, sellest tulenevalt saab liigitada kontod bilansikontodeks ja kasumiaruandekontodeks (lisaks bilansile on teiseks aruandeks kasumiaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase tulusid ja kulusid). Kasumiaruande skeemid vastavalt raamatupidamise seadusele on esitatud lisas 3. Skemaatiliselt on kujutatud kontode liigitus raamatupidamisaruannete alusel joonisel 1. KONTOD
Küsimine - saamaks informatsiooni ja selgitamaks partneri vajadusi ja soove • Aktiivne kuulamine – tähenduse loomise protsess; võimaldab mõista partneri poolt öeldu sisu, selle tagasisidestamine ja küsimine • Verbaliseerimine - oma tunnete selgitamine • Parafraseerimine - peegeldamine ehk sisulise külje selgitamine • Ensesekehtestamine - “Mina” sõnumid - selgitamine, mida mina enda poolt tunnen

Koefitsient on suurem, kui 1 Nõudluse sissetuleku mitteelastsus – Koefitsient väiksem, kui 1 Pakkumise hinnaelastsus – kajastab müüjate reaktsioonihinna muutusele Koefitsient on 1-st suurem, on pakkumine elastne Koefitsient =1, on pakkumine ühikuelastne Koefitsient on 1-st väiksem, on pakkumine mitteelastne Pakkumise hinnaelastsuse mõjurid - on aeg ja see, kas hüvise tootmisel on alternatiive või mitte.
Kirjaoskuselt on eestlased maailma mastaabis kindlalt esirinnas 8. Arengumaade sarnasused: madal keskmine tulutase ühe elaniku kohta, põllumajanduse osakaal SKP-s suur; Väliskaubanduse struktuur (nt primaartoodete eksport); Rahvastiku kasv arengumaades tunduvalt kiirem: sellest tulenevalt erinev rahvastiku struktuur; Urbaniseerumine: 1995. aastal elas linnades 39% arengumaade ja 81% arenenud riikide elanikkonnast.
Konkurentsi vorme on 4: täiuslik konkurents, monopolistlik konkurents, oligopol ja monopol. Väär Test 4.1 – ettevõtteteooria 1. Ettevõte palkab töölisi kuni selle punktini, kus viimase palgatud töölise piirkulu võrdub talle makstava palgaga (seda täiuslikult konkureeriva tööturu puhul). Tõene 2. Majandusliku kasumi arvestamisel võetakse lisaks ilmutatud kuludele arvesse ka omavahendite alternatiivkulu.

Kuumäära 12 - kordselt summalt (sotsiaalmaksu minimaalne kohustus). Minimaalset kohustust vähendatakse: • tööandja, riigi või kohaliku omavalitsuse poolt aasta jooksul makstud sotsiaalmaksu võrra; • kui FIE on olnud registreeritud vähem kui 12 kuud või tegevuse peatanud; • kui FIE on teatanud ajutisest, hooajalisest tegevusest; • FIE on maksustamisperioodi jooksul saanud riikliku pensioni saajaks.
Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt ettevõtte põhivara hulgas, maa või hoone või osa hoonest või mõlemad, millel ettevõte ise majandustegevust ei tee. Hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel, halduseesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus.
Kulutus - soetamise hetkel, enne otsustamist, kas tegu varu või kuluga Kulu arvestus- äriidee hakata tootma pehmet mööblit; 1- kulueelarve koostamine, kus kalkuleerib plaanilised kulud;2-kulude tekkimise hetk, reaalsed kulutehingud; 3- toodete kulude kogumine, töötleme kulusid (jaotame kulud vastavalt, kasumiaruanne, kululiigid, jne), kontrolli ja analüüsi protsess (võrrelda eelarveliste kuludega,)

Kulunud maa - töö-kapital, vaid see kogus toitu, millest ühiskond pidi loobuma, et toota täiendavalt riiet. Järelikult on ühiskonna alternatiivkuluks ehk loobumiskuluks kuues toiduühik, ehk üks miljon toitu. Siit tulenebki alternatiivkulu printsiibi põhiolemus: kui me valime A, siis me ei valinud B. Ja järelikult jäi meil saamata kõik see, mis me oleksime saanud valides B. Iseasi, et hiljem võib
Käitisesisesed või – välised, töökohasuunitlusega või -suunitluseta (Tamberg 2000, lk 86). Samuti võib koolitustegevusse kaasata erineva tasandi töötajaid: järelvaataja, juhtivtöötaja, kaastöötaja, sise- või välisekspert jne. • Koolitusarvestust on tark pidada jooksvalt - koolitusjuhil endal ülevaade olemas ja võimalus andmete nõutajatele (tippjuhtkond) kiiresti ja täpselt toimuvat kirjeldada.
Kodukindlustus on mõeldud elamu ja selle abihoonete, rajatiste, korteri, suvila või nendes asuva koduse vara kindlustamiseks äkilise ja ettearvamatu sündmuse tagajärgede vastu, milleks on: • tulekahju; • veekahjustus, põhjustatud siseveevõrgust väljavoolanud vedelikust; • loodusjõudude (sh tormituule ja üleujutuse) kahju; • kõrvaliste isikute kuritegelik tegevus (sh murdvargus ja vandalism)

Kolmandaks kuluallikaks on põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus (K3), mis on suurenenud, kuid väga vähe, vaid 844580€’lt 845405’le, ehk 0,1%. Suuruselt neljandaks kulu allikaks antud toetused (K4), mis on suurenenud 769918€’lt 807854€’le, see tähendab 4,7 protsendilist kasvu, mille põhjuseks võib olla erinevate toetuste suurenemine ja esitatud õppetoetuste taotluste ja nende saajate arvu kasv.
Kuivõrd keeruline on teie hinnangul veel mitte eksisteerivale pinnale rentnikke leida? 21. Millise pikkusega on tavalised üürilepingud? Millest variatsioonid tekivad? 22. Millised ja millises mahus on tavalised üüri puhul tehtavad allahindlused ja antavad mitterahalised soodustused? 23. Kui suur on efektiivse netoüüri tegelik erisus võrreldes algselt reklaamitud brutoüüriga tavaliselt? 24. Muud mõtted:
Kulude arvestustsüklis tähendab kasulikkus seda, et AIS peab andma vajalikku tegevusinformatsiooni, mis on vajalik järgmiste funktsioonide täitmiseks: • otsustama kuna ja kui palju varusid tellida, • valima sobivama tarnija, kellelt tellida, • kontrollima tarnijate müügiarvete õigsust, • otsustama, kas on vajalik teha allahindluseid, • jälgima rahavooge, et kas on võimalik maksta tasumata võlgasid.

Käibekapitali laen on mõeldud tootmise hooajalisusest tingitud ühekordse suurema kaubapartii sisseostmiseks või mingi suurtellimuse täitmisel tekkiva lühiajalise kapitalivajaduse leevendamiseks. Arveduskrediit on laenutoode, mis võimaldab ettevõttel minna oma arvelduskonto jäägi ehk saldoga miinustesse. Arvelduskrediiti on otstarbekas kasutada rahanappuse leevendamiseks regulaarsete laekumiste perioodil.
Kvaliteedi mõõtmine on vajalik vähemalt järgmistel põhjustel: x tarbijate nõuete ja ootuste täitmine x organisatsiooni kvaliteedieesmärkide määratlemiseks ja täitmiseks x organisatsiooni tulude suurendamiseks läbi kvaliteetse, nõutava toote/teenuse x ressursikasutuse parimate lahenduste tekitamiseks x tagasituleva teabe kasutamiseks kvaliteedi parendamiseks x kogu arengust ülevaatliku pildi saamiseks.
Kindlaksmääratud kulu - kulusummat ei ole lubatud ületada ega üle kanda järgmisesse eelarveaastasse; Arvestuslik kulu – summa on määratud seaduse alusel ja mida võib tulenevalt seadusest eelarveaastal ületada, ületamine kaetakse riigieelarve tulude ülelaekumise või Vabariigi Valitsuse reservi arvel; Ülekantav kulu – võib osaliselt üle kanda järgmisesse eelarveaastasse, kuid seda ei või ületada.

Kahanevuse seadus - majandusteooria postulaat, mis väidab, et teatud hetkest alates hakkab tarbitavatest hüviste ühikutest saadud piirkasulikkus ning lisanduvatest tootmistegurite ühikute piirprodukt kahanema
Kliendikaardi abil on üks võimalus suunata klientide lojaalsust, seda loomulikult eeldusel, et klient on andnud meile kontaktid, et me saaks talle edastada e-maile (mis on esmane vahend kliendiga suhtlemisel), telefonile sms teavitusi (Selver ei kasuta minu teada üldse seda võimalust) ja kodusele aadressile infot käimasolevate kampaaniate kohta, aga ka personaalselt sellele konkreetsele kliendile suunatud
Kliendi säilitamine on 5 korda odavam, kui uue kliendi leidmine, ning 25 korda odavam, kui mitterahuloleva kliendi tagasivõitmine, näitab suurepäraselt, kui palju aega ja ressursse on ettevõttel võimalik kokku hoida tänu oma klientide rahulolule ja lojaalsusele. (3) Eestis ei ole paljud ettevõtted mõistnud, et ettevõtte tulevikukasumi annab klient, kes ei otsi võimalust lahkumiseks konkurendi juurde.

Kuivvorstid – suitsutamata bakterkultuure sisaldavad pikaajaliselt kuivataud salaamitüüpi vorstid, säilib kaua (ibid) Roavalmistusvorstid on kesta pritsitud vorstisegu, mis on kuumtöödeldud, s.t. suitsutatud kuuma suitsuga või/ja keedetud vorstisisese temperatuurini vähemalt 71 C, neid tarvitatakse üldjuhul soojendatuna (keedetult, praetult, grillitult, küpsetatult vms.). Siia kuuluvad:
Kliendi käitumine on motiveeritud tema (rahuldamata) vajadustest • Tänapäevaklient • Vajadus olla teretulnud • Püsiklient • Vajadus tunda end mugavalt • Vajadus kindlustunde järele j j • Siseklient • Vajadus saada abi ja toetust • Vajadus olla mõistetud ja arusaadav • Vajadus lugupidamise ja tähelepanu järele • Vajadus olla tunnustatud • Vajadus teha ise oma valikuid 101 102
Käitumisena on avaldunud, et hageja esitleb hagis viivisemäära alandamist kui vastutulekut võlgnikule, alandades esialgset 306%-list viivise määra keskmiselt 10-kordselt. Alandatud viivisemäärad varieerusid uuritud juhtumitel 18,6%st 48,6%ni. Sissenõudmise õiguslik alus on VÕS § 113 lõige 1, millekohaselt võib lepingujärgne viivisemäär olla kõrgem seadusjärgsest viivisemäärast.

Kaudsed maksud on oma olemuselt regressiivsed, kuna madalama sissetulekuga inimesed maksavad oma sissetulekust suhteliselt väiksema osa kaudseteks maksudeks võrreldes suurema sissetulekuga inimestega.
Keskpangal on võimalus rakendada ka oma viimase laenaja rolli, mis seisneb selles, et kui mõnel kliiringsüsteemis oleval pangal tekib kliiringpäeva lõpuks korrespondent kontol käibevahendite puudujääk, mida ei ole suudetud katta isegi pankadevaheliselt üleöö laenuturult, võimaldab keskpank probleemsele pangale tavaliselt väärtpaberite tagatisel viimase võimalusena üleöö laenu.
Kasulikkuse põhireegel - * mida tootlikum või oskuslikum on inimene teatavas tegevuses võrreldes teiste pereliikmetega, seda rohkem peaks ta oma aega sellele tegevusele pühendama; *sissetuleku efekt näitab, et palgamäärade suurenedes suureneb enamiku kaupade tarbimine, mis nõuab selleks rohkem aega, selle tulemusena kaldub vähenema töötundide arv. Beckeri mudel – üldistatud aja jaotuse mudel.

Koduleht on kena kujundusega ja paeluv ning jätab külastajale hea mulje. Disainiga on tabatud täpselt maantemuuseumi eesmärki ehk täidetud on punkt, mida peaksid järgima kõik firmaveebide omanikud - koduleht peab sisaldama elemente ettevõtte olemusest ning olema nö. teemas. Olgu selleks siis värvivalik, tegevusala, tootedisain või mis iganes veel paremini teie firmat iseloomustab.
Kaudne maks - toote või teenuse hinnas sisalduv ja tarbija poolt kinni makstud(aktsiisimaks,käibemaks) Otsene maks- sissetulekutelt makstav maks(tulumaks,sotsiaalmaks) Kõrge maksukoormus- tagab valitsusele suuremad tulud(võimalik pakkuda avalikke kaupu ja teenuseid)Paks riik Madal maksukoormus- jätab võimaluse kasutada teenitud tulu suuremal määral tarbimiseks ning investeerimiseks.
Kumne - tootajaga-vaikefirmad.d?id=66696447 http://et.wikipedia.org/wiki/Saue_vald http://entsyklopeedia.ee/artikkel/saue_vald http://www.stat.ee/ppe-55712 http://www.delfi.ee/teemalehed/saue-vald http://www.postimees.ee/teema/saue_vald http://sauevald.kovtp.ee/tutvustus-ja-asukoht http://sauevald.kovtp.ee/2013-lehed http://www.harjuelu.ee/2014/04/1591/uks-kusimus-saue-vallavanemale/

Küpsus –  ettevõte on tuntud, usaldusväärne ja omab stabiilset  turuosa; saavutatud on planeeritud kasumlikkus; täiendavaid  laenuvahendeid üldjuhul ei vajata; tekib rahaliste vahendite  ülejääk ja omanikele makstakse dividende; ettevõtte langus ja surm – käive ja kasumlikkus langeb,  olemasolev ärimudel ei tööta enam. Evolutsioon
Karantiin – , mille puhul on tööandja kohustatud haigushüvitist maksma, ülejäänud puhkudel maksab hiagushüvitist Haigekassa (10). Kui tööandja puhul on ainuke võimalus, et hüvitist makstakse neljandast tööltvabastamise päevast, siis Haigekassa maksab vastaval tööltvabastuse põhjustele hüvitist siis kas esimesest, teisest või üheksandast tööltvabastamise päevast.
Kommunikatsioonivahendite –  reklaami, otseturunduse, müügiedenduse ja avalikussuhete  kombineerimisel tekib lisaväärtus ja tarbijale suunatud sõnum on selge, järjepidev ning maksimaalselt  efektiivne.  Vahenditeks võivad olla reklaam, müügi edendamine, avalikud suhted, isiklik müük, otseturundus,  sponsrlus, messid näitused, üritusturundus, multimeedia.

Koristada on 4 tuba :suurestuba,tiiu tuba,tarmo tuba ja köök .kui ema peaks kõik toad ise koristama siis kuluks tal väga palju aega ,aga kui igaüks teeks korda just selle toa,mida nad ise kõige rohkem kastuvad ehk siis ema kõõki ,ise suurestuba,tarmo oma tuba ja tiiu oma tuba siis läheks poolevähem aega ning nendel oleks aega üle ning saaks midagi põnevat koos ette võtta .
Koostöövaldkondadeks on infovahetus (infokirjad, koolituspäevad, messikommunikatsioon, erinevatel üritustel osalemine), koostöö partneritega (hotellid, restoranid, valdkonna assotsiatsioonid ja ühingud). EL sisene tööjõu vaba liikumine annab hariduse omandanuile laiemad võimalused töökohtade leidmiseks. Samas EHTE-s kvaliteetse tööjõu säilitamiseks peavad kohalikud töötingimused,
Kasumiaruanne - informatsioon ettevõtte majandusaasta tulemusest 3. Rahavoogude (-käibe) aruanne – info finantsseisundi muutustest, e/v raha allikatest ja nende kasutamisest 4. Omakapitali muutuste aruanne – toob välja aruandeperioodil toimunud muutused e/v omakapitalis, annab infot ettevõtte jätkusuutlikkusest 5. Aastaaruande lisad – arvest põhimõtted, kirjete selgitused jne

Käesoleva analüüsi on koostanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Tea Danilov, Thea Palm, Riina Piliste, Kristina Ojamäe), saades kaastööd ja abi Rahandusministeeriumilt (Thomas Auväärt, Janika Aigro, Kadri Siibak), Justiitsministeeriumilt (Indrek Niklus), Sotsiaalministeeriumilt (Karin Kiis), Finantsinspektsioonilt (Andre Nõmm) ning Tarbijakaitseametilt (Andres Sooniste, Kristi
Kultuuridevahelisel suhtlemisel on väärtushinnangud äärmiselt suure tähtsusega. Enamik vastuolusid tuleneb just erinevatest väärtushinnangutest, sest väärtused kujundavad suuresti seda, kuidas inimene ümbritsevat mõistab, kuidas ta tegutseb, plaanib, otsustab ja suhtleb ning sageli kiputakse teise kultuuri/rahvuse esindajaid, nende kompetentsust hindama oma kultuuri väärtushinnangute põhjal.
Kinnisvarainvesteering on kinnisvara (maa või hoone, osa hoonest või mõlemad), mida hoitakse (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) eelkõige:  renditulu teenimise,  kinnisvara väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga: a) kasutamiseks kaupade tootmisel, teenuste osutamisel või halduslikel eesmärkidel või b) müügiks tavapärase majandustegevuse käigus.

Kogukond on keskendunud tööle ja privaatsele elule. See on rühm inimesi, kes on enamasti koondunud kokku kultuurilisse piirkond ja nende peamiseks ülesandeks on elukvaliteedi parandamine, nemad juhivad loovad linna oma andekusega. Loova klassi alusmeetmed tulenevad selles, mida inimene tegelikult vajab ja klassi eesmärk on need täita või pakkuda nende võimaluste täitumist.
Kajastamine rp - s: Müüja: vähendab ostja võlga, müügitulu ja KM kohustust Ostja: vähendab võlga tarnijale, ostetud vara ja sisendKM KÄIBEMAKSU ARVESTUS Käibemaksukohustuslane on ettevõte, kes on end EMTA juures registreerinud käibemaksukohustuslaseks, saanud käibemaksukohustuslase registri numbri(KMKR NR) ja kes peab oma Eesti riigis saadud käibe pealt tasuma käibemaksu.
Kulutused segmenteerimisele on suuremad kui oodatav tulu • valitud on liiga väiksed segmendid • tarbijate sarnasusi ja erinevusi on valesti tõlgendatud • infot ei ole võimalik segmendile suunata • konkureeritakse paljudes segmentides • tarbijad aetakse segadusse, tarbija ei saa aru mis tootega on tegemist • valitakse kahanev segment • uute toodete arendamisel ollakse liiga aeglased.

Kasvab y1 - lt x2-le, hinnaefekt x2-x • Võtmegrupp hakkab hüvist veel rohkem tarbima, see on kaasajooksmisefekt X3-X2, tekib uus nõudluskõver D2 Joonis 58, lk 109 • Snobismifekt-vastupidine kaasajooksmisefektile kui hinna alanemise tõttu hakkab hüvist tarbima suur hulk inimesi, siis loobuvad tetud inimesed selle tarbimisest, sest nad ei taha sarnaneda teiste inimestega.
Keskkonnaprojektides on olulisel kohal võitlus kõrbe pealetungiga ja alade taas- metsastamine. Kuigi 10 mlrd USD- ga viimase viie aasta jooksul jääb piirkond rannikupiirkondadest välisinvesteeringute osas veel tublisti maha, on kanda kinnitanud sellised suurfirmad nagu Toyota, Motorola, Shell, British Petroleum jt. Lääne- regioonidesse on investeerinud ka 10 000 Ida-Hiina ettevõtet.
Kompromiss on tähtis kui eesmärgiks on rühma kooshoidmine, konsensus ja sobitamine väliste tõhususeeesmärkide asemel • Integratiivne meeskonnatöö – kogutakse kogulahenduse leidmiseks kõik rühma ressursid, meenutab natukene ajurünnakut, tulemus 100% • Sünergiline rühmatöö – meeskonnas loovad inimesed midagi rohkemat kui üksi, suur innustatus, ei säili kaua.

Kulno türk on seisukohal, et eeltoodud seisukohaga ei saa nõustuda, sest postmodernismi ja juhtimise muude uute paradigmade põhipanus on mõtteviisi muutmises, mitte aga niivõrd konkreetsete mudelite konstrueerimises. Paljud kaasaegsed juhtimisfilosoofid ja –teoreetikud on tegevad ettevõttes konsultantidena, mis tõestab nende tegevuse praktilist väärtust ja rakendatavust.
Kiirlaenuvõtjate arvule on palju suurem, üle 100 000 isiku, tõenäoliselt veel palju rohkemgi. Kui lähtuda ülalpool esitatud summaarsest laenujäägist (118 mln EUR) ning võtta arvesse, et keskmine väljalaenatav summa on 300 EUR ning paljudel isikutel on võetud korraga rohkem kui üks laen (arvestame nt keskmiselt kolme paralleelse laenuga isiku kohta), saame tulemuseks 127 000 isikut.
Kindlaksmääratud kulu – kulusummat ei tohi ületada, ega kanda üle järgmisesse aastasse (enamus kuludest). ARVESTUSLIK KULU - kulu, mida võib üle kulutada eeldusel et ülekulu kaetakse tulude ülelaekumisest või valitsuse reservist (nt Riigikogu liikme töötasu). ÜLEKANTAV KULU - võib osaliselt kanda üle järgmisesse aastasse, kuid kulusummat ei tohi ületada (nt investeeringud).

Karisma - mõjuvõim, mis põhineb liidri omadustel ja võimetel, alluv leiab palju ühist liidriga (enegiavahetus, sisendav välimus, iseloomu sõltumatus, hea retoorika). Karismaatilise eestvedamise teooria: enesekindlus (võimed, eestvedamise meetodite õigsus); visioon; võime edastada visiooni selgelt; kindel veendumus oma visiooni õigsuses; tavatus; püüd uuendustele.
Kaudselt tajutav - varjatud väärtushinnangud, suhtumine, tunded, vaimsus ,moraal. Org. kultuur on otseselt tajutav reaalsus: tunnustamine, karistamine, edutamine, koolitamine, uute töötajate valik, vastuvõtte ja vallandamine, tublide töötajate esiletõstmine, tähtpäevade ja kordaminelute tähistamine, käitumiskultuur, eetikareeglitest kinnipidamine, otsustamise protseduurid.
Kaudsed maksud - mõjutavad sissetulekut kaudselt, sest maksustatakse tarbimist (käibemaks,aktsiis).Sotsiaalkindlustusmaksud ravikindlustus,pensionikindlustus(töötuskindlustus). Lisandväärtus- tootmisetappides toimuv kauba turuhinna suurenmine(lisanduv kauba väärtuse kasv. THI ehk tarbijahinnaindeks-indeks, mis iseloomustab tarbekaupade ja tasuliste teenuste hindade muutust.

Kosmeetikatoode on aine või valmistis, mis on ette nähtud kokkupuuteks inimese keha välispinna eri osadega (marrasnahk, juuksed, näo- ja ihukarvad, küüned ja huuled) või hammaste ja suuõõne limaskestadega ainult või peamiselt nende puhastamiseks, lõhnastamiseks või kaitseks, et säilitada nende seisundit, muuta nende välimust või kõrvaldada ebameeldivaid ihulõhnu.
Kartell - moodustavad grupp ettevõtteid, kes lepivad kokku tootmismahtudes ja hindades- kartellilepingu sõlmimine loob sisuliselt monopoli 4) monopol - turuvorm, kus on üks müüja, teenus või ressurss, millel ei ole lähedasi asenduskaupu, ning eksisteerivad turule sisenemise barjäärid; tähistab samas ka turul üksi olevat ettevõtet, kellel puuduvad konkurendid
Konkurents on kasulik majandusele tervikuna: • Madalamad hinnad – ettevõtjad võistlevad turul tarbijate raha pärast alandades müügihindu • Rohkem töökohti – konkurents motiveerib tootjaid oma kaupade ja teenuste valikult suurendama, et võita endale turust suuremat osa. • Kõrgemad palgad – ettevõtjad v’istlevad omavahel, et saada paremaid töölisi.

Köögiseep kohviga on ilmselt kõige põnevam seep, mis sisaldab endas koorivat kohvipuru ja aitab eemaldada ebameeldivaid söögitegemise lõhnu – küüslauk, sibul, kala jne. Aedniku tomatilehe seep on mõeldud inimestele kellele meeldib aias tööd teha – sealne aprikoosikivi puru eemaldab mustuse ja koorib nahka, õlid (oliivi, rapsi, magusmandli) niisutavad ja hooldavad.
Kaitsevahenditeks on kasutatud: töösaapad, tööpõll, keevitusmask, keevitus töökindad. Töötajatel võivad esineda tervisehäired: selja- ja jalgadevalud, kuna nad on ülekoormatud, probleemid silmadega, kopsudega (mürgitamine). Töökohaga seotud õguslikest nõuetest võiksid esineda ohutusmärgid, tulekustuti iga töökoha juures, juhtmed võiksid olla ära peidetud.
Kohalikeks maksudeks on müügimaks, paadimaks, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks ja parkimistasu. Kohalike maksude maksuhalduriks oma haldusterritooriumil (edaspidi territoorium) on valla- või linnavalitsus või muu maksumääruses sätestatud valla või linna ametiasutus, kes korraldab kohalike maksude kogumist.

Kommertspangad on erapangad, kelle põhilised majanduslikud funktsioonid on: • Klientide raha hoiustamine ehk võõrvahendite juurdetõmbamine • Laenuandmine ja investeerimine kasumi saamise eesmärgil • Maksete ja ülekannete teostamine Just kommertspangad on need, kes loovad ringlusse raha juurde, suurendavad raha pakkumist, laenates välja rohkem kui nad hoiustavad.
Konkurentsiteemant on üksikuid elemente vastastikku tugevdav süsteem: ainult ühele ühele- kahele tegurile rajatud konkurentsieelis on võimalik vaid loodusressurssidega seotud harudes; teadusmahukates harudes on konkurentsieelise saavutamiseks vaja rakendada kogu “teemant”. Peale saavutamiseks nende tuleb arvesse võtta veel kahte muutujat - juhust ja valitsuse tegevust.
Kompetentsuse mõjuvõim – põhineb juhi teadmistel ,asjatundlikkusel ja kogemustel (tulemus: kohustumus ja/või nõustumine).  Meeldivuse mõjuvõim – põhineb isiklikul võlul, prestii˛il ja karismaatilisusel (tulemus: kohustumus ja/või nõustumine). Kõik mõjuvõimu tüübid sõltuvad järgijate veendumusest ja usust, mida mõjutavad omakorda juhi omadused ja käitumine.

Kreeditarve – millega muudetakse algset arvet ja millel on viide sellel arvele mida muudetakse. Lihtsustatud arve – võib väljastada, kui arvel olev summa ei ületa 160 eurot ilma käibemaksuta, järgmistel juhtudel: 1) reisijateveo teenuse osutamisel; 2) parkimisautomaadi, automaattankla makseterminali ja muude samalaadsete aparaatide väljatrükitava arve korral.
Kiire rahastamine – võimaldab suurendada müügimahtu  Pikemad maksetähtajad ostjatele – ettevõtte konkurentsivõime paraneb  Paindlik finantsressurss – faktooring kasvab koos müügimahuga  Lisatagatisi reeglina ei nõuta – pank omandab nõudeõiguse laekumata arvetele  Pangapoolne ostjate kontroll ja laekumiste jälgimine – distsiplineerib ostjaid.
Koduukseleping on leping mis sõlmitakse tarbija eluruumis või töökohas või nende vahetuse läheduses. Kodulepingute regulatsiooni peamise eesmärke on kaitsta tarbijat olukorras, kus ta ei ole tehingu tegemiseks ette valmistatud ning võib kiiresti ja läbimõtlematult langetatud otsust hiljem kahetseda, selleks puhuks on tarbijale antud 14- päevane taganemisõigus.

Käibemaksu objekt on seaduse alusel maksustatud käive ning maksustatav käive on: 1) kauba võõrandamine ja teenuse osutamine ettevõtluse käigus; 2 ) kauba või teenuse omatarve; 3) kauba toimetamine teise liikmesriiki ilma võõrandamiseta oma sealse ettevõtluse tarbeks Käibemaksu rakendatakse lisandunud väärtuse maksuna, välja arvatud seadusest tulenevad erijuhud.
Kajastatakse inf - il selle väljastamise kuul ja kõigil järgnevatel kuudel kuni sellel kajastatud käibe deklareerimiseni KMD-l (käibe ehk laekumise puudumisel märgitakse veergu 9 “0”) » Üldkorra kohaselt deklareeritavad müügiarved (näiteks pikaajalised liisinglepingud) kajastatakse INF-il üksnes maksustamisperioodil, mil need kuuluvad deklareerimisele KMD-l
Katsetajad – aktiivsed interneti-tarbijad, huvideks on muusikaprogrammid ja tehnikasaated, vaatavad tulevikku optimistlikult, ostu- ja tarbijakäitumine on emotsionaalne, on aktiivsed shoppajad, tarbimine on nende jaoks elustiil, hinnast nad end mõjutada ei lase, nendel on soov ise midagi uut järele proovida, olulist tähendust kannavad nende jaoks kaubamärgid.

Kindlustuspoliis on kinnitus või tõend, tunnistus kindlustuslepingu sõlmimise olemasolu kohta. Ära märgitud riskikate ehk tingimused, summa, väärtus, kehtivustähtaeg.
Klaasid on vastuvõtulaudadele ehteks, seda küll siis kui pokaalid on säravpuhtad ja läikima poleeritud. Selliselt tasub vaev ennast ära, et peale igat vastuvõttu, koheselt pestakse klaasid puhtaks kuuma veega, väheke lastakse nõrguda ja seejärel kuivatatakse puuvillase või veel parem, linase rätikuga ning uue kuiva rätikuga poleeritakse säravkuivaks.
Kasumiarvestus - raha liikumise aruanne • Kasumiaruannet võib võrrelda filmiga ettevõtte tegevusest • Ta näitab, kuidas ettevõtte kasum/kahjum on kujunenud, tuues välja perioodi jooksul tehtud kulutused ning saadud tulud amortisatsiooni eraldised- mingi osa kantakse kahjumisse (ostetakse mingi asi ja kulu arvestatakse) Asi- nii aktivas kui passivas kajastatav

Keskmine päevamüük on (36) (2009. a) (Ümardamise) piirviga on päevamüügil (37) . Sellist jagamisega saadud näitajat nimetatakse aritmeetiliseks (38) isoleeritud keskmiseks, kuna on teada (39) müügitulu ning päevade arv. Nüüd leian ostjate võla ja päevamüügi suhte arvutusega (40) . See suhe iseloomustab, mitu päeva keskmiselt ostja viivitab arvete tasumisega.
Kindlustusagent - esindab konkreetse kindlustusseltsi huve 6. Fondivalitsejad ja fondid Fondivalitsejad(19) Fondivalitseja on aktsiaselts, mille põhiliseks tegevusalaks on fondide või väärtpaberiportfellide valitsemine. Fondi valitsemine: • fondi aktsiate või osakute väljalaske korraldamine • fondi vara investeerimine • fondi vara üle arvestuse pidamine jm.
Kululiigitusel on oma juhend, mis sisaldab töömahtude kirjeldamise, eritlemise ja mõõtmise reegleid. Info eritamisel esitatakse objekti mahuarvutuslikud kulupositsioonid hindamiseks sobivate mahuridadena ja info kirjeldamisel esitatakse projekti mahuarvutuslikud kulupositsioonid selliselt, et iga positsiooni sisu on mahurea tõlgendamise seisukohast ühemõtteline.

Kaasaegsel maksusüsteemil on kaks põhilist majandusfunktsiooni: 1) fiskaalne funktsioon, mis seisneb majanduse arenguks vajalike ressursside kogumises 2) reguleeriv funktsioon, mille ülesanne on majandussubjektide käitumise mõjutamine ning proportsioonide muutmine ressursside paigutuses Maksud võib kõige üldisema liigituse järgi jagada kaudseteks ja otsesteks maksudeks.
Kirjeldatud turutõrget on võimalik turul endal lahendada: nt tehniline läbivaatus enne kontrolli, garantiid vms. 72. Millised probleemid tekivad seoses loomuliku monopoli tingimustes pakutavate hüvistega: mastaabiefektita olukorras? kasvava mastaabiefektiga olukorras? Kui mastaabiefekt puudub, siis tähendab see, et tootmise suurenedes ühiku tootmiskulud jäävad samaks.
Krediitkaart on järelmaksu liik, mis võimaldab omanikul osta mitmest erinevast kohast. MasterCard ja Visa on meil kõige enam levinud rahvusvahelised krediitkaardid.

Kuluarvestust ettevõttes on vaja: 1) juhtidele, et saada majanduslikku tagasisidet ettevõtte protsesside efektiivsuse kohta; (pidev info vajalikkus) 2) mitmesuguste toodete, teenuste jne. tegevuste maksumuse kalkuleerimiseks; 3) valmis- ja pooltoodete maksumuse määramiseks ning realiseeritud toodete kulude kindlaks tegemiseks ja ka finantsarvestuse aruannete koostamiseks.
Kõrvaltrünnak - esimesena sisenemine uuele geograafilisele turule, kus põhikonkurendid on seni esindamata, uute turusegmentide loomise katse neile suunatud toodete väljaarendamisega ning uue põlvkonna toodetele või tootmisprotsessidele üleminek- sagedane just kõrgtehnoloogia valdkonnas- konkurenid toodete kopeerimise asemel tullakse välja uue tehnoloogiaga.
Keskkonnakaitsjad – leiavad, et valitsused teevad liiga vähe ja aeglaselt, et kaitsta maakera laastava inimtegevuse eest  Ebavõrdsuse ja ebaõigluse vastu võitlejad – rõhutavad, et majanduslikult tugevad riigid on saavutanud oma edumaa just protektsionismi, subsideerimise, reguleerimise ja muude vabaturuvastaste võtete (sh orjatöö ja kolonialismi) abil.

Kompromiss on konsensus, mille puhul osapooled nõustuvad ühisseisukohaga ainult osaliselt, ent lepivad kokku, et käituvad, nagu nad nõustuksid sellega täielikult. Näide! Kunde külastab massaazisalongi esimest korda, valib soodsa pakkumisega meemassaazi spetsialistile ütlemata, et ta on mee vastu alergiline, mõtleb, et välispidiselt ei mõju halvasti.
Kindlustusturg on Eesti finantssüsteemi varade pisike osa, mis moodustab nendest ainult 1,3%. Oma väiksuse tõttu ei kujuta kindlustusturg suurt ohtu finantssüsteemi stabiilsusele, ent suhteliselt kontsentreeritud turu tõttu ja omandisuhete kaudu võivad seltside probleemid kiiresti üle kanduda pangandussektorisse, tekitades nii pingeid kogu finantssektoris.
Kutsekoolis - täiendkoolitused ilma km, sest aluseks on õppekavad (ärilistel eesmärkidel aga koos käibemaksuga) matuseteenused jne. , 5% ravimid Maksukohustuslaseks registreerimine on kohustuslik kui maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 250000 krooni, tekib kohe kohustus käibe tekkimise päevast end maksukohustuslaseks registreerida.

Kaudselt tajutav on org. süvakultuur- avaldub in. Väärtushinnangutes, suhtumises, vamsuses, moraalis Org. kultuuri tunnused : Kultuur on antud org. ainuomane, iseloomulik Suhteliselt stabiilne, muutudes tavaliselt aeglaselt Pigem endastmõistetav kui sõnaselgelt kirjapandu Terviklik, ühendades org üksikosi Liikmete poolt heakskiidetud Peegeldab tippjuhtkonda
Kuluekvivalentsus - rakendatakse peamiselt kollektiivsete vajaduste rahuldamisel, kus konkreetset kasusaajat on raske selgitada (näit. politsei kaitseb kõiki kodanikke, õpetaja õpetab kõiki klassi lapsi ühtemoodi jne) • Kasuekvivalentsus - riigipoolse teenuse konkreetne kasu konkreetsele kodanikule - maksumaksjale (näit. sillamaks - silla korrashoidmiseks)
Kasumiaruanne – Kasumiaruanne (tulude ja kulude aruanne) on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit). 10. Majandustehing – Majandustehing – tehing või sündmus, mille tagajärjel muutub raamatupidamiskohustuslase vara, kohustuste või omakapitali koosseis.

Kaine analüüs - head äriideed on võimalik ka tuletada analüüsides ja võrreldes erinevaid statistilisi andmeid - elanikkonna vanust, haridust, autode hulka, toitumisharjumusi, haridustaset jne. Näiteks autode hulka, nende hoolduseks kuluvat aega ja olemasolevate hooldusjaamade hulka omavahel võrreldes võib hinnata, kas hooldusjaamu on palju või vähe.
Keskmine asustustihedus on 14in/km2, ning see on jaotunud väga ebaühtlaselt- üle poole rahvastikust elab Kagu-Norras. Kirjaoskus on 100%. Norra rannikumeres on palju saari, iseloomulik on Norrale suur põhja-lõunasuunaline ulatus. Suurema osa Norrast hõlmab Skandinaavia mäestik, mille järsud murrangutest liigestatud läänenõlvad laskuvad fjordrannikuna vette.
Kuningriigi põhja - Itaalias, 788 liidendas oma riigiga Baieri, 796 lõi Doonau tasandiku avaare, 801 tungis islamiusulise Hispaania aladele kuniBarcelonani välja ning 804 alistas pärast pikka võitlust Alam-Saksi. Paavst Leo III kroonis 800 Karl Suure roomlaste keisriks ehk Lääne-Rooma keisriks, tunnustades tema saavutusi ning poliitilist tuge paavstlusele.

Kapitalismi põhitüübid – 1) Ratsionaalne kapitalism (vaba turg, kapitalistlik tootmine, kapitalistlik spekuleerimine ja finantseering 2) Poliitiline kapitalism (röövellikud poliitilised kasumid, turukasum jõu ja võimu kaudu, kasum tehingute kaudu poliitilise võimuga) 3) Traditsiooniline kaubanduslik (traditsioonilised kauplemis- ja rahalised vahetustehingud).
Kehtestav käitumine – mille käigus väljendab inimene oma tundeid, mõtteid ja soove, vajadusi teisele poolele, paludes muuta olukorda ja anda ausat tagasisidet.
Kinnisasi - on maapinna piiritletud osa ( maatükk) Asi mis ei ole kinnisasi, on vallasasi Lepingu sisu – lepingu tingimused ( lepingu tingimustes tulevad õigused ja kohustused) - olulised tingimused; a)lepingu eesmärgist või olemusest tulenevad tingimused, b) seadustes olulisteks nim. tingimused, c) mis tahes tingimused kui seda nõuab üks pool.

Kolmas võimalus on maksimeerida või vähemalt parandada tootjate sissetulekuid antud nõudluse taseme juures; olla vastukaalustavaks jõuks tingimusel tooteostjatega, kindlustada turiuuringuid ja ingo levitamine turu kohta, kontrollida toote turustuskanaleid reg. Toote pakkumist, kasutada hinna diskrimineerimist st erinevaid hindu erinevatele kasutajatele.
Kaotajateks on kindla rahalise sissetulekuga inimesed, kelle palkasid ja töötasusid ei tõsteta vastavalt hindade tõusule. Võita võivad ka laenuvõtjad, kui nende intressimäär on madalam kui inflatsioonimäär. Majanduses toimub tulude ümberjaotus ja tavaliselt üldise elatustaseme langus. Kuluks võib pidada sagedast hindade ümberarvestamist.
Kombinatsioonid on märgitud graafikule (vt joonis 13). Kui graafikule märgitud punktid ühendada, saadakse kõver, mida nimetatakse ükskõiksuskõveraks (kuna tarbija on nende kombinatsioonide suhtes ükskõikne). Et ükskõiksuskõver on ordinaalse kasulikkuse teooria keskseks mõisteks, nimetatakse seda teooriat ka vahel ükskõiksuskõvera teooriaks.

Koordineerimine on lihtsam + selge ja efektiivne tööjaotus – sobib ainult väikeettevõtetele; kommunikatsioon pole tõhus; otsustamine on aeglane ja bürokraatlik; arvestuse pidamine ja tulemuste jälgimine läheb keerukaks; liialt kitsale ülesannete ringile keskendudes võivad töötajad organisatsiooni eesmärgid silmist kaotada; struktuur ei anna
Kindlustusleping - kindlustuslepinguga kohustub kindlustusandja kindlustusjuhtumi toimumisel hüvitama kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju või maksma kokkulepitud rahasumma ühekordselt või osadena või täitma lepingu muul kokkulepitud viisil (kindlustusandja täitmise kohustus). Kindlustusvõtja kohustub tasuma kindlustusandjale kindlustusmakseid.
Kulupõhine - hinna kujundamine baseerub kuludel, hind peab katma püsiv- ja muutuvkulud ning sisaldama kasumit, • kliendipõhine - hind kujuneb selle järgi, mis tarbija on nõus maksma kauba või teenuse eest, • konkurentsipõhine – hinna kujundamisel uuritakse konkurentide hinnastrateegiat ja lähtutakse kulude või nõudluse asemel sellest.

Kasutusaasta on 1.oktoober 20X8 – 30.september 20X9 3.kasutusaasta on 1.oktoober 20X9 – 30.september 2010 Seega 20X9 kulu tuleb arvutada 2. ja 3.kasutusaastast (2.kasutusaastast ja 3.kasutusaastast ) 2.kasutusaasta: * 200 000 = * 200 000 = 38 888,89 3.kasutusaasta: * 200 000 = * 200 000 = 33 333,33 Kogu 20X9 aasta kulu: 38 888,89-st = 29 166,6675
Keemiatööstussektorile eestis on iseloomulik tugev geograafiline kontsentratsioon, kuivõrd mitmed suured keemiatööstusettevõtted paiknevad Kirde-Eestis. Oluline osa Kirde-Eesti keemiatööstusest baseerub põlevkivi termilisel töötlemisel, mille tulemusena saadakse põlevkiviõli tema mitmete kõrvalproduktidega nagu põlevkiviõli fenoolid, õli, bituumen jne.
Kuivõrd ohustatud on välisturgudel tegutsev ettevõte riskiteguritest sõltub: D ettevõtte suurusest ja majandussektorist, kus ta tegutseb; D ajast, mis ettevõte antud turul tegutseb; D sihtturule sisenemise meetodist; D firma poolt rakendatavast tehnoloogiapoliitikast ja innovatsioonide tasemest; D ettevõtte ja tütarfirma tehnoloogilisest seotusest.

Kulutavad - neid kutsutakse säästjateks ja teistel raha vähem kui kulutavad- neid kutsutakse laenajateks. Õeldakse, et majanduses on alati kaks poolt – need kellel jääb raha üle ja need kellel jääb puudu (tavaliselt on need ettevõtted). Need kellel jääb puudu on hea võimalus leida säästja, kes on nõus neid otseselt finantseerima.
Kinnisvata - , paadi-, isiku- ja loomapidamismaksu meil ei ole! 2) Kirgede printsiip – mis on seotud inimese edevuse ja tarbimisvajadusega (karusnahkade, alkoholi- ja tubakaaktsiis ning hasartmängumaks, mitteriiklikud loteriide tulumaks, kütuseaktsiis, loomapidamismaks). Meil ei ole karusnahkade aktsiisi ja mitteriiklikuid loteriide tulumaksu.
Kogemuste tõttu – otsustav otsustaja ei tunne piisavalt hästi tegureid, mis kujundavad vastuvõetava otsuse tulemust; 6) määramatus, mis tuleneb piirangutest otsustusprotsessis (ajalised ja ruumilised piirangud, mis iseloomustavad otsustust mõjutavaid tegureid); 7) määramatus, mida kutsub esile vastase (konkurendi) tegevus, mis kujundab otsuse

Kuivõrd kaasaegne on tehnoloogia? 6.9. Milline on kasutatav tehnoloogia võrreldes lähimate konkurentidega? 6.10. Kas toode/teenus on sesoonne või on turustamisel muid prognoositavaid tsükleid? 6.11. Millised on ettevõtluses kasutatavate seadmete hooldus- ja remondivõimalused? 6.12. Millistele kvaliteedistandarditele/nõuetele peab toodang vastama?
Käesolev materjal on mõeldud kasutamiseks informatiivsel eesmärgil ja ei ole vaadeldav siduva õigusliku või majandusliku nõuandena ega soovitusena teatud viisil käituda või otsustada. Eesti seadusandlus on dünaamiline, mistõttu tuleb enne otsuste langetamist tutvuda kehtivate õigusaktidega, pöörduda maksuhalduri või maksuspetsialisti poole.
Külalistemajas on küll vähem lisateenuseid, kuid hind ja kvaliteet on head. Arvan, et on palju inimesi, kes ei vaja täielikku teenindust ja luksust, mis pakutakse hotellides. Hotellidesse tulevad turistid tihtipeale tellivad giidi ja ekskursiooni, mis on tugevamaks küljeks, sest külalistemajas tuleks läbi ajada omal käel Kuressarega tutvumise.

Kokkuvõtvalt on kaks võimalust: võtta üle toode või arendada ise uus. Uue toote jaoks on tähtis innovatsioon ehk toote omamoodi tegemine Uue toote arendamise protsessis saab välja tuua viis sammu: 1)ideede genereerimine 2)ideede sõelumine 3)tootekontseptsiooni arendamine ja testimine 4)toote kujundamine ja testimine 5)toote turule viimine.
Kommunikatsioonikorraldus on üks näitaja ennustamaks rahulolu organisatsiooniga. Organisatsiooniline kommunikatsioon mõjutab eelkõige rahulolu tervikuna. Samuti leidis ta, et hästi toimiv sisekommunikatsioon peegeldab sümmeetrilise kommunikatsiooni põhimõtteid, mis muudavad omakorda organisatsiooni efektiivsemaks, luues avatud ja usalduslikke suhteid.
Kardinapael –  ühes servas on avad siinikonksude või kardinarõngaste jaoks. Paela  läbivad 2 krookivat niiti. Paela tuleb osta võrdselt kardina laiusega. • Takjapael • Ühepoolne liimipael • Kahepoolne  • Helkirpael liimipael • Korseti ja bandaaži paelad. Punutud paelad Sobivad rõivaste kantimiseks.

Keskmine produkt on maksimaalne, kui on palgatud: a) kuus töötajat b) viis töötajat; c) kolm töötajat; 18. Joonisel kajastavad kõverad 1, 2 ja 3 vastavalt: a) keskmise produkti (AP), Joonis 1. piirprodukti (MP) ja kogutoodangu (Q) q kõveraid; MP, AP ja Q kõveraid; b) MP, AP ja Q kõveraid; c) Q, AP ja MP kõveraid; d) Q, MP ja AP kõveraid.
Kutsetegevuses on audiitor sõltumatu ja erapooletu, juhindudes vaid seadustest ja audiitorkogu ning selle organite otsustest, auditeerimise eeskirjast ning audiitortegevuse rahvusvahelise tegevuse heast tavast. Audiitor on kohustatud hoidma kutsesaladust: ta peab hoidma saladuses tegevuse käigus teada saadud infot ka peale kutsetegevuse lõppu.
Kinnisomand on täielik võim kinnisasja üle, milleks on maapinna piiritletud osa ehk maatükk. Kinnisomandi tekkimist ja lõppemist kinnistab kinnistusraamatu kanne. Kinnisomand ulatub maapinnale ning õhuruumile ülalpool ja maapõuele allpool seda pinda sellise kõrguse või sügavuseni, milleni ulatub omaniku huvi kinnisasja kasutamisel.

Kollektiivne enesepiirang - Ainult oma tegevuse kollektiivse enesepiiranguga jõutakse koostöökasudeni. Kollektiivse enesepiirangu vahendiks on mingi institutsionaalne reegel, mis peab aitama ületada nii motivatsiooni- kui ka informatsiooniprobleemid, st muutma situatsiooni stiimuleid ja tegema selle ka asjaosalistele teatavaks Erinevad huvistruktuurid:
Kaasaegse mikro - ja makroökonoomika kujunemine Kui mikroökonoomika väljakujunemisel seisab olulisel kohal neoklassikaline koolkond, siis makroökonoomika probleemidega on tegeletud alates merkantilistidest kuni tänapäevani välja ent neoklassikalisel perioodil pöörati makroökonoomika probleemide uurimisele suhteliselt vähe tähelepanu.
Kauplejaid on reklaami, kuna eriti oluline, kasulikkusest) vähe, peamiselt müügipoliitika reklaami teeb 3) valikkaupade maaletoojad, on hoopis teine tootja, mitte müüjaid on frantsiisilepingu müüja tunduvalt vähem omanikud 4) reklaami teeb 4) reklaamis kauplus koostöö müüja kohapeal, tootja ja tootja vahel osalus selles väiksem

Kinnipeetav maks – maksukohustus on pandud maksukinnipidajale, kes peab teise isiku tulult maksu kinni pidama ja tasuma (tulumaks). Tähtajaline maks – maksumaksja peab ise välja arvestama ja on kohustatud ise mingiks ajaks tasuma (sotsiaalmaks, käibemaks, tulumaks, maamaks). Sissenõutav maks – üksikisiku tulumaksu juurdemakse, maamaks.
Koolitusleping - vormistamine: • poolte andmed (nimi, asukoht/aadress, registrikood) • koolituse või kursuse nimetus • koolituse maksumus ja tasumise viis • koolitatava kohustused (töötamise kohustus, leppetrahv koolituse katkestamise või töölepingu varasema lõpetamise korral, viivised) • õigus koolitusmaterjalide kasutamiseks
Kujukalt on resümeerinud Ameerikas tollal tekkinud olukorra California ülikooli (Berkeleys) majandusajaloolane J. Bradford DeLong: «Töölised vahtisid jõude, sest ettevõtted ei palganud neid; ettevõtted ei palganud neid, sest ei näinud turgu oma toodangule; ja toodangule polnud turgu, sest töölistel polnud raha, mille eest osta.

Kmk – analüüsil on 3 lähenemisviisi: Matemaatiline meetod- Väljendada kulu, tegevusmahu ja kasumivahelised seosed matemaatilise võrrandi kaudu;Piirkasumist lähtuv KMK analüüs-Tugineda piirkasumi mõistest lähtuvatele matemaatilistele valemitele;Graafiline analüüs-Kujutada kulu, tegevusmahu ja kasumi seosed graafiliselt.
Konfliktiolukorras - Vastuolu osapoolte vajadustes ja ootustes -Aitab kaaluda kasude ja kahjude vahekorda Tegelikult ei ole ärieetikas midagi müstilist -Kõik algab inimesest endast -Väärtused määravad inimesed -Organisatsiooni põhimõtted saavad alguse inimeste põhimõtetest ÄRIEETIKA TEMAATIKA ALLA VÕIKS PAIGUTADA JÄRGNEVAD KÜSIMUSED
Kokkuvõtlikult on ärinime panekul järgmised tingimused: • Äriühingul võib olla ainult üks ärinimi ning see peab sisaldama viidet ettevõtte tüübile (nt osaühing peab sisaldama ärinimes sõna „osaühing“ või lühendit OÜ), • Ärinimi ei või olla eksitav ettevõtja õigusliku vormi, tegevusala ega tegevuse ulatuse suhtes.

Käiberentaablus ehk marginaal (PM) 0,002% 0,16% 0,10% Varade rentaablus (ROA) 0,002% 0,16% 0,10% Omakapitali rentaablus (ROE) 0,007% 0,47% 0,33%
Konkurentsirelvana on rahulolematuse tekitamine efektiivne negatiivse informatsiooni mõju tõttu – see mõjub alati võimsamalt. 6 Siit koorub välja rahulolu kontseptsiooni paradoks: rahulolu ise võib olla ebalojaalsuse ja reeturluse põhjuseks, sest rahulolematuse tekitamist kasutatakse konkurentidelt klientide ülelöömise eesmärgil.
Klassikaline arusaam — eraettevõtjad on eelkõige konkurendid • käitumuslik suund — rõhuasetusega inimeste koostöösuhetele; Kaasaegses paradigmas on muutunud ettevõtete jm organisatsioonide • majanduslik suund — rõhuasetusega organisatsioonide vaheliste suhete käsitlus – eristatakse nelja tüüpi suhteid: koostöösuhetele.

Kaarelastsue valem - > joonis nr 3 Elastsuse liigid: 1. mitteelastne ED<1 2. elastne ED>1 3. ühikelastne ED=1 4. täielikult elastne ED=lõpmatus 5. täielikult mitteelastne ED=0 Praktikas (igapäevaelus) on koefitsiendi väärtus nulli ja ühe vahel või suurem kui üks. Null ja lõpmatus koefitsiendi väärtusena on üsna harva esinevad.
Kasumit max - v kogus- MC=MR Kuni f suudab katta vähemalt AVC, suurendatakse toodangut, kuni MR>MC. Kui p
Kupongimäär – intressimäär, millest lähtuvalt arvutatakse võlakirja pealt investorile (perioodiliselt) makstavat intressi (kupongi-)makset Kupongimakse kuupäevad – kuupäevad, millal võlakirja omanikule teostatakse kupongimakseid Tagasikutsutavus (callable bond)– emitendi võlakirjade ennetähtaegse lunastamise võimalus.

Kampaaniatooted on need tooted, mis on kindlal perioodil odavama hinnaga või on need tooted, mida on kauplusesse just selleks kampaaniaks tellitud, ning mida poes üldse olemas ei olegi. Maximas olevad kampaaniatooted hetkel on Aura 1 L mahlajoogid mis on – 20 % hinnaalandusega ning Nivea deodorandid, mis on – 40 % hinnaalandusega.
Kogukulud on nende kahe komponendi summa: n Joonis 45 b C 'a n % . Joonisel 45 on toodud mõlema kulukomponendi ja kogukulude n graafikud, kui a= 80 000 kr ja b= 600 000 kr ning jaamade arv n muutub 1-st 10-ni. On näha, et kogulukud sõltuvad jaamade arvust n. Kiirtee operaatorfirma on huvitatud, et kogukulud oleksid minimaalsed.
Kutsealane eelkoolitus on põhikoolis ja gümnaasiumis kutsesuunitluse eesmärgil toimuv väikesemahuline kutse- või erialade tutvustus põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas, põhikooli lihtsustatud riiklikus õppekavas (abiõppe õppekava) või toimetuleku riiklikus õppekavas ettenähtud valikainetena mahuga kuni 15 õppenädalat.

Kättetoimetamistasu on 700 kr. Leida a) ühe partii hankekulud; b) kogukulud ühe partii kohta (hankekulud + kauba maksumus), kui hangitava kauba hind on 55 kr. 2.9 Kirjutada välja firma tulufunktsioon, kui toote hind on 25kr. 2.10 Firma toomiskulud q toote valmistamisel avalduvad järgmiselt: C(q) = 5q + 100 000. Saadav tulu on R(q) = 7q.
Kasumiauanne on põhiaruanne mis kajastab ettevõtte tulusid ja kulusid ning nende vahet kasumit või kahjumit mingi perioodi vältel.
Kauprahana on käibinud erinevad esemed, sealhulgas vampum (merikarpidest valmistatud helmed) Ameerika indiaanlastel, erksavärvilised kaurikarbid Indias, vaalahambad Fidžil, tubakas esimestes Põhja-Ameerika kolooniates, suured kivikettad Vaikse ookeani Yapi saarel ning sigaretid ja alkohol Teise maailmasõja järgsel Saksamaal.

Konsultatsioonide käigus on töötajate esindajatel õigus kohtuda tööandja esindajatega ja tööandja juhtorgani liikmetega ning esitada töötajate suhtes kavandatavate meetmete kohta kirjalikke ettepanekuid vähemalt 15 päeva jooksul käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud teatise esitamisest arvates, kui ei lepita kokku pikemas ajas.
Kapitalist – tööline). See viib konfliktini, mis annab tõuke sotsiaalseks muutuseks Võõrandumine – lisaväärtus tugineb tööliste ekspluateerimisele, tööandja kasum põhineb töö tulemuste omastamisel, tööline võõrandub oma tööst ja töö tulemustest, kuna tal pole selle üle kontrolli – tööjõud kui kaup
Kinnispant ehk hüpoteek. Kinnispandi leping on notariaalne ja registreeritakse kinnisturaamatusse. Seda ihaldab pank kõige enam.

Kondensaator on puhas. Puhastage kondensaatoriribid tolmuimejaga ja kontrollige, kas ribidevaheline ruum on puhas, pehme seebilahus.
Korralik finantssüsteem on võimas tööriist areneva majanduse efektiivsuse suurendamiseks ning kasvu kiirendamiseks (5 lk 10). Seega võin öelda, et finantsvahenduse mõju majandusele ja finantssüsteemile on oluline, sest kuna finantsvahendus kuulub finantssüsteemi liigiks, ilma selleta ei haka finantssüsteem tõhusalt funktsioneerima.
Käsundus - vm teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel makstud tasu; erisoodustused, ümberarvestatuna rahasse, ning erisoodustustelt maksmisele kuuluv tulumaks; töötuskindlustuse seaduse alusel makstud hüvitised, muudelt nimetamata, seaduse vm õigusakti alusel töö tegemise eest makstavatelt tasudelt.

Käibekapitali juhtimine - käibekapitaliga seotud otsused 1. Põhikapitali juhtimine või sellega seotud otsused 1. Finantseerimise ning kapitalistruktuuriga seotud otsused 1. Dividendidega seotud otsused Seega on finantsjuhtimise oluliseks rolliks see, kuidas suudetakse kaasata ressursse ning kuidas neid paigutada, et maksimeerida kasumit.
Kollusioon – on teatud müüjate katsed piirata konkurntsi salajaste kokkulepete sõlmimise teel, mis puudutavad hindu, turuosa ja/või teisi asjaosasid(levinuim tüüp, kartell) Loomulik monopol – esineb harus kus mastaabisääst on nii suur, etminimaalsete kuludega suudab selle haru kogutoodangut pakkuda üksainus firma.
Kasumiaruanne on raamatupidamisaruande teine vorm, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit). Kasumiaruanne on ühe bilansirea Aruandeperioodi kasum (kahjum) detailne lahtikirjutus. Kasumiaruanne koostatakse perioodi kohta kasvavalt, kusjuures kasutatakse

Kultuuride mitmekesisus on nähtus, millel on omad rikkused ja nende rikkuste uurimine võib osutuda väga kasulikuks – nii silmaringi avardamise kui ka tulusama käitumise ja tegutsemise mõttes. Erineva kultuuritaustaga inimesed kasutavad küll ühiseid põhimõisteid, kuid näevad neid erineva nurga alt ja teistsuguses perspektiivis.
Kapitali piirtootlikkuseks on kapitali hulga ühe ühikulisest suurenemisest tingitud kogutoodangu suurenemine, muutumatu töö koguse juures.
Konkureerivaks objektiks on Karavelli maja, sest teistel majadel on kõik korterid juba müüdud. Kõigil korteritel on avarad rõdud, mis sobivad hommikupäikese nautimiseks, keskpäevaseks lõõgastuseks ja õdusaks grilliõhtuks- Kõrgemate korruste galeriimaja eksklusiivsed mitmetasanduselised korterid on ehitatud läbi kolme korruse.

Kummal on neist kaubanduses suurem mõju? • Miks on tootlikkus väga tähtis? • Miks on riikide vahel kaubanduspiirangud? • Mis määrab vahetuskursid? • Miks on riigi maksebilanss alati tasakaalus? Absoluutne Absoluutne eelis ilmneb, kui üks riik eelis suudab toota mingit kaupa tõhusamalt kui mõni teine riik.
Kolhooside majan - dusvabadused olid mõnevõrra suuremad kui sovhoosidel, kullatööstuses tegutsesid artellid, oli olemas pseudokooperatiivne süsteem Tsentrosojuz (Eestis ETKVL) jne. Kuna riigi poolt juhitav põllumajandus ei suutnud rahvast toita, oldi sunnitud lubama ja isegi arendama-soodustama nn aianduskooperatiive.
Korduvate majandusoperatsioonide ehk raamatupidamisrutiinide hindamiseks kasutatakse: • välja selgitada olulised rutiinid • põhitegevuse ja tähtsamate äritegevustega seotud andmevoogude kaardistamine • vigade tekkevaldkondade ja põhjuste väljaselgitamine • sisekontrolli süsteemi väljaselgitamine ja hindamine • riskide hindamine

Kulla vahetusstandard - 1922. aastal toimus Genua konverents, mis soovitas ülemaailmselt kohaldada kulla vahetusstandardi, et tsentraliseerida ja koordineerida nõudlust kullale ja hoida ära tema ostujõu ulatuslik kõikumine, mis võiks tekkida, kui suur hulk riike üheaegselt ja konkureerivalt tahaksid täiendada oma kullavarusid.
Kapitaliturg lühi - ja pikal perioodil Joonisel 33 näidatakse, et esialgu on kapitali kogus K0. Lühiperioodi SSR on vertikaalne seetõttu, et lühiperioodil on kapitali kogus fikseeritud, kuna isegi kui intressimäär muutub, siis säästude maht mingil konkreetsel aastal võrreldes olemasoleva kapitalikogusega on väga väike.
Kohustuste kindlaksmääramine – osutamine, mida alluv peab tegema ⋅ Õiguste andmine – lubamine alluval töös teatud määral iseseisvalt tegutseda, midagi ette võtta või sooritada ⋅ Vastutuse nõudmine- alluva aruandluskohustus ⋅ Volitus – õigus käsutada ja kasutada ettevõtte eesmärkide saavutamise nimel teatud ressursse.

Käesolevas arendusprojektis on ehitusmaksumus. Ehituse omahind on erinevate ehitusfirmade (nt.Merko, Eesti Ehitus) ja muude internetis leiduvate ehitusportaalide /3, 4/ andmetel erinev, kõikudes 8000-16000 kr/m 2 (ilma käibemaksuta), lähtume seega keskmisest maksumusest 12000 kr/m 2. Ehitushindade tõusuga 2008.aastal siiski ei arvesta.
Käibekapitali laen – on sihtotstarbeline laen ettevõtte käibevahendite täiendamiseks . See toode on mõeldud käibekapitali püsivaks täiendamiseks ja sobib kasutada näiteks hooajalisusest tingitud ühekordse suurema kaubapartii sisseostmiseks või mingi suurtellimuse täitmisel lühiajalise kapitalivajaduse leevendamiseks.
Kaaliumväetisi liht - või liitväetisena, taimekaitsevahendeid või biotsiide, ravimeid keemilise või bioloogilise protsessi käigus või lõhkeaineid; 12) paberi v õi papi tootmine tootmisvõimsusega vähemalt 200 tonni ööpäevas või pulbi tootmine puidust või samalaadsetest kiudmaterjalidest; [RT I 2008, 34, 209 - jõust.

Käesolevaks hetkeks on koostöö Imavere vallaga (140 km2, 917 elanikku), Järva-Jaani vallaga (126 km2, 1634 elanikku), Koeru vallaga (237 km2, 2206 elanikku), Paide vallaga (300 km2, 1709 elanikku) ning Väätsa vallaga (195 km2, 1370 elanikku). Otseseks kasusaajaks on perevägivalla all kannatavad naised ning nende pereliikmed.
Kaasaegsed juhtimisteooriad – rakenduslikud lahendused • X , y ja z teooria – rõhutab koostööd otsustamisel, tegutsemisel, ülemuse- alluva suhetes jne. • TQM ( Total Quality Management) – igakülgne kvaliteedijuhtimine, rõhutab igas asjas, eelkõige aga klientide vajaduste rahuldamisel pidevat täiustumist ja tõhustamist.
Kasvutoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab ja kes on ühtlasi orienteeritud kiirele kasvule, loovad kõrget lisandväärtust ning omavad ekspordipotentsiaali; samuti ettevõtjatele, kes on oma konkurentsivõimet juba tõestanud ning vajavad tuge kasvu kiirendamiseks.

Kaudsed meetodid - projektsioonitehnikad) Teisesed andmed jagunevad: 1)ettevõttesisesed andmed (finantsandmed, turundustegevused; logistika, jaotuse aruanded ja tagasiside;klientide tagasiside) 2)ettevõttevälised andmed(internet, turundusandmete standardallikad, avalikud andmed) 3.Turu-uuringute klassid, meetodid ja liigid.
Koolitamine on probleemiks, sest kui võetakse uus tööline ning tema väljakoolitajaks on samasugune nördinud, pettunud ja kogemustevaene töötaja, ei saagi uuesti klienditeenindajast rohkemat oodata- surnud ring jätkub- klienti võetakse kui vahendit mille pealt teenida ning töö on lihtsalt töö tegemise pärast.
Kitsamas tähenduses – masinad, seadmed, gaas, vesi jne. Sisendi keskmine produkt – (average product, AP) iseloomustab produktide suurust sõltuvalt töötajate arvust AP = TP/L Sisendi piirprodukt – (marginal product, MP) näitab koguprodukti juurdekasvu, mida võimaldab ühe täiendava ressursiühiku kasutusele võtmine.

Kriteeriumit – kvaliteet, tarnekindlus, kiirus ja paindlikkus Kvaliteedi-tootlikkuse-paindlikkuse vahel võivad tekkida vastuolud (nende lahendamiseks vaja operatsioonijuhtimise meetodeid). Vastuolud:  Tootlikkuse ja kvaliteedi vahel – kui tahta kõrget tootlikkust, siis võib selle all hakata kannatama kvaliteet.
Kapital on tööjõuga võrreldes liikuvam, siis kasutavad arenguriigid oma odavat tööjõudu välisinvesteeringute ligitõmbamiseks. Majanduse globaliseerimine, tehnoloogia kiire areng, vajadus uute teadmiste järele ja pidevad muutused keskkonnas nõuavad head kohanemisvõimet ja oskust kiiresti ümber õppida.
Kapitaliseerituse kordaja - iseloomustab pikaajaliste kohustuste osatähtsust pikaajalistest finantseerimisallikatest. Põhivarasid finantseeritakse pikaajaliste kohustuste või omakapitali arvelt. Mida kõrgem on see näitaja, seda enam võib investoritel ja pankadel tekkida kahtlusi ettevõtte maksevõimes pikaajalisel perioodil.

Kinnitatud skeemid on täpselt kirjas seaduse lisades 1 ja 2. Ja et raamatupidaja elu lihtsamaks teha (tegelikult – et seadusega nõutu oleks ühtviisi mõistetav kõigile), on Raamatupidamise Toimkond kirjutanud täpsemalt oma juhendites lahti, millised tehinguartiklid millisele bilansi- või kasumiaruande reale kuuluvad.
Konkurentsitüübiks nimetatakse omakorda jaemüüjate ja tootjate või ka hulgimüüjate vahelist konkurentsi, kus hulgimüüjad või tootjad müüvad tooteid otse jaekaubanduse klientidele. Viimaseks nimetatud konkurentsi tüübiks on süsteemne konkurents, mis on kahe või enama vertikaalse ettevõtlussüsteemi konkurentsi.
Kontoplaan on raamatupidamiskontode süstematiseeritud loetelu, mis võimaldab ühtlustada ühetaoliste majandustehingute arvestust eesmärgiga üldistada ettevõtte aruandelist informatsiooni [6 : 165]. Iga ettevõtja kinnitab oma kontoplaani vastavalt vajadusele, oskustele ja raamatupidamisprogrammi võimalustele.

Kov - idele üle Eesti f) Teavitus- ja turundusplaan 1. Peamine info levitamine sihtgruppideni käib läbi interneti: kodulehed www.naisteabi.ee, www.avasilmad.eu, Facebooki leht „Ütle Ei perevägivallale“. http://www.facebook.com/#!/AvaSilmad 2. Artiklid üleeestilises meedias, raadio- ja TV esinemised.
Kokkuleppe oligopol on turustruktuur, kus väike arv ettevõtteid (oligopoliste) mängib kokku ja teeb oma otsused ühiselt.
Koolituse abil on võimalik ”maagilised ”eelarvestatud näitajad konkreetse töötaja tööülesannetega seostada ja lahti mõtestada ning tekitada olukord, kus töötaja järjest rohkem ja tulemuslikumalt osaleb eelarvestamise protsessis ning saab eelarvetest oma töös reaalset kasu ja abi.(Karu,Zirnask 2004:28)

Krediidiasutused – korduvalt laenavad hoiustatud raha välja (emiteerivad krediitraha) Rahaloomeasutused on finantsettevõtted, mis võtavad avalikkuselt vastu hoiuseid ning annavad laenu ja/või investeerivad väärtpaberitesse Eesti rahaloomeasutused: Eesti Pank, krediidiasutused, hoiu-laenuühistud, rahaturufondid.
Kulude määramine - püsivkulud, muutuvkulud, tululävi, kasumisumma konkurentide kauba ja hinna analüüs hinnakujunduspoliitika määramine-kulukeskne meetod (hind=omahind+teatav juurdehindlus), tarbijakeskne meetod nt. Üks ja sama saiake poes 2kr, kohvikus 4 kr, konkurentsikeskne meetod, lõpliku hinna fikseerimine,
Koostöölepingud on Imavere vallaga (140 km2, 917 elanikku), Järva-Jaani vallaga (126 km2, 1634 elanikku), Koeru vallaga (237 km2, 2206 elanikku), Paide vallaga (300 km2, 1709 elanikku) ning Väätsa vallaga (195 km2, 1370 elanikku). Otseseks kasusaajaks on perevägivalla all kannatavad naised ning nende pereliikmed.

Kuivõrd tööpuudus tähendab muuhulgas seda, et kogu tööjõud ei ole efektiivselt kasutatud, siis niisugusele olukorrale võimaliku tootmise piiri puhul vastavad punktid, mis asuvad sellest kõverast seespool (nullpunktile lähemal) - need punktid on ebaefektiivsed, kuna kõik ressursid ei ole maksimaalselt kasutatud.
Kasumiaruandes on kulud ja tulud esitatud viisil, mis võimaldab teha informatiivseid kokkuvõtteid. Lähtutakse sellest, et ettevõttel on kaks tulu- ja kuluallikat: äritegevus(põhitegevus) ja muu tegevus (mittepõhitegevus). Äritegevuseks loetakse toodete ja teenuste müüki ja ka näiteks põhivara müümist.
Kodumaiseid pakkujaid on ilmselt see, et välismaalt ostes puudub tarbijal võimalus ostetavaid tooteid katsuda/proovida. Toote mittesobivuse korral on selle välismaale tagasi saatmine samuti väga tülikas protsess, mistõttu tagastamisest loobutakse ning proovitakse mittesobiv toode iseseisvalt Eesti turul maha müüa.

Kaveri sõnul on veefirmal vaja raha veevärgi uuendamiseks, mida on koos ELi abirahaga võimalik teha veel 2015. aastani; Haanja vallavanem Juri Gotmansi sõnul tingib hinnatõusu otseste kulutuste kasv ning kuna valla eelarvest ühisveevärki ei doteerita, on Haanjas Võrumaa kõige kallim ühisveevärgiteenus.
Kinnipeetavad – maksumaksja ei tasu maksu isiklikult, need arvutatakse maha maksumaksjale tehtavatelt väljamaksetelt ning deklareeritakse ja kantakse üle maksu kinnipidaja poolt, kes peab maksumaksjale maksustamisperioodi lõpus andma tõendi väljamaksete ning ülekantud maksude kohta (üksikisiku tulumaks).
Krediidiasutus on ettevõte, mis võtab vastu rahalisi hoiuseid ja annab omal vastutusel laene o laenu-hoiuühistud o krediidiühingud o finantseerimisfirmad o faktooringfirmad o krediidigaranteerimisfondid o rahaturu fondid o liisingettevõtted o investeerimisfondid o kindlustusfondid o laenukontorid o pandimajad

Küpsus - suur ja mehhanistlik organisatsioon; tihti liiga jäik vertikaalne struktuur; kontrollsüsteemid, arvepidamine ja tööjaotus kindlalt paigas; palju insenere, finantsspetsialiste ja arvepidajaid; otsustamine tsentraliseeritud; ohtlik seisund, sest võib põhjustada organisatsiooni arengus seisaku.
Keelustav tollimaks on nii kõrge, et ta katkestab impordi täielikult. Tollimaksu tagajärjed: 1) riigieelarvesse laekuvad tollitulud, 2) rahvuslikud tootjad, tegutsedes tolli varjus, saavad suurendada tootmise mahtu ja kasumeid, 3) tarbija on sunnitud maksma toodete eest kõrgemat hinda ja seetõttu vähem tarbima.
Kogunõudlus - majapidamiste, ettevõtete, valitsuse ja välissektori poolt erinevatel hinnatasemetel osta soovitud kaupade ja teenuste koguväärtus Mõjutavad tegurid: Tarbijate eelistuste muutumine, investeeringute taseme muutumine, valitsuse kulutuste suurendamine või vähendamine, muutused puhasekspordis

Korporatsioonitasandi strateegia – arvestab kogu organisatsiooni, püüab määrata erinevate tegevusalade (allettevõtete) prioriteedid Vastab küsimusele “Millises äris me oleme”. 2. Äritasandi strateegia – püüab määrata, kuidas saaks iga strateegiline allüksus (allettevõte) olla omal alal konkurentsivõimeline.
Kõigil teguriindeksitel on kaks erinevat majanduslikku tähendust 1. üldistav tähendus – näitab nii kvantitatiivse kui kvalitatiivse teguri keskmist või üldist muutumist 2. analüütiline tähendus – mitu korda suurenes või vähenes resultaatnähtus kvantitatiivse või kvalitatiivse teguri muutumise tagajärjel
Kartell - Firmad kooordineerivad kasumi maksimeerimiseks oma tegevuse nii, et nad toimiksid nagu monopol.

Konkurentide ees on eeliseks madalamad kulud Võimaldab: madalamad hinnad ja suurema turuosa või turuhind ja suurem okasum Säästuvõimaluste otsimine kõigis tegevuslülides: ökonoomsed hooned ja sisseseade, vähe lisateenuseid jne. NB! Ei tohi loobuda omadustest ja teenustest, mida kliendid peavad oluliseks.
Käibevara - Käibevarana kajastatakse ressursse, see on asju ja õigusi, mis on likviidsed, mis tõenäoliselt muutuvad likviidseteks lõppenud majandusaastale järgneva aruandeperioodi jooksul, mis on edasimüümiseks toodetud või ostetud või, mis kasutatakse ära järgneva äritegevuse tsükli jooksul.
Kindlustuspoliisil on fikseeritud ka teised kindlustuslepingu lahutamatud osad: metsakindlustuse sooviavaldus; metsade majandamise kava, kindlustuspakkumine (kui on koostatud); lisaleping (kui on koostatud); käesolevad metsakindlustuse tingimused; teised loetletud kindlustustingimused, lisaklauslid jm dokumendid.

Koodidega - autoroolis telefoni kasutamine on ju keelatud, kuid kuidas siis autojuht koodi lugema peaks? Need probleemid on tingitud ilmselt sellest, et QR-koodide kasutamine on Eestis veel suhteliselt võõras teema, kuid tehnoloogia arenedes muutuvad need ka suuremale hulgale inimestele kättesaadavaks.
Käibemaksumäär on 18% maksustatavast väärtusest, välja arvatud erijuhud, mis tuleneb käibemaksuseadusest. Käibemaksu on kohustatud maksma kõik isikud, kes on käibemaksu arvel arvestanud ja kajastanud Eestis registreeritud käibemaksukohuslase number algab tunnustähtedega EE................, FI - Soome.
Kõrgem juhtorgan – seaduse, põhikirja või põhimääruse alusel moodustatud raamatupidamiskohustuslase organ, kes teostab vahetut järelevalvet tegevjuhtkonna üle (näiteks äriühingu nõukogu); majandusaasta aruande taksonoomia – majandusaasta aruande standardiseeritud elementide ja sidusbaaside kogum.

Kokkuvõtvalt on kohtu reeglipärased seisukohad nõuda võlgnikult sisse põhivõlg (erinevate tõlgenduste kohaselt kas põhisumma ja lepingutasu, põhisumma ja intress või põhisumma ja muud lepingujärgsed kulud), viivis, kogunev viivis kuni põhivõla tasumiseni ning hageja põhjendatud menetluskulud.
Kantsis - 50 protsenti müüdud veinist lauaveini kategooriasse, mida ei tohi tähistada kindla kasvupiirkonnaga. Ent Californias ja mitmes lõunapoolkera viinamarjakasvatuspiirkonnas väidavad paljud tootjad endiselt, et nende veined on erilised viinamarjaistanduste topograafia ja mullastiku tõttu.
Kaubandusplokkide moodustamine on tõstatanud taas päevakorda regionaalse integratsiooni problemaatika. Üldiselt mõistetakse majandusliku integratsiooni all olukorda, kus integreeruvate riikide vahel kaotatakse kõik kaubandustõkked ning kolmandate riikide suhtes rakendatakse diskrimineerivat väliskaubanduspoliitikat.

Kliendi e - maili teel saabunud pöördumistele vastamine on heal tasemel lisaks ka kaubanduses kaubamajade kategoorias ning avaliku sektori ettevõtetes. S. Spiegelberg, ”Eesti teenindus 2009. aastal - teenindajate müügiaktiivsus on kasvanud”, (http://www.emor.ee/arhiiv.html?id=2072)(03.12.2009)
Kompositsiooni viga – Fallacy of composition – On loogiline viga mille korral peetakse seda, mis on õige üksiku (indiviidi) suhtes, õigeks ka grupi suhtes (terviku suhtes) b. Vale põhjuse viga – Post hoc fallacy - arvamist, et üks sündmus on teise põhjus, kui ta ajaliselt teisele sündmusele eelnes.
Kaubainfo välisallikad on järgmised: 1. isikud: pereliikmed, sõbrad, sugulased, töökaaslased, tuttavad; 2. turg ja kõik sellega seonduv: reklaam, pakend, müüjad, poed, hinnad; 3. avalikud kommunikatsiooni vahendid: internet, ajalehed, ajakirjad, uuringud; 4. kogemused: toote katsumine, uurimine, proovimine.

Kaubakulud - 960 000 -480 000 Tööjõukulud -280 800 -140 400 Muud tegevuskulud (üürikulud) -156 000 -78 000 Kulum -140 000 -70 000 Ärikasum 223 200 111 600 Finantstulud ja -kulud -63 000 -35 000 Kasum majandustegevusest 160 200 76 600 Tulumaks -28 836 -13 788 Aruandeaasta puhaskasum 131 364 62 812
Kutseharidus kutseharidus on teatud erialal töötamiseks, teatud kutse saamiseks, teatud ametikohale kandideerimiseks või selle säilitamiseks vajalike teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mille omandamine ja täiendamine loob eeldused tulemusrikkaks professionaalseks tegevuseks.
Keskpanga rahapoliitika on ekspansiivne (laiendav), kui eesmärgiks on raha pakkumise ja kogunõudluse suurendamine (näiteks diskontomäära alandamise või kohustusliku reservimäära langetamise kaudu). Kitsendava ehk range rahapoliitika eesmärgiks on aga vähendada raha pakkumist ja seeläbi ka kogunõudlust.

Kohalikud maksud – kehtetab iga kohalik omavalitsus oma äranägemise järgi kohalike maksude seaduses oleva valiku põhal Võimalikud maksud  Müügimaks  Paadimaks  Reklaamimaks  Parkimistasu  Teede ja tänavate sulgemise maks  Mootorsõiduki maks  Loomapidamismaks  Lõbustusmaks
Kontoplaani koostamisel - lähtutakse ettevõtte põhitegevusest ning majandustehingute olemusest, ettevõtte klientide ning kreeditoride arvust ning asukohast, ettevõtte tulude liikidest ning tulude struktuurist, ettevõtte kulude liikidest ning kulude struktuurist, ettevõttes kasutavast kasumiaruande skeemist.
Kuluarvestus on majandustegevuse kõigi kulude ja üksikute toodete (teenuste, tööde) tootmise, juhtimise ja müügi kulude kogumise, töötlemise, kontrolli ja analüüsi protsess, mis hõlmab ka kulueelarvete (plaanide) koostamist. Kuluarvestuse protsess algab kuluarvestuse eesmärgi püstitamisega.

Kvalitatiivne case - study – intervjuud (avatud küsimused, läheb sügavuti) Kodutöös on kohustuslik leida 25 kontakti Kvantitatiivne küsimustik: statistiline analüüs, seosed kodutööti erinevad – valim 50 Kvalitatiivne intervjuu – trantskribeerimine, within-case analüüs, märksõnade leidmine.
Kõrgeimaks kohtuastmeks on Ülemkohus (Højesteret). Ülemkohtu koosseisu kuulub 19 kohtunikku (kuid kaks nendest töötavad hetkel Euroopa Inimõiguste Kohtus). Lisaks kuulub kohtusüsteemi Mere- ja Kaubanduskohus (Sø- og Handelsretten) asukohaga Kopenhaagenis, mis tegeleb mere- ja kaubandusõiguse küsimustega.
Kasumiaruande skeeme on kaks. Alustavas ettevõttes võid vabalt valida, millise skeemiga alustad tööd, kuid arvestama pead asjaoluga, et juba valitud skeemi üldjuhul muuta ei saa. Mõlema skeemiga töötades tuleb kasuminumber ikkagi sama, valik on mõistlik teha pigem ettevõtte tegevusala silmas pidades.

Kasv loovusega - > eestvedamise kriis Kasv juhtimisega -> autonoomia kriis Kasv delegeerimisega -> kontrolli kriis Kasv koordinatsiooniga -> punase lindi ehk koostöö kriis Kasv koostööga -> selle koha pealt jäi mudel poolikuks Kasv organisatsioonidevahelise koostööga – Greiner lisas selle hiljem
Konkreetse emotsiooni on valla päästnud, kuid nii mõnigi kord leiame end olevat mingis meeleolus, mille allikat me ei tea. Würzburgi katse aga näitab, et meie maailm võib olla täis meeleolude esilekutsujaid, mida me ei märka, alates imalast taustamuusikast liftis kuni kellegi hapu hääletoonini välja.
Kontrollimist on vaja igasjuhtimises, et saada teada ettevõtte või organisatsiooni keerulistest olukordadest, vigade paratamatusest jms. Kontroll on üks juhtumise protsesse, kus kontrollitakse kas alluvad töötavad vastavalt ettevõttele ning kas alluvate tulemused vastavad ettevõtte eesmärkidele.

Käsundisaaja kohustusedki on sarnased töötaja kohustustega (hoolsus, käsundiandja juhiste järgimine, saladuse hoidmine jmt). Töövõtulepinguga kohustub töövõtja valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö), teine isik (tellija) aga maksma selle eest tasu.
Kassapõhine raamatupidamine on vähemahukas ja küllaltki lihtne, nii et seda peaks suutma iga ettevõtja ise pidada.
Kaubamärk on tootja või jaotaja registreeritud ja seadusega kaitstud brändi osa. Kaubamärk on tähis, mida isik kasutab või kavatseb kasutada majandus- ja äritegevuses oma kaupade või teenuste eristamiseks teiste füüsiliste või juriidiliste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest.

Kaubaturg on hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa.
Kaudse ekspordikorral on võimalik kasutada käibevahendajatena: î kodumaiseid eksportööre î rahvusvahelisi kaubandusorganisatsioone î eksportööri kodumaal asuvaid välismaisete ettevõtete ostuallüksusi î ekspordimaaklereid î ühe tegevusvaldkonna ettevõtete poolt loodud î ekspordiorganisatsioone.
Kaudsed maksud – maksusubjekt ja tegelik maksukoormuse kandja ei lange kokku (aktsiisimaks, käibemaks) Otsesed maksud – suunatud ettevõtetele või indiviididele, kes peavad seda maksma kas saadud tulude (tulumaks), omandi (maamaks), palgafondi (sotsiaalmaks) või muu tehingu väärtust arvestades.

Konversioon - võlatingimuste muutmine võlgniku huvides; riigivõla ümberkorraldamine intressimäära vähendamise või võla tasumistähtaja pikendamise teel; väärtpaberite vahetamine aktsiate vastu; väärtpaberite ümberarvestamine ühest valuutast teise; laenu tagastamise tähtaja uuendamine.
Koridoris on ka tulekustustid. Igalt korruselt läks ka varuväljapääsu trepid, mille uksed pidid olema lukust lahti, aga väljaarvatud 13 korrusel (mis on sviidi korrus)on varuväljapääsu uks lukus varuväljapääsu koridoti poolt, aga seest poolt koridori saab selle spetsiaalse lingiga avada.
Kasumiaruanne on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulusid, kulusid ja kasumit (kahjumit). Selle kindlaks tegemisel tuleb kasumiaruandest vaadata: § eelmisel ajavahemikul saadud sissetulekuid (äritulud) ja sellega seotud vahetuid ehk nn jooksvaid kulusid.

Kaudsemalt tähendab ümbrikupalk vargust ka Eesti ühiskonna kui terviku ning iga inimese tagant. Kuna ümbrikupalgalt ei laeku riigieelarvesse sentigi, siis Maksu- ja tolliameti analüüs näitas, et ümbrikupalkade arvel jääb riigieelarvesse maksudena laekumata aastas umbes 100 miljonit eurot.
Kauplemisvõte on ebaaus, kui see on vastuolus kaupleja majandus- või kutsetegevuses järgitava hoolsuse nõuetega ja seoses mingi kauba või teenusega moonutab ning tõenäoliselt moonutab oluliselt keskmise tarbija majanduskäitumist, kelleni see kaup või teenus jõuab või kellele see on suunatud.
Kihitamine – baarilusika abil, jook jääb kihiline, valmistatakse klaasi, kust ka serveeritakse.

Kolmanda just - in-time süsteemi puudusena nimetaksin tarnijate valiku ohu. Kui tarnijatega tekib probleemi siis uue tarnija leidmine ja tarnija vahetuse korraldamine on väga keeruline ja aeganõudev tegevus, kuna samade koostöösüsteemide juurutamine uues ettevõttes tekirab kindlasit probleeme.
Käsumajandus – sotsialistlik ühiskond, juhtimine ühest kindlast punktist ja võim riigi käes, eraomand keelatud, toodangumaht planeeritud, hinnad kindlalt kehtestatud, tarbija vajadused ei loe. • Turumajandus – arenenud riikidele omane, konkurents, nõudmise-pakkumise suhe, majandusvabadus.
Käibevara on vara, mida kasutatakse suhteliselt lühema aja jooksul (tavaliselt kuni ühe aasta jooksul), kuhu kuulub ettevõtte käsutuses olev vaba raha, kergestimüüdavad väärtpaberid, ostjate veel tasumata arved, laos olev valmistoodang ja tulevaste perioodide eest juba ettemakstud kulud.

Kaudsed maksud – maksusubjekt ja tegelik Otsesed maksud – suunatud ettevõtetele või maksukoormuse kandja ei lange kokku indiviididele, kes peavad seda maksma kas (aktsiisimaks, käibemaks) saadud tulude(tulumaks), omandi(maamaks), palgafondi(sotsiaalmaks) või muu tehingu väärtust arvestades
Klassikaliseks kriteeriumiks on demograafia ja nimetatakse seda demograafiliseks segmentimiseks. Konkreetseteks kriteeriumideks on sugu, vanus, perekonna suurus, sissetulek, laste arv jne. Psühholoogilise segmentimise kriteeriumide alusel moodustuvad tarbijagrupid oma hoiakute ja mitmesuguste harjumuste põhjal.
Kogu tootmine on kergesti jälgitav Amortisatsioonieraldiste osa tootmiskuludes on suur Hea planeerida hankimistähtaegu Tööliste töö on rutiinne Tööliste töötempo on määratud Kohanemine turumuutusele on piiratud Saab ära määrata nõutav tooraine, Tundlik tööhõive kõikumise suhtes.

Kontraaktivakonto – reguleerib mingi kindla aktivakonto jääki, kuid ise on passivakonto iseloomuga.
Käive - sõitjakm.E.hariduselu korraldab haridus,teadusminist.Tervisehoiusüst.- haiglad,pol,rahastat.riigieelarvest sots,eramaksust.Pangandus-maj.vereringe,raharinglus,teenuste eest tasumine,neti teel,laen.Puhkemaj,turism-pi kem/lühem reis,puhkealad,hotell,rannajoon,-muutuv ilm,jahe suvi.
Krediitkaardid - Järelmaksu liik, mis võimaldab omanikul osta mitmest erinevast kohast -Sooritatud ostude eest tasub kaardiomanik kindlaks määratud maksepäeval Riiklik õppelaen -Tagatis kahe EV kodaniku või Eestis alalise elamisloa alusel viibiva isiku käendused või Eestis asuv kinnisvara.

Kreedit - (kajast.alati väljaminek) Raha kassas Raha pangas Aktsiad (osakapitali suurend, laekus panka= +) Maksti välja palk ( = -raha) Nõuded ja ettemaksed Antud laenud( anti laenu töötajale) - Mitmesugused nõuded Nõuded ostjatele Maksude ettemaks ( nt KM ettemaks) Ettemaks tarnijale
Kindlustusvõtja – füüsiline või juriidiline isik, kes sõlmis kindlustusandjaga lepingu ja kellel lasub kindlustusmaksete (preemiate) tasumise kohustus ning kellele kidlustusandja on kohustatud kindlustusjuhtumi saabudes välja maksma kindlustussumma või hüvitise, kui lepingus ei ole nähtud
Kinnisvarainvesteering on kinnisvara objekt(maa, hoone või osa hoonest), mida ettevõte hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel, administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus.

Kokkuleppelised toimingud on sellised, kus tellitakse audiitorilt tavaliselt mingi spetsiifiline teenus (nt. valuutatehingud, ostjatelt laekumata arved). Juhul kui audiitor koostab finanst informatsiooni ülevaate, või teeb kokkuleppelisi toimingudi, siis selleks tuleb sõlmida võimalikult detailne leping.
Kursusetöö esimese ehk teoreetilise osa koostamisel kasutatakse info kogumiseks Raamatupidamise Toimkonna juhendit number 4, samuti erinevate aurotite poolt koostatud teemakohaseid õpperaamatuid ja internetiallikaid, kust on võimalik lugeda erinevaid artikleid, mis suurendavad andmete mitmekesisust.
Kaitseala valitseja - Alates 10.05.2005 jõustunud “Looduskaitseseaduse” alusel on mõiste “kaitseala valitseja” sätestatud § 21 lõikes 2, mille kohaselt kaitseala valitseja on riigiasutus või keskkonnateenistus, kellele on looduskaitseseadusega määratud korras antud valitsemise volitus.

Kohustuse osas on FIE, kelle tegevus tulenevalt tegevusala iseloomust on hooajaline ning kes oma registreerimisavaldusse on märkinud tegevuse lõppemise kuupäeva. Nimetatud juhul ei ole vaja Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele ettevõtlusega tegelemise lõpetamisest teatada.
Kokkuvõtvalt on riskijuhtimine väga oluline osa juhtimiskontrollist, sest määratledes sisemised ja välised ohud ettevõttele ning need võimalikult hästi maandades või ellimineerides on võimalik kokku hoida niigi piiratud ressursse ning aidata ettevõttel saavutada püstitatud eesmärke.
Kooperatsiooni - ja orienteeritud ettevõttevahelistele prob- kontsentrat- leemidele, ettevõtete gruppidele ja sioonivormid nende üksikprobleemidele Makrotasand Kaubandus ja Üldmajanduslik käsitlus, mis on kaubanduspoliitika suunatud tegevusala probleemidele, ettevõtteülestele probleemidele

Kuluarvutlus – Kulude mõõtmine (cost measurement) on kulude rahalise ja/või mitterahalise väärtuse kindlakstegemine. Kulude hindamine (cost estimation) on kulutuste ja kulude kindlakstegemise protsess, eesmärgiga defineerida kuluobjektid ning täpsustada kulukäiturite vahelised seosed.
Kõigil soovijatel on olnud võimalus vahetada kroone eurodeks ametliku Eesti Panga kursiga alates 1.detsembrist. Selliste tingimustega valuutavahetus jätkub kõigis sularahaga tegelevates pangakontorites kuni pool aastat pärast eurole üleminekut ja osades pangakontorites kuni 2011. aasta lõpuni.
Kahaneva tootlikkuse ehk Kahaneva tootlikkuse ehk kahaneva toogi seadus ütleb, et kahaneva toogi seadus kui püsivatele tootmisressurssidele (nagu hooned ja seadmed) lisada üha enam muutuvaid tootmisressursse (nagu töölised ja toore), hakkab teatud määrast alates lisa- ehk piirprodukt vähenema.

Kassaidajad on halvas tujus, teretades ei vaata otsa ja on kogaeg mornide ning t8linud n2gudega. Teenidusese kiirus on aeglane, tavaliselt on 8ks kassa lahti ja iad j2rjekorrad. Kui oodi siseneda siis ei ole miljoo kutsuv, seal ei teki minul sellist tunnet, et tahaksin seal ikemat aega veeta.
Kommunaalmakseteta on Saaremaal ühetoalise korteri eest 160 kuni 256 eurot kuus ning kahetoalise korteri eest tuleb kuus välja käia 192 kuni 256 eurot Kuna korter asub Kuressaare kesklinnas ja esimesel korrusel, siis võib kasutada korterit ka büroona või ilusalongina. Korter on heas olukorras.
Koostöö partneriga – soov leida mõlemaid pooli rahuldav lahendus  Oskus valida õige käitumisviis vastavalt situatsioonile, st kui vaja, siis kuulata, kui vaja, siis seista enda eest 162. Suhtlemisstiilid o Suhtlemist kirjeldatakse kahe tunnuse abil: avatus suhtlemises, tagasiside märkamine.

Kuni 1000 - kroonised hoiused arvestati ümber eelnimetatud väga madala kursiga, mis üle selle, võeti lihtsalt ära. Nii kaotasid oma vähese raha ka paljud lihttöölised. Hinnad tõusid umbes viiekordseks, kuid palgatase ainult neljakordseks ning kaup poodidest lõppes otsa (Ibid.:54).
Kindlaksmääratud summana ehk raha kogutakse pikema aja vältel ette • järelrahastamine – arvutatakse pärast mõne panga pankrotistumist välja hüvituseks vajaminema summa põhjal, kui suur makse tuleb pankadel hoiuste tagamise skeemi teha • segarahastamine – kombinatsioon mõlemast variandist.
Kolmandaks - juhtida oma mõtteid kindla korra järgi, alates tunnetamiseks kõige lihtsamaist ja kergemaist esemeist ning tõustes vähehaaval otsekui astmeid mööda kõige keerukamate esemete tunnetamiseni, eeldades korda isegi niisuguste seas, kus puudub loomulik üksteisele järgnevus.

Konsolideeritud aruannetes on maksumuudatuste mõju väiksem ja palju vähem märgatav kui individuaalsetes aruannetes, kuid siiski võivad nad mõjutada kontserniaruandeid, sest see on individuaalsete kontode rida-realt liitmine, millele on avaldanud mõju rohkemal või vähemal määral kohalikud maksud.
Kp kõver on vertikaalne sirge, s.t. igal hinnatasemel pakutakse ühesugune kogus kaupa; 2. KP kõver = ühiskonna potentsiaalse tootmismahuga (toodangu kogus, mida toodetakse loomuliku tööpuuduse määraga)Q*; 3. pikaajaliselt põhjustab KN muutus vaid hindade mitte tootmismahu muutust.
Kristiina aun – üldjuhtimine ja raamatupidamine, haldab ka veebilehte, üks osanikest ning juht, keskharidus omandamisel Kadri Arm – lapsehoiu igapäevase töö korraldamine, tegelemine ka tegevküsimuste ja personaliga, üks osanikest ning kuulub samuti juhatusse, keskharidus omandamisel

Katseaja otstarve on kahepoolne: ühelt poolt anda tööandjale võimalus kindlaks teha, et töölevõetu tervis, võimed, kutse- ja suhtlusoskused võimaldavad tal edukalt teha kokkulepitud tööd, teiselt poolt võimaldada töötajal veenduda, kas valitud töö ja töötingimused talle sobivad.
Kohustuslik kindlustus - isik on seadusega kohustatud sõlmima kindlustuslepingu. Nt liikluskindlustus . Sundkindlustus - on seadusega sätestatud kohustus tasuda kindlustusmakset või –maksu ja hüvitamise kohustus on pandud riigile, näiteks sotsiaalmaksu vahenditest finantseeritav ravikindlustus.
Kapitalikogumiskindlustus - See on hetkel peamine elukindlustuse liik surma ja üleelamiskindlustus, kus kindlustussumma makstaks välja kas kindlaksmääratud ajal tulevikus või varasema surma korral ja kogunenud preemiate pealt makstakse ka investeerimistulu (kindlustus on ühendatud investeeringuga)

Kategoo - ria järgi, kon-kurentide järgi 2. Segmen-tide 4.Ühe või mitme 6. Turundus profiili määramine segmendi valik kompleks (igale segmendi suurus ja massturundus, segmendile) kasv, püsi-vus ajas, diferent-seeritud , kaup, hind, jaotus, struktuurne paeluvus, kontsentreeritud.
Kredex - KredEx on loodud 2001. aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eesmärgiga parandada ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandada ekspordiga seotud krediidiriske, võimaldada inimestel rajada või renoveerida oma kodu ja arendada energiasäästlikku mõtteviisi.
Kaalutlusõigus – kui maksuhaldurile on seadusega antud volitus kaaluda abinõu rakendamist või valida erinevate abinõude vahel, siis teostab ta kaalutlusõigust oma volituste piires kooskõlas õiguse üldprintsiipidega, võttes arvesse olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve.

Kaubamärk on vaid üks osa brändist ning ainult nõrka või loomisfaasis olevat brändi võib samastada kaubamärgiga. Bränd - väärtusloomesüsteem, mis kätkeb funktsionaalset kasu, lisaväärtust ja lubadust, mida tarbijad väärtustavad piisavalt, kulutamaks selle peale oma raha.
Kogumisperiood on rohkem kui 3 aastat ning LHV L fondis on mõistlik investeerimispikkus enam kui 10 aastat, Pensionifondis K3 pole ajaliselt seda välja toodud. Hetkel on LHV XL samade tingimustega, kuid tootlikum kui LHV L. Alates 2012. aastast muutub LHV XL kõrge riskiga pensionifondiks.
Kokkuleppelised toimingud – kliendi ja audiitori vahel kokku lepitud auditi iseloomuga toimingud mingis kitsamas valdkonnas (nõuded ostjate vastu, võlad hankijatele, varud jne). Audiitor ei anna tavaliselt hinnangut objektile, vaid esitab tähelepanekud kliendile, kes peab ise järeldused koostama.

Kuurortravitrendid on juba mitmeid aastakümneid soodustanud järjest suuremate puhkekomplekside rajamist, mis on omakorda põhjustanud massiturismi teket (Järs 2010: 19). Teaduslikult on uuritud pigem massiturismi negatiivseid mõjusid kohalike elanike elukeskkonnale, aga mitte kuurorditrende.
Karastus - , energia- ja spordijookidest ning lõpetades lahjade alkohoolsete jookide – õlle, siidri ning gin long-drink’idega. A. Le Coq’i otsesteks eelkäijateks on 1800. a. asutatud Barthold Joachim Hesse ja 1826. a. tegevust alustanud Justus Reinhold Schrammi õllevabrikud.
Kehaosade ainsus - mitmus: saapad jalas, poole silmaga, poole kõrvaga • Jumal, vägi, ilm kui millegagi rõhutajad: jummala lahe, väga ilus, ilmvõimatu jne. • Vandumine kui väga polüfunktsionaalne kõnetegu: võimendamine, kaitsemaagia, psühholoogilise tasakaalu taastamine, needmine

Kogutulu kaudu on võimalik väljendada põllumajanduse ja ettevõtete arengutaset kogu ühiskonna ulatuses so võrreldavalt teiste rahvamajandusharudega Efektiivsusnäitajate süsteem: Kasumist on huvitatud ettevõte ja ühiskond tervikuna, eriti olulist osa etendab kasum ettevõtte jaoks.
Kindlustusjuhtum - Kindlustusjuhtum on seaduses või kindlustuslepingus määratletud sündmus, seisund või tegu, mille tagajärjel tekib kindlustusvõtjal või kolmandal isikul kindlustussumma või -hüvitise saamise õigus ja kindlustusandjal kindlustussumma või -hüvitise väljamaksmise
Kokkuvõtvalt on AS Kalev Chocolate Factory kõige konkurentsivõimelisem, kuna esiteks ta pakub taskukohase hinnaga väga kvaliteetseid tooteid, on eestimaine ning kasutab müügitoetustegevuses väga palju erinevaid meetmeid, et suurendada oma klientide hulka ning ka ettevõtte kasumit.

Kommuni - katsioon (reklaam, müügitoetus, üritused, avalikud suhted, otseturundus, isiklik müük) -> jaotuskanalid -> SIHTTURG SOTSIAALSELT VASTUTUSTUNDLIK TURUNDUS – tarbijate vajaduste rahuldamine, samal ajal võimalikult minimeerides ümbritsevale keskkonnale tehtavat kahju
Käibemaks - 33576 -40236 -42247,8 -44360,19 -46578,2 veaotode liising 696000 348000 0 0 0 sõiduautode liising 120000 120000 120000 120000 120000 Intressimaksed 262719,2 228946 165788 102630 39471 Laenu tagastamine 421056 631584 631584 631584 631584 Veoautode soetamine 4600000 0 0 0 0
Kaasaja - ainelisi lustmänge ja romantilisi laulumänge; Christian Winther (1796-1876) laulis oma muretuid armastusele ja kodumaa kaunidusele pühendatud laule; Poul Möller (1794- 1838) kirjutas esimese taani üliõpilasnovelli „Uhe taani üliõpilase juhtumused“ (lõpetamata

Kauplemine finantsinstrumentidega – protsess, kus kaubeldakse finantsinstrumentidega, Finantsturud ühendavad olevikku ja tulevikku – võimaldades säästjatel konverteerida jooksev hetke sissetulek tulevasteks kulutusteks ja emitentidel vastupidi, konverteerida tulevased sissetulekud hetke kulutusteks.
Käesolevas töös on järgnevalt uuritud kolme arvestuse infosüsteemide kulude arvestustsükli põhifunktsiooni: äritegevuse andmete kogumine ja töötlemine, nende talletamine ja korraldamine, mis toetaks otsuste tegemist, ning pakkuda kontrolli, et oleks tagatud andmete usaldusväärsus.
Kaebusintervjuud - Eesmärgiks on anda alluvatele võimalus kaevata oma probleemidest. Et see on varane hoiatus võimalikest tõsisematest organisatsiooni probleemidest, peaksid juhid seda võtma kui väärtuslikku infosaamisvõimalust. Kaebuse esitaja jaoks on see üsna ebamugav protsess.

Kavandamise mõiste – Kavandamine on tuleviku tegevuste kindlaksmääramine ja kujundamine.
Kogemuste tõttu – otsustav otsustaja ei tunne piisavalt hästi tegureid, mis kujundavad vastuvõetava otsuse tulemust;  määramatus, mis tuleneb piirangutest otsustusprotsessis (ajalised, ruumilised);  määramatus, mida kutsub esile vastase tegevus, mis kujundab otsuse tulemust.
Koolituskulud on enamasti kõrgemad madala kvalifikatsiooniga töötajate puhul, kuna neile on tarvis sageli lisaks kutseoskustele õpetada ka põhioskusi ja –teadmisi, samas on nende puhul koolitusest saadav tootlikkuse kasv väiksem kui kõrgema kvalifikatsiooniga töötajate puhul.

Kulud kokku - 99,29 -97,38 -96,95 -101,67 -94,93 -92,00 -93,68 -94,78 -91,57 -91,67 -93,86 -83,60 -94,87 Muud ärikulud -2,48 -1,79 -1,62 -1,55 -1,26 -1,05 -1,05 -1,22 -1,06 -0,66 -0,88 -1,72 -1,26 Ärikasum (- kahjum) 0,44 2,41 2,95 -1,37 5,82 8,88 7,73 5,89 9,87 9,77 9,02 18,84 8,92
Käskimine ehk autokraatne juhtimine  Müümine ehk selgitamine  Osalev juhtimine  Delegeeriv juhtimine Juht peab valima juhtimisstiili vastavalt järgijate tööalasele küpsusele ehk valmisolekule st. kas järgijad on võimelised, nõus ja kindlad midagi tegema või mitte.
Kasutusjuhendid on kataloogide ja veebilehtede näol hõlbsasti kättesaadavad on otstarbekas siiski mõningad hooldusnüansid jätta professionaalide teha, et vältida pindade teadmatusest põhjustatud kahjustamist ning võimalikke tekkivate kahjude vältimiseks. 1.1 Salongi hooldamine

Kiirtoiduettevõtetes on enamasti  tooted samalaadsed, erinevad on vaid kastmed ja lisandid;  teenindus on samalaadne, sageli on iseteenindus;  informatsioon toodete ja hindade kohta on hästi nähtav;  hinnad ei ole kõrged;  interjöör on lihtne;  teenindusliin on lihtne.
Kliendiosa – kui suurt protsenti ühest kohast (näiteks) tarbekaupu hangitakse.
Kommunikatsioonikliima - SUBJEKTIIVSELT kogetud org’i sisekeskkonna kvaliteet, liikmete tajud sõnumitest ja sõnumida seotud sündmustest org’is. VÕI org’i sisese teabevahetuse abstraktne, tunnetuslik koostisosa, mis mõjutab org’i liikmete käitumist, ootusi, hoiakuid ja suhtlemist.

Konverteerimisefekt ehk osaluse vähenemine (dilution) - Nn. lahjenemisefekt, mis tekib, kui olemasolevate aktsionäride osalus ettevõttes väheneb, kuna näiteks konverteeritavad võlakirjad (convertible bond) konverteeritakse uuteks aktsiateks või warrantid ehk aktsiaoptsioonid lähevad
Kuludele on ühe ühiku kohta vastavalt 40 EUR, 8 EUR ja 12 EUR. Ettevõtte juht sai järgmise aruande: Tegelikud kulud Eelarve Erinevus eelarvest Otsematerjal 364 000 EUR 400 000 EUR 36 000 EUR Tööliste tööjõukulu 78 000 80 000 2 000 Kohaletoimetamine 110 000 120 000 10 000
Kvaliteedimaja on raamistik kavandamise juhtimise meetodile, mida tuntakse nimetuse „kliendikeskne kavandamine“ (QFD) all. QFD on toote või teenuse kavandamise süsteem, mille aluseks on kliendi nõuded ja millest võtavad osa tarnijaorganisatsiooni kõigi funktsioonide esindajad.

Kvantitatiivne küsitlus - eesmärk on saada usaldusväärseid kliimaolud, linna- ja maarahvastiku hulk, rahvastiku tihedus, andmeid suurelt hulgalt küsitletavalit kas isikliku, telefoni või  demograafilised tegurid: vanus, sugu, keel, rass, pere suurus ja postiküsitluse teel või testina.
Komplekssed - funktsionaalne, divisionaalne, maatriks-, hübriid-, võrkstruktuur.
Kujundamise võimalusi on veelgi: värvi muutmine (kangavärvidega), kahe eriva rõiva kombineerimine kokku üheks, kohendamine (lõike, suuruse, pikkuse muutmine), nööpide väljavahetamine, muude tehnikate kasutamine (nt. batika, tüll, viltimine) Reklaam? Tallinna koolides, Tasutareklaam.

Kvaliteetne raha on raha, mis suudab kõige paremini realiseerida oma ideed (olemust), st on maksevahend. Raha kvaliteet sõltub:  raha tagatistest  raha hulgast ringluses  raha tunnustatusest  raha vastavusest turu arengutasemele  raha vastavusest rahaomanike vajadustele
Kaasav juhtimine on juhtimispraktika, mis on oluline meie meeskondades, organisatsioonides kui ka perekonnas. See lähtub eeldusest, et lahenduste leidmiseks on oluline tuua inimesed kokku: kui inimeste vahel sünnib dialoog, võtavad inimesed vastutuse ning viivad soovitud ideed ellu.
Kasvav mastaabiefekt - toodangu maht kasvab võrreldes tootmisressursside mahu kasvuga kiiremini (selle tagab spetsialiseerumine). Kahanev mastaabiefekt- toodangu maht suureneb vähem kui kasvab tootmisressursside maht. Kaasneb kõige sagedamini seoses väga suurte ettevõtete juhtimisega.

Koostisosade juures on välja toodud märkide järgi loeme välja, et kasutatud on Eestis tapetud veist, Roheline Punkt märk näitab meile, et toote pakendi hinnas sisaldub maks jäätmekäitlussüsteemile. Viimane kolmnurk kolme noolega keskel nr 07 näitab, et tegu on plastikpakendiga.
Kuu sissetulek on samuti üks näitajatest, mis kindlasti mõjutab inimeste laenuvõtmise protsessi - näiteks SEB-ist laenu võttes peab üksikisiku kuu sissetulek olema vähemalt 448.- eurot kui Nordeas on sama näitaja 540.-eurot ning olles Tallinna elanik, siis lausa 640.- eurot.
Kapitalistlik turumajandus – baseerub eraomandil ja planeerimine on detsentraliseeritud ehk turg reguleerib ressursside jaotuse kujunemist ise. Kapitalistlik plaanimajandus – baseerub eraomandil, kuid planeerimine on tsentraalne ehk riiklik, selline kord säilib ainult väga lühikest aega.

Kaudsemalt tähendab ümbrikupalk vargust ka Eesti ühiskonna kui terviku ning iga inimese tagant. Kuna ümbrikupalgalt ei laeku riigieelarvesse sentigi, jäi sotsiaalkindlustuse rahastamiseks mõeldud maksudest 2003. a. laekumata 900 miljonit krooni, tulumaksu aga 700 miljonit.
Kindlustuse liigid - Kahjukindlustus  Kõik kindlustusliigid, kus kahju on võimalik rahaliselt hinnata - elukindlustus Vastutuskindlustus Vastutuskindlustus kaitseb inimesi kahju eest, mis kaasneb teistele tekitatud vigastuste või teiste vara rikkumisega, mille eest nad vastutavad.
Koguseliselt on seda, näiteks, energiavajadusesse? rohkem kui oli maailma kogu elektritoodang aastal 1960. Kas tuumareaktorite arv Töötavate tuumareaktorite arv on alates 1996. a. püsinud väheneb pidevalt, sest neid ei muutumatuna, kuid elektritoodang on oluliselt suurenenud.

Kaht püstkriipsu on tõlgendatud ka Heraklese sammastena. Kui mindi üle kullakatteta rahale, hakati kasutama ühe püstkriipsuga dollarimärki. 7-bitises ASCII-märgistikus on dollarimärk ainuke rahaühiku sümbol (koodiga 36). 8- bitises ASCIIs on ka teisi rahaühikute sümboleid.
Kapitali hind - mõiste Kapitali hind on ettevõtte poolt kasutatud kõigile finantseerimis-ja kapitaliallikatele tehtud kulutused (võlg ja aktsiakapital). Firm kapitali hind on tulunorm, mille firma peab teenima, et rahuldada investeerijate nõutavaid tulunorme antud riskitaseme
Kinnis - ja vallasvara omandimaksu aluseks võib olla: 1) omandiõigus (õiguslik suhe maksustatavasse objekti); 2) varaga seotud omandiõiguse üleminek (tsiviilõiguslik tehing, pärimine). Maksumäärad kehtestatakse varaobjektide arvu või maksustatava väärtuse kohta.

Käesolev leping on lõppenud, aga Juhatuse liikme Juhatusest tagasikutsumise kohta ei ole äriregistris kannet tehtud, makstakse Juhatuse liikmele käesolevas punktis sätestatud tasu sõltumata Lepingu kehtivusest kuni Juhatuse liikme tagasikutsumise kohta registrikande tegemiseni.
Käibemaksu suuruseks on 25%. Ettevõte peab end registreerima Tolli- ja Maksuametis käibemaksukohuslasena. Käibemaksukohuslasena peab registreerima ka äriregistris mitteregistreeritud ettevõtte, mille aastakäive ületab 20 000 DKK. Maksukohustus võib olla nii täielik kui piiratud.
Kaubandustingimused ehk • Areng (areneva tööstusharu rahvusvaheline sissetulekute kaitse) jaotus • Rahvuslik sissetulekute jaotus • Moraal • Sõjalised kaalutlused (NATO) • Tervis ja keskkond • Muud välispoliitilised • Kaitse ehk ise endaga eesmärgid (ÜRO) toimetulek

Keskmine laenumaht on suur 2. pikk laenuperiood (15-30) aastat, samas on ka lühema perioodiga 3. pika laenuperioodi tõttu tundlikud krediidi- ja intressiriski suhtes 4. laenu tagatiseks olev kinnisasi koormatakse vastavas riigiametis kinnispandiga ehk hüpoteegiga kreeditori kasuks.
Kupongvõlakirjad – Tavaliselt maksab emitent ehk kupongvõlakirja väljalaskja võlakirjaomanikele kindla aja tagant intressi ehk kupongi, mille garanteeritud protsent nominaalväärtusest on märgitud emissiooniprospektis. Kupongi makstakse harilikult üks või kaks korda aastas.
Kvaliteedijuhtimise mudelis on koondatud ühte mitu kvaliteedile lähenemise komponenti, kaasa arvatud meeskonnad, töövahendid statistiliseks protsessiohjeks ning kvaliteedisüsteemid , nagu ISO 9000. Olulist osa TQMi edukal kasutamisel on organisatsiooni kultuuril ja heal kommunikatsioonil.

Külastajal on võimalik hotellist osta ajakirju, marke , postkaarte , linnaplaane , esmatarbekaupa, karastusjooke jm. Kuid hotell ise ei tooda eelnevast midagi, kõik vajalik muretsetakse vastavat toodet pakkuvatest ettevõtetest ning toetatakse seeläbi teisi majandusharusid.
Kaasaaitamiskohustus – maksukohustuslasel lasub kohustus teatada maksuhaldurile kõik talle teadaolevad asjaolud enne maksumenetluse algust; need võivad olla maksu suurendavad või vähendavad asjaolud; sellisel juhul vabaneb maksukohustuslane osaliselt või täielikult vastutusest.
Karjääriõpetus – õppeaine, mis kujundab õpilase karjääriotsuste tegemiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud karjääri juhtimine – erinevad tegevused organisatsioonis, mis on seotud töötajate hindamise, arendamise, edutamise ja organisatsioonist väljajuhtimisega

Kasumi max - ne kuni AVC on kaetud kasumit max-v kogus- MR=MC saadakse majanduskasumit Pikk periood: uute firmade juurdekasv takistatud > kasum säilib ka pikal perioodil pika perioodi eesmärk- leida kasumit max-v tootmismaht Kui ei elimineeri kahjumit, tuleb turult lahkuda.
Kinnisvara turule on eriti oodatud välismaised investorid, kuid ka eesti omad ettevõtted raha paigutamiseks, investeerimiseks. Maastrichti kriteeriumite täitmine puudutab meid kõiki mitte ainult valitsust. Musti pilvi tekitavad taevasse kasvav tööpuudus ja palkade vähenemine.
Kirjendite arv ehk töömaht sõltub algdokumentide (kuludokumendid, tsekid, müügiarved, pangaülekanded) arvust . • kahekordne kirjendamine- st iga tehing kajastatakse vähemalt kahel vastastikku seotud kontol, vähemalt ühe konto deebetis ja vähemalt ühe konto kreeditis.

Klienditeenindaja on nipsakas ja ebaviisakas, siis miks peaksin olema mina tema suhtes viisakas. Me ootame, et klienditeeninduses töötavad isikud, kes on heatahtlikud, profesionaalid, naeratavad, tunnevad hästi oma toodet/teenust ja mis kõige tähtsam, oskavad kliendiga suhelda.
Kütuseaktsiis - Kütuseaktsiisiga maksustatakse Eestis toodetud ning Eestisse imporditud autobensiin, diislikütus, lennukipetrool ja -bensiin, mootorikütusena kasutatav vedel- ja surugaas, mootoriõli, kerge kütteõli, nende sarnased tooted ning nende komponendid ja lisandid.
Kauba ekspordiga on tegemist näiteks ,kui Eesti maksukohustuslane ostab kauba mõnest teisest liikmesriigist ja ekspordib selle ühendusevälisesse riiki selliselt, et kaup Eestisse ei tulegi. Tegemist ei ole Eesti käibega ja eksporti ei deklareerita Eesti käibedeklaratsioonis.

Korteriühistu on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. (Riigiteataja)
Küsimused 57 - 62 57. Selgita teenuste disaini protsessi Teenuste disain on uute teenuste loomise või olemasolevate teenuste arendamise protsess, mis kasutab tootedisainis kasutusel olevat metoodikat ning loovat mõtlemist (design thinking) ning mille põhifookuses on klient.
Kapitali hind – näitab, mitu protsenti tasu tuleb raha põhisummalt maksta selle kasutamise eest Nominaalintress (i)– rahaturul nõudmise ja pakkumise vahekorras tekkiv raha tasakaaluhind Reaalintress (r) – saadakse nominaalintressist inflatsioonimäära lahutamise teel

Kehtib võib - olla kõige rohkem Euroopas, kus surmanuhtlused on keelatud ning inimese tapmine lõpeb pika vangistusega. Utilitaarne lähenemine (teleoloogiline) on seotud moraalse relativismiga (suhtelisusega) - "Sa ei tohi tappa, välja arvatud kohalikud tavad ja seadused.
Kliendi käitumine on motiveeritud tema (rahuldamata) vajadustest • olla teretulnud • tunda end mugavalt • kindlustustune järele • saada abi aja toetust • olla mõistetud ja arusaadava • lugupidamise ja tähelepanu järele • olla tunnustatud • teha ise oma valikuid
Kõnekeskustes on oluline tööjõu juhtimine (ingl. workforce management – WFM), mis on määratletud nii, et kõnekeskustes on kindlustatud õige arv töötajaid, kellel on õiged oskused ning kes suudavad õigel ajal ja õiges meeleolus klientidele tagada soovitud kogemus.

Kaudsed maksud - maksumaksja ja maksukandja ei lange kokku: •käibemaksud; •tarbimismaksud; •aktsiisid; •tollid. · hasartmängumaks 13. Liigne maksukoormus? Tarbimine, tootmine, tööhõive ja heaolu vähenevad ja makstakse vähem makse kui maksukoormus on liiga suur.
Keskmised kogu - Hind = ----------------------------------------------- + kulud ühikule standard- Toodangu standardmaht mahu juures Märkus: ROI (Return on Investments) – investeeringute tasuvus, näitab mitu protsenti tehtud investeeringutest soovitakse katta ühe aastaga.
Kirjendamiseks nimetatakse majandustehingute arvestuspõhimõtet, mille kohaselt tuleb kõiki majandustehinguid kirjendada vähemalt kahel kontol (deebetis ja kreeditis). 54.Lausendiks nimetatakse debiteeritava(te) konto(de) ja krediteeritava(te) konto(de) kindlaksmääramist.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Kogutulu on maksimaalne kui piirtulu on null (positiivse väärtuse juures kasvab, negatiivse puhul langeb). Kogutulu maksimeeriv toodangumaht on järelikult Q1 ja hind vastavalt nõudluskõverale (ühiktulukõverale) P1 ning vastav kasum P1EFD. Kasum on maksimaalne kui piit tulu võrdub piirkuluga K, st toodangu maht on Q, müügihind P ja kasum PABC > P1EFD suurendatakse kuni ühiktulu võrdub ühikkuluga: Q2 joonisel 12.1. Firma saab sellisel juhul normaalkasumit.
Kõlbatuks konkurentsiks nimetatakse tegusid mis on vastuolus kaubanduse heade tavadega,millega taotletakse eraosade ebaausa konkurentsi eelise saamiseks,siia kuuluvad: *Eksitav reklaam,mis on ebatõeste andmete levitamine *Firma nime,kaubamärgi või muude teenuste lubamatu kasutamine.
Kauplejal ON KEELATUD!  Ebaseaduslikult piirata või soodustada kauba või teenuse müüki, mõjutada klienti teise kaupleja kauba või teenuse halvustamisega, ärinime lubamatu kasutamisega või muul moel, mis on vastuolus kaubandustegevuse heade kommete ja tavadega;

Kauplemine on kontsentreeritud ühte süsteemi, mis tagab turu läbipaistvuse ja eelduse, et kõik investorid oleksid üheaegselt turuinformatsiooniga varustatud (käive, hinnad, parimad pakkumised). Kõigil on korraga ja võrdselt ülevaaade turu parematest pakkumistest.
Kinnipeetav maks – maksukohustus on pandud maksukinnipidajale, kes peab teise isiku tulult maksu kinni pidama ja tasuma (tulumaks). Tähtajaline maks – maksumaksja on kohustatud ise mingiks ajaks tasuma (sotsiaalmaks, käibemaks). Sissenõutav maks – üksikisiku tulumaks.
Kokkuvõtvalt on võlausaldaja reeglipärased nõuded põhivõlg (erinevate tõlgenduste kohaselt kas põhisumma ja lepingutasu, põhisumma ja intress või põhisumma ja muud lepingujärgsed kulud), viivis, kogunev viivis kuni põhivõla tasumiseni ning hageja menetluskulud.

Koostööle baseeruvad - partnerlusel ja kahepoolsel kasul põhinevad • Jäigad - Äärmuslikud hoiakud, raisatakse: aega, raha, energiat = konflikt • Pehmed - kokkulepe möönduse teel, ärakasutamise oht Läbirääkimised võivad olla: • Jaotavad - positsiooniline kauplemine.
Kutsetegevus on lõpetatud audiitortegemise seaduse alusel, kes on kriminaalkorras süüdi mõistetud tahtlikult toime pandud kuriteos, on pankroti võlgnik või kelle reputatsioon on rikutud, või tegutseb valdkonnas, mis on vastuolus või kokkusobimatu hea audiitortavaga.
Kõrgajal on Rootsis kokku tegutsenud umbes 400-500 eestlaste organisatsiooni. Kasutatud kirjanud: http://tammsaare.albu.ee/ http://www.rakverelinnus.ee/ http://et.wikipedia.org/wiki/Vormsi http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/549/Vaino.pdf.txt?sequence=6

Kahaneva tootlikkuse ehk kahaneva toogi seadus ehk kahaneva toogi ütleb, et kui püsivatele tootmisressurssidele (nagu seadus hooned ja seadmed) lisada üha enam muutuvaid tootmisressursse (nagu töölised ja toore), hakkab teatud määrast alates lisa- ehk piirprodukt vähenema.
Kliendikogemise juhtimine – mis see on ja milliseid tegevusi endas hõlmab (I.Sauli loengu baasil) Kliendikogemuse juhtimine (CEM - Customer Experience Management) on metoodika teeninduse kvaliteedi juhtimiseks kõikides kliendiga kokkupuute punktides kõrge lojaalsuse saavutamiseks.
Kulupõhine on enimlevinum, millele pannakse oma kasumi protsent juurde.

Kutsetegevuse dok - ide koostamise üldpõhimõttena tuleb silmas pidada seda, et need tuleb koostada sellise üksikasjalikkusega ning sellises mahus, mis võimaldab asjatundlikul lugejal saada dok-idega tutvudes terviklik ülevaade auditeerimise käigus ning selle tulemustest.
Kanal – sõnumi edastamise vahend; 5) dekodeerimine – vastuvõtja poolt sõnumile tähenduse andmine; 6) vastuvõtja – sõnumile avatud isik; 7) müra – teabelevikut häirivad mõjurid ja olukorrad; 8) tagasiside – info kommunikatsiooniprotsessi käigust.
Kartell – grupp ettevõtteid, kes lepivad kokku tootmismahtudes ja hindades,. kartellilepingu sõlmimine loob sisuliselt monopoli kassapõhine finantsarvestus - majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele.

Kogutulu on arvutatav hinna ja koguse korrutisena: Piirtulu iseloomustab kogutulu muutumist kui kogus muutub: Pileti hind Nõutav kogus Kogutulu Piirtulu 8 10 000 80 000 - 7 15 000 105 000 5 6 20 000 120 000 3 5 25 000 125 000 1 4 30 000 120 000 -1 3 35 000 105 000 -3
Konsulteerimine tähendab usaldusisiku või tema puudumi-sel töötajate ja tööandja vahelist seisukohtade vahetamist, mis või-maldab usaldusisikul või töötajatel avaldada arvamusi ning saada tööandjalt põhjendatud vastuseid töökorralduse muutmise vajadu-se kohta.
Kaardistamine on suuresti seotud keskkonnategurite kaardistamisega, kuid meeles tuleb pidada, et huvigruppide puhul räägime konkreetsetest inimgruppidest (organisatsioonidest, töötajatest, klientidest, konkurentidest jne) ning nende tegevuse mõjust organisatsioonile.

Kataloogimüük – müügitegevus, mille puhul tegeldakse peaasjalikult tellimuste vastuvõtmisega. Sellele eelenb enamasti kirjalike müügimaterjalide koostamine ja laialisaatmine. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes tarbib või kasutab toodet või teenust.
Kitsendav rahapoliitika - pidurdab inflatsiooni diskontomäära tõstmisega, avaturu müükidega ja kohustusliku reservinõude suurendamisega Ekspansiivne rahapoliitika- toetab majandus kasvu diskontomäära alandamisega, avaturu ostudega ja kohustusliku reservinõude alandamisega.
Konsensuse saavutamine on aeglane ja kallis Mitmekesistatud otsustusprotsess Omanikud riskivad kogu oma heaoluga Elab üle partneri kadumise Partneri lahkumine võib tuua kaasa Kasumeid maksustatakse vaid ühe kapitali puudujäägi korra, kui omanike sissetulekut Kapital on kallis

Kuulutati uus - Hebriidid Inglise-Prantsuse ühisvalduseks, kus oli korraga kolm valitsust (ühisadministratsioon ja ka mõlema riigi rahvuslikud administratsioonid) ja kaks haldusaparaati, tolliametit, politseid, kohut, vanglat, eraldi pangad, haiglad, koolid ja kirikud.
Kuvandiks on müüjate ebaausus, tarbetute ja ebakvaliteetsete asjade kaelamäärimist jne. Ostja silmis on stereotüüpne müüja pealetükkiv tüüp, kes libeda keele ja ebaeetilise käitumisega püüab ostjat sundida viletsat, mõttetut kaupa kalli raha eest ostma.
Kauplemisstrateegiaid on mitmeid ning universaalset strateegiat, mis sobiks igale kauplejale, paraku ei eksisteeri. Strateegia valikul ning rakendamisel peab arvesse võtma kaupleja subjektiivseid omadusi, mis võivad sobida ühe strateegia puhul, kuid ei sobi mõne teise puhul.

Keelebarjääre – raamatukogu kasutaja võib hankida informatsiooni ükskõik kust ja mis ajal ja mis keeles, autorikaitsega seonduv – digitaliseerimine rikub autorikaitse seadusi, kuna ühe autori idee sisu on vabalt üle võetav teise poolt ilma selleks luba omamata.
Klassid paberil – analüütiline kategooria vs identiteet, kuuluvustunne (P.Bourdieu) 2. Klassid on surnud – staatuskonventsionalism (Paulski ja Waters 3. Klassid ei ole surnud – pigem keerukamad – majanduslike tegurite müju ebavõrdsuse taastootmises on säilinud
Kohustusi lühi - ja pikaajalisteks (näiteks finantsasutuste puhul, kus rahvusvahelise praktika kohaselt sellist jaotust bilansis ei toimu). Sellisel juhul on raamatupidamiskohustuslane kohustatud kajastama bilansis oma varasid ja kohustusi nende likviidsuse järjekorras.

Kol - manda tee ideoloogia ei rõhuta enam riigi laialdase sekkumise vajadust ühiskondliku ja majanduselu juhtimisel, vaid peetakse sobivamaks mingit segamajanduse süsteemi, milles erainitsiatiivile rajatud turumajandus põimub riikliku majandussektoriga.
Kvantitatiivsed teooriad - tehniline, matemaatiline, infol phinev-juhtimisteadus  Süsteemiteooriad-sisend, protsess ja väljund  Olukorralised teooriad-määramatus ja situatsioonid  Uued suunad  Tegevus ja olukorrad on olulised  Süsteemne lähenemine  Õppimine
Käesoleval aastal on hinnakasvu panustanud olulisel määral elektri- ja toiduainehindade tõus. „Aasta esimese üheksa kuuga on kodudesse jõudnud elekter kallinenud keskmiselt veerandi võrra ning selle mõju tarbijahindade kasvu on olnud veidi alla ühe protsendipunkti.

Käsumajanus – riigi poolte teostatav tsentraalne planeerimine , mille kaudu ressursse ja toodangut jaotatakse – plaanimajanuste vormis (Kuuba , Põhja-Korea, Iraak, Iraan) Turumajandus – ressursse jaotavad eraisikud, riik sätestab omandiõiguse ja kaitseb seda.
Kõrge dividendimäär on tavaliselt iseloomulik “küpsele” ettevõttele aeglaselt kasvavas majandusharus. Sellised ettevõtted saavad harilikult üsna suurt kasumit, mida neil pole tarvis akumuleerida. Madal dividendimäär on iseloomulik kiiresti kasvavatele ettevõtetele.
Küllaltki levinud on ka variant, et leitakse mõni finantsinvestor (nn äriingel alustavate ettevõtete ja riskikapitalist mõnda aega tegutsenud ettevõtete puhul), kes on spetsialiseerunud kiiret kasvupotentsiaali pakkuvatesse ettevõtetesse raha paigutamisele. (14 lk 16)

Kassa - ja panga Algdokument Ostuarved Müügiarved dokumendid Informatsiooni töötlemine Kronoloogiline Päevaraamat Arvelduste Kassaraamat Laoraamat register (Žurnaal) raamat Analüütiliste Süstemaatiline Pearaamat kontode Abiraamatud register kartoteegid
Kinnisvarainvesteeringud on kinnisvaraobjektid, mida ettevõte hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel, administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus.
Koduukselepinguks nimetatakse võlaõigusseadusest tulenevalt sellist vallasasja üleandmise või teenuse osutamise lepingut, mille puhul majandus – või kutsetegevusega tegelev isik teeb tarbijale pakkumuse või ettepaneku alustada läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks.

Koerad – aeglane turukasv, väike turuosa; kasum väga väike või olematu, raha ülejääk tagasihoidlik või puudub; lõpetatakse toetus, ammutatakse toode lõpuni või parema turupositsiooni saavutamiseks kasutatakse nišistrateegiat siirdumaks rahalehmaks.
Koolivaheaegu on neli 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 12. Riidehoid 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 13. Kooli koduleht 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 14. Hindamine 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 II Osa: Lisainfo Palun tõmmake Teile sobivale vastusevariandile joon alla või täitke vajalikud kohad.
Kuludele orienteeritud ehk kulupõhine hinnakujundus (ka kulukeskne hinnakujundus) 1) Baashinna meetod (floor pricing) 2) Juurdehindlusmeetod (cost-plus pricing) NB! Ei ole sama, mis see kulupõhine hinnakujundusmeetod, mida käsitlesime seoses hinnakujundusega piirkulu alusel.

Kaalutlusõigus – kui maksuhaldurile on seadusega antud volitus kaaluda abinõu kohaldamist või valida erinevate abinõude vahel, siis teostab ta volituse piires ja arvesse võttes õiguse üldpõhimõtteid ning arvestades maksukohuslase põhjendatud ja olulisi huve.
Kasutades ad - AS mudelit, saab näidata, et hinnataseme tõusu võib põhjustada kaks sündmust: Ø kogunõudluse suurenemine Ø kogupakkumise vähenemine Kui hinnataseme tõusu põhjustab AD suurenemine, siis nimetatakse sellist inflatsiooni nõudlusinflatsiooniks.
Kaubamärki või – marki esile toov • Transporti hõlbustav • Prestiiži ja mainet süvendav • Ladustamist hõlbustav • Uuendamist imiteeri • Kauplemist hõlbustav Pakendi probleemid: reostuse allikas, ressursside raiskaja, kauba hinna tõstja, manipuleerija.

Kaudsed maksud on ka regressiivse toimega tulude jaotusele kuna vaesemad inimesed tarbivad suurema osa, ja vastavalt säästavad väiksema osa oma tuludest kui rikkamad, ning seetõttu maksavad ka suhteliselt suurema osa oma sissetulekutest nende maksude kaudu riigile.
Kaupade hinna - riiklik plaan määrab ära hüviste jaotuse -riik kontrollib kogu on vahetatav kõikide teiste kaupade vastu ning asendab ostja ja müüja vahelistes majandussüsteemi. Plaanimajandus on majandus, kus mingit toodet või teenust ei tehingutes barterit.
Keskmine toodang - kogutoodang ühe muutuva tootmisisendi ühiku kohta.

Koolidega on seal juures jesuiitide ordu lõhn. Kuigi jesuiitide ordu pühendus võitlusele luterluse leviku vastu, jutlustasid mõlemad põhimõtteliselt samu väärtusi: kasinust, tööarmastust, kokkuhoidlikkust, pühendumist ja jumal teab mida veel.
Kapitalism on ebastabiilne ja turujõudude toimel jõutakse sellise tasakaaluni mille korral eksisteerib tööpuudus. Võibki öelda, et kaasaegne makroökonoomika saab alguse Keynesi peateose “Tööhõive, intressi ja raha üldteoori” ilmumisega 1936. aastal.
Kasvuperpetuiteet on perioodiliste kuid igavesti kestvate ning konstantse määra alusel kasvavate maksete tänane väärtus. Perpetuiteeti kasutatakse aktsiate väärtuse hindamisel, muude igavesti kasvavate (ka neg kasv on kasv) rahavoogudega vara väärtuse leidmisel.

Kindlustamiseks on püsiklientide soodustused, eripakkumised, kliendikaardid jne. Eesti teeninduse kvaliteedi parandamiseks on päris palju arenguruumi, kuid edusammud on näha ja võib vaid loota, et välismaine hea teeninduskultuur ka meile aina rohkem kohale jõuab.
Kasumi teenimine on küsimärgi all. Enamus juhtudes saad allahindlust,ja hakkad edasi ostma firma asju soodushinnaga,ja teenid ainult sellepeal mida jõuad ise müüja ja loomulikult soodustus suureneb,aga väga aeglaselt,et firma teeniks võimalikult palju sinu peal.
Keemiatööstused on siiski ise selleks põhiliseks tõukejõuks ja kasvumootoriks, kes paiskavad pidevalt välja turule uusi tooteid ning tegelevad aktiivselt arendustegevusega. Soome keemiatööstuses töötab üle 30 000 inimese ning umbes samapalju ka välismaalasi.
.

Kogunõudluskõvera nihked - kõik tegurid, mis põhjustavad kogukulutuste vähenemist, nihutavad AD-kõverat sissepoole (kogunõudlus väheneb) ja kõik need tegurid, mis põhjustavad kogukulutuste suurenemist, nihutavad kogunõudluskõverat väljapoole (kogunõudlus suureneb).
Kohta kasv on positiivses korrelatsioonis tööealise elanikkonna suhtelise suurusega; negatiivses korelatsioonis vanurite osaga – suurem tööjõud kasvatab produktiivsust 2) On statistiliselt piisavalt suur seos demograafiliste näitajate ja säästude vahel.
Koolituskulud - kaudkulud, püsikulud 8) Kontrollitavuse järgi-kontrollitavad, kui olemas kulu baas ja saab võrrelda tegelikega, vastutusala põhiselt, ja mitte kontrollitavad, vastutustasandite põhiselt, need mis ei kuulu minu tasandile, et saa mina kontrollida.

Kristallklaas on koostiselt ja omadustelt optilise klaasi sarnane.
Kõigepealt on toodud jaekaupluste tüübid, siis kirjeldatud jaekaubanduskeskkonda, edasi liigutud jaekaubanduses tegutsemise strateegiate juurde ning lõpetuseks käsitletud rahvusvahelise jaekaubanduse eripärasid mis käesolevas töös olulist rolli mängivad.
Küsimärgid – kiire turukasv, väike turuosa; kasum väike või olematu, raha ülejääk tagasihoidlik või puudub; rahalehma tugeval toel saavutatakse parem turuosa, perspektiivitu tegevuse või toote korral lõpetatakse toetus ja võetakse kõik mis võimalik.

Kindlaksmääratud kulu – kulusummat ei tohi ületada ega kanda järgmisesse aastasse (enamus kuludest). Arvestuslik kulu – võib eelarveaastal ületada (nt Riigikogu liikme töötasu). Ülekantav kulu – võib osaliselt kanda üle järgmisesse aastasse (investeeringud)
Kogunõudlus – majapidamiste, ettevõtete, valitsuse ja välissektori poolt erinevatel hinnatasemetel osta soovitus kaupade ja teenuste koguväärtus, kogupakkumine – majandussubjektide valmidus müüa sõltuvalt hinnatasemest mingi kindel hulk lõpptoodangut,
Konkurentsi iseloomustamiseks on 4 olulist tunnust:  Müüjate arv turul - palju  Muujate poolt pakutava kauba omapära- homogeenne  Uute müüjate võimalused turule sisenemiseks- sisenemisbarjäärid puuduvad (nt kartuliturg)  Müüjate võime mõjutada hindu- puudub

Kontraaktivakonto – reguleerib mingi aktivakonto jääki, kuid on ise seejuures passivakonto iseloomuga (ehk S1 = So + KK – DK, kusjuures saldo esitatakse konto kreeditpoolel). Tüüpilisemaks kontraaktiva kontoks on konto Materiaalse põhivara akumuleeritud kulum.
Kuulus swedbank - ile (39%), suuruselt teine laenuturu osa kuulus SEB pangale (24%) ning neile järgnesid omakorda Nordea Bank AB Eesti filiaal (19%) ja Danske Bank Eesti filiaal (8%). Ülejäänud 10% laenuturu osast jaotus teiste tegutsevate krediidiasutuste vahel.
Kaubamärk - et olla edukas, on vaja head kaubamärki, head nime, mis jääks meelde, sest just nimi tagab toote või teenuse edu. Ebaõnnestunud toote nimi ei taga loodetavat kasumit ja edu. Inimeste peades olev eelaimus ei pruugi tagada selle toote edu turul.

Kirik on aegade jooksul oskuslikult ära kasutanud lõhnastajate toimet, et mõjutada inimeste meeleorganeid. Kaasajal on õhuvärskendajatel mitu ülesannet: • Värskendada õhku • Desinfitseerida • Antibakteriaalne toime • Mõjutada meeleorganeid
Kliendisuhete juhtimine on äristrateegia, mis seob ettevõtte sisemised protsessid ja funktsioonid ning välimised võrgustikud sihiks võetud klientidele kasumlikult väärtuse loomiseks ja edasiandmiseks ning põhineb väga headel kliendiandmetel ja on toetatud IT poolt.
Kindlustuspreemia - Hind, mimda inimesed kindlustuse eest maksavad.

Kombineeritud tollimaks on esitatav summana, kus esialgu tasutakse väärtuseline tollimaks ja lisaks sellele kindel tollimaks: P+tk+P*tv. Liikuv tollimaks ei ole määratletud kindla rahasummana või protsendina kauba hinnast, vaid see on seotud mingite teiste teguritega.
Kontraaktivakonto – reguleerib ( mingi) aktivakonto jääki, kuid ise on passivakonto iseloomuga. Näiteks “ Põhivara kulum”. Sellel kontol peetakse arvestust nagu tavaliselt passivakontol, kuid bilansis vähendab (reguleerib) ta aktivakonto põhivara jääki.
Kapital on tootmistegur, mis sisaldab kõiki varasemas tootmistegevuses loodud tootmisvahendeid. Majandusteadlased kasutavad kapital mõistet tavaliselt reaalse kapitali ( tootmisvahendid ja masinad). Finantskapital ( aktsiad, obligatsioonid, pangahoiused)

Klientidel on võimalik tellida autode hooldustarvikuid ja disainielemente ka koduseks kasutamiseks. Firmas pakutavad tarvikud ei ole müügil jaekauplustes, seetõttu on nad hinna poolest odavamad, kuna antud juhul oleme meie maaletoojaks või siis tootjaks.
Kolmandaks sammuks on probleemi selgitamine, mille käigus tuleb eelkõige määrata, kes peab otsuse tegema, kellega tuleb otsuse tegemisel konsulteerida ja keda tuleb tehtud otsusest informee-rida. Sellel etapil tuleb kindlaks määrata ka otsuse tegemise tähtaeg.
Kuritarvutamine on see,kui saadud andmeid kasutatakse mõne konkurentsi eelise saamiseks Need andmed on saadud seadusevastaselt kas altkäemaksu,varguse,fotode või muu sellise teel.Turumajanduses jäävad kõik ühiskondlikud subjektud olema seaduse ees võrdsed.

Kapitaliturg – väärtpaberituru osa, kus kaubeldakse pikaajaliste väärtpaberitega, mille kehtivusaeg on üle ühe aasta kassapõhine finantsarvestus - majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele.
Kliendisuhete juhtimisel on tähtsad kaks väga olulist põhimõtet: • tuleb koguda oma klientide ja partnerite kohta informatsiooni ja kasutada seda aktiivselt suhte arendamiseks; • tuleb kaasata oma töötajad, kliendid, hankijad ja muud partnerid väärtusloomesse.
Kolmeaastane tähtaeg on seatud lähtudes metsaseadusega metsa uuendamise võtete rakendamiseks antud tähtajast (2 aastat) ja maksusumma aegumise tähtajast (3 aastat). Mahaarvatavate kulude hulka ei loeta tulumaksuga mittemaksustatavate toetuste arvel tehtud kulusid.

Kaasaja ühiskonnale on omistatud väga mitmesuguseid nimetusi, sh tarbimisühiskond, infoühiskond, teenindusühiskond, õpiühiskond, meelelahutusühiskond, heaoluühiskond jm. Mis on siis selles ühiskonnas uus ja teistmoodi kui varasemates ühiskonnakäsitlustes?
Kasutatavat tulu on võimalik säästa (S), s.t paigutada raha väärtpaberitesse või panka või kasutada tarbimiseks (C). Lähtudes sellest, et meil on arvestatud nüüd ka valitsussektorit, võime säästmist väljendada järgmiselt: S = (Y + TR − Td) – C.
Kasvufaasis on mastaabisääst kõige suurem, seda faasi ettevõtjad üritavad maksimaalselt ära kasutada. See on ka see faas kus konkurendid üritavad tulla teie tehnoloogia poolt määratletud turule. Konkurents muutub oluliselt suureks, kuna turg kasvab.

Kultuuri koostisosadeks on lood, mida suuliselt levitatakse; kangelased, kelle tegudest räägitakse ja keda inetletakse; rituaalid, millega tähistatakse tähtpäevi ja kordaminekuid, ning sümbolid (Schermerhorn, 1996).  Süvakultuur on vaadeldava kultuuri aluseks.
Kaupade hinna - riiklik plaan määrab ära hüviste jaotuse -riik kontrollib kogu püsib põhimõtteliselt läbi aja. Raha saab koguda ja kasutada tulevikus tehingute majandussüsteemi. Plaanimajandus on majandus, kus mingit toodet või teenust ei tegemisel.
Kavandatav imf - i leping pidi saama sõjajärgse perioodi rahvusvahelise rahanduskorra konstitutsiooniks. Konkureerivad ideed B-W konventsioonil- kehtestada rahvusvaheline valuutaühik – bancor -irratsionaalne ühik, millega mõõta kõiki teisi valuutasid.

Konkurentsiamet - konkurentsiküsimustega tegelev organ, kes vastutab Euroopa Ühenduse asutamislepingu, konkurentsieeskirjade rakendamise kohta ja osutab vajaduse korral Euroopa Komisjonile abi konkurentsialase järelevalve ja kohapealse kontrolli teostamisel.
Kesktee - strateegia- kui firma ei suuda kasutada eelmisi strateegiad; raske saavutada pikaajalist edu. c) Konkurentsiedu hoidmise strateegia: ükskõik missuguse strateegia poolt saavutatud edu peab olema püsiv, st vastupidav konkurentide tegevusele.
Kvaliteedijuhtimine 1990 - ndatel . Hiilgeaeg kestis neli aastat ja kohati oli tööriist ka liigselt üles kiidetud. Suure osa vastutusest tööriista liigse üleskiitmise eest peavad võtma konsultandid, kes reklaamivad juhtimise tööriistu eesmärgiga raha teenida.

Kõrge inflatsioonimäär on andnud Silvanole võimaluse hindu tõsta ning järgmine hinnatõus on planeeritud novembriks vastusena viimasele oktoobrikuisele devalveerimisele.“ (LHV) Sellega seoses tõsteti jällegi aktsia hinnasihti, seekord juba 4,6 kuni 5,1 euroni.
Kasulikkustase on madalam: U (4 H )  7,5  5,0  3,5  2,0  18,0 . Kui jätta neljas hamburger ostmata, on heaolukadu 2 palli, kuid raha jääb üle 2,5 eurot, mille eest saaks osta näiteks kaks šokolaadi ja võita 2,4+1,2=3,6 palli lisaheaolu.
Kindlustusjuhtum on seaduses või kindlustuslepingus määratletud sündmus, seisund või tegu, mille tagajärjel tekib kindlustusvõtjal või kolmandal isikul kindlustussumma või –hüvitise saamise õigus ja kindlustusseltsil selle väljamaksmise kohustus.

Kogupakkumine – rahvamajanduse reaalne kogutoodang, mida firmad tahavad ja suudavad müügiks pakkuda igal hinnatasemel (ceteris paribus). Lühiperioodi kogupakkumine on graafiliselt positiive tõusuga joon ja pika perioodi kogupakkumine vertikaalne joon.
Kuulajal on   nn   suhtlemistõkked  (roadblocks), mille kasutamine pidurdab rääkijat ja ta ei räägi seda, mida kavatses, läheb teisele teemale  jne, igal juhul tal tekivad negatiivsed tunded.  Suhtlemistõkked jagunevad:
Koolitusvajaduse analüüs on koolitustegevuse etapp, mille käigus kogutakse infot organisatsiooni erinevatelt tasanditelt töökorralduse, probleemide, töösoorituse ja tulevikuplaanide kohta, et selgitada milline on erinevus töönõuete ja olemasolevate teadmiste.

Kaubandusettevõtete tegevus on otseselt seotud elanikkonna vajaduste rahuldamisega. Seda mõjutavad paljud faktorid ja see sisaldab laia spektri organisatsioonilis-tehnoloogilise, majandusliku ja finantsilise sisuga küsimusi, millised nõuavad igapäevast lahendamist.
Kaup a on normaalkaup ja kaup B inferioorne kaup
Koerte hoiu - ning jalutamis teenus Hinnang Idee atraktiivsus 4 Võimekus seda ette võtta 4 Praktilisus 3,5 Potentsiaalne turunõudlus 3,5 Võime konkurentsiga toime tulla 4 Võime eristuda 4 Hinnapotentsiaal 3 Ressursside kättesaadavus 2,5 Kokku 28,5

Kontinentaal - Belgia, Prantsusmaa, Avalikud hüved on EUROOPA MUDEL Saksamaa, Austria, Belgia suhteliselt levinud, maksavad makse vastavalt sissetulekutele, töötavad erinevad kindlustussüsteemid näiteks (pensionikindlustus) LIBERAALNE MUDEL Iirimaa.
Krundil on eraldi parkimisala, parkimine toimub vastavalt aja jooksul väljakujunenud korrale kusjuures parkimisalal on igale korterile ette nähtud üks parkimiskoht, täiendavad autod ning külalised pargivad krundiga külgnevale Põllu tänavale.
Kapital on paigutatud valesti, kapital peaks olema paigutatud nii, et seda saaks vajadusel kohe kasutada, kui on vaba raha, siis ta peab oskama paiguta seda õigesti, saab targemaks, siis tahab teha midagi teistmoodi aga see võib osututa kallimaks

Kapitaliseerimine - vara väärtuse leidmine läbi laekuva rahavoo või tulu, kasutades vara omaniku tulunormi või turul antud varade hulgas levinud keskmist tulunormi; saame vara väärtuse, võttes aluseks tema võime genereerida tulu (puhas tegevustulu).
Kasvupotentsiaal – elustiili- ja kasvuettevõtted (viimased omakorda jaotatuna kahte gruppi). Elustiiliettevõtted (olulised):  sõltumatus,  täielik kontroll oma ettevõtte üle,  piisavate äraelamisvahendite teenimine  ettevõtja elustiil.
Kaudne maks – Maks, mis kandub esmaselt maksumaksjalt teisele, mille maksab kinni lõpptarbija ehk maks tarbimisel ( käibemaks, aktsiisimaks) 2. Riiklik maks- Maksud kehtestatakse seadusega ( seda korraldav parlament). Kehtivad riigi territooriumil.

Kirsi - juustukook Marjad Mille Fuelle keedukreemiga Värske puuviljasalat mündilikööriga Kohv, vesi ja tee on juures, lisaks on valinud jubilar ise veinid, on nii kuiva, magusat, haput, valget kui ka punast veini samuti pakutakse ka konjakit.
Kolmandaks funktsiooniks on nn maksustamise funktsioon, kuna keskpangad ei maksa reservilt intressi või on see turuintressist oluliselt madalam, siis võib kohustuslikust reservist tulenevast intresside vahest käsitleda kui keskpangale makstavat tasu e lisamaksu.
Kommunikatsioonitõkete uurimistes on selgunud, et need on kas inimeste vahel (usaldusväärsus, väärtushinnangud) või organisatsioonide vahel (sh. gruppide keelekasutus). Seega on kommunikatsiooni parandamiseks kaks võimalust, kas parandada inimesi või organisatsiooni.

Kontsernikonto - arvestuslik panga konto, kus kajastub kogu valuutakoguse vahetamise kohta oraegu ja selle tagasivahetamise pangakaartidega •väärtpaberi arveldused •välisarveldused •korresp. kontserni või kõigi kontserni liikmete rahaline seis.
Käibesageduse tõus on vähendanud ka käibeväldet, mis näitab, et kaup realiseeritakse keskmiselt antud perioodil 46,2 – 51,34 päeva jooksul, mis on hea näitaja, sest siis ei seisa kaup liiga kaua laos ja sisseostetud kauba eest saab tasuda õieaegselt.
Kafka sündroom - inimene on väiksem kui süsteem Bürokraatia jagunemine  Saksapärane lähenemine-Saksapärasel lähenemisel on bürokraatlikule organisatsioonile iseloomulikkudeks joonteks eelpool mainitud M.Weberi bürokraatiamudeli seitse nõuet.

Kataloogimissektsioon on välja töödanud strateegilise plaani aastateks 2009/2011. Püütakse olla liidripositsioonil rahvusvahelises kataloogimise teooria arengus, tegevustes ja standardite arengus. Analüüsitakse kataloogimise põhimõtteid ja funktsioone.
Kelledeks on Eesti Vabariik ühe avalik-õigusliku isikuna, kohaliku omavalitsuse üksus, Eesti registreeritud era- ja avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja Eestis registrisse kantud äriühingu filiaal (RPS §2 lg2)
Kodumaistel tarbijatel on võimalus osta raamatuid ka füüsiliselt poodi minnes, mida suurem osa inimesi ka teeb, selle asemel, et Interneti abi kasutada. Selleks et Eestis elav inimene meelitada Interneti kaudu raamatut ostma, peab talle soodsat hinda pakkuma.

Kooli põhiväärtus on hoolivus, heatahtlik ja abivalmis suhtumine õppijatesse, töötajatesse ja klientidesse. Seetõttu on koolis loodud terve rida toetavaid struktuurüksusi: infokogu, tugikeskus, õpilasesindus, klienditeenindus, arstiabi, spordiosakond.
Käive on : •kauba võõrandamine ja teenuse osutamine ettevõtluse käigus; • kauba või teenuse omatarve; • kauba toimetamine teise liikmesriiki ilma võõrandamiseta oma sealse ettevõtluse tarbeks; •kauba sundvõõrandamine tasu eest.
Keskpangal on täielik kontroll raha pakkumise üle, s.t. ringluses oleva raha hulga üle. Endogeense raha teooriad seevastu on seisukohal, et raha pakkumise muutusi põhjustavad majandusliku aktiivsuse muutused ning keskpanga mõju siin on tühine.

Kindlustusekvivalent on tõenäosus, mille puhul indiviid on ükskõikne kindla käesoleva summa ja riskantse projekti tulemi suhtes (sama summa). Riskikartliku indiviidi KE on väiksem projekti oodatavast tulemusest (pigem valib väiksema summa kohe kätte).
Kogumispensionit - need ei ole maksud vaid kindlustused, kuid vastavaid makseid tasutakse ning deklareeritakse Maksu- ja Tolliameti kaudu ning Maksu- ja Tolliametil on kindlustusmaksete sissenõudmisel sarnased õigused nagu maksuvõlgade sissenõudmisel.
Konto on tabel, mis kajastab ettevõtte vara vm seisu kahel kindlal ajahetkel ning muutusi kahe kindla ajahetke vahel ehk kontodel toimub vara ja vara finantseerimisallikate jne majandustehingute tagajärjel toimuvate muutuste jooksev arvestus.

Kontoks on “Põhivara akumuleeritud kulum”. Antud kontol me peame arvestust nagu tavalisel passivakontol (saldo on passivas), kuid bilansis korrigeerib aktiva kontosid „Ehitised“, „Masinad ja seadmed“, „Muu materiaalne põhivara“.
Kreeka tähestik on ladina tähestikust sootuks erinev.
Kasumiaruanne on bilansiga tihedalt seotud perioodiline tulemiarvestus, mis koostatakse majandusaasta kulu – ja tulukontode käivete alusel ja mis annab sellega ülevaate raamatupidamiskohustuslase majandusaasta tegevustulemi kujunemise protsessist.

Kaubandustingimused on süstemaatiliselt halvenenud,mistõttu arengumaad peavad eksportima üha suuremas mahus oma primaartooteid,et saada tööstusriikidest vastu vajalikke tööstuskaupu.Arengumaade suhteline eelseisund on ebastabiilne ja muutub kiiresti.
Kalatööstuse tooraine - Virge Veermäe Kaubandus Kalakeskus (Rakvere)  Kondiitritööstuse tooraine- Pihlakas AS (Rakvere)  Toiduainetetööstuse tooraine- OG Elektra Tootmine AS (Rakvere)  Lihatööstuse tooraine- Rakvere Lihakombinaat As (Rakvere)
Kasumiaruanne on seotud bilansiga, sest kasumiaruanne selgitab detailselt bilansikirjet Aruandeperioodi kasum/kahjum. Kasumiaruande kirjete summad tulenevad raamatupidamisregistri (žurnaal-pearaamat) tulu- ja kulukontode perioodi käivete summadest.

Kaudsed kulud on kulud, mida ei saa või ei ole otstarbekas seostada konkreetse tootega (tooteliigiga) samas, ilma nende kuludeta ei saaks toodet (tooteliiki) toota või eksisteerida ettevõtet. Näiteks elekter, mida kasutatakse tootmise eesmärgil.
Kaugkütte - võrgust või hoone katlamajast köetavas eluruumis ei tohi siseõhu temperatuur inimeste pikemaajalisel ruumis viibimisel olla alla 18 o C, lubatav temperatuuri ülempiir tuleb määrata Eestis kasutatavate sisekliima normide alusel.
Keynesi koolkond - vaatlevad majandust lühiperioodil • Palgad ja hinnad on jäigad, need ei kohane turumuutustele • Kogupakkumise kõver on horisontaalne • Tasakaal võib saabuda ka allpool potentsiaalset tootmismahtu, st tööpuuduse tingimustes

Kohustav sündmus on sündmus, mis tekitab ettevõttele kas juriidilise või faktilise kohustuse. Juriidiline kohustus on kohustus, mis tuleneb lepingust (selle otseste või kaudsete tingimuste kaudu) või seadusandlusest või muust õiguslikust alusest.
Kommunikatiivsed oskused - oskus kuulata ja läkitada selgeid, veenvaid ning positiivseid teateid  konfliktiga toimetulek - võime vähendada vastuolusid ja leida lahendusi  innustav juhtimine - võime võtta juhtimine enda kätte ja innustada visiooniga.
Kütusetööstus - rajanes põlevkivi kaevandamisel puidutööstus - oma metsamaterjali kasutamisel meiereid, tapamajad jne. – põllumajandussaaduste ümbertöötlemiseks Toiduainetööstuse arengut soodustas nii siseturu kui ka välisturu laienemine.

Kaaskindlustusega on tegemist siis, kui sama kindlustus või sama varaga seotud kindlustusriskide kindlustus jagatakse mitme kindlustusandja vahel määratud osades ning iga kindlustusandja on kohustatud maksma hüvitist üksnes võrdeliselt tema osaga.
Kindlustusleping – Kindlustuslepinguga kohustub kindlustusandja kindlustusjuhtumi toimumisel hüvitama kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju või maksma kokkulepitud rahasumma ühekordselt või osadena või täitma lepingu muul kokkulepitud viisil.
Käesolevaks ajaks on kujunenud olukord, kus erinevate huvirühmade poolt on tunnetatud vajadust laiaulatusliku haridusreformi järele ja seeläbi loodud tingimused ümberkorralduste kavandamiseks ning tarvilike kokkulepete saavutamiseks ja elluviimiseks

Kapitalirentaablus on tähtsamaid hindamisnäitajaid.
Kaudselt on probleem ka firma aksionääridel, töötajatel ja klientidel, sest firma läks pankrotti – aksinäärid jäid osast oma rahast ilma, ajakirjanikud kaotasid töö, kliendid jäid oma rahast ilma - kui olid teinud aasta tellimuse.
Kehvemas seisus on need, kes on pidevas hinnasõjas – kui konkurent hinda alandab, siis pead seda ka sina tegema (nt toiduaninetööstus, kütusefirmad).  Millised on alternatiivsed tooted- nt sotsiaalmeedia on vähendanud mobiilide kasutamist)?

Kindlustuslepingut on võimalik sõlmida ainult siis kui loom on terve, ning viimase 12 kuu jooksul tal ei ole esinenud kroonilisi haigusi. Lepingut saab sõlmida, kui loom on vähemalt 4 kuud vana, lepingu lõpes ei tohiks loom olla vanem kui 8 aastat.
Kergetööstus on toiduainetööstuse kõrval tähtsuselt teine tööstusharu. Allharude järgi jaguneb : • tekstiilitööstus • riietusesemete tootmine • naha- ja jalatsitööstus Rõivatööstuse ettevõtted on osa võtnud mitmetest Euroopa
Kogukasumi suhtarv e. müügikatte tase e. jääktulu ja mahu suhe jääktulu x 100% 4 x 100% =------------------------------- = ---------------- = 40 % käive 10 näitab, kuidas jääktulu muutub müügi muutumisel e. kui suure osa müügist moodustab

Koolitusjuhi ülesandeks on luua eeldused ja tagada koolitustegevuse süsteemsus ja terviklikkus. Seega - kui koolitus on organisatsiooni tugifunktsioon ehk maakeeli kandev tala, siis koolitusjuht on inimene, kes selle tala üles ehitab ja seda püsti hoiab.
Käibekordaja alanemine on aga viide läbimüügi vähenemisele või liigsete tootmisvarude hoidmisele. Käibekordaja langemine võib olla põhjustatud ka ebaefektiivselt tegutsevast varustussüsteemist, mille tõttu varustamine ja müük ei ole kooskõlas.
Küünalde põlemisaeg on 30 tundi ning kaal 145 grammi.

Kaudne kulu on kauba valmistamiseks omaenese ressursside kasutamise alternatiivkulu, kui firma otsustab seda teha nende ressursside parima alternatiivse kasutusviisi asemel ( rakendab neid ressursse ise, mitte ei rendi või müü neid teistele)
Konts 4 - 5 cm. Konts eraldi, täistald.
Kontsern - moodustab emaettevõte koos tütarettevõtetega on kahest või mitmest firmast koosnev majanduslik tervik, kus emafirmal on üksi või koos sama kontserni kuuluvate firmadega otsustamisõigus ühes või mitmes teises tütarfirmas.

Kõigepealt on vajalik senised hoiakud ja käitumismallid lahti sulatada, veenda töötajaid, et vanaviisi jätkata ei saa. Lihtsam on see siis, kui võimalikult lai ring töötajaid on ise osalenud uute strateegiaelementide väljatöötamisel.
Kreeditoridele on meelepärasem näitaja madalam tase (see vähendab nende riske). Võlakordaja näitab mitu % ettevõtte varast on finantseeritud (krediteeritud) võlgadega ehk teisisõnu, võlakordaja näitab koguvõlgnevuste osakaalu bilansis.
Kõrgeim juhtimisorgan on osanike ette näha, et juhtimiseks volitatud isikud konsensuse alusel vastuvõetud otsuste üldkoosolek, hääled proportsionaalselt võivad tegutseda kas üksinda eraldi või kaudu, igal täisosanikul on üks hääl osamaksule.

Kõrgeim organ on Nõukogu. Tegevuse paremaks organiseerimiseks ja eesmärkide saavutamiseks on Eesti Pank loonud neli kommiteed, mis tegelevad keskpanga põhiliste tegevussuundadega. Need on finants-, pangajärelevalve, makse- ja arenduskomitee.
Kaska - Luiga talu tegeleb põllumajandustoodangu – piima, liha ja teravilja tootmise ja realiseerimisega. Kõige rohkem turustatakse talus piima, seejärel teravilja, liha realiseerimine toimub põhiliselt prakeeritud lehmade arvelt.
Kasumiaruanne on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi tulusid, kulusid ja kasumit (kahjumit). Põhivalem ; TULU – KULU = KASUM Raamatupidamise seadus lubab kasutada kaht erinevat kasumiaruande skeemi.

Koguvara puhasrentaablus on suhteliselt madal näitaja.
Kohustuseks on talus teha jõudluskontolli assistendi tööd ja vajadusel asendada ka peremeest. Talus saavad veel tööd 28 töölist: raamatupidaja, agronoom, 8 lüpsjat, 6 farmitöölist, 3 noorkarjatalitajat, 8 traktoristi ja 1 varustaja.
Kommertsvõlakirjade puhul on üheks oluliseks omaduseks kindlasti ka likviidsus ehk kaubeldavus. Kui arenenud riikides on kommertsvõlakirjadega kauplemine väga aktiivne, siis Eestis on see vägagi madal ning kohalikkude võlakirjade järelturg on õhuke.

Kaasnenud kasulikkusest ehk tema piirkasulikkusest (MUX) ja saades juurde kaupa Y saame me juurde samuti mingit kasulikkust, milleks on selle kauba Y piirkasulikkus (MUY). Seega peab kehtima järgmine seos: ( ) ( ) Seda seost teisendades saame omakorda:
Kandidaatidest on parim. Värbamise olulisust ei tohi mingil juhul alahinnata ja sellele tuleks ülimalt tõsiselt keskenduda. Aeg-ajalt tuleb ette olukordi, kus töötaja leidmisega on kiire või on juhil kiire ja valik tehakse intuitsioonist.
Kasutavad meetodid on üldiselt kooskõlas rahvusvaheliste põhimõtetega ning võrreldes kriisi eelse perioodiga on turuosalised kogenumad, arendusprojektide kvaliteet kõrgem ning Tallinna büroohoonete turu väljavaade on stabiilselt positiivne.

Kooperatiivid – on olemuselt liikmete enesekaitse organisatsioonid, nii saadakse soodsamaid tingimusi kui üksinda töötades, tavaliselt on ühinetud liitudesse, juhtorganiteks on üldkoosolek, juhatus, direktsioon, esindajate üldkoosolek.
Kupongvõlakiri – võlakiri, mille emitendid maksavad võlakirjade omanikele regulaarset intressi ehk kupongi kustutustähtaeg (ka: lunastustähtaeg) – tähtaeg, mil emitent kohustub võlakirjad tagasi ostma ehk investoritele laenu tagastama
Kõigepealt on kirjeldatud äritegevust läbi kulude arvestustsükli, seejärel on uuritud meetodeid, mida kasutatakse kogumise-, varumise- ja protsessiandmete tegevuste juures ning samuti on uuritud kuidas leevendada tegevusega seotud ohte.

Kasumiaruanne on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit). Kasumiaruanne kajastab ettevõtte majandustegevuse tulemusi aruandeperioodi jooksul.
Katzenbach nim. tõeliseks meeskonnaks “üksteist täiendavate oskustega väikesearvulist inimeste kogumit, kes on pühendunud ühisele ülesandele, eesmärkide täitmisele ja meetodile, mille eest peavad nad ennast ühiselt vastutavaks.
Komandeeringukulude - , palgaarvestuse alused jms.  Samuti raamatupidamisregistrite pidamise kord ning juhul  kui kasutatakse raamatupidamise läbiviimiseks  arvutiprogrammi, siis tuleb see ära märkida. Raamatupidamise sise-

Kummalisel kombel on USA tervishoiusüsteem just erasektorile tuginemise tõttu ebaefektiivsem või vähemalt kallim (analüüsitaval perioodil kulutasid ameeriklased tervishoiule 14% SKP-st, samal ajal kui Põhjamaade kodanikud vaid 11%).
Käibevara on lühiajalise kasutusega vara ja kui firmal oleks tarvis lühiajalisi kohustusi katma hakata, siis tehakse seda esmajoones käibevara arvel. Kui maksevõime tase on madal, võib firmal tekkida raskusi lühivõlgade tasumisega.
Kasulikkuse mõistet on majandusteaduses mitmeti tõlgendatud. Tsiteeriksin järgnevalt üht majandusteooria suurkuju Adam Smithi, kes jõudis järgmisele järeldusele: “Miski ei ole kasulikum kui puhas vesi, aga tema eest maksame me väga vähe.

Kitsas ärieetika – siia alla kuulub ettevõtte sisene eetika ehk ettevõtte ärikultuur ning tegeleb ettevõtte siseste probleemidega, 2. laiem ärieetika – siia alla kuuluvad ettevõtluse ja riigi vahel esile kerkivad eetilised probleemid.
Kodumajapidamised - üks või mitu ühel eluasemel (nagu maja või korter) elavat isikut, kes tegutsevad iseseisva majandusüksusena. Kodumajapidamiste liikmed on tarbijad, kuna ostavad ja kasutavad kaupu ja teenuseid, mida ettevõtted toodavad.
Kupongimäär – intressimäär, millest lähtuvalt arvutatakse võlakirja pealt investoril (perioodiliselt) makstavat intressi (kupongi-)makset Kupongimakse kuupäevad – kuupäevad, millal võlakirja omanikule teostatatkse kupongimakseid

Kõigil vanuse - ja sissetulekurühmadel, ka erivajadustega inimestel, rahvusvähemustel, tegelikult kõigil Eesti inimestel peab olema võimalus end teadmus-ühiskonda sisse õppida kasutades erinevaid õppevorme (täiendus- ja ümberõpe).
Kindlustushüvitis on maksuvaba. Samuti (§ 12 lg 3) ütleb, et füüsilise isiku maksustatavaks tuluks ei loeta teise isiku kasuks tehtud dokumentaalselt tõendatud kulude hüvitisi, samuti kohtu kaudu väljamõistetud varalise kahju hüvitisi.
Konstitutsioonid on praktiliselt identsed (Mehhiko kirjutas selle USA pealt maha; vahe on ainult osariikide, senaatorite ja Esindajatekoja liikmete arvus). USA-s on see konstitutsioon suure- päraselt töötanud ja demokraatia kindlustanud.

Kätele - jalgadele. Lisaks rikkalikult niisutavatele kakaovõile, sheavõile, oliivõlile, avokaadoõlile ja aprikoosikivi õlile sisaldab salv ka emu õli. Emu õli saadakse austraalia päritolu lindude (emude) rafineeritud rasvast.
Kahoor – Chaorsist pärit vein
Kontrollorganiks on muuhulgas juhatus, nõukogu, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, prokurist, asutaja kuni juriidlise isiku registrisse kandmiseni , likvideerija, pankrotihaldur, audiitor, revident või revisjonikomisjon.

Korgid - pudeli sulgemiseks vüi kallamiseks, ööseks ei või kinni jätta Puuviljade säilitus nõu- plastmassist, sektoriteks jaotatud Tilgutus pudel ehk drepper Dash pudel-tilgutus pudel- vingete maitsete andmiseks segujookidele
Korraldamiseks - moodustades raamatupidamise struktuuriüksuse või võttes tööle raamatupidaja või kasutades raamatupidamisettevõtte või mittekoosseisulise raamatupidamisspetsialisti teenuseid või pidades ise raamatupidamisarvestust.
Kuluarvestus on alati kõikides ettevõtetes reaalselt olemas, mis on oluline juhtimisotsuste vastuvõtmiseks vajalik. Tihti töötatakse ettevõtetes välja ka terveid kuluarvestuse süsteeme, mis peavad olema paindlikud ja kohandatavad.

Kõigi huvides on säilitada ilus muru, aga indiviidi huvides on valida lühim tee. Seega liigub ratsionaalne indiviid punktist I punkti J ning punktist S punkti L. Nii tehes suurendab indiviid oma kasulikkust, tekitades teistele aga kahju.
Klienditeeninduse eelduseks on teenindaja pädevused (teadmised tootest/teenusest, müügitehnikatest, kliendist, psühholoogiast, oskused, motivatsioon) Klienditeeninduse kvaliteet on seotud ettevõtte organisatsioonikultuuriga ja teeninduskultuuriga.
Kuni 3 - aastast last kasvatava vanema eest maksab riik sotsiaalmaksu riigieelarvega kehtestatud summalt (2000 krooni aastal 2007, edaspidi see summa suureneb igal aastal), et vanemale oleks tagatud ravikindlustus ja pensionistaaz.

Käibemaksukohuslaseks on ettevõtlusega tegelev isik, kes on registreerinud või kohustatud registreerima end maksukohuslasena. Kohustus registreerida käibemaksukohuslaseks tekib 250 000 kroonise käibe piiri ületamisega kalendriaasta algusest.
Kassa inventuur – üks kord aastas 20. detsembril või vajadusel; • nõuete ja kohustuste inventuur – üks kord aastas 20. detsembril; • varade inventuur (põhivara, varud, bilansivälised varad) – üks kord aastas 01. novembril.
Keegel - Kuna keegliklubisid külastavad inimesed rohkem siis, kui väljas enam muid harrastusi viljeleda ei saa. Seega saab öelda, et külmade ilmade tulekuga hakkavad kliendid otsima rohkem harrastusi, mida saab viljeleda sees.

Keskmist inimest on võimalik nid puuduvad õpetada võtma vastutus enamik inimesi ei ole võimelised paljud inimesed on loomin- loominguliseks tööks gulised keskmise inimesi intellektulne potentsiaal on kasutamata y-tüüp töö on inim.
Kiviõli - , maagaasi-, bauksiidi-, söe-, kaoliini-, zeoliidi-, perliidi-, betoniidi- ning ehituses kasutatavate andesiidi-, rioliidi-, tufi- ja lubjakivikaevandusi, kuid märkimisväärne osa vajaminevast toorainest tuuakse sisse.
Kommenteeritavas paragrahvis on sätestatud põhimõte, mille kohaselt isik, kes teisele isikule tööd annab, peab vaidluse korral tõendama, et töö tegemine toimus muu lepingu alusel. Vastupidisel juhul eeldatakse, et pooled sõlmisid töölepingu.

Kompleksses ostusituatsioonis on tähtis, et turundustegevuse käigus aidatakse tarbijal tundma õppida toote olulisi omadusi ning aru saada spetsiifilistest eelistest. Niisuguste ülesannete täitmiseks tuleks müügipersonali motiveerida ja koolitada.
Konkurentsitihedatel turgudel on lojaalsuse ja rahulolu vaheline kõver kõike muud kui diagonaalsirge. Kui rahulolu kasvab palju, siis lojaalsus kasvab vähesel määral ning see suureneb märkimisväärselt sel juhul, kui rahulolu on maksimumi juures.
Konto on informatsioonikogum, mis sisaldab andmeid raamatupidamiskohustuslase (edaspidi tekstis ka majandusüksuse) varade ja kohustuste ning omakapitali jääkide kohta ning muutusi nendes jääkides majandustehingute tulemusel.

Kasvav mastaabiefekt ehk mastaabisääst Olukord, kui tootmisressursside mahtu suurendatakse näiteks 10%, siis toodangu maht suureneb selle tulemusel rohkem kui 10%. Kasvav mastaabiefekt on enamasti saavutatav suurema spetsialiseerumise teel.
Kaudsed maksud - maksusumma lülitatakse kauba või teenuse müügihinda (nt. käibemaks). Otsesed maksud - suunatud ettevõtetele või indiviididele, kes peavad seda maksma kas saadud tulude, palgafondi vm tehingu väärtust arvestades.
Keskiga - on saavutanud heaolu; välja kujunenud tööjaotus; olemas protseduurireeglid ja ametijuhendid; töötavad spetsialistid, vastutus delegeeritud osakondadele; tasustamis-, arvestamis- ja kontrollsüsteemid on fikseeritud.

Kolmas osa on pühendatud finantsanalüüsile. Selles osas mina teen bilansi lihtanalüüsi selleks, et näidata kui tähtis on bilanss ettevõtte finantsseisundi kindlaks määramiseks ja selle majandustegevuse edasi planeerimiseks.
Kupongide kasutamine on eriti efektiivne kahel juhtumil: - uue toote turule toomisel, kui on tarvis tarbijaid meelitada seda proovima; - mingi toote kordusväljalaske puhul, kui müük on peatunud, või kui on tarvis laiendada tarbijate ringi.
Kvaliteedi planeerimine – selgita välja klientide vajadused, et saaksid neid rahuldada  Kvaliteedi parandamine – loo protsessid, et luua klientide vajadustele vastavaid tooteid  Kvaliteedi kontroll – täiusta seda protsessi piisavalt

Kapitalikonto on seotud peamiselt immateriaalse varaga seotud tehingutega, sh intellektuaalomandi ostmine-loovutamine, võlgade andeksandmised, EL-i abirahad ja muud kogutulu kujunemisega mitteseotud rahvusvahelised kapitaliülekanded.
Keskastme - Tehnilised oskused Suhtlusoskus Kontseptuaalsed oskused juht 32,3% 41,3% 26,4% Esmat. Tehnilised oskused Suhtlusoskus Kontseptuaalsed juhtid 54,6% 31,3% oskused 14,1% Joonis 4 – Oskuste vahekord eri juhtimistasanditel
Kindlustusteenuste pakkujad on kindlustusseltsid, kindlustusseltside filiaalid ning kindlustusvahendajad (sh kindlustusmaaklerid ja kindlustusagendid), kes on registreeritud Finantsinspektsioonis. LIIKLUSKINDLUSTUS on kohustuslik vastutuskindlustus.

Kloostriraamatukogud –  Rakvere klooster ­> Olevistelr. Pirita kloostris. Eestis esimene raamatukogu Oleviste kiriku juures 1552.  1684 ­ Forseliuse seminar 1630   –   Tartus,   1631   ­   Tallinnas   gümnaasium.
Kohustuste osakaalu on aastast aastasse kokku vähendatud 28 262 €, tänu millele on kasvanud omakapitali osakaal üle 50%. Aastal 2010 kasvas omakapital 25 644 €, mille kasvu põhiosa tuli jaotamata kasumist ja ümberhindluse reservist.
Koreas on riigi sekkumine majanduse arendamisse veelgi põhjalikum kui Jaapanis: kogu riigi elanikkond on massiteabevahendites teostatava ajupesu abil mobiliseeritud “püha eesmärgi” saavutamisele – jõuda Jaapanist ette.

Kapital – hooned, tööriistad ja masinad, mida inimesed kasutavad teiste kaupade ja teenuste tootmiseks. Tootmisvõimaluste kõver – erinevate hüviste tootmiskombinatsioon olemasolevate ressursside ja tehnoloogiate korral.
Keinsism on 20. sajandil üks levinumaid ja tunnustatumaid majandusteooriaid, mille eestvedaja oli J.M. Keynes (1883-1946). Keyns püüdis sobitada totaalsetele riikidel iseloomulikud reguleerimismeetodid demokraatlikele riidele.
Korrelatsioon –  punktid paiknevad mingi joone ümber.  Mida lähemal on punktid joonele, seda  tugevam on korrelatsioon. Korrelatsioon puudub – punktid on kõik laiali, seost pole –joont ei  moodustu.

Krediidipanga visioon - On olla atraktiivne või teiste sõnadega öeldes tähelepanu vääriv pank. See tähendab, et lähtuvad oma tegevuses AAA põhimõttest ehk on ATRAKTIIVNE kliendile, ATRAKTIIVNE töötajale ja ATRAKTIIVNE investorile.
Kuluarvestus on majandustegevuse kõigi kulude ja üksikute toodete (teenuste tööde) tootmise, juhtimise ja müügi kulude kogumise, töötlemise, kontrollija analüüsi protsess, mis hõlmab ka kulueelarvete (plaanide) koostamist.
Käesolev töö on mõeldud nii teoreetiliste teadmiste omandamiseks kui ka teistele sama suuruse ja tegevusmahuga ettevõtetele näiteks, kuidas oleks võimalik teha aruandlus ning informatsiooni kättesaadavus kiiremaks ja täpsemaks.

Karjastel on püha Jüriga omad lepingud, et hundid kandvat varakevadest sügiseni suiseid (st ei murra loomi), talvel aga vabalt ringi joosta (kari kodus). On olemas mitmeid regivärsse, kus Jürit palutakse, et ta karja hoiaks.
Kasutajale on kasulik selline informatsioon, mis käsitleb ettevõtte poolt kontrollitavaid ressursse ja nende rakendamist lähiminevikus, sest see võimaldab hinnata ettevõtte võimet teenida raha ja selle ekvivalente tulevikus.
Kindlustusandjal on õigus kindlustuslepingust taganeda, kui kindlustusvõtja ei ole kindlustuslepingu sõlmimisel teavitanud kindlustusandjat kindlustusriski mõjutavatest olulistest asjaoludest või on esitanud teadlikult valeandmeid.

Klientidega suhtlemine on väga tähtis, sest paljud väliskliendid ei saa toodet enne ostmist proovida ja seega tuleb nendega koostöös olla väga põhjalik ja tagada võimalused, et nad vajadusel saaksid kaupa tagastada ilma probleemideta.
Konstrueerida samaväärsuskõveraid on see, et uuritav tarbija teaks kas ta eelistab (või mitte) mingisugust komplekti vaatlusalustest kaupadest mingisugusele teisele komplektile nendest samadest kaupadest või on need komplektid tarbijale samaväärsed.
Küllastus - või rahulolu punkti leidmine põhineb piirkasulikkusel (marginal utility, MU). Piirkasulikkus on rahulolu ehk kogukasulikkuse (total utility, TU) juurdekasv, mida saadakse hüvise X iga täiendava ühiku tarbimisest.

Kaubamärk – on üldreeglina kas sõna, fraas, sümbol, kujundus või nende kombinatsioon, mille eesmärgiks on eristada ühe ettevõtte tooteid teiste ettevõtete samaliigilistest toodetest või teenustest ning reklamida neid.
Keskkonna elemendiks on kultuur. Tunnustest, mille alusel saab eristada ühtesid või teisi elanike informaalseid gruppe, võiks näitena nimetada kutsealaseid, demograafilisi (rahvuse, soo, vanuse järgi), territoriaalseid jne. tunnuseid.
Kohandamine on kulukas erinevused tehnilistes standardites tööstustooted tarbekaubad ühesugused maitseeelistused erine- erinevused tarbijate vajadustes vatel turgudel turustatakse peamiselt sarnastel tur- erinevused ostuvõimes

Kaks arengut - jõuka (ehkki mitte mingil juhul rikka), füüsilist tööd mittetegeva keskklassi esiletõus ning keskmise eluea pikenemine - on viinud selliste insti- tutsioonide nagu pensioni- ja investeerimisfondid tekkimiseni.
Kassapõhist raamatupidamis - arvestust võib pidada füüsilisest isikust ettevõtja, kelle kaupade ja teenuste müügikäive eelneval kalendriaastal ei ületanud käibemaksukohustuse tekkimise piiri, mis on praegu (2002 märts) 250 000 krooni.
Kolmandaks sammuks on probleemi selgitamine, mille käigus tuleb eelkõige määrata: kes peab otsuse tegema, kellega tuleb otsuse tegemisel nõu pidada ja keda tuleb tehtud otsusest informeerida. Neljandaks sammuks on faktide kogumine.

Kontrollimise eesmärgid on tulemuste kindlaks määramine ja muudatuste vajaduste põhjendamine. Kontrollimine suudab juhtimises kontrollida erinevaid vigu, et neid parandad ning kontrollimise tagajärjel, et mõningaid vigu enam ei korduks.
Kasutusaastal on vastavalt lähtetingimustele 5/15, 2. kasutusaastal 4/15 jne. Amortisatsioonikulu arvutatakse vastaval kasutusaastal rakendatava mahaarvestusmäära ja soetusmaksumuse ning lõpetamismaksumuse vahe korrutisena.
Klientide teenindamisel on klienditeenindajal võimalik kasutada mitmeid viise tagasiside saamiseks. Nende abil on võimalik teada saada, mida kliendid teie poolt pakutavatest teenustest ja teenindamisest mõtlevad ja nende suhtes tunnevad.

Kombineeritud tarneahelat – Lean protsessis toimub lao täitmine prognoosi põhiselt, majanduslikult põhjendatud partiide suurused, max. efektiivsus, Agile on nõudluse põhine ning vajadus põhised partiide suurused, peamiselt tellimused.
Konkurents on see, mis sunnib krediidiasutusi pidevalt läbi viima uuendusi, pakkuma uusi võimalusi ja lahendusi ning olema oma tegevuselt efektiivsemad ja kliendisõbralikumad, kui ülejäänud samu teenuseid pakkuvad firmad.
Kummal on liberaalse turumajanduse keskkonnas soodsamad võimalused arenguks - kas massi- või vähemuskultuuril? Miks te nii arvate? Massikultuuril on suuremad võimalused (reklaamikulud on väiksemad) - on kergem areneda.

Kvaliteet eestis on aastatega halvenenud, kuid nüüdse majanduslanguse ajal peaks see paranema, vähemalt pingutatakse selle suunas rohkem, sest klientideta ei ole ka äril tulevikku ja kliente tuleb hoida ja kohelda kui kuningaid !
Käesolevas ülesandes on mõlemat arvutamise meetodi kasutades nõudmise hinnaelastsuse absoluutväärtus suurem ühest: | | ning | | Kui nõudluse hinnaelastsuse absoluutväärtus on suurem kui üks, siis on tegemist elastse nõudlusega.
Kaasahaaramine - Inimeste kaasamine neid mõjutatavate otsuste tegemisse, nõuküsimine, üksteise ideede, nõrkuste ja tugevuste üle arutamine Selgitamine – Otsuste tagamaade selgitamine kõikidele asjaosalistele arusaamiseni.

Kahekordne kirjendamine on majandustehingute pearaamatu kontodesse kirjendamise meetod, kus iga majandustehing kirjendatakse samas summas ühe (või osasummadena mitme) konto deebetisse ning ühe (või osasummadena mitme)konto kreeditisse.
Kindalasti on üheks tähtsamaks asjaks kogu müügiprotsessi juures klientide vajaduste väljaselgitamine. Selle tulemusel saame teada, mis tooteid või teenuseid me peaksin juurde hankima, mida kliendil läheb kindlast vaja.
Kogumispension on peamine tugi riiklikule pensionile, pakkudes pensionieas täiendavat sissetulekut Kogumispension põhineb eelfinantseerimisel - töötav inimene kogub enda pensioni ise, makstes oma brutopalgast 2% pensionifondi.

Koha järgi - TsMS § 89, rahalistes nõetes loetakse täitmise kohaks võlgniku ehk siis kostja elukoht. Seega igal juhul kohtualluvuse järgi lahendab Pärnu Maakohus ja tööpiirkonna järgi Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja.
Kontaminatsiooni ehk ravimi saastumise vältimiseks tuleb pesta enne ravimi tilgutamist käed, vältida pakendi otsiku kokkupuutumist laugude, ripsmete jms-ga. Üksikannuseks eraldatud ravimi ülejääki rohkem kordi mitte kasutada.
Kov - dega on sõlmitud lepingud, mille järgi teenuse osutamiseks vajalik ruum on KOV poolt Nõustaja transport tasutakse KOV eelarvest Kontorikulud on Türil, kus Türi vald rahastab osa nõustamiseks vajalikku pinda.

Kulumultiplikaator on maksumultiplikaatorist suurem, sest maksude muutmine põhjustab kasutatava tulu (Yd) proportsionaalset muutust, kuid ainult teatav osa tulu muutusest mõjutab tarbimiskulutusi, teine osa mõjutab aga säästmist.
Käibemaksu maksjaks on isik, kellel tekib maksustatav käive nt. müüja, kuid ta ei maksa käibemaksu oma taskust kinni, vaid lisab selle maksu kaupade või teenuste hinnale ja seega maksukoormuse kandjaks on kauba või teenuse ostja.
Kartell on firmade formaalne kokkulepe hinna kujundamiseks ja turu jaotamiseks. ( kohv, suhkur, nafta) . Hinnaliider on oligopoolse haru firma, mille poolt kehtestatud hinna teised firmad omaks võtavad (vaikiv kollusioon)

Kaubamärk - tootja või jaotaja registreeritud ja seadusega kaitstud brändi osa. Kaubamärk märgistab konkreetset toodet või kaupa, millel on patenteeritud logo, sümbol või kirjapilt ja mis eristab ühte toodet teisest.
Kohuvabohu – keskerakonna kohuke; diivanid bussipeatustes(sotka); Coca-cola nimede pidi; ebatavaline teenindus lauluga; ebatavaline teenindus google prillidega; autoga läbi poe sõita; toit app-iga tellides otse volvo-sse;
Kombineerimine - konkuretsitegurite rea pikendamine/laiendamine. Nt. Jaapani autotööstus, mis lõi algul oma konkurente sellega, et ta oli odav, mõne aja edenedes lõi ta sellega, et hakkas tootma väga kvaliteetseid masinaid.

Kotleri arvates on nende andmete uurimine ettevõttele kõige kulukam.Esmaseid andmeid kogutakse tavaliselt küsitlusuuringute abil, mille kaudu selgitatakse välja oma sihtgrupi tarbijate teadmisi, arusaamu, eeliseid ja rahulolu.
Kreutzwald – „Kalevipoja” koostamine eesti rahvamuistenditest, muinasjuttude kogum „Eesti rahva ennemuistsed jutud” (mis ainestikult küll eesti, aga stiililt rahvusvahelised motiivid), kogu vanasõnu ja rahvalaule.
Kauplused t - Marketi kaubamärgi all 2001.aastal. Kogu ketti kuulub praeguseks Balti riikides ja Bulgaarias 500 kauplust, aasta käive ulatub 2,4 miljardi euroni ja töötajaid on üle 29 500. Eestis asub 70 Maxima kauplust.

Kapital ON HOONED TÖÖRIISTAD JA MASINAD MIDA INIMESED KASUTAVAD TEISTE TOODETE JA TEENUSTE TOOTMISEKS. TURUGA ON TEGEMIST IGAL POOL JA ALATI KUS JA MILLAL VAID INIMESED TEEVAD ÜKSTEISEGA VABATAHTLIKE VAHETUSTEHINGUID.
Kartell – täieliku iseseisvuse säilitatavate ettevõtete liit, mille eesmärk on piirata või kaotada konkurentsi oma tootmisharus kas hindade kokkumängu, tegude jaotamise või muude konkurentsivastaste abinõudega.
Kasmega salatid – kui salatikastmes on äädikat või sidrunit, peab veingi olema happerohke, et nein tasakaalustada. Kerged kuivad valged veinid on happerikkamad kui punased ja sobivad salati juurde: Sauvignon on õige valik.

Kaubamärk – nimi, visuaalne, kujundus hulgimüüjad, jaemüüjad). BRÄND – toode ja sellega seonduvad assotsiatsioonid: lubadus, identiteet, kuvand, Kanali pikkus näitab kanali moodustamiseks kasutatud astmete hulka.
Kulum - 98,000 - 7 Lühiajaline pangalaen - 170,000 8 Võlad tarnijatele - 34,600 9 Palgavõlg - 48,000 10 Aruandeaasta kasum (kahjum) - 140,000 11 Amortisatsioonikulu - - 12 Materjalikulu - - 13 Palgakulu - - 14 Sots.
Kumb summa on väiksem. Valitsuse vastava määruse alusel hüvitatakse lähetatud töötajale sõidukulu lähetuskohta ja tagasi. Sageli arvestavad raamatupidajad sõidukuluna ainult kas laeva või lennukipileti maksumust.

Käsumajandus on konstrueeritud selles mõttes tegevusteoreetiliselt, et kõik ressursid on allutatud ühele kesksele planeerijale, kes peaks neid ressursse nii juhtima, et rahuldada inimeste vajadusi parimal võimalikul moel.
Kavandamata muutus – tekib mingil põhjusel, ilma et keegi oleks ettevõttes selle algatanud või seda toetanud. Muutuse ilmnemisel on oluline kiiresti tegutseda, selleks et vähendada ebasoodsaid tagajärgi või suurenada kasu.
Klientideks on ühest küljest inimesed, kes hoolivad enda ja oma lähedaste tervisest ning teisest küljest kindlasti ka põhimõttelised taimetoitlased (roheline eluviis, veeganlus, keskkonnasõbralikkus, religioon jne.).

Konkurents on ettevõtlusega tegelevate juriidiliste ja füüsiliste isikute,nende liitude ja muude ühenduste omavaheline võitlus mis soodustab: 1)Tegevus ja isikuvabadust 2)Teenuste, kaupade ja tehnoloogiate uuendamine.
Kulukandjad – näited – nn kulukohad: vastutuspõhise kuluarvestuse puhul vastutuskeskused (tulemusüksused), ettevõtte poolt osutatavad teenused/müüdavad tooted, projektid, põhivaraühikud, eelnevad kombineerituna.
Küsitlusvead on näiteks vastaja mõjutamine kindla vastuse suunas, küsimuse vahelejätmine, küsimuse sõnastuse muutmine, saadud vastuse ebatäpne üleskirjutamine ja petmine ehk vastuse osaline või täielik võltsimine.

Karni kaubamärk on oma idee saanud sajanditetagusest lihakarnist, kus väljaõppinud ja suurepärase maitsemeelega lihunik oskas soovitada oma kliendile alati parimat liha ja anda kaasa soovitusi hõrgu liharoa valmistamiseks.
Kompensiat - siooni on pangakaart, millega saab tasuda kaupade ja teenuste eest, võtta laenud; b)valuutaswapid, krediidiswapid, 2)Valuuta ümberarvestuse automaadist sularaha kontojäägi ja kokku-lepitud limiidi piires.
Koosnevad tõusu - ning langusperioodidest; kestavad kauem kui ühe aasta (eristumaks sesoonsest kõikumisest majanduses) ning on püsivad; taas korduvad, aga mitte perioodilised (tsükli pikkus ning mõju ulatus on varieeruv).

Kuidas skp - d arvutatakse? SKP=K+I+V+PE K-kodumajandite kulutused I-ettevõtete investeeringud V-riigi kulutused PE-puhas eksport 5. Miks SKP-sse arvestatalse ainult lõpptarbimise kaubad? Et vältida topelt arvestamist.
Kuni 3 - kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.
Kaasatud võõrvahendid ehk pikaajaline laenuressurss pangale ning selliseid lepinguid on praktiliselt raske ennetähtaegselt lõpetada, mis teebki võimalikuks selliste kaasatud võõrvahendite käsitlemise sarnaseks omavahenditele.

Kommentaar 2 - le punktile – miks KP = pot. tootmismahuga? • palkade paindlikkuse tõttu saavutatakse alati täishõive; ei raisata kaupu ega tootmistegureid , kõiki toodetakse nii palju kui vaja ja pole tööpuudust.
Käsumajandus on nn reaalse sotsialismi majandus, kus turu reguleeriv toime on piiratud äärmiselt väheseks ning kogu majanduslikku aktiivsust hoitakse üleval kohustuslike plaanide ja muude käskude ning keeldude najal.
Kahekordses vastutus - ja alluvussuhted, suur tähelepanu juhtimisele enesele, kvaliteetsete juhtide olemasolu on maatriksstruktuuri eduka rakendamise eeldus, eeldab org’i siseste infovoogude olemasolu ja väga head toimimist.

Kapitaliturg on pikaajaliste(enamasti tähtajaga üle ühe aasta) finantstehingute turg, kus kaubeldakse valitsuse võlakirjade, munitsipaalvõlakirjade, erinevate laenutoodete, aktsiate ja teiste finantsinstrumentidega.
Kasutajakoolitus – Üldine orienteerumisoskus – Tundide läbiviimine – Kirjalik juhendamine • Nõustamisteenused – Infoallikate soovitamine – Koduloo, kogukonna info valdamine – Akadeemiline nõustamine
Kaubavahetuse defitsiit on impordi ja ekspordi vahe: TD = X - Z (3) Kuna eksport on autonoomne (kui kõik muud tegurid on võrdsed), siis kaubavahetuse defitsiit suureneb sissetulekute suurenedes ja väheneb sissetuleku vähenedes.

Kogutulu on maksuobjektiks (kõik mis saada tuleb ära maksustada) kui objekti piirata või vähendada siis tuleneb maksubaas ehk näiteks maksustatav tulu!!!! Eksisteerivad maksustatavad ja mittemaksustatavad tulud.
Kokkupuutepunktis on järelikult saavutatud maksimaalne ühiskonna heaolu, mis on kõigi ühiskonna liikmete poolt aktsepteeritavaks hinnatud, ehk on saavutatud efektiivsus ja õiglus parimal tasemel - kompromiss nende vahel.
Kompententsi on võimalik mõõta väga erinaval moel, milline on lugemisoskus, matemaatilised võimed jne. Mõtekas minna valdkondadesse kus inimeste õppimine on oluline, kes suudavad lahendada kompleksied ülesandeid.

Konkreetseid vorme on palju, abi andmise kriteeriumide alusel võib jaotada: tasumisvormi järgi, saajate ringi, osutamise sageduse, vajalikkuse astme, mõõtmisviisi, kulude arvestamise viisi, abi eesmärgi ja olemuse järgi.
Krediidiasutus on kohustatud hoidma osa oma vabadest vahenditest kohustusliku reservina Eesti Pangas, kui Eesti Pank ei ole määranud teisiti 1. Kohustusliku reservi määra ja selle kasutamise korra kehtestab Eesti Pank.
Kuluarvestus – Kuluarvestus on osa juhtimisarvestusest, mis tegeleb ettevõtte ja selle struktuuriüksuste tootmis- ja tegevuskulude kogumise, töötlemise, kontrolli ja analüüsiga, samuti tootekulu kalkuleerimisega.

Käibekapital on käibevara ja lühiajaliste kohustuste vahe ehk Käibekapital = käibevara - lühiajalised kohustused 8. Likviidsus on funktsioon ettevõtte põhivara ja lühiajaliste kohustuste tasemest ning kooslusest.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Kindlustusleping – leping mille sõlmimisel kohustub üks isik (kindlustusandja) kindlustusjuhtumi toimumisel hüvitama kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju või maksma kokkulepitud rahasumma ühekordselt või osadena või täitma lepingu muul kokkulepitud viisil (kindlustusandja täitmise kohustus). Teine isik (kindlustusvõtja) kohustub tasuma kindlustusandjale kindlustusmakseid ja täitma muid lepingu tingimusi.
Kuuma hinnangul on majandus endiselt langusfaasis ja esialgu püsib seal, kuid tegu on siiski pehme maandumisega. Langus osutus kahe kuni kolme protsendi võrra oodatust kiiremaks tänu ülespoole kappavale inflatsioonile.

Kanali koossseisus on alati tootja ja tarbija, sageli ka üks või mitu vahepealset lüli. Mõne kauba turustamine eeldab palju vahendajaid, kes võivad olla spetsialiseerunud turgude, piirkondade või tööstusharude kaupa.
Karastus - , energia- ja spordijookidest ning lõpetades lahjade alkohoolsete jookide - õlle, siidri, long-drink'i ja kokteilidega. A. Le Coq on Eestis mahla-, spordijookide-, siidri- ja long-drink'ide turuliider.
Kaupade sortiment on liiga lai. Inimesed võivad eelistada ostmist suurtest kaubanduskeskustest, kus poed on suunatud väiksemale sortimendile, kuid valik on suurem ja teist sortimenti müüvad kauplused on samuti lähedal.

Keskkonnajuhtimis - ja keskkonnaauditeerimissüsteemi korralduse ning ökomärgise andmise õiguslikud alused eesmärgiga vältida keskkonna kahjustamist ning kehtestab vastutuse käesoleva seaduse nõuete rikkumise korral.
Kliendiandmebaas on süsteem, infopagas, kus on olemas kliendi põhiandmed (erakliendil vanus, sugu, haridus, amet, sissetulek jm; ärikliendil suurus, kasum, töötajad jm.) ja tema tehingud (sagedus, suurus, eelistused).
Kogu sortiment on spetsiaalsest varustusest ja disainitud valgustama välja pandud toiduaineid ja optimeerima teenindust, võimaldab komplekteerimist vastavalt ostja soovile, pluss kinnitab selle erakordset praktilisust.

Kontodel on alati kaks poolt: vasak pool – deebet (D) ja parem pool kreedit (K). Kontod avatakse aruandeperioodi algul bilansikirjete lõikes, kusjuures igale bilansikirjele avatakse üks või mitu eraldi kontot.
Korrelogramm on graafik, millel on kujutatud aegrea liikmete autokorrelatsioonikordajad. Ehk siis see on graafik, mis näitab kui palju on liikmete väärtus korreleeritud sama liikme eelmiste perioodide väärtustega.
Kutseõpe põhikoolis on õpe, mille kaudu põhiharidust omandavad õpilased (sh lihtsustatud või toimetuleku õppekaval õppijad) omandavad kutseõppe õppekava alusel esmased kutse-, eri- ja ametialased teadmised ja oskused.

Kõvera graafikute on võrdsed. See tähendab, et kuldreegli tasemel on investeeringud võrdne amortisatsioonimääraga. 9. Tarbimise püsiseisund c* on vahe kogutoodangu püsiseisundi ja amortisatsiooni püsiseisundi vahel.
Kassa - ja panga sissetulekute ja väljaminekute register;  arvelduste register (nõuded, kohustused, klientide register);  põhivarade register;  töötajate ja palgaarvestuse register;  pearaamat.
Keskpärane firma on soetanud seadme, mis maksis 30000 €, mille kasulik eluiga on 15 aastat ja jääkmaksumus kasutusaja lõpul 0. sEadme kasutamine võimaldab kokku hoida ekspluatatsiooni- kulusid kokku 6000 € aastas.

Vote UP
0