Sõnu seletav sõnaraamat

Keskliiv – milles vähemalt pooled terad on jämedamad kui 0,25 mm 0,4÷0,5 MPa
Kuja on ehitiste väikseim lubatud vahekaugus.
Kohalik tee on kohalikuks liiklemiseks ettenähtud tee (kohalik maantee, tänav ja jalgtee) 22. Põhimaantee-maantee, mis ühendab pealinna teiste suurte linnadega, 23. Tugimaantee- ühendab linnu omavahel ning linnu põhimaanteega 24. Kõrvalmaantee- ühendab linnu alevite ja alevikega, aleveid ja alevikke omavahel või küladega ning neid kõiki põhi- ja tugimaanteedega 25. Eratee- tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal.

Kandekonstruktsioonid on kas vertikaalsed (seinad, sambad, postid, vundamendid) või horisontaalsed (paneelid, talad, fermid, laudised jne.).
Kiil - ja kaarsilluste ladumine Kirjeldada tööd (selle tegemist) Vastus peab sisaldama: • töökoha korraldamine ja eeldused töö alustamiseks • vajalikud töövahendid • tehnoloogiliste operatsioonide järjestus • tulemuse kvaliteedi kontrollimine • tööohutus ja individuaalsed kaitsevahendid
Kasutusvaldkonnalt – laboratoorsed kontrollsõelad ja tööstuslikud tootmissõelad 2. Tööpinna konstruktsioonilt - varbsõelad, plaatsõelad, võrksõelad ja rullsõelad 3. Avade kujult – ruutavadega, ristkülikuliste avadega, pilusõelad e suure pikkusega ristkülikuliste avadega, ümaravadega ja kuuskant e kärgavadega 4. Tööpinna kujult – tasapinnalised ja silindrilised trummelsõelad 5. Tööpinna liikumise iseloomult – kiikuvad e güratsioonsõelad, vibrosõelad ja pöörlevad sõelad.

K crit - tegur, mida kasutatakse põikumise arvutamisel; f m , d - arvutuslik paindetugevus σ m , y ,d σ m , z , d σ m , y ,d σ m, z ,d km + ≤1; + km ≤ 1 , kus f m, y ,d f m, z ,d f m, y ,d f m , z ,d σm , y , d ja σm , z , d - paindepinged vastava telje suhtes M bh 2 πD 3 σ= ;W = ;W = W 6 32 f m, y ,d ja f m , z , d - arvutuslik paindetugevus k m - monoliitpuit, lamell-liimpuit ja spoonpuidu korral 0,7 täisnurkse ristlõike korral ja 1,0 muu ristlõike korral; ülejäänud 1,0
Käesolev standard on mõeldud kasutamiseks kinnisvara korrashoiuga seotud tegevuste korraldamisel. Standard on mõeldud kasutamiseks: kinnisvara omanikele oma kinnisvara korrashoiustrateegia kujundamiseks ja selle alusel tegevuskavade koostamiseks ning kokkulepete sõlmimiseks korrashoiu tagamiseks ja ruumide kasutamiseks; ehitiste projekteerijatele nende poolt pakutavate uusehituste või rekonstrueerimiskavade projektlahendite tehnomajanduslikuks põhjendamiseks ehitise ja selle üksikosade eluea
Kogumaksumus on määratud, siis on äririsk kõrge 2) kui omaniku finantsid on rangelt piiratud, tuleks eelistada traditsioonilist ehituse peatööettevõtu 3) programmi edukus sõltub suures osas professionaalse ehitusjuhi kogemusest kulude hindamise, kalenderplaanimise, eelarvestamise ja juhtimise alal 4) professionaalne ehitusjuht ei taga tavaliselt kogu töö hinda ega töö kvaliteeti. See on suurim erinevus traditsioonilise fikseeritud kogusummaga peatööettevõtuga võrreldes.

Konstruktiivne osa on lahendatud selliselt, et katus on parapetiga lamekatus, mis on sisemise äravooluga. Katuse kaldeks antakse 5° ehk i=1:20. Hoone välisseinteks on projekteeritud monteeritavad raudbetoon sandwich paneelid 310 mm samuti E-Betoonelemendist, soklipaneelideks on samad raudbetoon sandwich paneelid, erinevus vaid soojustuse paksuses, mis solkipaneeli puhul on 120 mm. Siseseinad on kergvaheseinad – metallkarkassil kipsseinad, niisketes ruumides vastavalt niiskuskindel kips.
Kroom - molübdeenteras chromium-molybdenium kruvpump screw pump kulumine wearing kulutank, päevatank day-tank, service tank kuumuskindel heat-resistant kõrgetemperatuuriline high temperature fresh water system mageveesüsteem kõrgtugev malm nodular cast iron käivitusklapp starting valve käivitussüsteem starting system küttekeha heating coil küttesegu fuel-air mixture kütuse etteandepump fuel-oil pressure pump, booster bump kütuse kõrgsurvepump high pressure fuel pump
Kraanad – elektrilised SWL kuni 50t, hüdraulilised SWL kuni 75t. Losspoomid – kergepoomid tõstevõime kuni 10t, raskepoomid 10.....180t. Iga trümmiluugi juures on kaks losspoomi (väikestel kalapüügilaevadel üks). Merele minnes lastakse losspoomid alla ja kinnitatakse, mõnikord tõstetakse üles ja kinnitatakse klambriga masti külge (selline ehitus, tekilaadung). Üle 1 tonni tõstevõimega lastiseadmed kuuluvad klassifikatsiooniühingu järelvalve alla.

Kergkruus on sõmer materjal, mis saadakse savi paisumisel kõrgtemperatuursel põletusel pöördahjus. FIBO kergkruus on valmistatud vaid looduslikest lähteainetest, on põlematu ja külmakindel, on tugev vaatamata kergusele, on hea soojus- ja heliisolaator, ei sisalda kahjulikke ühendeid ega gaase, ei karda niiskust ega kemikaale, ei hallita ega mädane, ei meeldi närilistele ega putukatele, omab DIN-sertifikaati. Kergkruusa toodetakse Häädemeestel Pärnumaal.
Keskkonnakaitse - ja muudest õigusaktides sätestatud nõuetest; 6) tagama sisekliima tagamisega hoone või selle osa tasulisel võõrandamisel või kasutusse andmisel energiamärgise olemasolu, kui energiamärgis on nõutav, ning võimaldama sellega tutvuda; 7) kindlustama, et sisekliima tagamisega hoonel või selle eraldi kasutataval osal oleks kehtiv energiamärgis, kui see on nõutav ja kui hoone on püstitatud või tasu eest omandatud pärast 2009. aasta 1. jaanuari.
Kvaliteetsel pintslil - rullil on mitmeid eeliseid: • Mugavam töötada – spetsiaalse disainiga töövahendid erinevates tingimustes töötamiseks • Vastupidavam konstruktsioon – pintsel ja rull ei aja karvu, ei lähe katki • Parem tulemus – ühtlane rullistruktuur kogu pinnal, siledam pintslijälg • Säästab tööaega – imab hästi värvi, koheselt hea tulemus • Säästab raha – saab kasutada ka järgneval korral kui korralikult puhastada ja säilitada

Kandepiirseisundis on kõigi omakaalukoormuste osavaruteguriks γG = 1,0 ning kasuskoormuse osavaruteguriks on γQ = 1,3. Kasutuspiirseisundis on nii omakaalu osavarutegur γG = 1,0 kui ka kasuskoormuse osavarutegur γQ = 1,0. Nii kande- kui ka kasutuspiirseisundis tuleb arvesse võtta ka pinna suurusest tulenev vähendustegur αA ning korruste arvust tulenev vähendustegur αn. α A = c * ψ 0 + Α 0 /Α < 1,0 kus c = 5/7; A0 = 10,0 m2; ψ0 on kombinatsioonitegur.
Klassikalisel laastukatusel on hari kaetud ikka harjalaudadega, milleks valida võimalikult laia laua, tavaliselt 180 või 200 mm. Viiluotstesse tuleb 150 mm lai viilulaud, ning katuse peale veel servi katma 100 mm. Laastukatuse ehitamisega saab iga haamrit käes hoida suutev meistrimees väikeste nõuannete ja näpunäidetega hakkama aga kuna tänapäeval tegeleb igaüks pigem sellega milles ennast kõige pädevamalt tunneb siis oleme nõus ka jõuga appi tulema.
Kaksiksümmeetriliste i - ja H-profiilide ja teiste samalaadsete vöödega profiilide paindel y-telje suhtes ei pruugi pikijõu mõju arvestada, kui mõlemad järgmised tingimused on täidetud: 0 ,5hw t w f y N Ed ≤ 0,25 N pl,Rd ja N Ed ≤ . (4.20) γM 1 Standardsete valtsitud I- ja H-profiilide, samuti ühesuuruste vöödeg keevitatud I- ja H-profiilide puhul, kui paindemoment mõjub ristlõike tugevamas tasandis, võib kasutada järgmist ligikaudset

Katuselagi on katuse ja selle alla oleva ruumi ühispiire  Käidav katus on katus, millel on ette nähtud inimeste viibimine muul otstarbel kui katusega seotud tööd tegemiseks  Pööratud katus on katuselagi, milles soojustus paikneb katusekatte peal  Murukatus on katus või katuseagi, mille katusekate on kaetud pinnase ja taimestikugakaldest olenemata  Üldkasutatav katus on katus, kuhu suvalistel isikutel on vaba pääs.
Külmasild on tarindi osa, mille soojusjuhtivus on lokaalselt suurem ümbritseva tarindi soojusjuhtivusest. Külmasillad võivad olla põhjustatud ehituskonstruktiivsetest lahendustest (tarindite liitekohad, soojustusest läbiviigud jne.) või tulenevad geomeetrilistest põhjustest (välisseina välisnurk, tarindi paksuse lokaalne muutus jne.). Külmasilla juures on tarindi sisepinnatemperatuur madalam ja välispinnatemperatuur kõrgem.
Keskmisel majal on tänapäevaste vastu asendatud või renoveeritud 38% akendest, kogu valimi kohta esinenud aknatüübid on antud Tabel 2.8-s. Tabel 2.8 Keskmine uute akende osakaal hoonel (protsent akende arvust). Tallinn Tartu Pärnu Viljandi Keskmine 38% 42% 39% 27% 38% Kui maapealsete korruste akende tehnilist seisukorda võis hinnata üldiselt rahuldavaks, siis keldrikorruste aknad oli valdavalt kriitilises olukorras, vt. Joonis 2.66.

Kasutatakse elamu - , tööstus ja muudel ehitistel hoonete piirdetarindites, nagu katusekatted, parkimisplatside ja õuealade hüdroisolatsioon, sh pööratud katuste hüdroisolatsioon (rõdude ja terasside isolatsioon, niisked ruumid, soklid, vundamendid, veebasseinid, ujulad, sildade hüdroisolatsioon) 69. Teraskonstruktsioonide avariide põhjusi Lumi ja selle läbimõtlemata puhastamine, ladestumised tööstustolmust, konstr tegeliku
Koormuseks on näiteks temperatuuri muutus, niiskuse mõju, vajumine jne., (5) Materjalide omadustele viitavad terminid: - materjali omaduse arvutuslik väärtus (arvutusväärtus) Xd: - materjali omaduste normatiivne väärtus (normväärtus) Xk: (6) Geomeetriliste mõõtmetega seotud terminid: - normväärtus: suurus, mis tavaliselt vastab projekteerija poolt määratud mõõtmetele, - arvutusväärtus: tavaliselt nimiväärtus.
Koormuste osavarutegurid – (valem : Xd = Xk / γM - kus γM on materjali osavarutegur, mis sõltub materjali kvaliteediklassist ja toestuskategooriast) Konstruktsiooni projekteerimise põhinõuded kandepiirseisundis - 1) Konstruktsiooni üldtasakaalu, asendipüsivuse või deformatsioonide kontrollimisel peab olema rahuldatud tingumus Ed,dst < Ed,stb., kus Ed,dst ja Ed,stb on vastavalt destabiliseeruv ja stabiliseeruv arvutuslik koormustulem.

Korstna ristlõige on Deformatsioon δ esindab korstnapea kui ka sisemine domineerivalt ringikujuline, sisemise ja välise vooder teha happekindlatest kuid esineb ka deformatsiooni vahet ja tellistest, happekindla polügonaalseid kontuure.
Karv on sõna otseses mõttes lõhki aetud! Kõik parema tulemuse nimel – sirgeservalise pintsliga ei saa värvi korralikult hajutada Sünteetiline pintsel on üldjuhul odavam Iga pintsel ja rull tuleks enne esmakasutamist sooja veega läbi pesta Värvimise ajal hoia pintslit võimalikult risti seinaga Naga on selleks, et pintsel püsiks värvimise vahepeal purgi serva küljes, mitte ei upuks värvi sisse ära Pintslid
Kaltsium - ja dolomiitlubjaks; hüdrauliliste omadustega lubi naturaalseks hüdrauliliseks lubjaks, formuleeritud lubjaks ja hüdrauliliseks lubjaks). Lubi- Looduses esineva kaltsiumkarbonaadi (näiteks lubjakivi, kriit ) või looduses esineva kaltsium-magneesiumkarbonaadi ( dolomiitne lubjakivi, dolomiit) termilisel lagundamisel toodetud kaltsiumoksiid ja/või hüdroksiid ja kaltsium- magneesiumoksiid ja/või hüdroksiid.

Konveier - voolumeetod; stendimeetod; kassettmeetod; ekstruuder-meetod. 6. Sarruse valmistamisel on tähtsamad tööd: laomajandusega seotud tööd; sarruse õgvendamine spetsiaalsel õgvenduspingil; sarruse lõikamine projektis ettenähtud pikkuse järgi, mehaaniliste kääride abil; sarruse painutamine projektis ettenähtud kuju järgi painutuspingil; sarrusvarraste omavaheline ühendamine võrkudeks või karkassideks.
Kuivamise suhe on 2:1le. Puidu tihedus ja eritihedus: • Eritihedus- 1500kg/m3 • Tihedus(mahumass)- puuliikidel erinev, sõltub veesisaldusest • Puidu tihedus on enamsti alla 1000kg/m3 kohta ( nt: haab 360, kuusk 460, tamm 720, aga balsapuu on 176kg/m3 kohta) Soojajuhtivus: sõltub puuliigist, puukiududse suunast, tihedusest, veesisaldusest ja temperaturrist. Piki kiudu on soojaerijuhtivus poole suurem kui ristikiudu.
Kütus on põlenud lõpuni ja vee temperatuur langenud alla vajaliku taseme[2]. Sellist katelt võib soovitada neile kes suudavad investeerida nii katlasse põletisse kui ka vedelkütuse mahutisse ning kellel on võimalus oma ehitus- või metsajäätmetest vähendada vedelkütuse kulu oma odava tahke kütuse kasutamisega ning kellele see kõrge efektiivsus odava tahke kütuse kasutamisel ei ole eesmärk omaette.

Kallurautod – ettenähtud peamiselt puiste- peene- ja keskmise teralise materjalide transportimiseks d) tsistern- e paakautod – peamiselt taarastamata vedelike või pakendamata pulbriliste materjalide transpordiks e) furgoonauto – veosed, mis on tundlikud ilmastikunähtustele või välistemp-ile f) eriotstarbeline auto – varustatud spetsiaalsete tööorganitega, mis määravad selle masina täpse otstarbe.
Kirkiku asukohaks on Istanbul (kunagine Konstantinoopol), mis rajati 1000 aastat kesval Bütsantsi perioodil ehk aastatel 532- 537 pKr. (üpris kiiresti, umbes viie aastaga) Kirik, mis valmis Bütsantsi keisri Justiniainus I (527- 565 a.) käsul, peale Rooma keisririigi pealinna üleviimist Roomast Konstantinoopolisse aastal 330. Legendi kohaselt olevat keiser Justinianus I sellist kirikut näinud öösel unes.
Keramsiidil on see halvem, seepärast sobib rohkem tasandustöödeks (näiteks killustiku asemel). Klassifikatsioon: • struktuuri järgi (kiulised; teralised; mullmaterjalid) • vormi (tükk-, rull-, nöör-, puistematerjalid, kohevad) • toormaterjali järgi (looduslik, sünteetiline) (orgaaniline või anorgaaniline) • tiheduse järgi • jäikus • soojajuhtivuse järgi • tulekindluse järgi

Komposiit - ja klaasfiiberarmatuuri kaalu võrdlus terasarmatuuri A500HW-ga[6,8,9] Kaal (kg/m) Diameeter Komposiit Teras A- Diameeter Klaasfiiber (mm) armatuur IV (mm) armatuur 6 0,04 0,22 6 0,0774 8 0,08 0,395 10 0,159 10 0,2 0,617 13 0,2813 12 0,23 0,888 16 0,4271 14 0,3 1,208 19 0,6072 16 0,35 1,578 22 0,8096 18 0,43 1,998 25 1,0462 20 0,6 2,466 29 1,4137 32 1,7114 35 1,9346 38 2,4554 41 2,8721
Kirjeldamiseks on vaja defineerida (определить) tema elemendid ja põhimõisted.Võrkgraafiku põhielementideks on töö, ootus, sõltuvus (зависимость) ja sündmus,tee. 1) Töö (toiming): mida tähistab graafikul pideva joonega nool, peegeldab tootmisprotsessi, mis vajab aega (tööl on kestus) ja resursse (töölisi, masinad, materjale). Noole pikkus ei peegelda töö kestust.
Kohalik omavalitsus on kohustatud kuu aja jooksul pärast detailplaneeringu algatamise otsuse tegemist panema detailplaneeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvli või -teatise vähemalt kuuks ajaks.

Kipstooted - tootmine, pos. ja neg. omadused, tooted Kipssideainete (ehituskips, kõrgtugevkips jt) tootmisel on tarvilik silmas pidada järgmist: *tuleb kasutada lisandeid, et vähendada sideaine kulu, aga ka kipsdetailide deformatiivsust *hapruse tõttu armeerida: papp, paber, orgaanilised kiudained, alumiiniumsarrus *suure hügroskoopsuse tõttu ei saa kasutada isoleerimata terassarrust.
Kandesein – vundamendile otse või muu elemendi kaudu toetuv hoone sein, mis kannab omakaalu, vahelagede, katuslae jm koormust − Ennastkandev sein – võtab vastu ainult omakaalu ja tuulekoormuse kogu hoone välisseina ulatuses − Mittekandev sein – võtab vastu omakaalu ja tuule koormuse ainult ühe korruse ulatuses − Rippuv sein - karkasshoone sein, mis kinnitatakse karkassile
Katuse kalle on 45° ja kasutatakse vähemalt 1.5m pikka roogu, siis katuse minimaalne paksus on 25 cm katuse külgedel ja 22 cm harjal, kui katuse kalle on alla 45°, siis vastavalt 28 ja 25

Kõnesolevas uuringus on kasutatud temperatuurivälja programmi THERM 6.3. Arvutustes määrati kõikide pindade temperatuurid ja soojustakistused (vt. Tabel 3.2) ning materjalide soojuserijuhtivused (vt. Tabel 3.3). Liitekohta genereeritud võrgustiku abil arvutati soojusvool läbi tarindite liitekohtade, arvestades erinevate materjalide omadusi ning materjalide paiknemist nendes liitekohtades.
Koos töömahtudega on heaks dokumendiks, mis annab enamiku andmeid maksumusanalüüsiks ja tagab kontrolli erinevate ehitajate pakkumuste üle. b) ligikaudsete töömahtude loendiga (projekteerimine pole veel lõpetatud ja töömahtude loend on vaid esialgne) töövõtja pakub hinna (riski). Võimaldab varasemat tööde alustamist, keerukam on aga nii aja- kui maksumuskontrolli korraldamine.
Kergbetoonideks nimetatakse betoone, mille tihedus õhkkuivas olekus on <2100 kg/m3. Otstarbe järgi võiks põhimõtteliselt jaotada: a. konstruktsiooni betoonideks tihedusega umbes 2100..1400 kg/ m3, b. konstruktsioon-soojusisolatsioon (1400...500 kg/ m3) ja c. soojaisolatsioonbetoonideks <500 kg/ m3 Olenevalt sideainest jaotatakse: tsement-, lubi-, kips-, räbu, polümeerbetoonideks.

Keerdkasv –  puidu kiud trossi kujulised 2. SALMISUS – kõik kiud segi 3. EKSTSENTRILINE SÜDAMIK – säsi asub tsentrist väljas 4. KAKSIKTÜVI – 2  tüve kokku kasvanud, 2 tsentrit, 2 säsi 5. EBANORMAALSELT SUUR POONILISUS – tüvi läheb liiga kiiresti ladvast kitsaks 6. KÕVERKASV 7. SISSEKASV – mehaanilise vigastuse tagajärjel
Kandelaagreid on igal vahevõllil 1 või 2. , üldjuhul 2. Kandelaagrite vahekaugus on määratud Registri nõuetega . L < 22 Dvv. Võlliliin peab kandelaagritel olema rangelt tsentreeritud. Normaalse erirõhu korral ühele laagrile ( 0,2 - 0,3 Mpa ) , peab kandelaagri pikkuse ja vahevõlli diameetri suhe olema lähedane ühele . Malmist laagrikere kinnitatakse laeva vundamendile.
Kujutegur - 0,9685714 Survetugevus N/mm2 19,2 23,2 21,7 19,8 32,9 20,7 Keskmine Kuiv Survetugevus: 21,4 Immutatud Survetugevus : 20,2 4. Paindetugevuse määramine Enne proovikeha katsetamist määratakse tema mõõtmed veaga mitte üle 1 mm. Paindetugevuse määramiseks asetatakse tellis kahele toele, mille vahekaugus on 20,0 cm. Koormus rakendatakse tellisele tugiava keskel.

Köök - tuba 1059,12 1400 300 540 2 540 1080 1 Tuba CV2 689 700 200 700 2 348 696 (17,3m2) 2 CV1 Tuulekoda 641,99 1800 300 546 1 694 694 1 CV2 Esik 304,21 800 200 550 1 314 314 1 CV2 Garderoob 321,03 700 200 700 1 348 348 2 CV2 Wc/Dušš 211,01 600 200 550 1 236 236 1 CV2 Tuba (5,0m2) 238,94 700 200 550 1 275 275 1 Tehniline CV2 248,11 700 200 550 1 275 275 ruum 1 3918 kW
Kemikaaliga töötlemine on tingimata vajalik, sest seal võivad esineda mikroskoopilised (silmale nähtamatud) seeneniidid, kuid ainult kemikaalidega mürgitades majavammist lahti ei saa. Selleks tuleb luua seene kasvuks ebasoodsad tingimused – kuivad konstruktsioonid ja hea ventilatsioon. Nakatunud puit tuleb peaaegu alati asendada, sest konstruktsioonid võivad olla tugevuse kaotanud.
Kõikidel akudrell - kruvikeerajatel pole löökpuurimise mehhanismi. Tavaliselt on drelliga kaasas kaks akut, see võimaldab töötada vaheaegadeta (kui aku saab tühjaks pannakse ta laadima ja töötatakse teise akuga edasi). Akudrell-kruvikeraja on ette nähtud kruvide sisse- ja väljakeeramiseks (Joon. 16) ning avade puurimiseks (Joon. 17) metalli, puitu, plastmassi ja kivisse.

Konteiner liikuv - õhus trossidel-läbipaistev 5.7 Disain: põrand Fosforiga kaetud seinad Ratastel konteiner Välisvärv muutub vastavalt temperatuurile Konteiner pööratav 360 Puukoor siseseintel Konteiner pilvelõhkuja otsas Liinibussi istmed Konteiner maa all-sissepääs pealt Maja ümber peeglid, suunavad valgust Maa alune konteinerite võrgustik majale Konteiner vee alla
Kuivatusprotsessiks nimetatakse niisugust protsessi, milles toimub vaba vee eemaldamine materjalist. Tehnoloogilist kuivatusprotsessi viiakse läbi temperatuuridel,millised tagavad vaba vee eraldumise ilma tooteid Põletusprotsess Põlemine on protsess, mis kõige üldisemalt tähendab aine kiiret reaktsiooni hapnikuga, mille tulemusena tekkivad algsetega võrreldes uued ühendid.
Käesolevas uuringus on kasutatud temperatuurivälja arvutusprogrammi THERM 6.3. Arvutustes määrati kõikidele pindadele temperatuurid ja soojustakistused ning materjalidele soojuserijuhtivused. Liitekohta genereeritud võrgustiku abil arvutati soojuse vool tarindite liitekohtade kaudu, arvestades erinevate materjalide omadusi ning materjalide paiknemist nendes liitekohtades.

Katusekatte paigaldusvead – katusekatte vähese ülekatte tulemusena satub vesi väikese kaldega katustel katusekonstruktsioonidesse ja sealtkaudu ka hoone teistesse konstruktsioonidesse. Räästa osas liiga lühikese üleulatuva osaga katusekatte puhul valgub vesi pindpinevusjõu tõttu mööda katusekatte alust seinakonstruktsioonidesse ja need saavad tugeva niiskuskahjustuse.
Kontrollõigetes on määratletud järgmised arvutuslikud nihkepinged [MPa]: vRd,c on põikarmatuurita plaadi arvutuslik läbisurumiskandevõime vaadeldavas kont- rolllõikes; vRd,cs on põikarmatuuriga plaadi arvutuslik läbisurumiskandevõime vaadeldavas kont- rolllõikes; vRd,max on plaadi maksimaalne arvutuslik läbisurumiskandevõime vaadeldavas kontroll- lõikes.
Külmasild on tarindi osa, kus soojusläbivus on lokaalselt suurem ümbritseva tarindi soojusläbivusest. Eristatakse: • geomeetrilised külmasillad (seina välisnurk, akna ja seina liitekoht, põranda ja välisseina liitumine jm); • ehitustehnilised kulmasillad – põhjustatud konstruktiivsest lahendusest (läbiviigud soojustusest, tellissidemed seinas jm).

Kasutuspiirseisundid – lähtuvad konstruktsiooni normaalse kasutamise nõuetest, inimeste mugavusest ja hoone välimusest (deformatsioonid, vibratsioonid, mittekandvate elementide kahjustused). Johtuvalt sellest, kas koormuse põhjustatud tagajärjed jäävad alles ka pärast koormuse mõju eemaldamist või kaovad, võib kasutuspiirseisund olla taastumatu või taastuv.
Koosneb 80 - 90% ulatuses lihtsatest ja odavatest • Toote kivistamine materjalidest (liiv, killustik, vesi) • Toote vormist vabastamine • Ei põle, kõdune ega korrodeeru - võrdlemisi püsiv • Toote ladustamine • Võimalik valmistada erineva kuju ja mõõtmetega RB valmistamine stendimeetodil: konstruktsioone Suurte ja raskete toodete valmistamisel.
Kõrgtemperatuuriline korrosioon on tingitud põlemisgaasis ja lendtuhas sisalduvate agressiivsete komponentide (hapniku, väävli, kloori, leelismetallide Na ja K ning vanaadiumi ühendid jm) mõjust kõrge temperatuuri juures olevale metallile (alates metalli temperatuurist 350-400 ºC). Metalli pind kattub õhukese oksiidikihiga (FeO, Fe2O3), mis takistab edasist oksüdeerumist.

Käesolevas uuringus on ruumitemperatuuri hindamisel kasutatud madalaima sisekliima klassi (III) piirsuurusi: talvel +19…25 C. Tabel 3.2 Sisekliima klasside kirjeldus (EVS-EN-15251) Sisekliima Selgitus Prognoositud Soojusliku soojusliku soojusliku mugavustunde mugavuse rahulolematuse indeks PMV, - klass protsent PPD, % Kõrged nõudmised sisekliima kvaliteedile.
Kasvuvead on   keerdkasv,   salmilisus   (puu  kiud on segi), sissekasv (tekib puu koore vigastuse puhul), kaksiktüvi (kaks puutüve on kokku  kasvanud), ekstsentriline südamik (aastarõngad ühel pool paksemad), ebanormaalne koonilisus  (tüvi peeneneb liig järsku), külmalõhed, kõverkasv, voldiline tüvi jne. 
Kaasaegsed näited on toodud TV lk 28 joonisel 4.29. 230-Milliseid puurimismeetodeid kasutatakse puurimismasinais? a) kommunikatsioon-õhuliinide postide paigaldamiseks; b) lõhkelaengute paigaldamiseks lõhkamistöödel; c) kohtvaiade rajamiseks; d) veevarustuse puurkaevude rajamiseks; e) geoloogilisteks uuringuteks; f) maavarade (nafta, gaas) ammutamiseks.

Kaubavedu on ainult lubatud öö tundidel; 169 – Cuqnot konstrueerib mehaanilise sõiduki, suurtükkide vedamiseks; 1861 – Red Flag Act kehtetakse kiiruspiirangud; 1869 – nafta; 1896 – liiklusõnnetus, surnu; 1906 – Henry Ford konveiermootor; 1890 – metroo Londonis; 1908 – esimesed liikluseeskirjad; 1928 – kahes tasapinnas ristmik.
Koldest lahkumisel - 1000. *C KYTUSE TARBIMISAINE ALUMINE KYTTEVAARTUS - 33610. KASUTADAOLEV SOOJUSHULK - 33610. SOOJUSKAOD Q4=0.0 Q3+Q6=0.5 SOOJUSSAILIVUSTEGUR - 0.992 KYTUSE ARVUTUSLIK KULU - 4.45 M**3/S C JA H SUHE KYTUSES CP/HP= 0.0 LENDTUHA KONTSENTRATSIOON - 0.0 G/M**3 VEEAURUDE OSAMAHT - 0.190 KOLMEAATOMILISTE GAASIDE OSAMAHT - 0.090 KOLDE KESKM.
Kob - teg = 1,7; 3 tihedus kobestatuna ρ2 = Bm3/SF = 3100/1,7 = 1800 kg /Lm . Edasistes arvutustes kasutame tihedust: ρ2 = 1800 kg/Lm3 3. Määrame etteantud transportmasina (dumperi) kasti mahud (tabel 3): A35: geom : VG = 14,4 m3; kuhjaga VK = 19 m3. 4. Lähtudes materjali tihedusest ρ2 ja dumperi kandevõimest, määrame dumperile

Kohalikul omavalitsusel on õigus vastavuses ehitusseadusega kasutusluba kehtetuks tunnistada, kui: •Ehitis on ohtlik inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale •Ehitise omanik ei täida ehitusseaduse §61 lõikes 1 või §64 lõikes 3 nimetatud ettekirjutust •Kasutusloa taotlemisel on teadvalt esitatud valeandmeid •Ehitis on lammutatud.
Keskmisteks materjalideks on keskmise tugevusega killustik (lubjakivi), keskmine liiv ja keskmise tugevusega tsement (42,5). Madalakvaliteediliste materjalide hulka loetakse kruusa, peenliiva ja nõrgemat tsementi (32,5 ja vähem). Betooni tugevust võib ligikaudselt leida ka graafikute järgi, teades kasutatava tsemendi tugevusklassi ja vesitsementtegurit.
Korebetoon –  puudub peentäitematerjal, on jämeda struktuuriga (valupind). MULLBETOONID – kerged, ülikerge struktuuriga, puudub jämetäitematerjal.  1. Vahtbetoon    2.   Gaasbetoon(alumiiniumpulber). RAUDBETOON – liitmaterjal (betoon + teras), R/B – tähis. Töötab survele. Neg:  suurekaaluline. 

Kaldpindade kasutamine - hoitakse ära vee kogunemist pindadele 2.7.2 mehaanilised pinna poleerimine- karedused ja konarused soodustavad vee pikaajalist hoidmist pinnal 2.7.3 keemilised veeimavuse vähendamiseks *katmine hüdrofoobsete räniorgaaniliste ühenditega (nt vesiklaas Na2(K)2SiF6) *katmine impregneerainetega 2.8 näiteid arhitektuuriajaloost
Kliirens – masina madalaima konstruktiivse punkti kõrgus käiguosa toetuspinnast. Peale- ja mahasõidunurk Piki- ja põikiläbivusraadius
Karukeel on nuustiku sarnane ning nailonkiudlehtedes on ka alumiiniumoksiid- ja ränikarbiid- osakesed. Ummistusvabad lehed on vormuvad iga kuju järgi ja neid võib pesta kraani all. Saadaval karedusega 60-1500 ning sobivad hästi lakikihtide vahelihvimiseks või vahapoleeri pealekandmiseks. Erinevad värvused tähistavad lehe karedust.

Kõvadus on materjali võime vastu panna teise materjali kriimustustele või sissetungimisele. Kõvadusest sõltub materjali töödeldavus.
Killustiku lähtematerjalid on paekivi, graniit, pimss, perliit, keramsiit jne. Killustiku saadakse peamiselt kivi lõhkamise või purustamise teel, millest saadud produkt sõelutakse, et lahti saada tolmust ning saada vajaliku fraktsiooniga killustikku. Peale seda testitakse saadud killustiku kvaliteeti, mis tagaks temast valmistatud toote pikaealisuse.
Kulunorm - ehitusmaterjalide kulu normeerimine on ehituskonstruktsioonide ja tööliikide eelarveliste normide väljatöötamise aluseks.

Kivivill on kõige kuumakindlam mineraalvilla liik, mis talub temperatuuri üle 1000° C. Kivivilla kiud on mittesüttivast materjalist, sideaine hakkab aurustuma , kui temperatuur tõuseb üle 250° C , kuid aurustumine ei riku kivivilla struktuuri: tänu sidususele ja kihilisusele püsivad kiud koos, kaitstes allolevaid materjale.
Kruviga – kasutades lisaks laiu seibe (läbimõõt min. 2 cm) või montaažilinti, min. Pikkus 9cm  pikkade klambritega – kasutades elektrilist klambripüstolit  villatüüblitega – kiviseina puhul väga tõhus lahendus ● Lõigatud plaatide puhul võib vajadusel lõigete lähedal asuvat plaadi traatõmbluse traati
Kasutusluba on tähtajatu, välja arvatud ajutisele ehitisele, kuni viieks aastaks väljastatav kasutusluba (EhS § 35 lg 1 ja lg 2). Riigikohus on oma otsustes leidnud, et et kasutusloa andmine on kaalutlusõiguslik otsus, mille langetamisel ei või kohalik omavalitsus piirduda vaid ehitise projektikohasuse formaalse kontrolliga.

Koonuspurustid on purustid, kus kivid purustatakse liikumatu ja sisemise ekstsentriliselt asetatud liikuva koonuse vahel Võrreldes lõugpurustitega on koonuspurustitel järgmised eelised: • pidevtoime, • tootlik töö ja purustuse peenus, • väike energiakulu, • töökindlus ning valmistoodanu tüki mõõtmed on ühtlasemad.
Kivimüüritises on peapinge realiseerimine erinev muudest habrastest materjalidest. Väljarebitava püramiidi neljast küljest töötava seega ainult kaks, alumine ja ülemine ja seal ka ainult horisontaalvuugi osa. Pingekomponent σh võetakse vastu müüritise nihketugevusega fvk. Vastavalt skeemile 9.28 on sel juhul ankru tugevus
Külmas kliimas on külmasildadega arvestamine tähtis mitmel põhjusel:  Külmasilla suuremast soojusjuhtivusest põhjustatud madalam sisepinnatemperatuur ja sellest tulenev kõrgem suhteline niiskus võib põhjustada tarindis või tarindi sisepinnal mikroorganismide kasvu, seina määrdumist või viia veeauru kondenseerumiseni.

Kasutamiseks sise - ja välistingimustes • Suure koormusega põrandatele • Kergelt voolav, isetasanduv • Tasandab aluspinna ja plaadi väiksemad ebatasasused • Tagab täieliku kontakti plaadi ja liimikihi vahel kerge vajutusega • Ideaalne suureformaadilistele ja mitteabsorbeeruvatele plaatidele • Terrassidele ja rõdudele
Külmakindel on täitematerjal, kui veeimavus on alla 1%. Jämetäitematerjalil on ka nõutud teatud purunemiskindlus (LA tegur). Betoonis kasutatava killustiku tugevus (tegelikult killustiku valmistamiseks kasutatava kivimi survetugevus) peaks olema vett täisimanud olukorras 1,5…2 korda kõrgem nõutavast betooni tugevusest.
Katuslagede soojustuseks on varem kasutatud enamasti saepuru või lubja-liiva segu, mis täidab külma pööningu põrandatalade vahed, kogupaksusega 10…15 cm. Enne lisasoojustamist peaks täidis täitma soojustatava pinna vähemalt olemasolevate talade kõrguses nii, et lisasoojustuse paigaldusel ei jääks soojustuse sisse tühimikke.

Kerge mahukaal – 500kg /m3 • Mineraalsed materjalid mittepõlevad, • Soojusisolatsioonimaterjale tuleb kaitsta vee eest • Õhu läbilaskvus ja kuju püsivus Mõned näited: vahtpolüester- soojusjuhtivus 0,033W ; mineraalvill- 0,04W Mineraal villad Klaasvill: peamised koostisained- sooda, liiv, klaasipuru ja lubjakivi.
Klooriididel on neli peamist allikat: kaltsiumkloriid, mida kasutatakse kui kiirendajat betooni kuivamisel, kloriidide olemasolu betoonilisandites, merevesi ja soolad, mida kasutatakse sõiduteedel. Betoonides kasutatakse kaltsiumi tänapäeval väga vähe- piisavalt, et muuta metallkonstruktsioonid vastupidavamaks roostele.
Korstna tõmme on seda suurem, mida kõrgem on korsten ja põlemisgaasi temperatuur ning mida madalam on välisõhu temperatuur.

Koormused 6 - ndal korrusel (5-ndal korrusel seinad on paksem) posti jaoks Nü1 = (159,4+318,7*3)*1,64/6+318,7*1,64/4,67+22,93*17,12*1,64*0,25=577,8 kN Nt = 318,7 kN h = 280 cm, Tala T1 toetub seinale 25,0 cm, L = 16,0 m. posti mõõtmed a = 164 cm, t = b = 51 cm, ap=25/3 = 8 cm laekoormuse ektsentrilisus seina pinna kohta
Kaevandatavad – liivakivid, karbonaatsed kivimid, põlevkivid, tavalised lubjakivid, tugevad igikeltsad. Kaevandatavuse klassid on üheks lähteparameetriks masina ja tema tööorgani valikul vastavate mullatööde teostamise projekteerimisel ning neid võetakse arvesse vastavate koefitsientidega tootlikkuse arvutustes.
Kasutegur 89 - 90% • Tootja: Fläktwood (SWE) • Miinuseks: saastunud õhu taasringlusesse minek • Küte saadakse linna trassilt • Sooja ja külma trass on koos, eraldi on kompressorjaam • Ventilatisoonikambrid tulekindlad • Hoones põrandaküte Ventilatsioonitorud Rootorsoojusvaheti ulekindluse tagamine vent.

Konstruktsioonimaterjaliks on okaspuit  Talade samm on 600…1200mm, talade pikkus 3...6m  Ristlõige valitakse lähtudes tugevustingimusest ja läbipaindest  Pööninguvahelae aurutõke pannakse soojustuskihi alla, keldrivahelagedel soojustuse peale  Puitvahelagede projekteerimisel on tarvis arvestada tulekaitse nõudeid
Korp –  väliste mehaanliste vigastuste kaitseks 2. KORKKUDE – kaitseks temperatuuri järskude muutuste eest 3. NIIN – liiguvad toitemahlad 4. MÄHK – toimub puu kasvamine: sissepoole puurakud ( ­ 1  cm), väljapoole koorerakud. Juurdekasv koosneb kevad­ ja  sügispuidust.
Katusekalle on <1:20, 0,25% kui katuse kalle on >1:20. Lindude ja putukate sissepääsemise vältimiseks on hea katta tuulutusavad ja –pilud võrguga (võrguga kaetud pilu laius peab olema suurem). Kui tuulutustee pikkus on >10m Kui tuulutusteel on takistusi, peab rakendama harjatuulutust, suurendatud tuulutusavasid

Krohvitööd lubikrohbiga on soovitav teha suve alguses, et vääks piisavalt aega segu karboniseerumiseks  Aluspind peab olema puhas ja ühtlase niiskusega  Aknad, uksed ja plekkdetailid kaetakse kinni Krohvimistööd projekteeritakse nii, et pinnad jaotuvad väiksemateks osadeks ja neid on võimalik töödelda ühes jaos.
Karkassid - Kui hoones on kandvad seinad asendatud kas osaliselt või täielikult kas postide või taladega, siis tekivad vastavalt mittetäieliku karkassiga või täiskarkassiga hooned. Hoone karkassi moodustavad: postid e sambad, talad, vahelaepaneelid, karkassi jäikust tagavad diafragmapaneelid või sidemed.
Kohtvaia ehitamine - 1.manteltoru süvistamine, 2.armatuuri paigaldamine, 3.Betooniga täitmine, 4.manteltoru tõmmatakse maa seest välja Rostvärgi ülesanne on hoone koormuse kandmine vaiadele rostvärgid võivad olla: monoliitsed, monteeri Postvundamendid postvundamente kasutatakse peamiselt karkassiga hoonete puhul.

Kõikide kande - ja jäigastavate konstruktsioonide, elementide ja montaažielementide paiknemine, gabariidid ja materjalid; hoonepiirete ehitusfüüsikalised omadused; esitatakse vajalikud joonised ja seletuskiri − Tööprojekt – ehitusprojekti staadium, mis sisaldab ehitustööde tegemiseks vajalikke jooniseid.
Konstruktsioonide puhul on vältimatu. Konstruktiivsete materjalide omadustega tagatud kaitseks on kõnesolevas uuringus vaadeldud puitkorterelamute soklikorruse konstruktsioonimaterjale:  seinad – paekivimüüritis – iseseisvalt, ilma täiendava hüdroisolatsioonikihita ei ole see konstruktsioon vee ega veeaurutihe.
Kergtellise tihedus on madal. Olenevalt välja- põlevate lisandite (saepuru, jahvatatud madalakaloorsed kütused nagu põlevkivi) hulgast 1500-1200 kg/m3. Seega on kergtellise soojaisolatsiooniomadussed paremad kui tavalisel õõnestellisel, kuid survetugevus tunduvalt madalam ja veeimavus suurem harilikust tellisest.

Kuja on üle 8m, siis üldjuhul hoonetele lähedusest tingitud tuletõrjetehnilisi nõudeid ei esitata.
Koormuste diapasoon on väga suur mitmesugused koormused rakendatud jõududena, ilmastiku mõju, soojuskoormus, keemilised mõjud jne. Kõikide nende koormuste puhul peab müüritis suuremal või vähemal määral (lühema või pikema aja jooksul) olema ekspluatatsiooni kõlbulik ja täitma temale pandud ülesannet.
Käikuvus on laeva võime liikuda vees ettenähtud kiirusega temale rakendatud liikuma- paneva jõu mõjul.

Kerg – 19 keraamika 69,3 155,2 126,3 809 1365 590 20 Lubjakivi 51,3 49,7 50 329,3 127,5 2581 21 Klaasvill 101,7 20,3 140,3 24,2 185,6 84,7 Õõnes keraamili 22 ne tellis 243 64,2 119,7 3074 1912 1618 23 Kipsplaat 299,3 200,7 11,8 533,9 708,8 753 24 Keraamiline tellis S=273,794 64,5 3706 273,79 2099
Kipsi paindetugevus on vees 24,1 N/mm³ ja õhus 66,6 N/mm³. Survetugevus vees on 6,55 N/mm³ ja õhus 16,8 N/mm³.
Kuulsad on Hector Guimardi loodud Pariisi metro sissepääsud. Juugendstiil on tekkinud kui mass tööstuse vastu, kuid ahitektid hakkasid üha enam kasutama uusi tööstuslikke ehitusmaterjale, eriti raudbetooni ja klaasi, mis võimaldasid enneolematuid rumilahendusi ja hiiglaslike aknede sillustamist.

Kergbetoon 300 - 2100 kg/m3 Soojapidavus Nt männipuidul pikikiudu 0,11 W/mK 0,22 W/mK, ristikiudu aga 0,13 W/mK. Tugevus Mõjutavad kasvuvead, Olenevalt tihedusest 15- niiskusesisaldus, 60 Mpa temperatuur, koormamise kiirus jne. Kasutusala Puidust konstruktsioonid Vundamendid, vahelaed, nt puitkarkassmajad.
Kipstooted on leidnud laialdast kasutamist eelkõige seetõttu, et nende töötlemine on lihtne, viimistlemine vähe töökulu nõudev, nad on suhteliselt gerged ja samas nad ei põle jms. • Negatiivsetest omadustest peab märkima kipsplaadi haprust ja väikest tugevust ning tundlikust niiskuse suhtes.
Kutsestandardite kasutusala on järgmine: 1) töötajate kvalifikatsiooninõuete määratlemine 2) õppekavade, koolitusprogrammide väljatöötamine 3) eksaminõuete väljatöötamine, kutsekvalifikatsiooni tõendamine ja hindamine 4) aluse andmine rahvusvaheliste kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide võrdlemiseks

Katus ise on parapetiga ning sisemise äravooluga ning parapeti kõrgus katuse sisepinnast peab olema vähemalt 400 mm. Katusekaldeks on valitud i=1:80-le, mis on täiesti piisav vee ärajuhtimiseks veeneeludesse, mis on omakorda varustatud soojustuskaabliga vältimaks jäätumist talveperioodidel.
Konstruktsioo - Form of structure Type de struc- Art des Trag- Rakennetyyppi ni liik ture werks Ehitusmaterjal Construction ma- Matèriau de Baustoff; Rakennusmate- terial construction Werkstoff riaali Ehitise (konst- Type of construc- Mode de Bautyp Rakenteen mate- ruktsiooni) tion construction riaali
Kasutusvaldkonnad – metsamaterjali ülestöötlemine ja puistute hooldustööd; haljasalade madal- ja kõrghaljastuse hooldus; puusepatööd üldehituses; lõhkamistöödega seotud puurtööd lahtistes karjäärides; teede remondi ja hooldustöödel; terase, betooni, kivimaterjalide jne lõikamistööd.

Keevitamiseks on lisaks koha ettevalmistamiseks vaja mitmeid tööriistu: torulõikur või käsisaag , pinna karestaja, puhastusvahend (näiteks atsetoon), nuga, märgistusvahendid. Lisaks sadulate keevituseks sõltuvalt tootjast vedruklamber, momentvõti, puurvõti, pingutusriie, erinevad suunatoed.
Kiltkivi - väga kergelt lõhestuvad, katusekattematerjalina kasutus, eestis leiduv kiltkivi on väga nõrk ja väga seda kasutada ei saa. Looduskivitoodete markeerimine- markeeritakse kasutuse järgi, kus parasjagu kivi vaja läheb, seega kas survetugevuse, tiheduse või külmakindluse järgi.
Kasutamiseks sise - ja välistingimustes • Suure koormusega põrandatele • Kergelt voolav, isetasanduv • Silub aluspinna ja plaadi väiksemad ebatasasused • Ideaalne suureformaadilistele ja mitte-absorbeeruvatele plaatidele • Tagab täieliku kontakti plaadi ja liimikihi vahel kerge vajutusega

Kreenikatse on operatsioon ehitatud või rekonstrueeritud laeva raskuskeskme kõrguse leidmiseks.
Katuseks 10mm - 12mm  sise-ja välisseinte vooderdamiseks  paneelpõrandate aluseks  allalöödud lae detailideks  konstruktsioonielementideks: sarikatesja vahelagedes  betoonplatvormide või välistrepi raketiseks ehitusavade sulgemiseks  piireteks,näiteks ehitusplatsi piirdeks
Keraamika tootmine - kirjelda tootmise etappe ja eriliike 12. KERAAMIKA TOOTMISE MEETODID: 1. POOLKUIV MEETOD – poolkuiv savi sisaldab vett 10-12%, pisut niiske pulber 2. PLASTNE MEETOD – plastne savi sisaldab vett 18-27%, vormihoidev mass 3. LOBRIMEETOD – lobrisavi sisaldab vett kõige rohkem.

Kululiik – ehituskulude element selle tekke iseloomu järgi (tööjõud, materjalid jne.)
Kalenderplaanimiseks on vaja määrata tööde kestus: monteeritakse vooluna: 4)Lahutatud meetod, mille puhul Järk lõpeb torustike survestamiga, mille kohta koostatakse akt. Direktor T = Q/n (päeva), kus n – tööliste arv tööl: tehnoloogiliselt max ehituskonstruktsioone monteerib üks brigaad.
Konstrukt - Keskkonnaklass vastavalt tabelile 3.1 siooniklass X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1/XS1 XD2/XS2 XD3/XS3 S1 10 10 10 15 20 25 30 S2 10 10 15 20 25 30 35 S3 10 10 20 25 30 35 40 S4 10 15 25 30 35 40 45 S5 15 20 30 35 40 45 50 S6 20 25 35 40 45 50 55 Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 24

Kuivamine on seotud küllastumata rasvapete sisaldusest õlis, sest nende C=C kaksiksidemed võimaldavad polümerisatsiooni ja oksüdatsiooni reaktsioone, mis aitab kaasa kile moodustamisele. Tegemist on kuivava õliga kui päras laiali määrimist õhukeseks kihiks, kuivab mõne päevaga.
Kasutavad elektri - hüdro-pneumomootorid SISEPÕLEMISMOOTOR 4-taktiline e. otto,: 1. Sisselasketakt2. Survetakt3. Töötakt4. Väljalasketakt(suurem kasutegur,võimsam,vaiksem, keskkonnasõbralikum) Kahtaktiline: sisse väljatakt ja töötakt Põlemisest saadud energia muudetakse meh. Energiaks.
Katusekattematerjalid - sünteetiline rullamaterjal; koosnevad • kummibituumenmastiksid elsatsest vaigust, täitematerjalist ja plastifikaatorist; PVC paigaldus spetsiaalse puhuriga; liitekohad keevitatakse kokku; • tõrvamastiksid kasutatakse kohtades, kus katusel tuleb kõndida Kasutamise temp.

Klaasi valmistamine - põhilised viisid Põhilised klaasivalmistamise viisid: *Klaasimassi valmistamine, sulatamine (15000C) *Klaasile kuju andmine - klaasi puhumine (inimene või masin) - lehtklaasi väljatõmbamine sulast klaasimassist - klaasimassi valamine sulatina kihile nn floatklaas (10000C)
Konstruktiivelement on ehitise osa, mis täidab ehitises alati sama funktsiooni ja neid võib vaadelda ehitusprojektis tinglikult eraldi (näiteks; kandvad seinad, katuse konstruktsioon). Nende maksumused hinnatakse eraldi ning kogumaksumuse leidmiseks summeeritakse üksikute elementide maksumused.
Kivide survetugevus on moodultellistel (88 mm) 25 Mpa ja harilikel tellistel (65 mm) 15Mpa ning segude mark on 50 ja 100 kg/cm2 Kivid laotakse müüritisse horisontaalsete ridadena silmas pidades seotist, sealjuures peab rõhtvuugi normikohaseks paksuseks olema 12 mm ja püstvuugi paksuseks 10 mm.

Kuni 5 - korruselise hoone korral tehakse pääs trepikojast pööningule terasredeli abil, kõrgemate hoonete korral ehitatakse trepp tõusuga pööningule ja sealt pääs katusele; • trepid projekteeritakse tavaliselt vasaku pöördega, kuid võib olla ka parempöördelisi treppe.
- d annavad välja norme ja reegleid, mis on suunatud ülalmainitu tagamisele.
Kaldkatus – katus, mille kalle rõhtpinna suhtes on suurem või võrdne kui 1:10; kasutatav pööning - pööning, milles inimene saab püsti asendis liikuda ja millel on lisaks keskkonnatehnika paigutusele ka mingi muu kasutusotstarve ( pesu kuivatus, kasutus elamispinnana, hoiuruum)

K mod - modifikatsioonitegur vastavalt kasutusklassile ja koormuse kestusklassile k h - ristlõike kõrguse tegur k sys - süsteemi tugevuse tegur X k - materjali tugevusomaduse normväärtus γM – materjaliomaduse osavarutegur, mis katab võimalikud hälbed ntx monoliitpuit 1,3
Korruste arv - 1 • Ehitusalune pind - 198,9 m2 • Üldpind - 167,8 m2 • Kasulik pind - 144,9 m2 • Abiruumide pind - 22,9 m2 • Elamu maht - 533,0 m3 • Hoone tulepüsivus - TP-2 • Hoone kõrgus -4m • Hoone pikkus -13,60 m • Hoone laius -14,05 m • Ehitise eluiga 40 aastat
Kandekiht on tavaliselt valmistatud viltpapist, klaaskiudkangast, klaaskiudvõrgust,dzuutkangast,polüesterkangast, alumiiniumvõrgust, vasevõrgust või fooliumist. Kandekiht annab paanile tugevuse, mis vähendab deformatsioonide ohtu ja võimaldab paane kanda ka vertikaalpindadele.

Korralike tööriistadega on lihtsam töötada ning neid kasutades saadakse puhas ja viimistletud lõpptulemus. Asjatundlik puidumüüja ütleb teile, milliseid tööriistu ja abivahendeid oleks vaja soetada. Ta annab ka nõu, kust saate elektrilisi tööriistu – mida vajate võib-olla vaid üheks
Keevitatavad ühendusdetailid on (vt joonis): • elekterkeevismuhv • elekterkeevispõlv • elekterkeevissiirdmik • elekterkeevissadul • elekterkeeviskolmik Keevitamisel materjali valikul tuleb silmas pidada, et ühendatavad torud ja elekterkeevismuhv liited peavad olema ühesugusest toorainest.
Käepideme küljes on niplid ja hapniku- ja atsetüleenivoolikute kinnitamiseks ning kere koos hapnikuventiiliga atsetüleeniventiiliga ja injektoriga . Otsak koosneb segukambrist, torust, lõikehapnikutorust koos ventiiliga ning lõikepeast, milles on kaks suudmikku - sisemine ja välimine.

Kapillaarvesi - vaba vesi • Hygroskoopne vesi-imendub raku seintesse • Keemiliselt seotud vesi-ainete koostises • Puidu veesisaldus võib olla tiesti varjeeruv, kui puid raiutakse siis võib see jääda 80-100% juurde, kui puit on seisnud vees, siis võib see jääda 200% juurde.
Kaseiin ehk kohupiimavärv Kaseiinvärv on traditsiooniline värv seinte (Pilt 1) ja lagede viimistlemiseks kuivades ruumides. Värv on niiskustundlik, ei sobi seetõttu välisvärviks ega köögi seinte ning niiskes ruumis olevatele pindade (vannituba, saunaruumid) värvimiseks.
Kompressioon - vaakummuundur. Viimistlustööde masinad jaotatakse veel gruppidesse vastavalt nendega tehtavale viimistlustöö liigile – krohvitööde masinad ja seadmed; maalritöö masinad ja seadmed; põrandakatte ja viimistlustööde masinad ja seadmed; plaatijate tööriistad.

Kogemustest on teada, et keevistaladel tegur k = 2c ≈ 1,2 . Orienteeruv seina paksus antakse tavaliselt ette: - kui l < 10 m => tw ≈ l/1000 > 6 mm; - kui l = 10 ... 20 m => tw ≈ l/1200 ... l/1500 jne. M Ed Vastupanumoment võetakse W = Wvajal . ≈ γ M 0 , või veidi suurem.
Kyttepinna suurus - 1141.0 M*M 27.GAASIVOOLUGA RISTIOLEVATE TORURIDADE ARV -169. TK 28.TORUDE ARV REAS - 84.5 TK 29.TORUDE RISTISAMM - 67. MM PIKISAMM - 64. MM 30.TORUDE ARV SIUS - 2. TK 31.AASADE ARV SIUS - 3. TK 32.AASADE PIKISAMM - 512. MM 33.PAKETI SYGAVUS PIKI GAASIKAIKU - 1472. MM
Karlovas on säilinud küllalt ka huvitavaid kõrvalhooneid. Ühelt poolt selgelt taluarhitektuurist lähtuvad palkhooned, mille konstruktsioon ja kujundus viitavad üheselt omaniku talupoeglikele juurtele ning harjumusele teha nii nagu alati, sõltumata keskkonna muutumisest.

Kinnisvara korrashoid on kinnisvara eluea jooksul elluviidavate tehniliste ja administratiivsete tegevuste kompleks selleks, et säilitada ja/või taastada olukord, mille korral korrashoitav vara säilitab oma kasutatavuse ning vastab kavandatud otstarbe täitmiseks esitatud tingimustele.
Kulutusi arbitree - rimiseks ilma kindluseta, et see töömahtude loend (liigendatud), kasutus- ja tulu toob, hoolduskirjad, kohustus järelevalve osas, vastutus - toovotja riskib ilmastikuga, streikidega jne ehitusmaksumuse eest, kiirendatud teadmata, kas talle selle eest tasutakse.
Kuulide poorsus on 60…80%, tihedus 400…800kg/m3, _=0,09...0,19W/mK. Keraamsiiti toodetakse mitmes fraktsioonis: keramsiitliiv jämedusega 2…4, keramsiitkruus 4…10 ja 10… 20mm. Kasutatakse teda kergbetoonide täiteainena, puistena soojaisolatsiooniks ja ka teedeehituses.

Kellelgi on protsessi alguses mõned eelnevalt määratletud pealkirjad igale huvigrupile. Pealkirjad ei tohiks sisaldada sõnu, millega meeskond tuttav on, nagu "kvaliteet", "kiirus", "hind", jne. Protsessi lõpuks peaks igas grupis tüüpiliselt olema 5 kuni 6 ütlust.
Kaldkatus on katus, mille katusekatte kalla rõhtpinna suhtes on 1:10
Külmasild on tarindi osa, mille soojusjuhtivus on lokaalselt suurem ümbritseva tarindi soojusjuhtivusest. Külmasild tekib hoone välispiirde soojustuse kohaliku nõrgenemise tulemusena, mis põhjustab soojusvoo suurenemist ja tarindi sisepinna temperatuuri alanemist.

Küttesüsteem on tagsakaalustatud kuid töötab ebastabiilsel? (5) Soojusvaheti on saastunud või küttepind on liiga väike Õhk on küttesüsteemis Paisupaak on valesti seadistatud Küttegraafik on valesti seaditatud Pump on seadistatud ettenähtus väiksema tootlikusega
Keraamilised põrandad on veekindlad, kulumiskindlad, kergelt pestavad ega vaja mingit lisaviimistlust. Puudusteks on nende suur soojajuhtivus (põrand on külm) ja jäikus (ei summuta müra). Plaatide mõõdud võivad olla väga erinevad (100. ristküliku või kuusnurkse kujuga.
Konstruktsioon – nt plokkmüüritis (F) Element + Konstruktsioon (21)F Lk 9. esimene pool 0 – ehitusplatsi üldkulud 1 – vundament, mullatööd 2 – karkass 3 – täiendavad konstruktsioonid (karkassitäite konstr) 4 – viimistlus jne. Soome ehituskulude klassif.

Korrigeerin u - väärtuse mehhaanilistest kinnititest tingituna[1:25] : Uf= U + U W/ (m2K) (8) U = Uf (9) Uf= 2 W/ (m2K) (10) Arvutuslik käik: Uf = 5x50x6x0,0000126=0,019 W/ (m2K) Uf = U + Uf (11) Arvutuslik käik : Uf = 0,12 + 0,0086 = 0,26 W/ (m2K) Uf = 0,13 W/ (m2K)
Kursuseprojekti ülesandeks on lahendada ühiskondliku või tööstushoone ehituse organiseerimine ja tehnoloogia. Tuleb läbi mõelda ehitus- ja montaažitööd, tööde teostamise meetodid, ressursside vajadus, töömasinate ja ehitustööliste vajadus, töö- ja tuleohutusnõuded.
Kuusk on nõrgem ja praguneb niiskuse kõikumisel, kasutatakse mastides ja veealuses osas. Tamme ja saart kasutatakse puulaevade vastutusrikaste osade (kiil, täävid, kaared) valmistamiseks. Laudade ja prusside kõrval kasutatakse ka vineeri ja kiudpressplaate.

Kütusetankrites – need ruumid peavad olema õhukindlalt suletud ei kahjusta kaupa  Tähendab ruumides kus kasutatakse co2 kustutust on alati ennem pristimist vile, mis hoiatab co2 eest  Süsihappegaas on raskem ui hapnik seega kui vaja hingata siis hüppa lakke ja
Katsetuseksv6etakse 105 - 110'Cjuures piisiva massinikuiyatatudproovikeha, 4 Poovikehamassmiiiiratakseveagamitte ule 5 g ja mffitm€d yeagaalla 1 mm. Iga proovikeham66dearnrtatakse adtmeetilinekeskminekolmestm66tmishrlemusest kui - kaksm06dapalalleelservija kolnas nendekeskelt.
Komposiitkerega laevad on ehitatud kahe või enama materjali kombinatsioonist.

Kütteregulaator on avatud, kuid maja on alaküttes? (6) Soojusvaheti on saastunud või küttepind on liigaväike Filter on ummitunud Soojusõlmes on soojusallika peale vool liiga väike Rõhuvaheregulaator n valesti seadistatud Pump on seiskunud Õhk on küttesüsteemis
Keraamika tooraineks on savikad materjalid, mis koosnevad plastsest saviainest ja mitteplastsest osast, kujutades endast peeneteralist polümineraalide kompleksi, mis veega segades moodustavad plastse massi. Veega segatud plastse massi kuivatamisel säilitab toode oma kuju.
Klaasi kemikalikindlus on teiste materjalidega võõrreldes hea, kuid teatud kemikaalid on sellele kahjulikud ( tsemendi ja ubja vesiI) Lehtklaasi kasutus- akna-, fassaadi- ja sisustusklaasina, Valuklaasi kasutus- kirgas klaas mida kasutatakse kohtades, kus lehtklaas ei sobi.

Kontrolllõige on kriitilist perimeetrit jälgiv lõige, tema kõrgus on võrdne plaadi kasuskõrgusega d. Muutuva paksusega plaadil või vundamendil, välja arvatud astmeline vundament, võib kasuskõrguseks võtta kõrguse koormatud ala perimeetril (vt. joonis 7.5).
Kulumiskindlus - kivimid mis sisaldavad palju kvartsi ja päevakivi.
Kuivõrd müür on pikisuunas tavaliselt pikk, siis piiratud horisontaalse deformatsiooni tõttu selline kivide purunemine ei too kaasa veel olulist müürituse tugevuse langust (vertikaalsed praod ei saa oluliselt areneda). Halvem on olukord müüritise ristisuunas.

Kivivillmaterjale on kerge paigaldada, nad haakuvad hästi seintega, mille tõttu kulub vähe kinnitusvardaid. Ka on kivivill eriti vastupidav rebimise, surve, juhuslike löökide suhtes ning hea painduvuse tõttu saab plaate kasutada ka kõverpinnalistes fassaadides.
Klassikaline juhtimiskorralduses on inimene kui masin või asi kellel ei ole sotsiaalseid ega füsioloogilisi vajadusi. Tema tööd saab normeerida ning liigutusi juhendades töö viljakust parandada ilma, et peaks pöörama tähelepanu töölise vaimsele pingele monotoonsel tööl.
Kipssideained - eelised, puudused, kasutuskohad Kasutuskohad : • Kipsplaatide, seinapaneelide valmistamine • Vormikipsi kasutatakse keraamika, portselani tööstuses vormide valmistamiseks • Ehituskipsi, mis on keskmise või aeglase kivinemisega kasutatakse

Koormamise kiirus on 100 kgf/min (981 N/min). Katse tulemused on toodud tabelis 4.5 ja graafikus 2. Suure deformeeritavuse tõttu võetakse puidu survetugevuseks risti kiudu tinglikult pinge väärtus, millest alates kaob lineaarne seos pinge ja deformatsiooni vahel.
Kruntimine on vajalik, sest värv nakkub paremini ning samuti kaitseb kruntvärv puitu seenkahjustuste eest (tärpentiniga vedeldatud õli viib tsinkvalge sügavamale puidu sisse). Kruntvärv ei ole lihtsalt vedeldatud värv, sel on ka puitu kaitsvad omadused.
Kuni 4 - 5 korruseliste hoonete puhul võib lugeda jäiga skeemiga hoonel jäikusseinad ja vahelaed horisontaalkoormusega koormatud seintele liikumatuteks tugedeks kui nad rahuldavad järgmisi tingimusi: a) jäikusseinad - vt.p.6.2.3. Seina jäik kinnitus.

Katsetavaks puiduks on männipuu. Laiemas mõttes mõistetakse puidu all lignifitseerunud (polüsahhariidide ja ligniini ladestumine taime raku seintesse) (puitunud) taimekudet(1). Puidurakkude kest koosneb põhiliselt tselluloosist, hemitselluloosist ja ligniinist.
Kan - nu käitab ajamivõlli koonushammasratas.
Kasutusluba – sisu, saamise eeldused, vajalikkus Soovitan lugeda tervikteksti: http://www.omanikud.ee/seadused__ja_maarused/kasutuslubadest Ülevaade ehitise kasutusloa taotlemisest ja väljastamisest Järgnevas tekstis kasutatakse järgmisi lühendeid:

Keldripealset vahelage nimetatakse keldrivahelaeks, korrustekohal paiknevaid vahelagesid vahelagedeks ning viimase korruse peal paiknevat lage pööninguvahelaeks. Vahelagi koosneb kandvast osast (paneelid, talad) ja selle peale ehitatud põrandakonstruktsioonidest.
Külmutamist - sulatamist standardsetel režiimidel (nii vene kui soome standardite järgi). Praktika näitab, et ehitusjuhistest kinnipidamisel ei esine silikaattellisest müüritisel külma-kahjustusi meie kliimas ka pärast 60-aastast ekspluatatsiooni.
Kipslae puhul on võimalikud väga erinevad lahendused: erinevatest karniisidest, kald- või vertikaalpindadest, akustiliste kipsplaatide või erinevate moodul- ja metallripplagedega kombineerimisest süvistatud valguskanalite ja -valgustite kasutamiseni.

Kopa maht on 1,5 - 2 korda suurem võrreldes samasuguse otsekoppekskavaatoriga. Tööseadme kinemaatiline skeem tagab kopa lõiketera sirgjoonelise horisontaalse liikumise mitme meetri ulatuses mis võimaldab planeerida ja tasandada masina seisupinda.
Kaksiksümmeetriliste i - ja H-profiilide ja teiste samalaadsete vöödega profiilide paindel y-telje suhtes ei pruugi pikijõu mõju arvestada, kui mõlemad järgmised tingimused on täidetud: 0 .5 ⋅ h w ⋅ t w ⋅ f y NEd ≤ 0.25 ⋅ Npl.Rd ja NEd ≤ γ M1
Kandevõime on tagatud! Võtan d=0.7m ja vundamendi kõrguseks H = d + 0.1 = 0.7 + 0.1 = 0.8m - Taldmiku kõrguse määramine Võtan taldmiku kõrguseks d1=0.3m 2 2 π ⋅ d1 A 1 = b1 + 4 ⋅ b1 ⋅ d1 + 4 ⋅ = b1 + 4 ⋅ b1 ⋅ 0.3 + π ⋅ 0.32 = 2

Keemiline korrosioon – metall ühineb mõne teise keemilise elemendiga (nt hapnik), tekib metalli oksüüd, mis on sageli pude materjal (rauarooste). 28. ELEKTROKEEMILINE KORROSIOON – tekib metalli kokkupuutel mingi vedelikuga, mis toimib elektrolüüdina.
Kooslust betoon - klaas, puit-klaas või betoon-puit-klaas. Peegeldav või mittepeegeldav klaaspind, värvide mäng, geomeetriline või figuratiivne disain, need on vaid mõned klaasi pakutavad võimalused, et luua kaasaegset ja kvaliteetset arhitektuuri.
Koostisosade sega nim. Betooniseguks. Liigitatakse: raske, normaalne, kerge Klassid:survetugevuse järgi jaotatakse betoonid klassidesse normaalse betooni koostisosad on: sideaine(tavaliselt tsement),peen täitematerjal , jämetäitematerjal, vesi, lisandid

Kõnealune hoone on sarnaselt passiivmajadega väga hästi soojustatud, kasutavad hoone soojendamiseks päikeseenergiat ja jahutamiseks passiivset ventilatsiooni ning vajaminev elekter saadakse lokaalselt kas päikesepaneelide või tuulegeneraatorite abil.
Kipsikivi – kihiline, väikseteraline, Mohs’i pinnakõvadus 1,5-2 , tihedus 2200-2400 , välitingimustes mittepüsiv Kasutusala- siseviimistlus, dekoratiiv elemendid, suur valtkond- tooraine ehituskipsi ja portlandtsemendi valmistamisel natuke
Kompressorid – masinad algrõhust vähemalt kaks korda suurema rõhuga surugaasi saamiseks. Iseloomustab: väljuva gaasi rõhk, rõhu tõusu tase, tootlikkus, tarbitav võimsus, kasutegur. Kolbkompressor – surub gaasi kokku silindris liikuv kolb.

Korstnatellis – võib olla täis- või auktellis.
Kummibituumen – sünt kautšuki lisamisel, on elastne, kandjaks on klaasriie. Asfaltbetoon, kasut teedeehituses, koosneb: bit+filler+liiv+killustik. Lakid, värvid – kooslused, mida kantakse pinnale õhukese kihina, mis nakkuvad tugevasti pinnaga.
Käesolevas projektis on kasutatud kahte liiki põrandaid, mille konstruktsioon on võetud ET-2 0504 VL11, variandid 1 ja 2. Esimese ja teise korruse põrandad on HCE220 õõnespaneeli peal (välja arvatud põrand, mis asub pinnasel), mis on alt viimistletud.

Kopad – toodetakse energia otstarbega koppasid: draglainkopp, võrekopp, mitmesuguse kujuga puhastuskopad, kahe haaratsiga greiferkopp, standardkopp jne. Greiferkopad leiavad kasutust sadamates ja terminalides puisteainete laadimistöödel.
Kraana põhiosad on torn, mis valmistatakse sõrestikkonstruktsioonina või toruna; nool, mis kinnitatakse liikuvalt torni ülemisse osa külge, pöördplatvorm, käiguvanker, kraana mehhanismid - noole- ja koormavintsid, pöördemehhanismid ja käitur.
Kaevamis - transportimismasinad 3.Kaevamismasinad e ekskavaatorid 4.Tihendusmasinad 5.Hüdromehhaniseerimisvahendid 6.Tranšeedeta läbindusmasinad 7.Puurtöö masinad 8.Masinad külmunud pinnaste töötlemiseks 9.Vaiatööde masinad ja seadmed

Kergbetooni survetugevus on 2,5...20 N/mm”. Nende surve tugevus võib leidajärgmise valemiga: R28=A*Rt(T/V- C) Kergbetoonide mahumass on 500...1800kg/mˇˇˇ ja soojaerijuhtivus 0,20...0,60W/m.C Sideaine ja täitematerjali mahuline vahekord on 1:8 ... 1:15.
Kergkruus on keraamiline, tulekindel looduslik toode, mis hakkab pehmenema umbes 950ºC juures ja mille sulamistemperatuur on ca 1150ºC. Kergkruus ei mädane ei hallita, ei meeldi närilistele ja putukatele, ei karda niiskust ja tugev materjal.
Katsete abil on määratud müürituse tugevuse tõus sõltuvalt armatuuri hulgast, mis on pandud külgdeformatsiooni suunas. Armeerimise võimsus määratakse teguriga, mis näitab kui palju on töötavat rauda %-des müüritise ruumiühiku kohta

Kinnitub kiil - või lamerihmajami rihmaratas ja võlli teises otsas on hooratas 1. Lõua tühikäigul koguvad hooratas ja rihmaratas kineetilist energiat ning töökäigul annavad selle ära, aidates mootoril ületada purustatava kivimi vastupanu.
Klaasikillud on väikesed ja nad pole võrreldes tavalisele klaasile omaste teravate lõikeservadega ning seetõttu on võimalus saada tõsiseid lõikehaavu minimaalne. Võrreldes tavalise klaasiga on karastatud klaasi temperatuuritaluvus kõrgem.
Kõvadus on materjali võime vastu panna teise materjali kriimustustele või sissetungimistele • Ehitusmaterjalide puhul hinnatakse materjali kõvadust mingi kindla jõuga kuuli või teraviku sissesurumisega materjali pinda vastavas seadmes.

Kaartide lugemiseks on vaja perfektselt tunda merekaartide leppemärke, et lugeda sügavusi, loodeid, hoovusi, merepõhja iseloomu, takistusi, rajatisi, laevateid, ankrualasid, erinevaid alasid ja piire, erinevate meremärkide kirjeldust ja tulesid jne.
Kivipuru on 5 värvitooni: helehall, hall, must, punane ja pruun. Pinnale kantakse kahes kihis: kõigepealt liimsegu ~3 mm paksuse kihina ning seejärel visatakse kivipuru värskesse liimsegu kihti ja surutakse kummipõhise hõõrutiga kinni.
Korrosioon on raua roostetamine, vase kattumine paatinakihiga, alumiiniumi tuhmumine, hõbeda tumenemine jne. Korrosioon kujutab endast redoksprotsessi, mille käigus metalli aatomid oksüdeeruvad. Korrosioon sõltub suurel määral niiskusest.

Kasutatavakipsi massist50 - 70%.Seejiirel valatakse vette krmi viie sekrmdi jooksul 3ffig kipsi ning segatakse 30 sekundijooksul see homogeenseks massiks,Siis valatakse kipsitaigenSuttardiviskosimeetrisilindrisse,mille sisepindja alus on eelnevaltniisurarud.
Klinkerplaadid on valmistamisel põletatud üle 1000oC, aga poorsed plaaid alla 1000oC Klinkerplaadid on vähem poorsed, külma ja happekindlad 50. Võrdle: välis- ja sisetöödevärve Välistöövärvid on suurema vee- ja kriimustuste kindlamad.
Konstruktsioonilt on selles grupis enamasti tegemist rõhtpalkelamutega, kuid vahel harva kohtab ka püstpalkmaju, tsaariaja lõpul juba ka sõrestikhooneid. Välisviimistluseks on rõhtlaudis, mida liigendavad püstlaudisest vahevööd ja karniisid.

Karkasshoonete puhul on 11. Konstruktsiooni deformatsioonivuugid diafragma karkassi auku tugevusarvutused(tsenriline (temperatuurile, täitev konstruktsioon – kas surve, ekstsentriline surve): vundamentide ebaühtlasele müüritis või -6 vajumisele.
Kimmid on saetud kiilukujulise pikilõikega lauad  Kimmi alumise otsa võib lõigata poolkumeraks, kolmnurkseks jne  Kimmi pikkus on – 60cm, laius 10-15cm, paksus peenemas otsas -5mm, paksemas -15mm  Katus tehakse kolmekihiline
Kambriumi sinisavi on suhteliselt kergelt sulav ja esineb peamiselt Põhja-Eestis, • denovi savi on punakaspruun ja leidub Lõuna-Eestis, • kihiline viirsavi, Lääne-Eesti, • Joosu savi, mis on tulekindel ja leidub teda Võru ümbruses jne.

Kipssideained - tootmine (lähtematerjal, tootmise viisid), kasutuskohad 10. Kipssideained – peeneks jahvatatud tehislikust või looduslikust kaltsiumsulfaati sisaldavast toorainest põletatud produktid, mis veega segamisel kivinevad õhus.
Külmasildade hindamiseks on vaja teada ruumide niiskuskoormust, saab sisekliima lühemaajalise (2…4 nädalat) mõõtetulemuse alusel hinnata niiskuskoormuse normatiivsuurust, kui keskmisele suurusele lisada 1 g/m3. Keskmine niiskuslisa ∆i, g/m3
Kraanid on sellised armatuurielemendid, kus voolava keskkonna läbivoolu saab sulgeda koonilise või ümmarguse (kuulikujulise) korgiga, milles on üks või mitu läbi- pääsu, nende läbipääsude kuju võib olla üsna mitmesugune.

Käärkambril on ristvõlvid, mille roideprofiiliks on kaksikmõigas. Võlvkonsoolideks on terrakotapead, mis ilmselt sellises positsioonis pole kavandatud. Ruumi keskelt leiti sekundaarse küttekolde kohal varasema suitsulõõri säilmed.
Külmal aastaajal on lubatud õhu liikumise kiiruseks kuni 0,21 m/s (projekteerimiskriteeriumi CR 1752 C (madalaim) tase). Selle piiri täitmine võib olla probleemiks sundventilatsiooni, aktiivse tuulutamise või värske õhu klappide korral.
Keeruliseks juhtumiks on elamud, mis on ehitatud teineteisele kaasaegsete tuleohutusnormide seisukohalt liiga lähedale ilma igasuguse tulemüürita, eriti, kui hoonetvahelistes seintes on ka aknad, seda esineb just kõige vanemates linnaosades.

Kriteeriumite 1 – 3 paikapidavust peab olema kontrollitud arvutuslikult tarkvarapaketiga PHPP ja õhupidavust peab olema mõõdetud meetodil Blower-door test, kusjuures mõõdetav väärtus on n50 näitaja, standardi EVS-EN 13829 alusel.
Koormustele - näiteks sisejõud ja momendid, pinged, pikenemised ja paigutused. Teatud koormusvariandile vastava koormustulemi arvutussuurus leitakse arvutuskoormuste ning mõõtmete ja materjaliomaduste arvutussuuruste põhjal, s.t.
Korrosioon on seotud suurte kulutustega, mis aastatega aina suurenevad, sest 1) metallide kasutusalad laienevad ja 2) loodus saastub üha enam agressiivsete tööstusjäätmetega. Korrosioonikaod liigitatakse otsesteks ja kaudseteks.

Kasutamise perspektiiv on suurem sooja tarbevee ja küttevee koostootmisel, mida kõnesolevates tasuvusarvutustes kajastatud ei ole. Kõige vähemtasuvam võimalus ventilatsiooni renoveerimisel on väljatõmbeventilatsioon ilma soojustagastita.
Kolbmootorid – kuna need on suhteliselt keeruka konstruktsiooniga, siis neid ei kasutata pöörleva liikumise saamiseks. Levinud on need löök- ja löök-pöördtoimelistes käsimasinates, kus nende kolb on ühtlasi ka löökuriks.
Korraldusasutus - Riiklik asutus, mille EL liikmesriik on määranud EL struktuuriabi vahendamist korraldama. Korraldusasutusel lasub üldvastutus struktuuritoetuse rakendamise, sh arengukava nõuetekohase rakendamise, kontrolli jm eest.

Käesolev detailplaneering on koostatud Harju maakonnas, Tallinna linnas, Kakumäe tee 52, 56 ja 60 maa-alal paikneva kinnistu ehitusõiguste määramiseks ja piirangute väljaselgitamiseks ning kinnistuga piirnevate tänavate projekteerimiseks.
Käibevara – vara, mida kasutatakse suhteliselt lühikese aja jooksul (tavaliselt kuni ühe aasta jooksul. Käibevara maksumus kantakse valmistoodangu omahinnale täies ulatuse ja füüsiline kuju muutub töötlemise tulemusel.
Kimmi pikkus on u 60 cm, laius 10–15 cm, paksus peenemas otsas u 5 mm, paksemas u 15 mm. ● Kimmid naelutatakse üksteise kõrvale nii, et ülemise rea kimmid katavad alumise rea kimmivahed, kimmide paksem ots jääb allapoole.

Korrosioonikindluse suurendamiseks on sõuvõlli laagritappide kohad ja mõnikord sõuvõll kogu täävtoru ulatuses kaetud võlli peale pressitud pronks- või roostevaba hülsiga. Peale korrosioonikindluse vähendab pronkshülss ka kadusid hõõrdele.
Kuppelsaali kõrval on mauri stiilis seinaniššidega väike nn Hispaania saal, teasel pool ruumide traktis Inglise stiilis tammepuidust lae ja seinatahveldisega jahitrofeede saal, selle kohal teasel korrusel piljardisaal ja raamatukogu.
Katsetega on kindlaks tehtud, et parimaid tulemusi näitavad külmalt tõmmatud traadist valmistatud lainelised kiud pikkusega 50 – 60mm. Samuti annavad häid resultaate suure saledusarvuga (50-80) otstest kõverdatud kiud.

Kraana lastikarakteristikas on kraana tõstetud tugedele väljaulatusega 7,5 meetrit, varustatud 27,1 tonnise vasturaskusega, nool on teleskopeeritav 11,65 m kuni 60 m + 22 m pikkuseni ja tabelis toodud tõstevõimed kehtivad 360⁰ ulatuses.
Kreosooti - valmistatakse kivisöe tõrvast ja kasutatakse postide, vaiade, liiprite ja teivaste immutamiseks. On enimkasutatav puiduimmuti, mis tagab hea kaitse puitukahjustavate organite vastu. Head vetttõrjuvad omadused.
Kaasaegsed püstolid on väga täpselt reguleeritava värvilehvikuga, millel puuduv peaaegu täielikult „oreool“. Lateks ja õli värvide peale kandmise hõlbustamiseks on olemas kantavast anumast pumbaga toidetavad värvirullid.

Karkasshoonete puhul on võimalikuks eeldatakse üldjuhul raudbetoonsillused, diafragma kas müüritis või silluse otstesse ðarniirid. kasutatakse ka terastalasid ja R/B element, mis töötab Kõrghoonete väikemajadel puittalasid.
Kasutuspiirseisundi kontrollimisel on nii koormusteks kui ka pinnase deformeeritavust iseloomustavateks parameetriteks normsuurused. Tavaliselt kasutatavate meetodite puhul on vajumi arvutuse eelduseks lineaarne seos pinge ja deformatsiooni vahel.
Katusekatte - ja hüdruiosolatsioonipapide immutamiseks  Õhukeste materjalide pindade kleepimiseks  Võõpisolatsiooni valmistamiseks metallkonstruktsioonide kaitseks  Mõningate värvide ja lakkide valmistamiseks

Keskmine teisaldamiskaugus on 90 m, teisaldamine toimub kaldel +10% külg-küljega meetodil, pinnas on keskmiselt töödeldav, töötingimused ontolm, vihm lumi, pime aeg, masinist keskmise kvalifikatsiooniga, töö efektiivsus 40 min /h.
Kõlbmatud on noored lopsaka kasvuga maltspuud, mis on pehmed, vett täis, kuivavad siniseks ja lähevad kergesti mädanema.Ehituseks parima männi leiab kuivast nõmmest, kuuskedest on parimad aeglaselt kasvanudsookuused.
Keemiline püsivus on materjali võime mitte kaotada oma omadusi mitmesuguste keemiliste ainete mõjul • Keemiliselt agresiivses keskkonnas tuleb kasutada keemiliselt püsivamaid materjale või katta neid vastava kaitse kihiga.

Kivistamis - Purustav jõud, Survetugevus Proovikeha nr. tingimus kN Üksik, N/mm2 Keskmine, N/mm2 6 3,75 6 3,75 6 3,75 212 20oC 3,86 6,5 4,06 7 4,38 5,5 3,44 26 16,25 19 11,88 26 16,25 213 50oC 15,63 24 15 25 15,63 24 15
Käesolev töö on esimeseks sammuks uusimustöös eesmärgiga leida kivivilla baasil toodetud mineraalsetes isolatsioonimaterjalides kahjustusi, mis on põhjustatud külmunud kondensaadist ja aja jooksul kogunenud niiskusest.
Küttega on võimalik tagada elamus ühtlane sisetemperatuur (vt. Joonis 3.10 vasakul). Sisetemperatuur kütmata elamutes ja perioodilise kasutusega elamu kasutusvälisel perioodil muutub vastavalt välistemperatuurile.

Kandmaks hi - d. Sobivateks aluspindadeks on betoon, müüritis, lubitsement- või tsementkrohv. Vana krohv, lahtised osad ja naket halvendavad osad tuleb aluspinnalt eemaldada. Müüritis peab olema korrektselt vuugitud.
Keraamilisteks materjalideks nimetatakse igasuguseid põletatud savi-tooteid. Mingi keraamilise toote saamiseks tuleb savi hoolikalt läbi segada, vormida temast vajalik toode, see kuivatada ja põletada, mõned tooted veel glasuuritakse.
Kergkatend – kergasfaltbetoonist, pinnatud mustsegust, pinnatud asfaltpurust, munakivisillutis; 3) siirdekatend – kiilutud killustikust, kruusast, sideainega töödeldud pinnasest, pinnatud killustik- või kruusatee;

Kõrghoone on eriti avatud külgvihmale (niiskumisele), tuultele (kiire jahtumine, külmumine) ja päikesekiirgusele (kiire soojenemine). • Põhjuseks on ka telliste kehv kvaliteet, seda selgitab ka osaline lagunemine.
Keerukuse aste on väga erinev, paljud neist on peaaegu dekoorita, mõnedel Tallinna majadel esinevad seevastu aga peenevormilised kaunistused ja erinevad laudisetüübid, näiteks akendealused kalasabamustrilised kassetid.
Kenduvad postidele on p˜him˜tteliselt tsentriliselt, seega arvutusliku normaalj˜u ekstsentrilisust o o o ei ole. Seega v˜ib hoone poste arvutada juhusliku ekstsentrilisusega normaalj˜uga koormatud o o surutud elementidena.

Kinnisvaraarenduses - Olemus: kinnisasja võib koormata selliselt, et isikul, kelle kasuks hoonestusõigus on seatud, on võõrandatav ja pärandatav tähtajaline õigus omandada kinnisasjal sellega püsivalt ühendatud ehitist.
Kärgtellisel on omad väljapaistvad eelised - massiivse ehitusmaterjalina on tellissein ka energiasäästja, piltlikult jõuab päevane päikesesoe läbi tellisseina tuppa ööseks ja öine jahedus jahutab palaval päeval
Kiriku seinad on ehitatud suureformaadilistest tellistest, mis on algselt krohvimata ja valgendamata. Külglöövide ülaosas on friis, mis moodustab neliksiirudega raamitud terrakotapeadest. See jätkub ka tornitahkudel.

Kontrollimis - ja mõõteriistadeks on mõõdulint, meeter, ehk nn. tollipulk, rihtlatt (120...150 cm pikkune hööveldatud sirge puitlatt või laud), nöörlood, nurgik, suundnöör, inventaarne vahemajaks ja kihilatid.
Kumb komponent on määrav. 3. Firma seisukohast polegi erilist vahet sellel, kas kapitali kasutamiskulu on p g , p kõrge intressi määra või maksuseaduse tõttu, kuna mõlemad põhjused on takistuseks investeerimisele.
Kipsi jahvatuspeenus on oluline sideaine ja vee reageerimise aktiivse reaktsioonipinna tagamise seisukohalt ja segu plastsuse vajalike väärtuse saavutamise seisukohalt [1]. Kõrge jahvatuspeensus tähendab suuremat tugevust.

Klinkrimineraali - Portlandtsemendi eriliikideks nimetatakse kõiki neid sideaineid, mille põhikoostisosa portlandtsemendi klinker moodustab tsemendi massist rohkem kui 65%. - mitmesugused mitmekomponentsed segasideained.
Kohtvai – kõigi kohtvaiade valmistamisviisi põhimõte on sama: pinnasesse moodustatud vajaliku sügavuseni tehtud vertikaalne süvend täidetakse betooniga, mis enamasti armeeritakse pikivarraste ja rangidega.
Korrosioon on raua roostetamine, vase kattumine paatinakihiga, alumiiniumi tuhmumine, hõbeda tumenemine jne. Korrosiooni tulemusena metallid hävinevad kas osaliselt või täielikult muutudes kasutamiskõlbmatuteks.

Keskmine indikaatorrõhk – tinglik rõhk, mis konstantsena sooritaks 1 kolvikäigu vältel töö, mis on võrdne tegeliku kasuliku tööga silindris 1 töötsükli jooksul, ja mis iseloomustab silindrimahu ärakasutamise astet.
Kinnipidamisasutuste - , tuletõrje- ja päästeteenistuse, energia tootmiseks, samuti energiaga varustamiseks vajalike ehitiste avalike sadamate ja lennuväljade ning neid teenindavate ehitiste rajamiseks või laiendamiseks.
Klaaspaketid – valm 2 või enamast kihist, mis suletakse õhukindlalt Selektiivsed klaasid – erinevaid lainepikkusi läbilaskvad klaasid Soojust salvestavad klaasid – lisades met oks, saad värviline tuhm klaas.

Kuivendussüsteem - on ette nähtud igapäevaseks laeva alumistesse osadesse koguneva vee eemaldamise tavalistes eksplotatsiooni tingimustes 1) kondentsvesi 2 )vesi mis tuleb torudele laeva tihedusest ja korpuse pragudest.
Käesolev õpimapp on koostatud nõnda, et see oleks abiks erinevatest puiduliikidest esemete viimistlemisel. Õpimapp annab kokkuvõtliku ülevaate erinevatest viimistlusmaterjalidest, töövahenditest ning töövõtetest.
Kandeelemendiks on siin tavaliselt terastalad (sissebetoneeritud, betooniga täidetud või paljad talad). Koormuse vahelaelt taladele kannavad tavaliselt terasplaadid – profiilplekk, millele valatakse raudbetoonplaat.

Kasutusfunktsioon on seotud tehnovarustusega (näit. telefonikeskjaamad) või teenindab otseselt esmase funktsiooniga seotud tegevust( näit kinoprojektori ruum, külmkambrid) arvatakse nende ruumide pind kasulikku pinda.
Kõrgtugev kips on võrreldes ehituskipsiga väiksema veevajadusega (40-45% massist) ja kõrgema tugevusega (tema tugevus ulatub 7 päevase kivinemise järel 15...40 MPa.). [1] Kõrgtugev kips on aeglasema kivinemisega.
Keraamilisteks materjalideks nimetatakse igasuguseid põletatud savi-tooteid. Nende headeks omadusteks on küllalt suur tugevus, pikk iga, võimalus kasutada neid väga erinevates hooneosades, toormaterjalina on savi väga levinud.

Klaasvill on toorme osalt 100% keskkonnasäästlik Puistevilla paigaldamine toimub spetsiaalse puhuriga, Seade hakib villa lahti ja kohevaks ning suruõhu ja voolikuabil suunatakse vill soojustatavale pinnale mis
Kommertsprojektide puhul on see hind tõenäoliselt seotud oodatava tuluga või tööstusettevõtte tootmisvõimsusega, riiklikult vajaliku projekti puhul võib aga olla seotud eraldatud vahendite või rahastamisnormatiividega.
Konseptsiooni - ja teostatavusuuringud Enne kui omanik pöördub arhitekti poole, on oluline paika panna hoone suurus, selle funktsioonid ja omadused, mis on võimalik ehitada eelarvest ja ajapiirangutest tulenevalt.

Korrapärane keha on keha, mille parameetrid on mõõdetavad (Näiteks:tellis). Algselt tuleb leida keha külgede pikkused a, b ja c. Ühe keha külge mõõdetakse 3 korda ja seejärel arvutatakse külje keskmine pikkus.
Kaksiktoimelistel rammidel on löögielemendiks varda alumisse otsa kinnitatud massiivne löökur . Varda ülemisse otsa on kinnitatud kolb , mille alla suunatakse suruõhk ning löökur tõstetakse üles ettenähtud kõrgusele.
Keevitus on tehniline protsess, mis seisneb tervikliite saamises ühendatavate det. vahel aatomsidemete loomise teel kohaliku v. üldise kuumutamise , plastse deformeerimise v. üheaegselt mõlema mooduse abil.

Kergtäiteks on kas looduslik mõjul, see põhjustab ehitises tööjõudluse seisukohalt kergmaterjal inertsioonijõudude peaks aga plokk olema või näiteks kergkruus tekkimise. Üldjuhul võiks võimalikult suur.
Kursusetöös on iseseisvalt koostatud järgmised osad: - Ehitusplatsi üldplaan - Betoonitööde tehnoloogiline kaart - Koondkalenderplaan Hoones kasutatud konstruktsioonide kirjeldus on toodud arhitektuurses osas.
Koosneb umbes - 75 - 78% lubjakivist - 25 - 28% savist Tehnoloogiliselt valmistatakse toorsegu kasutades toormaterjalide peenestamise ja homogeniseerimise seadmeid, mis töötavad, kas märjal või kuival meetodil.

Katsekehad on silindrid(d=150, h=300) või kuubid(d=150). Katsekehade purunemine peab olema õige: „tavaline“ või „plahvatuslik“. Peale purunemist tuleb hinnata katsekeha ning vaadata purunemise pilti.
Keerdtreppide läbimõõt on vahemikus 130…220 cm. Keerd-trepp koosneb monteeritavatest moodulitest (foto 4). Ava laes võib olla ümar või nurgeline (fotod 4 ja kõrval paremal). Trepp kinnitatakse vahelae podesti külge.
Keevitamiseks nimetatakse metalldetailide ühendamist nende kokkupuutekoha kohaliku kuumutamise teel kuni sula olekuni (sulatuskeevitus) või plastilise olekuni koos mehaanilise jõu rakendamisega (survekeevitus).

Kipsplaat on oma mahukaalu kohta elastne, nii et plaadist on kerge ehitada õhuheli isoleerivaid konstruktsioone. Heliisolatsiooni omadusi mõjutavad plaadi paksus, plaadikihtide arv ja karkassiruumi sügavus.
Kunstide hulgast on just arhitektuuril tugevaim tehniline, käsitöönduslik alus ja sellal kui teised traditsioonilised kunstid industrialiseerimise ajastul käisid alla, olid arhitektid kunsti taassünni esirinnas.
Kümnel aastal on jälgitud, et süsteemi kasutamisele kuluva mälu hulk kipub järsult kahekordistuma iga 18 kuu järel. Õnneks kipub sama raha eest saada oleva mälu hulk iga 24 kuu järel samuti kahekordistuma.

Kaherootorilises purustis on materjali peenestus kaheastmeline: tükeldamine purustuskambri söötetsoonis ja purustamine kahe ülemise rööpse purustusresti vahelises ruumis. Esimesel rootoril on kaks vasarat, teisel neli.
Käsimasinaks nimetatakse sellist masinat, milles tööoperatsiooni põhiliikumine sooritatakse mootori jõul, kõik abiliikumised käsitsi ja mille raskus kas osaliselt või täielikult langeb töölise kätele.
Külmakahjustused - Jäätudes suureneb vee maht 9%. Kui materjalid poorid on vett täis, tekivad jäätumisel suured pinged ja poorsed materjalid võivad katki minna, Soolakahjustused -Vees o alati lahustunud sooli.

Krohvide puhul on järgmised mõisted: töödeldav segu on mört ja pinnakate on mineraalne krohv, siis polümeersel krohvil on järgmised mõisted: töödeldav segu on kattemass - pinnakate on polümeerne krohv.
Kaaluline veeimavus - mitu % muutub materjal raskemaks, kui imeb end vett täis(materjali mass märjalt- kuivalt/ruumalaga*100%) • Mahuline veeimavus väitab mitu % moodustab sissseimetud vesi materjali kogumahust.
Keskmisteks materjalideks on keskmise tugevusega killustik (lubjakivi), keskmine liiv ja keskmise tugevusega tsement (42,5). Madalakvaliteediliste materjalide hulka loetakse kruusa, peenliiva ja nõrgemat tsementi (32,5 ja

Konstruktsioonidesse paigaldatuna on materjal ilmastikutingimustele avatud ja tema niiskus tõuseb kuni 30%-ni. Kui selline materjal kuivatamata asetada suletud konstruktsioonidesse, on seenkahjustuse teke praktiliselt vältimatu.
Kaminates on soovitav kolde liikumiskiirust tõsta, seda liigsel jahtumisel võib sisemise voodrina kasutada võimaldab lõõri ristlõike veeaur temas kondenseeruda šamottellist ( ¼ kivi). vähendamine.
Keeviskonstrukt - sioonidele. Pikisüsteemi kasutatakse põhja- ja tekisillustes, vahel ka pardasillustes suurtel ja kiirekäigulistel laevadel - tankerid, reisilaevad, suured kuivlastilaevad, konteineri-laevad,

Kergtäitega kivid on tavalisel tsementsideainega, kergtäiteks on kas looduslik kergmaterjal või näiteks kergkruus (keramsiit). Keramsiit on savi-liiva segu põletusel saadud graanulid, mis on üldiselt kinniste
Komplektis on erinevaid otsikuid nii nööri paigaldamiseks kui ka hilisemaks silumiseks (kui vaja). Põranda keskosas oleva vuugid tuleb samuti ette lõigata spetsiaalse vuuginoaga u. ¾ katte sügavuselt.
Kihipaksuseks on 10 kuni 20 mm. Paika pandud kihipaksuse mitte järgmisel on suur oht pealispinna pragunemisele. Tihenduskrohvi toime seisneb tema väikeses tühimikkude ruumalas ja minimaalses poorsuses. [5]

Kaldlihv - klaasi sirged servad lihvitakse kaldu kuni 60-kraadise nurga all. Soovitatav näiteks põrandale asetatavate klaaside puhul;  fassettlihv - klaasi servas klaasi pinna nurga alla lihvimine.
Kattekiht on kivi lahutamatu osa (EVS-EN 1338:2003+AC:2006). Mõõdud: 210x68x60. Ühes pakendis on 780 kivi ja ruutmeetris on 70. Saadaval hall, puanne, pruun, must, oranž, kollane, roheline ja sinine.
Kinnistul on 1,65m kõrguste erinevusega, kohas, kus hoone krundil paikneb, on pinna kõrguse erinevus 0,4m. Pinnaseks on peamiselt saviliivmoreen ja pisut ka lokaalmoreeni, mille all pesitseb lubjakivi.

Kuumuse toime - Nagu eelnevalt märgitud, talub kivivill temperatuuri üle 1000°C, samas sideaine kaob materjalist temperatuuril alates 250°C. Piirkonnas, kus temperatuur ületab 250°C, sideaine aurustub.
Kuumutamisagendiks on aur. Protsessi lõppemisel kuivatatakse produkt kuumade suitsugaaside t0=120...1400C läbijuhtimisega ca 3...5 tunni vältel. Autoklaavist laaditakse kips väljalaadimisluukide kaudu välja.
Korterite suurus on kõikuv, enamalt jaolt on see hoonetüüp orienteeritud paremale järjele jõudnud töölisperedele ja kujunevale keskklassile, kuid esineb ka suurte esinduslike kodanlike korteritega maju.

Kruusliivad on peamiselt seotud liustiku sulavete voolude kuhjetega - oosid, liustikujõgede deltakuhjatised ja sandurid, nn Kalevipoja künnivaod, mis on mõnikord ka ainsad kaunid pinnavormid maastikul.
- d annavad välja norme ja reegleid, mis on suunatud ülalmainitu tagamisele. Maailmas tegutseb palju selliseid ühinguid, kuid osa vanemaid ja soliidsemaid on üldtuntud ja usaldusväärsed.
Kandevõime on väiksem kui kinnitatud surutud vööga Z-roovil. Z-roovid jätkatakse tavaliselt ülekattega, nii et tekib jätkuvtala, kus toel (so. suuremate paibdemomentide piirkonnas) on roov topelt.

Killustikmastiksasfalt - SMA Tihe kuum asfaltbetoon - ACsurf; ACbin Kuum poorne asfaltbetoon - ACbase Mustkillustikust kiht - MUK Optimaalse terastikuga killustiksegu (graniit või lubjakivi) Kruusliiv ja jämeliiv
Kirgas klaas on spetsiaalselt väljaarendatud kvaliteetklaas, kus klaasi tooraine rauasisaldus on viidud miinimumini. Seetõttu laseb ta läbi rohkem valgust ja päikese soojuskiirgust kui tavaline klaas.
Klaasprofiile on saada ka terastraadiga tugevdatuna, mil neid on võimalik kasutada suuremat turvalisust nõudvates tingimustes. Klaasid on paksuselt 6 ja 7 millimeetrised ja neid on nelja erinevat laiust.

Kordusteodoliidil on nn kahekordne telgede süsteem, mis võimaldab pöörata alidaadi limbi suhtes ja pöörata limbi teodoliidi aluse suhtes, samuti on kordusteodoliidil limbi kinnitus- ja peenliigutuskruvi.
Krundi ehitusõigusega on määratletud: 1)krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed; 2) hoonete suurim lubatud arv krundil; 3) hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala; 4) hoonete suurim lubatud kõrgus.
Karkassidetailid on valmistatud kuumgalvaniseeritud terasest ja neid võib ladustada välitingimustes. Pehmete tihenditega varustatud detailide teisaldamisel on oluline vältida nende tihendite kahjustamist.

Koonuse tipunurk – järskkoonuselised (<45) ja lamekoonuselised (>45) c) pöörleva koonuse kinnitus – rippuva koonusega ja konsoolvõlliga d) pöörleva koonuse liikumise iseloom – kiikuva koonusega e
Külgõõtsumisel on võnkeperioon suhteliselt väike ( 6/15 s) ja võnkeamplituud suur (kreeninurgad 10 – 30kraadi). Seetõttu tekivad mehhanismidele ohtlikud ja inimestele ebameeldivad suured kiirendused.
Kaasajal ehita - takse kivihooneid eriti prežtiissete ansamblite puhul, väikemajadena jne. Kivivooderdist kasu- tatakse hoonete välisseintes nende suure ilmastikukindluse ja hea väljanägemise tõttu.

Kandepiirseisundid – seostuvad konstruktsiooni purunemise, staatilise tasakaalu kaotuse, stabiilsuse kaotuse või muude kahjustustega, millest tulenevad konstruktsiooni kandevõime kaotus ja oht inimestele.
Keevituskaar on kaarlahendus, mis tekib keevitamisel elektroodi otsa ja detaili vahel metallaurude ning kaitsegaaside, elektroodikatte või räbusti koostisse kuuluvate ainete aurude ioniseeritud segus.
Ketiklüüside sisse on toodud tuletõrjevee magistraalist toru, mille kaudu saab klüüsitorusse suunata vett, et pesta põhjast tulevat mudast ankruketti ja sellega ära hoida liigse muda sattumist ketikasti.

Kolderesti põhiülesanneteks on toetada põlevat kütusekihti ja suunata sinna põlemisõhku. Resti konstruktsioon sõltub kasutatavast kütusest (tuhasisaldus, niiskus, lendosade sisaldus) ja katla konstruktsioonist.
Kõikuvakvaliteediline ehituspalk on olnud üheks põhjuseks tehniliste puittoodete väljatöötamisel. Sageli on sellised tooted mõeldud erikasutuseks, kus nendele esitatavad kvaliteedinõuded ei pruugi ola tavapärased.
Kandekonstruktsioon – annab katusele kuju • Sarikad ( lihtsarikas A, Lamavsarikas ) • Paneelid • Vermid 2. Piirdekonstruktsioon – tagab hoone kaitse niiskuse eesti ( Roov, laudis, aluskate jne... )

Kiired temperatuurimuutused on ebamugavad, muutumiskiirus peaks olema alla 1,10C/h. Samuti ei tohi temperatuur oluliselt erineda püstsuunas. Pea ja jalalabade vaheline suur temperatuurilang tekitab ebamugavustunde.
Kaapimisplaat on terasest valmistatud, umber 20cm pikkune plaat, mille paksus on 0,4 – 1,5 mm. Kaapimisplaadiga saab eemaldada pinnalt ebatasasusi, näiteks värvitava puitpinnalt püstisi puukiude.
Kaljupinnas - mineraalosakesed on omavahel liitunud tugevateks massiivideks või pankadeks (graniidid, kvartsiidid, pae- ja liivakivid). Parimad ehitusalusedkoormuse alla praktiliselt ei deformeeru.

Kandekonstruktsioonid on kas vertikaalsed (seinad, sambad, postid, vundamendid) või horisontaalsed (paneelid, talad, fermid, laudised). Hooneosi, mis moodustavad ruume, nimetatakse piirdekonstruktsioonideks.
Kreenikatse on operatsioon ehitatud või rekonstrueeritud laeva raskuskeskme kõrguse leidmiseks. Üksikasjad ja katse praktilise teostamise kirjeldus kuulub õppeaine “Laeva teooria” valdkonda.
Krundi suurus on 1376 . Elamu +-0,000 kõrguseks valida kõrgus 65,55m. Lisaks on krundile ette nähtud garaaz-puukuur, mille +-0,000 kõrguseks valida 65,55 m. Hoone fassaad on suunatud lõuna poole.

Kustutamiseks on otstarbekas hoida temperatuuri 60...800C, et protsessi kiirus oleks tagatud aga ei toimuks ülekuumenemist. Moodustuv lubjataigen on 2...2,5 korda suurema mahuga kui lähtematerjalid.
Kaks aspekti - planeering ja ehitamine Ehitamine on ehirustöö tegemine,järelvalve, projekteerimine, rahastamine ja rojekti juhtimine. Ehitamise kaks aspekti- kuhu ja mida ehitada, kuidas ehitada.
Koostamise alus – Ehituskulu: - maa ostuks variaandid.4)Määratakse projekteerimise tingimused ja väljast juhtimisele ja kontrollile on suuremad; 5)kaetavate kulude tüüpvõrkgraafikute analüüs.

Krohvimasinad – krohvipritsid: mehhaanilised, pneumo-mehhaanilised. Esimest saab kasutada krohvisegu peale kandmiseks pindade kui ka müüritöödel müürimördi laotamiseks kivide kihtide vahele.
Külmumispiiri – Eestis normatiivselt 1,2 m maapinnast – või kaitsta hoonet ümbritsevat ja hoonealust pinnast niiskumise ja külmumise eest soojustamise ja drenaaži ehitamise teel (joonis 2.1).
Keskkonnaklassifitseerimise osas on olulisemad määratletavad küsimused: • minimaalne tugevusklass, • veekindluse nõue, • õhu koguse soovitus, • kaitsepooride suhte nõue, • minimaalse betoonkatte nõue.

Kolle - GAASIDE MUSTUSASTE - 0.91 KIIRGUSEGA YLEKANTUD SOOJUSHULK - 17865.2 KYTTEPINNA KESKMINE SOOJUSLIK ERIKOORMUS - 145.4 KW/M*M SEINTE PINDALA - 546.6 M*M B3.3. Kolde lõplikud mõõdud.
Kork on tulekindel ja hea soojusisolatsioonivõimega. Ta on ilmastikukindel, kuid kuid salvestab ja vabastab õhuniiskust, seega sobib ta palkseina kõrvale häid sisekliimaomadusi toetama.
Kaldkatus on katus, mille katusekalle rõhtpinnas uhtes on > 1:10 Lamekatus on katus, mille katusekatte kalle r]htpinna suhtes on alla 1:10 koos mistahes kaldega liidetega st. Ka neelude kalle.

Katusekatte vahetus on toimunud ilma pädeva ehitusprojektita, on kaotatud kõik varem olemas olnud pööninguaknad ja tuulutusluugid, mistõttu traditsiooniline loomulik õhuvahetus ei saa enam toimida.
Kiiluvees - harilikult merel; • Poord-poordiga- vaikse ilmaga lühikestel vahemaadel ja sadamasse siss-välja viimisel; • Eest tõugates – esineb harilikult jõgedel-järvedel, sadamates.
Kiirguse neelavus on seda suurem, mida suurem on tema tihedus ja mida rohkem ta sisaldab vesinikku. Vesiniku sisalduse suurendamiseks tuleb materjalisse viia võimalikult palju keemiliselt seotud vett.

Kogenuid ehitusmeistreid on olemas (OÜ Katusõkatja, OÜ Ökokatused, FIE Jüri Metsalu, FIE Mart Hommik, OÜ Tani Mets, FIE Jaanus Salm, OÜ Impel jne.), tuleb vaid aegsasti ennast töödejärjekorda panna.
Kolbpumbad – ühe ja kahekolvilised b) membraanpumbad c) kruvipumbad 2. Ajami tüübilt a) mehhaanilise b) hüdraulilise ajamiga 3. Jõuallika tüübilt a) elektrimootor b) sisepõlemismootor.
Konstruktiivsetel kaalutlustel on muudetud tala ristlõike mõõtmeid järgnevalt: b = 300 mm ja h = 700 mm. )]. Betoon C25/30 (fcd =16,7 MPa); armatuur A-III (fyd = 340 MPa); arvutuslik paindemoment MEd = 567 kNm.

Krohvide valik on väga lai. Kvaliteetseimate omadustega ja vähima töömahukusega on kuivsegud, mis võimaldavad seinale anda praktiliselt mistahes faktuuri: sileda, reljeefse, prits-, terrasiit-,
Külmakindlus on materjali omadus veega küllastunud olekus taluda paljukordset vahelduvat külmumist ja ülessulatamist vees ilma nähtavate murenemistunnusteta ja ilma tugevuse tunduva kaotuseta.
Keldriseinte lisasoojustamisel on mitmeid valikuid:  soojustuse paksus: 10 cm…15 cm;  soojustuse asukoht: vertikaalselt, horisontaalselt;  soojustusmaterjal: pressitud vahtpolüstüreen, keramsiitkruus.

Kerkinud on üksikuid ja terveid puitkarkassil ehitatud uuselamukvartaleid. Puitkarkassehituste püstitamine on populaarne just tänu oma väikesele töömahukusele ja energiasäästlikusele.
Kere ülaosa on seestpoolt vooderdatud põrkeplaatidega . Kere alumises osas asub purustusrest . Valmistoodangu peenestatus sõltub vasarate ja resti vahelisest pilust ning restiavade suurusest.
Kivimaterjalide puhul on proovikeha silindri või kuubi kujuline, mis purustatakse langeva lööknuia all. Metallide proovikeha on väikese tala kujuline, mis lüüakse pooleks vastava pendelseadme abil.

Kohustusteks on vastu võtta ehitajalt ehitusprojektile ja kvaliteedinõuetele vastavaid ehitustöid, ehitise osasid või ehitus järkusid, vormistades koos ehitajaga vajalikud ehitusdokumendid.
Kompleksel montaazil e. kompleks montaazi paigldab montaazi mehhanism algul kõik karkassi ühe sektsiooni konstruktsiooni elemendid mille tulemusena saadakse karkassi jäik ja lõpetatud kastsektsioon.
Kvaliteedijuhtimissüsteem on ettevõtte ametlik poliitika vastutuse, protsesside ja kontrolli osas, mis aitavad efektiivsel moel saavutada kvaliteedi eesmärki ja samas täites ettevõtte enda ärieesmärke.

Kaevandamisel on nende meetodite eeliseks võrreldes ekskavaatoriga kaevamisel võimalus pesta töödeldavast materjalist välja savi, tolmu ja huumuse osakesed ehk rikastada ja sorteerida seda.
Kaudkulude klassifitseerimine – käsitleb kõiki kulusid, mis on seotud eh.platsi juhtimisega (transport, kindlustus, tellingud ja töölavad, ajutised energialiigid, prahi eemaldamine, ajutised piirded jne.)
Kivex kivipuruplaat on loodusliku kivipuruga kaetud fassaadiplaat. Alusmaterjalina on kasutatud tsementlaastplaati, mis on koostiselt loodussõbralik ega sisalda mürkaineid ning kahjulikke lisandeid.

Kasutamiseks sise - ja välistingimustes • Köetavatele pindadele • Õhukestele ja poolläbipaistvatele plaatidele • Valge tsement vähendab aluselist värvumist • Terrassidele ja rõdudele
Kasutusvaldus on asjaõiguslik kokkulepe, mis kantakse kinnistusraamatusse nagu servituut. Kasutusvaldajal on õigus vallata ja kasutada kinnisasja, käsutada päraldisi ja on õigus viljadele.
Katend – mitmekihiline konstruktsioon, mis võtab vastu transpordivahendite koormuse ja jaotab selle pinnasele; koosneb kattest, alusest ja dreenkihist (põhikihid) ning lisakihtidest.

Keramsiit ehk kergkruus (tuntud ka LECA, EXCLAY ja FIBO kaubamärkide nime all ning keramsiidina) on üldnimetus ehitus- ja täitematerjalile, mis on looduslikuga võrreldes 4 korda kergem.
Korkil on antimikroobsed omadused, mis vähendab allergeenide ohtu kodus, tal on ka suurepärane isolatsiooni omadused, mis tagab minimaalse soojuskao ja on mugav soe jalutuskäigu pind.
Kaaresammu pikkus on normeeritud klassifikatsiooni- ühingute poolt (näiteks Vene Registril - So=0,002L+0,48m ±25%), kusjuures laeva otstes on kaaresamm lühem, et tagada suurem kohalik tugevus.

Kitsaskaevikekskavaatorid etc - 163 ja ETC-2010 on freesketttööseadise ja tigutransportööriga. Võivad töötada (ka ETC-2011/1) kergemates üksikuid kuni 10 cm läbimõõduga kive sisaldavates pinnastes.
Külmakahjustused – seinakonstruktsioonis telliste pooridesse sattunud vesi välisõhu temperatuuri alanemisel miinuskraadideni jääks muutumisel paisub ning müürikivid murenevad ja lagunevad
Kiivele – külgsuunas toetamata tala, mis on tugevama peatelje suhtes painutatud tuleks dimensioneerida nii, et arvutuslik paindemoment oleks väiksem kui arvutuslik kiivekandevõime.

Kasutada pitskruve - liimitav pind peab olema surve all. Punnid nurgatappides peavad olema neljakandilised - ümarad punnid tulevad välja, kandiline punn ei tekita aknale sisse lüües pragusid.
Kihtide sidumine – Ühekihilise, kahekihilise, vooderdatud, kesttoestusega või mittetöötava voodriga seina ja betooniga täidetud kergseina arvutuspaksuseks tef võib võtta seina tegeliku
Kogu kapp on kinnitatud poltidega ja seega eemaldatav, mis võimaldab Masinašahti kaudu masinaruumi viia suuri detaile ilma tekkides, vaheseintes või parrastes väljalõikeid tegemata.

Kaarli kirik on krohviga katmata puhaslaos müüritisena, mille materjaliks põhja-eestile iseloomulikult oli mõistagi paekivi.see on esimene paekivi ilu julgelt eksponeeriv sakraalhoone.
Kontaktkeevitus e. elekterkontaktkeevitus (RW) on survekeevituse rühma protsesside üldnimetus, kus metallide ühendamine toimub detaile läbiva elektrivoolu ja survejõu rakendamise toimel.
Konvektsioon ehk soojusülekanne toimub gaasides ja vedelikes makroskoopiliste osade liikumisel Loomulik konvektsioon – juhul kui konvektsioon toimub ainult temperatuuri erinevuse tõttu

Kepsvänt - mehhanismiga b) sünkroniseeritud hüdraulilise ajamiga, klappide arvult a) pöörlevate spindelklappidega b) liguvate siiber-tüüpi klappidega v) pöörduva torupõlvega.
Knauf insulation on pühendunud järjepidevale arengule ja meid ümbritseva keskkonna säästmisele, kasutades tootmiseks suures osas ka ümbertöödeldud, taas kasutusse võetavat toorainet.
Kodeerimine – ei tohi olla isoleeritud, peaks hõlmama kõiki firma tegemisi (varustamine jm) Lk 6. teine pool Kood – lühimeetod, mis kannab infot mingi objekti või elemendi kohta.

Konstruktiivselt lahenduselt on kivisilluseid kolme tüüpi: kihtsillus, kiilsillus, kaarsillus. Kihtsilluseks loetakse 0,5 m kõrgust müüritise osa ava kohal, mis toetub armeeritud 3 cm mördivööle.
Kulumiskindlus – värvi- või lakikihi kulumiskindlust väljendatakse üldiselt kogemuslikult: kannatab väga hästi, kannatab hästi või ei kannata mehhaanilist mõjutamist (kulutamist)
Kõigil subjektidel on vabadus formuleerida head ehitustava (üldtunnustatud ehitusreegleid) teisiti kui siin sätestatud, ent ka nõukogul on vabadus selliseid formuleeringuid mitte tunnistada.

Kaitsekihi paksused on rangelt määratud standardis ning projekteerimisel peab väga hoolikalt jälgida just seda parameetrit, kuna sellest sõltuvad konstruktsiooni eluiga ja töökorrashoid.
Katseperiood on pikem kui 1 s, on SEL-i väärtus suurem kui L eq . SEL-i kasutatakse kirjeldamaks müra energiat üksiku juhuse jaoks nagu masina möödumine või lennuki ülelendamine.
Krohvitud hooned on siinkohal visuaalselt pisut vähem tundlikud kui laudisega viimistletud hooned, kuna need meenutavad eemalt kivihoone ja aknapõsed ei ole seal olemuslikult nii võõrad.

Kipsseintel on hallituse tekkimise suur risk  Niisketes ja märgades ruumides: vannituba, dušš, wc, saun  Kütmata hooned, külmkambrid  Seina välispind, tuuletõkkeplaadid
Klaasi lähteaineteks on sooda (Na2CO3), kriit või marmor (CaCO3) ja valge kvartsliiv (SiO2). Klaas ei sula kindlal temperatuuril, vaid muutub kuumutades järk-järgult pehmemaks ja vedelamaks.
Klaaspaketti on nii tavalisest kahekordsest klaasist, mis võib purunedes ohtlikke klaasikilde tekitada, kui ka karastatud klaasist, mis purunedes peene ohutu klaasipuruna maha pudeneb.

Kaitsegaasina on kasutusel heelium, argoon, lämmastik ning süsihappegaas. Kaitsegaasis keevitatakse käsitsi, poolautomaatselt või automaatselt, sulava või mittesulava elektroodiga.
Kaitsemaskidele on kinnitatud kindla tumedusega kaitseklaas või isetumenev erinevate tumedusastmetega element, mida saab vastavalt keevitusviisile või silmade tundlikkusele reguleerida.
Keevkihi puhul on gaaside kiirus kihis ja kolde ristlõikes enamiku kütuseosakest puhul suurem kui teine kriitiline kiirus, osakesed kanduvad kihist välja ja täidavad kogu kolde mahu.

Kindlustama tagasi - sideme tootmise plaanimiseks ja Tellija valib osalejad tehnilise ja majandusliku võimekuse hoone karkassi alla ühel ajal tehnoloogiliste seadmete, arvaestades seodust.
Kivivill on veeauru läbilaskev (selle aurutakistus on sama, mis õhul). Tänu sellele kivivillaga isoleeritud hooned "hingavad" ning nende siseruumides on tagatud hea mikrokliima.
Kruusa - Kruusa tühiklikkus ei tohi olla üle 45%.Väljauhutavat tolmu ja savi ei tohi olla üle 1%.Kruusaterade tugevus peab olema 1,2 korda suurem soovitud betooni tugevusest.

Kruvikompressor – õhk imetakse läbi õhufiltri kompressori kruvielementi, mille käivitab kas elektrimootor või sisepõlemismootor. Jahutusõli voolab kruvielementi läbi õlifiltri.
Keevituspõleti on põhiline tööriist keevitamisel ja pealesulatamisel. Keevituspõletiks nim.seadet ,mille abil põlevgaas/selle aurud segatakse hapnikuga ja tekitatakse keevitusleek.
Kergkruus - ehitus ja täitematejal, mis onoodusliku kruusaga 4 korda kergem; põlematu ja külmakindel; hea heliisolaator, ei hallita ega mädane; seda ei taha närida närilised.

Kohtvaiad on kohapeal pinnasesse mingil viisil valmistatud süvendisse betoneeritavad vaiad. Süvend tehakse puurimise, pinnasesse rammitud, surutud või kruvitud manteltoru abil.
Kontrollkomponendi ehk Protsent Plaanist Lõpetatud (PPC), et reaalajas hinnata ehitusprotsesside produktiivsust. Selle alusel saab adekvaatselt hinnata protsesse, mis on hea ja mis mitte.
Kutsestandard – dokument, mis määrab kindlaks kutsekvalifikatsioonist tulenevad nõuded teadmistele, oskustele, vilumustele, kogemustele, väärtushinnangutele ja isikuomadustele.

Keemilised tegurid - sulfaadid, merevesi, happed jt 2. füüsikalised tegurid- tuli, jäätumine Teatud koguses kaltsiumsulfaadi lisamises tsemendile, parandab see kõvendumise protsessi.
Kiudude tükeldamine on vajalik selleks, et kiud võimalikult ühtlaselt betoonimassi sisse ära jaotada. Sellise menetlusega on võimalik betooni surve ja tõmbetugevust võrdsemaks muuta.
Kivivill on oma tulekindlusomadustelt ainulaadseks isolatsiooniks, mida võib kasutada ka nõudlikes konstruktsioonides, milles on vajalik mittepõlevus ja pikk tulepüsivusaeg.

Kordusvärvimiskuiv – pealevärvimise all mõeldakse seda, kui värvi- või lakikihile saab teise värvikihi peale panna, ilma et alumine kiht aluspinnast eralduks või krimpsu tõmbuks.
Kyttepinna suurus - 2843.0 M*M 27.GAASIVOOLUGA RISTIOLEVATE TORURIDADE ARV -158. TK 28.TORUDE ARV REAS - 79.0 TK 29.TORUDE RISTISAMM - 71. MM PIKISAMM - 64. MM 30.TORUDE ARV SIUS - 2. TK
Kaksiktoimeliste auru - suruõhurammide peamiseks eeliseks on nende suletus, mis võimaldab neid kasutada veealusteks rammimisteks ning suure kaldega ja horisontaalsete vaiade rammimiseks.

Kivivill – Hea soojuspidavus, suur tulekindlus, säilitab oma mõõtmed ka temperatuuri ja niiskuse suure muutumise korral, helisummutus, hea töödeldavus, keskonnale ohutu
Kolb - tüüpi silindrite puhul tuleb arvestada, et nende "otsekäik" sooritatakse maksimaalse jõuga ja väiksema kiirusega, "tagasikäik" aga väiksema jõuga ja suurema
Kallurauto - kallurauto laadib koorma maha iseseisvalt, selleks ei ole vaja täiendavaid masinaid. Kallurautodega veetakse reeglina puistematerjale - liiva, kruusa, killustiku.

Kasseti standardmõõt on 600 x 600, mis võimaldab neid paigaldada tavapärasele moodullae kandekonstruktsioonile. Kuid vajadusel on võimalik toota ka erimõõte, näiteks koridoridesse.
Katusekivid on disainitud nii, et vihmavesi või lumi maha jookseks, seepärast peab kivikatusel olema kalle vähemalt 11°, muidu tekib oht, et vesi pääseb katusekivide alla.
Keeruastmeid kasutades on võimalik loobuda vahemademest ja sellega vähendada trepi alust pinda. Keerdtrepp võtab vähe ruumi ja säästab põrandapinda, kuid sellel on raskem liikuda ja

Kergplokkide helipidavusnäitajad on suurepärased! Näiteks 200 mm paksuse seina helipidavus on 44 dB. Hea soojuse isolatsiooni võime ja õhutihedus on energiatõhusate hoonete ehitamisel olulised.
Klaastrepp on eriline sisustuselement, mis sobib ühtviisi hästi nii modernsesse interjööri kui ka paekiviseinte vahele, andes õhulise ja avara mulje ning ei varja valgust.
Kooriku paksus on 30…50mm. Koorikuid kasutatakse peamiselt katuste kandekonstruktsioonina. Materjali kulu poolest on koorik üks ökonoomsemaid raudbetoonkonstruktsioonide liike.

Korrosioonikindlus on märkimisväärne. vase omadused • Tihedus 8900kg/m³ • Sulamistäpp 1083 kraadi Korrodeerumine • Korroteerumine toimub pindmie kihi tumedamaks muutumisega.
Kraana põhiosad on torn, mis valmistatakse sõrestikkonstruktsioonina või toruna; nool, mis kinnitatakse liikuvalt torni ülemisse osa külge, pöördplatvorm, käiguvanker, kraana
Kõrgtugev e. tehniline kips α-CaSO4*0,5H2O –modifikatsioon kipskivi kuumutamisel autoklaavis 160-180oC 0,2…0,3 MPa surve all, mille tulemusena vesi eraldub vedelal kujul.

K3012 – redutseerimiskoefitsent, mis tamme korral on võrdne 0,55; männil 0,45; kuusel 0,445; kasel ja lehisel 0,40. Rs,w – survetugevus niiskussisaldusel w %[N/mm2]
Kasutuspiirseisundis on qser = 10 kN/m2 ning arvutuslik koormus qd = 15 kN/m2. δ 1 Katteplaadi lubatud (suhteline) läbipaine on ξ = = . l 150 Katteplaadi projekteerime terasest S235.
Kiilpüüdja – töötab inertsi põhimõttel. Tööplatvormi järsul allaliikumisel jäävad kiilud inertsi tõttu paigale ja surutakse kaldsoonte poolt vastu masti juhtpinda.

Kinnisasi on maapinna piiritletud osa (maatükk). Kinnisasja olulised osad on sellega püsivalt ühendatud asjad, nagu ehitised, kasvav mets, muud taimed ja koristamata vili.
Kolmesaarelaev - kolm tekiehitist: pakk, keskmine ja pupp. Pakk kaitseb tekki eestpoolt peale jooksvate lainete eest hoides ära suurte veemasside sattumise tekile ja tekilastile.
Kõlbmatust laudsepa – ja mööblitöödeks  Mehaaniline vigastus – osaliselt maharebitud koor, sisseraided jne.  Mõlu – puidu tüvesse sissekasvanud surnud puit või koor.

Kandetala sille on 17,0 m, seega üks võimalike roovtalade samme on 4,24 m. 3.1.1 Profiilplekk Valin profiilpleki ristlõike vastavalt katusepleki tootja projekteerimisjuhendile.
Katusekatte paigaldusvead – katusekatte vähese ülekatte tulemusena satub vesi väikese kaldega katustel katusekonstruktsioonidesse ja sealtkaudu ka hoone teistesse konstruktsioonidesse.
Kergseinad - laotakse pindmised kihid tellistest ning seotakse omavahel või seina kandva osaga elastsete sidemetega ( terasvarrastega ), st voodrikiht ei osale seina töös.

Killustiku ftaktsiooniga4 - 8mm ndfttiheduseks Lo 8-16runneiivtiheduseks 2640= ' saime ja 8- 48'0% killustikuftaktsiooniga Killustiku&aktsiooniga 4-8mm t0hiHikkuseks 16mmfihiklikkuseks45J%'
Konstruktiivsed võtted – luuakse seente arenguks ebasobivad füüsikalised tingimused, selleks tuleb puitkonstruktsioone kaitsta niiskumise eest ja teha konstruktsiooniks tuulutatavad.
Kuuse rakusein on ehituselt männist üsna erinev, kuuske ei saa näiteks immutada ja ta on ka parem välisvoodrilaua materjal – imab vähem vett ja hoiab paremini värvi peal.

Karbamiidformaldehüüd - vahus (eriti ohtlik) jne. Formaldehüüd tekitab vähesegi sisalduse puhul kahjulikke nähte: silmade ärritust, peavalu, iiveldust, väsimust ja nahaärritust.
Katusematerjali on võimalik valida üheteistkümne loodusliku värvitooni seast, mis harmoneeruvad looduse värvidega ja sobivad nii traditsiooniliste kui kaasaegsete hoonetega.
Keraamilised tooted on kahhelplaadid, mida kasutatakse vannitubades ja niisketes ruumides, savitellised, millest ehitatakse ahjusid, klinkertellised- mida kasutatakse välisfassaadis

Keramsiit ehk kergkruus (tuntud ka LECA, EXCLAY ja FIBO kaubamärkide nime all ning keramsiidina) valmistatakse kergeltsulavatest paisuvatest savidest, mis segatakse veega.
Korstnat on võimalik renoveerida sinna tulekindla suka paigaldamisega või uue korstna ladumisega. Pööningul korstnad krohvida ja soojustada tulekindla mineraalvillaga.
Krundi suurus on 0,4 hekrtarit ehk 4000 cm2. Krunt on osaliselt piiratud võrkaiaga ja tugedeks on metallpostid, suurust ei oska täpselt öelda kui suur ala aiaga piiratud on.

Kandvad ehituskonstruktsioonid on projekteeritud lähtuvalt ehitise elueast 50 a. Hoone vundamentideks on monoliitsed raudbetoonist post- ja lintvundamendid, mis toetatakse kõvale paealusele.
Korraldused on kohustuslikud. Kompetentne, keeruline, Osanik (üks või mitu isikut) ei vastuta isiklikult osaühingu efektiivne. Aitab vältida süsteemisiseseid konflikte.
Kipsplaadil on väiksem õhujuhtivus, mis aitab suurendada hoonete õhutihedust (lisaks sisemisele auru- ja õhutõkkekihile). Kipsplaatidega saab anda ka hoonele jäikust.

Kirjeldatav tööriist on universaalne tikksaag leht- ja okaspuupuidu, kaetud puidu, puitlaastplaatide, vineeri, metalli ja plastiku lõikamiseks (kuni lubatud maksimaalse paksuseni).
Konstruktiivelement on kui "ehitise osa, mis vaatamata ehitise tüübile täidab alati sama funktsiooni" ja mida võib projektis vaadelda eraldi, arvestamata seejuures viimistlust.
Krohvipinnad on värvitavad fassaadivärvidega ja teiste krohvipindadele sobivate värvidega. Sobib kasutamiseks betoon-, kergbetoon-, kivi- ja eelnevalt krohvitud pindadel.

Kuivlõikamise joonkiirus on 80m/s, märglõikamisel 30-35 m/s. Lõiketera ja tehnoloogia valikul lähtutakse kasutusressursist ja jõudlusest ning eelnevast tulenevalt töö omahinnast.
Kulurühm 212 – Betoontarindid Tööliik 22 – Sarrustamistööd Kululiik 1 - Tööjõukulud Eelarve kulupositsioon: 212.22 – Betoontarindite sarrustamise tööjõukulud
Kasutamiseks sise - ja välistingimustes • Köetavatele põrandatele • Marmorile ja õhukestele, läbipaistvatele plaatidele • Valge tsement vähendab aluselist värvumist

Kipsplaat – Kips on looduslikul toorainel baseeruv- või tööstuse kõrvalproduktina saadav ehitusmaterjal, mis töödeldakse tugeva kartongiga kaetud ehitusplaadiks.
Klipperivöör pulbiga e. pirniga - esineb kiirekäigulistel laevadel, annab eriti edasipürgiva välismulje, kaitseb tekki suure kiiruse juures tekkivate pritsmete eest (Joon.3.5.),
Koostamise kontseptsioon on olnud universaalsus – projekteeritud on struktuur, mis võimaldab paindlikult planeerida ruume ja ruumigruppe vastavalt tulevaste muutuvatele vajadustele.

Külmasildade tulemuseks on suurem soojusjuhtivus, madalam sisepinnatemperatuur, kõrgem RH%. Külmasillad põhjustavad mikroorganismide kasvu, määrdumist ja veeauru kondenseerumist.
Kandetarinditeks on vundamendid, seinad, sambad/postid, talad/fermid, laepaneelid, trepid, rõdud ning piirdetarinditeks kõik seinad, uksed, aknad, vahelaed ja laed, katused.
Kandvas seinas on vastavates olukordades varraste läbimõõdud 10, 12 mm. Sarrus peab müüritisse ulatuma vähemalt 250 mm ja vardad peavad olema tehtud tagasipööretega.

Krohv - Universalputz H 40 kg nii sise- kui ka välistingimustesse 5. Põranda tasandussegu – Knauf isenivelleeruv põrandasegu FE 50 pumbatav ja käsitsi kantav.
Kiirvool – tugevasti kindlustatud, suure langu või käreda vooluga kanal või renn liigveejuhtimiseks paisust mööda või kanali viimiseks järsust nõlvast alla.
Killustikmastiasfalt - asfaltbetoonisegu ilmastiku- ja kulumiskindel eriliik, mis koosneb bituumenist, kiudainest, fillerist, liivast Ja eriti vastupidavast tardkivikillustikust.

Krohvimine - pahteldamine-värvimine nõuab alumise kihi kuivamist enne järgmise kihi pealekandmist. Tarindite suur niiskusesisaldus oluliselt pidurdab seda protsessi.
Kõrge survetugevus – sile pind, mis vähendab viimistluskulusid – mõõtmete täpsus – kõrge heliisolatsioon – tulekindluse – vähene segu vajadus müüri ladumisel.
Kab - • Sobib tavalise koormusega teedele ja tänavatele liiklussagedusega kuni 1500 a/ööp, õuedel, parklates, jalgratta ja kõnniteedel, ajutistel teedel.

Katusekatteks on sirge või katusekivi või mõne muu imitatsiooniga pikisuunas profileeritud plekk.. Toodetakse terasplekist paksusega 0.45-0.5mm. Katuse kalle kuni 1:7.
Keskkonnahoiu seisukohast on nende materjalide kasutamise perspektiiv küllaltki hea. Sellel kohalikul materjalil on suur potentsiaal vähendada kulutusi transpordile ja aidata kaasa
Kivid on laotud üksteisekõrvale moodustades sellise lahtise ja liikuva lintvundamendi. Põrand ei ole kaetud millegagi ning sealt vaatab vastu harilik mustmuld.

Klaasi lähteaineteks on sooda (Na2CO3), kriit või marmor (CaCO3) ja valge kvartsliiv (SiO2) ning selle tootmisel kasutatakse sulatusahjudes põlemisprotsessil tavaliselt õhku.
Kokkutõmbumise ehk mahukahanemise. Vee aurumise kiirus betooni pinnalt on sõltuvuses betoonipinna temperatuurist, keskkonna suhtelisest õhuniiskusest ja tuule kiirusest.
Klaasikillud on väikesed ja nad pole võrreldes tavalisele klaasile omaste teravate lõikeservadega ning seetõttu on võimalus saada tõsiseid lõikehaavu minimaalne.

Komposiitarmatuur on basaltkiust koosnev armatuur, mille pinnaviimistlus kujutab endas nagu oleks liivaga kaetud, samuti tehakse terasarmatuurile sarnase profiiliga vardaid.
Krunt on värvitaoline aine, mis sisaldab kvartsijahu. Krundi ülesandeks on: 1) tugeva sideme loomine armeeringkihi ja kattekihi vahel 2) esmane ilmastikukaitse
Kuumakindlad betoonid – Koostisesse võib kuuluda samott-killustik, kõrgahju räbu , andesiit, basalt jne. Kuumakindel betoon peab pikemat aega vastupidama temperatuuril +200

Kaks mõõdet on (PLdB) ja noy. (Kryter, 1970). Algupärastest phon’ist ja sone’st erinevaid mõõtmeid kasutatakse suhetes võrdsete ja suhteliste mõõdete vahel.
Kaudsed kulud on kulud, mis on tehtud projektis elluviidavate tegevuste toetamiseks, nt kontoriruumide rent, elekter, sideteenused, projekti meeskonna kontoritarbed jmt
Keskelt nivelleerimine – Asetatakse nivelliir täpselt punktide A (tagasivaate latipunkt) ja B (edasivaata latipunkt) keskele, mõõtes õlad lindi või niitkaugusmõõturiga.

Kiudbetooniga on võimalik valada:kandvaid sise- ja välisseinu, ennastkandvaid seinu, tugiseinu. Kiudbetooniga on otstarbekam valada seinu, milles ei ole suuri avasid.
Konstruktsioonelemendid – tellised, kivid, paneelid jne.) 9. Tähtsamad ehitusmaterjalide omadused: tugevus, külmakindlus, korrosioonikindlus, keemiline püsivus, tulekindlus.
Konstruktsioonitüübilt on enamasti tegemist sõrestikhoonetega, ehk nagu toona öeldi: täidisseintega elamutega, kus soojustusmaterjaliks on sõrestiku täiteks pandud saepuru.

Kivisüsi on neist ainus,millega kaubeldakse maailmaturul.Seda kasutatakse elektrijaamades ja katlamajades,koksisöena metallurgias ja keemiatööstuse toorainena.
Kopeer on liikumatu ning ,tal on diametraalne soon, kuhu teatud hetkel satub raskuse rull. Raskuse langemist suunavad ka diametraalsooned ketaste sisekülgedel.
Kandvad - lisaks omakaalule kannavad veel koormusi katuselt, vahelagedelt jne. Ennastkandvad - võtavad vastu ainult omakaalu ja tuulekoormust hoone välisseina

Kaseiin on piimas olevate valkude keerukas segu (selles sisaldub ligi 20 aminohapet). Juust on näiteks just see osa piimast, mis sisaldab põhiliselt kaseiini.
Kask – aurkask, ka sookask – on meil ainus laiemalt levinud tiheda, kõva ja painduva puiduga puuliik, mistõttu tema tähtsus tarbepuuna oli väga suur.
Kasvav seenekeha on valge vati sarnane. Aja jooksul tekib sellele kile või koorikutaoline kate ning moodustuvad viljakehad, mis eritavad pruuni pulbritaolist eosetolmu.

Kergkarkassseinte korral on sobivaks materjaliks tsementkiudplaat või veekindel vineer, kuna tavalise kipsplaadi kasutamine märgades ruumides on seotud liiga suurte riskidega.
Kiirguskeskus – Kopli 76 Tallinn 26.aprill 1986 Tšernobõli katastroof Eestil on olemas enda riskiobjekt: Silmeti radioaktiivsete ainete jäätmehoidla Sillamäel.
Kiudude jämedus on 0,005...0,008 mm ja pikkus kuni 60mm. Mineraalkiududele pihustatakse juurde mõnd kleepuvat sideainet ja villa kiht suunatakse valtside vahelt läbi.

Klaasi paksus on üldjuhul 4mm, kuid on ka sorte mille paksus ulatub 10mm-ni. Enamus dekoratiivklaasid on karastatavad ja lamineeritavad olenevalt mustri sügavusest.
Koostatakse eelkavand – kavandav ehitis ja krunt hinnatakse enne investeerimisotsuse tegemist: a)Tasuvusuuring – turu- uuring. Mõjutab ehituse tööettevõtu korraldust.
Krohvida 2 - kihiliselt. Vähim kihi lubatav paksus on 20 mm. Kuivamisaeg enne järgmise kihi peale kandmist: vähemalt 14 päeva , seda 20 mm kihi paksuse juures.

Katuse tuisukindlus on parem. Katuse harjade katmiseks kasutatakse poolsilindrilise harjakive. Orienteeruvad mõõtmed: pikkus ca 400 mm, laius ca 200 mm ja paksus 10...12
Katuselaternad on tavaliselt kõige ökonoomsemaks ruumide valgustamise mooduseks siis, kui võimalikuks alternatiiviks oleksid vaid aknad ja kohtvalgustus lampidega.
Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. Psühholoogilised ohutegurid on seotud emotsionaalsete nõuetega tööl.

Kivistumine – karbonaatide(kaltsiumkarbonaatide moodustamine),hüdraataine, hüdrosilikaataine, • Lubi – survetugevus 1MPa, aeglaselt kivistuv, plastne segu.
Kuulveski – horisontaalne pöörlev terassilinder, milles on ümmargused malmkuulid ja need kuulid üksteise vastu kukkudes ja hõõrudes purustavad materjali.
Keevitusel on vaja kasutada piisavalt kontsentreeritud soojusvoogu põhi- ja lisametalli kuumutamiseks, soojuskadude ületamiseks ning lisametalli kuumutamiseks.

Keldriruumides on tuletõkkekonstruktsiooni tuletundlikkuse nõudeks, välja arvatud TP3-klassi ehitises olev ühe eluruumi juurde kuuluv kelder, vähemalt A2-s1,d0.
Kergkruus - tootmine, omadused, kasutus 21. KERGKRUUS ehk keramsiit – üldnimetus ehitus- ja täitematerjalile, mis on looduslikuga võrreldes 4 korda kergem.
Konstruktsiooniks on valitud raudbetoonplaat paksusega 200 mm, mis on isoleeritud lae korral pealtpoolt ja põranda korral altpoolt 200 mm paksuse mineraalvilla kihiga.

Kruvi samm on tavaliselt 1 või 0,5 mm. Kruviga on jäigalt ühendatud trummel, mille serv näitab kruviku varrel oleval skaalal mõõtepindade vahelist kaugust.
Kvartertekiga laev - kvartertekk on peateki osa, mis tagapool masina-ruumi on tõstetud kõr-gemale kompenseerimaks võllitunneli poolt lasti-ruumist ära võetud mahtu.
Käterätikuivati – valmistatakse nikeldatult või värvitult võimsusega 125-150 W/m²  Elektripõrandaküte – on võimalik otsene ja akumuleeriv põrandaküte.

Kaasaegsel materjalil on väga palju häid omadusi. Näiteks mineraalvill ei kõdune, ei põle, on väga väikse hügroskoopsusega ning hea soojapidavusega ehitusmaterjal.
Karastatud klaas on oma olemuselt tavaline floatklaas, mida töödeldakse termiliselt, kuumutades klaasi spetsiaalses karastusahjus ja seejärel jahutatakse kiiresti.
Kasutuskohtadeks on hooned, mis nõuavad suhteliselt mobiilsete kommunikatsioonide olemasolu ja kus need on võimalik paigutada konstruktsiooni jäävasse tühimikku.

Katusetarvikud – räästarennid, vihmaveetorud, lumetõkked, harja tuulutustorud, katuseluuk. Samuti vajalikud redelid ja käiguteed korstna juurde pääsemiseks.
Kipsplaadid on mõeldud kasutamiseks ehitiste siseseintes ja laekonstruktsioonides, välisseinte sisepindadel ning heli ja tuld isoleerivates konstruktsioonides.
Kogu tootmis - tsükkel koosneb järgmistest etappidest: savi ettevalmistus, toote vormimine, kuivatamine ja põletamine, mõnel juhul lisandub veel glasuurimine.

Korduvkuumutusepraod – võivad tekkida Cr-Mo-V terastes kõrge noolutuse ajal või ekspluatsioonis 500-700C juures, samuti keevisõmbluste keevitamisel mitme läbimiga.
Korstnate ülesandeks on luua küttekolletes vajalik tõmme ja juhtida suitsugaase või keemiatööstuses tekkivaid mürgiseid gaase kõrgematesse atmosfääri kihtidesse.
Kuivas kliimas on puit ka äärmiselt püsiv materjal. Samal ajal aga on puit kergesti süttiv, hügroskoopne ja oma omadustelt heterogeenne (ebaühtlane) materjal.

Kaud - ja üldkulude ülekulud ootamatu tellija vahelesegamine 5. suurenenud riiklik regulatsioon 6. võimalus rakendada objektide piisavalt tööjõudu.
Kaugjuhtimissüsteemi terminalil on oma telefoninumber. Kaugjuhtimissüsteemi terminalile saadetud käsklused sunnivad küttesüsteemi tegutsema vastavalt kokkulepitud käsklustele.
Kihiline sein on vedru massi kombinatsioon ja heliisolatsioon põhineb teineteisest eraldi olevate masside ja nende vahel oleva õhuvahe (vedru koostöötamisel).

Kivikbetoonseina või – vundamendipaksus peab olema vähemalt 40 cm. Kivikbetoonseina või –vundamendi ehitamiseks tuleb teha puitraketis 2,5 cm paksustest laudadest.
Kohtutel on raske teha otsuseid sellistest lepingutest tulenevate nõuete alusel, mille tingimuste kohta ei ole kummalgi poolel ühtegi mõistlikku seletust.
Keevitatud i - tala seina kohaliku mõlkumise kandevõime Kandevõime leidmine järgmiste etappidena: 1. Valtsprofiili IPE 240 jäiga toepinna pikkuse leidmine:

Kipsplaadi serva - nurga jt. montaazivuukide täiteks • Kipsplaadi vigastuste tasandamiseks • Kipsplaadi lauspahtelduseks • Kasutatakse ainult sisetingimustes
Konserveerimine - Tööde kompleks, mis tõkestab objekti edasise hävinemise selle konstruktiivse ja dekoratiivsete elementide kindlustamise ja kaitsega ilma neid
Külmakaitsekiht – kiht materjalidest, mille maht tänu poorsusele külmudes ei muutu ja kogu niiskusega seotud mahu suurenemine külmumisel toimub pooride arvel.

Katend - mitmekihiline konstruktsioon, mis võtab vastu transpordivahendite koormuse ja jaotab selle pinnasele. Koosneb kattest, alusest, ja dreenkihist.
Kergkruus on väga sobilik materjal aiapidajale, kes tahab lihtsate vahenditega värskendada õue välisilmet ja kasutada uudseid lahendusi taimekasvatuses.
Kohtvaiu on otstarbekas kasutada: - olemasolevate ehitiste läheduses; - suurte koormustega ehitiste vundeerimiseks juhul kui nõrga pinnase paksus on üle

Kolle on ettenähtud kütuse põletamiseks ja küttepinnad vabanenud soojuse ülekandmiseks põlemisproduktidelt vedelikule, aurule või põlemisõhule.
Kompensaatorid on ette nähtud temperatuurimuutustest või laevakere deformat- sioonist tulenevate nihkumiste aga ka vibratsiooni ja löökide kompenseerimiseks.
Korpusesse 3 - 5 mm . Metalliliste dedvudlaagrite teenindamine töö ajal seisneb põhilisel õli taseme jälgimises laagrite ja tihendite õlituse õlipaagis.

Kreenisüsteem - on vajalik kreeni kõrvaldamiseks spetsiaalsetel laevadel ( jäämurdjad ) kasutatakse seda süsteemi kreeni tekitamiseks ja kiireks muutmiseks.
Kõnesolevas uuringus on tehtud pikaajalised mõõtmised seespoolse lisasoojustusega palkseina kohta kolme erineva soojustusmaterjali ja kuue erineva lahenduse korral.
Kaevamis - transpordimasinaid kasut üldjuhul pinnaste lahtilõikamiseks massiivist ja teisaldamiseks mõnekümne meetri kuni mõne kilomeetri kaugusele.

Kasutusiga on ajavahemik, mille kestel hoonet kasutatakse planeeritud otstarbel ettenähtud hooldusabinõusid, kasutades ilma olulise vältimatu remondita.
Katused 360 – m2, lamekatused – välismõõtude järgi katusetarindi tasandil, kaldkatus – määratakse pinnalaotuse järgi, avasid maha ei arvestata.
Keevitusoperatsioonid on hästi automatiseeritavad, kusjuures keevisõmbluse kvaliteet sõltub ainult seadme reguleerimise õigsusest, mitte keevitaja kutseoskustest.

Keldris on tavaliselt vammis süüdi puudulik hüdroisolatsioon ja immitsev maaniiskus, märgatavalt suurendavad vammiohtu vanad lekkivad roiskveetorud.
Keraamilised plaadid - mosaiikplaadid, põrandaplaadid Keraamilised plaadid jagunevad 4 rühma- põrandaplaadid, siseseinaplaadid, fassaadiplaadid ja mosaiikplaadid.
Kirjeldatav trell on universaalne tööriist, mida võib kasutada kivide löökpuurimisel, kruvide keeramiseks puitu, metalli ja plastikusse ning keermestamiseks.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Kokteil - (šeiker-) jahutus cocktail- (shaker) cooling kolb piston kolbmootor reciprocating engine kolvi juhtosa trunk kolvi pea piston crown, piston head kolvi seelik piston skirt kolvikäik piston stroke kolvirõngas piston ring kolvirõnga soon piston ring groove kolisõrm gudgeon pin kolvisäär piston rod kontuurläbipuhe port-to-port scavening
Kulurühm 535 – Plaatkatted Tööliik 83 – Plaatimine Kululiik 2 - Materjalikulu Eelarve kulupositsioon: 535.83.2 – Plaatkatete plaatimise materjalikulu
Köök - söögituba 34 Elutuba 32.3 Magamistuba 13.2 Magamistuba 10.5 Tuba 20.7 Tuba 17.3 Elamus kokku 143.2 44.6 31.2 Kasulik pind 187,8 Kogupind 219

Kaasaegne metsamajandus on olemas Lääne-ja Põhja-euroopas, Põhja-Ameerikas ja Jaapanis.Seetõttu suudavad need riigid suure osa oma puiduvajadustest ise rahuldada.
Klaasvill on klaasipõhine kiuline soojustusmaterjal ning enim kasutatav soojustus- ja isolatsioonimaterjal maailmas ja selleks on mitu olulist põhjust.
Kandvateks sise - ja välisseinteks, Kihte on paaritu arv. Vastupidav, hõlpsalt töödeldav, võimalik pealistadapõrandateks ja lagedeks ning või värvida.

Kassettvormi külge on monteeritud vibraatorid, millede töötamisel betoon tiheneb. Vormide ümber on aurukarp, kuhu juhitakse aur. Kassettvorm asub ühel kohal.
Katuslagi on katuse ja selle all oleva ruumi ühispiire Käidav katus on katus, millel on ette nähtud inimeste muul otstarbel kui katusega seotud töö
Keevitustsoon - keevisõmblusest ja termomõju tsoonist moodustunud ala. Keevitusasendid: 3. Keevitusmettallurgia, gaaside mõju, keevituse soojusnähtused.

Keskkonnatehnika - püsipaiksed (ehitisse inkorporeeritud) tehnilised vahendid (paigaldised) ehitise sise- ja väliskeskkonna kujundamiseks, näiteks elektri-,
Klassifikatsioon – struktuur (kiuline, teraline), vorm (tükk, rull, nöör), toormaterjal (looduslik, sünt), mahumass, jäikus, soojajuhtivus, tulekindlus.
Kondensioon - peene kapillaari täitmisel veega tekib eriti kõver menisk (adhesioonijõud) (mikroprao korral kuni 10,3m), mis tõstab kiiresti vee pinda.

Krohvimisega – kasutatakse 2,75 1,25) Pragude kinnist kontuuri vähekoormatud elementide tekkimise vältimiseks tuleks tugevdusraudadega. puhul.
Külmakindlus - on võime külmudes ja sulades hoida oma materjal koos ja mitte mureneda või lõhkeda, kuna külmudes suureneb vee maht asjades 10% võrra.
Kalenderplaanimiseks on vaja määrata tööde kestus: T = Q/n (päeva), kus n – tööliste arv tööl: tehnoloogiliselt max – min kestus; Q – töömahukus.

Katuste lekked on pidevad, on suurem võimalus Antrodia sinuosa (e.k majakorgik, majanääts) ja Leucogyrophana pinastri (e.k männi-mädiknahkis) levikuks.
Krohv on soojust isoleerivate osakestega. Minimaalne soovitatav ühekordne kihipaksusu 20 – 50 mm – sobivus kihtidesse: aluskrohv, pealiskrohv.
Kaljupinnased - tugevalt seotud või tsementeerunud teradega tard-, sette- ja moondekivimid. Levinumad kaljupinnased on graniidid, lubjakivid, liivakivid.

Kasutatakse peamiselt - järskude nõlvade püsivuse kindlustamiseks; - pinnasest tugiseinte rajamiseks; - aluspinnaste tugevdamiseks teede ja platside rajamisel.
Katsstriüksuse nimi on Omatalo, mille katastritunnus on 0428: 002: 37823 Hoone projekteerimise on lähtutud Eestis kehtivatest RYL normidest ja ehitusseadusest.
Katuseks nimetatakse ehitise osa, mille ülesandeks on katta kogu ehitist pealtpoolt ning ära juhtida ehitisele langevat vihmavett, rahet, lund jms.

Kaugemalt latilt on siin ilmselt e0 = e2 – x, kui nivelliir oli viimati paigaldatud puntkis B. *Kompensaatoriga nivelliiride kontrollimine käib sarnaselt.
Keraamilisetellise toaeineks on savikadmatedalid,mis koosnevad ja plastsestsaviainest osast,kujutadesendast mitteplastsest poliimineraalidekompleksi (tavalinetellisesavi
Kere eesosas on liikumatu lõug 1 liikuv lõug 3 pöördub keresse paigaldatud teljel 10. Liikuvat lõuga käitab ekstsentrikvõll 5 kepsu 12 vahendusel.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Kergkruusa tihedus on olenevalt fraktsioonist γ=280-600 kg/m3(tera suurus 0-20mm). Soojajuhtivus 0,17-0,19 W/moK. Kasutatakse lamekatuste soojustamisel ja kallete andmisel, vundamentide rajamissügavuse vähendamisel ja soojustamisel, põrandate ja vahelagede isoleerimisel, pinnase isoleerimisel ja ka kergbetooni valmistamisel ning torustike isoleerimisel.
Kohtbetoonist ehk nn. monoliitraudbetoonist vahelaed betoonitakse ehituskohal ehitatud raketisele. See koosneb tugedest (postid ja talad) ning plaatidest.
Kusjuures on nõutav, et e > 0,1hw. Kui toeribina kasutatakse valtsprofiili, peaks selle vastupanumoment seina ristisuunas olema 2 vähemalt 4hw t w .

Kandevõime on tagatud! 7.1.5 Posti a alusplaadi vahelise keevisõmbluse arvutus Oletan, et posti survejõud antakse alusplaadile keevisõmbluse kaudu.
Karkassilõikur - kiljotiin, 42-120mm 122. Õõnestüüblite montaažitangid 123. plaatide kandekäepidemed, kolmnurksed 124. kommunikatsioonide augutangid
Kasutusest sõltumatult on maksimaalne niiskuslisa suurusjärgus 1 g/m3 suurem keskmisest niiskuslisast. See omadus on tulemuste rakenduse suhtes hästi kasutatav.

Kivim - koosneb ühest või mitmest mineraalist Geoloogilise päritoli järgi liigitatakse kivimid tard-, sette-, ja moondekivimiteks TARDKIVIMID
Kaabeltelevisiooni - ja elektrijuhtmete jaoks). Grundomat on juhitav ehk tüüritav läbindusseade, seega pole tulevase kaabli vms trassi vaja üles kaevata.
Kolla - roheline. Tekst põhineb raamatul “Elamute elektripaigaldised” 5 3.1 Juhtmed ja kaablid EKA loengud Raivo Teemets ELEKTRIPAIGALDISED

Koormuse osavarutegur on koormuse ebasoodsa toime korral alalisele koormusele G = 1,2 ja muutuvale koormusele Q = 1,5. Raudbetoonkonstruktsioonide üldkursus 30
Kipsi kaalutis – 50 g Jääk sõelal nr. 02: • I katse – 5,3 g, 10,6 % • II katse – 4,3 g, 8,6 %. • Aritmeetiline keskmine – 4,8 g, 9,6 %.
Kivipurustid on ette nähtud looduslikest kivimitest, tehislikest materjalidest ja kasutatud betoon- ja ehituskivimaterjalidest killustiku tootmiseks.

Kolbreduktsiooniklapi tööpõhimõte on näidatud. Rõhu alanemine toimub voolava keskkonna tungimisel läbi taldriku ja sadula vahelise pilu, mille suurust saab reguleerida.
Konstruktsioonteraste tugevus on suurem. Tugevuslike näitajate parandamiseks kasutatakse metalli struktuuri muutmist kuumutamise ja jahutamise režiimi rakendamisega.
Korrosioonivastasel värvil on mitmed eelised: see on lihtne pandav, värvib katet mis tahes värvi ja see on palju odavam, kui võrreldada teiste kaitsevahenditega.

Kaalutakse 200 - 300g liiva, mille liiva terad jäävad alla 5mm. Seejärel pannakse 500 milliliitrisesse mensuuri 250ml vett ning siis lisatakse liiv.
Kasutuskohtadeks on vaheseinad, uksed, piirded mööblidetailid, dušinurgad ja muud kohad, kus vajatakse privaatsust, kuid ei soovita loobuda valgusest.
Kivihoonete puhul on siiski 19.Jäiga konstruktiivse kannab vahelagi selle elastse skeemi järgi harva skeemiga hoone lagede koormuse edasi põikseintele.

Kaks tsemendiveskit on varustatud tsemendijahutajatega (18). Tsemendiveskitest väljunud tsement pumbatakse silodesse (19) 4 tk a´-5000 t ja 6 tk a´-4000
Kanalisatsioon on tsentraalne, olmevett juhitakse kohalikku kanalisatsioonivõrku vastavalt võrguvaldaja poolt väljaantud tehnilistele tingimustele.
Kapron - ja kummivasaraga õgvendatakse ja pinnitakse elastse deformatsiooniga kohti, nt sujuvad mõlgid, „mängiv“ ukse- või tiivaplekk.

Kaudkulud – mida pikkem eh.platsi ekspluateerimise aeg, seda suuremad on kulud, nt. ajutised ehitused: kulud soojakute rendile ja korrashoiale.
Kivipurustid - killustike tootmiseks,Veskid-mineraalsete pulbrite tootmiseks 240-Nimetage koonuspurustite tüübid liikuva koonuse tipunurga järgi.
Klassiuuendusjärelvalve - laevakere ja mehhanismid peavad KÜ hinnangut - “klassi”. Selle klassi kaotus võib viia tõsistele raskustele laeva kasutamisel.

Komplektis on veel ühest otsast lati ja teisest käepidemega ühendatavad tömmitsad ning küIgtoed, mida läheb tarvis töös pikkade lattidega.
Kalamaja puhul on tegemist Tallinna vanima eeslinnaga, mille sajanditepikkust arengut on võimalik küllaltki suure täpsusega veel tänagi jälgida.
Katusekate on pindtarind, millelt sajuvesi või mistahes muu sellele sattunud vesi peab ära jooksma kahjustamata allolevaid tarindeid või vara.

Katusekatteks on rullmaterjalidest või valatud polümeersetest materjalidest hüdroisolatsioonikiht, mis talub vähemalt 1,0 kPa suurust veesurvet.
Klassikaline kork on tänapäeval unustatud sünteetiliste vaht- ja kiudmaterjalidega. Ka soojusisolatsioonina ei kasutata enam vanasti levinus asbesti.
Käigurattad on varustatud lihvimistrumli põrandale surve reguleerimise mehhanismiga. Käepidemel on käivituslülitid ning kott tolmu kogumiseks.

Kõvadus 6 - 7,külma>35ts, veeimavus 3-6%,paindetug.>25N/mm2.Ker põrandad:vee-&kulumiskindlad,kergelt pestavad ega vaja mingit lisaviimistlust.
Kipsi puudusteks on tema suhteliselt väike tugevus ja nõrk veekindlus; seetõttu ei saa teda kasutada kandekonstruktsioonides ja niisketes kohtades.
Koomingu kõrgus on 0,6 – 1,5 m. Tekiplaadistust luugiava ümber tuleb tugevdada ja luugikraed ning nende ühendused peavad olema piisavalt jäigad.

Kummitihendid on paigutatud ühelt poolt täävtoru ääriku ja ahtertäävi õuna vahele teiselt poolt ahtertäävi õuna ja kinnitusmutri vahele.
Käesolevaks ajaks on aga palju ehitajad pöördunud tagasi silikaatkivi poole, sest näiteks kergbetooni pole mõtet suuremate ehituste puhul kasutada.
Kasutame müüri - või segamörti 3. Pealpool katust asuvate korstna otsa (pitsi) kasutamine suure tsemendisisaldusega segamörti või tsementmörti

Kautšuk - lindile tehakse pakskiht- bituumeniga ülekate min 10 cm. Soklipiirkonnas tuleb ca 30 cm kõrguselt müüri kaitsta pritsvee eest.
Kimmikiilud on laeva kere kimmiosa külge kinnitatud kitsad terasplaadid , mis asetsevad laeva keskosas umbes ühel kolmandikul laeva pikkusest.
Kivinemine on protsess, mille tulemusena moodustub kõva tsemendikivi, mis välisjõu mõjul võib puruneda kui see jõud ületab tugevuspiiri.

Klaasvill - 30-50 kg/m3, puit- 400-600 kg/m3, tellis- 1800-2000 kg/m3. 4. Poorsus näitab kui suure % materjali kogumahust moodustavad poorid.
Klass näitab – tsemendist, liivast ja veest valmistatud standartsete proovikehade survetugevust N/mm2 peale 28p kivistumist normaaltingimustel.
Kruvi hoida on umbes sama, mis männipuidul, puitlaastplaadil suunaga risti plaati veidi kõrgem, aga servas tunduvalt nõrgem kui männipuidul.

Kasutab rasedus - ja sünnituspuhkust, lapsendaja puhkust ning lapsehoolduspuhkust, samuti kui töötaja on ajateenistuses või asendusteenistuses.
Katusekattematerjalid – sünteetilised rullmaterjalid paksusega 1-2mm. Valmistatakse mingist elastsest vaigust, täitematerjalist ja plastifikaatorist.
Keemiline püsivus – plastmassidel väga hea. Korrosiooni ja kõdunemise oht praktiliselt puudub – seetõttu plastmassid väga kestvad materjalid.

Keldrivahelagi on väga vanades, 19. sajandi lõpus või veel varem ehitatud majades ka puittaladel, harva esineb ka arhailisi võlvitud keldreid.
Kiirteel on kaks eri sõidusuuna kulgevat vähemalt kahe sõidurajaga teed , mis on üksteisest eraldatud eraldusribaga või muu rajatisega.
Klaasvill - tooted -sulamistemperatuur ≈600 oC, sõltub sideainest Kivivilltooted Partek kivivill-tooted kasutamine kuni sulamiseni 1100 oC

Kogumahutavus ehk brutotonnaž, Gross Tonnage (GT) annab ettekujutuse laevast tervikuna. See on kõigi kere ja suletud tekiehitiste ruumide maht.
Kandevõime on 150 … 300 kN. Mikrovaiad õigustavad end olemasolevate vundamentide tugevdamisel ja vaivundamendi rajamisel kitsastes oludes.
Katusekattematerjalid - keevisruberoid, plaatruberoid, laineplaadid, mastikskatted Keevisruberoidile on kleepekiht peale kantud juba tema valmistamisel.

Keevitus protsess - konkreetne keevitus viis,mis eristatakse kasutatava energia järgi Põhimetall või –materjal-keevitatav metall või materjal.
Keldriruumide soojus - ja niiskusrežiim’ − vundamendi kui ehituselemendi enda tugevus − vundamendi vajalik kasutusiga − vundamendi ökonoomsus
Kirgast klaasi on võimalik mitmel erineval viisil töödelda, näiteks lamineerida, termotöödelda, kuumutada, värvida või sellele trükkida.

Korralik killustikalus on kvaliteetse betoonkivisillutise saamiseks äärmiselt oluline, selle vajalik paksus sõltub aluspinnasest ja liiklustihedusest.
Krohvimine on viimistlustöödel üks võimalikest tehnoloogiatest mille käigus müüritise pindade kaetakse tasanduskihiga - mördi seguga.
Kõrgtugev betoon - betoon, mille survetugevuse klass on normaal- ja raskebetooni puhul kõrgem kui C50/60 ja kergbetooni puhul kõrgem kui LC50/55.

Koosnevat toodet - kergkruusa ehk keramsiiti, mis segus betooni ja tsemendiga võimaldab valmistada mitmesuguseid ehitustele vajaminevaid tooteid.
Kõrgekvaliteedilised metall - või väärispuidust raamidega luksusehitiste aknad, kuigi viimaste maksumus võib olla neli kuni viis korda suurem eelmistest.
Kestuskõvera vertikaalteljel on toodud temperatuurid, kusjuures skaala üks kraad on võrdne ventilatsiooni ühe erikoormuse (L × ρõ × cõ) väärtusega.

Kivikeste diameeter on alates 1,0mm kuni 4,0mm. Kirjukivi polümerkrohvide pinnalekandmine on raskem, kui tavaliste polümeerkrohvuide töötlemine.
Kuivamisfaasis on soovitatav tihenduskrohv katta kilega või pidevalt niisutada vältimaks liiga kiirest kuivamisest tekkida võivaid pragusid.
Kuumutamisagendiks on aur. Protsessi lõppemisel kuivatatakse produkt kuumade suitsugaaside t0=120...1400C läbijuhtimisega ca 3...5 tunni vältel.

Katusekivid enam - vähem sarnased, isegi kui varasematel aegadel kasutati kahesuguseid erinevaid kive (näiteks munk-nunn tüüpi katusekivid).
Kolmandale isikule on teistel Aktsionäridel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest äriseadustikus ettenähtud korras.
Komponentse bituumen - pakskatte puhul 2 cm kiht). Vanade HI-katete puhul tuleb kontrollida nende naket aluspinnaga ning nende sobivust uue kattega.

Koormustulem e on toote omaduse osavarutegur, kogemustel ja realiseeritud konstruktsiooni reageering mis arvestab ebasoodsaid ehitusprojektide
Korrosiooniks nimetatakse materjali soodumust hävida materjalis toimuvate ebasobivatest keskkonnatingimustest tignitud reaktsioonide tõttu.
Korrosioonitõrjevärvimisel on sellel etapil eriline tähtsus, kuna vahevärvimine lisab värvikihile paksust, mistõttu suureneb värvikihi kaitsev mõju.

Kaseiinvärv ehk rahva seas rohkem levinud nimega kohupiimavärv on nime saanud selle järgi, et värvi liimaine tuleb ehtsast kohupiimast.
Keskkonna analüüs on kriitiline samm strateegia protsessis, kuna organisatsiooni keskkond määrab suures osas kättesaadavad valikuvõimalused.
Klassi aluseks on proovikehad 95%-lise tõenäosusega garanteeritud tugevus, peale 28-päevast kivinemist 20 °C ja 95-100 % niiskuse juures.

Kobesti tööseade on reeglina kinnitatud masina tagasilla külge, mis võimaldab tema süvistamiseks kasut suuremat osa baasmasina raskusjõust.
Kolb - aksiaalhüdromootor on seade, mis muudab vedeliku rõhuenergia mehhaaniliseks energiaks, võimaldavad tekitada pöörlemist.
Koormuse all on üldiselt tugevdamine hõlmab jõu(koormuse) suurem tema müüritise kui materjali rakenduspunkti kaugus arvutustugevusest.

Kortermaja gabariidid on 26,3 m pikk ja lai 18,9 m ning on 6-korruseline. Lisaks asub ka hoone soklikorrusel veel üks autoparkla 13 parkimiskohaga.
Krohvitud puuelamud on sageli sõna otseses mõttes stalinistlikud, kaunistatud tollele ajale omaste stiliseeritud uusklassitsistlike detailidega.
Küttevesi on pidevas ringluses, tarbevesi tuleb tsentraalveest läbivoolu teel ning see soojendatakse üles samamoodi gaasi põlemisega.

Karastatud klaas on tavaline floatklaas, mida kuumutatakse spetsiaalses karastusahjus kuni 850 kraadini ja seejärel jahutatakse kiirelt maha.
Kasutamiskohad - Plokid on ette nähtud kasutamiseks nii kandvates kui ka mittekandvates välis- ja siseseintes, kaasa arvatud tulemüürid.
Keevituskoht on alati tuletöökoht, sest keevitamisega kaasneb nii detailide kui elektroodi kuumenemine, ealduvad sulametalli pritsmed ja

Klaaskiud on leelisekindlad, ei korrodeeru ning seega leiavad kasutust eelkõige kemikaaligega kokkupuutes olevates konstruktsioonides.
Klaastrepp on väga unikaalne sisustuselement, mis sobib ühtviisi hästi nii modernsesse interjööri kui iidsete paekiviseinte vahele.
Kokkusurumisjõudu on võimalik reguleerida ja selle jõud kantakse näiteks hüdraulika, pneumaatika või vedrujõu abil üle keevisõmblusele.

Konverter - ja bessemermeetodi puhul valatakse kõrgahjust saadud sulamalm konverterisse (spets,anum)ja metallist puhutakse õhk läbi.
Korsten on esimesele võnkevormile kasutatud sideaine ja arvutuslikult vertikaalne vastava omavõnkesageduse täitematerjali poolest.
Kakumäe tee on püsikattega magistraaltänav, Nigli tänav on kõvakattega tupikuga lõppev kõrvaltänav, kuhu on ette nähtud õueala.

Kasuskoormus – muutuvkoormus inimeste, mööbli, teisaldatavate vaheseinte, ladustatud kaupade, seadmete, liiklusvahendite jms kaalust.
Keemiline korrosioon on metallide vahetu ühinemine keskkonna oksüdeeriva komponendiga. Põhiliselt on see kõrgtemperatuuriline gaaskorrosioon.
Kiirtee - mootorsõidukite liiklemiseks lubatud kiirusele vastava kattega maantee, mis ei teeninda vahetult teega piirnevaid alasid.

Kohustulik on kaitsekiiver. Elemendid ja konstruktsioonid tuleb troppida nii, et nad antaks paigalduskohale võmalikult õiges asendis.
Kordmoodul on põhimooduli kordsed: 3M, 6M, 32M... Sidumismõõtmetena kasutatakse suurema põhimooduli korrutajat, nt. 12M. Rahvusvah.
Kriitiline tee – kõige pikem tee võrkgraafikus, 113. Loetle juhtimise rivistruktuuri eelised ja kriitiline tee määrab ehituse kestus.

Kanna kuulmiskaitsevahendeid - märgiga tähistatakse seade, mille töötamisel tekib müra või ala, kus tausmüra võib ületada ohtliku, 85dB, taseme
Keemilised setted – tekkinud nendest mineraalidest ja sooladest, mis on vees lahustunud ja hiljem uuesti lahusest välja kristalliseerunud.
Kinnisavara haldusviisideks on see, et teeme kõik vajalikud tööd ise või kui millegi tegemisel hätta jääme siis kutsume vastava inimese selleks.

Kinnitamiseks on otstarbekas kasutada Eesti Ehitusministeeriumi Ehituse Organiseerimise Trustis väljatöötatud universaalset kihilatti.
Kuivendussüsteem on ette nähtud igapäevaseks laeva alumistesse osadesse koguneva vee eemaldamiseks tavalistes ekspluatatsioonitingimustes.
Kõnealune materjal on kvaliteetne, nägusa väljanägemisega, lihtne paigaldada ning korrektselt paigaldatud katuse eluiga on kuni 190 aastat.

Kasutades 8 - 10 cm paksust betoon pealevalu, mis on paigaldatud 10 cm paksusele soojustuskihile, on põranda soojussalvestus umbes 24
Kasutatakse maaparandus - ja ehitustöödel väiksemate ja keskmiste kraavide, süvendite kaevamisel ja puhastamisel, torude kaevikute kaevamisel.
Kasutatakse maaparanduse - ja ehitustöödel väiksemate ja keskmiste kraavide, süvendite kaevamisel ja puhastamisel, torude kaevikute kaevamisel.

Kemo - biogeensete kivimite moodustumisel toimub mineraalide väljakristalliseerumine lahustest organismide (bakterite) toimel.
Kereehitus - , viimistlus- ja muud materjalid Laevaehituses kasutatavad materjalid Laevaehituses kasutatakse metalle ja mittemetalle.
Keskmine küttekulu on olnud alla 10 kWh/m2 aastas, mis on isegi madalam kui algselt projekteeritud (14 kWh/m2*a). PASSIIVMAJA PÕHIELEMENDID:

Kivinemisprotsessid on madala temperatuuri tõttu aeglustunud või siis kiireloomuliste tööde puhul, kus nõutakse suurt kivinemise kiirust.
Kõvapindne k - klaas - sellel klaasil on kõva selektiivne pind, mis kantakse klaasi pinnale otse float-klaasi valmistamise protsessis.
Kütuse erikulu – iseloomustab kütuse kasutamise efektiivsust ja väljendatakse ühikuga g/hj t. 5. Elektriliste jõuallikate liigitus.

Kasutatakse hüdro - ja auruisolatsiooniks, kasvuhoonete katteks jne. 31. Polüvinüülkloriidkile venivus on 150%, läbipaistmatu materjal.
Kasutatakse pragude - aukude kiirtäiteks ning põrandate valamiseks, kui ei ole otstarbekas tellida betooni (väike maht, raske ligipääs).
Katuse kalle on vähemalt 1:4, s.o. 25%. Katuste katmiseks kasutatakse plaate mõõtmetega: Plaadi liik Plaadi Plaadi Laine laius Kaal

Klapid on selline armatuuri liik, kus läbipääs suletakse sadula pinna suhtes rõhtsalt liikuva sulguriga – klapitaldrikuga.
Kopp on suurem ja pealelaadimisel ei pea tronsport sõitma kohe selle juurde vaid selle traktor sõidab ise transpordi juurde.
Korsten on sale konstruktsioon ja vajab püstiseismiseks horisontaalset tuge, korsten tuleb laduda koos muude seinte ja lagedega.

Krundi ehitusväärtus on temal asuva, sinna püstitatava või renoveeritava hoone ehituskulude ja hoonestuse (koos krundiga) turumaksumuse vahe
Kuivamisega on päevalilleõli. Taimsete õlide suurim puudus on, et aja jooksul nad kõik tumenevad suuremal või vähemal määral.
Kaasaegsed bituumenkatusekatted on kőrgekvaliteetsed, kindlate tehniliste näitajatega, ühtlase struktuuriga ning tootja poolse garantiiga materjalid.

Kallurauto - kallurauto laadib koorma maha iseseisvalt, selleks ei ole vaja täiendavaid masinaid. Kallurautodega veetakse reeglina
Katuse kattematerjaliks on laastud, mis on kaetud tõrvapapiga. Hetkel on katus suuri auke täis ning vihmavesi ja lumi sajavad otse ruumidesse.
Kollane ooker on valguspüsiv ja ilmastikukindel ning võib kokku segada kõikide pigmentidega. Mõnikord kollane ooker tumeneb õlis.

Kõhutunne on küll oluline, kui reeglina on vajalik enne investeeringute tegemist märksa täpsemalt teada võimalikke tagajärgi.
Kalenderplaanimine - projekti teostamiseks vajalike tööde ajaline järjestamine tehnoloogilise järgnevuse ja optimaalse kestuse alusel.
Keldriruumide kõrgus on tugeva mördiga) ja paneelide või kasutatakse 220 cm. Hoone omavahelist ja läbijooksvat plastifitseeritud betooni.

Keramsiitplokkidel on avatud struktuur: müra isoleerimiseks ja tule tõkestamiseks seina pealispinda tihendavat töötlemist: krohvimist.
Korterite soojus - ja niiskuslik olukord mõõdeti 29 elamu 41 korteris ühetunnise intervalliga vähemalt üheaastase perioodi jooksul.
Külmal ajal on võimalik kilede alla paigaldada täiendav soojaallikas, mis lubab töödelda ka ebasoodsate välistemperatuuridega.

Kandesein on vundamendile otse või muu elemendi kaudu toetuv hoone sein, mis kannab omakaalu, vahelagede, katuslae jm koormust.
Kehtivusaeg on piiratud) piiritlevad materjalide omadusi, omaduste määramise meetodeid ja arendavad uute materjalide kasutamist.
Kivi mark tähendab tema survetugevust kg/ cm² Mördi mark tähendab 28 päeva vanuse mördikuubiku ( katsekeha ) survetugevust

Kolbmootoritest on enam kasutatavad silindris vabalt liikuva kolviga mootorid löök- või löökpöördtoimelise liikumise saamiseks.
Kandeseinaks on välisseinad, mis tehakse 200 mm 3Mpa survetugevusega keramsiitplokkidest. Mittekandvad seinad on 100 mm paksused.
Kasutatakse nn — võlvi all kaldpragudele ja 22.Kiviseintega kõrghoone mittekandvaid ja kandvaid välisseina läheduses lõikele.

Kasutatakse terrasiit - krohvis, betoonis, asfaltbetoonides 3. MÜÜRIKIVID – 20-50kg raskused kivitükid, enamvähem ühtlase paksusega.
Katendiarvutuse põhiosaks on koormussagedus, kus sõiduautode hulk ei oma tähtsust, sõiduautod mõjutavad vaid läbi naastrehvide kulutamise.
Kattekiht on kivi lahutamatu osa (EVS-EN 1338:2003+AC:2006). Klassik kivi on müügis komplektina: 1 suur kivi + 1 väike kivi.

Katusesindlid on oma olemustelt saetud okaspuupakust 60 cm pikkused lauakesed, mille jämedamas servas on soon ja teisel pool punn.
Kavitatsioon – tekivad pisikesed plahvatused tänu õhumullidele ja madalale rõhule st vesi läheb keema madalal temperatuuril.
Klaasvill on klaaskiududest isoleermaterjal, mis toodetakse peamiselt klaasijäätmeist, kvartsliivast, soodast ja lubjakivist.

Kleepuks on kleepkiht kaetud õhukese polüetüleenkihiga. Kleepkiht sulatatakse üles rulli lahtikerimisel kuumaõhupuhuriga.
Kontrollile on suuremad; 5)kaetavate kulude defineerimine on kasutuse otstarve, 2)lubatud ehitiste arvu, 3)suurima planeeringule.
Kvaliteedi hindamine on väga raske, see peaks olema tehtud spetsialisti poolt ja siin tuleks usaldada eelkõige katusemeistrite kogemust.

Käesolev projekt on koostatud õppetöö raames Tartu maakonnas, Tartu linnas, Pootsmani tn 8 kinnistule individuaalelamu ehitamiseks.
Kõvendaja – aine, mis värvi või laki sisse segatuna reageerib sideainega, võimaldades või kiirendades kuivamisreaktsiooni
Katauseroovi sille on 10,2 m, samm on 4,25 m, katuseroovideks võivad olla terasest kergroovid (C, Z või profiil) või valtsprofiilid.

Keeris - ja tsüklonpõletus (keeris- ja tsüklonkolded). Omaette rühma moodustavad tahkekütuse gaasistusega jõuseadmed.
Keramsiitbetoonplokid – Fiboplokid (survetug. 3 ja 5 MPa, tihedus 0,6 ja 0,8T/m3) Taloti plokid (survetugevus- 5 MPa, tihedus 0,95 T/m3)
Keskkonna sõbralikkus - 100% taaskasutatav • Raskesti süttiv – Estplast EPS- soojustus-materjalide kasutustemperatuur on -200°C kuni

Ketaslõikur on ilmselt üks olulisemaid ja enim kasutatud tööriist, millega on võimalik metalli lõigata, käiata ja lihvida.
Kipsplaadid on vastupidavad siseruumides ja tuuletõkkeplaat peab konstruktsioonides ilma fassaadi pindamiseta üle talve vastu.
Koormused 1 - el korrusel posti jaoks Nü2 = (159,4+318,7*8)*1,64/6+318,7*1,64/4,67+22,93*17,12*1,64*0,25+22,93*13,68*0,51*1,64=

Kasutusel hiiu - ja Läänemaal ja ka täna võib säilinud eksemplare näha näiteks Uuemõisa katuses ning Pikas Majas Kärdlas.
Keemiliselt matistatud ehk söövitatud klaasi puhul töödeldakse klaasi pinda spetsiaalse happega, mille tulemusena muutub klaas matiks.
Keevitus - ja lõiketöötlus laevaehituses • Keevitus arc welding on tänapäeval metallide põhiline ühendamise meetod.

Kergplokke on lihtne sobitada, pikisuunas sobitatakse plokke lõikamise teel kõvasulamsae, giljotiini, lõikuri või kirvega.
Kiivekandevõime arvutamisel on oluline osa kiivet arvestaval kandevõime vähendusteguril ja vastupanimomendil, mis sõtlub ristlõikeklassist.
Kompleksstabiliseerimine on stabiliseerimine, kus sideainena kasutatakse kas vahustatud naftabituumenid või bituumenemulsiooni ja tsementi.

Kvaliteedinõuded – kindlasti tuleks lepingus eraldi sätestada kvaliteedinõuded ehitustöödele, - materjalidele ja ka toodetele.
Kahekordse e. topeltpõhja ja laeva põhja vahelised ruumid on kasutusel kütuse, joogi- ja tarbevee ning ballasti tankidena.
Katuse kandeelemendiks on sarikad mõõtudega 200 x 50 mm, mis toetuvad toolvärgitaladele (150 x 100 mm) ja –postidele (100 x 100 mm).

Keevitada ühe - või mitmekihilistena (Joon. 21). Mitmekihilist õmblust kasutatakse üle 10 mm paksuse materjali keevitamiseks.
Kergteisaldatavad kraanad on kergesti monteeritavad ja demonteeritavad ning neid on lihtne osade kaupa ühest kohast teise ümber paigutada.
Killustik on s6mermehaaniline sete,mida kasutatakse taitemat€rjalinaiildehitusel, betooni ja samutiasfaldi valmistamiseks.

Kimmid on soovitav enne paigaldust kasta 1/2 -2/3 pikkuselt ettesoojendatud puutõrva või mõnda puidukaitse vahendisse.
Kinnaste valikul on oluline: 1. kaitseomadused, 2. mugavus ja sobivus käega, 3. puutetundlikkus, 4. vastupidavus, 5. õige suurus.
Koonuspurustid on paiksed tehaseseadmed, millega purustatakse väga kõvu ja kõvu kivimeid. Peenestatus jäme, keskmine ja peen.

Käigupind - viimistlusvariandid 1. Mosaiikbetoonist plaadid 2. Pesubetoonpind 3. Liivapritsiga töödeldud pind 4. Vormipind
Kaldkatus on katus mille katusekatte kalle on rõhtpinna suhtes >1:10 koos mistahes kaldega liidetega, st ka neelude kalle.
Kaseiinkrohv on kaseiinsetel sideainetel baseeruvad ja erinevaid täiteianeid sisaldavad krohvid. Väga heade nakkeomadustega.

Katuselaastu toorainena on kasutusel erinevad puuliigid, valiku esmaseks kriteeriumiks peaks olema oksavaba ja kergesti töödeldav puit.
Katuslae soojus - ja niiskusrežiim Kuna katusekattematerjal või katuse aluskattematerjal on üldiselt suure veeaurutakistusega.
Kaudsed korrosioonikaod on seatud tööseisakute, toodangu kvaliteedi languse, energia ülekulu jms, mida põhjustab seadmete korrosioon.

Kitid – silikoon- (inertsed) , akrüül- (aeglase kiv-ga, katta teise materjaliga), polüsulfiidkitid, polüuretaan-,
Kivisöele on ligikaudu 90 gCO2/MJ. Karbonaatsete mineraalide lagunemisaste põlevkivi tolmpõletamisel on lähedane ühele.
Kookospuu on lehtpuu. Kookospuu puitpõrandad on odavam kui tiikpuupõrand, kus puidu kõvadus on võrreldav mahagonipuuga.

Krohvimine on vajalik pindade viimistlemiseks, müüri ebatasasuste kõrvaldamiseks ja aluspinna kaitsmiseks ilmastiku eest.
Kummi matid on valmistatud ümbertöödeldud rehvidest, mida tavaliselt leidub kohalikes jõusaalides või mänguväljakudel.
Katusekatte - , põrandakattematerjalid, tapeedid 7. Pahtlite liigid ja omadused On kahte liiki pahtleid, vedelad ja kuivad.

Keskmiselt 5 - aasta vanused dušikabiinid lasid igalt poolt vett läbi ning silikoontihendid olid irdunud ning musta värvi.
Kiirguskaitsekeskus on uurinud ehitusmaterjalide radioaktiivsust ja selgitanud välja erinevate materjalide kiirgustasemed ruumides.
Kirjaliku ohutusjuhendiga on töötajal võimalus enne tööleasumist rahulikult tutvuda ja vajadusel seda töötamise ajal uuesti lugeda.

Klaasi kemikalikindlus on teiste materjalidega võõrreldes hea, kuid teatud kemikaalid on sellele kahjulikud ( tsemendi ja ubja vesiI)
Koldevõlvi ladumine – Pärast seda kui kolde külgseinad ja esisein on laotud 42-50 cm (6-7 tellisekihti) kaetakse kolle võlviga.
Kolloidide mõõtmed on 0,0002 – 0,000001 mm. Savipinnaste segamisel veega kolloidid ei setti, vaid jäävad vabalt vette hõljuma.

Konstruktsiooni projekteeritud - alaline arvutusolukord: olukord, mille kestus on sama suurusjärku konstruktsiooni projekteeritud kasutuseaga.
Koonus - , valts- ja lööktoimelised 31. Nimetage koonuspurustite tüübid pöörleva koonuse kuju (tipunurga) järgi.
Kuivamisaeg – kuivamise eri etappidest rääkides kasutatakse määratlusi: tolmkuiv, kuiv, värvimiskuiv ja lihvimiskuiv.

Käsitrell on väiksemate aukude tegemise riist, mis pannakse pöörlema spiraalmehhanismi abil inimese käte musklijõuga.
Kandvaks osaks on sisemine armeeritud betooni kiht paksusega 100 mm ning peal 80, mida saab tellida tehasest ka viimistletult.
Katusekalle on 20 kraadi, nagu on lubatud kirjaga 15.02.2006. Tellija soovib esialgu välja ehitada ainult esimese korruse.

Kiilupaigaldid – kummitihendiga paigaldatud klaaside tihendite ja tihendikiilude paigaldamiseks kasutatakse kiilupaigaldeid.
Kiirtasandussegud on väikese terasuurusega, kiirelt kõvenevad ja kuivavad segud aukude täitmiseks ja põrandate tasandamiseks.
Kogumaksumus on määratud, siis on äririsk kõrge 2) kui Töövõtjal on väike risk ,kuid selle puhul on ka väike kasum.

Koondkalenderplaan on tehtud arvestusega, et 2012 aasta jaanuariks hoonekarp on monteeritud kokku ja katusetöödega on alustatud.
Kuusk on hoopis väiksema säilivusega ning nõrgem puu kui mänd, seevastu aga ei pakata ega kõmmelda nii kergesti.
Kandekonstruktsioonid on õõnespaneelidest ja katusekandekonstruktsioonid on puidust. Katusekatteks on Rannila PP-45A profiilplekk.

Kandvad siseseinad on rajatud 200 mm paksusest Fibo väikeplokist 3MPa, mittekandvad 100 või 150 mm paksusest Fibo vms. plokist.
Katla õhu - gaasitrakti moodustavad kõik katla ja abiseadmete õhu-ja gaasikanalid koos neid ühendatavate torustikega.
Katuseaken on tavaline aken, mis jääb oma asukoha tõttu ilmastiku meelevalda ning peab taluma vihma, lund ja päikest.

Keraamika tootmine - etapid ja eriliigid Keraamiliste materjalide tootmine toimub poolkuiva-, plastse- või loobrimeetodi järgi.
Klaasid on eriti määrdunud ja kestab pikem kuiva periood või vihmavesi ei satu klaasi pinnale, on pesemine vajalik.
Külgseinad on kaetud põrkeplaatidega 4 ning otsseinu kaitsevad kulumise eest plaadid 10 Rootorid ei ole reverseeritavad.

Külmakindlus on materjali omadus veega täisimbunult taluda lagunemata paljukordset vahelduvat külmumist ja ülessulamist.
Kaseiin ehk kohupiimavärv......................................................................................... 3
Katusekatte lekkimine on üheks peamiseks põhjuseks vanemate hoonete lagunemisel või katusekonstruktsioonide kandevõime katusel.

Keramsiitplokkidel on jämepoorne struktuur, keraamiline täitematerjal ja suhteliselt madal soojusjuhtivus: kõrge tulekindlus.
Kergkatend – koosneb enamasti kergasfaltbetoonist (KAB), pinnatud mustsegust, munakivisillutisest või sillutiskivist.
Kirjelda portland - põlevkivitsementi- eripärad, kasutus? Ehitusmaterjalide kordamisküsimused 2013 (koostas Sirle Künnapas)