Sõnu seletav sõnaraamat

Kalade aju on inimesega võrreldes väike (0,1-0,2 % kehamassist). b. Peaaju osad: • otsaju – haistmisfunktsiooni teenistuses; • vaheaju – pineaalelund, kolmas silm, hüpofüüs ehk ajuripats; • keskaju – kalade suurim ajuosa, nägemissagarad selgmises osas, siin on ka c. kuulmis-, tasakaalu ja küljejoone ning maitseerutuste registeerimine; • tagaaju (väikeaju) – liikumise kordinatsiooni organ, kuulmis-, tasakaal ja teised d. erutused; • piklik aju – hingamiskeskus, maitsesagarad.
Kaadumisnurk – angle of vanishing stability Φ k– kreeninurk, mille juures püstuvus kaob s.t. taastav õlg GZ omandab nullväärtuse; numbriliselt sama, mis püstuvuse ulatus (range of stability). KG – laeva raskuskeskme kõrgus kiilust.
Kalad on kaitse alla võetud, sest kaitsealuste liikude arvukus on ohtlikule tasandile langenud. Kalasid ohustav veekogu reostumine ja kinnikasvamine, liigne setete kuhjumine kudemisaladele, toidu puudus ja võõrliigid.

Kalajahu on valmistatud nii tervest kalast ja luude st ning soolikatest . See on pruunikas pulber, mis on saadud kalajäätmemassist üleliigse õli ja vee eraldamise ning saadud massi jahvatamise tee.Kalajahu on hea proteiinisööt (50-60% proteiini), ta sisaldab palju lüsiini (30-40 g/kg) ja S-aminohappeid (ligikaudu kaks korda rohkem kui lõs sipulber, 20 g/kg). Kalajahu on kaltsiumi- ja fosforirikas.
Kihiparandus – layer correction DISm – trimmiga laeva keskmise süvise järgi määratud veeväljasurve korrektuur, mis tuleneb miidli ja ujuvuskeskme F erinevatest asenditest piki laeva; positiivne, kui F-ile lähem laeva ots on “all”ja negatiivne, kui see on “ülal”. Korrigeeritud (vedel) KG või GM – fluid KG or GM – laeva KG või GM peale vabapinnaparanduste tegemist.
Kolb - mootori tähtis detail, mis liigub silindrihülsi sees üles alla ja peab vastuseisma mitmetele olulistele tingimustele nagu: tugevatele surve ja inertsjõududele, kuumustaluvus kõrgetele temperatuuridele ja kulumiskindel, tulenevalt suurest liikumis kiirusest 5-10m/s. Kolvi abil muudetskse gaasidesoojus energia edasi-tagasi liikuvaks mehhaaniliseks energiaks.

Kaikoht - berth Kahele vööriankrule jääma- to make Kahele vööriankrule jääma- to make Kahele vööriankrule jääma- to make a standing moor a standing moor Kaldast kaugemal- off-shore a standing moor Kaldast kaugemal- off-shore Kaldaorientiir- landmark Kaldast kaugemal- off-shore Kaldaorientiir- landmark Kiirust vähendama- to slacken/reduce speed
Kogutakse mikro - , mesoja Joonis 2. CPR (Continuous Plankton Recorder). makrozooplanktonit. • Mikroplanktonit kogutakse batomeetriga (5 ja 23 l), meso- ja makroplanktonit aga planktonvõrguga (võrgusilma suurus 90 kuni 200 μm). CPR (Continuous Plankton Recorder). Kogutakse mereplanktonit pikkadel vahemaadel. Filtriks on planktonsiid, mis asetseb rullikutel.
Kirjanduses c – центр величины – ЦВ) liigub ringikaart mööda (lihtsustavalt – peaaegu!) uude punkti B1. Sellesse punkti rakendub ujuvusjõud – ρ∇, kus ρ – vee tihedus [t/m3] ja ∇ – mahuline laeva veeväljasurve [m3]. Ujuvusjõud ρ∇ ja temaga võrdne raskusjõud W, mis rakendub alati laeva raskuskeskmesse G moodustavad

Katelagregaat on ühtne tervikseade, mis üldjuhul koosneb põletitega varustatud koldest, kus toimub kütuse põletamine, ja mitut liiki kütte-pindadest kus toimub vee aurustamine, toitevee eelsoojendamine, auru ülekuumen-damine jne, ning agregaadile vahetult monteeritud süsteemidest, kontroll-mõõte-riistadest, sulg- ja kaitsearmatuurist.
Kalkunitel on bioloogilisi iseärasusi, mis raskendavad nende kasvatamist: isas- ja emaslindude eluskaalu suur erinevus, aeglane suguküpseks saamine ja suhteliselt lühike munemisperiood, kalkunitibude ja noorkalkunite kõrgendatud nõudlikkus ratsiooni toorproteiini ja vitamiinisisalduse ning tibude tundlikkus pidamisrežiimi suhtes.
Kuskil 1960 - ndate aastate algusest olid mitmed USA valituse organisatsioonid, seal hulgas kaitseministeerium (DOD), NASA ja transpordiamet (DOT) , huvitatud kolmetasandilise GPS võrgu rajamist, millele esitati kohe ka väga suured nõudmised. Süsteem sai valmis 1964. aastal, kuid esialgu jäi see vaid sõjaväe kasutusse.
GPS

Kolvi pea on üldreeglina massiivne(materiali rikas) ja seetõttu diameetrilt veidi peenem, et kompenseerida soojuspaisumist, vastasel juhul kiiluks kolb silindris kinni. Et vältida õli sattumis õlikambrisse mööda sil.seina on kolvile paigaldatud õlikraaperõngad, mis peavad liigse õli sil.seintelt allakraapima.
Kütuse eelsoojendid on tavaliselt vertikaalsed U-kujuliste (silmus-) torudega soojusvahe-tid, kus torudes liigub kütus, mida soojendab kesta ülaosast sissejuhitav aur. Kestas olevad diafragmad juhivad auru liikumist liikumissuuna mitmekordse muutmise teel, kuni aur jahtub, annab ära aurustussoojuse ning kondenseerub.
Kompri - meerimisel täitub pööriskamber pöörlevat liikumist omava värskeõhu laenguga ning kütuse sinna pihustamisel see seguneb seal kergesti õhuga ja plahvatab põlema, mille tõttu suuremad ja veel õhuga segunematud kütuse piisad aurustuvad ja ühinevad õhuosakestega, ning süttivad põlema.

Kalatöötlemislaev on mis tahes laev, mille pardal kalatooteid käsitsetakse ühe või mitme järgmise toimingu abil, millele järgneb pakkimine või pakendamine ning vajaduse korral jahutamine või külmutamine: fileerimine, viilutamine, nülgimine, kodadest või poolmetest vabastamine, hakkimine või töötlemine.
Kaabeltau – kbt – 1/10 miili = 185 m; 1 miil = 10 kbt Hoovuse arvestamine Hoovuse ja triivi üheaegne
Katla kasutegur on soojuvõimsuse suhe sellel võimsusel ajaühikus kulutatud kütuse põletamisel eralduva soojusenergiaga kus - Bh on katla kütusekulu tunnis nimikoormusel - kg/h ja Qa kütuse alumine soojus-väärtus kJ/kg. - Peakatelde kasutegurid ulatuvad 0,96, - Abikateldel 0,75…0,86 ηk = Pt3600 BhQa

Kapronist ots on 2x tugevam, kui manilla ots ning 2,5 – 3x tugevam kui valge kanepi ots; topsik nööriga mehitatud, peab vähemalt iga 2 min tagant kipper häireplaanis tegema muudatused või  4-trendine ots on 20% norgem, kui 3-trendine; andma järjest nli helisignaali- ühe pika ja kolm lühikest.
Kõikides veekogudes on keelatud:  püüda kala müttamisega, elektriga, mürk- või narkootiliste ainetega, torkeriistadega (v.a harrastuslikul allveekalapüügil), haakeriistadega, tulirelvadega, lõhkelaengutega  sulgeda püünistega üle 1/3 veekogu või väina laiusest, välja arvatud Võrtsjärvel.
Komisjoni asukohamaa on Soome HELCOMi eesmärgiks on töötada välja riikide ühist poliitikat Läänemere kaitseks, vahetada keskkonna-alast informatsiooni, töötada välja soovitusi mere olukorra parandamiseks ning teostada järelvalvet vastu võetud keskkonnastandardite elluviimise üle liikmesriikides.

Kanamunade massiks on 55…65 g, haudemunadeks sobivate munade keskmine mass on piirides 50…75 g. Väikesteks peetakse mune massiga alla 53 g, keskmisteks 53…63 grammiseid, suurteks 63…73 grammiseid, väga suurteks vähemalt 73-grammiseid. Munade mass tavaliselt suureneb koos kana vanusega.
Kokkupõrgete oht on suurim kitsastel faarvaatritel ja kanalitel, mida mööda lähenetakse lastimissadamatele. Kokkupõrkeohu vähendamiseks tuleb sadamasse sõita ainult hea nähtavuse (vähemalt üks miil) tingimustes, olles eelnevalt kontrollinud masina ja manööverdusseadmete korrasolekut.
Kalasöödad on rasvarikkad ja nende omadused kanduvad keharasvale üle. Palju kalasööta tarbinud sigade pekil on kalamaitse ja -lõhn. Selle vältimiseks ei tohi kalasööta anda viimasel nuumakuul . Jahukala töödeldakse nii laevades kalajahuveskites kui ka kaldal vastavates tehastes.

Kakaoubadele on ümbritseva keskkonna kõrge suhteline niiskus, sest sel juhul toimub veeauru kondenseerumine lasti pinnal, mis loob tingimused mikroorganismide “talveunest” ärkamiseks ja arenguks. Ka käärimisprotsess, mille kuivatamine peatas, võib niiskuse kasvades uuesti alata.
Kombinaator - režiimis: Joon 1 - kahe PM töö korral Joon 2 – ühe PM töö korral 2. Konstant-pöörete režiimis: Joon 3 – kahe PM töö korral Joon 4 – ühe PM töö korral 3. Pöörete graafik kombinaator-režiimil: –– projekteeritud –– - –– ligikaudne katseline
Kuivõrd lng on kemikaaliseaduse järgi ohtlik kemikaal, siis koostatakse iga LNG-käitise kohta riskianalüüs, kus määratletakse võimalikud LNG käitlemisega seotud ohud, nende tekkimise tõenäosus ja mõju ulatus ning kirjeldatakse kasutusele võetud ohtude leevendamise meetmeid.

Konteinervedudel on ka puudusi: - täielik konteinerveole üleminek nõuab suuri investeeringuid konteinerite, tõstemehhanismide ja terminalide ehitamiseks - osaliselt täidetud konteinerites on kauba nõutav kinnitamine keeruline - tekil veetavad konteinerid võivad kergesti viga saada.
Kategooriliselt on keelatud leegi süütamine koldes kuuma koldemüüritise mõjul! NB! Põletuste vältimiseks koldest välja paiskuda võiva leegi tõttu tuleb käsitsi- süütamisel seista süütamisava kõrval, mitte ees! Katla sissekütmist on soovitav teha võimalikult aeglaselt.
Kiirgusbilanss on positiivne madalatel laiuskraadidel ja negatiivne kõrgetel laiuskraadidel (joonis 10.1). Kuna keskeltläbi merevee ja õhu temperatuur ajas märkimisväärselt ei muutu, siis peab eksisteerima mehhanism, mis kannab soojust madalatelt laiuskraadidelt pooluste poole.

Kinemaatiline viskoossus on dünaamilise viskoossuse ja tiheduse jagatis: ν=η : ρ. Rahvusvahelises mõõtühikute süsteemis SI dünaamilise viskoossuse ühik paskalsekund (Pa * s); kinemaatilise viskoossuse ühikud on meetri ruut sekundi kohta (m2/s) ja stooks (St)/ sentistooks (Cst).
Kanamuna rebus on 51,3% kuivainet, sellest proteiini 16,6%, süsivesikuid 1,0%, rasvu 32,6% ja mineraalaineid 1,1%. Kanamunade rebu värvuse intensiivsus ei sõltu erinevalt üldlevinud arvamusest mitte selle A-vitamiini sisaldusest, vaid teatud värvainete olemasolust rebus.
Kandelaagri liuad on tavaliselt malmist (terasest), ülevalatud pabiidiga B83. Võlli väljatuleku kohad tugilaagrist tihendatakse tihenditega (mansett-tihendid). Õlitus võib toimuda õlivannis oleva õlige, milline transporditakse ülesse tugikettale asetatud õlitusrõngaga.

Kaasaegse kalaotsimisaparatuuriga on võimalik the area you are going to fish, to põhajvõrke ka suurtes sügavustes täpselt make good decisions as to where to vajaliku kujuga jadana püügile asetada set the net. You often set to take advantage of fish following tidal or current flows.
Kütuselatt on hoova kaudu ühendatud koormusregulaatoriga. Pumppihustite eelised:  saab loobuda kõrgsurve torudest  lihtsam reguleerida ÕLITUSSÜSTEEM 1 Detailide kokkupuutepindade määrimine, et vähendada nende vahelist hõõrdumisi 2 Detailide jahutamine
Kautšuki lastimise - lossimise ajal peab täitma järgmisi tuleohutuse nõudeid: laevas peab olema korraldatud tuletõrjevaht, tuletõrjevoolikud peavad olema lahti rullitud ka ühendatud tuletõrjetorustiku kraanidega, välja pandud sildid suitsetamise keelu kohta.

Kiirus vees on teada, siis saab automaatselt arvutada kauguse merepõhjani: kaugus = 0.5 x aeg x heli kiirus vees (1500 m/s). Töösagedused: 50 kHz – sügav vesi, väiksem täpsus 192 ja 200 kHz – madalamad veed, kitsam vaatevälja nurk, täpsem pilt
Köistee pikkus on 25 meetrit, mis on pikim zipline laeval.
Kahe taktilne - Gaasijaotus seadmetest puuduvad mootori gaasijaotusklapid(sisse- ja väljalaskeklapp) või on mootor varustatudainult väljalaskeklapiga, sest kütuse põlemiseks vajalik õhk juhitakse silindrisse hülsis olevate läbipuhumisakende kaudu.

Kombineeritud - /radajuhtimiseks. Positsioonjuhtimisega süsteemides programmeeritakse töömehhanismi järjestikused positsioonid s.t.määratakse punktide koordinaadid, kuhu pingi töömehhanismid peavad liikuma. Liikumised toimuvad punktist punktini.
K fsc – Forest Stewardship Council) on rahvusvaheline mittetulunduslik sõltumatu organisatsioon, mille eesmärgiks on edendada maailma metsade majandamist keskkonnasõbralikul, sotsiaalselt õiglasel ja majanduslikult elujõulisel viisil.
Komponendid loodelaineil on kuu ja päike 35. Loodete liigid: Pooleööpäevane, ebakorrapärane pooleööpäevane, Ööpäevane, Ebakorrap Ööpäevane 36. Madalaim teoreetiline tase: Madalaim meretase, mis on, arvestades astronoomilisi tegureid, võimalik.

Katla metallkonstrukt - sioonid, mis asuvad kõrge temperatuuriga gaaside piirkonnas ja mille kaudu soojusvahetust ei toimu nt. kolde piirdekonstruktsioonid, kaetakse nende kaitsmiseks kõrgetemperatuuriliste gaaside mõju eest tulekindla müüritisega.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Korrosioon on metallide hävimine ümbritseva keskkonna toimel .Raua korrosiooni nimetatakse roostetamiseks Korrosiooni kiirendavad - soojus, niiskus (aurutoru, tuletõrjevee toru), aeglustavad - õhu kuivus (kõrbes) Korrosioon laevadel: Laevaehitusmetallide enamiku – raua ja terase puhul on probleemiks keemiline või elektrokeemiline korrosioon Atmosfäärihapnik on metallidele keemiline keskkond ja merevesi elektrokeemiline keskkond.
Kontaktkeevituse liigid on punktkeevitus, joonkeevitus ja põkk-keevitus. Levinum elekterkeevitus on kaarkeevitus: -käsikaarkeevitus -automaatkaarkeevitus räbustis -kaarkeevitus kaitse gaasis -plasmakeevitus Elekterkeevitus kõige levinum keevitusliik.

Kolbpumba kasutegur on väike pumba madalal rõhul ,mis on seletatav tühikäigu ligilähedasele reziimile . Põhitööreziimis kasutegur on lähedane konstantsele suurusele . Kõrgetel rõhkudel hakkab kasutegur langema seoses lekete suurenemisele.
Kontroller on tööpingi “ aju”, mis paneb liikuma tööpingi teljed ja annab käsklused abimehhanismidele (kinnitused, vaakumpump jne.) Juhtimistüübid liigitatakse töömehhanismi liikumiste järgi: Positsioon-, sirglõik-/kontuur-,
Kudemisajal on lõhelastel sugu väliselt eristatav ; Isaste nahk on tume (tavaliselt valge kõht võib muutuda tahmakarva mustjaks), punane värv külgedel on intensiivsem, soomused on tugevasti nahas kinni, pea suurem ja lõuad konksus.

Käesolev õppematerjal on koostatud seoses 2001 aastal Jänedal peetud vähikasvatuse õppepäevadega. Selle aluseks on Ari Mannoneni loengute konspekt Soome vähikasvatuse kohta, mis on tõlgitud ja Eesti oludest lähtuvalt täiendatud ja muudetud.
Küttepindade puhastamine on tõhusam, kui puhta kuuma vee asemel kasutada leeliselist vett, näiteks soodalahust (Na3CO3). Tugevalt saastunud küttepindade puhastamiseks on otstarbekas juhtida koldesse küllastunud auru koos leeliseliste lisanditega.
Kuumade kolde - , tulekambri ja suitsutorude seintega kokkupuutuv vesi kuumeneb, aurustub osaliselt ja tõuseb tiheduse vähenemise tõttu üles, samal ajal vee tagasivool alla kulgeb suitsutorude ja katlakere mitteköetava seina vahelt.

Kreenikatse – inclining test – laeva raskuskeskme kõrguse määramine kaalu põiksuunas ümberpaigutusest tekkiva kreeninurga järgi Laevaperiood – period of a ship – aeg, mis kulub laeva õõtsumiseks ühest pardast teise ja
Kimbud on ühendatud erinevatel tasapindadel asetsevate kollektoritega, millest ülemine on osaliselt vee, osaliselt auruga täidetud vee-aurukollektor, üks või rohkem alumist kollektorit e. veekollektorit aga täidetud veega.
Kiiruskoefitsendi ehk eripöörlemissageduse ns järgi , aeglasekäigulised ns = 40…80 normaalkäigulise ns = 80…150 kiirekäigulised ns = 150…300. TSENTRIFUGAALPUMP Kere ont valmistatud: malmist, pronksist või roostevabaterasest.

Kujundlikult on olukord ära toodud joonisel 3. Efektiivsuse võrdlev informatsioon on ära toodud lisas 5. Aasta 2005 püügitulemustega läbi viidud analüüs (kaasati lisas 2 nimetatud laevad) andis ligilähedaselt sama tulemuse.
Kalade kehakuju on niivõrd mitmekesine, et sellele on võimatu anda üldist iseloomustust. Kui me ütleme „lind” ja „imetaja”, siis kujutame endale otsekohe ette esimesel juhul tiibadega ja teisel juhul neljajalgset looma.
Kaitsekiivri kandmine on kohustuslik-töödel kõrgustel, töödel poordi taga, parvedel, paatides või batoonidel, sildumistöödel, lastimistöödel, avarii päästetöödel, remontitöödel, kohtadel, kus on paigaldatud vastav märk.

Korniši kanatõug on aretatud Inglismaal ja USA-s. Gornwallis Inglismaal vanainglise võitluskana ristamisel malai ja aziili võitluskanadega saadi korniši võitluskanatõug, keda tuntakse ka vana-india võitluskanatõuna.
Karpkalu on viidud paljudesse maailma maadessse, kuid tihti on neist kujunenud prügikalad, keda kasvatamise asemel hävitatakse (Ameerikas, Austraalias). 11 Karpkala looduslik levila on kahes osas –Euroopas ja
Klassikalised käiturseadmed on aerud ja purjed ning sõurattad.Viimasel ajal on laienenud hüdro(juga)käiturite kasutatamine ( kiiretes reisilaevades) Fikseeritud sammuga sõukruvi (FSK) iseloomustab kruvipinna moodustaja samm.

Kahetaktilist töötsükklit on üldjuhul võimalik saada tingimusel, et õhk on ennem silindrisse juhtimist kokku surutud(ressiiveris) 1.takt-töötakt(kolb ülevalt-alla) 2.takt-läbipuhumine(kolb alt-ülesse)komprimeerimine
Katla kere on osaliselt täidetud veega, mille tase peab olema kõrgemal kõigis soojusvahetuspindadest, s.t suitsutorudest, tulekambrist ja koldest ka laeva ekspluatatsioonilist kreeni ja trimmi arvestades.
Kuuseenamusega puistute – kuusikute – pindala Eestis on ligi 426 500 ha. Kuusk kasvab kiiresti, tema iga võib ulatuda 300 aastani ja kõrgus üle 60 m. Kõrgeimad kuused Eestis (üle 40 m) kasvavad Järvseljal.

Kõrvalasuvalt jooniselt on näha, kuidas muutub Figure 1. The compos ition of annual catch of flounde r in e xpe rime nts in 1999-2001 according to me sh s ize piikuseline koosseis lestapüügil nakkevõrkudega, 650
Kieli kanal - kui eraldi üksus) jms. raskendatud navigatsioonitingimustega kohtades (skäärid Stockholmi sadama juures - liiklemist kontrollib Rootsi Mereadministratsioon) võetavate tasude juurde.
Kõikidel juhtudel on kapten täielikult vastutav laeva turvalisuse eest! Meeskonna suurus - „Manning Level“: meeskonna suurus enne „Koodi“ jõustumist oli määratud Ohu Mehitatuse Tunnistusega.

Kruiisipuhkus on suurepärane võimalus puhata mõistliku raha eest, sest peaaegu kõik mõnusaks puhkuseks vajalik on hinna sees - söök, majutus, transport ning meelelahutus päeval ja öösel.
Karpkalatiigid on looduslikust materjalist rajatised, pinnase- e muldsed tiigid, mis on reguleeritava veerežiimiga – täielikult tühjendatavad ja vähemalt osaliselt sõltumatu veevarustusega.
Kalapüügikompleks on : püünis,laev,meeksond jne. Püügivõimsust määratakse tehniliselt potensiaalse vee hulgaga. Mitte alati ei määra peamasine võimsus ära millist traalnoota laev kasutab.

Kõigis aurukateldes on kaks teineteisest hermeetiliselt eraldatud ruumi e trakti: vee-aurutrakt, milles liiguvad ülesurve all vesi ja aur, ja õhu-gaasitrakt, milles liiguvad õhk ja põlemisgaasid.
Klapp - pihusteid. Valmistusmaterjalid: Klapi ja klapikere valmistamiseks kasutatakse spetsiaalset legeerterast, pinnad tsementeeritakse ja töödeldakse täiendavalt eritehnoloogiaga.
Kalavarude puhul on kulutused kalapüügile väiksemad ja saagid suuremad – seetõttu on suuremad ka kutseliste kalurite sissetulekud ning amatööridelgi on rohkem põhjust kalavetel käia.

Keskmine erikaal on kuival männipuidul 460 kg/m 3, toorel 520 kg/m3. Puidu niiskusesisaldust (protsentides) väljendab vee massi ja kuiva puidu massi suhe ning seda arvutatakse valemi järgi:
Kaitseklapi sundavamiseks on antud klapitüübil trossiga ühendatud kang 10, mille pööramisel kergitavad kangi ülaosas olevad nukid kaitsekupleid koos spindlitega vabastades sulguri vedru survest.
Külgede väljatahumine on selle võrra keerulisema, et kõigepealt on vaja määrata tooriku telgjoon, siis kanuu otsad ja tahuda mõlemad küljed sümmeetriliselt, et üks oleks teise peegelpilt.

Kaspia suttidest on vaatluse kohaselt nakatunud väikeste parasiitussidega 85-90 % . Kalade parasitaarsed haigused omandavad vahel massiliste epizoodiate iseloomu nagu epideemiad inimestel.
Kaasaegsetel laevadel on olemas traadita internet, mobiilside ja satelliittelevisioon, nii et teil on kõik võimalused hoida reisi ajal ennast maailmaasjadega kursis ja lähedastega kontaktis.
Kreveti - JA VÄHIKASVATUS LIMUSTE KASVATAMINE Limused • Limused ehk molluskid (Mollusca) on rühm pehme, segmenteerumata, enamasti bilateraalsümmeetrilise kehaga selgrootuid.

Kalalaevadel on platvormid, mis suutelised pukseerima erinevaid kalapüügivõrke, koguma planktoni ja veeproove erinevatest sügavustest ja kandma akustilist kalaotsimise varustust.
Külmaperiood on vajalik vähi normaalse kasvu ja paljunemistsükli käigushoidmiseks. Poegi tuleb talvitamise ajal ja eriti vee soojenemisel kevadel ettevaatlikult toita taimtoiduga.
Keskkonnaruum on maksimaalne loodusvarade ja globaalse ökosüsteemi kasutamise tase, mida maakera elanikkond saab kasutada säästvalt ja kahjustamata globaalset võrdõiguslikkust.

Kütus on ülekuumutatud 6. Pööreteregulaator on valesti häälestatud või on rikkis 7. Kütuses on vett või õhku 8. Mõni silinder ei tööta 9. Mootor on üle koormatud
Kolmesilindrilisel e. triplekspumpadel asetsevad väntvõlli kaelad 1200 nurga all . Väntvõlli ühtlasel pöörlemisel sellisel pumbal Q=0 puudub , sest kolbide surnud seisud ei kattu.
Kalavarud on taastuv loodusvara kuid nii nagu ka üle maailma on ka Läänemerel harrastatud ülepüüki mille tulemusel on paljude kalaliikide arvukus drastiliselt vähenenud.

Kasvatatakse ühesuvisteks on väiksemad ja madalamad (1-2 ha, 0,5 m). Kasvutiigid suuremad (5-25 ha) ja sügavamad (1 - 2 m). Kasutatakse ka eraldi sugukalatiike, mis on vahepealse suurusega.
Keti läbimõõt on 68 mm. Ankruseadme ülesanne on võimaldada laeva peatamine ja paigal seismine merel või reidil merepõhja kinnituva ankru ja seda laevaga siduva ankruketi abil.
Kollased täpid on puurtornid. Sealne maa on alla poole Joonis 4. Mehhiko lahe vajunud, kuna nii palju naftat naftapuurtornid ja sellega seoses ka gaasi on maa alt välja pumbatud.

Konstruktsiooni järgi on katlad väga erineva ehitusega, kuid kõige põhilisema tunnuse alusel võib aurukatlaid liigitada leektoru- (gaastoru-), veetoru- ja kombineeritud kateldeks.
Kauguse teljest – tavaliselt laeva miidlist (või ka AP-st, kuid siis on õla kordajad 0; 1; 2 … 10) L My 2 ∑ f (M ) XF = = 2 ∫L yxdx ≈ δ L ∑ f ( Ax) AWP AWP − 2
Keskkonna alaselt on vajaik võtta kütuselt proovid ja hoida alles kuni vastav punker on ära kasutatud, kuid mitte vähem aega kui 12 kuud punkri saamisest. Piigatid sulgeda.

Kalade hulgas on levinud haigus , mis on tuntud liguloosi nime all: kala sooltorusse koguneb sellinu hulk parasiitusse ,et nad rebivad lõhki kala kõhu ja tulevad välja.
Kalastamine lendõngega on laialt levinud Kesk-Euroopas, Skandinaaviamaades ja Põhja- Ameerikas. Eriti populaarne on lendõng Inglismaal,. Eestis leidub lendõnge kasutajaid vähe.
Kasvatamine on tulus siis, kui ruumide mikrokliimat saab reguleerida, kui on olemas spetsiaalsed puurid ja kalkuneid söödetakse täisväärtuslike segajõusöötadega.

Kvantitatiivsed – väljendatakse mingit normi looma puhul, sellest pole kasu suurte gruppide ja karjade puhul 2. Kvalitatatiivne – toitefaktori konsentratsioon kuivaines
Käivituskang on asendis STOPP siis reverskang on plokeeringust vaba ja teda on võimalik lülitada kas EDASI – või TAGASI käigule, samas on plokeeritud käivituskang.
Karvkate on heledam. Täiskasvanud isasloomapikkus on üle 2 meetri ja kaal kuni 300 kg. Hallhüljes toitub enamasti kaladest, ka sööb ta mereselgrootuid ja taimi.

Kemoluminestsents valguspulk on keemiline signalisatsioonivahend, mille sisselülitamisel toimub keemiline reaktsioon, mis tekitab rohelise või punase valguse 8 kuni 12 tunni jooksul.
Ketas on peaaegu ringikujuline ja hõlmab 59-67 % kogu pikkusest; paaris neeru kujulised elektriorganid on nähtavad naha alt, väljaspool väikestest silmadest.
Komisjon helcom ehk Helsinki Commission Komisjoni üks eesmärke on kuulutada Läänemeri eripiirkonnaks, kuhu ei tohiks lasta ka puhastusseadmetest läbi käinud reovett.

Külmutus - segalastilaevad Lisaks MO-le peab olema külmutusseadmete osakond, lastiruumid ning tvintekid peavad olema efektiivse isolatsiooniga ja ventilatsiooniga.
Kaasaegsed katlad on varustatud elektriliste sädesüütajatega, mis toimivad automaatselt või kaugjuhtimisega ja mis tagavad kiire ning ohutu pihusti töösserakendamise.
Katke - ja töökoormus antakse tabelites läbib eelneva ja perioodilise tervisekontrolli laevapere liiget ning reisijat, peab olema „Prügi päästerõngani.

Künnis on “looduslik piir”, millest idapoole väheneb tugevasti polühaliinsete liikide arv perekondadest Chaetoceros, Coscinodiscus, Rhizosolenia, Ceratium.
Kaldast – ujuma jääv rimu; lähemal kui 12 miili kaldast – toidujäätmed, paber, klaas jms; Läänemerel: lähemal kui 12 miili kaldast – toidujäätmed
Kergust - lasta töötada süsteemil tühikäigul kuni õli töötemperatuurini, samal ajal süsteemi perioodiliselt õhutades ja jälgides , et ei oleks lekkeid

Katla automaatikaseadmete - ja süsteemide rikete korral tuleb vastavalt antud katla kasutusjuhendile üle minna poolautomaat- või käsitsijuhtimisele, tagades seejuures pideva
Kalkuniliha on kõrge dieetilise väärtusega, sest ta sisaldab teiste põllumajandusloomade ja -lindude lihaga võrreldes suhteliselt palju valku ja vähe rasva.
Karpkala on keskkonnatingimuste suhtes üks kõige kohanemisvõimelisemaid kalaliike ja talub lühiajaliselt ka väga suuri kõrvalekaldeid neist näitajatest.

Kasvatusbasseinis on liiga vähe varjepaiku • Kannibalism suurendab suremust ja ka sõrgade kahjustuste arv suureneb • Röövloomad (näiteks mink) söövad vähki
Kilbi sisse on monteeritud alumiiniumist või vasest erivärvi latid ehk siinid,mille külge kinnituvad läbi juhtimisaparatuuri generaatorite peavoolu juhtmed.
Kehtestama kaitse - ja korraldamisabinõud, peaksid riigid, saades organisatsiooni liikmeks või osaliseks, tegema omavahelist koostööd ja aktiivselt osalema nende

Kiirekasvulisi isendeid on aga kasvatatavas karjas vaid väike osa ja keskmiselt on kahesuvised signaalvähid umbes 8 cm pikkused ja kolmesuvised ligikaudu 10 cm pikkused.
Katlaventilaatorite abil on võimalik saavutada õhu ja gaaside liikumiseks õhu- gaasitraktis vajalik rõhkude vahe ja ventilaatorid ise töötavad soodsates tingimustes.
Kiirusühikuks merel on sõlm = 1 nm/h = 1 meremiil/tunnis = 0,514 m/s (1 nautical mile per hour) Ajaarvestus käib tundides ja minutites V = S/th th = S/V V = Sm*2/ts

Külmemas põhja - Soomes ja tihedasti asustatud veekogudes saabub suguküpsus 1-2 aastat hiljem. Eestis on kasv ja küpsemine arvatavasti veidi kiirem kui Soomes.
Klassikaline variant on järgmine: ankur §19. Laevapere liikme vastutus reederile kes kuulub laeva juhtkonda, nimetab kapten tõstetakse nii kõrgele, kui võimalik.
Kõrgsurve - kütusetorusse surutud kütus võimalikult väikeste osakestena(0,015-0,025 mm) pritsida silindri põlemiskambrisse ja seal ühtlaselt jaotada.

Kaldaorientiir - landmark Kiirust vähendama- to slacken/reduce speed Korraldama- to arrange Kiirust vähendama- to slacken/reduce speed Korraldama- to arrange
Kaldkirjas on sisse toodud liigid Kaldkirjas on eksikülalised ja kasvandustest loodusse pääsenud liigid – neid on olnud rohkemgi kui tabelisse kantud
Kruiisilaev on aga laev, millega tehakse pikemaid puhkusereise. Sellistel laevadel on pearõhk majutusel, toitlustamisel, luksuslikkusel ja meelelahutusel.

Kalad on kohastunud liikumiseks veekeskkonnas, mis avaldab takistust rohkem kui õhk. Kiiresti liikuvatel kaladel on seetõttu voolujooneline kuju.
Kütteväärtus on kütuse eripõlemissoojus, st. soojushulk, mis eraldub ühe massi- või massiühiku tahke-, vedel- või gaaskütuse täielikul põlemisel.
Kalanduslikud uurimislaevad on tihti sarnase ehitusega nagu kalapüügilaevad, ainus erinevus on selles, et uurimislaevadel on rohkem ruumi laborite ja varustuse jaoks.

Kolvirõngad - et takistada gaaside pääsemist põlemiskambrist läbi kolvi ja hülsivahelisest pilust karterisse paigaldatakse kolvile tihendusrõngad.
Kilu – sarnanaeb väliskujult räimega, olles viimasest veidi jässakam, sest ta kõhtmine osa on tugevamini arenenud ja sabauime alus laiem.
Korrutist lugejas – laeva kaal kord metatsentri kõrgus – nimetatakse ka püstuvuse koefitsiendiks või kriteeriumiks: Kθ = W ⋅ GM Kψ = W ⋅ GML .

Kereehitus - , viimistlus- ja muud materjalid metallkerega laevad, teras, kergsulam (alumiinium-mangaan),puitkere, raudbetoonist kere, plastmassist
Konteinerid on parimad, peamiselt tükkkauba, mis on suurema väärtusega, kui tooraine, vedamisel kuna konteinerites saab kaup kõige vähem kahju.
Konventsiooniks on IMO poolt SOLAS 74 (international Convention for the Safety Of Life At Sea) — Rahvusvaheline konventsioon inimelude kaitseks merel.

Kõnesolev piirkond on jaotatud 3 rajooniks, millel igaühel on oma liikluskeskus, mis omakorda on jaotatud 12 alamrajooniks ning igaühel on oma VHF kanal.
Katla kere on mõlemast otsast suletud kaantega esiotsa kaande on lõigatud ümargused avad, mis suletakse ustega, mille taga asuvad küttekolded.
Kiirenduste suuruse - näiteid lastiühikutele mõjuvate jõudude suuruse kohta - näiteid soringute tugevuse ja arvu kohta erinevate lastide kinnitamisel.

Kaane ülaosas on keermestatud ava, millesse keeratud reguleerimispoldi 6 abil reguleeritakse vedru pinget klapi avanemiseks ettenähtud katlarõhul.
Kiirusühik on pärit aluse kiirusemõõtmise viisist ujukiga, halg (inglise keeles log), tünn vms, mille külge kinnitati logiliin sõlmedega.
Kogu noot on liikuv. Kokkuveo kiirus väheneb kokkuvedamise lõpuks, kuid on ikkagi 15-20 m/s. Jälgida tuleb ka, et laev ei satuks ise noota.

Kolbpump - kui kolb liigub selles suunas, et töökambri maht suureneb, siis imiklapp avaneb, surveklapp sulgub ja kamber täitub vedelikuga.
Kontaktorid on kommutatsiooniaparaadid, mis on ettenähtud elektriahelate korduvaks sisse- ja väljalülitamiseks normaalsetes töötingimustes.
Keskrõhukatlad on katlad töörõhuga 2…3,5 MPa. Mootorlaevadest võivad keskrõhu- katlad olla kasutusel abikateldena suurtel diiseltankeritel.

Kuumtöötlus - ja töötlemisettevõttesse veol peab piima temperatuur olema alla 10 ºC. Seejuures peab olema välistatud toorpiima külmumine
Katel on varustatud automatiseeritud programmjuhtimisega põletiga 8. Katla ülaosas on kaitseklapp ja auruvõtutoru 1 auruventiiliga.
Kajalood – hüdroakustiline seade, millega mõõdetakse laeva kiilu ja merepõhja või laeva ja vees oleva kalaparve vahelist kaugust.

Kiirema reproduktsioonitsükliga on vutt – munema hakkab 43...45 päevaselt, hautamisperiood kestab 17 p, seega on uus pesakond võimalik saada 2 kuu pärast.
Kuusepuit on valge, pehme ja kerge, mahukaal 450 kg/m 3. Sobib kasutada samaks otstarbeks kui männipuitu, lisaks ka põrandamaterjalina.
Kruupe on väljanägemise järgi kerge jahust eraldada, sest kruubiterade mõõtmed on tunduvalt suuremad jahuosakeste mõõtmetest.

Kütuse puhastamine ehk separeerimine. Kütus võetakse põhjatankidest settetanki ja selles setitatud kütus tõstetakse separaatori abil üles.
Kaliiber - ketilüli ristlõike läbimõõt mm- tes. Seda öeldakse kõva häälega et vahitüürimees kuivendussüsteem töökorras.
Kollakas - või roosakasvalge, veidi läikiv, võrdlemisi kõva, kasutatakse vineeri ja mööbli, samuti laastplaatide valmistamisel.

Kütusemahutid masina - (katla-)ruumis võivad olla varustatud ka signalisatsiooni-seadmetega mahuti täitumisest ja tühjenemisest teavitamiseks.
Kalad on   sellele   parasiidile   lisaperemeheks   ja   invadeeruvad   protserkoide   sisaldavaid   aerikuid   süües.
Kasutada 5 - % vaskvitrioli-, 10-% ammoniaagi- või 0,5…1-% kaaliumpermanganaadilahust, samuti võib põletada lastiruumis kohviube.

Kiirgusudu ehk radiatsiooni tekib juhul, kui alumise õhukihi temperatuur langeb alla kastepunkti ning õhus olev veeaur kondenseerub.
Kirptirk on käesoleva määruse tähenduses üheharuline konks, mille varrele on kinnitatud raskus või tehismaterjalist peibutis.
Krüüsel – ( Cepphus grille) on algist märgatavalt väiksem, üleni musta sulestikuga, ainult valge tiivalaik ja punased jalad.

Kütuse kulu - ja settetankid peavad vajalikul määral täidetud olema, et vältida kütuse kättesaadavuskaotust kõva ilma jooksul.
Kaardiks nimetatakse Maa pinna või selle mõne osa matemaatiliselt tuletatud, vähendatud ja üldistatud tasapinnalist kujutist.
Kanad 2 - 2,2 kg, kuked 2,5-3 kg, munatoodang 150-180 muna aastas, muna keskmine mass 62 g. Sulestik valge, viiruline või must.

Karpkala mari on pärast veega kokkupuutumist viljastumisvõimeline ainult 90 sekundit, kuivana jahedas hoituna aga isegi mitu tundi.
Kruiis on reis, mis sooritatakse veekogul puhkuse eesmärgiga lõõgastuda, nautides kõiki mugavusi, mis on käe-jala juures.
Kalad on alati punase lihaga, kuna väikeste vähikeste kehades on vetikatest saadud pigment, mille söömisel liha värvub.

Kanuupaku otsad on raiutud ühtlaselt kahanevalt kuni 6 cm paksuseni. Otsast 15 sentimeetri kaugusel võib pakk olla 10-12 cm paksune.
Kiudlastide transportimis - ja ladustamistingimused olenevad nende füüsikalis-keemilistest omadustest ning kiudainete mõnedest eriomadustest.
Kasiinod on asutus, kus korraldatakse hasartmänge ja sealt on võimalik võita suuri summasi või siis suuri summasi kaotada.

Käitamiseks on vaja suure survega tööjuga,. Töötava keskkonna surve vähenemisel väheneb proportsionaalselt jugapumba rõhk.
Käivitussüsteemi ükesandeks on mootori käivitamise ajal anda mootorile selline pöörlemiskiirus, mis tagaks küttesegu isesüttimise silindris.
Kühvliks on plastplaat, milles on kindel arv, näiteks 25 × 25 see tähendab 625 marjatera läbimõõdule vastavat süvendit.

Kalkunite tapasaagis on tavaliselt 60…80%. Emasnoorkalkunite tapasaagis on tavaliselt veidi suurem kui samavanustel isasnoorkalkunitel.
Kindel määramine on võimalik vaid katkuseene kasvatamisega kultuuris, mida saab teha veel elavatest, kuid juba haigetest vähkidest.
Kivirullija – (Arenaria interpres) Väike u. kuldnoka suurune lind, punakaspruuni selja ja mujal musta-valgekirju sulestikuga.

Kumm - mansetid 5,Labürüntsooned. Ketaskolvide kolvid koosnevad ühest kettast või on koostatud üksikutest ketastest.
Küttepindade kontrollimiseks on otstarbekas aururõhul 0,3…1,5 MPa kustutada katel ja vaateava kaudu koldesse lükatud toru abil läbi kuulata.
Karpkala mari on rohekas või rohekas-kollane. Marja lüpstakse siis, kui see voolab vabalt või kergel vajutamisel kala kõhule.

Katsetega on tõestatud, et kõige kergem on põlevat gaasi kustutada, kui õnnestub sulgeda gaasi juurdepääs tulekoldesse.
Kõiguvad vahemikus – 162 °C (metaan) kuni +400 °C ja mis kalduvad lenduma seda kergemini, mida madalam on nende keemistemperatuur.
Kereplaadistuse pinnalaotus on mastaabis joonestatud plaanid, mis näitavad kere kõiki plaate Vööd tähistatakse tähtedega alates kiilust.

Koordinaatidest on heades tingimustes üle 7 meetri uuematel GPS- idel ja üle 10 m vanematel (üle 3–aasta vanustel) seadmetel.
GPS
Kaablid - traallaudu traalnoodaga ühendatavad terastrossi otsad, mis võimaldavad reguleerida traalnooda horisontaalava.
Kaubakala turustada - kasv alles kestab ja suvel on kalal võõras maitse, mida põhjustab sinivetikate poolt eritatav aine geosmiin.

Kohvi stoovimistegur on 1,7…2,0 m3/t. Lastiruumide ettevalmistamisel kohvi veoks kaetakse trümmi põrand puhaste kuivade laudadega.
Kõrgema kütte - väärtusega, hõlpsamini käsitletava ja keskkonda vähem saastava nafta või sellest toodetud vedelkütusega.
Koduparte on aretatud peamiselt lihatoodangu ja lihaomaduste parandamise, mõningaid tõuge ka kõrge munatoodangu suunas.

Käpalised on ohustatud üle maailma sest nende kasvamine võtab aega kuni 18 aastat, enne kui nad võivad kakata õitsema.
Kaadumis - nurgast väiksema nurga puhul on laev staatiliselt püstuv — püstuvuse moment viib laeva tagasi O punkti.
Kolbpumba imi - ja surveklapid klapid on reeglina paigutatud ühisesse karpi ,mis soodustab nende kontrollimist ja remonti.

Kõrgsurvekatlad on katlad töörõhuga üle 3,5 MPa. Kõrgrõhukatlaid kasutatakse ainult auruturbiinlaevadel peakateldena.
Kanamunaga võrreldes on kalkunimunal suhteliselt väike rebu, kuid koor ja koorealused kiudkestad kaaluvad märgatavalt rohkem.
Kõrge kehatemperatuur – 41...42’C l. Embrüonaalne areng väljaspoole ema keha – kunstlik hautamine m. Igaastane sulgimine

Kütused on põhikoostisosana süsinikku sisaldavad põlevained, mida laevadel kasutatakse soojusenergia saamiseks.
Karpkala – h. Tiigid: loodusliku põhja ja mullast (kruusast, liivast) tammidega veest tühjendatavad rajatised.
Kevadeks on talve üle elanud kalad üheaastased ja nende ümberpaigutamisega kasvutiiki algab uus kasvuperiood.

Kokkuhoid on torusselüpsiga võrreldes tühine, lehmade toodang aga jääb lüpsiplatsil tavaliselt väiksemaks.
Komisjoni esimeheks on kapten, kui kuriteo toimepanija kuulub laevapere juhtkonda ,siis teised kaks liiget määrab kapten.
Kalandus on majandusharu. Seega ka siin on keskseks sellised mõisted nagu kapital ja selle kasutamise tulusus.

Kloorfenoole on lõhna baasil raske tuvastada, seega ei pruugi kogumisauto juht piima kogumisel probleemi märgata.
Kriitiline periood on kevad, kui jääkatte all, seisvas vees võivad vähid hapnikusisalduse vähenemise tõttu surra.
Kalevivabrikud – Narvas, Sindis, Kärdlas  Kalevitööstuse kiire areng soodustas meriinolammaste kasvatamist

Kolvipiirasend ehk surnud seis. Keps on vertikaalis ehk 180° On olemas aluminesurnud seis(ASS) ja ülemine surnud
Kõrvaloleval skeemil on kujutatud punasega laeva tekil asuv ala. Mida see ala tähendab sildumisel osalevale madrusele?
Koores endas on anorgaaniline aine läbi põimunud orgaanilise aine kiududega, mis teeb koore vastupidavamaks.

Kõigele lisaks on veel miiniveeskamis (k.a. süvaveepommid) võimekus, mida hõlbustavad paigaldatavad rööpad.
Kalapüügi selektiivsus – kalapüük on diskrimineerimine , kõikidel pole ühesugust võimalust sattuda püünisesse.
Katelseade on seadmete ja süsteemide kompleks ettenähtud parameetritega kuuma vee või auru tootmiseks.

Kolvisääre otsas on keere kolviketta kinnitamiseks . Kolvikettas (kolvikehas ) on sooned kolvirõngaste jaoks.
Kleepuvus on looduses tähtis, et vältida äravoolu, kuid kasvatuses on see pigem segavaks faktoriks.
Korv - traatidest korv või anum ,mis on täidetud kividega mida kasutatakse ehituseks.

Kõigepealt on kanuutoorik vaja ära koorida ning maha tahuda mõned ebatasasused ning väljasopistused.
Kalifornias 1870 - ndatel; ülemaailmne levik algas 1880-90-ndatel, praeguseks esineb kõigil kontinentidel.
Korniši sulestik on valge, nahk, nokk ja jalad kollased, kõrvalapid punased, kõrge muru- e. hernesharjaga.

Kanamunas on leitud rohkem kui 30 makro-, mikro- ja ultramikroelementi ning kõik tuntud vitamiinid.
Kasvanduses on mitmekesine sööt vajalik kaubavähi värvi kujundamiseks, tarbija maitsele vastavaks.
Kirev - musta ja valgekirju, helerohelise laiguga kuklal ja pea küljel ning kreemika pugualaga.

Kalakott on soovitav ümbritseda jämedaniidilise kattekotiga, eriti rasketel põhjadel püüdes.
Kerkimist ehk tekib tugev upwelling, mida nimetatakse samuti Lõuna-Jäämere upwelling’uks. [8]
Klasifikatsiooniühingud on üldiselt valmis selliseid riistu vastavalt nende spetsifikatsioonidele heaks kiitma.

Kalakasvatus on just arenenud Aasias ,Vietnam ,Tai ,Indias. Euroopas on peamiselt lõhi kasvatamine.
Karpkala mari on rohekas või rohekas-kollakas. Kollane värvus võib viidata marja üleküpsemisele.
Krevetilaeval on vaatlejad peal, kes teevad analüüse ja jälgivad ei püüaks seal kus ei tohi jne.

Küllaldane on visuaalne ja VHF ( raadio) jälgimisskeem Elektroonilise andmevahetuse head ja vead
Kalad on meres või veekogus jaotunud mitte ühesuguselt (sõltub liigist, astaajast jne) .
Vote UP
-1
Vote DOWN
Kalandus on üks olulisemaid kauplemise, impordi-ekspordi sektoreid Eesti majanduses. Suurema osa kauplemisest moodustavad jahutatud koha-, ahvenafilee Euroopa liikmesriikidesse ja ekspordist sortimendirikkalikud kalakonservid, preservid ning suitsutatud kalandustooted Venemaale ja Ukrainasse.

Keemiakaubad on ohtlikud reageerimis- ja korrosioonivõime, mürgisuse ning tuleohtlikkuse tõttu.
Kajutitest on ööklubid võimalikult eraldatud, et teised inimesed saaks ennast välja puhata.
Kaksiklihas e. doppellender. Neil on peen luustik, madalad jalad, suur massi-iive ja tapasaagis.

Kalapüük on inimkonna jaoks nii ürgne tegevus, et selle algust ei saagi kindlaks määrata.
Karteriluugid ise on valmistatud teraslehtedest ja võivad olla varustatud kaitseklapp – luukidega.
Käivituskang on asendis TÖÖ siis reverskang on plokeetitud ja ei ole võimalik teda liigutada.

Kaaned on valatud malmist, neljakandilised ja kinnitatakse tikkpoltidega silindriplokile.
Kategooriliselt on keelatud minna läbi sulguvate veekindlate, veetihedate või tulekindlate uste.
Kõrgessaare sadam on praegusel ajal pidevalt uuenemas ja muutub järjest atraktiivsemaks kaluritele.

Kanamuna koor on kas valge, pruunikas või viimasel ajal kasutatavatel kanakrossidel helepruun.
Kere on ümar, munakujuline, keskmise pikkusega, kompaktne, hoidub eest veidi üles.
Külies on tapp, mille abil fikseeritakse omavahel täpselt kepsusäär ja aluminepea.

Kasutatavaid riistu nimetatakse logideks.  Mainitud logid mõõdavad laeva kiirust vee suhtes.
Kaljurandla - paerand; paljandub lame paene aluspohi, Eestis Vaika saartel ja Vilsandil.
Kormoran on hea ujuja ja lendaja ning ülihea sukelduja, kuid käimine on vaevarikas.

Kütteväärtus – näitab kui palju 1kg kütuse täielikul ärapõlemisel eraldub soojust.
Kaelalülidest nimetatakse Weberi aparaadiks, mis suuresti suurendab nende kuulmisvõimet.
Kasutustel on ka kalakasvatuslik taastootmine- see on pikaajaline ning kallis tegevus.

Kreenikatse nurk on kahe mõõdetud nurga vahe,siis ei ole nullnäidu kalibratsioon vajalik.
Krevteipüügil on väljundiks kui palju oli laeval seal püügipiirkonnas püügipäevi.
Kruusaveeristikurandla – kruusast ja veeristest koosnevate rannavallidega kuhjerannaga randla.

Kõrgus 40 - 45 cm baseerub eurooplase või ameeriklase traditsioonilisel eluviisil.
Klaidsteili tõug on šairi tõust veidi väiksem, jalad pole nii karvased, pea on kergem.
Krundiks nimetatakse erimest värvikihti, mis kantakse vahetult värvita pinnale.

Kalatäid on lameda ovaalse kehaga ja hallikasrohelise värvusega parasiitvähid.
Kudemisperioodil on erandlik nähtus, mis seletub marja ja niisa väikeste mõõtmetega.
Kogemusele toetudes on see kutsunud suurriike koostööle, et vahetada teadmisi ja oskusi.

Keemiliselt kuivavateks – kuivamiseks toimub värvikihis keemiline protsess ja pind kuivab.
Kergendab laadimist - lossimist, võimaldades kraanaga kast v konteiner oma kohale panna.
Kommutaatori põhiosaks on elektromagnetreleed ühe, tavaolukorras suletud kontaktiga releed.

Külvamine – seda hakkavad vastsed sööma, kui rebukott on ennast ammendanud.
Karpkalale on   see  temperatuurivahemik   sobiv,   olenevalt   aastajast.
Kere on pikk ja lai, kael pikk, sulestik punakaskollane, ka õlevärvust.

Kalaotsimine - püügipiirkonda jõudes alustab laev kajaloodi abil kala parvede
Kardinaalsüsteem on navigatsiooniohtude tunda ära poide tulekarakteristiku järgi.
Keemiline vedelik - kustutussüsteem. Kanalisatsioonisüsteemid. Reovete süsteem.

Karvkatte värvus on isastel hüljestel pruunikashall, suurte tumedate laikudega.
Kiire kasv on nii eduka paljunemise kui ellujäämise seisukohalt tähtis.
Kirjeldamisellaineteks nimetatakse pidevas keskkonnas levivat perioodilist häiritust.

K narrow - clawed crayfish, vn.k dlinnopalõi rak, sm.k kapeasaksirapu.
Kesklinna seirejaamas on tolmu normi pidevalt ületatud juba viimasel neljal aastal.
Kontaktitul selsüümil on ergutumähis ja sunkroniseerimismähis mõlemad staatoril.

Käitleja on kohustatud korraldama töötajate toiduhügieenikoolitust.
Kalalaevadele on ka erinevad nõuded kehtestaud kala käitlemiseks laevas.
Kalapüügi või - ressursside vastu väljaspool rahvuslikku jurisdiktsiooni.

Karistuseks on töösuhete lõpetamine, siis selle üle otsustab reeder.
Karpkala on portsjonkudeja, kes võib suve jooksul mitu korda kudeda.
Konteineri põhi on varustatud avadega, kuhu sisenevad kahveltõstuki haarad.

Kütteperioodil on merre juhitav sademevesi teinekord kaetud õli laikudega.
Kael on võrdlemisi pikk, saba lühike, veidi ülespoole hoiduv.
Kaasaegsetes kruiisilaevades on olemas lasteaiad, et muuta lastevanemate elu kergemaks.

Kael on väga pikk, luigekaelataoline, saba hoidub veidi üles.
Keriloomad – ehk rotaatorid 4. Vesikirbulised – ehk kladotseerid.
Konteinerite kõrval on kasutusel USA 24-, 27-, 35- ja 45-jalased konteinerid.

Külmumistäpp on lubatud piiri lähedal, võib see probleemiks osutada.
Kolvikäik - Kolvi liikumise vahemaa ühest surnust asendist teise.
Kõrgemal t - l tekib trombioht (põhjuseks võib olla ka O puudus.

Konservides on luud praktilisel pehmenenud ja kergesti seeditavad.
Kasutatakse ujuv - ja kuivdokkide ja ujuvkraanade keredes, ujuvkaides.
Klappide ülesanne on avada ja sulgeda klapi avad silindrisse ja välja.

Kääritamine on vajalik kohvile ja kakaole omase maitse andmiseks.
Kaksikintegraalina y - ja x-telje suhtes regulaarsete piirkondade korral.
Kalatraaleril on lisaks käigutuledele roheline ja valge ringtuli.

Kastkonteinerite tugevus on piisav nende virnastamiseks 6 või isegi 9 kihis.
Kaitsasarnast kalapüünist on tuntud mitmel pool Venemaal, Soomes, Ukrainas ja
Keedetud vähil on lapihaiguse kahjustus nähtav mustade laikudena.

Kellal on terav läbilõikav toon, et äratada ka magajad.
Kemoluminestsents valguspulk on keemiline ka asjaomase laevapere liikme allkiri.
Kiirendavad – multiplikaatorid 2. aeglustavad – reduktorid.

Kiluvaru on praegu heas seisundis ja ekspluateerimine sobib.
Kõrge tapasaagis – 75-85%. See oleneb toitumisest ja kehamassist.
Kombineeritud kateldes on osa küttepindu leektoru, osa veetoru tüüpi.

Konteinerlaevadele – lihtne ligipääs ning sobiv kalda varustus.
Kaitseklapi vedru on survestatud gaasiveolaevadel reguleeritud 17
Kruiisilaev on laev, millega tehakse pikemaid puhkusereise.

Kuked 3 - 5 kg, kanad 3-4 kg, munatoodang 100-120 muna.
Kuukala on pelaagilise eluviisiga s.t. ta ujub avavees.
Kalad on sageli nakatunud nugiussidest ja kaanidest.

Kaltsium – kõige levinum mineraalelement organismis.
Kombineeritud koguplinktuli – composite group flashing light Fl (m+k) ns

Kuked 4 - 5, kanad 3-3,5 kg, munatoodang 130-180 muna.
Kemosünteesil on kaasaegses biosfääris piiratud tähtsus.
Kilu on 1 varu ühik, turska 2 varuühikut Eestis.

Kolvi surve - ja töökäigul on mõlemad klapid suletud.
Kütuse tarbimisel on toimunud nihe kergemate produktide suunas.
Kalapüük on diskrimineeriv liigiti ja pikkusrühmiti!

Kruiisilaevad on nagu linnad, kus on olemas kõik vajalik.
Kalade rühm on silmapaistev tohutu liigrikkuse poolest.
Kolvikäik on eksentrilisusest " e" kaks korda suurem.

Kaardi tiitlis on kirjas arvmastaabina kaardi peamastaap.
Kalad on väga liigirikas ja huvitav loomarühm.
Kautšuk on kergesti süttiv ja hästi põlev last.

Kilogrammi massi - iibe kohta kulutatakse 3…4 kg sööta.
Kkp – de 0 asendi kontroll ja regulleerimine

Kino on olnud kruiisilaevadel juba pikka aega.
Küllalt palju on eelmise kuivamist ja kerget lihvimist.
Küsimustik on koostatud õppejõu konspekti põhjal.

Kingston - eriehitusega ventiil laeva allveeosas.
Kõikides veekogudes on keelatud püüda järgmisi kalaliike:
Kilu on pelaagiline planktonitoiduline kala.

Kõht on mitterippuv, singid hästi arenenud.
Kõlbab enam - vähem ükskõik millisele objektile.
Kalapüügiga on hõivatud peaaegu kogu maailmameri.

Kõrgessaarest on mugav käia näiteks Näki madalal.

Koguvarjutav tuli – Group occulting light Oc (k) ns
Koorumist kadaka - okstele, mida pannakse sumpadesse

Külgkalde tekkimisel on vaja leida tekkepõhjus ja alles
Kardinaalsüsteem – ohtude tähistamine ilmakaarte

Kiskjad - toituvad teistest selgrootutest.
Käibekuludeks on arvestatud vaid söötmiskulud.

Kalatankid on varustatud jahutussüsteemiga.
Kambris on madala õlitaseme indikaator.

Karpkala on maailma vanim kodustatud kala
Keev - või mittekeevökonomaisereid.

Kudemise ajal - üksteise suhtes vaenulikuks.

Kalur on kalandustoodete esmatootja.
Kalakasvatajal on uinutatud kalaga ka kergem

Karjadest on hiljem leitud katkuseent.
Kaitsekohustuse - teatis ja hoiuala teatis?
Koordinaatteljestik on seotud pöörleva Maaga.

Kalade mürk on inimesele väga ohtlik.
Kuld - Merikoger 45-50 12-24 20


Karpkala mari on rohekas või rohekas-
Konfiguratsioon on sel juhul moonutatud.

Kruvid on valmistatud terasest.

Kammeljas – on lühem ja laiem.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Kuivaine - aine osa, mis jääb järele, kui ainest kõrvaldada vesi Epifüüt-ehk peal(is)taim on taimorganism, mis kinnitub või kasvab teisel elusal taimel  (sageli puul) viimast kahjustamata. 

Vote UP
-1
Vote DOWN
Koonilisus on 1:12, 1:15 või 1:50. Sõukruvi rummu töödeldud kooniline ava sobitatakse sõuvõlli otsa koonuspinnaga et tagada pindade ühtlane kokkupuude kogu koonuspinna ulatuses.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Kihiparandus - DISm = TPC × t × ( X MP − XF ) / L , kus X MP on miidli kaugus ahtriperpendikulaarist GM vähenemine dokkimisel – uus GM = GM − ( ∆ − DISV ) × KM / ∆ tasakiilus laeva puhul ja uus GM = GM − MTC × t × KM / X F × ∆ trimmiga laeva puhul Kaptenivalem GM C = ( 0,7 B / TR ) , kus TR on laevaperiood.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Konstitutsioon – isendile omased anatoomilised või füsioloogilised jooned või nende tüüp.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Kampellid on vähenõudlikud ja kiirekasvulised, tibude väljalangemine on väike.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Kõikki vanuserühmi - sugukalad, noorkalad, kaubakalad , asenduskalad.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Kloriin on kollane eemaletõukava ja ärritava lõhnaga mürgine vedelik, mille aur on roheline. Kloriin ise ei põle, kuid soodustab põlemist nagu hapnik.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Kardinaalmärgid – näitavad ohtlikku kohta ja asetatakse ilmakaarde (suund kompassi järgi). Näitavad kust poolt tuleb neist mööduda.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto