Sõnu seletav sõnaraamat

Jõekäärus on oma kalaõnne proovimas veel teisigi kalamehi, vähendab see meie kalamehe saaki, sest osa kalu püütakse lihtsalt ära. Kui kalamees pärast tundidepikkust kalastamist ikkagi kesise saagiga koju läheb, oskab ta nendele kolmele põhjendusele veel kindlasti hulgaliselt lisapõhjendusi leida, kuidas kellegi teise tegevuse või tegevusetuse tulemusena kalasaak nii väikeseks jäi. Hea saagi korral kiidab kalamees küll ennast, aga ka siin võib kellegi teise tegevus kalasaaki mõjutada.
Juba hetkel on üheks tõsisemaks probleemiks kujunemas struktuurne tööpuudus, s.t. kõrvuti suure hulga töötutega on meil suur hulk vabu töökohti, seejuures on kvalifitseeritud tööjõu puudumine saanud tõsiseks takistuseks majanduse arengule ja investeeringutele. On tekkinud olukord, kus investeeringud koonduvad pealinna seetõttu, et väljaspool Tallinna on raske vajalikul hulgal kvalifitseeritud tööjõudu leida. Ka on inimeste valmisolek ümber õppida Tallinnas suhteliselt suurem kui
Jooksevkonto – siin arvestatakse kaupade ja teenuste eksport – import ning intresside ja dividendide liikumine investeeringutelt, mis on tehtud antud riigi residentide poolt välismaal ja teiste riikide residentide poolt antud riigis; 2. kapitali- ja finantskonto – siin loetletakse kõik need rahavood, mis on seotud finantsvarade (aktsiad, obligatsioonid) ostu või müügiga; 3. ametlik reservkonto – siin kajastatakse teiste riikide valuuta kogust, mida riik ametlikult ostab.

Juhtimisinformatsioonisüsteem ehk controllingusüsteem on juhtimisvahend, mis aitab meil säilitada planeeritud taset, mida me teatud ajavahemike möödudes võrdleme tegelikkuses saavutatud tulemusega, et teada saada, kas on vaja sekkuda, et soovitud planeeritud taset säilitada/saavutada. Selle süsteemi sisuks ongi plaanitu ja tegeliku võrdlemine. Siit tuleneb ka controllingu peamine jagunemine planeerimiseks, mis annab eesmärgid, ning arvestuseks, mis annab meile teada meie tegeliku tulemuse.
Jalgrattakomponentide tootjatest on oma valdkonnas rahvusvahelised ja globaalsed liidrid, näiteks Lee Chi Enterprises, mis on maailma suurim jalgratta pidurite tootja, aga ka KMC, kes on kõige tuntum ja tunnustatum jalgratta kettide tootja Selle tulemusena on Taiwani jalgrattatööstus saavutanud globaalsel jalgrataste turul väljapaistva staatuse kui tipptasemel jalgrataste tootja5. Kokkuvõttes konkureeritakse tarneahela sees omavahel nii komponentide tootjate vahel, jalgrataste tootjate vahel.
Jaanuarist - 31. detsembrini, 1.aprillist-31.märtsini, 1.juulist-30. juunini, 1.oktoobrist-30. septembrini Raamatupidamise sise-eeskirja sisu: Majandustehingute dokumenteerimine; varade ja arvelduste inventeerimine, raamatupidamisregistrite pidamist või automatiseeritud andmetöötlussüsteemide kasutamine; kontoplaani, koolide ja lühendite kasutamine; vara liigitamise kriteeriume põhi- ja käibevaraks; dokumentide säilitamine; aruannete koostamise ja säilitamise korda

Juriidiline isik on kohati mõtteline isik ja juriidiline isik jaguneb kaheks (kasumi põhiseks ja kasumit mitte taotlev) ja nende põhilised näited: -) FIE – füüsilisest isikust ettevõtja (kasum) -) OÜ – osaühing (kasum) -) AS – aktsiaselts (kasum) -) MTÜ – mittetulundusühing (kasumit mitte taotlev) -) SA – sihtasutus (kasumit mitte taotlev) * Juriidilise isiku loomine: -) MTÜ – 3 kodaniku; asutusleping; riigilõiv (280.-) – SA puhul pole ühtegi kodaniku
Järgnevas tabelis on välja toodud töötajate palgad ja palgakulu täiskoormusel (koduabiline poole koormusega) Töötajate palgad Brutopal Palgakul Töökoht k u Koolitaja/juhataja 750,00 1008,00 Püsilapsehoidja 400,00 537,60 Püsilapsehoidja 400,00 537,60 Püsilapsehoidja 400,00 537,60 Püsilapsehoidja 400,00 537,60 Püsilapsehoidja 400,00 537,60 Püsilapsehoidja 400,00 537,60 Lapsehoidja 400,00 537,60 Lapsehoidja 400,00 537,60 Koduabiline 313,42 421,23 Kokku 4263,42 5730,03
Jõukusefektist – kui üldine hinnatase tõuseb, siis majapidamiste finantsvahendite ostujõu vähenemise tõttu eratarbimine väheneb; 2 2. välissektori asendusefektist – kui üldine hinnatase tõuseb, siis asendatakse kodumaised kaubad suhteliselt odavamaks muutunud importkaupadega; 3 3. intressimäära efektist – kui üldine hinnatase tõuseb, siis intressimäär kasvab ning laenuvahendite arvel tehtavad kulutused kaupadele ja teenustele vähenevad.

Jaotuse aluseks on võetud Projekt A Projektijuhi vertikaalne (funktsioonide d järgi) ja horisontaalne Projekt B (projektide järgi). Kasutatakse teadusuurimisasutustes, konsultatsioonifirmades, suurte kiirete tellimuste täitmisel, tootmise või majandusliku tegevuse geograafilise laialipillatuse korral jt. Projekti rühmad moodustab projektijuht funktsionaalsete osakondade spetsialistidest, kes jäävad ühtaegu endistviisi ja osakondade alluvusse.
Järgija – ebakindel üksi ülesande täitmisel või vähene motivatsioon töötada hästi/kiiresti. d) Selgitav ehk konsulteeriv stiil  LIIDER – selgitab otsuseid ja pakub võimalust saada selgitust, liider valib koos järgijaga eesmärkide saavutamise teed  JÄRGIJA – soov ülesannet täita, kuid oskused ei ole piisavad 142. Motivatsiooni mõiste  Psüühiline protsess, mis mõjutab tegevuse suunda, jõudu ja kestvust.
Juriidilised isikud on eraõiguslikud juriidilised isikud (äriühingud- nt. aktsiaseltsid, osaühingud jne.) ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud (nt. eelarvelised riigi- ja omavalitsusasutused). Ettevõtlusega tegelevateks füüsilisteks isikuteks on isikud, kes tegelevad tootmisega ja oma toodangu müügiga, teenindusega jne. Kõik juriidilised isikud on kohustatud arvestust pidama tekkepõhiselt ning kasutama kahekordset kirjendamist.

Juuksuriteenus - avalikud suhted ja reklaam 2) Televiisor-reklaam, müügi soodustamine 3) Beebitoit-reklaam, müügi soodustamine 4) Näts-reklaam, müügi soodustamine 5) Reisipakett-isiklik müük ja otseturundus, müügi soodustamine 6) Muusikakeskus-reklaam 7) Pastakas-reklaam 8) Lilled-otseturundus ja reklaam 9) Mööbel-reklaam ja otseturundus, müügi soodustamine 10) Raamatud-otseturundus ja reklaam, müügi soodustamine
Jätkusuutlik ettevõtlus tähendab majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme vabatahtlikku integreerimist ettevõtte juhtimisse ja tegevusse, arvestades erinevate huvipooltega ning luues lisaväärtust kõigile asjaosalistele SELLE KASU ÜHISKONNALE  Ühiskondlike kitsaskohtade lahendamine  Puhta elukeskkonna säilitamine  Regioonide areng  Riskigruppide tööhõive edendamine  Rahva tervis  Ausam maksude maksmine
Juhi olemus - juht on vähemalt ühe isiku ülemus, kes valdab tarvilikku mõjujõudu, seab tegevuse eesmärke, korraldab kontrollib, suudab inimeste käitumist sihipäraselt mõjutada, saavutab tulemused teisi tööle pannes, loob tolemuste saavutamiseks tarvilikke ressursse ja tingimusi, tagab astuolude tuvastamise, loomise ja ületamise kaudu seatud sihtide saavutamise, seisab hea organisatsiooni kestuse ja arengu eest.

Juhtkond on otsustanud kulutada kindlaksmääratud osa müügitulust või iga kindla rahasumma iga müüdud ühiku kohta (reklaamiks jne); 2) püsivkuludeks, mis jäävad muutumatuks erinevate tegevusmahtude korral teatud ajaperioodil (hoone amortisatsioon, meistri palk, rendikulu jne.). Püsivkulud on üldjuhul seotud ettevõtte tootmisvõimsuste tagamisega. Püsivkulud on konstantsed üksnes kogusummas.
Juhtimise ülesannetena on kõige sagedamini välja toodud neli tegevust: • planeerimine (eesmärkide püstitamine ja nende saavutamise teede kindlaks- määramine); • organiseerimine (kohustuste, õiguste ja vastutuse kindlaksmääramine); • eestvedamine (inimeste motiveerimine organisatsioonile vajalike tööde tegemiseks); • kontrollimine (saadud tulemuste võrdlemine püstitatud eesmärkidega).
Jun02 – 15. juuni 2002.). • tehinguhind ehk strike price – näitab millise hinnaga saab optsiooni omanik aktsiaid osta (ostuoptsioon) või müüa (müügioptsioon). • optsioonipreemia – on hind, mida optsioonikirjutajale makstakse optsiooni ostmisel Näiteks kui optsiooni hind on 2 USD, siis läheb selle ostmine maksma 200 USD (2*100, kuna optsioonileping on 100-le aktsiale).

Juba eelnevalt on mitmeid kordi mainitud, et Osaühing tegeleb peamiselt saematerjali tootmisega. Lisaks sellele tekib saekaatri töös ka palju kõrvaltoodangut nagu saepuru, hake, küttepinnad jne. Saepuru ja hake müüakse, kas kohalikele põllumajandusettevõtetele loomade aluspanuks, Repo Vabrikud AS-le puitlaastplaadi tootmiseks või siis talveperioodil katlamajadele küttematerjaliks.
Järelvalvet – teenindaja, kaupluse asejuhataja, kaupluse juhataja, piirkondlik juhataja jne. Praegu on aga esile kerkimas uus juhtimissüsteem teeninduses, kus on oluliselt vähendatud juhtimistasandeid ning struktuur näeb välja ümber pööratud T tähe kujulisena. Sellisel juhul on personal täiendavalt koolitatud, motiveeritud ja varustatud ajakohase ning vajaliku informatsiooniga.
Juhi roll on arendada oma alluvate potentsiaali ja luua neile selleks vajalikud tingimused 3) Milliseid organisatsioonikultuuri tunnuseid tõi välja Newstrom? 1) ainuomane ja iseloomulik 2) stabiilne 3) endastmõistetav 4) kajastub sümboolselt 5) terviklik 6) liikmete poolt heaks kiidetud 7) peegeldab tippjuhtkonda 8) erineva tugevusega 4) Iseloomusta raudsete isiksuste kultuuri.

Juuni 1992 - Rahareformi Komitee võttis vastu dekreedi nr. 030, millega määrati rahareformi läbiviimise kuupäevaks 20. juuni 1992 • 19. juuni 1992 - peaminister Tiit Vähi kuulutas kell 21:00 välja rahareformi • 20. juuni 1992 - alustati rahavahetust • juuli 1992 - Rahareformi Komitee büroo lõpetas tegevuse • detsember 1992 - Soome Pank hakkas noteerima Eesti krooni.
Jooniselt 5 on näha, et kuni selle ajani mõjutas Eesti siseturisti tulekut peamiselt ilm (suur kõikumine aastast aastasse). 2001. aasta ilusad ilmad tõid Pärnusse aga viimast korda suurima hulga siseturiste – 270 000. Kui välis- külastajate hulk on pidevas ja suhteliselt stabiilses kasvutendentsis, siis eestlaste külastused on peale murdepunkti järjekindlas languses.
Jututoa - rollimängu takistavad tegurid Keskkonna tehniliste iseärasustega seonduvad tegurid: *harjumatus kasutada virtuaalset Õpikeskkonna haridusliku keskkonda; ning sotsiaalse tasandiga seonduvad tegurid: *ühenduse kiirus ja usaldusväärsus; *õpiülesannete keerukus; *arutelu jälgimisega seonduvad raskused. *vajadus distsiplineeriva õpetaja järgi vestluses;

Juhtimisarvestus – tegeleb ettevõtte siseste tulemuste arvestusega jääktulu (ka: piirkasum) – ettevõtte tulude ja muutuvkulude vahe kahekordne finantseerimine – laenu saamine kahest allikast sama tagatisega kalkulatoorsed kulud (ka: arvestuslikud kulud) – kulud, mida konkreetses ettevõttes ei teki, kuid mis igas sarnases ettevõttes tavaliselt peaks tekkima
Jit - põhimõtte puhul püütakse minimeerida väärtusahela toimimist pidurdavaid tegureid lahendades pidevalt kerkivaid probleeme. Pidurdavateks teguriteks nimetatakse JIT puhul kõike, mis ei lisa väärtust – laos seisvaid valmistooteid, informatsiooni halvast liikumisest tulenevad viivitused, järjekorras ootavad pooltooted ning defektsed tooted.
Jooksev konto – sellest kajastatakse kaupade, teenuste ja tulude eksporti ja importi ning erinevaid ühepoolseid ülekandeid (annetused, kingitused, välisabi, stipendiumid, rahvusvahelised preemiad jne) 2) Kapitalikonto - mis kajastab kapitali eksporti ja importi, mis toimub peamiselt investeeringute, laenude, deposiitide ja teiste finantsinstrumentide kaudu.

Juriidiline isik on kas eraõiguslik või avalik-õiguslik. (Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 24) 3. Maksumaksja on füüsiline või juriidiline isik või riigi-, valla- või linnaasutus, kes seadusega sätestatud tingimustel ja korras on kohustatud maksu maksma ning täitma teisi talle seoses maksukohustusega pandud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi.
Jääktulumäär - näitab, et müügikäibe suurenemisel 1 kr võrra, suureneb jääktulu 42,87 sendi võrra, kasum suureneb samuti 42,87 sendi võrra.
Joonistel on y kollektiivi suurus (liikmete arv) ja x otsuse vastuvõtmiseks vajalik poolthäälte arv (> 50%). Miks on lihtenamus (50%+1) enimkasutatav reegel? Alates sellest on võimalik kollektiivi ühetähenduslik otsus, alla selle võib vastu võtta mitu erinevat (ka vastukäivat) tegevusplaani, mis võib osutuda väga kulukaks.

Joonis 23 - maksu kehtestamise mõju tarbijaülejäägile (hinnavaru THV) • Kui P=10 000, a=Q • Kogukasu 0BEQ2, THV=FBE, maksavad OFEQ2 • Seega THV kaotus AFEC • GEF on kaotus maksu kehtestamisest, sest seda ei saa endale tootja(pakkuja), sest maksutulu maks*kogus=FA*AG e AFGE, seega maksukehtestamisest tekkiv kaotus on GEC.
Järlepa on tõulinnukasvandus, Salutaguse karusloomakasvandus; Rapla riigimajand, Mahtra ja Purila kolhoos on spetsialiseerunud aiandusele. Tööstust esindavad põhiliselt mujal asuvate ettevõtete tsehhid, osakonnad ja jaoskonnad; erandid on vaid kombinaat “Järvakandi Tehased”, Kohila Paberivabrik ja Kohila Eksperimentaalne
Jae - ja hulgimüük Ettevõtte tegevuspiirkond Eesti Ettevõtte kontaktandmed(aadress) Vana-Viru 14 Telefonid ja faks 0123 4567 E-mail jaanus@axbo.ee Kontaktisik, tema telefon Maie Maasikas Juhatuse liikmed Peeter Rebane, Mihkel Raud, Kalle Kaalikas Omakapital 40 000 Omanikud, nende osa kapitalist 20 000, 10 000, 10 000

Jaemüügi transformatsioon – 1) Suured jaeketid söövad väikemüüjad välja 2) Tekkinud on palju alternatiivseid jaemüügikanaleid 3) Üritatakse luua pigem elamust nt pakutakse kohvi ja on tekkinud mängunurgad Vahendusvajaduse kadumine - Tänapäeval on tänu internetile ja muudele kanalitele otse tarbijani turundamine palju lihtsam.
Juba eelnevalt on olemas kaks erineva võimsusega triikrauda, esemete triikimiseks mugavas suuruses(38cm x 140cm) triikimislaud, klaasfiibrist käepärane mõõdulint, erinevate materjalide õmblemiseks lai valik käsinõelu, erinevate värvidega ning paksustega niite, praktiline rätsepajoonlaud, kanga nuga ning rätsepakriidid.
Jätkuvuse printsiip - raamatupidamise aruande koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamis- kohustuslane on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust. Juhul kui raamatupidamise aruanne ei ole koostatud jätkuvuse printsiibist lähtudes, tuleb aruandes märkida rakendatud arvestusprintsiip.

Jääkväärtus – hinnatakse väärtust, mis tekib kas raamatupidamisliku amortiseerimise või füüsilise kulumise tulemusena.
Jaotuskanal on süsteem institutsioonidest, läbi mille toimub kaupade ja teenuste füüsiline liikumine tootjalt tarbijale.
Jaotuskanal on institutsioonide süsteem, mille kaudu toimub kaupade ja teenuste füüsiline liikumine tootjalt tarbijale.

Jõulisemat majanduskasvu on saatnud prognoositust kiirem inflatsioonitempo, mille põhjustas energia ja toidutoorme eeldatust kiirem kallinemine maailmaturul. Eesti Pank 2012. aastaks prognoosib Eesti majanduskasvu järsku aeglustumist ning kui väliskeskkonna olukord pingestub veelgi, ei saa välistada ka majanduslangust.
Järelevalve sisuks on hinnata krediidiandja tegevuse vastavust tarbijakaitseseadusele (sh tarbijale kohaldatavad tasu, intressimäär, teabe andmise tingimused). Nõuete rikkumise korral on järelevalvel õigus keelata krediidiandja tegevus (vähemalt 30 päevaks), samuti kohaldada rahalisi trahve ja muid meetmeid.
Jooksevkonto – kaupade ja teenuste eksport ja import, tootmistegurite kasutamisega seotud tulud, otse-, portfelli- ja muudelt investeeringutelt saadud tulud, ülejäänud majandustehingud, mis on seotud residentide poolt kasutada oleva kogutulu kujunemisega, kuid ei sisaldu muudel jooksevkonto kirjetel.

Juhi roll on luua selline koostöö alluvatega, mis annaks optimaalse tulemuse, mitte aga niivõrd kasutada võimu alluvate üle. Follett teooria tugines integratsiooni kontseptsioonil, s.t. grupi liikmete erinevuste harmoonilisel ühtesulatamisel eesmärgiga saavutada kõigile vastuvõetav tulemus.
Järgnevas tabelis on toodud kulud kroonides, kui kuus toodetakse 440 ülikonda: Kulu Ülikondade arv 440 550 Summaarsed püsikulud 224 000 A Summaarsed muutuvkulud 418 000 B Summaarsed kulud kokku 642 000 C Ühiku püsikulud D E Ühiku muutuvkulud F G Ühiku kulud kokku H I Arvutada tähtede asemele arvud.
Juhtimisarvestus –  tegeleb ettevõtte siseste tulemuste arvestusega  •  järelturg – väärtpaberiturg, kus kaubeldakse olemasolevate väärtpaberitega  •  jätkusuutlik majanduskasv –  •  jääktulu (ka: piirkasum) – ettevõtte tulude ja muutuvkulude vahe 

Järelevalvenõukogu on Audiitortegevuse seaduse alusel loodud Audiitorkogu sõltumatu järelevalveorgan, kelle ülesanne on korraldada järelevalvet avalikes huvides ning võtta meetmeid audiitortegevuse arengu eelduste loomiseks, vandeaudiitori kutsetegevuse kvaliteedi saavutamiseks ja selle kaitsmiseks.
Juhtimisarvestus on tänapäeval laiendanud oma huvi ka mitterahalisele informatsioonile:  Kvaliteedi näitajad  Protsesside parameetrid  Klientide rahulolu  Töötajate võimed ja motiveeritus  Toodete omadused  Allüksuste tulemused (nii rahalised kui ka mitterahalised)
Juurdehindlus on 30 %, ja selle järgi keskimine omahind on 24 €. Rõivaste orienteeruvad müügihinnad ( keskmiselt ) Ese Lühike Pikk Püksid 21 € 28€ Pluus 13€ 19 € Kleit 24 € 29 € Seelik 23 € 26 € Jakk 24 € 24€ Jope, mantel 33 € 45 € Sall 3€ 6€ Müts 6€ 6€

Järelevalve sisuks on kapitalinõuded (miinimumkapitalina 200 000 eurot või 3 miljonit eurot juhul, kui krediidiandja väljastab ka hüpoteekkrediiti), samuti juhtide ja omanike sobivuse hindamine, krediidiettevõtte organisatsiooniline korraldus, riskikontrolli ülesannete täitmine ja aruandlus.
Jaapanlased - korealased, on hiinlastel enam ettevõtlikkust ja tahet end läbi ettevõtluse teostada. Üle maailma toimivad hiina soost, õigemini hiina eri regioonide ettevõtlusvõrgustikud, mille sisesuhteid korraldavad kindlad ajalooliselt paika pandud kirjutamata reeglid ja usaldus.
Jaguneb alustamis - ja kasvutoetuseks, vastavalt kuni 50 000 ja kuni 160 000 EEK.  Ettevõtlusinkubaatorid- nende abil püütakse ergutada ettevõtlusinitsiatiivi, soodustada tehnoloogiasiiret, tõsta uute ettevõtete ellujäämise tõenäosust ja elavdada majandustegevust teatud piirkonnas.

Juurdepääs teabele on piiratud Milliseid vigu on tehtud  Apteegiketi reklaamikampaania käigus jagati ketti kuuluvatest apteekidest retseptiravimi ostnud isikutele sooduskuponge, mille alusel sai samasse ketti kuuluvatest apteekidest kõiki tooteid soodsamalt, välja arvatud retseptiravimeid.
Just areng on eduka ettevõtte võti, mis käivitab uusi ja innovatiivseid projekte4. Oluliseks peetakse kohtuda uute inimestega, näha nende tootmist, tutvuda nende ideede ning kaubanduslike vajadustega, et arendada välja toode, mis omab reaalset nõudlust urbaniseerunud ühiskonnas.
Jaekaubandus on toodete müük lõpptarbijaile isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks.

Juurdemeelitamiseks on kaubandusettevõttel vaja alustada äristrateegiaga, mida inglise keeles nimeta- takse trading up, saksa keeles Erlebnishandel (elamuskaubandus). Sisuliselt on tegemist kaubanduse kvaliteedi tõstmise strateegiaga, üleminekuga hinnakonkurentsilt kvaliteedikonkurentsile.
Juhtimise ülesannetena on välja toodu kõige enam 4 ülesannet: • Planeerimine • Organiseerimine • Eestvedamine • Kontrollimine Need tegevused peavad tagama organisatsiooni käsutuses olevate ressursside sellise juhtimise, mile korral eesmärgid saavutatakse kõige efektiivsemal moel.
Juurdehindluse meetod on laialt levinud, eriti teenustele hinna määratlemisel, sest tavaliselt teatakse teenuse kavandamisel paremini teenusele vajalikke kulutusi kui nõudlust. Kuluarvestus on tihti lihtsam, kui nö turutunnetus ning ka konkurentsi on sellise hinnameetodi valimisel vähem.

Juu - lil 2009 kasutada töökorralduse reeglitena varemkoostatud töösi-sekorraeeskirju. Siiski tuleb kontrollida, kas need sisekorraeeskir-jad ei sisalda sätteid, mis on vastuolus töölepingu seadusega või on kaotanud oma kehtivuse ja tuleb teha vastavad parandused.
Jooksevkonto – maksebilansi osa ; dokument, mis kajastab kaupade ja teenuste ning tulude ja ülekannete liikumist üle riigipiiri Kapitali ja finantskonto – maksebilansi osa; dokument, mis kajastab pika- ja lühiajaliste investeeringute ning laenude voogusid üle riigipiiri.
Juhtimiskriteeriumite valikul on prioriteetideks: süsteemi väljundi kvaliteedi tõstmine vastavalt tarbija vajaduste arengule, tarbija kulude vähendamine, tõstes toote kvaliteeti, teenindustaset jne, tootmisressursside vähendamine, suurendades mastaabiefekti, täiustades juhtimissüsteemi.

Juurutusfaas – toote viimine turule, müügi algus, lõpeb kasumi saamisega 3. Kasvufaas – toode jõuab turu liidrite hulka 4. Küpsusfaas 5. Langusfaas 6. Toote surm või uus toode Ära ürita iga hinna eest müüa seda, mis on toodetud, vaid toota seda, mida saab müüa.
Järele mõeldes on leitud, et juba pikka aega on sõprade kutsetele ära öeldud tuues ettekäändeks oma äri. Mõtle järele, kuidas muutuks sinu läbikäimine sõpradega, kui sa oma äri alustaks? Samas võib ettevõtlust kasutada ka ettekäändena oma sõpruskonna muutmisel.
Jaapanlased on seisukohal, et kui enamusosalus oleks jaotunud erinevate huvidega omanike vahel, siis oleks nende tööstusel ka palju raskem pikaajalistele eesmärkidele keskenduda ning sarnaselt lääne börsiettevõtetele peaksid nad vaid kvartalist kvartalisse liikuma.

Juhtimisstiil on juhi eesmärkide saavutamise viis, mis tugineb erinevatele, kuid ühisel põhimõttel põhinevatele väärtustele, hoiakutele ja tegevusele, millega juht püüab probleeme lahendada ning õigusi, kohustusi ja vastutust töötajate vahel jagada (Türk 2001).
Jack mitchell – „Äärmiselt rahulolevad kliendid on alati ustavad“
Juhtimise kvaliteeti on raske defineerida, kuid see seondub järgmiste teguritega: juhtimisoskused, töötajaga suhtlemise kogemused, teadmised tootmis- ja teenindusprotsessist, kohustus ja motivatsioon, soov ja võime teha muutusi, otsustus- ja sihikindlus, initsiatiiv ja vaist.

Juhtimisarvestus – vastavalt vajadusele või sise-eeskirjadele. Finantsarvestuse ja juhtimisarvestuse erisused kulude liigitamisel Finantsarvestuse seisukohalt toimub kulude jagamine tootmiskuludeks (otsesed ja kaudsed e lisakulud) ja mittetootmiskuludeks e perioodikulud.
Juba 1950 - ndatel sõlmitud esimeses Euroopa Ühenduse asutamislepingus sätestati selgelt, et mehed ja naised peavad ühesuguse töö eest saama ühesugust tasu. Sellega algas ELi võitlus naiste õiguste eest, mis nüüd on Euroopa Liidu poliitika lahutamatu osa.
Jooniselt on näha, et Rootsi, Soome, Venemaa ja Läti on ikkagi põhilised sihtkohad kuhu müüakse teenuseid ja/või kaupu kõige rohkem, tuleneb ka sellest, et need eelnevalt nimetatud on ka kõige lähemal ning arvatavasti kõige odavam transpordi võimalus.

Journal entries - page 238 Benchmarking is the continuous process of comparing the levels of performance in producing products and services and executing activities against the best levels of performance in competing companies or in companies having similar process.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Juhtkond on teema omaks võtnud või on see vaid valdkonnajuhi mängumaa, millised on tarbijate ja kohalike elanike huvid, kas peetakse nõu avaliku sektori ja vabaühendustega, kuidas saavad töötajad sel teemal kaasa rääkida jms.Töötajatel tekib omanditunne ja nad on rohkem teadlikud EELARVAMUSED CSRist  nn rohepesu, mis tähendab sisulise tegevuseta oma toodete ja teenuste müümist liialdatud vastutustundliku ja loodussõbraliku kuvandi kaudu.
Juulius on töölepinguga töötaja, kelle töötasu on 1 500 €, ta on esitanud maksuvaba tulu arvestamiseks ja on ühinenud kohustusliku kogumispensioni (KP) II sambaga ning esitanud avalduse KP maksete suurendamiseks. Töötaja ei ole vanaduspensionieas.

Juhtimisarvestus – juhtkonna poolt ettevõtte üksiktegevuste ja allüksuste plaanimine, hindamine ja kontrollimine. Kinnitab ettevõtte ressursside vastavat kasutamist jne et juhtkond saaks vastu võtta õigeid otsuseid majandustegevuse efektiivsuse tõstmiseks.
Jäätise alternatiivkulu on näiteks: kinopilet, hamburger, ujulapääse.
Jagunevad tuluteenivateks – aktsiaselts, osaühing, tulundusühistu, täisühing ning mitte tulutoovateks, neil lihtsalt puuduvad omanikud kellele saaks kasumit jaotada – sihtasutus ja mittetulundusühing, viimased on loodud kodanike algatusel oma elu lihtsustamiseks.

Jõustamine tähendab inimestele õiguse andmist/delegeerimist, et võtta vastutus oma tegevuse ja otsuste eest organisatsioonis, aga samuti isikliku elu, kogukonna elu või ühiskonnaelu korraldamise eest majanduslikus, sotsiaalses ja poliitilises mõttes.
Jan - 31.dets.;1 apr-31.märts;1 juuli-30. juuni;1okt.-30sept. 42.Majandusaasta aruande sisu Raamatupidamise aastaaruanne - bilanss, kasumisaruanne ja aasraaruande lisad, haldusaruanne; auditori järeldusotsus; majandusaasta kasumisjaotuse aruanne.
Juhtimisprotsess on jätkuvate otsuste vastuvõtmine ja tegevused, milles juhid planeerivad, organiseerivad, on eestvedajad ja kontrollivad. Ei saa ka alati täpselt juhtide tegevust jaotada planeerimiseks, organiseerimiseks, eestvedamiseks ja kontrollimiseks.

Jami – peamošee linna keskmes Kaitsestruktuurid sarnaselt Euroopa linnadele Traditsiooniliste turutänavate structure: bazaarid and suq’d Elamute ülim privaatsus ja suletus Uued ärikvartalid modernses/rahvusvahelises laadis (pilvelõhkujad)
Juhiste vorm on välja töötatud Siseministeeriumi poolt eesmärgiga koostada edaspidi ühtsel vormil juhendavaid abimaterjale, millest kohalikud omavalitsused saavad lähtuda teenuse osutamisel või teenuse delegeerimisel era või kolmandale sektorile.
Joonis 20 – Suureneva sissetuleku mõju kauba X nõudlusele • Nõudluskõver kajastab kauba X enda hinna ja koguse vahelist sõltuvust (cet. paribus). Reaalses elus muutuvad teiste kaupade hinnad ja sissetulek, vajadusel saab seda arvesse võtta.

Juhtimisfunktsioonide - põhineb ametlikul positsioonivõimul; 2) Eestvedamine – organisatsiooni tulevik, visiooni ja missiooni rõhutamine, muudatused tulenevad pigem ühistest eesmärkidest, rõhuasetus töötajate motiveerimisel - põhineb liidri isiksusel.
Juhtimispersonali ehk räägitakse kolmest põhilisest juhtimistasandist (tipptasand, keskmine tasand ja esmatasand).See aga ei tähenda, et igas organisatsioonis, olgu see pank, kaubamaja , ülikool või tootmisettevõte, peab see tingimata samamoodi olema.
Juriidiline isik on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, sihtasutus ja mittetulundusühing. Avalik-õiguslik juriidiline isik on riik, kohaliku omavalitsuse üksus ja muu juriidiline isik, mis on loodud avalikes huvides.

Jooksev tulu – intresside, dividendide jne. Vormis saadavad perioodilised laekumised. Kasum kapitalilt – investeeringuobjekti turuväärtuse suurenemine (vähenemine) jooksev tulu+ kasum kapitalilt investeeringu tasuvus= investeeringu summa
Juhtmõte - milles seisneb tulevikuäri ? (visioon) 2. Võimalused ettevõtte profileerimiseks –kuidas saam end oma tegevuses eriliselt profileerida? Võtmevõimalused, mille abil ettevõte end konkurentide suhtes paremasse olukorda seaks.
Jah - Rõdude suurus 5,7-11,5 m3 13-18 Lastemänguväljaku olemasolu on olemas on olemas on olemas on olemas Siseviimistluse tase** standardsiseviimistluse pakett kallis kallis kallis San-tehnika hinnatse** kallis kallis kallis kallis

Jäätmejaama rajamist – saab jagada etappideks: probleemi tuvastamine ja eesmärgi määratlemine; info kogumine koos mõjude prognoosimisega; lahendusettepanekute väljapakkumine, otsustamine ning elluviimine; analüüs ja mõjude järelhindamine.
Jooniselt 49 on näha, et < kui graafik lõikab y -telge ( x = 0), siis y(0) = 20 =1; < liikudes x-telge mööda paremale, s.t. kui x läheneb positiivses osas lõpmatusele, läheneb ka 2x lõpmatusele, s.t. kasvab piiramatult: lim 2x ' 4 .
Juriidiline nõustamine - lahutus, lähenemiskeeld, prokuratuuri ja kohtutega seotud küsimused 2. Antud sihtgrupiga kokkupuutuvatele ametiisikutele perevägivalla probleemistikku tutvustavate koolituste pakkumine, 6- tunnilise videokoolituse loomine.

Järelpäringud – kui audiitoril tegib mingeid probleeme või ta ei ole piisavalt kompetentne antud valdkonnas, siis on ilmselt otstarbekam esitada järelepäring vastava valdkonna asjatundjale ja mitte hakata ise endale asja selgeks tegema.
Juhtkonna sooviks on innustada tegutsema ettevõtjaid, kes kuuluvad nn tarka ehk siis teaduspõhisesse sektorisse, seega ettevõte, kes soovib oma tegevust alustada just selles valdkonnnas võib saada poliitilist tuge oma äri käimapanemisega.
Jooksevhindades - -- Tegevusala (EMTAK 2008), Aasta ning Näitaja Investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent) kokku, tuhat krooni ..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 2005 390 311 2006 287 535 2007 237 249 2008 164 891

Jaekaubandus - , toitlustus- või teenindusettevõtet paiknevas tegevuskohas või väljaspool tegevuskohta kliendile teatavaks tegema kaupleja ärinime või nime ja kontaktandmed, samuti kauba ja teenuse nimetuse ning müügihinna.
Jooniselt on näha, et omakapitali rentaabluse ja omandikordisti vahel on pöördvõrdeline seos. See tähendab, et kui ettevõte kasutab vähem võõrkapitali ning omandikordisti kahaneb, suurendab see omakapitali rentaablust.
Janek - Peep Ojala – Projektijuht Argo Kross – Projektijuht Liivi Lindsalu – Raamatupidaja Merle Toomla – Müügisekretär – juhiabi Andres Mätas – Lukupaigaldaja Karin Reedla – Südamike komplekteerija

Juhtivtöötajad on aktiivsed ärinaised, kelle eesmärgiks on saada ettevõtluskogemusi ja rakendada õpitud tarkusi, et tulevikus asutada ja juhtida edukalt suuremaid ettevõtteid ning anda tööd suuremale hulgale inimstele.
Juhendmaterjal on äriplaani struktuuri aluseks võttes lahti kirjutatud äriplaani alapunktid, asjakohased näited toetavad õpitava kinnistamist, jälgida võib samaaegselt ka näidisäriplaani antud käsiraamatu lisana.
Juhi ülesanne on formuleerida firma erinevaid ärivaldkondi ühendavad strateegiad, mis tagavad ettevõttele konkurentsieelise ning olla ühtlasi eestvedajaks strateegiast tulenevate taktikate ja tegevuste elluviimisel.

Juhtimisarvestus - info identifitseerimise, mõõtmise, koondamise, rühmitamise, hindamise, analüüsimise, tõlgendamise ja kommunikatsiooni protsess, mida kasutab juhtkond planeerimiseks, hindamiseks ja kontrollimiseks.
Juriidilised isikud on mitteresidendid, kui nad on loodud ning tegutsevad mingi muu riigi seaduse alusel (TMS §6, lg.3). Mitteresident maksab tulumaksu ainult Eesti tuluallikast saadud tulult- seega piiratud maksukohustus.
Järgnevas tabelis on välja toodud Eesti Reklaamiagentuuri Liidu liikmesagentuuride teenitud tulu aastal 2010. Tabelis 1 toodud tulu on vastava agentuuri poolt möödunud aastal saadud tulu reklaamiteenuse osutamise eest.

Järelevalvet mitte - pankadest laenuandjate üle teostab tarbijakaitseamet (Market Inspectorate). Tarbijakrediidi andjatel tuleb end registreerida majandusministeeriumis (Ministry for Economic Development and Technology).
Jätkuvuseprintsiip - majandusüksust käsitletakse jätkuvalt tegutseva (st ettenähtamatu lõputa) organisatsioonina. Jätkuv tegutsemine on eelduseks pikaajaliste laenude saamisel, lisaks pikalise vara kuluks kandmisel.
Juhina on minu võimuses kujundada organisatsioon ja kollektiiv, millest olen alati unistanud, valida koostööpartnerid ning kehtestada oma reeglid ning seeläbi ellu viia just iseenda plaanid ja unistused.

Juriidilisel viisil on nad tööle võetud (tööleping, FIE vms.)? Töötasustamise põhimõtted ja orienteeruv töötasu kuus?  Töökohtade arv tulevikus?  Soovitav on juurde panna ka äriidee elluviijate CV-d.
Jaotusskeem on järgmine: A B C Ruumide pind m2 800 120 80 Töötajate arv 25 20 5 Varade väärtus 8 500 000 1 000 000 500 000 1. Tehke kasumiaruanne, milles on näidatud kaudkulude jaotamine osakondade peale.
Jooniselt on näha, et hariduskulutuste tase SKP-s langes sujuvalt 2002–2007, mille järel tegi kahe aasta jooksul hüppe ning seejärel langes uuesti kuni 2011. aastani, pärast mida hakkas jälle tõusma.

Juhtimise definitsioone on üles loetletud kõikides temaatilistes teavikutes nii paberkandjal kui ka veebist on võimalik ulatuslikku informatsiooni leida ja kõikidest materjalidest on võimalik aru saada ja mõte leida.
Järgneva 5 – 10 aasta jooksul olukord aga muutub ning alates käesoleva kümnendi teisest poolest jõuavad peamisse rändevanusesse juba 1990. aastate väikesed sünnipõlvkonnad ning väljaränne väheneb.
Juhtimisõpetus on aga suhteliselt iseseisev mõiste, mis kujutab endast juhtimispraktikast lähtuva kogemuse ning sellel baseeruvate juhtimisteaduslike käsitluste esitamist õppuritele vastuvõetavas vormis.

Juhuslikkuse tulemusena on võimalik ka olukord, kus näiteks erivajadusega töötaja, kes töötab kärupaigutajana satub saalitöötaja hindamisalasse või assistent tehes tellimust letis hinnatakse letitöötajana.
Jäätmete ringlussevõtt tähendab neist sisalduva materjali töötlemist tootmisprotsessis eesmärgiga kasutada seda materjali, kas esialgselt või muul otstarbel, sh. bioloogiline ringlussevõtt, va. energia kasutus.
Jae - ja hulgikaubandus, kaubanduslik vahendus ja jaekaubandus315 Kaubandusteoorias käsitletakse hulgi- ja jaekaubandust kaubandusastmetena, millel on majandusprotsessis erinev koht ja tähtsus.

Jaotamise kriteeriumiks on kaupade koguseline ja väärtuseline osa käibest: •Klass A – Väga tähtsad tooted, mis moodustavad ca 15–20% hangitavate materjalide ja teenuste nimekirjast ning 80% osturahast.
Juhitav tootmis - MATER- JUHTIMINE PLANEE- ORGANISEE- KONTROLL Tuleb õigesti hinnata tootmisvahendi majanduslik kasutusaeg ning aastatega TÖÖ VAHENDID JALID RIMINE RIMINE toimuv väärtuse vähenemine.
Juhtimisotsuste tegemiseks on vaja eraldada püsi- ja muutuvkulud, kuid kuna käive on väike ja peale müügi millegi muuga ei tegeleta, on need kulud kergesti välja toodavad ka ettevõttesisesest kasumiaruandest.

Järelevalve sisuks on registreerimine, mille tingimuseks on seatud vastutuskindlustuse olemasolu vähemalt 300 000 eurole esimesel tegevusaastal, mis omakorda suureneb lähtuvalt tegevuse mahu suurenemisest.
Jaanuar 2011 on Baltic Premator OÜ teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.
Jätkuvalt huvi – suurima Eesti eksportija, BLRT Grupi on ära ostnud just üks Rootsi erakapitali fond. Eesti kapital surutakse välja, Skandinaavia kapital suunab jätkuvalt majanduse võtmeotsuseid.

Jõustamise tähendus on olenevalt kontekstist tihti vägagi varieeruv, siiski on ka mingid ühised jooned, mis on sarnased olenemata olukorrast – usk inimeste iseseisvusesse, vastutustundesse ja hoolivusse.
Jäätise tootmiseks on vaja: tööjõud, hooned, masinad, suhkur, toiduvärv, rõõsk koor … Juhul, Juhul kui mingi komponendi hind tõuseb langeb koheselt ka kasumi suurus ning firma pakkumine väheneb.
Joonis 9 – Organisatsiooni eesmärkide hierarhia (tipp on kõige aluseks) Eesmärgid peavad olema SMART  Saavutatavad  Mõõdetavad  Ajaliselt määratud  Realistlikud  Täpsed

Jõustatud töötaja on (Merkuljeva 2010): • on motiveeritud ja tööga rahul; • on terve ja energiline; • on tähelepanelik ja huvitatud; • soovib võtta vastutust; • on loov, aktiivne ja julge.
Jaapanlased on rahulolematud, keskameeriklased aga pigem rõõmsad. Mõned sotsioloogilised küsitlused on näidanud, et kõige halvemaks peavad oma elu rikaste lääneriikide elanikud.
Juhtkonna vastutusalas on hõlbustada ja kergendada muudatusi ning samuti aidata töötajatel mõista põhjusi, eesmärke, nagu ka kogu strateegilist raamistikku koos missiooni, visiooni ja väärtustega.

Juhuslik sündmus – võib toimida või mitte (täringu viskamisel võib tulla 3, võib ka mitte). Sündmuse A + B summa on sündmus, mille toimumine seisneb neist vähemalt ühe (A v B) toimumises.
Juhtimisorgan on juhatus; Osanik ei vastuta isiklikult osaühingul peab olema Osaühing 2500 Üks osaühingu kohustuste eest nõukogu ainult siis, kui see on ette nähtud osaühingu põhikirjas.
Juhtimistasand - kujutab endast ühel ja samal tasandil olevate juhtimise ametikohtade kogumit. Juhtimistasandid moodustuvad tööjaotuse ja sellest tuleneva org. sügavuti hargnemise tulemusena.

Juhtumis - v kontrollorgani liige, FI kes müüb kaupu pikema aja jooksul kui 6 kuud, muu võlaõigusliku lepinguga töötav või teenust osutav FI, samuti töötaja abikaasa, elukaaslane,
Juurutusfaasis on tarbija hinna suhtes vähetundlik, langusfaasis suruvad hinda üles väheneb käive ja kasvavad kulud 37. Kasumiläve analüüs: Püsiv ja muutuvkulude käitumise iseärasused.
Juhtimisfunktsioonid on ettevõtte horisontaalsed funktsioonid, ettevõtte tegevusfunktsioonid on vertikaalsed funktsioonid. Tegevusfunktsioone on nimetatud ka asifunktsioonideks107 (vt. joonis 4.1).

Jaekaubandusettevõttele on oluline valida endale sobivad hankijad, kes aitaksid kaasa kaubavaliku kujundamisele, määratleda ja tundma õppida oma konkurente, et nende vigadest või eelistest õppida.
Juuli 1842 - 13. juuli 1924) oli inglise üks oma aja mõjukamaid inglise majandusteadlasi. Tema raamat "Principles of Economics" (1890) oli Inglismaal pikka aega oluliseim majandusõpik.
Jätkuvuse printsiip – raamatupidamise aruande koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Juhtimisarvestus on ettevõtte eesmärkide saavutamist toetava informatsiooni identifitseerimine, mõõtmine, kogumine, ettevalmistamine, analüüsimine, interpreteerimine ja vahendamine
Juhtimise hindamissuurused - selgelt defineeritud kriteeriumid, mille alusel hinnatakse juhtkonna edukust erinevate strateegiliste vahendite kasutamisel panga poliitiliste üldeesmärkide saavutamiseks.
Järgija – kogenud, kindel oma võimetes hästi töötada, võib olla isegi liidrist võimekam b) Käskiv ehk autokraatlik stiil  LIIDER – jagab juhiseid ja kontrollib tegevust.

Jätkuvuse printsiip – raamatupidamisaruande koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev ja tal puudub kavatsus tegevus lõpetada või vajadus seda teha.
Juhtpositsioon hinnamuutustes - üks f määrab toodangu hinna terves harus, teised f-d järgivad. Probleemid- teised ei tule hinna tõusuga kaasa ja hinnaliider kaotab kliente või alandab uuesti hinna.
Jooniselt on näha, et piima toodang on tõusnud iga aastaga kõrgemaks, v.a. 2002.aastal, kuid käesoleval aastal korraliku söötmise juures on võimalik see tagasiminek tasa teha.

Juhi ülesandeks on kaasata oma alluvad tegevustesse, mis ei pruugi neile esmapilgul meeldida, kuid nad peavad leidma sellest ülesandest mingi mõtte, mis peaks neile meelepärane tunduma.
Juhtimispsühholoogia aineks on juhtimisoskused, eestvedamine, järgijate käitumise mõjutamine, kollektiivne käitumine ja selle suunamine ühiste eesmärkide saavutamiseks produktiivsus ja rahulolu.
Juhi ülesandeks on mõjutada konfliktset olukorda nii, et konflikti negatiivne mõju organisatsioonile ja selle liikmetele oleks minimaalne, sest konflikti pole võimalik alati lahendada.

Jooniselt on näha, et mida suurem on kogutoodangu kõvera (TP) tõus, seda suurem on piirtoodang (MP). Meie näites on piirtoodang maksimaalne, kui kasutatakse ühte töötajat.
Järjest enam on noorte seas muutunud populaarsemaks kõrghariduse omandamine, st pärast gümnaasiumi lõpetamist asutakse õppima ülikooli või mõnda muusse vastavasse asutusse.
Juhtimistegevus on suunatud sellele, et organisatsioon saavutaks oma eesmärke – oleks efektiivne. Kui juhid saavutavad organisatsiooni eesmärke, öeldakse, et nad on efektiivsed.

Juhtumeid on kasulik ja õpetlik uurida, kuid kas tase on võrreldav? o Matemaatilise analoogia meetod- ei hinnata ise mudelit, võrrandit, vaid püütakse leida sarnane mudel.
Jogurt on piimatoode,mille valmistamiseks ksutatakse väga kvaliteetset piima ja vaid jogurtile omaseid mikroobe,mis annavad jogurtile tüüpilise maitse ja konsistentsi.
Jooksev periood on huvipakkuv periood, ehk siis periood, mille kohta hakatakse indeksit arvutama. Baasperiood on periood, millega jooksva perioodi hinnataset soovitakse võrrelda.

Juhi kohustus on tagada nende ladus töö. Henry Fayol’i definitsiooni järgi juhtimine tähendab planeerimist, organiseerimist, koordineerimist, otsustamist ja kontrollimist.
Järelevalveasutustest on tänasel päeval tegevuslubade menetlemise ja vastava regulaarse järelevalve pädevus ja kogemus olemas Finantsinspektsioonil, seda ei ole Tarbijakaitseametil.
Juhatusel on vaja teada, kui palju peavad nad üldse pangale tagasi maksma, milline on intressi osa ja kui suur on igaaastane makse? Koostame laenuamortisatsiooni graafiku.

Juhtide väljaarendamine – on menetlus, kus uute teadmiste ja oskuste kõrval tõstetakse ka isikuomaduste rakendusastet. Juhtide väljaarendamine võib olla tema enda poolt kavandatud.
Juhtimisteooria on organisatsiooni juhtimise seisukohtade ja seaduspärasuste kogum, mille põhjal otsustatakse, kuidas on tarvis juhtida, organisatsioon täidaks oma eesmärgid.
Järelmaks - kauplus ei kasuta krediteerimisel oma raha,vaid on sõlmiud vastava lepingu finantsasutusega.Sel juhul on kliendil võimalik soetada ese ning maksta selle eest

Järgmised eesmärgitasandid on seotud vastavate plaaniliikidega: need on taktikalised ja operatiivsed eesmärgid. Kui keskkond jätta tähelepanuta, pole võimalik koostada toimivat plaani.
Järgnevates voorudes on sellise vahekaalu kasutamise puhul võimalik tagada, et inimesed mõistavad termineid nagu soovitav, väga soovitav, nõustun, nõustun tugevalt jne üheselt.
Jaotuskanal - firmade või üksikisikute kooslus, kes võtavad kauba oma omandusse või aitavad kaasa omandiõiguse üle andmisel kellelegi teisele teel tootjalt tarbijale.

Juhi ülesanne on seda integratsiooniprotsessi juhtida . Juhid, kes püüavad domineerida grupi üle, et saavutada etteantud eesmärkide täitmist, tavaliselt ebaõnnestuvad.
Jooksev tulu – intresside, dividendide jne vormis saadavad perioodilised laekumised Kasum kapitalilt – investeeringuobjekti turuväärtuse suurenemine (vähenemine)
Jooniselt 1 on näha, et ettevõtted suhtlevad oma vahendajatega, tarbijate ja üldsusega samal ajal kui vahendajad suhtlevad omakorda oma klientide ning avalikkusega.

Juba aastaid on turg suures osas nende kahe tegija vahel jagatud ning ühe konkurendi poolt mõne uue toote õnnestumisel on varsti ka teisel samalaadne toode müügis.
Juriidilised takistused on näiteks litsenst ehk luba tegutseda ja patent ehk ainuõigus leiutise kasutamiseks. Loomulikud takistused võivad tulevneda ümbruskonna iseärasusest.
Jaapanit usa - ga võrreldes on üks parimaid näiteid erinevate teooriate sobilikkusest, millest põhjalikumat ülevaadet annab William Ouch oma uuringute tulemustes.

Juhi oskused – tehnilised oskused - ärakirjade koostamine, arvuti kasutamine, koosolekute korraldamine, org põhitegevusega seonduvate erialateadmiste valdamine jm;
Juhiks olemine on sotsiaalne roll. Rolliks nimetatakse käitumist, mida oodatakse isikult, kes on organisatsioonis teatud positsioonil. Igale rollile on teatud ootused.
Juuksurisalong on avatud esmaspäevast reedeni hommikul kella 10st õhtul kella 18ni, mis peaks olema piisav aeg, et juuksurisse saaksid ka need, kes on päeval tööl.

Juhtimisarvestus on ettevõtte eesmärkide saavutamist toetava informatsiooni tuvastamine, mõõtmine, kogumine ja analüüs mis peab tagama juhtimisotsuste langetamise.
Juunikuus on seega müügikaupa 500 ühikut, mille soetusmaksumus 625 krooni tuleb jaotada 280 realiseeritud tooteühiku ja 220 varusse jääva tooteühiku vahel.
Juurutusfaasis on eesmärgiks toote tutvustamine potentsiaalsetele ostjatele ja kehtestada tootele niisugune müügihind, mis väljendatakse toote väärtusturu jaoks.

Jarillo – protsess, mille abil indiviidid püüdlevad võimaluste poole ja kasutavad neid ära, sõltumata ressurssidest, mis on sel hetkel nende käsutuses.
Järelmaksud - Võimaldab osta kuni kindla piirini ilma sularaha maksmata -intressi võetakse kasutatud krediidilimiidilt(s.o. veel tagastamata järelmaksu summast)
Jääktulu iii on juba järgmisel tasandil, st piirkonnas olevate osakondade jääktulu II-d on kokku liidetud ja maha on lahutatud piirkonna tasandil tekkivad kulud.

Juhtimisarvestuse pärusmaaks on info kogumine, analüüsimine ja tõlgendamine ning selliste aruannete koostamine, mis võimaldaks juhtkonnal põhjendatult langetada äriotsuseid.
Julia boriskina – JU -1 –E-Jõh SISSEJUHATUS Ühes kohalikus omavalitsuses on 5 teenistust, nimetan neid A, B, C, D, E ja nende ülemus on üks juht ehk linnapea.
Juba praegu on selge, et traditsioonilised energiakandjad ammendavad end loetud aastakümnete pärast ja põhimõtteliselt on ammendatavad ka aatomienergiavarud.

Juhtimispsühholoogia aineks on toetada juhte produktiivsete juhtimistegevuste sooritamisel, anda teadmisi, kuidas neid nüüdisaegses juhtimiskeskkonnas efektiivsemalt teostada.
Juhtkonna puhul on hea näha, et olemas on väga erineva haridustaustaga inimesed, kellel kõigil on üsna märkimisväärne varasem kogemus sarnastel töökohtadel.
Järjest enam on tarbija hakanud hindama tootja poolt pakendatud viilu- ja väikepakendatud juustu, millel on tarbijasõbralik pakend ning garanteeritud kvaliteet.

Jooniselt on näha, et majapidamised kulutavad ühe osa oma sissetulekutest maksudele ja teise osa ettevõtete poolt pakutavate kaupade ja teenuste ostmisele.
Jäik eelarve – prognoositakse tegevuse minimaalse ja maksimaalse taseme juures ehk eelarvestatakse võimalik muutuste vahemik erinevate tegevusmahtude juures.
Järgnevatel maksustamisperioodidel on ta kohustatud tasuma avansilise maksena tulumaksu summas, mis vastab eelmise maksustamisperioodi ettevõtlustulult arvestatud tulumaksu summale.

Järjest enam on näha inimesi, kelle silmis velkleb kaval-rõõmus tuluke, millest kumab välja enesega rahulolu ja seda, et ka muu maailmaga ollakse rahujalal.
Jääktulu ii e. otsekulude järgne jääktulu = jääktulu I − püsivad otsekulud (toote, valdkonna, kliendi lõikes) Ärikasum = jääktulu II – püsikulud
Jaapanis on tugevam meeskonna tunne USA ja Jaapani konkurents: USA töö organiseeritud lindi töö põhimõttel - lindi lõpus kontroll, kas on praak või

Juhtimisarvestuse objektiks on eelkõige ettevõtte poolt tehtud kulude käitumine (niisugust infot loetakse ärisaladuseks ja seda detailselt finantsarvestuses ei avaldata).
Juhtkond on seadnud teatud nõudmised ning nende mitte täitmisele järgneb karistus, mis tekitab pingelise töökeskkonna, kus eksimused on kerged tulema.
Jälgimine - projekti suutlikkusega seotud andmete kogumine, suutlikkuse mõõdikute väljatöötamine, suutlikkuse informatsiooni levitamine ja aruandlus.

Jäämäe mudel on adekvaatne, kuna bränd toetub tugevale identiteedi kujundamise vundamendile – ei piirdu ainult nime ja logo loomisega ja kommunikeerimisega.
Jooniselt on näha, et 2009. aastal oli Estravel AS omakapitali rentaablus väike, kuid tõusis oluliselt 2010. aastal, 2011. aastal langes see taas pisut.
Jubilar on naissoost. Rahvuselt eestlased, nii külalised kui ka jubilar ise. Ametialaselt on nad tavatöötajad, kes kõrgemal kes madalamal ametikohal.

Juhi roll on alluvaid selles aidata. (1:9). Arvan, et iga ettevõtte juhi kohustuste hulka kuulub see, et oma firma töötajaid tuleb innustada ja toetada.
Juhtimisalases kirjanduses on hakatud allüksuste raames toimuvat tööde ja täitjate organisatsioonist eraldumist ning osakondadeks ühinemist nimetama osakonnastumiseks.
Järgnevas punktis – nimelt arvamuses, et „...tegevusele, mis rohke tööga hõivatud inimeselt oleks võtnud kolm minutit, kulub teisel terve päev vaevlemist.

Juhtimise maatriksstruktuur on oma olemuselt samuti üks lineaar-funktsionaalse juhtimissüsteemi liik, mis kajastab püüdu suurendada madalamate allüksuste iseseisvust.
Juhtmõte – peab aitama ettevõtjal keskenduda olulisele, mis viib kikkaajalise eesmärgi realiseerimisele ning mitte killustuma igapäevatoimingutes.
Juurdepääs turunduskanalitele – kaubanduses ei pruugi hulgimüüjad olla huvitatud tundmatust kaubast, mistõttu tuleb juurdepääsuks turustuskanalitele osta riiulikoht.

Jätkusuutlik areng on sihipäraselt suunatud areng, mis tagab inimeste elukvaliteedi paranemise kooskõlas loodusvarade olemi ja ökosüsteemide taluvusvõimega.
Juuli lõpuks – augusti alguseks esitab rahandusministeerium valitsusele. Septembri lõpus – oktoobri alguses esitab valitsus riigieelarve riigikogule.
Jaotatakse aktiva - ja passivakontodeks, mis tagab raamatupidamiskannete tegemisel tasakaalu), samuti on ta mõningatel andmetel kasumiaruande väljamõtleja.

Jätkusuutlik ühiskond – jätkusuutlik areng ehk säästev areng on arengutee, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadused ja püüdlused, seadmata ohtu tulevasi.
Jaapanis on tähtsamal kohal kohustused riigi ees. Sotsiaalne kapital ei akumuleeru hõimkonnasiseks ressursiks, ettevõtetel on võimalus arendada.
Jooksevkonto on negatiivne, siis majapidamise tasandil on sama olukord siis, kui kulud on suuremad kui tulud, seega majapidamise eelarve on defitsiidis.

Juhtimisarvestuse ülesanne on varustada juhid otsustamiseks vajaliku informatsiooniga ning anda otsuste rakendamise käigu juhtimiseks nõutaval määral tagasisidet.
Just sellepärast on meie endi huvides hoolitseda selle eest, et meie töökoht oleks mugav, mõnus, hästi valgustatud, meeldiv ja töö tegemist soodustav.
Juulikuu on aga üks aasta pikemaid kuid tööpäevade arvu poolest ja see tõttu tuli ka tunnitasu väike, mis põhjustas töötajates meelehärmi.

Jätkusuutlikkuse määramisel on esimene oluline komponent selle ajaline mõõde ehk milline on olnud eri näitajate muutumine ajas – finantsanalüüsi ajaline aspekt.
Juhina on oluline teada seda, kuidas muuta inimese jaoks töötegemine meeldivaks, sealjuures ka muid faktoreid, kui ainult raha, silmas pidades.
Juhtide ülesanne on ühendada töötajad ja ülesanded ning tagada resurssid selliselt, need oleksid eesmärgi saavutamiseks kõige tõhusamalt rakendatud.

Juhtimispraktikat - ja mitte mingil juhul üksnes äriettevõtete osas- tuleb üha suuremal määral defineerida pigem operatsiooniliselt kui poliitiliselt.
Juurdekasvutempo - tempo Osatähtsus % % Käibevara Raha 51 727 41 680 10 047 24% 51 44 Nõuded 6 225 5 947 278 5% 6 6 Varud 3 549 3 278 271 8% 3 3.4 VARAD
Järjepidevuse printsiip – raamatupidamise aruande koostamisel kasutatakse järjepidevalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid, aruandlusviise ja aruande skeeme

Jaapani firmades on peale inimese töise käitumise oluline ka tema kodune elu, uskumused ja püüdlused, sest peetakse tähtsaks perekondlikku õhkkonda.
Jalanõud - kõikideks ilmaoludeks, nii baleriinad, saapad, kummikud, tennised, sandaalid jne. Põhiväärtuseks on jalanõude erilisus ja mugavud.
Joseph schumpeter - Ettevõtlus on loominguline toiming 2. “Ettevõtja” (entrepreneur) ja “omanik-juht”(owner-manager). Mille poolest nad erinevad?

Juriidiline seisund - füüsilised ja juriidilised isikud, sh era- ja avalik-õiguslikud isikud;; Residentriik- välismaised ja kodumaised omanikud; Tegevuse
Järgnevad loetelud on sõnad, mida me kasutame, kui me soovime väljendada vaimsete seisundite kombinatsiooni ja seda, mida tunnetame füüsiliste meeltega.
Jääpurustaja - võib olla mehhaaniline (saab teha vähem jääd korraga) või elektriline (teeb palju jääd korraga). kasutatakse frappee tegemiseks.

Jõgedevõrk on tihe, kuid jõed on lühikesed ja kärestikulised, madalikel kasutatakse neid riisipõldude veestamiseks, mägedes elektri tootmiseks.
Jaanuarist 2011 ehk €- päevast on kõik pangateenused europõhised, kontod, laenud ja muud teenused arvestatakse teenustasuta automaatselt eurodesse.
Juhtimisteaduses on juhtimisfunktsioonid juhtimise ühe olulise mõõtme – protsessuaalse mõõtme – edasiarendus, kuid samas iseseisev uurimissuund.

Juhi roll on olla uuenduse õhutaja, täiustada org’i. Org’i ette kerkinud probleemide lahendamisel püüab leida uusi ja paremaid lahendusi.
Juhtimise hindamissuurused ehk kriteeriumid peavad selgitama, milliseid hindamisaluseid kasutatakse panga poliitiliste eesmärkide saavutamise edukuse hindamisel.
Juhtimisnäitajate valik – Tuleb valida nii et nad oleksid kiiresti kasutatavad, annaksid ülevaatliku pildi äritegevuse edukusest ja tooksid välja olulise.

Jäätise ostmine on järgmise 1 euro kulutamist väärt? Ehk ajab neljas jäätis südame pahaks? Võib olla pole võimalik jäätiseid ohutult tarbida.
Jooksev võlgnevus on rahaline võlgnevus, mille maksetähtaeg on kätte jõudnud. Jooksva võlgnevuse kustutamise peamiseks katteallikaks on käibevara.
Järelturus on osapoolteks aga kaks investorit. Nemad kauplevad varem väljastatud väärtpaberitega ning enamus kauplemisest toimub järelturul.

Jaguneb alustamis - ja kasvutoetuseks, vastavalt kuni 50 000 ja kuni 160 000 EEK. • info edastamine- aktiva on eelkõige VKEle suunatud infoportaal.
Juba tänaseks on meie majandusedule oluliselt kaasa aidanud Euroopa Liidu tõukerahastud, ent usutavasti on nende pikaajaline mõju veelgi suurem.
Järelevalve teostajaks on hetkel veel tarbijakaitseamet, alates 1.04.2014 saab järelevalve teostajaks Finantsinspektsioon (Financial Conduct Authority20).

Järelmaksu - pakkujaid, selgus, et paljudel juhtudel ei edastatud teabelehte õigeaegselt ning laenu anti ka kõrge krediidiriskiga inimestele.
Jaapanisse importimine on keeruline, erinev keel, regulatsioonid, tänavasüsteemi puudumine, ´. Eestis Sogo SoSa kontorid ei paikne, soomes juba olemas.
Juhendlik kooskõlastamine tähendab tegevuste ja toimingute vahel kooskõla ja tasakaalu saavutamist ametlike alluvusvahekordade ning juhendmaterjalide abil.

Järelvalverühmal on õigus määrata teatud töögrupid kindlate ülesannete jaoks, mis on kooskõlastatud kataloogimissektsiooni ajutise komiteega.
Juhatuses on kaks liiget: ettevõtte omanik, juhatuse esimees, kes töötab firmas tegevjuhina ja juhatuse liige, kes töötab ehitusjuhina.
Juhi kohustus on võrrelda tehtut või tehtavat kavandatuga, hinnata sündmusi ja olukordi ning vajadusel võtta kasutusele korrastavad meetmed.

Jäätis - 3 punkti 7.jäätis -6punkti • Mida vähem on kaupa ja mida olulisemat vajadust see rahuldab, seda suurem on kauba kasulikkus.
Jooniselt on näha, et 2008. aastal oli üldine tendents baaskasvutempol tõusta – see on seotud otseselt SKP langemisega kriisiaastatel.
Juhenlik kooskõlastamine tähendab tegvuste ja toimingute vahel kooskõla ja tasakaalu saavutamist ametlike alluvsvahekordade ning juhendmaterjalide abil.

Järgija on kogenud ja võimekas, kuid ebakindel üksi ülesande täitmisel või omab vähest motivatsioon töötada hästi või kiiresti.
Järjekorrateooria ehk massteenindusteooria uurimisobjektiks on nähtused, mille sisuks on samalaadsete operatsioonide korduv massiline sooritamine.
Järva - Jaani Vallavalitsus 7. Eesti Naiste Varjupaikade Liit 8. MTÜ Tähtvere Avatud Naistekeskus 9. Ühendus Emade ja Laste Kaitseks

Jõuda vastuseni – kes, kuidas ja milliste protsessidega- turundustegevus tegelevad? Turundustegevus on planeeritud esialgu kohalikku piirkonda.
Jaanalinnu muna on suurim Maal elavate lindude muna ning ühe muna kaaluks võib olla umbes 1,5 – 1,8kg. Rekordiks peetakse 2 kg raskust muna.
Judaism ehk juutlus, vanim tänapäeva monoteistlik religioon, mis tugineb Toorale, tekkis II eKr.Mooses oli heebrea hõimude ühendaja.

Juulikuust on seniajani suudetud leida stabiilne kliendibaas ning on sellel perioodil täheldatav oluline tellimuste ja müügikäibe kasv.
Jooksevkonto on tasakaaluarvestussüsteem eksporditavate ja imporditavate kaupade ja teenuste rahalise väärtuse vahel teatud ajaperioodil.
Jaapani süsteemi nimetatakse ka ring-omandussüsteemiks, kus pangad on aktsionärid ettevõtetes ja need omakorda omavad oma emapanga aktsiaid.

Juhendaja roll – peab oskama uusi töötajaid abistada ja välja õpetada/ koolitada, et nende enesekindlust ja teenindusoskusi suurendada.
Jaotistele on ümarsulgudes, nt (jaotis 2, jaotis 2.2 või jaotis 2.2.7). Loetelu puhul pannakse viide selle sissejuhatava lause lõppu.
Juhi kompetents – mitu alluvat? Tänapäeval võib juht eudkalt ja tõhusalt juhtida 5-7 inimest kaotamata organisastsiooni üle kontrolli.

Juhitavad - Kui eesmärgi saavutamist ettevõtja ise olulises mahus mõjutada ei saa, ei ole mõistlik sellist eesmärki ka püstitada.
Jaotamise kriteeriumideks on varaline seis, sissetulek, haridus, tegevusala, eluaseme asukoht ja tüüp, sotsiaalne staatus, elustiil, pere päritolu.
Jooniselt on näha, et kogukulud ei hakka kunagi nullist, sest alati on olemas fikseeritud kulud, mille suurus ei olene tootmismahust.

Juhtimine as - is Notsu aitab töötajail näha muutust kui võimalust ja juhtimine demonstreerib seda nende endi reaktsioonis muutusele.
Juhtkonnal on segu tehnilistest ja juhtimisoskustest; mis tähendab seda, et te olete asjatundlikud kõigi vajalike oskuste koha pealt.
Jätkavad tütar - ja emaettevõttena, ei mõjuta äriühenduse arvestuspõhimõtet ega kajastamis- põhimõtteid konsolideeritud aruannetes.

Juubeli - , matuse- ning lapse sünnitoetus, kuna nimetatud juhtudel ei ole tegemist tasuga, mida makstakse töötajale töö eest.
Jaekaubanduses on kohandumise tase tugevas sõltuvuses kaupluse brändi kuvandist ja sellest kas seda brändi annab üle kanda sihtriiki.
Juhtimisprintsiibid on universaalsed nii väikestes, suurtes, eraettevõtetes või avalikõiguslikes asutustes (Juhtimisteooria ajalugu 2011).

Juurdekasvuline on see rahavoog, mis tekib projekti rakendamisega kaasneva rahavoo ja projekti mitterakendamisega säiliva rahavoo vahena.
Juurutamine ehk toode Toodet veel ei tunta, Kasumit ei toodeta veel, Reklaami- ja tuuakse turule kuid vähene huvi on huvi on vähene.
Järelduste tegemine – üldistatakse analüüsi tulemused ja töötatakse välja soovitused ning ettepanekud ettevõtte edasiseks tegevuseks.

Järgneva kahe - kolme kuu jooksul plaanis laiendada firmat ka teistesse suurematesse linnadesse ja tänu sellele hõlmata enda alla kogu
Jaotatavus – raha peab olema võimalikult väiekestes kupüürides, et sellega saaks mugavamalt ja täpsemalt kaupade eest maksta.
Juhenduslik koordineerimine - tegevuste ja toimimisviiside kooskõla ja tasakaalu saavutamine ametlike alluvusvahekordade ja juhendmaterjalide kaudu.

Juhtimisarvestus - on ettevõtte arvestuse osa, mis on korraldatud eesmärgiga saada andmeid ettevõttesiseste juhtimisotsuste tegemiseks.
Juhtimisarvestuses on hinnangute ja prognooside kasutamine kokkuvõttes tulusam kui hilisem viimse pennini täpse informatsiooni kasutamine.
Juurdeehitus on Peetri alevikule väga kasulik, millega kaasnevad nii lastele kui ka lapsevanematele paremad elutingimused tulevikuks.

Jagada ekspansiivseks ehk laiendavaks (kogunõudlust suurendavaks) ning kitsendavaks ehk rangeks (kogunõudlust vähendavaks) rahapoliitikaks.
Jooksevkonto - maksebilansi konto, kuhu kuulub Jooksevkonto teenuse import ja eksport, vahetus, rahvusvahelised tulusiirded ja tulud.
Juhtimisarvestuse ülesanne on anda piisavat infot mitte ainult erinevate võimalike tegevusvariantide selgitamiseks, vaid ka neist parima valikuks.

Juriidiliseks vormiks on osaühing omakapitaliga 40000EEK. Stardikapital 120 000 EEK on kavas saada Ettevõtluse Arendamise sihtasutuse kaudu.
Jäätiseturul on trumbiks naturaalsed koorejäätised Jänks, mille tootmisel pole kasutatud vett ega taimerasva, vaid rõõska koort.
Jooksevkonto – on maksebilansi osa, kus kirjeldatakse lühiajalised maksevood, mis aga ei sisalda finantsvarade ostu või müüki.

Juhtimissituatsiooni olemus on igapäevased tööalased probleemid, mis nõuavad toimetulekuks teatud jõupingutusi ja ressursse juhi rollis olles.
Jumestamis teenus – jumestuskunstnik (Tooted/teenused, mida oled palju kasutanud ning tunned seetõttu hästi nendega seonduvat/ hobid)
Juulil 1912 – 16. november 2006) oli USA majandusteadlane, keda peetakse üheks oluliseimaks majandusteadlaseks 20-ndal sajandil.

Jäljendamine – soovis küll olla teistest erinev jäljendavad paljud alateadlkult või teadlikult kuulsaid ja populaarseid inimesi
Jalatsid - 14% ning transport ja side - 7%. Teiste komponentide mõjuulatused inflatsioonis jäid vahemikku 2 kuni 7 protsenti.
Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Juhi ülesandeks on selgeks teha, kudias on kõige õigem viis mingit tööd sooritada, sisi õpetada see meetod selgeks töötajatele.
Jututeema on negatiivse sisuga, kuid teist laadi olukordades jõuab üks või teine pool intervjuu käigus negatiivse sõnumini.
Jae - ja hulgimüüjad peavad teenima piisavalt, et katta kulud ( kohalevedu, ladustamine, reklaam jne) ja teenida tulu.

Jooksev konto on (250-350)+50=-50 mil Kapitalikonto ja finantskonto pn (60-20)+5=45 mil Valuutareservide muutumine on -50+45=-5mil
Jooksev hoius – tavaline arvelduskonto, raha laekumised ja ülekanded, intress on väga madal, tihti ei maksta üldse intressi.
Juhataja kt - agronoom raamatupidaja (sekretär/personalitöötaja); farmijuhataja. Ettevõttes on keskmiselt 10-11 töötajat.

Juhtimisarvestus – kasutatakse mittemonetaarset infot, sest informatsiooni kiirus omab suuremat tähtsust kui andmete ülitäpsus.
Jätkuvuse printsiip – majandusüksust käsitletakse jätkuvalt tegutseva organisatsioonina, kui ei ole alust vastupidiseks oletuseks.
Jaapani firmad on jõudnud isegi nii kaugele, et pakuvad tehasepoolset jalgratta koostamist täpses vastavuses kliendi soovidele.

Johnsoni reegel – kasutatakse tööde järjekorra moodustamiseks, kui töid sooritatakse järjestikku kahel või enamal seadmel.
Jagada müügi - ja turunduskulusid, mis eksporti alustades või uuele sihtturule laienedes võivad kujuneda küllaltki suureks.
Jan - 16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 2016 a. 2017.a. 2018.a. 2019.a.

Jelena vilkel - Jelfimova MAJANDUSLIK KESKKOND Majanduslik keskkond väljendub seostes regiooni-, riigi- ja maailmamajandusega.
Juht ise on tagaplaanil, laseb alluvatel särada, motiveerib ja annab ideid; juhtumine on vastastikkune ja pidev protsess.
Juhtimisarvestus – Juhtimisarvestuse ülesandeks on pakkuda ettevõtte juhtkonnale infot spetsiifiliste otsuste vastuvõtmiseks.

Juuni 1883 - 21. aprill 1946) silmapaistev inglise majandusteadlane, ajakirjanik, Inglismaa rahandusministeeriumi nõustaja.
Juhtivpersonal - direktsioon ja peaspetsialistid  Insener-tehnilised töötajad(ITP) – tootmise juhtimine ja korraldamine.
Jakobson – kasutas oma õpikutes, ettekannetes jm rahvaluuletekste, hindas rahvaviise ja propageeris nende kasutamist.

Juhi baasoskused on juhtimis tehnika valdamine, võime mõista inimesi ning ettevõtte kui terviku funktsioneerimise mõistmist.
Juhi sõnul on Eesti senine arengumudel, mis põhineb suhteliselt odava tööjõu tekitatud konkurentsieelisel, ammendumas.
Juhtimisarvestuse ülesandeks on anda vajalikku infot mitte ainult võimalike tegevusvariantide selgitamiseks, vaid neist ka parima valikuks.

Juhtimise ülesannete on kõige sagedamini välja toodud neli tegevust: planeerimine, organiseerimine, eestvedamine ja kontrollimine.
Jaotusmäär on sama mis kahe erineva kulukogumi jaotusmäär ning arvutusviga seoses eelneva kulude ühendamisega ei teki.
Joik on kaubamärk, mis tähistab kvaliteetset Eestis valmistatud looduskosmeetikat ja sojavahast lõhnaküünlaid.

Johtuvalt on hilisasukate rahvusrühmadel lastud elada “omas kultuuris”, niikaua kui nad järgivad Briti seadusi.
Juurdemakse on summa, mida makstakse selleks, et tagada ettenähtud palgatase või hüvitada võimalik palga vähenemine.
Järelturg – finantsturg, kus kaubeldakse juba käibel olevate väärtpaberitega ning kus vahetub väärtpaberi omanik

Järjepidevuse printsiip – aruande koostamisel kasutatakse jätkuvalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid, aruandeskeeme ja viise.
Järva teatajas on mul tuttav ajakirjanik, kes enne kontserti avaldab tasuta juubeliintervjuu Uuno Loobiga, pikema artiklina.
Joogietiketil on veel teisigi reegleid- et jooke pakutaks nende õigetel temperatuuridel ja klaase täidetaks mõõdukalt.

Juhi karjäär – juhi ametialane kasv, ametiredelil ülespoole liikumine, millega kaasneb kõrgem prestiiz ja sissetulek.
Juhtimisarvestuse informatsioonist on tegelikult ümbertöötatud finantsarvestuse informatsioon (kohandatud konkreetsele juhtimiseesmärgile).
Just sellepärast on Monacost tänapäeval kujunenud kõrgelt teenivate sportlaste ja artistide pelgupaigaks (Sealsamas : 13).

Järelkontroll - tagasiside toimunust, kontrollib väljundit, selleks et kõrvaldada probleemid pärast nende asetleidmist.
Järelturg on väga tähtis, sest see muudab väärtpaberites hoitava rikkuse pidevalt kättesaadavaks ehk likviidseks.
Juhtkond on seisukohal, et stabiilne ajalehtede ja ajakirjade trükiarv on oluline aspekt reklaamitulu kasvatamisel.

Jääktulu on konstantne suurus, siis jääb ka jääktulu määr tegevusmahu muutumisel protsentuaalselt muutumatuks.
Jaekaubandus on kaotamas oma turuosa kaubanduskettidele, kes pakuvad mitmekülgset kaubavalikut erinevatelt tootjatelt.
Jookesevkonto - maksebilansi osa, mis fikseerib kaupade, teenuste, tulude ja ülekannete bilansi teatud perioodi jooksul

Joonisest 6 on näha, et 2009 aastal varude realiseerimis aeg on pikenenud rohkem kui 3 korda võrreldes 2007 aastaga.
Juhtimisstiilid ehk ka käitumisstiilid : autokraatlik, demokraatlik, meurokraatlik, liberaalne, passiivne, bürokraatlik.
Juttu ajada on ju tunduvalt lihtsam ja ohutum kui raskeid, ebameeldivaid ja poliitiliselt ohtlikke otsuseid langetada.

Juhtimisprotsessis on saanud aga võimalikuks eelkõige tänu infotehnoloogia tormilisele arengule viimastel aastakümnetel.
Juhtimistegevuse auditeerimine on juhtimisega hõlmatavate valdkondade, tegevuste ja toimingute erapooletu ülevaatamine ning hindamine.
Juku jurakas - tutvustas 2015. aasta eelarvet ja tõi esile kulude märgatava suurenemise võrreldes eelimise aastaga.

Järjest enam on kasvanud super ja hüpermarketite ning säästukaupluste osakaal ning juhivad 4-5 suuremat ettevõtet.
Juhtimissüsteem - tuleks rakendada tulemusjuhtimise konseptsiooni, on suunatud ettevõtte parema tulemuse saavutamiseks.
Järjest ulatuslikum on sealjuures digiallkirja kasutamine, mis teeb protsessi tunduvalt mugavamaks, säilitades turvalisuse.
FIE

Jääktulu iv on kasum, mis on saadud peale valdkonna jääkulu III maha lahutamist valdkonna tasandil tekkinud kulud.
Juhi roll – rolliks nimetatakse käitumist, mida oodatakse isikult, kes on organisatsioonis teatud positsiooni.
Juurdepääsuteed maatükile – kas on olemas või tuleb rajada? Kas pead naabritelt loa saama? Kas pead füüsiliselt tee ehitama?

Jääktuluarvestus – kui palju otsekulusid põhjustab tootegrupi tootmine ja kui palju müügitulu jääb nende katteks.
Jälgimine on keerukas; • Töötajad keskenduvad oma eesmärkide täitmisele, ega mõista org. tervikeesmärke.
Järelikult ette - võtte planeeritud tulemused strateegilisel tasandil määravad ära plaanid operatiivsele tasandile

Järkjärguliseks toote - teenuseinnovatsiooniks võiks nimetada ID- kaardiga digiallkirjastamise aina suurenevaid võimalusi.
Juhtimisarvestus on tihedalt seotud ettevõttemajanduse, finantsjuhtimise, statistika ja organisatsiooni käitumisega.
Juhtimisrisk – firma juhil puuduvad varasemad kogemused firma juhtimisel ja võib töö korraldamisel vigu teha.

Juhtkonna otsus – organisatsiooni juhtkonna toetus rõhutab ulatuslikuma projekti puhul töö analüüsi olulisust.
Jaemüük on tegevus, mille põhisisuks on isiklikuks tarbimiseks mõeldud kaupade müük otse lõpptarbijale.
Juhtimisstruktuur on koostatud eeldusel, et ettevõte on saavutanud antud projekti raames ette nähtud täisvõimsuse.

Juhuväljavõtuga on tegemist kui igal uuritava kogumi liikmel on ühesugune tõenäosus sattuda väljavõtukogumisse.
Järelpäringud - eesmärk on saada vajalikku infot seda omavatelt isikutelt, nii firma sisestelt kui ka välistelt.
Jaotisettepanekuni on juriidiliste isikute puhul jõutud keskmiselt 462 ning füüsiliste inimeste puhul 455 päevaga.

Just sealt on leitud ühed maailma vanimad inimasustused nagu näiteks Çatalhöyük, Göbekli Tepe ja Mersin.
Juurdepääsule on Eesti p majandusstruktuur oluliselt paranenud olles täna küllaltki sarnane tööstusriikidele.
Järgnevas tabelis on toodud kogukulu ja kogukasu näitajad kahe-, nelja- ja kuuerealise maantee ehitusest (milj.€.)

Järjekorraautomaatidel on spetsiaalsed kaardilugejad, mis väljastavad krediitkaardi sisestamisel eelisjärjekorra numbri.
Jäätmepõletus jaamasid on Euroopa Liidus ligi 400 ning meie lähiriikidest on see enimkasutatud Soomes, Rootsis ja Taanis.
Juba lähiaastatel on vajadus märkimisväärselt suurendada investeeringuid heaolu säilitamise ja kasvu tagamiseks.

Juhtimisarvestus – tagab info planeerimiseks, kontrollimiseks ja juhtimisotsuste tegemiseks Management accounting
Juu - list 2009 ei kohaldata töölepingulistele suhetele töötajate dist-siplinaarvastutuse seadust.
Juurdemaksed – summa, mida makstakse, et tagada ettenähtud palk või hüvitada võimalik palga vähendamine.

Järelkontroll - järgneb põhitegevusele, ei kontrollita jooksvalt protsessi, vaid lõpptulemust, st väljundit.
Jakobsoni mudel on kahetasandiline. Ühel tasandil esitab ta kuus tegurit, ilma milleta ei ole suhtlus võimalik.
Juhi roll on näha, kuidas kõik asjaolud ühendada omavahel – organisatsiooni ja töötajate eesmärgid.

Juhtide kohus on tagada kõigi tegevuste pidev järelevalve ja ebakohtade ilmnemisel need koheselt kõrvaldama.
Juhtudes pakutakse on väga suurega kattega,sina võid saada väga suurt allhindlust aga firma saab ikka oma kasumi.
Juurdekasvutempo on absoluutse juurdekasvu ning selle arvutamisel aluseks võetud aegrea elemendi väärtuse suhe.

Järkusuutlik ühiskond - rahuldab praegused vajadused ja arvestab tulevastega ning elab harmoonias looduse ja iseendaga.
Jaguneb alustamis - ja kasvutoetuseks, vastavalt kuni 7000 € ja kuni 32 000 €. • info edastamine – aktiva.
Jooniselt on näha, et iga täiendav ühik pitsat toob endaga kaasa üha väiksema koguse lisanduvat kasu.

Juhtimiskapitalism - võim suurfirmades on läinud aktsionäridelt-omanikelt üle professionaalsete juhtide kätte.
Juhtivad ekspordiallikad on toiduained, joogid, toodetud kaubad, petrooleumi sisaldavad tooted, kemikaalid ja tekstiilid.
Järgija – puuduvad tööks vajalikud oskused, toimetulekuks on liialt ebakindel ja vähe motiveeritud.

Jaapani 1920 - 1921. aasta majanduskriis Esimene maailmasõda oli Jaapanile tõukeks majanduse arendamisel.
Juhtide kohustus on tagada järelevalve pidev toimimine ning ebakohtade tekkel tuleb need koheselt kõrvaldada.
Juhtide väljaarendamine on menetlus, kus uute teadmiste ja oskuste kõrval tõstetakse ka isikuomaduste rakendusastet.

Jälgitakse ajakohasust - sortiment ja uudistooted vaadatakse üle kord nädalas ning vajadusel muudetakse sortimenti.
Järjes - tus põllumajandussaaduste ja kaasnevate teenuste liikumisel tootmispunktist lõpptarbijani.
Juhi ülesandeks on kujundada tingimused ning julgustada alluvaid enda ja organisatsiooni eesmärke saavutama.

Juhtimisulatuseks nim. Ühe ülemuse alluvuses olevate nende inimeste arv, kes talle otseselt peavad aru andma.
Jewe keskuses on päris palju kaupluseid ning sealne kaup uueneb näiteks kiiremini, kui Rakvere poodides.
Juhukliendid on inimesed, kes veebikeskkonnas juhuslikult satuvad meie toote peale ja soovivad seda osta.

Justiitsministeerium on ette valmistamas intressipiirangute (sh krediidi kulukuse määra piirangu) kehtestamist.
Juhtimise ülesanded - kooskõlastada tegevusi, korraldada inimeste tööd, juhtida organisatsiooni talitlemist.
Juhtimisoskus on juhi (liidri) võime panna inimesed pühendunult tegema tööd, mida nad muidu ei teeks.

Juriidilisele isikule – sundlikvideerimist Milline oleks kõige õigem viis riigile vajalike tulude kogumiseks?
Järjest rohkem on võlanõustajad puutunud kokku vajadusega aidata vormistada eraisikute pankrotiavaldusi.
Jätku tegevus on oluline, et hoida olemasolevaid kliente, ning tunda huvi nende ja nende eelistuste kohta

Jaanuarist 2011 on võimalik osaühing asutada ka ilma 2 500 € (40 000 kr) suurust sissemakset tegemata.
Juhtimisprotsessid – juhivad süsteemi tööd Tugiprotsessid – neid on vaja põhiprotsesside toetamiseks.
Juuksuritel on läbitud vastavad koolitused, mistõttu ei ole vaja muretseda nende oskamatuse pärast.

Jäik eelarve on eelarve, mille kõik näitajad prognoositakse oodatava võimsuse, tootmismahu tasemel.
Järgmiseks arenguks on see, et kaupmees hakkab sinna veksli peale kirjutama, et kes, mida ja kui palju ostis.
Jaemüügiettevõtte puhul tähendab see, et iga langus tarbimises kajastub paratamatult ka kokkukuivavas rahavoos.

Juku jurakas - arvas, et sellel kujul eelarvet vastu võtta ei saa kuna mõnda kulu on võimalik veel
Juurdekasvulisteks kuludeks nimetatakse kulusid, mis on seotud mingi kapitalieelarvestamise projekti käivitamisega.
Jae - ja hulgimüüjatele suunatud müügiedendust nimetatakse kaubandusmüügi edenduseks.

Juhtkonna kuvandiks on eelkõige ettevõtte hea maine saavutamine, selle säilitamine ning jätkusuutlikus.
Juhtrühm on see grupp, kes tegeleb muutuse ettevalmistamisega ja läbiviimise koordineerimisega.
Järgija on kogenud, kindel oma võimetes töötada hästi, võib olla isegi liidrist võimekam.

Jaapanis on 188 vulkaani, neist 36 aktiivsed ja nende läheduses leidub palju kuumaveeallikaid.
Jooniselt 1 on näha, et Eestis kasvab interneti kasutajaskond hüppeliselt, alates 1992. aastast.
Juba 1890 - 1930, mis kindlustas juba maailmasõdade järgseks ajaks heaoluühiskonna alustalad.

Juhi puhul tähendab kohustuste väljaselgitamine üldjuhul tegevusvaldkonna kindlaksmääramist.
Järgmiseks aastaks on planeeritud teise ettevõtte ülevõtmine, mille hinnanguline rahaline kulu o milj.
Jack welch on öelnud • Strateegia seisneb püüdes mõista, kus sa paikned tänases maailmas.

Jae - ja hulgimaksed- jaotatakse üksikmakse suuruse ja vastavate kommerts ja/või finan.
Jaekaubanduse konkurents on seega keerukam kui vaid kaks ühesugust kauplust võitlemas samade klientide eest.
Juhi töö on aidata infopuudus kõrvaldada ning varustada töötajaid õige ja vajaliku infoga.

Juhtimisinstrument – ettevõtte tuum, millest organisatsiooni liikmed peaksid oma tegevustes lähtuma.
Järgmised eesmärgitasandid on seotud vastavate plaaniliikidega: need on taktikalised ja operatiivsed eesmärgid.
Jõustamine on Eestis veel väga uudne, ka õigekeelsussõnaraamatust ei leia selle kohta vastet.

Juhtimisstiil on liidri käitumise viis alluva suhtes eesmärgiga saavutada püstitatud eesmärke.
Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutuda täpseiks.
Jõudmise võti on nõukogus tulevikus kasutatava kvalifitseeritud häälteenamuse süsteemi olemus.

Juhtija - eestvedaja –alluvate motiveerimine ning org ja alluvate vajaduste ühtlustamine
Juhtimisulatus - ühe ülemuse alluvuses olevate nende inimeste arv, kes otseselt peavad talle aru
Jõed on tähtsad energiaallikad ning osa jõgesid ning ka järvi kasutatakse veeteedena.

Jalgrataste tarneahelas on väha tugev konkurents nii komponentide tootjate kui jalgratase tootjate vahel.
Jooksevkonto on jaotatud kahte ossa: kaubandusbilanss ja teenuste bilanss 67. Kaubandusbilanss-
Juhendi koostamisel on kasutatud Eesti Ajalooõpetajate Seltsi ja Tartu Descartesi Lütseumi juhendeid

Juhtkonna ülesandeks on ülesannete, protsesside, materjalide, tootegruppide prioriteetide määramine.
Juhtudest on hagejaks inkassofirma, kellele kiirlaenu-ettevõte on loovutanud nõudeõiguse.
Juuni 1694 – 16. detsember 1774) oli Prantsuse majandusteadlane füsiokraatide koolkonnast.

Juhenditest on vähe kasu kui juht ei tee sisimas kindlat otsust, et ta kuulab teist inimest.
Juhiroll – peab tagama klientidele võimalikult mugava teeninduse ja klientide rahulolu.
Järgmisena on vaja tasuda ajutise halduri tasud, kes määratakse võlgniku olukorda uurima.

Jõed on lühikesed ja kärestikulised, osa neist kuulub Niiluse, osa Kongo jõgikonda.
Juhtimise ulatus tähendab alluvate arvu, kes alluvad otseselt antud juhile või järelvalvajale.
Juhtimistasand - kujutab endast ühel ja samal tasandil olevate juhtimise ametikohtade kogumit.

Jõupingutuse mõju – tänu arvutile oli Leesonil võimalik säärast salaarvet tekitada ja hoida.
Jaapanlastel on põhiusundiks sintoism, kuid suur osa jaapanlasi on samaaegselt ka budistid.
Jacobs on „miljradi dollari bränd“, mis kuulub Mondelēz International kontserni.

Jaotamata kasum - 21 456 -20 158 -17 853 -12 090 -8 319 -4 654 -1 540 546 2 383 4 047 Puhkemaja
Jooksvad kasutamiskulud on 0.30 tooteühiku kohta vanal seadmel ja 0.20 tooteühiku kohta uuel seadmel.
Juhtimisarvestuse ülesandeks on pakkuda ettevõtte juhtkonnale infot spetsiifiliste otsuste vastuvõtmiseks.

Jaanuaril 1977 - aktsiaselts  9. jaanuar 2007 - nimemuutus SWOT – Tugevused ja nõrkused
Jaotatav – raha on jaotatud väiksemateks ühikuteks, mis võimaldab nendega täpselt
Joik tooted on valmistatud käsitööna Eestis, kasutades kõige kvaliteetsemat toorainet.

Juhatuse ametiaeg on lõppenud rohkem kui kaks aastat tagasi ja  uut juhatust ei ole valitud.
Jõupingutusi – loob eeldused keerukate ja energiat nõudvate ül. täitmiseks; 2) rahuld.
Juurdehindlus - meetod, mille korral lisatakse omahinnale kindel juurdehindlusprotsent või

Jaekaupluseid on erinevas kujus ja suuruses ning uusi jaekaupluste tüüpe järjest tekib.
Jour fixe on mingil kindlal päeval, kindlal kellaajal regulaarselt toimuv vastuvõtt.
Juhataja vastutuseks on kliendi keskse teeninduse tagamine kvalifitseeritud tööjõu tagamisega.

Juhtkonna ülesanne on riskide juhtimine viisil, mis kindlustab asutuse eesmärkide saavutamise.
Juriidilisel isikul on aga sisseastumismaks 1000 krooni ja liikmemaks 0,5% palgafondi suurusest.
Juuksurid on kogenud ning on võimelised tegema suurepäraseid soenguid ning lõikusi.

Jätkuvuse hindamisel on rida suhteliselt lihtsaid kriteeriume, mida audiitor saab aluseks võtta.
Jae - , hulgi- ja vahenduskaubanduse kvalitatiivset erinevust selgitab tabel 3.
Jäik eelarve – kõik näitajad prognoositakse oodatava võimsuse, tootmismahu tasemel.

Järjekordade haldamine on Esmofonis üldiselt rahuldavas ning järelhoolduses väga halvas seisus.
Joogitoodete valik on lai: pakutakse karastusjooke, kui ka alkohoolseidjooke ning palju muud.
Juba täna on rohkem kui 50% globaalsest rikkusest on koondunud maailma 25 suurlinna.

Juhi ülesanne on olla võtmeisikuks nii organisatsiooni kui ümbritseva keskkonna vahel.
Juhtimistasand – on võimuastmestiku samal astmel olevate juhtimise ametikohtade kogum.
Juhtkond on vastutav nii tulevaste eesmärkide kavandamise kui ka nende eesmärkide

Järgi muutuva - teks ja püsivateks või objektiseotuse põhjal otsesteks ja kaudseteks.
Järgnevas analüüsis on rakendatud SWOT meetodiga kogutud tekstilisele materjalile klassikalist
Jätkusuutlikkuse määramisel on oluline Olukorra pidevaks hindamiseks võib kasutada finantsanalüüsi.

Jaapanil on veel endal vasemaaki, kuid temagi veab toorvaske töötlemiseks sisse.
Juhtiv turvafirma on avanud alternatiivse kiirabi ja pakub oma teenust vangide valvamiseks.
Juhuslikkus – kindlustusjuhtumi toimumine peab olema juhuslik, ei tphi olla pettusi

Juustvalik – magus vein, iseäranis portvein, täiendab hästi sinihallitusjuustu.
Järjest enam on hakanud levima jaekaubanduskettide laienemine rahvusvahelisele turule.
Jõukuse jaotus on väga ebaühtlane: üle poole riigi rikkusest on 10% rahvastiku käes.

Jaekaubanduses on oligopolideks toidukauplused, kaubamajade ketid, kiirtoitlustusketid.
Juriidiline nõustamine - lahutus, lähenemiskeeld, prokuratuuri ja kohtutega seotud küsimused.
Järelevalve tugevdamiseks on otstarbekas sisse seada tegevusloakohustus tarbijakrediidi andjatele.

Järjestustunnused - väärtused omavad sisulist järjekorda (hinnete sõnaline väljendus)
Jääkkasum – puhaskasumi ja investeeringult (omakapitalilt) nõutava kasumi vahe.
Jääknõudluse kõver - teise firma tootmiskoguse võrra vasakule nihkunud turunõudluskõver.

Joseph schumpeter on tsiteerinud Ibn Khalduni, kes enda teoses „Mugaddimah” kirjeldab
Juhendajaid – Diana Eermat ja Heli Müristajat, konsultanti – Ilona Gurjanovat,
Juht de - legeerib eelkõige seepärast, et ei suuda kõiki asju ise ära teha.

Juhtimise stiil on teatud viis, mida juht eelistab teiste inimestega suheldes kasutada.
Juhtimisfunktsioone on käsitletud nii ettevõttemajandusõpetuses kui ka juhtimisteaduses.
Juhtkond - ettevõtte tegevuse kui protsessi struktuuri kujundamine ja protsessi

Juurdehindlus 800 – 2000 krooni Omahind + juurdehindlus = hind 3050 + 1450= 4500 krooni
Järelevalveorganiks on finantsinspektsioon. Litsents tuleb taotleda finantsinspektsioonilt.
Järgnev näide on toodud 2007. aasta novembris kehtinud hindade ja tagatismääradega.

Järjekord – odavam komponent enne, retsepti sassi minekul ei ole kadu nii suur.
Jarque - Bera test näitab, et jääkliikmete jaotus vastab normaaljaotusele.
Juhtimise põhitegevusi on planeerimine, mis paneb aluse kõigile tegevustele ja toimingutele.

Juicy - opportunity.php (18.10.2013) International. Smoothie King Franchise.
Juustuviilutaja - Kasutamine: juustu viilutamiseks juustuletis Hooldamine: puhastamine
Järelevalve subjektiks on kõik (ka kõrge positsiooniga töötajad) organisatsiooni liikmed.

Jäätised on tarbijate tervisele mõeldes võimalikult naturaalsed ja lisaainete
Jääkulu ii on summa, mis jääb järele kui lahutame maha ka otsesed püsikulud.
Juhi isiksus - kasvatus, isiklikud käitumismalli ja väärtuhinnangud, religioon

Juhtimisstiilid on altruistlikud ja teistest hoolivad, tahetakse sarnaneda liidrile.
Järeltulija leidmine – variandid • Sobiv isik on ette valmistatud pereliikmete seast.
Jätku - uuringuteks, kus vajaminev info saadakse kätte korduvuuringutega.

Juhi puhul on tegemist avatud inimesega, tajutakse sealset suhtlemist avatuna.
Juhtkonna kohuseks on hoida institutsiooni varasid, mis on nende hoole alla usaldatud.
Juhuslik protsess on statsionaarne, kui tema tõenäosuslikud omadused ajas ei muutu.

Juhuslik sündmus on sündmus, mis antud katse korral võib toimuda või mitte toimud
Jit - mudeli puhul on tellimiskogused erisugused vastavalt vajadusele.
Juhi ülesanne on alluvaid hinnata vastavalt küpsusastmele ja käituda sobivalt.

Juhtimistasand on võimuredeli samal astmel olevate juhtimise ametikohtade kogum.
Juhtimisulatus tähendab alluvate arvu, kelle tegevust juht suunab ja kontrollib.
Järelikult tööturg on turg, kus inimene müüb oma tööd ja ettevütja ostab tööd.

Järgnevas näites on kasutatud kolme investeerimisprojektide hindamise kriteeriumit.
Järgnevuslik sõltuvus - kehtib juhul, kui ühe allüksuse väljund on teisele sisendiks.
Jää ülesandeks on muuta toore alkohoolse segu maitse pehmemaks ja jahutada jooki.

Juhtimistasand – ühel ja samal tasandil olevate juhtimise ametikohtade kogum.
Järelmaksupoliitika on muutunud leebemaks, kuna raha laekumise periood on suurenenud.
Järgmisel tasandil on pangad, kes on vahendajad valuuta tarbijate ja tootjate vahel.

Johari aken - tuntud ja tundmatu info (avatud, pime, varjatud, tundmatu ala)
Juhtimise definitsioon – Juhtimine on tulemuste saavutamine teiste inimeste kaasabil.
Järeltegevused – tagasisidelehe täitmine, sissekanne külalisteraamatusse…

Järgnevas tabelis on esitatud kogused ja hinnad, millega turul apelsine pakutakse.
Järva - ja Lääne-Virumaaga. Harjumaal on 97 siseveekogu ja 74 saart.
Jäädvustatud 10 - kroonisel pangatähel, mille tagakülge ehib Tamme-Lauri tamm.

J01 - käsitöö, G01- pudu). Kõik tellitud kaup laekub kesklattu.
Jooniselt 1 on näha, et Osaühingu tegevuses valitseb selgelt kaks suunda.
Juba aastaid on püütud leida viisi, kuidas mõõta ühiskonna heaolu.

Juhtimisfilosoofia alus on inimeste, koostöö ja ühiskondlike protsesside mõistmine.
Juhtimisstiili tulemus on kas efektiivne või ebaefektiivne juhtimisolukorra lahendus.
Juhtimisõpetuse koolkondi on kolm: ratsionaal – tehniline, käitumuslik ja tunnetuslik.

Juunist – 22. juunini 1992. aastal toimus Eesti Vabariigi rahareform.
Järgmises loetelus on väljatoodud 9 põhilist riskifaktorit, mida peab arvestama.
Juhatuse hinnangul on äriühing KEMENDRO OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuses on 3 inimest kuid maksimaalselt võib sinna kuuluda 7 inimest.
Juhtide ülesanne on hoida palgad piisavalt kõrged, et motiveerida oma alluvat.
Jälgimiseks äri - ja tehnikaajakirju, nõustamisteenust, tarnijaid ja kliente.

Jaotuse aluseks on erinevused tarbijate vajadustes, tunnustes ja käitumises.
Jaotusfunktsioon – sissetulekud jaotatakse ümber, jaotatakse maksude kaudu.
Juhtimise seisukohalt on 2 tüüpi mõjutusvahendeid: • pos. kinnitus – rakend.

Juhtkond on ise pühendunud, loob eeskuju ja käitub loovust toetades.
Juhtkonnale on teada vastava ärisegmendi tegevuse konkreetsed tingimused
Juhtmine – finantsid, protsessid, personal ( fuktsionaalne juhtmine)

Järgnevas tabelis on leitud käibevarade ja põhivarade osatähtsus koguvarast.
Jaanuaril 20x1 on ettevõttel aktsiakapitali nimiväärtuses 100 000 eurot.
Jaguneb alustamis - ja kasvutoetuseks, vastavalt 7000 EUR ja kuni 32 000 EURi.

Jobs - allocated indirectly to the job as manufacturing overhead.
Jagaja - infojagaja rollis korraldab sobiva teabeedastussüsteemi.

Jakobsoni mudel on lineaarne. Selles lähetab saatja vastuvõtjale sõnumi.
Juhtimise risk – tulude vähenemine ebaefektiivse juhtimise tagajärjel.
Juhtimisrisk – tulude vähenemine ebaefektiivse juhtimise tagajärjel.

Juhtimisteoorias on erinevaid võimalusi juhtimisstiilide iseloomustamiseks.
Järelpäringud – eesmärgiks info saamine seda valdavate isikute käest.
Järgmisel skeemil on kujutatud peamiste finantsaruannete omavahelised seosed:

Jaanuar 1971 on üks oluline verstapost Eesti alkoholitootmise ajaloos.
Juhtimisstiil on juhi tavapärane juhtimiskäitumine – käitumismudel.
Juhtkond on vastutav e/v tegevuse efektiivsuse, lühi- ja pikaajal.

Juhus - on palju edukaid ärisid, mis on alguse saanud juhusest.
Jaanuarist 2011 on kohustusliku reservi nõue alla kaheaastase tähtajaga

Jae - ja hulgimüük Eestis, Euroopa Liitu ja väljapoole EL.
Jaotav õiglus – ettevõtte püüdlus probleemide lahenduse leidmisel.
Järelevalvele allutatus on ulatuslik, on tema pädevus reeglina vaid soovituslik.

Järelhoolduse puhul on kliendikontakt väike – mobiiltelefoni vastuvõtmise
Juhi ül on välja selgitada, kuidas midagi kõige paremini teha.
Juhtimisarvestus on seotud eelkõige järgmiste küsimuste lahendamisega:

Juhtimisarvestuses on segmenteeritud aruandlusel täita väga oluline roll.
Järelmaks - võimaldab osta kindla piirini ilma sularaha maksmata.
Järgijal on soov ülesannet täita, kuid oskused ei ole piisavad.

Jätkates – 14% palgatöötajatest on kogusummas 75 000 inimest.
Juhtimisarvestuse puhul on info saajateks ettevõtte sisetarbijad (otsustajad).

Juhtimistasandite järgi – strateegiline, taktikaline ja operatiivne kontroll.
Jäänõu - tanggid, Metalis mesuurid, ehk mõõtenõud- 2,4,6 cl
Jaguneb põhi - ja käibevaraks kasutusea ja soetusmaksumuse alusel.

Juhtimisstiiliks on MIKS EI OLE ÕPPIV traditsiooniline ORGANISATSIOON?
Järelhoolduse puhul on alati tegemist kliendile kuuluva kaubaga ning selle
Järgnenud kuu - kahe jooksul kasvas hind siiski uuesti kolme euroni.

Järgnevas tabelis on välja toodud mõningad organisatsioonide tüübid.
Jorgen on 3 aastane ja temaga saame ka 300 krooni lasteraha.
Juhtimiskirjanduses on väga palju erinevaid rivi ja staabi määranguid.

Juriidiline isik on resident, kui ta on asutatud Eesti seaduse alusel.
Järgmiseks ülesandeks on EMT lisateenuste ning andmeside lahenduste müük.
Jääkuubikute asemel on purustatud jää. Evely Press 2008/2009 Baaritöö

Jääsalat - Iseloomustus: Maheda maitsega, mõnusalt krõmpsuv.
Joogitoodangu eksport on püsinud 1995. aastast alates 10–20% vahemikus.
Juhatuse liikmeid on vähem kui kolm, peab osaühingul olema nõukogu.

Juhtimisarvestus – tegeleb ettevõtte siseste tulemuste arvestusega
Järgneb eel - I arvete koostamine eesmärkide saavutamise nimel.
Järgneval skeemil on toodud rahakäibe ja finantsturgudevaheline seos:

Jääktulu nimetatakse sageli ka piirkasumiks või kulukatteks.
Jõudnul on ilmselt peas mõni idee, mida ta tahab ellu viia.
Jms on ka tänapäeva maailmas äärmiselt oluline.

Jooksevkonto defitsiiti on voimalik vahendada: a. kehtestades eksporttollid
Juhtimisdiagnostika on otsustamisteooria rakendamise konkreetne juhtum.
Juhtimisteaduses on kasutusel mõisted lähenemis- ja käsitlusviis.

Juhtimisteooriaga on tegeldud põhiliselt alates XIX sajandi lõpust.
Järgijad on kaasatulijad ülejäänute kaasamise eesmärgil.
Juhtimisotsuste vastuvõtmisel on oluline eristada olulisi kulusid ebaolulistest.

Juhtkonna hinnangul on ebatõenäoline, et ettevõte protsessi kaotab.
Juhtmine on tulemuste saavutamine teiste inimeste kaasabil.

Jõed on valdavalt lühikesed kuid ühtlaselt veerikkad.
Jah - TsMS § 408 p.2 järgi on see täiesti lubatud.
Jaugneb kaheks – ta võib olla majanduspoliitiline funktsioon.

Juhtija - eestvedaja- tegeleb töötajate motiveerimisega
Jurmala näide on väga hea. Miks seda ei saa Pärnus rakendada?
Jõupingutus on motivatsiooni tugevuse või tõukejõu mõõt.

January - Ranking Country October Share in % Change in %
Järgnevas tabelis on summeeritud nelja erineva turuvormi tunnused.
Jõupingutus on ainus, mis organisatsioonis sees eksisteerib.

Jagaja – juht korraldab sobiva teabeedastussüsteemi
Joonistage nõudluse - pakkumise graafik Venetsueela siseturu jaoks.
Järelhoolduses on järjekorrad Esmofonile suureks probleemiks.

Järelmaksevõimalusega on ostja tähtaeg ja vastavad pangarekvisiidid)
Järgnevas tabelis on välja toodud teenuse nimetus ja selle hind.
Jõudsin 10 - sse klassi ja hakkasime tegelema majandusega.

Jaouts on … sama, mis distributsioon või turustus.
Juhi hooleks on jälgida, et kõik tegevused oleksid esind.
Juhuvalimites on kõigil võrdne võimalus osutuda valituks.

Jaemüüja – ostab kauba tootjalt või hulgimüüjalt.
Jevgeni - Tööjuht ehitustöölised 5 6. MEHHANISMID

Joint products - two or more products with high sales value.
Juhi ül on tekitada inimestes pühendumust, uskumust.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Juhtimise mõiste - Juhtimine on protsess, mis võimaldab saavutada organisatsiooni eesmärgid oma ressursside plaanimise, organiseerimise ja kontrollimise kaudu - Juhtimine on organisatsiooni ja tema keskkonna tasakaalu säilitamine - Juhtimine on tulemuste saavutamine teiste inimeste tegevuse abil - Juhtimine on komplektne tegevus, mille käigus ühendatakse organisatsiooni inim-, raha- ja materiaalsed ressursid organisatsiooni eesmärkide saavutamise nimel

Juhtimistasadi alusel – strateegilised plaanid, operatiivplaanid.
Jalatsid on tugevad, rasked, mitte eriti vee kindlad.

Jang - Yung, Lee. „Sterilizing Capital Inflows.
Jaotamise aluseks on vastav leping, töötellimus või partii.
Juulil majandus - ja rahaliidu esimese etapi käivitumisega.

Jäigad tallutusviisid - tallad kinnitatakse naelte või kruvidega.
Järelikult i1 on parem kui I0, sest kogum B asub I 1 peal.

Järjest rohkem on hakatud rõhutama ka õiguslikke aspekte.
Jätkuda - kas kasvada, stabiliseeruda või kahaneda.
Juhtimisarvestus on rohkem suunatud ettepoole ehk tulevikku.

Juurdekasvud on prognoosiperioodil konstantse suurusega.
Järgmised eesmärgitasandid on taktikalised ja operatiivsed eesmärgid.
Jacobi puhul on tegemist oskuste puudumise seisukohaga.

Juhatusel on õigus juhtida ja esineda aktsiaseltsi.
Jaapani firmad on X kultuuris ja USA firmad Y kultuuris.
Juhtkond on kohust. hindama ettevõtte jätkusuut.

Just viimane on aluseks statistilistele prognoosidele.
Juustuvaagnal on iga juustu jaoks eraldi lõikevahend.

Järelkalkulatsioon – kulude arvestamine pärast tehingut.
Jätkuvkulu - bilansis olev kulu, on varade rühmas.
Jäänõu - metallist, plastmassist või klaasist.

Juhtprintsiibiks on tulude ja kulude õige vastandamine.
Just vajadus on see, mis inimest reeglina käivitab.

Jakobsoni nim. Gümnaasiumi SWOT-uuringu aruanne
Juhatuse ülesanneteks on osaühingu juhtimine ja esindamine.

Juhtreaks on rida, kus suhe bi/aij on väikseim.
Juuksuriteenus on populaarne oma soodsa hinna tõttu.
Jaekaubandus - розничная торговля

Jagatavus – raha on võimalik jagada osadeks.
Jaotatavad pirukad on aga teisel juhul tublisti suuremad
Just selliselt on toimunud algselt maksude kogumine.

Jätkusuutlik bränd on suunatud innovatsioonile ja edule.
Jasmiin – soe, rikas, elav ja pehme aroom.
Jäik eelarve - näeb ette ainult 1 toodangu mahu.

Jälgimiseks on planeeritud järgmised tegevused:
Juurdekasvulised ehk lisandunud rahavood arvutamine:

Juurutus - , kasvu-, küpsus- ja langusfaas.
Juba tava - arvamused on valed ja häirivad.

Jätkuv eelarvest - dünaamiline, orgaaniline mudel.
Joig – üsna personaalne laulu zanr.

Jooksev - kui ka kapitalikonto tehingutes

Jannsen – eitav suhtumine regivärssi.
Juhus - kõige parem ja kõige rohkem.

Jääpuustaja - tehakse prapeer jääd(killud)
Jõukus on koondunud peamiselt Kairosse.

Jaotavad aega – tööaeg ja mitte tööaeg.
Jorubad on põhiliselt pärit Lagosest.

Juhtumis - või kontrollorgani liikmele.

Jääktulu — püsikulud + soovitav kasum
Jaanuarist on Eestis rahana käibel euro.
Jaemüügiklient - tavaostja (müük sularahas)

Juurdepääs rvf - i rahadele (1, lk. 191-192).
Järgmisel aastal on samasugune kui käesoleval.

Juhatajale on määratud täpne kuupalk.

Juhtkond on seotud pettuse või veaga.
Juristid on nagu jalgpalli kohtunikud.

Jääktulu - püsikulud = 0 TASUVUSPUNKT
Jalgpalli treening on meie hingelähedane hobi.

Juhi tegevesvaldkonnad on vähem inimestega seotud:
Juustudest on kasutusel üle 400 sordi.

Järelprotsessid - kaupade tagastus, garantii
Järelteenindus – 8 (kindlasti prioriteet)
Jääktulu moo - dustab alati 60% käibest.

Jae - ettevõtte suuruse alusel
Jaekaubandus on väga vana majandusharu.


Juhuslik komponent – puudub seaduspärasus.
Jääsõel - aukudega ja sakid servad

Jalatsitel on siin kahtlemata turgu.


Järelmaksukrediit – põhivõlg ja intress

Jõgi on 4400 km pikkune Leena.

Jooksevkonto defitsiiti on võimalik vähendada:

Jaotusi on kasutusel erinevaid.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Juhtimissüsteemid on järgmised: liinisüsteem, funktsionaalne süsteem, staabisüsteem, ristfunktsioonidega liinisüsteem, toote- või projektijärgne liinijuhtimissüsteem, maatriksorganisatsioon, projektjuhtimine.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Jaekaubanduse on kaupade müük lõpptarbijale isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks; see on turustuskanali lüli, mis on otseses kohtaktis kauba ja teenuse lõpptarbijaga.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Joik seebid on valmistatud külluslikest nahka niisutavatest ja hooldavatest õlidest ning rasvadest. Iga JOIK seep sisaldab vähemalt 20% eestimaist rapsiõli.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Juhtorgan on juhatus,kui seaduses on sätestatud nõukogu olemasolu siis on juhtorganiks nõukogu.Isiku registrist kustutamisega juriidiline isik lõpeb.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Juhtimiseetika on moraaliprintsiipide, -normide ja väärtuste kogu, mis juhib indiviidi või grupi käitumist ning teeb seda õige ja väära vaatenurgast.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Juhi positsioon on nõrgem, sest omanik võib lepingu alati katkestada, seetõttu võib lepingu lõpetamise korral olla juhile ette nähtud piisavalt suur

Vote UP
-1
Vote DOWN
Jaotamata kasum on puhaskasumi see osa, mida ei maksta dividendideks vaid suunatakse ettevõtte omakapitali suurendamiseks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Järjekorranumber – ning alles nüüd on dokumendist saanud igati aktsepteeritav algdokument.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Jaekaubandus - müük vahetult lõpptarbijatele nende isiklikuks tarbimiseks.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Jääktulumäära arvestamine on aluseks erinevate toodete müügi võrdlemisel.
Vote UP
-2
Vote DOWN
Juudi keel ehk jidiš. Põhjagermaani ehk skandinaavia keeled on taani,
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto