Sõnu seletav sõnaraamat

Juhtivaks organiks on Assamblee koos komiteedega, millest tähtsaimad on Mereohutuskomitee (Marine Safety Committee, MSC) ja Merekesk-konnakaitse Komitee (Marine Environment Protection Committee, MEPC). IMO ja tema komiteed on ette valmistanud ja välja andnud suurel hulgal Protokolle ja Konventsioone, mis peale tunnustamist teatud hulga riikide poolt, kelle lipu all on teatud hulk laevu, muutuvad IMO liikmesriikide jaoks kohustuslikeks ja nende juurutamise ning täitmise eest kannab vastutust iga riigi valitsus.
Jäikustsenter on punkt, millest läbimisel koormus ei pane süsteemi pöörlema, seega on ta määratav staatilise momendi määramise põhimõttel. Hoonete põikseinte konstrueerimisel püütakse üldiselt saavutada, et jäikustsenter asuks hoone sümmeetria teljel (tuulekoormuse seisukohalt). Seljuhul määratakse i – ndale põikseinale langev tuulekoormuse osa üldisest tuulekoormusest võrdeliselt põikseina jäikusega põikseinte summaarse jäikuse
Joonistatud jõudude - deformatsioonide kõveralt; kasutatakse valem 4, kuid P on graafikult määratav jõud). 5. Katse tulemused 5.1Puidu liik - mänd 5.2 Niiskusesisalduse määramine Tabel nr 1. Niiskussisaldus Prk. nr. Keskkond Aastaringi Proovikeha Niiskuse Keskmine d mass [g] sisaldus niiskussisaldus [%] [%] enne Peale kuivamist kuivamist 1 immut hõre 8,6 5,4 59,26 2 immut hõre 7,8 5,0 56,00 57,1 3 immut hõre 7,8 5,0 56,00 4 immut.

Juhtimiskurtus on põhjustatud mingist olukorrast välis- või keskkõrvas mis kahjustab helilainete edasikandmist sisekõrva See võib olla põhjustatud erinevatest tingimustest nagu kleepunud mass keskkõrvas, mis takistab vibratsiooni, haigus keskkõrvas, vaik või mingi teine substants väliskõrvas, või katkise trummikile arm. Juhtimiskurtus on ühtlasem läbi sageduste ja ei põhjusta täielikku kuulmise kaotust.
Jaotusvundament – rajatud eelnevalt kaevatud lahtisesse süvendisse, mille sügavus võrreldes tallalaiusega on väike − sügavvundament – valmistatakse otseselt pinnases ilma eelnevalt süvendit kaevamata − vaivundament – vaiad süvistatakse rammimise, vibreerimise, kruvimise, surumise teel pinnasesse või betoneeritakse vaiad vahetult pinnasesse tehtud süvendisse
Juhitavad on üks paar rattaid 2. Kõik rattad on juhitavad ja pööratakse välja kõik ühes suunas 3. Kõik rattad on juhitavad ja pööratakse välja paariti vastassuundades b) šarniir-liigend raamid koosnevad kahest telikust, mis on omavahel ühendatud vertikaalse ja horisontaalse teljega liigenditega, mis võimaldavad telikutel teineteise suhtes pöörduda.

Järgnevatel joonistel on toodud erinevate kütmisviiside mõju sisetemperatuuri ja siseõhu suhtelise õhuniiskuse muutusele talvel nädala jooksul, esitatud on tunnise intervalliga mõõtmisandmed. Joonis 3.21 on iseloomulik tüüpilisele ahju ja pliidiga köetavale maamajale, kus hommikul köetakse lühidalt pliiti ja õhtul köetakse põhjalikult ahju.
Jäikustsenter on punkt, millest läbimisel koormus ei pane süsteemi pöörlema, seega on ta määratav staatilise momendi määramise põhimõttel. Hoonete põikseinte konstrueerimisel püütakse üldiselt saavutada, et jäikustsenter asuks hoone sümmeetria Tuulekoormus Wi = Ri , võrdub tala toereaktsiooniga vastava põikseina kohal.
Joonis 10 - 8. Tsirkuleeriva keevkihiga kaasaegne katelseade Rõhu all keevkiht Kütuse ülerõhul põletamise tehnoloogia kasutamine võimaldab märgatavalt suurendada soojusjõuseadme kasutegurit võrreldes tavalise atmosfääri rõhul töötava jõuseadmega. Selle põhjuseks on kombineeritud gaasi-auru ringprotsessi kasutamine.

Juurijaid - kogujaid kasutatakse peenema juurestiku välja rehitsemiseks pinnasest või võsalõikajate poolt vaaludesse lükatud ja pinnasega segunenud puidu eraldamiseks mullast. Nende tööorganiks on R-tüüpi hõlm, Hõlm on resti kujuline ja koosneb kihvadest , mis kinnituvad ülemiste otstega tõuketala külge.
Juhtimismeetodina on töökorraldus tööjõu otstarbeka paigutamise ja töö tootlikkuse suurendamise meetmete süsteem, mis hõlmab tööjaotuse, töökohtade (tööaja) korralduse, töötingimuste loomise ning tööprotsessi optimeerimise (töö normimise, ajakasutuse analüüsimise) ja tasustamise.
Järgijate ootused on konteksti spetsiifilised (valdkonnapõhised), mis aga piirab juhi tegevust, juhti tajutakse konteksti-spetsiifilisena. Selleks, et grupp saaks toimida tulemuslikult peab tema liider toimima kooskõlas grupiliikmete vajaduste, tajude ja ootustega.

Järgnevas tabelis on toodud iseliikuvate ja autotõstukite põhiparameetrite üldistatud piirid: Parameeter Autotõstuk Iseliikuv tõstuk Max töölava tõstekõrgus, m 20…55 5…35 Max töölava ulatus, m 15…25 0…25 Max töökoormus, kg 150…400 100…300
Joonis 15 - 1. Veesoojenduskatel PTVM-30 Suhteliselt peenikeste kollektorite korral, kus töökeskkonna kiirus kollektoris on kiirusest torus palju suurem, mõjutab staatilise rõhu muutus piki kollektoreid töökeskkonna kulu läbi paralleelsete torude.
Juhtmetega elektrisoojendus on meetod, milles trafo abil muudatud kaitseväikepingega vool juhitakse peakaabli ja ühenduskaabli kaudu betoonitarindis olevatesse takistusjuhtme kontuuridesse. Takistuse mõjul juhe soojeneb ja soojendab enda ümber olevat betooni.

Jaanuarist on Tehnilise Järelevalve Ameti riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud õigused ka hoonete energiamärgiste väljastamisel ja energiaauditite tegemisel esinenud rikkumiste korral.
Jagunevad välis - ja siseseinapaneelideks Konstruktsioonilt kujutavad välisseinapaneelid endast mitmekihilisi suurelemente – nn sandwich-paneele. Suurpaneelid võivad olla valmistatud: a – betoonist, b – terasest, c – puidust.
Jätmine on mõistlikult vabandatav, võib tellija siiski lepingutingimustele mittevastavusele tuginedes alandada makstavat tasu või nõuda, et töövõtja hüvitaks tekitatud kahju, välja arvatud saamata jäänud tulu.

Jäik ühendus on nõutav - kui survejõud kandub vaiale ekstsentriliselt; - horisontaalkoormuse olemasolul; - liitvaiade kasutamisel; - enamik vaia pikkusest asub nõrgas pinnases - väljatõmbele töötavate vaiade puhul.
Jaanuarist on ehitusjärelevalvet teostaval ametiisikul käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud õigused ka hoonete energiamärgiseid väljastava või hoonete energiaauditeid tegeva ettevõtja rikkumiste puhul.
Jämekeraamikatoodetel on murdekoht krobeline ja veeimavus >5%. Jämekeraamika toodetel näiteks seinaplaatidel on võimalik vähendada veeimavust glasuurimisega. Glasuuritud tooted omakorda jagunevad liht- ja peentoodeteks.

Jootmine on materjalide ühendamise protsess, kus kasutatakse tahkes olekus joodiseid, mis sulatamise juures märgavad joodetavaid pindu, imbuvad liitepragudesse ja kristalliseerudes moodustavad püsiva liite.
Juriidiline säilitamine – eelkõige kogu korrashoiu käigu dokumenteerimine ja sõlmitud lepingutega võetus osapooltele antud õiguste ja kohustuste korrektse täitmise jälgimine ning võimalike lahkhelide lahendamine.
Järgnesid din - normatiivid 18556 ja 18558, mis defineerivad polümeerkrohvid "krohvitaoliste kattematerjalidena" ning jagavad krohvid kahte gruppi: P Org 1 sise- ja välistöödeks ja P Org 2 sisetöödeks.

Jämedus on 0.005-0.008 mm ning pikkus kuni 60 mm. Seejärel pihustatakse kiududele sideainet (va puistevillad). Lint suunab villa kihi valtside vahelt läbi ning saadakse korrapärase kujuga materjal.
Juhtimistöövõtu puhul on väike erinevus siis, kui töövõtja valitakse juba varakult läbirääkimistel: põhierinevuseks on siis see, et töövõtjast saab maksumusplaanimises osaleja palju varem kui muidu.
Järva - Jaani õpetajatest on Eestimaa kultuurilukku läinud Chr. Kelch, kes siin olles (1682-1696) kirjutas oma “Liivimaa kroonika”. Tema initsiatiivil rajati Järva- Jaanis esimene kool.

Juhtimisettevõtja on omaniku agent ja valmistab ette omaniku ja ehituse tööettevõtja vahelised lepingud, juhud ja võtab töö vastu. Ehitusrahad ei käi läbi juhtimisettevõtja, ta saab honorari.
Jaotuslati abil on valitud kihi jaotust võimalik üle kanda nurgamajakatele asetades neil oleva paaskõrgusmärgi ja mõõtmte märkimiskohast latile kantud vastava kõrgusmärgi täpsed kohakuti.
Jahutusvajaduse vähendamiseks on paljudes piirkondades vaja piirata suvel ruumi sisenevat päikeseenergiat. Selleks paigaldatakse erinevaid päikesevarje, istutatakse heitlehist kõrghaljastust, ronitaimi jne.

Juhtimissüsteemide eelised on sujuv lülitus, võimalus energia akumuleerimiseks resiiverisse, madalamad tugevusnõuded elementidele ja tihenditele, lihtsam hooldada, lekkimise korral ei saasta keskkonda.
Järgnevatel joonistel on toodud renoveeritud elamutes uue plastakna ja uute puitakende võrdlus. Joonis 6.7 toodud akna lengi piirkonnas on oluline külmasild, kuna akna leng on ainult ~7 cm paks.
Järgnevate sõlmedega on toodud näiteid fermide toetamisest ja kinnitamisest teraspostidele. Terassamba alaossa tehakse taldmik jõudude paremaks ülekandmiseks ja vundamendile ankurdamiseks.

Järgus - nn plastne mahukahanemine, kohe kivinemise alguses ja üldine mahukahanemine, mis kestab pikka aega (kuni aasta). Sama protsess toimub ka betoonkividega müüritises.
Juurijaid - kogujaid kasut peenema juurestiku välja rehitsemiseks pinnasest või võsalõikajate poolt vaaludesse lükatud ja pinnasega segunenud puidu eraldamiseks mullast.
Jämerähk – ülekaalus on ümardunud osad, siis jämekruus, millest 6 kg/cm2 vähemalt pooled kivid on jämedamad kui 10 mm ja kivide vahed on ehk 0,6 MPa täidetud liivaga

Järelduseks on tugev argument maksumusplaanimise vajalikkusele: sellise korralduse puhul saadakse kogemusi ja sel juhul on ka palju lihtsam koostada tegelike kulude koondeid.
Juhistikus on soonte juhtiv metallosa enamasti massiivne või jämedakiuline, teisaldatavates juhtmetes ja kaablites (paindjuhtmetes ja -kaablites) on sooned peenekiulised.
Järgmises peatükis on juttu betoonilisanditest ja mingil määral ka nende positiivsetest ja negatiivsetest omadustest. Viimases peatükis on juttu soojaisolatsioonimaterjalidest.

Joonise kasutamiseks on vaja arvutada tinglik mõõde h0: 2A c 2 400 500 h0 222 mm . u 2 400 2 500 Post kivineb välistingimustes (RH=80%) ja posti vanus koormamisel on 28 päeva.
Jääklaas –  kaetakse klaasi 1 pind liimikihiga ja kuumutatakse kõrgel temp. liim kuivab,  praguneb ja tõmbab kaasa klaasiosakesi ­>muster.
Jäikjalgne mast - noolkraana koosneb tsentraalsest sfäärilise tugitapiga alusest, mille külge on jäigalt kinnitatud horisontaalsed talad koos kaldtugedega.

Järgnevad näited on mõned enam kasutusel olevatest mõõtühikutest ja sõna "puudub" puhul on ainsaks põhjendatud võrdlusaluseks hoone üldpinna ruutmeeter.
Joonmõõtkava ehk graafiline võimaldab kanda plaanile tegelikkuses olevaid joonepikkusi ning vastupidi, määrata plaani järgi tegelikke joonepikkusi.
Joonis 9 - 4. Rest liigutatavate ja liikumatute restilülidega Poolmehaanilises (poolautomatiseeritud) koldes põlevkivi põletada ei tasu, tuhk

Joonpaigutise ühik on pikkusühik (mm, cm, m). Nurkpaigutis ehk pööre on mingi kehaga seotud joone,näiteks varda telje,suuna muutus algasendi suhtes.
Juurimismasinad on ette nähtud puu maapealse osa ja juurte eemaldamiseks. Võsastunud- metsastunud ala juurimine võib olla valikuline ja täielik.
Jaada 1 - 2 • Sideainena kasu sitkeid naftabituumeneid • Kivimaterjalina killustikku, looduslikku liiva, sõelmeid, vajadusel fillerit.

Jaotises 3 on võetud tõmbearmatuuri pinge ja deformatsioon s1 positiivseks tõmbel, surve- armatuuri pinge ja deformatsioon s2 aga survel.
Jääklassiga laevad – laevad, mille kere tugevus lubab neil tegutseda jäätuvates meredes olenevalt jää keskmisest tugevusest antud regioonis.
Jäikjalgsete mast - noolkraanade tõstevõime küündib kuni 40 tonnini, tõstekõrgus kuni 40 meetrini ja konksu väljaulatus kuni 25 meetrini.

Järjestikune meetod - meetod, mille puhul ehitatakse järjest ehituse üks kiht valmis ja alles siis alustatakse järgmise kihi ehitustöödega.
Juttu on ka betoneermisest, mis toob ära kõige tähtsaimad laused selle kohta, millal on vaja betoneerida peale ladustamist.
Järgnevas referaadis on toodud välja erinevad plaatmaterjalid, nende kinnituseks kasutatavad valmis ja kuivsegudest ja hüdroisolatsioonist.

Juurija - masin mis on ettenähtud kändude juurimiseks, võsa, metsalangetus kivide eemaldamine, kasvukihi eemaldus, kobestus.
Jämepurdpinnased - kivimite murenemiste saadused, milles üle 2 mm läbimõõduga osakesi on kaaluliselt üle poole (pearähk, kruus).
Jäikadeks alusteks on raamid ja karbid summutamisega vineerist, kõvast puitkiudplaadist, tisleriplaadist, painutatudliimitud osadest.

Jäide – vihma või suure õhuniiskuse mõjul teepinnale, mille temperatuurtuur on alla 0˚C, tekkinud tihe jääkiht
Joonkoormus – koormus, mis mõjub pikkusühikule, Koondatud koorumus – koormus, mis idealiseeritult mõjub ühte punkti
Jahutusseadmeteta on projekteerida avatavad aknad selliselt, et öisel ajal oleks jahedamal õhul võimalik liikuda läbi maja.

Justeerimine on analoogne. Peanõude kontrollimisel avastatud viga parandatakse niitristi vertikaalsuunalise nihutamisega.
Joonis 19 - 26. Peenestatud põhu põletamise seadme üldskeem Joonis 19-27. Sigartüüpi põhupallide põletusseade
Jootmiseks nimetatakse tahkes olekus metalldetailide ühendamist sulatatud täitemetalli või -sulami (joodise) abil.

Jämekeraamika – krobeline murdepind ja veeimavus > 5% (harilik tellis, katusekivid, drenaažitorud) – poorsed tooted
Jahedas kliimas on betooni läbikülmumine peamiseks kahjustusallikaks, kui vastavaid abinõusid pole kasutusele võetud.
Jooniselt on näha, et l0>l. Siit järeldub, et vedellast, vaba pinna olemasolu korral, halvendab laeva püstuvust.

Järelkõlakestus t - aeg, mille jooksul helirõhutase langeb 60 dB heliallika väljalülitamisel; hinnatakse sekundites (s).
Jean nouvel - valgus ja varjud, nende harmoonia ümbritsevaga Jørn Utzon-vormi, materjali ja funktsiooni süntees.
Juurijad - kogujad: peenema juurestiku välja rehitsemiseks või pinnasega segunenud puidu eraldamiseks mullast.

Jämedal killustikul on väiksem puistetihedus, kuid mida kõrgem on puistetihedus, seda tugevam ja tihedam betoon saadakse.
Jääpurikad on dekoratiivsed, mõnikord ka ohtlikud, kuid peamiselt reedavad, et katuse kaudu lekib majast soojus.
Just kergekaalulisus on see, mis teeb selle materjali väga soosituks katuste puhul, kuhu ei sobi rasked konstruktsioonid.

Järgnevas on vajalikud andmed nomogrammi (vt. L4.2) kasutamiseks (E1, h, h/d) ja arvutused Eüld leidmiseks:
Joonmõõtkava on mõõtkava esitamisviis, mille puhul kasutatakse võrdseteks lõikudeks kasutatud sirgjoont.
Juhtimispuldid on reeglina dubleeritud: üks asub baasmasina kabiinis, teine aga hällis või tööplatvormil.

Jõukaabel amcmk on ette nähtud kohtkindlaks paigaldamiseks nii sise-ja välispaigaldistes kui ka pinnases.
Jagunevad silikaltsiit - tooted kahte liiki: tihe silikaltsiit ja mullsilikaltsiit (vaht- või gaassilikaltsiit).
Joonestada 1 - tollise toru pikilõige, kusjuures toru üks ots on keermestatud 1-tollise torukeermega.

Jahutuse - kontuuriga. Radiaatorikütetööd jagatakse samuti kaheks osaks: esimene on püstakute-
Jämetäitematerjalidele on DIN 52103 ja DIN 52105 standardite järgsed nõuded veeimavusele ning survetugevusele.
Järgnevatel joonistel on esitatu antud aruandes käsitletud kõikide näidishoonete meetmepakettide tulemused.

Järjest rohkem on ka eramajadel aknapinda, mis suvise päiksega ruumide temperatuuri kiiresti tõstab.
Jämedad sambad – Samsonid või Samsonpostid, mis mõnel juhul paigutatakse kaldega parraste suunas.
Johnson - Tarindi varjamine pinnaefektide taha. Kahn ja johnson- asümmeetriline arhitektuur.

Juhendmatedalis 33 - 10386tooduds6€lk6verate RT soovituslikuviiljaga viimistluskorohvi valmistaufseks
Jooniseid digitaliseerides on võimalik kohe ka kõik mahud kokku arvutada, kui on olemas tarkvara lisapakett.
Jäikusfragmaks on 1) paneelid 2)postide vahele laotud müüritis, mis ankurdatakse postide külge.

Järgnevates alajaotistes on esitatud mõnede tarindite renoveerimislahenduste põhimõttelised lahendused.
Joonis 17 - 22. a) Ülemise põlemisega katel (1 - primaarõhk, 2 – sekundaarõhk, 3 –
Jahvatuspeenus - Sõelast ,millel on 4900 ava/cm2,peab läbi minema vähemalt 85% tsemendist.

Joonistatakse batoksid - kõverad, mis tekivad laevakere lõikamisel DT-ga paralleelsete tasanditega.
Juurijad - kogujad; c) kobestid; d) seadmed ja masinad pinnasevee taseme alandamiseks.
Jõu üle - kandmine ühelt armatuurilt teisele toimub läbi betooni nihkepingete abil.

Joonis 17 - 23. a) Pöördleegiga katel (1 – primaarõhk, 2 – sekundaarõhk, 3 –
Jahvatuspeenus on seega 9,6 % (kipsi esialgsest massist). Kipsi võib lugeda eriti peeneks
Juhendis on määratletud täpselt nende andmete asukoht, kus nendega saab tutvuda.

Juhtmetega elektersoojendus – koosneb trafost, peakaablist, ühenduskaablist ja soojendusjuhtmetest.
Jäikus – tarindi võime avaldada vastupanu deformeerimisel välismüjude toimel
Järva - Jaani kiriku torni vanuse suhtes ühtivad suulised andmed ajaloolistega.

Joonis 12 - 4. Temperatuuri muutused vee-aurutraktis: a - trummel, б – otsevoolu
Juhtudest on põhjustanud pidev müra, aga samuti põhjustab seda mittepidev müra.
Järva - Jaani kirikule on iseloomulikud suured kuplitaolised roieteta võlvid.

Jahvatusprotsess on tsemendi tootmisel põletuse kõrval kõige energiamahukam protsess.
Juhtimisrisk - nt tootmistegevuse ulatuse, tegevusala või tegevuspiirkonna muutust.
Jämeliiv – milles vähemalt pooled terad on jämedamad kui 0,5 mm 0,5÷0,6 MPa

Juugendi pealinn - Viin. Geomeetriline. Mackintoch, Ver Sacrum-Wagner,Olbrich, Hoffman.
Joonis 12 - 1. Vertikaalsetes aurustustorudes liikuva vee-auru segu struktuurid
Joonis 12 - 5. Soojusvastuvõtt ekraantorus: paremal –membraantoru, vasakul -

Jääkrisk – on risk, mis jääb alles pärast ohutusabinõude rakendamisest.
Järelpuhastus – kui veekogus, kuhu vesi juhitakse võib tekkida eutrofeerumine.
Justeerimine on instrumendi metroloogilis-tehniliste karakteristikute muutmine.

Järelrammimine - eriti hõõrdvaiade puhul, elastne pinnas võib vaiu kergitada.
Jrk mat - i Mass [g] Materjali nimetus pikkus laius kõrgus [cm3] [kg/m]

Jugapump on omapärane selle poolest, et tal puuduvad liikuvad detailid.
Jalgratturi - , rula- ning rulluiskude kiivrite märgistusel peavad olema:
Jäämurdevöör - veealune osa on 25o-30o kaldu, kasutatakse jäämurdjatel.

Juhtimisteoorigaga on Deming’i tsükkel seotud otsese ja pideva kontrolliga.
Juhtimissüsteemide ül on masina erinevate mehhanismide tööprotsessi juhtimine.
Juurespoon on raskesti töödeldav ja nõuab erialast meisterlikkust.

Järjest enam on suviti temperatuur üle 25 kraadi ja seda pikemat aega.
Järjest populaarsemaks on hakanud muutuma psühhosotsiaalsete ohutegurite teema.
Joonestada sise - keere kaksvaatel ja tähistada nendel etteantud keere.

Jää tekkimist on raske takistada, kuid probleem tuleb ikkagi lahendad.
Jämedateraline täiteaine – Jämedateraline täiteaine on killustik või kruus.
Jaanuarist 2005 on asbesti kasutamine Euroopa Liidu riikides keelatud.

Joonistuselt on näha, miks need kolm ohutuspiiret vajalikud on:
Jahtunud klaas on amorfne. Klaas on homogeenne ja isotoopne aine.

Jahvatuspeensus – mõjutab tsemendi kvaliteeti suurel määral.
Joonis 16 - 12. Spiraalse torusüsteemiga otsevoolu katel
Jaotus põhimõtteks on hankekulud Kõige jämedamal tarandil jaot.

Joonis 16 - 13. Spiraalse torusüsteemiga Cleytoni katel
Joonis 12 - 3.Katla aurutootlikkuse mõju masskiirusele

Jäikus - ribid toetavad tekki piimidevahelises osas.
Järkjärguline meetod - meetod, mille puhul ehitatakse osade kaupa.
Jahutamisel on vajalik igasse ruumi oma konditsioneeri.

Jäljendamist - seda nimetatakse neo- ehk pseudobarokiks.
Jakobi - tõenäoliselt tsaariaegne linnainsener.
Jõuskeemiga kraanatorn on peaaegu täiesti vaba paindekoormustest

Juhtimislik – juhi töödekogumi jaotamist osadeks.
Jämekeraamikaks nimetatakse osaliselt paakunud materjali.
Joonis 10 - 6. Mullilise keevkihtkoldega aurukatel

Joonimismasinad - teede tähistamiseks ohutusjoontega.
Joonis 13 - 8. Kolde frondi laiuse eritootlikkus

Jõuallikas - ülekandeseadmed- juhtimisaparatuur.

Joonis 16 - 11. Sisekoldega malmsektsioonkatlad
Juhtiv tõste - transpordimasin on montaažikraana.

Juurespoon on väga eksklusiivne ja kallis.
Jämetäite - materj.Kuna killlustik purust.

Juhtimislepingu puhul ON VÕIMALIKUD KÕIK VARIANDID
Jäik katend – enamasti betoonist katend.

Jaotuse aluseks on ehituslike tööde jaotus.
Joonis 11 - 9. Terastoru ökonomaiser.

Jagunevad silikaat - ja silikaltsiit-toodeteks
Vote UP
-1
Vote DOWN
Joon 1 - diagramm hetkelisel koormamisel ( c,pl = 0); Joon 2 - diagramm koormamisel mingi antud kiirusega; Ecm - keskmine deformatsioonimoodul (määratakse pingel 0,4fc) ; Ec - algelastsusmoodul.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Juhi motivatsioon – põhineb enese motiveerimisel Kuid eks ka juhile kehtib A.H. Maslowi püramiid ning F. Herzbergi motivaatorid ja hügeenitegurid.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Joonkülmasillad – vuugid, akna servad, välissein ja põrand, välissein ja katus
Vote UP
-1
Vote DOWN
Jämedateraline liiv on tugev ehitusalus. Vajumised on ühtlased ja vaibuvad kiirelt.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Jahvatatud räbu on samuti sideaine omadustega.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto