Sõnu seletav sõnaraamat

Isotooniline lahus on lahus, mille osmootne rõhk on võrdne vereplasma osmootse rõhuga.
Iso missiooniks on edendada standardiseerimise arengut kogu maailmas eesmärgiga lihtsustada toodete ja teenuste rahvusvahelist vahetust ning arendada koostööd intellektuaalse, teadusliku ja tehnoloogilise ning majandusliku tegevuse abil ISO standardite koostamise puhul kehtivad järgmised põhimõtted: Konsensus – püütakse jõuda kõiki osapooli rahuldavate tulemusteni Standardid peavad rahuldama tootjaid ja tarbijaid kõikjal maailmas Standardite rakendamine põhineb vabatahtlikkusel.
Isomeetriliner ristaksonomeetria ehk ristisomeetria b. Dimeetriline ristaksonomeetria ehk ristdimeetria c. Frontaalne dimeetriline kaldaksonomeetria ehk frontaalne kalddimeetria d. Horisontaalne isomeetriline kaldaksonomeetria ehk horisontaalne kaldisomeetria 32. Mis kujundiks projekteerub kera ristaksonomeetrias/kaldaksonomeetrias? a. Ristaksonomeetrias – ring b. Kaldaksonomeetrias – 33. Skitseerige ristisomeetrilise teljestiku konstruktsioon ( märkida juurde telgede moondetegurid)

Isobaarne – isohoorne erisoojus ( Mayer’i võrrand).........................................................................8 20.Keskmine ja tõeline erisoojus (nende määramine, soojushulga arvutuslik määramine erisoojuse abil)........................................................................................................................................................ 9 21.Entalpia mõiste ja matemaatiline avaldis.
Isohooriline protsess – konstantsel ruumalal olev süsteem tööd ei tee. Järelikult on sellest süsteemist eralduv või selles neelduv soojus võrdne süsteemi siseenergia muudaga: qv = ∆U Isobaariline protsess – protsess toimub püsival rõhul, siis gaaside eraldumisel teeb süsteem (paisumis) tööd: qp = ∆U – w = ∆U + P·∆V 21. Tekkeentalpia – on energia muut antud ühendi tekkimisel lihtainetest standardtingimustel.
Isomeeria – nähtus, kus ainetel on ühesuguneelement, koostis ja molekuli mass, kuid erinev struktuur ning seetõttu erinevad omadused molekulaar valem – näitab aine koostist, kui palju ja milliste elementide aatomeid on

Iso 14660 - 1 järgi: - mõõte omadus: geomeetriline kuju mõõtmena lineaarses või nurga dimensioonis; - mõõde: väärtus kas kohtmõõtmena, arvutatud mõõtmena, statistilise mõõtmena või üldmõõtmena; - kohtmõõde (ISO/WD 14405); - üldmõõde: omaduse sisekarakteristiku väärtus seoses saadud omadusega; - väärtus saaduna matemaatilise seose abil; - väärtus saaduna statistilise töötluse abil.
Isoleeriv keel – pole seotud morfeeme, kõik sõnad on muutumatud! Aglutineeriv keel – tüvesid ja lõppe kokku liimiv keel, palju seotud morfeeme Fussiivne keel – palju tüvesiseseid tähendust mõjutavaid häälikuvariatsioone Polüsünteetiline keel – palju seotud morgeeme mille tähendus sisaldab tavaliselt rohkemat kui tavaline muutelõpp, st pole vahel isegi selge kus lõppeb sõna ja algab lause
Iso 2560 - ISO standardi number (mittelegeer- ja madallegeerterased), E - käsikaarkeevituselektrood, 51 - õmblusmetalli tõmbetugevus 51…65 kgf/mm2, 3 - õmblusmetalli katkevenivuse ja purustustöö tunnusnumber löökpaindel (etteantud temperatuuril), katkevenivus 24% ja purustustöö -20ºC juures 27J, B - elektroodikatte tüüp, aluseline kate, 160 - elektroodimetalli väljatulek 160%,

Isotermiline protsess - on protsess kus konstantsel temperatuuril(t 0) on antud gaasihulga ruumala(V) pöördvõrdeline rõhuga(p) 5.Ideaalse gaasi oleku võrrand- on gaas ,mille molekulide vahel vastastikuse mõjutuse jõud puuduvad. Clayperoni võrrand e ideaalse gaasi oleku võrrand : pV=m/μ·RT (R-univ gaasi konst 8,31·103J/kmol·K) m-mass V-ruumala T-Temperatuur(K) μ-gaasimoolimass p-rõhk.
Isobaarses protsessis on aurule Aurujõuseadme põhimõteskeem: l0=Q0=Q1-Q2 juurdeantav soojushulk q=i2-i1. Kui isobaarses kuumutusprotsessis aur läheb niiskest olekust ülekuumendatud olekusse, siis protsessist osavõttev soojushulk q=(1-x)r+(i2- ÜK T I’’)=(1-x)(I’’-I’)+(i2-I’’) J/kg, Mehaaniline töö on isobaarses jahutus- +Q1 protsessis l=p(v2-v1). vesi AG Isotermiline protsess.
Isotoobid - Tal on kaks stabiilset isotoopi massiarvudega 1 ja 2. Erinevalt muudest elementidest on keemilised ja füüsikalised erinevused vesiniku isotoopide vahel suhteliselt suured. Seetõttu on neil erinimetused ja mitteametlikud, ent laialdaselt kasutatavad erisümbolid. Isotoopi massiarvuga 1 nimetatakse prootiumiks ja keemiline sümbol H käib eriti selle isotoobi kohta.

Isoprotsess - oleku muutumist, milles mingit parameetrit iseloomustav suurus jääb muutumatuks  isotermiline T=consT. ΔU=0 Q=A, p1V1=p2V2  isokooriline V=consT. ΔU=Q A=0, p1/T1=p2/T2  isobaariline p=consT. A=pΔV, ΔU=Q-A, V1/T1=V2/T2  adiabaatiline (siis kui protsessi vältel ei ole süsteemil väliskeskkonnaga soojusvahetust) Q=0 ΔU=-A, p1V1 G=p2V2 G, G= i+2/i
Isoleeritus – aktsepteerimine, sotsiaalne toetus Lootusetus - tegutsemine Efektiivne toimimine sisaldab: ● Aktiivne ja osavõtlik kuulamine ● Tunnete väljendamise julgustamine ● Aidata aru saada juhtunust ● Aidata järk-järguliselt reaalsust aktsepteerida ● Aidata leida uusi toimetulekuviise ● Aidata leida tuge oma suhetevõrgustikust ● probleemilahendamine
Isolatsiooni rikkevoolu ehk ka lekkevoolu olemus Ükski isoleermaterjal pole ideaalne,st. esineb mingi takistus (tugevvoolupaigaldistes lubatud isolatsioonitakistus alates 0,5 MOhmi ja enam) ning seetõttu tekib ka täiesti korras juhtide pingestamisel elektrivool mitte ainult faasi- ja neutraaljuhtide vahel, vaid ka juhtide ja maa vahelises isolatsioonis mida nimetatakse lekkevooluks.

Isomeerid – liitained, mis erinevad struktuuri ja omaduste poolest Keemilise reaktsiooni kiirus – seda näitab ajaühikus ruumalaühiku kohta tekkinud või reageerinud ainehulk Reaktsiooni kiirendavad tegurid – temperatuuri tõstmine, kontsentratsiooni suurendamine, gaaside korral rõhu suurendamine, tahkete ainete peenestamine, katalüsaatori kasutamine,
Isolaat - liigi põhilevialast geograafiliste või ökoloogiliste tegurite poolt eraldatud väike populatsioon. Juveniilne staadium - lootejärgse arengu etapp.
Isolaatkeeled - Keeled millel pole sugulasi 7. Algkeel, keelkond Eesti keel pärineb Läänemeresoome keelkonnast (algkeel) ,mis omakorda pärineb Uurali keelest(keelkond). Eesti keele sugulaskeeled on Liivi, Vadja, Isuri, Soome, Karjala, Vepsa 8. Uurali algkeel, jagunemine Uurali keeled on Põhja-Euraasia kõige suurem keelkond, mis koosneb vähemalt 30 keelest.

Isokost – näitab graafiliselt kõiki kahe sisendi kombinatsioone, mida firma võib mingi kindla rahasumma eest muretseda (osta). Need on sirgjooned ja isokvandid on kumerad 0-punkti suhtes. (joonis 7.5 õp. lk. 157) Isokosti tõusu absoluutväärtus võrdub sisndite hinnasuhtega: (TC2 / r) / (TC2 / w) = w / r r – kapitali hind, w – tööjõu hind
Isolaatorid EHK DIELEKTRIKUD 24 4.1 Elektriväli dielektrikutes 24 4.2 Dielektrikute tähtsaimad omadused 25 4.3 Senjettelektrikud ja piesoelektriline effekt 26 4.4 Gaasilised dielektrikud 27 4.5 Sünteetilised polümeersed dielektrikud 28 4.6 Vedeldielektrikud 31 4.7 Looduslikud dielektrikud 32 4.8 Anorgaanilised tahked dielektrikud 34 5. ALLIKAD 35
Isomorfism tähendab vastavust, kus kaks süsteemi, vaadelduna lahus neid moodustavate elementide loomusest, vastab ühe süsteemi igale elemendile ainult üks teise süsteemi element ning ühe süsteemi igale seosele vastab ainult üks seos teises – ja vastupidi. Homomorfism on isomorfismi üldistus, kui vastavus on vaid ühes suunas ühene.

Isolatsioonipoliitika - Industrialiseerimine-üleminek industriaalsetele tootmisviisidele koos selleks vajalike ühiskondlike ja majanduslike protsessidega.
Isolatsiooni koordinatsioon on seadmete elektrilise tugevuse valimine vastavalt võrgus esinevate pingetega, võttes arvesse käidu tingimusi ning kasutatavate kaitseseadmete karakteristikuid. Isolatsiooni koordinatsiooni käsitleb rahvusvaheline standard IEC-60071. Seadmete “elektrilise tugevuse” all mõistetakse seadme standardset isolatsiooninivood.
Isoleer - ja mõõtetangid 3. Pingeindikaatorid 4. Isoleerkäepidemetega tööriistad 5. Dielektrilised kummikindad Kuni 1000V lisakaitsevahendid: 1. Dielektrilised kummikalossid 2. Dielektrilised kummimatid 3. Isoleeralused, isoleerkatted 4. Kantavad maandused 5. Töökoha piirded 6. Plakatid ja ohu märgid Pildimaterjali veebis

Isotermiline protsess - on protsess kus konstantsel temperatuuril(t 0) on antud ωt);wnurkkiirus gaasihulga ruumala(V) pöördvõrdeline rõhuga(p) 5.Ideaalse gaasi oleku võrrand- on gaas ,mille molekulide vahel vastastikuse Võnkumiseks nim protsesse,milledel on iseloomulik teatud korduvus .Siinuseliselt v mõjutuse jõud puuduvad.
Iso 14000 on keskkonnakvaliteedijuhtimissüsteem, millega määratakse ära kvaliteedi standardid ja nende järgimine (pole arvestatud riski) OHSAS 18000 töötervishoiu ja ohutuse juhtimissüsteem Keskkonnajuhtimissüsteemi olemus ja vajadus Keskkonnajuhtimissüsteem on osa organisatsiooni üldisest juhtimissüsteemist.
Isoetes on näiteks laialt levinud selgeveelistes mägijärvedes mitmetes kliimavöötmetes. Kasutatakse mõistet soontaimed (vascular plants), mis hõlmab nii õis- kui sõnajalgtaimi. Magevete soontaimi jagatakse kaldavee-, ujulehtedega, uju- ja veesisesteks taimedeks.Nende levik sõltub konkreetsetest tingimustest.

Isotoobid – animatsiooni vaatamiseks on vajalik internetiühendus! Vesiniku isotoobid Sisukord 2 Elektronkate Elektronide arv elektronkihtidel Elektronide paiknemine Aatomi ehituse õppemudel Video aatomi ehitusest – vaatamiseks on vajalik internetiühendus! Seotud lingid Kasutatud allikad Planetaarne aatomimudel
Isobaarses protsessis on aurule juurdeantav soojushulk q=i2-i1. Kui isobaarses kuumutusprotsessis aur läheb niiskest olekust ülekuumendatud olekusse, siis protsessist osavõttev soojushulk q=(1-x)r+(i2-I’’)=(1-x)(I’’-I’)+(i2-I’’) J/kg, Meh. töö on isobaarses protsessis l=p(v2-v1). 3). Isotermiline protsess.
Isotroopsed ained – ained, milles füüsikalised omadused on igas suunas õhesugused. Nt. elektrijuhtivus, soojusjuhtivus,. Tavaliselt polükristallilised ained, vedelikud. Nt. kattes metallplaadi pinna õhukese parafiini kihiga ning puudutades plaadi poolt kuuma nõelaga sulab parafiin ümber puutepunkti ühtlaselt.

Isokulu joon on isokvandi puutujaks, kuna: a. vastasel juhul ta ei toodaks soovitud toodangu mahtu b. mingi teise tehnoloogia kasutamine suurendab toodangu väljalaset c. vastasel juhul toodangu suurenemine saaks toimuda samal kulude tasemel d. sellisel juhul saavutatakse võimalik toodang minimaalsete kuludega
Iso 7858 - 1 Measurement of water flow in closed conduits – Combination meters for cold potable water Part: 1 Spetcifications ISO 7858-3 Measurement of water flow in closed conduits – Combination meters for cold potable water Part: 3 Test methods ISO 4064 Measurement of water flow in closed conduits.
Isotermiline – T-const nt:1)aeglaselt toatempil aku tühjakslaadimine,; 2) gaasimull on vees erinev sügavus, samal temp põhjas mull väike, pinnal suur, rõhk väh ja ruumal suuren; Isobaariline – p-const nt: õhupall külmas ruumis viies päikse kätte temp tõuseb, rõhk sama, sest ruumal suuren;

Isotermiline protsess on isoprotsess, mis toimub jääval temperatuuril, . • Isobaariline protsess on isoprotsess, mis toimub jääval rõhul, . • Isohooriline protsess on isoprotsess, mis toimub jääval ruumalal, . • Isoprotsesse kirjeldavad võrrandid saadakse lähtudes ideaalse gaasi olekuvõrrandist: .
Isoprotsess – termodünaamiline protsess, mille käigus üks olekuparameetritest (p, V, T) on jääv.
Isoleermaterjali - dena kasutatavate neutraalsete tahkete dielektrikute 13 16 eritakistus on tavaliselt vahemikus 10 …10 Ωm, Sele 3.3. Ideaalse kondensaatori ja -takistiga 9 13 polaarsetel 10 …10 Ωm. asendatud dielektriku vektordiagramm Tahkete dielektrikute pinnajuhtivus on suurel vahelduvpingel.

Isolatsioon – ilmselt põhiline -parapatriline – külgnev tsoon -sümpatriline – teise liigi asuala sees -mingi kamp evolutsioneerub järjest, nii et igaüks oma eelneva ja järgnevaga seguneb, kuni ühed omavahel enam ei segune – ringliik (NB – kõik need variandid on samaaegseltr olemas)
Isokooriline protsess on protsess,kus temperatuuri tõusmisel 1C võrra vaja õla pikkust(l) ja võnkeperioodi (T). T=2П √I /mgl kus I = ml 2 suureneb iga gaashulga rõhk 1/273 võrra selle gaasihulga rõhust temperatuuril 5.Tahke keha joonpaisumine – tahke keha joonmõõtmete muutumine temp
Isoprenoidid – ehk terpeenid – rühm peamiselt taimseid, avatud ahelaga või tsüklilise struktuurigaühendeid, mille biosüntees lähtub isopreenist – C5H8. Sfingolipiidid – ehk sfingosiidid – liitlipiidid, mis põhikomponendina sisaldavad kahealuselist aminoalkoholi sfingosiini.

Iso 1901 - Juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitus Auditi määratlused- auditi kriteeriumid, tõendusmaterjal, leiud, järeldus Auditeerimise põhimõtted: Eetiline käitumine, selge esitlus, kohane professionaalne hoolikus, sõltumatus, tõendusmaterjalil põhinev lähenemine.
Iso9660 on ISO poolt standardiseeritud optiliste andmekandjate jaoks mõeldud failisüsteem. Selle eesmärk on muuhulgas tagada tugi võimalikult laial valikul operatsioonisüsteemidel. ISO9660 kasutab väga lihtsaid failiattribuute ning ei toeta ligipääsuõiguste määramist.
Isoeedid – põhja kinnituvad veesisesed taimed (penikeeled, lahnarohud). 2. Nümfeelid – kinnituvad põhja, kuid on olemas veesisesed kui ka veepinnal ujuvad lehed (vesiroosid, vesikupud, ujuv penikeel). 3. Elodeiidid – vees hõljuvad ja harva põhja kinnituvad taimed.

Isoleerimine – omad järelvalvet õpilase üle. Eraldatakse teise ruumi, kus järelevalve, kus ta teeb oma õppetööd edasi, või ajaline piirng vms. Selle rakendamine praegu Eestis on tunnirahuklass (võid naasta selleks kellaajaks; teed õppetöö ära, siis võid naasta) .
Isoleeritutele on olemas sünteetilised kannabinoidid, mida kasutatakse teadusuuringutes, mõnest on tehtud ka ravimpreparaat (nt nabiloon ja dronabinool) ning endokannabinoidid ehk organismis loomulikult leiduvad ained (nt anandamiid), mis mõjutavad kannabinoidiretseptoreid.
Iso 20000 - 1 Achive this Specification Praegu kasutusel versioon 3 (alates 2007 kevadest). Raamistik sisaldab: raamatuid, ISO 20000-2 Management sertifitseerimissüsteemi, konsultatsiooni- Code of Practice Overview teenust, koolitusteenuseid, soovituslike tööriistu.

Isokrooni tõus on (e–λt – 1) ning lõikumine y-teljega on D0. Eeldused dateerimiseks • 1. Dateeritav kivim või mineraal pole oma tekkest alates saanud juurde ega kaotanud ei tütar- ega emaisotoope ehk nende kogus on muutunud ainult radioaktiivse lagunemise tõttu.
Isomorfism tähendab vastavust, kus kaks süsteemi, vaadelduna lahus neid moodustavate elementide loomusest, vastab esimese süsteemi igale elemendile ainult üks teise süsteemi element ning ühe süsteemi igale seosele vastab ainult üks seos teises – ja vastupidi.
Isoleerunud - normaalsetes looduslikes oludes ei segune (kuigi sigimisbioloogilist barjääri nende vahel veel ei ole). EVOLUTSIOONILINE BIOGEOGRAAFIA BG, sealjuures EBG - nende eesmärgiks on anda ratsionaalne seletus liikide ja kõrgemate taksonite levikust Maakeral.

Isoamüül alkohol - isoamyl alcohol-C5H12O M(C5H12O)= 88.1492 g/mol ρ=0.809 g/cm3 CAS: 123-51-3 Keemistemp=130 0 C Sulamistemp= -117 0 C Lahustuvus vees:lahstub, 54 mg/ml Ohtlikkus:alkoholi sisaldusega värvitu vedelik, mis võib põhjustada köhimist Kasutatud kirjandus.
Isolatsiooni katsetamisel on impulsid normeeritud: • standardne e. järsk impulss frondi kestus: tf = 1,2 μs impulsi kestus e. poolväärtusaeg: timp = 50 μs • kommutatsiooni- e. lauge impulss frondi kestus: tf = 250 μs impulsi kestus e. poolväärtusaeg: timp = 2500 μs
Isomeetrilised ehk võrdmõõdulised Dimeetrilised ehk kahemõõdulised Trimeetrilised ehk kolmemõõtmelised 66. Skitseerige konstruktsioon koordinaatpinnal asetseva ringjoone kujutisellipsi pooltelgede määramiseks taandatud moondeteguritega ristisomeetria jaoks.

Isokvant on kõver, mis näitab erinevaid tootmistegurite kombinatsioone, mida firma saab kasutada teatud tootmistaseme saavutamiseks e see on kindla toodangu koguse valmistamiseks vajalike tootmissisendite tehniliselt efektiivsete kombinatsioonide kirjeldus.
Isotermiliseks nimetatakse sellist termodünaamilist protsessi, mis toimub püsival temperatuuril (T=konst. ja dT=0). dq=dlt=-vpdp protsessis sooritatav mehaaniline töö on protsessis sooritatava tehnilise tööga isotermilisse 66. Adiabaadi ehk Possoni võrrand.
Isolaatsiooni materjalid – tahked, vedelad ja gaasilised isoleermaterjalid: Kumm, puu, paber, klaas, portselan, trafo õli, õhk 4. Kaarekindlad (elektrikaar) - need materjalid peavad taluma kõrget temperatuuri ja nendeks on näiteks keraamika kuumus kindlad plastmassid

Isover rek - 25. Puidust horisontaalkarkass 50 korda 50 S 600. Soojustus ISOVER 565 KL-50. Soojustuse laius peab jääma karkassi vahest ligikaudu 1,5- cm võrra suurem, siis liibub vill tihedasti konstruktsiooni vastu, välistade ohtlikke õhukanalite tekke.
Isoleermaterjalideks ehk dielektrikuteks nimetatakse materjale, mida käsutatakse elektriseadmeis erineva potentsiaaliga osade eraldamiseks (isoleerimiseks). Agregaatoleku (olekuvormi) järgi tehakse vahet gaasiliste, vedelate ja tahkete isoleer- materjalide vahel.
Isobaarses protsessis on aurule juurdeantav (kg/kmol) ja tih ρ (kg/m3), on vastavalt Avogadro s-le soojushulk q=i2-i1. Kui isobaarses kuumutusprotsessis aur läheb niiskest olekust ülekuumendatud olekusse, siis µ/ρ=vµ=const, kus vµ=Vµ nim. gaasi moolmahuks.

Isolatsioonipoliitika - püüti maailmas toimuvast eemale hoida.
Isotermkarastuse e. beiniitkarastuse korral karastustemperatuurini jahutatakse terast martensiitmuutuse algtempera- tuurist kõrgemal temperatuuril (250...350 °C) seisu- tusega kuni austeniidi lagunemiseni ferriidi ja tsementiidi seguks – beiniidiks.
Iso sertifikaadid on rakendatavad küll firmade vabatahtlikkuse põhimõttel, ent kui Eesti tootja soovib oma kaubaga nii meil kui ka mujal maailmas läbi lüüa, siis võib sertifitseerimine ja sellega kaasnev investeering osutuda möödapääsmatuks.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Isoensüümid on ensüümid, mis katalüüsivad ühesuguseid reaktsioone, kuid erinevad üksteisest aminohappelise koostise/järjestuse poolest (neid kodeerivad erinevad geenid). Näiteks südamelihases esineb kaks malaadi dehüdrogenaasi – üks tsütoplasmas, teine mitokondris. Ensüüme, mis erinevad ainult posttranslatsiooniliste modifikatsioonide poolest (fosforüülimine, lipideerimine, glükosüleerimine), isoensüümide hulka ei loeta.
Isobaarses protsessis on aurule juurdeantav soojushulk q=h2-h1. Kui isobaarses kuumutusprotsessis aur läheb niiskest olekust ülekuumendatud olekusse, siis protsessist osavõttev soojushulk J/kg, Mehaaniline töö on isobaarses protsessis l=p(v2-v1).
Isolaad - eraldatud populatsioon, mis on jäänud püsima väljaspool levila piire Uue liigi kujunemiseks olemasolev genofond ja lisanduvad mutatsioonid peavad andma looduslikule valikule piisavalt materjali uute kohastumuste loomiseks.

Isobaariline on selline protsess, mis toimub jääval rõhul(Ruumala võib kasvada). 3) Charlesi seadus: Jääval ruumalal on antud gaasihulga rõhk võrdeline tema absoluutse temperatuuriga. 12. Ideaalse gaasi oleku võrrandi tuletamine?
Isolatsioon - õpilane kõrvaldatakse klassi tegevusest ja ühtlasi ka klassiruumist ning ta suunatakse mõnda teise ruumi, kus tal puuduvad igasugused positiivse kogemuse saamise võimalused, kuid tema üle on olemas pidev järelvalve.
Iso järgi nimetatakse pinnaseid olenevalt nende konsistensist IL järgnevalt: vertikaalkoormuse juures määratakse erineva tihedusega pinnase Nihketugevust on võimalik määrata ka surfi põhja jäetud terviku nihkekatsega.

Isohooriline protsessiks nim. sellist protsessi, kus Termodünaamilise süsteemi all mõistetakse kehade kogu, termodünaamilise süsteemi soojuslikul mõjutamisel selle maht mis võivad olla nii omavahel kui ka väliskeskkonnaga ei muutu.
Isolatsionism - vabariiklaste poolt väljatöötatud välispoliitika USA-s 1920. aastatel, mida iseloomustas see, et USA eitas poliitilisi liite Euroopa riikidega, eelkõige selliseid, mis oleksid sisaldanud sõjalisi kohustusi.
Isoprotsessid - nim gaasi oleku muutumist, kus üks olekuparameetritest on konstantne (ei muutu) Isohooriline protsess- gaasi oleku muutumine jääval ruumalal (teodorandipudel lõkkes) gaasi rõhk on võrdeline temperatuuriga

Isohooriline protsessiks nim. sellist protsessi, kus Teiseks ideaalse gaasi molekulaarkineetilise teooria termodünaamilise süsteemi soojuslikul mõjutamisel võrrandiks, mis seob gaasimolekuli keskmise kineetilise selle maht ei muutu.
Isotermiliseks nimetatakse protsessi, mille käigus gaasi temperatuur ei muutu Isobaariliseks nimetatakse protsessi, mille käigus gaasi rõhk ei muutu Isohooriliseks nimetatakse protsessi, mille käigus gaasi ruumala ei muutu
Isolaator on põlenud hambuliseks, elektroodid ebaühtlaselt põlenud, isegi korrudeerunud – vale bensiin, küünal ei ole korralikult kinnitatud, süütemoment on vale, bensiinis on väga palju õli, küünal on vale.

Iso järgi on mõõtme tolerants (tähistame edaspidi IT-ga - International Tolerance) nimimõõtme ja tolerantsijärgu funktsioon ja arvutatakse kui tolerantsiühiku i ja tolerantsijärgu faktori a korrutis IT = a × i.
Isoleer - puitkiudplaadi saamine: Valmistatakse peenestatud puitvillast ja kergelt pressitud. Kiud kleepuvad kokku plaatide kuumutamisel. 6. Tselluvill saadakse makulatuuri peenestamisel ja antipüreenide lisamisel.
Isoprotsessid – neist mõni on const; nt p=const, T=const, V=const. 7. Võimsuse ühik – W, tuletatud ühik N=A/t=1/s=W 8. Newtoni I seadus – kui liikuvat keha miski ei mõjuta, siis jätkab ta liikumist ühtlaselt.

Isolatsiooni varu on piisav kuni 220 kV-ni üle 220 kV – oluline on siseliigpingete piiramine 3. Isolatsioonile mõjuvate pingete ja liigpingete klassid ja kujud IEC 60071 järgi Joonis 1.4 Madalsageduslikud liigpinged
Isomorfism - nähtus kus mineraali kristallstruktuuris teatud aine on teise poolt asendatud (Na-Ca, Fe-Mg). Erineva ainete vahekorraga mineraale nimetatakse kokkuleppeliste piiride(protsentides) järgi erinevalt.
Isoleerida – Berliini müüriga ümber Lääne-Berliini. Müüri ehitamine toimus NSVLi sõjaväe valvsa pilgu all. Lääneriigid protesteerisid selle vastu, aga relvadega Lääne-Berliini vabastama ei mindud.

Isotoop - keemiline element, mille prootonite arv on sama, aga neutronite arv erinev looduslik radioaktiivsus - tuumade iseeneslik sisemine ümberkorraldumine, paiskavad välja alfa, beeta või gamma osakesi
Isokvant on samasugust tootmismahtu esindavate tootmistegurite kombinatsioonide jada. Tõene 5. Piirproduktiks nimetatakse kogutoodangu juurdekasvu ühe täiendava muutuva tootmisteguri ühiku lisandumisel.
Iso - l on tihedad sidemed ka regionaalsete standardiorganisatsioonidega, nagu näiteks Euroopa Standardiseerimise Komiteega (CEN), moto "tee üks kord, tee korralikult, tee rahvusvaheliselt" järgi.

Iso tolerantsisüsteemis on 20 tolerantsjärku, mida tähistatakse IT (International Tolerance) koos järgneva numbriga IT01, IT0, IT1, IT2, ..., IT18, ning seda tolerantsi suurenemise (täpsuse kahanemise) järjekorras.
Isokooriline protsess - Sellel protsessil jääb konst ruumala (V=const) t/p=const p1/p2=T1/T2 p-rõhk T- temperatuur Temp tõusmisel 10C võrra suureneb iga gaasihulga rõhk 1/273 võrra selle gaasihulga rõhust temp
Isoleerkate - isoleermaterjalist valmistatud jäik või painduv kate, mida kasutatakse pingestatud ja/või väljalülitatud ja/või lähedalasuvate osade katmiseks, et vältida nende juhuslikku puudutamist.

Iso - Kasutusel peab olema 4, 5, 7, 16 CAN- Kasutusel peab olema 4, 5, 6, 14, (võimalik ka 15) 16 PWM- Kasutusel peab olema 2, 4, 5, 10, VPW- Kasutusel peab olema 2, 4, 5, 16, 16 kuid mitte 10
Isotoop - erineva prootonite ja neutronite termotuumareaktsioon: tuumareaktsioon, kus arvutdega tuum/aatom kergemate aatomituumade tuumaühinemise tulemusel kõrge temperatuuri ja rõhu juures
Iso 9000 on Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) standardite rühm, mis reglementeerib kvaliteeditagamissüsteeme toodete hankimisel, tarnimisel, väljatöötamisel ja tootehooldusel.

Isotoonilisus tähendab seda, et Arctic Sport on organismile tavalisest veest kergemini omastatav ning taastab seetõttu füüsilisest koormusest tingitud vedeliku- ja energiakao kõige kiiremini.
Isoheelia - vähendatakse halltoonide hulka nende nivelleerimisega vähesteks halltoonideks, mis omavahel märgatavalt erinevad. Seega moodustub kujutis mustast, valgest ja laushalltoonidest.
Isokvant tähendab majandusuuringutes kõverat, mis kajastab erinevate tegurite kombinatsioone, isokvant on antud tootmiskoguse valmistamiseks vajalike tootmissisendite geomeetriline koht.

Isolatsionism ehk Euroopa konfliktidesse mittesekkumine oli Ameerika Ühendriikides juba kaua aega toiminud, aga juba see, et nad osalesid I maailmasõjas tähendas ajutiselt sellest loobumist.
Isoprotsessideks nim. Gaasi oleku muutust,kui üks oleku parameeter jääb muutumatuks Isobaariline protsess on gaasi oleku muutus jääval rõhul isotermiline protsess on isohooriline protsess on
Isokvant – tootmisfunktsiooni graafiline kujutis ehk kõver, mis näitab kõiki 2 sisendi kombinatsioone, mis tehnoloogiliselt efektiivselt kasutatuna võimaldavad toota kindla koguse

Isolaatorid ehk dielektrikud Dielektrik ehk mittejuht ehk isolaator on väga väikese elektrijuhtivusega aine või ainete segu milles vabade laengute hulk on normaaltingimustel kaduväike.
Isoprotsess – termodünaamiline protsess, mille käigus üks olekuparameetritest (p, V, T) on jääv. Neid nimetatakse isobaarilisteks, isohoorilisteks ja isotermilisteks protsessideks.
Isotoobid on jõudnud ajaloo jooksul stabiilseks laguneda. 2.keemilineelement on ainult mõniüksik stabiilne isotoop, sest neutronite+protonite arv ei saa palju üksteisest st erineda.

Isoelektrilises punktis on makromolekul keerdunud kōige tihedamaks keraks ja lahusel on minimaalne viskoossus, maksimaalne valguse hajutamine, maksimaalne osmootne rōhk ja minimaalne pundumine.
Isolatsiooniks on kas plastkile või õhk. Õhkdielektriku korral on küll kondensaatori gabariidid suuremad, kuid nad on stabiilsemad ja nende kaod on kõrgematel sagedustel väiksemad.
Isolaatoritele on keelatud tsoon suhteliselt lai (joon. 7.20c), samal ajal kui pooljuhtides on keelutsoon kitsam (joon. 7.20d). Fermi nivoo sellistel ainetel asub tavaliselt keelutsooni

Isotermiline – gaasi oleku muutus jääval temperatuuril (õhupalli pigistamine), jääval temperatuuril on gaasirõhk pöördvõrdeline ruumalaga, T2>T1, hüperboolgraafik isoterm,
Isotoop - keemilise elemendi teisik, mille aatomituumas on sama arv prootoneid, kuid erinev arv neutroneid. Tuuma seoseenergia- nukleonide vastastikmõjuenergia vastandväärtus.
Isomeer – ühesuguse atomaarse koostise (molekulaarvalemi) ja molekulmassiga, kuid struktuurilt ning füüsikalistelt ja keemilistelt omadustelt erinevad orgaanilised ühendid

Isomeer – ühesuguse elementkoostise ja molekulmassiga, kuid erisuguste struktuuri ning erisuguste füüsikaliste ja keemiliste omadustega ühendite – isomeeride olemasolu.
Isotoop - keemilise elemendi teisend, mille aatomituumades on ühesugune arv prootoneid, aga erisugune arv neutroneid; samasugune aatomnumber (tuumalaeng) kuid erinev massiarv.
Isotroopia — gaaside, vedelike ja polükristallide omadus, mis seisneb selles, et aine füüsikalised omadused (näiteks läbipaistvus, soojusjuhitavus jne.) ei sõltu suunast.

Isomeeria on nähtus, kus ainetel on ühesugune elementkoostis ja molekulmass, kuid erinev struktuur ning seetõttu ka erinevad omadused (nt. pentaan ja metüüeutaan (C 5H12).
Isotoop - Mingi keemilise elemendi isotoobid on selle aatomite tüübid, mis erinevad massiarvu (A) poolest. Järjenumber ehk aatomnumber ehk laenguarv (Z) langeb neil kokku.
Iso - l on erialased suhted mitmete ÜRO organisatsioonide, nagu näiteks Rahvusvahelise Elektriside Liidu (ITU), Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni (WHO), Toidu- ja

Isotoobid - ühe ja sama keemilise elemendi aatomid, millede tuumas on sama arv prootoneid, aga erinev arv neutroneid. Sellisel elemendil on mitu erineva massiarvuga aatomit.
Isomeerid - ühesuguse atomaarse koostise (molekulaarvalemi) ja molekulmassiga, kuid struktuurilt ning füüsikalistelt ja keemilistelt omadustelt erinevad keemilised ained.
Iso 2768 - m 80 Teostas Karl Sepp Nimetus: Faili nimi: 140 Kontrollis Sokolov Peeter Kinnitas Tom Riddle Korpus Leht: Tähis: Formaat TTK AT-31 CAD 03.01 A3 M 12 O 22 O 40

Isocrates on ütelnud, et saladust hoidvaid Pythagorase jüngreid hinnatud vaikimise pärast kõrgemalt kui tolle ajastu kuulsamaid oraatoreid nende kõneosavuse pärast.
Isolatsionismile kontinentaal - Euroopa suhtes ning liidrirollile ingliskeelses maailmas. Suurbritannia (UK) üheks kaasaegse GP väljendiks on Falklandi saar Lõuna Atlandil, kui tugipun kt
Isotermiline protsess on selline Avatud süsteem – mille puhul osa ainet väljub süsteemist td pr, mis toimub püsival väliskeskkonda ja sinna tuleb väliskeskkonnast uut ainet.

Isotoopmeetod - 7. Säästev areng (Rooma klubi, Agenda25) Iga üksikisiku, organisatsiooni või riigi tegevus mõjutab suuremal või vähemal määral inimkonna tulevikku.
Isolatsioon - kui liikide levialad on üksteisest eraldatud kas suure vahemaaga või ökoloogiliste tõketega(veekogu, mäestik, kõrb), siis nad lihtsalt ei satu kokku.
Isomeetriline ehk staatiline režiim Isomeetrilise režiimi puhul avaldavad lihased pinget ilma oma pikkust muutmata ehk teisisõnu tähendab see, et lihaste kokkutõmmet.

Isoleeritud süsteemides on näidatud, et isevoolulised protsessid tõesti kulgevad entroopia kasvu suunas (∆S≥0). Isoleeritud süsteemis q=0, seega: ∆S = 0 → ∆S> 0 >0 T T
Isomeetriline – lihas ei lühene, kuid lihasesisene pinge tõuseb (nt surumine vastu seina) Kontraktsioonimehhanism 1 Puhkeolekus katab tropomüosiin aktiini aktiivosa.
Isotoobid on aatomid, millel on üks aatominumber, Z, kuid erinev aatomimass A. Kõigil elementidel on 3 või rohkem isotoopi, millest osad on stabiilsed, osad mitte.

Isotoobid on radioaktiivsed. Uraan-235 aatomi tuum lõhustub, kui seda tabab aeglane neutron. Sealjuures eraldub uusi neutroneid, mis võib tekitada ahelreaktsiooni.
Isolaatorites on vabu laengukandjaid väga vähe, 1 cm3 ca 106 .... 1015 . Pooljuhtides on vabade laengukandjate kontsentratsioon juhtide ja dielektrikute oma vahepeal.
Iso 2768 - m 1:1 Teostas Karl Sepp Nimetus: Faili nimi: Kontrollis Sokolov Peeter Kang Kinnitas Sokolov Peeter Leht: Tähis: Formaat TTK AT-31 1 CAD 06.03 A4 0 R1

Isolatsionism – eraldumise ja erapooletuse taotlus välispoliitikas autoritaarne diktatuur – valitsemisvorm, kus võim on koondunud ühe isiku või väikese rühma
Isotermiline –  Boyle­Mariotte’i seadus: jääval temperatuuril kulgevas tasakaaluprotsessis on antud  gaasimassi rõhk pöördvõrdeline ruumalaga 
Isoprotsessiks nimetatakse protsessi, mille käigus gaasikoguse mass on jääv ja kolmest olekuparameetrist (p, V, T) muutub ainult kaks, st üks parameeter ei muutu.

Isotermiliseks nimetatakse protseessi, kus gaasi temperatuur on konstantne T=const, siis p1V1=p2V2 Isobaariliseks nimetatakse protsessi, kus gaasi rõhk on konstantne
Isomeeria - Ühesuguse süsiniku arvuga aldehüüdid ja ketoonid on omavahel isomeerid, kasutada võib ka metüülrühma sissetoomist või liigutamise trikki.
Isotoobid on mingi keemilise elemendi aatomi tüübid, mis erinevad massiarvu (A) poolest. Järjenumber ehk aatominumber ehk laenguarv (Z) langeb neil kokku.

Iso tolerantsisüsteemis on 20 tolerantsi järku, mida tähistatakse IT(international tolerance) koos järgneva numbriga 38. Mis on detaili nimimõõde ja tegelik mõõde?
Isomeeria – nähtus, kus sala molekulaarvalemi ja molekulmassiga molekul esineb aatomite omavahelise erineva paiknemise tõttu mitme individuaalse ainena.
Isotoopidel on küll fikseeritud järjekorranumber tabelis (seega ka kindel laenguarv).  Isotoopide hulgas esinevad tavaliselt ka radioaktiivsed isotoobid.

Iso 14001 – eesmärk on keskkonnajuhtimissüsteemide tuumikelementide spetsifikatsioon, kirjeldav lisa annab tuumikelementide selgitused, kasutab Demingi
Isomeeria - ühesuguse ainekoostise ja molekulmassiga, kuid erineva struktuuri ning erisuguste füüsikaliste ja keemiliste omadustega ühendite olemasolu.
Isotoobi c – 14 poolestusaeg : T = 5730 aastat  Looduslikul kiirgustaustal on olnud väga suur tähtsus elu arengule Maal, sest ta tekitab mutatsioone.

Isotoop - sama aine keemilisel elemendil – Z (laeng/prootonite arv) sama, N (neutronite arv) on erinev.(aatommassi määrab püsivaim isotoop looduses)
Isotoop – erineva massiarvuga keemilise elemendi teisendid (erinevad neutronite arvu poolest aatomi tuumas). Vesinik esineb looduses mitme isotoobina.
Isolatsioon – 130 °C. Kui ei ole selgelt arusaadav, et tegemist on lühiajalise tööga, siis võrdleme töökestust mootori soojenemise ajakonstandiga.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Isobaariline protsess - on protsess,kus temperatuuri tõusmisel 1°C võrra suureneb iga (J). gaasi ruumala 1/273 võrra selle gaasi ruumalalt temperatuuril 0°C. 5.Aine agrekaatoleku muutused-– Sulamine - aine üleminek tahkest olekust vedelasse 5.Soojusmasina kasutegur-näitab, kui palju kogu tööst muudab soojusmasin kasulikuks soojuse juurdevoolu tõttu.
Isoensüümid – sama reaktsiooni katalüüsiv ensüümide perekond, mille esindajate erinev molekulaarehitus tingib erinevad füsiko-keemilised omadused.
Isoprotsessid – kui mingi protsessi käigus gaasi koguse mass on jääv ja üks kolmest parameetrist (p, V, T) ei muutu, siis on tegemist isoprotsessiga.

Isosüümid on ensüümi vormid, mis katalüüsivad samu reaktsioone, kui erinevad üksteisest nii struktuuri kui katalüütiliste parameetrite poolest.
Isokooriline protsess on protsess,kus temperatuuri tõusmisel 1°C võrra suureneb iga gaashulga rõhk 1/273 võrra selle gaasihulga rõhust temperatuuril 0°C.
Isomeeria on nähtus, mis seisneb selles, et leidub aineid millel on sama molekuli koostis ja sama molekulmass, kuid mis on oma omadustelt erinevad.

Isomorfism - erinevate metallide kristallivorede samakujulisus. Isomorfsete ainete kristallivoredel on ligilahedased voreperioodid, aatomi raadiused.
Isoensüümid - erinevad valgud, mis katalüüsivad samu reaktsioone ühe ja sama substraadiga (geneetilise päritoluga)- aitavad täpselt diagnoosida.
Isolaatoritel on omane tugev iooniline või kovalentne side, mistõttu on elektronid lokaliseeritud ja neil puudub võimalus liikuda mööda kristalli.

Isotoobid on sellised elemendid, millede aatomituumad sisaldavad vôrdse arvu prootoneid, kuid neutronite arv ja järelikult ka massiarv on erinev.
Isobaariline – gaasi oleku muutus jääval rõhul (ratas), jääval rõhul on gaasi ruumala võrdeline temperatuuriga, p1>p2, sirgegraafik isobaar.
Isoglossid - see on D keskne mõiste, mis eristab kahte piirkonda, mis kasutavad ühes sõnas erinevat keelelist vormi, muudes sõnades samu vorme.

Isotermiline protsess – T=const kulgevad tasakaalu e min pot. E poole e entroopia kasvu Kasulik töö – töö, mis ei ole seotud rummalamuutusega suunas.
Isobaariline protsess on protsess, kus temperatuuri tõusmisel 1 0C võrra suureneb iga gaasi ruumala 1/273 võrra selle gaasi ruumalalt temperatuuril 0 0C.
Isokosti tõus on sisendite hinna suhe (w/r). Isokosti tõus näitab, mitmest kapitali ühikust peab firma loobuma, et palgata juurde üks töötaja.

Isolatsioon - 1892.aastani. UK ei sekku EU asjadesse, ei võta osa liitudest ega koalitsioonidest vaid tegeleb iseseisvalt oma koloniaal asjadega.
Isolatsioonimaterjal on stanniol. Keldri välisseinad kaetakse alati bituumenvõõbaga, mis väldib seinte niiskumise pinnasesse valgunud sademevee mõjul.
Isotoobid on aatomid, mille tuumas on sama arv prootoneid, aga erinev arv neutroneid, mis tähendab et isotoobid erinevad tuuma masside poolest.

Iso 14000 - on keskkonnakvaliteedijuhtimissüsteem, millega määratakse ära kvaliteedi standardid ja nende järgimine (pole arvestatud riski)
Isolaator - ained jagatakse juhtideks, pooljuhtideks ja dielektrikuteks, siis mõistetakse dielektriku all tavalist mittejuhti ehk isolaatorit.
Isotoop – keemilise elemendi teisend, kus on sama arv prootoneid aga erinev arv neutroneid aatomituumas Radioaktiivse lagunemise seadus –

Iso 9241 - 11. Guidance on usability (Kasutatavust käsitlevad suunised), 1998. http://www.usabilitynet.org/tools/r_international.htm#9241-11
Isobaariline –  Charles’i seadus: jääva ruumala juures on antud gaasimassi rõhk võrdeline gaasi  absoluutse temperatuuriga 
Isolatsionism on välispoliitika suund, mille eesmärk on hoiduda läbikäimisest teiste maadega ja sekkumisest rahvusvahelistesse küsimustesse.

Isotooniline tegur e. parandamistegur (vôtab arvesse aine lagunemist ioonideks) – [i = kôigi osakeste arv (moolides) / molekulide arv (moolides)].
Iso - standardi soovitustega on konteinerid standardiseeritud mõõtude, kuju, kaalu, tugevusnäitajate, ehituse ja otstarbe järgi.
Isobaariline –  Gay­Lussaci seadus: Jääval rõhul on antud gaasikoguse ruumala võrdeline gaasi  absoluutse temperatuuriga 

Isotoop on ühe ja sama elemendi teisend, millel on erinev neutronite arv, aga laenguarv Z on kõigil sama elemendi isotoopidel seesama.
Iso 2382 - 8 esitab selleks joonisel 1 oleva skeemi, mis võtab kokku rikkumisprotsessi eri järgud ja nende realiseerumise tagajärjed.
Isoleerümbrus - Pingestatud osade isoleerimine nii et nad on täielikult kaetud isolatsiooniga välistades selle mahavõtmise seda rikkumata.

Iso 11798 – informatsioon ja dokumentatsioon - Säilitatavus ja vastupidavus informatsiooni kirjutamisel, trükkimisel ja kopeerimisel
Isolatsiooniteip on parim vahend “kraatritekitaja” raketimootori külge kinnitamiseks. Savi ei tohi purske- laengu ja pommi vahele jääda.
Isokvant on kõver, mis näitab erinevaid tootmistegurite kombinatsioone, mida firma saab kasutada teatud tootmistaseme saavutamiseks.

Isolatsionism ehk Euroopa konfliktidesse mittesekkumise poliitikat aeti Ameerika Ühendriikides juma 13. sajandi esimesest poolest alates.
Isomeeria - nähtus, kus mitmel ühendil on ühesugune kvalitatiivne ja kvantitiivne koostis ning molekulmass, kuid erinevad omadused.
Isomorfsed ained – erinev elementkoostis, kuid ühesugune struktuur Polümorfsed ained – samasugune elementkoostis, kuid erinev struktuur

Isotoobid – ühe ja sama keemilise elemendi erineva massiarvuga aatomid (prootonid peab olema ühepalju, aga neutronite arv erinev).
Isotoobiga on tegu. Sest sama prootonite arvuga, kuid erinevate neuronite arvuga aatomid on sama keemilise elemendi erinevad isotoobid.
Iso järgi on Ra asukoht nn. ‚’’ juure all’’ Pinnakareduse märkimine tööjonisel-teravik alati vastu töödeldavat pinda.

Isotoop - ühe ja sama keemilise elemendi teisendid, millel on aatomituumas ühesugune arv prootoneid, kuid erinev arv neutroneid.
Iso 128 - 34:201 (E)]. Element joonestatakse joonise vabale pinnale võimalikult põhikujutise lähedale suurendavas mõõtkavas.
Isotoonilised on lahused, mille osmootsed rõhud on võrdsed (samal temperatuuril). Seega i 1 c 1 RT= i 2 c 2 RT ja i 1 c 1 = i 2 c 2 .

Isobaariline soojusmahtuvus on isohoorilisest suurem, sest gaasile antud soojushulk kulub lisaks siseenergia muutmisele ka tööks välisjõu vastu.
Isora – isoleeritud keskkond • Meresaared • Isoleeritud kooslused o Mäetipud o Järved o Looduskooslus kultuurmaastikus
Isokost – Isokost (isocost) on nende sisendite kombinatsioonide graafiline koht, mida firma võib antud summa eest muretseda.

Isolaatorite ülelöögil on määrava tähtsusega nende saastlahenduspinge. Saastlahenduspinge suurus sõltub oluliselt ribidest ja seelikutest.
Isoprotsessideks nimetatakse selliseid gaasi olekuvõrrandeid, kus üks parameetritest (temperatuur, rõhk, ruumala) jääb muutumatuks.
Isotamm - üksikkogu "Aastalaat", "Detsember" (1971) -"Käekäik" (1973) -"Selges Eesti keeles" (1974) -"Armastuskirjad" (1975)

Isotoonilistel lahustel on ühesugune osmootne rõhk, kuna nende lahuste võrdsed ruumalad sisaldavad ühesuguse hulga lahustunud aine osakesi.
Isotroopia – Gaaside,vedelike ja polükristallide omadus, mis seisneb selles, et aine füüsikalised omadused suunast ei sõltu.
Isoleerivad keeled – nii grammatilised vahekorrad kui ka süntaktilised funktsioonid on väljendatud enamasti sõnade järjekorra abil.

Isomeeria – nähtus, mille korral mitmel ainel on ühesugune koostis, kuid erinev struktuur ja seetõttu ka erinevad omadused.
Iso 14001 on üks keskkonnanormatiividest (õige) 5.keskkonnastandarard..........vale 6. E. Kumari tegeleb linnustiku kaitsega.
Iso 2768 - m 2:1 Teostas Karl Sepp Nimetus: Faili nimetus: Kontrollis Sokolov Peeter Kinnitas Sokolov Peeter Telg CADjoonised.

Isokvant on kindla koguse valmistamiseks vajalike sisendite tehniliselt efektiivsete kombinatsioonide geomeetriline kirjeldus.
Isolatsiooni takistus - on sisuliselt elektrijuhet või kaablit ümbritseva isolatsioonikihi võime takistada elektrivoolu läbi tungimist.
Isomeeriaks nimetatakse nähtust, mille korral mitmel ainel on ühesugune koostis, kuid esineva ehituse tõttu erinevad omadused.

Isotroopia - gaaside, vedelike ja polükristallide omadus, mis seisneb selles, et aine füüsikalised omadused ei sõltu suunast
Isobaar - samarõhujoon MADALRÕHULOHK e. tsükloni väljasopistunud ala KÕRGRÕHUHARI e. antitsükloni väljasopistund ala
Isoleerkaitsevahenditeta ehk skeemi järgi juhe-inimene-isolatsioon-maa, kui töötaja asub juhtme potensiaali all ja on maast isoleeritud.

Isoleerkattega tööriist - tööriist, mis on valmistatud juhtivast materjalist, kuid täielikult või osaliselt kaetud isoleermaterjaliga.
Isoleerumine tähendab siinkohal muidugi otseselt barjääri geneetilise info vahetumisel. Just see ja ainult see ongi tähtis.
Isotoobid on keemilise elemendi teisendid, mille aatomituumades on ühesugune arv prootoneid, kuid erisugune arv neutroneid.

Iso - sama 1)isotermiline protsess Temp.ei muutu Rõhk on pöörvõrdeline ruumalga p1V1=p2V2 2)isobaariline protsess
Isoleervahendite tööpõhimõte on sama, mis eelnevalt mainitud isoleertööriistadel, kus vool küll jõuab tööriistani, kuid mitte inimeseni.
Isomeere - ühendeid, millel on sama koostis, kuid erinev ülesehitus, ning see teeb ainete nimetamise päris keeruliseks.

Isobaarne - rõhk on jääv V/T=const P isohoorne- ruumala on jääv =const T isotermiline- temperatuur on jääv pV=const
Iso - International Standard Organisation ISO töötab alates 1947 a-st sõltumatu mitteriikliku organisatsioonina.
Isoclust - iteratiivne iseennast parandav algoritm cluster-andmestikus oleva info klassifitseeritavuse analüüsimiseks.

Isoeletriline punkt - pH väärtus, mille juures ta on elektriliselt neutraalne, s.t. anioonsed ja katioonsete laengud on võrdsed.
Isolaadid - organismirühm, mis teatud põhjustel on eraldunud lähtepopulatsioonist ja eksisteerib sellest sõltumatult
Isotermiline protsess on protsess kus konstantsel temperatuuril (t0 ) on antud gaasihulga ruumala (V) pöördvõrdeline rõhuga (p).

Iso süsteem on eelkõige mõeldud silindrilistele detailidele, kuid on rakendatav ka teistele analoogsetele mõõtmetele.
Isokvant on antud toodangukoguse valmistamiseks vajalike tootmissisendite geomeetriline koht (vt. Joonis 7.1). Kapital
Isotoobid on elemendi teisendid, milles prootonite arv on sama, aga neutronite arv on erinev; seega ka massiarv erinev.

Iso 2768 - m 3:1 Teostas Karl Sepp Nimetus: Faili nimetus: Kontrollis Sokolov Peeter Kontuur sujuvliited CADjoonised.
Isohooriline protsess - sündmus, mille korral ruumala on jääv e. jääval ruumalal ja jääval gaasi massil toimuv isoprotsess.
Isokvant – Isokvant (isoquant) on antud tootmiskoguse valmistamiseks vajalike tootmissisendite geomeetriline koht.

Isomeetriline – lihas ei lühene, kuid lihasesisene pinge tõuseb (nt. surumine vastu seina) - keha asendi säilitamine
Isopreen on madala keemistemperatuuriga (34,067 °C) värvitu vänge lõhnaga vedelik, mis polümeriseerub kergesti.
Isoteelid - lähedast keemilist struktuuri omavad rasvlahustuvad vitamiinid, mille toimed ei ole täiesti kattuvad.

Isomeerid on ained, mis koosnevad ühesugustest aatomitest (on sama summaarne valem) kuid omavad erinevat ehitust.
Isomeerid on ühendid, mis koosnevad samast arvust samadest aatomitest, kuid paiknevad üksteise suhtes erinevalt.
Isotoobid – keemiliste elementide erimid, millede tuumades on võrdne arv prootoneid, kuid erinev arv neutroneid

Isotoopide füüsikalis - keemilised omadused on peaaegu identsed, sest nende elektronkatted on kõigil isotoopidel ühesugused.
Isomorfism - erinevatel ainetel ühesugune kristallvorm (tingimused: sarnane ehitus, lähedased ioonide mõõtmed)
Isotermiline – temperatuur on jääv, muutuvad rõhk ja ruumala T =const → pV =const → p 1 ∙ V 1= p2 ∙ V 2

Isolaat - liigi põhievialast geograafiliste või ökoloogiliste tegurite poolt eraldatud väike populatsioon.
Isotermiliseks nimetatakse sellist termodünaamilist protsessi, mis toimub püsival temperatuuril (T=konst. ja dT=0).
Isotoop – Mingi keemilise elemendi isotoobid on selle aatomite tüübid, mis erinevad massiarvu (A) poolest.

Isotroop – keemilise elemendi teisend, mille aatomituumas on sama arv prootoneid, kuid erinev arv neutroneid.
Iso - ja heterogameedid tekivad paljurakulistes gametangiumides, oogoonid ja anteriidid on üherakulised.
Isomeeria on nähtus, mille puhul on mitmel ainel samasugune summaarne valem, kuid erinev ehitus ehk struktuur.

Isoprotsessiks nimetatakse sellist oleku muutumist, milles mingi olekut iseloomustav parameeter jääb konstantseks.
Isotermiline protsess on selline td pr, mis toimub mõistetakse kõigi teatud ruumi osas paiknevate püsival temperatuuril.
Isotoop – on keemilise elemendi aatomid, mille tuumades on sama arv prootoneid, kuid erinev arv neutroneid.

Isokoorne protsess – ruumala jääb muutumatuks, V=const Näiteks: kinnises anumas toimuvad protsessid p1 p 2 = T1 T2
Isotoop - Keemilise elemendi teisend, mille aatomituumas on sama arv prootoneid, kuid erinev arv neutroneid.
Iso tolerantsisüsteemis on 20 tolerantsi järku, mida tähistatakse IT (international 35. Normaal- ja nihkepinge koosmõju.

Isomeeriaks nimetatakse nägtust kus sama kvalitatiivse ja kvantitatiivse ainetel on erinev ehitus ja omadused.
Isokulu joon on isokvandi puutujaks, kuna: sellisel juhul saavutatakse võimalik toodang minimaalsete kuludega.
Isoprotsess on gaasi üleminek ühest olekust teise nii, et üks kolmest olekuparameetrist (p, V, T) ei muutu.

Isotoobi i - 135 poolestusaeg on 6,57 tundi, sellest tekibksenoon-135. Xe-135 on potentsiaalne reaktorimürk.
Isotoop - erineva massiarvuga keemilise elemendi teisendid (erinevad neutronite arvu poolest aatomituumas)
Isohooriline – ruumala on jääv, muutuvad temperatuur ja rõhk T T T V =const → =const → 1 = 2 p p1 p 2

Isoperne on tugeva ebameeldiva lõhnaga,värvusetu vedelik, kahest süsiniku ja neljast vesiniku aatomist.
Isotermiline protsess - sündmus, mille korral temperatuur on jääv e. isoprotsess, mis toimub jääval temperatuuril.
Isotooniline ehk organismile kergesti omastatav koostis annab spordijoogile tavalise vee ees olulised eelised.

Isotooniline – lahused, mille osmootne rõhk on sama, mis vereplasmal, ta on vereplasma suhtes isotooniline.
Isobaariline – rõhk on jääv, muutuvad ruumala ja temperatuur V V V p=const → =const → 1 = 2 T T 1 T2
Isokrates – rajas Ateenas retoorika kooli ning lõi ka uue kõne stiili: piduliku rütmistatud perioodi.

Isola - tionists that the administration had committed an overt act that had forced the Japanese hand.
Isotermilisedveod – tänu neile saame oma poodidesse lõunamaiseid puuvilju ning muid välismaiseid toiduaineid.
Isotoop - keemilise elemendi tuumad, milles prootonite arv on jääv, kuid neutronite arv võib muutuda.

Isolatsionism ehk Euroopa konfliktidesse mittesekkumise poliitikat aeti USAs juba 19 sajandi esimesel poolel.
Isotermiline - isoprotsess, toimub jääval temperatuuril b. Isobaarline-isoprotsess, toimub jääval rõhul
Isokost on nende sisendikombinatsioonide graafiline koht, mida firma võib antud summa eest muretseda.

Isolatsioon on elektriliselt väga nõrk ja võib tekkida läbilöök ka elektrostaatilise laengu toimest.
Isoprotsess – Isoprotsess on TD-line protsess, mille käigus üks olekuparameetritest p, V, T on jääv.
Iso — Windows Vista jaoks ja ophcrack-xp-livecd-2.0.iso— Windows XP jaoks). Lae ta alla siit.

Iso 2768 - 2 määratleb: sirgjoonelisus ja tasapinnalisus, ristseis, sümmeetria ja radiaalviskumine.
Isotoobid – tavaline vesinik e. prootium, raske vesinik e. Deuteerium, üliraske vesinik e. Triitium.
Isolatsioonis on teistsugused tingimused ja isendid hakkavad nendega kohanema ning populatsioon kohastuma.

Iso 8253 – sisaldab infot testimise keskkonna ja operaatori poolt teostatavate protseduuride kohta
Isotoop on keemilise elemendi teisend, milles prootonite arv on sama kuid neutronite arv on erinev.
Isolaatoriks on enamasti parafineeritud paber, polüstürool- või vilgukivilehed või keraamilise aine

Isotooniline ehk füsioloogiline lahus Lahus, mille osmootne rõhk võrdub vereplasma osmootse rõhuga.
Isotoop – ühe ja- sama keemilise elemendi aatomid, mis erinevad neutronite arvu poolest tuumas.
Isobaariline – muutumatuks jääb rõhk, p=const Näiteks: gaasi kuumutamine liikuva kolbiga anumas.

Iso - latsiooni rikke korral võib elektriseadme metallkere või –kest sattuda pinge alla.
Iso 2768 - m 1:2 Teostas Karl Sepp Nimetus: Faili nimetus: Kontrollis Sokolov Peeter CADjoonised.
Isokvant on kõver mis näitab kõiki 2 sisendi kombinatsioone, mis tehnoloogiliselt efektiivselt

Isolaator – tahkis, milles esinevad vaid täielikult täidetud ja päris tühjad energiatsoonid.
Isomeeride puhul on keemistemperatuur seda kõrgem ja tihedus seda suurem, mida vähem hargnenud on ahel.
Isotermiliseks nimetatakse protsessi, mille käigus ei muutu gaasi temperatuur ja seega ka siseenergia.

Isolatsioon on tulekindlast mittepõlevast materjalist, täidab ta ka tulekaitseisolatsiooni rolli.
Isotermiline protsess - isot nim protsessi siis ,kui gaasi temp ei muutu . pV=const e p 1/p2=V1/V2 p-rõhk v-
Isotoopidel on küll fikseeritud järjekorranumber tabelis (seega ka kindel laenguarv). 5.massiarv,

Isoeugenol – taimede eeterlik õli nagu nt. ilang-ilang. Võib ka olla kasutatud valmistamiseks
Isokoorne on halvim, sest töö on 0. Isotermne on parim, sest seal on töö hulk kõige suurem.
Isomerisatsioon – kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis jääb samaks, kuid muutub aine struktuur.

Isotoop on keemilise elemendi teisend, isotoobid erinevad üksteisest neutronide arvu poolest.
Isolatsionism – eraldumise ja erapooletuse taotlus välispoliitikas 7. ... tegevus ärkamis ajal.
Isoleeritud süsteem – puudub nii energia- kui ka kajastab sooja ülekannet ja süsteemis tehtud tööd.

Isotoobid on sama keemilise elemendi aatomid, mis erinevad üksteisest neutronite arvu poolest.
Isotoobid on keemilise elemendi teisendid, millel on sama prootonite arv, aga erinev neutronite
Isobaarne protsess - sündmus, mille korral rõhk on jääv e. isoprotsess, mis toimub jääval rõhul.

Isokvant on toodangu antud tulusid, on tegemist defitsiitse tarbimisega ehk ülekulutamisega.
Isolatsioon - liigi bioloogilised iseärasused mis takistavad edukat ristumist teiste liikidega.
Isotoop – isotoobid on elemendid, kus on prootoneid tuumas sama palju, kuid neutronite arv

Isotoop – keemilise elemendi tuum võib sisaldada erineva arvu neutroneid, kuid sama palju
Isobaariliseks protsessiks nimetatakse jääval rõhul p ja tingimustel m=conts ja M=conts toimuvat protsessi.
Isokost - väljendab kapitali ja töö komb-e, mida firma võib antud summa eest muretseda.

Isolaat - Liigi põhilevialast geograafiliste tegurite poolt eraldatud väike populatsioon.
Isoleerida on võimalik ainult spetsiaalsöötmel, kus kasvab, tootes valgendi-laadset lõhna.
Isomeerideks nimetatakse ühesuguse elementkoostise ja molekulmassiga, kuid erineva struktuuriga

Iso9000 - 9004 eesmärk ei ole organisatsioonide kvaliteedisüsteemide standardiseerimine.
Isomeer – ühesuguse elementkoostise ja molekulmassiga, kuid erineva struktuuriga ained.
Isomeeria on nähtus, kus ühenditel on sama koostis ja molaarmass, kuid erinev struktuur ja

Isomeerid – ühesuguste elementkoostise ja molekulmassiga kuid erineva struktuuriga ained.
Isopropanool – tuleohtlik, ärritav nahale, silmadele, ohtlik keskkonnale, neelates toksiline
Isotoobid on keemilse elemendi teisendid, mis ereinevad üksteisest neutronite arvu poolest.

Isotooniline lahus - lahus mille osmootne rõhk DNA 2 aheline – POLÜSAHHARIIDID ehk polüoosid –
Isotoop – Kujutavad endist ühe ja sama prootonite arvu, kuid erineva massiarvuga tuumi.
Isotoop - sama laenguga erineva massiarvuga element.Laenguarv-Z koosneb prootonite arvust.

Isogaamsed organismid on organismid, millel emas- ja isasorganisme on fenotüübiliselt raske eristada.
Isopropeen on loodusliku kautšuki kautšuk.karotenoid-karoteeni sarnane terpeen lähteaine.
Iso - ahela lõpus sekundaarne fragment(ühe süsinikuga on seotud 2 süsinikrühma.

Iso - 14000 on keskonnajuhtimisstandard kuid ISO-9000 on kvaliteedijuhtimisstandard.
Isohooriline - ruumala on jääv • Isotermiline- protsessis püsib muutumatuna temperatuur.
Isomeeria on nähtus, kus sama koostisega ühenditel on erinev molekuli ehitus ja esinevad

Isomorfism - Erinevate metallide kristallivõrede samakujulisust nimetatakse isomorfismiks.
Isostaasia – maakoore plokkide vertikaalne liikumine gravitatsioonilise tasakaalu suunas.
Isotoobid – sama keemilise elemendi aatomid, millel on erinev neutronite arv ja massiarv

Isokrooniline õõtsumine – isochronic rolling – laeva õõtsumine täpselt ühesuguste perioodidega.
Isoleermaterjalist tööriist - tööriist, mis on valmistatud täielikult või põhiosas isoleermaterjalist.
Isotaktiline polümeer – polümeer, mille metüülrühmad paiknevad korrapäraselt, kindlas rütmis.

Isotoobid on ühesuguste keemiliste omadustega, kuid nad erinevad radioaktiivsuse suhtes.
Isotoop – keemilise aine teisendid, mis erinevad üksteisest neutronite arvu poolest.
Isokoorsed on protsessid mis kulgevad konstantse ruumala tingimustes . (Cv – constantne

Isomeerid - sellised ained, millel on ühesugune summaarne valem, kuid erinev struktuur.
Isotermia – temperatuur on ühtlane, tuulekiirus 1-10 m/s. Esineb keskpäeval, öösel
Isolaatkeel on keel, millele ei ole leitud sugulaskeeli, NT baski keel ja burušaski keel

Isoleerpiire - isoleertarind või -vahend juurdepääsu takistamiseks pingestatud osadele.
Isotoobid on tuumad, mis sisaldavad sama arvu prootoneid, kuid erineva arvu neutroneid.
Isotoop – sama keemilise elemendi aatomid, mis erinevad üksteisest neutronite arvu

Isokvant on samasugust tootmismahtu esindavate tootmistegurite kombinatsioonide jada.
Isoprotsessid on protsessid, mille puhul üks makroskoopilistest parameetritest on jääv.
Isotoobid on ühe ja sama keemilise elemendi aatomid, millel on erinev arv neutroneid.

Isotooniline – lihas lüheneb, kuid tema pingeaste ei muutu (nt võimlemine hantlitega)
Isotoop - mingi keemilise elemendi aatomite tüübid,mis erinevad massiarvu poolest.
Isobaarne kalorimeeter – protsess (reaktsioon) toimub konstantsel rõhul, ruumala võib muutuda.

Isokvantide tõus ehk tehnilise asendamise piirmäär saab olla aga sama ainult puutepunktis.
Isotoop - Erineb põhiaatomist neutronite arvu poolest tuumas ja seega ka massiarvu
Isotoop – keemiline element, mille prootonite arv on sama, neutronite arv erinev.

Isolaat – isendite rühm, mis teatud põhjustel eksisteerib väljaspool levilat.
Isostaatiline kuumpressimine - kasutatakse praktiliselt poorideta peeneteraliste materjalide saamiseks.
Isomeer - ühesugun summaarne valem kuid erin struktuur,erin kem ja füs omadused

Isover - i isolatsioonimaterjale võib kasutada kõikide ehitiste tuleklassides.
Iso - rahvusvaheline standardi organisatsioon CEN- Euroopa standardi komitee
Isolatsionismi ehk Euroopa konfliktidesse mittesekkumise poliitikat harrastati Ameerika

Iso 2768 - c 1:1 Teostas Nimetus: Faili nimetus: Kontrollis Kontuur, sujuvliited
Isoprotsessideks nimetatakse selliseid protsesse, mille käigus mingi kindla gaasikoguse
Isostaasia on litosfääri ja astenosfääri vaheline gravitatsiooniline tasakaal.

Isotroopne materjal – materjal, mille füüsikalised omadused on igas suunas ühesugused.
Isolaadid – evolutsiooni tegur, mehanismid, mis takistavad sugulist ristumist.
Isolatsioonitakistus –  kondensaatori takistus nimipingest madalamale  alalispingele

Isoleer - , juhtme-, pooljuht-, magnet-, konstruktsiooni- ja abimaterjalideks.
Isomeer – on aine millel on ühesugune summaarne valem aga erinev struktuur.
Isomeerid on ained, millel on sama summaarne valem, kuid erinev molekuli ehitus.

Isomeerid on ained, milledel on ühesugune molekulivalem, kuid erinev struktuur.
Isomorfismiks nimetatakse ühe elemendi asendumist teisega mineraali kristallvõres.
Isoprotsessiks nimetatakse oleku muutumist, kus olekut iseloomustav parameeter jääb

Isotermses protsessis on temperatuur konstantne, rõhk ja ruumala pöördvõrdelises seoses.
Iso - ja homoformism iseloomustab vastavust objektide struktuuride vahel.
Isomeeria on C ja H ning teiste elementide ühesugune arv,aga erinev struktuur.

Isopropanool ehk isopropüülalkohol on põhiliseks koostisosaks klaasipuhastites.
Isoprotsessid – protsess, mille puhul üks oleku parameetritest on jääv suurus.
Isotoopide poolead on väga erinevad alates mõnest tunnist kuni mõne miljardi aastani.

Isokooriliseks nimetatakse protsessi, kus gaasi ruumala on konstantne V=const, siis
Isoleeritud süsteem - süsteem, mis ei vaheta välismaailmaga ei energiat ega ka soojust
Isomeeria - kui ainetel on sama molekuli koostis ja molekulmass, kuid erinevad

Isostar spordijook on saadaval kolme erineva maitsega nii purgijoogina kui ka pulbrina.
Iso - peenmeeterkeerme tähistus: M 16 X 1,5, kus 1,5 – keerme tõus.
Isoelektriline täpp on pH väärtus, mille juures osakene kollektiivselt on neutraalne.

Isotoobid on ühe ja sama aine aatomid, mis erinevad neutronite arvu poolest.
Isotoop - Element, mille prootonite arv on sama, aga neutronite arv erinev.
Isotransplantaat - pärinevad sama inbreed-liini isenditelt, n. ühemunakaksikutelt.

Isoleeritud süsteem – süsteem, kus ei teki elektrilaenguid juurde ega ei hävi neid
Isomeerid – ühesuguse summaarse valemiga, kuid erineva struktuuriga ained
Isotermiaks nimetatakse situatsiooni, kui õhutemperatuur kõrgusega ei muutu.

Iso - printsiip, mille töötas välja USA psühhiaater M. Altshuler.
Isobaarne protsess - tegemist on protsessiga, mille puhul jääb rõhk konstantseks.
Isomeeria on ühesuguse koostise, kuid erinevate omadustega aine esinemine.

Isotermiline protsess - protsess kus const temp on antud gaasihulga V pöördvõrdeline
Isotoopia - keemilise elemendi aatomi tüüp, mis erineb massiarvu poolest.
Iso – kvaliteedi standard Korralduse pool sama, tehnoloogi erinev.

Isolatsioonitakistus – kondensaatori takistus nimipingest madalamale alalispingele.
Isoleeritutena – mõlemad jõud on pidevas tegevuses ja mõjutavad üksteist.
Isoprotsess on selline protsess, kus üks olekuparameetritest on konstantne.

Isotermiliseks nimetatakse protsessi, mille käigus gaasi temperatuur ei muutu.
Iso 8062 on antud väärtused RMA sõltuvalt nimimõõtmest ja järgust.
Isobaarilisel protsessil on ideaalse gaasi ruumala võrdeline absoluutse temperatuuriga.

Isobaarses protsessis on rõhk konstantne, ruumala ja temperatuur võrdelises seoses.
Isoelektrilisele punktile on ka iseloomulik, et molekul välises elektriväljas ei liigu.
Isokoorses protsessis on ruumala konstantne, rõhk ja temperatuur võrdelises seoses.

Isokrateselt on säilinud 21 kõnet ja 9 kirja, kõik ei pruugi olla ehtsad.
Isolaadid on näiteks baski, jaapani, korea, sumeri ja burušaski keeled.
Isomeetriline venitus on kõige kiirem moodus arendamaks stato-passiivset painduvust.

Isotermne protsess - tegemist on protsessiga, kus temperatuur jääb konstantseks.
Isotsitraat e. 1-hüdroksü- isosidrunhape 1,2,3-propaantrikarboksüülhape
Isozaki - linn õhus, ehitamata; 5) Kenzo Tange – Tokyo Bay ehitamata

Isogloss – joon murdekaardil, eraldab erineva keelekasutusega alasid.
Isohooriline - V-const nt: gaasi kuumutam gaasiballoonis jääval ruumalal.
Isokooride ehk samaruumalakõverate graafikud on toodud joonisel 6 (a-c).

Isokoorsel protsessil on gaasi rõhu ja temperatuuri suhe jääv suurus (Charles’i
Isolat - sioonimaterjal, 6- tõstevedru, 7- avamist takistav lukusti.
Isoprotsessiga on tegu siis, kui üks kolmest olekuparameetrist on muutumatu.

Isoprotsessiks nimetatakse protsessi, kus üks olekuparameeter on konstantne.
Isotermideks nimetatakse sama temperatuuriga punktide ühendamist joontega.
Iso9004 – Kvaliteedijuhtimise ja kvaliteedisüsteemide koostisosad.

Isobaariline protsess on ideaalse gaasi rõhk võrdeline absoluutse temperatuuriga.
Isodopaan – piirjoon mille vahele oleks mõistlik tootmine paigutada.
Isoensüümid on ühe ja sellesama ensüümi erinevad molekulaarsed vormid.

Isolatsionism - Ameerika ei sekkunud Euroopa poliitikasse vaid oli omaette.
Isomorfism on struktuuri säilitav üks-ühene vastavus objektide vahel.
Isopropanool – värvitu vedelik, millel on alkoholile iseloomulik lõhn.

Isohooriliseks nimetatakse protsessi, mille käigus gaasi ruumala ei muutu.
Isokooriliseks nimetatakse protsessi, mille käigus gaasi ruumala ei muutu.
Isomeer – sama summaarse valemi, kuid erineva struktuuriga molekul

Isomeraasid – katalüüsivad struktuurseid muutusi ühe molekuli sees.
Isoprotsessid — protsessid, mille käigus üks olekuparameeter ei muutu.
Isotoobid - erineva massiarvuga tuumad, milles on sama arv prootoneid.

Iso – International standar organisation EN – euronormatiiv
Iso viskoossusklassid – 22, 32, 46, 68, 100, 150 ( määratakse + 40 oC juures)
Isokoorne protsess - tegemist on protsessiga, kus ruumala jääb konstantseks.

Isokrates - suur kõnemees ja retoorik (vt raamatutest, netis polnud)
Isokvandid on nõgusad erinevad samatoodangujooned omavahel ei lõiku.
Isolatsionism – eraldumise ja erapooletuse taotlemine välispoliitikas.

Isomorfne pooldumine – pooldumisel tekivad kaks võrdse suurusega tütarrakku.
Isotermiline protsess – gaasi oleku muutus, mille korral temperatuur on jääv.
Isotoobid on elemendi teisendid, mille tuumas on erinev arv neutrone.

Isotoop - Sama järjekorranumbriga, kuid erineva massiarvuga tuumad
Isobaariliseks nimetatakse protsessi, mille käigus ei muutu gaasi rõhk.
Isobaariliseks nimetatakse protsessi, mille käigus gaasi rõhk ei muutu.

Isotoop – elemendi teisend, mille tuumas on erinev arv neutrone.
Isotoop - ühesuguste tuumalaenguga, erineva massiarvuga osakesed.
Iso 4017 – M30 x 60 – 8.8 on saada, jaehind : 592,50 € 100tk

Isogaamia on see kui mõlemad gameedid(sugurakud) on ühe suurused.
Isotermiline on gaasi oleku muutus mille korral on temperatuur jääv.
Isotooniline - lihase pinge jääb samaks, kuid lihasepikkus lüheneb.

Isotoop on aatom ühe elemendi puhul ,kus on erinev arv neutrone.
Isovormides on teatavad lõigud aminohappelisest järjestusest puudu.
Iso süsteemis on võimalik saada 560 tolerantsi ühele nimimõõtmele.

Isohooriliseks nimetatakse jääval ruumalal V ja tingimusel m = const.
Isomorfism – objekti taju hõlmab objektiga sama organisatsiooni.
Isotoop – sama tuumalaengu kui erineva massiarvuga aatomiliik.

Iso - OSI füüsilise kihi seadmed repiiter, jaotur(hub) ja
Isokooriline protsess – gaasi oleku muutus, mille korral ruumala on jääv.
Isomeerid on ained, millel on sama koostis, aga erinev struktuur.

Isotooniline – lihase pinge muutumatu, muutub ainult lihase pikkus
Isotooniline lahus - lahus, mille osmootne rõhk on sama, mis vereplasmal.
Isotroopiaga on tegemist juhul, kui aine omadused ei sõltu suunast.

Isobaariliseks nimetatakse jääval rõhul p ja tingimusel m = const.
Isoetarin - B2-retseptori agonist, inaktiveerub kahjuks kiirelt.
Isokooriliseks nimetatakse protsessi, kus gaasi ruumala on konstantne

Isolatsionism - Usa välispoliitika:ei sekkunud teistesse asjadesse.
Isomeerid on sobilikud oma omadustelt jälle õlide koostisesse.
Isomorfism – ei pea üks ühene olema, teleka manuaal ja teleka

Isotermiliseks nimetatakse jääval temperatuuril toimuvat protsessi.
Isobaariline protsess – gaasi oleku muutus, mille korral rõhk on jääv.
Isolatsionism - eraldumise ja erapooletuse taotlus välispoliitikas

Isomeer – sama koostisega, kuid erineva struktuuriga ained.
Isomeeria - võid muuta OH asukohta, tuua sisse metüülrühma.

Isomorfism - erinevate metallide kristallivõrede samakujulisus.
Isotsükliline on siis kui süsiniku ahel moodustab kinnise kujundi.
Isobutaani molekulis on süsinikahel hargnenud. Kinnine ring e. tsükkel.

Isokromosoomid – kromosoomide lahknemine toimub vales tasapinnas.
Isolatsionism on välispoliitiline suund, mis pooldab riigi erald.
Isolatsionism – Euroopa konfliktidesse mittesekkumise poliitika.

Isomeeria – mitmel ainel on sama koostis, aga erinev ehitus.
Isotermiline protsess on protsess kus konstantsel temperatuuril ( t 0 ) on
Isotoobid on ühe ja sama keemilise elemendi erinevad aatomid.

Isotooniline - toonus ei muutu, muutub lihase pikkus, keelelihas.
Isotooniline lahus on sama osmootse kontsentratsiooniga kui vereplasma.
Isotoop – sama keemiline element, erineva neutroni arvuga.

Isotoopideks nimetatakse ühe elemendi erineva massiarvuga tuumi.
Isobaariline on gaasi oleku muutus mille korral on rõhk jääv.
Isokooriline on gaasi oleku muutus mille korral on rõhk jääv.

Isorütmika - pikemate korduvate rütmijärgnevuste kasutamine.
Isotermiline protsess - nim gaasi oleku muutumist jääval temperatuuril.
Isotoop on tohutult radioaktiivne (kasutatakse vähiraviks)

Isotoope on kaltsiumil 6: massiarvud 40, 42, 43, 44, 46, 48.
Isotroopia – füüsikaliste omaduste mittesõltuvus suunast.
Isobaariline protsess on protsess, kus rõhk ei muutu ehk on konstantne.

Isolaatkeel – Keel millele pole leitud ühtegi sugulaskeelt.
Isoleeraineks on mitmesuguste metallide oksiidid ja nende segud.
Isomorfism – ELEMENT ELEMENDILINE VASTAVUS – VÕRKGRAAFIK

Iso 7090 – 30 – 200HV on saada, jaehind 40,56€ 100tk
Isoleeritud diaad – töötavad omaette, ei suhtle eriti teistega.
Isoleerivad keeled on tihti toonikeeled ja neis esineb seriaalverbe.

Isoprotsessid - gaasi ühelt olekult teise ülemineku protsess.
Isotermiline protsess – süsteemi olek muutub jääval temperatuuril.
Iso 4032 – M30 – 8 on saada, jaehind 112,68 € 100tk

Isomeetriline – lihas ei lühene, muutub ainult lihase pinge
Isoprots gaasis - isoterm,isobaar,isohoor.isoterm-jääval temp.
Isoprotsessid on soojusprotsessid ühe muutumatu parameetriga.

Iso upanishad - the prayers offered by Manu to Yagija avatar.

Isoleeritud süsteem - puuduvad välisjõud või nad kompenseeruvad.
Isotermiline - süsteemi olek muutub jääval temperatuuril.
Isotroopia on see, kus kristalli omadus ei sõltu suunast.

Iso 2 - täheline kood: IT ISO 3-täheline kood: ITA
Iso 9706 – informatsioon ja dokumenteerimine- Paberid
Isola bellat on nimetatud 17. sajandi rippuvateks aedadeks.

Isolaatoritele on omane tugev iooniline või kovalentne side.
Isoleerituid user - space eksemplare ühel füüsilisel masinal.
Isoprotsess - Protsess, kus üks olekuparameeter ei muutu.

Isotoobid on Mendeleejevi tabelis ühes ja samas ruudus.
Isotoobid on perioodilisustabelis ühel ja samal kohal.

Iso on ülemaailmne ja EMAS ainult EL riikidele.
Isokineetiline dünomomeetria - toimub luukangide lähenemine * jõumoment
Isokvant - on tootmisfunktsiooni graafiline kajastus.

Isolaatkeeled on keeled millel ei ole leitud sugulaskeeli.
Isolatsionistliku ehk bioloogilise liigikontseptsiooni koha- 5
Isoleeritud süsteem – ei vaheta ümbritsevaga energiat, ainet.

Isotermiline protsess on jäävalt temperatuurile toimuv protsess.
Isolaatkeel – keel, millel pole ühtegi sugulaskeelt.

Isoleerida - eraldada kõigist teistest maagi osadest.
Iso – rahvusvaheline standardiorganisatsioon
Iso 2768 - m Teostas Karl Sepp Nimetus: Faili nimi:

Isoeerija - sama mol mass ja valem erinev struktuur.
Isoflavoonid - kaunviljades leiduvad taimsed toitained.
Isolaatkeel on keel, millele pole leitud sugulaskeeli.

Isoleeritum on veekogu seda väiksemad on seal looded.
Iso - OSI võrgukiht ja TCP/IP internetikiht.

Isokrates - kõnemees, kes olid makedoonia meelsed.
Isolaatkeel on keel, millele ei olel leitud sugulasi.
Isolaator on valmistatud keraamilisest materjalist.

Isosfäär – ümbritseb pooluste lähedasi alasid.
Isotoobis süsinik - 12. Selles sisaldub 6,02×1023 aatomit.
Isobaarne protsess on protsess, mis toimub püsival rõhul.

Isolatsionism - püüe maailas toimuvast eemale hoida.
Isoleerivad keeled - keeled, kus sõnu ei saa üldse muuta.
Iso - , hüpo- ja hüpertoonilised lahused.

Isobaariline - süsteemi olek muutb jääval rõhul.
Isoelektrilises punktis on molekul kõige kõvemini pakendunud.
Isohooriline - gaasi oleku muutus jääval ruumalal.

Isomeraasid – molekuli sisesed ümberkorraldused
Isotoopkoostis on läbi aja pisut raskemaks muutunud.
Isotroopsus - kui aine omadused ei sõltu suunast.

Iso 286 - 1:2001 on antud soovitatavad istud.
Isohooriline protsess on jääval ruumalal kulgev protsess.
Isolaatori valikul on oluline ka nn. lekkeraja tegur KCF

Isoprotsess – ideaalse gaasiga toimuv protsess.

Isotermiline protsess on jääval ruumalal toimuv protsess.
Isotoopis on 92 prootoni kõrval 146 neutronit.
Iso 14001 - loodusressurside juhtimissüsteem.

Iso 286 - 1 esitab 28 erinevat põhihälvet.
Isobaarid on ühesuguse massiarvuga nukliidid.
Isobaariline protsess – jääval rõhul toimuv protsess.

Isotroopia – aine omadused ei sõltu suunast.
Isolatsioonirike – isolatsiooni rikkeline seisund.
Isoleer - ja korrosioonikindlad materjalid.

Isotermiline protsess – muutumatuks jääb temperatuur.
Isotoobidel on kaks või rohkem vorme elementi.
Iso 4014 – M10 × 60 – 8.8 – A2E, kus

Iso 9001 – kvaliteedi juhtimissüsteemid.
Isogloss - keelenähtuse levikuala piirjoon
Isokrateselt on säilinud 21 kõnet ja 9 kirja.

Isopreen on loodusliku kautšuki lahteaine.
Isopreenkumm - looduskummi sünteetiline koopia

Isotoonilise puhul on selles faasis pinge konstantne)
Isobaarne paisumisaste on võrdeline mootori koormusega.
Isolatsioon - taimed õitsevad erineval ajal.

Isomorfism - isos- ühesugune, morphe- vorm.
Isotoobid – keemilise elemendi teisendid.
Isolatsioon - tunnevad ennast ilma juurteta.

Isolatsiooni kulumist on võimalik arvutada avaldisest
Iso - SYÖTE 15 1200 m 192 m 752 km
Isolaadid – geneetiliselt >98% sarnased

Isolatsioon - tegevuses harva produktiivne.
Isorütmika – korduvad rütmijärgnevused
Isotroopne – omadused ei sõltu suunast.

Iso - OSI Mudeli füüsiline kiht.
Isoplaat tuuletõke on meie oludele väga sobilik.
Iso trapets - meeterkeermed, tugikeermed.

Isokoorne – ruumala konstantne; temp.

Iso - valgesus ja CIE valgesus.

Isobaariline protsess – toimub jääval rõhul.
Isobaarne – rõhk konstantne; temp.

Iso 8765 – M20 × 2 × 60 – 8.8

Isotermid - temperatuuri samajooned.
Iso - tähendab sama-, võrd.
Iso - meeterkeerme tähistus:

Iso9001 – Kvaliteedisüsteemid.
Iso9002 – Kvaliteedisüsteemid.
Iso9003 – Kvaliteedisüsteemid.

Isolatsionism - *Roosvelt järkas isol.
Isoleermaterjale on lihtne noaga lõigata.

Isomeeria – isomeeride olemasolu.
Isotermid - sama temperatuurijooned
Iso - OSI mudeli kanalikiht.

Iso8402 – Kvaliteedisõnastik.

Isotooniline ehk dünaamiline režiim

Vote UP
-1
Vote DOWN
Isobaarne – isohoorne erisoojus ( Mayer’i võrrand) Erisoojus püsival mahul ehk isohooriline erisoojus C v saadakse siis, kui termodünaamilise keha maht jääb erisoojuse määramisel konstantseks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Isomeeria – ühesuguse elementkoostise ja molekulmassiga, kuid erisuguse struktuuri ning erisuguste füüsikaliste ja keemiliste omadustega ühendite – isomeerida olemasolu.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Isoprenaliini - infusiooni 0,2mg/100ml. Pulsisagedus ei tohi vatsakeste tahhükardia ohu tõttu tõusta üle 50/min

Vote UP
-1
Vote DOWN
Isotooniline – lihas lüheneb, kuid tema pingeaste ei muutu (nt. võimlemine hantlitega) - jäsemete liigutused
Vote UP
-1
Vote DOWN
Isomeetrilised harjutused – rakendatakse kui teatud liigutus kutsub esile valu ja lihase krampliku kokkutõmbe.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Isolatsioonipalatis on patsiendil ainult tema kasutuses olev uriinipudel ja siiber.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Iso fail on loodud CD ja DVD plaatidelt info salvestamiseks.

Vote UP
-5
Vote DOWN
Isomeetriline kontraktsioon - lihase pikkus jääb samaks, kuid lihase pinge muutub.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto