Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Teeni kõndimisega krüptot! Sweatcoin on tasuta ja paneb sind rohkem liikuma TÕMBA ÄPP Sulge
Add link
Intelligentsus on üldine vaimne võimekus, mis hõlmab: o loogiliste järelduste tegemise võime o planeerimisvõime o ülesannete lahendamise võime o abstraktse mõtlemise võime o mõistetest ja keelest arusaamise võime o õppimisvõime Intelligentsust mõjutab: o pärilikkus o varane lapsepõlv o kasvukeskkond (elukeskkond) MOTIVATSIOON o Motivatsioon on vajadus või soov , mis on käitumise tõukejõuks ja suunab seda eesmärgi poole.
Intelligentsus on muu hulgas ka võime olukorda õigesti hinnata - teha vahet suulisel ja kirjalikul suhtlemisel; sõbrale ning tundmatule inimesele mõeldud tekstide vahel; kirjavahetusel, kus kirjad astuvad omavahel dialoogi, ja kirjandil, mis peab kohe ise enda eest kõnelema, ilma et lugejal tarvitseks olla võimalust autorile lisaküsimusi esitada ja autoril võimalust oma mõtteid tagantjärele selgitada või õigustada.
Intelligentsus on mõjutatud pärilikkuse, kasvukeskkonna, sünnijärjekorra ning varase lapsepõlvega (Wikipedia 2015). Isiksus tähendab neid käitumise, mõtlemise ja tunnetuse omapärasid, mille poolest inimesed üksteisest erinevad (Rajaleidja 2015). Isiksus hõlmab kõiki isiku püsivaid omadusi - vajadused, temperament, võimed, harjumused, hoiakud, väärtused, minapilt ja tüüpiline käitumisviis (Wikipedia 2005).

Intelligentsustestid - tänapäevastele intelligentsustestidele pani aluse prantslane Alfred Binet (1857-1911) *Binet ja Simon intelligentsuse skaala - Lewis M. Terman (1877-1956) tõlkis aastail 1910-1916 Binet'i tekstis inglise keelde ja kohandas Ameerikale *Stanford-Binet test
Intelligentsusest - moodustab kuni 20% üldisest edukusest inimtegevuse valdkonnas (matemaatika, keeled, füüsiline valmisolek) ja emotsionaalne intelligentsus- oskus suhelda, märgata, saada läbi inimestega jne. loovusest ja analüütilise mõtlemise võimest.
Intelligentsus on vaimne võime lahendada uusi või keerulisi olukordi; võime õppida oma kogemustest; võime kohaneda; võime õigesti tajuda iseloomulikke seoseid ja suhteid, mis aitab meil lahendada uusi probleeme ja orienteeruda tekkinud olukordades.

Intelligentsus on indiviidi üldine võimekus käituda eesmärgipäraselt, mõtelda ratsionaalselt ja keskkonnas edukalt toime tulla (Wechsler) + Olemasolevate teadmiste efektiivne kasutamine, probleemide lahendamine, võime mõista ümbritsevat maailma.
Intelligentsus on üldine vaimne võimekus, mis hõlmab loogiliste järelduste tegemise võime, planeerimisvõime, ülesannete lahendamise võime, abstraktse mõtlemise võime, mõistetest ja keelest arusaamise võime ja õppimisvõime.
Intelligentsus – informatsioon, vilumus - püsib ja kasvab 50. eluaastani (Postimees 2012). Gardneri järgi eristatakse inimesel üheksa intelligentsuse tüüpi, mis moodustavad iga inimese puhul vaid talle omase kombinatsiooni.

Intelligentsus e. vaimsed võimed vaimsed võimed väljenduvad mõtlemis- ja arutlemisoskuses, mäletamisvõimes, mõistmisvõimes, probleemide lahendamises, otsuste vastuvõtmises ja teadmiste rakendamise oskuses ning ulatuses.
Intelligentsus on väga üldine vaimne omadus, mis muude asjade kõrval eeldab võimet arutleda, planeerida, lahendada ül, mõelda abstraktselt, saada aru keerulistest ideedest, õppida kiiresti ja õppida kogemustest.
Intelligentsusele on kirjutamine vaid vestlemise teistsugune vorm, see ei maksa ta vaimsele erksusele erilist vaeva, ja ta ise selgitab kord, et uue raamatu kirjutamine on talle väiksem vaev kui vana korrektuuri lugemine.

Intelligentsuse faktorid on loogiline järeldamise võime, mälu, taju eristusteravus ning sõnade, arvuliste sümbolite ja ruumiliste kujunditega opereerimise võime, kõigi nende puhul on oluline tegevuse kiirus ja kvaliteet.
Intelligentsuse väljaarendamisel on võimalik kuni hilise kükitab tüdruku ette maha, hoiab tal käest kinni ning eelkoolieani saavutada sõbraliku ergutamise kaudu positiiv- ütleb: "Mul on tunne, et sa oled päris õnnetu.
Intelligentsustase on madalam, või kui lapsel on sündides füüsiline puue, siis on tema tutvusringkond erinev teistest lastest, ta ei puutu nii palju kokku välismaailmaga ja tema areng on aeglasem.

Intelligentsus ii – HINDAMISE PÕHIALUSED, STABIILSUS JA SEOS TERVISEKÄITUMISEGA Sir Francis Galton # Sõnastas peamised põhimõtted individuaalstete erinevuste mõõtmiseks ning rakendas neid.
Intelligentsusskaalad on David Wechsleri poolt välja töötatud intelligentsustestid, mida peetakse tänapäeval maailma parimateks intelligentsustestideks. Tegemist on individuaaltestidega.
Intelligentsus - kas välimus ja intelligentsus on omavahel seotud? Intelligentne (tark) ütleb, et ei ole. Pole mingit alust öelda, et välimus annab aimu inimese intelligentsusest.

Intelligentsusprofiiliga inimestel on võrdselt tugevad kolm või enam intel- ligentsust, niisugused inimesed on tavaliselt esile kerkinud kas poliitikaga või majandusega seonduvates valdkondades.
Intelligentsus - tundmuslik arukus). • Eesmärgiks uurida ja anda teada kui oluline on individuaalne lähenemine igale kliendile ja seda läbi holistilise maailmapildi.
Intelligentsusel on oluline verbaalne komponent, sest keele abil kujuneb välja maailmapilt, formuleeritakse konkreetseid ja abstraktseid interpretatsioone maailmast.

Intelligentsus tähendab võimet asjadest aru saada, arutleda, lahendada probleeme, planeerida, näha toimuva mõtet ja taibata sündmuste põhjuslikke seoseid.
Intelligentsusega on seotud mitmed siiani täpselt vastamata jäänud küsimused, mis teeb keeruliseks hinnata selle omaduse mõju kriminaalsele käitumisele.
Intelligentsus - mõistmine, arusaamine, taipamine, kohanemine, hea maitse Test mõõdab kõikide komponentide keskmist, mitte ühte üldist võimekust.

Intelligentsusskaalad on David Wechsleri poolt välja töötatud intelligentsustestid, mida peetakse tänapäeval maailma parimateks intelligentsustestideks.
Intelligentsuse mõõtmiseks on psühholoogid välja töötanud testid, kus rõhk on asetatud isikute soorituse võrdlemisele , nii et seda on võimalik muuta.
Intelligentsuse mõõtmisest - üldine vaimne võimekus *kliinilised testid - spetsiifiliste võimekuste testid *akadeemilise võimekuse testid *sooritustestid

Intelligentsus on defineeritud kui üldist võimekust käituda eesmärgipäraselt, mõtelda ratsionaalselt ja tulla keskkonnas edukalt toime.
Intelligentsus on tema arvates võime lahendada probleeme või luua produkte, millel on väärtus ühes või mitmes kultuurikontekstis.
Intelligentsus - võime käituda eesmärgipäraselt, mõtelda ratsionaalselt ja tulla keskkonnas edukalt toime (David Wechsler,1975)

Intelligentsuse faktorid – Spearmani arvates 2 tüüpi faktorid: üldandekuse faktor (g-faktor) ja erinevad spetsiaalfaktorid (s-factors)
Intelligentsustestide pioneeriks on nimetatud prantsuse psühholoog A. Binet, kes töötas välja meetodi koolilaste vaimsete võimete testimiseks.
Intelligentsus on võime mõista ümbritsevat maailma, mõelda ratsionaalselt ja kasutada olemasolevaid ressursse efektiivselt.

Intelligentsus - indiviidi üldine võimekus käituda eesmärgipäraselt, mõtelda ratsionaalselt ja tulla keskkonnas edukalt
Intelligentsustestid – Stanford-Binet test: Koosneb seeriast ülesannetest, mille olemus varieerub vastavalt testitava vanusele.
Intelligentsusele on juurde isandunud ka praktilise intelligentsuse teooriaid, siis on intelligentsuse mõiste veidi muutunud.

Intelligentsuse mõiste on tihedalt seotud teooriaga ja intelligentsusest ei saa rääkida üksnes kui akadeemilisest võimekusest.
Intelligentsus on astmelise struktuuriga üldvõimete kogu,mis määrab ära vaimse tegevuse taseme ja selle kvaliteedi.
Intelligentsus on võimekuse tase, mis näitab, kuidas lahendab inimene erinevaid ülesandeid ja tuleb toime keskkonnas.

Intelligentsustestid – ühe populaarse ütluse järgi on intelligentsus tegelikult kohanemisvõime uudsetes oludes.
Intelligentsus on oluline omadus edu saavutamiseks ühiskonnas, kuid seda ei tohiks üle tähtsustada.
Intelligentsuse mõõt ehk IQ. • Inimese intelligentsusvanus jagatud tema eluvanusega ja korrutatud 100-ga.

Intelligentsuse kompetentse on kasutada, seda paindlikum on inimene oma tegevuses ja seda rohkem stiile ta valdab.
Intelligentsustest on intelligentsuse hindamiseks määratud sõnalis-tegevuslik ülesannete kogum.
Intelligentsus on inimese omadus vähem ruumi võtta 348. Õnn pole eesmärk, õnn on eluviis.

Intelligentsus -  väljendub arusaamisest põhjuslikest seostest, nagu on omane teadlastele.
Intelligentsuse kõrval on olemas eriline intelligentsus, mis on seotud mingi konkreetse tegevusalaga.
Intelligentsustestid – vaimse võimekuse, arukuse teada saamiseks IQ - intelligentsuskvootsient

Intelligentsuses on suurem kui koos kasvanud, aga geneetiliselt erinevamatel isikutel.
Intelligentsuskoefitsient - vaimsete võimete hindamiseks välja töötatud suhteline mõõdik
Intelligentsus – teoreetilised teadmised on olemas aga neid ei suudeta praktikas

Intelligentsuse mõiste – Intelligentsuse all mõistetakse üldist vaimset võimekust.
Intelligentsuskvoot – IQ J.Allik jt, Psühholoogia gümnaasiumile, lk 209-212
Intelligentsuse ühe - , kahe- ja mitmefaktoriteooriate üldine iseloomustus.

Intelligentsuskvoodi – IQ. David Wechsleri testid on maailmas väga popid.
Intelligentsus on see, mis lubab meil edukalt kohaneda olukordades.
Intelligentsus tähendab võimet keskkonnaga paindlikult kohaneda.

Intelligentsuskvoot ehk IQ. William Stern võttis kasutusele selle.
Intelligentsuse üld - ja spetsiaalfaktorite (hierarhiline) teooria
Intelligentsus – suudab end teostada, sotsiaalselt edukas.

Intelligentsus – vaimsed võimed, verbaalne intelligentsus
Intelligentsusekohta on palju erinevaid teooriaid ja vaatenurki.
Intelligentsus on inimese omadus vähem ruumi võtta.

Intelligentsuse kasvatajateks on põhiliselt ühiskond ja kool.

Intelligentsus on üldine vaimse arengu tase.
Intelligentsus on multifaktoriaalne tunnus.

Intelligentsusel on palju erinevaid liike.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Intelligentsus - mõistmine, arusaamine, taipamine, kohanemine, heaTulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun