Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Innovatsioonisüsteem on organisatsioonide (sh ettevõtete, ülikoolide, valitsusasutuste) ja nendevaheliste suhete süsteem, mille raames toimub majanduslikult kasulike teadmiste ja tehnoloogiate loomine, levitamine ja rakendamine Rahvuslikus innovatsioonisüsteemis osaleb nii avalik kui erasektor, aga ka mittetulundusasutused, kes võivad tegutseda vahendajatena ja sidemehhanismina ettevõtete, teadusasutuste, poliitikategijate, investorite ja teiste osapoolte vahel.
Innovatsioon – 3% Eli SKTst investeerida teadustegevusse;Kliimamuutus,energeetika – Kasvuhoonegaaside heitkogused 20% väiksemad kui 1990.aastal 20% energiast taastuvallikatest,Energiatõhususe 20%kasv;Haridus – Koolist väljalangenuid alla 10%,40% 30 – 34 aastastest omandab kolmanda tasandi hariduse;Vaesus – 20 miljoni võrra vähem vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses või selle ohus elavaid inimesi.
Innovatsioon – kõikidel ühiskonna liikmetel on võimalik oma eesmärki saavutada lubatud meetoditega 2. Ritualism – püütakse kinni pidada lubatud meetoditest, kuid ei taotleta kultuurilisi eesmärke 3. Taandumine – puuduvad nii kultuurilised eesmärgid kui ka lubatud meetodid 4. Mäss – kasutatakse nii keeletud kui lubatud meetodeid ja taotletakse nii keelatud kui lubatud eesmärke.

Innovatsioonipoliitika on tihedalt seotud haridus- ja teaduspoliitikaga (uute teadmiste loomine, kvalifitseeritud tööjõu koolitamine), tööstus- ja arengupoliitikatega (arengupotentsiaaliga tööstusharude toetamine, ettevõtluse soosimine), rahanduspoliitikaga (maksusüsteem), õiguspoliitikaga (intellektuaalomandi ja patendipoliitikad.)
Innovatsioon – uute ideede kasutamine: 1) turul konkurentsivõimelise toote või 3 teenuse pakkumiseks; 2) organisatsiooni sisemiste protsesside (tootmine, turundus, tarnimine, juhtimine jne) ümberkorraldamiseks; 3) uue või oluliselt täiustatud tehnoloogia kasutuselevõtmiseks tööstuses, teeninduses või avalikus sektoris.
Innovatsiooniaastal on üle 150 koostööpartneri, kes kõik aitavad Eestit paremaks muuta tehes uusi koolitusi, korraldades konverentse, konkursse ja tunnustamisaktsioone. Üks suurimaid ettevõtmisi on kevadel toimuv mõttekoda „Teeme ära meie Eesti“, kus arutatakse, kuidas asju veel paremini saaks teha.

Innovatsioon on uuendus, mingi teadusliku, tehnilise või organisatsioonilise avastuse leiutise vm saavutuse rakendamine ühiskonnas (rõhk käimapanemisel ja rakendamisel). Eesti Entsüklopeedia • Innovatsioon on võime loovalt mõelda ning erinevalt tegutseda, seda kasulikul ja efektiivsel viisil.
Innovatsioon - Nende ideede praktiline rakendamine, nt leiutise ärilisel otstarbel ära kasutamine (nt. uue toote loomine). Innovatsioon seisneb selle väärtuse olulises muutuses, mida ettevõte pakub oma tarbijatele VÕI selle väärtuse loomise/ tagamise kulude olulises vähendamises.
Innovatsioonianalüüs – uued ärivõimalused tulevikus Portfoolio analüüs – ettevõtte positsioon võrreldes tugevamate konkurentidega Toote portfoolio – kui tugevad ollakse toodetega võrreldes konkurentidega Kliendiportfoolio – positsioon üksikute klientide kliendigrupide juures.

Innovatsioon – nende ideede praktiline rakendamine, nt leiutise ärilisel otstarbel ära kasutamine (nt uue toote loomine). Loova tegevuse käigus toimub uute ideede sünd, innovatsiooni all mõistetakse nende ideede täiustamist ja praktilist rakendamist.
Innovatsioonisüsteemidele on omane mastaabi ja ressursside piiratus: väikeriigi siseturul on tootmises raske saavutada mastaabieffekti (tooteühiku hind jääb kõrgeks) ning sõltuvus välismaistest turgudest, importtoormest ja välismaistest tehnoloogiatest on suur.
Innovatsioonile on võimalik läheneda pea igast valdkonnast, suurimateks valdkondadeks kus uuritakse innovatsiooni on majandusteadlased, insenerid ja loodusteadlased, geograafid-regionaalsel tasemel, majandusajaloolased, sotsioloogid, poliitika, juhtimine.

Innovatsioon on võime loovalt mõelda ning erinevalt tegutseda, seda kasulikul ja efektiivsel viisil. (Alar Karis, Tartu Ülikooli rektor) Mis on turundus? Turundus ei ole kauba kaelamäärimine, vaid kunst teha kliendid enda jaoks paremaks.
Innovatsioon on alati raske ja sageli paiskab see segi juba väljakujunenud harjumusi, samas suur konkurentsivõitlus sunnib ettevõtteid investeerima innovatsiooni ja muutumisse, sest vastasel juhul satub ohtu nende ellujäämine.
Innovatsioon - ideede praktiline rakendamine, nt leiutise ärilisel otstarbel ära kasutamine (nt uue toote loomine) Erinevused • Loovus on ideede loomise kulg, innovatsioon nende sõelumise, täiustamise ja rakendamise kulg.

Innovatsioon – ettevõtte poolt turule toodud uus või oluliselt täiustatud toode (kaup/teenus), samuti uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi (sh ka turustus-, tarnimismeetodi vms) rakendamine ettevõttes.
Innovatsioon – ideede praktiline rakendamine, nt leituise ärilisel otstarbel ära kasutamine ( nt uue toote loomine). Innovatsiooni all mõistetakse ideede täiustumist ja praktilist rakendamist.
Innovatsioon – protsess, mille tulemusena uus võimalus arendatakse ideeks ja rakendatakse ellu; kusjuures rakendamiseks on vaja süsteemi, distsipliini, selgeksõppimist, praktiseerimist.

Innovatsioon tähendab uute ideede kasutamist turul konkurentsivõimelise toote või teenuse pakkumiseks, uue või parandatud tehnoloogia kasutuselevõtmiseks tootmises või teeninduses.
Innovatsioon on tänapäeval oluline märksõna turupositsiooni parandamisel. Eesti peaks end tegema atraktiivseks teiste riikide seas just uute ideedega välja tulemise kaudu.
Innovatsioon on majandusteaduse, tehnoloogia, sotsioloogia ja inseneriteaduse oluline uurimisvaldkond. Kõnekeeles samastatakse sõna "innovatsioon" tihti protsessi tulemiga.

Innovatsiooni tugisambad - > teadmised; loovus; motivatsioon -> innovaatiline lahendus Elukestev õpe – kõikvõimalik õppetegevus sõltumata east või eelnevat haridustasemest.
Innovatsiooni kohta on teada, et see on tänapäeva edu alustala ja see on väga vajalik - riikidele on seda vaja, ettevõtetele on seda vaja ja kogukonnad vajavad seda.
Innovatsioon on toote, teenuse või süsteemi parandamise, kohandamise või arendamise protsess, mille eesmärgiks on inimestele suurema väärtuse pakkumine.

Innovatsioonisüsteemi on võimalik defineerida kui kogumit institutsioone, mis individuaalselt ja ühiselt panustavad uute tehnoloogiate arendamisse ja levitamisse.
Innovatsioon on Schumpeteri järgi kas uute ja oluliselt erinevate toodete turule toomine, uute tootmismeetodite kasutuselevõtt või uue turu avamine.
Innovatsioon on sageli väljakujunenud huve ja harjumusi segi paiskav, seetõttu ei loo pelgalt kohalik nõudlus innovatsiooniks vajalikke tingimusi.

Innovatsioon - uuendus ehk mingi teadusliku, tehnilise või organisatsioonilise avastuse, leiutise või mõne muu saavutuse rakendamine ühiskonnas.
Innovatsioon on üldjuhul seostatud ühe ettevõtte majandustegevuses mingi uuendusega, mis annb sellele ettevõttele konkurentsi eelise.
Innovatsioon väikeettevõttes on suhteliselt lihtne, otsuselangetamine on kiire, töötajate pühendumusaste ja vastuvõtlikkus uudsusele on kõrge.

Innovatsioon on millegi uue ja kasuliku edukas ellurakendamine, mis leiab tunnustamist olulise ja arengule suunatud muutusena.
Innovatsioon on vajalik , sest konkurentsijõud suruvad peale, ilma selleta jääb ettevõtte eluiga üldjuhul lühikeseks.
Innovatsioon on muutuste põhiline mehanism – progressiivsed indiviidid loovad uuendusi ja viivad neid ühiskonnas läbi.

Innovatsioon tähendab uusi ideid ja julgeid lähenemisi, mis nihutavad piire ja avavad võimalusi teha asja uutmoodi.
Innovatsioon on loova idee kasutuselevõtt ja selle muutmine tooteks/ teenuseks, mida saab kasutada või müüa.
Innovatsiooniaasta on kogu aastat hõlmav koostööprojekt, mis on suunatud ühiskonna uuendusmeelsuse kujundamisele

Innovatsioon – asjade uutmoodi tegemine 1. Ideede genereerimise etapp – otsitakse ideid uue toote jaoks.
Innovatsioon on leiutise, avastuse, uue või olemasoleva teadmise uudne kasutamine majanduslikus protsessis.
Innovatsioon on kõik see, mis on meie jaoks teatud hetkel uudne, avastamata või siiani olnud mõeldamatu.

Innovatsioon on võimalik ilma uute leiutiste või avastusteta- tootmisfunktsiooni muutus on innovatsioon .
Innovatsioon – millised on innovaatilised ideed, mis võiksid positiivselt mõjutada ettevõtte tegevust.
Innovatsiooniteooria - B.Sutton-Smith: B.S-S. on hoiatanud laste mängu uurijaid mängu ületähtsustamise eest.

Innovatsioon on hälvetest kõige sagedasem ning võib öelda, et just see ongi kuritegelik käitumine.
Innovatsioon on ettevõtluse tööriist, tegevus, mis annab vahenditele uudse võime luua väärtusi.
Innovatsioon – uuendus elukestev õpe – Terve elu kestev õpe, koolitused, inimene ise harib end

Innovatsiooni on võimalik suurendada: ideede pööramine, ekspertide nõu, analoogiate jälgimisega.
Innovatsiooni puhul on oluline arvutada välja uuenduse elluviimise ja realiseerimise tegelik ajakulu.
Innovatsioon on tähendus, mis tänapäeval üha rohkem ja rohkem tähtsamaks muutub.

Innovatsioon on protsess, mis muudab ideed väärtuseks nind mõjutab meie vaateid.
Innovatsioon tähendab põhimõtteliselt muutumist, mis võib võtta mitmeid vorme.
Innovatsioon on pidev protsess, mille tulemuseks on positiivset mõju omav muutus.

Innovatsioon tähendab ettevõtete ja äritoimingute konkurentsivõime edendamist.
Innovatsiooni - Uued avastused ja leiutised on sotsiaalsete muutustega tihedalt
Innovatsioonisüsteemis on ülikoolid, innovatsioone rakendavad firmad ja teadusasutused.

Innovatsioon – uute ideede edukas ellurakendamine, uuenduste sisse toomine.
Innovatsiooni korral on olulise tähtsusega ajastamine, et oleks võimalik edu turul.
Innovatsioon – eliit pakub kultuuriprobleemidele innovaatilisi lahendusi.

Innovatsiooniga on tegu siis, kui toode või teenus jõuab reaalselt turule.
Innovatsioonist on saanud ettevõtteid edasiviiv jõud, millel ei ole piire.
Innovatsioon - kasulik uuendus, mis mõjutab tootmist ja elukvaaliteeti.

Innovatsioonid - uued põllukultuurid, uued tehnoloogiad ja tööriistad.
Innovatsiooni on raske saavutada üksinda, küll võib üksi olla loov.
Innovatsiooni on raske üksinda saavutada, kuid üksi võib olla loov.

Innovatsiooni tase on üpriski kõrge, kuid samas on ka kuhu edasi liikuda.
Innovatsioon – seletab seda, miks üldse kultuurimuutused tekivad.
Innovatsioon on ideede sõelumise, täiustamise ja rakendamise kulg.

Innovatsioon – Leping viitab ka ülesannete delegeerimisele.
Innovatsiooni meeskonnad on parem lahendus tuleviku visiooni koostamiseks.
Innovatsioon – teaduspõhise majanduskasvu peamine allikas.

Innovatsioon - kasulik uuendus, mis mõjutab giat kasutades.
Innovatsioon on majanduslik mõiste (mitte tehnoloogiline).

Innovatsioon ettevõtluses on vajalik: Ta peab suurendama tootluse kasvu.
Innovatsioon on väikesed muudatused limiteeritud mõjuga.
Innovatsioon on protsess, mis muudab ideed väärtuseks.

Innovatsioon on seotud intellektuaalse omandiga.
Innovatsioon – (otsetõlkes uue sisse toomine.
Innovatsioon on uute kombinatsioonide loomine,

Innovatsioon – uute lahenduste leidmine + -Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun