Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link
Inerts - nähtus, kus kõik kehad püüavadoma liikumise kiirust säilitada MASS-inertsuse mõõt KEHA KAAL-jõud, millega keha mõjutab tuge või riputusvahendit raskusjõu tõttu
Inertsijõud on mitteinertsiaalsetes (kiirendusega liikuvates) süsteemides kehadele mõjuvad jõud, mis eksisteerivad ainult mitteinertsiaalsüsteemiga seotud vaatleja seisukohalt ja mille ainsaks põhjuseks on inerts ehk liikuva keha kiiruse jäävus väliste mõjude puudumise või kompenseerituse korral.
Inertsiaalsüsteem – taustsüsteem, milles keha, millele ei mõju jõudusid või need jõud tasakaalustatakse liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt või seisab paigal resultantjõud e. jõudude vektorite suma on selline jõud mille mõju kehale on samasugune kui talle rakendatud kõikide jõudude koosmõju

Inerts – keha omadus säilitada liikumise kiirus ja suund Newtoni III seadus kaks keha mõjutavad alati teineteist suuruselt võrdsete kuid vastandlikult suunatud jõududega.      F1 =  ­  F2 .      Mõju ja vastumõju on võrdsed. Newtoni kolmas seadus
Inertsimomendi arvutus – steineri lause: keha inertsimoment suvaliselt valitud telje suhtes võrdub summaga, mille üheks liidetavaks on inertsimoment I0 telje suhtes, mis on paralleelne antud teljega ja läbib keha massikeset ning teiseks liidedavaks keha massi korrustis telgedevahelise kauguse ruuduga.
Inerts – kõikide kehade omadus säilitada oma liikumise kiirus muutumatuna. 1kg. Newtoni 2. seadus: kiirendus, millega keha liigub on võrdeline kehale mõjuva jõuga ja pöördvõrdeline keha massiga Keha mass – keha omadus, mis on keha inertsi mõõduks - m

Inertsiks nim. nähtust, kus keha, väliste môjude tasakaalustumisel, säilitab oma liikumisoleku muutumatuna (seisab vôi liigub ühtlaselt sirgjooneliselt). 28. Inertsus väljendub keha omaduses avaldada vastupanu oma liikumisoleku muutusele.
Inertset massi nimetatakse Newtoni seaduste kontekstis lihtsalt massiks m. Massi SI-ühikuks on kilogramm (1 kg). Ruumalaühiku kohta tulevat massi nimetatakse tiheduseks ρ = m/V. Mass iseloomustab keha, tihedus aga ainet, millest see keha koosneb.
Inertsiaalseks taustsüsteemiks nimetatakse taustsüsteemi, mille suhtes keha seisab paigal või liigub jääva kiirusega kui talle ei mõju teised kegad või kui teiste kehade mõju talle on tasakaalus. Lühemalt: On olemas inertsiaalsed taustsüsteemid.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Inertsiaalne taustsüsteem - kehtivad Newtoni ja teised mehaanikaseadused st seisab paigal või liigub ühtlaselt sirgjooneliselt Igasugune tiirlev, pöörlev keha saab olla ainult mitteinertsiaalne Inertsijõud Fi - kujuteldav jõud, mis mõjub kehale kiirendusega liikuvas taustsüsteemis, suund on süsteemi kiirendusele vastupidine [F i = m*a] Coriolise jõud - näiv jõud, mis mõjub liikuvatele kehadele pöörlevas taustsüsteemis
Inerts on nähtus, mis seisneb selles, et iga materiaalne keha säilitab välisjõudude puudumisel oma liikumise või paigalseisu Inertsus on füüsikas keha omadus, mis näitab, kui raske on keha liikumisolekut muuta.
Inertsiaalsed – Newtoni I seadus kehtib täpselt, tavaliselt on ligikaudu inertsiaalsed • mitteinertsiaalsed – kehad muudavad oma liikumise olekut, ilma et neile nähtavat jõudu mõjuks (nt: maakera)

Inertsiaalne taustsüsteem on selline, milles kehtib Newtoni I seadus (aga nagu tagapool selgub, ka teised Newtoni seadused). Iga inertsiaalsüsteem liigub teise suhtes ühtlaselt ja sirgjooneliselt.
Inertsijõud - jõud, mis on võrdeline keha massi ning inertsiaalse ja mitteinertsiaalse taustsüsteemi suhtes võetud kiirenduste vahe vastandmärgilise korrutisega: Fin=-m(w-w´)=-ma
Inertsijõud on jõud, mis põhjustab taustsüsteemi kiirendust: Raskusjõud on kehale mõjuv jõud, mis on põhjustatud peamiselt gravitatsioonijõust ja tsentrifugaaljõust.

Inertsiaalsüsteemis on igal sündmusel neli koordinaati - kolm ruumikoordinaati ja üks ajakoordinaat. Need pole absoluutsed suurused, nad sõltuvad inertsiaalsüsteemist.
Inertsed jäätmed on materjalid, mis keskkonda ladustatuna ei allu füüsikalistele, keemilistele või bioloogilistele mõjutustele ja ei põhjusta keskkonnareostust.
Inertsikeskmeks on punkt, mille asukoha ruumis määrab 2 raadiusvektor Energia ja e. jäävuse seadus Inertsikeskme koordinaadid on võrdsed r c projektsioonidega.

Inerts - nähtus, kus kõik kehad püüavad oma liikumise kiirust säilitada Inertsiaalsed taustsüsteemid- taustsüsteemid, kus kehtib inertsiseadus
Inertsiaalsüsteemideks nimetatakse taustsüsteeme, mis on seotud kiirenduseta s.o. üksteise suhtes ühtlaselt sirgjooneliselt liikuvate kehade e. vaatlejatega.
Inerts on kõigi kehade lahutamatu omadus, mis on neile omane sõltumatult nende füüsikalisest olekust ja keemilisest loomusest.

Inerts on nähtus, mis seisneb selles, et iga materiaalne keha säilitab välisjõudude puudumisel oma liikumise või paigalseisu.
Inertsi seadus - Iga keha seisab paigal või liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt seni, kuni temale rakendatud jõud seda olekut ei muuda.
Inertsiks nim. materiaalsete kehade omadust säilitada oma liikumise olek Muutumatuna jõudude puudumisel või nende tasakaalu puhul.

Inertse - ja raske massi ekvivalentsus on klassikalises mehhaanikas kogemuslik tõsiasi, millel puudub teoreetiline põhjendus.
Inerts on aine omadus, mille tõttu iga materiaalne keha säilitab välisjõudude puudumisel oma liikumise või paigalseisu.
Inerts on ühtlase sirgjoonelise liikumise või paigalseisu säilitamise nähtus, mis ilmneb teiste kehade mõju puudumisel.

Inertsiaalne tasutsüsteem – On taustsüsteem mis on kiirenduseta ehk taustsüsteem, mis liigub ühtlaselt sirgjooneliselt või seisab paigal
Inerts - keha võime iseenesest säilitada oma liikumisseisundit muutumatult seni, kuni ... 8.2 G.Galilei mõtteline katse
Inerts on nähtus, mis seisneb selles, et keha säilitab oma liikumiskiiruse, kui talle mõjuvate jõudude summa on null.

Inertsed oksiidid ehk neutraalsed oksiidid (ka indifirentsed) Inertsed oksiidid on oksiidid, mis ei reageeri hapete ega alustega.
Inertsiaalne stend - on konstruktsioon, mis koosneb ruumilise raamiga, mille peale on paigaldatud ja kinnitatud testimise sõiduk.
Inerts on keha võime iseenesest säilitada oma liikumisseisundit muutmatult seni, kuni talle ei mõju teine keha.

Inertsiaalne taustsüsteem - taustsüsteem, mille suhtes keha väliste mõjude kompenseerumisel liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt.
Inerts – nähtus, iga materiaalne keha säilitab välisjõudude puudumisel oma liikumise või paigalseisu.
Inertsiks nimetatakse kõigi kehade visa püüdu säilitada ühtlase liikumise olekut(sealhulgas paigalseisu).

Inerts - keha omadus säilitada oma liikumiskiirus, kui teiste kehade mõju kompenseerub või puudub.
Inertsi seadus – masspunkt millele ei mõju jõude püsib paigal või liigub ühtlaselt sirgjooneliselt.
Inertsiaalne taustsüsteem on taustsüsteem, milles kehad liiguvad jääva kiirusega, kui neile ei mõju teised kehad.

Inertsijõud on jõud millega keha mõjutab teisi keha mis takistavad sellel jätkata endist liikumist.
Inertsijõuks nimetatakse näivat jõudu, mis mõjub kiirendusega liikuvas süsteemis asuvale kehale.
Inertses faasis on tarbija võimeline kõik konkurentide poolt tulevad teated kõrvust mööda laskma.

Inertsiaalsed taustsüsteemid on taustsüsteemid, kus kehtivad inertsiseadus(newton 1) ja teised mehaanika seadused.
Inertsijõud – jõud, mis mõjub kiirendusega liikuvates taustsüsteemides paiknevatele kehadele.
Inertsijõud - kujutletav jõud, mis mõjub kiirendusega liikuvas taustsüsteemis mõjuvale kehale.

Inertsijõudu nimetatakse näivaks jõuks, sest see pole mitte kiirenduse põhjus, vaid tagajärg.
Inerts on nähtus, kus keha välisjõudude lakkamisel või tasakaalustumisel säilitab oma
Inertsijõud on tingitud taustsüsteemist, milles keha vaadeldakse, mitte teiste kehade mõjust.

Inertsijõud on fiktiivne jõud, ta on teooria lihtsustamiseks kunstlikult sisse toodud mõiste.
Inertsijõudu nimetatakse näivaks sellepärast, et see pole kiirenduse põhjus, vaid tagajärg.
Inertsed koostisosad on PEENTÄITE- ja JÄMETÄITEMATERJAL, aktiivsed koostisosad on SIDEAIN ja VESI.

Inertsiaalne taustsüsteem on taustsüsteem, kus kehtivad Newtoni 1. Seadus ja teised mehaanika seadused.
Inertsiaalsüsteemid – kiirenduseta, üksteisesuhtes ühtlaselt, sirgjooneliselt liikuvad kehad.
Inertsiaalne – maapind, liikumisvahendid mis liiguvad üksteise suhtes sirgjooneliselt.

Inerts - keha püüab oma liikumisolekut säilitada New. II seadus- liikumishulga
Inertsiaalne taustsüsteem - taustsüsteem, mis liigub ühtlaselt sirgjooneliselt või seisab paigal.
Inertsiks nimetatakse nähtust, kus kehad püüavad oma liikumisolekut säilitada.

Inerts - keha soov säilitada oma kiirust pärast teise keha mõju lõppemist.
Inertsi peatelk - inertsikeset ehk raskuskeset läbivad omavahel risti asetavad teljed.
Inerts - nähtus, kus kõik kehad püüavad oma liikumise kiirust säilitada.

Inerts - nähtus, kus kõik kehat püüavad säilitada oma liikumise kiirust.
Inerts on võrdelises seoses mähiste induktiivsusega, mis tingibki inertsi.
Inertsimeetod – tekitatakse spiraalikujuline liikumine, osakesed sadenevad seinal

Inertsiaalsüsteemid – taustsüsteemid, mis liiguvad üksteise suhtes ilma kiirenduseta
Inertsikeskmeks nimetatakse geomeetrilist punkti, mille kohavektor ~rC on määratud
Inertsiaalne taustsüsteem – taustsüsteem,kus kehtivad kõik mehaanikaseadused ja Newtoni I

Inerts – nähtus, kus kehad üritavad oma liikumisseisundit säilitada.
Inerts – nähtus, kus kehad püüavad säilitada oma liikumise olekut
Inerts on nähtus, kus kehad püüavad säilitada oma liikumiskiiruse.

Inerts on keha omadus säilitada keha paigalolek või liikumissuund.
Inerts – inertia – keha vastupanu liikumisseisundi muutustele.
Inerts on nähtus, kus keha üritab oma liikumisolekut säilitada.

Inerts – keha võime säilitada oma liikumist või paigalseisu.
Inertsiks nimetatakse keha püüet säilitada oma liikumise kiirust.
Inerts – keha püüe säilitada oma liikumise suund ja kiirus.

Inerts – On nähtus kus, keha püüab säilitada oma kiirust.
Inerts on keha omadus säilitada liikumise suund ja kiirus.
Inerts – KEHA PÜÜAB SÄILITADA LIIKUMISE KIIRUST. 

Inerts on keha omadus säilitada liikumise kiirus ja suund.
Inertsiaalsüsteemid on taustsüsteemid, milles kehtib Newtoni I seadus.
Inertsijõud on jõud, mis põhjustab taustsüsteemi kiirendust:

Inerts - kehade püüd säilitada oma liikumise kiirust.
Inertsiaalsüsteem - taustsüsteemi milles kehtivad Newtoni seadused
Inerts - kehade kalduvus oma liikumisolekut säilitada.

Inerts on keha omadus säilitada oma liikumise olekut.
Inertsiaalne taustsüsteem – taustsüsteem, milles kehtib inertsiseadus.
Inertsiaalne taustsüsteem on taustsüsteem,kus kehtivad Newtoni seadused.

Inertsiaalsed taustsüsteemi - keha kiirus ilma teise keha mõjuta ei muutu.
Inertsikeskme kiirus on rc diferentsiaal aja järgi: pöörlemisel.

Inerts on keha võime säilitada oma liikumisolek.
Inerts on vastupanu kiirendusele vabas ruumis.

Inerts - , poor-ja kombineeritud puhastusega.
Inerts – Liikumise kiiruse säilitamine.
Inertsijõud on suunatud tsentrist väljapoole.

Inertsikese on liikunud mujale, üle Atlandi.
Inerts on nähtus, mitte jõud.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Inerts - nähtus, kus säilib keha ühtlane sirgjooneline liikumine või paigalolek, kui puudub teiste kehade mõju.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun