Sõnu seletav sõnaraamat

Ikoon – pühapilt, kus kujutatakse ristiusuga seotud isikuid ja sündmusi Gooti stiil – varagootika, kõrggootika ja hilisgootika, keskaja arhitektuuri stiil Hansa Liit – Põhja-saksamaa, madalmaade ja liivimaa linnade liit Dominiiklaste ordu – jutlustavate vendade ordu, ülesandeks oli levitada katoliikliku õpetust ja teha misjonit Frantsisklaste ordu – katolike mungaordu, mille kord nõuab heategevust ja vaesust, panid rõhku haridusele
Ikoonijada on ümbritsetud raamjoonega ja ta võib paikneda kas joonestusvälja pinnal (siis on ta rõhtsuunaline, vanemetel AutoCADidel oli selle kuju selline, et ülal on lai sinine riba ja ta oli varustatud pealkirjaga) või joonestusvälja servadel – nii vasakul kui ka paremal poolel püstsuunalisena või ka rõhtsalt joonestusvälja ülaserva kohal. Ikoonijada võib olla teise ikoonijada kõrval, taga, ees või all. Ikoonijada
Ikoonijadad on nagu lukustatud oma kohtadele); Floating Windows (liigutatavad või muudetavad aknad); Docked Windows (koht-kinnistatud aknad) Ikoonijadade üldist töötlemist võib teha ka käsuga -TOOLBARS (sidekriips käsu nime ees tähendab, et ei avata vastavat akent, vaid töötatakse Käsurea vahendusel, vastasel juhul ilmub valikuaken Customize User Interface (CUI), mida käsitleme edaspidi)

Ikoonilatid on oma asukoha järgi jaotatavad statsionaarseteks (ekraani suvalises ääres) ja ujuvateks (otse graafilisel ekraanil, kusjuures ikoonilati nimetus on nähtav sinisel ribal). Ikoonilatti saab hõlpsasti uude asendisse nihutada – selleks tuleb viia kursor ikoonilati otsale või sinisele ribale ja, hoides hiire vasakut klahvi all, lohistada ikoonilatt uude asendisse.
Ikoonid on märgid, mille vorm annab edasi tähenduse osade suhteid, nt see et mitmuses on sõna pikem (tüdruk-tüdrukud). Üheks struktuurilise ikoonilisuse avaldumiseks keeles on peetud ka tähenduse isomorfismi põhimõtet: üks vorm – üks tähendus; nt et narratiiv on ikkagi hoopis midagi muud kui jutustus või šoppama on midagi muud kui poes käima.
Ikoon – taotleb sarnasust objektiga 2. Index – taotleb põhjuslikku seost objektiga (kui on üks, siis on ka teine; nt kui on maja, kust tuleb suitsu, siis ilmselt ollakse kodus) 3. Sümbol – märk, mille seos objektiga on kujunenud läbi kokkuleppe (oleme kokku leppinud, et mida miski tähendab)

Ikoon on oma referendiga sarnane kujutis. Indeks – vorm on põhjus-tagajärje, kokkukuuluvus- või muus suhtes oma referendiga (nt hääl on vanuse ja soo paralingvistiline indeks, punastamine väljendab häbelikkust jne). Kõne põhineb sümbolitel, hääl annab samal ajal indeksaalseid vihjeid.
Ikoon - tahvelmaalikujuline kultuspilt (algselt madalreljeef) kreekakatolikus usus, kujutab Kristust, jumalaema või pühakuid, on harilikult maalitud lõuendiga ületõmmatud puuplaadile, tihti kaunistatud mustrilise metallraamistiku ja kalliskividega
Ikoonid on oma referendiga rohkem või vähem sarnane kujutis.Indeksi aluseks on see,et vorm on põhjus-tagajärje, kokkukuuluvus - või muus (mittepiltlikus) suhtes oma referendiga. Keele allsüsteemid - loomulikud keeled kujutavad endast süsteeme.

Ikoonimaal - ikoonide traditsioon ja tehnika oli lähtunud rooma kunstis tuntud surnute mälestusportreedest. Nende eeskujul hakati maalima mörtrite ja teiste pühakute möletuspilte. Vanimad ikoonid olid maalitud enkaustikatehnikas.
Ikoonidel on kohustuslik traditsiooniliselt kreeka keeles (MP ΘY – Mater Theotokos). Teiseks selliseks kohustuslikuks kirjutiseks on Kristuse nime kirjutis (IC XC). Kirjutiste uurimine on tähtis ikooni vanuse määramisel.
Ikoonijada – ikoonid võivad paikneda kuvaril kas ühekaupa – nii nagu Windowsi töölaual, kuid AutoCADil on enam-vähem ühesuguseid tegevusi juhtivad ikooni koondatud ikoonijadadesse.

Ikoon – taotleb sarnasust objektiga 2. Index – taotleb eksistentsiaalset, põhjuslikku seost objektiga 3. Sümbol – märk, mille seos objektiga on kujunenud läbi kokkuleppe
Ikoonijada on joonestusväljal suvalises kohas, s.t. ta pole veel omal kohal (seda juhtub mõnikord siis, kui joonestusvälja servad on juba ikoonijadade poolt „hõivatud”.
Ikoonidel on omapärane joonte graatsia ja värvide sära ning eriline, pisut salapärane ilu. Ikoonid asusid ka seinal, mis eraldas kooriruumi kogudusele mõeldud osast.

Ikoonmaali traditsioon on siiani jäänud, see on kanooniline kunst( muutumatu). Kujutiste joon on kuldne, rikkalikult kaunistatud riietus, suur tähelepanu näo ja käte kujutamisel.
Ikoonmaak – tahvelmaal, tähtsaim motiiv oli Maarja koos Kristus-lapsega. Ikoonid maaliti laudadest alusele temperavärvidega ilu allikaks oli alusmaal kullavärviga.
Ikoonidel on kohustuslik traditsiooniliselt kreeka keeles (MP ΘY – Mater Theotokos). Teiseks selliseks kohustuslikuks kirjutiseks on Kristuse nime kirjutis (IC XC).

Ikoon on mingis mõttes illustratsiooniks kirikus loetavatele jutlustele ja pühadele tekstidele ning mõeldud inimeste palveliseks pöördumiseks jumala poole.
Ikoon - tüpoloogiline sarnasus tähistaja ja selle denotatsioonide vahel  Peirce´il kolm ikoonide alamklassi: kujundid (images), diagrammid ja metafoorid.
Ikoon - pühapilt, kus kujutati Maarjat ja Jeesuslast, tänapäeval kasutatakse kuulsatest inimestest rääkides, nt moeikoon (Madonna, Lady Gaga)

Ikoon - märk, mille vorm mingil määral sarnaneb tähendusega, keeles puhtaid ikoone ei ole. ülekäiguraja märk, onomatopoeetilised hääled
Ikoon on piltlik; morfoloogilised opositsioonid on seega oma kodeerimisviisi poolest põhiliste semantiliste suhete abstraktsed kujutised.
Ikoon on muutunud üldine reliikvia Vene vürstid, mis sümboliseerib järjepidevust ja dünastiate lähedus Konstantinoopoli ja Venemaa.

Ikoonidesein – ikonostas (altariruumi ees). - Vladimiri jumalaema – puidu peal, ema käsi hoiab last ja laps hoiab ema rinnast kinni.
Ikoon - oma referendiga rohkem või vähem sarnane kujutis implikatiivsed universaalid- üldised loogilised järeldusreeglid
Ikooniline suhe - märki interpreteeritakse märgina seetõttu, et ta on oma objektile mingis suhtes või mingil määral sarnane.

Ikoon on pühapilt. Mosaiik on on kompositsiooniline pinnakaunistus pinnale kinnitatud värvilistest kivi-, klaasi vm
Ikoonilised märgid - võivad olla ka ainult terminid, indeksid võivad olla terminid ja laused, sümbolid võivad olla kõik kolm.
Ikoonimaali keskel on trooniv Kristus; paremal ja vasakul on peainglid Gabriel ja Miikael;üleval apostleid (Kristuse jüngrid);

Ikoonilised märgid – suunad Semioos(semiosis) 5. Loeng 30. September 2010 Semiootika taassünd on seotud mitme valdkonnaga.
Ikoon - on semiootikas kuju või pilt, Ikooniline suhe tähistab faktilist sarnasust. Ikoon on teatud mudel.
Ikoonmaal - puu plaadile maalitud püha pilt 9 saj levis. Kunstkäsitöö tõi suuremat kuulsust Bütsantsisle.

Ikoonidel on salapärane ilu. Asusid seinal, mis eraldas kooriruumi kogudusele mõeldud osast – ikonostaas.
Ikoonide mõte on suunata uskliku mõte pildil kujutatu ja selle poolt väljendatud vaimsete väärtuste juurde.
Ikoon - selline keelemärk, mille tähistaja sarnaneb tähistatavaga kas visuaalselt või heliliselt.

Ikoon – käsu või muu tegevuse leppeline kujutis (piktogramm); kuvaril näiteks 10x10 mm pisipilt.
Ikoonimaal on vanavene kunstis väärtuslikuim osa. Nagu arhitektuuris võeti eeskuju Bütsantsi kunstist.
Ikoonid on eriti pühad religioossed malid, kuna usklike arvates peidavad nad endas püha energiat.

Ikoonid - geoonid mälus on neiks taju kaasasündinud (?) osadeks, millest tajupilt kokku pannakse.
Ikoonijadade kasutamisel on kasulik meeles pidada, et siin kehtib hulk täiendavaid võimalusi nende töötlemiseks.
Ikoon – pühapilt, jumaluse v pühaku reljeefne v maalitud kujutis usulise austamise esemena

Ikoon – nt REHV – rehvi kuju Indeks – rehvi jälg Sümbol – rehvi häälikujärjend
Ikoonilistes liiklusmärkides on ka sümbolilisi elemente: nt kolmnurkne kujund on tähelepanu äratamise sümbol.
Ikoonid - Maalikunst on osaliselt säilinud, kuna islami usk keelas elusolendite kujutmise.

Ikoon – nt pilt, objektiga sarnane kujutis, nt ka laval tuleb kõlarist et vihm sajab
Ikoonimaalidel on õigeusklike arvates imettegev jõud, nende ees palvetatakse ja neid hoitakse
Ikoonijada osnap – punkti asukoha täppismääramine (tasandilise) joonise geomeetria alusel

Ikoone on vamistatud ka sõjaotstarbel (ime). ikoonide tegemiseks anti reeglid.
Ikoon - Kristust, jumalaema või pühakuid kujutav tahvelmaal kirikukunstis.
Ikoon on märk, mille puhul esitis ja objekt on seotud sarnasussuhte kaudu.

Ikoon on märk,mis on sarnane objektiga või tegevusega,millele ta viitab.
Ikoon - märk, mille tähendus järeldub tema vormist, st. foto, joonis.
Ikoonid on maalitud pinnaliselt.Kirikusse ehitati altari ette ikonostaase.

Ikoonimaal - temperavärvid: segati kokku munavalge, mee või muu org. ainega
Ikoonid on kirikule maalinud Tallinnas elutsev meister Nikolai Merkurjev.
Ikoon on väike pildike, mis esindab mõnda faili, kausta või seadet.

Ikoon – märk, mille tähistaja on sarnane objektiga v tegevusega.
Ikoon - On märgid, mille vorm on determineeritud tähenduse poolt.
Ikoon tähendab – tavaliselt käsu nimi või ka tegevuse lühike kirjeldus.

Ikoonil on kujutatud vastsündinu taevane kaitsja püha vürst Olga.
Ikoon - inimene registreerib sarnasuse, vorm meenutab tähendust.
Ikoonid on märgid, mille vorm mingi viisil sarnaneb tähendusele.

Ikoon – oma referendiga rohkem või vähem sarnane kujutis.
Ikoonid on oma referendiga rohkem või vähem sarnane kujutis.
Ikoonilised – tähistajate ja tähistatavate vahel on sarnasus.

Ikoon - idakirikus traditsiooniline pühapiltide austamine
Ikoonidel on ortodoksses kirikus alati olnud keskne tähendus.
Ikoon – taotleb sarnasust objektiga, võti ON võti.

Ikoonid on usulise sisuga pildid, imettegevad objektid.
Ikoonilatte on tegelikult enam kui eespoolkirjeldatud neli.
Ikoonlistes liiklusmärkides on sümbolilaadseid Vormi ja tähenduse seos

Ikoon – ikooniline sensoorne mälu (nägemises)
Ikoonilusega on tihedalt seotud ka häälikusümboolika.
Ikoonid - tahvelmaalid Miniatuur maal- raamatutes.

Ikoonil on alati ka kiri ja spetsiaalsed märgid.
Ikoon — pühapilt kreekakatoliku usu maades.
Ikoonid on puutahvlile maalitud pühapildid.

Ikoonid – pühakutele pühendatud pildid.
Ikooniline mälu – nägemisorganitest saadud info.

Ikoon - puutahvlile maalitud pühapilt.
Ikoonijada on ümbritsetud raamjoonega ja ta
Ikoon - enamvähem sarnane referendiga

Ikoon – pühakut kujutav tahvelmaal
Ikoonimaalid on aga leebemad ja inimlikumad.
Ikooni aluseks on legend Aabramist ja Sarast.

Ikoonijada text – kirjutamine ja parandamine
Ikoon – usulise sisuga väikepilt

Ikoonid - kujutis.jäljendab.nt,pilt.
Ikooni keeleks on aga sümbolid ja märgid.

Ikoonil on kujutatud kolme inglit.
Ikoon on usulise sisuga pilt.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto