Sõnu seletav sõnaraamat

Individuaal - ja kollektriivomand Üldrahvalik e rahva ühisomand 1. Üksikisiku omand 1. Riiklik omand 1.1 Individuaaltöötaja omand 2. Munitsipaalomand 1.2 Eraomand 3. Rahvaettevõtte omand 2. Talupereomand 3. Kollektiivi e ühistu omand 4. Töökollektiivi omand 5. Majandusühingu omand 5.1 Täisühingu omand 5.2 Usaldusühingu omand 5.3 Osaühingu omand 6. Aktsiaseltsi omand (alates 6 = majandusühingud) 7. (Munitsipaalomand) 8. (Riiklik omand) Vasak alates 4 ja parem alates 3 – segaomand
Igaljuhul on siseauditi eest vastutav isik aruandekohuslane ainult asutuse juhi ees. Siseaudiitori tegevus peab olema erapooletu, mis välistab: 1) Tema osalemise mingis juhtimistegevuses 2) Kui talle omistatakse õigusi või kohustusi, mis tekitavad huvide konflikti 3) Siseaudiitorit ei tohi kaasata tema otsestesse tööülesannetesse mittepuutuvatesse tegevustesse 4) Ei tohi osaleda juhtimisotsuste ja kontrolliprotseduuride väljatöötamises ega nende elluviimises.
Intressimäär on 10% D: Arveldusarve 500 000 EEK K: Väljaantud pikaajalised võlakirjad 500 000 EEK 38. Emiteeritud võlakijrade intressi arvestus Firma teeb 1. Juulil intressiarvestuse ja ülekande pangakontolt ( 500 000 *0,1 *6/12) D: Intressikulud 25 000 EEK K: Arveldusarve 25 000 EEK OMAKAPITALI JA KASUMIJAOTUSE ARVESTUS 39. Emiteeritud aktsiate märkimine Firma A emiteeris 1000 lihtaktsiat nimivääertusega 50 EEK tükk.

Import - välismaal toodetud kaupade ja teenuste ostmine kodumaiseks kasutamiseks Absoluutse eelise teooria - väidab, et erinevad riigid võivad toota kaupu erineva efektiivsusega ning rahvusvahelise kaubanduse abil on võimalik jõuda kõrgemale heaolutasemele, kui riigid spetsialiseeruvad tootma seda kaupa, milles neil on absoluutne eelis (mida nad suudavad toota vähima ressursikuluga) Suhtelise eelise teooria - väidab, et heaolu kasv on võimalik ka juhul, kui riigil ei ole absoluutset eelist.
Igale ühiskonnakorrale on iseloomulik polariseerumine klasside vahel, tulenevalt tootmissuhete iseloomust (feodaal-talupoeg, kapitalist-tööline jne); See viib intensiivistuva konfliktini, mis annab tõuke sotsiaalseks muutuseks -> marxism kui konfliktiteooria Tööjõu võõrandumine: Majanduskasv (lisaväärtus) tugineb tööliste ekspluateerimisele: tööandja kasum põhineb töö tulemuste omastamisel; Tööline võõrandub oma tööst ja töö tulemusest, kuna tal pole selle üle kontrolli, tööjõud kui
Infootsing on   olemasolevatest   inforessurssidest   vajaliku   informatsiooni   eraldamise  protsess. See on meetodite ja võtete kogum, mis võimaldab kiiresti leida vajalikku informatsiooni.  Infootsing   ei   toimu   vahetult   dokumentide   hulgast,   vaid   selleks   loodud   dokumentide   sisu   peegeldava  infomassiivi abil, mis koosneb: dokumentide massiivist ja otsimassiivist. Infootsingu tüübid: Dokumendi­, teema­, faktiotsing

Inflatsioonimäär – ühe perioodi üldise hinnataseme protsentuaalne muutus võrreldes teise perioodi hinnatasemega Eriti kiiret hinnataseme tõusu nimetatakse “hüperinflatsiooniks” Hüperinflatsioonist räägitakse tavaliselt 50%-lise või kõrgema inflatsioonimäära korral kuus.
Inimese elukaares on kolme liiki sündmusi: -normatiivsed, selgelt eaga liituvad sündmused; -normatiivsed, ühiskonna arenguga seotud sündmused; -mittenormatiivsed, ootamatud, traumaatilised sündmused ( Baltes jt 1980). On väga oluline tunda oma kliendi vajadusi ning leida võimalusi mitte üksnes põhivajaduste rahuldamiseks, vaid ka eelduste loomiseks kasvuvajaduste kujunemiseks. Düsfunktsionaalse käitumise puhul aga tuleks pöörduda rahuldamata baasiliste vajaduste juurde.
Infootsisüsteemiks nimetatakse   seostatud   koostöötavate   üksikosade   kogumit,   mille   peaeesmärgiks   on  süsteemile esitatud infopäringute vastusena antud infomassiivist otsida ja väljastada soovitud elemente.  Infootsisüsteem   on  meetodite,   tegevuste,   protsesside   ja   tehniliste   vahendite   kogum,   mida   kasutatakse  infotarbija   poolt   esitatud   infopäringu   rahuldamiseks  olemasoleva   infomassiivi  baasil.

Imf - ga samal ajal ning ka samas kohas, milleks oli 1944, USA Bretton Woods, loodi teinegi rahvusvaheline rahaasutus, milleks on rahvusvaheline rekonstruktsiooni- ja arengupank (IBDR). Kui IMF’i põhieesmärk on rahvusvahelise rahandussüsteemi stabiliseerimine ning maksebilansi tasakaalustamisega raskustes olevate riikide abistamine, kellele antakse suhteliselt lühiajalisi laenusid, siis IBDR põhifunktsioon on arenguriikide pikaajaline majanduse toetamine.
Iseloomustavad tunnused – maks on: 1) Kehtestatud maksuseaduse või KOV volikogu määrusega 2) Rahaline kohustis 3) Eesmärgilt suunatud riigi ja KOV-te ülesannete täitmiseks tulu saamine 4) Maksumaksjale ei kaasne maksu maksmisega otsest mõõdetavat hüvitist 5) Maksukohustis tekib ainult seadusega ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel 6) Maksukohustis kuulub täitmisele vastuvaidlematult NB! Kui eelloetletud tunnustest kasvõi üks ei kehti, ei ole tegemist maksuga.
Investorid - raha paigutajad • Otseinvestorid • Portfelliinvestorid Kutselised investorid • Fondivalitsejad (varahaldus ettevõtted; assets managements) • Maaklerifirmad (brokerages) • Kommertspangad • Kindlustusseltsid • Investeerimisfondid, pensionifondid jt. Reguleeritud turu korraldaja ja arveldussüsteemi korraldaja Maakler (stockbroker) on isik, kes ostab või müüb väärtpabereid oma kliendi (investori) jaoks, saades tehingu eest komisjonitasu.

Indekseerimine – korrigeeritakse hindu ja makseid vastavalt inflatsiooni määrale • Annulleerimine – endine vääring tunnistatakse kehtetuks, rajatakse uus rahasüsteem • Devalvatsioon – alandatakse raha kurssi välisvaluuta suhtes • Heaolu kahjustamine • Tulu ümberjaotumine • Säästmise vähendamine • Maksumoonutused • Majandusliku efektiivsuse alandamine • Võib tekkida stagflatsioon, mis on inflatsiooni ja tööpuuduse üheaegne kasv.
Income - muutuvkulud VC variable cost -püsikulud FC fixed cost =tulu enne amortisatsiooni, intresse ja makse EBITDA earnings before intrest, taxes, depreciation and amortization -amortisatsioon D depreciation, A amortization =tulu enne intresse ja makse EBIT -intressid I =tulu enne makse EBT -maksud T taxes =puhaskasum NI net income -eelisaktsiate dividendid =kasum lihtaktsionäridele -lihtaktsionäride dividendid =reinvesteeritav kasum
Investeerimis - , pensionifondide osakud, tulu kinnisvara liigituse muutumisest Tulumaksuseadus: kehtiv alates 01.01.2000. TM OBJEKT JA MAKSUKOHUSTUSLANE EESTIS: Tulu- mahaarvamised  füüsiline isik; erisoodustused tööandja; kingitused, annetused, vastuvõtukulud jaotatud kasum, ettevõtlusega mitteseotud kulud ja väljamaksed  residendist juriidiline isik k.a riigitulundusasutus nt RMK; mitteresidendi tulumaks  mitteresident.

Investeerimislaen on sobilik finantseerimisviis mitmete, eeskätt pikema tasuvusajaga projektide finantseerimiseks; ettevõtte tegevuseks vajalike hoonete, tootmis- ja laopindade või seadmete soetamiseks; investeeringu toel käibekapitali püsiva juurdekasvu tekitamiseks; terviklike äriprojektide (nt. uue tehnika, tehnoloogia, kaupade ja teenuste juurutamine, firma uue tootmisprotsessi organiseerimine, ehitustegevus jne) elluviimiseks.
Inventeerimine on aineliste varade artiklijärgne mõõtmine, kaalumine ja ülelugemine nende säilivuse kontrollimise eesmärgil ning nende kohta loendi koostamine, kuid ka kogu varalise seisu hindamine ja ülevaatamine, samuti ettevõtte nõuete ja võlgade kindlakstegemine ja hindamine [6 : 179]. Iga ettevõtte määrab oma sise-eeskirjades inventuuride läbiviimise korra: • millal ja kui tihti toimuvad korralised inventuurid;
Isiklikult as - i tulenevalt) eest kohustuste eest Lõpetamine Taotlus MTA-sse Juhatuse avaldus Avaldus äriregistrisse Juhatuse avaldus käibemaksukohuslaste äriregistrisse (võimalus osanike otsuse ja osanike äriregistrisse koos nimekirjast üle anda samaväärsele koosoleku protokolliga üldkoosoleku otsuse ja kustutamiseks ning MTÜ-le või KOV-le) või hääletusprotokolliga protokolliga lõpetamise avaldus äriregistrisse

Investeering - esemelise kapitali formeerimine ja ühiskonna tegeliku kapitali juurdekasv Investeeringu piirefektiivsus(IPE)= laenutulu/investeering*100 Investeeringunõudlust mõjutab: protsendimäär, äriline usaldus ja tulevikuootused, tootmistegurite hindade muutused, inflatsioon, tootmistehnoloogia areng ja vajadus vananenud seadmed asendada uusimatega, maksupoliitika, rahvatulu kasv, mis reeglina suurendab investeeringuid
Inimeste käitumisaktid on määratud objektiivsete tingimustega, kuid objekti tingimused nõuavad ka seda, et inimeste käitumine oleks vastastikkes suhetes reglementeeritud. Ühiskondlike suhete reglementeerimisega tagatakse nende suhete organiseeritus. Neid norme, mis reguleerivad inimeste käitumist ühiskonnas nimetatakse sotsiaalseteks normideks ja ühiskondlike suhete reguleerimist selliste normidega normatiivseks reguleerimiseks.
Investeerimisfond on ühisteks investeeringuteks moodustatud vara kogum või asutatud aktsiaselts, vastavalt mida või mille vara valitseb riski hajutamise põhimõttest lähtudes fondivalitseja. Investeerimisfondi osad: • fond – vara kogum ise, lepinguline või spetsiaalselt asutatud AS. • fondivalitseja – AS, kelle peamiseks ja püsivaks tegevuseks on AS-na asutatud fondi vara või lepingulise fondi valitsemine.

Igale ühiskonnakorrale on iseloomulik polariseerumine klasside vahel, tulenevalt tootmissuhete iseloomust (feodaal - talupoeg, kapitalist - tööline jne). Võõrandumine (kaubastumine): • Majanduskasv (lisaväärtus) tugineb tööliste ekspluateerimisele: tööandja kasum põhineb töö tulemuste omastamisel; • Tööline võõrandub oma tööst ja töö tulemusest, kuna tal pole selle üle kontrolli, tööjõud kui kaup.
I töö - ANALÜÜS (tööaeg, töökorraldus) 1. Tööaeg on: (3 punkti) a) Ajavahemik ööpäevas, mil töötaja on kohustatud täitma oma tööülesandeid b) On seaduse, muu õigusakti, kollektiiv- või töölepingu või poolte kokkuleppega määratud aeg, mille kestel o on töötaja kohustatud täitma tööülesandeid c) Majandusüksuses tegelikult kasutatud või kasutada kavatsetav tööaja üldhulk
Individuaal - ja kollektiivomand Üldrahvalik e. rahva ühisomand 1. Üksikisiku omand 1. Riiklik omand 1.1 Individuaaltöötaja omand 2. Rahvaettevõtte omand 1.2 Eraomand 2. Talupereomand 3. Kollektiivi e. ühistu omand 4. Töökollektiiviomand 5. Majandusühingu omand 5.1 Täisühingu omand 5.2 Usaldusühingu omand 5.3 Osaühingu omand 6. Aktsiaseltsi omand 7. Munitsipaalomand 8. (riiklik omand) segaomand

Investor on veendunud, et aktsia, mis kaupleb hinnaga 53, ei saa kukkuda alla 50 ning oleks õnnelik 50 ostes – Müüb 3- kuulise müügioptsiooni tehinguhinnaga 50, pannes tagatiseks deposiidi (margini).  Investor näeb aktsiahinna suuri hüppeid lähitulevikus sõltuvalt uudistest ja oodatavatest sündmustest – Ostab 1-2 kuulise Straddle’i või Strangle’I c) Nägemus aktsia volatiilsuse kohta
Inflatsioon ehk palgainflatsiooni. Turumajanduses moodustavad palgakulud paljudes ettevõtetes kuni kolmveerand kõigist tootmiskuludest (Dolan, Lindsey, 1988). Samal ajal on tööjõud eriline kaup, mille hinda kujundavad ka mitmesugused majandusvälised tegurid. Palgatõus on üheks üldise heaolu tõusu allikaks – juhul kui see toimub muutumatu hinnataseme juures või kui palgakasv ületab hinnakasvu.
Intressimäärade muutusele on aga väga raske prognoosida, mis teeb rahapoliitika efektide ennustamise fiskaalpoliitika omadest hoopis keerulisemaks (vähemalt keinsistliku käsitluse kohaselt; monetaristid väidavad, et raha ongi peamine tegur, mis majandust mõjutab). Majandusteaduse põhisuund (ehk mainstream economics) siiski on omaks võtnud selle, et raha omab olulist rolli makromajandusliku stabiilsuse tagamisel.

Igasugune tootmine on tööprotsess, selleks on vajalikud töövahendid ja tööobjekt, mis on kas antud otse looduse poolt või on eelneva töö saadus (tooraine). Järelikult võtab tootmisest osa kolm faktorit (komponenti) – töö, kapital ja maa (loodus) – ning need loovad hinnalisust, või nagu ütles Say: tootmise ja ringluse kõik komponendid ning liigid on ühesugusel määral rikkuse allikaks.
Interneti lehekülg on pigem passiivne reklaami vorm kui aktiivne . Kui tehakse valmis uus Interneti lehekülg, peab selle sisu olema selline, et potentsiaalsetel külalistel oleks põhjust seda külastada.
Indiviidi tasand - küsimuste esitamine ning dialoogi tekkimine - pidev õppimisvõimaluste loomine Meeskonna tasand - koostöö ning meeskonna õppimise soodustamine Organisatsiooni tasand - ühise visiooni suunas liikumise toetamine - õppimise jagamist ning õpitu talletamist toetava süsteemi loomine Ühiskonna tasand - organisatsiooni sidusus väliskeskkonnaga Allikas: Piret Jeedas, Gerli Jõgi

Improviseerimine on intuitsioonile toetuv tegevus: intuitsioon → improviseerimine → improvisatsioon.142 Otsuste vastuvõtmine intuitsiooni, improvisatsiooni ja omandatud kogemuste alusel ei vii reeglina optimaalsete tulemusteni, kuna: 1) seosed jäävad ebaülevaatlikeks; 2) asjaolud jäävad keerulisteks ja läbipõimunuteks; 3) toimuvad andmete osalised muutused; 4) valdav on irratsionaalsus.
Infotehnoloogia on käitumusliku lojaalsuse mõõtmiseks andnud tänuväärselt palju vahendeid. Kõikvõimalikud operatiivsüsteemid alates kassasüsteemidest ja lõpetades majandustarkvarast. (Saul, 2003) Lõpetuseks võib öelda, et mida rohkem me enda (lojaalsetest)klientidest teame, seda kergem on meil pakkuda neile meeldivaid tooteid antud kaubakategoorias, sobiva hinna ja teenindustasemega.
Iseloomulikeks joonteks on pidev pürgimine võimu ja tööfunktsioonide endale allutamise poole, vähene initsiatiiv ning paindlikkus, hoolimatus inimeste vajaduste ja avaliku arvamuse suhtes, tendents jätta otsuste tegemine kõrgematele ametnikele või takistada tegutsemist kantseleilike meetoditega. Moodsal bürokraatial on võrreldes varasemate administreerimise vormidega kindlasti rida

Inglise agraarevolutsioon – 17.saj lõpul 2. Esimene (Inglise) indrustriaalrevolutsioon (1750 – 1840ndad) 3. Teine industriaalrevolutsioon (alates 1870ndatest) 4. Masstootmise ajastu (1940 – 1980ndad) 5. Infotehnoloogia revolutsioon (alates 1990ndad 6. On ilminguid juba ka järgmisest tehnoloogilisest revolutsioonist, mis kujutab endast nano-, bio-, info- ja materjalitehnoloogiate sümbioosi.
Infoprobleemid - statistiline ebakindlus objektiivsete asjaolude suhtes (kas auto on hea?) strateegiline ebakindlus kaasinimeste suhtes (kas partner räägib tõtt või hoopis petab?) Mõjutavad subjektiivseid hindu, vähendades nii müügi- kui ka ostuvalmidust Lahenduseks lisainfo kogumine Motivatsiooniprobleemid-Motivatsiooniprobleemides peegelduvad asjaosaliste vastandlikud huvid.
Inception – algatusfaas (nägemus, hinnangud) • Elaboration – detailimine (täpsem nägemus, riskide hindamine) • Construction – konstrueerimine (ettevalmistus levituseks) • Transition – siirdefaas (levitus)  Algusetapis saab planeerida kasutajate koolitust, saab välja mõelda testimisstsenaariumid, saab kasutajaid juba algsete versioonide katsetamisel kaasata.

Inimeste juhtimine – on seotud struktuuri ja sotsiaalse allsüsteemi juhtimisega, vastates küsimusele: keda? kelle abil saavutada eesmärki? Siinjuures on oluline rõhutada, et kuigi inimene on juhtimisprotsessi subjekt, esinevad inimesed alati ka juhtimisobjekti rollis, kuivõrd just nende poolt ja nende kaudu luuakse ettevõttes tulemused ja täidetakse püstitatud eesmärgid.
Investeeringute determinandid ehk investeeringute mõjutajad nihutavad investeeringute nõudluskõverat kas paremale või vasakule, vastavalt nõudlust kas suurendades või vähendades: *investeeringutest oodatavad tulud *ootused ärikeskkonna suhtes *tehnoloogiliste muutuste ja innovatsioonide ulatus *kapitalikaupade ostmise kulud *valitsuse maksupoliitika *rahvatulu suurenemine *inflatsioon
Ideaalolukorras on klient ja teenindaja võrdsed partnerid, kes tunnustavad võrdselt teineteise õigust (valiku)vabadusele, aga ka kohustusi, ning sellise olukorra poole tuleb kahtlemata püüda. Reaalses elus lasub aga eelkõige teenindajal kohustus teenindada ning vaatamata kliendi käitumisele ei saa teenindaja sellest kohustusest loobuda, sest see on tema töö sisu ja

Individualismi - kollektivismi, maskuliinsus-feminiinsus ja ebakindluse vältimise määratlusele. (Bridgewater 2002, 24-26) Loodud süsteemi kõrval tuleb arvesse võtta riigi haridusstruktuuri, väärtushinnanguid, kehtivaid esteetikanorme ja riigile omast ärikultuuri. Põhjaliku analüüsi tegemine selles vallas on oluline, et üldse alustada äritegevust välisriigis.
Institutsioonid – teatud sotsiaalse elu valdkonna igapäevaelu kujundavate normide, rollide ja tegevuspraktikate kogum (majandus, religioon, AS, ametiühind jne) Institutsioon ≠ organisatsioon Institutsioonide fukntsioon majanduselus: Määratlevad tegevuste legitiimsust Tegevuse sisu ja selle piirid, võimalikud osalejad, vahetudobjektid, nende väärtuse omistamine.
Imf - i peamised ülesanded: • korraldada järelvalvet rahvusvahelise krediidisüsteemi üle; • aidata kaasa valuutavahetuse stabiilsusele; • anda oma liikmesriikidele nii lühi- kui ka pikaajalist krediiti; • formeerida(koguda) oma finantsressursid liikmesmaade osamaksudest ja toetussummadest • formeerida fondi juhtpersonal liikmesmaade kodanikest.

Inimestest tingitud - isiksuse tüüp(iseloomujooned, väärtushinnangud, ideaalid, maailmavaade), mis satuvad vastuallu teiste inimeste omadega; staatuse languse oht, soov säilitada oma nägu, kaitsta om väärikust; roll ebamäärasusest tingitud rollikonfliktidest; olukorra erinev tajumine, kui inimene on millegi tajumisel väga kindel, peaks see olema ilmne ka teistele.
Inimkapital on tänapäeva ettevõtetes muutunud kõige väärtuslikumaks ressursiks, seetõttu peab üha enam organisatsioone vajalikuks, et neil oleks olemas inimene, kes tegeleb ettevõtte töötajatega. Olulised on kõik valdkonnad olenevalt tööturu toimimise põhimõtetest ja töötajate värbamisest kuni karjääri planeerimise ja töösuhte lõpetamiseni.
Infojuhtimine tähendab erinevas vastastikuses seoses oleva teabe hankimist, loomist, organiseerimist, jagamist ning kasutamise protsesside võrgustiku juhtimist, mis ühtse jätkuva protsessina võimaldab organisatsioonil kohaneda oma eesmärkide ja väliskeskkonna poolsete teguritega. Infojuhtimise üldine eesmärk on teha kättesaadavaks õige info õigel ajal.

Investeerimine – majandustegevus, mis loobub kohesest tarbimisest tulevikussaadava kasu nimel ehk pikaajaliste st tulevikku suunatud kasusaamise eesmärgil tehtav rahamahutus Rahamahutuste jaotus: • Reaalinvesteering – rahamahutus, mis on tehtud ettevõtte põhivara suurendamiseks, põhi ja käibekapitali suurendamiseks, sisseseade ja kaubavaru soetamiseks.
Investeeringud on üks põhilisi majanduskasvu allikaid Investeeringutel on ühiskonnas täita kaks olulist rolli: 1) nende suurus mõjutab kogunõudmist ning selle kaudu ka tootmismahtu ja tööhõivet 2) investeeringud on tootmise laiendamise põhieelduseks Esimesel juhul on investeeringute mõju lühiajaline, st kogutoodangut mõjutatakse kogunõudmise kaudu.
Investeeringute koosmõju nimetatakse portfelliefektiks. Kombineerides portfellis eri investeeringuid erinevate osakaaludega ning arvestades nende kõigi oodatavaid tootlusi ja riske ning omavahelist korrelatsiooni, annab portfelliteooria vastuse küsimusele, milline kombinatsioon: annab sellel riskitasemel parima tootluse või on sellise tootluse puhul madalama riskiga.

Isokost – näitab graafiliselt kõiki kahe sisendi kombinatsioone, mida firma võib mingi kindla rahasumma eest muretseda (osta). Need on sirgjooned ja isokvandid on kumerad 0-punkti suhtes. (joonis 7.5 õp. lk. 157) Isokosti tõusu absoluutväärtus võrdub sisndite hinnasuhtega: (TC2 / r) / (TC2 / w) = w / r r – kapitali hind, w – tööjõu hind
Intuitsiooni modelleerimine on mõttetu. Reaalses elus ei domineeri kumbki äärmus ei eksogeenne ega endogeenne rahapakkumine, mistõttu tõde peaks olema kuskil vahepeal.
Individualiseerimine – individualiseeritud elutingimused ja eluviisid, ühiskondlike kriiside tajumine individuaalsetena, individuaalne vastutus oma valikute ees Aja ja ruumi lahutatus – sotsiaalne suhtlus järjest vähem vahetu, suurenev distantseerumine sotsiaalsetes suhtes; usaldus abstraktsete süsteemide vastu (nt finantssüsteem, tehnoloogilised jms)

Inimressursid – Firmasisene kultuur, Riskide vähendamine – eeskujulik avariitestide teenindus) on viidud mis soosib kõik 330 tuhat töötajat läbimine otsesuhtlemise esind osaleme firma arengus Kättesaadavus – Esindused ja edasimüüjad üle Internetikeskkonnad, Finantsressursid- suur usalduselimiit maailma saavad tutvuda, osta pankade silmis.
Inimeste lõikes on igaühe vajadused erinevad. Osadel on olulisemad materiaalsed vajadused , teistel eneseteostusvajadus jne. Maslow väitis, et madalam vajadus ei pea olema tingimata täiesti rahuldatud, enne kui inimene tunneb motivatsiooni asuda kõrgemate vajaduste täitmise kallale ja madalama taseme vajadused on hiljemgi teatud määral olulised.
Immigrant – isik, kes haldusüksusesse elama asudes registreeris oma saabumise teistest haldusüksustest/riigist (eestisisene – sisserändaja)

Inimkapital on see, mis annab hoogu struktuuri ning kliendibaasi kujunemisele ja just klientide rahulolu näitab kui edukas vastav ettevõte oma valdkonnas on. Töötajate motivatsiooni, operatiivsuse ning klientide rahulolu kajastamine on keeruline, küll aga just tänases ühiskonnas on see mõjuvaim tegur tuleviku jätkusuutlikkuse tagamises.
Investeeringud käibekapitali - suurenenud tootmisvarud; müügi organiseerimine) 3. Täiendavad kulud (nt. väljaõppele; seadistuskulud, mida muidu poleks tehtud)
Intressimäär r on 7%. Igaaastane inflatsioon on 3%. Lepingu kohasel makstakse intressideks kujuneva nominaalintressi i alusel seega kui suur alusel, intressidena igal aastal väljamakstav summa? Kui suur on kogu makstava intressi nüüdisväärtus kui võlakirja kustutamistähtaeg on 3 aastat? 5 aastat? Nominaalne intress i = r + I = 7 + 3 = 10%

Igale rvf - iga ühinenud riigile antakse sõltumata kvoodi suurusest 250 põhihäält, sellele lisandub üks hääl iga 100 000 SDR-i eest (1, lk.192). Kvoot on väljendatud RVF spetsiaalsetes arveldusühikutes (SDR). SDR väärtuse aluseks on neljast valuutast koosnev korv, kuhu kuuluvad USA dollar, Euro, Jaapani jeen ja naelsterling.
Income - muutuvkulud VC variable cost -püsikulud FC fixed cost =tulu enne amortisatsiooni, intresse ja makse EBITDA earnings before intrest, taxes, depreciation and amortization -amortisatsioon D depreciation, A amortization =tulu enne intresse ja makse EBIT -intressid I =tulu enne makse EBT -maksud T taxes =puhaskasum NI net income
Inflatsioon – üldise hinnataseme tõus või surve selleks, millega kaasneb raha väärtuse vähenemine Deflatsioon – inflatsiooniga vastupidine protsess, milles hinnad langevad ning rahaühiku väärtus kasvab Tarbijahinnaindeks (THI)– tarbija ostukorvi kuuluvate hüviste hinnatõusu baasperioodi suhtes indeksina avaldav näitaja

Investeerimisfunktsioon on paigal, säästmisfunktsioon nihkub (vasakpoolne joonis). Viimase põhjuseks võivad olla erinevad ajutised šokid (erasektori sissetulekute või eelistuste/kindlustunde muutus, valitsuse kulutuste muutus). Sellisel juhul intressi suurenedes I väheneb, ja vastupidi  seega saame negatiivse korrelatsiooni I ja r vahel.
Iii sammas - vabatahtlik kogumispension : Kolmas sammas on sissemaksete poolt määratud ja kogumisprintsiibile rajatud era- lisapension, mille tuluallikaks on vabatahtlikud sissemaksed ja mille peamine eesmärk on võimaldada täiendavat säästmist. Kolmanda samba sissemaksete suuruse määrad ise, makse suurust on võimalik muuta.
Innovatsioonipoliitika on tihedalt seotud haridus- ja teaduspoliitikaga (uute teadmiste loomine, kvalifitseeritud tööjõu koolitamine), tööstus- ja arengupoliitikatega (arengupotentsiaaliga tööstusharude toetamine, ettevõtluse soosimine), rahanduspoliitikaga (maksusüsteem), õiguspoliitikaga (intellektuaalomandi ja patendipoliitikad.)

Investeerimispankadeks nimetatakse järgmistele teenustele spetsialiseerunud pankasid: 1. klientide väärtpaberi emissioonide korraldamine; 2. väärtpaberitega kauplemine nii panga enda kui ka kliendi huvides; 3. ettevõtjate nõustamine ühinemise, liitumise, finantseerimise ümberkorraldamise ja muudes suurte finantstehingute küsimustes.
Intervjueerimine – eeltöö & valiku kriteeriumid, intervjuu käik ja info talletamine, ajalimiidis püsimine, avatud õhkkond & vaadete aktsepteerimine, intervjuu käigu suunamine, jääda erapooletuks & kuulata; jälgi – hääletooni, kehakeelt ja emotsioone; laske esitada küsimusi, kandidaadi presentatsioon mitte ülekuulamine.
Inimeste psüühika on justkui suur hoiupank või raamatukogu, kus teave on salvestatud süsteemikindlalt ning erinevad tunnetusühikud on järjestatud lähtuvalt tunnetatavatest suurusest, olulisusest, kvaliteedist jne, millest kujuneb pingeridade süsteem. Kui küsida spordihuvilistel korvapallurite nimesid, siis järgneb kohe loetelu.

Innovatsioon – uute ideede kasutamine: 1) turul konkurentsivõimelise toote või 3 teenuse pakkumiseks; 2) organisatsiooni sisemiste protsesside (tootmine, turundus, tarnimine, juhtimine jne) ümberkorraldamiseks; 3) uue või oluliselt täiustatud tehnoloogia kasutuselevõtmiseks tööstuses, teeninduses või avalikus sektoris.
Iryt – 1 (varud perioodi alguses) – 211 APt – 1 (hankijatele maksmata arvete algsaldo) – 50 APt (hankijate lõppsaldo) – 66 ΔIRY = IRYt – IRYt – 1 => 340 – 211 = 129 ΔAP = APt – APt – 1 => 66 – 50 = 16 CFP = - (300 + 129 -16) = - 413 Vastus: Tasus hankijatele 413 3. Ettevõtte väärtuse hindamine.
Isiklik müük on sageli parim viis veenda inimesi mingit toodet muretsema Isikliku müügi eelis teiste müügivormide ees seisneb selles, et see on ainukesena kahepoolse infovahetuse kandja; säärane müük võimaldab pöörata individuaalset tähelepanu ostjale ning edastada vajaduse korral kohe ja vahetult mitmekülgset infot.

I sammas – riiklik pensionikindlustus I samba ehk riikliku pensionikindlustuse sotsiaalpoliitiliseks ülesandeks vanadusea kindlustamisel on tagada kaitse vaesuse vastu rahvapensioni kaudu, samuti euroopa sotsiaalkindlustuse miinimumstandard (pension keskmiselt 40-45% isiku varasemast netopalgast) vanaduspensionide kaudu.
Investeerimisfond on ühisteks investeeringuteks loodud vara kogum, mille eesmärgiks on tulu teenimine. Fondi investeerimisel on omad eelised nagu näiteks järelevalve, professionaalne juhtimine, hajutatud riskid jne. Investeerimisfondi juhtimisega tegeleb fondivalitseja, kellel peab tegutsemiseks olema Finantsinspektsiooni luba.
Igapäevaseks tegevuseks on olulisimad hankijad EHTE ruumide omanik OÜ Puuvilla Kinnisvara, kes teostab ka ruumide remonti ning tehnohooldustöid, kontoritarvikute tarnija Officeday Estonia OÜ, vajalike toidukaupadega varustab Kaupmees & KO AS. Trükised toodab AS Spin Press, vajalike sõitudega tehakse koostööd Hansabussiga.

Info asümmeetria tähendab aga seda, et indiviidid on otsustusprotsessis info seisukohalt hinnatuna ebavõrdses olukorras.
Interneti abil on võimalik ettevõtetel klientideni viia märksa enam informatsiooni kui seda võimaldab telereklaam või reklaamipind mõnes ajalehes – nt Kuldne Börs, Eesti Ekspress jne . Reklaamijuhtidel ei tasu firma tutvustamiseks eelarves ette nähtud raha püüdlikult ainult meediakanalite vahel ära jagada.
Investeerimine – rahaliste vahendite paigutamine eesmärgiga teenida tulu investeeringu väärtuse kasvust või regulaarsetest väljamaksetest Reaalinvesteering – investeering reaalvarasse ehk näiteks kinnisvarasse, tootmisseadmetesse jne Finantsinvesteering – investeering finantsvaradesse ehk väärtpaberitesse

Iseloomuomaduste põhjal on hetkel Jacobi valents negatiivne kuna ta kardab võtta vastutust, riskeerida ja ka parema ametikoha saamist, eeldades, et ta ei tuleks sellega toime. Arvates, et ta ei suuda vastu võtta õigeid otsuseid, hindab Jacob oma toimetuleku tõenäosust nulliks, seda sellepärast, et tal puudub eneseusaldus.
Ime - seadusele sai oma raha idee võimaluse edasi areneda ning selles seaduses nimetatud „raharingluse korraldamise“ ehk sisuliselt oma rahale ülemiku programm esitati valitsusele 1.detsembril 1989.aastal ja see defineeris esimest korda ametlikult taassõjajärgse Eesti oma raha: 1 kroon = 100 senti.
Inflatsioonil on harva positiivsed tagajärgi ja tihti on need lühiajalised ja vähese mõjuvõimuga. Esiteks võib madal inflatsioon (2%) soodustada majanduslikku aktiivsust. Majanduslikkus olukorras, kus raha kaotab iga päev teatud osa oma väärtusest, üritavad isikud maksimaalselt kasutada käes olevat raha.

Investeeringu tootlikkus on 78,7% (algne investeering oli 10 000 eurot). Kontol on nüüd 57 870 euro (15,7-protsendine tõus).
Intressimäärarisk ehk võlakirja intressitundlikkus sõltub üheaegselt nii kupongimaksete suurusest kui ka võlakirja kestusest kustutustähtajani (term-to-maturity). Duratsioon näitab investeeringu tegelikku tähtaega, s.t päeva, millal me investeeringut müües teeniksime tasa alginvesteeringu tulevikuväärtuse.
Intressimäär on 6% ja võlakiri kuulub lunastamisele kolme aasta pärast? Inflatsiooni ei arvesta ja teiste analoogsete võlakirjade intressimäär on 10%. PVV = C / (1+r) + C / (1+r)2 + …… + (C+F) / (1+r)n PVv = 3000 / (1 + 0,1) + 3000 / 1,12 + 53000 / 1,13 = = 2727,27 + 2479,34 + 39816,68 = 45023,29 krooni

Intervjuu – puudused/lahendused • Intervjueeritavad võivad anda sotsiaalselt sobivaid vastuseid (O’Connor, 2006) • Intervjueeritav ei pruugi mäletada õigesti vanu asju • Osa asju võib kõnes (ja ka n. tõlkes) kaduma minna (Yin, 2003) • Selle vastu soovitakse kasutada andmete triangulatsiooni
Isokulu joon on isokvandi puutujaks, kuna: a. vastasel juhul ta ei toodaks soovitud toodangu mahtu b. mingi teise tehnoloogia kasutamine suurendab toodangu väljalaset c. vastasel juhul toodangu suurenemine saaks toimuda samal kulude tasemel d. sellisel juhul saavutatakse võimalik toodang minimaalsete kuludega
Inimesena on loomaarstile olulised loomaarmastus, vastutusvõime, täpsus, algatusvõime, kohanemisvõime, iseseisvus, väga hea suhtlemisoskus, hea pingetaluvus ja keskendumisvõime, loogiline mõtlemine, võime analüüsida ja õppida ning suutmine teha ka ebapuhast või emotsionaalselt rasket tööd.

Imf - i peamised ülesanded Loodud majanduskoostöö rahvusvahelistest organisatsioonidest tuleb mainida Rahvusvahelist Valuutafondi (IMF), mis asutati Washingtonis 27. detsembril 1945. aastal vastavalt 1.-22. juulil 1944. aastal Bretton Woodsis peetud rahvusvahelise finantskonverentsi otsustele.
Innovatsiooniaastal on üle 150 koostööpartneri, kes kõik aitavad Eestit paremaks muuta tehes uusi koolitusi, korraldades konverentse, konkursse ja tunnustamisaktsioone. Üks suurimaid ettevõtmisi on kevadel toimuv mõttekoda „Teeme ära meie Eesti“, kus arutatakse, kuidas asju veel paremini saaks teha.
Impordi piirkalduvus – (MPM) väljendab ühikulist muutust rahvuslikus kogutulus, mida kulututakse impordile

Innovatsioon on uuendus, mingi teadusliku, tehnilise või organisatsioonilise avastuse leiutise vm saavutuse rakendamine ühiskonnas (rõhk käimapanemisel ja rakendamisel). Eesti Entsüklopeedia • Innovatsioon on võime loovalt mõelda ning erinevalt tegutseda, seda kasulikul ja efektiivsel viisil.
Import - Eesti impordimaht oli 165,30 miljardit krooni (2006). Sisse veetakse masinaid ja seadmeid (25% aastasest impordimahust), mineraalseid tooteid (16%), transpordivahendeid (12%), metalle ja metalltooteid (9%). Peamised impordimaad olid Soome (18%), Venemaa (13%), Saksamaa (12%) ja Rootsi
Investeeringu tootlus on koos sellega kaasneva riskiga üks portfelli koostamise alustalasid. Prognoose saab teostada ajaloolisi andmeid kasutades ja neid tulevikku projitseerides. Arvustuslikult tuleb tootluse leidmiseks leida investeeringute väärtuste muutus perioodi jooksul ja viia see ühtsele baasile.

Investeerimine kitsamalt - ühiskonna tegeliku kapitali juurdekasvatamine e ainelise kapitali (reaalkapitali) formeerimine. Koguinvesteeringu moodustavad: • Kulutused uutele tootmishoonetele • Seadmetele • tehnika soetamine maaparanduseks jm tootmisvajadusteks • eksisteeriva reaalkapitali remondiks.
Igalühel neis on oma eelarve, milles on tulud ja kulud, kuid ühed raiskavad rohkem kui neil on ja teised jälle vähem kui neil on. Nii tekkiski olukord kus säästjatel tekkis võimalus laenata neile kel raha puudu jäi. Saades nii endale võlakirja mille alusel protsendiga raha tagasi maksti.
Individuaalindekseid on võimalik arvutada nii kvantitatiivsetest kui kvalitatiivsetest nähtustest: β0 Kvantitatiivse nähtuse puhul (toodangu maht)= α1 Kvalitatiivse nähtuse puhul(toote hind)= iα = α0 α1 või β1 – nähtuse väärtus vaadeldaval perioodil (aruandeperioodil), 0 baasperioodil.

Ii süüvastutus - K vastutab kahju eest vaid siis, kui see on tekkinud tema süü läbi – pole täidetud ettevaatuse normi x’ . Probleem: kui K on ettevaatusnormist kinni pidanud, siis ei ole ta motiveeritud optimeerima tegevusmahtu, mis samuti mõjutab õnnetuse tõenäosust ja kuluootust.
I sammas - riiklik pensionikindlustus : Riikliku pensioni liigid on: vanaduspension, töövõimetuspension, toitjakaotuspension, rahvapension ja väljateenitud aastate pension. Tuluallikaks on sotsiaalmaks ja peamiseks eesmärgiks tagada kõikidele pensionäridele sissetuleku baastase.
Innovatsioon - Nende ideede praktiline rakendamine, nt leiutise ärilisel otstarbel ära kasutamine (nt. uue toote loomine). Innovatsioon seisneb selle väärtuse olulises muutuses, mida ettevõte pakub oma tarbijatele VÕI selle väärtuse loomise/ tagamise kulude olulises vähendamises.

Internet on toonud turundusse palju uusi unikaalseid võimalusi, näiteks reklaami ja info jaotamine suurtele gruppidele suhteliselt madala kuluga ning Interneti funktsionaalsus tuues sisse interaktiivsuse, mis võimaldab saada koheseid vastuseid ning esile kutsuda teatud reaktsioone.
I muutus – vara ümberpaiknemine, bilansimaht ei muutu, II muutus – vara katteallikate ümberpaiknemine, bilansimaht ei muutu, III muutus – vara ja vara katteallikate suurenemine, bilansimaht suureneb, IV muutus – vara ja vara katteallikate vähenemine, bilansimaht väheneb.
Intsidents tähendab kõige üldisemalt riigi finantstegevuse mõju tulude jaotusele.

Imago kujundamine – pilt, mis kujuneb ettevõtte koostöörühmadel ja laial avalikkusel ettevõtte visuaalsest identiteedist (nähtust), tegevusest (kogetust) ja org-i edastatud sõnumitest (informatsioonist). Imago on mulje, mis ühel või mitmel sihtrühmal organisatsioonist kujuneb.
Immigrant - isik, kes haldusüksusesse elama asudes registreeris oma saabumise teisest haldusüksusest/riigist. Eesti teisest haldusüksusest saabunud isikut nimetatakse uues elukohas sisserändajaks (sisserännanuks). loomulik iive - aasta jooksul sündinute ja surnute arvu vahe.
Innovatsioonianalüüs – uued ärivõimalused tulevikus Portfoolio analüüs – ettevõtte positsioon võrreldes tugevamate konkurentidega Toote portfoolio – kui tugevad ollakse toodetega võrreldes konkurentidega Kliendiportfoolio – positsioon üksikute klientide kliendigrupide juures.

Infoühiskonnast on "mitterahuldavad": 1) vastuolud ja ebaselgus seoses kriteeriumitega, et eristada infoühiskonda 2) ebatäpne mõiste „teave“ kasutamine 3) peatamatu oletamine infoühiskonna teoreetikutelt, et kvantitatiivne info kasv muudav kvalitatiivseid sotsiaalseid muutusi.
Intervjueerijal on oluline meeles pidada, et küsimusi tuleks esitada nii vähe kui võimalik ja, et vähemalt 80% ajast kulutatakse kuulamisele. Vältida tuleks küsimusi, millele saab vastata kas „ei“ või „ja“. Nende asemel tuleks kasutada nn avatuid ja lühikesi küsimusi.
Investeerimine on kaupade ja teenuste tootmiseks vajaliku põhivara soetamine (eelkõige pikemaajaline ja sihipärane paigutamine, et saada majanduslikku tulu). Nõudlus on teatud kauba või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad osta erinevate võimalike hindadega kindlal ajahetkel.

Investeerimislaen – keskmise pikkusega või pikaajaline laen, mõeldud põhi- ja käibevara soetamiseks, tegemist on nn projektilaenuga, see eeldab äriplaani olemasolu , omafinanseeringut(tavaliselt 10+35% projekti maksumusest, mõeldud vastutuse tõstmiseks) ja kindlamaid tagatisi.
Intressikulud - 7 3. Kokku puhas intressitulu: 3 4. Muud tulud 1 1. Intressid ja muu tulu kokku: 4 1. Laenukahjumide provisjon -1 1. Puhastulu peale provisjone 3 1. Mitteintressilised kulud (personalikulud, amortisatsioon) -2 1. Kasum enne makse 1 1. Maksud -0,4 1. Puhaskasum: 0,6
Inferioorne kaup on kaup, mille nõudlus väheneb, kui tarbija sissetulek suureneb.

Inkasso - raha sissenõue; kliendil saada oleva summa sissenõudmine panga poolt veksli või muu dokumendi alusel ja sissenõutud summade kliendi pangakontole kandmine intress (intressikulu) – laenu hind, mida laenuandja tahab saada selle eest, et annab kasutada oma vara.
Investor – väärtpaberi omandaja ja temale on väärtpaber finantsvara, või kes on andnud välja kohustuse omandada väärtpabereid jooksev konto – maksebilansi osa e. arvelduskonto, mis fikseerib kaupade, teenuste, tulude ja ülekannete bilansi teatud perioodi jooksul
Import - ja kvaliteetvein ning mõningad toiduained 2. Ehitus 3. Informaatika Ülejäänud kaheksal firmal, kes ei plaaninud ettevõtet tulevikus laiendada, oli käive samaks jäänud ning neil polnud seega ilmselt majanduslikult nii hästi läinud laiendamaks ettevõtet.

Inflatsioon on üldine hinnatõus või surve selleks tõusuks, mida põhjustavad kasvavad tootmiskulud ja liignõudlus antud pakkumistaseme suhtes ning millega kaasneb raha väärtuse langemine ja selle pakkumise kasv koos kontrollimatu rikkuse ja rahvatulu ümberjaotumisega.
Investeeringud –  mudelis käsitletakse investeeringuid lihtsuse huvides kui autonoomseid muutujaid (st kasutatava  tulu tasemest sõltumatuid) Eristatakse: 1) plaanitud investeeringuid (Id); 2) plaanimata investeeringuid. Id – desired investment. 
Investeerimisotsused ehk kapitali struktuuri kujundamisega seotud otsused (raha kapitaliturgudelt hankimine). Investeerimisotsused ehk ressursside paigutamisega seotud otsused (varade portfell). 8. Väikestes ja keskmise suurusega Eesti ettevõtetes on alati finantsjuhi ametikoht.

Inflatsioonirisk on see, kui inflatsioonimäär erineb ootuspärasest ja see avaldub ettevõtte rahavoogudes. (Hirjel 1996) Ettevõttele tähendab see seda, et inflatsiooni tõttu võib tekkida kriitiline olukord, mille leevendamiseks vähendatakse võimalikult palju kulusid.
Inimressurss ehk töö hõlmab inimese kehalisi ja vaimseid võimeid Loodusressurss ehk maa hõlmab kõiki looduslikke ressursse Mittelooduslik ressurss ehk kapital hõlmab kõiki inimtööga valmistatud tootmisvahendeid Finantskapital ei kujuta endast majandusressurssi!
Inimpüramiid – kindlad reeglid, tegevuste korrapära formaalsete reeglite abil, juhtimine ülalt alla (Venemaa, Prantsusmaa), Õlitatud masinavärk– juhtkonna piiratud sekkumine; hästi piiritletud reeglid ja rollid korraldavad org igapäevaelu (Saksamaa, Austria),

Investee - arveldus: 4)krediitkaardist loobumise tasu; 5)varasemate kuude väljavõte; rimisfondide osad: In. fondid on spetsialiseeritud finants-asutused, Eelised: •mugav •kiire maksmine 6)teatis võlgnevuse kohta; 7)trahv böokeeritud kaardi kasutamise eest.
Inimuuringutest on samuti ilmnenud mahetoidu positiivsed mõjud tervisele: ca 14 000 lapsega viies Euroopa riigis läbiviidud uuringus esines mahe- ja biodünaamiliselt toodetud toidu tarbijatel vähem allergiaid ning neil oli väiksem kehakaal kui tavatoidu sööjatel.
Ira võitlusmeetodid on pommiplahvatused, atentaadid, näljastreigid (1981.a. hukkus selle tagajärhel 10 inimest), tänavalahingud 1970-1973; 1988 Hezbollah (Jumala Partei) on Liibanoni šiiitlik islamistlik organisatsioon ja partei, millel on sõjaline tiib ja tsiviiltiib.

Igasugune kuritegevus – isegi kui see on organiseeritud ja struktureeritud – pole veel “maffia”. Maffiaks võib seda nimetada alles siis, kui mingi kuritegelik rühmitus hakkab üle võtma riigi funktsioone – koguma makse, kindlustama lepingute täitmist jne.
Individualist cultures - people look after themselves and their immediate family In collectivist ones they look after a wider group in exchange for loyalty Uncertainty avoidance- the extent to which the members of a culture feel threatened by uncertain or unknown situations.
Illegaalne tegevus – prostitutsioon ja muud kriminaalsed tegevusalad  maksude vältimiseks väljaspool arvepidamist tehtav töö, töötamine ilma vajaliku loata illegaalsete välismaalaste puhul  Kodumajapidamistes toodetud ja tarbitud kaubad ja teenused - õun

Indust - riaalobjektidele saabunuile, garnisonides kasvanuile, ametiühingu tuusikutega vaba aega veetnu- tele on kodanikualgatuse mõte võõravõitu. Nende identiteedihoidmise võrgustikuks on kujunenud pigem Moskva Patriarhaadi Vene Õigeusu kirik.
Infoleti töötajal on lisaks kassapidaja töö - järjekord! Aiaosakonna ainus töötaja on Leia klienditeenindaja! klientide “piiramisrõngas” Soovitud toode asub kusagil Leidke koos vajalik toode! riiuli all, töötaja otsib seda kummargil ja käpuli 10 minutit !
Isokvant on kõver, mis näitab erinevaid tootmistegurite kombinatsioone, mida firma saab kasutada teatud tootmistaseme saavutamiseks e see on kindla toodangu koguse valmistamiseks vajalike tootmissisendite tehniliselt efektiivsete kombinatsioonide kirjeldus.

Inflatsioon ehk tarbijahindade tõus pisut madalamal tasemel kui 2% aastas. Eurosüsteemi rahapoliitilised ja muud otsused tehakse Euroopa Keskpanga nõukogus. Nõukogusse kuuluvad Euroopa Keskpanga juhatus ja kõikide euroala riikide keskpankade presidendid.
Inimeste valikud on erinevad. Kui näiteks Mari otsustab peale gümnaasiumi lõpetamist ülikooli minna, Madis otsustab tööle minemise kasuks ja Ants läheb rahuvalvajaks, siis kõik need valikud on ratsionaalsed, ent lähtuvad inimeste erinevatest eelistustest.
Investeerimis - ja arendusfirma Captum Group OY tütarfirma, algselt Optiva Varahalduse (Tänapäeval tuntud Sampo panga Eesti osakonnana) tütarfirmalt OÜ Fine Holding 43 protsenti Klementi aktsiatest ja suurendas hiljem osalust turult aktsiaid juurde ostes.

Insurance – Movies in the evening cost more than those in the early afternoon – Senior citizen, youth, and student discounts – New and used cars – Youth fairs on airlines – Evening meals in restaurants often cost more than the same meal at lunch
Intresside - , maksude- ja amortisatsioonieelne kasum (tulemuseks EV/EBITDA suhtarv) Puhaskasum (tulemuseks P/E suhtarv) Aktsia bilansiline väärtus (tulemuseks P/B suhtarv) Suhtarvu valikul tuleb kindlasti arvestada, mis tüüpi ettevõttega on tegemist.
Investeeringud on tagatiseta. Pangal on õigus laenu tagasimaksetele ja intressile sõltumata ettevõtte majandustulemustest. Riskikapitalist muutub investeerides ettevõtte omanikuks ning tema investeeringu tulusus sõltub ainult ettevõtte kasvust ja edust.

Innovatsioonisüsteemidele on omane mastaabi ja ressursside piiratus: väikeriigi siseturul on tootmises raske saavutada mastaabieffekti (tooteühiku hind jääb kõrgeks) ning sõltuvus välismaistest turgudest, importtoormest ja välismaistest tehnoloogiatest on suur.
Incremental revenue - allocation method ranks individual products in a bundle according to criteria determined by management - such as the product in the bundle with the most sales - and then uses this ranking to allocate bundled revenues to individual products.
Innovatsioonile on võimalik läheneda pea igast valdkonnast, suurimateks valdkondadeks kus uuritakse innovatsiooni on majandusteadlased, insenerid ja loodusteadlased, geograafid-regionaalsel tasemel, majandusajaloolased, sotsioloogid, poliitika, juhtimine.

Iseloomulikud majandusharud - puidutööstus, toiduainetööstus (kalandus), turism ja puhkemajandus. Samuti on majandustegevuses oluline osakaal pikaajalist tootmistraditsiooni omavatel tekstiili- ja metallitööstusel, teenindavatest harudest transpordil ja ehitusel.
Iii sammas - vabatahtlik kogumispension III sammas (98) on sissemaksete poolt määratud ja kogumisprintsiibile rajatud era- lisapension, mille tuluallikaks on vabatahtlikud sissemaksed ja mille peamine eesmärk on võimaldada täiendavat säästmist.
Indiviidi tasandil on rahal peale hüviste omamise väga palju muidki ees-märke. Need sõltuvad nii inimese elueesmärkidest üldse kui ka tema arusaamisest, mis on raha ja milliseid ülesandeid indiviid võib sellel panna (Sõrg 1997, lk.87-89; lk.93-104).

Inflatsioon - määraks 10% ja enam, hüperinflatsioon- järsk hinnatõus, mis võib ulatuda üle 50% kuus Inflatsioonispiraalid: hinnad-palk-hinna – hindade tõustes suurendatakse palku, sest vaja töötajate suurenenud väljaminekud kompenseerida.
Internet on muutunud inimeste peamiseks teabeallikaks ja internetti kasutatakse ka toodete ja teenuste ostmiseks. Kuna inimene on muutunud väga internetikeskseks, siis on ka arusaadav miks paljud ettevõtted on hakanud kasutama internetiturundust.
Info mõju - selle järgi tulevad grupidiskussiooni käigus esile sellised ideed, mis toetavad ühtset seisukohta ja nendes ideedes võib olla selliseid argumente, mida mõned grupi liikmed ei olnud eelnevalt tähele pannud või mida nad ei teadnud.

Inimeste psüühika on justkui suur hoiupank või raamatukogu, kus teave on salvestatud süsteemikindlalt ning erinevad tunnetusühikud on järjestatud lähtuvalt tunnetatavatest suurusest, olulisusest, kvaliteedist jne, millest kujuneb pingeridade süsteem.
Igas organisatsioonis on väga oluline sisekommunikatsioon ja selle juhtimine, sest sisekommunikatsiooni tõrgetest tulenevad ebakõlad ja arusaamatused peegelduvad ka organisatsioonist väljapoole mõjutades selle mainet ja pidurdades eesmärkide täitmist.
Ilutulestik on ühiskaup. Järelikult kui Eeva vaatab ilutulestikku ei tähenda see, et Aadam ei võiks seda vaadata (ja vastupidi). Ilutulestiku suurus on muudetav ning on teada, et nii Aadam kui Eeva eelistavad suuremat ilutulestikku väiksemale.

Ideaalkonkurents – puuduvad igasugused takistused.
Intress – tasu raha kasutamise eest ja tema suuruse määrab nominaalne intressi määr Investeerimiskulutused – I – on kulutused mida tehakse kapitaliakupade sooritamiseks eesmärgiga kasutada neid tootmisprotsessis pikema aja vältel.
Iso sertifikaadid on rakendatavad küll firmade vabatahtlikkuse põhimõttel, ent kui Eesti tootja soovib oma kaubaga nii meil kui ka mujal maailmas läbi lüüa, siis võib sertifitseerimine ja sellega kaasnev investeering osutuda möödapääsmatuks.

Infoteenindus on   infotegevuse   lõppeesmärk,   mis   peab   viima   kõigi   muude   protsesside   ­   informatsiooni  kogumise ja valiku, analüüs­sünteestöötluse ja infootsingu tulemused neist huvitatud tarbijateni.
Inimkäitumise mõjutamine on tihedalt seotud ümbritseva keskkonnaga. Käitumise põhjusi indiviidi tasandil kirjeldab A-tüüpi motivatsioon. A-tüüpi motivatsioon analüüsib inimese käitumist organisatsioonis. Seda nimetatakse ka mikromotivatsiooniks.
Innovatsioon on võime loovalt mõelda ning erinevalt tegutseda, seda kasulikul ja efektiivsel viisil. (Alar Karis, Tartu Ülikooli rektor) Mis on turundus? Turundus ei ole kauba kaelamäärimine, vaid kunst teha kliendid enda jaoks paremaks.

Ilma äriplaanita on eesmärgini jõudmine keerukam - algse idee tõukel planeerimata tegutsema asudes saate te iga päev uut infot ja kogemusi, mis mõjutavad teie tegevust ja mingil hetkel avastate, et olete unustanud oma esialgse särava idee.
Imf - i analüütikud arvavad, et Kreeka majandus satuks langusesse, mis oleks esimesel aastal lausa 10% lähedane, kuid pärast paari aastat muutuks langus kasvuks ning riik stabiliseeruks kiiremini kui siis, kui eurost ei loobuta.
Inimesed kes on kaotanud lootuse tööd leida; üliõpilased kes küll sooviksid töötada, aga tööd ei otsi, kuna sobivaid töid pole "nagunii" saada; jpm. Sobivatel tingimustel võivad niisugused inimesed hakata aktiivselt tööd otsima.

Intellektuaalne kapital on tõesti see, mis mängib väga suurt rolli ettevõtte kasumlikkuse saavutamisel, kuna innovaatilisus praegustel turgudel, kus konkurents on väga tihe ja praktiliselt kõik vajalik on kättesaadav ja pakutav, on raske tulema.
Inferioorsed on tarbija hinnangust lähtudes väheväärtuslikud ja sissetuleku suurenedes nende nõudlus väheneb, kuna nad asendatakse normaalhüvistega * teiste üviste hinnad- nõudlust võivad mõjutada teiste kaupade hindade muutused.
Informaalsed organisatsioonid on ilma mingi ettekirjutuseta loodud mitteametlikud inimkooslused (huvigrupid, sõpruskonnad jne). Formaalse organisatsiooni sees asuvad informaalsed grupid on juhtimises väga tähtis teema, sest nendega tuleb tihti arvestada.

Iirimaa ehk nn "Keldi Tiigri" majandusareng alates 1990-ndate aastate algusest on olnud muljetavaldav. Ühest Euroopa vaesemast riigist on saanud 10-15 aastaga ühe kõrgeima SKP per capita'ga riik maailmas (2007 aastal 37 400 eurot).
Informatsiooniline efektiivsus – Informatsioon saabub turule juhuslikult –Aktiva hindade liikumisega seotud teated on üksteisest sõltumatud –Uus informatsioon jaotub võrdselt kõikide turuosaliste vahe Piisavalt suur hulk ratsionaalseidinvestoreid
Investeerimisstaadiumis on riigi konkurentsieelised rajatud tema firmade tahtele ja võimele investeerida moodsatesse kõrge tootlikkusega ja sageli väga suurtesse tootmisrajatistesse, mis varustatakse parima maailmaturul saada oleva tehnoloogiaga.

Inflatsioonilõhe – b)    sääst täishõive kogutulu tasemel – c)     Ku palju peavad avaliku sektori kulutused muutuma eeldusel, et maksud ei muutu ja kogutulu oleks täishõive tasemel? Makroökonoomika Nimi Kontrolltöö 2.2
Isiklik müük – müügiprotsessi etapid, müügiesindaja/müüja funktsioonid - Isiklik müük on interaktiivne inimestevaheline kommunikatsioon kas näost näkku, telefoni või muu kanali teel, et luua suhteid või genereerida müüki.
Isikutevahelised konfliktid on seotud emotsioonidega tekkepõhjused - Isiksuse omadused (iseloomujooned,väärtushinnangud,ideaalid,maailmavaade), mis satuvad vastuollu teise inimese omadustega)- soov kaitsata oma väärikust, oma nägu , oma staatust.

Islami maades on intressi küsimine tänini keelatud (sealsed pangad majandavad ennast mingite „teenindustasude“ ja mille iganes arvel). Dariaat keelab igasuguse intressi või maksu küsimise nii fikseeritud kui ujuva määraga.
Inflatsioonilõhe on suurus, mille võrra kogunõudlus AD või kogukulutused AE (lühiajaliselt) ületavad täis (töö)hõive kogutoodangu taset e tasakaalutulu (tasakaalusissetulekut) Y katusega, mis kindlustaks potentsiaalse kogutoodangu.
Inglise dr - Suure mõjuga 16.s – tänap draamaelule; tõsise sisuga; allikateks olid hiliskeskaegsed moraliteed, müsteeriumid, interluudiumid; draama muutus üheks kirjandusliigiks; tegevus toimus järgemööda erin lavadel: ees-,

Intressimäär on 12% ja võlakiri kuulub lunastamisele kolme aasta pärast? Mis hinnaga saaks teda müüa ühe aasta pärast? Mis hinnaga saab teda müüa kahe aasta pärast? Inflatsioon pole teada ja seetõttu seda arvesse ei võeta.
Intressimäär - hind, mida makstakse raha laenuksvõtmise eest ja saadakse raha laenuks andmise eest mingil perioodil , mida väljendatakse protsentuaalse osana laenusummast. Intress kujuneb vastavalt laenusummale ja intressimäärale
Inventar on hulga soodne ja suurenemine sobib keskkonda 3. TV soetamine Keskmine Luua õdus Paigaldada TV 250.00 € 1 päev keskkond 4. Kliendi Hea Tagasiside Kliendi rahulolu 50.00 € 1 nädal tagasiside hindamine säilitamine

Investeeringud tütar - väärtpaberid, mida ja sidusettevõtetesse) ning hoitakse kindla lunastustähtajaga lunastustähtajani väärtpaberid, mille (korrigeeritud lunastustähtaeg on hiljem soetusmaksumus) kui 12 kuud pärast bilansipäeva.
Intressirisk on ebakindlus oodatava tulu suhtes, mis vüib olla tingitud intressimäärade muutustest ja muutustest raha-jakapitaliturul. Intressirisk puudutab fikseeritud tulu andvaid investeeringuid nagu võlakirjad ja kinnisvara.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Investeerimisnõustamine –  kliendile  väärtpaberiga seotud tehingu kohta isikliku  soovituse andmine – isikule kui investorile või  potentsiaalsele investorile või investori või  potentsiaalse investori esindajale antud soovitus;  6. väärtpaberi garanteerimine või väärtpaberi  pakkumise, emiteerimise või müümise  garanteerimine; 7. väärtpaberi pakkumise või emiteerimise  korraldamine.

Inimeste puhul on just põnevus määrav, mis tähendab, et paljud tõttavad poodi, et proovida asja, mis võib kahjulik olla- tahetakse omal nahal tunda, mis tunne on. Seega võib öelda, et halb reklaam on vahel parim tõmbenumber.
Innovatsioon on alati raske ja sageli paiskab see segi juba väljakujunenud harjumusi, samas suur konkurentsivõitlus sunnib ettevõtteid investeerima innovatsiooni ja muutumisse, sest vastasel juhul satub ohtu nende ellujäämine.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Isiklik müük on toetusmeetmestiku kulukaim osa. Paljud arvavad, et enamik raha kulub toote tutvustamisel reklaami peale, kuid tegelikult on siiski iskiliku müügi peale kulutatud summad sageli suuremad. Siit tulenevalt kasutatakse iskiliku müüki vaid küllalt väärtuslike kaupade korral-kinnisvara, auto, mööbel, eksklusiivsed rõivad, lõhnaõlid jne. • halb maine Paljudel inimestel on isiklikust müügist halb kogemus.

I focus on two of them : the Ülemiste Business Incubator which is created for technology-based service providers and innovative start- ups. This Incubator can offer modern office facilities in a location with a good success.
Ideaalseid olukordi on siiski haruharva ja enam kui sageli tuleb ette olukordi, kus töötaja on sunnitud töölt puuduma või on tööandjal vajadus nõuda töötajalt üle seaduses ettenähtud tööajanormi ehk ületunnitöö tegemist.
Individualiseerimise tulemusena on muutunud töötamisvõimalused paindlikuks, kus hinnatakse kindlaid omadusi kindlal tööl, kõik isikud aga ei suuda kindlaid oskusi omandada, jääb vajaka kas haridusest või ei suudeta oma kindlustatust tagada.

Inimkapitali investeerimine on positiivne välismõju ning see toetab sotsiaalset siduvust, mille eesmärgiks on kindlustada ühiskonna suutlikkus, võrdsus ja heaolu. Vald loob igale üksikindiviidele võrdsed võimalused hariduse omandamiseks.
Investeeringu nüüdis - puhasväärtus (NPV) 1 1 1 NPV = 180 000 × + 170 000 × + 160 000 × + 1 + 0,12 (1 + 0,12) 2 (1 + 0,12) 3 1 1 1 + 160 000 × + 150 000 × + 50 000 × − 600000 = 32 430krooni (1 + 0,12) 4 (1 + 0,12) 5 (1 + 0,12) 5
Ideeks on võtta rendile pakutav rendipind Pärnu kesklinnas Aia tn uuel pikendusel ning pakkuda kesklinnas head hiina toitu ning meeldivat äraolemist sobilikus õhkkonnas 24 tundi avatud restoran- kiirtoitlustus asutuses.

Impordikvoot - teatud kauba lubatud impordi maht aastas Vabatahtlikud ekspordipiirangud - iseloomustavad olukorda, kus importiv riik ja eksportiv riik lepivad omavahel kokku, et eksportiv riik piirab oma eksporti mingi toote osas
Infotarbijate vajadused on erinevad, nii näiteks: • omanikud vajavad infot hindamaks vara kasutamist ning isikliku kapitaliosa muutumist; • investorid kui kapitaliomanikud on huvitatud nii kapitali riskist kui ka oodatava tulu riskist.
Isiku juhtimis - või kontrollorgani liikmele makstavatelt tasudelt, füüsilisele isikule teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel makstavatelt tasudelt, samuti erisoodustustelt ja neilt makstavalt tulumaksult.

Investeerimisprojektidel on kõrge riskitase, siis on ka investeerijate nõutav tulunorm kõrge, mis tõstab ka kapitali hinda; neljandaks, liiga suur vajatava finantseerimise maht tõstab üksikute allikate hinda seega firma kapitali hinda
Inimsuhete koolkond - aluse pani Wagneri seadus, mille kohaselt ametiühingud said õiguse pidada läbirääkimisi tööandjatega palkade ja töötingimuste üle. Omanikud olid valmis töötajate vajadustega senisest rohkem arvestama.
Innovatsioon - ideede praktiline rakendamine, nt leiutise ärilisel otstarbel ära kasutamine (nt uue toote loomine) Erinevused • Loovus on ideede loomise kulg, innovatsioon nende sõelumise, täiustamise ja rakendamise kulg.

Inflatsioon – raha ostujõu langus, mida iseloomustab hindade üldine tõus Mis seda põhjustab?  Nõudlusinflatsioon – ’’Liiga palju raha jahib piiratud hulgal kaupu’’. Nõudlus kasvab kiiremini kui pakkumine.
Investeerimis - ja finantseerimistegevusega seotud kohustused (laenukohustused, intressi- ja dividendivõlad). Kohustuste kirjete suurenemine tähendab raha laekumist ja kohustuste kirjete vähenemine tähendab raha kasutamist.
Investeerimisfonde on kahte tüüpi: 1. kinnised investeerimisfondid – osakute (või aktsiate) arv on lõplik, nad võivad osakuid vahetevahel juurde emiteerida, kuid siis on emissioonimaht ja –aeg täpselt kindlaks määratud.

I sammas on kohususlik solidaarsusprintsiibil põhinev riiklik pensioniskeem II sammas kohustuslik kogunmisprintsiibil põginev pensioniskeem III sammas on vabatahtlikud kogumisprintsiibil põhinevad lisapensioniskeemid
Import - ja kvaliteetvein ning mõningad toiduained 2. ehitus 3. informaatika Käive oli suurenenud seitsmel ettevõttel, kes oma tegevust laiendada soovisid ja kaheksal ülejäänul firmal oli käive samaks jäänud.
Intervjueerijal on oluline meeles pidada, et intervjueeritav samastab intervjueerija organisatsiooniga. 2. Probleemilahendusintervjuud- Eesmärgiks on leida probleemile lahendus ning tavaliselt on mõlemal poolel võrdne huvi.

Intressiteguri väärtus on alati suurem kui 1, välja arvatud „0“-perioodid; b. teguri väärtus kasvab koos intressimäära tõusuga; c. teguri väärtus kasvab kui kasvab perioodi kestvus, mille vältel toimub intressi arvestus.
Igas inimeses on omadusi või tundeid, mida ta hästi tunneb ning teadvustab. Neist arusaamine on omandatud kasvamise ja arengu käigus. Igapäevane koostegevus erinevate inimestega täiendab inimese ettekujutust iseendast.
Informeerimine tähendab usaldusisikule või tema puudumisel töötajatele teabe edastamist, mis võimaldab töötajatel saada õigel ajal selget ja piisavalt põhjalikku ülevaadet kavandatavast töökor-ralduse muutmisest.

Integreeritud ülevaade – ärijuhtumi kirjeldus (BC) ehk äriplaan, mis kuid olemuselt ei ole see „päris“ omakapital (täpsemalt finantsjuhtimise aines). hõlmab ka projekti järelmõju ning olemasolevaid jätkuvaid tegevusi.
Iai - inimarengu indeks ehk elukvaliteedi näitaja 32. Heaoluühiskond ja sotsiaalpoliitika mudelid Heaoluriigis kulutatakse suur osa tuludest sots poliitikale SOTSIAALDEMOKRAATLIK (paks LIBERAALNE (õhuke riik)
Igalühel on võimalus analüüsida, kas tema organistatsioon tunneb klientide tagasiside vastu piisavalt huvi? Kui läbimõeldult ja põhjalikult kasutatakse unikaalset võimalust oma konkurentsivõime tõstmiseks?

Impordiga on tegemist siis kui maailmaturu hind PW on madalam kui kodumaine hind PH. Selles kohas vastab import kogusele Q0Q1. See on kogus mille võrra kodumaine nõudlus ületab pakkumist maailmaturu hinna juures.
Informatsiooni liikumine on ettevõttes läbi teinud suure arengu – algselt oli peakontor paljuski kaasatud igapäevast tööalast infot vahendama, kuid müügivõrgu laienedes on hakanud informatsioon esmatasandil otse liikuma.
Innovatsioon – ettevõtte poolt turule toodud uus või oluliselt täiustatud toode (kaup/teenus), samuti uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi (sh ka turustus-, tarnimismeetodi vms) rakendamine ettevõttes.

Investeerimisvaldkond on viimase paarikümne aastaga läbi teinud revolutsiooni – enam ei pea oma säästude paigutamiseks börsiettevõtete majandusnäitajaid analüüsima või igapäevaselt aktsiahindadel silma peal hoidma.
Ime ehk Ise Majandav Eesti, tekkis sularaha kriis, võeti kasutusele talongid; 1992. kehtib Eestis kroon Panganduse ajalugu: Inimesed hoidsid kulda kullassepa “riipulis” ja kulla asemel kasutati veksleid.
I sammas – riiklik pension - peaks tagama minimaalse toimetulekut võimaldava sissetuleku, põhineb ümberjagamisel - tänased töötegijad katavad oma sotsiaalmaksu maksetega praeguste pensionäride pensionid.

Ica ab - le kuulub mitu Skandinaavia tähtsamat toidukaupade jaemüügi firmat (ICA Sverige, ICA Norge, ICA Fastigheter, Netto Marknad) laialdase hüpermarketite, supermarketite ja odavkaupluste võrgustikuga.
Ii teoreem - väidab, et võimaliku kasulikkuse raja iga punkti (näiteks punkti E’) võib saavutada lihtsalt ressursside ümberjaotamise teel ühelt inimeselt teisele, lastes seejärel toimida turumehhanismil.
Ilmutatud kuluks on raha, mida makstakse tootmisteguri eest. Alternatiivkulu (mõõdetuna rahas) on võrdne ilmutatud kuluga, sest seda raha oleks saanud kasutada muude tootmistegurite ostmiseks, et toota midagi muud.

Imago kujundamisel on määravateks komponentideks enamasti siiski kirjalikud kommunikatsioonivahendid (reklaamlehed, tutvustused jne.), ametialane kontakt ettevõtte ja kliendi vahel ja asutuse füüsiline atmosfäär.
Infrastruktuurilised kesk - konnategurid kujutavad endast lõppkokkuvõttes siiski võrdlemisi terviklikku süsteemi, mille tugevus on määratud pigem erinevate elementide tugevuste korrutisega, mitte aga nende summaga.
Investeerimisfond on finantsvahendaja, kes oma väärtpaberite (nt. võlakirjad, aktsiad) väljalaskmisel saadud raha investeerib edasi teiste emitentide finantsinstrumentidesse või muudesse varadesse (nt kinnisvara).

Importkaupade hinnatasemeks on pm ja importpakkumiseks M, siis tekib olukord, kus sellise hinnaga on kodumaised tootjad nõus pakkuma kogust QS0, kuid kuna nõudlus on QD0, siis imporditakse kogus, mis jääb QS0 ja QD0 vahele.
Inkassot on soovitav kasutada, kui kaubadokumentide hulgas on omandiõigust andvad dokumendid. Näiteks kauba transportimisel laevaga väljastatakse konossement, mis on kauba omandiõigust tunnistav dokument.
Innovaatiline - turundus/ [07.10.2011] 10. Vihalem, A. 2003 Turunduse alused Tallinn: Kirjastus Külim 11. Äripäev AS [Online] http://www.ap3.ee/?PublicationId=daaef486-caa6-48fb-adb7- b2fda2b54aaf [06.10.2011]

Isbn tähendab 9% käibemaksumäära 50 000 – (20 * 200) = 46 000 46 000 – 9% (3 798.- käibemaks) = 42 202.- 20 * 200 = 4 000 – 667 (20% käibemaks) = 3 333.- Tasuda: 3 798 – 667 = 3 131.- krooni
Imf ülesanne on jälgida, kuidas riigid peavad kinni rahvususvahahelistest rahandus– ja kaubanduslepetest, ning luua laenuvõimalusi nendele riikidele, millel on ajutisi raskusi maksebilansi tasakaalustamisel.
Infotöötluse aluseks on püstitatud ülesande seisukohalt tähtsaid elemente ja seoseid kajastav juhitava protsessi mudel, mis hõlmab ka otsuse elluviimise tulemustele olulist mõju avaldavaid väliskeskkonna tegureid.

Intressimäärade tõstmisega on indiviidil kulukam laene võtta, reservinõuete karmistamisega peab pank suuremaid reserve hoida ning keskpangad võivad hakkata raha laenama võlakirjadega, millega väheneb raha mass ringluses.
Intressivabas majanduses on kolme osapoole, nimelt hoiustajate, pankade ja pankadelt fonde saavate klientide vahel püsiv side, mis kõrvaldab kõigi osapoolte põhjendamatu eelisseisundi või ebasoodsa olukorra võimaluse.
Intuitiivne otsus – valik, mis on tehtud võime alusel empiirilise informatsiooni seostamine mingi konkreetse nähtuse, arengu või muu sellisega (tugineb üldreeglina kogemustele, otsused korduvates olukordades);

Isokvant on samasugust tootmismahtu esindavate tootmistegurite kombinatsioonide jada. Tõene 5. Piirproduktiks nimetatakse kogutoodangu juurdekasvu ühe täiendava muutuva tootmisteguri ühiku lisandumisel.
Institutsioone nimetatakse rahaasutusteks. Pärast finantsvahendajate mängutulekut võib raha laenuandjalt laenuvõtjale liikuda juba kahte teed mööda: otse finantsturu kaudu või siis finantsvahendaja kaudu.
Imf - i ülesandeks on jälgida kuidas riigid peavad kinni rahvusvahelistest rahandus ja kaubanduslepetest; luua laenuvõimalusi riikidele, millel on raskusi ajutiselt maksebilansi tasakaalustamisel.

Inflatsioonilõhe – kogukulutuste suurus, mille võrra kogukulutused ületavad majanduse võimsust (vertikaalne lõik GF joonisel). Ehk siis tahetakse kulutada rohkem, kui täishõivetasemel on võimalik toota.
Igalühel on vajadused, mida on vaja täita; 3. muudatused tavaliselt põhjustavad kahju, millest inimesed peavad üle saama; 4. ootusi tuleb juhtida realistlikult; 5. hirme tuleb oskuslikult käsitleda.
Individuaalindeksid ehk dünaamikasuhtarvud iseloomustavad nähtuste ajalist muutumist ning nad leitakse kui tunnuse väärtus mingil ajaperioodil jagatakse tunnuse väärtusega mingil talle eelneval ajaperioodil.

Investeerimiskindlustus – Riski- ja kapitalikogumiskindlustuse kombineeritud vorm, kus kindlustusvõtja saab ise otsustada enda makstud preemiate investeerimise(seega ka kasumise suuruse) üle erinatesse kohtadesse.
Individuaalne hindamismeetod on vastuolus mõnede raamatupidamise printsiipidega (N:tulude- kulude vastavus) Meeldetuletuskirjad, sissenõude alustamine kohtu kaudu, ostjale kuulutatud pankrot → summa kantakse kuludeks.
Inflatsioon on ühiskondlik probleem, mis põhjustab tulu soovimatu ja ebaõiglase ümberjaotamise. See vähendab säästmishuvi ja majanduslikku efektiivsust ning põhjustab veel teisigi halbu ilminguid.

Internaliseerumine – oma mõtete ja tahte vabatahtlik samastamine juhi ideede ja seisukohtadega ning tagab töötajate sisulise nõustumise juhiga, tema teadliku järgimise ja tööalaste kohustuste täitmise.
Ii sammas ehk kogumispensioni kohustuslik sammas on peamine tugi riiklikule pensionile. II sammast nimetatakse kohustuslikuks, kuna sellega liitumine on 1983. aastal ja hiljem sündinutele kohustuslik.
Intressi määr on 0,06% päevas (MKS § 117 lg 1) • Maksuvõla tasumise ajatamisel on õigus vähendada intressi määra kuni 50 protsenti ajatamise otsuse vastuvõtmise päevast arvates (MKS § 117 lg 2)

Intressimäära mõju - hindade kasvades suureneb ka intressimäär, mis motiveerib majapidamisi rohkem säästma ja vähem tarbima ning ettevõtteid vähem investeerima; tagajärjeks on kogunõudluse vähenemine.
Intressimääraks on 300%-400%. Paljud laenupakkujad võimaldavad enda pikemaajalistele klientidele ja püsiklientidele soodsamaid intressimakseid ja tavapärasest maksimumist (5000 krooni) suuremaid summasid.
Inventeerimise põhiülesandeks on tegeliku olemi väljaselgitamine, teha kindlaks üleliigsed ja kasutult seisvad, hävinenud või kadunud varad. Hinnatakse vara kasuliku eluea õigsust, lähtuvalt järelejäänud elueast.

Investeerimine on oma raha paigutamine eesmärgiga teenida paigutatud raha arvel täiendavat tulu. Investeerida võib nii erinevatesse finantsinstrumentidesse kui ka muusse varasse - näiteks kinnisvarasse.
Investeeringud on teiseks põhiliseks kogunõudluse elemendiks, moodustades arenenud maades keskmiselt 15% SKP-st. Investeering on esemelise kapitali formeerimine ja ühiskonna tegeliku kapitali juurdekasv.
Internet on turunduse jaoks atraktiivne peamiselt selle poolest, et kusagil mujal ei ole võimalik saavutada niivõrd suurt hulka potentsiaalseid kliente niivõrd väheste kulutustega kui Internetis.

Investeerimis - ja penisonifondid • Investeerimisühingud • Investeerimisnõustajad • Väärtpaberituru kutselised osalised • Väärtpaberituru kauplemiskohad • E-raha asutused • Makseasutused
Informeerimine – faktide kommunikeerimine  kontrollimine - reguleerida ja jõustada  harimine – võimaldada ning kasvatada teadlikkust  teenuse osutamine – pakkuda toetavaid teenuseid, abi.
Iv maksubaas – tubliduse prinsiip, mis on seotud riskijulguse, tubliduse, majandusliku aktiivsuse, edukuse jne. Nt: mida rohkem tööd teed seda rohkem maksu maksad, kaudselt käibemaks, sotsiaalmaks.

Iduettevõte on skaleeritava toote v teenuse väljatöötamiseks loodud alustav ettevõte, mida iseloomustab määramatus ning mille keskmes on üldjuhul innovaatiline tehnoloogia või uudne ärimudel.
Iii sammas - vabatahtlikud pensioniskeemid Pensionisüsteemi III sambaks on vabatahtlikel sissemaksetel põhinevad kogumisprintsiibil pensioniskeemid, mida tagada täiendavat sissetulekut vanaduseas.
Imf - i laenuga kaasneb tavaliselt nõue, et laenavad riigid tegutseksid “rangelt”: • vähendaksid valitsuse kulusid • erastaksid riiklikke ettevõtteid • piiraksid sotsiaalprogramme

Inflatsioon on üldise hinnataseme tõus ja raha ostujõu langus Deflatsioon on üldise hinnataseme langus ja raha ostujõu tõus Disinflatsioon-kõrge inflatsiooni oluline vähenemine või kadumine.
Intressirisk on seotud fikseeritud intressiga või tulu andvate investeeringutega (nt võlakirjad, kinnisvara, jms). Näiteks intressimäärade langemisel tõusevad võlakirjade hinnad ning vastupidi.
Investeerimispiirangud – (Krediidiasutuste seaduse §81 alusel) 15 37. Keskpanga sõltumatus • Juriidiline sõltumatus – keskpanga tegevust reguleerivaid õigusakte peaks olema küllaltki keeruline muuta.

Isikutaju on   suhtlemiskompetentsuse   näitaja,   mille   teel  toimub   partneri   ja   tema   poolt   antava   informatsiooni   kindlaksmääramine,   analüüs   ja   hindamine.
Impulss - raha, võim, Impulss on raha- sageli inimesed kui nad tunnevad, et on „õiglaselt tasustatud“ ja piisavalt kindlustatud ei motiveeri neid enam lisateenistus ega rahalised preemiad.
Internetipanga funktsionaalsus on piiratud hinnanguliselt kuni kella 02.00. täisfunktsionaalsus on tagasi esialgsetel hinnangutel hommikul kell 09.00. [Ibid] • Pangaautomaatide ümberhäälestus toimub 24h jooksul.

Intervjuu on personali valikumeetod, mille käigus juhid ja/või spetsialistid viivad läbi kandidaadiga tööalase vestluse eesmärgiga selgitada välja kandidaadi sobivus pakutavale töökohale.
Investeeringud on sõltumatu iseloom ilmneb ka nende võrdlemisel RKT-ga. Investeeringute dünaamika on palju ebapüsivam kui RKT liikumine ning otsene seos investeeringute ja reaalse RKT vahel puudub.
Isiklik müük – on ostja ja müüa vaheline suhtlus, mis mõjutab isiku või rühma ostustsust. Suhtluse müüja poolne eesmärk on toote esitlemine ja müümine, kontakteerutakse vahetult silmitsi.

I esmasne e. Primaarne MAA- hõlmab kõike loodusest saadavat(maavarad,loodusvarad,loomad,maapind) --> rent TÖÖ – füüsiline või vaimne pingutus, mida tehakse kaupdae ja teenuste toomiseks.
Igale äriplaanile on kohustuslikud järgmised komponendid: • tiitelleht • sisukord • kokkuvõte • ettevõtte lühiülevaade • äriidee iseloomustus • projekti kirjeldus - tooted või teenused
Incremental cost - allocation method ranks the individual users of a cost object in the order of users most responsible for the common cost and then uses this ranking to allocate cost among those users.

Innovatsioon – ideede praktiline rakendamine, nt leituise ärilisel otstarbel ära kasutamine ( nt uue toote loomine). Innovatsiooni all mõistetakse ideede täiustumist ja praktilist rakendamist.
Informatsiooni kogum on piiratud. Teiselt poolt, eksperdi hinnangu meetodid põhinevad analüütikute subjektiivsetel arvamustel ja sellepärast nendel võivad esineda psühholoogilise iseloomuga puudused.
Intressikulusid on kasvanud. Soliidsuskordaja näitajaid võrreldes on näha, et ettevõte asub mõlemal aastal I kvartiili ja mediaani vahel, kuid reisibüroo võiks finantseerida rohkem omakapitali.

Investorid - isikud, kes on omandanud väärtpaberi(d). • Väärtpaberituru kutselised osalised - investeerimisteenust pakkuvad asutused (muu hulgas investeerimisühing, krediidiasutus, börs).
Igale bilansi - ja kasumiaruande kirjele avatakse konto ja jooksvat arvestust peetakse taolistel üksikarvetel. See võimaldab majandustegevusest tulenevaid tehinguid jooksvalt näidata väljaspool
Igale töötajale on oluline kui tema toodet või teenindamist teised märkavad, nii ettevõttesiseselt kui ka väljaspoolt ettevõtet tulevad kiidusõnad püütakse töötajatele koheselt edasi anda.

Inimese sisekonflikt - valiku tegemine kahe võrdeliselt meeldiva eesmärgi vahel; valiku tegemine ebameeldivate võimaluste vahel; valiku tegemine juhul, kui sama nähtus on nii meeldiv või ebameeldiv.
Ipo - sid iseloomustab tavaliselt algne allahindlus, keskmiselt ca 16% (USA – s aastatel 1960-1999). IPO-de allhindlus kindlustab nende toimumise ning meelitab juurde uusi investoreid.
Indekseerimine on erinevate majandusnäitajate muutuste sidumine inflatsiooni tegeliku määraga. Majandusnäitajad, millega saab inflatsiooni siduda on palgad, riigivõlg, maksumäär ja valuuta.

Info kättesaadavus – peegeldab kuivõrd saadakse informatsiooni oma vahetu töökoha/osakonna vms plaanide kohta ( nt personali puudutavad teated). Vastav info suurendab töötajates kuuluvustunnet.
Ilmselge on seegi, et sellisel juhul kaotab võlausaldaja kannatuse ja esitab võlgniku suhtes pankrotiavalduse või et võlgnikul endal ei jää üle muud, kui esitada ise pankrotiavaldus.
Inimkapitali mõistega on tihedalt seotud sotsiaalkapital, mis hõlmab vastastikku toetavaid sotsiaalseid suhteid inimeste vahel, koostöövõimet ja sidusust nii organisatsiooni kui ühiskonna tasandil.

Iidoleid on nelja liiki:  sugukonna e. hõimuidolid - Hõimuiidolid põhinevad inimloomusel endal, ja inimeste hõimul ehk sool enesel (eksiarvamused, mis on omased inimsoole tervikuna.
Indiviidid n - ö peaksid käituma, siis ühiskondliku valiku lähenemine arvestab enda käsitluses poliitilises maailmas tegutsevate indiviidide tegelikku käitumist, mis on omakasupüüdlik.
Intressikulud - 259 078 -167 461 Intressikulu laenudelt 0 -12 988 Muud intressikulud -259 078 -154 473 Muud finantstulud ja -kulud -22 439 -31 853 Kokku finantstulud ja -kulud -281 348 -199 292

Iv osa - Takistuste eemaldamine suurepäraste tulemuste saavutamise teelt Suurimad takistused tulevad süsteemidest ja struktuuridest, mis mõjutavad tohutult kõikide inimeste hoiakuid.
Immateriaalseks põhivaraks on ettevõtte raamatupidamistarkvara HansaWorld SBE. Selle amortisatsiooni arvestatakse samal meetodil nagu materiaalset põhivara ning amortisatsiooni norm on samuti 20% aastas.
Import on seotud impordikalduvusega, mis tähendab et üks osa impordist on autonoomne import ja teine osa on tuludega seotud impordi suurenemine, mõõdetakse impordi piirkalduvusega.

Industriaal ühiskonnas – looduslikud ohud; toodetud, inimtekkelised riskid, mida tajutakse kontrollitavana (nt tervishoiusüsteem). Riskiühiskond – toodetud, inimtekkeliste riskide domineerimine.
Innovatsioon – protsess, mille tulemusena uus võimalus arendatakse ideeks ja rakendatakse ellu; kusjuures rakendamiseks on vaja süsteemi, distsipliini, selgeksõppimist, praktiseerimist.
Inimkapital – need on inimesed oma võimete, pühendumuse, teadmiste ja kogemustega. Samuti, kuidas inimesed koos töötavad ja nende suhted nii organisatsioonis kui ka väljaspool seda.

Internet on   tuhandetest   arvutivõrkudest   koosnev   ja   ühiselt   juhitav   ülemaailmne   ühendus,   mis  andmeedastuseks kasutab ühtset TCP/IP protokollistikku.
Isokvant – tootmisfunktsiooni graafiline kujutis ehk kõver, mis näitab kõiki 2 sisendi kombinatsioone, mis tehnoloogiliselt efektiivselt kasutatuna võimaldavad toota kindla koguse
Investeerimisstrateegia on süstemaatiline viis otsustamaks, milliseid aktivaid osta, müüa või hoida. Investeerimisstrateegiad võivad baseeruda objektiivsetel või subjektiivsetel kriteeriumitel.

Igapäevane hooldus - ja valvekoristus on eriti efektiivne, kui tehakse regulaarselt ka puhastuse eritöid: aknapesu, erinevate põrandakatete süvapesu, kaitseainega katmist, suurpuhastustöid.
Instituudi asukohaks on määratud Vilnius (Leedu). Instituudist kujuneb võrdõiguslikkuse uuringute tippkeskus Euroopa Liidus ning ta pakub tehnilist abi institutsioonidele ja liikmesriikidele.
Integreeritud tootearendus on tooteloome, turunduse, toote valmistamise ja kogu selle protsessi finantseerimise sünergialine ühtsus toodete loomiseks, mis oleksid konkurentsivõimelised maailmaturul.

Iban on tähtedest ja numbritest koosnev kombinatsioon, mis võimaldab identifitseerida kliendi konto mistahes riigi mistahes pangas kui selles riigis on kasutusel IBAN standard.
Institutsioon – teatud sotsiaalse elu valdkonna igapäevaelu kujundavate normide, rollide ja tegevuspraktikate kogum (nt majandus, religioon, perekond, turg, keskpank, AS, ametiühing).
Inkasso – dokumentaalne inkasso on dokumentide pakkumine ostjale ja nende loovutamine talle vastavalt inkassonõude tingimustele kas makse või tähtajalise maksekohustuse vastu.

Intervjuu - Töölevõtu intervjuu on vestlus, mis kestab 20-25 minutit ja mille eesmärk on koguda informatsiooni selgitamaks välja intervjueeritava sobivus pakutavale ametikohale.
Intressiteooria on majandusteooria nõrgim ja ähmaseim osa. Tänapäeva kapitalifondide intressi mõistlikkuse selgitamiseks ei ole ühtegi korralikku seletust ega rahuldavat tõlgendust.
Inventeeritakse põhi – ja väikevahendeid, materjale, kütust, lõpetamata ja valmistoodangut, kaupa, loomi, seemet ja sööta, raha ja rahalisi dokumente, debitoorset ja kreditoorset võlga.

Investeerimis - ja finantseerimisotsuste tegemine; Koordineerimine ja kontroll; Raha- ja kapitaliturgude vahendamine; Konkurentide edestamine; Müügi kasvatamine ja kulude vähendamine.
Investeering – kulutus seadmetele, masinatele, hoonetele (tootmisvahenditele) ning kaubavarudele; laiemalt võttes loetakse investeerimiseks igasugust kapitali kasvatamist ühiskonnas
Inglise tööline on harilikult kõvem, kui prantsuse tööline, kreeka tööline kõvem türgi töölisest. Inimese vaimne areng suurendab töölusti, kuna töö ise vaid jõudu karastab.

Integreeritud turundus – turundaja ülesandeks on koondada turundustegevused ning panna kokku täielikult integreeritud turundusstrateegia, et luua, vahendada ning viia väärtus tarbijateni.
Intellektuaalne kapital on teadmiste, omandatud kogemuste, organisatsiooniliste, tehnoloogiliste, kliendisuhete ja professionaalsete oskuste kogum, mis annab ettevõttele turul konkurentsieelise
Intressimäärad on kõrgemad, kui valitsuse võlakirjadelt makstavad, sest ka nende puhul eksisteerib teoreetiline võimalus, et emitent pankrotistub ja võlakirja ostja kaotab oma raha.

Isiklik müük on ostja ja müüja vaheline suhtlus, mis mõjutab isiku (või rühma) ostuotsust Müügi edendamisel stimuleeritakse tarbijat ostma ja vahendajat tõhusamalt tegutsema.
Igapäevategevustest on kolinud internetti on ka tehingud väärtpaberitega läinud operatiivsemaks ning aktsia ostu- ja müügitehingud võtavad tänapäeval aega ainult murdosa sekundist.
Iii samba ehk täiendava kogumispension on isikute poolt valitud kindlaks määrmata sissemaksete suurusega maksed, mille suurust on võimalik muuta kogu maksete perioodi kestel.

Intressimäär – näitab mitu protsenti tasu raha põhisummalt tuleb kindlal ajaperioodil maksta selle kasutamise eest.Arvelduskonto – koht kust saab igal ajal raha välja võtta.
Investeerimisfondi mõte on selles, et ta võimaldab ka väikeinvestoril, kellel ei ole individuaalse portfelli moodustamiseks piisavalt vahendeid, anda oma raha professionaalse haldamise alla.
Investeerimisprojektide võrdlus – VALIKU KRITEERIUMID: • ajaldatud puhasmaksumus ( NPV - net present value). Maksujärgsed sissetulekud ja väljaminekud diskonteeritakse arvestusperioodi ulatuses.

Isiksustevaheline konflikt – kujuneb siis, kui kaks või enam inimest tunnetavad omavahelist vastasseisu, mida põhjustavad huvide vastandlikkus, hoiakud, väärtused või käitumine tervikuna.
Identiteet - indiviidi teadmine selle kohta, kes on tema ise ja kes on teised indiviidid; on sotsiaalselt loodud ja kujundatud läbi indiviidide vahelise interaktsiooniprotsessi.
Inkasso – makseviis, mida kasutades soovitatakse kindlustada, et raha kauba eest laekuks enne kui kaup või selle kättesaamist võimaldavad dokumendid loovutatakse ostjale.

Institutsionaalne kaubandus on seega tegevuse kandja, kusjuures selleks saavad olla vaid kaubandus- ettevõtted, s.t. ettevõtted, kes tegelevad ainult või valdavalt funktsionaalse kaubandusega.
Inventuur - Põhivara saldo kontrollimiseks tuleb põhivarad antud ettevõttes olemasoleva nimekirja alusel üle vaadata, st kontrollida nende tegelikku olemasolu ja seisukorda.
Investeerimishoius – Pank investeerib teie raha väärtpaberitesse ning kui investeeringu väärtus tõuseb, saate sellest osa. Kui väärtus langeb, maksab pank teile algsumma tagasi.

Interneti kasutuselevõtt on andnud võimaluse kliendile olla sõltumatu kohalikust teenusepakkujast, kuna informatsioon vajamineva teenuse või valdkonna kohta on ülemaailmselt kättesaadav.
Iseteenindus e. selveteenindus tähendab kas toitude serveerimist ühel suurel laual, kust kliendid ise võtavad oma taldrikule toitu ja jooke või teenindust iseteenindusliinist.
Igas süsteemis on piirang (inimene, masin, ruum jne), mis ei suuda täita temale pandud ülesandeid. Oluline on tunda ära nõrgim lüli, kuid igal ressursil olgu kindel ülesanne.

Inflatsioon - Leiutised- 1) rahvusvahelised; Kui peaks toimuma Kui leiutatakse uusi masinaid 2) riiklikud; inflatsioon siis, on minu mis mulle kasulikuks tuleksid, 3) lokaalsed.
Inflatsioon – liigse raha ringlus(üleliigne) Formuleeritakse raha omadused : Raha aktsepteeritavus – raha peab olema kõigis majandustehingutes kõikide poolt vastuvõetav.
Inflatsiooni mõõtühikuks on inflatsioonimäär. Inflatsioonimääraks nimetatakse keskmise hinnataseme protsentuaalset muutust baasperioodiga (eelmise aasta, kuu vüi kvartaliga) võrreldes.

Institutsioon – teatud sotsiaalse elu valdkonna igapäevaelu võimaldavate, piiravate ja kujundavate reeglite ja tegevuspraktikate kogum (majandus, religioon, perekond, haridus)
Intressi arvutamisel on 2 võimalust: 1. lihtintress – arvutatakse põhisummast; 2. liitintress – põhisummale liidetakse eelmise perioodi intress ja sellest arvutatakse uus intress.
Intressimäära muutus – kui firmal on suures mahus laenusid, mille intressimäär on seotud mõne turu intressimääraga, siis turu määra tõustes tõusevad ka laenuintressi määrad.

Irr – sisemine tasuvusmäär ehk intressimäär ehk diskontomäär, mille kasutamine diskonteerimisel võrdsustab investeeringu puhta nüüdisväärtuse (NPV) nulliga.
Idee kaart on tavaliselt kõikehõlmav struktuur, sisaldades endas mitmeid Põhi ja alam ideid, olles ühendatud sõnaselgete seostega, mis näitavad, kuidas on ideed omavahel
Infovahetuse riskid – asutuse sise- või välissuhtlusega seotud riskid, mis mõjutavad negatiivselt asutuse tajumist kolmandate osapoolte poolt ehk reputatsiooni avalikkuse silmis;

Innovatsioon on tänapäeval oluline märksõna turupositsiooni parandamisel. Eesti peaks end tegema atraktiivseks teiste riikide seas just uute ideedega välja tulemise kaudu.
I sammas - riiklik, kohustuslik pensioniskeem; II sammas - kohustuslik ( täna osaliselt kohustuslik) pensioniskeem; III sammas - era, vabatahtlik/täiendav pensioniskeem.
Inflatsioon on aga tõestuseks majanduses hästi minevast olukorrast, kus rahva ostujõud kasvab, palgad tõusevad ning tänu sellele tõusevad ka kaupade ja teenuste hinnad.

Informatsioonitõrked - üheks põhjuseks, miks valitsused sekkuvad on tarbijate käsutuses oleva informatsiooni puudulikkus ning arvamus, et turg ise pakub liiga vähe informatsiooni.
Inimtakistused on heade tulemuste saavutamisel tee peal ees ning parim viis selle kõrvaldamiseks on meeskonnatöö, mida saab omakorda saavutada näiteks preemiasüsteemi abil.
Igale alg - ja koonddokumendile kantakse lausendi koostalmisel dokumendi liigi ja registreerimise järjekorra number, debiteeritavad ja krediteeritavad kontod ning summad.

Innovatsioon on majandusteaduse, tehnoloogia, sotsioloogia ja inseneriteaduse oluline uurimisvaldkond. Kõnekeeles samastatakse sõna "innovatsioon" tihti protsessi tulemiga.
Igas majanduses on tööhõive, tööpuudus, sisemajanduse koguprodukt ja tööstustoodang periooditi muutuvad suurused  Turumajandusmaadele on iseloomulik tsükliline areng
Intensiivistamise võimalused on igal konkreetsel ajahetkel ja arenguetapil kindlaks määratud tootlike jõudude so tehnika ja tehnoloogia tasemega ning produktiivvahendite tootmisvõimega.

Immateriaalne põhivara on füüsilise substantsita vara, mida ettevõte kasutab oma tavapärase äritegevuse käigus ja kavatseb seda kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.
Inflatsioon on hinnad kalliks tõstnud on lühiajaline deflatsioon õigustatud, et viia hinnad kättesaadavamale tasemele ka majandusraskuste all kannatavatele inimestele.
Inkasso - raha sissenõue; kliendil saada oleva summa sissenõudmine panga poolt veksli või muu dokumendi alusel ja sissenõutud summade kliendi pangakontole kandmine

Intressiarbitraaž – intressitasemete ühtlustumise protsess majanduse avanemisel ning integreerumisel maailma kapitaliturgudega intressikulu on tasu raha laenuks võtmise eest
Investeerimis - ja finantseerimistegevust kajastavad aruandeosad on mõlema meetodi rakendamise osas identsed ja peavad kajastama raha tegelikku laekumist ja väljamaksmist.
Investoritel on küll lubatud investeerida vaid A ja B+ klassi büroohoonetesse, kuid vastav liigitus, millised siis tegelikult need hooned on, tehakse ettevõtte siseselt.

Internaale on see et sul on see et sul sisemine see motivatsioon ja sisemine surve leida töö jne, aga see eksternaalne on see et sind pidevalt väliselt survestatakse.
I sammas – riiklik solidaarsusprintsiibi pension pensionisüsteem (kolm II sammas – kohustuslik kogumispension sammast)? III sammas – vabatahtlik kogumispension
Ideaalsus on kasu ja kulude optimaalne suhe • Rakenda funktsionaalsuse ideed! Mõtle, mis võiks olla sinu loodud süsteemi funktsioonid, selle vajalikus kasutajale.

Igatahes on ka Põhjamaade “sotsialistlik” majandusmudel osutunud ülimalt edukaks, viies need veel 1960ndail küllalt vaesed maad maailma tehnoarengu liidriteks.
Inkasso - raha sissenõue, mille esitab kauba müüja kauba ostjale (sundsissenõudmine) Sularahata arvelduste tehingud kajastatakse kontode väljavõtete ja algdok.
Internetireklaam on võrreldes näiteks trüki- või telereklaamiga tunduvalt vahetum – annab kohe võimaluse lisainformatsiooni saamiseks minna otse reklaamija kodulehelt.

Investeerimine – on kaupade ja teenuste tootmiseks vajaliku põhivara (masinate, seadmete, hoonete) soetamine eesmärgiga saada põhivara kasutamisest majanduslikku tulu.
Ias - I järgselt on bilansiskeem vastupidine: vähem likviidsem vara ja pikaajalised kohustused näidatakse eespool, likviidsem ja lühiajaline loetelu lõpus.
Imf - rahvusvaheline valuutafond asutati 1944, eesmärgiks on püüd vältida ülemäära järske valuutakursi muutusid ning lahendada eririikide finantskriise.

Inflatsioon usa - s ja Saksamaal on vastavalt 5% ja 3%. Spot-kurss on DM1 = $0,75. Missugune on DM kurss kolme aasta pärast? 3 Lahendus: e 3 = 0,75 (1,05/1,03 ) = $0,7945.
Infofunktsioon - Teisisõnu, institutsioonide infofunktsioon seisneb selles, et vähendada kulusid, mis on seotud koostöökasu realiseerimiseks vajaliku info hankimisega.
Inimestelegi aeg - ajalt värskendada ning ennetada võimalikke muresid hooldusvahendite näol. Hooldusvahendite turu lai valik võib tekitada aga hoopis vastupidise efekti.

Iirimaal on praeguse seisuga 24 piirkondlikku metsaomanike gruppi, kes tegutsevad ilma igasuguse riigipoolse abita, ja tundub, et paljud neist ei tule endaga toime.
Imf - Rahvusvaheline valuutafond B.Woodsi konverentsil loodi 1944. 1945 detsembris kirjutas 29 maad alla valuutafondi asutamislepingule. 1.märts 1947 alustas.
Inflatsioon - kaupade või teenuste hinnataseme tõus Nõudlusinflatsiooni tulemusena tõuseb hinnatase palju suuremas ulatuses kui reaalne rahvamajanduse kogutoodang.

Inimarend on seejuures defineeritud kui protsess, mis suurendab inimeste valikuvõimalusi nii majanduslikus, poliitilises, sotsiaalses kui ka kultuurilises mõistes.
Inimeste juhtimine tähendab teise indiviidi või inimeste grupi personaalset mõjutamist teatud eesmärgi suunas. Käitumisootusi ei viida läbi siin formaalsete reeglitega.
Inimkapitaliks nimetatakse - inimese oskusi, teadmisi ja kogemusi, mis võimaldavad teenida sissetulekut 16. Reaalpalga arvutamiseks tuleb nominaalpalka jagada tarbijahinnaindeksiga.

Isikustatud sm - isikukoogiga deklareeritud SMga maksustatud väljamakse alusel arvutatu. Isikustamata SM- nt erisoodustustelt, sm väljamakseteta arvestusliku kuumäära
Igaljuhul on varjante palju ja kui sa tahad olla kliendisõbralik ettevõte, siis sa pead tegelema kliendiprobleemidega. Nii ennetavas kui ka lahendamise etappides.
Inferioorsed – Inferiooorsed (väheväärtuslikud hüvised) (inferior goods) on hüvised, mille nõudlus kasvab (kahaneb), kui tarbija sissetulek väheneb (suureneb)

Institutsiooniline üksus on väikseim majanduslike otsuste tegemise keskus, mida iseloomustab käitumise ühetaolisus ja otsustamise autonoomia oma põhifunktsioonide teostamisel.
Inventuuriandmetelkaubajääk - 451 558 (allesolevkauplaos) ______________________________________ Müüdudkaubasoetusmaksumus 55 200 (algsaldo + sissetulek – tagastamine – jääk)
Investeerimishoius on oma põhimõttelt tähtajaline hoius, millega on võimalik teenida suuremat intressi, kuna makstav intress sõltub väärtpaberite hindade liikumisest.

Indirect impacts - The total economic impact of an organisation includes indirect impacts stemming from externalities that create impacts on communities, broadly defined.
Interv - juude põhjal soovib Eesti pereturist personaalsust, mugavust ja väiksemat hoonet, et tekiks teatud intiimsus ehk oma perega koosolemise võimalikkus.
Islam on ennast suurepäraselt diferentseerinud erinevate rahvagruppide vajadustele-maitsele ja seepärast on islami mõju tugev kõigi rahvagruppide seas.

Inflatsioon - raha ostujõu vähenemine, väljendub hindade tõusus, mõõdetakse hinnaindeksitega, nt väljendab tarbijahindade keksmist muutust tarbijahinnaindeks
Ini - mesed tahavad, et töötasu oleks õiglaselt määratud. Kuid see on keeruline, sest mis näib õiglane juhile, ei pruugi näida õiglane töötajale.
Intervjuu läbiviimiseks on vaja eelnevalt läbi mõelda: rollid (mitu intervjueerijat on), ajajaotus (eesmärgi hoidmine) ja alustamine, lõpetamine, vahekokkuvõtete tegemine.

Investeerimine - ärikapitali paigutamine kasumi eesmärgi saamisel ..spetsialiseerunud rahaasutused, mis on ellu kutsutud investeerimisalase tegevuse hõlbustamiseks.
Irr - i on otstarbekas võrrelda ka laenu intressimääraga. Kindlustamaks end riski vastu, soovib investor kõrgemat tulumäära kui laenu intressimäär.
Iseteenindus ehk selveteenindus See tähendab toitude serveerimist kahel moel:  Toite serveeritakse suurel laual, kust kliendid ise võtavad nii toite kui jooke.

I faas – (tegevust kontrollis riik), II faas – (kujuneb välja riigi ja erasektroi koostöö) 17-18 saj. suurenes kaubavahetus Ameerika ja Euroopa vahel.
Institutsioonid – Vanemuise teater ja kontserdimaja, H. Elleri nim. Tartu Muusikakool, lastemuusikakoolid, erakoolid, stuudiod, ringid, koolide muusikaline tegevus.
I sammas – riiklik pension: rahvapension (tagab miinimumpensioni neile inimestele, kel ei ole õigust tööpanusest sõltuvale pensionile) ja vanaduspension

Import uus - Meremaa tõusis 557,37 NZD miljonit vahemikus juuni-juuli 2015. Rekordiliselt kõrge oli import 2014.aasta septembris, kus see ulatus kuni 4975 NZD
Individuaalne tagasiside – peegeldab kuivõrd töötajad saavad tagasidet oma töö kvaliteedi kohta; määratleb tunnustamise korra ja ka eksimuste kommunikeerimise viisi
Ingliskeelses kirjanduses on kasutusel mitu nimetust, mida võib võtta sünonüümidena- integrated marketing communications, integrated marketing, integrated communications.

Inimeste arendamine on organisatsioonile vajalike töötajate ettevalmistamine ja koolitamine, nende teadmiste, oskuste ja võimete arendamine ning karjääri juhtimine.
Inimkapital - kapital, mis ei ole selle kandjast „eraldatav“. – haridus ja oskused, tervis; – motiveeritus ja väärtused; – indiviidi-põhine kapital.
Innovatsiooni kohta on teada, et see on tänapäeva edu alustala ja see on väga vajalik - riikidele on seda vaja, ettevõtetele on seda vaja ja kogukonnad vajavad seda.

Intervjuu on üldjuhul avameelne ja usaldusväärne tööandja ja töövõtja vaheline vestlus, mille käigus ollakse teineteise suhtes soliidsed ja eetilised.
Intressimäär – raha hind ehk hind ressursside kasutamise õiguse loovutamise eest, väljendatakse %-des intressimäär arvutatakse (intress x 100%) / põhisumma
Intressipariteediga on tegemist seetõttu, et oodatav tulu erinevates riikides on sama ja katmata on see seetõttu, et välisinvesteering on seotud vahetuskursi riskiga.

Inventeerimise tähtajad on kindlaks määratud ettevõtte raamatupidamise sise- eeskirjades; [10] • osalise inventuuri puhul kontrollitakse vaid üht osa varadest [2:179].
Investeerimisfond – kollektiivne investeeringute kogum, mida haldavad professionaalid. Raha paigutamisel investeerimisfondi annab fond investorile vastu fondiosaku.
Investeerimisotsuste kaalumine – maa, hoonete, seadmete soetamine või korvamine, uue toote arendamine ja turuletoomine, laienemine uutele turgudele või teise tegevusvaldkonda.

Intressi või on see turuintressist oluliselt madalam, siis võib kohustuslikust reservist tulenevalt intresside vahet käsitleda kui keskpangale makstavat tasu.
Inf 14 on füüsilisele isikule makstud isikliku sõiduauto kompensatsiooni deklaratsiooni, mis esitatakse kalendriaastale järgneva aasta 10. aprilliks.
Institutsioonid on reeglite süsteemid, mis lubavad, käsivad või keelavad mingeid käitumisviise. Sellega määratakse kindlaks vastavad õigused ja kohustused.

Intressirisk on risk, mis tuleneb asjaoludest, et krediteerimise intressimäärad ja finantseerimise (hoiused ja muud võõrvahendid) muutuvad asjas erinevalt.
Investeerimisfond – investorite vara kogum, mida juhib fondivalitseja, kes paigutab investorite raha aktsiatesse, võlakirjadesse ja teistesse väärtpaberitesse.
Iidolite õpetus - mõistuse peab vabastama teda alatasa ähvardavatest eksimustest (iidolitest). Idola tähistab väärkujutusi, eelarvamusi mis segavad maailma.

Internetiturundus on efektiivne reklaam Ääretult oluline on iga firmat, toodet või teenust puudutava märksõna otsingu puhul jõuda otsingutulemuste esilehele.
Investeerimis - ja pensionifondid Lepingulised investeerimisfondid on ühisteks investeeringuteks moodustatud vara kogumid, mille vara valitseb fondivalitseja.
Investor on see, kes paigutab/investeerib oma raha finantsvahendaja juurde/kätte. Finantsvahendaja laenab selle raha välja laenusaajale/laenutaotlejale.

Ilmad on keskmiselt soojad ja stabiilsed, suuri temperatuuri muutusi ei toimu, on puidu hankimine metsast kergem ja kiirem ning puidu kvaliteet parem.
Import – välismaal toodetud kaupade/teenuste sisseostmine tarbimiseks kodumaal 16) Mis on majandustsüklite (buum, tõus, langus, kriis) tunnusteks?
Inflatisoon on üldise hinnataseme tõus (väljendatud protsentides), mida põhjustavad kasvanud tootmiskulud või liignõudlus antud pakkumistaseme suhtes.

Inflatsioon on hindade üldine ja püsiv tõus ning raha ostujõu langus, mis on tingitud liigse hulga raha käibeletulekust võrreldes tegelike vajadusega.
Internetiturundus ehk online reklaam (nimetatud veel ka kui online turundus või e- turundus) on kaupade või teenuste reklaamimine ja turundamine interneti teel.
Intressid – tekkepõhiselt arvestatud intressidega seotud nõuded • Dividendid – tekkepõhiselt arvestatud dividendinõuded aktsiatelt või osadelt.

Ii tegevustulemuse e. esmase efektiivsuse analüüs − vaatleb, kuidas e/v on kasutanud oma va- rasid esmaste tegevustulemuste – kulude ja tulude – loomisel.
Inferioorsed on tarbija hinnan-gust lähtudes väheväärtuslikud ja sissetuleku suurenedes nende nõudlus väheneb, kuna nad asendatakse normaalhüvistega.
Inglismaa keskpank on seega jäänud keerulisse olukorda, kus inflatsioon püsib jätkuvalt üle panga poolt sihiks seatud 3% ning majanduslangus on maad võtmas.

Intressiteooria on kogu majandusteooria juures ehk kõige ebaselgem osa. Seda sellepärast, et üritatakse seletada midagi, mida on problemaatiline õigustada.
Invetseerimisprojekti valik - kui firma on analüüsinud investeerimisprojekte käsitletud meetodite alusel, tuleb asuda projeki valikult, mida kavatsetakse finantseerida.
Isikukindlustus – kindlustus, mille puhul kindlustussumma makstakse välja isiku surma, õnnetusjuhtumi, teatud aja üleelamise, teatud elujuhtumi vms puhul.

Impordis - kui on makstud liiga kõrgeid palkasid, töötajad on liiga palju streikinud, liiga kõrged maksud, ekspordikeeld või kõikuv vahetuskurss.
Innovatiivsus - Nad on oma tegevusvaldkonnas eestvedajaks, ettevõtteks kes suudab esimesena pakkuda uudseid ja paremaid lahendusi oma klientide hüvanguks.
Innovatsioonisüsteemi on võimalik defineerida kui kogumit institutsioone, mis individuaalselt ja ühiselt panustavad uute tehnoloogiate arendamisse ja levitamisse.

Intressimäär on 10% Aasta Sissetulevad rahavood (tuh. EUR) Projektid A B C 1 200 200 0 2 200 0 100 3 200 0 200 4 0 200 200 5 0 200 200 297.37 329.71 293.69
Induktiivne – seisneb teatud perioodi jooksul vaadeldavate andmete üldistamises ning vastavate statistiliste seaduspärasuste esitamises mudeli näol.
Intervjuu on küsitlusmeetod personali valikul, mille käigus tööandja viib kandidaadiga läbi tööalase vestluse tema sobivuse väljaselgitamiseks.

Investeerimis - ja finantseerimisotsuste tegemine, töö koordineerimine ja kontrollimine; 3. raha- ja kapitaliturgudel õige ja optimaalne orienteerumine.
Irr – vastab olukorrale mil projekti NPV=0. Seega 150000/IRR – 100 000 = 0, siit IRR = 15% 2. Ettevõtte poolt soetatav maksab 100 000 eurot.
Inflatsioonilõhe – suurus, mille võrra kogukulutused ületavad lühiajaliselt kogutoodangu täishõive taset, tulemuseks inflatsioon ( hinnataseme tõus).

Inimesel külmetada - 5min kollegidega lobisemise arvelt poleks mitte ühtki teenindajat sealt tapnud, kuid tõstnud oluliselt nende teenindusproffesionaalsust.
Instrumendi kestvus on fikseeritud intressimääraga instrumendi eeldatava keskmise eluea pikkus, mis võtab arvesse kupongturude intressi ning tehingu pikkuse.
Investeerimislaen on laen, mille eesmärgiks on ettevõtte ehitustegevuse või kapitaalremondi finantseerimine, põhivarade soetamine (masinad, seadmed jne.).

Investeeringud tütar - ja sidusettevõtetesse) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.
Ilmselgelt on finantsmaailmas selliseid piirkondi, kus saab suuri rahalisi tehinguid teostada selliselt, et neid ei ole kuidagi võimalik kontrollida.
Inflatsioonimäärad kodu - ja välisriigis, S t ja St+1 välisvaluuta hind dollarites (dollar on koduvaluuta) perioodil t ja t+1, siis ostujõupariteedi valem on: t

Internetireklaam on kasulik kõikidele ettevõtetele, kelle sihtgrupp internetti kasutab ning kes soovivad oma konkurentsivõimet säilitada ja/või tõsta.
I osa - Meie personaalse juhtimise teekond Liidrirolli väljakutse: isiklike kannatuste rada Liidriks olemine on katsumuseks kõigile juhtidele.
Innovatsioon on Schumpeteri järgi kas uute ja oluliselt erinevate toodete turule toomine, uute tootmismeetodite kasutuselevõtt või uue turu avamine.

Investeerimisfond - Investeerimisettevõte, mis kogub raha aktsionäridelt ning investeerib seda erinevatesse väärpaberitesse nagu aktsiad ja võlakirjad.
Igale tootetüübile on eraldi turundusstrateegiad ja viisid kuidas neid müüa. Selle jaoks on suurtes ettevõttetes oma spetsialistid ning eraldi osakonnad.
Industrial companies – a study of the implications for Management Accounting, 29 Annual Congress of European Accounting Association, March, Dublin, Ireland.

Internetimüük – laokulud üpris madalad, kui üldse; transpordi maksab ostja; müügipind minimaalse hinnaga; infokoguja roll suurem kui infopakkuja.
Island on näide riigist, mis suutis oma majanduse uuesti stabilireerida, suurendada eksporti, sisemajanduse kogutoodangut ja töökohtade arvu.
Inflatsioon – hindade üldine ja pidev kasv ja raha ostujõu langus, mis on tingitud liigse raha käibele tulekust võrreldes tegeliku vajadusega.

Internetilehekülje arendajad – uuendavad meie kodulehte, kujundavad interneti lehekülje selliseks, et sealt oleks lihtne osta ja toote kohta informatsiooni leida.
Intressimääraks on 9%. Hea Firma aastane müügikäive on 4 miljonit eurot, käibe puhasrentaablus on 10% ning kasumit maksustatakse 25%-lise määraga.
Innovatsioon - uuendus ehk mingi teadusliku, tehnilise või organisatsioonilise avastuse, leiutise või mõne muu saavutuse rakendamine ühiskonnas.

Isiklikud vahendid – säästud, pärandus jne. Isiklikke vahendeid ettevõttesse paigutamata on raske leida ka teisi investeerijaid või krediteerijaid.
Isikutevahelised konfliktid - on paljudele inimestele tõsiseks probleemiks, sest need on seotud isiku emotsioonidega. Inimesel on vajadus kaitsta oma väärikust.
Immateriaalsed varad on näideteks arvuti tarkvara, kaubamärgid, patendid, litsentsid, kasutusõigused, kliendinimekirjad, kvoodid ja muud sarnased varad.

Intellektuaalne kapital on mõiste, millega iseloomustatakse kombinatsiooni mittemateriaalsetest väärtustest, mis võimaldavad organiatsioonil eksisteerida.
Investeerimiskulutused i – kulutused püsikaupade soetamiseks eesmärgiga kasutada neid tootmisprotsessis pikema aja vältel (tootmishooned, seadmed, varud).
Isokosti tõus on sisendite hinna suhe (w/r). Isokosti tõus näitab, mitmest kapitali ühikust peab firma loobuma, et palgata juurde üks töötaja.

Igale positsioonile on antud maatriksis sümboolne nimetus: täht, vahendajad, tarbijad, konkurendid, sisemised ja välised rahalehm, koer ja küsimärk.
Ilmarine residence on mõeldud eeskätt neile, kes Eestis käies pidevalt hotelliteenuseid vajavad, seega - pikemat aega kohapeal viibivad ärikliendid.
India majandus on perspektiivne, kuna seal elidub palju maavarasid(kivisütt, rauamaaki, boksiiti, naftat, kulda jne). Tohutult on vaba tööjõudu.

Infotehnoloogia arenguga on hakanud järjest rohkem levima internetipanga maksekorraldused. Seetõttu on oluliselt langenud ka maksekorralduste tegemise hind.
Investeerimiskulutused on kulutused, mida tehakse püsikaupade soetamiseks eesmärgiga kasutada neid pikema aja (üle ühe aasta) vältel tootmisprotsessis.
Infojuhtimine on organsisatsioonis väga oluline, kuna ebapiisava ja vale info tõttu võivad mõned otsused organisatsioonile saatuslikuks saada.

Intress - Intress on tasu(tulu) selle eest, et loobud praegu raha kulutamisest ja võimaldad pangal või mõnel muul asutusel seda kasutada.
Iseseisev firma on lõpetanud projekti nüüdisväärtuspõhise analüüsi, saades tulemuseks 113000 € suuruse negatiivse puhasnüüdisväärtuse.
Ii valla - ja linnaomavalitsus III Regionaalne rikianalüüs IV Siseministeerium V Eesti Vaberiigi Valitsus, Eesti Vabariigi kriisikomisjon.

Iii muutus – suureneb bilansi aktiva ja suureneb bilansi passiva ühe ja sama summa võrra e. toimub vara ja vara katteallikate suurenemine.
Inflatsioon on definitsiooni järgi kaupade või teenuste hinnataseme tõus, mis võib kaasa tuua nii positiivseid kui negatiivseid tagajärgi.
Inflatsioonile - kuigi ta protsentuaalselt ei muutu, suureneb kaupade hindade tõustes proportsionaalselt ka tollimaksuna sisse kasseeritav summa.

Inimeste vajadused on klassifitseeritud viieks selgelt eristuvaks kategooriaks või et need kategooriad on korrastatud mõnes spetsiaalses hierarhias.
Investeerimis - ja finantseerimistegevusega seotud varad ( aktsiad ja väärtpaberid, lühiajalised laenunõuded, intressi- ja dividendinõuded).
Iv muutus – väheneb bilansi aktiva ja väheneb bilansi passiva ühe ja sama summa võrra e. toimub vara ja vara katteallikate vähenemine.

Imf - il puudub võimalus nõuda liikmesriikidelt nende kohustuste täitmist, kuid ta saab avaldada majanduslikku ja moraalset survet.
Inflatsioonilõhe – majanduses on tõus ja soovitavad kulutused > toodang, kulutusi tuleb vähendada, muidu tekib nflatsiooniline surve hindadele.
Internetis turundajatel on ka eelis saada täpsemat ja odavamat statistikat, peaaegu kõiki interneti turunduse aspekte saab jälgida, mõõta ja testida.

Intres on lisamakse, mida laenuvõtjad maksavad laenuandjatele ja mille võrra tagasimakstav rahasumma on suurem esialgsest laenusummast.
Investeeringu eelarvestus on investeerimisvariantide võrdlemine neist niisuguse valimiseks, mis annab olemasolevatelt rahalistelt fondidelt suurima kasumi.
Islam on ainus religioon, kus vaesed paluvad rikaste eest: rikkad peavad ausalt oma raha teenima ning sellest oma osa ka vaestele andma.

Ideaalne rahakordaja on kohustusliku reservi pöördväärtus, mis eeldab et pidevalt taashoiustatakse kogu raha ja et ka kogu raha välja laenatakse.
In reporting on environmental indicators, reporting organisations are also encouraged to keep in mind the principle of sustainability context.
Infotehnoloogia on kõikides ettevõtluse valdkondades asendamatu ning isegi sedavõrd, et keeruline on nimetada valdkonda, kus seda ei kasutata.

Inimeste koolitamine on töötajate plaanipärase ettevalmistamise ja arendamise süsteem, mille käigus täiendatakse töötajate teadmisi ja oskusi.
Intressirisk on risk, et firma teenitavad tulud ja tema turuväärtus võivad halveneda intresside taseme ebasoodsast muutumisestpanga suhtes.
Investeerimis - ja tööstuse arengu poliitikate ning tööturu strateegiate planeerimise ja toetamise abil rahvusvahelistes organisatsioonides

Isiksusepõhised käsitlused - kas teatud isiksuseomadused teevad ettevõtjaks Suurbrittania professor Paul Burns teeb vahet omanik-juhtidel ja ettevõtjatel:
Igas ühiskonnas on subkultuurid. Need on inimeste grupid, kes jagavad ühist elukogemust või olukordi; ühiseid huve ja uskumusi ning käituvad
Ii sammas - kohustuslik kogumispension : Teise samba puhul tasutakse töötamise ajal pensionimakseid, et koguda endale vara pensionieaks.

Inflatsioon on majanduslik nähtus, mis majanduskasvuga paratamatult kaasneb, kuid mida püütakse hoida teatud piirides kõikides riikides.
Intressimäärad on samuti SEB kodulehel kättesaadavad, kuid ära tuleks mainida, et intress on kõrgem, kui hoius on sõlmitud internetipangas.
Introvertsus – enesesse süüvimine – on eesti kultuuris alati olnud suurem väärtus kui ekstra- vertsus ehk teistele orienteeritus.

Inventeerimiseks nimetatakse inventeerimisobjektide tegeliku olemasolu kindlakstegemist nende ülelugemise, - mõõtmise või – kaalumise teel.
Isiklikul müügil on toetusmeetmestiku teiste osadega teatud eelised: 1. PAINDLIKKUS Müüja kohandub vastavalt olukorrale ja tarbija vajadustele.
Igas kategoorias on läinud väga suureks ja patt oleks vaid oma kindlatele lemmikutele kindlaks jääda, jätmata võimalust uutele tulijatele.

Ii m - sõda põhjustas probleeme, mida ei saanud ühiskonna stabiilsuse huvides jätta eraettevõtetele kasumi teenimise vahendiks.
Infotarbijal on võimalik valida infot ja selle alusel reageerida/vastata, avaldada arvamust saadud teabe kohta; peamine vahend on internet.
Infotehnoloogia on suur tegevusala ja kui see tõesti aitab meie majandust elavdada, siis samas kaotab see meie riigi võimalikult suures osas.

Inimeste mõtlemis - ja mõistmisvõime muutumine, sest innovatsiooni ajendab suutlikkus näha seoseid, märgata võimalusi ja neid ära kasutada.
Indiviidist lähtudes on vaesus sotsiaal-majanduslik seisund, mis ei võimalda rahuldada subjekti esmaseid füsioloogilisi ja sotsiaalseid vajadusi.
Inflatsioon on enamasti kõrgem perioodidel, mil töötus on madal ja vastupidisel juhul suure töötusemäära korral on inflatsioonitase

Informatsiooni kogumine - Kui vajadusel on küllaldane intensiivsus ja müügil on nõuetele vastav toode, siis inimene ostab selle ja saab rahulduse.
Intress – lisamakse, mida laenuvõtja maksab laenuandjale ja mille võrra tagasimakstav rahasumma on suurem esialgsest laenusummast.
Investeerimis - firmat. Soodsaima pakkumise sai ta Kullerkupu Investeeringute Ühingult, kes tahavad arvutada pidevat intressi 13,2% aastas.

Investor – väärtpaberi omandaja ja temale on väärtpaber finantsvara, või kes on andnud välja kohustuse omandada väärtpabereid
Isegi pareto - efektiivse jaotuse korral peab valitsus sekkuma majandusse, sest ka väga efektiivne jaotus ei pruugi ühiskonnale meeldida.
Ibm on palju suurem firma kui Xerox ning nende tehniline varustus, töötajaskond ja rahalised võimalused on aukartustäratavad.

Inflatsioon on üldiselt nendel perioodidel madal, kui töötus on suur ja kui inflatsioon on kõrge, siis tavaliselt on töötus väike.
Internet on muutunud lihtsast infokanalist interaktiivseks keskkonnaks, kus brändide esindatus on sama oluline, kui telefoniraamatus.
Investorid on ratsionaalsed 5. Täieliku konkurentsi eeldus – maksumäärade ja tehingukulude erinevuste puudumine turuosaliste vahel.

Isokvant on kõver, mis näitab erinevaid tootmistegurite kombinatsioone, mida firma saab kasutada teatud tootmistaseme saavutamiseks.
I sammas – riiklik solidaarsusprintsiibi pension II sammas – kohustuslik kogumispension III sammas – vabatahtlik kogumispension
I suhtlemine – inimese ideede, arvamuste ja seisukohtade kohta teabe edastamine teistele inimestele, et luua neis mingis asjas arusaam.

Innovatsioon on üldjuhul seostatud ühe ettevõtte majandustegevuses mingi uuendusega, mis annb sellele ettevõttele konkurentsi eelise.
Internet on muutunud peamiseks teabeallikaks ja mõningal määral on see asendanud vana meedia nagu raadio, televiisori ja ajalehed.
Investee - filantroopia planeerimine ringud perepank Pere- ja peree$evõ$e nõukogu funktsioonid Pereettevõtte nõukogu funktsioonid

Ideede valimine - siin hinnatakse ideid, sõelutakse välja head ja kõrvaldatakse ebasobivad ning nopitakse võimalike ideede seast PARIM.
Inflatsioonirisk - ringluses olev raha kaotab väärtust oodatust kiiremini, toimub ennustatust kõrgem hinnatõus(toormele, ostureenustele)
Inimese võrra ehk ca 12%). Praeguseks on siiski olukord hakanud paranema ning tööpuudus on langenud alla 7% ning hõivatute arv kasvab.

Intressid on samad kui pangas, ei tule NCC AB Finantsosakond meie käest vägisi projekte ära võtma, nagu pangad võivad seda teha.
Intressiperiood – ajavahemik mille kohta intressi arvutatakse, intresside maksmise sagedus intressitulu on tasu raha laenuks andmise eest
Intressirisk on ebakindlus oodatava tulu suhtes, mis võib tuleneda intressimäärade muutustest ning muutustest raha ja kapitali turul.

Investeerimine on kaupade ja teenuste tootmiseks vajaliku põhivara soetamine eesmärgiga saada põhivara kasutamisest majanduslikku tulu.
Investeerimis - või finantseerimistegevusega seotud tulude ja kuludega (näiteks kasum põhivara või finantsinvesteeringute müügist).
I laine - Ülerahvastatusest põhjustatud rändesurve maal ning piiratud võimalused linnas tööd leida vallandasid esmese laine.

Ibm - tõstma veelgi koostekvaliteeti, disain võiks olla atraktiivsem DELL -paigaldama uuemaid komponente (mälu, kõvaketas)
Indeksfondid – enamik aktsiafonde on aktiivselt juhitavad, siis eksisteerib ka fonde, mis üritavad imiteerida teatud aktsiaindeksit.
Investeerimisfondide olulisus on selleski, et nad võimaldavad osaleda investeerimisel suurtes projektides kuhu üksik investeerija reeglina ei pääse.

Isikkoosseisu plaanimine on menetlus, mille abil määratakse kindlaks organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks tarvilik arv sobivaid töötajaid.
Inimeste tarbimiskulutusi on uuritud juba väga pikka aega ning nende analüüsimisest saab teha olulisi järeldusi leibkondade eluolu hindamiseks.
Intress - Raha laenaja e. Võlgniku poolt võlausaldajale viimase raha kasutamise eest makstav tasu. Väljendatakse portsentides.

Inventeerimisleht on lõpetatud, peavad inventeerijad selle dateerima ja allkirjastama ning andma üle inventuuri eest vastutavale isikule.
Investeerimine – tootmiseks vajalike masinate , seadmate jms soetamine eesmärgil, et saada põhivara kasutamisest majanduslikku tulu.
Isiklik müük on sihitud üldjuhul ühele inimesele või väikesele inimeste grupile-väga tähtis eelis võrreldes teiste meetoditega.

Ideaalne organisatsioon on selline, mille struktuur näeb hea välja ja dokumentatsioon kehtestab süsteemi, mille alusel on lihtne tööd teha.
Igas organisatsioonis on põhitegevus, mille kaudu täidetakse põhieesmärke ja milleks eraldatakse rahalised, materiaalsed ja inimressursid.
Inimese kõnes on tavaliselt ka selliseid häälitsusi, mida inimene ise tähele ei pane (köhatused, ohkamine, aga ka parasiitsõnad).

Inimressursid – ehk tööjõud, on inimeste füüsilised ja vaimsed jõupingutused, mida kasutatakse kaupade ja teenuste tootmiseks.
Intressimäär –  näitab mitu protsenti tasu raha põhisummalt tuleb kindlal  ajaperioodil maksta selle kasutamise eest
Isiklik müük on korraga suunatud ühele inimesele või väikesele rühmale ning see võimaldab kogu tähelepanu pöörata just neile.

Inferioorsed hüvised – nende nõudlus väheneb, kui tarbijate sissetulek suureneb nt odavad juustusordid, nt asendatakse hallitusjuustuga.
Inflatsioon on üks tõsisem probleem ühiskonnas, millega kaasneb enamikus riikides tööpuudus ja majandusliku kasvu vähenemine.
Inimressurss – ehk tööjõud – inimeste füüsilised ja vaimsed jõupingutused, mida kasutatakse kaupade ja teenuste loomiseks.

Internet on töökeskkond, seal viibivad inimesed aina rohkem, et otsida seda, mis annab võimaluse reklaami täpsemalt suunata.
Investeerimisfondi osak – Investeerimisfondi osak on väärtpaber, mis näitab tema omaniku osalust avatud, lepingulises investeerimisfondis.
Isokost – Isokost (isocost) on nende sisendite kombinatsioonide graafiline koht, mida firma võib antud summa eest muretseda.

Ibn rušd – Euroopa mõistes olulisim Araabia filosoof, tegutses Hispaanias, kirjutas väga erinevatel teemadel ja väga palju
Import on kaupade ja teenuste sissevedu teistest riikidest ja eksport on vastupidi meie kaupade ja teenuste välja müümine.
Inflatsioon on tihti tõestuseks majanduse heast seisust, palgad kasvavad, rahva ostujõud tõuseb ja sellest tingituna ka hinnad.

Informaalne kontroll - toetub uskumustele, traditsioonidele, normidele ja informaalsetele suhetee, mis reguleerivad töötajate käitumist.
Infovooks nim. Auditeerimise seiskohalt majandustehingutest tulenevalt andmevoogusid mille lõpptulemuseks on kanne pearaamatus.
Intress - tasu kellegi teise raha kasutamise eest; tulu, mida saadakse sellest, et lastakse kellelgi teisel kasutada oma vara.

Investeerija - kapitali eksportija Investeerungute sihtriik-kapitali iportija 1.Portfelli-investeeringud e. kaudsed investeeringud.
Investeerimiskulutused on kulutused, mida tehakse kapitalikaupade soetamiseks eesmärgiga kasutada neid tootmisprotsessis pikema aja vältel.
Investeeringukeskus on vastutav investeeringute ehk antud vastutuskeskusse investeeritud kapitalilt nõutava tulumäära saavutamise eest.

Investeeringutel on tootlikkuse tõstjana ja reaaltulude suurendajana oluline roll, siis on väga tähtis, et oleks, mida investeerida.
Isiklik meeskond – Teie ja Teie pere kasutuses on oma valdkonna professionaalidest koosnev meeskond, kellel on Teie jaoks alati aega.
Impordifunktsioon –  on tavaliselt järgmise kujuga M=M0+mY, kus M0 on autonoomne import, m on impordi  piirvalmidus. 

Inferioorsed kaubad on vähemeelistatav kaup, mille tarbimine (nõudlus) sissetuleku kasvades kahaneb ning sissetuleku kahanedes suureneb
Intervjuu on oma olemuselt küll aeganõudev, kuid samas laiahaardeline, võimaldades saada kahepoolset usaldusväärset infot.
Investeerimis – ehk kapitalikaupadeks 3) Avaliku sektori kulutused (G) sisaldavad endas avaliku sektori kaupade ja teenuste oste.

Isokvant on kindla koguse valmistamiseks vajalike sisendite tehniliselt efektiivsete kombinatsioonide geomeetriline kirjeldus.
Igaaastased maksed on ühesuurused. Praktikas võib selliseks rahavooks olla näiteks võlakirjadelt saadavad või makstavad intressid.
Iii samm - planeeri ja mõtle läbi! ● Kuna lasteaia kohtade vähesuse tõttu, on vanemad sunnitud kasutama meie teenuseid.

Immateriaalne põhivara ehk ainetu põhivara on immateriaalne vara, mida ettevõte kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.
Inflatsioon on üldise hinnataseme tõus, mida põhjustavad kasvanud tootmiskulud või liignõudlus antud pakkumistaseme suhtes.
Inflatsiooni hind on hinnataseme tõusust põhjustatud majanduslike disproportsioonide täiendav kulu ühiskonnale ja tema liikmetele.

Investeerimine – kapitali (rahakapitali) paigutamine ettevõttesse eesmärgiga teenida kasumit või saavutada sotsiaalset efekti.
Investeerimist ehk vara paigutamist ettevõtlusse lootusega saada tulu dividendidena ja/ või kasvanud väärtusega vara müügist.
Investeeritavaks kapitaliks on raha, saab investeerida : 1)Väärtpaberitesse 2)Väärismetallidesse 3)Kinnisvaradesse 4)Eluskarja, seadmetesse.

Investeeritud rahasumma on määrav, mitte aktsiate arv. Ole ettevaatlik investeerides penny stock`i. Nende hind pole ilma põhjuseta madal.
Isiklik müük on kallim (kontakti hind kallis), samas tihtipeale tulemuslikum. Kergem infot täpsustada, info liigub kahes suunas.
Iii laine - Nõukogude aja suur sisseränne- ehk inimesed kes sel ajal riiki elama asusid, rändasid nüüd tagasi kodumaale.

Inflatsiooni korral on indiviidid suutnud õigel ajal ja täies ulatuses prognoosita ning seetõttu ka tehingutes kajastada hinnatõus.
Investeerimiskindlustust on võimalik sõlmida ka täiendava kogumispensioni lepinguna, saades seejuures kasu riiklikest maksusoodustustest.
Idee analüüsimine - siin määratakse valitud ideetoote tõenäoline käive, turuosa, kasum; s.t. kas toode on majanduslikult tasuv.

Inflatsioon on ühe majandussüsteemi piires toodetavate ja müüdavate kaupade ja teenuste üldine keskmise hinnataseme tõus
Info vastuvõtja - mõtestab sõnumi lahti Kodeerimine ja dekodeerimine - info tõlkimine keele või mõnda muusse märgisüsteemi.
Inimarengu indeks on ühiskonna sünteetilist arengutaset väljendav näitaja, mis on loodud globaalsete protsesside käsitlemiseks.

Inimressursid – inimresursside analüüsimisel omab tähtsust eelkõige rahvastiku hulk ja struktuur ning tööjõu kvaliteet.
Investeeri - takse uuesti ettevõtte tegevusse ja see peaks seeläbi ettevõtte väärtust tõstma ja aktsia hinda kergitama.
Investeerimine – uue kapitali tootmisprotsess Töö – inimese kehalised ja vaimsed võimed, midakasutatakse tootmisprotsessis

Investeerimisriskiga elukindlustus - elukindlustus, mille preemiad investeeritakse poliisiomaniku soovi kohaselt, tavaliselt investeerimisfondidesse.
Investeerimistegevus – mittelikviidsete varade ja teiste raha ekvivalentide alla mittekuuluvate investeeringute omandamine ja müük.
Islam on oma lähtealuselt küllaltki sarnane kristlusele ning toetab mitmeid samu sotsiaalseid norme nagu kristluski.

Iv põhikorrus ehk lisakorrus: suhkur, maiustused, õlid/toidurasvad Toitainerühm Ühe portsjoni kogus Päevane soovitatav kogus
Idulehed on pikad ja kitsad, arenevad algul väga aeglaselt ja võivad enne tärkamist kergesti mullakooriku alla jääda.
Igale ettevõttele on tähtis, et tema asutuses töötaksid kõige paremad teenindajad. Head teenindajad toovad edu tervele firmale.

Inimressursside osakonnas on sidusus, on sidusus teiste kommunikatsiooni tegevustega, info edastamise ajastamiseks on kindlad protseduurid.
Innovatsioon on millegi uue ja kasuliku edukas ellurakendamine, mis leiab tunnustamist olulise ja arengule suunatud muutusena.
Investeerimis - hajutatakse riske ja fondi juhib fondi juht, kellel kulusid ning teenitakse spetsialiseeritud täiendavat tulu.

Infotarbijate vajadused on erinevad: • investorid kui kapitaliomanikud on huvitatud nii kapitali riskist kui ka oodatava tulu riskist.
Inimkapitali teooria – inimkapitali teooria kohaselt annab haridus teatavad oskused, mis on vajalikud tööturul hakkama saamiseks.
Institutsioone nimetatakse kaubandusinstitutsioonideks. Rahaga tegelevaid institutsioone nimetatakse finantsinstitutsioonideks.

Internetiga liitumine on ühekordne kulu ja on arvestatud stardikapitali kuludesse, omahinna arvestamisel ei ole seda arvesse võetud.
Intressimäär – intressi suurus väljendatud protsentides Laenu liigid Laen, kus laenuandjale antakse tagatis -Hüpoteeklaen
Investeerimiskulutused i - koosnevad peamiselt uute kapitalikaupade soetamise kulutustest, uusehitusest ning akumuleerunud kaubavarudest.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Isikukindlustus – isikule pakutab kindlustus teenus nt reisikindlustus, õnnetusjuhtumi kindlustus Kindlustusagent - isik, kes esindab kindlustusandjat kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusandjalt saadud volituse alusel Kindlustusandja - juriidiline isik, kellel on seadusega kehtestatud korras õigus kindlustustegevuseks.
I sammas on traditsiooniline riiklik kohustuslik pensionikindlustus, mille tuluallikaks on sotsiaalmaks ja riigieelarve.
Imagot on võimalik mõjutada teadliku kommunikeerimise, igapäevaste tegevuste ja ühtsete väärtushinnangute kaudu.

Indeksfond – investeerimisfond, mis investeerib vaid mingi kindla börsiindeksi koosseisus olevatesse väärtpaberitesse
Informatsiooni asümeetria – olukord kus ostja ja müüja ei oma sarnast informatsiooni kaubeldavate kaupade ja teenuste omaduste kohta.
Inimeste väärtussüsteem on kombinatsioon erinevatest väärtustest ning see kogum mõjutab organisatsiooni liikmete käitumist mitmeti.

Inspekteerimine – mis tähendab raamatupidamise arvestus regristrite, dokumentide ja materiaalsete väärtuste ülevaatamist.
Igakuised müügikogused on konstantsed. Võib juhtuda ainult firmadega kes toodavad igapäevaselt vajalikke tooteid nt leivatööstus.
Individualism – indiviidi väärtustamine • parlamentarism - • võimaluste võrdsus • reformism • antiklerikalism.

Innovatsioon on vajalik , sest konkurentsijõud suruvad peale, ilma selleta jääb ettevõtte eluiga üldjuhul lühikeseks.
Inflatsioon on halb ka inimestele, kes on säästnud, sest raha väärtus pole enam see, mis ta oli kui säästma hakati.
Inimkapital - inimene, kellel on juba teadmised 4) ettevõtlikus- kui arendatakse olemasolevat toodet või tehaja oskused

Internetireklaam on vahetu ja efektiivne Internetireklaamis on ühendatud nii massi-kui interaktiivne isiklik kommunikatsioon.
Investeerimis - ja finantseerimisotsused ja kapitali hind Kapitali hind ühendab finantseerimise- ja investeerimisotsuseid.
Investeerimishoius – tähtajaline hoius, milles hoiuse turvalisus on liidetud võimalusega teenida aktsiaturgude liikumistelt.

Iseseisvumist on vastu võetud Töölepingu seadus, Palgaseadus, Maksukorralduse seadus, Tulumaksu seadus ja Puhkuseseadus.
Isokvant on antud toodangukoguse valmistamiseks vajalike tootmissisendite geomeetriline koht (vt. Joonis 7.1). Kapital
Individuaalsed eesmärgid - Organisatsioon koosneb inimestest, kellel võivad olla omavahel ja ka organisatsiooniga konfliktsed huvid.

Inimeste vajadused on erinevad. Tarbijatena ei mõtle me tavaliselt selle üle, miks meie valikud on just nii- või naasugused.
Investeerimine - uue kapitali tootmine ja akumuleerimine jooksva perioodi kapitalihõive säilitamiseks või suurendamiseks
Iseloomustage väike - firma eeliseid innovatsioonis ja tooge selle kohta konkreetse ettevõtte näide ( või otsige internetist)

I faas – tarbimisfunktsioon ei saa alata nullist, sest inimene peab elama ka siis, kui tal mingeid tulusid pole.
Ibdri tegevus on maailma ajaloo foonil paiknennud ühest piirkonnast teise sõltuvalt majanduspoliitilistest vajadustest.
Inferioosne kaup - väheväärtuslik kaup on kaubad mille nõudlus kahaneb(kasvab) kui tarbija sissetulek suureneb(väheneb)

Inflatsioon on majandusprobleem. Inflatsioon on üldise hinnataseme tõus, millega kaasneb raha väärtuse vähenemine.
Institutsioonidega - nõukogu, komisjoniga jt - seotud sätteid, mida kohaldatakse asjaomasest poliitikavaldkonnast olenemata.
Intressimäär turul on 9%, aga võlakirjamää 9 9% 0,46043 16 000 7 367 16000 10 9% 0,42241 16 000 6 759 16000 6,41766 102 683

Investeerimistegevus on pikaajalise kasutuseaga vara soetamine ja müük ning lühiajaliste investeeringute soetamine ja müük.
Isokvant – Isokvant (isoquant) on antud tootmiskoguse valmistamiseks vajalike tootmissisendite geomeetriline koht.
Imf - iga ühinedes tasuvad riigid sisseastumismaksu – kvoodi, mis sõltub riigi majanduslikust võimsusest.

Imf - ga liitumisel kohustuvad riigid mitte kasutama rahvusvahelist valuutasüsteemi destabiliseerivaid samme.
Intressimäär – näitab mitu protsenti tasu raha põhisummalt tuleb kindlal ajaperioodil maksta selle kasutamise eest.
Isiklikel kontaktidel on see lisandväärtus, et need võivad olla väärtuslikuks infoallikaks oma tööülesannete täitmisel.

Iv loeng – Majandus ühiskonnas 1. Institutsiooni mõiste, nende funktsioon majanduselus, stabiilsus ja muutumine
Inflatsioon on ikka negatiivne , sest olenemata sellest kui palju palgad kasvavad, ei meeldi inimestele hindade kasv.
Informatsiooni kättesaadavus on tänapäevases infoühiskonnas äärmiselt oluline ning see tagatakse infotehnoloogiliste vahenditega.

Innovatsioon tähendab uusi ideid ja julgeid lähenemisi, mis nihutavad piire ja avavad võimalusi teha asja uutmoodi.
Investeeringute kogumahtu on sageli tõstetud eslise kui majanduse edukust iseloomustavate indikaatorite üht olulisemat näitajat.
I seadus on riigikaitseliste ja sundkoormsite seadus, mida rakendatakse ainult sõjaseisukorraväljakuulutamisel.

Iluvaldkond on minu arvates ainus asi, mis siit maailmast mitte kunagi ei kao. Olgu meil nii raksed ajad, kui tahes.
Imporditoll - kogutakse riiki sisseveetavatelt kaupadelt riigipiiri ületamisel eesmärgiga piirata kauba sissevedu.
Individuaalsete tootmis - ja tarbimisotsuste tegemisel ning kitsama suunitlusega majandusliku sisuga ainete edukaks läbimiseks.

Initsiatiiv on viidud küll allüksuste tasemele, kuid raskusi tekib ettevõtte üldiste eesmärkide fikseerimisega.
Investeerimine – on uue kapitali tootmis- ja akumuleerimisprotsess (kapitali olemi suurendamist nim investeerimiseks)
Investeeringute eelarvest - proj anlüüsimise ja otsuste vastuvõtmise protsess põhi- ja käibevaradesse tehtavate invest kohta.

Indiviidi puhul on enamasti valik kas töötada või mitte ja kui ta töötab, siis on võimalik lisaks teha lisatunde.
Inflatsioon on üldise hinnataseme märgatav ja püsiv tõus (tõusma ei pea kõik hinnad vaid keskmine hinnatase).
Inimese vajadused on väikesed. Kaupade tootmine inimese ihade rahuldamiseks on aga ebaloomulik, sest ihad on piiramatud.

Interventsioonid on lubatud üksnes eesmärgiga aeglustada vahetuskursi muutumist, kuid mitte selle taseme määramiseks
Investeerimine on seega: 1) Majandustegevus, mille puhul loobutakse kohesest tarbimisest tulevikus saadava kasu nimel.
Investeerimis - ja finantseerimisotsuste tegemine; Koordineerimine ja kontroll; Raha- ja kapitaliturgude vahendamine.

Igas toas on täielikku privaatsust tagav alarmiseade, omaaegse tehase paksud müürid ei lase linnakära tuppa.
Ineaar - aktiivsed – konkreetsed, ülesande lahendustele orienteeritud, kõrgeltorganiseeritud planeerijad.
Investeeringute efektiivsus ehk tasuvus väljendub kogutulu (kasumi) juurdekasvu ja seda põhjustanud investeeritud summa suhtena.

Induktiivne – tõestatakse, et miski tõeliselt töötab, ja deduktiivne – tõestatakse, et miski peab olema.
Inflatsioon on viimastel kuudel seoses kütuste odavnemisega ja toidu hinnatõusu pidurdumisega kiirelt alanenud.
Inimsuhete juhtimine – Mary Parker Follett, Elton Mayo 2. Inimressursside juhtimine – Abraham Maslow, Douglas McGregor

Internet on vaba ja see ei ole mitte kellegi kontrolli all. Internetile ei ole seatud piiranguid ja tsensuure.
Interventsiooni piirid ehk vahemiku mille ulatuses vahetuskurss võib muutuda ilma, et keskpank peaks valuutaturule sekkuma.
Intress on rahasumma, mille võlausaldaja saab võlgnikult või hoiustajalt tasuks raha kasutada andmise eest

Investeerimiskahju – raha paigutamisel liialt riskantsetesse valdkondadesse võib tekitada olulise investeerimiskahju.
Investeeringu tasuvusaeg on ajaperiood, mille jooksul investeeringult saadavad rahavood võrdsustuvad esialgse väljaminekuga.
Investeeringud on rahaliste varade paigutamine ettevõtlusse või muusse tegevusvaldkonda eesmärgiga saada kasumit.

Iseloomulikumateks joonteks on nende mittemateriaalsus, lahutamatus teenindajast, ladustamise võimatus ja kvaliteedi muutlikkus.
Igas inimeses on see miski peidus, mida oleks tarvis arendada! Head õpetajad saavad siin vägagi palju ära teha.
Investeeritakse uutel ehk arenevatel turgudel, kus eeldatav kasv ning tootlus on kõrgem kui vanadel ja arenenud turgudel.

Isegi 3 - % inflatsioonimäära korral on üks kroon 20 aasta pärast kaotanud umbes poole oma väärtusest.
Isiku nullsummamänguga ehk maatriksmänguga. x Kui mängija valib käigu oma tahte kohaselt, on tegemist isikliku käiguga.
Ilminguteks on pidev väsimustunne, ükskõiksus, masendus ning kõige sellega kaasnev töövõime vähenemine.

Immateriaalne varaobjekt ehk ainetu varaobjekt on identifitseeritav ehk eraldi seisvalt on olemas, mitterahaline varaobjekt.
Indiviidi eelarvepiirang ehk sissetulek sõltub tarbitavate turuhüviste kogusest ja ühiskonna tarbitavate AH-ide kogusest.
Inflatsioonimäär on ühe perioodi üldise hinnataseme protsentuaalne muutus võrreldes teise perioodi hinnatasemega.

Inglismaa majandus on suurim neljast majandusest Ühendkuningriigis. London on üks maailma suurimaid majanduskeskusi.
Investeerimisühing on vastava tegevusloaga aktsiaselts, mille püsivaks tegevuseks on investeerimisteenuste osutamine.
Isiklik lähenemine on alati kasuks kuna klient tunneb, et tagasisidega tegeletakse ja tema arvamus on oluline firmale.

Ideoloogia aspektis on globaliseerumine seotud misjoniga, erinevate ideoloogiate taotlusega saada kõigi ideoloogiaks.
Inflatsioon on meie ümber olemas ja see on ka vajalik, seetõttu oli huvi uurida ka hüperinflatsiooni kohta.
Inimkapital – kapital, mis ei ole selle kandjast eraldatav: haridus ja oskused; motiveeritus ja väärtused.

Inimlik pool – väljendada positiivset suhtumist klienti olenemata asise poole võimalustest ja lahendustest.
Inimressursid – (tööjõud) hõlmab endas inimeste kehalisi ja vaimseid pingutusi toodete, teenuste loomisel.
Investeerimisfond on rahaasutus, mis kogub kokku paljude investorite raha ja paigutab selle siis väärtpaberitesse.

Investorid on nõus maksma rohkem, kui ta tegelikult väärt on. Näiteks: koguvarad 2 milj, laenud 1,2 milj.
Isokulu joon on isokvandi puutujaks, kuna: sellisel juhul saavutatakse võimalik toodang minimaalsete kuludega.
Identifitseerida ehk teadvustada 2. mõõta ja hinnata 3. juhtida ja maandada 4. kontrollida ehk pidevalt jälgida

Igas riigis on vaja teha kulutusi ka riigi valitsemisele ehk riigi kui organisatsiooni enda püstihoidmisele.
Immateriaalsed varaosad on kinnisvaraobjektiga seotud õigused ja kohustused (asjaõigused, kitsendused, tegevusload jm).
Impordi kvoot on koguseline piirang, millega määratakse teatud kauba lubatud aastane impordimaht antud riiki.

Inflatsiooni tingimustes on valitsusel lihtsam täita oma võla kohustusi, kuna raha väärtus langeb koos inflatsiooniga.
Inflatsioonilõhe – on suurus mille võrra kogukulutused ületavad lühiajaliselt kogutoodangu täishõive taset.
Infomajandus on viinud hüperkonkurentsi tekkeni, kus turgu delegeerib pigem tarbija, kui tootja või müüja.

Infosüsteem on mingi informatsiooni, selle töötlemist käsitlevate reeglite ja vajalike vahendite kompleks.
Infrastruktuuri kvaliteet on see, mis teeb riigi unikaalseks ja ühtlasi unikaalselt atraktiivseks maailma majanduse jaoks.
Inimressursid – inimeste vaimsed ja füüsilised jõupingutused toodete valmistamisel ja teenuste osutamisel.

Innovatsiooniaasta on kogu aastat hõlmav koostööprojekt, mis on suunatud ühiskonna uuendusmeelsuse kujundamisele
Intressisumma on põhjendatud asjaoluga, et annuiteetlaenu puhul toimub laenu põhiosa tagastamine aeglasemalt.
Inventuuri lõppakt on dokument, mis koondab asutuse põhivara ning väheväärtusliku vara inventeerimise tulemused.

Investeerimiskohana on Saksa investorite huvi Eesti vastu pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga tunduvalt kasvanud.
Investeeringud on see osa stardikapitalist, mida tehakse üldjuhul üks kord s.o vajaliku põhivara soetamiseks.
Investor - isik, kellele kuulub väärtpaber või kes on andnud välja kohustuse omandada väärtpabereid.

Identiteedi töötajateni - annavad aluse allüksuste eesmärkide väljatöötamiseks ja strateegia kavandamiseks Eesmärk
Iia ehk rahvusvahelise siseauditi instituut, mis on välja töötanud auditi üld- ja eristandardid.
Import on viimase kahekümne aasta jooksul olnud tõusutrendis, väiksemate ja suuremate kõikumistega.

Industriaal - ja tulupoliitika tundmaõppimine eesmärk! Seda pooldavad momendil vähesed majandusteadlased.
Inflatsioon – majandustegevuse periood, mida iseloomustab hindade üldine tõus ja raha väärtuse langus.
Inflatsiooni alanemine on kooskõlas Eesti Panga prognoosiga ning toetab euro kasutuselevõttu 2011. või 2012. aastal.

Integratsioon tahapoole - 1999 ostis suusa- ja mööblitootja AS Viisnurk saeveski, et toota ise vajalikku saematerjali.
Internetioksjonid on hea näide: a. Effektiivsest turus b. Barterist c. E-kriminaalsusest d. Vaidlusest (haggling)
Intervjuu tõekindlus on suurem. Põhjuseks on, et täpse plaaniga intervjuudes on vähem eksimusi ehk intervjuu vigu.

Intressirisk - tuleneb panga varade ja kohustuste tähtaegade erinevusest ja erinevatest intressimääradest.
Isiklikul müügil on ka omad nõrgad küljed: 1. SUUNATUS ÜHELE TARBIJALE Eelnevalt oli see pluss, nüüd miinus.
Isikukindlustus – Kindlustusagent – isik, kes vahendab kindlustuslepingu sõlmimist kindlustusandja huvides.

Iidoli demoniseerumine – sarnaselt (maja)haldjale • Setu paralleel – Peko kui sealse vakuskonna viljakusiidol ja
Indikaator on tarbijahinnaindeks THI, mis iseloomustab tarbekaupade ja tasuliste teenuste hindade muutust.
Inflatsiooni mõiste - on üldise hinnataseme tõus või surve selleks, millega kaasneb raha väärtuse vähenemine.

Infovoogude kaardistamine on väga töömahukas ja audiitor peab hindama millistes olulistes riskivaldkondades seda teha.
Innovatsioon on leiutise, avastuse, uue või olemasoleva teadmise uudne kasutamine majanduslikus protsessis.
Innovatsioon – asjade uutmoodi tegemine 1. Ideede genereerimise etapp – otsitakse ideid uue toote jaoks.

Intertemporaalsed tarbimisotsused – tähendab tulevikuhõlmavaid tarbimisotsuseid o Püsiva tulu hüpotees o Elutsükli teooria
I tipp - majandusbuum II lagusfaas III alang-madalseis,tsükli põhi IV tõusufaas- majanduslik tõus
Ilutulestiku suurus on muudetav ning on teada, et nii Anna kui Mati eelistavad suuremat ilutulestikku väiksemale.

Imago on terviklik mulje brändi suhtelisest positsioonist konkurentide hulgas, seega tarbijakeskne.
Inimesed kel on ühesugused väärtushinnangud, ametialane positsioon, elupaik, elukutse, haridus, vanadus,
Inimtaju on psühholoogiline protsess, mis seisneb esemete või nähtuste meelelises tervikpeegelduses.

Innovatsioon – millised on innovaatilised ideed, mis võiksid positiivselt mõjutada ettevõtte tegevust.
Innovatsioon on võimalik ilma uute leiutiste või avastusteta- tootmisfunktsiooni muutus on innovatsioon .
Innovatsioon on kõik see, mis on meie jaoks teatud hetkel uudne, avastamata või siiani olnud mõeldamatu.

Internaliseerimine - omaks võtmine - see inimene usub, et see mis ta teeb on ainuõige ja nii just peabki olema.
Intervjuu viga on intervjueerija otsuse kõrvalekalle sellest, mis intervjueeritavat tegelikult iseloomustab.
Inventuurid on korralised ja erakorralised. Korralised inventuurid on järgmised: 1.ndl korra inventuurid:

Investeerimisfond – müüb investoritele oma osakuid suurendades investeerimistegevuse kaudu nende väärtust.
Isiklik müük on müügipersonali poolt läbiviidud toote tutvustus, eesmärgiga luua kliendisuhe ja müük.
Islamipanganduse buumile on aidanud kaasa ka rahvuslike meeleolude tõus reaktsioonina USA terrorismivastasele sõjale.

Igakuine tulude - KULUDE ARVESTUS PÄEVARAAMAT Selle peatükiga töötamiseks vajad tabelitöötlusprogrammi.
Ii faas – tulutasakaalupunkt e. kattepunkt – siin tarbimine võrdub tuludega, sääste veel pole.
Imf on viimase 12 aasta jooksul aidanud kujundada rahapesu ja terrorismi tõkestamise poliitikat.

Inflatsioonirisk – ringluses olev raha kaotab väärtuse oodatust kiiremini, ennustatust kõrgem hinnatõus.
Informatsiooni süsteem - finantsarvestus ja aruandlus, kuluarvestus, ettevõtte sisene aruandlus ja selle analüüs.
Inimkapitali paranemine - omandatakse uusi oskusi, teadmisi, õpitakse tundma teisi kultuure, õpitakse selgeks keel.

Internet on muutunud inimeste elu- ja töökeskkonnaks; nad saavad seal ise otsida seda, mida vajavad.
Intressipoliitika on võimalik euroala majanduse arengut juhtida nii , et see tagaks madala inflatsioonitaseme.
Investeerimispiirangud on seotud panga ja temaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingute tehingute osas.

Ito - Yokado moodustas 2005. aastal Seven & I Holding Co. ning 7-Elevenist sai selle tütarfirma.
Igapäevastes sularaha – ja arveldustehingutes kasutab Euroopas ligi 300 miljonit inimest ühisvaluutat – euro.
Impordikogus on saavutatud. Avamine: tariifikvoodi järjekorranr, kogus, kehtivusaeg, tollimaksus suurus.

Informatsioonist on esitatud rahalises väärtuse ja on mõeldud kasutamiseks majanduslike otsuste tegemisel.
Integreeritud turundus ehk turundaja peab koostama turundusstrateegia täpsete käikudega, kuidas toodet turundada.
Inventuuri alguseks on kõik sissetuleku ja väljamineku dokumendid raha liikumise kohta kantud kassaraamatusse.

Investeerimis - ja pensionifondide valitsemiseks on vajalik Finantsinspektsiooni väljastatud tegevusluba.
Ibm - i välimus on kõige rohkem konservatiivne ja „igav”, aga see eest ikkagi vastupidav.
Ideaalseks rahakordajaks nimetatakse sellist rahakordajat, mis iseloomustabki kohustusliku reservi pöörväärtust.

Ii samm - ● Kõige tõenäolisemalt võib juhtuda see, et tarbijate puuduse tõttu tekib pankrot.
Infoteaduse ülesanne on luua teadmisi, mida kasutades saaksid infoasutused oma ülesandeid efektiivsemalt täita
Inkassot on soovitatav kasutada siis kui kaubadokumentide hulgas on omandiõigust andvad dokumendid.

Interneti teel on lihtne ennast kellekski teiseks teha, näiteks naine võib ennast isegi mehena esitleda.
Invest - ga seoses mõist riski all investeeringu tegeliku tulususe hälvet oodatavast tulususest.
Investorid – informatsioon investeeritud kapitalilt saadava tulu kohta, ettevõtte jätkusuutlikkus.

Isiklik müük - müüja isiklik suhtlus ühe või mitme potentsiaalse ostjaga toote müümise eesmärgil.
Isiklik tulu – on rahvamajanduse arvepidamise kohaselt kogutulu(TR) mida indiviidid tegelikult saavad.
It lies on the same latitude as Iceland, and one quarter of the country is inside the Artis Circle.

Inimressursi juhtimine ehk personali juhtimine ehk strateegiline personalijuhtimine on juhtimise põhifunktsioon.
Interaktiivne õiglus – näitab ettevõtte ja kliendi vahelise suhte kvaliteeti teenuse taastamise protsessis.
Investor – Ta võib ka investeerida kaupadesse või toodetesse, millelt loodab hiljem tulu saada.

Inflatsiooni mõõtmine - Tarbijahinnaindeks ehk THI (jooksva kuu ostukorvi hind / baaskuu ostukorvi hind) x 100%
Inspekteerimine - seisneb arvestusregistrite, erinevate dokumentide ja materiaalsete varadega tutvumises.
Isiklik müük on müüja isiklik suhtlus ühe või mitme potentsiaalse kliendiga selleks, et toode maha

Ibm – hind on tasakaalus, kuna arvutil on jõudlust ja äriklassi arvutid on väga hinnas.
Identima – millenagi ära tunda Idufirma – alles käivituv lennuka äriideega väikeettevõte
Iii osa - Rännaku juhtimine Rännaku juhtimise süsteem- piisonikarja muutmine metshaneparveks.

Informatsiooni kogumine – allikate uurimine, küsitlemine, informatsiooni süstematiseerimine ja töötlemine.
Informeerija – peab oskama andma kliendile vajalikku informatsiooni mingi teenuse või toote kohta.
Inimlik kadedus – nähes, et nende naaber on saanud kiirelt rikkaks, tahavad paljud seda järele teha.

Innovatsioon on ettevõtluse tööriist, tegevus, mis annab vahenditele uudse võime luua väärtusi.
Instrumendiks on klassikaline turundumeetmestik, mille komponentideks on kõik 4P-d oma võimalustega.