Sõnu seletav sõnaraamat

Intrussiivsed e. süvakivimid: tekkinud magma aeglasel jahtumisel sügaval maakoores surve all. Kristalsed, tihedad, suure survetugevusega, kulumiskindlad, tahutavad, hästipoleeritavad, ilmastikukindlad (kvarts, graniit, vilk). Efusiivsed e. purskekivimid: tekkinud magma voolamisel maapinna lõhedest, jahtunud kiiremini ja väikese surve all, seetõttu poorsemad, peeneteralisem, nõrgemad (basaldid, porfüürid, trapüüdid). Purdsed kivimid: tekkinud magma tardumisest purskumisel.
Isel külmatsüklitega - > vees immutatud materjali külmutamine ja taas üles sulatamine (tellisel 12 tüklit, kõnniteeplaadil 100) 13. C 24/30=> 24 MPa-> silindriline survetugevus; 30 MPa-> kuubikuline survetugevus Variant II 1.Erikaal (abs tihedus) on materjali mahuühiku maas tihedas olekus (ilma poorideta); valem: φ=G/V (V-tiheda, poorideta aine mass); portlandtsement 3,1 g/cm3, teras 7,85, puhas vesi 1,0 2.C28-> täht= puidu liik(okas, leht, liim); nr= normatiivne paindetugevus
Inspekteerimine – Auditeerimine tuleb teha uusehitise juures, teistel juhtudel võib piirduda inspekteerimisega. Kuidas tähistatakse normides ja standardis liikluse teenindustaset ja mis olukordade tarbeks neid rakendatakse - A-F, enamus liiklusrajatisi projekteeritakse tasemele D, linnas ja selle lähialal lubatakse ka E. Mis näitaja alusel määratakse teenindustase I klassi maanteel - liiklusvoo tihedus, sa/km ühel sõidurajal.

I faas - täielik visuaalne vaatlus, mis on dokumenteeritud, illustreeritud fotodega ja plaanidega II faas - uurimistulemused objektil lihtsate mõõtmistega III faas - uurimused laboris pisteliste proovide alusel (puurkärnid jne) IV lõpuks koostatakse renoveerimise projekt ja eelarve, mis peab näitama, kas vastava äriplaani olemasolul on võimalik või tasub ühe või teise taseme renoveerimist ette võtta.
In non - standard projects, especially in projects incorporating compound surface geometries, the detailed surface characteristics of the building envelope require substantial design development of technical details to translate the conceptual shapes into actual building components (Leicht & Messner, 2008). Steel is often used to support complex geometries, as it can be bent and curved into the required forms.
Iseloomusta 1 – kordset ja 1 ½ - kordset pindamist 45. Iseloomustada 2-kordset ja ¼ -kordset pindamist 46. Iseloomustada 2 ½ kordset pindamist 47. Sideaine valamine pindamisel 48. Killustiku puistamine pindamisel 49. Pindamiskihi rullimine ja lahtise killustiku eemaldamine 50. Objekti tähistamine ja liikluse reguleermine pindamistöödel 51. Mustsegude valmistamine ja ladustamine 52. Asfaltsegude vedu.

Ii etapp – XIX saj – XX saj algus, aurumasinaga varustatud ehitusmasinate ilmumine, raudteetranspordi tormiline areng, ratas- ja rööbaskäiguosa kõrvale ilmub roomikkäiguosa jne. Teise etapi lõpetab sisepõlemismootori leiutamine ja kasutuselevõtt XIX saj lõpul, mis tõrjub aurumasina kui jõuallika kiirest välja tänu kiirelt käivitamise võimalusele ja töövalmidusele.
Installatsiooni - (kütte-, veevarustuse-, elektri-) firmade poolt nende tööde jaoks vajalikkude märkidega, nagu: - puhtavee ja kanalisatsiooni torud - keskkütte ja ventilatsiooni torud - elektriseadmed, kilbid Sellega avaneb võimalus näha ette kõiki torustikkude ja juhtmestikkude jaoks vajalikke müürikanaleid ja –avasid juba konstruktsiooni tööjoonistel enne tööde alustamist.
Ilo - International Labor Ortganisation, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonid (eriti No. 147). Nende ja terve rea teiste, laevaehitust vähem puudutavate, konventsioonide täitmist jälgivad riikide mereadministratsioonid ja klassifikatsiooniühingud (vt Lisa, Tahvel 2.5.). Viimased on mittetulunduslikud valitsusvälised organisatsioonid, mida juhivad

Ii seletuskiri - Üldosa - Olemasoleva olukorra kirjeldus - Lammutustööde kirjeldus, vajalikud arvutused, elementide ja sõlmede demontaaž ja lammutus, ohutusabinõud, vajadusel kohatine tugistamine, seadmete paigutus objektil, lammutusmaterjalide ladustamine ja äraveo skeemid, ... Kõik need asjaolud on ühel või teisel objektil üsna objektikohased.
Inertsimoment – I =2,79*16,523/12-2,28*15,53/12=340,7 m4 Teguri K määramiseks leiame Sü = A1(lü + t/2) =1,1628*(7,75+0,51/2)=9,31 m3 ja (1.19) põhjal 1 2 2 5 2 3 2  Dü = Da =  t l ü + S ü tl ü + S ü l ü  , selles avaldises t  15 3  Dü = Da =1/0,51*(2/15*0,51^2*7,75^5+2/3*9,31*0,51*7,75^3+9,31^2*7,75=6106,3m6
Igale pinnale on välja töötatud vastav värvitoode, mis peab kestma tingimustes, kuhu värv on mõeldud. Näiteks sisetöödeks mõeldud värv ei ole piisavalt tugeva värvikilega, et vastu pidada välistingimustes, kuid välitöödeks mõeldud värv sobib ka sisetöödeks (vaid juhul, kui see on terviseohutuse seisukohalt lubatud).

Immutatud puit on pika kasutuseaga, seega tarvikud ja kinnitusvahendid peaksid olema sama vastupidavad (tsingitud, roostevabast terasest, vasest või pronksist). 3 Immutataud materjalide kasutusala on väga lai, näiteks ehituspuit niisketes tingimustes, terrassid, aia-ja maastikukujundus, kaitsepiirded ja tarad, jne.
Isklikult on projekteerimisstandartide valdkond väga huvitav, olen oma töös kogu aeg kokkupuutes standartidega, tabelitega, piirangutega ja nõuetega ning pean nõustuma, et EN-standartide nõuded projekteerimise kohta on väga adekvaatselt koostatud ning peegeldavad kõik vajalikuimad
I n - Paindetuge\.ns utataksevale!'is/.. = k --:::-, kusRr- paindetugel'u" an Re l_., ),, purustavj6ud ftgfl,I tugedevaheline kaugus[cm], b - proovikehalaius [cm], h - proovikehak6rgus [cm], k - trleminekukoefitsent Pealepaindetugevus mii:iramiston katsetamiseks kuus prcoYikeha.

Individuaalelamu on projekteeritud 1,5-korruselise kellerdamata ehitusena, katusekorrusega, katusekaldega 40º. Elamusse on planeeritud järgmised ruumid: Põhikorrusel (vt. Esimese korruse plaani) – esik, elutuba, söögituba, köök, wc, , vannituba, abiruum, kabinet ja garaaž.
Iarro - pit,aaa.,^a uic pl.t+o.r^ nl^r-. * sain oaL tr.oirts4at^ ll,4*qa-. "l111t,^1 - + p-ei&r[r..r^^c*-^ *- ".c,.,.r11,dq!, tpu-a *- ( cr"ia.d,.^ .f) trtrv*lAD - k*i, ,L s,L^ *rr^."- r.ri pltrJcc- ln-t""t^ . ot7*,:.r^l**t"lL - ied€Jill&^l1*. f (na^rr,i.er.r-v"^o4lfA
Ilo - International Labor Ortganisation, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonid (eriti No. 147). Nende ja terve rea teiste, laevaehitust vähem puudutavate, konventsioonide täitmist jälgivad riikide mereadministratsioonid ja klassifikatsiooniühingud.

I aste – mehaaniline puhastus; Lahustumatute võõriste (ujuvprahi, liiva, heljuvaine) eemaldamine reoveest füüsikaliste võtetega (kurnamine, sõelumine, setitamine) Ujuvprahi ja liiva ärastamine – algpuhastus; Heljuvaine ärastamine – mehaaniline puhastus.
Ilmastikukindluseks nimetatakse materjali vastupidavust väliskeskkonna igasugusele mõjule Ilmastikukindluse mõiste sisaldab endas nii vahelduvat niiskumist-kuivamist, immutamist ja soolade kristallisatsiooni, vahelduvat immutamistst -külmumist, temperatuuri muutuse ja
Ilmastiku toimel - liivad, kruusad, savid), tsementeerunud setted (kokkukleepunud sõmerad setted - liivast liivakivi), keemilised setted (tekkinud mineraalidest ja sooladest), orgaanilised setted (erinevate elusorganismide jäänuste sade veekogu põhjas - lubakivi)

Ij4 - a*x,r*-rft""gu""., ' t"rar4r"wti,. U I $Fqs{ ': (r* owa&c.o-LL torl(a rwnroo{'t+ t )"lfl^"" r.'rf"frdr"Xt"u,n: I gri- - a*,,urj*"",Ld*'Ua.,,&,w,t (piwa":t *gr.v t'a 1u+kulaag,talb Fg{t a""r'to*+, hi i-(;u" ,"*r;S Rd-= R I lz*-r)r.u"s"rr-" ,f )
I klass – kõrged nõudmised, viibivad tundlikud ja haiged inimesed II klass – tavapärased nõudmised, uued/renoveeritud hooned III klass – mõõdukad nõudmised, olemasolevad hooned IV klass – hooned võivad kasutusel olla vaid piiratud aja
Vote UP
-1
Vote DOWN
Ipd - Integrated Project Delivery 5D- 4D CAD + money LC- Lean Construction AEC- Architecture, Engineering, Construction LPDS- Lean Project Delivery System BIM- Building Information Modelling LPS- Last Planner System CII- Construction Industry Institute NVA- Non-Value Adding CPM- Critical-Path Method NVAR- Non-Value Adding activities but Required DB- Design-Build PPC- Percent Plan Completed DBB- Design-Bid-Build TFV- Transformation-Flow-Value

I tüüp – üherajaline ühesuunaline liiklus, kus hädapeatunud sõidukist möödasõit pole võimalik kõrge äärekivi ja väikese raja laiuse tõttu II tüüp – üherajaline ühesuunaline liiklus, kus hädapeatunud sõidukist möödasõit on
Intressimäär – 6%. Tellija efekt: E = F x I x (T1 - T2) = 3 500 000 * 0,06 * (24/12 – 21/12) = 52 500 € Ehitaja efekt: E = TPK (1 – T2/T1), kus TPK – tingpüsivad kulud (materjalide maksumusest – 1%, kaudkuludest – 50%, masinate
Inertgaasi - , lastitankide pesu) 3.Jõuseadmete süsteemid tagavad pea- ja abimasinate ning katelde töö (õpitakse koos vastavate energeetikaseadmetega) kütuse-, õli-, jahutus-, õhu-, ja heitgaaside, auru-, toitevee-, käivitus- ning

Igas laevas on olemas vesikustutussüsteem, mis annab pardatagust vett rõhu all tule kustutamiseks. Süsteem koosneb tuletõrjepumpadest, magistraaltorudest (enamasti ringtorustik), harudest kõikidesse laeva osadesse ja jugatorudest.
Iii etapp – XX saj 20ndad, aurumasin asendub sisepõlemismootoriga, esialgses variandis toornaftal töötava nn „kuumpeamootoriga“, seejärel petroolil Otto mootoriga ja puhastatud naftal ehk diiselkütusega diiselmootoriga.
Iii lisad - Fotod olemasolevatest objektidest - Objekti olemasolevad joonised (kasvõi inventariseerimise joonised) IV Joonised - Asendiplaanid - Asukohaskeemid - Muud vajalikud joonised demontaaži, ajutiste tugistuste jne kohta

Immutusainete liigidlääne - Euroopa Puiduimmutuse Instituudi andmetel toodetakse seal ca 6,5 miljonit m3 immutatud puitu aastas, millest 71% on immutatud vesilahustega, 18% orgaanilistel lahustitel baseeruvate immutusainetega ja 11% kreosoodiga.
Isoleer - puitkiudplaadi saamine: Valmistatakse peenestatud puitvillast ja kergelt pressitud. Kiud kleepuvad kokku plaatide kuumutamisel. 6. Tselluvill saadakse makulatuuri peenestamisel ja antipüreenide lisamisel.
Ideaalset kivi on suhteliselt raske leida, poleeritakse kivi tavaliselt lihvimispasta abil märjal klaaspinnal üle. KREIDEZEIT pakub lihvimiseks ka keraamilist kivi, mis on hästi kõva (kõvadus 9,5) ja ilma poorideta.

Ini - l 1 lilr L v {at^,,*",*At *' lu&idfr,* - tt^tt" o,,- fixa^b\"A t, $; IDLII^ lualif^*dtut. L a1a,lla-Ao.r 1 rr^,[*o,cai* a\^AAr, ; 7?i. ?z z para, q..t/t- nJ;U^4u*o**v tno kalth1nu.**4*+ fVUpU t6,-cbv
Immutaine –  ESTOPUU • Termotöötlus – tapab putukad ja seente eosed (195 – 230 C), vääristab puitu Firma TULIPUU, (mänd, kuusk, haab, kask) 4% saavutatakse tasakaaluniiskust. 
Ibc - a*.afu)fl^, - ptb* tl"d^ nal*,'^ w[,*;* F[j.*.4 /oru -.\t^ffi# !*TaA+ 1gsi'd{,,;?-u. 4-ilit'L ir[;;*% Ndlt"drA-r,*t ./-init*,,aaclt in I ,til^ piv.an ha,r^t/tv'oi1n* an^LArr-r-,;.onlr&t^ t foiua.

Informatsioonitahvel või - teatis peab olema märgatav ja see peab sisaldama järgnevat informatsiooni: planeeritava maa-ala asukoht ja suurus, maa-ala piirid ning tutvustama algatatud planeeringu eesmärke.
Impact on schedule Although the project was 3D and BIM helped to reduce completed 8 months behind design related RFIs and solve schedule due to problems with clashes prior to construction.
Isikukaitsevahend tähendab inimese seljas, peas, jalas või käes kantavat või hoitavat vahendit, mis on konstrueeritud ja valmistatud inimese kaitsmiseks tema elu ja tervist ohustava teguri eest.

Instaleeritavad lõtkud on antud vastavalt võlli diameetrile ja laagrimaterjalile . Kaproloonist laagrite alglõtkud on kaprolooni võimaliku tursumise jagu vees bakautlaagrite lõtkudest suuremad .
I tase on madalaim ja V tase kõrgeim (vt lisa A – Kutsekvalifikatsiooni süsteemi terminid). Kõik kutsed ei eelda kutsekvalifikatsiooni tasemete fikseerimist I kuni V tasemeni.
Ilmne soojus – temperatuuri muutus kiirgusliku ja konvektiivse ülekandega Varjatud soojus – faasimuutus aurustumise näol, nt kehapinnal olev vedelik – higi, vesi – aurustub

Ifunktsionaalne - hoone/ 2. https://www.google.ee/search?q=upitaja 3. https://www.google.ee/search?q=av ant&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch &sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChM Täname kuulamast!
Impact on design The Tekla model was useful Without 3D tools, designing for discovering clashes this building would have been between the structural steel almost impossible.
I etapp – algdaatum määratlemata, ilmuvad raskemaid ehituslikke töid kergendavad mehhanismid – masinate prototüübid mida käitatakse inim- või koduloomade jõuga.

Investeeringud on otseses sõltuvuses riigi ja üksikisikute üldisest majanduslikust olukorrast. Ilmselt avaldab ülihead laenuvõimalused ehitusturu käibemahule olulist mõju.
Impact on surveying Having a baseline 3D model X,Y,Z coordinates of critical was instrumental for the state- steel members were extracted of-the-art laser scanners.
Inertsiraadiuse ühikuks on pikkusühik (m, cm, mm). Tinglikult loetakse inertsiraadiust ainult positiivsena. Ruut: ix=iy=a/√12 Ristkülik: ix=h/√12 iy=b/√12 Ring: ix=iy=D/4

Isetihenev betoon on suhteliselt hiljutine betoonitehnoloogia arendus, mille välja töötamise vajaduse tõstis esile Tokyo Ülikooli professor H.Okamura 1986. aastal.
Integratsioon – tegemist on teenuse ostu lepinguga • jällegi – kinnisvara seondub strateegilise mõtlemisega, sidudes nii kinnisvara kui Ettevõtlusmaailm
Induktsioon – Induktsioonjoonkeevitus on sarnane eeltooduga, kuid keevituskoha ees asuva pooli abil kuumutatakse detailide otspind pöörisvoolude toimel.

Immutuse puhul on kontsentratsioon madalam, sobib kasutamiseks maapinnast kõrgemal, pidevatest ilmastikuoludest mõjutatud, niisketes ja märgades kohtades.
Impact on fabrication The 3D steel detailing model The shop drawing review was was used to sequence coordinated between the fabrication and erection.
Ii aste – bioloogiline puhastus; Orgaaniline aine eemaldatakse reoveest mikroorganismide abil. Orgaaniline aine laguneb süsihappegaasiks ja veeks.

Icopal –  parketi alla, kilega kaetud, bituumeniga immutatud MUSTA PEKKA  ­ hüdroisolatsioon, plaadi alla, bituumeniga immutatud
Iii aste – keemiline puhastus; Lahustunud ained (fosfor) seotakse keemiliste reaktsioonidega mittelahustuvaks sademeks, mis settib veest välja.
Integreerimine on lihtne: saadaval on spetsiaalsed valgustikarbid iga restlaetüübi jaoks ja hõlpsalt saab kasutada ka spetsiaalseid moodulvalgusteid.

Imo juhtorgan on peaassamblee mis tavaliselt koguneb kord kahe aasta jooksul IMO täitesaatev organ on nõukogu, mille valib kaheks aastaks assamblee.
Impact on cost A temporary steel model from Reducing the construction MKA increased the accuracy schedule by 3 months, of subcontractor bids.
Isolatsioonimaterjal on stanniol. Keldri välisseinad kaetakse alati bituumenvõõbaga, mis väldib seinte niiskumise pinnasesse valgunud sademevee mõjul.

Immutamise ehk impregneerimise meetod: Sukeldades puidu immutusvedelikku on võimalik immutada puidukaitsevahendiga kuni 5mm sügavuseni.
Inertsimoment – I =5,07*16,52^3/12-2*2,28*15,5^3/12=489,8 m4 Teguri K määramiseks leiame Sü = A1(lü + t/2) =2,59*(7,75+0,51/2)=20,7 m3
Igapäevaste väljaminekute ehk käibekapitali rahastamine - Laekumine kaupade ja teenuste müügist - Laofinantseerimine - Arvelduskrediit - Faktooring

Icopal - iseliimuv rullmaterjalist katusekate (Soome firma väikesi ruute, põrandani aknaid, terveid klaasitud seinu, erikujulisi
Isetihenev betoonisegu on kõrge voolavuse tõttu võimeline omaraskuse mõjul tihenema ja täitma ükskõik millise kuju või mõõtmetega ruumi.
Instrument on ainuke, mis teeb ära kerge vaevaga integreerituna optilise mõõdistamise, meetrilise pildistamise ja 3D skaneerimise.

Ii tüüp - sood, milles lasund koosneb ebapüsiva konsenstensiga turvastest orgaanilistel või poolorgaanilistel mudakihtidel.
Immutusvedelik on lőhnatu ja värvitu, tema puuduseks on kallis hind ja see, et iga 5 aasta tagant tuleks katus uuesti immutada.
Iseloomulikud siseõued on jäänud siin mõnevõrra formaalsuseks, nende ainus funktsoon on valgustada maja sisemuses paiknevaid ruume.

I tüüp - sood, mille lasund koosneb püsiva konsenstensiga turvastest suhteliselt tihedatel mineraalsetel pinnastel.
Injektorpõleti on selline põleti, milles düüsist suure kiirusega väljavoolav hapnikujuga imeb põlevgaasi segukambrisse.
Iidsetest aegadest on inimesed enne ehitamise alustamist vajanud teavet selle kohta, millised kulusid ehitus endaga kaasa toob.

Immutatud puit on rohekaspruuni värvusega, mis aja jooksul tuhmub ja omandab väljas seisvale puidule omase hallika tooni.
Injektorpõleti puuduseks on põlevsegu koostise ebastabiilsus, eeliseks aga võime töötada põlevgaasi keskmisel ja madalal rõhul.
Intervjuu on suhteliselt vabas vormis vestlus, mille käigus selgitatakse töötaja sobivust pakutavale ametikohale.

Idee genereerimine on protsess, milles kasutatakse loovat mõtlemist uute toodete kohta suure hulga ideede esilekutsumiseks.
Intrussiivseteks – maakoore all aeglaselt surve all jahtunud, hästi formeerunud kristallid, suurekristalliline, tihe;
Impact on Increased accuracy and speed 3D helped to determine shoring construction thanks to laser surveying.

Inverter – kõrge töökindlus, väikeseid energiakadusid ja suuri võimsuslülitusi igas üksikus seadmes.
Isikukaitsevahendid on üldjuhul mõeldud isiklikuks kasutamiseks, et need ei tekitaks tervise- või hügieeniprobleeme.
Integraalsed ehk kumulatiivsed graafikud- finantserimis pinnas). 15.Nõuded kaitserajatise projekteerimiseks.

Ise eemaldamisel on oluline kindlasti mask, et ei hingaks sisse hallitusseene eoseid, mis võivad teitada astmat.
Imo määrangul on lisaks eelnevatele püstuvuse alaliikudele kohustus kontrollida vigastatud laeva püstuvust.
Idaseina dominandiks on võidukaar, mille sokkel päädib faasitud glasuurkivisimsiga ning see jätkub kooriruumis.

Investeeringute kogusummalt on sellel palju väiksem osa kui eelmisel kahel, kattudes siiski osaliselt ka mõlemaga neist.
Iglc - 16, Manchester, UK. 3. Ballard G. (2000), „The Last Planner System of Production Control.
Iseliikuvad – laevad millel on jõuseade ja käiturid, mis võimaldavad tal iseseisvalt manööverdada;

Inversioon on nähtus, kus tuulekiirus on 1-4 m/s, maapinna lähedal temperatuur madalam kui kõrgemal.
Ilma krundita on võimatu. Sel piirangul on ka oma majanduslik mõjuvõim, sest maa on piiratud ressurss.
Impulss - laserdiood 905 nm Kiire hajumine: horisontaalne ja vertikaalne 4 cm /100 m ja 8 cm /100 m

Ifc - survevöö inertsimoment z-telje suhtes; Ift - tõmbevöö inertsimoment z-telje suhtes;
Impact on results, and these decisions facilitate all the following stages of project delivery.
Icopal - iseliimuv rullmaterjalist katusekate- kasut katusekaldel min 6˚. On kasutatav vanade

Isolatsioon on tulekindlast mittepõlevast materjalist, täidab ta ka tulekaitseisolatsiooni rolli.
Iqvu - |,/r6 i9*".,1"1y y;*;aefi.,r ^Jtj1a\^JLazry( L1- rr-{l',d,ti (,.- 'rrri wplJr,Jt4w -
Isbn 951 - 740- 329-1, 2002. Hägerhed, L., Bornehag, CG., Sundell, J. and the DBH-study group.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Infrastruktuur - kõigi organisatsioonide ja abinõude kogum, mis tagab tõrgeteta liikluse, elektrivarustuse, side jne, hõlmates ka avatud kommunikatsioone (nn füüsiline infrastruktuur), poliitilist ja õiguslikku keskkonda (nn institutsionaalne infrastruktuur), infotöötlust ja koolitusturge.
Iglc - International Group for Lean Construction 5Whys- Root causes analysing technique
Iii tüüp – kaherajaline sõiduosa, kus liiklus toimub kas ühes või kahes sõidusuunas.

Inertsed koostisosad on PEENTÄITE- ja JÄMETÄITEMATERJAL, aktiivsed koostisosad on SIDEAIN ja VESI.
Intressimäär on 5%, keskmine inflatsioon on 3,6% (2012.a.) Lahenda ise!! Lahendus on vihikus.
Iseliikuvad noolkraanad on mobiilseimad ja tornkraanade kõrval ehitustegevuses enimkasutatavad kraanad.

Iso - 14000 on keskonnajuhtimisstandard kuid ISO-9000 on kvaliteedijuhtimisstandard.
Itb on nüüdseks tunginud nii kaubabetooni kui betoonelementide tootmise valdkonda.
Igale el - i liikmesriigile rahvuslikud kohustused, et saavutada heitmete vähendamine.

Individuaalelamu on planeeritud piirkonda, kus terviklik elukeskkond on alles välja kujunemas.
Isotermia – temperatuur on ühtlane, tuulekiirus 1-10 m/s. Esineb keskpäeval, öösel
It focuses on problems and their causes occurring in the Estonian construction industry.

Inimtegevuse tulemusena on CO 2 kontsentratsioon õhus suurenenud, mis põhjustab kliima muutuseid.
Imo - International Maritime Organisation - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon.
Investeeringukonsultant on tellija ekspert investeeringute ja ehitisega seotud tulude hindamisel.

Isover - i isolatsioonimaterjale võib kasutada kõikide ehitiste tuleklassides.
Indeksi arvutamine on suhteliselt lihtne siis, kui baasiloend on eelnevalt juba koostatud.
Iii tüüp - sood, mille lasundi moodustavad ujuva turbakoorikuga vedelat turbat.

Inforohkus on aga tekitanud probleemi, kus vajaliku info leidmine on raskendatud.
Igaljuhul on mõnus elada nauditavas, mitte ainult talumisväärses keskkonnas!
Inimkonnal on instinktide kujunemine maha jäämas riskitasemest elukeskkonnas.

Isikukaitsevahendite kasutamine on Eestis reguleeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega".
Inseneriasjanduses on kõige sagedamini tegemist trapetsristlõikega (joonis 4.1, e).
Instrument on kerge ja mõõtudelt väike, kaalub vaid 4,2 kg. [5] (Joonis 3)

I etapp - esialgne hinnang objekti sobivuse kohta firma tootmisprogrammi.
Indeks lt - Lateral Torsional buckling (väändepaindeline stabiilsuskadu).
Iseloomustamiseks on koostatud tabel nr 2. Tabel 2. Liiva terastikulised koostised.

Isozaki - linn õhus, ehitamata; 5) Kenzo Tange – Tokyo Bay ehitamata
Initsiatiiv – Juhtidel tuleb töötajate initsiatiivi alati julgustada.
Insolatsioonikestvus on aeg, mille vältel otsene päikesekiirgus langeb eluruumi.

Isetihenev betoon – Ehitaja, nr 4(68) 10. www.silikaat.ee < Link: Artiklid.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Iseloomulikuks näitajaks on nende terastikuline koostis (kruusad, liivad, liiv-savid, savi-liivad) c) mullad on mineraal-orgaanilistest ainetest koosnev maakoore pealiskiht, mis tekkinud mikroorganismide elutegevuse ja lagunemise ning klimaatiliste tingimuste koosmõju tagajärjel.

Immutusaineks on naftabituumen, kummibituumen või polümeerbituumen.
Inflatsioon on riigis 4%. Kui suur on panga reaalne intressimäär?
Ilmastikutingimuste selgitamine on vajalik eelkõige ajaliste riskide määramiseks.

Ilus rokokoo - orhament on majafassaadil Tallinnas Uus tänav 1.
Ida pool on kunagisest vallikraavist kujundatud kaks tiiki.
Ilmelt lihtsad on raesaaliga külgnev endine köök ja kämmerei.

Isomorfism – ELEMENT ELEMENDILINE VASTAVUS – VÕRKGRAAFIK
Immutusklassi h - 4 puhul on kemikaalide kontsentratsioon suurem.
Intressimäär ehk inflatsiooniga korrigeeritud intressimäär.

Insolatsiooniks nimetatakse kiiritust otsese päikesepaistega.
Isikukaitsevahend on üldjuhul mõeldud isiklikuks kasutamiseks.
Interjööris on säilinud ainult üks seinal olev riiul.

Ištari värav on Babüloni linnamüüri kaheksas värav.
Ilmuda on segada erinevaid akrüül viimistlusi.
Igale reale on hea panna peale raam, mis hoiab koos.

Investeeringute mudeliga e. investeeringute piirefektiivsusega.
Ithal - kraanad.ee/public/files/GMK5095.pdf
Immutuspaneelid on tavaliselt piiratud mõõtmetega.

Info kogumine - > info töötlemine -> otsustamine
Itaalia futurism - oluline on antihistoritsistlikkus.
Ili - q ao i" "oqiia 13,6g'seeon 5'5olo

Imi - ja survepoolt lahutab tööorgan.

Isopreenkumm - looduskummi sünteetiline koopia
Iseloomustatakse heli - rõhu (Lp) ja võnkesagedusega.

I vot - pr,r,,vtpaa^,1+.r- i,e * :

Vote UP
-1
Vote DOWN
Igasugused tehisvillad on tervisele kahjulikud ja paljudes riikides palkmajaehituses

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto