Sõnu seletav sõnaraamat

Inkvisitsioon – katoliku vaimulike kohtupidamine ketserite üle, et neid ümber veenda ja vajadusel karistada; inkvisitsioonikohus, kohtunikud – inkvisiitorid käisid linnades jutlustamas, kutsusid üles patte tunnistama, ketserlusest loobuma, need, kes olid valmis vaadetest lahti ütlema, pääsesid kergelt, teised anti üle ilmalikule võimule, kes viiks täide surmanuhtluse, need ei saanud käsku täitmata jätta, sest neid oleks kirikust välja
Inglise parlament on olnud eeskujuks kogu Lääne tsivilisatsioonile ja hiljem kogu maailmale (riigivõimu korraldus, parlamendi nimetuse muutumine üldnimeks). 17.sajandil tekkisid Inglismaal viigide partei, mis hiljem sai nimetuse liberaalide partei ja tooride partei – hilisem konservatiivide partei. 18.sajandil kujunes Inglismaa välja tava, et valitsuse moodustab see partei, millel on parlamendis enamus.
Industrialiseerimine - loobuti NEP- ist. 1. Venemaa agraarmaast- tööstusriigiks 2. Plaanimajandus 3. Kollektiviseerimine- linnadesse tööle ja maalt lahkumine talupoegadel 4. Stalin ei usaldanud oma lähikondlasi 5. Riigireeturid hukati 6. Vägivallapoliitika- julgeolekuorganid, vangilaagrid 7. Punaarmee- maailm kommunistlikuks muutmine

Industrialiseerimine - suurtööstuse arendamine 18. Kulak on sõna mida Nõukogude Liidu poliitilises sõnavaras kasutati inimeste kohta, kes oli kuulutatud rahvavaenlasteks, sest nad olid rikkamad kui teised Kui Nõukogude Liidus hakati põllumajandust kollektiviseerima, siis kulakud otsustati ära saata GULAGi töölaagritesse.
Islamiusku inimesi on maailmas väga palju nad on väga ühtehoidvad ning seetõttu on nende usk püsinud siiani; Islamil on oma pühakoda (mošee), kus tehakse palvekummardusi; neil on oma araabiakeelne muinasjutukogu „Tuhat üks ööd“. USK ON SEE, MIS ÜHENDAB – USK ON IDEOLOOGIA, MILLE JÄRGI VALITSETAKSE RIIKE JA MILLELE VASTAVALT INIMESED ON SEADNUD OMA KÄITUMISE JA JA KOMBED NING MILLE PÕHJAL NAD PEAVAD OMA PÜHA SÕDA USKUMATUTE VASTU (ENESETAPUTERRORISTID). USK ÜHENDAB RAHVUSEST HOOLIMATA.
Iseseisvussõda 1775 - 1783: osapooled, sõja algus, iseseisvusdeklaratsiooni väljakuulutamine ja tähtsus, ameeriklaste võidu põhjused, sõja tulemused Pariisi/Versailles` rahuga. G. Washingtoni ja T. Jeffersoni roll? Osapooled: Kolonistid + Prantsusmaa, Holland, Hispaania  Inglismaa 1776 tuli kokku teine kontinentaalkongress, kus tuldi välja poliitilise iseseisvuse nõudmisega. Iseseisvusdeklaratsioon: Kuulutati välja 4. juulil 1776, Deklaratsioon kuulutas 13 kolooniat iseseisvateks riikideks.

Internatsionaalne rinne ehk Interrinne (rahvas ja eestikeelne press võttis kohe kasutusele mõiste "internatsid" - uus liikumine, mis kutsus 12. juunil 1988 Tallinna Poliitharidusmaja (nüüd Sakala Keskus) juurde EKP keskkomitee hoone (nüüd Välisministeerium) lähedusse kokku töötajate miitingu (ürituse eestvedajaks oli üleliidulise alluvusega Dvigateli sõjatehas). Väidetavalt oli kohal umbes 3000-4000 inimest, kes kuulasid kõnesid vendlusest ja aplodeerisid tormiliselt, kui selleks märku anti.
Impeerium on selle ideaali teostamine. Rooma riigi kasvades hakkas keiser end nägema kogu maailma valitsejana (2. saj pKr). Selleks, et sellist impeeriumi luua, selleks pidi olema ka ise mingil kõrgemal vooruslikkuse tasemel (igasugune lodev, ainult majanduslikele hüvedele keskenduv tsivilisitsioon ei suuda impeeriumi luua ning on parem kui teda juhitakse missioonitundega vooruslike rahvaste poolt). Roomas olid peamised voorused sõjalised- keisririigi kodanikud olid orienteeritud sõjale.
Iraanis on kehvalt arenenud põllumajandus ja vähe arenenud tööstus,kuid selle riigi peamine rikkus on nafta.Iraani riiki valitsesid islami usujuhid aga 20.saj alguses hakkas riigipoliitikat määrama majanduslikud huvid šahh Resa Pahlavi alustas 1960.aastal riigi läänelikumaks muutmist laiaulatuslike uuenduskavade näol .Seda hakati nimetama valgeks revolutsiooniks .Uuendused polnud piisavalt läbi mõeldud,tekkisid suured vastuseisud ,need aga suruti maha armee ja salapolitsei abil.

I kiviaeg – I Paleoliitikum II Mesoliitikum (u.7500.a. e.Kr.) III Neoliitikum (u. 3000.a. e.Kr.) II Pronksiaeg- (u. 1000 a. e.Kr.) III Rauaaeg- V saj. e.Kr - XIII saj. p.Kr IV Ajalooline aeg Mesoliitikumis kõige rohkem tegid inimesed endale riistad kivist, luust ja sarvest: o tulekindel kvarts- väikesed tööriistad (kõõvitsad, nooleotsad) o kristalne kivim-suuremad tööriistad (kivikirved, talbad) o luust, sarvest- töö-ja tarbeesemed (ahingud, jäätuurad, õngekonksud, harpuunid)
In reflecting on his courtship of Monroe, Miller wrote, "She was a whirling light to me then, all paradox and enticing mystery, street-tough one moment, then lifted by a lyrical and poetic sensitivity that few retain past early adolescence".[40] Nominally raised as a Christian, she converted to Judaism before marrying Miller. After she finished shooting The Prince and the Showgirl with Laurence Olivier, the couple returned to the United States from England and discovered she was pregnant.
Imperaator - tiitel, mida hakkasid kasutama Rooma valitsejad keisririigi ajal, see hakkas tähistama keiserliku võimu kandjat ’’Jaga ja valitse’’- roomlased ei surunud võidetud rahvastele peale ühesuguseid alistumistingimusi, vaid sõlisid igaühega eraldi kokkuleppe Ida-Lääne provints- roomlaste alistatud piirkonnad väljaspool Itaaliat, ida-provintsi kuulusid Kreeka, Väike-Aasia, Süüria ja Egiptus, lääne-provintsi aga Põhja-Aafrika, Hispaania, Gallia jja Britannia

Itaalias majandus - ja sotsiaalkriis, palju kommunistid, kes korraldasid streike ja väljaastumisi, nende vastu astusid välja töötuid (ka sõjast tagasi pöördunud noored mehed). Kommunistid kasutasid endisi sõdureid ja töötuid ühendanud fašistide liikumine, juht Benito Mussolini); rahulolematust ära ja korraldasid streike ja väljaastumisi, neile astusid vastu fašistlik ideoloogia (tähtsaim: rahvuse kui terviku heaolu; üksikisikul polnud fašistid, kes ka hiljem võimule tulid.
Industrialiseerumine - see us plaanimajandus kiirteede võrgustikud- pidi Venemaa lühikese ajaga tööpuuduse vähendamiseks muutma töösturiigiks Sisepolii Tsensuur,1-par Führeri ainuvõim, 1-partei Stalini ainuvõim, 1-partei ti süst,hirmuvalit süsteem süsteem Välispol Valmistusid Versailles’i rahulepingu Kommunistlik maailma iit sõjaks tühistamine, saaddi ehitada revolutsioon sõjaks vajalikke asju juurde Ideoloo 1 riik on 1 juut „Mein kampf „ Kes ei tööta, see ei söö
Ing – ei olnud enam maailma juhtriik, majanduskriis mõjut *ING – ei olnud enam maailma juhtriik, majanduskriis mõjutas kõige vähem PR – tõusis võimsaks tööstusriigiks, majanduskriis mõjutas suhteliselt vähe(Elsass-Loring, reparatsioonid) USA – majandustõus oli kõige suurem, majanduskriis mõjus kõige raskemalt; hulgitootmine VÄLISPOLIITIKA: ING – võitlus kommunismiga(VM kodusõda 1918-1920, E Vabadussõda), probleemid kolooniatega(India, Iirimaa),

Indulgents - patulunastuskiri, mida müüdi paavsti nimel raha või kirikule osutatud teenete eest. Reformatsioon-usupuhastusliikumine. Martin lutheri algatatud katoliku kiriku vastane usu-uuendusliikumine.Paljud maad lõid Lääne- ja Põhja-Euroopas katoliku kirikust lahku.
Ii pool – Praha kevad ehk Tšehhoslovakkia (kaardil 2A, 1968). 1960ndate lõpus algas demokratiseerumisprotsess, mille eesotsas oli Dubcek, kes oli küll kommunist, aga hakkas rääkima sellest, et tuleks rajada inimnäoline sotsialism (sõnavabadus, tsensuuri vähendamine, mitmeparteisüsteem, lahkuda VLOst). NSVL ei olnud jällegi rahul, sest oleks mõjusfääri kaotanud. Viis oma väed Tšehhoslovakiasse ja igasugune püüdlemine demokraatia poole tallati maha.
Islami pühakoda on mošee, mille juurde kuulub ka kindlasti mitu minaretti.

I kreeta e. Minoiline tsivilisatsioon (loodud tundmatu rahva poolt) 2000-1500 eKr • Keskus – Knossos • Oma kiri – lineaarkiri A (dešifreerimata) majapidamisaruanded • Lossid – keskused, linnadega tihedalt seotud; labürinditaolised, puuduvad kaitseehitised, rahumeelsed maalid (härjad, tähtsal kohal naised ja naisjumalannad); Knossos • Europe röövimine, Minotaurus • Domineerisid Egeuse merel, tihedais sidemeis Egiptuse ja Ees-Aasia rahvastega
Itaalia suutnud – ilma sõjata, lääneriikide vaikival nõusolekul – teostada Euroopas märkimisväärseid ümberkorraldusi. Versailles' leping lakkas olemast, ilma et keegi oleks selle vastu valjuhäälselt protesteerinud. 1930. aastate teisest poolest alates valmistusid kaks totalitaarset Euroopa suurriiki – Nõukogude Liit ja Saksamaa – varjamatult sõjaks, soetades nii relvastust kui moonavarusid kogustes, mis rahuaja tingimustes poleks olnud otstarbekad.
Inimese areng – ASTROPOGENEES Ida-Aafrika – inimeste häll 1.Geoloogiline tegur: vulkaanipursked(seal maakoor kõige õhem). Nendega kaasneb viljaka tuha kujunemine/ladestumine. 2Klimaatilised tegurid:soe kliima,vihm ja kuiv periood vahelduvad 3.Looduslikud olud: savannide teke-tuli tõusta kahele jalale,et oleks parem ülevaade saagile 4.Loomne toit:aju areng(valk+P) 5.Taimne toit:aju areng-tärkliserikkad mugulad 6.Ühiskondlik suhtlemine-sotsiaalne tegur

Imperialism – suurriikide poliitika, mille eesmärgiks on oma mõju suurendamine kogu maailmas Šovinism e marurahvuslus – oma rahvuse teistest paremaks pidamine (eriti suurriikide poolt) „Kadunud sugupõlv“ – mõiste sõjas osalenud põlvkonna kohta, mis tähistab mehi, kes ei suutnud sõjas naastes kohaneda normaalse eluga, väärtushinnangud olid purustatud, ümbritsevasse suhtuti passiivselt, oldi pettunud demokraatias, psüühiliselt haiged.
Ikoon – pühapilt, kus kujutatakse ristiusuga seotud isikuid ja sündmusi Gooti stiil – varagootika, kõrggootika ja hilisgootika, keskaja arhitektuuri stiil Hansa Liit – Põhja-saksamaa, madalmaade ja liivimaa linnade liit Dominiiklaste ordu – jutlustavate vendade ordu, ülesandeks oli levitada katoliikliku õpetust ja teha misjonit Frantsisklaste ordu – katolike mungaordu, mille kord nõuab heategevust ja vaesust, panid rõhku haridusele
Indulgents - eestkätt katoliku kirikus patu ajaliku karistuse andestamine kiriku poolt seatud tingimustel. Mõistet on enamasti seostatud keskajal paavsti nimel raha või teiste kirikule osutatud teenete eest müüdud patukaristuse kustutamise kirjaga.

Imperialism - suurriigid püüavad saavutada mõjuvõimu kogu maailmas *koloniaalimpeeriumite teke *laienes suurriikide majanduslik võim maailmas *šovinism- marurahvuslus 2. Mida kujutasid endast monopolid? Miks olid ettevõtjad huvitatud monopolist? Mida tegid ettevõtjad, et endale monopoli saada? Monopol on turuseisund, kus mingi toote- või teenusepakkujaid on ainult üks. Monopol oli ettevõtjale kasulik, kuna siis sai ise hinda dikteerida.
Individualiseeriv chiefdom - selline mis põhineb eraviisilisetle hierarhiatel e varanduslikel erinevustel ja rõhutab pealikku aga ühisvärk pole nii oluline nt ehitus teisejärguline- arheoloogiliselt siis rikkad pealiku hauad mitte templid ja muud ehitiste leiud . Teine siis group e gruppi keskne chiefdom - pealik oli aga see polnud kõige olulisem ja esile tõstetud, hierarhia pole nii suur, olulised ühisehitused, rituaalid-koondasid seda ühte.
Imperialism - Suurriikide püüe saavutada suuremat mõjuvõimu maailmas a)Imperialismiajastusse jõudis maailma 19. Sajandi lõpul: • Suurriike oli 8,maailma poliitikat tehti Eur’s b)Suurriigid arvasid väikeriikide peatset kadumist c)Levis sovinism- suurriiklik marurahvas, kus oma rahvast peeti teistest paremaks d)Imperialistlikku poliitikat vähemarenenud maades põhjendati Euroopa tsivilisatsiooni väärtuste levitamisega seal.

Industrialiseerimisele –  ning ühteaegu loobuti NEP­i poliitikast. See valik pidi muutma Venemaa  lühikese ajaga tööstusriigiks, tagama riigi sõjalise võimsuse kiire kasvu ja võimaldama tulevikus  edukalt maailmarevolutsiooni teostada. Majanduse arendamine allutati rangele tsentraalsele  juhtimisele ja plaanimajandusele. Suurtööstuse eelisarendamisele allutati kõik teised  majandusvaldkonnad.
Inimlik mitte - teada-suutmine käibki Sokratese käsitluse kohaselt ilmselt just nende “kõige tähtsamate küsimuste” kohta, millest eelpool toodud tsitaadis juttu oli. Inimese jaoks tähtsaim on küsimus: mis on hüve? Hüve on antiikse eetika üks kesksetest mõistetest ja Sokrates on antiikeetika küsimuseasetuse väljakujundaid. Kuid enne kui selle juurde jõuda, vaatame tema õpetuse epistemoloogilist komponenti lähemalt.
Inglased isiklikult on liiga “arad”, et loovutada oma verd maa majanduspoliitika kaitseks! Selline asjaolu, et Inglismaa ei omanud pika aja jooksul “rahvaarmeed”, ei anna mitte mingil juhul tunnistust inglaste “argusest”. Sõjaliste jõudude organisatsiooniline vorm ei oma mingit otsustavat tähtsust. Otsustavad tahe ja valmisolek kuni lõpuni ära kasutada seda sõjalise organisatsiooni vormi, mida rahvus antud momendil omab.

Investituur – sümboolne akt, selle kaudu toimus vasallisuhte sõlmimine, vasall vandus isandale ustavust, sai vastutasuks lääni, vannet uuendati, kui poeg astus läänisuhtesse isa asemele, lääniisanda surma korral ka
Influences on Welles. German Kammerspielfilm, expressionst cinema, chiaroscuro lightning (Lang), fluid camera (Murnau), baroque mise e scene, french poetic realism, john ford, theatre, radio Welles major themes: shakespeare adaptions (Macbeth, Othello), corrupting nature of ambition, obsession, mportance of a sense of the past, complexity of human characters (and human interaction), lost innocence, power and impotence.
Isandast - feodaalides 2)olid sunnismaised 3) nad harisid põlde või maksid andamit 4)isandal oli talupoja üle kohtuõigus,õigus ihunuhtlusega karistada ja ka surma mõista5 )talupojad pidid ise linnas oma toodangu maha müüma 6)talupoegadel oli nüüd võimalus rikastuda 7)talupoegade liikuvus, linnadesse põgenemine 8)said ennast raha eest vabaks osta 9)jõukamad talupojad ostsid talu päriseks 10) pidid maksma

Ingerimaale – Soome lahest Rootsi sisemeri) • 1583 • Rootsi-Venemaa Altmargi vaherahu - lõpetas Poola-Rootsi sõja; Põhja-Läti, Lõuna-Eesti Rootsile ehk kogu Eesti manner Rootsi käes • 1629 • Rootsi-Poola Brömsebro rahu - Taani pidi loovutama Rootsile Saaremaa; Eestis algas Rootsi aeg • 1645 • Rootsi-Taani Oliwa rahu - lõpetas Rootsi-Poola sõja; Poola tunnustas Rootsi valdusi Eesti- ja Liivimaal.
Islam - Viimase kümnendi kestel on islam sageli seostatud vägivalla, terrorismi ja religioosse fundamentalismiga. Mis on aga islami usus oluliseks? Kas ainult usk või ka teod? Miks on prohvet Muhamedil islami traditsioonis selline roll, et tema karikatuuril kujutamine võib tuua kaasa rahvusvahelise konflikti? Islami mitmepalgelisus on see, millele selle religiooni käsitlemisel tuleb pöörata tähelepanu.
Imperialism – suurriiklikele püüetele saavutada võimalikult suur mõjuvõim kogu maailmas; majandusliku mõjuvõimu laiendamine maailmas Euroopa tsivilisatioon – isikuvabadus, demokraatia, eraomand Norra eraldus Rootsist 1905. a USA, Jaapan, Belgia, Portugal Saksamaa ja Venemaa kasutas rahvastamispoliitikat, et võidelda rahvuste enesemääramise vastu Inglismaa kasutas selleks relvajõudusid (Iirimaa vastu)

Imperialism - suurriiklikele püüetele saavutada võimalikult suur mõjuvõim kogu maailmas, selline riik arvab endal olevat huvisid enam-vähem kõikjal maailmas, majandusliku mõjuvõimu laiendamine. Euroopa tsivilisastsioon- juhtmõtteks olid kujunenud isikuvabadus, eraomand ja demokraatia, käsitleti ainuvõimalikuna, iga muud ühiskondlikku ja poliitilist korda peet imittetsiviliseerituks ning mahajäätuks.
Ikt - põhine Õppeained arutlusoskuse 4. Teab, mis riigid küsimuste koostamine; õppematerjal; kujunemine; Geograafia: tegutsesid koostöös arutlus (küsimuste või filmid ja Euroopa ja maailma info leidmine, Saksamaaga ja mis märksõnade alusel) ja filmikatked poliitiline kaart analüüsimine ja riikidest moodustus hinnangu andmine kasutamine Hitleri-vastane sõjaaja ühiskonnale; koalitsioon.
Iraak - elavad araablased  Kuni 1958.a. konstitutsiooniline monarhia  Riigipööre- vabariik Lähis – Ida Juutide ja araablaste vastasseis   Elavad juudid ja islamiusulised araablased  Nii araablased kui juudid arvavad, et Palestiina peab kuuluma neile  Alates riigi sünnist on kulgenud kodusõda juutide ja palestiina araablaste vahel Ladina – Ameerika Arenguteede otsimine

Islam - Muhamedi kuulutatud usk Koraan- islami püharaamat Kalifaat- araabia riik, mida valitses moslemite valitseja 2. Kes oli, mida tegi: Chlodovech- frankide kuningas, kes laskis end ja oma kaaskonda ristida, ning surus usku peale ka oma rahvale Karl Suur- frangi riigi valitseja, Karl Suur pani oma keisririigiga aluse kolmele hilisemale Euroopa suurriigile: Saksamaale, Prantsusmaale ja Itaaliale.
Igapäevasesse moestiili on hipid toonud nn trompetpüksid, kirkad värvid, pikad juuksed, liibuvad trikoosärgid, heegeldatud murumütsid, vestikesed, maskiseelikud ja platvormkingad, helesinised kulunud teksad, pärlitest punutud käenöörikeste rohkus, ruudulised särgid, helesinised kulunud teksajakid, teksariidest või värvimata linasest riidest õmmeldud ristkülikukujuline pika sangaga ja narmastega kott.
Ikt - põhine ajalookaardi Euroopa poliitiline võrdlemine, analüüs, õppematerjal; kasutamise oskus; kaart põhjuse-tagajärje filmid ja arutlusoskuse seoste leidmine; filmikatked kujunemine küsimuste koostamine; arutlus (küsimuste või märksõnade alusel) ja hinnangu andmine sõjaeelsele ühiskonnale; rühmatöö; infootsing, referaadi koostamine ja esitlemine Sõjategevuse 4 Holokaust.

Ii kšatrijad ehk sõjamehed, kohustuseks oli kaitsa riiki ja hoida seal korda ( loodi kätest). III Vaišjad kasvatasid karja,harisid põldu ja tegelesid käsitöö ning kaubandusega ( puusadest) IV Šuudrad olid teenijad, põliselanikud ( dporiga määäri jalalabadest) Lisaks puutumatud e. paariad-ühiskonnast välja heidetud Lisaks veel puutumatud ehk paariad olid ühiskonnast välja heidetud.
Ix sajand - VI sajand e.Kr. e. Kr. e. Kr. Elanike päritolu Indoeurooplased Läänemeresoome rahvaste Pole nõutud eelkäijad Tegevusalad Küttimine, kalastamine Algeline loomakasvatus, Karjakasvatus, maaviljelus maaviljelus, küttimine, kalapüük Uskumused/aletamine/ Tehti väikseid kujukesi, Mets raiuti maha, puud sest usuti, kujudel on jäeti mõneks ajaks maagilised omadused, mis kuivama.
Imperialism – suurriikide poliitika, mille eesmärgiks on oma mõju suurendamine kogu maailmas Briti impeerium vallutas 1902. endale buuride asumaad Aafrikas Venemaa võimutses soome üle, ning otsustas piirata Soome autonoomiat Inglismaa jagas maid Aafrikas ja Aasias nii Venemaa kui ka Prantsusmaaga Itaalia vallutas 1911.a Türgilt Tripolitaania ja Kürenaika ning nimetas selle Liibüaks.

I 264 - 241 eKr II 218-201 eKr III 146 eKr * Sitsiilia saarel ja merel * K väepealik Hannibal - * Roomlased vallutasid ja (meresõda) üle alpide elevantidega hävitasid Kartaago * Roomlaste laevastiku areng - * Rooma sv purustamine * soola külvamine orava printsiip Cannae lahingus 216 eKr * Rooma võit – tugevaim riik * Zama lahing 202 eKr - Vahemere lääneosas *Kartaago kaotas
Indiaanlane - Ameerika põliselanik Henrique Meresõitja- 15 saj valitsenud Portugali prints Vasco da Gama- aasta 1497 Portugalist nelja laevaga teele läinud meremees, kes soovis leida mereteed Indiasse Christoph Kolumbus- läks otsima mereteed Indiasse, kuid jõudis hoopis üle Atlandi Kesk- Ameerikasse. Ta arvas terve oma elu et oli leidnud Indiasse meretee, kuid see oli olnud hoopis
Indulgents – on eestkätt katoliku kirikus patu ajaliku karistuse andestamine kiriku poolt seatud tingimustel 1517 – sündis Gotthard Kettler, Liivi ordumeister ja Kuramaa hertsog.

I a - t eKr õpiti rauda kasutama Kaubavahetuse areng Sisse: sool, raud, hõbe, merevaik, tööriistad, relvad Välja: lina, mesi, vaha, karusnahad, vili Alepõllundus Põlispõllud Kasvatati hernest, otra, nisu, naerist, lina Muinasaja lõpp: Tihedam asustus Kesk-Eestis Kolmeviljasüsteem Käsitöö (ketramine, kudumine) Sepikojad, metallitöö Kaubitsemine 50 kihelkonda
Isegi lõuna - Galleni kloostri jaoks koostatud ehitusplaani, Eesti tellisehituse piirkonnas olid siinsed tolle aja ehitised tihti millele on detailselt välja joonistatud kogu küllaltki massiivsed (nt Tartu Jaani kirik ja Toomkirik). suur kloostrikompleks, mis kujutab Gootika tõusis neogootikana (pseudogootikana) Eestis taas au põhimõtteliselt selle perioodi ideaalkloostrit.
Ii abikaasa – Marie Louise – oli Austria keisri tütar, kellega sündis ainus ametlik poeg, Napoleon Francis Joseph Charles Bonaparte (1811–1832), kes 1815. aastal oli Napoleon II nime all lühikest aega Prantsusmaa Lüüasaamine  1812 – suur sõjakäik Venemaa vastu, mis lõppes suure armee hävinguga  1813 – Leipzigi all Rahvastelahing, milles Napoleon

Idaslaavlasi - venelased, ukrainlased, valgevenelased balti hõime- lätlased,leedulased, preislased 9. Millesse uskusid muistsed eestlased? looduse hingestatusesse(animism); esivanemate hingedesse; tarkadesse e. nõidadesse; haldjatesse; loodusjõududesse(Uku, Taara); väesse inimese sees (süda,küüned,veri,higi,hambad,sülg,silm) 10. Nimetage muistseid kalmetüüpe.
Imf - i peamised ülesanded • korraldada järelvalvet rahvusvahelise krediidisüsteemi üle; • aidata kaasa valuutavahetuse stabiilsusele; • anda oma liikmesriikidele krediiti; • formeerida oma valuutareserve vastavalt nende sissemaksu suurusele SDR-i (Special Drawing Rights) määrusega; • formeerida fondi juhtpersonal liikmesmaade kodanikest.
Irooniline on tõdeda, et USA majanduskasv muutis hiljem ka Euroopa nõnda haavatavaks ning tabas suure majanduskriisi ajal mõnda Euroopa riiki veel rängeminigi. Selge on, et kuigi Ameetika kannatas ka sõjakoleduste all, polnud see kindlasti võrreldav Euroopaga ning ma julgen väita, et minu arust tuli USA sellest sõjast välja kõige suurema võitjana.

Igasugune riik on alati instrument, mille abil valitsevad riigid suruvad oma tahtmist peale alamklassidele, enamlaste eesmärgiks oli teostada sots maailmarevol, kõik inimesed pidid olema võrdsed, klassivahed kaovad tulevikus ära. Tulevikus polnud tarvis ka riiki kui instrumenti, vaid oli tarvis luua uut tüüpi riiklus, mis väljenduks kogu rahva võimus.
Investituuritüli – paavst keelas Saksa-Rooma keisril vaimulikele ametitunnuseid jagada; Heinrich IV võttis seda võimu piiramisena 1076 keeldus paavstivõimule allumast; patukahetsejana säilitas oma trooni, sest saksa ülikud olid paavsti poolel Wormsi konkordaat 1122 – Heinrich V & Calixtus II (ilmalik ja vaimulik investituur eraldati kindlate piiridega)
Ii ms - i ajal tegeles ta Suurbritannia peaministrina Hitleri-vastase liidu loomisega ja, et teda võita, oli ta isegi nõus võtma oma vana vastatse, Nõukogude Liidu, oma liitlaseks. Tema üks tuntumaid kavalusi oli see, et kui sakslased tulid Suurbritanniat pommitama, ta lülitas Londonis elektri välja, et pommitajad ei näinud mida pommitada.

Idanaabrid – 12.sajandil ei olnud oht suur, sest Vana-Vene riik oli osadeks lagunenud, vahel tegid venelased siiski rüüsteretki, peamiselt Ida-Eestisse ja on ka teateid, et eestlased tegid ise rüüsteretki vastu • Kuigi eestlastel veel riiki polnud, oli nende organiseeritus piisavalt kõrge, et tagasi lüüa lähemate naabrite vallutuskatseid.
Irdmuistis - ehted, tööriistad, relvad Aalooline aeg- aeg, mida uuritakse kirjalike ajaloo allikate põhjal Muinasaja periodiseerimine- Määravaks on tööriista materjal Kiviaeg: (4 milj aastat tagasi) vanem kiviaeg e paleoliitikum- Eestis puudub inimasustus keskmine mesoliitikum u 9000-5000 eKr noorem kiviaeg e neoliitikum u 5000-1800eKr)
Isolatsioonipoliitika - Industrialiseerimine-üleminek industriaalsetele tootmisviisidele koos selleks vajalike ühiskondlike ja majanduslike protsessidega.

Impressioon - kunstivool mis püüdis jäädvustada põgusaid, looja eripärast, vaatenurgast ja hetkemeeleolust sõltuvaid muljeid ja meeleolusid Edouard Manet-1832-1883 prantslane- mõjutas impres kujunemist kõige enam Claude Monet 1840-1926 helge ja rõõmus impr silmapaistvam esindaja, puhtad ja heledad värvid, õhu ja valguse värelus.
Ilma halvata – talupojad olid sunnismaised, levis katk, mis hävitas suure osa Eesti elanikkonnast ja 1695-1697 leidis aset näljahäda, mille leevendamiseks ei saanud Eesti rahvas Rootsilt mingit abi. Seega Rootsi aeg on kahe otsaga aeg, minu meelest ei hea ega halb. Või kui, siis jääb see igaühe enda otsustada, kumba ta rohkem oli.
Iii tahvel – otsuste täideviimine (korratu) võlgniku vastu; IV tahvel –isavõimu reguleerimine; V tahvel - pärimisõigus; VI tahvel – omandiõigus ja selle saamine VII tahvel - kaasomandiõigus VIII tahvel – deliktiõigus IX tahvel - kriminaalõigus X tahvel – matustega seotud õigusküsimuse; XI-XII tahvel – lisasätted.

Ivan iv - vene tsaar, tuntud oma julmuse poolest 10. Ivo Schenkenbergi tegevus- 400 mehelise lipkonna juhataja 11. Jam Zapolski vaherahu 1582- Ivan Julm sai tagasi poolakate kätte langenud Vene linnad ja maad, kuid pidi loovutama Polale tema käes olevad Liivimaa linnused 12. Pljussa 1583- sõlmiti vaherahu Rootsi ja Venemaa vahel
Ii skulptuurikunst - (lad. Sculptura- “raidkunst”) tavaliselt mingist kõvast materjalist loodud mahulised kujundid 1. Ümarplastika-töödeldud ja vaadeldav igast küljest 2. Reljeef- figuurid või ornamendid eenduvad pinnast millega nad on seotud (harva on sellesse süvendatud). • Võib olla süvend-, madal-, kesk-, või kõrgreljeefi
I 1208 - 1215 *Vaenlastel puudud vastastikused Ugandi ja Sakala 1208 Otepää ja Sakala rüüstamine süstemaatiline 1.1. 1208-1210 rüüsteretked 1210 vasturünnak Võnnusse Võnnu Berthold eestlaste alistamise Liivlased, latgalid, plaan Mõõgavendade ordu 1210 Ümera lahing *Ümera võidul moraalne eneseusku sisendav tähtsus

I ristisõda - 1096-1099 Kuulutas välja 1095 Prantsusmaal Clermontis paavst Urbanus II, kes vastas Bütsantsi keisri Alexios I palvele Eesmärgiks oli moslemite väljatõrjumine Pühalt Maalt ja Jeruusalemmast ning idapoolsete kristlaste vabastamine nende ikke alt. 1096 kümned tuhanded prantsuse, saksa talupojad teele pühale maale.
Iseloomusta prantsuse – Vene suhteid Napoleoni ajal! (lk 95-96) Tilsiti rahu oli vaid ajutise iseloomuga, sest Venemaal suhtuti lüüasaamisesse kui rahvuslikku alandusse. Vastuolude süvenemine viis sõjani, 1811. a alustasid mõlemad riigid sõjaliste ettevalmistustega. 1812. aasta 24.juunil alustasid Napoleoni väed sõjakäiku Venemaale.
Industriaal - ja postindustriaalse ühiskonna erinevused TÖÖSTUSÜHISKOND POSTINDUSTRIAALNE ÜHISKOND Põhiressurss masinad teadmised Põhiinstitutsioon firma ülikool Põhiotsustajad ärimehed eksperdid, managerid Võimu alus omand oskusteave (know-how) Valitsuse roll majandusvabadus valitsuse ja firmade koostöö (laissez faire)

India rahvuskongress - vastupanuks inglaste valitsemisele(kiire majanduslik areng, mis tõi kaasa traditsioonilise elukorralduse kokkuvarisemise) lõid selle kogu euroopaliku hariduse saanud hindud ning see seadis eesmärgiks saavutada Indiale otsustusõigus siseküsimustes, suuremat mõju hakkas see avaldama alles 10konna aasta pärast.
Ips - *kõrgeimaks võimukandjaks rahvas-teostas võimu valimiste, rahvaalgatuste, rahvahääletuse kaudu *seadusandlikku võimu teostas 100-liikmeline riigikogu, mis valiti 3aastaks *Üldine valimisõigus kõigil vähemalt 20-aastastel *täidesaatvat võimu teostas valitsus eesotsas riigivanemaga *puudus valimiskümnis.
Iphigeneia – Agamemnoni ja Klytaimestra tütar; isa meeliats tüdruku Aulisesse, kus ta ohverdati Artemisele; teise versiooni järgi vahetas Artemis Iphigeneia otsustaval hetkel emahirvega ja toimetas ta Musta mere rannikule; abikaasa ei andestanud Agamemnonile tema julmust ja surmas mehe tema tagasipöördumisel Mükeenesse

Indiaanlased on täisväärtuslikud inimesed (mitte loomad) ning neid tuleb kohelda kui tavalisi Kastiilia alamaid (tunnistas juriidilist argumenti). Las Casas tunnustas paavsti donatsiooni, aga ütles, et kuna hispaanlased on rikkunud indiaanlaste õigusi, siis on indiaanlastel õiglane põhjus pidada sõda hispaanlaste vastu.
Iad on alati täis igasuguseid tähendusi – läbi poeesia, kunsti, kalligraafia, bonsai, muusika jne. Aed peab mõjuma avaramana oma tegelikest mõõtmetest, näiteks eraldiseisvate, kuid läbipõimunud piiridega. Hiina aedasid peetakse sageli mikrokosmoseks, mis hõlmab miniatuurselt kõiki universumi aspekte.
Iseloomuomadus - paranoia, kõigi ja kõige kahtlustamine, hoogu lisas 1937-38 suur terror, kus tundus, et rahvavaenlasi sigineb aina juurde- ei usaldanud sõjaväeluure juhtkonda ega luurajaid, kes tegutsesid kaua aega väljaspool NL-i. Stalin kahtlustas, et demokr lääneriikide eesmärgiks on tõugata NL sõtta Sm vastu.

Isikukultus - Stalin kuulutati maailmarahva „juhiks ja õpetajaks”, kõikjale ilmusid teda kujutavad plakatid ja skulptuurid.  Stalini tähtsuse suurendamiseks kirjutati ümber kompartei ajalugu ja võltsiti ajaloolisi fotosid, nii muudeti Stali Lenini „lähimaks”  kaas tööliseks.
Idarinne - Venemaal 1914 suure patriootilise vaimustuse tõttu nimetati Sank- Peterburg ümber Petrogradiks. Mogiljovis oli kindralstaap, mida juhtis Vene tsaar Nikolai II. Aprillist juunini toimusid Mogiljovis läbirääkimised ja nõupidamine kõrgemate sõjaväelastega, et tuua pööre Venemaa kasuks sõjakäiku.
Islamiusuliste pühavärv on roheline, kuna pärimuse järgi kirjutati koraan palmilehtedele • Muhamedi väimehe Kalif Ali ajal 656-661 toimus muhameedlaste jagunemine sunniitideks ja šiiiitideks • Sunniidid tunnustasid sunnat • Šiiiidid ei tunnustanud • Haridžiidid- nende arvates iga usklik võis saada koguduse juhiks

Inkvitsioon - katoliku vaimulike kohtupidamine ketserite üle eesmärgiga neid ümber veenda, vajadusel karistada.
Isaac newton - füüsik, leiutas peegelteleskoobi, planeedid liiguvad ümber päikese elliptilisi trajektoore mööda, mehhaanika seadus, gravitatsiooni seadus,leiutas diferentsiaal-ja integraalarvutusi. Karl Linne- botaanik, jagas taimed ja loomad sugukondadesse ja liikidesse, andis taimedele ladinakeelsed nimed.
I ms - 28. juuni 1914 - 11. november 1918 PARIISI RAHUKONVERENTS – 18. jaanuar – 28. juuni 1919 HISPAANIA KODUSÕDA – 1936-1939 SUUR ÜLEMAAILMNE MAJANDUSKRIIS – 1929-1933 4. KES OLID PARIISI RAHUKONVERENTSIL PEAMISED OTSUSTAJAD JA KES MIDA SOOVIS? MIKS EI OLNUD VM? VERSAILLES' RAHULEPINGU SISU.

Ii maailmasõda – 1. September 1939 – 2. September 1945 Narva diktaat – Nõukogude poole nõudmine anda punaarmee kontrolli alla sidevahendid, teed, sillad, raudteed, relvitustada Kaitseliit, rahvalt relvad ära korjata Orzeli konflikt – NSVL jaoks oli see ettekääne nõuda siia sõjaväebaaside rajamist.
Ideaalid on saamas paljude noorte elumotoks, kuna noored on enamasti sarnase maailmatunnetusega ja kuna teisalt olid lillelaste gruppidega altid liikuma igasugu loovisiksused. Raadiote ja süntesaatorite levikuga said esile kerkida bändid, kelle sõnum oli omasugustele ja mis seetõttu kuulsust kogusid.
Idagoodid – Theoderich Suur: eraldas germaanlased ja roomlased, Itaalia ainuvalitseja (kukutas Odoakeri), antiigi viimane õitseng 418 Läänegootide esimene barbarite riik 451 hunnide peatamine Katalaunia väljadel 476 kukutas Odoaker Romulus Augustuse … Rooma riik säilis Ida-Roomas (keiser Zenon)

Islami arhitektuur - ehitisi kaunistasid kuppelkatused, võlvitud sissekäigud, galeriid, rikkalik ornamentika, taimornament Islami kirjandus-tõsielulised jutustlused, luulevorm Islami teadus- kuus tõelist Islami teadust: jumalasõna,õigusteadus,grammatika, ametlike dokumentide koostamine,poeesia ja ajalugu.
Inglsimaal - taanlased, Iirimaal- „valged võõrad ja mustad võõrad“, Ida- Euroopas- varjaagid Asend: Skandinaavia enamjaolt Viikingiaeg: 800-1050; -1200 Tegelesid: rüüstasid ja vallutasid maid, rajasid kaubalinnu, asutasid uusi territooriume 1. Viikingiretketelt käisid tavaliselt talupojad.
Industrialiseerimine – suurettevõtete rajamine ja rasketööstuse eelisarendamine: põlevkivitööstus ja selle baasil keemiatööstus (õlid, värvid, asfalt, EPO-liim, lakid, bensiin), põhiline osa põlevkivist kasutati elektrijaamade kütteks ja gaasi tootmiseks; fosforiiditööstus, masinatööstus.

Irdmuistis on üksik leid, nt kivikirves, odaots. Kinnismuistised on inimese tegevuse tegajärjel tekkinud ainelised objektid, mida iseloomustab kultuurikiht. Arheoloogiline kultuurikiht on tekkinud inimese tegevuse või paigalseismise tagajärjel, seal on kive, sütt, ehitusjäätmeid ja esemeid.
Illustreeritud lasteentsüklopeedia – Rmt. Kõiv,M. Vanaaeg 2, ajalooõpik 6. klassile – Rmt. Palamets,H. Vanaaja kultuurist ja olustikust – Rmt. http://lemill.net/content/pieces/uppiece.2009-03-18.1704326702/file/image_large pilt nr.1 http://media-2.web.britannica.com/eb-media/11/85211-004-8D0293FF.jpg pilt nr.2
Idabloki lagunemine - põhjused- NSVL mõju taandumine Ida-Euroopas, Varssavi Lepingu Organisatsiooni lagunemine, I-Euroopa sotsialismimudeli ammendumine, poliitliste olude leevenemisel ja ideoloogilise surve vähenemisel ei suutnud kom.režiimid enam rahuldada ühiskonna vajadusi, majanduse allakäik.

Imperialismiajastu - rahvusluse levik, rahvusriikide teke(saks. itlia)alguses rahvad võrdsed varsti šovinism-oma rahvuse eelistamine, suurriigid suurt mõju kogu maailmas, koloniaal vallutused, majandusliku võimu kasv, vähemarenenud maad toorainebaasidek,euroopa tivil-isikuvabadus,eraomand, deomk.
Ii molotov - Ribbentropi pakt (MRP) 23.augustil 1939 sõlmisid Moskvas Saksa välisminister Joachim von Ribbentrop ja NL välisasjade rahvakomissar Vjatšeslav Molotov Nõukogude-Saksa mittekallaletungipakti ja selle salajase lisaprotokolli, millega jagati Euroopa omavahel mõjusfäärideks:
Ing – põhiseaduslik monarhia PR ja USA – vabariik POLIITILINE ELU: ING – kaheparteisüsteem(Tööerakond ja konservatiivid) PR – palju parteisid, u 2 valitust aastas USA – kaheparteisüsteem(Vabariiklik ja Demokraatlik partei). Maffia. Kongress, president valiti 4ks aastaks

Ii pool - 17 saj algus). Selle lõpetas sõdade periood, mille tagajärjel oläks tänapäeva Eesti ala Rootsi kungriigi kooseisu( 1558- 1629[sõdade periood]) • Rootsi aeg(17 saj) Selle perioodi lõp põhjasõda( 1700-1721), mille tagajärjel liivimaa läks Vene keisririigi koosseisu.
I legitiimsus – seaduslikkus, tuli taastada endised dünastiad (Bourbonid – Pr, Hisp, It; Habsburgid? – Saksa Liit; Bernadotle – Rootsi). II julgeolek – puhverriikide süsteem III tasakaal – suurriikide territoriaalsed nõudmised tagati, et poleks vaja kolooniate pärast sõdida.
Idablokk - NSV Liit ja talle alluvad satelliitriigid Ida-Euroopas (Poola, Saksa Demokraatlik Vabariik, Tšehhoslovakkia, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, Jugoslaavia, Albaania), Aasias (Põhja- Korea (KRDV), Hiina RV, Põhja-Vietnam (VRDV), Mongoolia ), Ameerikas (Kuuba) ja mõned Aafrikas.

Inkvisitsioon – katoliku vaimulike kohtupidamine ketserite üle eesmärgiga neid ümber veenda ja vajadusel karistada Paavstide elu Avignonis: • paavst sõltus Prantsusmaa kuningast • paavstivõimu iseseisvuse ja edendamise aeg • luksuslik elu • paavstide sissetulekud suurenesid
Idatsoonis e. Saksa Dvs tulid võimule Komiterni karastusega kommunistid, eesotsas Walter Ulbrichtiga. Parteid nim Saksamaa Sotsialistlikuks Ühtususparteiks, vormiliselt säilitasid mitmeparteisüsteemi. Ulbricht läks ajalukku Moskva käskude eriti püüdliku ja pedantse täitjana.
Investi tuuritüli – 1075 paavsti nõudmine ta nõudis et paavst võib piiskoppe ametisse seada ja neid sealt vabastada, võib kätte anda keisri võimutunnused, keisrilt võimu võtta, keegi ei või paavsti kohtuptsust vaidlustada, paavst võib aga vaidlustada kõigi teiste kohtuotsuseid.

Idablokk - maailmasüsteem, ulatus Elbe jõest Saksamaal Vaikse ookeanini ning Põhja- jäämerest Lõuna-Hiina mereni; sellel alal asus 13 riiki: NSV Liit, Poola, Jugoslaavia, Rumeenia, Saksa DV, Tšehhoslovakkia, Ungari, Bulgaaria, Albaania, Hiina, P-Vietnam, P-Korea, Mongoolia.
Imf - i hinnangul oli SKT 2008. a-l 338,7 mld $, 1 inimese kohta seega 8522 $(ostujõu pariteedi järgi 14 354 $). Ekspordiks tootva põllumajandusega Argentina oli 20. saj-i esimesel veerandil üks maailma jõukamaid riike ning peamisi liha, teravilja ja lina väljavedajaid.
Isikute kommentaarid on pärit Enno Tammeri koostatud 2006. aastal ilmunud mälestusteraamatust “Nõukogude kool ja õpilane”. Samuti on luubi alla võetud ajaloo, eesti keele ja matemaatika õpikud läbi aegade, sest oluline sõnum kehtivate poliitiliste suunitluste kohta leidub ka seal.

I pool – Suessi kriis (kaardil 3, 1956). 1952 oli Egiptuses võimule saanud Nasser, kes asus üles ehitama Araabia sotsialismi (püüdis ühendada islamit ja sotsialismi). Leidis, et Suessi kanal tuleb riigistada ja sellest tulenev tulu läheks kõik Egiptuse riigikassasse.
Ilmalik võim - kirik vastanud sellele(st.keisritele ja kuningatele).Suur kirikulõhe:1054.a saatis paavst oma mõjuvõimsa saadiku Konstantinoopolisse vaidlusküsimusi lahendama.Kuid tulemus oli oodatust vastupidine:saadik läks patriarhiga tülli,pandi 1teist kirikuvande alla.
Ime - Isemajandav Eesti oli 26. septembril 1987 ajalehes Edasi ilmunud Siim Kallase, Tiit Made, Edgar Savisaare ja Mikk Titma artiklis välja pakutud majandusprogrammi idee Eesti NSV iseseisvaks majandamiseks ja majanduslikuks iseseisvuseks Nõukogude Liidu koosseisus.

Indiaanlased on Ameerika põlisrahvaste (välja arvatud eskimod ja aleuudid) üldnimetud. Praeguste seisukohtade kohaselt asustas enamik indiaanlasi Ameerika Siberist vähemalt 16 000 aastat tagasi ning nad jagunesid sadadeks kultuuriliselt erinevateks rahvasteks ja hõimudeks.
Iidsetest aegadest on pärit pere ja kodu kaitsja, kogu maailma esiisa Rodi kultus.
Inkvisiitor – õigus määrata ametisse piiskoppe 1077 Canossa mägiloss Friedrich Barbarossa 1076 saavutas paavst võimu keisrivägede üle Apostel Peetrus rajas kristliku koguduse Roomas – esimene piiskop = esimene paavst Kiriku seisukoht: paavst on kõrgem, kui keiser.

Imperial over - strechiga (so suur tükk ajas suu lõhki). Napoleonile sai saatuslikuks, et vaatamata sõjalisele edule, ei suutnud ta luua poliitilist stabiilsust, iga võit ja Prantsusmaa võimu kasv tõi kaasa uusi vaenlasi ja lahendamata probleeme, mis eostasid uue sõja.
Ivan julm – Vene tsaar Sigismund II August – Poola kuningas Gotthard Kettler – Liivimaa orduriigi ordumeister Hertsog Magnus – Liivimaa kuningas Ivo Schenkenberg – Liivimaa hannibal, väesalkadega vallutajast käsitööline Stefan Batory – Poola kuningas vol 2
I 1 - pooldasid rahvusühtsust2-vastasid ka jaatavalt pagulusele.

Ideoloogilised - Hitleri mõte (saksa rahvas vajab eluruumi, mille saamiseks oli vaja vallutada) Stalini unistus (kommunismi laienemine läände, mille saavutamiseks oldi nõus sõjalist jõudu tarvitama, MRP lisas mõlemale kindlust ja kindlustas selle, et neid ei segataks.
Ii pool – Korea sõda (kaardil 4; 1950-53). Sõja osapoolteks Põhja-Korea ja Lõuna-Korea. Pärast II maailmasõja lõppu kehtestati Põhja-Koreas kommunistlik kord (vabastati Jaapani võimu alt) ning Lõuna-Koreas tulid võimule kommunistide vastased – Vabariik.
Iii 1917 - autonoomia, eesti ala liideti üheks rahvuslikuks kubermanguks • 15. XI 1917- Maapäeva otsus kõrgeimast võimust • 23/24.II 1918 avaldas Maanõukogu Vanematekogu Manifesti Kõigile Eestimaa Rahvastele, millega kuulutati välja iseseisev Eesti Vabariik.

Inkvisitsioon - katoliku kiriku vaimulike kohtupidamine ketserite üle, eesmärgiga neid ümber veenda ja vajadusel karistada Kirikukogu(-kontsiil)- tähtsamate vaimulike koosolek, kus arutatakse peamiselt kiriku sisemist korraldust ja ristiusuõpetust puudutavaid küsimusi
Intendandid - kohalik valitsemisorgan, kes kuuletus kuningale, pärast Louis XIII surma tõusis troonile 4a. Louis XIV(päikesekuningas). valitsejaks sai ta ema Austria Anna, tegelikuks valitsejaks tema armuke Jules Mazarin; Louis hakkas pärast Mazarini surma valitsema.
Idaprovintsid - muistne kultuur, jõukad linnad, arenenud majandus(kaubandus),keel:kreeka,kõige jõukamad alad, kreekalik välisilme, kõrgelt arenenud kultuur, ladina keel vaid riigivalitsemises ja kohtus, vabad talupojad ja väiketalud 25.Peatükk. Ühiskond ja eluolu

Ilmalik ideoloogia – valgustus, mis andis uued riigivalitsemise ideaalid ja ühiskonnakorralduse suunad. Suurimaks kultuurialaseks ja ühiskondlikuks liikumiseks kujunes uusajal rahvuslik liikumine, millele oli eeldused loonud juba keskajal aset leidnud rahvaste kujunemine.
Industrialiseerimine ehk rasketööstuse eelisarendamine - 1) Põlevkivi kaevandamine Ida-Eestis, massiehitus algas ja kergetööstus (Volta tehas Tallinnas). 2) Põhjustas selle, et toodi sisse väga palju võõrtööliseid ja Kohtla-Järve ning Sillamäe olid kinnised linnad.
Igatahes on selge, et kõik eelistaksid ideaalsete tingimuste juures alternatiivseid ja loodussäästlikke energiaressursse, kuid tõsiasi on see, et praegusel ajal ei tasu enamiku neist tootmine ära võrreldes näiteks nafta või maagaasiga – just hinna tõttu.

Iii ristisõda – Araablase Sultan Salah ad-Dini 1187 vallutatud Jeruusalemma vabastamiseks võeti ette kolmas ristisõda (1189-92). Seda juhtisid Saksa-Rooma keiser Friedrich I Barbarossa, Prantsuse kuningas Philippe II Auguste ja Inglise kuningas Richard I Lõvisüda.
Importriided – Berliinis tõmmati kuninga käsul daamidel importkleidid seljast ja käristati puruks) c) Põhihuviks oli armee: • Rajas tohutu sõjaväe, suuruselt 4. Euroopas • Palgasõdurite asemel kehtestas sõjaväekohustuse, aadlikud sunniti ohvitserideks.
Inglise raha - naelsterling- oli maailma usaldusväärseim valuuta.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Inkvisitsioon – ketserite ümberpööramine, tagakiusamine, tapmine, piinamine 7. Mis asi on kirikulõhe? Kuidas see mõjutas Euroopa ajalugu? Kiriku lõhenemine katoliku ja õigeusu kirikuks aastal 1054. Euroopa oli peamiselt katoliku kiriku all. 8. Milles seisnes investituuritüli ja Wormsi konkordaat? Investituuritüli oli Rooma paavstide ja Saksa-Rooma riigi keisrite vaheline võimuvõitlus Saksamaa tegutseva katoliku kiriku tegevuse üle kontrolli saamisel.
Igatahes on kindel, et Kreeta oli keskuseks ja, et Mükeene kultuuri algus osutub sinnapoole. See on seletatav muidugi ka sellega, et Kreekas eneses pole Mükeene kultuuri algastmeid, kuna aga seevastu Kreetas ulatuvad minoilise kultuuri juured sügavale tagasi.
Ideoloogiline võitlus – NSV Liidu propaganda püüdis tõestada, et ainuõige on kommunismi õpetus, mida peavad järgima kõik rahvad, ning varem või hiljem ootab kogu maailma kommunistlik tulevik. Lääneriigid kaitsesid demokraatia- ja vabaturu ühiskonna väärtusid.

Iseseisvumine - Maanõukogu otsususes (15.nov) öeldi jörgmist: 1) Eesti tulevase riigkorra määrab Eesti Asutav Kogu 2) kuni Asutava Kogu kokkuastumiseni on ainus kõrgema võimu kandja Eestis Maanõukogu 3) Eestis kehtivad ainult Maanõukogu kinnitatud seadused.
Ištar –  ilu­, armastuse ja sõjajumalanna.   Pärast surma ootab sünge ja rõõmutu põli.  Astroloogia – ennustamine  Astronoomia – täheteadus  Eepos “Gilgameš”.   Tublid matemaatikud – kell ja ring! 
Idatee ehk tee varjaagide juurest kreeklasteni – Viikingite kaubatee Skandinaaviast mööda jõgesid Bütsantsi (Musta merre (mööda Dnepri jõge) või Kaspia merre (mööda Volga jõge)). Sellega olid seotud pigem praeguse Rootsi alalt pärit viikingid.

Industriaalühiskonna teke - tööstuse saavutustele tuginev ühiskond a) Industrialiseerimine – masintootmise võidulepääs:  rasketööstus: rauamaagi ja kivisöe tootmine,masinaehitus jne.  kergetööstus – tarbekaubad:tekstiili-, jalatsi-, mööblitööstus jne.
I ms – 28.07.1914 kuni 11.11.1918. Sõdisid Antandid (Venemaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia) ja Keskriigid (Saksamaa, Austria-Ungari, Türgi). Sõda lõppes, kui Antandid ja Saksamaa esindajad kirjutasid alla Compiegne’i vaherahule, Saksamaa alistus.
Inkvisitsioon - kiriklik kohtumõistmine, mõisteti kohut vaid usuliste kuritegude üle, nt ketserlus (põletati tuleriidal, vara knfiskeerimine). Kirikukümnist pidid maksma kõik koguduse liikmed, 10% kogu saagist kirikule, liskaks patulunastus kirjade ostmine.

Isis on tuntud ka kui surnute kaitsja ja laste jumalanna, kelledest "kõik algused võrsuvad". Hiljem uskusid muistsed Egiptlased, et Niiluse jõgi ajab igal aastal üle kallaste Isise kurvastusest nutetud psarate tõttu oma surnud mehe, Osirise pärast.
Ii ristisõda – Edessa langemine 1144 ajendas II ristisõja (1147-49), mida juhtisid Prantsuse kuningas Louis VII ja Saksa kuningas Konrad III. Sõda lõppes tulemusteta Damaskuse-retkega. Sõtta mindi selleks, et abistada ristisõdijate riike moslemite vastu.
Inetuse esteetika - uus esteetika, millega polnud publik harjunud.

Itaalia taasühendamine - > Itaalia rahvuslikuliikumise algus (Napoleoni Itaalia kuningriik). alustatakse Napoleoni võimupiiridega, Itaalia oli pääsenud Austraist vabaks Nap.ajal, teostati vabariiklike reforme, riiki moderniseeriti, ehitused Karbonaaride salaliikumine.
Indulgetsid – kristlaste patukustutuskirjad 12. Kes oli Martin Luther, mida tegi? Mida ta kritiseeris kirikus? Kirjelda Lutheri maailmavaadet! Martin Luther oli reformatsiooni algataja kes kritiseeris kirikus paavstivõimu ja patukustutuskirjade müüki.

Immatrikuleerimine ehk kandmine ülikooli nimekirja (matriklisse), suurkooli vara valitsemine, pidulike koosolekute juhatamine, korra eest vastutamine, kohtumõistmine akadeemilise pere liikmete üle ning ülikooli ja linna vaheliste tüliküsimuste lahendamine.
Imf - Rahvusvaheline Valuutafond, aitas majandust üles ehitada. ESTÜ- 1951 a. Euroopa Söe- ja Teraseühendus, riikidevaheline majandusorganisatsioon. WTO-1948 a. maailma kaubanduse organisatsioon, mis aitab riikidevahelisel kauba vahetusel ?!
Isa - http://et.wikipedia.org/wiki/Johann_Voldemar_Jannsen Ema - http://www.miksike.ee/documents/main/referaadid/koidula_maili.htm Sissejuhatus, 5. lõik Lapsed ja mees -http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/9klass/2teema/kirjandus/lydia_koid

Isolatsioonipoliitika - püüti maailmas toimuvast eemale hoida.
Indira gandhi – India peaminister, mõrvati Nelson Mandela – Rahvuskongressijuht, LAV-i esimene mustanahaline president, oli apartheidivastase liikumise aktivist, propageeris leppimispoliitikat, mis lihtsustas üleminekut demokraatlikule riigikorrale.
Inimahvid - --> australopiteekus --- > ahvinimesed

Vote UP
-1
Vote DOWN
Industriaal ehk tööstus ühiskond * Industriaal ühiskonnast on võimalik rääkida kui tööstuses on hõivatud ligikaudu sama palju inimesi kui põllumajanduses ja seljuhul annab tööstus põhiosa majanduses loodud väärtustest. * Industriaal ühiskonda iseloomustavad tunnused: -) Tootmises: masinate kasutamine tööstuses; toimub masstootmine; mindi üle palgatööle; linnastumine; naturaalmajandus → tihe kaubavahetus maa ja linna vahel.
I ms on murdepunkti tekitajaks, mis ühest küljest diskretiteerib trad pol ideoloogiaid , eriti liberalismi , I MS väga laialt levib arusaam , et liberalism oma lubadustest hoolimata ei suutnud ära hoida üleEurooopalist suurt vägivalda.
Indoeurooplased on sugulaskeeli kõnelenud rahvad, kes elasid Musta mere ja Kaspia mere põhjarannikul. Indoeurooplased on saanud oma nime sellest, et nende keeli kõneletakse Euroopast Indiani. Indoeurooplaste hulka kuuluvad iraanlased, pakistanlased.

Ingvari sõjakäik - ca aastal 600 tegid Rootslased sõjaretke Eestisse, peeti maha lahing mererannal, kuningas Ingvar tapeti ja ta on maetud „Kivi kõrvale“ I Vabadusvõitlus-1030 vallutas Kiievi-Vene Kagu-Eesti ja rajas tartu kohale Jurjevi linnuse.
Itaalia austria - Ungarile sõja, avades sellega uue rinde • Bulgaaria – Saksamaa liitlane, astus lõpuks ka sõtta ja mängis olulist rolli Serbia vallutamisel • Türgi – asus võitlema Keskriikide poolele, ei olnud edukas venelaste rünnetega
Ivan julm - sõda ja kaubandus 1550.aastate II poolel läksid Ivani nõunike arvamused Moskoovia sõjalise jõu kasutamise osas lahku. Adašev toetas Krimmi khaaniriigi vallutamist, kuid mitmed sõjalised ettevõtmised lõunapiiril läksid nurja.

Idola specus - koopa-iidolid, eksimused, mis sõltuvad inimese individuaalsetest omadustest. Igal inimesel on oma koobas, kõik saavad asjadest omamoodi aru. Idola fori - turu iidolid, keele võim mõtete üle, mis tekib inimeste vahel suhtlemisel.
Ideoloogilis - propagandistlik eesmärk- ei tahetud afišeerida oma suhteid Sm-ga. Poliitiliselt Sm-l oli jätkuvalt keisri valitses, valitsesid imperialistid ja militaristid, sellistega ei tohtinud enamlikul parteil Vm-l olla mingit ühist joont.
Iiliases on teda kirjeldatud, ta on troojalaste poolt (aineias, tema poeg, võitleb ka nende leeris). Troojalaste poolt võitlev Aphrodite on küllaltki nõrk, nt saab Athenalt lüüa ja üks inimkangelane haavab ka teda (nagu Ares saab peksa.

Islam – Usk, mille kuulutas Muhhamed välja Moslem – Islami usu pooldaja Koraan – islami püha raamat Prohvet- jumala sõna edastaja Medina – „Prohveti Linn“, 622 põgenes sinna Muhhamed Kaliif – islami usukonna ja riigi juht.
Islam - guide.com/ee/ http://kristlus.varstukk.edu.ee/kristlikkultuur/piibel/piibel.php http://islamivp.ifastnet.com/art5.htm http://www.kool.ee/?1542 http://et.wikipedia.org/wiki/Islam#Islami_usukombed http://www.postimees.ee/?id=191879
Ihukaitseväe – pretoriaanide – kohorti (igaühes ligi 1000 meest). Pretoriaanide ülemast – prefektist (praefectum praetorii) –, kes määrati ratsanikeseisuse liikmete hulgast, sai edaspidi riigi poliitika üks tähtsamaid mõjutajaid.

Iseseisvad sotsialistid ehk Eesti Iseseisev Sotsialistlik Tööliste Partei (EISTP) (sai I Riigikogus 11 kohta) oli Eesti Vabariigis tegutsenud partei, mis oma tegevuse lõpuaastail muutus äärmusvasakpoolsete vaadetega parteiks ning suleti 1924. aastal.
India president ehk kuberner. Indias kehtis kastisüsteem, mis lagunes tänu euroopaliku kapitalismikorra ülevõtmist inglismaalt, tänu sellele ei suutnud traditsioonilise ühiskondliku positsiooni kaotanud inimesed leida endale elatusallikaid.
I ristisõda – (1096-1099). Rüütlid moodustasid 1096. aastal Lääne-Euroopas 4 armeed: kaks Prantsusmaal, ühe Itaalias ja ühe Madalmaades ning Põhja-Saksamaal. Ida poole asuti teele eraldi, kohtuma pidid väed alles Konstantinoopolis.

Imperialism - 19saj lõpp *on suurriikide püüded saavutada võimalikult suur mõjuvõim maailmas *tunnused:kolooniad,sõjalised liidud,tehnika areng,suurriikide püüdlused maailma oma mõjusfäärideks jagada,riigid sõjakad/ agressiivsed
Ivan neljas - Moskva suurvürst, kes kinnitas hertsog Magnuse ameti välja, juhatas Moskva vägesid alates 1572, vallutas suurema osa Mandri-Eestist. Gotthard Kettler- ordumeister, kui ordu andis end Poola alluvusse, Kuramaa esimene hertsog.
I egiptus – valitsesid Ptolemaiose-nimelised kuningad II Babüloonia, Süüria, Pärsia –Seleukiidid III Makedoonia, k.a. Kreeka linnriigid Hellenismiajastu lõpetasid Rooma vallutused ja siinsed valdused muutusid Rooma provintsideks.

Igapäevakasutuses on hinnanguliselt 850 keelt.
Ii maailmasõjal on mitmeid põhjuseid: 1. Poliitilised eeldused – Versailles’ süsteem osutus ebapüsivaks, Rahvasteliit ei saanud oma ülesannetega hakkama ning Saksamaa tahtis oma I maailmasõja kannatuste ja alanduse eest kätte maksata.
Ilja repin - realism Johann Köler - nii romantismi kui ka realismi ilmingud Edouard Manet - impressionism Claude Monet - impressionism Vincent van Gogh - postimpressionism Paul Cézanne - postimpressionism Paul Gauguin - postimpressionism

Imperialism on juba oma olemuselt tugevama ja nõrgema vahekord, oli põhjuseid konfliktideks palju: kolooniat püüd vabaneda suurriikide võimust, finantsliidrite ja tööliste vahelised tülid, impeeriumide omavahelised võimuküsimused.
Indoeurooplased on Euroopa ja Aasia rahvad, kes räägivad indoeuroopa keeli (nt. Venelased, sakslased, prantslased). Pärinevad Musta mere ja Kaspia mere äärsetelt aladelt, millelt nad hakkasid liikuma umbes aastal 2000 eKr Euroopa aladele.
Implikatsiooniks on (2) pluralism – sama asja kohta esitatavate erinevate väidete paljusus. Seisukohaga, mille kohaselt inimteadmine on perspektiivne ja kätkeb endas vaadete paljususe võimalust, on valdav osa inimestest arvatavasti nõus.

Itaalias majandus - ja sotsiaalkriis, palju töötuid (ka sõjast tagasi pöördunud noored mehed). Kommunistid kasutasid rahulolematust ära ja korraldasid streike ja väljaastumisi, neile astusid vastu fašistid, kes ka hiljem võimule tulid.
Idas põhjast - lõunasse elasid vadjalsed, ida- slaavlased (ei saa rääkida veel venelastest). Lõunas läänest-itta elasid liivlased ja läti hõimud, kellest oluliseimad olid kurelased, semgalid ja kõige ida poolsemad olid latgalid.
Idapataljonid sõjategevuses – 658. ja 659. pataljon olid Novgorodi all eesliinil, 660. Idaptaljon Narva all. Punaarmee oli aga Leningradi alla koondanud väe, mis ületas mitmekordselt sakslaste oma. Tekkis isegi oht, et 18. armee piiratakse ümber.

Idaranniku alad - tänapäeva Süüria, Liibanon ja Palestiina - olid vanaajal tuntud Kaanani nime all. Akadi keeles tähendab see purpurimaad ja tuleb sellest, et sealsel rannikul elavaid tigusid kasutati toorainena purpuri valmistamisel.
Informeeris rok - i president belglasi, kes teatasid ametlikult, et Eesti soov on rahuldatud, kuid tuleb luua sporditegevust juhtiv keskne organisatsioon. Võistkonna esindajad olid Ado Anderkopp, Leopold Tõnson, William Fiskar, K. Metti.

Idalepingud - Saksamaa Liitvabariigi ja NSV Liidu ning Poola vahel sõlmitud lepingud (1970. Aastal), millega SLV tunnustas Saksa Demokraatliku Vabariigi idapiirina Oder-Neisse jõge SDV ja Poola vahel (siit termin Oder- Neisse liin)
Imperialism on kapitalistliku ühiskonna arenguaste, kus suurriigid püüavad saavutada oma ülemvõimu maailmas – seda teiste territooriumite vallutamise, teiste maade üle oma poliitilise ja majandusliku võimu saavutamise kaudu.
Ingvar - Rootslaste kuningas, kes umbes 600. aasta paiku tulnud väega Eestisse, kus terve suve rüüstas Setini-nimelises maakohas Astrid ja Olaf- Norra kuninganna ja tema poeg, kes mereröövlite poolt vangistati ja orjadeks

Iseseisvad – Šveits, Hispaania, Varssavi- Belgia, Holland, Illüüria, osa Austria, Preisimaa, Hertsogiriik, Reini liit, Napoli kuningriik – Itaaliast, Loode-Saksamaa Venemaa, Taani (Aleksander I) võimul Napoleoni sugulased
Internet on ka külma sõja aegne militaar tarbeks loodud leiutis, mis on jõudnud laiemale üldsusele. 1960ndatel lõi USA kaitseministeerium katselise arvuti võrgu ARPANET-i, mida kasutati sõjaväe suhtluse kiirendamiseks.
Ii periood - Pärisorjuse kehtestamine 17.saj II pool, 1645 P-Est, 1668 L-Est, sest P- Est oli enne Rootsi võimu all. III Pärast revolutsiooni, 1680 endiste mõisate maa riigistamine, talupojad alluvad nüüd Rootsi riigile.

I 1799 - 1804 Konsulaat II Suur impeerium kuni troonist loobumiseni aprillis 1814 Sada päeva – alates lakumisest Elba saarelt kuni Waterloo lahinguni 18.juunil 1815 1799 võeti vastu Napoleoni koostatud konstitutsioon.
Indulgentsid – patukustutuskirjad; väideti, et neid ostes saab patune inimene osa jumala armust ja vabaneb nii sooritatud kui ka veel sooritamata pattudest; neid müüdi paavsti nimel raha või kirikule osutatud teenete eest
Isolatsionism - vabariiklaste poolt väljatöötatud välispoliitika USA-s 1920. aastatel, mida iseloomustas see, et USA eitas poliitilisi liite Euroopa riikidega, eelkõige selliseid, mis oleksid sisaldanud sõjalisi kohustusi.

Infaltsioon – raha väärtuse langemine demilitariseeritud ala – ala, kus on sõjategevus keelatud – Reini 2) Kes olid ja kuidas läksid ajalukku Frederich Erbert – Weimari ehk Saksamaa esimese riigi, esimene riigipea
Inkvisitsioon – kohtupidamine ketserite üle eesmärgiga neid ümber veenda ja vajadusel karistada. Inkvisitsioonikohtus pidasid kohtunikud rahvale jutluse, milles kutsusid üles oma patte tunnistama ja ketserlusest loobuma.
Isegi naised on relvatööstuses sel ajal, kui mehed rindel on! Siin kasutatakse ka väga palju erinevaid kemikaale, mida loomade peal katsetatakse.. Need kemikaalid söövitavad hingamistorud ja on tervisele jube kahjulikud.

Isikuandmed on andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad selle isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.
Idarinne - seal toimusid suuremad lahinud, NSVL Suur Isamaasõda: Leningradi piiramine,Talvelahing (41-42), Sevastoopoli ründamine,Stalingradi lahing, Talvelahing (42-43) (43-44), Narva lahing (1944), Sinimägede lahing
Inglismaal anglikaanikirik – ei allunud Rooma paavstile; katoliiklased siiski võitlesid vastu, nt püssirohuvandenõu (Guy Fawkes pidi parlamendi keldris oleva püssirohuga õhku laskma); usu ja poliitika opositsiooniks sai puritanism.

Inimsoo kaitsjad on Tolteekidele nüüd andnud korralduse esile tulla ja juhtida inimsoo tähelepanu tema pärandusele ja selle protsessi käigus esitada väljakutse väga paljule, mida tänapäeval peetakse vaimseks juhatuseks.
Inglismaaga on võimalik, tipnes tema nägemus Euroopast Saksa – Nõukogude mittekallaletungipaktiga, mille Ribbentrop ja Stalin 23. augustil 1939 Moskvas alla kirjutasid. Seda nimetati Molotovi – Ribbentropi paktiks.
Islamirežiimiga – teokraatliku riigiga sõjavälise diktatuuri all. Sudaani territoorium moodustub suurelt osalt muistsest Nuubiast, mille 1820-22 vallutas islamistlik Egiptus, ning rajas ka riigi praeguse pealinna Hartumi.

Ivan kondakov - sünteetilise kautšuki valmistaja Vladimir Grabar- rahvusvahelise õiguse spetsialist Jevgeni Tarle- Napoleoni-ajastu uurija baltisakslased: Werner Zoege von Manteuffel- esimesed edukad südameoperatsioonid
Ii osas on Utoopia saar, mille asukad on rajanud ideaalse ühiskonna. Demokraatlik valitsemisviis, raha pole tarvis jms. Erasmus Rotterdamist – „Narruse kiitus“, naeruvääristas mitmeid ameteid ja inimtüüpe.
Industriaalühiskond - tööstuse saavutustele tuginev ühiskond tööstuslik pööre- manufaktuuride asendumine masintootmise ja vabrikutega Saksa Tolliliit- Preisimaa eestvõttel moodustatud tolliliit, millesse kuulus 18 riiki.

Iseseisvusmanifest – 24. veebruar 1918 . Manifestis kuuluati Eestimaa Iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks ja see kanti ette 23.veebruaril Pärnus “Endlas”. 24.veebruaril 1918 kuulutati Tallinnas välja Eesti Vabariik.
I korda on katoliiklikel piirkondadel juhtiv saksamaa osa. Reinimaa ja Baierimaa katoliilikud jõud ühendatakse ühisesse pol parteisse- Krtislik dem liit, millel on olemas Baieri haru – Kristlik sotsiaalne liit.
Itaalial on väga tugev mõju Kreeka kultuurist, nende kolooniate tõttu . Itaaliased võtsid kreeklastelt üle ühiskonnakorralduse, tähestiku, rahamüntimise, eeposed, jumalad, müüdid ja aritokraatliku eluviisi.

Ingvar - rootslaste kunigas Ingvar tuli 600. a paiku väega Eestisse ja rüüstasid ühes maakonnas, eestlased ründasid ning Ingvar langes(PWNT). Järgneval aastal olevat Ingvari poeg teinud õnnestund tasuretke.
Iii liivi - JA EESTIMAA TOPOGRAAF “Topograafiliste teadete” eelkäijad ja eeskujud Hupelist varasem valgustajate põlvkond oli huvituma hakanud Läänemere provintside ajaloolis- geograafilise tundmaõppimisest.
Immanuel kant - Inimtunnetuse käsitluses sooritas Kant oma sõnul "kopernikliku pöörde". Kant väitis, et kui me maailma tajume sellisena, nagu me teda tajume, siis see ei tähenda, et maailm tegelikult ongi selline.

Irooniline on aga see, et kuningas, kes ametlikult oleks justkui pidanud olema piiramatu võimuga valitseja, sekkus riigiasjadesse ilmselt sama palju kui tänapäeva konstitutsioonilise monarhiaga riikide valitsejad.
Itaalia ida - Aafrika koloonia eelarve 1936.-37. eelarveaastal nõudis Itaalialt 19,136 miljardit liiri kolooniale vajaliku infrastruktuuri loomiseks. Sel ajal oli kogu Itaalia aastatulu vaid 18,581 miljardit liiri.
Inimese evolutsioon on rangelt võttes küll perekonna Homo (inimene) evolutsiooni, kuid seda uuriv paleoantropoloogia tegeleb ka inimlaste ehk hominiidide sugukonna teiste väljasurnud inimesesarnaste liikide uurimisega.

Interventsioon - välisriikide relvastatud sekkumine teise riigi siseasjadesse. maailmarevolutsiooni idee - maakera värvub punaseks, kommunistlik revolutsioon võidab venemaal ja seejärel kõigis maailma riikides.
Interventsioon - välisriikide relvastatud sekkumine Venemaal toimuvasse (valgete poolel) Kuna punaarmee võitis (kaotades ka kodusõjad 13miljonit inimest), tegid nad sõjakäigu läände, et muuta kommunistlikuks.
Iseseisvunud eestis on aga kasutusel eraomand, eraõigus ja eramaa ning sildimajandus, kus negatiivsed hoiatavad, keelavad ja käskivad laused kirjas: ”Võõras ära tule”; ”Ära mine”; ”Rangelt keelatud”….

Isoleerida – Berliini müüriga ümber Lääne-Berliini. Müüri ehitamine toimus NSVLi sõjaväe valvsa pilgu all. Lääneriigid protesteerisid selle vastu, aga relvadega Lääne-Berliini vabastama ei mindud.
Indiaanlasi on mägiosariikide reservaatidest tööotsinguil lahkunud ja asunud linnadesse. Sõjajärgseil aastail suurenenud sisseräne on märgatavalt muutunud rahvastiku paiknemist. (ENE 1, 1985, lk. 179-181)
Induse tasandikul on suvel sademeid madalikku põhjatuulte eest ning seal vähe ja ulatuslikum põlluharimine on on aastaringselt sademeterohke võimalik ainult kunstliku niisutamise troopiline kliima ja seega korral.

Ii põlvkond - Pehmed toolid, õiges mõõdus lauad, piisavalt valgust ja soojust, rõõmsamaid värve ja värskust- sellest kõigest kipub/ kippus meie koolides vajaka jääma nii tänapäeval kui ka minevikus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Isemajandav eesti ehk IME oli 26. septembril 1987 ajalehes Tartu Muinsuskaitsepäevadel tuuakse välja „Edasi“ ilmunud Siim Kallase, Tiit Made, Edgar Savisaare ja Mikk rahvuslipud Titma artiklis välja pakutud majandusprogrammi idee Eesti NSV Juuni/1988 – lõppeb Vaino valitsemisaeg, Rahvarinde iseseisvaks majandamiseks ja majanduslikuks iseseisvuseks massimiiting Lauluväljakul Nõukogude Liidu koosseisus.
Ivan julm – Algatas liivisõja hertsog Magnus Pontos de la Gordie – Rootsi väejuht Stefan Batory – 1576. aastal Poola kuningas, kes alustas 1578.a. pealetungi venelaste vastu Balthsar Russow - Kroonik

Imperialism 1870 - 1914 Imperialism on maailma jagamine suurriikide vahel majanduslikeks ja poliitiliseteks mõjusfäärideks. Suurriikide mõjukuses tominub muutus: 1. USA muutub maailma suurimaks majandusjõuks.
Imposantsed ehitised on ühest küljest Rooma keisrite eneseupitus ja surematuseiha, samas sai just nende püüdest teistest erineda alguse erinevad eksperimendid ruumiga, püüded otsida uusi lahendusi ja võimalusi.
Igatahes on tõenäoline, et just kaupmehed "avastasid" Liivimaa, kellele siis järgnesid misjonärid ja ristisõdijad, esimesed teated saksa kaupmeestest Novgorodis pärinevad pealegi juba 1165. aastast.

Isa - Preisimaa ja Austria-Ungari. Prantsusmaa palvel ründas Venemaa Ida-Preisimaad. Austria-Ungari sõjaplaan oli koostatud ideega võitlemiseks mitmel rindel: lõunas Serbia ja idas Venemaa vastu.
Inflatsioon - ülikiire raha väärtuse langus (nt Saksamaal reparatsioonide tõttu) New Deal- Roosevelti reformid USA majandusse sekkumiseks, loodi uusi töökohti, ergutati tööstust,sekkuti pangandusse.
Immar on C. Ed. Harteni poolt ametist vallandatud. Kindlasti on ka teada see, et 1859. aastal tuli Nurtu kooli uueks õpetajaks Peeter Kamarik. Sama aasta kevadel on ta lõpetanud Jädivere seminari.

Ivan julm - isiklikku Ivan oli abielus ühtekokku seitse korda, kuid abielude rohkus e andnud kuigi palju ellujäänud järeltulijaid. Tema esimene poeg Dmitr kukkus lapsehoidja käest jõkke ning uppus.
Iseseisvuse väljakuulutamine – Veebruaris 1918 alustas Saksa armee Idarindel uut pealetungi. Vana Vene armee ja enamlaste Punakaart ei suutnud nimetamisväärset vastupanu osutada ning taandusid paanikas, sh ka Eestist.
Iraak – Kuveit–USA • India-Pakistani suhted • Somaalia probleemid • Kesk-Aafrika: ohvriterohke sõda hutude ja tutside vahel Rwandas • Lähis-Ida: Iisrael- Palestiina • Põhja-Iirimaa

Iseasi on selline riik, mis koosneb erisugustest rahvastest, kelle soontes ei voola üks ja seesama veri ja veelgi tähtsam – kelle kohale ei ole löögiks üles tõstetud ühte, üldist rusikat.
Idaosas on ruudukujuline apsiid, läänest sissekäigu ees oli aatrium. Interjööris on kasutatud värvilist marmorit, võlvid on teostatud pigem hilis Rooma ja eel-romaani stiilis kui bütsantsi.
Induktsioon on filosoofias arutlemise viis, mille puhul sellest, et ühtedel asjadel on teatav omadus, järeldatakse, et see omadus on ka mõnel teisel asjal või isegi kõikidel samalaadsetel asjadel

Iru - kindlustatud asula- küngas, Asva „Linnamäe põld“Matmiskombed: rajati maapealseid kalmeehitisi- kivikirstkalmeid- ringikujulised, selle keskele laotud kirst, kuhu sängitati surnu.
Isikulisus – riik ei põhine mingitel abstraktsetel ametisuhetel, vaid individuaalsetel sidemetel (isanda ja vasalli truuduse side). Kogu riik on üles ehitatud suhete hierarhilisele võrgustikule.
Investituuritüli –  vaimulike nõue keisritele, et keisrid loobuksid oma õigusest otsustada kellele vaimuliku  võimutunnused anda. Vaimulikud soovisid, et see oleks paavsti õigus.

Inflatsioon – raha ostujõu langus ja hindade tõus agressor – sõjaalgataja ja vallutaja ’’New deal’’ ehk uus kurss – punktid, mis pidid tööstust ergutama ja looma uusi töökohti.
Iseseisvusdeklaratsioon - 1776 aastal, 4. Juunil vastu vöetud deklaratsioon, mis kuulutas 13 kolooniat iseseisvateks riikideks, pöhjendades rahva öigust oma saatuse määramisele ja oma valitsuse loomisele.
Ita on olnud Katrin Karisma, kes on Kati teineteist ning see ühe korra abielus Eino Eesti üks tuntumaid oli armastus esimesest Baskiniga. Hiljem on näitlejaid ka, pidas oma silmapilgust.

Isis on tuntud ka surnute kaitsjana ja laste jumalana, kellest "kõik algused võrsuvad". Hiljem uskusid muistsed egiptlased, et Niilus ajab igal aastal üle kallaste Isise pisarate tõttu.
Ideoloogiliseks põhjenduseks on võetud Serbia Teaduste Akadeemia memorandum 1986. aastast, milles väideti, et Serbia oli kauaaegne Tito poliitika ohver ja praegu toimuv seega ajaloolise ebaõigluse heastamine.
Industriaal - uur osatä hankival sektoril (maavarade kaevandamine), lähtuti tootmis võimsusest ja toodanguhulgast, vajati hulgaliselt tööstustöölisi, ühiskonna juhtimine on kordineeritud

Instruktsioonid – allikakriitika mõttes olulisim dokumentide liik, sest määratles täpselt, kuidas tuli andmeid koguda, töödelda, millised vead ja üldistused olid lubatud, millised keelatud.
Ilmusid kase - ja männimetsad, sisse olid rännanud põdrad, karud, koprad ja teised metsavööndis elavad loomad. Sellest ajast pärineb ka esimene praegu teadaolev inimeste peatuspaik Eestis.
Iseasi on muidugi, kas ja kuipalju ma sellega ikka tegelda viitsin-jõuan. Kui tahta seda teha, oleks ehk kõige õigem anda mingi ex Eero Loone kätte läbivaatamiseks ning parandamiseks.

Inglise keel on tänu mahukatele laenudele ladina ja romaani keeltest maailma kõige sõnarikkamaid keeli, s.t ka, et selles keeles on enim võimalusi varieerida stiili- ja tähendusvarjundiga.
Inimlikud on   tema  portreed kuninga õukonnast.Inimeste näojoontes peegeldub inetus, edevus,  ahnus ja tühisus.Niisugusi male pole keegi enne ega pärast Goyat teinud.
Idaõukonnad – Venemaa, Austria ja Preisimaa - , pidas silmas hoopis teisi eesmärke: seniste rahvusvaheliste suhete ümberkujundamist täiesti uute ideelistel, täpsemalt jumalikel alustel.

Isolatsionism ehk Euroopa konfliktidesse mittesekkumine oli Ameerika Ühendriikides juba kaua aega toiminud, aga juba see, et nad osalesid I maailmasõjas tähendas ajutiselt sellest loobumist.
I faas – New Yorgi börsi krahh; II faas – 1931. aastal alanud pangakrahhide ahelreaktsioon; III faas –võistlev devalveerimine, riigid loobusid üksteise järel kullastandardist.
Igasuguse ebausu - õnnistamise, ennustamise ning teiste taunitud kunstide eest tuli karistada rahatrahvi või vangistusega vee ja leiva peal, kadalipu või ihunuhtlusega vastavalt süü astmele.

Idatee – tee variaagide jurest kreeklasteni, tee Skandinaaviast Bütsantsi läbi idaslaavi alade, seda kasutasid peamiselt Rootsi päritolu viikingid, kulges rohkem mööda jõgesid.
Idüllis on olemas kõik tunnused, mis võib laiendada kogu hellenistlikule kirjandusele: loo tundeline looduse taju, armatuse järele igatsemine, intiimsus, väikese inimese kujutamine.
Ilamliku - ja vaimuliku võimu tüli jõudis haripunkti 1076. aastal, kui keiser Heinrich IV tagandas paavst Gregorius VII. Vastukaaluks kuulutas Gregorius VII tagandatuks keiser Heinri.

Irdmuistis – (relvad, tööriistad, ehted) Kinnismuistis – (Linnused, asulakohad). Neoliitikum – noorem kiviaeg, 4.-2.aastatuhat eKr. Inimesed kasutasid lust, puust, kivist esemeid.
Isikuankeedist - Isikuankeedi küsimused puudutavad rahvust, sünnikohta (ka vanemate sünnikohta), emakeelt, rännet, haridust, töötamist ja perekonnaseisu ning naiste puhul ka laste arvu.
Idakirik – Patriarh, püha vaim lähtub vaid isast, armulaual said kõik nii veini kui ka leiba, ristimärk 3 sõrmega, teenistus lubatud kohalikes keeltes, vallalisus vaid munkadel.

Ignatsi jaak – Kambja kihelkonnast pärit üks parimatest Forseliuse õpilastest, kelle Forselius Stockholmi kaasa võttis, et tõendad eesti poiste hiilgavaid võimeid Rootsi kuningale.
Ikosaeeder – vesi, püramiid – tuli, oktaeeder - õhk. Maailm tervikuna on pentagoondodekaeeder e. 5-nurksete tahkudega 12-tahukas). Ilma demiurgita oleks mateeria lihtsalt olematus.
Imperialism on suurriikide soov oma territooriumi naabrite arvel laiendada ja kolooniaid hõivata ning see tekkis siis, kui suurriigid tahtsid selgeks saada, kes on ikkagi kõige tugevam.

Inkvisitsioon – katoliku kiriku uurimisorgan ja kohus ketserite väljaselgitamiseks integratsioon e lõimumine – riikide või inimeste majanduslik, kultuuriline ja poliitiline koostöö
Islandi väljak - Tallinna kesklinnas asuv Rävala puiesteega piirnev haljastatud plats ning sellest kagu poole jääv sõidu- ja parkimisriba selle platsi ja Välisministeeriumi hoone vahel.
Inimõiguste alusdokumendid - 1948 ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon -1950 Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon -1961 Euroopa sotsiaalharta -1989 ÜRO lapse õiguste konventsioon

Isikuvõimu kindlustamine – 1957 vanameelsete (Molotov, Malenkov) vandenõu, mille Hruštšov tõrjus endise kaitseministri G. Zhukovi abiga • KP liidri ja MN ametikoha liitmine Hruštšovi kätte
Islamirevolutsioon iraanis - 1979.a. .. 1960.a anti naistele meestega võrdsed õigused, teostati maareform,arendati tööstust, moderniseeriti tervishoiusüsteem ja haridus, talupojad suundusid linna.
Iv ristisõda – Innocentius III algatatud neljanda ristisõja (1202-04) eesmärk oli anda löök Egiptusele, kuid Veneetsia suunas ristisõdijad oma kaubanduskonkurendi Bütsantsi vastu.

Ida kirik – Püha Vaim lähtub vaid isast Armulaual said kõik nii veini kui leiba Hapendatud leib Ristimärk 3 sõrmega Teenistus lubatud kohalikes keeltes Vallalisus vaid munkadel
Igatahes on Moora väitel mõlemad jooginimetused „taar“ ja „kali“ laenatud ka baltisaksa keelde, mis peaks näitama, et tegu oli kohalikku päritolu väga vanade jookidega.
Independentlik vabariik - Alamkoda moodustas 1649.a Kõrge Kohtu ehk tribunali,mille otsusega sama aasta 30.jan hukati tapalaval Charles I. Veeb kaotas parlament lordide koda ja kuninga ametikoha.

Inimese evolutsioon on rangelt võttes küll perekonna Homo (inimene) evolutsioon, kuid seda uuriv paleoantropoloogia . Perekonna Homo otsesteks eellasteks peetakse perekonda Australopithecus.
Iseseisvunud riikides on negritüüdi mõju ka näha, sest kunstis kasutati palju aafrikapäraseid sümboleid ja metafoore. Senegali negritüüdist kasvas välja ka “lüüriline sotsialism”.
Ivo schenkenberg - juhtis Vene vägede vastu sõdinud eestlaste väesalka, „Liivimaa Hannibal“ Balthasar Russow- kirjutas Liivimaa provintsi kroonika, kust saab lugeda Liivi sõja kohta

I üleminekuperiood – 1917-1920-21 omariikluse rajamise aastad 1917 varakevad – eestlaste peamised asualad ühendati rahvuskubermanguks, sellele anti laialdased omavalitsuslikud õigused.
Iii armulaud – saada osa Kristuse ihust ja verest (armuleiva ja –veini näol). IV PIHTIMINE – pattude tunnistamine, mis peale preester määras paastu vm. meeleparandamise viisi.
Ilukirjanduse eest on hoolt kandnud pidevalt tegutsevad kirjastused, osaliselt ja teatud perioodidel ka autorid ise. Kirjanduslik tegevus peamiselt ilukirjanduse osas on olnud mitmeti kirju.

Investituuritüli - oli aastatel 1075-1122 kestnud Rooma paavstide ja Saksa-Rooma riigi keisrite vaheline võimuvõitlus Saksamaa tegutseva katoliku kiriku tegevuse üle kontrolli saamisel.
Iraani - Kontra tehingute paljastamine George Bushi valimine USA presidendiks Berliini müüri langemine Kommunistlike režiimide kokkuvarisemine Nõukogude Liidu kokkuvarisemine
Impeeriumi kujunemine - tabas energiapuhang skandinaavlasi, mille tulemuseks oli nn viikingiaeg(kokkuleppeliselt piiridega 800.-1050.a) ja taas rahvaste rändanded ning uute riikide tekkimine.

Istar – taeva kuninganna, armastuse, seksuaalsuse ja viljakuse kehastaja  Marduk – Babüloni jumal  Tsikuraat – astmiktempel  Gilgameš – sumeri kangelas eepos
Igatahes on kindel, et nii läks kullipäise jumala Horose kultusega. Mõlemat jumalat kujutatakse tavaliselt inimese keha ja kulli peaga, mõnikord on nad üleni kullikujulised.
Immuniteedikiri - sellega läks muist riigivõimufunktsioone, näiteks kohtumõistmine ja maksude kogumine, vasallile üle. Kuninga ametnikel oli keelatud lääni territoorjumile tulla.

Investituuritüli – tüli põhjustas paavsti nõudmine, et Saksa-Rooma keiser loobuks vaimulikust investituurist, s.t. Vaimulikele nende vaimuliku vimu ametitunnuste jagamise õigusest.
Islami võidulepääs – 630.a. pöördus ta Mekasse tagasi, puhastas linna ja Kaaba pühamu ebajumalakummardamisest. Muhamedi peetakse ka araablaste riigi rajajaks ja esimeseks valitsejaks.
Idarinne 1914 - Venemaal ei kulunud isegi mitte ühte kuud mobilisatsiooniks ja kogu Vene armee jagati kaheks osaks: Looderindeks Saksamaa vastu ja Edelarindeks Austria-Ungari vastu.

Ii poolel – Eestimaal kujunesid välja 3 suurt laevaehitussadamat : Häädemeeste Pärnu lähedal, Käsmu Põhja-Eestis ja kogu Saaremaa rannik Sõrve poolsaarest Kihelkonnani.
Iii maailm - riigid, kes olid erapooletud, riigid kes ei olnud seotud NATO ega kapitalismi ega NSVL-I ja kommunismiga. Tunnused: mahajäämus majanduses, korruptsioon, kodusõjad.
Inimeste kin - nivõtmise aluseks olid kommunistidest poliitilise politsei komissaride välja antud määrused, mis formaalselt tuginesid Eesti Vabariigi kaitseseisukorra seadusele.

Inkrustatsioonistiil – valitses tufiperioodil, stiil immiteerib kivikonstruktsiooni, figuraalseid kujutisi ei esine, värvilist kantkivikumüüri täiendasid värvilised mosaiikpõrandad.
Iseloomustab inimese - paatos, üleskutsed ja hüüatused, üldistusjõulised tegelased, kes väljendavad inimeste võrdsust. Ekspressioniste iseloomustab (nagu futuristegi) uuenemispüüd.
Ilmalik kirjandus - kalendrid, 1806.a. esimee eestikeelne ajaleht 1857.a. Perno Postimees (ilmus kord nädalas) Eestikeelse kirjasõna levik soodustas ühtse kirjakeele võidulepääsu.

Ideeõpetus - Platoni järgi on olemas kaks maailma: üks on tõelise tegelikkuse, ideede maailm ja teine näiva tegelikkuse, tekkivate ja muutuvate ning kaduvate esemete maailm.
Ii ms – 1.september 1939 – 2.september 1945. Venemaa ja Saksamaa vahel sõlmitud MRP. (kaasa oli salaprotokoll – Euroopa jagamine, eesti läks Nõukogude Liidu alla.
Ii rinne - 1944 avati liitlaste (USA, Inglismaa, Kanada, Poola) koalitsioon- riikide või parteide vaheline (ajutine) liit ühiste dessandiga Põhja-Prantsusmaal teine rinne.

Ilmalik võim - kirik vastanud sellele(st.keisritele ja kuningatele).Suur kirikulõhe:1054.a saatis paavst oma mõjuvõimsa saadiku Konstantinoopolisse vaidlusküsimusi lahendama.
Imperalism on suurriikide püüe saavutada mõjuvõim kogu maailmas, suurriigid vallmutasid endmale kolooniad ja muutsid vähe arenenud maad endast majanduslikult sõltuvateks.
Inflatsioon - rubla väärtus langes  Mõju sisepoliitikale + Linnadeliidu Tallinna komitee – sõjapõgenike abistamine, selle varjus aeti Eesit asja + Põhja-Balti Komitee

Instantsi pärijad - - vähemalt teataval määral). • Vabatalupojad - maksid rahamaksu, seisund võis väga varieeruda, olenevalt kui paljudest kohustustest end rahaga vabaks ostis.
Illusionistiks nimetatakse maagi, kes kasutab oma trikkide esitamiseks keerukat aparatuuri, mustkunstnikuks ehk manipulaatoriks aga sellist, kelle trikid põhinevad käteosavusel.
In modern - day India, whence he drew much of his material, his reputation remains controversial, especially amongst modern Hindu nationalists and some post-colonial critics.

Iseseisvusreferendum - Korraldati rahvahääletus, kus küsiti: "Kas teie tahate Eesti Vabariikliku iseseisvuse ja sõltumatuse taastamist" Tulemused näitasid, et iseseisvust pooldati.
Ikt - põhine 3. Mõistab seoseid arutlusoskuse küsimuste koostamine; õppematerjal; tänapäeva ja varem kujunemine arutlus (küsimuste või filmid ja toimunu vahel.
Issand on käskinud. Issand olgu Sinuga! — Võta vastu ristitäht oma otsaesisele + ja oma rinnale + tunnistuseks, et ristilöödud Õnnistegija ka sinu eest on surnud.

Idakirikus – Püha Vaim lähtub Isast (Jumalast) aga paavstid kinnitasid et lähtub Isast ja Pojast (Kristusest). 1054 panid paavst ja patriarh üksteist kirikuvande alla.
Idamaades - Sumeris jm Mesopotaamias, Egiptuses ja oli tavaliselt silindrikujuline (kirjad + pildid) puust, luust, kivist, metallist vms, jäljend suruti kuivamata savisse.
Ii põhiseadus - Parandatud põhiseadus (rahvahääletusel,Oktoober 1933a.) nägi ette rahva poolt valitava riigipea ametikoha loomise ning andis riigipeale laialdased õigused.

I president – Friedrich Ebert (1919-1925) II president – Paul Hindenburg (1925-1934) – I maailmasõja aegne saksa rahvuskangelane, kes juhtis saksa vägesid idarindel.
Ilust kõrgem on hingeline ilu. Kõrgeim on teadmiste, seaduste ja tavade ilu. Inimene saavutab selge nägemuse iga ilu vormi täpsest suurusest ja kohast võrreldes teistega.
Imperialism – suurriiklik mõtteviis, mille kohaselt rahvas on uhke ja väärikas kui suur ja võimas on riik. Riigi suurust ja võimsust mh ka vallutatud kolooniate hulk.

Indial on oma rahvusloom, kelleks on tiiger, rahvuslinnuks on paabulind, rahvuslill on lootos(sarnaneb vesiroosiga), rahvuspuu on viigipuu ja rahvuspuuviljaks on mango.
Inglismaa majandus on kinni jooksnud, aga ta on kolmas tänu rahandusele, merendusele jms. 4. Prantsusmaa on arengus peatunud, aga tänu oma pangandusele ja luksuskaupadele neljas.
Inkvisitsioon – spetsiaalne kohus mis võitles ketserluse vastu 13. sajandil. Kohtupidamine anti peamiselt dominikaani munkade kätte, kuid paavst kontrollis nende tegevust.

Isana nimetatakse veel Ingvarit, kelle kaudu Rjuriku esivanemate liin võis ulatuda legendaarse Skandinaavia valitseja Harald Hildetani ning Skjöldini valitsejasooni.
Iseseisvussõda - 1775–83, struggle by which the thirtheen colonies on the Atlantic seaboard of North America won independence from Great Britain and became the United States.
Impeeriumis - 1. Neil puudusid ülemerelised kolooniad, 2.Neil oli tohutult suur impeerium mis oli paljurahvuseline, 3. Eriseisuslike ja autonoomsete piirkondade olemasolu.

Isbn 5 - 450-01325-6. 9. Karise, J. "Lemsalu, Roopa, Võnnu, Ronneburgi lahing (19. – 23. 06. 1919) operatiivse ja taktikalise juhtimise seisukohalt". Tallinn, 1938
Itaalikud – II aastatuhande eKr sisserännanud indoeuroopa hõimud (roomlaste esivanemad) 19. Kapitoolium – künkast sai kindluse asupaik 20. Keiser - Caesari nimest.
I 1096 - 1099 õnnestus vallutada Jeruusalemm (40 000 osavõtjat, 6000 rüütlit ja 34000 jalameest), II 1147-1149, III 1189-1192 IV 1202-1204(Konstantinoopoli vastu)

Inglased on austanud mõistliku arengut, kui "hullunud" prantslased (samas riik käis revolutsioonijärgselt alla); Peeti kinni toimivatest poliitilistest lahendustest.
Institutsioonide vastasseis – aristokraatlik senat vs rahva valitav tribunaat. Esimesed valitsevad, teised osalevad valitsemises ning valvavad esimeste üle, et nad ei riivaks vabadust.
Isehakanu - seikleja , kes sai võimaluse esineda õnnekombel pääsenud troonipärijana ning saavutada paremat elu lubades nälga kannatamata rahva toetuse ja poolehoiu

Ii a - t eKr kaupmeeste kaudu pronksist tööriistad, ise valmistati kivist, luust Karjakasvatus (siga, lammas, hobune, lehm, kits) Asulate ümber palkidest tarad
Isikuvabaduste akt – (ehk Habeas Corpus Act) Parlamendi poolt koostatud akt, et kaitsta kodanikke kuninga omavoli eest (vahistamine kohtu loal, 24 tunni jooksul süüdistus).
Islami usul on 5 põhireeglit: 1. 5x päevas palvetada 2. monoteistlik 3.ramadanikuu pidamine 4. palverännak Mekasseja 5. almuste andmine -> peavad vaeseid ülal, seob.

Islami võidulepaar - 630 pöördus muhamed mekasse tagasi, puhastas linna ja kaaba pühamu ebajumalakummardamisest. Muhamedi peetakse araablaste riigi rajajaks ja valitsejaks.
Ilma seadusteta on riiki raske valitseda. Võib-olla enne 450.a.eKr oli võimalik seadusteta elada, kuid ikkagi oli miski, mis sundis inimestel kasutusele võtta seadused.
Imperialism – riiklik poliitika, mille eesmärgiks on saada uusi territooriume, kolooniaid, saavutada kontroll teiste riikide üle majanduslikult või poliitiliselt.

Inglise pargistiilile on omased vabakujuliselt looklevad teed ja veekogud, asümmeetria, loodusliku vormiga taimmaterjali kasutamine ja maastiku kohaliku eripära väljatoomine.
Inkvisitsioon –  usust taganenute üle peetav kohus. Kõige karmim karistus, mis ketseriks tunnistatud usust  taganenut võis tabada oli surmanuhtlus.
Inter - brigaadide tunnuseks sai baski-barett. Rahvarinde valitsuse tegevust nõrgestas asjaolu, et kommunistid ja sotsialistid ei suutnud kokku lepet saavutada.

Investuuritüli - Rooma paavstide ja Euroopa valitsejate vaheline võitlus 11.-12. sajandil piiskoppide ja abtide ametisse määramise õiguse – investuuri – pärast.
Iraagi s - usa, Sb ja Aust vägede 2003 sisset eesm kukut Husseini valitsus+otsida massihävrelvi ning sõjalisele tegevusele järgnev liitlasvägede okupatsiooni.
Ibn mansur – araabia keele entsüklopeedia Ibn Sina (Avicenna) – meditsiini teadlane Al-Idrisi – Eesti märkimine kaardil 1154 medresed – araabia ülikoolid

Ilma juhita on võitluses allakäik • Surma sai ka Kaupo, kes kohapeal põletati ja tuhk võeti koju kaasa – Kaupo oli ristiusku üle läinud liivlaste juht 1217
Isolatsionism – eraldumise ja erapooletuse taotlus välispoliitikas autoritaarne diktatuur – valitsemisvorm, kus võim on koondunud ühe isiku või väikese rühma
Ivo schenkenberg - lipkonna ülem, kes oma 400 liikmelise salgaga pidas edukat partisanisõda venelastega. Lipkond tegutses Rootsi armee juures ja allus Tallinna linnale.

Ideoloogiline režiim on väga tähtis diktatuuri juures, Hannah Arendti arvates ongi ideoloogiad need, mis tõmbavad inimesi ja suuri masse selle poliitilise režiimi poole.
Itaallased on juba ammustest aegadest olnud suured moe-eeskujud – terves maailmas teatakse selliseid nimesid nagu Gucci, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Giorgio
Ivo schenkenberg - Tallinna põgenenud talupoegadest ja linna lihtrahvast moodustati 1576. aastal Rootsi väkke lipkond, mis pidas omal käel partisanisõda venelastega.

Iraak on aasta kümneid üritanud maha suruda nende riikide aladel elavate kurdide iseseisvus taotlusi.Kurdid on tänapäeval maailmas suurim riigita rahvas.
Ištar – ilu- ja armastusejumalanna – seostati Veenusega; Sin – kuujumal). Mesopotaamias jagati taevakaar 12ks sodiaagimärgiks, sai alguse astroloogia.
Ibn rusd - filosoof, kes töötas XII saj. hispaanias, ta oli tugev nii arsti kui ka kohtunikuna, kirjutas arstideaduslike teoseid,mis on suur mõju maailmale.

Iiips - *riigipeaks 6aastaks valitud president *riigikogu muudeti 2-kojaliseks:1)alamkoda- riigi volikogu 80saadikuga-valiti rahva poolt otsevalimiste teel.
Ilias - see on kangelaseepos, räägib osa Trooja sõjast, lugu saab alguse Achilleuse ja Agamemnoni tülist sõjasaagi pärast ja lõpeb Hektori tapmisega.
Isemajandav eesti – (IME) majandusprogramm, mille aluseks oli nelja mehe 1987, aasta septembris avaldatud ettepanek kogu Eesti viimisest täielikult isemajandamisele.

Iseseisvussõda - 1775–1783; inglise keeles American Revolutionary War või American War of Independence) oli sõda, mis algas 1775. aastal ja lõppes 1783. aastal.
Isiklikud suhted on viidud isiklikele lepingutele, vasalli truuduse vanne jne. Selles ilmneb euroopa eripära ehk lepingud ja truudusvanded kus juba tingimused kirjas.
Iii sõda – Puunia sõjad 1. Peamiselt merel ja Sitsiilia saarel, sõja algul polnud roomlastel laevastikku ning see tagas esialgse kartaagolaste ülevõimu.

Indeterminism – subjekti tahe on vähemalt mõnikord vaba, ta võib teha tahtelisi otsustusi sisemise äratundmise järgi, millestki või kellestki sõltumatult.
Inkade kullasepakunstist on väga vähe säilinud, sest 1530-1532 inkade riigi purustanud hispaanlased ainult kulda ihkasid ja sulatasid kunstiteosed halastamatult kangideks.
Investituuritüli - paavst väitis, et ainult temal on õigus määrata kõõrgeimaid vaimulikke, aga keiser väitis, et keisririigi piires on ka temal selleks õigus.

Ips - 15juuni 1920 *mitmeparteiline erakondlik süsteem-agraarerakonnad, liberaalsed erakonnad, sotsialistlikud erakonnad, vähemusrahvuslaste erakonnad.
I oratores - jutlustajad ehk vaimulikud, vaimulike seisus II Bellatores – rüütlid, aadlid – sõdijate seisus Privilegeeritud seisused olid esimesed kaks.
Iisreallased on reeglina rünnanud ainult teadaolevaid sõjalisi objekte, saavad kannatada ka tsiviilisikud, sest terroristid varjavad end eraisikute selja taha.

Illegaalne võitlus – moodustati mitmeid vasakäärmuslikke organisatsioone (Punaarmee, Punased Brigaadid)- kes korraldasid kogu Euroopas kümneid poliitilisi mõrvu.
Ilma jean - Paulita oleks Prantsusmaal jäänud ellu arvatavasti 40 000 inimest, kuna peale tema mõrva tõusis kõvasti terrori hulk ja suur giljonteerimine.
Ilu - , armastuse- ja viljakusjumalanna Aphrodite kohta jutustati lugusid tema armastusest küll ühe ja teise jumala, küll inimsoost kangelaste vastu.

Infoühiskond - 21. sajandil ei määrata inimese edukust enam maj. seisundi järgi vaid selle järgi, kuivõrd kättesaadav on tema jaoks info otsuste tegemisel.
Inimsusvastane kuritegu - raudne eesriie - nõukogude liit eraldas sealsed riigid muust maailmast, tõkestades sedasi nende läbikäimist ning suhtlemist lääneriikidega.
Isiklikest vabadustest - ta ei tohtinud midagi omada, teda võis osta, müüa, vahetada, kinkida jne. Sunnismaisus ja isiklike vabaduste kaotamine kokku ongi pärisorjus.

Islam on palju hävitanud, ka ikonoduulid(piltide pooldajad) ja ikonoklastid(pildieitajad). Kunst erineb antiigi omast(figuurid saledad,pikaks venitatud.
Islamirevolutsioon iraanis - 1960 alustas Pahlavi nn valgete revolutsiooni: naistele anti meestega võrdsed õigused, teostati maareforme, arendati tööstust, moderniseeriti
I 1096 – 1099 II 1147 – 1149 III 1189 – 1192 IV 1202 – 1204 − osavõtjad ☺ talupojad, aadlikud, vaimulikud ☺ Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa

Idalepingud - SLV ja NL-i ja Poola vahel sõlmitud lepingud (1970), loobutakse vastastikku sõjalise jõu kasutamisest ja tunnustatakse II MS järgseid piire.
Iirimaad nimetatakse tihti pühakute ja õpetlaste maaks, seal on sündinud kuulsad inglise keeles kirjutanud autorid Yeats, Joyce, Beckett, Wilde ja Shaw.
Impeeriumimeelsed jõud – Interliikumine ja Töökollektiivide Ühendnõukogu, kes pooldasid liidulepingut. EMS ja rahvusmeelsed jõud pooldasid omariikluse taastamist.

Inimkaotused – nii reaalselt hukkunud, kui sõjast alles jäänud inimvared , rahvuste vastu pandud kuriteod ja pidev nälg ning puudus nõrgestasid rahvast.
Islamiga on tegelenud nt Ali Mazrui ja panafrikanismi liikumise juht W.E.B. Du Bois ning ajakirjanik J. Ki-Zerbo, kes pani aluse General History of Africa.
Iason on väga omanäoline kangelane, kes saavutab oma kangelasstaatuse ainult tänu Medeiale, kes hiljem kui Iason ta hülgab, ka kõik temalt võtab.

Iii seisus – 98% puudus poliitiline võim, kandsid maksude näol riigikulud, talupojad - teotöö Majanduslikud Riik pankroti äärel – sõjad, õukond.
Ilja repin - 1844-1930 oma kaasaega kui ka värvikaid sündumsi ja iskuid venemaa ajloost „Riskikäik Kurski Kubermangu „ õigeusu kiriku kombetalitust,
Inglise usu - uuendus(anglikaani kirik) sai aga tõsise vastulöögi kui 1553 a troonile saanud Maria Tudor püüdis sidet paavstigaja katoliiksust taastada.

Iseloomustav joon - võime tegutseda aktiivselt vaid senikaua, kuni teda saadab edu. Juba esimesele ebaedule järgneb kiire sisemine kokkuvarisemine ja lagunemine.
Islam - Muhameedi rajatud laia levikuga usund, muhamedi usk. Prohvet- juudi usus, kristluses ja islamis jumalate tahet v. ilmutusi kuulutav jutlustaja.
Ivan iv – Moskva tsaar, kes asus 1572.a ise Liivimaal vägesid juhatama Hertsog Magnus – Taani hertsog, Moskva pakkus talle Liivimaa kuninga tiitlit.

I saksamaa - Inglismaa: Saksal tugev laevastik, majandus tugev II Saksamaa- Prantsusmaa: Saksa muutub jõulisemaks III Venemaa- Austria-Ungari: Balkani ps.
Isamaaliit – partei, mis oli asutatud Pätsi poolt vaikiv ajastu – 1934. aastal panti vabadussõjalased vangi, riigikogu saadeti laiali ja sunniti vait
Island - Liitusid Põhjamaade Nõukoguga - Põhiline sissetulek oli kalandus - Jäi sõjategevusest kõrvale - Transpordi sõlm (USA ja Euroopa vahel)

Idatsoonis ehk Saksa Demokraatlikus Vabariigis tulid võimule kommunistid eesotsas Walter Ulbrichtiga. Partei nimi oli Saksamaa Sotsialistlik Ühispartei.
Imf - rahvusvaheline valuutafond Berliini müür-müür, mis püstitati kahe Saksamaa riigi vahele, et idast ei põgeneks sakslasi SLV- sse(1961.a)
Islamirevolutsioon - Iraan kuulutati islamivabariigiks, tuhanded šahhi pooldajad arreteeriti ja hukati, kehtestati islami seadus ja võeti vastu uus põhiseadus.

I põhiseadus - kuna uued riigijuhid rikkusid oma võimu teostades korduvalt põhiseadust,lasksid nad koostada uue põhiseaduse, mis vastas nende soovidele.
I põlvkond - Eks vahel juhtub ikka, et mõni suurem näitab, kui kõva mees ta on, kuid üldiselt tundub, et kõik on ikka sõbrad ja hoiavad teineteist.
Iii põhiseadus - Kuna uued riigijuhid rikkusid oma võimu teostades korduvalt põhiseadust,lasksid nad koostada uue põhiseaduse, mis vastas nende soovidele.

India uskumusmaailmad - India on üks piirkond maailmas, kust on võrsunud mitmed religioossed traditsioonid, milledest osad on levinud tänaseks üle kogu maailma.
Individuaalne au on seotud kollektiivse auga (riik, rahvus). Romantikud tõstavad esile indiviidi – auväärne on see, kes end väljendab ja on enesele truu.
Ingres - võluvalt siirad, ilmekate nägudega hästiriietatud ja -ehitud naisi, maalitud äärmiselt lihtsate vormide ja selgete kontuuridega maalid.

I põlvkond - Mõne karmima õpetajaga on ikka täielik vaikus, teiste õpetajate puhul on aga lärm sageli liiga suur- siis tuleb ise kord majja lüüa.
Igantius loyola - jesuiitide baski päritolu aadlik, kellel oli üleinimlik tahtejõud, terav mõistus ja võime loobuda isiklikest huvidest ideaalide nimel.
India ookean - Punane meri-Egiptus (maitseained, narkoained, tee, oopium). Hansakaubandus- Lääne-ja Põhjamere äärsete linnade kaubaliit, u 100 linna.

Inglise etnoloog - mütoloog, keda peetakse ka moodsa antropoloogia isaks, Kreeka-Rooma asjatundja elas 1854-1941. Kirjutas uurimusi maagiast ja religioonist.
Inimõigused - Iga inimese moraalsed sünnipärased õigused -Õigused, mis kaitsevad inimest riigi eest -Inimõigused on tagatud rahvusvaheliste lepetega
Investituuritüli - Rooma paavstide ja Saksa-Rooma riigi keisrite vaheline võimuvõitlus Saksamaal tegutseva katoliku kiriku tegevuse üle kontrolli saamisel.

Itta ehk Drang nach Osten; Lübecki linna rajamine 1143, mis sai lähtepunktiks edasistel vallutustel ). Soov hõivata kaubandusmonopol Venemaaga.
Ibn sina – koostas sellise raamatu nagu “Arstiteaduste kaanon” ja sinna koondati väga erinevate haiguste kirjeldused ning ka ravimise võtted.
I paleoliitikum - II mesoliitikum - kestis Eestis umbes 5 aastatuhandeni e.kr III neoliitikum-algas umbes 5000 a. tagasi e.kr ja oli kiviaja viimane etapp.

Illüüria - retke ajal levisid kuuldused tema hukkumisest (335. a.), lõid teebalased Makedooniast lahku, piirates ümber akropoli kaitsva garnisoni.
Indoeurooplased järk - järgult tungima tolleks ajaks juba kujunenud tsivilisatsioonide naaber- ja äärealadele ning neid hakati nimetama kirjalikes allikates.
Iseseisvumine ladina - Ameerikas sai alguse Haiti saarel 1791. aastal, kus toimus Francois Dominique Toussaint L’Ouverture juhtimisel neegerorjade ülestõus.

Ivan iv - ga vastuollu sattunud hertsog Magnus põgenes Kuramaale ja Liivimaa kuningriik lakkas olemast. 1578 aastal toimus sõjategevuses pööre.
Ideoloogid – suur Saksamaa idee, aasia rassi ülimuslikus , kommunistliku maailma revolutsiooni idee MRP realiseerimine: Poola jagamine – 1 sept.
Ilma allikad – tuleb puhtad hoida, siis tuleb ilus ilm. Kui pikkaaega põud, tuleb ilmaallikad puhtaks teha, kui liiga palju vihma, siis risu visata.

Iseasi on muidugi see, kuivõrd õige on suurte sõdade seostamine just uue sajandi algusega. On ju suuri sõdu peetud ka teistel aastakümnetel.
Iseseisvumine - 19.veebruaril moodustati erakorraliste volitustega Eesti Päästekomitee,kuhu kuulusid Konstantin Konik,Konstantin Päts ja Jüri Vilms.
Ii õigeusu ehk kreekakatoliku kirik Kõrgeim võim Konstantinoopoli patriarh Preestrite abielu on tavapärane Püha vaim lähtub Jumalast kui isast.

Impressionism – kunstivool, mis püüdis jäädvustada põgusaid, looja eripärast, vaatenurgast ja hetkemeeleolust sõltuvaid muljeid ja meeleolusid
Interregnum ehk võimuta aeg. Ükski valitseja ei suutnud ülal hoida seadusi või õigusi, aadlikud eirasid seadusi, röövrüütlid laastasid maad.
Irene joliet - Curie – prantsuse teadlane – avastas tehisradioaktiivsuse Charles Chaplin – 1920. aastate üks kuulsamaid lavastajaidnäitlejaid.

Isaac newtonit on peetud 17. sajandi suurimaks füüsikuks, astronoomiks ja matemaatikuks. Üks tema esimesi leiutisi oli peegelteleskoop, mis suurendas
Idola theatri - teatri-iidolid, eelarvamused, mis tulevad ekslikest tõekspidamistest, ajalooloselt väljakujunenud reeglitest, filosoofide dogmadest.
Iii põlvkond - Vanemates klassides tuli poiste poolt kiusamisi ette tüdrukute suhtes, kes olid juba rohkem kehaliselt arenenud või istuma jäänud.

Indoeurooplased - indoeurooplaste all mõistetakse sugulaskeeli kõnelevaid rahvaid, kes asustavad juba aastasadu ulatuslikku maa-ala Indiast Euroopani.
Industrialiseerimise laienemine – laienes põlevkivitööstus, arendati aparaadiehitust, laiendati tööstuslikku kalapüüki, laienes ka tööstus- ja tsiviilehitus.
Ilmikute ülesandeks on munkade toitmine. See, kes annab mungale süüa, saab võimaluse sooritada heategu, mistõttu tänulik peab olema andja, mitte munk.

Imperalism - suurriikide poliitika,mille käigus toimus oma majandusliku mõju laiendamine maailmas ja vallutused koloniaalimpeeriumite loomiseks.
Indulgents on kiriku arm, mille arvelt on võimalik lühendada puhastustules viibimise aega - selle tagatiseks on kristuse ja pühakute head teod.
Inflatsioon - raha väärtuse langemine 2. Suured reparatsioonid Börsikrahh 1929 a. Itaalias valitsesid 1930 aastal Fasistid eesotsas Mussoliniga.

Ingerisoomlaste 3000 - isikuline rahvusnimekiri koostati aastal 1998. Taotlus kultuuriautonoomia saamiseks esitati Vabariigi Valitsusele 2001. aasta juunis.
Idatee - − Taanlaste, norralaste esivanemad − Inglismaa − Frangi riik (846. Aastal Pariisi vallutamine) Normandia hertsogkonna rajamine
Ilmuksid vene - eestlased. Selline väljavaade oleks paljude eestlaste meelest kindlasti rahvuslik katastroof, mida iga hinna eest ära tuleb hoida.

Imperialism on suurriikide vallutuspoliitika ja maailma valitsemise püüdlus, mille käigus toimus majanduslik ekspansioon ja kolooniavallutused.
India rahaühikuks on ruupia, riigikord on parlamentaarne vabariik ja India iseseisvus 15. augustil 1947. aastal, millega kaasnes ka suur rahvaarvu kasv.
Industrialiseerimine – suurtööstuse arendamine Kollektiviseerimine ehk kolhoseerimine – talude vägivaldne liitmine ühismajanditeks ehk kolhoosideks

Inimolemuse ebatäiuslikkus – et inimene on egoistlik ja üksikuna saamatu, on tal vaja riigipoolset ühiskonnaelu korraldatust, mis kõige vabam on majanduses.
Isolatsioon - 1892.aastani. UK ei sekku EU asjadesse, ei võta osa liitudest ega koalitsioonidest vaid tegeleb iseseisvalt oma koloniaal asjadega.
Itaalia probleemid - Välisvõlg, suur tööpuudus, pettumus sõja järel, kommunistide suur mõju, sisepoolitilised kriisid, segased valitsus vahetused.

Ivan iv ehk Ivan Julm ( vene keeles Иван Васильевич Грозный ( Ivan Groznõi )) 25. August 1530 – 18. Marts 1584 Moskva.
Ilmaliku - ? 5.inimene peab saama õndsaks usu mitte kiriku kaudu- Tema arust olid preestrid Jumala ja inimeste vahendajana kirikus mõttetud.
Indiaanisõjad – 1,5 sajandit kestnud indiaanlaste katsed valgetest vabaneda:  19.saj. alguseks idaranniku indiaanlased hävitati või tõrjuti

Inglismaa 1920 - 30. aastatel Peale Esimest maailmasõda ei olnud Suurbritannia enam maailmajuhtiv rahandus- ja tööstusriik. Oli suur tööpuudus.
Irooniliselt nimetatakse Hadest ka “külalislahkeks võõrustajaks”, kuna ta võttis alati kõik vastu, kuid minema ei lubanud kellelgi minna.
Industriaalühiskond on tööstusühiskond, mille tunnusteks on: -hõivatus tööstuses on suur(Inglismaal 70%) -urbaniseerumine -seisustest said klassid

I maailmasõda - 1914-1918.blokid-Antant (Suurbritannia,Prants,Venemaa+USA),Kolmikliit(Saksa,Austria,Ungari,Itaalia(vahetab poolt).võitis Antant.
Iirimaa põhiosa on katoliitkik ja põllumajanduslik, aga põhja osa on protsestantlik, ega taha, et Iirimaa iseseisvuks ning ähvardab kodusõjaga.
Ime - majandusprogramm, mille eesmärgiks oli täielikult isemajandav riik ja eraldumine üleliidulisest majanduskompleksist 1987sept.

Interdikt – jumalateenistuse keeld mingile territooriumile /organisatsioonile /kuningriigile. Kes sel ajal surevad on määratud hukatusse.
Intervensioon - välisriikide sõjaline sekkumine teise riigi siseasjadesse (N: revi mahasurumiseks või eesõiguste saamiseks). Sõdivad pooled:
Isolatsionism on välispoliitika suund, mille eesmärk on hoiduda läbikäimisest teiste maadega ja sekkumisest rahvusvahelistesse küsimustesse.

Ivan fjodorov - Vene esitrükkal, Vene esimene trükkija Henrique Meresõitja – Portugali prints, kes oli üheks maadeavastuste initsiaatoriks.
Ilma sotsialismita on privileeg. Sotsialism ilma vabaduseta on türannia".  "Minu vabaduse jaoks on oluline kõigi vabadus". Tänan kuulamast 
Isikukultus - Stalini ülistamine, tsiteerimine; püha, ilmeksimatu, saladuslik; Lenini isikuga võrdsustamine; Staliningrad, Stalini preemia.

Itaalia vi - VII saj: 560.vallutasid Itaalia langobardid (ariaanlased), algas tsiv allakäik + vaenulikud suhted põlise Rooma elanikkonnaga.
Ii pool – Ungari kriis (kaardil 2, 1956). Sõja osapooled Ungari ja NSVL (+VLO). Ungari oli NSVLi mõjualune maa ja pidi astuma VLOsse.
Isegi lõuna - Eesti tellisehituse piirkonnas olid siinsed tolle aja ehitised tihti küllaltki massiivsed (nt Tartu Jaani kirik ja Toomkirik).

Ii poolel on rahva ajaloolises mälus pigem positiivne periood, ka vb sellepärast, et tuli nõukogude võim, siis sellele eelnev oli hea.
Ikt - põhised õppematerjalid: interaktiivsed töölehed, nt www.koolielu.ee ja www.miksike.ee. 10. Muuseum ja ajalooline keskkond.
Indialaste suhtlemisstiil on sõnaohtram kui hiinlastel, jaapanlastel või korealastel ja nad armastavad keskustelu sama palju kui enamik romaani rahvaid.

Internet - http://www.jti.ee/et/jt/ 2. Raamat - „Ausalt ja avameelselt Eesti suurmeestest”, kirjastus „Perioodika” 1990, Tallinn
Iseseisvumisliikumises – ta asutas noorteliikumise Vanara Sena, kus tehti tema juhtimisel proteste, marsiti lippudega, jagati keelatud materjale jne.
Isikuna on laisk, ning tunneb mõnu rikkuse hüvedest, ning ei kasuta oma potentsiaali riigimehena ära pelgalt mitte viitsimise tõttu.

Idanaabrid – idaslaavlased, konfliktid, aga ka aktiivne kaubavahetus. 6. Sõda, kus vallutati maid eesmärgiga neid ristiusku pöörata.
Imp 17 – 19 saj rahvaarvu kohta järeldusi teha ei saa. O riigi 19 – 20 saj rahvaarvu kohta saab otsustada rahvaloenduste põhjal.
Impressionism on 19. Sajandi lõpu poole välja kujunenud kunst . See arenes välja Prantsusmaal ja koguaeg uuendati ja kasutati uusi värve.

Inglise usu - uuendus sai aga tõsise tagasilöögi Maria Tudori valiitsemisajal, kui ta püüdis taastada sidet paavsti ja katoliiklusega.
Ivan iii – käis sõjakäigul Novgorodi vastu, ühendas Vene riigi, lõpetas mongolite võimu Venemaal, (Moskva – III Rooma teooria)
Ivan kondakov - sünteetilise kautšuki valmistaja Vladimir Grabar- rahvusvahelise õiguse spetsialist jevgeni Tarle- Napoleoni-ajastu uurija

Idamaad on oma filosoofia, religiooni, meditsiini, ehitus- ja kujutava kunsti ning kirjandusega mõjutanud oluliselt Euroopa kultuuri.
Idatee ehk tee variaagide juurest kreeklasteni – tee, mis viis Läänemerelt mööda Venemaa suurjõgesid Mustale ja Kaspia merele.
Induse orus on ilmastik kuiv ning vihma sajab seal harva, mistõttu oli seal maaharimine võimalik ainult tänu kunstlikule niisutamisele.

Inimese eesmärgid on ühel või teisel määral koordineeritud tema üldisema eluplaaniga ning on selle suhtes otstarbekamad või otstarbetumad.
Itaalia 1920 - 1930....................................................................................................lk7 Benito Mussolini
Ii ms - i purustused ja inimkaotused olid veelgi suuremad kui I MS-is, kuid sõja tulemused ei olnud sellegi poolest päris selged.

Ilu - , armastuse ja viljakuse jumalanna Kronos kartis oma lapsi Dionysos Veini- ja sigivusjumal ja neelas iga vastsündinu alla.
Indrustrialiseerimine – suurtööstuse arendamine, mis tõi kaasa põhjalikud muudatused tootmises, põllumajanduses, olmes, vaimuelus, moraalis.
Inglismaa esinduskogu – rajati 1265. a., koosnes suurfeodaalidest, kõrgvaimulikest, väikerüütlitest, alamvaimulikest ja linnade esindejatest.

Ii pool – Berliini III kriis ehk Berliini müür (kaardil 3, 1961). Berliin oli jagatud – Ida- Saksamaa ja lääneriikide vahel.
Iii ristisõda - 1189-1192 eestvedajad euroopa liidrid, ristisõdijad Euroopa liidrite üritus tagasi vallutada Püha Maad Saladini käest.
Iips - *rahvas sai valida riigivanema 5aastaks *riigikogu liikmeskonda vähendati 50-le *täidesaatva võimu eesotsas peaminister

Indiaanlaste välimus on erinevate loodustingimuste tõttu vorminud erinevaks ka indiaanlasete välimuse, kuid siiski võime leida ühiseid jooni.
Institutsioonide puudumine - Maailmas polnud 1914. aastal organisatsioone, mis oleks suutnud kiirelt korraldada näiteks suurriikide juhtide kohtumisi.
Instrumendi käsu - tamise ja sellesamaga – edu; asjaolu, et kodanlus seda ei mõistnud, läks talle maksma poliitilise positsiooni kaotuse.

Isolatsionism ehk Euroopa konfliktidesse mittesekkumise poliitikat aeti Ameerika Ühendriikides juma 13. sajandi esimesest poolest alates.
Individiualism –  maailmavaade, milles rõhutakse inimese individuaalseid omadusi ja võimeid ning indiviidi vastandatakse ühiskonnale
Informatsiooni uuendamine – andmekandja sisulise info ülekandmine uuele või samale andmekandjale, uude vormingusse või uude süsteemipõlvkonda.

Idaregioonide - Egiptuse, Süüria, Palestiina kaotamist Araabia Kalifaadile(632-656), vähenes Impeeriumi rahvastik 7.6 miljoni võrra.
Ikonoklastid - pidasid ikoonide kummardamist vääraks, kuna inimestel ei tohtinud olla ebajumalaid. Ikonoduulid pooldasid ikoonimaali.
Imperalism - ajajärk 19 saj lõpul ja 20 saj algul, mil suurriigid püüdsid saavutada võimalikult suurt mõjuvõimu kogu maailmas.

Inimeste hirmu - sisevaenlane: juudid, mustlase, prostad, jõukad (hiljem vastavalt tamine vaenalstega geid, puudega (vaimse) vajadusele)
Vote UP
-1
Vote DOWN
Idablokk - nsvl,poola,jugoslaavia,rumeenia,saksa dv,tsehhoslovakkia,ungari,bulgaaria,albaania,hiina,põhja-vietnam,põhja- korea,mongoolia.võin oli koondunud ühe partei kätte,kogu elu juhtis see partei,suur võim julgeolekuorganeil,majandus riigistatud,juhtimine tsentraliseeritud,sõjaväestatus suurem kui maailma kesmkiselt.
Imperialsim - Üldiselt mõistetakse imperialismi all ühe riigi enesekeskset poliitikat oma võimu- ja mõjupiirkonna laiendamiseks.

Industrialiseerimine - suurtööstuse eelisareng, loobuti Venemaal NEP-i poliitikast, see pidi muutma Venemaa lühikse ajaga tööstusriigiks.
Industrialiseerimine on rahva elatustaseme tõstmiseks vajalik, kuna tööstuses luuakse uusi väärtusi intensiivsemalt kui põllumajanduses.
Iv ristisõda - 1202-1204 korraldas paavst Innocentius III tulemus: vallutati õigeusuliste kristlaste linn Konstantinoopol, Bütsantsi

Inglismaa sõjaplaan - iseseisev sõjaplaan puudus, plussis oli see, et olid valmis koostööks Prantsusmaaga, toetamaks nende vasakut tiiba.
Intendant - piiramatu võimuga kohaliku omavalitsuse juhid Isikuvabaduste Akt - akt, mis kaitses elanikkonda kuninga omavoli vastu
I arheoloog - Babüloonia kuningas Nabunaid, kes käskis oma sõduritel huvist vanema ajaloo vastu kaevata välja iidseid templeid.

Idabloki lammutamine - Idablokk variseb kokku, tuuakse välja NL väed Ida-Eur riikidest, kesksem on kindlasti Sm küsimus, 1990 Sm ühineb.
Idaküljel — kagupoolse nurgatorni külje alla rajati väravaehitis koos seda kaitsnud poolümara rondeeli ehk suurtükitorniga.
Idaprovintsid – Kreeka, Väike-Aasia, Süüria ja Egiptus – olid muistse kultuuri, jõukate linnade ja arenenud majandusega maad.

Ideoloogilised ettekirjutused on palju vabamad; vanemad Mingi ideoloogia järjekindel kasutamine ja seadustamisvormid (nt kirik, monarhia) säilivad.
Ilmalikud ühiskondlik - poliitilised suunad ja teooriad Inglise revolutsiooni ajal  Independendid tõusid juhtivaks poliitiliseks suunaks.
Ilmunud arvestuses on raamatu kohta öeldud: „Mr Winston Churchill on üllatav noor mees ja tema „The River War” on üllatav triumf.

Indiaanisöjad - söjad indiaanlaste ja kolonistide vahel, kuna indiaanlased tahtsid koloniste oma mandrilt minema ajada, aga kaotasid
Industrialiseerimine – eestis hakati tegelema põlevkivi 4. Purustused tööstuses ulatuvad 45% kaevandamisega, masina- ja kergetööstus.
Industrialiseerimine - tööstuse jõuline eelisarendamine.Repressioonid-surve avaldamine, et takistada kellegi osalemist poliitilises elus.

Inglased - prantslased läbi murda Saksa rindest, olles ennem hoolikalt ette valmistanud ründeplaani, kus oli roll ka tankidel.
Inglise laevastik – 12.dets. 1919.a. • Julgeolek merel, lahingvarus  Vene valged  Mõningates riikides hakati Inglise laevastik
Investituur - tseremoonia, mille käigus anti ametisse pühitsetud piiskopile ta vande aujärge tähistavad sõrmus ja karjasekepp.

Investituuritüli 1075 - 1077 Investituur on sündmus, millega senjöör annab vasallile üle maatüki ehk sisuliselt läänisuhte sõlmimine.
Iseloomusta diktaktuuri - Mitte üheski diktatuuririigis ei kehtinud demokraatiale ise. mitmepartei süsteem ega. võimude lahususe põhimõte.
Islami pealetung - kahe religiooni vaheline kokkupõrge • Ristisõjad ja nende eesmärk: o Ideoloogiline juht- katoliku kiriku paavst.

I riigivolikogu - 80 liiget ja rahva valitud II Riiginõukogu- 40 liiget, otsevolituse saanud liikmed erineva indstitutsioonide poolt.
Ideaalkoalitsiooniks on Väike koalitsioon, mis on suure ja väikese partei koalitsioon (CDU/CSU+FDP, SPD+FDP, SPD+G). See töötab hästi.
Ilusaim näide on siinkohal väike ümmargune tempel Tivolis, mis asetseb kõrgel järsakul, olles erakordselt elegantne ja sarmikas.

Imetlusväärne on selles nii vaba ja elav seisang kui ka võrratu täiuslikkus, millega on käsitletud ainulaadselt ilusat naisekeha.
Implikatsioonid on need tuletised või ka eeldused, mida teoreetiline mõtlemine endas kätkeb, kas teadlikult või ka nö. vaikimisi.
Industrialiseerimine - tööstuslikuks muutmine, on vaja sõjatööstust, vovhoos- riiklik majand (töö- palk). Suurtööstuse arendamine.

Iseloomulikeks joonteks on olnud uue riigikorra ülesehitamine, demokraatliku valimissüsteemi juurutamine ja püüda intergreeruda Euroopaga.
Iseloomulikuks jooneks on olnud uue riigikorra ülesehitamine, demokraatliku valimissüsteemi juurutamine ning püüd integreeruda Euroopaga.
Ivo schenkenberg – Tallinna käsitööline, kutsuti ’’ Liivimaa hannibaliks’’, tema väesalga retked ulatusid Tartuni välja.

Ing - Prant väed üritasid suurtükitule toel Saksa positsioonidest läbi tungida kuid löödi suurte kaotustega tagasi.
Inkad - Peruu piirkonnas Lõuna-Ameerikas alates 1200. Aastast tugevnema hakanud rahvas, kes nimetas end päikese poegadeks
Islami teke – Muhamedi ilmutus Prohvet Muhamed sai esimest korda ilmutuse Meka lähistel, Hira mäel, ühes üksildases paigas.

Ii pool - 15.saj.) on keeruka psühholoogiaga, ta sai kogu keskaja avaldusvormiks, lähtudes tolle aja inimese arusaamadest.
Iraagis on suurim probleem mässulistega, kuna riigis on 3 suuremat rahvuslikku gruppi, kes võitlevad oma iseseisvuse eest.
Iseloomult on Poseidon tormakas, kuri ja üllatav täpselt nagu merigi. Oma kolmhargiga raputab ta maad ja paneb mere mässama.

Isis –  kõige armastatuim  ­ loodus , üleüldine ema , kogu maailma  valitsejannaks Kristluse tekkimine
Islam - tekkis 7. sajandil; rajajaks Muhamed; püha raamat- koraan; jumal- Allah; sallimatu teiste usundite suhtes; levik:
Idablokk - Ida-Euroopa kommunistlikud riigid + NL (Poola, Tsehhoslovakkia, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, Albaania, Saksa DV).

Ii kardinalid - katoliku kiriku kõrged ametnikud, kellest on kõrgem vaid paavst, nimetatakse ametisse paavsti poolt kogu eluks.
Inimestena on nad aga vähempealetükkivad ning sümpaatsemad kui islamikommetest enam mõjutatud põhjapoolsetes osariikides.
Inimohverdus barbaarne – Mehhiko rahvaste päästmine. Tsiviliseerimisprotsess: abielukombed (polügaamia), mehed sunniti kandma pükse.

Investituuritüli – õigus määrata ametisse kõrgemaid vaimulikke piiskoppe Kanossas käima – alandaval viisil vabandust paluma
Isegi lõuna - Saksa riigid, mis Põhja-Saksa Liitu ei kuulunud, otsustasid oma sõjajõud anda Preisi ülemjuhatuse käsutusse.
I 1700 - 1550 varamükeene II 1550-1400 keskmükeene III 1400-1200 hiline Mükeene Homerose e. tume ajajärk (XI-IX saj.)

Igasugusest võimu - ja vaimuküsimuste avalikust käsitlemisest püüti hoiduda, piirdudes tähelepanu osutamisega rahvuskultuurile.
Iidne lõuna - Ameerika kultuur, keda nimetatakse olmeekideks ilmus justkui maa alt ja asustas tänapäeva Mehhiko idarannikut.
Imperaator – tiitel, mida hakkasid kasutama Rooma valitsejad keisririigi ajal, hakkas tähistama keiserliku võimu kandjat.

Indulgents - patulunastuskiri. Reformatsioon-usupuhastus ehk katoliku kiriku puhastamine luksusest ja õpetuse lihtsustamine.
Idaslaavlased – venelased, ukrainlased, valgevenelased 2. Lõunaslaavlased – bulgaarlased 3. Lääneslaavlased – poolakad
Idast - saksa kuningriik, lä-Pra, Lõ-lagun. Seisused vaimulikud-palvetada kõigi eest, kanda hoolt hingeõnnist eest.

Ideoloogiline huvi - paganate ristimine ja nende hingede päästmine b) pragmaatiline huvi – kõik ristitud maksid kirikukümnist.
Independendid - vabariiklased kes hakkasid nõudma kohut kuninga üle ning 1649s. mõisteti kuningas Charles I surma ja hukati.
Individuality - it was all about loosing formal constraints, giving way to artists to show their individual ideas and emotions.

Indoeurooplased – Euroopa ja Aasia rahvad, kes räägivad indoeuroopa keeli (nt venelased, sakslased, inglased, prantslased jt)
Isaks on kokkuhoidlik ja pahur vanamees, mõnes näidendis aga tikub kaunitariga amelema ja sel alal pojaga võistlema.
Ivo schenkenberg - oli Tallinna käsitöölise poeg, kes Vene-Liivi sõjas juhtis Vene vägede vastu sõdinud eestlaste väesalka.

I pool – Kuuba ehk Kariibi kriis (kaardil 2). 1959 oli Kuuba muutunud kommunistlikuks – võimule tuli Fidel Castro.
I vana - Kreeka ehk Hellas 1. Loodusolud ja nende mõju tsivilisatsiooni kujunemisele – mägine, merekaudu kaubandus.
Igapäevased töö - ja tarberiistad valmistati ise ja peamiselt just puust. Talvel käidi ka metsas puid raiumas ja palke vedamas.

Impeeriumi maa - alal tagatud rahu ja julgeolekut nimetati Rooma rahuks ja see sai alguse Augustus Octavianuse valitsemisajast.
Indiaanlastel on kindel usk näiteks usuvad nad sõjajumalat ja rahujumalat sellepärast ongi neil sellinne asi nagu rahupiip.
Industraailajastu – III tegur, mis aitas kaasa rahvuse kujunemisele (I romantism, II Pr. Rev). Kõrgharitlased ühiskonna eliit.

Iseloomusta prantsuse – Vene suhteid Napoleoni ajal! (lk 95-96) Tilsitis sõlmitud sõprus Venemaa ja Prantsusmaa vahel oli ajutine.
Islami pühakiri on koraan (Qu’ran – lugemine). Jaguneb suura’deks (peatükk), need omakorda ajat’ideks (värsiridadeks).
Islamiusul on jumalaks allah, sisaldab 5 põhitõde, naised peavad avalikus kohas käima kinnikaetuna, püha raamat koraan.

Idast - Suurbritannia väed 1942.USA ja Srb tulid peale Itaalia viis 1943.aasta mais oma väed minema, põhja suunas.
Industrialiseerimine ehk tööstuslik pööre, kus asendatakse käsitsi tootmine masin tootmisele, kasutusele võeti konveiermeetod.
Interventsioon on ühe või mitme riigi vägivaldne sekkumine teise riigi siseasjadesse revolutsiooni mahasurumise eesmärgil.

Iseseisvusdeklaratsioon - 4.juunil 1776 Philadelphias võeti vastu iseseisvusdeklaratsioon. Kuulutati välja 13 kolooniat iseseisvateks
I põlvkond - Klassiruumid on piisavalt õpilasesõbralikud- heledad, avarad, uute akende tõttu kindlasti palju soojemad.
Igasugused väärtushinnangud on relatiivsed kahes suhtes: esiteks, antud polis`e, ja teiseks, antud ajahetke/ühiskonna arengufaasi suhtes.

Ii hea - Prantsuse kuningas ● 1360. a. sõlmitud rahu tulemusel läks inglaste kätte suur osa Edela Prantsusmaast.
Inkvisitsioon - XIII sajandil oli katoliku kirik loonud ketseritega võitlemiseks erilise juurdlusorgani ehk inkvisitsiooni.
Instrueeri - miskoosoleku avas ENSV Riikliku Julgeoleku rahvakomissar ja küüditamise peakorral- daja Eestis-Boris Kumm.

Iseseisvussõda 1775 - 1783 Inglismaaga – lõppes Versailles`i rahuga, moodustus iseseisev riik, Mississippi jõest kuni Kanadani
Ideoloogiks on Montesquieu (1689 – 1755). Hiljem levib rahva suveräänsuse ideoloogia, mis on tänapäeva dem aluseks.
Inimlikkusega – „Jumalik komöödia“. F. Petrarca – antiikaja esimene poeet, keda loomingu eest avalikult pärjati.

Isana on teada Domenico Colombo, kes oli kangur ning hiljem tegutses kaupmehena, ema nimi oli Susanna Fontanarrosa.
Iseseisvus 1918 – ma ei saa aru, mida siin tahetakse täpselt??? 7. Vabadussõda on mul 11 lehekülge – kuidas lahendada.
Itaallastel on alati olnud tugev rahvustunne ja nad on olnud ka sügavalt usklikud. Sotsialism oli aga sellega vastuolus.

I üldlaulupidu - 1869. aastal, J. V. Janseni eestvedamisel, tähistada priiuse 50. aastapäeva, eestlaste ühistunde tõus.
Idarinne - peamised sõjasündmused toimusidki idarindel: Venemaa kavandas otsustavaid lööke Berliinile ja Viinile.
Impeerium – natsid). Mõiste “impeerium” • ladina k “imperium” = kõrgeim sõjaline ja täidesaatev võim.

Independendid - arvasid et kogudused peavad olema sõltumatud.Levellerid-uue ideoloogilise ja poliitilise suuna liikumine.
Indoneesia on rahvaarvult maailma kõige suurem isalmiriik ja see võib tulevikus tema positsiooni oluliselt mõjutada.
Inkvisitsioon – seadis eesmärgiks protestantismi kui väärõpetuse väljajuurimise ning teisitimõtlejate hävitamise.

Iv graafika - tasapinnaline kunstiline kujund, mis luuakse trükkimise abil 1. Kõrgtrükk 2. Sügavtrükk 3. Lametrükk
I pool – 1) Berliini I kriis ehk Berliini blokaad – 1948-1949. Osalejad: USA, Inglismaa, Prantsusmaa ↔ NSVL.
Imaam – usukogukonna juht . usujuht Ivn averos –filosoof 12 saj hispaania 1001 ööd-islamimaade tuntuim teos

Imeotsimine – Marinism? Psychological pain of man? Metafüüsika – John Donne? Maailm on lõhestatud ja kaootiline.
Individuaalne patt - Kuidas sõdida patuta? Kuna sõda on vastus õiguserikkumisele, saab see olla õiglane vaid ühel poolel.
Inimeste austamine – au on teatav hüve siis, kui see on ühepoolne (osutatakse meile), erinevalt sõprusest ja armastusest.

Inkvisitsioon – ketserluse vastu loodud spetsiaalne kirikukohus: • Inkvisiitoriteks (kohtunikeks) dominikaani mungad.
Interliikumine - 1988.a moodustasid suurte üleliiduliste tehaste juhid Eesti NSV töötajate internatsionaalse liikumise.
Ise vana - Vene riigile ohtu kujutama samas aga ka muutus ta Venemaale oluliseks liitlaseks ühiste vaenlaste vastu.

Islami fundamentalism - äärmine konservatiivsus, moslemite õiguste täpne järgimine,sõjakas sallimatus läänemaailam vastu.
Idaprovintsid - muistse kultuuri, jõukade linnade ja arenenud majandusega maa. Kreeka kultuur oli väga suur mõjutaja.
Impeeriumimeelsed — Interiikumine,TKÜN 2. Liidulepingu pooldajad—Rahvarinne ,EKP rahvuslik osa 3. Iseseisvuse pooldajad

Inflatsiooni vastandprotsessi nimetatakse deflatsiooniks. Dawesi plaan- oli Ameerika Ühendriikide rahandustegelase ja poliitiku Charles
Islami õpetused on pandud kirja Koraani(eelmine aasta tõlgiti eesti keelde). Koraan pandi kirja Muhamedi juttude põhjal.
Iterkatsioon on mingi riigi sekkumine teise riigi siseasjadesse, eesmärgiga selle riigi valitsevat korda likvideerida.

Ibn sina – arst, filosoof, oli ihuarst ja kirjutas entsüklopeediaid, arstiteaduse käsiraamatuid Vana-Vene riik
Idablokk - terve maailmasüsteem, sinna kuulusid 13 riiki ja kõik nad allusid Moskva diktaadile, v.a Jugoslaavia.
Identiteedi ümberhindamine – Suessi kriis 1956.a andis viimase hoobi, tuli leppida koloniaalimpeeriumi järkjärgulise kadumisega.

Igasugusest võimu - ja vaimuküsimuste avalikust käsitlemisest püüti võimuorganite töötajad ja teised võtmefiguurid.
Impeerium on pigem abstraktsioonid, teoreetilised äärmused, kui reaalselt eksisteerinud/eksisteerivad süsteemid.
Inkade impeerium ehk Nelja Ilmakaare Riik, nagu nad seda se nimetasid, oli hierarhiliselt korraldatud absoluutne monarhia.

Inkvisitsioon – katoliku kiriku juurdlus ja kohtu organ, ülesanne välja seletada kiriku vaenlased ja neid karistada
Interliikumine – 1988, impeeriumimeelne ühendus, peamiselt muulased, kes nägid Eestit kui NSV Liidu lahutamatut osa.
Isemajandava eesti – IME kontseptsioon, eesmörgiks majanduslik eraldumine majanduskompleksist: omaette eelarve, oma raha.

Islamirevolutsioon - Iraani kuulutamine islamivabariigiks, mille tulemusena tuhandes šahhi pooldajad arreteeriti ja hukati.
Idaprovintsid - sinna kuulusid Kreeka, Väike-Aasia, Süüria ja Egiptus, olid Rooma võimu all kõige jõukamad alad.
Ideoloogilised eeldused - Hitleri põhiidee oli,et Saksamaa rahvas vajab eluruumi, mida aga tuli jõuga hankida naberrahvastelt.

Ideoloogilised eeldused - Hitler tahtis saksa rahvale eluruumi juurde saada, Stalin tahtis aga kommunismi mõjuvõimu laiendada.
Igasugune sõprus on linnriigile hea. • Linnriik toetub sõprusele; kiindumusel põhinevatel inimestevahelistel suhetel.
Imposantse kujuga – pikk, sirge mees pisut ettepoole kikkis habemega – saavutas ta rahva hulgas omamoodi populaarsuse.

Incognito – tundmatult. in spe –lootuses. lapsus linguae –keelevääratus. liberum veto –vaba keeluõigus.
Inkvisitsioon - katoliku vaimulike kohtupidamine ketserite üle eesmärgiga neid ümber veenda ja vajadusel karistada.
Iseäranis on üks selline puu tamm, mille embamine pidavat andma juurde jõudu ja energiat ning parandama tervist.

Islam - (araabia keeles "kuuletumine") usk, millele pani aluse prohvet Muhamed ja mille püha raamat on Koraan
Islam - Araabiast pärit üks maailma levinuimaid uske Peale Muhamedi surma määrati talle järglane- kaliif.
Islam – Muhamedi kuulutatud usk, kus austatakse ainult ühte jumalat, Allahit, ja mille pühakiri on koraan.

Itaalial on probleem Austiaga, kes okupeeris Põhja- Itaaliat pikka aega ning sellepärast oli ebakindel partner.
Ivo šenkenberg - "Liivimaa Hannibal" - Võitles Rootsi poolel eestlastest koosnevat lippkonda juhtides venelaste vastu.
Iraagi sõjaks nimetatakse Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja Austraalia vägede sissetungi Iraaki 2003. aastal.

Ilmusid kase - ja männimetsad, sisse olid rännanud põdrad, karud, koprad ja teised metsavööndis elavad loomad.
Impressionism - puhtad värvid Neoimpressionism - värvi teooria Foove ühendas huvi värvi väljenduslikkuse vastu.
Indialased on loonud ühiskonna, kus privaatsust ei hinnata kuigi kõrgelt ega aeta seda ka kõigest väest taga.

Interliikumine - suurte üleliiduliste tehaste juhtide moodustatud Eesti NSV Töötajate Internatsionaalne Liikumine.
Intress – rahasumma, mida tuleb laenu saajal (võlgnikul) laenajale (võlausaldajale) laenamise eest tasuda.
Isikukultus - kuulutati maailma tööstusrahav juhuks ja õpetajaks – ilmusid kujutavad plakatid ja skulptuurid.

Igatahes on läänestumine pigem väline - näiteks paljud naised kannavad teksaseid ja käivad diskoklubides.
Ihukaitsevägi - ­‐   pretoriaanid,  kelle  poolehoiust  sõltus  tihti  ka  uue  keisri  isik.      
Ikoonmaal - puu plaadile maalitud püha pilt 9 saj levis. Kunstkäsitöö tõi suuremat kuulsust Bütsantsisle.

Imperialism - imperialism on suurriikide püüe saavutada poliitilist ja majanduslikku mõjuvõimu kogu maailmas.
Industriaalühiskond - Eeldused; pööre Inglismaal; masinad; pöörde tagajärjed; teaduse ja tehnika areng 19. sajandil.
Inimõiguste kategoriseerimine - Põhiõigused -Poliitilised õigused -Sotsiaalsed ja majanduslikud õigused -Kultuurilised õigused

Inkvisitsioon on teisi sõnu ketserite ülepeetav kohus, kus neid üritati ümber veenda ja vajadusel ka karistada.
Ištar - taeva kuninganna, armastuse, seksuaalsuse viljakuse kehastus samas sõjakas ja kättemaksuhimuline.
Idapataljonid – neid kasutati esialgu julgestusteenistuseks saksa rinde tagalas, hiljem aga lahingutes punaarmee

Igast presidendist on toodud välja põhilised asjad, kuid Abraham Lincolnist on toodud rohkem olulisemat kui teistest.
Immuniteedikiri - kuninga jagatud kiri,millega läks muist riigivõimu funktisoone vasallile üle Põllumaj süst-d:
Imperialismi teke - majandusliku võimsuse kasvuga tugevnes suurriikide vaheline konkurents, laienedes kogu maailmale.

Isis –  Osirise õde­abikaasa, lehmasarvede vahel päikeseratas. Viljakusejumal (laste, pere).
Imperialism - valitsev maa-ala. Ühe riigi enesekeskset poliitikat oma võimu- ja mõjupiirkonna laiendamiseks.
Indjaanisõjad – 17. sajandil alanud ja pea poolteist sajandit kestnud sõjad eurooplaste ja ameeriklaste vahel.

Inglaste tank – esimene ajaloos Sakslaste tank SÕJA LÕPP I  1917.a jätkus Läänerindel positsioonisõda.
Interliikumine – Eestis aastatel 1988–1991 tegutsenud nõukogudemeelne ja Eesti iseseisvuse vastane liikumine.
Islamikalendri ehk kuukalendri algusels loetakse meie kalendri järgi 16. juulit 662. Kuid sellel oli üks puudus.

Ii jaanuar – veebruar 1919: Eesti vägede pealetung, NVm väed tõrjuti piiri taha (endine kubermangu piir)
Iii põlvkond - Kindlasti oli selles osas puudujääke, aga tol ajal ei osanud me sellele tähelepanu pöörata.
Indiaanlased on täisväärtuslikud inimesed (mitte loomad), keda tuleb kohelda kui tavalisi kastiilia alamaid.

Industriaalühiskond –  põhitegevusala on tööstus ja ehitus Tööstuslik pööre – tööstusrevolutsioon
Informeeris usa - d ja muud maailma, et USA blokeerib Kuuba, selleks et NSV Liit ei saaks sinna lisavägesid viia.
Inimese elujõudu ehk väge usuti olevat tema südames, ajus, suguelundites, veres, juustes, küüntes ning süljes.

Inimlased – ammustel aegadel maal elanud inimesesarnased loomad; tänapäeva inimese sugulased ja eellased
Iraani islamivabariigis on Iraani vaimulikuks riigipeaks Kõrgeim juht (rahbar), kes on ühtlasi kaitseväe ülemjuhataja.
Iseseisvusmõttele on tüüpiline, et selle juuri tahetakse kangesti suruda võimalikult sügavale minevikukamarasse.

Isis - kaarjad lehmasarved, keskel päikeseketas; viljakusega, põlluharimine, käsitöö, kirjatarkus.
Ibn sina - imearst, meditsiinialased teadmised pani kirja "Arstiteaduse kaanonisse", astronoom ja filosoof
Ikonoklastideks ehk ikoonipurustajateks. Temaga vastasseisus olevaid aga ikonoduulideks ehk ikoonikummardajateks.

Import – kalevit, lõuendit, soola, heeringaid, veine, õlut, vürtse, metalliotooteid, luksusesemeid.
Inimese elujõudu ehk väge arvati peituvat tema südames, ajus, suguelundites, veres, juustes, süljes, küüntes.
Isegi saksa - Rooma keiser pidas ennast Karl Suure järeltulijaks selleks, et saada pärandiks tema suurriik.

Idarannikult – seda selleks, et lõigata ära taganemistee) ● See reis tegi temast Norra rahvuskangelase.
Idee kohaselt on riigile ja rahvale parimaks valistejaks haritud ja reformimeelselt piiramatu võimuga monarh.
Imedega - Niiluse-äärse hõõguva päikese, eksootiliste õite ja viljadega ning luksuslike paleedega.

Infoühiskond on informatsiooni tähtsustav ja seda kõigis eluvaldkondades maksimaalselt kasutatav ühiskond.
Inkvisitsioon on katoliku kiriku kohtupidamine ketserite üle, eesmärgiga neid veenda ja vajadusel karistada.
Internatsionaalsed on olnud relvad, mis on ka mõistetav, kuna sõjas oli vaja püsida naabritega võrdsel tasemel.

Islami võidulepääs – 630.a. pöördus ta Mekasse tagasi, puhastas linna ja Kaaba pühamu ebajumalakummardamisest.
Istar - jumalanna Istar oli taeva kuninganna, armastuse jumalanna, seksuaalsuse ja viljakue kehastaja.
Idaprovintsid – Kreeka, Väike-Aasia, Süüria, Egiptus olid muistse kultuuri ja arenenud majandusega maad.

Iibis on sügavmusta värvi, sookure jalgadega lind; tal on tugevasti konksus nokk kui rukkiräägul.
Ikp - s kuulus ta eurokommunistlikusse suunda ehk eitas kommunismi kehtestamist revolutsiooni teel.
Ilma liitlasteta on raske võita vaenlast, kellel on suurem sõjaline osakaal ja pealekauba ka liitlased olemas.

Imperaator - provintside asevalitseja Eremiit- jumala teenimiseks tsivilisatsioonist eemale tõmbunud isik
Imperialism – suurriikide püüe oma territooriumi naabrite arvel laiendada ja endale kolooniaid hõivata
Indulgentside ehk patukirjade müük ja surnud inimeste hingede taevasse pääsemise kindlustamine raha eest.

Iraak on hetkel parlamentaarne vabariik, kus seadsuandlik võim kuulub 275-liikmelisele Rahvuskogule.
Iseseisvusmanifest kirja - sinna kuulusid Jüri Vilms ja Juhan Kukk, sotsdem Karl Ast ja Rahvaerakondlane Jüri Jaakson.
Iseäralikku jutustada – see sarnaneb sadade teiste eesti meeste omaga, kes on kasvanud ja sündinud eesti oludes”

Islamimaad on ka tänapäeval täiseti teise ühiskonnaga, kui on seda Euroopa või Ameerika Ühendriigid.
Isolatsionism ehk Euroopa konfliktidesse mittesekkumise poliitikat aeti USAs juba 19 sajandi esimesel poolel.
Ivo schenkenberg – Sissi salk (talupoegadest) -algselt talupoegade abistamiseks, ei teinud nendega koostööd.

Ištari väravad - Babüloni kaitsemüüri kõige suurem värav, millest algas Babüloni 5 km pikkune peatänav.
I ristisõda - 1096-1099.Prantsuse ja saksa talupojad,feodaalid,moslemid.Jeruusalemm.Jeruusalemm vallutati.
Ilmikmunkadel ehk habemikel vendadel ei olnud kohustust lugema õppida, preestriseisuse kandidaatidel küll.

Imhotepi ees on avatud papüüruserull, mis sümboliseerib tema kui õpetatuse ja teadmiste jumala loomust.
Ingvar - rootsi sõjapealik, kes rüüstas Steini maakonda korduvalt, langedes ka ise ühes lahingus.
Inimeste kohta - võimaluse piires nõukogude tagalad koguti andmeid, kes olid sakslastega koostööd teinud.

Inuitid e. Gröönimaal elavad eskimod on Gröönimaa pärisrahvaks, nad on väikest kasvu ja tõmmud.
Isa - Poja ühisvalitsuste algus • Teebast kujunes tätsaim usukeskus • Püramiidide ehitamine
Iseseisvuse väljakuulutamine – Samal päeval ajasid enamlased jõuga Maanõukogu laiali, ei tähendanud see selle lõppu.

Iv 1889 - 30 . IV 1945), kes oli Austria-Ungari tolliametniku poeg, soovis nooruses saada kunstnikuks.
Iv osa – Elanike nimekiri • Kodanikud kirjutatakse sisse perekondade või korterite järjekorras.
Idarinne 1915 - 1917 Mai 1915 – CORLICE operatsioon – saksa armee murrab läbi venemaa kaitseliinidest.

Ig farbeindustrie – värvitööstus, keemiatööstus. A. Kruppi kontsern – terasetööstus, relvatööstus.
Iii kaalu - ja mõõduühikud Eesti- ja Liivimaal Hinna ja mõõdu mõisted tekkisid 8. ja 9. sajandil.
Ilo käbinile on antud ka Eesti Punase Risti II klassi teenetemärk ja Karl Ernst von Baeri mälestusmedal.

Inimese hingel on kolm osa: mõistus, söakus (julgus, vaprus) ja ihalus (himu). Ihaluse asukoht on niuetes.
Inimkujukesed – Pr, Sks, It, Austria, Vene; (Villendorfi veenus) Jääaegade mõju inimasustuse levikule.
Interliikumine - rahvaliikumin, mille inimesed pidasid eestit nõukogude impeeriumi lahutamatuks osaks 1988.

Isa – kuigi talupoegliku päritoluga – oli jõudnud maaintelligentsi hulka, mistõttu ka poja
Ideede ajalugu on ajaloodistsipliini eraldiseisev ja elutähtis osa. Ideed on tsüklilised, pole progressi.
Ilmselge on see, et järjest enam mitmekesistub maailm ning kõigega korraga kursis olla on võimatu.

Imedeks nimetatakse tihipeale ka nähtusi , mis on äärmiselt ebatõenäolised, kuid väga soodsad.
Imprealism - Suurriikide soov oma territooriumi naabrite arvel laiendada ja endale kolooniaid hõivata.
Indus - põlluharimine 4000 ekr ja kolmanda aastatuhande keskpaiku kujunes Induse tsivilisatsioon.

Industraliseerimine – erinevalt teistest riikidest hakati kergetööstuse asemel ülesehitama rasketööstust.
Initsiaator - Sergei Šahhovskoi 6.Milline oluline sündmus Eesti ajaloos leidis aset 4.juunil 1884?(1p)
Inkvisitsioon - kiriklik kohtuvorm, kiriklikult karistati vaid usuga seonduvaid kuritegusid, nt ketserlus.

Iseseisvusdeklaratsioon – Riiklik dokument, mille võttis 4. Juulil 1776 Philadelphias vastu kontinentaalkongress.
Isis – Osirise õde  Seth – viljatu läänetuul  Templid – jumalate maapealsed kojad.
Ignatius loyola - Hispaania aadlik, rajas jesuiitide ordu e Jeesuse ühingu, võitles reformatsiooni vastu.

Ike – orjuses olemine, mongolite valitsusajal, lõppes 1480 Ivan III Suure võiduga mongolite
Indoeuroopa keeled – üks Aafrika keel indoeuroopa tüvega, aga ta on kohapeal kujunenud – afrikaani keel.
Inim tsivilisatsioon on teatud piirkonna oma näoline terviklik ühiskonna ja kultuuri pilt ARUTLE JA ANALÜÜSI

Inimeste sotsiaal - majanduslikust olukorrast, tulude ümberjaotamine (progressiivne tulumaks) ja heaoluriik.
Inkvisatsioon – kohtuprotsess, kus kohtunik küsitleb inimesi, vandumine selleks, er kinnitada oma jutu
Iseloomulikuks on ka venet meenutavad kivikirved, mis olid hoolikalt lihvitud ja mille oli puuritud augud.

I braahmanid ehk preestrid, ülesandeks oli hoolitseda pärimuste säilitamise ning edasikandmise eest.
Inc - i kaotus 1977. aasta valimistel tuli üllatusena paljudele nii Indias kui ka välismaal.
Indoeurooplased – iraanlased, armeenlased, albaanlased, kreeklased, slaavlased, baltlased, germaanlased.

Indulgents - on patukustutuskiri, mida müüdi paavsti nimel raha või kirikule osutatud teenete eest
I ms - s oli ta ka rindel ja kuna ta ei olnud nõus relva kätte võtma siis ta oli käskjalg.
Ibn sina – meedik, maadeuurija, geograaf 1152.aastal koostati maailma kaart, millel oli ka Eesti

Ikonoklastid - e.ikoonipurustajad, keiser Leon 3(keelas ära ikoonide kummardamise) ja tema pooldajad,
Ilu - , armastus- ja viljakusjumalanna Aphrodite, viinamarjakasvatuse, veini- ja sigivusjumal
Inimese kujunemine - Inimese otsesed eelkäijad olid inimahvlased. Peaaju arenedes kujunes australopiteekus.

Inkvisitsioon - ketseritega võitlev kohus, kus selgitati välja ketserid ja mõisteti nende üle kohut
Islami kultuur – on sulam araablaste võimu all ühendatud kõrgelt arenenud maade kultuuripärandist.
Islami lõhenemine – 7. saj lõhenes Islam kolmeks peavooluks: haridžiiditeks, sunniitideks, šiiitideks.

Ivan iv ehk Ivan Julm oli Moskva suurvürst alates 1533 ja Moskva tsaar alates 1547 kuni surmani.
I ms - st välja ja millal see oli? Kodsõda mõjutas, majanduskriis ja raske olukord riigis.
I ps – 20 Sõjaväeline riigipööre – 34, 12 märts Eesti Rahvaste Liidu liikmeks – 21

Idast - läände viiv kaubatee, mis ühendas Tartut, Viljandit ja Uus-Pärnut. Käsitöölised
Igas riigis on keegi kõrgemal kohal ning võtab vastu otsuseid, mis mõjutavad selle riigi ajalugu.
Ii etapp – ühiskonna politiseerumine, 'Tartu renessanss'. Teine tunnus, mis hakkab tähelepanu

Iii põlvkond - Distsipliin oli tunnis hea, v.a. mõnedel õpetajatel, kes ei osanud tundi läbi viia.
Inkvisitsiooni tugevdamine – protestantismi kui väärõpetuste väljajuurimine ja teisitimõtlejate hävitamine.
Ideaalseks temperatuuriks on harilik toatemperatuur 12-22C. Suhteline õhuniiskus ei tohi tõusta liiga kõrgele.

Ikonoklastid – pildirüüstajad, kes püüdsid hävitada elusolendite kujutisi kristlikus kunstis.
Imetlusväärne on veel Rhodose koloss, mis oli vanakreeka päikesejumalale Heliosele püstitatud kuju.
Imperialism - riigi mõju-ja võimupiirkonna laiendamine kolooniate või naaberalade vallutamisega.

Indsutrialiseerimine - suurtööstuse eelisarendamine, mida Stalin panustas, et valmistuda pealetungisõjaks
Industriaal - ÜHISKOND POSTINDUSTRIAAL- ÜHISKOND Põhiressurss Põhiinstitutsioon Põhiotsustajad
Inga on kirjutanud: “Meil läheb hästi ja meil on kahju nendest, kes peavad Tartus elama.

Islamifundamentalism – Kui riigis saavad võimule vaimulikud ja kõik peavad alluma islami usu reeglitele.
Iv kohtu - ja politseikorraldus 18 saj: vanade traditsioonide jätkumine( va 1783-96 ja muutused
Ideaalmudel – ei vastanud isegi Prantsusmaa tegelikkusele, kuigi jõudsalt liiguti sinna suunas.

Ii vana – Rooma 1. Itaalia loodus ja rahvad – apenniini ps. Tasasem maa. Maismaa ühendus.
Ilma talupoegateta on väärtusetu, siis üritasid nad võimalikult palju talupoegi oma maal kinni hoida.
Imperaator – provintside asevalitseja ja väepealik, edaspidi sai sellest ainuvalitseja nimetus

Inga on küll Avdist vanem, lahutatud ja kasvatab last, ent noorte armumist see ei takista.
Inkade impeerium ehk „Nelja Ilmakaare Riik’’ oli hierarhialiselt korraldatud absoluutne monarhia.
Interventsioon - ühe riigi sissetung teise riigi teritooriumile, eesmärgiga kukkutada sealne võim.

Inuittidel on tarvis kuhugi sõita või jahile minna, rakendavad nad kelgu ette trobikonna koeri.
Isamaaliit on ühing, mille sihiks on nii sisemiselt kui ka väliselt tugev Eesti riik ja isamaa.
Isegi põrandaplaadid on kullakarva. Ainsaks erandiks on keiserlik raamatukogu, mille katus on musta värvi.

Iseseisva tööna on osa vastuseid vaja ette valmistada Antiigileksikoni ja Tragöödialeksikoni alusel.
Islam – alistuma, Allah – jumal). Ärritunud Meka kaupmehed sundisid ta linnast lahkuma.
I maailm - arenenud tööstusriigid - turumajandus, põllumajanduse ja tööstuse kõrge tase.

I maailmasõda on nimetatud ka Positsioonisõjaks, kuna kaitserelvad olid tugevamad kui ründerelvad
Igasugune isoleerimine – ümbrised, kapid, vitriinid, vähendavad oluliselt õhuniiskuse kõikumise müju.
Impeeriumi varemeil on kujunemas uus kultuuriline ja majanduslik ühtsus, uue tsivilisatsiooni vundament.

Imperalism - suurriikide püüe oma territoorriumi naabrite arvel laiendada ja endale kolooniaid
Isikustati ehk alati kui mainitakse rüütlit ilmub inimeste mõttemaailmas rüütli juurde tema
Isis - Osirise õde ja naine, korjas Horose tükid kokku ning tegi sellest esimese muumia.

Isolatsionism – eraldumise ja erapooletuse taotlus välispoliitikas 7. ... tegevus ärkamis ajal.
Immuniteedikirjad – kirja saajale läheb üle osa riigi võimu funktsioonidest (õiguse mõistmine).
Imperialism – suurriikide soov oma territooriumi naabrite arvel laiendada ja endale kolooniaid

Independence on August 20, 1991. August 20 remains a national holiday in Estonia because of this.
Independentid - äärmuspuritaanid, ei toetandud ühtki riiklikku religiooni, nõudsid usuvabadust
Indial on rikkalik kultuuripärand, mille säilimisele on kaasa aidanud traditsioonid läbi

Inimesi võitlus - se ja kutsuma neis esile valmisolekut minna vabatahtlikult surma ühise asja eest.
Inimmõistuse teel on võimalik Vabastas teoloogia mõju alt ning teadmisi saada rõhutas tahtevabadust
Interliikumine - 1988 aasta suvel mille moodustas liikumine eesotsas tehaste töölised (venelased)

Iseseisev riik on küll hea, kuid kuidas oleks selline väikene riik saanud majanduslikult hakkama.
Istar - taevajumalanna, ilu-armastuse ja sõjajumalanna, keda peeti ka viljakusjumalannaks
Iv julm - Moskva suurvürst al. 1533 ja Vene tsaar al. 1547, verisemaid Venemaa valitsejaid.

Iaarid – esivanemate hinged maja kaitsevaimudena, millele tähtpäevadel annetusi toodi.