Sõnu seletav sõnaraamat

Horisontaalpainutuspressid e. –masinad (bulldozer, horisontal bending machine), mida kasutatakse enamasti suuregabariidiliste toodete painutustöödel; Tavalised mehanilised pressid (mechanical press) väntpressid, väntpõlvpressid jms. Rullpainutusmasinad (roll-bending mahine) Pöördpainutusseadmed (rotary bender) Lihtsaim on painutamine templi ja matriitsi vahel painutuspressidel või tavalistel mehaanilistel pressidel.
Horisontaalsed küsimiseviisid - puudutavad üht või teist õiguse külge  Õiguse ajalugu- mahkas, kõige keerulisem õigusteadus, sest küsides ajaloo kohta peab olema võimeline ise ajas liikuda, asetama ennast ajalukku  Õiguse sotsioloogia- kõige noorem õigusteadus, huvitub ühiskondade tekkest, inimsuhete tekkest, nende arengust  Õiguse teooria Oleneb olukorrast, milline küsimus õiguse kohta on tähtsam.
Horisonditasand – vaatleja horisonditasand, risti vertikaalsirgega Maailmatelg – sirge, mis ühendab maailma poolusied Taevaekvaator – tasand risti maailmateljega, jagab taevasfääri pooleks Taevamaeridiaanitasand – maailmateljega ühes tasandis, jagab taevasfääri pooleks 5. Kääne δ – tähe nurkkaugus taevaekvaatorist δ= + - 90˚ otsetõus α – nurk kahe tasandi vahel α=

Horisontaalne - ettevõtjate kokkulepe, nende kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus siis, kui nimetatud ettevõtjad tegutsevad tootmise või turustamise samal tasandil konkurentidena. Erand on ettevõtja taotlusel Konkurentsiameti peadirektori või tema asetäitja otsusega antud luba kokkuleppe sõlmimiseks, kooskõlastatud tegevuseks või otsuse vastuvõtmiseks.
Horisontaalne info - info, mida vahetatakse sama taseme töötajate vahel ühes struktuuriüksuses, osakonnas või talituses tööülesannete koordineerimiseks, infovahetus plaanide ja tegevuse kohta, probleemide lahendamiseks, kindlustamaks ühiseid arusaamu, erinevuste lepitamiseks, läbirääkimiseks ja lahenduste leidmiseks, inimestevaheliste toetuse arendamiseks.
Horisontaalringi orienteerimine – alidaadi pööramisega seatakse horisontaalringi lugemiks 0, seejärel alidaad kinnitatakse, vabastatakse limb ning limbi pööramisega viseeritakse käigu naaberpunktile, kui onteada lähtesuuna direktsiooninrk, siis seatakse selle väärtus horisontaalringile nagu tehti null-lugemi puhulgi ja see lugem orienteeritakse naaberpunktile.

Horisontaalses torus on voolava vedeliku rõhk seda väiksem, mida suurem on voolamise kiirus Hõõrdekaod reaalses vedelikus (+ viskoossus) Hõõrdekaod torustikus sõltuvad järgmis-test teguritest nagu: - torustiku pikkus - torustiku ristlõige - torustiku pinnakaredus - liidete arv torustikus - vedeliku voolukiirus - vedeliku viskoossus Vooluhulga andurid.
Horisontaalne – ühest linnast/ majandusharust teise vertikaalne- lihttöölisest spetsialistiks; keskklassist kõrgklassi *Ühiskonna kihistumise mõjutus: - haridusnäitaja - vabameelsus ning võrdsuse ulatuslik väärtustamine * Põlvkondadevahelie mobiilsus- lapsed valivad teistsuguse elukutse ning väärtussüsteemi, kui on nende vanematel.
Horisontaalne - tasakaalukas inimene 2. Suundub ülespoole-optimist- inimene usub endasse ja oma tulevikku, kõik läheb korda 3. Suund allapoole- väsimus, rõhutud meeleolu, depressioon, ka haigused 4. Moodustab ülalt lahtise kaare- otsustusvõimetu, algatusvõimetu ja aeglase toimega, kuid ette võetud asjad viib lõpule.

Horisontaalanalüüs – selle käigus võrreldakse ettevõtte samu näitajaid erinevatel perioodidel (N: võib võrrelda majandusaasta algus- ja lõppseisu). d. trendi analüüs – sellega saab kindlaks teha muutusi mingi baasnäitaja suhtes ja seega saab trendi analüüsi tulemusi rakendada just prognooside koostamisel.
Horisontaalnurkade tasandamine – arvutatakse mõõdetud nurkade summa ∑β prakt = β1 + β2 + ... ´, siis teoreetiline summa ∑βteor =180 0 ⋅ (n + 2) (välisnurkadel) ∑βteor =180 0 ⋅ (n − 2) (sisenurkadel), siis nende vahe f β = ∑β prakt − ∑βteor - see tuleb jagada proportsionaalselt nurkadele
Horisontaalprojektsioon – maa reaalse pinna kujutamine tasapinnal; looduses oleva pinna kujutamine tasapinnal

Horisontaalses torus on voolava vedeliku rõhk seda väiksem, mida suurem on voolamise kiirus, Reservuaarist välja voolava vee kiirus on niisama suur, kui on lõppkiirus veetaseme ja väljavooluava kõrguste vahele vastavalt kõrguselt kukkumisel o Hõõrdekaod reaalses vedelikus (+ viskoossus) 
Horisontaalsed osategevused ehk juhtimisfunktsioonid: Kavandamine; Organiseerimine; Eestvedamine ; Kontrollimine Vertikaalsed osategevused: Otsutamine; Kordineerimine; Suhtlemine Otsustamine on valiku tegemine erinevate tegevussuundade, probleemide lahendamisvõim aluste , toimimisviiside jne vahel.
Horisontaalsel pinnal on rõhumisjõud võrdne raskusjõuga, N=m·g. Sellisel juhul võib hõõrdejõudu arvutada valemist: F=μ·m·g. Tehniliste seadmete detailide kokkupuutel püütakse hõõrdumist vähendada, tehes pinnad siledaks ja määrides neid õliga.

Horisontaalmõõdistamine on tööde kompleks, mille tulemusena saadakse maastiku plaan ettenähtud mõõtkavas ja sellel plaanil on kujutatud kõik maastiku kontuurid ja objektid topograafiliste leppemärkidega, kuid ei ole mingeid andmeid reljeefi kohta.
Horisontaalsed - väikesed, tavaliselt kihtidena paigutatud, seguga kinnitatud kivid, mida kasutati sageli väikeste mägede, grottide ja tunnelite ehitamisel;  vertikaalsed - erineva kujuga, vertikaalse pikitelje järgi paigutatud kivid.

Horisontaalpinge määramiseks on toodud joonisel 6.10. Riba servast Ankrujõu ja paindemomendi erinevuse suurus sõltub pinnase tugevusest ja T=Psinα. Hõõrdejõud T'=Ntanφ. Filtratsioonijõud on eelneva tõmmatakse kaks abijoont seina pinnani.
Horisonti ehk Schwarzschildi raadiust Kuigi must auk iseenesest ei ole nähtav, siis valguse kiirusele lähedase kiirusega musta auku langev aine tekitab elektromagnetkiirguse voo musta augu piirkonnast ja muudab ta nähtavaks.
Horisontaalsel võrgustikul on näidatud teoreetiliste veeliinide asetus, mille lõiked joonestatakse teoreetiliste veeliinidena poollaiusele e. poolplaanile. See on vertikaalprojektsioon, millel on näidatud veeliinide ja ülateki kuju.

Horisontaaliks nimetatakse suletud kõverjoont, mis ühendab merepinnast ühel ja samal kõrgusel asetsevaid objekte (pilt 6.13). Horisontaalid jagunevad põhihorisontaalideks, poolhorisontaalideks, veerandhorisontaalideks.
Horisontaal teljel on väärtused normaliseeritud, et optimaalse kombineeritud merekaitseala võrgustiku jõudluse väärtus 1 vastaks 0.1 intervallile joonisel (Muudetud autori poolt, originaalandmed Berglund et al., 2012).
Horisontaalset hüdroisolatsiooni on samuti võimalik paigaldada vundamendi tugevdamisel või siis freesitakse vundamenti soon, millesse hüdroisolatsioon paigaldatakse 28.Viige ennast kurssi erinevate Eestis ehitatud vahelae tüüpidega.

Horisontaalne söömis - ja jalutuskäik • Veiste puhkelatrites pidamine • Puhkelatreid hakati esmakordselt kasutama 1960. aastatel Põhja-Ameerikas. • Puhkelatrites pidamine annab loomale võimaluse vabalt liikuda.
Horisont 3 – tulevikutegevus, mis lähtub potensiaalsetest ideedest, mis peaksid tulu tooma tulevikus. Tegevused, investeeringud, uuringud, mida katsetatakse eesmärgiga arendada neist horisont 1 tegevused.
Horisontaalseks analüüsiks nimetatakse kahe või enama perioodi näitajate omavahelist võrdlemist. Horisontaalse analüüsi eesmärgiks on jälgida näitajate muutumist nii absoluutsummas (kroonides) kui ka protsentides.

Horisontaalse puhul on funktsionaalselt jaotatud otsustamispädevust teostavad organid formaalselt ühel (riiklikul) tasandil, vertikaalse puhul jaotatakse võim mitmete (riiklike) otsustamistasandite vahel.
Horisont - koosluse ruumi paralleelsed, üksteist välistavad kihid liituvus (liitus) - puistu tihedust iseloomustav näitaja, väljendatakse kümnendmurruna või protsentides maa-ala pindalast.
Horisont - koosluse ruumi paralleelsed, üksteist välistavad kihid (mullahorisondid, pinnahorisont, puhma-rohuhor., võrahorisont, põõsahorisont, võraalune tüvehorisont, võrahorisont).

Horisontaalne fassaadiliigendus on antud tellistest ja urbsetest kivitahukatest laotud mustriga, ringikujulised kaunistused viitavad sellele, et eeskujuks on olnud puust kandetalade kunstiliselt töödeldud otsad.
Horisontaalfreespinkidel on horisontaalselt paiknev töövõll, kuhu kinnitatakse freestorn ja saadakse pealiikumine. Töölaud, kuhu kinnitatakse toorik, võib saada piki-, rist- või vertikaalettenihke.
Horisontaalsed juured on enamasti kuni 25 cm paksuses ülemises mullahorisondis. Väga väheviljakatel liivmuldadel moodustub männil lühike peajuur ja üsna pikad maapinnalähedased külgjuured.

Horisontaalne ülekanne – ehk geneetiline ülekanne toimub geneetiliselt sõltumatute isendite vahel e geneetilise materjali ülekanne organismide vahel mis ei ole omavahel suguliselt ühilduvad.
Horisonteerimine - põhitelg vertikaalseks 26. Nurgamõõtmise instrumentide peamised koostisosad (joonisega!) 27. Pikksilma peamised koostisosad(joonisega!) 28. Horisontaalnurga mõõtmine
Horisontaalne - on erinevad avaliku võimu harud, mis on üksteise suhtes võrdsed aga nende vahel on tasakaalu ja kontrollimehhanismid: nt seadusandlik-, kohtu- ja täidesaatevvõim.

Horisontaalsusetaotlus on iseloomulik ka Firenze sakraalarhitektuurile, mida esindavad ehitusmeister Arnolfo di Gambio juhtimisel ehitatud Santa Croce kirik ja Santa Maria del Fiore katedraal.
Horisontaaltelg - nimetatakse ka süntagmaatiliseks teljeks, see puudutab sõnade järjekorda ja sõnade järgnevust, sõnu saab muuta ja lause tähendus selgub viimase sõna lisamisel.
Horisontaalne – samal tasandil (territoriaalne, perekondlik, professionaalne) Vertiaalne (muutub staatus) –tõusev: ise töötad ennast üles maj., tõused koos gruppiga poliit.

Horisontaaliks nimetatakse sirget, mis on paralleelne pōhiekraaniga (joon. 10a) h || ε1 ; h′′|| x. Iga horisontaal projekteerub pōhiekraanile tōelises pikkuses A′B′ =
Horisontaalanalüüs ehk muutuste võrdlev hindamine rahalisel ja protsentuaalsel kujul 2. vertikaalanalüüs ehk üldistatud kujule viidud aruannete analüüs 3. suhtarvude analüüs
Horisontaalne - ühest linnast,majandusharust teise,Vertikaalne-lihtöölisest spetsialistiks, keskklassist kõrgklassi.Sots mobiilsus peegeld ühisk avatust ja arenguvõimet.

Horisontaalnurk - so. kahetahuline nurk läbi nurga haarade pandud vertikaaltasandite vahel Kaldenurk _ on kaldsuuna AB (AC) ja horisontaaltasandi vaheline vertikaalne nurk.
Horisontaalne – liikumine samal sotsiaalsel tasandil (nt ka geograafiline mobiilsus). põlvkondadesisene – liikumine sotsiaalsete positsioonide vahel elu jooksul.
Horisontaalteljel on esitatud suhteline turuosa (suhe vajaduste analüüs ning otseselt valitud sihtturule suunatud peamise konkurendiga) ja vertikaalteljel turu kasv.

Horisontaalne integratsioon tähendab , et põllumajandusettevõtted loovad ühtsete kapitaalmhutuste ja materiaalsete ressurssidega mingi kitsalt spetsialiseeritud ettevõtte.
Horisontaalne mobiilsus on liikumine nende gruppide pinnal, mis on staatuselt/hierarhiliselt samal tasapinnal, näiteks usu vahetamine, ükski usk pole parem kui teine.
Horisontaalsete keiretsud on Jaapanis laialt levinud näiteks kindlustuse, panganduse, terasetööstuse, kaubanduse, elektroonika ja keemiatööstustes valdkondades.

Horisontaaltasandis ette - ja tahapoole koos kaubaalusega, on selle tõstukiga võimalik paigutada kaubaaluseid riiulikorrustele distantsilt, hoiukohale sõitmata.
Horisontaalne - meil on selline kultuur, aga naabrid on teistsugused, kuid kellel on meiega ühisjooni ja sedasi jõuamegi mõisteni kultuurkond.
Horisontaalne - tasakaalukas 2. Üles- optimist, usk endasse ja tulevikku 3. Alla- rõhutud, depressioon 4. Kaar(ül. lahti)- otsustusvõimetu,

Horisontaal suunas on kiirem. dif Tahked ained – difusiooni kiirus on väiksem, kokkupuutuvate ainete dif on teineteisega seotud suure juhusega.
Horisontaallaadimisega laevad e. RO-RO-laevad võimaldavad väga kiiresti lastida- lossida laeva vööri või ahtri aparellide (bow or stern ramps) kaudu.
Horisontaalne mobiilsus – liikumine uuele positsioonile, mis on sama prestiižikas kui eelmine, st. töökoha vahetus toimub sama kihi siseselt.

Horisontaalsiirde piirsuurust – piirsuurused on esitatud rahvuslikus eripäras, projektides tuleks määratleda piirsuurused kokkuleppel tellijaga.
Horisontaalne eristuvus – näitab, millised liikmed asuvad võrdsel positsioonil ja jagavad võrdselt vastutust ning otsustamisõigust.
Horisondid on nõrgalt happelise reaktsiooniga või neutraalsed, kuna neid muldasid on Eesti oludes mimeid kordi lubjatud.

Horisondiga nivelleerides on vahevaated tehtud teise horisondi järgi, seega instrumendi kõrgus arvutatakse ainult teise kõrguse jaoks.
Horisontaalne - üksuste vaheline (n ettepanekud koostööks, andmete esitamine osakondadele, nõupidamiste koordineerimine)
Horisontaalvoodrilauad on kujuhööveldatud pool- või täissulund- lauad, mis on mõeldud horisontaalse välisvoodri paigaldamiseks.

Horisontaalasümtood – Kaldasümtooodi erijuht, kus Võrrand Kui on joone asümtood protsessis siis k ja b avalduvad valemitega
Horisont – peenemate murenemisosakeste ja allapoole liikuvate huumusosakeste kogunemine.Pruuni v punaka tooniga.
Horisontaalanalüüs – aruandluse mitme perioodi näitajate võrdlus, muutuste väljatoomine absoluutsummas ja protsentides.

Horisontaalid ehk samakõrgusjooned kulgevad kaardil mööda kujutletavate horisontaalpindade ja maapinna lõikejooni.
Horisontaalne mobiilsus – liikumine uuele positsioonile, mis on sama prestiižikas kui eelmine, s.t muutus sama kihi siseselt.
Horisontaallaadimisega laevad e. ro-ro-laevad võimaldavad väga kiiresti lastida-lossida laeva vööri või ahtri aparellidenkaudu.

Horisontaallõige – горизонтальный разрез lõikav tasapind – секущая плоскость
Horisontaalse kommunikatsiooniga on tegemist, kui näiteks raamatupidamise osakond suhtleb turustusosakonnaga reklaamikulude asjus.
Horisondis on kogu mulla profiili ulatuses huumus sisaldus kõige suurem ja bioloogiline aktiivsus kõrgeim.

Horisontaalne väljapanek on hea moodus kaupade väljapanekuks väiksemates kauplustes, kus sortiment suur ja pinda napib.
Horisontaalne spetsialiseerumine – samal tasemel olevate organisatsioonidevaheline funktsioonide jaotus; nt ministeeriumitearv
Horisontaalne - on inimese liikumine sarnaste gruppide vahel ehk sinu positsioon ühiskonnas väga ei muutu.

Horisontaalseks täpsuseks on 3 mm+ 0,1 ppm ja kõrguslikuks 3,5 mm+ 0,4 ppm. Joonis 10. Leica Viva GS14 GNSS vastuvõtja
Vote UP
-1
Vote DOWN
Horisontaalid ehk samakõrgusjooned ehk isohüpsid saadakse kui lõigata maapinda mõtteliselt horisontaalsete tasapindadega , mis on üksteisest võrdsel vertikaalkaugusel h (s.o horisontaalide lõikevahe) Horisontaal – see on joon, mis kaardil või plaanil ühendab ühesuguse kõrgusega maastikupinkte.
Horisontaalsel ühinemisel - ühinevad kaks sama tegevusala ettevõtet, nt kaks panka, kauplusteketti või õppeasutust.

Horisontaalteljel on hügromeetri ja verikaalteljel psühromeetriga määratud relatiivse niiskuse väärtused.
Horisontaalkarussell - Kinnine laosüsteem, mille puhul hoiustatakse kaupu horisontaalselt liikuvatel riiulitel.
Horisontaalne maksusüsteem on selline, kus kõiki oluliste omaduste poolest võrdseid inimesi maksustatakse võrdselt.

Horisontaalava - on traalnootadel ülemiseselise otste horisontaalne vahekaugus meetrites (traalimisel).
Horisontaalne lõik - jahtumine seiskub ja jahtumiskiirus on null, vaatamata soojuse äravoolule jahtumisel.
Horisontaalne on objekti suhtes pos või neg reaktsiooni esile kutsuv, seotud motivatsiooniobjektiga.

Horisontaalne võrdsus - ühesuguse jõukusastmega indiviide koheldakse maksustamise seisukohalt ühtemoodi.
Horisontaalne turustussüsteem - siin sõlmitakse turustusalaseid kokkuleppeid ühe ja sama astme firmade vahel.
Horisontaalproj – suhtarv, mis iseloomustab maapinna mõttelise osa kõrguse ja pikkuse suhtes.

Horisont on kobe, sest mulla peened mineraalosad seotakse orgaanilise ainega sõmerateks.
Horisontaalid – liigitatakse: täishorisontaalid, poolhorisontaalid ja veerandhorisontaalid.
Horisontaali eestvaade on üldjuhul x-teljega paralleelne (h’’llx), erijuhul punkt, kui h on risti

Horisontaalne ülekanne – ehk geneetiline ülekanne toimub geneetiliselt sõltumatute isendite vahel.
Horisontaalnurka on vaja teada geodeetiliste ja maastikupunktide plaanilise asendi määramisel.
Horisontaalne õiglus – Oluliste omaduste poolest ühesuguseid inimesi tuleb maksustada võrdselt.

Horisontaalteljel on ettevõtte tegevusmaht ühikutes, vertikaalteljel kulud ja tulud kroonides.
Horisontaalne õiglus tähendab seda, et ühesuguse sissetulekuga inimesi maksustatakse ühtemoodi.
Horisontaalnurk - so. kahetahuline nurk läbi nurga haarade pandud vertikaaltasandite vahel.

Horisontaalses ülekandes on 2 osapoolt: DOONOR ehk DNA VÄLJASTAJA ja RETSIPIENT ehk DNA VASTUVÕTJA.
Horisontaalnurk on maastikunurga projektsioon nivoopinnal või sellega paralleelsel pinnal.
Horisont - http://www.horisont.ee/node/1784  Tallinn, 2008. Teistmoodi energia.

Horisont - näiline piir kauguses, kus taevas ja maapind paistavad kokku puutuvat
Horisondid on kergema lõimisega kui sisseuhtehorisont, võib tekkida nn ülavesi.
Horisontaalanalüüs on tavaliselt ettevõtte näitajate analüüs erinevatel perioodidel.

Horisontaalne lahusus – tavapärasest seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu lahusus.
Horisont on tüse, kuni 25 cm, hea struktuuriga ja kõrge huumusesisaldusega.
Horisondi jaotusel on aluseks võetud N – S joone suund, mida loetakse põhisuunaks.

Horisontaalne tsonaalsus - vöönditena b. vertikaalne - mäestiku aladel c. mikrotsonaalsus
Horisontaalpinna viimistlemine - väikest plaati lihtsam viimistleda horisontaalsel pöördalusel.
Horisont on kobe. On toitaineterikas, eriti lämmastiku- ja süsinikurikas.

Horisontaal cnc - freespink on mõeldud peamiselt nurklike toodete valmistamiseks.
Horisontaalne – näiteks juhul, kui teatud lisand peab kaasnema teatud tootega
Horisontaalne eristumine – meestel ja naistel kalduvus valida erineva kategooriaga töid

Horisontaalselt – piiritletud maatükk, piiri nihutada ei või enda alagatusel.
Horisontaal cnc - freespink / töötlemis- keskus on mõeldud peamiselt nurklike
Horisontaalne – liigutakse ühest linnast teise, ühest majandusharust teise

Horisontaalne gradient – ranna lähedal on kergem vesi ja järve keskel tihedam vesi.
Horisontaalses – Vaatepunkti aspekt (Interaktsioonid, Struktuur, Käitumine).

Horisontide väljakujunemine on vähese taimestiku ja karmi kliima tingimustes väga aeglane.
Horisondis on rähksuse aste keskmine ning alates 76 cm-st esineb keemine.

Horisontaalne - karusell. Seade toimib tasapinnalise karusselli põhimõttel.
Horisontaalne liitumine on kahe või enama samal alal tegutseva ettevõtte ühinemine.
Horisontaalripe - lapse pea jääb rippuma, kuid aeg-ajalt püüab pead tõsta

Horisont – koosluse ruumi paralleelsed, üksteist välistavad kihid.
Horisont 2 – uute perspektiivsete ideede toetamine- idee täiendamine.
Horisontaalne toetus - ja vastupanutase;  Diagonaalne toetus- ja vastupanutase.

Horisonditasand – see on vaatleja horisonditasand, risti vertikaalsirgega.
Horisontaalnurk on maastikunurga horisotaalprojektsioon horisontaaltasandil.
Horisontaalasümptoot – Kaldasümptoodi erijuht, mis on paralleelne z- teljega.

Horisontaalnurk – kahe vertikaaltasapinna vaheline nurk horisontasapinnal
Horisontaalne - süntagmaatiline telg: sõnade järjekord ja järgnevus.
Horisontaalteljel on kujutatud tulusaajate hulk kumulatiivses väljenduses.

Horisontaalidele li - satakse kõrgusarvud, mis näitavad absoluutne kõrgus
Horisont – kindla värvuse, tiheduse ja tüsedusega mullakiht.
Horisontaalkaljusse on terava esemega raiutud ca 4 mm sügavused kujundid.

Horisont on selgelt välja kujunenud, värvuselt punakaspruun.
Horisontaalne ehk süntagmaatiline Vertikaalne ehk paradigmaatiline

Horisontaalringid on orienteeritud, seega ei ole vaja parandamist teha.
Horisontaalseid toetus - ja vastupanutasemeid on kõige lihtsam ära tunda.
Horisont on (silma)piir, kust veel valgust vastu võetakse.

Horisontaallend – ühtlane sirgjooneline liikumumine . Y=G ; T=X
Horisontaalne kaadrisagedus – näitab, kui kiirelt monitor kaadreid vahetab.
Horisontaalteljel on kauba X kogused, vertikaalteljel sissetulekud.

Horisont on vaevumärgatav. Kuivas ja poolkuivas kliimas.
Horisont on see koht, kus mõtteline kuppel kohtub maaga.

Horisontaalne - ühest linnast/majandusharust teise liikumine.
Horisontaalne konflikt - see on konflikt kanali ühel ja samal tasemel.
Horisontaalne liitumine - samal alal tegutsevate ettevõtete ühinemine.

Horisontaaliks nimetatakse põhiekraaniga paralleelset sirget.
Horisontaalne – kirjeldus toodud oskussõna Rõhtne juures.
Horisontaalsihis sik - sakis, võib kood asuda erinevatel kõrgusel.

Horisont on rähkne ja keemine algab 30 cm sügavuselt.
Horisontaalne - nt maalt linna; ühest majandusharust teise.
Horisontaalne suhtlemine - osakondade vaheline, peamiselt mitteametlik.

Horisontaalstantsimismasin on põhimõtteliselt horisontaalne väntpress.
Horisontaalteljele on kantud kanga kogus ja vertikaalteljele nisu
Horisontaalsed vaigukäigud on ligi kolm korda peenemad kui vertikaalsed.

Horisontaalkarusselliga on ka siin põhimõtteks “goods to man”.
Horisontaalne puurimis - soonimispink. 1. Pesa laius ei ole täpne.
Horisontaalne ülekanne on seotud mõistega kombinatiivne muutlikus.

Horisontaalsantsimismasin on põhimõtteliselt horisontaalväntpress.

Horisontaalteljel on inimesed, perekonnad või muud üksused.
Horisondis on kogu mullaprofiili ulatuses huumusesis.
Horisontaalne mobiilsus – liikumine ühe sotsiaalsekihi sees.

Horisontaalteljel on aeg ja vertikaalteljel on kõvadus.

Horisontaaljooni ehk tegevuste ajakulu (Kiisler 2011).
Horisontaalne – sama tasandi vaheline suhtlemine.
Horisontaalne jaotusjoon on põrandaga või laega paralleelne.

Horisontaalselt tagurpidi – peegeldab pilti horisontaalselt
Horisondist kõrgemal - seega on varjutus nähtav poolel
Horisont on ta töödes tihti väga kõrge.

Horisont – tasand kuhu taevavõlv toetub.
Horisontaali lõigud on pealtvaates tõelises pikkuses.
Horisontaalsurve epüür on (joonis 6.4) trapetsikujuline.

Horison - taalses vastastikuses toimes.

Horisontaalvuugis on soovitav kasutada veenina.

Horisontaalne – liikumine klassisiseselt

Horisontaa - e. põrandaasend Joon.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Horisontaaljooned on siirdunud allapoole, kuid jäänud horisontaalseteks ja sirgeteks.

Vote UP
-4
Vote DOWN
Horisontaalide lõikevahe on paralleelsete nivoopindade vahekaugus.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto