Sõnu seletav sõnaraamat

Hindamise aluseks on : meeldetuletuskirjad, millele ei vastata, hagiavaldus ostja vastu, või kui ostjale on väljakuulutatud pankrot või likvideerimine(debit kulukonto, kredit ebatõenäol laek arved). Vaatamata ebatõenäoliselt laekumata nõuete kuludesse kandmisele, kajastatakse nid nõudeid laekumiseni või bilansist mahakandmiseni bilansikirjel „ostjatele laekumata arved“. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete konto kreeditsaldo aga näidatakse bilansi aktivas samanimelisel bilansireal miinusega.
Hoidumine üllatustest – aitab juhtkonnal tuvastada võimalikud väljundid ning kavandada sellele vastavat käitumist kindlustada teostatavus ja sisemine järjepidevus – aitab juhtkonnal määratleda, kas püstitatud eesmärgid on teostatavad ning kas ettevõttes üles seatud erinevad eesmärgid on üksteisega vastavuses Finantsplaneerimise koostisosad: käibe eelarvestamine – rahavoog sõltub otseselt müügikäibe tasemest pr forma aruanded: plaaniline kasumiaruanne, bilanss ja rahavoogude aruanne
Herzbergi motivatsiooni - hügieeniteooria Hügieenifaktorid: töötasu, töötingimused, inimsuhted ülemusega, alluvatega, töökaaslastega, juhtimise kvaliteet, kindlustunne tööl, töökultuur, töö ja puhkeaja tasakaal (põhjustavad rahulolematust) Motivatsioonifaktorid: Saavutused, tunnustus, töö ise, vastutus, arenguvõimalused (põhjustavad rahulolu) TÖÖGA RAHULOLU JA TÖÖGA RAHULOLEMATUS EI OLE VASTANDID! Rahulolu vastand on: rahulolu puudub, rahulolematuse vastand: rahul- olematus puudub.

Haigushüvitis on 70% (tasustatakse ainult 5 päeva) september 30 päeva kokku 178 päeva 264.-/päev – 70% = 185.-/päev 185.-/päev * 5 päeva = 925.- 7650.- (kuupalk) : 23 (tööpäevade arv juulis) * 11 päeva (juulis oli tööl) = 3659.- (juulikuu palk) JUULI KOKKU: 925.- + 3659.- = 4584.- Poolaasta palk arvestades haigust ja lisatasu: 7650 + (7650 + 2000) + 7650 + 4584 + 7650 + (7650 + 1500) = 46334.- Poole aasta puhkuse päevade arv on 14. 46334 : 178 * 14 = 3644.- puhkusetasu
Hea tava on anda vähemalt üks kord aastas ettevõttest huvitatud gruppidele aru ettevõtte tegevusest. Aastaaruande põhieesmärk ongi teavitada tema kasutajaid ettevõtte finantstulemustest, aga ka teistest olulistest sündmustest, mis peaksid aruannete kasutajatele huvi pakkuma.
Hõlvamine - vanad tooted vanadel turgudel(efektiivne, kui turg on küllastamata ja kasvab )Toote arendamine- uued tooted vanadel turgudel(uute mudelite loomise, kvaliteedi parandamise kaudu)Tturu laiendamine -vanad tooted uutele turgudele(võib toimuda uute turusegmentide või müügimeetodite arvel)Diversifikatsioon-uued tooted uutele turgudele.Strateegia valik sõltub ettevõtte ressurssidest ja riskivalmidusest:Palju ressursse, kuid ei taha riskida ->vali tootearendus.

Hilisaja merkantilistid – kaubandusbilanss Thomas Mun (1571-1641), Ida-India Kompanii direktor, avaldas 1630. aastal raamatu “Inglismaa Varakassa läbi väliskaubanduse”, kus summeeris briljantselt kaubanduskapitalismi uued ideed: • oletagem, et ekspordime igal aastal kodumaist kaupa • 2 200 000 naela eest ja ostame vastu 2 000 000 naela eest, • säilitades kaubanduses pidevalt sellist suhet, on võimalik varakambri varasid igal aastal 200 000 naela võrra suurendada.
Hankiv majandus - Põllumajandus, kalandus, jahindus, Eesti tähtsamad põllumajandus- ja tööstusharud metsandus Põllumajanduses: Loomakasvatus (sea, piimaveise, linnu, Teenindav majandus- haridus, kaubandus, veondus, hobuse, lamba) ja taimekasvatus (rukis, kartul, loomasööt) tervishoid, riigihaldus ja muud Tööstusharud: (energeetika), metalli- ja masinatööstus, Töötlev majandus- Tööstus(Toiduainete-, puidu-, puidutööstus, kergetööstus, keemiatööstus.
Hüviste turg - monopol, monopolistlik konkurents ja oligopol (autotööstus) Tootmistegurite turg- monopolistlik konkurents, monopson ja oligopson Monopson -ostab terve piirkonna tootmisteenuseid 2. Nõudlusseadus- väljendab seost kauba hinna ja selle nõutava koguse vahel, mida tarbijad võivad ja on suutelised ostma teatud ajaperioodil (ceteris paribus) Nõutav kogus-kauba või teenuse naturaalne hulk, mida tarbija antud hinna juures soovivad ja suudavad osta.

Heckscher - Ohlini teoreem: riik ekspordib kaupu, mille tootmisel suhteliselt intensiivselt kasutatakse antud riigi külluslikke tootmistegureid ja impordib kaupu, mille tootmisel suhteliselt intensiivselt kasutatakse antud riigis nappe tootmistegureid. Rybczynski teoreem - maailmaturu muutumatute hindade tingimustes toob ühe tootmisteguri pakkumise kasv riigis kaasa selle riigi toodangu kasvu valdkondades, kus kasutatakse intensiivselt antud ressurssi.
Hindamisel on oluline rakendada nii kvantitatiivsed kui kvalitatiivsed hinnangu- kriteeriume ja meetodeid, et vähendada hindajate subjektiivsust (Fletcher 2001). Samas tuleb märkida, et hindamine ei asenda juhtimist ning võimatu on kõiki organisatsioonile olulisi tulemusi ja tegevusi hinnata (ehk mõõta), mistõttu tuleb tulemuslikkuse juhtimise rakendamisel tähelepanu pöörata ka organisatsioonikultuuri ja väärtuspõhise juhtimise arendamisele.
Hindamisprotsessi ebaobjektiivsus - ei tugine töötulemustele ja tööanalüüsile; • Hindamisprotsessi hirmuäratavus- ei ole heatahtlik, pigem arveteõiendamine; • Hindamisprotsessi salastatus- tulemusi, eesmärke, läbiviijaid ei avalikustata; • Hindamistulemuste ebapiisav rakendamine- ei koostata arenguprognoosi olukorra parandamiseks; • Äärmuslikkus- liiga leebe või range hindaja; • Eelarvamused- hindaja väärtustab neid omadusi, mis tal endal olemas on.

Hüvised – Kaubad mida me tarbime ostame 5. Alternatiivkulu - parima alternatiivse võimaluse maksumus, millest loobutakse valiku tegemisel 6. Tootmisvõimaluste kõver - iseloomustab võimaliku kogutoodangut, mida saaks toota, kui riigi ressursse kasutatakse täielikult 7. Kasvavate alternatiivkulude seadus 8. Tootmistegurid (nimeta ja kirjelda) - loodusressurssid, tööjõud ja kapital, mida on vaja kauba või teenuse tootmiseks.
Hinna maksmine on vabatahtlik 2. Hind põhineb võrdselt kättesaadaval informatsioonil 3. Hinna kujundamisel ei kasutata ära asjaolu, et esmatarbekaupu ostavad inimesed ükskõik mis hinnaga (röövhinnapoliitika) 4. Hinda peavad õigustama kulud - ärge võtke ülikasumit defitsiidi korral 5. Hind annab kõikidele võrde võimaluse kaubale ligi pääseda, sõltumata sellest, kas inimene ka seda kaupa osta jõuab.
Haaga - Helia rektor kuulub ka EHTE nõukogusse. Rahvusvaheline koostöö toimub veel AHLEI-ga (American Hotel & Lodging Association), kellega koostöös pakutakse internetipõhist õpet (inglise keeles). Koostööpartneriteks võib lugeda ka kutsekoole, kes pakuvad sama õppekava järgi kutseharidust. Erialase kutsehariduse omandatuil on võimalus omandada rakenduskõrgharidus EHTE kolmandal kursusel.

Hea ümbersõnastus on lühike, täpne ja Kasutatakse poolikuks jäänud info puhul esitatud oletusena • Kui ma teist õigesti aru sain, siis … sain • Palun kas te kordaksite veel Palun, veel… • Teie sõnadest kostab… • Kas te räägiksite sellest lähemalt… • Mul tekib teie jutust pilt, et … • Palun, kas te selgitaksite/räägiksite veidi täpsemalt… Oodatakse ära kinnitav tagasiside 61 62
Head pangandus - ja kindlustustavad ( Kindlustus Seltside poolt välja töötatud hea usu ja mõistlikkuse põhimõtted ). Mitte kahjustada panganduse ja kindlustuste head mainet: aus konkurents, mitte halvustada konkurente (informatsiooni adekvaatsus), lugupidavus ärisuhet, suhete seaduslikkus ( ei soodustata rahapesu, varimajandust, korruptsiooni ), konfidentsiaalsus ja äri ning pangasaladuste hoidmine.
Hinnamõju –  inimersed ostavad tooteid ja teenuseid kõrgema hinnaga  vähem kui madalama hinnaga, kui muud tingimused jäävad samaks. Seda  reeglit nimetatakse ka nõudlusseaduseks

Hinnakujundaja - omab võimu toodangu hinna üle turukaitsetõkked e sisenemisbarjäärid- piirangud tegevusalale juurdepääsuks • mastaabisääst- üks f suudab rahuldada turunõudluse madalaimate AühikuC-ga • seadusandlikud-patendid ja litsentsid • ressursside ainuomandus- ühel firmal kontroll olulise ressursi üle loomulik monopol- teke on seotud tootmise iseloomuga, mitte kunstlike abinõude
Hommikusöök hotellis on tavapäraselt toa maksumuse hulgas, ilma et söögi hind oleks eraldi teada, mistõttu loetakse kogu summa kulude hüvitamisel majutuskuluks. On majutusasutusi, kes näitavad arvetel eraldi nii majutuse kui ka hommikuse toitlustamise, kuid samas ei olegi võimalik majutust osta ilma hommikusöögita s.t majutuse hind ei sõltu sellest, kas majutust sooviti hommikusöögiga või ilma.
Hind km - NIMI HIND KM-ga ta 1 Mrs. Pizza 7,5 6 2 Juustupitsa 7,5 6 3 Kurgipitsa 7,5 6 4 Kalkunipitsa 7,5 6 5 Viineripitsa 7,5 6 6 Kebabipitsa 7,5 6 7 Tuunikalapitsa 7,5 6 Singi- 8 šampinjonipitsa 7,5 6 9 Salaamipitsa 7,5 6 10 Pestopitsa 7,5 6 11 Kreekapitsa 7,5 6 Koorene 12 krevetipitsa 7,5 6 Kolme juustuga 13 pitsa 7,5 6 14 Kanapitsa 7,5 6 15 Jalapenopitsa 7,5 6 16 Hakklihapitsa 7,5 6

Hansen - Tammsaare portree kujutisega vesimärk 2. Korduva mikrotekstiga ääristatud hologrammriba 3. Tume turvaniit läbipaistva tekstiga "25EEK EESTI PANK" 4. Reljeefsed kombitavad sügavtrükikujundid 5. Mikrotrükk, korduv tekst "ANTON HANSEN-TAMMSAARE" 6. Mikrotrükk, korduv arv "25" nimiväärtuse numbrites 7. Latentne arv "25" 8. Reljeefne tähekombinatsioon "EP" 9. Allkirjad.
Hea näide on 2009. aasta, kui kiire majanduslanguse ja töötuse kasvu tagajärjel vähenes ka nõudlus kaupade järele ning kokkuvõttes oli ka tarbijahindade tõus võrreldes 2008. aastaga olematu (vaid 0,2%). Kuna Eestil on väliskaubandusel majanduses suur osa, on imporditud inflatsioonil (s.t teistest riikidest toodud kaubad lähevad kallimaks) üldisele hinnatasemele oluline mõju.
Hinnasõja aluseks on võetud järgmised andmed: Minu firma Konkurendi firma Müügikogus 960 000 000 tk Müügikogus 1 296 000 000 tk Turuosa hetkel 40% Turuosa hetkel 60% Püsikulud 500 000 000.- Püsikulud 500 000 000.- Muutuvkulu 500.-/tk Muutuvkulu 400.-/tk Kulu 1 toote kohta 1 125.- Kulu 1 toote kohta 817.- Kogukulu 900 000 000.- Kogukulu 980 000 000.- Kasum 60 000 000.- Kasum 316 000 000.-

Hotell - Majutus . SPA  Milliseid lisateenuseid ettevõte pakub? Ettevõtte pakub : Infrapunasaun, auru- ja leilisaun, massaaž, turvalaega ,infrapuna saun, attad, käimislindid, stepparid, ellipsid , ujula jpm  Milline on ettevõtte konkurentsieelis? Ettevõtte konkurentsieelis on väga hea just sellepärast ,et asub väga lähedal Tallinnale kuid on samas väga rahulik kant.
Habapastad - Blndamed ja colgate) -kaudsed konkurendid- pakkujad, kes pakuvad erinevatele tarbijatele vormilt või fynktsioonilt sarnaseid tooteid (nt erinevad toidupoed- säästumarket ja kaubamaja) - üldised konkurendid- kõik samal turul tegutsevad ettevõtted -ei ole konkurente- (nt. rasketööstusele seadmete valmsiatmine ja ettevõtted, kes toodavad õpilastele töövihikuid)
Hakkab kahanema - KAHANEV PIIRKASULIKKUS Nõudluselastsus näitab, kui palju hinnamuutus NÕUDLUS mõjutab nõutava koguse muutust Asju, mida vajame, ostame ikka, mida ainult soovime, ostame vähem (karastusjoogid, piim) Jäik nõudlus – hinnal väiksem mõju Elastne nõudlus – väike hinnamuutus, suurem mõju kogusele JÄIK NÕUDLUS Täna maksab leib 1.- 10 ostjat 1.- x 10 = 10.-

Horisontaalne - ettevõtjate kokkulepe, nende kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus siis, kui nimetatud ettevõtjad tegutsevad tootmise või turustamise samal tasandil konkurentidena. Erand on ettevõtja taotlusel Konkurentsiameti peadirektori või tema asetäitja otsusega antud luba kokkuleppe sõlmimiseks, kooskõlastatud tegevuseks või otsuse vastuvõtmiseks.
Heckscher - Ohlin-Samuelsoni teoreem e. tootmistegurite hindade võrdsustumise teoreem: kui kehtivad kõik H-O mudeli eeldused, siis viib rahvusvaheline kaubavahetus tootmistegurite hindade ühtlustumiseni erinevates riikides. Selle teoreemi kohaselt toob kaubavahetus palgataseme languse neis riikides, kus ta enne oli kõrge ja palgataseme tõusu seal, kus ta enne oli madal.
Hotellidega võrreldes on meil ainult hommikusöögi võimalus, kuid meil on kodusem ning privaatsem. Teiste külalistemajade suhtes on meil odavad hinnad ning meile mahuvad ka pisemad reisigrupid, kes ei pööra tähelepanu majutusele, vaid Saaremaa loodusele ja vaatamisväärsustele. Ka kodumajutused on meile konkurentideks, kuid neil võib kvaliteet ja ruumipuudus kahjuks tulla.

Hiinlastel on kõige suurem huvi koostöö vastu transiidi, elektroonika, puidu- kala- ja ehitusmaterjalitööstuse ning põlevkivi töötlemise vallas. Eesti huvi Hiina vastu tuleneb aga Hiina investeerimispotentsiaalist, allhangete tegemise võimalustest, samuti Hiina hiiglaslikust turust ja kaupade hankekohast, kus hind on konkurentsivõimeline ja kvaliteet paraneb.
Hirmutamine - katsega püütakse teistes tekitada hirmu, esitades kardetavat isikut, hirmuäratavat jne. • näidise esitamine - kui püütakse luua muljet aususest ja korralikkusest (ma olen pühak ja kord ise). • anumine- inimesed demonstreerivad abitust ja nagu paluvad enamat vōimu omavatelt isikutelt abi. Seda strateegiat kasutavad inimesed otsivad sümpaatiat.
Harrod - Domari kasvumudel: majanduskasv=rahvamajanduse säästumäär/kapitali tootlikkus • majanduskasvuks on vaja, et rahvamajandus säästaks ja investeeriks teatud osa koguproduktist • majandus kasvab kiiremini, mida rohkem säästetakse ja investeeritakse • majanduskasvu üheks olulisemaks allikaks on seega rahvamajanduse säästumäära suurendamine

Horisontaalne info - info, mida vahetatakse sama taseme töötajate vahel ühes struktuuriüksuses, osakonnas või talituses tööülesannete koordineerimiseks, infovahetus plaanide ja tegevuse kohta, probleemide lahendamiseks, kindlustamaks ühiseid arusaamu, erinevuste lepitamiseks, läbirääkimiseks ja lahenduste leidmiseks, inimestevaheliste toetuse arendamiseks.
Hansaften - Spil“ ja „Poeetilised kirjad“ 1805, mis sisaldab luuletsüklit „Langelandsreisen“, „Vaulundur-saaga“ ja dramaatilist pilti „Aladdin“. Neis käsitleb luuletaja põhjamaiste saagade ja rahvaballaadide ainestikku, sidudes neid oma mõtetega, käsitledes neid võõrapärases värsivormis ja andes neile pahatihti lõunamaise läike.
Hurt – emakeelse kooli eest, eesti keele uurija, eesti rahvaluule suurkoguja, uurija, toimetaja. Kollektiivne kogumistöö algataja, teaduslike väljaannete rajaja jne. Üleskutse „Paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele”, mis tõi talle palju materjali. Arvudest: 170 köidet 122 000 leheküljega, 50 000 laulu (peam regilaulud).

Hinnakujundus - müügitoetus (reklaam, müügiedendamine, suhtekorraldus) - turustamine (jaotuskanalid) EDUKA TURUNDUSE ALUSEKS ON PÕHJALIKULT LÄBIMÕELDUD TURUNDUSKONTSEPTSIOON. Sihtturu määratlemine 1. Geograafilised tegurid; 2. Demograafilised tegurid; 3. Majanduslikud tegurid; 4. Sotsiaal-kultuurilised tegurid; 5. Ostukäitumine; 6. Muud tegurid.
Hetkeperiood - situatsioon kus tootjad pole hinnamuutusega kohaneda jõudnud  Lühiperiood- ajavahemik mille jooksul firmad saavad tootmismahtu suurendada olemasolevaid tootmistegureid kasutades  Pikk period- ajavahemik mille jooksul olemasolevad firmad on jõudnud tootmisvõimsust suurendada, uued firmad turule tulla, mõned firmad kaduda jne
Hinnanoteering e. otsene vahetuskurss: selle puhul noteeritakse välisvaluuta hind koduses valuutas (näiteks 1 EUR = 1.3057 USD); Mahunoteering e. kaudne kurss: selle puhul noteeritakse koduse valuuta hind välisvaluutas (1 USD = 0.7659 EUR). Ristkurss on ühe valuuta vahetuskurss, mis avaldatakse kaudselt, toetudes kahe teise valuuta vahetuskursile.

Hüved on tavaliselt tööandja poolne lisa soodustus, mis on hädavajalik konkreetse töö teostamiseks. Tööleping võib ette näha ka selliste hüvitiste maksmist nagu: • tasu majandustulemustest (kasum, käive või muu seesugune); • tehingutelt makstav tasu; • koolituskulude hüvitamine; • töötaja kulude ja kahju hüvitamine.
Herzberi motivatsiooni - hügieeniteooria: Hügieenitegurid(rahulolematus): töötasu, töötingimused, töökultuur, juhtmise kvaliteet, kindlustunne tööl Motivatsioonitegurid: saavutused, tunnustus, töö ise, vastutus, arenguvõimalused Kõigepealt tuleb eemaldada tööga rahulolematust põhjustavad tegurid ja siis lisada tööga rahulolu tekitavaid.
Hinnavõtjad –  lepivad turu poolt määratud hinnaga ning otsustavad seejärel, kui palju sellise  hinnaga toota  MONOPOLISTLIK KONKURENTS – iseloomustab turgu, kus palju müüjaid, kelle toodang on  sarnane, kuid mitte identne (toodete eristamine  ­ klienditeenindus, abistamine, garantii, prestiiž)

Hanso talu on atraktiivseks partneriks nii oma klientidele, pakkudes tooteid ja teenuseid läbi asjatundliku ja professionaalse meeskonna.
Hinnavõtja - firma või indiviid, kelle jaoks turuhind on etteantud suurus ja kes seetõttu peavad ostma või müüma kehtiva turuhinnaga.
Hädaolukord on sündmus või sündmuste ahel, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist või põhjustab suure varalise kahju või suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus.

Hügieenifaktorid on need, mis mõjutavad tööga rahulolematust (palk, kindlustunne tööl, töötingimused, kontroll, suhted, juhtimine) ja motivatsioonifaktorid on need, mille olemasolu võib tekitada rahulolu(saavutusvajadused, vastutus, enesearendamine, huvitav töö, tunnustus). Rahulolu puudumine ei tähenda veel rahulolematust.
Hüvised on kõik see (tavamõistes kaubad ja teenused), mida majapidamine ostab oma vajaduste rahuldamiseks (heaolu suurendamiseks). Reeglina (kuid mitte ilmtingimata!) on hüvised tootvate majandussubjektide (ettevõtete) poolt toodetud. Oluline on see, et iga hüvis on kellelegi kasulik ja selle tarbimise eest tuleb maksta.
Hinnamõju - -Inimesed ostavad odavamaid tooteid ja teenuseid rohkem kui kõrgema hinnaga, kuid muud tingimused jäävad samaks

Hinnapoliitika on kululiidri positsiooni taotlemine (odava hinnaga masstoodang). Peamised probleemid – millist kasuminormi võimaldab antud hinnatase? Mis on piirkulud iga kauba, projekti, protsessi ja kaupluse kohta? Kas kulude muutused on registreeritavad ja hindu võimalik vastavalt kohandada? Jne. 2) nõudlusest lähtuv.
Hinnakirjahind on hind, mida regulaarselt noteeritakse tarbijate jaoks (võivad olla hinnalipikutel, kataloogides, ostutellimustel, pro-forma arvetes jne.). Kui hinnakirjahind on kalkuleeritud, on sageli tarvis edasist nn. peenhäälestamist, kohandamaks hindu muutunud nõudluse, konkurentide tegevuse või kulude muutumisega.
Hoiatusstreik - töö katkestatakse mõneks minutiks või tunniks 2. Solidaarsusstreik- streigitakse solidaarselt mingi teise ettevõttes, majandusharus või riigis sterikivate töötajatega 3. Pikaajaline streik- võib kesta nädalaid kuid 4. Üldstreik- kui kõik töötajad teatud piirkonnas või riigis katkestavad töö

Haridusvõimalusilastele lõuna - Aasias. materjal, töö kvaliteet, vastupidavus, ohutus, lapsele kohane suurus, kvantiteet ja disain, kasutusjuhendite kvaliteet, sobivus erinevatele vanusegruppidele jne. Samuti arvestatakse keskkonna aspekte nagu detailne kontroll saasteainete (PVC, pehmendajate jm üle.) Tabel 7 Tarbekeemia märgistus
Hinnalisand - Hinnalisand (tulumäär), mis vastab summale, millest edasimüüja katab oma müügi- ning muud jooksvad kulud ning teenib täidetud ülesannetele kohase kasumi (arvestades kasutatud vara ning võetud riske). Hinna marginaal- see osa hinnast, mis edasimüüja lisab tootjalt ostetud kauba hinnale otsa.
Hüpoteesil on kaks põhilist seisukohta: 1)tarbija ei orienteeru niivõrd oma isiklike absoluutsete tulude järgi, kuivõrd teiste samasse elanikkonnakihti kuuluvate inimeste tarbimisotsuste järgi; 2)tarbimine on mingil määral harjumuslik, seda mõjutab jooksvate tulude kõrval ka eelneva perioodi tarbimistase.

Horisontaalanalüüs – selle käigus võrreldakse ettevõtte samu näitajaid erinevatel perioodidel (N: võib võrrelda majandusaasta algus- ja lõppseisu). d. trendi analüüs – sellega saab kindlaks teha muutusi mingi baasnäitaja suhtes ja seega saab trendi analüüsi tulemusi rakendada just prognooside koostamisel.
Hinnaeelised - • tippsaavutused kvaliteedis ja klienditeeninduses- kvaliteet on vastavalt kliendi vajadustele klienditeeninduses- • spetsialist turunishides- leiab sellise turunishi kuhu teised enam ei mahu, siis konkurent puudub või on turunishides- neid väga vähe Visioon tuleb valida üks nendest kolmest.
Hinnakonkurents on tihti tugev laialdane jaotus ja kiire kohaletoimetamine; edasimüüjate Abimaterjalid tihti regulaarsed kordusostud kasutamine võrdlus "majasiseste" võimalustega pakkumise kohandamine kliendi Teenused äriturul vajadused võivad olla väga septsiifilised vajadustega; isiklik müük olulisel kohal

Hinnakujundusmeetodid - Kuludele baseeruv meetod- on lihtsaim hinnakujunduse vorm -Nõudlusele baseeruv meetod-lähtutakse lõpphinnast,millekaudu tuletatakse, millised võivad olla tootmiskulud -Konkurentsile baseeruv meetod- nt kui meie toode on konkurendi tootest kõrgema kvaliteediga, saame küsida ka kõrgemat hinda.
Heterogeensus tähendab   seda,   et   sama   teenus   ei   ole   mitte   kunagi   täpselt  samasugune erinevatele klientidele. Teeninduse kvaliteet on see, kuidas klient firmaga suheldes soovitud Teeninduse   kvaliteet   on   see,   kuidas   klient   firmaga   suheldes  teenuse kätte saab.
Hüpoteesil on tavaliselt järgmine kuju: kui on A, siis on ka B (ceteris paribus). Prognoos on teadusliku ettenägemise erivorm, mingi nähtuse perspektiivide spetsiaalne uurimine Ta ei pruugi viidata tulevikule ja tema puhul peavad olema ära näidatud kõik tingimused, mille korral teda eeldatakse kehtivat.

Hetkeolukorras on Hiina oma muret võlakirjade ja valuuta osas täheldanud, pakkudes USA-le reservvaluuta idee, samuti nõuti Hiina ligi triljoni dollari suurusele võlakirjainvesteeringule garantiid. Hiina andis lubaduse Ameerikale ka edaspidi võlgu anda, kuid pidevalt võlakirja väärtusel silma peal hoida.
Harrod - Domari kasvumudel Majanduskasvu lihtsustatud mudel: ΔY/Y=s/k Majanduskasv = rahvamajanduse säästumäär/kapitali tootlikkus Selleks et kasvada peab rahvamajandus säästma ja investeerima teatud osa koguproduktist, mis rohkem säästetakse ja investeeritakse, seda kiiremini kasvab majandus.
Hinnarisk on hinnamuutusest tingitud risk, mis tekib seoses palgamuutustega, varustamishäirete, poliitilise hinnakujunduse või toodete maailmaturu hinna muutustega. Hinnariski saab vähendada pikaajaliste väliskaubanduslepingute, hinna sidumisega turutingimuste muutustega ja hinnakindlustustehingutega.

Hasartmäng on mäng, milles osalemise tingimuseks on mängija poolt panuse tegemine. Panuse tegemise tulemusel võib mängija saada võidu, kusjuures mängu tulemus määratakse osaliselt või täielikult juhuslikkusel põhineva tegevusega või see sõltub eelnevalt mitteteadaoleva sündmuse toimumisest.
Hooldavad tegurid on töötasu, tööturvalisus, töötingimused, kontrolli tihedus ja ulatus, inimestevahelised suhted, töökultuur, juhtimise kvaliteet jms. Motiveerivad tegurid on saavutusvajaduse rahuldamine, vastutuse usaldamine, enesearendamise võimalust pakkuv töö, huvipakkuv töö, tunnustus jms.
Hierarhiline – kõrgem subkultuuriline kapital rajaneb autentsusel, mida vastandatakse subkultuurisisesele kommertsialiseerimisele või ideoloogiatühjale stiili järgimisele  Alastiilide järgijad (muusika alastiilid)  Omavahel tihedalt seotud sõpruskonnad (elukoha, alastiili seotuse järgi)

Haaga - Helia Ammattikorkeakoulu, Consorcios Escuelas de Hosteleria de Malaga and Benalmadena, Jyväskylä Palvelualuen Oppilaitos, Tallinna Teeninduskool, Kuressaare Ametikool, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool.
Haridusteenuste ostja on nõus maksma kõrgemat hinda, kui kool suudab pakkuda nn. lisaväärtust: täiendavad teenused, silmatorkavad õppekavad, mis erinevad teiste koolide poolt pakutavatest, teeninduse kvaliteet vms. Kõrgkooli lõpetajate kaudu on võimalik hinnata kooli pool pakutava teenuse kvaliteeti.
Habitus – intellektuaalne ja moraalne olemuslikkus (Aristoteles), kunst, teadus, mõistmine, filosoofiline tarkus (Aqui Thomas), hoiakute süsteem, mis osutab olemise viisile, eelhäälestatusele, tendentsile, kalduvusele toimida teatud viisil mistahes inimtegevusväljal teatud ajas ja ruumis

Herzbergi järgi on motiveerivaks järgmised juhtimisvõtted: • alluv peab tunnetama oma tööalast edukust – regulaarselt peab töötajaid informeerima saavutustest • saavutamiseks tuleb püstitada selged eesmärgid • tunnustus peab järgnema kohe, kui töötaja tegi midagi tavalisest paremini.
Haigekassal on jaotamata kasumit 136 miljonit eurot ning seaduse järgi võib sellest kasutusele võtta 30%, aga mitte rohkem kui 7% eelmise aasta tervishoiueelarvest. Kuigi protsentuaalselt tähendab see, et haigekassa tulemist võib kasutada 39 miljonit, võetakse kasutusele siiski 9 miljonit.
Harilik väärtus - on kasutusel siis kui ei ole võimalik turuväärtus määrata (objekt ei ole turul sageli kaubeldav). • kapitaliseeritud väärtus- mis kujutab endast investeeringu tulevaste oodatavate rahavoogude ajastatud väärtust, mida on diskonteeritud investori nõutava kasuminormiga.

Hinnasüsteem - Hinnad annavad informatsiooni: 1) tarbijate käitumise kohta 2)ressursside kasutamise loobumiskulude kohta 3)Ressursside väärtuste kohta 4)Tootmiskulude kohta Hinnad motiveerivad: 1) Ettevõtjaid 2)Tarbijaid 3)Ressursiturge(tööjõu hind) ja vastavad kolmele põhiküsimusele.
Heckscer - Ohlini teoori kohaselt viib rahvusvaheline kaubandus tootmistegurite hindade ühtlustamisele erinevates riikides - Riigis külluslikult leiduvate (odavamate) tootmistegurite hinnad tõusevad - Riigis olevate nappide tootmistegurite hinnad langevad Mastaabisääst - Paul Krugman
Hindamise tulemused on suhteliselt, kehtides antud organisatsiooni ja antud perioodi kohta • Põhiinformatsioon töö hindamiseks saadakse töö analüüsi käigus (ametijuhendites) • Ametikohtade hindamisega ei määrata ära palgamäärasi, vaid sellega luuakse alus palgaastmestiku tegemiseks

Haritavat maad on 57% territooriumist, 2-3 saaki saadakse aga vaid niisutatavalt territooriumilt, mille poolest on India maailmas esikohal (605 000km2). Kasvatatakse riisi, nisu, maisi, hirssi, sorgot, otra, kauvilju, õlitaimi ning istandustes suhkruroogu, puuvilla, teepõõsast ja tubakat.
Herzberg on väitnud, et negatiivsete ilmingute kaotamine ei tähenda veel seda, et tekiks positiivseid faktoreid. Kui töölise palk on väike, on tööline rahulolematatu, kui aga palka tõstetakse, siis see leevendab vaid alluva rahulolematust, kuid selle asemele ei teki rahulolu.
Hilinemine on siin tavapärane asi. Kui egiptlasel ei õnnestu lubadust täita, ütleb ta kindlasti „bukra" ('homme'). Kui midagi on korda läinud, lausuvad siinsed elanikud „hamdurrillah" ('tänu jumalale'). Egiptuses võite end turvaliselt tunda, sest siin olete te jumala kätes.

Helimärk – heli, meloodia, signatuur vms, mida on võimalik kujutada noodikirjas.
Haiglas on see näiteks vajalik, et kust südant või kopsu korrastada. Üldiselt on see siiski ebasoovitav, kuna mõned isikud lülitatakse välja ja nad osutuvad hiljem mitte informeerituteks. Kommunikatsiooni ülekoormamine informatsiooniga on tehnilise progressi tulemus.
Hinnapoliitikana on sellised müügikampaaniad üldiselt mõistetavad ka ostja poolt, st ka ostja ei tunneta, et ta oleks saanud kingituse, vaid sai "sama raha eest rohkem". Tarbijaloteriid. Klientide vahel loterii korraldamisel ei ole aga kõik eelpoolnimetatud tingimused täidetud.

Hilise hommikusöögi - menüüsse sobivad toidud:  soojad ja külmad suupisted lihast ja lihatoodetest, kalast, köögiviljadest ja munast;  salatid;  võileivad, pirukad, koogid;  pannkoogid erinevate lisandite või täidistega;  juust ja puuvili;  erinevad desserdid.
Hüvis - kasutatakse tarbijate vajaduste rahuldamiseks (kaup või teenus)
Homo economicus - majanduslikult ratsionaalselt mõtlev ja käituv mudelinimene, kes tegutseb mingite väga rangelt formuleeritud reeglite piires ratsionaalne majanduslik käitumine - tähendab, et majandussubjektid maksimeerivad kasulikkust mingite kehtestatud piirangute raamides

Homöostaas – süsteemisisene iseenese regulatsiooni mehhanism “self-regulation”. Süsteemi dünaamiline stabiilsus (võnkumine etteantud piirides – piiride kriteeriumid määratud välise fookusega ja sisese kontekstiga). Organisatsioon – avatud vr. suletud süsteem
Hotellis on erinevaid tube nii standard klassi tube, superior klassi tube, business klassi tube, kalliskivisviite ning ka presidendisviit, tänu millele saab kätt harjutada väga erinevates tubades. Hotell praktikakohane on suurepärane ja mina hindad seda väga kõrgelt.
Hr õunal on kauplemiskontol €50 000. Ta otsustab osta 1 miljoni euro eest EUR/USD valuutapaari hinnaga 1,2600. Tänu võimendusele 100:1 peab hr Õun panema tagatiseks 10% ehk €10 000. Hr Õun sulgeb positsiooni 1,2700 juures, mis tähendab teenitud kasumiks 100 pipsi.

Hulk inimesi on jälle sõltlased (hasartmängud, alkohol, suitsetamine), mis ka elu allamäge kiskuma hakkab ja sissetulekuid muuks otstarbeks suunavad. Praegune majandusolukord paneb ka täiesti tublisid perekondi väga raskesse olukorda, kes hakkavad end vaesematena tundma.
Hinnaks on 6 eur/m2. (vaata joonis 6). Kõik ülejäänud vaatluse all olevad linnaosad, mis jäävad Emajõest lääne poole, on kallima hinnaga, kus nii mediaan-kui moodhinnad on 7 eurot/m2 va Kesklinn, kus keskmine ruutmeetri üürihind on euro võrra veelgi kallim.
Hüperinflatsioon – üle 600% aastas, kaupade hinnad 6-kordistuvad. Galopeeriv inflatsioon - ka hüperinflatsioon, kuid järsem(jõuab mõne päevaga) Laineline inflatsioon – kõige probleemsem inflatsiooni liik, kuna kõigub palju ja inimesed ei suuda kaupa ümber hinnata.

Hüvesid on alati vähem, kui inimesi, kes sooviksid neist osa saada (ressursid on piiratud). Majandusliku ebavõrdsuse põhjused võib jagada kolme rühma: ebavõrdsus töötuludes, ebavõrdsus maa ja kapitali omanduses ja ebavõrdsus kasumis, intressis ja renditulus.
Haldusõigus on õigusnormide kogum,mis kehtib halduse suhtes,määrates muuhulgas kindlaks võimusalase tegevuse sfääri ja piirid ning sellega koosmõjus oleva üksikisiku vabadussfääri,samuti kodaniku õigused riiklikele soodustustele ja kaudse riigivõimu kandjad.
Hüvis – Hüvis (commodity) on kaupade ja teenuste üldnimetus.

Heckscher - Ohlini teooria Ricardo Püsivad Kasvavad teooria tööväärtusteooria alternatiivkulud alternatiivkulud Riik - Riikliku Riigi rahvas- A. Suurenes tööliste Kasu Kasu vahetusest Kasu saavad riigid, 1. Kes saab kasu rikkuse aluseks on Smith jõudis mõju.
Heaoluökonoomika - normatiivne majandusteaduse haru, mille raames uuritakse, kuidas majandustegevus peaks olema korraldatud ning mis püüab anda soovitusi, mida tuleks toota, kuidas peaks tootmine olema organiseeritud ja sissetulekud jaotatud, et heaolu oleks maksimaalne.
Haigushüvitise maksmine on kohustuslik kõigile tööandjatele ja nii võib väita, et ei ole asutust, kus sellega kokku ei puututa, sellest tulenevalt on hüvitise maksmine ja arvutamine leidnud laialdast kõlapinda, mida aga ei saa öelda töös käsitletava teise teema kohta.

Hot stuff - tugev putukaeemaldi, üldpuhastusvahend sise ja välispindadele. Kontsentreeritud, tugevatoimeline vee baasil puhastusvahend/rasvatustaja. Vahend on tugevalt leeliseline, vahutab nõrgalt ning on võrdselt tõhus nii sise- kui välispinna puhastamisel.
Hotellis on 13 koverentsiruumi, mille kogupind on üle 900m2.Hotellis on banketisaalid, restoran Senso ja kohvik Cafe Boulevard, 26 korrusel asub tervisekeskus ning 4. korrusel ilusalong.Voodikohti on 390 ja tubadesse saab paigutada lisavoodeid ning beebivoodeid.
Hindamis - , konverteeimis- ja võlafunktsioon 0% Student Response Value Correct Answer B. võrdlus-, väärtus- ja hindamisfunktsioon; 0% C. väärtus-, akumulatsiooni- ja konverteerimisfunktsioon 0% D. väärtus-, maksevahendi- ja akumulatsioonifunktsioon 100%

Heaoluökonoomika – annab normatiivse mõttemudeli selleks, et hinnata mida ja kui palju tuleks toota, kuidas tootmistegureid ja hüviseid jaotada, et tulemus oleks võimalikult efektiivne, maksimeeriks heaolu ja oleks sotsiaalselt õiglane; Pareto-efektiivne hüviste
Hommikusöök reeglina on tugevam peale erinevate kalade on võileivamaterjalina juustud, meile tuttav kollane juust, aga kindlasti ei puudu ka Norrale iseloomulik pruunjuust, mida süüakse moosiga, küpsetatud pasteet, erinevad munast valmistatud katted ja kuumad joogid.
Hoopis olulisem on see, kui ratsionaalselt suudekase korraldada tööde ettevalmistamise ja lõpetamise protsess, kui hästi töötajad teavad mida nad homme või järgmisel nädalal teevad ning suudavad selle tarvis tegevused kõige ratsionaalsemal moel korraldada.

Haru struktuur – kuidas jaguneb turuosa konkurentide vahel Haru dünaamika – Kas turule on tulemas uusi konkurente Haru küpsus - millises arengufaasis on meie haru Substitutsioonianalüüs - toote välja puksimist turult parema ja odavama lahenduse poolt.
Heckscher - Ohlini teoreem: riik ekspordib kaupu, mille tootmisel suhteliselt intensiivselt kasutatakse antud riigi külluslikke tootmistegureid ja impordib kaupu, mille tootmisel suhteliselt intensiivselt kasutatakse antud riigis nappe tootmistegureid.
Hüperinflatsiooniks nimetatakse ülikiiret inflatsiooni, mis harilikult ületab 50% aastas ning mille tulemusena raha väärtus kiiresti väheneb ja tekivad suured majanduslikud raskused. Hüperinflatsiooni saabudes kaotavad reaalse maailma varad oma väärtuse.

Hinnasilt külge on pandud. Enamasti meil (suuremal osal tarbijatest) selliseid tarbimisotsuseid siiski teha ei ole võimalik. Seega pole sellel lähenemisel, et kasulikkus sõltub vaid sellest konkreetset kaubast aga mitte tema hinnast, häda väga midagi.
Hooajaline ehk perioodiline, kus pakkusime teenust vaid kevadest- sügiseni (laadad, suurüritused Lauluväljakutel nagu Õllesummer, Laulupidu, Kontserdid, Spordiüritused jms). Sügisest- kevadeni hooajal sai teenust pakkuda vaid piiritletul kujul.
Herzbergi kahe - faktori teooria kohaselt on Jacob Arnoldi peamiste hügieeni faktorite osas puudujääke. Ülemusel tuleks uurida, kas insener on oma praeguse palgaga rahul ja selgitada välja, milliste väliste tegurite osas oleks vaja teha muudatusi.

Habituse - tegutseva subjekti ja struktuurse keskkonna duaalne (vastasmõju) suhe  Habitus: kapitalid ja hoiakud: Habitus positsioneerib tegutseva subjekti sotsiaalsetes suhetes egevusväljal – suutlikkuse tegutseda oma huvidele vastavalt.
Hinnaeesmärgiks nimetatakse eesmärki, kui ettevõtted ei keskendu konkureerimesel teistega hinnale vaid keskenduvad aktiivsele majandustegevusele teistes turundusvaldkondades (toode, jaotus, promotsioon).(Teadlik turundus 2010) 1.2 Nõudluse uurimine
Hoonestus - , kirjastamis- jne, lepinguline õigus saada tehingu teiselt osapoolelt vara – nõuded ostjatele). Varaobjektide kajastamisel bilansis lähtutakse sisulisest kontrollist varaobjekti üle, mitte aga ainult juriidilisest kuuluvusest.

Hh indeksile on Eestis mõõdukalt kontsentreeritud turg ja CR4 järgi mõõdukalt koondunud turg, samas Lätis on nimetatud arvutuste kohasel turg suhteliselt tugeva konkurentsiga, samas HH Indeksi järgi ei ole Läti turg väga kontsentreeritud.
Hooajaline töötus – tekib töö hooajalise iseloomu tõttu; 2. struktuurne töötus – töötajad on saanud väga kitsa erialase koolituse, mida on raske mujal rakendada; töötajad on oma elukohaga seotud ja ei koli mujale töökoha saamiseks.
Head küljed - suurepärane pingetaluvus, väga hea motivatsioonioskusega, hea suhtleja, tugevad teadmised haridussüsteemi ja õppekavade kohta, kiire õppimis-ja kohanemisvõime, realistliku ellusuhtumisega - hoiab olukorda objektiivsena.

Hankiv majandus - Põllumajandus, kalandus, jahindus, metsandus Teenindav majandus- haridus, kaubandus, veondus, tervishoid, riigihaldus ja muud Töötlev majandus- Tööstus(Toiduainete-, puidu-, Majandusharude kuuluvus majandussektoritesse.
Hinnakalkulatsioon on seotud siiski marginaalanalüüsiga, sest hinnakõrgendi suurus küll peab katma kulusid, kuid arvestada tuleb ka nõudluskõvera elastsusega. Hinnakõrgend on seda kõrgem, mida vähemelastsem on nõudluse hinnaelastsus.
Hoiuste puhul on vaja vaadelda nende käitumist erinevate perioodide jooksul- –väiksemate pankade puhul võib hoiuste maht lühikese perioodi jooksul märgatavalt muutuda, –kas tegemist on residentide või mitteresidentide hoiustega.

Hoonete üldpindala on 5200 m2, sellest tootmispinda 2360 m2, toormeladu 635 m2, valmistoodanguladu 1240 m2, kontor 228 m2, olmeruumid 310 m2, katlamajad ja töökoda 200 m2, muud ruumid 227 m2 (elektrikilbiruum, näidistesaal, koridorid jne.).
Hõivatuse määr – näitab protsentuaalselt hõivatuse osa kogu tööealisest rahvastikust- Tööjõu osavõtumäär – (aktiivsuse määra näitaja) näitab, milline on aktiivse rahvastiku (tööjõu) osa kogu tööealisest rahvastikust.
Hüvised e. vajadused on inimvajaduste rahuldamiseks vajalike kaupade ja teenuste üldnimetus. Vale põhjuse viga on loogiline viga, mille korral üht sündmust, mis teistele ajaliselt eelnes , peetakse teise sündmuse põhjuseks.

Hotelli külastajatele on terves hotellis tasuta ning koodivaba wifi internetiühendus kuid kui külastajatel pole võimalik wifiga ühenduda, siis on ka tubades LAN-kaabel. SAS-i boonuspunktid ja püsikliendiprogramm Radisson Blu ClubCarlson
Hüperinflatsiooni korral on inflatsioonimäär üle 50% kuus ning kuna raha reaalväärtus kahaneb väga kiiresti, siis on mõistlik raha võimalikult kiirest ära kasutada, et vähendada reaalväärtuse langusest tingitud ostuvõime kaotust.
Heckscher - Ohlin-Samuelsoni teoreem e. tootmistegurite hindade võrdsustumise teoreem: kui kehtivad kõik H-O mudeli eeldused, siis viib rahvusvaheline kaubavahetus tootmistegurite hindade ühtlustumiseni erinevates riikides.

Hersey – blancardi mudel arvestab peale inim – ja ülesandekesksuse ka alluvate valmisolekut ehk tegutsemisküpsust, kus alluv on: • Madal valmidus, võimetu ja ükskõikne või ebakindel- sobib sundiv, käskiv stiil.
Hooldus - ja remondiosakond hoiab korras hotelli ehituslikku osa. Osakond parandab vajadusel hotelli seadmestatud osi. Nii kannab see hoolt näiteks liftide, kütte-e ning ventilatsioonisüsteemide ladusa töötamise eest.
Hinnakujundaja – Hinnakujundaja (price searcher) on hüvise müüja (ressursi ostja), kelle turuosa on nii suur, et ta suudab hüvise müügikoguse (ressursi ostukoguse) muutmise abil mõjutada hüvise (ressursi) turuhinda.

Hilised merkantilistid - soodsa kaubandusbilansi saavutamine Väliskaubanduse riiklik reguleerimine • Impordi allasurumiseks - kõrged tollimaksud, koguselised impordipiirangud • Ekspordi edendamiseks - suured eksporditoetused.
Hinnavõtja – Hinnavõtja (price taker) on hüvise müüja (ressursi ostja), kelle turuosa on nii väike, et ta ei suuda hüvise müügikoguse (ressursi ostukoguse) muutmise abil mõjutada hüvise (ressursi) turuhinda.
Hinna diskrimineerimisega on tegu kui mingilt tarbijate grupilt küsitakse sama kauba eest kõrgemat hinda kui teistelt või kui konkreetselt tarbijalt küsitakse erineva suurusega kaubakoguseid müües kõrgemat hinda ühiku kohta.

Hüvitis on kuni 30% pagasikindlustuse kindlustussummast Pagasi kadumine ja purunemine Kindlustusjuhtum on pagasi: -purunemine transportimise käigus; -kadumine transportimise käigus; -varastamine või röövimine.
Hagimenetlus – esitatakse hagi (näiteks võla väljanõudmiseks), osalised on hageja (hagi esitaja), kostja (kelle vastu hagi on esitatud). Menetlusosaliseks võib olla ka kolmas isik, kes omab puutumust vaidlusega.
Hinnast – meil endal pole mõtet 1000 särgi jaoks tervet merekonteinertit tellida, kui arvatavasti meie koostööpartneril on rohkem saadetisi Euroopasse ning saame seetõttu ka enda kauba transpordi odavamalt.

Habitus on generatiivne ja ühendav printsiip, mis tõlgib ühe positsiooni seesmiselt omased ja relatiivsed karakteristikud ühtseks elustiiliks ja ühtseks valikutetervikus isikute, hüvede ja praktikate osas.
Huvigruppide – roheliste liikumine, tarbijakaitse tegevus jne). Poliitiline keskkond hõlmab seadusi, ametkondi ja huvigruppe, mis mõjutavad paljusid organisatsioone ja üksikisikuid ning piiravad nende tegevust.
Hinnatakse 0 - st („ei usu, et tegevus viib hüvituseni“) +1-ni („usun, et tegevus viib hüvituseni“). 3. Hüvituse atraktiivsus ehk valents on potentsiaalse väljundi või hüvituse tähtsus inimese jaoks.

Hinnadiskrimineerimisega on tegu, kui mingilt tarbijate grupilt küsitakse sama kauba eest kõrgemat hinda kui teistelt või kui konkreetselt tarbijalt küsitakse erineva suurusega kaubakoguseid müües erinevat ühiku hinda.
Haritavat maad on kokku 1292 ha, millest kõlvikute all on 900 ha ja rohumaade all 392 ha. Muu maa all on 21 ha s.o kraavid, sood ning metsamaa all on 187 ha. Allpool joonisel on välja toodud maa kasutamine talus.
Hotellikülastajatele on hommikusauna külastus majutuse hinna sees, seitsmendal korrusel. Hotellis on ka veel kaks sauna, mida saab välja rentida, kas siis hotelliklientidele või ka külalistele väljastpoolt hotelli.

Hõivatu – isik, kes uuritaval perioodil töötas ja sai selle eest tasu kas palgatöötaja, ettevõtja või vabakutselisena; töötas otsese tasuta pereettevõttes või oma talus; ajutiselt ei töötanud.
Hindade alandamine on kõige levinum võte ettevõtte nii strateegiliste kui taktikaliste eesmärkide saavutamiseks. Mõnikord aga jäetakse tahtlikult või tahtmatult selle sammu negatiivsed tagajärjed arvestamata.
Hinnasüsteem –  Hindade kasutamist piiratud ressursside jaotamiseks. Kui  ostjad ja müüjad teevad turgudel vahetustehinguid, kehtestavad nad  toodetele, teenustele ja ressurssidele hinnad

Hisrich – Ettevütja on isik, kes kulutaboma aja ja jõu oma ettevõtmisele, võttes enda kanda finants-, psühholoogilise ja sotsiaalse riski, saades tasuks rahulolu saavutatuga ja edu korral ka kasumi.
Horisont 3 – tulevikutegevus, mis lähtub potensiaalsetest ideedest, mis peaksid tulu tooma tulevikus. Tegevused, investeeringud, uuringud, mida katsetatakse eesmärgiga arendada neist horisont 1 tegevused.
Hinnanguliselt on leitud, et teadmised kahekordistuvad iga 18 kuu tagant (Bradley 1997). Kui ainult osataks neid maksimaalselt rakendada, siis võib ette kujutada, millises rikkuses üks või teine elada võiks.

Hirmusõnum – hirmutundele vihjates veendakse tarbijat, et negatiivseid tundeid saab toote tarbimisega vältida (nt propageeritakse vähese rasvasisaldusega tooteid vähendamaks vere kolesteroolisisaldust).
Hästi oluline on tänapäeva iga riigi arenemine nii majanduslikus pooles kui ka sotsiaalses pooles. Kui praegu mõelda mõned aastad tagasi minevikku, siis majanduslangus mõjutas kõiki riike, kuid erinevalt.
Hameli järgi on ärimudelil neli põhikomponenti: 1. Põhistrateegia: kuidas ettevõte konkureerib: missioon, toodete/turgude ulatus, taotletav konkurentsieelis – kululiider, diferentseeritus, fokuseeritus.

Hoone pass on toodud lisades (Lisa 1.). Sarnaselt kinnistu passile on hoone pass samuti lõpetamata. Puudus ligipääs mitmetele olulistele dokumentidele, passi lisati kõik andmed, mis olid kättesaadavad.
Halli malmi ehk valumalmi. Malmist valmistatakse suurepäraseid praadimis- ja hautamisnõusid. Malmnõusid tuleb pesta ilma pesemisvahendita jooksva vee all, enne esmakasutamist tuleb teha rasvapõletamine.
Hinnates org - i juhtimise kultuuri peab siseaudit seda protsessi täiustama,milleks ta hindab: 1. Kuidas ja milliseid väärtushinnanguid ja eesmärke kehtestatakse ning kuidas neist personali teavitatakse.

Hinnaväliseks konkurentsiks nimetatakse monopolistliku konkurentsi ja oligopoli firmade konkureerimist, mis baseerub sageli uurimis- ja arendustegevusele, parandatakse oma toote kvaliteeti, nende atraktiivsust, teenindust.
Horisontaalseks analüüsiks nimetatakse kahe või enama perioodi näitajate omavahelist võrdlemist. Horisontaalse analüüsi eesmärgiks on jälgida näitajate muutumist nii absoluutsummas (kroonides) kui ka protsentides.
Hüdroenergeetiline potentsiaal on tagasihoidlik ning puuduvad võimalused suurte hüdroelektrijaamade rajamiseks, kuid meil leidub küllaldaselt suurema koondatud langusega jõeosi, mis on kõ1blikud vee-energia kasutamiseks.

Hankijateks e. tarnijateks on kõik organisatsioonid ja isikud, kes varustavad ettevõtet vajalike materjalide, energia, teenuste detailide jms.-ga. Ostes ressursse ja toorainet, teostab ettevõte hankeid.
Hindade stabiilsus - Mida stabiilsem on hinnataseme tõus, seda paremini saavad nii ettevõtjad kui ka tavainimesed teha oma tulevikuplaanide ja palgasoovide seisukohast võimalikult mõistlikke majandusotsuseid.
Hinnanguliselt on majapidamiste aastane intressikulu 2011. aasta lõpus kõrgemat baasintressimäära ja väiksemat laenumahtu arvestades ligi 32 miljoni euro võrra suurem ning intressikoormus ulatub 4,3%ni.

Hirmu ohjamine - Üheks funktsiooniks, mida stigma võib täita on see, et ta annab stigmatiseerijale teatava maailmavaate ja tähenduste süsteemi, mis kaitseb seda indiviidi eksistentsiaalse ärevuse eest.
Hinna suhe on kliendile arusaadav, uute toodete puhul): üldine otsustus  konkreetne otsustus  järeldus 1. Näide: Kõik ettevõtjad on huvitatud kulude vähendamisest ja tootlikkuse tõstmisest.
Hõivatute arv on viimastel kvartalitel kasvanud just ekspordile suunatud majandusharudes, kus tööjõu palkamine on lihtsamaks muutunud sisenõudlusele orienteeritud sektoritest vabaneva tööjõu arvelt.

Hasartmängu korraldamine on keelatud, kui tulemuse selgitamise eelduseks on kindlaks määratud osalejate või panuste arvu saavutamine ning kui eeldust ei saavutata, siis ei tagata panuse täielikku tagasimaksmist.
Hinnatavad komponendid on näiteks millal teenindaja märkab klienti, silmside olemasolu, teenindaja välimus, teenindamise kiirus, müügitehnikad jms. Kriteeriumid on ka erinevad vastavalt hinnatavale teenusele.
How - to-defeat-the-money-power/ http://projects.exeter.ac.uk/RDavies/arian/wir.html http://p2pfoundation.net/WIR_Economic_Circle_Cooperative http://www.relbanks.com/europe/switzerland/wir-bank

Hiirte juust on tõeliselt mõnusa maitsega, ta on parajalt pehme ja temas on palju ,palju auke! Ka rasva on selles juustus just parasjagu, niipalju kui pisikese juustusõbra organism kasvamiseks vajab.
Hinnaliider - Hinnaliidri mudeli korral kehtestab haru toodangu hinna, mis maksimeerib haru kui terviku kasumi, üks või väike grupp firmasid, kusjuures ülejäänud firmad järgivad liidri tegevust.
Huvigrupid - liikumised ja parteid on suhteliselt ebapüsivad ning sulavad sageli üksteisesse. Paljud poliitilised parteid on saanud alguse just nimelt mitmesugustest ühiskondlikest liikumistest.

Hay profiilimeetod – eristatakse kolme faktorite gruppi: oskusteave, probleemide lahendamine, vastutus saavutuste ees. Tööde järjestamine – on meetod, mille puhul hinnatakse ametikohta kui tervikut.
Heaoluökonoomika on see metoodiline käsitlus, mis võimaldab hinnata ressursside paiknemist majanduses ning tuvastada kriteeriumid, millal on õigustatud valitsuse sekkumine (interventsioon) majandusse.
Herzbergi teooriat on ka palju kritiseeritud, sest selle rakendamisel on ette tulnud mitmesuguseid raskuseid, kuid hoolimata sellest on teooriat siiski väga palju erinevates õppematerjalides käsitletud.

Hierarhhia e. Organisatsiooni bürokraatlik ülesehitus (Max Weber: 1864 – 1920) “Hierarhhia vr. Turg” – transaktsioonikulud (TrC) Tururegulatsiooni korraldav hinnamehhanism ei toimi tasuta
Hotellimajandus – hotellimajanduse all mõeldakse enamasti majutus-, toitlustus- ja lisateenuste (saunad, basseinid, ilusalongid, tervise-, äri-, konverentsikeskused jt) osutamist majutusasutuses.
Hüvise tähtsus ehk hüvisele tehtavate kulutuste osakaal tarbija sissetulekus - Mida suurem on antud kaubale kulutatava sissetuleku osakaal, seda suurem on tema nõudluse hinnaelastsuse koefitsient.

Hello kitty on saanud ajapikku nii kuulsaks, et seda brändi kasutatakse igal pool: kohukesed, riided, jalanõud, telefonid, mänguasjad, lõhnaõlid, raadiod, käekellad ja isegi auto varuosad.
Hooldavad tegurid ehk hügieenifaktorid ehk rahulolematuse faktorid, mille moodustavad töötasu, töötingimused, kindlustunne tööl, töökultuur, inimsuhted, juhtimise kvaliteet ja ka isiklik elu.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Hiina skp on praegu veel “tõeline”. See pole “üles puhutud” nagu USA-s, kus märkimis- väärse osa SKP-st annavad advokaadid (iga ameeriklane, sülelapsest raugani, maksab juristidele üle 1000 dollari aastas), psühhoanalüütikud, golfikompleks, lemmikloomad jne. Ei ole päris kindel, kas sel moel arvutatud SKP näitab riigi konkurentsivõimet ja rikkust üldse.

Hüvis – nõudlus väheneb sissetuleku suurenedes, kui saadavale tulevad kasulikumad hüvised; Engeli kõverad – illustreerivad sissetuleku ja nõudluse vahelisi sidemeid; sissetuleku-
Hersey - Blanchardi järgi on neli eestvedamisstiili, mis rakendatakse vastavalt olukorrale ja töötajate küpsusele: kas töötajad on võimelised, nõus ja kindlad ülesandeid täitma.
Hõõrde - ehk friktsionaalne tööpuudus on seotud töökohavahetustega (parema töö otsimisega). Kuna uue töökoha leidmine võtab enamasti aega, on inimesed mingi aeg vahepeal tööta.

Harjumaal on piisavalt sobivaid kandidaate, kes sooviksid vaheldusrikast töö ja kellel oleks õpetaja haridus. Vajadusel on võimalik kasutada õpetajaks õppijaid, kes vajavad praktikat.
Hansaraamat on võimalik kasutada ühekordse litsentsitasu makse eest (nn ost) või kuumaksepõhiselt (nn rent).* Rendi korral on kasutusõiguse kestvus otseselt sõltuvuses rendiperioodist.
Hea maksevõime on olnud aastatel 2001, 2002, 2007 ja 2008, mil näitaja on olnud >=1,6. Rahuldav maksevõime on olnud aastatel 1996-1998, 2000 ja 2003-2006, mil näitaja oli 1,20 ja 1,59 vahel.

Hilisemalt on ka Eesti riigieelarve olnud mingitel perioodidel puudujäägiga nt tekkis see olukord pärast rahareformi 92-aastal ning 95-aastal kui mõju avaldas idamaade ja Venemaa kriis.
Hutchins on pärast pikaajalist uurimistegevust suutnud välja kaevata piisavalt infot, et anda ülevaade selle avalikust elust kõrvale hoidva mehe kujunemisest selleks, kes ta täna on.
Heitunu – mittetöötav isik, kes sooviks töötada ja oleks valmis töö olemasolu korral ka kohe tööle asuma, kuid ei otsi aktiivselt tööd, sest on kaotanud lootuse seda leida.

Hilisemalt on ka Eesti riigieelarve olnud mingitel perioodidel puudujäägiga näiteks tekkis selline olukord peale rahareformi 1992 ning 1995 kui mõju avaldas Idamaade ja Venemaa kriis.
Hinna määramiseks on alati tähtis aru saada neljast peamisest seosest: 1. Hinna ja nõudluse suhe – peaaegu alati on antud suhe negatiivne: mida kõrgem hind, seda vähem ühikuid ostetakse.
Hooajaline töötus – seotud aastaajaga (turism, jahindus) Struktuurne tööpuudus –tekib siis, kui tööjõu kvaliteet (oskused, haridus) ja paiknemine ei lange kokku tööjõu nõudlusega.

Hoolekandeasutus on ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine, kasvatamine ja arendamine.
Hinnasüsteem TÄHENDAB HINDADE KASUTAMIST PIIRATUD RESSURSSIDE JAOTAMISEKS.. KONKURENTS TÄHENDAB VÕISTLUST OSTJATE JA MÜÜJATE SEAS RESSURSIDE JA KAUPADE OSTMISE JA MÜÜMISE PÄRAST.
Hüperreaalsus on simulatsioonil põhinev reaalsus – see on näitemäng (Serena, Disneyland, Lego, kino, internet jne).  Näitemäng või simulatsioon on loomulik osa igapäevaelust.

Häda - tapmise ja lõpmise vormist- kuhu kantakse ühel päeval kõik farmist sel põhjusel väljaläinud loomad, näidata põhjus, ning dok vormist peab osalema vet töötaja.
Hinnavõtja on hüvise müüja (või ressursi ostja), kelle turuosa on nii väike, et firmapoolne müügikoguse (ostukoguse) muutmine ei suuda hüvise (ressursi) turuhinda mõjutada.
Hommiku - ja õhtusöögimenüüsse sobivad:  soojad suupisted lihast ja lihatoodetest,  keedetud, hautatud, praetud, grillitud, küpsetatud lihatoidud,  hakklihatoidud.

Humoristlik sõnum – tarbijale üritatakse selgeks teha, et reklaamitav toode on konkurentide pakutavast lõbusam ja põnevam Oht, et vana nali muutub tüütuks ja peletab tarbija eemale.
Higher - level strategy is developed, the functional units translate it into discrete action-plans that each department or division must accomplish for the strategy to succeed.
Hüpoteesil on tavaliselt järgmine kuju: kui on A, siis on ka B (ceteris paribus). Prognoos on teadusliku ettenägemise erivorm, mingi nähtuse perspektiivide spetsiaalne uurimine.

Hüvitamine e. kompenseerimine. Hüvitamine on tööhüvitamise ehk kompenseerimise protsess, mille käigus tööandja määrab kindlaks tehtud töö väärtuse ja tasub selle eest.
Hansaraama on kasutajasõbralik raamatupidamispakett, mis on tuntud Eesti turul juba alates 1997.. Programm on eestikeelne, aga soovi korral on võimalik kasutada ka venekeelsena.
Hallikas kirme - ebaõigel säilitamisel - tõsine viga *Suhkruhallus - järskude temperatuurikõikumiste või suure õhuniiskuse korral (šok.pinnlveepiisad, milles lahustub suhkur.

Hageja poolel on tegemist kaashagejate ühishagiga iseseisvate nõuetega, kusjuures menetluse esemeks on samalaadsed ja samalaadsest alusest tekkinud nõuded- TsMS § 207 lg.1 p.3.
Hüvesid - tegevused: tegutsemisel lähtutakse kliendi vajadustest - lõppeesmärk: rahulolevad kliendid tegemas viburaja korduskülastusi, suurendamas tuntust ja tunnustatust
Hellitavalt on kogu seda võistlust nimetatud ka „võidujooks nullini“ („race to zero“). Praegusel hetkel võivad nanosekundid juba tähendada kas kasumit või kahjumit.

Head näited on siin liising, krediitkaardid jne. • Raske võrdlusmoment Toote asendajate võrdlemise keerulisus võib osutuda oluliseks hinnatundlikkust mõjutavaks teguriks.
Hilise hommikusöögi - menüüde koostamine Hilise hommikusöögi-menüüs võivad olla:  kuumad ja külmad joogid,  soojad ja külmad suupisted,  magustoidud,  küpsetised.
Hinnanud kiirlaenu - ja muud tüüpi tarbijakrediidi-ettevõtete intressitaseme vahemikuks 10-730%. Portfelli keskmist intressi ei avaldata, ligikaudse arvutusega on see suurusjärgus

Hoonekompleksi ümber on 3 hektari suurune korrastatud roheala ja jõgi. Roheluses viibimiseks on loodud mitu istumiskohta, grillinurk, kasvuhoone ja põllulapp aedviljade kasvatamiseks.
Halduspoliitika on valijate eelkõige organiseerunud valijate tahte elluviimine selle tahte kujunemine/kujundamine kuulub poliitika valdkonda ja ei see ole antud aine uurimisala.
Hankijate surve on madal, sest iga ostja on oluline klient ja hankijaid on palju, mis tähendab mitmeid asendusvõimalusi hankijatele. Ostjatel on väga lihtne vahetada hankijat.

Hea kogemus on näiteks Steffanis, kus teenindatakse suhteliselt professionaalselt ja kiirelt, kuid tänu kiirele teenindusele jääb kliendil puudu teenindaja tähelepanust.
Hea näide on 4x100m teatejooks, kus 2012 aastal Jamaika koondise poolt püstitatud maailma rekordiks oli 36,84. Jagatuna nelja jooksja vahel annab see 9,21 igale jooksjale.
Hooldus - ja õigussüsteemidele). Vaimuhaigus on üks levinumaid põhjusi, miks inimesed võtavad haiguspuhkust, lähevad varem pensionile või töövõimetuspensionile.

Hüvitamine uutega on tootmise jätkamise põhitingimuseks, Toimub põllumajanduse lihtne (endises ulatuses) või laiendatud (soetatakse juurde täiendavaid vahendeid) taastootmine.
Hierarhiline - kõrgem subkultuuriline kapital rajaneb autentsusel, mida vastandatakse subkultuurisiseselekommertsialiseerumisele või ideoloogiatühjale stiili järgimisele.
Hinnatõusu tõttu on väiksem kui 20%, seega elastsuskoefitsiendi väärtus (koguse muut % jagatud hinna muuduga %) oleks väiksem kui üks, mis vastab mitteelastsele nõudlusele.

Hüpotees on väide seose kohta uuritavate muutujate X ja Y vahel; võetakse kokku varasem ja arendatakse enda tähelepanekuid Dominantne hüpotees; Konkureeriv hüpotees.
Haiglas on sisendite ja väljundite hulk suhteliselt suur, on vajalik teha teatud valik, milliseid sisendeid ja väljundeid peetakse efektiivsuse seisukohalt oluliseks.
Halduskord ehk administratiivne süsteem:  See on ametlike menetluste kogum, mis peab tagama omavahel seotud tööde ja toimingute iseenesest toimuva kooskõlastamise.

Hankijad on kohalikud suured ja tunnustatud firmad mis asuvad 5 kilomeetri raadiuses sellepärast puuduvad laokulud ning ka kauba trantsport on üldjuhul hankija kulul.
Hea näide on see, et ÜRO maailmaorganisatsioon hakkas alles 1970 aastatel pöörama tähelepanu kodaniku mudelist erinevatele ühiskonnaliikmetele- naistele ja lastele.
Hoiakute vahendusel on võimalik välja tuua, kuidas muuta inimeste suhtumist ja motivatsiooni teema selgitab, kuidas kaasata inimeste tahet ja kinnistada sobivaid käitumisviise.

Hind suureneb on see, et tuulest toodetud elektritoodangu ebaühtluse tõttu on vajalik elektrisüsteemis hoida töös reservelektrijaamasid, mis suurendabki elektri hinda.
Hinna langusel on teiste hüviste hindade samaks jäädes vastupidine efekt- reaalne sissetulek kasvab ja tavaliselt inimesed suurendavad siis kõnealuse hüvise ostukogust.
Hirmule apelleerimine - see lähenemine eeldab, et kui inimesed kardavad, et mingi kindel terviseharjumus kahjustab nende tervist, muudavad nad käitumist, et oma hirmu vähendada.

Hispaania on parlamentaarse monarhiaga riik, riigipeaks on päritava võimuga kuningas. Kuningas kinnitab seadused, määrab valitsusjuhi ja on sõjaväe ülemjuhataja.
Homogeenne kaup on täieliku konkurentsi põhitingimus, kuna selle tingimuse olemasolu korral ei saa ükski müüja oma kaupa pakkuda kehtivast turuhinnast kõrgema hinnaga.
Huvigrupid - inimesed või organisatsioonid, kes on aktiivselt haaratud projekti või kelle huvid võivad olla positiivselt või negatiivselt mõjutatud projekti poolt.

Hüüdnimi on tal J.Lo. Tähtkujult on Lõvi. Ta on Ameerika näitlejanna, laulja, tantsija, produtsent, moekunstnik, ärinaine ja televisiooni produtsent ühes isikus.
Hetkeperiood – hinna muutuse mõju pakutavale kogusela vahetult hinna muutusele järgneval perioodil mille jooksul tootjad pole veel jõudnud hinna muutusele kohaneda.
Hinnarisk on hinnamuutusest tingitud risk, mis tekib seoses palgamuutustega, varustamishäirete, poliitilise hinnakujunduse või toodete maailmaturu hinna muutustega.

Hinnadiskriminatsioon tähendab erineva hinna kehtestamist ühe ja sama hüvise erinevatele ostjatele, kusjuures hinnaerinevused pole seotud hüvise tootmiskulude erinevustega.
Hinnapoliitika - hind kõrge või madal, kas hind sõltub tootest saadavatest kasudest või kuludest või hoopis konkurentide hinnast, kui aktiivselt tehakse soodustusi.
Heakskiidu kriteeriumid - kriteeriumid, kaasa arvatud nõuded tegevustulemustele ja olulised tingimused, mis peavad olema saavutatud enne kui projekti tulemeid aktsepteeritakse.

Hinnad kooskõlastatakse - >(bensiin) Kokkumäng on kokkulepe või turukorraldus, mille puhul firmad piiravad toodandumahtu, et seeläbi tõsta hindu ja teenida suuremat kasumit.
Huvigrupp on strateegiline mõjugrupp, st grupp inimesi, kellel on teatud ühised (majandus- likud) ootused ning piisavalt mõju nende täitumise taotlemiseks.
Hinna ülempiir – välistegurid ( nõudlus, turg) , Hinna alampiir – sisetegurid (kulud, toote omahind). Alampiir ja ülempiir samal tasandil, siis kasumit ei teki.

Homogeensus – kõik ühesugused rahaühikud peaks ideaalkujul olema võimalikud ühesugused või identsed, peaksid omama ühesugust füüsilist kuju ning omadusi.
Horisontaalne – liikumine samal sotsiaalsel tasandil (nt ka geograafiline mobiilsus). põlvkondadesisene – liikumine sotsiaalsete positsioonide vahel elu jooksul.
Hariduspõhine turundus on strateegia, mida saad kasutada selleks, et jõuda laia publikuni või motiveerida uut kuulajaskonda tegutsema, mida varem sinu ettevõttel ei olnud.

Hinnasüsteem – hindade kasutamine nappide ressursside jaotamiseks; kuna inimesed teevad vahetusi, kehtestavad turud toodetele, teenustele ja ressurssidele hinnad.
Hinnavaru on hüviste tegeliku väärtuse ja hinna vahe • Tegelik väärtus (kuidas väärtustab tarbija erinevate koguste hindasid) kajastub nõudluskõveral.
Hobustega on hea rats sõita, kui ei pea iga uta plõksatuse peale mis kartma et hobune "alt Interneti ära - kaudu, kihutab".http://www.l Rebala al. tera emmik.

Huvigruppideks on omanikud, kliendid, töötajad, võlausaldajad jt. Juhtkonna juhtimisel püüdleb ettevõte võimalikult efektiivselt püstitatud eesmärkide poole.
Huvitatud isikul on õigus esitada 10 päeva jooksul alates avaliku väljapaneku lõppemisest kirjalikke parendusettepanekuid ja pretensioone hindamise tulemuste kohta.
Hääletooni jms - kehakeel;  see selgitab, täiendab ja võimendab räägitavat;  kehakeele eesmärk on inimese sisetunde parem esiletoomine, ka mulje jätmine.

Hüperinflatsioon ehk surmav inflatsioon, mis tekitab riigis tõsiseid probleeme (valitsuse kukutamine jne.) (üle 50% kuus). 69. Selgitage inflatsioonispiraali olemus.
Haistmis - ,maitsmis- ja kompimismeel) poolt vastuvõetud info seostatakse varasemate teadmiste ja kogemustega ning kujundatakse uus, täiustatud ettekujutus.
Hindamismeetodid on järgmised: •tasuvusaeg; •investeernigu arvestuslik rentaablus; •puhasnüüdisväärtus; •investeeringu sisemine tulusus; •kasumiindeks.

Horisontaalteljel on esitatud suhteline turuosa (suhe vajaduste analüüs ning otseselt valitud sihtturule suunatud peamise konkurendiga) ja vertikaalteljel turu kasv.
Huvigrupile ehk selle alusel koostatud statistilises ülesandes defineeritud uuringu sihtkogumile, uuritavatele alamkogumitele ja soovitavale uuringu täpsusele.
Homogeenne on niisugune kogum, mille üksikliikmed ei hälbi üksteisest rohkem, kui seda juhuslike suuruste jaotumise vastavate seaduste alusel võib oletada.

Horisontaalne integratsioon tähendab , et põllumajandusettevõtted loovad ühtsete kapitaalmhutuste ja materiaalsete ressurssidega mingi kitsalt spetsialiseeritud ettevõtte.
Hagimenetlus – pankrotiasjad 207 38 21 20 286 Hagita menetlus – pankrotiasjad 711 160 161 102 1134 Hagita menetlus – võlgade ümberkujundamise 9 9 7 7 32
Hetkeperioodi efekt on hinna muutuse mõju pakutavale kogusele vahetult hinna muutusele järgneval perioodil, mille jooksul tootjad pole veel jõudnud hinna muutustega

Hiv - positiivne uimastisõltlasest, kinnipeetav/endine kinnipeetav, lõpetamata haridusega, töötu, vene keelt rääkiv ning tihti ka kodutu inimene.
Harrison – Organisatsioonikultuuri tüübid 1 Võimule orienteeritud Ressursid (raha, privileegid jne) ei ole org-ni liikmetele võrdselt kättesaadavad.
Hindamis - ja arenguvestluse etapid: *üldaluste väljatöötamine; *info kogumine; *aja ja ruumi valimine; *vestluse läbiviimine; *kokkuvõtete tegemine.

Hoone valmimisel on kvaliteetsetesse hoonetesse tänase seisuga üürnikke leida märksa lihtsam ning siis üle 10% suuruseid allahindlusi praktikas enam ei tehta.
Henry on välja toonud puudused, mille all kannatavad enamik lojaalsuskäsitlusi: 1. Üldlevinud meetrika keskendub kliendi kinnihoidmise käitumisele.
Hft - d on nimetatud ka aktsiamaailma Vormel 1-ks – tegemist on olukorraga, kus kõik taandub kiirusele ning parimale tehnoloogiale, mida raha eest

Hinnaliider on oligopoolse haru firma, mille poolt kehtestatud hinna teised firmad omaks võtavad (vaikiv kollusioon) Ideaalne on täieliku konkurentsi turg.
Heaks küljeks on otsustamise kiirus, saab kasutada vähekompetentseid alluvaid • Demokraatlik- alluvad osalevad otsustamises, nad on koos juhiga töörühm.
Hicksi - parendust) – siis on olemas teoreetiline võimalus Pareto-parenduseks Iga Pareto-parendus on ka Kaldor-Hicksi parendus, aga mitte vastupidi.

Hinna diskrimineerimisega on tegu kui mingilt tarbijate grupilt küsitakse sama kauba eest kõrgemat hinda kui teiselt või kui puudub võimalus seda toodet edasi müüa.
Hüpoteeklaen - laen, mis on antud kinnisvara tagatisel ja selle hüpoteegiga on tagatud nii laenu kui intresside tagasimaksed, kõige pikema tähtajaga laen.
Hindamis - ja arenguvestlus on meetod, mille käigus üldistatakse hinnangute tulemusi ja pakutakse välja konkreetsed lahenduse olukorra parandamiseks.

Hinnakujundaja - tüüpi ettevõtlus: Hinnakujundajad püüavad leida oma kaubale õiget hinda, sest omavad turul piisavalt võimu mõjutamaks keskmist hinda.
Hoiakul on   kolm   komponenti:  mõtetega (uskumused jne) seotud ehk tunnetuslik, emotsioonidega seotud ehk afektiivne ja käitumisega 
Hambaravi juures on spetsialistid juba täheldanud inimeste hammaste üldise seisundi halvenemist, kuivõrd õigeaegne ravi jääb rahapuudusel sageli saamata.

Hankijatega seoses on oluline nende hinnakujundus, tooteinfo tõlkimine, valuutaga seotud küsimused ja hindade ümmardamise küsimused valuuta konverteerimisel.
Hea suhtlemine on õpitav ja arendatav.Edukad ettevõtjad vaatavad tunduvalt kaugemale kui tänane või homne päev, nad seavad sihte mitme aasta peale ette.
Hinna mõju on väiksem neile kaupadele, mis on eluks vajalikud (toiduained, eluase, elekter), suurem luksuskaupade, ajaviiteteenuste ja moekaupade puhul.

Hinnadiskriminatsioon – kaup on üks ja seesama, aga monopol saab lubada sellist hinnakujundust, et võib sama kaupa müüa erinevatele ostjatele erineva hinnaga.
Hinnaelastus - E= -∆Q/Q : ∆P/P elastne kui suurem 1 , mitteelastne kui väiksem, ühikuelastne = 1 Kui ühest suurem, vähendab hinna tõus kogu tulu.
Hooldavad tegurid on töötasu, tööturvalisus, töötingimused, kontrolli tihedus ja ulatus, inimestevahelised suhted, töökultuur, juhtimise kvaliteet jms.

Hädaabitööd on tööhõivetalituste poolt töötutele korraldatav ajutine töö, mille tegemiseks ei ole üldjuhul vaja vastavat erialast ettevalmistust.
Hoolimata e - kaubanduse küllaltki kiirest arengust ja pakkujate rohkusest, sooritatakse enamik tehinguist siiski ühtedelt ja samadelt lehekülgedelt.
Hüpoteekvõlakirjade omanikel on suurem kindlustunne, kui kindlustamata võlakirjade omanikel ka võlakirjad, mis on tagatud teiste võlakirjadega on suhteliselt kindlad.

Hankijad – a 81. Tarbijad - b 82. Lubatav lahend - transpordiülesande lahend, mis rahuldab hankijate ja tarbijate vajadustega esitatud tingimusi.
Horisontaalsete keiretsud on Jaapanis laialt levinud näiteks kindlustuse, panganduse, terasetööstuse, kaubanduse, elektroonika ja keemiatööstustes valdkondades.
Hüvitis on näiteks individuaalne töötasu või töötasu lisatöö eest, sisemine individuaalne hüvitis aga eneseteostustunne mingil ametikohal.

Harju ettevötlus - ja Ettevtõlustoetused arenduskeskus www.hedc.ee 9. Pöllumajanduse Registrite ja Põllumajandustoetused Informatsiooni amet www.pria.ee
Hindade roll on väga oluline kuna kui ettevõtted ajavad mingi kindla toote hinna lakke siis tarbijad valivad selle kalli toote asemel odavama toote.
Hügieeni faktorid – juhtimine, psühhokliima, töötingimused – on tegurid, mis põhjustavad rahulolematust tööga ja pärsivad tööalast aktiivsust.

Haru atraktiivsus - diversifitseerimiseks valitud tegevusharu peab olema piisavalt atraktiivne, et pakkuda head investeerngute tasuvust 2. Sisenemiskulud.
Humanitaarteadus - objektiks on kogu kultuuri, st kõik, mis on inimese läbi või tema kaasabil tekkinud, kaasa arvatud Inimene ise kui kultuuri kandja.
Hamburg - Brügge-London. Paljudes linnades, mis Hansasse ei kuulunud (näiteks ka London, Brügge ja Novgorod) paiknesid liidu kaubakontorid.

Heaoluriigi sajandiks - sotsiaalprogrammid, sissetulekute kindlustamine, rahvuslikud erinevused on olemas, need liikumised on arenenud riikide pikaajalised.
Hindamise aluseks on inventuurid. Konservatiivsuse printsiibi järgi olgu varad pigem alla kui üle hinnatud ja kohustused pigem üle kui alla hinnatud.
Haagis - ja autosuvilate platsid asuvad Eestis üldiselt motellide läheduses, kus saab muuhulgas pesta pesu, süüa ja e-posti kontrollida.

Hommikusöök buffet - lauast  Laua katmisel jälgitakse, et iga roarühma või joogi juures on vajalikud taldrikud, tassid ja klaasid, söögiriistad.
Hotellimajandus on tihedalt seotud teiste majandusharudega, sest paljud tooted ja teenused, mida hotellis külastajatele pakutakse, toodetakse mujal.
Hea klienditeenindaja on elurõõmus ja sõbralik inimene, kellele meeldib suhelda inimestega olenemata nende välimusest, rahvusest, vanusest või soost.

Hindade külmutamine on aga suhteliselt ohtlik tegevus, sest see võib majanduse tasakaalust välja viia, tekitades liignõudluse inflatsioonilise surve.
Helikassettide täiendkaubaks on näiteks magnetofon. Kui magnetofonide hind kahekordistub, ostetakse neid vähem, mille tulemusena ostetakse ka vähem kassette.
Hiina rahvavabariigil on halduslik kontroll 22 provintsi üle ning oma 23. provintsiks peab Taiwani provintsi, mida ta nimetab Hiina Taiwani provintsiks.

Hulgikaubanduse funktsioonid – ladustamine, transportimine, riski vähendamine, turuinfo kogumine, edustamine, sortimendi kujundamine, täiendav töötlemine.
Haldamine on riikide keskpankade otsustusalas aga nad peavad järgima eurosüsteemi ühiseid piiranguid ja lähtuma ühistest eesmärkidest.
Hindamine etapis on üle vaadatud ruumi olukord ja sisustus ning projektis planeeritud kulude ning tegelike kulude vastavus seatud lõpptulemusele.

Hindamiseks nimetatakse informatsiooni süstemaatilist kogumist, mis kirjeldaks projekti, analüüsiks ta käiku, tegevust, mõju ja tulemust.
Hoonesse on veetud Elioni ja STV kaabel, seega on elanikel võimalus valida digitelevisiooni, telefoni ja interneti teenusepakkujate vahel.
Hajutamine – portfellis peab sisalduma vähemalt 50 eri aktsiat või väärtpaberit, kui ühega midagi juhtub, siis teised on ikka kindlad

Hakkliha - liha, mis on hakitud või mõnel muul viisil peenestatud vastava seadme abil ja millele võib olla lisatud kuni 1 % keedusoola.
Hay profiilmeetod – analüütiline meetod Meetod arendati välja E. N. Hay poolt, käesoleval hetkel enamkasutatav ametikohtade hindamise meetod.
Hinnapakkumine on jõus kuni 22. 06. 2011 Lugupidamisega Reelika Truu Kokkuvõtte Õpimapi koostamine andis mulle parema ülevaate turundusest.

Hinnaliidri mudel on selline oligopoli mudel, mille kohaselt teeb hinna otsuse üks firma, kusjuures ülejäänud firmad järgivad tema algatust.
Homo oeconomicus - majanduses tegutsevad täiesti ratsionaalselt, majanduslikult mõtlevad, sõltumatud, egoistlikud mittemõjutatavad inimesed.
Hüdroenergia osakaal on hakanud vähenema kuna jõgedesse rajatud elektrijaamad on takistuseks kaladele ja teistele vees elutsevatele organismidele.

Haritavat maad on 5,2% territooriumist ja peamised põllumajandussaadused on nisu, oder, raps, tubakas, puu- ja köögivili ning piimatooted.
Hinnavõtja - firma, kes lepib turul väljakujunenud hinnaga ega saa seda muuta, hinnamääraja- püüavad leida oma kaubale õiget hinda.
Hisp dr - Algul toimusid etendused platsidel& väljakutel, 16.s 2. poolel rajati püsivaid teatreid, mis sarnanesid Inglismaa omadele.

Huvigruppide juhtimine - kommunikatsiooni juhtimise protsess, mis aitab rahuldada projekti huvigruppide nõudmisi või lahendada tekkivaid probleeme.
Hakanud jooksma - ehk hargnema, sellel ajal neid ei ostetud, nagu tänapäeval, kuigi tänapäeva sukad on õhemad ja kergesti katki minevad.
Halo - effekt – ühe, inimesel oleva, tunnuse põhjal teeme järelduse mõne teise omaduse kohta, mida inimesel võib-olla pole.

Hea kollektiiv on andnud jätkuvat teotahet situatsioonides, kus inimesena olen kaotanud hetkeks oma usu ametisse ja selle sobivuse enesele.
Hinnaväline konkurents on konkureerimine peamiselt pakutavate hüviste kvaliteedi või teeninduse parandamise teel, ilma et kaupade hindu muudetaks.
Huvitavaid asju - näiteks on nad seal selgelt välja toonud piltide hinnakirja ja ühtlasi ka selle, et piltidele järgi tulemine on tasuta.

Hõõrdetööstus e. friktsionaalne töötus on ajutine töötaolek valdavalt seoses töökoha vahetusega. Peetakse vabatahtlikuks töötuseks.
Han - Vahen- Konku- Vahen- U vajadused kijad ostujõud dajad rendid dajad R ostukäitumine raha raha G FIRMA H U V I G R U P I D
Hankija võit on siin selles, et ta saab müüa rohkem toodet või seda enam väärtustada, et ostja oleks nõus selle eest rohkem maksma.

Hääletusmehhanism omadused on transitiivsus, mehhanismi ebadiktaarorlikkus, sõltumatus ebaolulisetest alternatiividest ning alternatiivide piiramatus.
Hajutamisrisk - mis tähendab seda, et ühe konkreetse hoiuse välja maksmine ei tohiks olla seotud mingi kindla laenu tagasi maksmisega.
Hüvituste süsteem - tasustamise süsteem, mis on üles ehitatud vastavalt hinnangule ja ametipositsioonile ja mida aeg-ajalt korrigeeritakse.

Haru hinnaks on P1 (tasakaaluhind); individuaalse ettevõtte jaoks kehtib sama hind ja ta võib selle hinnaga müüa kogu oma toodangu.
Hinnapoliitika on hinnakujunduse viimane etapp – ettevõtte pikaajaline tegevussuund või käitumismall hindade kujundamise protsessis.
Haloefekt - Kui eelnev kogemus on hea, siis kaldutakse märkama meeldivat, jätte vahel tähele panemata ebameeldivad ja vastupidi.

Hinnavõtja - tüüpi ettevõtlus: Hinnavõtjad on ettevõtted kes ei oma turul sellist mõjuvõimu, et mõjutada keskmist turuhinda.
Hotell on hea paik lõõgastumiseks ning stressi maandamiseks. Hotell pakub laias valikus ilu- ja terviseteenuseid ning pakette.
H mehitamine – isikkoosseisu moodustamine, ümberrühmitamine, säilitamine, arendamine ja töötajate vajaduste eest hoolitsemine.

Hakklihast pooltooted - realiseeritakse jahutatult või külmutatult ja vajavad küpsetamist, praadimist vm. kuumtöötlemist enne kasutamist.
Harva rahuldatud – ta püüdleb pidevalt parema staatuse ja autonoomia poole isegi siis, kui ta on selles valdkonnas juba üsna edukas.
Highball - jookideks loetakse üldjuhul jooke, mida valmistatakse kiiresti, valades valmistusained pikka klaasi jääkuubikutele.

Hinnaliider on hinnamääraja (müüja), kas domineerib tootmisharus ning kelle paakutud hinnamuutustega lähevad konkurendid kaasa.
Helistamist on vähe. Kleientidega ja kaubavdajatega suhelda ei ole vaja, kuid siiski võib tekkida ootamatu vajadus helistamiseks.
Hindamise aluseks on kas brändi litsentseerimisel hinnanguliselt makstav litsentsitasu või tulevikus saadavad brändipõhised rahavood.

Hinnakõrgend on vajalik selleks, et katta kulud, mida ei saa otseselt siduda konkreetse kaubaühikuga, ja kindlustada firmale kasum.
Hotellide liigitamiseks on erinevaid aluseid : suurus , hinnatase , teenused , sihtturg , asukoht , õiguslik vorm ja paljud muud kriteeriumid.
Hotellides on hinnaklass poole kõrgem, kuid seal on täisteenindus ja paljudes kohtades ka SPA ning muude lisateenuste võimalus.

Hankijate surve on madal, sest iga ostja on oluline klient ja hankijaid on palju, mis tähendab mitmeid asendusvõimalusi hankijatele.
Highball klaas - Tegu on suuremahuliste klaasidega, mis mahutavad 240 – 360 ml ning võivad asendada vajadusel ka Collins - klaase.
Hinnanguliselt on tegu väikese hulga töötajatega, kes ei oska juhtkonna otsuseid põhjenda ning suunab info järgmisele tasandile.

Hinnanormid on aga tundlikud üldise majandussituatsiooni suhtes (inflatsioon jm) ja seetõttu vajavad iga-aastast korrigeerimist.
Hulk põhja - eesti inimesi Soome TV, kust ta saab näeb ka Soome turu Veho reklaame, mis kinnitab tal veelgi HONDA ja Veho seost.
Hügieenifaktorid – palk, kindlustunne tööl, töötingimused, kontrolli tihedus ja ulatus, suhted, töökultuur, juhtimise kvaliteet

Hankimise protseduurid - tulevikku suunatud inimressursi planeerimine - töökoha kirjeldus ettevalmistus - töötajatele esitatavad nõuded
Harjumaal on piisavalt sobivaid kandidaate, kes sooviksid vaheldusrikast tööd ning kellel oleks vastav kogemus arvutite alal.
Heidutatud töötajad – on sellised inimesed, kes on loobunud aktiivsetest tööotsingutest, sest nad arvavad, et vabu töökohti ei ole.

Homogeensus - heterogeensus, juhuslikkus, kus tarbijad on väga hajutatud, neil puuduvad püsivad omavahelised sidemed ja seosed.
Hoone kõrguseks on 84m. Hotell avati 6.aprill 1980. Sellel ajal oli külaliste kasutuses 405 tuba, Restoran Olümpia teisel korrusel.
Häbiväärseks on kujunenud inimeste mõttelaad, kus omakasu on siiski esikohal ning selle nimel ollakse valmis minema üle laipade.

Hinnaliider on firma ( tavaliselt antud harus domineeriv) , mille poolt kehtestatud toodangu hinna teised firmad omaks võtavad.
Hinnanguliselt on teenindava personali teadmised EMT teenustest head ning rahuldavad mobiiltelefonide ja andmeside lahenduste osas.
Hinnangute koosmõjul on kõige kõrgema hinde saanud, on: Starman, Eesti Energia, EMT, Sampo Pank, Elion, Swedbank, Nordea Pank ja Elisa.

Hinnasüsteemi kujunemine on oluline nii tarbijatele kui tootjatele, seetõttu on hinnakujunemine mikroökonoomika tähtsaks uurimisobjektiks.
Hoiakuid org - s mõjutab kognitiivne dissonants, mis tuleneb hoiaku käitumusliku ja kognitiivse aspekti vahelisest konfliktist.
Hoidmisega portfellis on võimalik hajutada peaaegu pool nende riskantsusest, kusjuures efekt toimib juba 20-30 aktsiaga portfelli korral.

Hooldekodude arv on küll suur, kuid võttes arvesse ka kasvavat eakate arvu, siis lähiaastatel klientidest puudust tulla ei tohiks.
Hügieenifaktorid on näiteks kindlustunne tööl, palk, töötingimused, inimestevahelised suhted, juhtimise kvaliteet, töökultuur.
Hinnakujundus on ehitatud üles mudelile, kus ettevõte pakub komplektset teenust ja tänu sellele ei või see põhineda kuludel.

Hinnamõju – inimesed ostavad kallimaid kaupu vähem, kui odavamaid kaupu, kui muud tingimused (nt kvaliteet) jääb samaks.
Hinnavõtja - on turul osaleja, kes lepib juba väljakujunenud hinnaga ja ei kehtesta oma tootele madalamat ega kõrgemat hinda
Hüpotees – esitab tingimused, mille olemasolu korral kuulub õigusnorm kohaldamisele Õigusnormi hüpoteesi liigitatakse:

Hansa kaubalaevade - kogede teekond Lübeckist Tallinna ehk Revalisse kestis soodsa tuulega nädala, vastutuule puhul kaks nädalat.
Harrod - Domari kasvumudel selgitab maj. arengut: Valem:majanduskasv= rahvamajanduse säästumäär/kapitali tootlikkus.
Heaolu riik - Heaolu riigi põhimõtetest lähtudes jaotatakse tulud ümber jõukamatelt vaesematele – maksusüsteemi kaudu

Hinnainflatsioon - Monopoolses seisundis olevad ettevõtted võivad hindu tõsta, kuigi selleks puuduvad majanduslikud tingimused.
Holding - firmasid. Jaapanis liigutati rahasid süsteemi siseselt ja ei tehtud eriti tegemist finantsturgude ja börsiga.
Hiljemalt küpsusstaadiumis on oluline hakata ka aktiivselt otsima uusi tooteid, mis võiksid tulevikus asendada võimalikku käibe kaotust.

Hindamises – küsitleb kõiki juhte alluvate töö kohta jne. Ühtlasi peab tal olema hea ülevaade tehtava töö sisust.
Hinnašokil on majandust läbiv mõju, ta võib põhjustada hinna tõusu mitme aasta vältel, sarnane kestva inflatsiooniga.
Hotellis on ka ööbinud tähtis riigitegelane nagu NATO peasekretär Hr. Rasmussen kui ka tuntud artistid ja sportlased.

Hotellis dzingel on võimalik majutuda ka pikaajaliselt, ehk elada kuude kaupa ja seda võimalust kasutavadki eelkõige kohalikud
Hüpotees – Esmofoni tegevus vastab strateegilise teeninduskontseptsiooni põhimõtetele — leidis osaliselt kinnituse.
Hüvised - on koondnimetus, mis tähistab nii kaupu (raamatuid, kasukaid) kui teenuseid (tervishoid, keemiline puhastus).

Hakkama saada – nii turismireisil või ärikontakte sisse seades – kui pisut kehvemal järjel ja eraldatumas Ida-Ungaris.
Hariduse korral on väga suur võimalus saada suure sissetulekuga töö, mis muudab vaesusesse sattumise võimaluse väikeseks.
Haigushüvitis on haigestumise või tervislikel põhjustel tööst vabastamise tõttu saamata jäänud töötasu hüvitamine.

Harusisene konkurents – turusegment on ebaatraktiivne, kui selles juba tegutseb arvukalt tugevaid ning agressiivseid ettevõtteid.
Heatahtlik autokraat – esindab juhtimisel autokraatlikku (ainuisikuline otsustaja) stiili, kuid kasutab karistuse asemel kiitust.
Hindamisalused on põhimõtted, seisukohad ja juhised, mida on saavutuste ülevaatamisel ja hindamisel otstarbekas arvestada.

Hinnaväline konkurents on firmadevaheline konkurents, mis põhineb näiteks hüvise kvaliteedil, reklaamil, uurimis-ja arendustööl.
Hoolivus – heatahtlik ja abivalmis suhtumine õppijatesse, kolleegidesse, klientidesse, säästev suhtumine keskkonda
Huvitavates situatsioonides tähendab rohkem tarbimist ka suuremat kasulikkust), aga valikuid saab teha siiski oma eelarvepiirangu raames.

Hea näide on valimised, kus valijad ei tea täpselt poliitikute programme ja poliitikud ei tea valijate täpseid soove.
Hilistel 90 - ndatel sai loomuliku iibe kõrval tähtsaks ka rahvusvaheline migratsioon välisriikidest Suurbritanniasse.
Hinnakujundus on etapiline, kuna hindade kujundamisel tuleb aluseks võtta erinevaid aspekte ning hind kujuneb aja jooksul.

Hooldustarvikute saamiseks on meil leping sõlmimisjärgus Soome firmaga Veho, kes hakkab meile vahendama kõiki vajaminevaid tarvikuid.
Huviorbiidis on ka nende varjatud faktorite ja suhete avastamine, mille olemasolust ei pruugi grupp täiesti teadlik olla.
Hüpoteek on seatud (hõpoteegipidajal), on õigus hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamisele panditud kinnisasja arvel.

Hüpotees on teaduslik oletus mingi nähtuse , seaduspärasuse vm. kohta, need on kontrollimata , oletatavad teadmised.
Haridussektoris - ülesanne on kordineerida teenusepakkumist noortele; jaguneb paljude erinevate asutuste ja tasemete vahel.
Hindamisel on senine rahavoog oluline sisend ning käivitamisraskused viitavad ka võimalikele ohumärkidele tulevikus.

Hinnakujundajad – püüavad leida oma kaubale õiget hinda, sest omavad turul piisavalt võimu, mõjutamaks keskmist hinda
Hong - Kongi jalatsivalmistaja mõtles, et ühel kaugel vaikse ookeani saarel võiks olla tema jalatsitele turgu.
Hotelliketil on kindel klientuur, kes ei soovi maksta millegi ülemäärase eest ja ei vaja muud teenust kui hotellituba.

Hotellikett on silmapaistvaim majutusettevõte, mis omab ja juhib paljusid tuntuid brände või müüb neile frantsiisi.
Huviorbiidis on ikka see, et aktsiad oleks võimalikult likviidsed, sest mängitakse rohkem aktsia turuhinna liikumisele.
Hüvitis on suurus, mille ulatuses makstakse soodustaud isikule kahjutasu kahju väärtuses kindlustusjuhtumi korral.

Hinduism on Indias ja Indiast levinud usund, üks dharmalikest reiligioonidest, mida peetakse vanimaks religiooniks.
Huvitav siinkohal on ka see, et tervist kahjustava töö tõttu said tootmisega tegelevad inimesed 5 aastat varem pensionile.
Hõlbustaksid c - H-sideme purustamist metaanis ja teistes madalates alkaanides, on sellepärast tööstuse jaoks olulised.

Harjumused nv - l, soovid, plaanid jne o Vahetul kogemusel põhinevad hoiakud on tugevad ning neid on väga raske muuta.
Hea haridusega - tunneb keeli (prantsuse, inglise) Tal on rahvalähedus, (side Vene rahvaluulega, kommete ja uskumistega.
Headel aegadel on see toonud kaasa suured kaubavood ja jõukuse suurenemise, halbadel aegadel aga poliitilise sõltuvuse.

Hinnasüsteem - kui inimesed teevad üksteisega vahetusi, kehtestavad nad kaupadele, teenustele ja ressurssidele hinnad.
Hinnavaru – tarbija ülejääk, iseloomustab asjaolu, et tarbija valmisolek makta on suurem kui tarbimiskulutused.
Hipsiku mähkmed on varustatud spetsiaalse kõhukaitseäärega, mis ei lase õrnal nahal mähkmekinnitustega kokku puutuda.

Hooldus - ja konkreetne müügitöö on jaotatud lepingute alusel iseseisvatele jaotus- ja teenindusettevõtetele.
Huvigrupid on osapooled, kelle tegevusest ettevõte otseselt huvitatud ei ole, keda aga huvitab ettevõtte käekäik.
Hämmastav on see, kui vähesed firmad ja juhtpositsioonide nautijad nende jõudude mis tahes ilmingutega arvestavad.

Hinnakonkurents on võimalik, sest kõigil müüjatel on sama toode ja nad peavad hidma oma hinna teistega ühel tasemel.
Hinnavõtjad – lepivad turu poolt määratud hinnaga nig otsustavad selle järgi kui palju toota – täiskonkurents
Hinnete aluseks on mõlemal juhul sajapalline punktiskaala, mille kriteeriumid on selgitatud juhendis ning hindamislehel.

Hooajatoodetest on Orto turule toonud päevituskreemide sarja Solar, milles on esindatud nii kreemid kui päevituspiimad.
Horisontaalanalüüs – aruandluse mitme perioodi näitajate võrdlus, muutuste väljatoomine absoluutsummas ja protsentides.
Hotellimajandus on üks osa teenindus- ja turismimajandusest, kuid nende valdkondade vahel piiri tõmmata on väga raske.

Huvigrupid on inimesed või nende grupid, kes mõjutavad või keda mõjutab organisatsiooni eesmärkide saavutamine.
Hüperglobalistid – globaliseerumine viib „piirideta maailma“ tekkimisele, lokaalne usaldamatus – globaalne ajastu.
Hea näide on USA, kus varasemalt on jäätud tervise ja tervisekindlustuse eest hoolitsemine inimeste enda mureks.

Hea teenindus on kasulik ka seepärast, et sellega saavutatakse konkurentide ees eelis, aga ka hea maine ja tunnustus.
Hezbergi kahe - faktori teooria põhiseisukohad F. Herzberg – Kahe faktori teooria (1) • Tööga rahulolu tegurid.
Huvigrupid on organisatsioonid ja inimesed, kes vähemal või rohkemal määral on huvitatud ettevõtte tegevusest.

Happesademed on mis tahe sademed (vihma puhul happevihm), mille pH tase on võrreldes looduslike sademetega madalam.
Herzberg on väitnud, et negatiivsete ilmingute kaotamine ei tähenda veel seda, et tekiks positiivsed faktorid.
Ht13 - KE  Kliendi rahulolu on mõõdik, mis iseloomustab toote või teenuse vastavust kliendi ootustele.

Huvigrupid - Grupid ja organisatsioonid, kes on ettevõttega otseselt või kaudselt, praegu või tulevikus seotud.
Hämatud on eurole mineku tähtaja kohta ning udutatud, et valitsus ei saa midagi teha inflatsiooni piiramiseks.
Harjumuslik – jäetakse mõni etapp vahele, kulutatakse ostule vähem aega, on tunnuslik tuntud kauba ostmisele.

Hetke majandusolukord on tõusu teel, ning me ei tunne otsest hirmu, et ei suudaks leida kliente ning rahuldada nende soove.
Hoiustajate kaitse - Hoiuste tagamise süsteem - Pangajärelvalve Eesti Pank Eesti Pank on keskpank, mida juhib Nõukogu.
Homogeenne kaup on kaup, mille kõik ühikud on ühesugused, sõltumata sellest, missugune firma seda kaupa valmistab.

Hoopis olulisem on ette näha perioode, kus raha võib ajutiselt otsa saada ning vajalik on täiendav finantseerimine.
Hävimisohus liike on võetud otsese kaitse alla, tähtis on säilitada haruldaste liikide elupaiku, rajada kaitsealasid.
Halbadeks külgeteks on suurenenud tööpuudus, palkade vähenemine, kuna firmade tulud kahanevad, siis tõstetakse hindu.

Head juhid on nende näitajate taseme poolest omavahel sarnased, eristudes märgatavalt üldisest elanikkonnast.
Heidutatud töötajad - isikud, kes on lõpetanud tööotsingu, kuna nad on veendunud, et ei suuda leida sobivat töökohta
Henry gantt - rõhutas omanike ja tööliste huvide ühildamise vajadust ja võimalikkust ettevõtete juhtimisel.

Hiina pealinn on Peking, kus elab ca 15,4 miljonit elanikku (2005.a andmete seisuga) ja riigikeeleks on hiina keel.
Hindamise eeldus on mõõdetavad, saavutatavad ja töötajale arusaadavad eesmärgid ning selged hindamiskriteeriumid.
Hoiusekindlustus - kindlustussüsteem, mis tagab hoiustajate enamikule nende vara säilimise ka panga pankroti korral.

Humanitaar - ja sotsiaalteadused, sellise jaotuse puhul kuulub ettevõtte majandusõpetus sotsiaalteaduste alla.
Hüvise piirkasulikkus on kasulikkuslisa (kasulikkuse suurenemine või vähenemine) järgmise hüviseühiku tarbimise arvel.
Hakklihast tooted on kotletid, šnitslid, pihvid, biifsteek, romsteek, lihapallid, kroketid, nagitsad, frikadellid jt.

Hall turg - originaaltoodetega parallelselt teostatav kaupade müük selleks mittevolitatud vahendajate poolt.
Hasartmängumaks on riiklik maks, objektiivne maks, kaudne maks, käibelt võetav maks, jooksev ja tähtajaline maks.
Hea juht on inimene, kes suudab oma ego vajadusel alla suruda, arvestab teistega ja kohtleb kõiki võrdselt.

Hea organiseerimis - ja juhtimisoskus  Hea suhtlemisoskus, kiire õppimis- ja kohanemisvõime  Hea avalik esineja
Helkurile on taodeldud sertifikaadid Soome töötervishoiuametist ja need vastavad ELis kehtestatud nõuetele.
Hindade muutust on raske välja tuua, siis kasutatakse siin väljavõttelist vaatlust, mida nimetatakse ostukorviks.

Hoiusumma on garanteeritud hoiuse lõppedes ning puuduvad väärtpaberitesse investeerimisega kaasnevad kulud.
Hindamise aluseks on kas ajaloolised kulud ehk brändi väljaarendamiseks minevikus tehtud kulud või taastamiskulud.
Hinnamõju – inimesed ostavad odavama hinnaga teenuseid/tooteid rohkem kuid muud tingimused jäävad samaks.

Hispaania on jaotatud 17 autonoomseks piirkonnaks (jagunevad omakorda 50 provintsiks) ja 2 autonoomset linna.
Harusse on osaliselt takistatud*toode on diferentseeritud või homogeene*kontroll hinna üle on arvestatav
Hetkest on   panga   tähelepanu   keskpunktis   väike­   ja   keskmised   ettevõtted   ning  

Horisontaalse kommunikatsiooniga on tegemist, kui näiteks raamatupidamise osakond suhtleb turustusosakonnaga reklaamikulude asjus.
Hästi tuntud on Henry Fordi tööjaotuse kontseptsiooni rakendamine konveieriliinil käesoleva sajandi alguses.
Hõivamine on toetanud ekspordimahtude olulist kasvu, viidates meie tootmissektori konkurentsivõime kasvule.

Hügieeni faktorid e. Välised tegurid Motivatsiooni faktorid e.sisemise motivatsiooni tegurid sekundaarsed vajadused
Hüvis on piiratud, kui tema hulk, mida inimesed soovivad on suurem kui see hulk, mis on vabalt saadaval.
Hajutamisrisk – kui palju on turul erinevaid teenusepakkujaid, võimalused ja vajadused, olenevalt toodetest.

Hamburgeri söömist on Jaani kasulikkustase 7,5 palli ja sellele lisandub pärast teise hamburgeri söömist 5 palli.
Histogramil 7 on näidatud uuritud mudelite effektiivsust pankrotistumise prognoseerimisel perioodil 2005-2008.
Huvigrupid - Ettevõte puutub kokku tervisekaitsega, töökaitseinspektsiooniga, maksuametiga ning meediaga.

Harjavenelane ehk ... 4. Tänapäeva kaupluste vahel on tihe ... 5. Kellele kuulusid nõukogudeajal kauplused.
Hinnapüstol - Kasutamine: kuupäevade ja hindade paigaldamiseks Hooldamine: kleepsurulli ja tindi vahetamine
Hinnastrateegiata on ettevõtte juhtidel võimatu langetada ühtseid ja omavahel kooskõlas olevaid hinnaotsuseid;

Horisontaalne väljapanek on hea moodus kaupade väljapanekuks väiksemates kauplustes, kus sortiment suur ja pinda napib.
Hüperinflatsioon ehk surmav inflatsioon, mis tekitab riigis tõsiseid probleeme (valitsuse kukutamine jne.) (üle
Henry mintzberg - strateegia kui praktiline tegevus, planeerijad vs juhid, Organizational Configurations model.

Hooldusteenuse osutamiseks on ruum olemas. Eraldi majas¨osas asuvas hotellis on igal loomal oma tuba, mille uksel number.
Hoolivus – Ettevõte hoolib nii oma töötajate heaolu eest kui ka kliendi soovidest ning vajadustest.
Hostelis peatumine on suurepärane võimalus uute sõprade leidmiseks ning olemasolevatega sidemete parandamiseks.

Hügieenifaktorid ehk säilitamise faktorid (peavad igaljuhul olemas olema, et inimesed meie juures töötaksid):
Happed - eemaldavad kivistunud mustust, katlakivi ja metallisoolasid, lisaks on desinfitseeriv toime.
Heietatud on vajadusest üle minna teadmistepõhisele majandusele ilma midagi konkreetset ette võtmata.

Hinna diskrimineerimine on tegu, kus mingilt tarbijate grupilt küsitakse sama kauba eest kõrgemat hinda kui teiselt.
Hinnakujundaja - teatud mõju oma toodangu hinna üle. Läbi müügikoguse muutmise saab mõjutada turuhinda.
Hinnakujundus on raske, sest erinevatel toodetel on erinev nõudluse intensiivsus, kulud ja konkurentsitase.

Hinnaliidrid on tavaliselt: -suure turuosaga, - hästi väljakujunenud positsiooniga turul, - lugupeetavad.
Hoiustajad – soovivad kindlustada oma säästud ja intressitulu ja soovivad soodsaid intressimäärasid
Hotelll on ka kliente Saksamaalt, Lõuna-Euroopast, USA-st ning ka Austraaliast, Jaapanist ja Hiinast.

Hüdrotõstuk - niiduk, mis asub masina eesosas, mis tähendab juhile ühes asendis istumist ja töötamist.
Hüpoteeklaen – on pikaajaline laen, tavaliselt eluaseme soetamiseks, mille tagatiseks on kinnisasja pant.
Hasartmängumaksu nõukogule – summas, mille suurus vastab 37,4 protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest.

Heidutatud töötajad – inimesed kes on loobunud aktiivsest tööotsimisest, sest arvavad, et vaba tööd ei ole.
Hilisemas ajaloos on soomeugrilaste puhul ühendavaks jooneks olnud tugevamate naabrite mõjusfääris olemine.
Hinnaliider on oligoopse haru firma, mille poolt kehtestatud toodangu hinna teised firmad omaks võtavad.

Hinnavõtja on turul osaleja, kes lepib väljakujunenud hinnaga ega tõsta ning langeta hindu omal käel.
Horisontaalsel ühinemisel - ühinevad kaks sama tegevusala ettevõtet, nt kaks panka, kauplusteketti või õppeasutust.
Hulgikaubandus on kaupade ja teenuste ostmine eesmärgiga neid edasi müüa või professionaalselt kasutada.

Hästi esitatud – kulude kohta laekuvast informatsioonist peab olema võimalik kiiresti leida oluline info;
Haardeulatuse järgi – strateegilised, taktikalised, operatiivsed ⋅ Oluline on tagajärgede avaldumise ulatus
Hajutamine - Portfellistrateegia, mis jaotab varad riski vähendamiseks erinevate investeeringute vahel

Hindamisvahend - rahavood. Rahv hinnatakse juurdekasvuliselt. Arvesse tuleb võtta ka invest käibekapital.
Hispaania on üks maailma suurimaid tööstusriike, kapitali väljaveo väärtuselt maailmas 7. kohal.
Hommikusaun - ja ujumine SPA- ja saunakeskuses 6:30-9:30. Hotellitoa kasutamise pikendamine 7 € / tund

Hooajaline töötus – on töötus, mis tekib tööjõu nõudluse ja pakkumise muutustest kalendriaasta jooksul
Hinnapüstol - Kasutamine: hindade ja kuupäevade paigaldus Hooldamine: kleepsurulli ja tindi vahetamine
Horisontaalne maksusüsteem on selline, kus kõiki oluliste omaduste poolest võrdseid inimesi maksustatakse võrdselt.

Hinna diferentseerimine tähendab seda, et erinevad turusegmendid maksavad ühe ja sama toote eest erinevat hinda.
Hinnakujunduses on põhimõtteliselt võimalik kasutada ühte kolmest meetodist või nende kombinatsiooni:
Histogramm on astmeline kujund, mis kujundab endal ristkülikuid, mille alused on võrdsed intervalli

Hoia kontakte – kliendi firmas tuleb omada liitlasi, kelle poole vajadusel pöörduda ja infot koguda.
Hulgimüüja – ostab tootja toodangu ja müüb selle teistele vahendajatele, enamasti jaemüüjatele.
Häll on keskmisest suuremate mõõtmetega, mida saab kasutada kuni lapse kuu kuuseks saamiseni.

Härral x on pangas tähtajalisel hoiusel 12 000 kr. Kui suur summa on tal pangaarvel aasta pärast.
Hindamismudeli on välja töötanud COSO ning selle alusel võrreldakse ettevõtte tegelikke näitajaid.
Hinnakujundusmeetodid on meil loomahoiul päevane maksumus, aga salongis on eraldi hinnad erinevatel teenustel.

Hinnalaeks nimetatakse kõrgeimat hinda, mis tootel võib olla ja see sõltub nõudluse elastsusest.
Hinnasoodustused – tehakse mahahindlusi, mille eesmärgiks on suurendada käivet või kasvatada kasumit.
Hankiv majandus - Põllumajandus, kalandus, jahindus, Eesti tähtsamad põllumajandus- ja tööstusharud

Hasartmängumaks - 15 kuupäevaks 9. Valitsuse majanduslikud ülesanded ehk milleks on makse vaja maksta.
Head raamatupidamistavad – rahvusvaheliselt tunnustatud arvestatuse põhimõtetel tuginev raamatupidamise tava.
Hinnaelastsus – segmendid, mis on vähem hinnaelastsed, st. vähem hinnatundlikud on atraktiivsemad.

Hangete planeerimine tähendab seda, et töötaja oskab määrata tellitavate kaupade sortimenti ja kogusid.
Hankijad - makseõimeline nõudlus nende toodagu järele, stabiilsed ja soodsad hanketingimused.
Heidutatud töötus - lõpetanud tööotsingu, kuna nad on veendunud, et ei suuda leida sobivat töökohta.

Hindamise objekt on maatükk ilma sellel asuvate ehitiste, kasvava metsa, muude taimede ja päraldiseta.
Hindamiskriteeriumite põhjal on hea raha juhtimise näitaja ettevõttes ligikaudu 0,3; ebaotstarbekas 0,5 ja rohkem.
Hinnaalandus – see innustab võtma kaupa suuremas koguses või tooteid, mida tavaliselt ei võeta.

Hinnadeferents - analoogkaupade pakkumine eri ostjatele erineva hinnaga ilma objektiivsete põhjusteta
Homogeenne kaup on kaup mis on alati ühesugune, sõltumata sellest, missugune firma seda kaupa toodab.
Hoolimatust on noorte seas liiga palju: ei hoolita oma tervisest, oma kaaslastest, oma kodupaigast.

Hinnaliider – oligopoolse haru firma, mille kehtestatud tootehinna teised formad omaks võtavad.
Hulgimüüja - jaemüüja-lõpptarbija 44.Müügi stimuleerimine: def. Ja vormid(ergutushind, stim.
Humanitaarõigus - kehtib konflikti ajal ja järel, sõja ajal ohvrite kaitsemine-lähtub inimõigusest

Horisontaalne võrdsus - ühesuguse jõukusastmega indiviide koheldakse maksustamise seisukohalt ühtemoodi.
Häirinud on võibolla see, et mul isiklikult on paha komme mitu-sada asja korraga ette võtta.
Harju maakonnas on 6 omavalitsuslikku linna, 1 vallasisene linn, 2 alevit, 31 alevikku ja 395 küla.

Hetkeolukorra kokkuvõte – auditi koostajate kommentaarid ja soovitused, olukorra ja võimaluste analüüs.
Hetkeväärtus on 41542 ning mille hind kasvab aastas 5% ning mis 10 aasta pärast on 107749 Eurot
Hetkevõimalus on ainult praegu, sellel hetkel, teist 55%  kehaehitus võimalust ei pruugi tulla.

Hinnamehhanismi uurimine tähendab tarbijate ja tootjate turukäitumise vastastikuste seoste analüüsimist.
Hüpoteeklaen - on laen mis võtab sult käest ära kõik kinnisvara , kui sa ei suuda laenu ära
Haritud keemikud on abiks uute tehnoloogiate väljatöötamisel, tootmise efektiivsemaks muutmisel.

Hinnakonkurents on võistlus müüjate vahel, kes pakuvad müüa samu kaupu üksteisest odavamalt.
Haritud inimesele on vastuvõetamatud ebaausad ning käskimisel ja sunnil baseeruvad võimuvõtted.
Hbr - is ilmunud artikleid, mis on oluliselt mõjutanud juhtimisalase mõtte arengut.

Hea ümbersõnastamine on lühike, täpne ja esitatud oletusena • kui ma teist õigest aru sain, siis.
Hinnakujundaja on iga firma, kellel on võimu oma toodangu hinna üle. Kogutulu miinus kogukulu.
Hologrammil on näha punktiirkirjas euro sümbol ja väikeses kirjas rahatähe nimiväärtus.

Hooajalisusega mittearvestamine - hilissügis ning jaanuar ja veebruar on kõige madalamate käivetega perioodid.
Horisontaalne turustussüsteem - siin sõlmitakse turustusalaseid kokkuleppeid ühe ja sama astme firmade vahel.
Hotelli maja on üheksakorruseline paneelmaja, mis oli ehitatud ühiselamust hotelliks ümber.

Hotelli märksõnadeks on lihtsus, privaatsus, omanäolisus, naturaalsus, sõbralik ja hooliv teenindus.
Hüvise kasulikkus on majapidamise hinnang hüvise tarbimisväärtusele, alati suhteline ja muutlik.
Haiglaapteekide arv on viimaste aastate jooksul kõige vähem muutunud, jäädes üldjoontes samaks.
Ff

Hakkimise tõttu on vaja ühelt töölt teisele ümber lülituda ja see võtab täiendavalt aega.
Herder on öelnud, et rahvalauludes peitub selle rahva hingelaad (nt lätlaste dainad).
Hinna muutused - see võib hõlmata tarnijate hinnatõusu või kaupade hinnalangust müümisel.

Hinnadiskriminatsioon – monopoolne firma kehtestab sama hüvise erinevatele ostjatele erineva hinna.
Hinnaindeks on suhtarv, mis iseloomustab valikulise kauba komplekti hinna muutumist perioodi
Hinnakujundajaks on iga ettevõtte, kes püüab leida parimat suhet nõudluse ja pakkumise vahel.

Hinnakujundusprotsessidest on Ferrelli ja Pride’i hinnaloome etapid (vt joonis 1).(Teadlik turundus 2010)
Hoonestusõigus on seatud, on võõrandatav ja pärandatav tähtajaline õigus omada kinnisasjal
Hurricane klaas - Klaasi kasutatakse üldiselt tahkemate ning segatud kokteilide serveerimiseks.

Hüvised On üldmõiste, mille alla kuuluvad kaubad (commodities) ja teenused (services).
Hakkliha - Pikkpoiss Bubert Väikesed Taimeteed pallid pirukad kastmega pärmi- taignast
Harjusk – harjavenelane, oli 18.-19. sajandil rändkaupmees, kes müüs mitmesuguseid

Hinakujundaja – on üksiktarbija, või tootja kes võib oma tegevusega turuhinda mõjutada.
Hinna alandamine on aga seotud ka veel uute seadmete maksumuse ja toote kvaliteedi säilimisega.
Hinnaelastsus - näitab nõudmise suhtelist muutust, mis sõltub hinna suhtelisest muutusest.

Huvide kaitsmiseks on ametiühingud, ettevõtjate töövõtjate liidud, tarbijakaitseühingud jne.
Hüperinflatsiooni hoiatuseks on inflatsioon ning seetõttu ei tohi inflatsioonimäära liiga kõrgeks lasta.
Hea võimalus on reklaamida söögikohta oma sõprade/tuttavate seltskonnas ning internetis.

Hingeelu – teooria: hirmu ja ohutunnet on lastel kui ka täiskasvanutel raske taluda.
Hinnaliidrid on suure turuosaga, hästi välja-kujunenud positsiooniga turul, lugupeetavad.
Horisontaalne õiglus – Oluliste omaduste poolest ühesuguseid inimesi tuleb maksustada võrdselt.

Horisontaalteljel on ettevõtte tegevusmaht ühikutes, vertikaalteljel kulud ja tulud kroonides.
Hustuslik reservinõue on 10% i muuda oma säästukäitumist? Makroökonoomika Nimi Kontrolltöö 2.3
Hõbe - ja pronkskliendid, pakkudes järjest parematele klientidele rohkem hüvesid.

Hankimine tähendab parima väärtusega toodete või teenuste ostmist projekti tarbeks.
Head küljed - põhjalikkus, optimism, järjepidevus, toetav suhtumine kaastöötajatesse.
Horisontaalne õiglus tähendab seda, et ühesuguse sissetulekuga inimesi maksustatakse ühtemoodi.

Hotel - online. com/Trends/AsiaPacificJournal/PositionDestination.html]. 03.05.2011
Hariduse omandamine on tähtsal kohal, sest tööjõu harimisega paraneb ka tööjõu kvaliteet.
Hilised merkantilistid - soodsa kaubandusbilansi saavutamine Väliskaubanduse riiklik reguleerimine

Hinnamõju on liikumine mööda olemasolevat toota ja kellele toota? nõud luskõverat.
Hoiakute muutmisel on vanematel, ühiskondlikel struktuuridel ja kodanikuühendustel suur roll.
Habituse mõiste – tegutseva subjekti ja struktuurse keskkonna duaalne (vastasmõju) suhe.

Haritavat maad on 33% territooriumist, põllumajandusele on iseloomulik kontsentreerumine.
Hea teenindaja on olla siis, kui on oskus kasutada kõiki nippe, kuidas mõjutada klienti.
Hinnakujundus on müügiedenduse ja turustuse kõrval üks toote masstootmise komponente.

Hinnakujundus - sisseostuhind transpordikulud teenindus tooraine maksumus kommunaalmaksud
Hinnapoliitika - on firma hinnakujundusstrateegia ja -taktika kavandamine ning teostamine.
Hinnastrateegia - on firma pikaajaline tegevussuund ja loogika hinnakujundamise valdkonnas.

Hinnkujundusstrateegia puhul on arvestatud kliendi väiksemat maksevõimet, kuna peamine klient on noor.
Hoiustamine - võimalus juhuks, kui soovid raha koguda, aga ei ole valmis võtma riske.
Hooajaline töötus – tekib tööjõu nõudluse ja pakkumiste hooajaliste kõikumiste tõttu.

Huvigrupp – Facebookis luua huvigrupp, kust on leida uudiseid firma tegevuse kohta.
Hõivatuse määr – näitab protsentuaalselt hõivatute osa kogu tööealisest rahvastikust
Hüperinflatsioon on situatsioon, mille puhul inflatsioon on (riigi) kontrolli alt väljunud.

Hüperinflatsiooni korral on üldine hindade tõus: a) suurem kui 10% kuus; b) suurem kui 10% aastas;
Hüpotees – öeldakse, et miski on tõde kindlatel tingimustel Järgneb tõestamine
Hankijate osas on eeliseks, et vajalik kaup oleks Eestis kättesaadav ja tarnimine kiire.

Heidutatud töötaja on see, kes on loobunud töö otsimisest ning seetõttu töötute hulka ei
Hinnal on tähtis osa nii üksiku organisatsiooni kui kogu majanduse seisukohalt.
Hinnaliider – oligopoolse haru firma, kelle kehtestatud hinna teised omaks võtavad.

Huviobjektiks on ametlik / formaalne organisatsioon, millele lähenetakse, kui masinale.
Hyper - competition and Competitive Advantage Sustainability Competitive Tactics
Hädavajalik on õppimine ja millised tagajärjed kaasnevad õppimise ebaõnnestumisel.

Hüpoteek on oma olemuselt reaalaktivatega tagatud ja maksepikendust 15-45 päevaks.
Hüvistekogused on täpselt sellised, et nende individuaalne kasulikkus oleks maksimaalne.
Habitus - tegutseva subjekti ja struktuurse keskkonna duaalne (vastasmõju) suhe.

Hankijad - varustajad Tarbijad KASSA – likviidsed vahendid (laekumine müügist)
Hersey - Blanchardi teooria alustaladeks ongi juhtimisstiil ja alluvate küpsus.
Hiline - aktiivse rahabilansi poliitika asemele tuli kaubandusbilansi poliitika.

Hilisem parandamine - koostada pa-randamist selgitav õiend, mis selgitab paranduse vajadust.
Hinnadiskiminatsioon – erineva hina kehtestamine ühe ja sama hüvise erinevatele ostjatele.
Hinnastabiilsus tähendab pikaaegsete inflatsiooni ja deflatsiooni perioodide vältimist.

Hommikusöögilaual on tavalised kuivad hommikusöögihelbed ja tervislikud mitmeviljapudrud.
Hüvised on inimvajaduste rahuldamiseks tarvilike kaupade ja teenuste üldnimetus.
Hagimenetluses on aega võlga sisse nõuda 10 aastat, pankrotimenetluses vaid 5 aastat.

Hinnakujundaja on üksiktarbija või tootja, kes võib oma tegevusega hüvise turuhinda
Hinnalangust on tuleval aastal oodata kütuste osas, sest nafta hind maailmas langeb.
Hinnapoliitika on paindlik. Kuna konkurents on tihe, siis see hoiab hinnataseme madala.

Hotell olümpia on väga hea praktikakoht, seal ei ole kunagi nii,et tööd ei ole teha.
Hullem – 8,9 protsenti on nii mõneski euroliidu riigis tavapärane näitaja.
Huvigrupid on ühiskonna kõige laialdasemaid kihte hõlmav mikrokeskkonna element.

Huvigrupp on ühiskonna kõige laialdasemaid kihte hõlmav mikrokeskkonna element.
Habitus – saavutuslikkuse potentsiaal positsioneerumiseks sotsiaalses ruumis.
Hinnakujunduse aluseks on samuti turu-uuringust saadud info lapsevanematelt, aga samuti näit.

Hoones on üks trepikoda, mis avaneb edelasse ja valgustab ühtlasi trepikoda.
Huvigrupid – jõud, mis võivad firma tegevust soodustada, takistada, mõjutada:
Haaratud on keskastmejuhid. Neid plaane nimetakse ka taktikalisteks plaanideks.

Heal ajal on palju edukaid ettevõtteid ja inimesi, sest edukas olla on lihtsam.
Hetkekurss - Valuutakurss, millega samal päeval ostetakse ja müüakse valuutat.
Hinnakonkurentshinnakokkuleppe - kõigi müüjate lepe kasutada ühesusguseid hindu, et välistada i.

Hinnaliider on turul domineeriv pakkuja, kelle hinnamuutusi konkurendid järgivad.
Haldusjuht – ei ole otseselt seotud ühegi omaette, eri juhtimise valdkonnaga.
Halvim on see, kui eitatakse probleemi - see teeb olukorra ainult halvemaks.

Harsacarita - India valitseja Harṣa biograafia, autor Bana (Banabhatta), 7.saj.
Heidutatud töötaja – loobutakse tööotsinguist, sest arvatakse, et vabu kohti ei ole.
Hinnanguliselt on tööturul 83% kõrgharitud ning 55% ilma kõrghariduseta inimesi.

Homogeenne – ühesuguse väärtusega rahad peavad pöe,a võimalikult identsed
Horisontaalanalüüs on tavaliselt ettevõtte näitajate analüüs erinevatel perioodidel.
Hangitud on suur osa sisseseadest, koheselt on võimalik leida ka töötajad.

Haridusküsimuste lahendamist on seni takistanud selgelt väljendunud poliitilise tahte puudumine.
Hetkel toimub on ohtlik mitte ainult kaladele, vaid kaudselt mõjutab see ka meid.
Hindamise ülesandeks on mõõta töökohal kehtivate nõuete ja määra ja intensiivsust.

Hindamisintervjuu - Eesmärgiks on selgitada ootusi ja eesmärke ning anda hinnanguid.
Hinnakujundusel on arvestatud hindade ja palgastrateegia reguleerimise võimalusega.
Homo oeceonomicus – inimene tegutseb ALATI maj otstarbekuse kaalutlustest lähtudes.

Huvidering on ala, milles inimene on pädev, mis kuulub tema ekspertiisialasse.
Hästi oluline on finantsjuhtimise roll. Praktikas, kui on väikefirma üks omanik.
Hüperinflatsiooni on võimalik kontrolli alla saada vaid riigi sekkumisega majandusse.

Halb juhtimine on saanud üheks peamiseks tippspetsialistide lahkumise põhjuseks.
Hea kuulaja – kuuluab oma kaaslase vestluse otsast lõpuni, siis komenteerib.
Hetkeperiood – situatsioon, kus tootjad pole hinnamuutusega kohaneda jõudnud.

Hetketehing on tehing, mille ost-müük toimub tarnimisega teisel tööpäeval.
Hinna aluseks on töökulu, kuna kõik ülejäänud kulud on selleks taandatavad.
Hinna määramisel on otsustavaks konkurentide hind ja tarbija poolt tajutud väärtus

Hinnapakkumised on kohustuslik võtta esemetele alates 20 000.- koos käibemaksuga.
Hõbe on inimorganismile üks ohutumatudest ja soodsamatest elementidest.
Harimatus – võimetus ette näha oma käitumise Vastutustundetu tarbimine.

Henry fayol - Sõnastas esmakordselt juhi tööpõhimõtteid järgiva teooria.
Herbitsiididest on porgandil lubatud kasutada preparaate Gesagard, Fenix ja Stomp.
Hinnad poes on noortele taskukohased ja nad saavad endale neid riideid lubada.

Hinnavõtja – firma või indiviid, kelle jaoks turuhind on etteantud suurus.
Hospitalitu – külalislahkus: positiivsus, sõbralikkus, organiseeritus, jne
Huvilisteks on kõik, keda juhtum kuidagi puudutab või kelle huve see riivab.

Hüpoteesi näol on tegemist teadusliku ennustusega, mida kontrollitakse praktikas.
Heaks teenindamiseks on vaja arvukalt müügipersonali, mis läheb mõistagi kulukaks.
Hipoteraapia turu - ja konkurentide uuring Uurimustöö õppeaines turunduse alused

Hotell bernhard on koht just Sulle! Siin on kombineeritud ravispaa ja heaoluspaa.
Hälbimissuhtarv – tunnuse individuaalväärtus / tunnuse “normaalväärtus”
Hüperinflatsioon – inflatsioonimäär üle 50% kuus, väga järsk hindade tõus

Hea allikas on Statistikaamet. Paljud andmed on kättesaadavad internetis ja
Headel juhtidel on tavaliselt keskmisest kõrgem saavutusvajdus (Vadi 2004: 97).

Hinnaindeks - jooksva aasta ostukorvi maksumus/baasaasta ostukorvi maksumus.
Hinnasoodustused on alates kolmandast ööbimisest, nädalast langeb hind veelgi.
Hoone sise - Sisesein - 20-22€ m2 ja välisseinte Välissein -20-30€ me

Hulgast y – st peab loobuma , et saada juurde veel üks ühik hüvist x.
Harjumuslik ostukäitumine - osalus on madal, erinevaid alternatiive tajutakse sarnastena.
Harusse on vaba*toode on diferentseeritud*kontroll hinna üle on väike

Hinnadiskriminatsioon - sama kaupa müüakse erinevatele tarbijatele erineva hinnaga.
Hinnasoodustused on neile kes kasutavad meie hoiu või salongi teenuseid sageli.
Hoiaku muutmine on pikk ja keeruline protsess, mis nõuab oskuslikku turundust.

Hansa pen - Hansa pen- Hansa pen- sionifond K1 sionifond K2 sionifond K3
Haridusteenused on ülimalt tähtsad sotsiaalse ja kultuurilise arengu juures.
Hea klienditeenindaja on ka see, kes on lihtsalt viisakas ja saab kliendiga hakkama.

Head tooted on tavaliselt ettevõtte turunduse tähtsaimateks vahenditeks.
Hilistes 30 - ndates otsustasid tolleaegsed Laima omanikud Riiast lahkuda.
Hindamise aluseks on firma varade asendusväärtuse ja tema turuväärtuse suhe.

Hinna määramine on strateegiline otsus, millel võib olla kaugeleulatuv mõju.
Hinnasüsteem tähendab hindade kasutamist piiratud ressursside jaotamiseks.
Hoolimata e - kaubanduse kiirest võidukäigust, ei kao ka tavalised poed.

Horisontaalne liitumine on kahe või enama samal alal tegutseva ettevõtte ühinemine.
Hotelli vastuvõtus on üleval kaamerad, millega saab hoonetes liikumist jälgida.
Hõlmab inim - , rahaliste, tehnoloogiliste ja loodusresursside kasutamist.

Halb näide on Silverauto, kus ei ole midagi uut ei toimu seal ka midagi.
Hea sõnum on meeldejääv ja lühike ning apelleerib inimese soovidele.
Heidelbergi sõnul on praegu väga suured käärid soovide ja tegelikkuse vahel.

Hetkeolukorra märgusõna - toimetulek kohustustega, pangalaenudega, perega, iseendaga.
Hinda 4 nimetatakse tasakaaluhinnaks ja kogust 12 tasakaalu koguseks.
Hoiupangad on väiksemad kui kommertspangad, eraisikutele orienteeritud.

Horisont 2 – uute perspektiivsete ideede toetamine- idee täiendamine.
Horisontaalne toetus - ja vastupanutase;  Diagonaalne toetus- ja vastupanutase.
Hübriidtoode ehk segu traditsioonilisest hoiusest ja investeerimistootest.

Hea töötaja - see omadus ei garanteeri inimesele veel edu ettevõtluses.
Henry ford – liinitöö isa • Henry Gannt – tootmise planeerimine
Hernevõrsed - Iseloomustus: Veidi magusa maitsega, sobivad kaunistuseks.

Hindamisel on oluline, kuna see on hõlpsasti võrreldav ja mõõdetav.
Hindamiskriteeriumiks on kõrge loominguline ja teostuslik tase ning originaalsus.
Hinnakujunduse aluseks on kuluarvestus, samuti hakatakse arvestama paatide suurust,

Hispaania on üks suurimaid elavhõbedamaagi ja püriidi kaevandajaid.
Hoolivus - on sõbralikud ja abivalmid, peavad kinni oma lubadustest;
Hugo münsterberg – lisas teaduslikule juhtimisele psühholoogilise aspekti.

Hullem on aga veel ees, sest kriisi valusam mõju on veel tulemata.
Haldusorgan – MTA – ja seda oma erinevate struktuuriüksuste kaudu.
Hankijate seas on põhiliseks muutuseks kaupade erinevus Lätis ja Eestis.

Hübriidstruktuur - tekib nn puhaste struktuuride mehhaanilisel ühendamisel.
Hankijad - hankijale on oluline, et oleks kindlad lepingupartnerid.
Hifo meetod - kõrgema hinnaga kaup, toodang müüakse ära esimesena.

Hinnadiktaat - tootja ei tohi sekkuda kauba edasimüügi tingimustesse.
Hinnal on väga tähtis roll firma ja kogu majanduse seisukohalt.
Hinnalisandimäär - %, mida paneme toote hinnale otsa, et oma kulusid katta.

Habitus – saavutuslikkuse potentsiaal positsioneerumiseks sots.
Haldusnõukogu liikmed on tasustatavad. (miinimumpalt ~299, haldusnõukogus palk
Harjumaa on üks paremini ja kiiremini arenevaid piirkondi Eestis.

Hea ajataju - tööle ei hiline kunagi, pigem olen alati varem kohal;
Hea näide on saastekvootide vastu 500 elektriauto toomine Eestisse.
Hinnaliider - Üks firma mõjutab hinda, teised võtavad hinna omaks.

Hinnapoliitikal on seejuures kaks olulist eelist teiste komponentide ees:
Hinnavõtja firma – ise hinda mõjutada ei saa, võtab turul oleva hinna.
Horisentaalteljel on kujutatud tulusaajate hulk kumulatiivses väljenduses.

Horiston 1 – olemasoleva organisatsiooni kaitsmine ja laiendamine.
Hüvitamise aluseks on kulu tõendav dokument või sõidupilet Toitlustuskulu
Head äriideed on vaja nii ettevõtte alustamiseks kui ka arendamiseks.

Hello kitty on tuntuim Sanrio kompanii väljamõeldud karakteritest.
Hinnasüsteem – hindade kasutamine piiratud ressursside jaotamiseks.
Hinnavõtja – see kes ei suuda mõjutada hinda, vaid lepib sellega

Hansaworld on Eesti turul pakkunud tarkvaralahendusi 1991.aastast.
Harju maakond on rahvaarvult Eesti suurim ja pindalalt teine maakond.
Hea idee on valitsuse eelarvest raha investeerida kinnisvarasse.

Heale kvaliteedile ehk siis isiksustele, võeti kogu ühiskonda kui masse.
Hinnaeesmärkideks on kasumile, kogusele ning konkurentsile orienteeritus.
Hinnaelastsus – hindade alanemine toob kaasa suure nõudmise kasvu.

Hinnanoteering ehk otsene vahetuskurss: välisvaluuta koduses valuutas
Hobid - vajadus hobidega tegeleda on samuti inimestel erinev.
Hoiupangad on kommertspankadest väiksemad, suunatud eraisikutele.

Hommiku - , lõuna-, ja õhtusöögi menüüs on eripakkumised.
Homogeenne turg - tavaline poe piim Heterogenne turg- laktoosivaba piim
Haigusteks on bakteriaalne kõhulahtisus, hepatiit A ja tüüfus.

Harilik väärtus - kasutatakse, kui on tegemist üksikute pakkumistega.
Hea tervis on loomulikult lisaboonus, nagu ka hea keeltetundmine.
Hoiakuline lojaalsus – sellised kliendid on brändile absoluutselt truud.

Hulgimüüjate funktsioonideks on reeglina ladustamine, transport ja finantseerimine.
Hõivatuid on seotud teeninduse ja 2,3% tööstuse valdkondadega.
Hajutamine – oma portfelli erinevate väärtpaberite lisamine.

Hindade tõustes on ettevõtted huvitatud nende rohkemast pakkumisest.
Homo economicus – tundetu, ainult majanduslikest oskustest lähtuv.
Homöostaas – süsteemisisene iseenese regulatsiooni mehhanism.

Hügeen on toiduainetega kokkupuutuisel väga tähtsal kohal.
Hallik - Konnula, A. (2010). Urvastes tuleb käibele urban.
Hamsa – viisikpoeem, millel on kindlad temaatilised osad

Hankijad on Rakvere Lihakombinaat (52 %) ja AS Tallegg (27%).
Hankijateks on kohalikud hulgimüügifirmad, toitlustusasutused.

Hinnatase majanduses on laia hulga toodete ja teenuste võrdlus valuutas.
Hispaania tuumik on Meseta kiltmaa ja seda ümbritsevad mäeahelikud.
Hommikusöögi - menüüde koostamine Hommikusöögis võivad olla:

Hoogsalt - arenenud/ Soon, E. (2003, mai) Arenev ärikultuur.
Horisontaalseid toetus - ja vastupanutasemeid on kõige lihtsam ära tunda.
Hotellis on 9 korrust, 285 tuba, kuhu mahub kuni 600 inimest.

Hävingujumalanna kali on must, Hiinas tähistab must põhjakaart ja talve.
Hüviste kasulikkus on majapidamise hinnang hüvise tarbimisväärtusel.