Sõnu seletav sõnaraamat

Haploloogia on nähtus, kui sõnast visatakse välja mõni silp, sest kaht samasugust silpi on halb hääldada.Dissimilatoorne kadu, kus dissimilatsiooni tõttu jääb hääldamata kahe või enama teineteisele sarnase hääliku järjend või silp mineraloloogia > mineraloogia *para aegu > praegu, *tuhandendik > tuhandik kirjutatakse > kirjutakse, istutatud > istutud (lääne pool murretes) lihulalane > lihulane, haljalalane > haljalane Nt. Haljalalane – haljalane, haapsalulane – haapsallane.
Haploloogia – jäetakse ära üks kahest või enamast teineteisele järgnevast sarnasest silbist (nt Haljala – haljalane mitte haljalalane) Metatees – keelevääratus, 2 häälikut või häälikuühendit vahetavad sõnas kohad (nt millelegi – millegile; hoove ja suvi – soove ja huvi) 34. Miks tekivad siirdehäälikud? Tekivad hääldamise hõlbustamiseks.

Häälduskohaassimilatsioon - Kahe hääliku moodustuskohad lähenevad üksteisele *soon p ää > Somp a [m] / _ {m, p} [ ŋ ] / _ /k/ Huulassimilatsioon (eriti l, r, d saavad labialiseerituse) olud, orud, udu, usun Vokaalharmoonia (progressiivne kaugassimilatsioon) – kui esisilbis esineb eesvokaal, peavad ka järgsilpides esinema eesvokaalid.
Hüpotees – kuulaja võrdleb väldete identifitseerimisel järjestikuste häälikute kestusi takti kahe silbi jooksul; sõnaalguline konsonant ei kanna vältevastandust, küll võib aga selle kestuse järgi otsustada kõnetempo üle; kestuse mõõtmised on näidanud, et välteid iseloomustab rõhulise ja rõhuta silbi teat.
Helilised konsonandid – häälekurrud võnguvad, mis tagab helilisuse (lehe paarishäälikutel parempoolsed).  Kärisev – kärisevat konsonanti märgib tilde konsonandi all.  Kähisev – kähisevat konsonanti märgivad 2 punkti konsonandi all.  Helitustunud ehk helituks muutunud – märgitakse konsonandialuse ringikesega.

Hansa liit – Skandinaavia, Põhja-Saksamaa, Liivimaa ja Madalmaade poliitiline ja kaubanduslik liit; 13-17 sajand; põhilised linnad Novgorod, Tallinn, Visby, Lübeck, Hamburg, Brugge, London Algas Saksa kaupmeestest, kes tegid äri võõrastes linnades ja moodustasid gilde.
Helitud konsonandid – häälekurrud ei võngu (lehel 1. tabeli paarishäälikute puhul vasakpoolsed), häälepilu on kas täiesti avatud või suletakse see osaliselt, nagu h hääldamisel, või täiesti sulguda, mispuhul on tegu kõrisulghäälikutega.
Häälikud on meeleliselt tajutavad, kuid neil ei ole iseenesest tähendusi ja nad ei kuulu keelesüsteemi Fonoloogia uurib, missugused häälikulised vastandused on keeles tähendusi eristavad, ja tõlgendab häälikusüsteemi funktsionaalselt.

Hilisdiftongid – i-, e-, o-, a-lõpulised Väljaspool pearõhulist silpi esineb ainult 3 diftongi: ai, ei, ui Nt aastaid, tooteid, raamatuid, (m.os) kauneimaile (m.) Eesti keeles pole triftonge (3 laadilt erinevat ühte silpi kuuluvat vokaali)
Häälekurdudel on neli kasutusviisi: liigutamine külgsuunas (häälepilu vastavalt kas laieneb või aheneb), pikendamine ette- või tahapoole, õhendamine (häälekurdude kokkupuutepind tavapärasest õhem) ja pingutamine.
Haploloogia e. dissimilatoorne kadu – dissimilatsiooni tõttu jääb hääldamata üks kahest või enamast üksteisele järgnevast sarnasest silbist (häälikujärjendist): mitte haljalalane, vaid haljalane.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Hääldus - E MOODUSTUSKOHT • Larüngaalid e kõrihäälikud: h • Farüngaalid e neeluhäälikud: - • Nasaalid e ninahäälikud: n, m, ń, ŋ • Oraalid e suuhäälikud: ◦ uvulaarid e kurgunibuhäälikud: ρ ◦ velaarid e pehmesuulaehäälikud: k, ŋ ◦ palataalid e kõvasuulaehäälikud: j, š ◦ alveolaarid e somphäälikud: t, s, l, n, r ◦ dentaalid e hammashäälikud: t, n
Hääle ülemsagedused ehk ülemtoonid. Heliliste häälikute hääldamisel häälekurrud võnguvad (avatud), helitute häälikute hääldamisel ei võngu (kas osaliselt või täielikult suletud).
Hingetoru e. trahhea on kõri ja kopsude vahel asuv torujas organ, mis oma algusosaga asetseb kaela ventraalsel küljel naha all ja kulgeb rööbiti tema peal paikneva söögitoruga.

Helilisusviive – helilisuse algamise aeg: kõigepealt vaikus, siis sulu tekitamine, hoidmine, vallandamine (sulu vallandumisele viitab järsk energia teke), siis helilisus.
Häälikud on vokaalid (täishäälikud) ja konsonandid (kaashäälikud). Pole olemas keelt, kus oleks vaid vokaalid või konsonandid, sest nad esinevad alati koos.
Häälik - Foneetika põhiüksus - häälik- on väikseim kuuldeliselt eristatav artikulatoorsete ja / või akustiliste omadustega määratletav kõnesegment.

Häälikute hulk on lõpmatu. Häälikute kvaliteeti mõjutavad tema positsioon, naaberhäälikud, kõneleja kõneorganite anatoomia, kõneleja emotsionaalne seisund.
Hapoloogia – on dissimilatoorne kadu, kus dissimilatsiooni tõttu jääb hääldamata kahe või enama teineteisele sarnase hääliku järjend või silp.
Hüpofüüs – on kiilluu türgi sadula augus paiknev mugulakujuline dorsoventraalselt lamestunud organ, mis on seostunud ajubaasiga vaheaju lehtri kaudu.

Higinäärmete ülesandeks on mõningate ainevahetusproduktide (kusihape, soolad) eritamine ja kaasaitamine konstantse kehatemperatuuri säilitamisele.
Hingamis – varustab kõneeorganeid õhuga, fonotoorne – moodustab hääle, artikulatoorne kompleks moodustab häälest hääliku.
Haruks – udara eesveerandit varustavaks kraniaalseks udaraarteriks ja udara tagaveerandisse kulgevaks kaudaalseks udaraarteriks.

Helilised konsonandid – häälekurrud võnguvad - : /l l´ r m n ń j v/ Helitud konsonandid - häälekurrud ei võngu: /k p t t´ s ś š h f/
Helilised konsonanded – häälekurrud võnguvad: l l´ r m n ń j v • Helitud konsonanded – häälekurrud ei võngu: k p t t´ s ś š h f
Haudadest on teadup¨ rast leitud rohkesti murtud kaeladega ohvreid, mis anna- a vad tunnistust vastavast t˜ rjerituaalist.

Helilistunud ehk heliliseks muutunud – märgitakse konsonandialuse v-ga, ilmselt tulnud ingliskeelsest sõnast voicing.
Hindreylik tegelane on härra, kuid mitte enesestmõistetavalt ja paratamatult, vaid sihilikult ja isegi teatava pingutusega.
Häälekurrud on elastsed. Töötab Bernoulli-efekt. Mida lühemad ja õhemad on häälekurrud, seda kõrgem on hääl.

Homonüümias on sõnad seotud juhuslikult, aga naudime viisi, kuidas on juhuslikkus toote kasuks mängima pandud.
Hüüatused on käsklausest erinev: käsklause on funktsionaalne, aga igasugune hüüdlause pole veel käsk.
Haploloogia – lühendamine, nt eesti keeles topelt-la puhul jäetakse üks ära, nt lihulalane.

Hääldusviisiassimilatsioon - Frikatiivistumine Klusiili sulg väheneb ahtuse suunas, s.t t muutub sibilandiks.
Hüpofüüs – on mugulakujuline organ, mis on seostunud ajubaasiga vaheaju lehtri kaudu.
Homeros on veel ka “Odüsseia” autor,kaheltakse kas need eeposed on olemas olnud.

Häälikuvälteteooria - Välde on seotud häälikukestusega, s.t et igal häälikul on kolm väldet
Hingamisfaasid on ühepikkused, rahulikus rütmis vahetatakse kopsudest sisse-välja õhku.
Häälikud on tähenduslikud • Häälikuid on piiratud hulk, morfeeme piiramatu hulk.

Häälikusümbolism - täht "r" on omistatud nt liikuvatele objektidele, "o" näitab nt ümarust
Häälepilu ehk glotis. Häälepilu vahelt liigub õhk üles-alla, kui me ei räägi.
Hääleriba – spektrogrammi allosas olevad piki triibud, mis viitavad helilisusele.

Hansen tammsaare on öelnud „Hirmus pole mitte surm, vaid teadmine tema saabumisest.
Häälduskoha assimilatsioon – kahe hääliku häälduskohad lähenevad, nt. Nasalisatsioon oma,
Hoidjakeelele on iseloomulikud deminutiivtuletised ja onomatopoeetilised sõnad.

Homofoon – sama häälduse, aga erineva kirjapildi ja tähendusega sõna;
Homograaf – sama kirjapildi, aga erineva häälduse ja tähendusega sõna;
Häälik – väikseim kuuldeliselt eristatav hääldusüksus, kõnevahend.

Hääleallikas on mujal. Kõnetrakti mingisse kohta tekitatakse sulg või ahtus.
His commentaries on the Gallic War contain important information about the Celts.
Härra mõrd on haige ja arst käsib tal ohtralt jalutada ning dieeti pidada.

Heliline – häälik, mida hääldades häälepaelad vibreerivad
Helitustumine – naaberhäälikud muutuvad helitute mõjul helituks
Hingamiselundid – hääle tekitamine ja vajaliku õhuvoolu tagamine.

Hingamisteena on neel alati avatud, välja arvatud neelamise ajal.
Hagiograafia - kirikuisade teosed, pühakute elulood, jutlused
Hindrey looming on tähelepanuväärne eeskätt kahest aspektist.

Häälikute hulk on lõpmatu. Kvaliteeti mõj positsioon, naaberh.
Hollywood – the American film industry or it products.
Hel - lebardi , millega halba eemale peletati.

Häälik - liigitus kõneloome seisukohast

Hindrey on läbi ja lõhki konservatiiv.
Heiti talvik - õhtulaul Tänan kuulamast!

Hingamisteed - algavad ninaõõnega.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Hiina kiri on küll logograafiline, kuid ka hiina keeles on vaja edasi anda teiste keelte nimesid, mille nad transkribeerivad hiina keelde, seega kasutavad nad fonograafilisi märke.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Häälikuid on lõpmatu hulk, sest see võib varieeruda (nt olenevalt tujust, keelest või inimesest endast). Võõrkeelt õppides tuleb omandada uued hääldusharjumused.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Helilisusassimilatsioon - Helilistumine – naaberhäälikud muutuvad heliliste mõjul helilisteks
Vote UP
-1
Vote DOWN
Häälikud - õhk väljub nii suu kui ka nina kaudu.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto