Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Add link
Gravitatsioon on kehade vaheline tõmbumine Gravitatsioonijõud on kehade vaheline külgetõmbejõud See sõltub: kehade massist, mida suuremad on kehade mass, seda suurem on gravitatsioonijõud ja kehade vahelisest kaugusest, mida suurem on kehade omavaheline kaugus, seda väiksem on gravitatsioonijõud Raskusjõud on Maa külgetõmbejõud Valemid tähised ühikud: F= m korda g F= raskusjõud 1 N (njuuton) m= F jagatud g m= keha mass 1 kg g= F jagatud m g= võrdetegur 9,81 N/kg ümardatult 10 N/kg
Gravitatsiooninähtused on võrdväärsed kiirendusega liikumisest tulenevate nähtustega 268. Mis on tuuma seoseenergia? Seoseenergiaks nim energiahulka, mis tuleb kulutada selleks, et lahutada aatomi tuum selle koostisosadeks 269. Mis on massidefekt? eraldiseisvate nukleonide summaarne mass on suurem kui samadest nukleonidest moodustatud tuuma mass 270. Kas kergete tuumade sünteesil keskmisteks energia vabaneb või neeldub?
Gravitatsioonikonstant on arvuliselt võrdne jõuga millega tõmbuvad kaks teineteisest 1m asuval 1kg massiga

Gravitatsioonikonstant – G 6,67*10-11N*m2/kg2 Kaugus graviteeruvate kehade vahel – r m
Gravitatsiooni jõudu nimetatakse ka raskusjõuks, mida saab arvutada järgmise valemi kaudu: F=mg F- raskusjõud m- keha mass g- vabalangemise kiirendus (9,8 m/s2 , kuid valemites ümardame 10 m/s2 ) Raskusjõuga on seotud ka keha kaal: • Kaal jõud, millega keha mõjutab tuge.
Gravitatsioonilisi paaditaaveteid on kolme põhilist tüüpi, milledest on kasutusel suur hulk modifikatsioone. Põhimõte seisneb selles, et hoidvatest seadmetest vabastatud paat viib taavetid parda taha ja laskub vette omaenda raskusjõu mõjul.

Gravitatsioonilisel meetodil e. vabalt kestadest jooksnud veinivirde pumpamine malolaktiseerimisanumasse • Kestade pressimine ja soovitud hulga pressitud veinivirde lisamine malolaktiseerimisanumasse • Malolaktiline fermentatsioon.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Gravitatsioonikonstant – Võrdetegurit G = 6,67 . 10-11 N . m2/kg2 nimetatakse gravitatsioonikonstandiks • Gravitatsioonivälja tugevus - Gravitatsioonivälja tugevuseks nimetame jõuväljas olevale kehale mõjuva gravitatsioonijõu suhet selle keha massiga • potentsiaal: Keha potentsiaalne energia raskusväljas avaldub kujul Ep = m g h , kus g on raskuskiirendus ja h - keha kaugus energia nulltasemest (kõrgus maast).
Gravitatsiooniline punanihe on efekt, mis seisneb selles, et gravitatsioonivälja olemasolul kiirgavad samad protsessid madalama sageduse ja suurema lainepikkusega (punasemat)kiirgust kui gravitatsioonivälja puudumisel.

Gravitatsioon on nii suur, et see imeb isegi valguse endasse (valgusel on ka mass ning gravitatsioon mõjutab kõiki massiga esemeid) . Seda tekitab suure massi olemasolu mingis piiratud ruumalas.
Gravitatsioonijõu suurus on määratud gravitatsiooniseadusega: Kaks punkti tõmbavad teineteist jõuga, mis on võrdeline nende masside korrutisega ja pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga.
Gravitatsiooniline vastastikmõju on Maal võrreldes teiste vastastikmõjudega suhteliselt nõrk, kuid näiteks kosmoses on gravitatsiooniline vastastikmõju ainuke jõud, mis mõjutab kehade liikumist.

Gravitatsioon - kehade vaheline tõmbumisnähtus Gravitatsioonijõu sõltuvus kaugusest – Gravitatsioonijõud on pöördvõrdeline keha ja Maa vahelise kauguse ruuduga.
Gravitatsioon – kõikide kehade vastastikune tõmbumine Gravitatsiooni konstant näitab, kui suurte jõududega tõmbuvad kaks 1kg keha, kui nende vaheline kaugus on 1m
Gravitatsioon – Maa külgetõmbe jõud, Vabalangemine-keha langemine ilma õhutakistuseta. 12.Ühtlane sirgjooneline liikumine-lihtsaima liikumise füüsikaline mudel.

Gravitatsiooni seadus - Kaks keha tõmbuvad üksteise poole jõuga, mis on võrdeline nende kehade masside korrutisega ja pöördvõrdeline nende kehade vahelise kauguse ruuduga
Gravitatsioonikonstant g on füüsikaline suurus, mis näitab kui suure jõuga tõmbuvad üksteise poole kaks ühekilogrammise massiga keha, kui nende vaheline kaugus on 1 meeter.
Gravitatsioonijõudu on laboratooriumis täpselt Gravitatsioon leviks peale braani ka mõõdetud, kuid senised katsed ei ole täheldanud vähem kui mõne lisamõõtmeteisse.

Gravitatsiooni seadus - kaks keha mõjutavad teineteist jõuga, mis on võrdeline nende kehade masside korrutisega ja pöördvõrdeline kehade vahelise kauguse ruuduga.
Gravitatsioon on samuti praktiliselt ainus jõud, mis taevakehi liikuma paneb, kuna gravitatsioon on unipolaarne ehk gravitatsioon väljendub vaid tõmbumises.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Gravitatsioon on üldine mateeria omadus, mis avaldub kehade vastastikuses tõmbumises. Gravitatsiooniseadus: Kaks keha tõmbuvad teineteise poole jõuga, mis on võrdeline nende masside korrutisega ja pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga (F=Gm1m2/r2). Raskusjõud on gravitatsioonijõud, millega Maa tõmbab enda poole tema lähedal asuvaid kehi.

Gravitatsiooniseadus - kaks punktmassi tõmbavad teineteist jõuga, mis on võrdeline nende masside korrutistega ja pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga.
Gravitatsioonilised pinnavormid on kujunenud peamiselt raskusjõu toimel ja paiknevad rusukaldena (eriti rohkesti Põhja-Eesti paekalda jalamil). Kohati tekib ka maalihkeid.
Gravitatsiooni seadus – kaks punkti tõmbavad teineteist jõuga, mis on võrdeline nende masside korrutisega ja pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga.

Gravitatsioonikonstanr on füüsikaline suurus,mis võrdub arvuliselt kahe 1kg-se massiga keha vahel mõjuva gravitatsioonijõuga,kui kehadevaheline kaugus on 1m.
Gravitatsiooni konstant – kaks keha tõmbuvad teineteise poole jõuga, mis on võrdeline nende massidega ja pöördvõrdeline nende vahelise kauguse ruuduga.
Gravitatsiooniseadus – kaks keha tõmbuvad teineteise poole jõuga, mis on võrdeline nende massidega ja pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga.

Gravitatsioonipotentsiaal on võrdne tööga, mida tuleb teha, et viia massiühik sellest punktist lõpma- tusse. See on võetud välja suvalisest punktist.
Gravitatsioon – jõud, mis tõmbab massi omavaid kehi teineteise poole. Kepleri seadused kirjeldavad planeetide liikumist ümber Päikese.
Gravitatsiooni seadus - kaks ainepunkti tõmbuvad jõuga, mis on võrdeline nende masside korrutisega ja pöördvõrdeline nende kauguse ruuduga.

Gravitatsioonikonstant - selle arvväärtus võrdub jõuga, millega kaks ühikulise massiga ainepunkti mõjutavad teineteist ühikulisel kaugusel.
Gravitatsioon on oluline makromaailmas nagu nt. universumis, kuna see on praktiliselt ainuke mõju, mis mõjutab taevakehade liikumisi.
Gravitatsioonilaeng – mass Elektrijõud tõmbe (erinim) ja tõuke (samanim) Laengu arvväärtus määrab jõu suuruse, märk aga suuna.

Gravitatsioonikonstant - on arvuliselt võrdne kahe ühikulise massiga ja ühikulisel kaugusel asetseva ainepunkti vahel mõjuva g. Jõuga
Gravitatsiooniks ehk vastastikmõjuks nimetatakse mistahes kehade vastastikuse tõmbumise nähtust ja see on füüsikaline suurus.
Gravitatsioonijõudu nimetatakse raskusjõuks. Raskusjõu erinevus erinevatel planeetidel  Keha mass on võrdne nii Maal kui Kuul.

Gravitatsioon - määrimine (õlimäärimine): EELISED: lihtsad seadmed, õlivool on reguleeritav, lihtne kontrollida.
Gravitatsiooniseadus - Ülemaailmne gravitatsiooniseadus on Newtoni poolt formuleeritud mudel gravitatsioonijõu toime kohta.
Gravitatsiooniks ehk gravitatsiooniliseks vastastikmõjuks nimetatakse mistahes kehade vastastikuse tõmbumise nähtust.

Gravitatsiooniline vastastikmõju – avaldub massi omavate kehade vastastikuses tõmbumises. Raskusjõud on gravitatsiooni üks ilming.
Gravitatsiooni jõud on tsentraalsed jõud, see tähendab et nad mõjuvad pikki kahe keha masskeskmeid ühendavat sirgeid.
Gravitatsioonikonstant – arvuliselt võrdne jõuga, millega tõmbuvad kaks teineteisest 1 meetri kaugusel asuvat 1kg keha.

Gravitatsiooni korral on selge, et mida suurem on kehal mass, seda suurem on ka tema külgetõmbejõud ehk gravitatsioon.
Gravitatsioon on mõju, mis avaldub iga kahe keha vastastikuses tõmbumises ja oleneb nende kehade massist.
Gravitatsiooni jõudu nimetatakse ka raskusjõuks, mida saab arvutada järgmise valemi kaudu: F=mg F- raskusjõud

Gravitatsiooni kaudu on Päikesega seotud terve kogum taevakehi, mida tervikuna nimetatakse päikesesüsteemiks.
Gravitatsioon on üks neljast fundamentaalsest jõust, mis tõmbab massi omavaid kehi teineteise poole.
Gravitatsioonijõudu nimetatakse raskusjõuks - Fr. Arvutatakse Fr=mg. g sõltub keha kaugustest maapinnast.

Gravitatsiooniliseks vastasmõjuks ehk gravitatsiooniks nim. mistahes kehade vastastikuse tõmbumise tõmbumise nähtust.
Gravitatsioonijõudu on laboratooriumis täpselt Gravitatsioon leviks peale braani ka lisamõõtmeteisse.
Gravitatsiooniline vastastikmõju - gravitatsioonilises vastastikmõjus osalevad peale Maa ka kõik teised taevakohad.

Gravitatsiooniliseks vastasmõjuks ehk gravitatsiooniks nimetatakse mistahes kehade vastastikuse tümbumise nähtust.
Gravitatsiooniseadus – Gravitatsiooniks nimetatakse mistahes kehade vastastikuse tõmbumise nähtust.
Gravitatsioon on seotud keha massiga : mida suurem mass, seda suurem gravitatsioonijõu mõju.

Gravitatsioonilised – gravitatsioonijõud – vahendab gravitatsiooniväli (mõjuulatus lõpmatu)
Gravitatsioon – kehadevaheline tõmbumine, mis on põhjustatud massi olemasolust kehadel.
Gravitatsioon on nii suur, et ei miski materiaalne, isegi valgus, ei pääse temast välja.

Gravitatsioon on seotud keha massiga ja avaldub suurte vahemaade tagant ainult tõmbumises.
Gravitatsioonilisi paaditaaveteid on kolme põhilist tüüpi, milledest on kasutusel suur hulk modifikatsioone.
Gravitatsioon on üldine mateeria omadus, mis avaldub kehade vastastikuses tõmbumises.

Gravitatsioon – ülemaailmne kehade vastastikmõju, mis avaldub kehade tõmbumises.
Gravitatsiooni jõudu nimetatakse ka raskusjõuks, mida saab arvutada järgmise valemi kaudu:
Gravitatsiooniliseks vastatikmõjuks e. Gravitatsiooniks nimetatakse mis tahes kehade vastastiku tõmbumise

Gravitatsioon on nii suur, et ei miski, isegi valgus, ei pääse sellest välja.
Gravitatsioonikonstant on gravitatsioonijõu tugevust iseloomustav füüsikaline suurus.
Gravitatsioonijõudu nimetatakse raskusjõuks Fr = mg Kus me näeme gravitatsiooni ?

Gravitatsioon on nähtus, et kõik maailma kehad tõmbuvad üksteise poole.
Gravitatsioon on mõju, mis avaldub iga kahe keha vastastikuses tõmbumises
Gravitatsiooniks nimetatakse mistahes kehade vastastikuse tõmbumise nähtust.

Gravitatsiooniline vastastikmõju - Kehad tõmbuvad teineteise poole gravitatsioonijõu mõjul.
Gravitatsioonikonstant - näitab kahe ühekilogrammise massiga keha vahel mõjuvat
Gravitatsiooniline vastastikmõju – avaldub massi omavate kehade vastastikuses tõmbumises.

Gravitatsioon on absoluutne. Miski ei saa põgeneda, isegi valgus mitte.
Gravitatsiooniline - kehade tõmbumine, oleneb massidest ja kehade kaugusest.
Gravitatsiooniline vastastikmõju on võrreldes teiste vastastikmõjudega suhteliselt nõrk.

Gravitatsioon on nähtus. Gravitatsioonijõud on füüsikaline suurus.
Gravitatsioonipotentsiaal on nii suur, et keha ümbrusest ei pääse välja ükski
Gravitatsiooni jõud - jõud,millega kõik kehad tõmbuvad teineteise poole.

Gravitatsioon on tähtsaim jõud Linnutee Galaktika kooshoidmiseks.
Gravitatsiooni seadus - väljendab kõikide kehade vastasmõju universumis.
Gravitatsiooniline vastastikmõju – Üks esimesi jõude,mida inimene tundma õppis.

Gravitatsioon - nähtus,maailmaruumi kõikide kehade tõmbumine.
Gravitatsioon on üks neljast aine ja energia vastastikmõjust.
Gravitatsioon – mistahes kehade vastastikune tõmbumine.

Gravitatsioon - kehade vastastikuse tõmbumise nähtus.
Gravitatsioon on massiga kehade omavaheline tõmbumine.
Gravitatsioon - programmisisene gravitatsioonikonstant.

Gravitatsiooni mõju on mitmeti sarnane mehhaanilise mõjuga.
Gravitatsioon - konstant,mõjub kõikidele kehadele.
Gravitatsioon on kahe massi tõmbumine mingi jõuga.

Gravitatsioon on see mis määrab universumi kuju.
Gravitatsioon on 38% Maa külgetõmbejõust.

Gravitatsioon – Marsil umbes 40% Maa omast

Gravitatsioon – maa külgetõmbejõud
Gravitatsioon on seotud kehade massiga.
Gravitatsioon on galaktikate loojaks.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Gravitatsioon on universaalne, st, et sellele alluvad kõik kehad ( ka valgus ja raadiolained). Mida suurem keha mass, seda suurem on gravitatsioonijõu mõju.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun